TAIDEYLIOPISTO! Toimintakertomus&ja&tilinpäätös&vuodelta&2014! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!25.5.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAIDEYLIOPISTO! Toimintakertomus&ja&tilinpäätös&vuodelta&2014! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!25.5."

Transkriptio

1 & TAIDEYLIOPISTO & Toimintakertomus&ja&tilinpäätös&vuodelta&2014 Taideyliopisto Kotipaikka:Helsinki Y3tunnus:

2 & TAIDEYLIOPISTO& TOIMINTAKERTOMUS&JA&TILINPÄÄTÖS& TILIKAUDELTA&1.1.& & & Sisällysluettelo Toimintakertomusjatilinpäätös Hallituksentoimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksenliitetiedot Allekirjoituksetjatilinpäätösmerkintä Tilintarkastuskertomus Luettelokäytetyistäkirjanpitokirjoistajasäilytystavoistasekätositelajeista...33 Tasekirjaonsäilytettävä saakka. Tilikaudentositeaineistoonsäilytettävä saakka 2

3 1 Hallituksen&toimintakertomus& 1.1 Taideyliopiston&tehtävä&& Toimintakertomusjatilinpäätös2014 Kuvataideakatemia,Sibelius3AkatemiajaTeatterikorkeakouluyhdistyivätvuoden2013alussaTaideyliopis3 toksi.akatemioidenhenkilöstöjaopiskelijatsiirtyivättaideyliopistoon.taideyliopistonakatemiatovatkou3 lutukselliseltasisällöltäänjakulttuuriseltapainoarvoltaanyhdenvertaisia. Taideyliopistovaaliijauudistaataidetta.Seantaataiteenylintäkoulutustajaharjoittaatutkimustasekä taiteellistatoimintaa.taideyliopistoprofiloituukansainväliseksitaiteen,koulutuksenjatutkimuksenvuoro3 vaikutustavahvistavaksivapaantaiteenyliopistoksi,jollaonmerkittävärooliyhteiskunnankehittämisessä. Taideyliopistoedistäätoiminnallaansuomalaisenkulttuurin,yhteiskunnansekäelinkeinoelämänmonipuo3 listumistajauudistumista.yliopistonarvotovattasa3arvoisuus,yhteisöllisyys,moniarvoisuus,suvaitsevai3 suus,rohkeusjataito.taideyliopistonvaltakunnallisiatehtäviäovatmusiikinnuorisokoulutus,näyttelytoi3 mintajaopetusteatteri. 1.2 Johdon&katsaus& Taideyliopistoonjatkanutsuunnitelmallisestitoimintarakenteidenyhdistämistäjakehittämistä,kärkihank3 keidenedistämistäsekäyhteistentavoitteidenkirkastamista.myösperustoimintaaonvahvistettu.tai3 deyliopistonpalvelujaonrakennettujaedelleenkeskitetty,jottanetukevatperustoimintaalaadukkaasti, oikea3aikaisestijapäällekkäisyyksiäpoistaen.keskittäminenontuonutjosynergiaetujajamahdollistanut työtehtävienuudelleenorganisoinnin.keskitettyjäpalveluitaovattalous3,tietohallinto3jatoimitilapalvelut. Vuonna2014rakennettiinyhteisiäopintopalveluitajatutkimuspalveluitasekäperustettiinyhteinenaikuis3 koulutusyksikkö,jokalanseerataansyksyllä2015. Taideyliopistoylittitulossopimuksessasovituttutkintotavoitteensavuonna2014.Kansainvälisethakijamää3 rätkääntyivätnousuunvuonna2015aikaistuneestahakuajastahuolimatta. Opetus3jakulttuuriministeriönlisärahoitusmahdollistiperustoiminnanvahvistamisenjakärkihankkeiden tukemisentaideyliopistonstrategianmukaisesti.taideyliopistontoimintaaohjasineljästrategistatavoitet3 ta,jotkaovat 1. Innostavaoppimisen,tutkimuksenjataiteellisentoiminnanympäristö 2. Liikkuvuusjayhteistyö 3. Kansainvälisyys 4. Yhteiskunnallinenvaikuttaminen Näitästrategisiatavoitteitatukivaterityisestikärkihankkeet:Nykytaiteenlaboratorio(Kuvataideakatemia), opetuksenlaadunkehittäminenjamääränlisääminen(sibelius3akatemia)sekäesittävientaiteidenlabora3 torio(teatterikorkeakoulu).taideyliopistonkaikissaakatemioissaolikäynnissätutkintorakenteidenuudis3 tusjatutkintojensisältöjenuudelleenarviointi.pyrkimyksenäonmääritelläosaamistavoitteetvastaamaan nykyistätoimintaympäristöäsekämahdollistaaliikkuvuuttaakatemioidenvälillä.uudetrakenteetjatutkin3 tovaatimuksetvalmistuvatpääasiassavuoden2015aikana. Strategisiatavoitteitatoteutettiinmyösmonellamuullatavalla.Taideyliopistomm. käynnistivisitingprofessors3ohjelman,jokatuoopiskelijoidensaatavillehuipputaiteilijoita,innos3 taviaopettajiajatutkijoita tarjosiyliopistonsisäisiäliikkuvuusopintojayli200kurssia 3

4 Toimintakertomusjatilinpäätös2014 kehittiopetuksenlaatualisäämällähenkilökohtaisenopetuksenjaohjauksenmäärääsekäresur3 soimallaopetus3jatutkimushenkilöstöntaiteellistatyötä,pedagogistauusiutumistajatutkimustyö3 tä Perustiuusiaprofessuureja:vaskisoittimet,musiikkiteknologia,musiikkikasvatus,tilallisuusjanäyt3 telysuunnittelusekävalokuvaus. Kansainvälistyminenkiihtyijanäkyikaikissayliopistontoiminnoissa niinkoulutuksessa,taiteellisessatoi3 minnassakuintutkimuksessakin.kansainvälistymisentavoitteetasetettiinkorkealleakatemioidenomissa suunnitelmissa.vuonna2014taideyliopistontutkinto3opiskelijoistanoin11%oliulkomaalaisia.tai3 deyliopistoonverkostoitunutmaailmanlaajuisestiomienalojensatoimijoidenkanssa. Taideyliopistonviestintätunnetaanerottuvuudestaan.Tunnustuksistavuonna2014voidaanmainitaKulta3 huippuvisuaalisestaidentiteetistäsekähopeasijaartdirectorsclubofeurope3kilpailunkategoriassacor3 porateidentitybranding.sidosryhmälehtiissuexvoittikultaajasaikaksikunniamainintaamedia3alanmit3 tavimmassaeddie&ozzieawards3kilpailussa. Taideyliopistovalmistautuuseuraavaanvaiheeseenlaatimallastrategiankaudelle Yliopiston taloudenpitääollavakaallapohjalla,jottatoimintaavoidaankehittääpitkäjänteisesti.yliopistonoma varainhankintakasvattaajatkossamerkitystään.toiminnanrakennusvaiheonhyvässävauhdissa.vuosina keskitymmesisällölliseenyhteistyöhönjatoimintojenedelleenkehittämiseen.Jatkammeprofii3 limmevahvistamistayhteiskunnankehittäjänäsekäkansainvälisestivetovoimaisenaoppimisen,taiteenja tutkimuksenkohtauspaikkana. 1.3 Koulutus& Taideyliopistosaavuttitulossopimuksessasovitutmäärällisettavoitteensavuonna2014lukuunottamatta vaihto3opiskelijoidentavoitetta. TavoitteetsaavutettiinTaideyliopistotasollakolmenvuodenkeskiarvojatarkastellenlukuunottamatta alempienkorkeakoulututkintojentavoitettajavaihto3opiskelijatavoitetta. Taideyliopiston määrälliset tavoitteet / tulokset OKM&määrälliset&tavoitteet&& 2013Q2016& tulos& 2014& tavoite/vuosi& erotus& tulos& 2013& tulos& 2012& keskiarvo& 2012Q2014& Ylemmät&korkeakoulututkinnot&& 257& 243& 14& 231& 258& 248,7& 3Musiikkialankoulutus ,3 3Teatteri3jatanssialankoulutus Kuvataidealankoulutus ,3 Tohtorintutkinnot ,7 Alemmatkorkeakoulututkinnot ,3 Ulkomaalaisettutkinto3opiskelijat Vaihto3opiskelijat(in/out) ,7 Hakeneet&ja&hyväksytyt&& & TaideyliopistokuuluiedelleenSuomenhalutuimpiinopiskelupaikkoihin.Vuonna2014hakijoitaperustutkin3 toihinoliyhteensä3751.noin8%hakeneistatulivalituksi.lisäksisibelius3akatemiannuorisokoulutukseen valittiin28uuttaopiskelijaa105hakijasta.taideyliopistoonhakeneidenjavalittujenopiskelijoidenmäärä vaihteleehiemanvuosittain,koskakaikkiinkoulutusohjelmiineiolevalintaajokavuosi. 4

5 & Toimintakertomusjatilinpäätös2014 Kandidaatin&ja&maisterin&tutkintoon&hakeneet& & && 2011& 2012& 2013& 2014& KuvA SibA TeaK Yhteensä& 4114& 4118& 4435& 3751& PerustutkintoQopiskelijaksi&hyväksytyt& & && 2011& 2012& 2013& 2014& KuvA SibA TeaK Yhteensä& 304& 287& 321& 300& Taideyliopistossaopiskelinoin2000tutkinto3opiskelijaa.Sibelius3Akatemiannuorisokoulutuksessaopiske3 leevuosittainnoin100opiskelijaa. Kirjoilla olevat tutkinto-opiskelijat (sisältää läsnä- ja poissaolevaksi ilmoittautuneet) Taideyliopisto& 2011& 2012& 2013& 2014& PerustutkintoQopiskelijat&(kirjoilla&olevat)& 1812& 1768& 1824& 1768& Kuvataideakatemia Sibelius3Akatemia Teatterikorkeakoulu Tohtoriopiskelijat&(kirjoilla&olevat)& 220& 218& 215& 217& Kuvataideakatemia Sibelius3Akatemia Teatterikorkeakoulu TutkintoQopiskelijat&yhteensä&(kirjoilla&olevat)& 2032& 1986& 2039& 1985& Lähde&Vipunen.fi&ja&VIRTAQtiedot& 1.4 Julkinen&taiteellinen&toiminta& Taideyliopistonjulkinentaiteellinentoimintaoliedelleenlaajaa.MainittakoonerikseenKuvataideakatemi3 anuusikuva/tila3näyttelytila,jokamuutettiinnimeltäänexhibitionlaboratoryksi.tilassajärjestetäänuu3 denlaisianäyttelytapahtumia,joihinosallistuvatsekäopiskelijat,tutkijat,opettajatettäkansainvälisetvie3 railijat.kuvataideakatemiajärjestikaikenkaikkiaan30julkistanäyttelyäeripuolillakaupunkia. Sibelius3Akatemiantaiteellinentoimintaonluonteeltaanmonimuotoistajayllättävää.Kokonaisuusraken3 tuuaineryhmien,opettajienjaopiskelijoidentoiminnasta.taiteellinentoimintahuipentuujulkisiinkonsert3 teihin,joitaonvuosittainnoin350.tuottajapalveluidenjärjestämiäkonserttejatäydentääaineryhmien vilkasomakonserttitoiminta.valtaosakonserteistajärjestetäänhelsinginmusiikkitalossa.yleisölleavoimia opiskelijamatineoitaonlisäksiuseitasatojavuodessa,keskimäärin300.primoonsibelius3akatemian ohjelmatoimisto,jokatuottaamusiikillisiaohjelmapalvelujayrityksillejayhteisöille. Vuonna2014Teatterikorkeakoulussaoli27ensi3iltaaja207esityskertaa.Muidentoimijoidenkanssaval3 mistettujayhteistuotantojaolilisäksineljä,joistapidettiinyhteensä31esitystä.niitätoteutettiinomien 5

6 Toimintakertomusjatilinpäätös2014 tilojenlisäksimyösammattiteattereidenjayhteistyöyliopistojennäyttämöillä, muunmuassakansallisteat3 terissajateatteritakomossa.tilalähtöisiäteoksiaesitettiinmyösnäyttämöidenulkopuolella. Akatemioiden järjestämä esitys-, konsertti- ja näyttelytoiminta 2012& 2013& 2014& Näyttelyt(Kuvataideakatemia) Konsertit(Sibelius3Akatemia) Konsertit(Sibelius3Akatemian Primo3ohjelmapalvelut) Teatteri3jatanssiesitykset(Teatteri3 korkeakoulu) Ensi3illat Esitykset Yhteistyöproduktioidenensi3illat Yhteistyöproduktioidenesitykset Yhteensä& 871& 857& 776& 1.5 Tutkimus& Taideyliopistossatehtiinkansainvälisestiarvostettuatutkimustayliopistonkeskeisilläkoulutusaloilla. Taideyliopistontutkimuksenerityisluonneperustuutaiteenjatutkimuksensuoraanvuorovaikutukseen. Taideyliopistoonpalkattiinvuonna2014tutkimusrahoituksenasiantuntijajatutkimuspalvelupäällikkö. Rekrytoinneillatähdätääntutkimustoiminnanresurssienlisäämiseenjapalvelunparantamiseen. Taideyliopiston&julkaisut&julkaisutyyppiluokituksen& mukaan& 2010& 2011& 2012& 2013& 2014& AVertaisarvioiduttieteellisetartikkelit BVertaisarvioimattomattieteellisetkirjoitukset CTieteellisetkirjat(monografiat) TIETEELLISET&JULKAISUT&YHTEENSÄ& 91& 97& 126& 127& 99& DAmmattiyhteisöllesuunnatutjulkaisut ESuurelleyleisöllesuunnatutjulkaisut JULKAISUT&YHTEENSÄ& 235& 207& 192& 207& 181& *vuoden2014tiedotovatalustavia Taideyliopistossailmestyikaksimusiikintutkimuksenkeskittyväävertaisarvioituakausijulkaisua(Musiikki& kasvatusjatrio).taideyliopistonjulkaisutoimintaavahvistaavuonna2013toimintansaaloittanut,monialai3 nen,vertaisarvioitutaiteellisentutkimuksensähköinenkausijulkaisuruukku(studiesinartisticresearch). Taideyliopistojärjestivuoden2014aikanauseitatutkimukseensekätutkimuksenjataiteenvälisiinsuhtei3 siinliittyvääkansainvälistäjakansallistakonferenssia. 6

7 1.6 Yhteiskunnallinen&vaikuttaminen& Toimintakertomusjatilinpäätös2014 Vuonna2014päätettiinperustaayhteinenTaideyliopistonaikuiskoulutusyksikkö,jokalanseerataansyksyllä 2015.Aikuiskoulutuksenyksikkösaauudennimenjatavoitteet.Aikuiskoulutuksenyksikköjatkaaavoimen yliopistotoiminnankehittämistäjatarjoaajatkossapalveluitamyöskuvataiteenalastakiinnostuneillekan3 salaisille.täydennyskoulutustajaerikoistumiskoulutuksialähdetäänkehittämäänyhteisvoimin.kyseinen yksikkötarjoaamyöskoordinaatio3jasuunnittelupalveluitataideyliopistonakatemioidenyhteisilleopin3 noille.yksikössätoimiijatkossamm.kieltenopettajientiimi.suomenensimmäisetviisitoistataiteilija3 kehittäjäävalmistuvatkeväällä2015taideyliopistonerikoistumisohjelmasta"taiteilija3kehittäjäksiorgani3 saatioon taiteellisetinterventiottyöelämään". Taideyliopisto:&Avoin&yliopisto& 2011& 2012& 2013& 2014& Avoimenyliopisto3opetuksenopiskelijat(netto) Avoimenyliopisto3opetuksenopiskelijat(brutto) Tarjotutopintopisteet Suoritetutopintopisteet Taideyliopisto:&Täydennyskoulutus& 2011& 2012& 2013& 2014& järjestetytkoulutukset(hankerahoitetut) Osallistujat Vuosi2014olimyösmuutenvilkkaanyhteiskunnallisentoiminnanjajulkisentilanhaltuunotonaikaa. TaideyliopistojärjestiesimerkiksitaiteellisentutkimuksenIceBreakingFantasies3kaupunkifestivaalin,kau3 punginosienkehittämiseenliittyvänhelsinkicreatesworks3hankkeenyhdessähelsinginkaupunginkanssa, Popup3TaideyliopistonKampinNarinkkatorillasekäTaideyliopistonkahvilanSeinäjoenkeskustassa.Nämä tapahtumatolivatmonitaiteisia. TaideyliopistollaontoimipisteetKuopiossajaSeinäjoella.Molemmattoimipisteetovatlaajastiverkottunei3 taalueellistentoimijoidenkanssa.kuopiossajärjestetäänkirkkomusiikinkoulutustajaseinäjoellatai3 deyliopistollaontäydennyskoulutustoimintaasekäerilaistaopetus3jatutkimustoimintaaosanaseinäjoen yliopistokeskusta. 7

8 Toimintakertomusjatilinpäätös Organisaatio&& TaideyliopistonrehtorinatoimiiprofessoriTiinaRosenberg,jokavastaayliopistolainjaTaideyliopistonjoh3 tosäännönmukaisestiyliopistontehtävientaloudellisesta,tehokkaastajatuloksellisestahoitamisesta. Rehtoritoimiihallituksenesittelijänä. Vuonna2014rehtorintukenatoimijohtoryhmä.JohtoryhmäänkuuluivatvararehtoriPaulaTuovinen,Kuva3 taideakatemiandekaanimarkuskonttinen,sibelius3akatemiandekaanituomasauvinen,teatterikorkea3 koulundekaanimaaritruikka,talousjohtajasirpakorhonen,henkilöstöjohtajaleenahuotarisekälakimies AnnakaisaKoskimäki.Yhteisenäneuvoa3antavanaelimenätoimiimyösprofessorineuvosto. Taideyliopistonyliopistotasontoimielimetovatyliopistokollegio,hallitus,rehtori,professorineuvosto,tut3 kintolautakunta,opintotukilautakuntajavaalitoimikunta.taideyliopistonakatemiatasontoimielimetovat dekaanijaakatemianjohtokuntaakateemistenasioidenhoitoavarten.kunkinakatemianjohtokunnassaon yhdeksänjäsentä.&akatemianjohtokunnanpuheenjohtajanatoimiikunkinakatemiandekaani.& Akatemioillavoiollamyösmuitatoimielimiä.Niistäsäädetäänkunkinakatemianohjesäännössä. 8

9 Toimintakertomusjatilinpäätös Yliopistokollegio&& Taideyliopistonyliopistokollegioonkuului18jäsentä,joillaonhenkilökohtaisetvarajäsenet.Yliopistokolle3 gionpuheenjohtajanatoimiprofessoriesakirkkopeltojavarapuheenjohtajanaprofessoriannesivuoja3 Kauppala.Yliopistolainmukaanyliopistokollegiomuunmuassavalitseeyliopistonhallituksenulkopuoliset jäsenet,vahvistaasisäistenjäsentenvalinnan,valitseetilintarkastajat,vahvistaayliopistontilinpäätöksenja toimintakertomuksensekäpäättäävastuuvapaudenmyöntämisestähallituksenjäsenillejarehtorille. Yliopistokollegiovalitsi Taideyliopistonulkopuolisethallituksenjäsenetjayliopistoyhteisövaaleil3 laedustajansataideyliopistonhallitukseenkaudelle Kollegiokokoontuivuodenaika3 naneljäkertaa. Hallitus& Taideyliopistonhallitukseenkuului10jäsentä,joistaneljäonyliopistoyhteisönulkopuolisiahenkilöitä.Halli3 tuksentoimikausioli PuheenjohtajanatoimiprofessoriSakuManterejavarapuheen3 johtajanakttsirkkahämäläinen3lindfors.hallituksenmuutjäsenetolivatsuunnittelijaann3charlottekarls3 son,suunnittelupäällikkötuomolukkarinen,professoritarjapitkänen3walter,opiskelijajussirauvola,ft MarjaSakari,MAVirveSutinen,professoriErikT.TawaststjernajaopiskelijaVirpiViljanmaa.Hallitusko3 koontuitilikaudenaikanayhdeksänkertaa.hallituksenpalkkiotvuonna2014olivatyhteensä86800euroa. Hallituskehittitoimintaansaitsearvioinninperusteella. Hallitusvalitseerehtorinjavararehtorin,päättääyliopistontoiminnanjataloudenkeskeisistätavoitteista sekästrategiasta,ohjauksenperiaatteista,vuosittaisestatoimintasuunnitelmastajatalousarviosta.hallitus hyväksyyyliopistontilinpäätöksen,johtosäännötjasitovantalousarvionyliopistonakatemioille.hallitus päättäärehtorintoimivallanylittävistäinvestoinneistajakulueristä.lisäksihallitusmuunmuassapäättää yliopistontoimintarakenteestajaottaasuoraanrehtorinalaisuudessatoimivanjohtavanhenkilöstön. 1.8 Henkilöstö&& Vuoden2014aikanavalmisteltiinTaideyliopistonstrategiaatukevaahenkilöstösuunnitelmaa.Työtehtäviä onorganisoituuudelleenvastaamaanuusienrakenteidenjaprosessienmukaisiavaatimuksia.tavoitteena onvarmistaariittäväpanostuskärkihankkeisiinsekätasapainoinen,tavoitteitaedistävähenkilöstörakenne. Pitkäjänteisenhenkilöstö3jakoulutussuunnitelmanmerkitystäkorostaamyöslähivuosienrunsaseläköity3 minen.opetus3jatutkimushenkilöstöstäarvioidaanvuoden2017loppuunmennessäeläköityvännoin12% jamuustahenkilöstöstänoin6%henkilöstönkokonaismäärästä. Laajajamerkittäväosarakentamistyötäjayhteisenkulttuurinkehittämistäonyhtenevänhenkilöstöpolitii3 kanjauramallinluominen.henkilöstöpolitiikanjauramallinrakentaminenonvuoden2015painopiste. Vuosittainenyliopistojenyhteinentyöhyvinvointikyselytoteutettiinsyksyllä2013.Taideyliopistonousinel3 jänparhaimmankeskiarvonsaaneenyliopistonjoukkoonmuutosprosessistahuolimatta.muutoksetvoivat kuitenkinnäkyähenkilöstönjaksamishaasteina. Henkilötyövuosienkokonaismäärävuonna2014oli691(htv),jostamuunhenkilökunnanosuusoli43%. MuunhenkilökunnanlukuunsisältyyTaideyliopistonerityispiirteenätaideopetuksentoteutuksenvaatima tekninentuki(sis.opetusteatteri,tuottajat,sali3jastudiopalvelut,pianonvirittäjät,työmestarit),yhteensä lähes80henkilötyövuotta.

10 Toimintakertomusjatilinpäätös2014 Taideyliopistonkäynnistymisvaiheonsuunnitellustituonutmukanaanmuunhenkilöstöntilapäistäkasvua. MyösTaideyliopistonjohdontyöpanosnäkyyvuoden2014luvuissa.Synergiaedut,prosessiensujuvoittami3 nenjaeläköitymisetmahdollistavattilapäisenhallintohenkilöstönlisäyksenpurkamisenlähivuosina.tavoit3 teenaon,ettähallintohenkilökunnansuhteellinenosuuseipitkälläaikavälilläkasva.taideyliopistonsisällöl3 listenpanostustenseurauksenaopetus3jatutkimushenkilöstönmääräkasvaalähivuosina,milläonmyös vaikutuksiaopetuksenteknisentuentarpeisiin. Taideyliopiston&henkilöstö& &(henkilötyövuodet)& Taideyliopiston&henkilöstö&(htv)& 2011& 2012& 2013& 2014& Opettajat,tuntiopetusjatutkijat yhteensä Muuhenkilökuntayhteensä Henkilökunta&yhteensä& 616& 637& 666& 691& & Taideyliopisto&(htv)& 2011& 2012& 2013& 2014& Opetushenkilöstön vuosittainenkasvu(htv) Muunhenkilöstön vuosittainenkasvu(htv) Taideyliopiston&henkilöstö&(htv)& 2011& 2012& 2013& 2014& Muunhenkilökunnanosuuskoko henkilökunnasta 42% 42% 42% 43% 1.9 Arvio&merkittävimmistä&taloudellisista&riskeistä& Taideyliopistonmerkittävinpitkänaikavälinriskionkokonaistuottojentasoonjatoiminnanperusrahoituk3 seenliittyväepävarmuus.suomenheikentynyttaloudellinentilanne,epävarmattulevaisuudennäkymätja julkisentaloudensäästöpaineetovatnostaneetriskiäetenkinopetus3jakulttuuriministeriönyliopistoin3 deksisidonnaisenrahoitusosuudenpienenemisestätaijäädyttämisestänykytasolle. KoulutustoimintaTaideyliopistonaloillaonhyvintilavaltaistajakiinteistöllisestivaativaasekäasettaapoik3 keuksellisiatarpeitatoimitilojakohtaanverrattunamoneenmuuhunkoulutusalaan.nämäerityistarpeet toimitilojakohtaanmuodostavattaloudellisenjatoimitilastrategiallisenriskin.taideyliopistossaonvarau3 duttuvahinkoriskeihinvastuu3jaomaisuusvakuutuksin Laadunvarmistus&& Taideyliopistonlaatujärjestelmänrakentamistajatkettiinvuonna2014.Vararehtorijohtilaatutyötäjahä3 nentuekseenrekrytoitiinsisäisestilaatuvastaava.laatutyöntavoitteeksimääriteltiinsujuvatoimintaja rohkeaasenne.laatujärjestelmäntavoitteenaonmyöstukeauudenyliopistonkokonaistoiminnankehittä3 mistäsekäperustehtävänjastrategiantoteutumista. Laatujärjestelmäntuottamalletiedolleluotiinrakenteetyliopistonintranetissajaverkkosivuilla.Prosessi3 10

11 Toimintakertomusjatilinpäätös työskentelynosaltasovittiinyhteisistäpelisäännöistäjakuvausmenetelmästäsekäaloitettiinprosessiku3 vausjärjestelmänpilotointi.arviointi3japalautejärjestelmäävalmisteltiinjajohtajientiedontarpeitakartoi3 tettiinsuhteessaolemassaoleviinarviointimenetelmiinjatiedonkeruuvälineisiin.osanalaatujärjestelmää käynnistetäänmyösjohtamisentukeminenraportoinninjatilastoinninkehittämis3projektillavuonna2015. Taideyliopistonlaatujärjestelmäauditoidaanvuonna Yliopiston&talous&ja&sijoitustoiminta&& Vuodelle2014hyväksyttytalousarviolaadittiinstrategiansuuntaisesti33,4M alijäämäiseksihuomioiden yhdistymisvuoden2013ylijäämäiseksi4,9m jäänyttulos.fuusionmyötäsaatualisäresurssiaeihaluttu käyttää,ennenkuinyliopistollelaadittustrategiavalmistuijoulukuussa2013.vuonna2014alijäämätoteu3 tui31,3m tasoisena.käynnistymisestäjohtuvasiirtymäaiheuttisitenvuonna2014edelleen2,1m kus3 tannussäästöntalousarvioonverrattuna.tämäonosaltaanhuomioituvuoden2015talousarviossalisä3 panostuksiamahdollistavanatekijänä.taideyliopistonpitkäntähtäimenpyrkimyksenäontasapainoinen talous. KokonaisuudessaanTaideyliopistontulosvuonna2014oli6,2M edellisvuottaheikompi,elikäynnistymis3 vuoden4,9m ylijäämäisyysvaihtui31,3m alijäämään.strategianvalmistumisenjakäynnistymisestäjoh3 tuvansiirtymänlisäksialijäämääselittäätoiminnanaktivoituminensekäokm:npienempiperusrahoitus vuonna2014. Vuonna2014tuottojatoteutui0,8M edellisvuottavähemmänmonienprojektienpäätyttyä.myös OKM:ltäsaatuperusrahoitusputosi0,8M. Henkilöstömenotovat56%kaikistaTaideyliopistonkuluista.Näitämenojaolietenkinrekrytointienmyötä 2,7M edellisvuottaenemmän(uudetprofessuurit,vierailuprofessuurit,panostuksetopetuksenmäärään jalaatuunsekätaiteelliseentyöhön,taideyliopisto3tasoisetrekrytoinnit).koulutustoimintataideyliopiston aloillaonhyvintilavaltaistajakiinteistöllisestivaativaa,jakiinteistömenotovat26%kaikistataideyliopis3 tonkuluista.kiinteistömenotnousivat0,8m edellisvuodesta.uusiatiloja(mm.sibelius3akatemianner3 vanderinkaduntilat)otettiinkäyttöön,osinjouduttiinmaksamaankaksinkertaisistavuokratiloistatilahaas3 teiden(kuvataideakatemia)takia.siltimuissakiinteistömenoissasaatujensäästöjenjatiukennustentakia kustannuksetsaatiinpysymäänhallinnassa.sijoitustoiminnankulujaedellisvuoteenverrattunanostaakan3 nattamattomantytäryhtiökokosoy:ntoiminnanalasajonjavapaaehtoisenselvitystilanseurauksenasynty3 nyt320t kertaluonteinentappio. Taideyliopistonomavaraisuusasteoli86,2(ed.vuonna87,0%).Vakavaraisuudenjamaksuvalmiudenodote3 taansäilyvänhyvänälähitulevaisuudessa.taideyliopistonsijoitusomaisuudenmarkkina3arvovuoden2014 lopussaoli26,3m (ed.vuonna25,1m ).Sijoitusomaisuudestaosakesijoituksiaoli40%,joukkovelkakirja3 lainoja42%jarahamarkkinasijoituksia(ml.varainhoitajienhallinnassaolevattilisaldot)18%.sijoitusomai3 suudessaeiolemukanataideyliopistonomistuksiakiinteistöosakeyhtiöissä.sijoitusomaisuudentuotto vuonna2014oli6,4%.suurinosasijoitusomaisuudenhallinnastaonulkoistettutäydenvaltakirjanvarain3 hoitajille.taideyliopistonsijoituskomiteankäsittelemäsijoitusstrategiahyväksyttiinhallituksessa Varainhoitajienkilpailutustehdäänkevään2015aikana Tilintarkastajat& TaideyliopistontilintarkastajanatoimivatKPMGOyAb,KHTHeidiVierrosjaKHT,JHTTLeif3ErikForsberg.

12 Toimintakertomusjatilinpäätös Olennaiset&tapahtumat&tilikauden&päättymisen&jälkeen&& Kokos&Oy& KokosOyonTeatterikorkeakoulunvuonna2012perustamaosakeyhtiö,jokasiirtyiTaideyliopistollevuoden 2013alusta,omistusosuusyhtiöstäon100%.Yhtiöontarjonnutsekäesitystekniikansuunnittelupalveluita (Teakon3nimellä)ettäkoulutus3jakehittämispalveluita.KokosOy:ntappiovuodelta2014oli ,27. TaideyliopistoonsijoittanutosakepääomaaKokosOy:hyn KokosOy:ntoiminnansaamistakannattavaksijatappioputkenkääntymistäeinähtynykymallissarealisti3 seksiselvityksenperusteella.taideyliopistonhallituspäättikokouksessaan käynnistääkokos Oy:ntoiminnanhallitunalasajamisen.KokosOy:nesitystekniikansuunnittelupalvelut(Teakon3yksikkö) myytiin liiketoimintakaupallainsinööritoimistogranlundoy:lle,jakaikkiteakoninpalkkalistoilla olleetneljähenkilöäsiirtyivätliikkeenluovutuksessavanhoinatyöntekijöinägranlundoy:lle. KokosOyon pidetynyhtiökokouksenpäätöksellähakeutunutvapaaehtoiseenselvitystilaan alkaen.Taideyliopistoon hallituksenpäätökselläpäättänytantaavelat,yhteensä ,anteeksiKokosOy:llens.akordina.KokosOytilittääTaideyliopistollekaikkivarat,jotkasilläon kassassaan,vapaaehtoisenselvitystilanpäättyessähuhtikuussa2015. Taideyliopistonvuoden2014tilinpäätökseenonkirjattuosakepääomanmenetyksestäjaakordistajohtuva kertaluonteinen tappiokirjaus(osakkeidenmyyntitappiojamuutrahoituskulut).mahdollinen tarkennuskirjaustehdään2015vuodentilinpäätökseen. Unigrafia&Oy:n&osakkeet& Taideyliopistonhallituspäättikokouksessaan hankkiaUnigrafiaOy:nosakkeitasuunnatullaosa3 keannilla.unigrafiaonhelsinginyliopiston,aalto3yliopistonjahaaga3heliaammattikorkeakoulunomistama paino3javiestintätalo,jonkapalvelutonsuunnattunimenomaanomistajatahoille.unigrafianosakkeeton maksettu osakkeitaonyhteensäviisimerkintähintaanà10000euroaeliyhteensä50000euroa. SuunnatunosakeannintuloksenaUnigrafianomistusosuudetovat:HY57,5%,Aalto3yliopisto31,0%,Haa3 ga3helia7,1%jataideyliopisto4,4%.

13 Tuloslaskelma Euroa & Toimintakertomusjatilinpäätös , , Varsinainen5toiminta & & Avustustuotot 657&593,57 1&339&174,36 Liiketoiminnan&tuotot 324&540,70 331&207,41 Muut&tuotot& 2&976&324,35 3&074&908,30 Yhteensä 3&958&458,62 4&745&290,07 & & Henkilöstökulut& C39&239&421,23 C36&527&204,27 Poistot&ja&arvonalentumiset& C1&525&250,52 C1&311&532,19 Muut&kulut C29&135&669,56 C28&301&882,35 Yhteensä C69&900&341,31 C66&140&618,81 Kulujäämä, ,69, ,74 Sijoitus,5ja5rahoitustoiminta Tuotot 1&632&831,60 2&477&640,05 Kulut C741&707,22 C207&932,72 SijoitusC&ja&rahoitustoiminta&yhteensä 891&124,38 2&269&707,33 Kulujäämä, ,31, ,41 Satunnaiset5erät 0,00 C14&535&444,97 Yleisavustukset &&Yliopiston&perusrahoitus 63&785&750,00 64&622&992,00 Omakatteisten5rahastojen5muutos 0,00 13&972&470,96 & & Tilikauden5tulos5ennen5tilinpäätössiirtoja5ja5veroja, , ,58 & Tilikauden5ali,/ylijäämä, , ,58 13

14 Tase Euroa VASTAAVAA Toimintakertomusjatilinpäätös Pysyvät3vastaavat Aineettomat,hyödykkeet Aineettomat,oikeudet 150,344,53 172,228,81 Muut,pitkävaikutteiset,menot 1,088,592,87 1,251,749,06 Keskeneräiset,hankinnat,ja,ennakkomaksut 3,958,00 3,958,00 Yhteensä 1,242,895,40 1,427,935,87 Aineelliset,hyödykkeet Muut,aineelliset,hyödykkeet 1,717,292,65 1,096,928,87 AvFlaitteet,ja,järjestelmät 2,547,573,88 2,410,334,99 Näyttämömekaniikka 1,086,832,43 1,134,232,16 Soittimet 2,909,919,60 2,115,805,42 Koneet,ja,kalusto 1,338,489,87 1,187,857,56 TaideFesineet 277,664,01 272,664,00 Keskeneräiset,hankinnat,ja,ennakkomaksut 79,691,94 0,00 Yhteensä 9,957,464,38 8,217,823,00 Sijoitukset Osakkeet,ja,osuudet 26,440,295,78 28,309,585,61 Muut,sijoitukset 11,709,551,33 8,841,011,69 Yhteensä 38,149,847,11 37,150,597,30 Pysyvät3vastaavat3yhteensä , ,17 Vaihtuvat3vastaavat Lyhytaikaiset,saamiset Myyntisaamiset 575,464,75 311,345,19 Muut,saamiset 1,519,118,69 950,159,34 Siirtosaamiset 1,689,179,72 2,372,504,58 Yhteensä 3,783,763,16 3,634,009,11 Rahat,ja,pankkisaamiset 8,372,074,11 11,753,734,90 Vaihtuvat3vastaavat3yhteensä , ,01 VASTAAVAA3YHTEENSÄ , ,18 14

15 Tase Euroa VASTATTAVAA Toimintakertomusjatilinpäätös Oma0pääoma Peruspääoma , ,07 Käyvän-arvon-rahasto , ,05 Vapaat-rahastot , ,92 Toimintapääoma , ,59 Edellisten-tilikausien-tulos , ,22 Tilikauden-voitto-(Etappio) E , ,58 Oma0pääoma0yhteensä , ,43 Vieras0pääoma Lyhytaikainen Saadut-ennakot , , Ostovelat , , Muut-velat , , Siirtovelat , ,82 Vieras0pääoma0yhteensä , ,75 VASTATTAVAA0YHTEENSÄ , ,18 15

16 Rahoituslaskelma Euroa Toimintakertomusjatilinpäätös / / Toiminnan6rahavirta Varsinaisen(toiminnan(rahavirta Varsinaisen+toiminnan+kulujäämä , ,74 Edelliseen+sisältyvät+poistot , ,19 Muut+oikaisut ,66 0,00 Käyttöpääoman+muutos Lyhytaikaisten+korottomien+saamisten+muutos , ,81 Lyhytaikaisten+korottomien+velkojen+muutos , ,42 Varsinaisen6toiminnan6rahavirta / ,34 / ,32 Satunnaiset(erät 0, ,00 Saadut(yleisavustukset , ,00 Toiminnan6rahavirta / , ,68 Investointien6rahavirta Investoinnit+aineellisiin+ja+aineettomiin+hyödykkeisiin , ,00 Aineellisten+ja+aineettomien+hyödykkeiden+luovutustulot ,00 Investoinnit+sijoituksiin , ,90 Sijoitusten+nettotuotot , ,23 Investointien6rahavirta / , ,33 Rahoituksen6rahavirta Oman+pääoman+lisäys 0, ,00 Rahoituksen6rahavirta 0, ,00 Rahavarojen6muutos6lisäys6(+)6/6vähennys6(/)6 / , ,01 Rahavarat6tilikauden6alussa , ,89 Rahavarat6tilikauden6lopussa , ,90 Rahavarojen6muutos6yhteensä / , ,01 16

17 TILINPÄÄTÖKSEN+LIITETIEDOT Tilinpäätöksen+laadintaperiaatteet Eläkemenot Toimintakertomusjatilinpäätös2014 Työeläkejärjestelmään.kuuluvan.henkilökunnan, jälkeen.syntyneet,.eläketurva. on.hoidettu.ulkopuolisessa.eläkevakuutusyhtiössä..tästä.osalta.ei.ole.kattamatonta.eläkevastuuta. Valtion.eläkejärjestelmään.kuuluvan.henkilökunnan,.ennen syntyneet,.eläkevastuun.kantaa.Suomen.valtio..Eläkekulut.on.kirjattu.suoriteperusteisesti.. Arvonlisäveron+kompensaatio Perustoimintaan.saatu.opetusA.ja.kulttuuriministeriön.arvonlisäverokompensaatio.on.kirjattu nettoperusteisesti.siten,.että.saatu.kompensaatio.ja.maksetut.arvonlisäverot.on.kirjattu.taseeseen. Pysyvät+vastaavat Pysyvät.vastaavat.on.arvostettu.hyödykekohtaisesti.hankintahintaan.vähennettynä.suunnitelman. mukaisilla.poistoilla..kaikki.poistot.tehdään.tasapoistoina. Poistoajat: Vuotta Aineettomat+hyödykkeet AtkAohjelmat 4 Muut.pitkävaikutteiset.menot 10 Aineelliset+hyödykkeet ITAlaitteet.ja.niiden.oheislaitteet 4 AVAlaitteet.ja.järjestelmät 5 Kalusteet 5 Näyttämötekniikka 20 Muut.koneet.ja.laitteet 4.A.10 Pianot 10 Muut.soittimet 10 Flyygelit 20 Urut 40 Muut.aineelliset.hyödykkeet 20 TaideAesineet ei.poistoja ErillisC+ja+yhteiskulujen+kohdistus Toiminnanaloille.on.kohdistettu.niiden.erilliskulut.ja.osuus.yhteiskuluista.mahdollisimman.hyvin aiheuttamis.periaatetta.noudattaen. Sijoitukset Osakkeet.ja.rahastosijoitukset.on.arvostettu.tilinpäätöspäivän.markkinaAarvoon..Arvonmuutos.on. kirjattu.taseeseen.käyvän.arvon.rahastoon..osakkeiden.myynneissä.on.hankintamenona.käytetty. ko..arvopaperin.kirjanpidon.keskihintaa.. 17

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry 1 / 9 TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 9 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-5 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä 31.12.2024 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

SUOMEN SAHATEOLLISUUSMIESTEN YHDISTYS RY Y-tunnus: TASEKIRJA

SUOMEN SAHATEOLLISUUSMIESTEN YHDISTYS RY Y-tunnus: TASEKIRJA Y-tunnus:0217058-0 1.1.-31.12.2015 TASEKIRJA Y-tunnus: 02{ 7058-0 Ti I i n päätös 1.1.201 5-31.1 2.201 5 Sisällysluettelo Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Tilinpäätöksen allekirjoitukset Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

RANTA.TOIVALA.U U H IMÄE N VESIOS U US KU NTA TASEKIRJA

RANTA.TOIVALA.U U H IMÄE N VESIOS U US KU NTA TASEKIRJA RANTA.TOIVALA.U U H IMÄE N VESIOS U US KU NTA TASEKIRJA 31.12.2015 RANTA.TOIVALA.UU HIMÄEN VESIOSUUSKUNTA PIRTTIRANTA 34 7O9OO TOIVALA Kotipaikka TOIVALA Y-tunnus 1057487-6 Tilinpa'dt

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2010 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3-4 Tase 5-6 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9-12 Kirjanpitokirjat ja tositelajit

Lisätiedot

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44 Y-tunnus 0678820-6 2 TULOSLASKELMA Euroina Euroina VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.2015-31.12.2015 1.1.2014-31.12.2014 1. Tuotot Työtoimintatuotot 60 408,58 55 222,39 Järjestötoimintatuotot 4 988,00 5 116,00

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA... 6 TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA... 6 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS... 7

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry 1 / 11 TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry Y-tunnus: 01.05.2013-30.04.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 30.4.2024 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.05.2013-30.04.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5 Y-tunnus 2462309-3 Liitetiedot 5 Yleistä Pielisen tietoverkko-osuuskunta on perustettu 19.01.2012 ja se on merkitty kaupparekisteriin 22.03.2012 ja ytj-tietokantaan 15.02.2012 alkaen. Osuuskunta on liiketoiminnasta

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2010 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-5 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2015 31.12.2015 Tuloslaskelma 1 2

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA TASEKIRJA

SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA TASEKIRJA SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA Kotipaikka Helsinki Y -tunnus 0202223-8 Tasekirja tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo: Tilinpäätös

Lisätiedot

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 TULOSLASKELMA 1.1.- 1.1.-31.12.2014 Varsinainen toiminta 1 666 346,78 1 559 407,74 Henkilöstökulut -1 088 520,90-1 010 103,53 Muut kulut -624 774,61-608 425,26-1 713 295,51-1 618 528,79 Kulujäämä -46 948,73-59

Lisätiedot

Inlook Group Oy T A S E K I R J A

Inlook Group Oy T A S E K I R J A Inlook Group Oy T A S E K I R J A Tilinpäätös tilikaudelta 1.10.2010-30.9.2011 Inlook Group Oy Sahaajankatu 1 00880 HELSINKI Y-tunnus: 0199102-9 Kotipaikka: Helsinki SISÄLLYSLUETTELO: Toimintakertomus

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TULOSLASKELMA 4 TASE 5 RAHOITUSLASKELMA 6 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 7 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 7 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Tringa TASE VASTAAVAA. Kaudelta

Tringa TASE VASTAAVAA. Kaudelta TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET 1110 Maa- ja vesialueet/liittymisma 2 95 2 95 2 95 2 95 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 1120 Rakennukset ja rakennelmat 4 666,67 4

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY Talousarvio 2012 / Hyväksytty liittokokouksessa

VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY Talousarvio 2012 / Hyväksytty liittokokouksessa VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY Talousarvio 2012 / Hyväksytty liittokokouksessa 4.12.2011 VARSINAINEN TOIMINTA TA2012 TA2012 TA2012 TA2011 TP2010 Nykyinen Optimistinen Haetaan Yleinen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY

1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY 1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY 2 Talousarvio 2011 / Hallituksen esitys 09.11.2010 3 4 5 6 7 VARSINAINEN TOIMINTA TA2011 TA2011 TA2011 TA2010 TP2009 8 Haetaan Optimistinen Nykyinen

Lisätiedot

Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys r.y. T A S E K I R J A 31.12.2011

Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys r.y. T A S E K I R J A 31.12.2011 Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys r.y. T A S E K I R J A 31.12.2011 Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys r.y. Y-tunnus 0222474-5 Kotipaikka: Helsinki Säilytä 31.12.2021 asti Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Opetusalan koulutuskeskus Educode Oy TASEKIRJA 31.12.2011

Opetusalan koulutuskeskus Educode Oy TASEKIRJA 31.12.2011 TASEKIRJA 31.12.2011 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO sivu Toimintakertomus 1-2 Tase 3-4 Tuloslaskelma 5 Liitetiedot 6-8 Allekirjoitukset 9 Tilinpäätösmerkintä 9 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy TASEKIRJA

KPY Sijoitus Oy TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2012 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3-4 Tase 5-6 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9-12 Kirjanpitokirjat ja tositelajit

Lisätiedot

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry TILIKARTTA Suomen Kinestetiikkayhdistys ry 1.1.2016 31.12.2016 VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 1200 Koneet ja kalusto Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Muu vaihto-omaisuus

Lisätiedot

Oy Höntsy Ab TASEKIRJA 1.7.2014-30.6.2015. Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka: Tampere Y-tunnus: 2352244-2

Oy Höntsy Ab TASEKIRJA 1.7.2014-30.6.2015. Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka: Tampere Y-tunnus: 2352244-2 Oy Höntsy Ab Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka: Tampere Y-tunnus: 2352244-2 TASEKIRJA 1.7.2014-30.6.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 30.6.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti: Homeros Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN PARTIOLAISET RY TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

ETELÄ-KARJALAN PARTIOLAISET RY TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS ETELÄ-KARJALAN PARTIOLAISET RY TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2016 Y-tunnus: 0678591-0 Kesolantie 1 54100 Joutseno SISÄLLYSLUETTELO sivu Toimintakertomus 1 Tilinpäätös Tuloslaskelma 2-3 Tase

Lisätiedot

HeSeta ry TASEKIRJA. Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2013

HeSeta ry TASEKIRJA. Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2013 HeSeta ry TASEKIRJA Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2013 on säilytettävä vähintään 31.12.2023 asti. (KPL 2:10.1 ) Tilikauden kirjanpitoaineisto on säilytettävä vähintään 31.12.2019 asti. (KPL 2:10.2

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

TILINPAATOS TILIKAIJDELTA 1. 1.2008 _ 31.12.2QQ8 POHJOIS-ESPOON PONSI RY SISALLYSLUETTELO: TULOSLASKELMA TASE 2-3 LIITETIEDOT 4 AILEKIRIOITUKSET 5

TILINPAATOS TILIKAIJDELTA 1. 1.2008 _ 31.12.2QQ8 POHJOIS-ESPOON PONSI RY SISALLYSLUETTELO: TULOSLASKELMA TASE 2-3 LIITETIEDOT 4 AILEKIRIOITUKSET 5 POHJOIS-ESPOON PONSI RY TILINPAATOS TILIKAIJDELTA 1. 1.2008 _ 31.12.2QQ8 SISALLYSLUETTELO: TULOSLASKELMA I TASE 2-3 LIITETIEDOT 4 AILEKIRIOITUKSET 5 LUETTELO TILIKIRJOISTA 6 TASE.ERITTELYT 7 / POHJOIS-ESPOON

Lisätiedot

Kuopion Puhelin Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

Kuopion Puhelin Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2009 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Kauppakatu 18 70100 Kuopio Sisällysluettelo: Toimintakertomus 3-4 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Rahayksikkö EURO

TULOSLASKELMA Rahayksikkö EURO Suomen Autoteknillinen Liitto Ry TULOSLASKELMA Köydenpunojankatu 8 00180 HELSINKI Y-tunnus 0202100-8 1.1.2012 1.1.2011 Rahayksikkö EURO - 31.12.2012-31.12.2011 VARSINAINEN TOIMINTA Toiminnanala A Tuotot

Lisätiedot

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) 1. Kokouksen avaus Esityslista 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 3. Vahvistetaan ääniluettelo 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 1W KPMG Oy Ab Keskustori 1 A 2 krs 60100 SEINÄJOKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3070 www.kpmg.f1 TILINTARKASTUSKERTOMUS Elite Yhteisöpalvelut Oy:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Elite

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

LAHDEN SEUDUN EKONOMIT r.y. Y-tunnus 0359261-1 T A S E K I R J A

LAHDEN SEUDUN EKONOMIT r.y. Y-tunnus 0359261-1 T A S E K I R J A LAHDEN SEUDUN EKONOMIT r.y. Y-tunnus 0359261-1 T A S E K I R J A 31.12.2015 Lahden Seudun Ekonomit r.y. 2/ 15 Sisältö: Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2015 3, 4 Tase 31.12.2015 5, 6 Liitetiedot 7 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2010 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

Oikeuskanslerinviraston tilinpäätös 2013 Oikeuskanslerinviraston talousarvion toteutumalaskelma Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 (TA + LTA:t) Tilinpäätös

Lisätiedot

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8 Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8 KONSERNIN AVAAVA TASE 1.1.2006 FAS-tase IAS 39 IAS 19 IAS 16 IFRS- Korkojoh- Eläke- IAS 40 avaava tase 01.01.2006 dannaiset säätiö

Lisätiedot

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0 1. Liikevaihto M 2016 % 2015 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 257,0 46,8 226,8 42,1 Teollisuuspalvelut 52,5 9,6 73,6 13,6 Kiinteistöpalvelut 239,6 43,6 238,9 44,4 Yhteensä 549,1 100,0 539,3

Lisätiedot

TILIKAUDELTA 1.1.2010-3 I.12.2010

TILIKAUDELTA 1.1.2010-3 I.12.2010 POHJOIS-ESPOON PONSI RY TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1.2010-3 I.12.2010 SISAI,I,YSI,I ]ETTELO: TULOSLASKELMA TASE LIITETIEDOT LUETTELO TILIKIRJOISTA AI,I,EK]R.]OITIIKSET 1 2.- 3 4 5 6 TASE-ERITTEI,YT 1-

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 50 A 6 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tdmd tasekirja on siiilytettiivti

Lisätiedot

Joensuun Pysäkötnti Oy. Y-tunnus 0347890-7

Joensuun Pysäkötnti Oy. Y-tunnus 0347890-7 Joensuun Pysäkötnti Oy Y-tunnus 0347890-7 Taseki rja 1.L2013 31.12.2013 Toimintakertomus ja tiiinpätös tilikaudelta 11. 31.12.2013 Y-tunnus 0347890-7 Kotipaikka Joensuu 80100 Joensuu Tämä tasekirja on

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

TTY-SÄÄTIÖ. Tasekirja 31.12.2015

TTY-SÄÄTIÖ. Tasekirja 31.12.2015 TTY-SÄÄTIÖ Tasekirja 31.12.2015 Tasekirja 2 (32) SISÄLLYS 1. TOIMINTAKERTOMUS...3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Arvio ja tunnusluvut taloudellisesta asemasta sekä toiminnasta...5 2. TILINPÄÄTÖS.........9

Lisätiedot

TASEKIRJA SUOMEN PAINONNOSTOLIITTO SPNL RY 31.12.15. Y-tunnus 0202241-4

TASEKIRJA SUOMEN PAINONNOSTOLIITTO SPNL RY 31.12.15. Y-tunnus 0202241-4 TASEKIRJA SUOMEN PAINONNOSTOLIITTO SPNL RY 31.12.15 Y-tunnus 0202241-4 SUOMEN PAINONNOSTOLIITTO SPNL RY:N TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1.2015-31.12.2015 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 1-2 Tase 3 LiiteJedot

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot