TAIDEYLIOPISTO! Toimintakertomus&ja&tilinpäätös&vuodelta&2014! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!25.5.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAIDEYLIOPISTO! Toimintakertomus&ja&tilinpäätös&vuodelta&2014! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!25.5."

Transkriptio

1 & TAIDEYLIOPISTO & Toimintakertomus&ja&tilinpäätös&vuodelta&2014 Taideyliopisto Kotipaikka:Helsinki Y3tunnus:

2 & TAIDEYLIOPISTO& TOIMINTAKERTOMUS&JA&TILINPÄÄTÖS& TILIKAUDELTA&1.1.& & & Sisällysluettelo Toimintakertomusjatilinpäätös Hallituksentoimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksenliitetiedot Allekirjoituksetjatilinpäätösmerkintä Tilintarkastuskertomus Luettelokäytetyistäkirjanpitokirjoistajasäilytystavoistasekätositelajeista...33 Tasekirjaonsäilytettävä saakka. Tilikaudentositeaineistoonsäilytettävä saakka 2

3 1 Hallituksen&toimintakertomus& 1.1 Taideyliopiston&tehtävä&& Toimintakertomusjatilinpäätös2014 Kuvataideakatemia,Sibelius3AkatemiajaTeatterikorkeakouluyhdistyivätvuoden2013alussaTaideyliopis3 toksi.akatemioidenhenkilöstöjaopiskelijatsiirtyivättaideyliopistoon.taideyliopistonakatemiatovatkou3 lutukselliseltasisällöltäänjakulttuuriseltapainoarvoltaanyhdenvertaisia. Taideyliopistovaaliijauudistaataidetta.Seantaataiteenylintäkoulutustajaharjoittaatutkimustasekä taiteellistatoimintaa.taideyliopistoprofiloituukansainväliseksitaiteen,koulutuksenjatutkimuksenvuoro3 vaikutustavahvistavaksivapaantaiteenyliopistoksi,jollaonmerkittävärooliyhteiskunnankehittämisessä. Taideyliopistoedistäätoiminnallaansuomalaisenkulttuurin,yhteiskunnansekäelinkeinoelämänmonipuo3 listumistajauudistumista.yliopistonarvotovattasa3arvoisuus,yhteisöllisyys,moniarvoisuus,suvaitsevai3 suus,rohkeusjataito.taideyliopistonvaltakunnallisiatehtäviäovatmusiikinnuorisokoulutus,näyttelytoi3 mintajaopetusteatteri. 1.2 Johdon&katsaus& Taideyliopistoonjatkanutsuunnitelmallisestitoimintarakenteidenyhdistämistäjakehittämistä,kärkihank3 keidenedistämistäsekäyhteistentavoitteidenkirkastamista.myösperustoimintaaonvahvistettu.tai3 deyliopistonpalvelujaonrakennettujaedelleenkeskitetty,jottanetukevatperustoimintaalaadukkaasti, oikea3aikaisestijapäällekkäisyyksiäpoistaen.keskittäminenontuonutjosynergiaetujajamahdollistanut työtehtävienuudelleenorganisoinnin.keskitettyjäpalveluitaovattalous3,tietohallinto3jatoimitilapalvelut. Vuonna2014rakennettiinyhteisiäopintopalveluitajatutkimuspalveluitasekäperustettiinyhteinenaikuis3 koulutusyksikkö,jokalanseerataansyksyllä2015. Taideyliopistoylittitulossopimuksessasovituttutkintotavoitteensavuonna2014.Kansainvälisethakijamää3 rätkääntyivätnousuunvuonna2015aikaistuneestahakuajastahuolimatta. Opetus3jakulttuuriministeriönlisärahoitusmahdollistiperustoiminnanvahvistamisenjakärkihankkeiden tukemisentaideyliopistonstrategianmukaisesti.taideyliopistontoimintaaohjasineljästrategistatavoitet3 ta,jotkaovat 1. Innostavaoppimisen,tutkimuksenjataiteellisentoiminnanympäristö 2. Liikkuvuusjayhteistyö 3. Kansainvälisyys 4. Yhteiskunnallinenvaikuttaminen Näitästrategisiatavoitteitatukivaterityisestikärkihankkeet:Nykytaiteenlaboratorio(Kuvataideakatemia), opetuksenlaadunkehittäminenjamääränlisääminen(sibelius3akatemia)sekäesittävientaiteidenlabora3 torio(teatterikorkeakoulu).taideyliopistonkaikissaakatemioissaolikäynnissätutkintorakenteidenuudis3 tusjatutkintojensisältöjenuudelleenarviointi.pyrkimyksenäonmääritelläosaamistavoitteetvastaamaan nykyistätoimintaympäristöäsekämahdollistaaliikkuvuuttaakatemioidenvälillä.uudetrakenteetjatutkin3 tovaatimuksetvalmistuvatpääasiassavuoden2015aikana. Strategisiatavoitteitatoteutettiinmyösmonellamuullatavalla.Taideyliopistomm. käynnistivisitingprofessors3ohjelman,jokatuoopiskelijoidensaatavillehuipputaiteilijoita,innos3 taviaopettajiajatutkijoita tarjosiyliopistonsisäisiäliikkuvuusopintojayli200kurssia 3

4 Toimintakertomusjatilinpäätös2014 kehittiopetuksenlaatualisäämällähenkilökohtaisenopetuksenjaohjauksenmäärääsekäresur3 soimallaopetus3jatutkimushenkilöstöntaiteellistatyötä,pedagogistauusiutumistajatutkimustyö3 tä Perustiuusiaprofessuureja:vaskisoittimet,musiikkiteknologia,musiikkikasvatus,tilallisuusjanäyt3 telysuunnittelusekävalokuvaus. Kansainvälistyminenkiihtyijanäkyikaikissayliopistontoiminnoissa niinkoulutuksessa,taiteellisessatoi3 minnassakuintutkimuksessakin.kansainvälistymisentavoitteetasetettiinkorkealleakatemioidenomissa suunnitelmissa.vuonna2014taideyliopistontutkinto3opiskelijoistanoin11%oliulkomaalaisia.tai3 deyliopistoonverkostoitunutmaailmanlaajuisestiomienalojensatoimijoidenkanssa. Taideyliopistonviestintätunnetaanerottuvuudestaan.Tunnustuksistavuonna2014voidaanmainitaKulta3 huippuvisuaalisestaidentiteetistäsekähopeasijaartdirectorsclubofeurope3kilpailunkategoriassacor3 porateidentitybranding.sidosryhmälehtiissuexvoittikultaajasaikaksikunniamainintaamedia3alanmit3 tavimmassaeddie&ozzieawards3kilpailussa. Taideyliopistovalmistautuuseuraavaanvaiheeseenlaatimallastrategiankaudelle Yliopiston taloudenpitääollavakaallapohjalla,jottatoimintaavoidaankehittääpitkäjänteisesti.yliopistonoma varainhankintakasvattaajatkossamerkitystään.toiminnanrakennusvaiheonhyvässävauhdissa.vuosina keskitymmesisällölliseenyhteistyöhönjatoimintojenedelleenkehittämiseen.Jatkammeprofii3 limmevahvistamistayhteiskunnankehittäjänäsekäkansainvälisestivetovoimaisenaoppimisen,taiteenja tutkimuksenkohtauspaikkana. 1.3 Koulutus& Taideyliopistosaavuttitulossopimuksessasovitutmäärällisettavoitteensavuonna2014lukuunottamatta vaihto3opiskelijoidentavoitetta. TavoitteetsaavutettiinTaideyliopistotasollakolmenvuodenkeskiarvojatarkastellenlukuunottamatta alempienkorkeakoulututkintojentavoitettajavaihto3opiskelijatavoitetta. Taideyliopiston määrälliset tavoitteet / tulokset OKM&määrälliset&tavoitteet&& 2013Q2016& tulos& 2014& tavoite/vuosi& erotus& tulos& 2013& tulos& 2012& keskiarvo& 2012Q2014& Ylemmät&korkeakoulututkinnot&& 257& 243& 14& 231& 258& 248,7& 3Musiikkialankoulutus ,3 3Teatteri3jatanssialankoulutus Kuvataidealankoulutus ,3 Tohtorintutkinnot ,7 Alemmatkorkeakoulututkinnot ,3 Ulkomaalaisettutkinto3opiskelijat Vaihto3opiskelijat(in/out) ,7 Hakeneet&ja&hyväksytyt&& & TaideyliopistokuuluiedelleenSuomenhalutuimpiinopiskelupaikkoihin.Vuonna2014hakijoitaperustutkin3 toihinoliyhteensä3751.noin8%hakeneistatulivalituksi.lisäksisibelius3akatemiannuorisokoulutukseen valittiin28uuttaopiskelijaa105hakijasta.taideyliopistoonhakeneidenjavalittujenopiskelijoidenmäärä vaihteleehiemanvuosittain,koskakaikkiinkoulutusohjelmiineiolevalintaajokavuosi. 4

5 & Toimintakertomusjatilinpäätös2014 Kandidaatin&ja&maisterin&tutkintoon&hakeneet& & && 2011& 2012& 2013& 2014& KuvA SibA TeaK Yhteensä& 4114& 4118& 4435& 3751& PerustutkintoQopiskelijaksi&hyväksytyt& & && 2011& 2012& 2013& 2014& KuvA SibA TeaK Yhteensä& 304& 287& 321& 300& Taideyliopistossaopiskelinoin2000tutkinto3opiskelijaa.Sibelius3Akatemiannuorisokoulutuksessaopiske3 leevuosittainnoin100opiskelijaa. Kirjoilla olevat tutkinto-opiskelijat (sisältää läsnä- ja poissaolevaksi ilmoittautuneet) Taideyliopisto& 2011& 2012& 2013& 2014& PerustutkintoQopiskelijat&(kirjoilla&olevat)& 1812& 1768& 1824& 1768& Kuvataideakatemia Sibelius3Akatemia Teatterikorkeakoulu Tohtoriopiskelijat&(kirjoilla&olevat)& 220& 218& 215& 217& Kuvataideakatemia Sibelius3Akatemia Teatterikorkeakoulu TutkintoQopiskelijat&yhteensä&(kirjoilla&olevat)& 2032& 1986& 2039& 1985& Lähde&Vipunen.fi&ja&VIRTAQtiedot& 1.4 Julkinen&taiteellinen&toiminta& Taideyliopistonjulkinentaiteellinentoimintaoliedelleenlaajaa.MainittakoonerikseenKuvataideakatemi3 anuusikuva/tila3näyttelytila,jokamuutettiinnimeltäänexhibitionlaboratoryksi.tilassajärjestetäänuu3 denlaisianäyttelytapahtumia,joihinosallistuvatsekäopiskelijat,tutkijat,opettajatettäkansainvälisetvie3 railijat.kuvataideakatemiajärjestikaikenkaikkiaan30julkistanäyttelyäeripuolillakaupunkia. Sibelius3Akatemiantaiteellinentoimintaonluonteeltaanmonimuotoistajayllättävää.Kokonaisuusraken3 tuuaineryhmien,opettajienjaopiskelijoidentoiminnasta.taiteellinentoimintahuipentuujulkisiinkonsert3 teihin,joitaonvuosittainnoin350.tuottajapalveluidenjärjestämiäkonserttejatäydentääaineryhmien vilkasomakonserttitoiminta.valtaosakonserteistajärjestetäänhelsinginmusiikkitalossa.yleisölleavoimia opiskelijamatineoitaonlisäksiuseitasatojavuodessa,keskimäärin300.primoonsibelius3akatemian ohjelmatoimisto,jokatuottaamusiikillisiaohjelmapalvelujayrityksillejayhteisöille. Vuonna2014Teatterikorkeakoulussaoli27ensi3iltaaja207esityskertaa.Muidentoimijoidenkanssaval3 mistettujayhteistuotantojaolilisäksineljä,joistapidettiinyhteensä31esitystä.niitätoteutettiinomien 5

6 Toimintakertomusjatilinpäätös2014 tilojenlisäksimyösammattiteattereidenjayhteistyöyliopistojennäyttämöillä, muunmuassakansallisteat3 terissajateatteritakomossa.tilalähtöisiäteoksiaesitettiinmyösnäyttämöidenulkopuolella. Akatemioiden järjestämä esitys-, konsertti- ja näyttelytoiminta 2012& 2013& 2014& Näyttelyt(Kuvataideakatemia) Konsertit(Sibelius3Akatemia) Konsertit(Sibelius3Akatemian Primo3ohjelmapalvelut) Teatteri3jatanssiesitykset(Teatteri3 korkeakoulu) Ensi3illat Esitykset Yhteistyöproduktioidenensi3illat Yhteistyöproduktioidenesitykset Yhteensä& 871& 857& 776& 1.5 Tutkimus& Taideyliopistossatehtiinkansainvälisestiarvostettuatutkimustayliopistonkeskeisilläkoulutusaloilla. Taideyliopistontutkimuksenerityisluonneperustuutaiteenjatutkimuksensuoraanvuorovaikutukseen. Taideyliopistoonpalkattiinvuonna2014tutkimusrahoituksenasiantuntijajatutkimuspalvelupäällikkö. Rekrytoinneillatähdätääntutkimustoiminnanresurssienlisäämiseenjapalvelunparantamiseen. Taideyliopiston&julkaisut&julkaisutyyppiluokituksen& mukaan& 2010& 2011& 2012& 2013& 2014& AVertaisarvioiduttieteellisetartikkelit BVertaisarvioimattomattieteellisetkirjoitukset CTieteellisetkirjat(monografiat) TIETEELLISET&JULKAISUT&YHTEENSÄ& 91& 97& 126& 127& 99& DAmmattiyhteisöllesuunnatutjulkaisut ESuurelleyleisöllesuunnatutjulkaisut JULKAISUT&YHTEENSÄ& 235& 207& 192& 207& 181& *vuoden2014tiedotovatalustavia Taideyliopistossailmestyikaksimusiikintutkimuksenkeskittyväävertaisarvioituakausijulkaisua(Musiikki& kasvatusjatrio).taideyliopistonjulkaisutoimintaavahvistaavuonna2013toimintansaaloittanut,monialai3 nen,vertaisarvioitutaiteellisentutkimuksensähköinenkausijulkaisuruukku(studiesinartisticresearch). Taideyliopistojärjestivuoden2014aikanauseitatutkimukseensekätutkimuksenjataiteenvälisiinsuhtei3 siinliittyvääkansainvälistäjakansallistakonferenssia. 6

7 1.6 Yhteiskunnallinen&vaikuttaminen& Toimintakertomusjatilinpäätös2014 Vuonna2014päätettiinperustaayhteinenTaideyliopistonaikuiskoulutusyksikkö,jokalanseerataansyksyllä 2015.Aikuiskoulutuksenyksikkösaauudennimenjatavoitteet.Aikuiskoulutuksenyksikköjatkaaavoimen yliopistotoiminnankehittämistäjatarjoaajatkossapalveluitamyöskuvataiteenalastakiinnostuneillekan3 salaisille.täydennyskoulutustajaerikoistumiskoulutuksialähdetäänkehittämäänyhteisvoimin.kyseinen yksikkötarjoaamyöskoordinaatio3jasuunnittelupalveluitataideyliopistonakatemioidenyhteisilleopin3 noille.yksikössätoimiijatkossamm.kieltenopettajientiimi.suomenensimmäisetviisitoistataiteilija3 kehittäjäävalmistuvatkeväällä2015taideyliopistonerikoistumisohjelmasta"taiteilija3kehittäjäksiorgani3 saatioon taiteellisetinterventiottyöelämään". Taideyliopisto:&Avoin&yliopisto& 2011& 2012& 2013& 2014& Avoimenyliopisto3opetuksenopiskelijat(netto) Avoimenyliopisto3opetuksenopiskelijat(brutto) Tarjotutopintopisteet Suoritetutopintopisteet Taideyliopisto:&Täydennyskoulutus& 2011& 2012& 2013& 2014& järjestetytkoulutukset(hankerahoitetut) Osallistujat Vuosi2014olimyösmuutenvilkkaanyhteiskunnallisentoiminnanjajulkisentilanhaltuunotonaikaa. TaideyliopistojärjestiesimerkiksitaiteellisentutkimuksenIceBreakingFantasies3kaupunkifestivaalin,kau3 punginosienkehittämiseenliittyvänhelsinkicreatesworks3hankkeenyhdessähelsinginkaupunginkanssa, Popup3TaideyliopistonKampinNarinkkatorillasekäTaideyliopistonkahvilanSeinäjoenkeskustassa.Nämä tapahtumatolivatmonitaiteisia. TaideyliopistollaontoimipisteetKuopiossajaSeinäjoella.Molemmattoimipisteetovatlaajastiverkottunei3 taalueellistentoimijoidenkanssa.kuopiossajärjestetäänkirkkomusiikinkoulutustajaseinäjoellatai3 deyliopistollaontäydennyskoulutustoimintaasekäerilaistaopetus3jatutkimustoimintaaosanaseinäjoen yliopistokeskusta. 7

8 Toimintakertomusjatilinpäätös Organisaatio&& TaideyliopistonrehtorinatoimiiprofessoriTiinaRosenberg,jokavastaayliopistolainjaTaideyliopistonjoh3 tosäännönmukaisestiyliopistontehtävientaloudellisesta,tehokkaastajatuloksellisestahoitamisesta. Rehtoritoimiihallituksenesittelijänä. Vuonna2014rehtorintukenatoimijohtoryhmä.JohtoryhmäänkuuluivatvararehtoriPaulaTuovinen,Kuva3 taideakatemiandekaanimarkuskonttinen,sibelius3akatemiandekaanituomasauvinen,teatterikorkea3 koulundekaanimaaritruikka,talousjohtajasirpakorhonen,henkilöstöjohtajaleenahuotarisekälakimies AnnakaisaKoskimäki.Yhteisenäneuvoa3antavanaelimenätoimiimyösprofessorineuvosto. Taideyliopistonyliopistotasontoimielimetovatyliopistokollegio,hallitus,rehtori,professorineuvosto,tut3 kintolautakunta,opintotukilautakuntajavaalitoimikunta.taideyliopistonakatemiatasontoimielimetovat dekaanijaakatemianjohtokuntaakateemistenasioidenhoitoavarten.kunkinakatemianjohtokunnassaon yhdeksänjäsentä.&akatemianjohtokunnanpuheenjohtajanatoimiikunkinakatemiandekaani.& Akatemioillavoiollamyösmuitatoimielimiä.Niistäsäädetäänkunkinakatemianohjesäännössä. 8

9 Toimintakertomusjatilinpäätös Yliopistokollegio&& Taideyliopistonyliopistokollegioonkuului18jäsentä,joillaonhenkilökohtaisetvarajäsenet.Yliopistokolle3 gionpuheenjohtajanatoimiprofessoriesakirkkopeltojavarapuheenjohtajanaprofessoriannesivuoja3 Kauppala.Yliopistolainmukaanyliopistokollegiomuunmuassavalitseeyliopistonhallituksenulkopuoliset jäsenet,vahvistaasisäistenjäsentenvalinnan,valitseetilintarkastajat,vahvistaayliopistontilinpäätöksenja toimintakertomuksensekäpäättäävastuuvapaudenmyöntämisestähallituksenjäsenillejarehtorille. Yliopistokollegiovalitsi Taideyliopistonulkopuolisethallituksenjäsenetjayliopistoyhteisövaaleil3 laedustajansataideyliopistonhallitukseenkaudelle Kollegiokokoontuivuodenaika3 naneljäkertaa. Hallitus& Taideyliopistonhallitukseenkuului10jäsentä,joistaneljäonyliopistoyhteisönulkopuolisiahenkilöitä.Halli3 tuksentoimikausioli PuheenjohtajanatoimiprofessoriSakuManterejavarapuheen3 johtajanakttsirkkahämäläinen3lindfors.hallituksenmuutjäsenetolivatsuunnittelijaann3charlottekarls3 son,suunnittelupäällikkötuomolukkarinen,professoritarjapitkänen3walter,opiskelijajussirauvola,ft MarjaSakari,MAVirveSutinen,professoriErikT.TawaststjernajaopiskelijaVirpiViljanmaa.Hallitusko3 koontuitilikaudenaikanayhdeksänkertaa.hallituksenpalkkiotvuonna2014olivatyhteensä86800euroa. Hallituskehittitoimintaansaitsearvioinninperusteella. Hallitusvalitseerehtorinjavararehtorin,päättääyliopistontoiminnanjataloudenkeskeisistätavoitteista sekästrategiasta,ohjauksenperiaatteista,vuosittaisestatoimintasuunnitelmastajatalousarviosta.hallitus hyväksyyyliopistontilinpäätöksen,johtosäännötjasitovantalousarvionyliopistonakatemioille.hallitus päättäärehtorintoimivallanylittävistäinvestoinneistajakulueristä.lisäksihallitusmuunmuassapäättää yliopistontoimintarakenteestajaottaasuoraanrehtorinalaisuudessatoimivanjohtavanhenkilöstön. 1.8 Henkilöstö&& Vuoden2014aikanavalmisteltiinTaideyliopistonstrategiaatukevaahenkilöstösuunnitelmaa.Työtehtäviä onorganisoituuudelleenvastaamaanuusienrakenteidenjaprosessienmukaisiavaatimuksia.tavoitteena onvarmistaariittäväpanostuskärkihankkeisiinsekätasapainoinen,tavoitteitaedistävähenkilöstörakenne. Pitkäjänteisenhenkilöstö3jakoulutussuunnitelmanmerkitystäkorostaamyöslähivuosienrunsaseläköity3 minen.opetus3jatutkimushenkilöstöstäarvioidaanvuoden2017loppuunmennessäeläköityvännoin12% jamuustahenkilöstöstänoin6%henkilöstönkokonaismäärästä. Laajajamerkittäväosarakentamistyötäjayhteisenkulttuurinkehittämistäonyhtenevänhenkilöstöpolitii3 kanjauramallinluominen.henkilöstöpolitiikanjauramallinrakentaminenonvuoden2015painopiste. Vuosittainenyliopistojenyhteinentyöhyvinvointikyselytoteutettiinsyksyllä2013.Taideyliopistonousinel3 jänparhaimmankeskiarvonsaaneenyliopistonjoukkoonmuutosprosessistahuolimatta.muutoksetvoivat kuitenkinnäkyähenkilöstönjaksamishaasteina. Henkilötyövuosienkokonaismäärävuonna2014oli691(htv),jostamuunhenkilökunnanosuusoli43%. MuunhenkilökunnanlukuunsisältyyTaideyliopistonerityispiirteenätaideopetuksentoteutuksenvaatima tekninentuki(sis.opetusteatteri,tuottajat,sali3jastudiopalvelut,pianonvirittäjät,työmestarit),yhteensä lähes80henkilötyövuotta.

10 Toimintakertomusjatilinpäätös2014 Taideyliopistonkäynnistymisvaiheonsuunnitellustituonutmukanaanmuunhenkilöstöntilapäistäkasvua. MyösTaideyliopistonjohdontyöpanosnäkyyvuoden2014luvuissa.Synergiaedut,prosessiensujuvoittami3 nenjaeläköitymisetmahdollistavattilapäisenhallintohenkilöstönlisäyksenpurkamisenlähivuosina.tavoit3 teenaon,ettähallintohenkilökunnansuhteellinenosuuseipitkälläaikavälilläkasva.taideyliopistonsisällöl3 listenpanostustenseurauksenaopetus3jatutkimushenkilöstönmääräkasvaalähivuosina,milläonmyös vaikutuksiaopetuksenteknisentuentarpeisiin. Taideyliopiston&henkilöstö& &(henkilötyövuodet)& Taideyliopiston&henkilöstö&(htv)& 2011& 2012& 2013& 2014& Opettajat,tuntiopetusjatutkijat yhteensä Muuhenkilökuntayhteensä Henkilökunta&yhteensä& 616& 637& 666& 691& & Taideyliopisto&(htv)& 2011& 2012& 2013& 2014& Opetushenkilöstön vuosittainenkasvu(htv) Muunhenkilöstön vuosittainenkasvu(htv) Taideyliopiston&henkilöstö&(htv)& 2011& 2012& 2013& 2014& Muunhenkilökunnanosuuskoko henkilökunnasta 42% 42% 42% 43% 1.9 Arvio&merkittävimmistä&taloudellisista&riskeistä& Taideyliopistonmerkittävinpitkänaikavälinriskionkokonaistuottojentasoonjatoiminnanperusrahoituk3 seenliittyväepävarmuus.suomenheikentynyttaloudellinentilanne,epävarmattulevaisuudennäkymätja julkisentaloudensäästöpaineetovatnostaneetriskiäetenkinopetus3jakulttuuriministeriönyliopistoin3 deksisidonnaisenrahoitusosuudenpienenemisestätaijäädyttämisestänykytasolle. KoulutustoimintaTaideyliopistonaloillaonhyvintilavaltaistajakiinteistöllisestivaativaasekäasettaapoik3 keuksellisiatarpeitatoimitilojakohtaanverrattunamoneenmuuhunkoulutusalaan.nämäerityistarpeet toimitilojakohtaanmuodostavattaloudellisenjatoimitilastrategiallisenriskin.taideyliopistossaonvarau3 duttuvahinkoriskeihinvastuu3jaomaisuusvakuutuksin Laadunvarmistus&& Taideyliopistonlaatujärjestelmänrakentamistajatkettiinvuonna2014.Vararehtorijohtilaatutyötäjahä3 nentuekseenrekrytoitiinsisäisestilaatuvastaava.laatutyöntavoitteeksimääriteltiinsujuvatoimintaja rohkeaasenne.laatujärjestelmäntavoitteenaonmyöstukeauudenyliopistonkokonaistoiminnankehittä3 mistäsekäperustehtävänjastrategiantoteutumista. Laatujärjestelmäntuottamalletiedolleluotiinrakenteetyliopistonintranetissajaverkkosivuilla.Prosessi3 10

11 Toimintakertomusjatilinpäätös työskentelynosaltasovittiinyhteisistäpelisäännöistäjakuvausmenetelmästäsekäaloitettiinprosessiku3 vausjärjestelmänpilotointi.arviointi3japalautejärjestelmäävalmisteltiinjajohtajientiedontarpeitakartoi3 tettiinsuhteessaolemassaoleviinarviointimenetelmiinjatiedonkeruuvälineisiin.osanalaatujärjestelmää käynnistetäänmyösjohtamisentukeminenraportoinninjatilastoinninkehittämis3projektillavuonna2015. Taideyliopistonlaatujärjestelmäauditoidaanvuonna Yliopiston&talous&ja&sijoitustoiminta&& Vuodelle2014hyväksyttytalousarviolaadittiinstrategiansuuntaisesti33,4M alijäämäiseksihuomioiden yhdistymisvuoden2013ylijäämäiseksi4,9m jäänyttulos.fuusionmyötäsaatualisäresurssiaeihaluttu käyttää,ennenkuinyliopistollelaadittustrategiavalmistuijoulukuussa2013.vuonna2014alijäämätoteu3 tui31,3m tasoisena.käynnistymisestäjohtuvasiirtymäaiheuttisitenvuonna2014edelleen2,1m kus3 tannussäästöntalousarvioonverrattuna.tämäonosaltaanhuomioituvuoden2015talousarviossalisä3 panostuksiamahdollistavanatekijänä.taideyliopistonpitkäntähtäimenpyrkimyksenäontasapainoinen talous. KokonaisuudessaanTaideyliopistontulosvuonna2014oli6,2M edellisvuottaheikompi,elikäynnistymis3 vuoden4,9m ylijäämäisyysvaihtui31,3m alijäämään.strategianvalmistumisenjakäynnistymisestäjoh3 tuvansiirtymänlisäksialijäämääselittäätoiminnanaktivoituminensekäokm:npienempiperusrahoitus vuonna2014. Vuonna2014tuottojatoteutui0,8M edellisvuottavähemmänmonienprojektienpäätyttyä.myös OKM:ltäsaatuperusrahoitusputosi0,8M. Henkilöstömenotovat56%kaikistaTaideyliopistonkuluista.Näitämenojaolietenkinrekrytointienmyötä 2,7M edellisvuottaenemmän(uudetprofessuurit,vierailuprofessuurit,panostuksetopetuksenmäärään jalaatuunsekätaiteelliseentyöhön,taideyliopisto3tasoisetrekrytoinnit).koulutustoimintataideyliopiston aloillaonhyvintilavaltaistajakiinteistöllisestivaativaa,jakiinteistömenotovat26%kaikistataideyliopis3 tonkuluista.kiinteistömenotnousivat0,8m edellisvuodesta.uusiatiloja(mm.sibelius3akatemianner3 vanderinkaduntilat)otettiinkäyttöön,osinjouduttiinmaksamaankaksinkertaisistavuokratiloistatilahaas3 teiden(kuvataideakatemia)takia.siltimuissakiinteistömenoissasaatujensäästöjenjatiukennustentakia kustannuksetsaatiinpysymäänhallinnassa.sijoitustoiminnankulujaedellisvuoteenverrattunanostaakan3 nattamattomantytäryhtiökokosoy:ntoiminnanalasajonjavapaaehtoisenselvitystilanseurauksenasynty3 nyt320t kertaluonteinentappio. Taideyliopistonomavaraisuusasteoli86,2(ed.vuonna87,0%).Vakavaraisuudenjamaksuvalmiudenodote3 taansäilyvänhyvänälähitulevaisuudessa.taideyliopistonsijoitusomaisuudenmarkkina3arvovuoden2014 lopussaoli26,3m (ed.vuonna25,1m ).Sijoitusomaisuudestaosakesijoituksiaoli40%,joukkovelkakirja3 lainoja42%jarahamarkkinasijoituksia(ml.varainhoitajienhallinnassaolevattilisaldot)18%.sijoitusomai3 suudessaeiolemukanataideyliopistonomistuksiakiinteistöosakeyhtiöissä.sijoitusomaisuudentuotto vuonna2014oli6,4%.suurinosasijoitusomaisuudenhallinnastaonulkoistettutäydenvaltakirjanvarain3 hoitajille.taideyliopistonsijoituskomiteankäsittelemäsijoitusstrategiahyväksyttiinhallituksessa Varainhoitajienkilpailutustehdäänkevään2015aikana Tilintarkastajat& TaideyliopistontilintarkastajanatoimivatKPMGOyAb,KHTHeidiVierrosjaKHT,JHTTLeif3ErikForsberg.

12 Toimintakertomusjatilinpäätös Olennaiset&tapahtumat&tilikauden&päättymisen&jälkeen&& Kokos&Oy& KokosOyonTeatterikorkeakoulunvuonna2012perustamaosakeyhtiö,jokasiirtyiTaideyliopistollevuoden 2013alusta,omistusosuusyhtiöstäon100%.Yhtiöontarjonnutsekäesitystekniikansuunnittelupalveluita (Teakon3nimellä)ettäkoulutus3jakehittämispalveluita.KokosOy:ntappiovuodelta2014oli ,27. TaideyliopistoonsijoittanutosakepääomaaKokosOy:hyn KokosOy:ntoiminnansaamistakannattavaksijatappioputkenkääntymistäeinähtynykymallissarealisti3 seksiselvityksenperusteella.taideyliopistonhallituspäättikokouksessaan käynnistääkokos Oy:ntoiminnanhallitunalasajamisen.KokosOy:nesitystekniikansuunnittelupalvelut(Teakon3yksikkö) myytiin liiketoimintakaupallainsinööritoimistogranlundoy:lle,jakaikkiteakoninpalkkalistoilla olleetneljähenkilöäsiirtyivätliikkeenluovutuksessavanhoinatyöntekijöinägranlundoy:lle. KokosOyon pidetynyhtiökokouksenpäätöksellähakeutunutvapaaehtoiseenselvitystilaan alkaen.Taideyliopistoon hallituksenpäätökselläpäättänytantaavelat,yhteensä ,anteeksiKokosOy:llens.akordina.KokosOytilittääTaideyliopistollekaikkivarat,jotkasilläon kassassaan,vapaaehtoisenselvitystilanpäättyessähuhtikuussa2015. Taideyliopistonvuoden2014tilinpäätökseenonkirjattuosakepääomanmenetyksestäjaakordistajohtuva kertaluonteinen tappiokirjaus(osakkeidenmyyntitappiojamuutrahoituskulut).mahdollinen tarkennuskirjaustehdään2015vuodentilinpäätökseen. Unigrafia&Oy:n&osakkeet& Taideyliopistonhallituspäättikokouksessaan hankkiaUnigrafiaOy:nosakkeitasuunnatullaosa3 keannilla.unigrafiaonhelsinginyliopiston,aalto3yliopistonjahaaga3heliaammattikorkeakoulunomistama paino3javiestintätalo,jonkapalvelutonsuunnattunimenomaanomistajatahoille.unigrafianosakkeeton maksettu osakkeitaonyhteensäviisimerkintähintaanà10000euroaeliyhteensä50000euroa. SuunnatunosakeannintuloksenaUnigrafianomistusosuudetovat:HY57,5%,Aalto3yliopisto31,0%,Haa3 ga3helia7,1%jataideyliopisto4,4%.

13 Tuloslaskelma Euroa & Toimintakertomusjatilinpäätös , , Varsinainen5toiminta & & Avustustuotot 657&593,57 1&339&174,36 Liiketoiminnan&tuotot 324&540,70 331&207,41 Muut&tuotot& 2&976&324,35 3&074&908,30 Yhteensä 3&958&458,62 4&745&290,07 & & Henkilöstökulut& C39&239&421,23 C36&527&204,27 Poistot&ja&arvonalentumiset& C1&525&250,52 C1&311&532,19 Muut&kulut C29&135&669,56 C28&301&882,35 Yhteensä C69&900&341,31 C66&140&618,81 Kulujäämä, ,69, ,74 Sijoitus,5ja5rahoitustoiminta Tuotot 1&632&831,60 2&477&640,05 Kulut C741&707,22 C207&932,72 SijoitusC&ja&rahoitustoiminta&yhteensä 891&124,38 2&269&707,33 Kulujäämä, ,31, ,41 Satunnaiset5erät 0,00 C14&535&444,97 Yleisavustukset &&Yliopiston&perusrahoitus 63&785&750,00 64&622&992,00 Omakatteisten5rahastojen5muutos 0,00 13&972&470,96 & & Tilikauden5tulos5ennen5tilinpäätössiirtoja5ja5veroja, , ,58 & Tilikauden5ali,/ylijäämä, , ,58 13

14 Tase Euroa VASTAAVAA Toimintakertomusjatilinpäätös Pysyvät3vastaavat Aineettomat,hyödykkeet Aineettomat,oikeudet 150,344,53 172,228,81 Muut,pitkävaikutteiset,menot 1,088,592,87 1,251,749,06 Keskeneräiset,hankinnat,ja,ennakkomaksut 3,958,00 3,958,00 Yhteensä 1,242,895,40 1,427,935,87 Aineelliset,hyödykkeet Muut,aineelliset,hyödykkeet 1,717,292,65 1,096,928,87 AvFlaitteet,ja,järjestelmät 2,547,573,88 2,410,334,99 Näyttämömekaniikka 1,086,832,43 1,134,232,16 Soittimet 2,909,919,60 2,115,805,42 Koneet,ja,kalusto 1,338,489,87 1,187,857,56 TaideFesineet 277,664,01 272,664,00 Keskeneräiset,hankinnat,ja,ennakkomaksut 79,691,94 0,00 Yhteensä 9,957,464,38 8,217,823,00 Sijoitukset Osakkeet,ja,osuudet 26,440,295,78 28,309,585,61 Muut,sijoitukset 11,709,551,33 8,841,011,69 Yhteensä 38,149,847,11 37,150,597,30 Pysyvät3vastaavat3yhteensä , ,17 Vaihtuvat3vastaavat Lyhytaikaiset,saamiset Myyntisaamiset 575,464,75 311,345,19 Muut,saamiset 1,519,118,69 950,159,34 Siirtosaamiset 1,689,179,72 2,372,504,58 Yhteensä 3,783,763,16 3,634,009,11 Rahat,ja,pankkisaamiset 8,372,074,11 11,753,734,90 Vaihtuvat3vastaavat3yhteensä , ,01 VASTAAVAA3YHTEENSÄ , ,18 14

15 Tase Euroa VASTATTAVAA Toimintakertomusjatilinpäätös Oma0pääoma Peruspääoma , ,07 Käyvän-arvon-rahasto , ,05 Vapaat-rahastot , ,92 Toimintapääoma , ,59 Edellisten-tilikausien-tulos , ,22 Tilikauden-voitto-(Etappio) E , ,58 Oma0pääoma0yhteensä , ,43 Vieras0pääoma Lyhytaikainen Saadut-ennakot , , Ostovelat , , Muut-velat , , Siirtovelat , ,82 Vieras0pääoma0yhteensä , ,75 VASTATTAVAA0YHTEENSÄ , ,18 15

16 Rahoituslaskelma Euroa Toimintakertomusjatilinpäätös / / Toiminnan6rahavirta Varsinaisen(toiminnan(rahavirta Varsinaisen+toiminnan+kulujäämä , ,74 Edelliseen+sisältyvät+poistot , ,19 Muut+oikaisut ,66 0,00 Käyttöpääoman+muutos Lyhytaikaisten+korottomien+saamisten+muutos , ,81 Lyhytaikaisten+korottomien+velkojen+muutos , ,42 Varsinaisen6toiminnan6rahavirta / ,34 / ,32 Satunnaiset(erät 0, ,00 Saadut(yleisavustukset , ,00 Toiminnan6rahavirta / , ,68 Investointien6rahavirta Investoinnit+aineellisiin+ja+aineettomiin+hyödykkeisiin , ,00 Aineellisten+ja+aineettomien+hyödykkeiden+luovutustulot ,00 Investoinnit+sijoituksiin , ,90 Sijoitusten+nettotuotot , ,23 Investointien6rahavirta / , ,33 Rahoituksen6rahavirta Oman+pääoman+lisäys 0, ,00 Rahoituksen6rahavirta 0, ,00 Rahavarojen6muutos6lisäys6(+)6/6vähennys6(/)6 / , ,01 Rahavarat6tilikauden6alussa , ,89 Rahavarat6tilikauden6lopussa , ,90 Rahavarojen6muutos6yhteensä / , ,01 16

17 TILINPÄÄTÖKSEN+LIITETIEDOT Tilinpäätöksen+laadintaperiaatteet Eläkemenot Toimintakertomusjatilinpäätös2014 Työeläkejärjestelmään.kuuluvan.henkilökunnan, jälkeen.syntyneet,.eläketurva. on.hoidettu.ulkopuolisessa.eläkevakuutusyhtiössä..tästä.osalta.ei.ole.kattamatonta.eläkevastuuta. Valtion.eläkejärjestelmään.kuuluvan.henkilökunnan,.ennen syntyneet,.eläkevastuun.kantaa.Suomen.valtio..Eläkekulut.on.kirjattu.suoriteperusteisesti.. Arvonlisäveron+kompensaatio Perustoimintaan.saatu.opetusA.ja.kulttuuriministeriön.arvonlisäverokompensaatio.on.kirjattu nettoperusteisesti.siten,.että.saatu.kompensaatio.ja.maksetut.arvonlisäverot.on.kirjattu.taseeseen. Pysyvät+vastaavat Pysyvät.vastaavat.on.arvostettu.hyödykekohtaisesti.hankintahintaan.vähennettynä.suunnitelman. mukaisilla.poistoilla..kaikki.poistot.tehdään.tasapoistoina. Poistoajat: Vuotta Aineettomat+hyödykkeet AtkAohjelmat 4 Muut.pitkävaikutteiset.menot 10 Aineelliset+hyödykkeet ITAlaitteet.ja.niiden.oheislaitteet 4 AVAlaitteet.ja.järjestelmät 5 Kalusteet 5 Näyttämötekniikka 20 Muut.koneet.ja.laitteet 4.A.10 Pianot 10 Muut.soittimet 10 Flyygelit 20 Urut 40 Muut.aineelliset.hyödykkeet 20 TaideAesineet ei.poistoja ErillisC+ja+yhteiskulujen+kohdistus Toiminnanaloille.on.kohdistettu.niiden.erilliskulut.ja.osuus.yhteiskuluista.mahdollisimman.hyvin aiheuttamis.periaatetta.noudattaen. Sijoitukset Osakkeet.ja.rahastosijoitukset.on.arvostettu.tilinpäätöspäivän.markkinaAarvoon..Arvonmuutos.on. kirjattu.taseeseen.käyvän.arvon.rahastoon..osakkeiden.myynneissä.on.hankintamenona.käytetty. ko..arvopaperin.kirjanpidon.keskihintaa.. 17

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä 31.12.2021 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2009 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-6 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 2 Tase 3 Tilinpäätöksen liitetiedot 4 Tuloslaskelma toimialoittain 5 Budjettivertailu 6 Tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-5 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

... tllrti1. VALITILINPAATOS. Liikennevirta. Y-tunnus: 2588986-2 04.12.2013-31.1.2014. tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti.

... tllrti1. VALITILINPAATOS. Liikennevirta. Y-tunnus: 2588986-2 04.12.2013-31.1.2014. tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti. ...... VALITILINPAATOS Liikennevirta Oy Y-tunnus: 04.12.2013-31.1.2014 Tama tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti tllrti1. Valitilinpaatos tilikaudelta 04.12.2013 - Sisallysluettelo Tase 3 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 31.12.2012 Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry SISÄLLYSLUETTELO Tase 3-4 Tuloslaskelma 5 Liitetiedot 6 Liitetiedot 7-8 Käytetyt kirjanpitokirjat 9 Tililuettelo 10-11 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry Kauppakamariyhdistys Suomessa ry TASEKIRJA 31.12.2014 Eteläranta 6 a 8 00130 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1985788-0 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Sivu No Toimintakertomus 1.1-1

Lisätiedot

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA 1.1.-31.12.2012 Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 3-11

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 10. Helsingin Vihreät ry. Y-tunnus 0832062-3 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009

TULOSLASKELMA 10. Helsingin Vihreät ry. Y-tunnus 0832062-3 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009 TULOSLASKELMA 10 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009 VARSINAINEN TOIMINTA Yleinen järjestötoiminta 3000 Avustukset 1 147,90 821,70 3005 Kohdeavustukset, Vihreä liitto 12 456,72 11 475,00 3006 Saadut

Lisätiedot

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA 1.1.-31.12.2013 Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 3-12

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2012 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Tasekirja 1.1.2014-31.12.2014 Osoite c/o Marika Lohi Sinikalliontie 10 02630 Espoo Y-tunnus: 252555-5 Kotipaikka: Helsinki Eettisen pankkitoiminnan kehitys

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2013 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

Vantaan Nicehearts ry TASEKIRJA 31.12.2013

Vantaan Nicehearts ry TASEKIRJA 31.12.2013 TASEKIRJA 31.12.2013 Kotipaikka Vantaa Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2013-31.12.2013 Sivu No Tuloslaskelma 1.1-1 Tase 2.1-2 Liitetiedot 3.1-2 Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä 4.1-2 Tasekirja on

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

TASEKIRJA. tilikausi 01.01. - 31.12.2014

TASEKIRJA. tilikausi 01.01. - 31.12.2014 SUOMEN RANSKANBULLDOGIT RY TASEKIRJA tilikausi 01.01. - 31.12.2014 Tasekirja on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10 ) Tilikauden tositeaineiston on säilytettävä vähintään

Lisätiedot

PUOTILAN VENEKERHO RY T A S E K I R J A 2 0 12. Sisällys:

PUOTILAN VENEKERHO RY T A S E K I R J A 2 0 12. Sisällys: PUOTILAN VENEKERHO RY T A S E K I R J A 2 0 12 Sisällys: Tilinpäätös * Tuloslaskelma * Tase * Tase-erittelyjä * Pääkirja * Päiväkirja * Palkkakortisto Helsingissä 15.11.2012 Taisto Johansson TASE VASTAAVAA

Lisätiedot

TASEKIRJA. Paltamon työvoimayhdistys ry. Tilikaudelta 1.1.2009-31.12.2009

TASEKIRJA. Paltamon työvoimayhdistys ry. Tilikaudelta 1.1.2009-31.12.2009 Paltamon työvoimayhdistys ry TASEKIRJA Tilikaudelta 1.1.2009-31.12.2009 Tilinpäätöksen laati Paltamon työvoimayhdistys ry Maija-Liisa Pyykkönen talouspäällikkö, yo-merkonomi 2 SISÄLLYSLUETTELO Sivut 1.

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Hämeenlinnan Eteläranta

Hämeenlinnan Eteläranta - Hämeenlinnan Eteläranta Oy, 2397335-8 TilinpaatOs 1.1.2014-31.12.2014 Hämeenlinnan Eteläranta Raatihuoneenkatu 9 13100 Hämeenlinna Kotipaikka: Hãmeenhinna Y-tunnus: 2397335-8 Qy TASEKI RJA 1.1.2014-31.12.2014

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44 Y-tunnus 0678820-6 2 TULOSLASKELMA Euroina Euroina VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.2015-31.12.2015 1.1.2014-31.12.2014 1. Tuotot Työtoimintatuotot 60 408,58 55 222,39 Järjestötoimintatuotot 4 988,00 5 116,00

Lisätiedot

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry 1 / 11 TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry Y-tunnus: 01.05.2013-30.04.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 30.4.2024 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.05.2013-30.04.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2010 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-5 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012. Viihtyisää ja virkistävää toimintaa

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012. Viihtyisää ja virkistävää toimintaa TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 Viihtyisää ja virkistävää toimintaa Sisällysluettelo Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Liitetiedot Tilinpäätöksen allekirjoitukset Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Inlook Group Oy T A S E K I R J A

Inlook Group Oy T A S E K I R J A Inlook Group Oy T A S E K I R J A Tilinpäätös tilikaudelta 1.10.2010-30.9.2011 Inlook Group Oy Sahaajankatu 1 00880 HELSINKI Y-tunnus: 0199102-9 Kotipaikka: Helsinki SISÄLLYSLUETTELO: Toimintakertomus

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI. LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2008-31.12.2008 1454032-3 Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI Helsinki SisSllysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot 3-5 Allekirjoitukset

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3 Vironkatu 5 OO170 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sldllyrluotblo Slvu Tase Tuloelaskelma Liitetiedot Allekirioitukset ja tilinpc0t0smerkint0

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS

JOROISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS JOROISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS TILINPÄÄTÖS 2013 Vesihuoltolaitos Tilinpäätös 2013 2 VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA V. 2013 Yleistä Vesihuoltolaitos käsittää vesi- ja viemärilaitosten toiminnan kirkonkylässä

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Espoon Vihreät ry. Tasekirja

Espoon Vihreät ry. Tasekirja Espoon Vihreät ry Tasekirja 1.1.2010-31.12.2010 Espoon Vihreät ry Y-tunnus 1525338-5 Fredrikinkatu 33 a 3 krs. 00120 Helsinki 1(6) Espoon Vihreät ry Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2010-31.12.2010 Sisällys

Lisätiedot

EMMAUS HELSINKI R.Y. EMMAUS HELSINGFORS R.F. T A S E K I R J A 31.12.2008. Visma Services Aleatus Oy Ab

EMMAUS HELSINKI R.Y. EMMAUS HELSINGFORS R.F. T A S E K I R J A 31.12.2008. Visma Services Aleatus Oy Ab EMMAUS HELSINKI R.Y. EMMAUS HELSINGFORS R.F. T A S E K I R J A 31.12.2008 Emmaus Helsinki r.y. - Emmaus Helsingfors r.f. Y-tunnus 0315404-8 TASEKIRJA 31.12.2008 Sivu V U O S I T I L I N P Ä Ä T Ö S Tuloslaskelma

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2014-31.12.2014 Tuloslaskelma 1-2

Lisätiedot

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY KYMPPIVOIMA HANKINTA OY TASEKIRJA 31.12.2014 Kymppivoima Hankinta Oy Y-tunnus 1796584-5 Kotipaikka Helsinki Osoite Töölönkatu 4 1 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TULOSLASKELMA 4 TASE 5 RAHOITUSLASKELMA 6 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 7 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 7 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2015 31.12.2015 Tuloslaskelma 1 2

Lisätiedot

Inlook Group Oy T A S E K I R J A

Inlook Group Oy T A S E K I R J A Inlook Group Oy T A S E K I R J A Tilinpäätös tilikaudelta 1.10.2011-30.9.2012 Inlook Group Oy Sahaajankatu 1 00880 HELSINKI Y-tunnus: 0199102-9 Kotipaikka: Helsinki SISÄLLYSLUETTELO: Toimintakertomus

Lisätiedot

Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013

Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013 Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013 Asunto Oy Kemin Ruorianpuisto Y-tunnus 2036665-9 Tasekirja 31.12.2013 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2013-31.12.2013 Sisällys Sivu Tase 3-4 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Varsinainen kevätyhtiökokous. Kokousmateriaali

Varsinainen kevätyhtiökokous. Kokousmateriaali Y-Tunnus: Nurmikartanontie 5 02920 Espoo Varsinainen kevätyhtiökokous 27.4.2014 Kokousmateriaali Sisältää: Kokouskutsu Esityslista Toimintakertomus Tasekirja ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2013-31.12.2013

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA TASEKIRJA

SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA TASEKIRJA SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA Kotipaikka Helsinki Y -tunnus 0202223-8 Tasekirja tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo: Tilinpäätös

Lisätiedot

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt 1.1.2004-31.12.2004 Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

Lahden Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry TASEKIRJA 31.12.2012. Y-Tunnus 0640977-1 Lahdenkatu 15 A 6 15110 LAHTI

Lahden Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry TASEKIRJA 31.12.2012. Y-Tunnus 0640977-1 Lahdenkatu 15 A 6 15110 LAHTI Tuki ry TASEKIRJA 31.12.2012 Y-Tunnus 0640977-1 Lahdenkatu 15 A 6 15110 LAHTI 1 TILIKAUDELTA Sivu Tase 2 Tuloslaskelma 3 Liitetiedot 4 Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä 4 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖSTIEDOT

ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖSTIEDOT ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2011 Hallituksen toimintakertomus ajalta 1.1. - 31.12.2011 Etelä-Suomen Energia Oy sisältö Hallituksen toimintakertomus...3 Tuloslaskelma...4 Tase...5 Rahoituslaskelma...6

Lisätiedot

Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys r.y. T A S E K I R J A 31.12.2011

Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys r.y. T A S E K I R J A 31.12.2011 Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys r.y. T A S E K I R J A 31.12.2011 Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys r.y. Y-tunnus 0222474-5 Kotipaikka: Helsinki Säilytä 31.12.2021 asti Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2010 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry Rantakatu 20 80100 JOENSUU. Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry Rantakatu 20 80100 JOENSUU. Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry 80100 JOENSUU Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1.2013-31.12.2013 Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry 80100 JOENSUU

Lisätiedot

Konsernin pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa.

Konsernin pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa. 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää Alakonsernin emoyhtiö on Yritys S, kotipaikka Paikka. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

Oy Höntsy Ab TASEKIRJA 1.7.2014-30.6.2015. Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka: Tampere Y-tunnus: 2352244-2

Oy Höntsy Ab TASEKIRJA 1.7.2014-30.6.2015. Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka: Tampere Y-tunnus: 2352244-2 Oy Höntsy Ab Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka: Tampere Y-tunnus: 2352244-2 TASEKIRJA 1.7.2014-30.6.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 30.6.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti: Homeros Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

KANSALLISGALLERIA TILINPÄÄTÖS 2014

KANSALLISGALLERIA TILINPÄÄTÖS 2014 KANSALLISGALLERIA TILINPÄÄTÖS 2014 Sisällys 3 Tuloslaskelma 4 Tase 5 Rahoituslaskelma 6 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 8 Tuloslaskelman liitetiedot 14 Taseen liitetiedot 16 Muut tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY KYMPPIVOIMA HANKINTA OY TASEKIRJA 31.12.2013 Kymppivoima Hankinta Oy Y-tunnus 1796584-5 Kotipaikka Helsinki Osoite Töölönkatu 4 1 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4

Lisätiedot

Tilike-kuntatilitoimisto

Tilike-kuntatilitoimisto TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01. 31.12.2012 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01. 31.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tilinpäätös Toimintakertomus 1 Toteutumisvertailut 2-3 Tuloslaskelma 4 Rahoituslaskelma 5 Tase

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

Opetusalan koulutuskeskus Educode Oy TASEKIRJA 31.12.2011

Opetusalan koulutuskeskus Educode Oy TASEKIRJA 31.12.2011 TASEKIRJA 31.12.2011 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO sivu Toimintakertomus 1-2 Tase 3-4 Tuloslaskelma 5 Liitetiedot 6-8 Allekirjoitukset 9 Tilinpäätösmerkintä 9 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) 1. Kokouksen avaus Esityslista 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 3. Vahvistetaan ääniluettelo 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy TASEKIRJA

KPY Sijoitus Oy TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2012 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3-4 Tase 5-6 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9-12 Kirjanpitokirjat ja tositelajit

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2009 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus 1.1. 31.12.2009....... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39

LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39 1 TULOSLASKELMA 1.1.2014-31.12.2014 1.1.2013-31.12.2013 LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39 Liiketoiminnan muut tuotot 10 407,35 13 728,31 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY

1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY 1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY 2 Talousarvio 2013 / Hallituksen esitys liittokokoukselle 3 4 5 6 7 VARSINAINEN TOIMINTA TA2013 TA2013 TA2013 TA2012 TP2011 8 Nykyinen Optimistinen

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus ajalta 1.1. - 31.12.2012

Hallituksen toimintakertomus ajalta 1.1. - 31.12.2012 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2012 sisältö Hallituksen toimintakertomus...3 Tuloslaskelma...4 Tase...5 Rahoituslaskelma...6 Taloudelliset tunnusluvut...7 Henkilöstöä koskevat tunnusluvut...7

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Tringa TASE VASTAAVAA. Kaudelta

Tringa TASE VASTAAVAA. Kaudelta TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET 1110 Maa- ja vesialueet/liittymisma 2 95 2 95 2 95 2 95 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 1120 Rakennukset ja rakennelmat 4 666,67 4

Lisätiedot

TTY-SÄÄTIÖ. Tasekirja 31.12.2015

TTY-SÄÄTIÖ. Tasekirja 31.12.2015 TTY-SÄÄTIÖ Tasekirja 31.12.2015 Tasekirja 2 (32) SISÄLLYS 1. TOIMINTAKERTOMUS...3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Arvio ja tunnusluvut taloudellisesta asemasta sekä toiminnasta...5 2. TILINPÄÄTÖS.........9

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2011-31.12.2011 1454032-3. Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI. Helsinki. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2011-31.12.2011 1454032-3. Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI. Helsinki. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2011-1454032-3 Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sis6llysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Allekirjoitukset ja tilinpddt6smerkintd

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

FARMIMALLI OY TASEKIRJA 31.12.2009. Y-tunnus 2067598-8 Hauenkoukku 18 A 6 70700 KUOPIO

FARMIMALLI OY TASEKIRJA 31.12.2009. Y-tunnus 2067598-8 Hauenkoukku 18 A 6 70700 KUOPIO FARMIMALLI OY TASEKIRJA 31.12.2009 Y-tunnus 2067598-8 Hauenkoukku 18 A 6 70700 KUOPIO FarmiMalli Oy TILINPÄÄTÖS 1 TASEKIRJA 31.12.2009 Sisällys sivu Tase 2-3 Tuloslaskelma 4 Liitetiedot 5-6 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot