TAIDEYLIOPISTO! Toimintakertomus&ja&tilinpäätös&vuodelta&2014! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!25.5.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAIDEYLIOPISTO! Toimintakertomus&ja&tilinpäätös&vuodelta&2014! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!25.5."

Transkriptio

1 & TAIDEYLIOPISTO & Toimintakertomus&ja&tilinpäätös&vuodelta&2014 Taideyliopisto Kotipaikka:Helsinki Y3tunnus:

2 & TAIDEYLIOPISTO& TOIMINTAKERTOMUS&JA&TILINPÄÄTÖS& TILIKAUDELTA&1.1.& & & Sisällysluettelo Toimintakertomusjatilinpäätös Hallituksentoimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksenliitetiedot Allekirjoituksetjatilinpäätösmerkintä Tilintarkastuskertomus Luettelokäytetyistäkirjanpitokirjoistajasäilytystavoistasekätositelajeista...33 Tasekirjaonsäilytettävä saakka. Tilikaudentositeaineistoonsäilytettävä saakka 2

3 1 Hallituksen&toimintakertomus& 1.1 Taideyliopiston&tehtävä&& Toimintakertomusjatilinpäätös2014 Kuvataideakatemia,Sibelius3AkatemiajaTeatterikorkeakouluyhdistyivätvuoden2013alussaTaideyliopis3 toksi.akatemioidenhenkilöstöjaopiskelijatsiirtyivättaideyliopistoon.taideyliopistonakatemiatovatkou3 lutukselliseltasisällöltäänjakulttuuriseltapainoarvoltaanyhdenvertaisia. Taideyliopistovaaliijauudistaataidetta.Seantaataiteenylintäkoulutustajaharjoittaatutkimustasekä taiteellistatoimintaa.taideyliopistoprofiloituukansainväliseksitaiteen,koulutuksenjatutkimuksenvuoro3 vaikutustavahvistavaksivapaantaiteenyliopistoksi,jollaonmerkittävärooliyhteiskunnankehittämisessä. Taideyliopistoedistäätoiminnallaansuomalaisenkulttuurin,yhteiskunnansekäelinkeinoelämänmonipuo3 listumistajauudistumista.yliopistonarvotovattasa3arvoisuus,yhteisöllisyys,moniarvoisuus,suvaitsevai3 suus,rohkeusjataito.taideyliopistonvaltakunnallisiatehtäviäovatmusiikinnuorisokoulutus,näyttelytoi3 mintajaopetusteatteri. 1.2 Johdon&katsaus& Taideyliopistoonjatkanutsuunnitelmallisestitoimintarakenteidenyhdistämistäjakehittämistä,kärkihank3 keidenedistämistäsekäyhteistentavoitteidenkirkastamista.myösperustoimintaaonvahvistettu.tai3 deyliopistonpalvelujaonrakennettujaedelleenkeskitetty,jottanetukevatperustoimintaalaadukkaasti, oikea3aikaisestijapäällekkäisyyksiäpoistaen.keskittäminenontuonutjosynergiaetujajamahdollistanut työtehtävienuudelleenorganisoinnin.keskitettyjäpalveluitaovattalous3,tietohallinto3jatoimitilapalvelut. Vuonna2014rakennettiinyhteisiäopintopalveluitajatutkimuspalveluitasekäperustettiinyhteinenaikuis3 koulutusyksikkö,jokalanseerataansyksyllä2015. Taideyliopistoylittitulossopimuksessasovituttutkintotavoitteensavuonna2014.Kansainvälisethakijamää3 rätkääntyivätnousuunvuonna2015aikaistuneestahakuajastahuolimatta. Opetus3jakulttuuriministeriönlisärahoitusmahdollistiperustoiminnanvahvistamisenjakärkihankkeiden tukemisentaideyliopistonstrategianmukaisesti.taideyliopistontoimintaaohjasineljästrategistatavoitet3 ta,jotkaovat 1. Innostavaoppimisen,tutkimuksenjataiteellisentoiminnanympäristö 2. Liikkuvuusjayhteistyö 3. Kansainvälisyys 4. Yhteiskunnallinenvaikuttaminen Näitästrategisiatavoitteitatukivaterityisestikärkihankkeet:Nykytaiteenlaboratorio(Kuvataideakatemia), opetuksenlaadunkehittäminenjamääränlisääminen(sibelius3akatemia)sekäesittävientaiteidenlabora3 torio(teatterikorkeakoulu).taideyliopistonkaikissaakatemioissaolikäynnissätutkintorakenteidenuudis3 tusjatutkintojensisältöjenuudelleenarviointi.pyrkimyksenäonmääritelläosaamistavoitteetvastaamaan nykyistätoimintaympäristöäsekämahdollistaaliikkuvuuttaakatemioidenvälillä.uudetrakenteetjatutkin3 tovaatimuksetvalmistuvatpääasiassavuoden2015aikana. Strategisiatavoitteitatoteutettiinmyösmonellamuullatavalla.Taideyliopistomm. käynnistivisitingprofessors3ohjelman,jokatuoopiskelijoidensaatavillehuipputaiteilijoita,innos3 taviaopettajiajatutkijoita tarjosiyliopistonsisäisiäliikkuvuusopintojayli200kurssia 3

4 Toimintakertomusjatilinpäätös2014 kehittiopetuksenlaatualisäämällähenkilökohtaisenopetuksenjaohjauksenmäärääsekäresur3 soimallaopetus3jatutkimushenkilöstöntaiteellistatyötä,pedagogistauusiutumistajatutkimustyö3 tä Perustiuusiaprofessuureja:vaskisoittimet,musiikkiteknologia,musiikkikasvatus,tilallisuusjanäyt3 telysuunnittelusekävalokuvaus. Kansainvälistyminenkiihtyijanäkyikaikissayliopistontoiminnoissa niinkoulutuksessa,taiteellisessatoi3 minnassakuintutkimuksessakin.kansainvälistymisentavoitteetasetettiinkorkealleakatemioidenomissa suunnitelmissa.vuonna2014taideyliopistontutkinto3opiskelijoistanoin11%oliulkomaalaisia.tai3 deyliopistoonverkostoitunutmaailmanlaajuisestiomienalojensatoimijoidenkanssa. Taideyliopistonviestintätunnetaanerottuvuudestaan.Tunnustuksistavuonna2014voidaanmainitaKulta3 huippuvisuaalisestaidentiteetistäsekähopeasijaartdirectorsclubofeurope3kilpailunkategoriassacor3 porateidentitybranding.sidosryhmälehtiissuexvoittikultaajasaikaksikunniamainintaamedia3alanmit3 tavimmassaeddie&ozzieawards3kilpailussa. Taideyliopistovalmistautuuseuraavaanvaiheeseenlaatimallastrategiankaudelle Yliopiston taloudenpitääollavakaallapohjalla,jottatoimintaavoidaankehittääpitkäjänteisesti.yliopistonoma varainhankintakasvattaajatkossamerkitystään.toiminnanrakennusvaiheonhyvässävauhdissa.vuosina keskitymmesisällölliseenyhteistyöhönjatoimintojenedelleenkehittämiseen.Jatkammeprofii3 limmevahvistamistayhteiskunnankehittäjänäsekäkansainvälisestivetovoimaisenaoppimisen,taiteenja tutkimuksenkohtauspaikkana. 1.3 Koulutus& Taideyliopistosaavuttitulossopimuksessasovitutmäärällisettavoitteensavuonna2014lukuunottamatta vaihto3opiskelijoidentavoitetta. TavoitteetsaavutettiinTaideyliopistotasollakolmenvuodenkeskiarvojatarkastellenlukuunottamatta alempienkorkeakoulututkintojentavoitettajavaihto3opiskelijatavoitetta. Taideyliopiston määrälliset tavoitteet / tulokset OKM&määrälliset&tavoitteet&& 2013Q2016& tulos& 2014& tavoite/vuosi& erotus& tulos& 2013& tulos& 2012& keskiarvo& 2012Q2014& Ylemmät&korkeakoulututkinnot&& 257& 243& 14& 231& 258& 248,7& 3Musiikkialankoulutus ,3 3Teatteri3jatanssialankoulutus Kuvataidealankoulutus ,3 Tohtorintutkinnot ,7 Alemmatkorkeakoulututkinnot ,3 Ulkomaalaisettutkinto3opiskelijat Vaihto3opiskelijat(in/out) ,7 Hakeneet&ja&hyväksytyt&& & TaideyliopistokuuluiedelleenSuomenhalutuimpiinopiskelupaikkoihin.Vuonna2014hakijoitaperustutkin3 toihinoliyhteensä3751.noin8%hakeneistatulivalituksi.lisäksisibelius3akatemiannuorisokoulutukseen valittiin28uuttaopiskelijaa105hakijasta.taideyliopistoonhakeneidenjavalittujenopiskelijoidenmäärä vaihteleehiemanvuosittain,koskakaikkiinkoulutusohjelmiineiolevalintaajokavuosi. 4

5 & Toimintakertomusjatilinpäätös2014 Kandidaatin&ja&maisterin&tutkintoon&hakeneet& & && 2011& 2012& 2013& 2014& KuvA SibA TeaK Yhteensä& 4114& 4118& 4435& 3751& PerustutkintoQopiskelijaksi&hyväksytyt& & && 2011& 2012& 2013& 2014& KuvA SibA TeaK Yhteensä& 304& 287& 321& 300& Taideyliopistossaopiskelinoin2000tutkinto3opiskelijaa.Sibelius3Akatemiannuorisokoulutuksessaopiske3 leevuosittainnoin100opiskelijaa. Kirjoilla olevat tutkinto-opiskelijat (sisältää läsnä- ja poissaolevaksi ilmoittautuneet) Taideyliopisto& 2011& 2012& 2013& 2014& PerustutkintoQopiskelijat&(kirjoilla&olevat)& 1812& 1768& 1824& 1768& Kuvataideakatemia Sibelius3Akatemia Teatterikorkeakoulu Tohtoriopiskelijat&(kirjoilla&olevat)& 220& 218& 215& 217& Kuvataideakatemia Sibelius3Akatemia Teatterikorkeakoulu TutkintoQopiskelijat&yhteensä&(kirjoilla&olevat)& 2032& 1986& 2039& 1985& Lähde&Vipunen.fi&ja&VIRTAQtiedot& 1.4 Julkinen&taiteellinen&toiminta& Taideyliopistonjulkinentaiteellinentoimintaoliedelleenlaajaa.MainittakoonerikseenKuvataideakatemi3 anuusikuva/tila3näyttelytila,jokamuutettiinnimeltäänexhibitionlaboratoryksi.tilassajärjestetäänuu3 denlaisianäyttelytapahtumia,joihinosallistuvatsekäopiskelijat,tutkijat,opettajatettäkansainvälisetvie3 railijat.kuvataideakatemiajärjestikaikenkaikkiaan30julkistanäyttelyäeripuolillakaupunkia. Sibelius3Akatemiantaiteellinentoimintaonluonteeltaanmonimuotoistajayllättävää.Kokonaisuusraken3 tuuaineryhmien,opettajienjaopiskelijoidentoiminnasta.taiteellinentoimintahuipentuujulkisiinkonsert3 teihin,joitaonvuosittainnoin350.tuottajapalveluidenjärjestämiäkonserttejatäydentääaineryhmien vilkasomakonserttitoiminta.valtaosakonserteistajärjestetäänhelsinginmusiikkitalossa.yleisölleavoimia opiskelijamatineoitaonlisäksiuseitasatojavuodessa,keskimäärin300.primoonsibelius3akatemian ohjelmatoimisto,jokatuottaamusiikillisiaohjelmapalvelujayrityksillejayhteisöille. Vuonna2014Teatterikorkeakoulussaoli27ensi3iltaaja207esityskertaa.Muidentoimijoidenkanssaval3 mistettujayhteistuotantojaolilisäksineljä,joistapidettiinyhteensä31esitystä.niitätoteutettiinomien 5

6 Toimintakertomusjatilinpäätös2014 tilojenlisäksimyösammattiteattereidenjayhteistyöyliopistojennäyttämöillä, muunmuassakansallisteat3 terissajateatteritakomossa.tilalähtöisiäteoksiaesitettiinmyösnäyttämöidenulkopuolella. Akatemioiden järjestämä esitys-, konsertti- ja näyttelytoiminta 2012& 2013& 2014& Näyttelyt(Kuvataideakatemia) Konsertit(Sibelius3Akatemia) Konsertit(Sibelius3Akatemian Primo3ohjelmapalvelut) Teatteri3jatanssiesitykset(Teatteri3 korkeakoulu) Ensi3illat Esitykset Yhteistyöproduktioidenensi3illat Yhteistyöproduktioidenesitykset Yhteensä& 871& 857& 776& 1.5 Tutkimus& Taideyliopistossatehtiinkansainvälisestiarvostettuatutkimustayliopistonkeskeisilläkoulutusaloilla. Taideyliopistontutkimuksenerityisluonneperustuutaiteenjatutkimuksensuoraanvuorovaikutukseen. Taideyliopistoonpalkattiinvuonna2014tutkimusrahoituksenasiantuntijajatutkimuspalvelupäällikkö. Rekrytoinneillatähdätääntutkimustoiminnanresurssienlisäämiseenjapalvelunparantamiseen. Taideyliopiston&julkaisut&julkaisutyyppiluokituksen& mukaan& 2010& 2011& 2012& 2013& 2014& AVertaisarvioiduttieteellisetartikkelit BVertaisarvioimattomattieteellisetkirjoitukset CTieteellisetkirjat(monografiat) TIETEELLISET&JULKAISUT&YHTEENSÄ& 91& 97& 126& 127& 99& DAmmattiyhteisöllesuunnatutjulkaisut ESuurelleyleisöllesuunnatutjulkaisut JULKAISUT&YHTEENSÄ& 235& 207& 192& 207& 181& *vuoden2014tiedotovatalustavia Taideyliopistossailmestyikaksimusiikintutkimuksenkeskittyväävertaisarvioituakausijulkaisua(Musiikki& kasvatusjatrio).taideyliopistonjulkaisutoimintaavahvistaavuonna2013toimintansaaloittanut,monialai3 nen,vertaisarvioitutaiteellisentutkimuksensähköinenkausijulkaisuruukku(studiesinartisticresearch). Taideyliopistojärjestivuoden2014aikanauseitatutkimukseensekätutkimuksenjataiteenvälisiinsuhtei3 siinliittyvääkansainvälistäjakansallistakonferenssia. 6

7 1.6 Yhteiskunnallinen&vaikuttaminen& Toimintakertomusjatilinpäätös2014 Vuonna2014päätettiinperustaayhteinenTaideyliopistonaikuiskoulutusyksikkö,jokalanseerataansyksyllä 2015.Aikuiskoulutuksenyksikkösaauudennimenjatavoitteet.Aikuiskoulutuksenyksikköjatkaaavoimen yliopistotoiminnankehittämistäjatarjoaajatkossapalveluitamyöskuvataiteenalastakiinnostuneillekan3 salaisille.täydennyskoulutustajaerikoistumiskoulutuksialähdetäänkehittämäänyhteisvoimin.kyseinen yksikkötarjoaamyöskoordinaatio3jasuunnittelupalveluitataideyliopistonakatemioidenyhteisilleopin3 noille.yksikössätoimiijatkossamm.kieltenopettajientiimi.suomenensimmäisetviisitoistataiteilija3 kehittäjäävalmistuvatkeväällä2015taideyliopistonerikoistumisohjelmasta"taiteilija3kehittäjäksiorgani3 saatioon taiteellisetinterventiottyöelämään". Taideyliopisto:&Avoin&yliopisto& 2011& 2012& 2013& 2014& Avoimenyliopisto3opetuksenopiskelijat(netto) Avoimenyliopisto3opetuksenopiskelijat(brutto) Tarjotutopintopisteet Suoritetutopintopisteet Taideyliopisto:&Täydennyskoulutus& 2011& 2012& 2013& 2014& järjestetytkoulutukset(hankerahoitetut) Osallistujat Vuosi2014olimyösmuutenvilkkaanyhteiskunnallisentoiminnanjajulkisentilanhaltuunotonaikaa. TaideyliopistojärjestiesimerkiksitaiteellisentutkimuksenIceBreakingFantasies3kaupunkifestivaalin,kau3 punginosienkehittämiseenliittyvänhelsinkicreatesworks3hankkeenyhdessähelsinginkaupunginkanssa, Popup3TaideyliopistonKampinNarinkkatorillasekäTaideyliopistonkahvilanSeinäjoenkeskustassa.Nämä tapahtumatolivatmonitaiteisia. TaideyliopistollaontoimipisteetKuopiossajaSeinäjoella.Molemmattoimipisteetovatlaajastiverkottunei3 taalueellistentoimijoidenkanssa.kuopiossajärjestetäänkirkkomusiikinkoulutustajaseinäjoellatai3 deyliopistollaontäydennyskoulutustoimintaasekäerilaistaopetus3jatutkimustoimintaaosanaseinäjoen yliopistokeskusta. 7

8 Toimintakertomusjatilinpäätös Organisaatio&& TaideyliopistonrehtorinatoimiiprofessoriTiinaRosenberg,jokavastaayliopistolainjaTaideyliopistonjoh3 tosäännönmukaisestiyliopistontehtävientaloudellisesta,tehokkaastajatuloksellisestahoitamisesta. Rehtoritoimiihallituksenesittelijänä. Vuonna2014rehtorintukenatoimijohtoryhmä.JohtoryhmäänkuuluivatvararehtoriPaulaTuovinen,Kuva3 taideakatemiandekaanimarkuskonttinen,sibelius3akatemiandekaanituomasauvinen,teatterikorkea3 koulundekaanimaaritruikka,talousjohtajasirpakorhonen,henkilöstöjohtajaleenahuotarisekälakimies AnnakaisaKoskimäki.Yhteisenäneuvoa3antavanaelimenätoimiimyösprofessorineuvosto. Taideyliopistonyliopistotasontoimielimetovatyliopistokollegio,hallitus,rehtori,professorineuvosto,tut3 kintolautakunta,opintotukilautakuntajavaalitoimikunta.taideyliopistonakatemiatasontoimielimetovat dekaanijaakatemianjohtokuntaakateemistenasioidenhoitoavarten.kunkinakatemianjohtokunnassaon yhdeksänjäsentä.&akatemianjohtokunnanpuheenjohtajanatoimiikunkinakatemiandekaani.& Akatemioillavoiollamyösmuitatoimielimiä.Niistäsäädetäänkunkinakatemianohjesäännössä. 8

9 Toimintakertomusjatilinpäätös Yliopistokollegio&& Taideyliopistonyliopistokollegioonkuului18jäsentä,joillaonhenkilökohtaisetvarajäsenet.Yliopistokolle3 gionpuheenjohtajanatoimiprofessoriesakirkkopeltojavarapuheenjohtajanaprofessoriannesivuoja3 Kauppala.Yliopistolainmukaanyliopistokollegiomuunmuassavalitseeyliopistonhallituksenulkopuoliset jäsenet,vahvistaasisäistenjäsentenvalinnan,valitseetilintarkastajat,vahvistaayliopistontilinpäätöksenja toimintakertomuksensekäpäättäävastuuvapaudenmyöntämisestähallituksenjäsenillejarehtorille. Yliopistokollegiovalitsi Taideyliopistonulkopuolisethallituksenjäsenetjayliopistoyhteisövaaleil3 laedustajansataideyliopistonhallitukseenkaudelle Kollegiokokoontuivuodenaika3 naneljäkertaa. Hallitus& Taideyliopistonhallitukseenkuului10jäsentä,joistaneljäonyliopistoyhteisönulkopuolisiahenkilöitä.Halli3 tuksentoimikausioli PuheenjohtajanatoimiprofessoriSakuManterejavarapuheen3 johtajanakttsirkkahämäläinen3lindfors.hallituksenmuutjäsenetolivatsuunnittelijaann3charlottekarls3 son,suunnittelupäällikkötuomolukkarinen,professoritarjapitkänen3walter,opiskelijajussirauvola,ft MarjaSakari,MAVirveSutinen,professoriErikT.TawaststjernajaopiskelijaVirpiViljanmaa.Hallitusko3 koontuitilikaudenaikanayhdeksänkertaa.hallituksenpalkkiotvuonna2014olivatyhteensä86800euroa. Hallituskehittitoimintaansaitsearvioinninperusteella. Hallitusvalitseerehtorinjavararehtorin,päättääyliopistontoiminnanjataloudenkeskeisistätavoitteista sekästrategiasta,ohjauksenperiaatteista,vuosittaisestatoimintasuunnitelmastajatalousarviosta.hallitus hyväksyyyliopistontilinpäätöksen,johtosäännötjasitovantalousarvionyliopistonakatemioille.hallitus päättäärehtorintoimivallanylittävistäinvestoinneistajakulueristä.lisäksihallitusmuunmuassapäättää yliopistontoimintarakenteestajaottaasuoraanrehtorinalaisuudessatoimivanjohtavanhenkilöstön. 1.8 Henkilöstö&& Vuoden2014aikanavalmisteltiinTaideyliopistonstrategiaatukevaahenkilöstösuunnitelmaa.Työtehtäviä onorganisoituuudelleenvastaamaanuusienrakenteidenjaprosessienmukaisiavaatimuksia.tavoitteena onvarmistaariittäväpanostuskärkihankkeisiinsekätasapainoinen,tavoitteitaedistävähenkilöstörakenne. Pitkäjänteisenhenkilöstö3jakoulutussuunnitelmanmerkitystäkorostaamyöslähivuosienrunsaseläköity3 minen.opetus3jatutkimushenkilöstöstäarvioidaanvuoden2017loppuunmennessäeläköityvännoin12% jamuustahenkilöstöstänoin6%henkilöstönkokonaismäärästä. Laajajamerkittäväosarakentamistyötäjayhteisenkulttuurinkehittämistäonyhtenevänhenkilöstöpolitii3 kanjauramallinluominen.henkilöstöpolitiikanjauramallinrakentaminenonvuoden2015painopiste. Vuosittainenyliopistojenyhteinentyöhyvinvointikyselytoteutettiinsyksyllä2013.Taideyliopistonousinel3 jänparhaimmankeskiarvonsaaneenyliopistonjoukkoonmuutosprosessistahuolimatta.muutoksetvoivat kuitenkinnäkyähenkilöstönjaksamishaasteina. Henkilötyövuosienkokonaismäärävuonna2014oli691(htv),jostamuunhenkilökunnanosuusoli43%. MuunhenkilökunnanlukuunsisältyyTaideyliopistonerityispiirteenätaideopetuksentoteutuksenvaatima tekninentuki(sis.opetusteatteri,tuottajat,sali3jastudiopalvelut,pianonvirittäjät,työmestarit),yhteensä lähes80henkilötyövuotta.

10 Toimintakertomusjatilinpäätös2014 Taideyliopistonkäynnistymisvaiheonsuunnitellustituonutmukanaanmuunhenkilöstöntilapäistäkasvua. MyösTaideyliopistonjohdontyöpanosnäkyyvuoden2014luvuissa.Synergiaedut,prosessiensujuvoittami3 nenjaeläköitymisetmahdollistavattilapäisenhallintohenkilöstönlisäyksenpurkamisenlähivuosina.tavoit3 teenaon,ettähallintohenkilökunnansuhteellinenosuuseipitkälläaikavälilläkasva.taideyliopistonsisällöl3 listenpanostustenseurauksenaopetus3jatutkimushenkilöstönmääräkasvaalähivuosina,milläonmyös vaikutuksiaopetuksenteknisentuentarpeisiin. Taideyliopiston&henkilöstö& &(henkilötyövuodet)& Taideyliopiston&henkilöstö&(htv)& 2011& 2012& 2013& 2014& Opettajat,tuntiopetusjatutkijat yhteensä Muuhenkilökuntayhteensä Henkilökunta&yhteensä& 616& 637& 666& 691& & Taideyliopisto&(htv)& 2011& 2012& 2013& 2014& Opetushenkilöstön vuosittainenkasvu(htv) Muunhenkilöstön vuosittainenkasvu(htv) Taideyliopiston&henkilöstö&(htv)& 2011& 2012& 2013& 2014& Muunhenkilökunnanosuuskoko henkilökunnasta 42% 42% 42% 43% 1.9 Arvio&merkittävimmistä&taloudellisista&riskeistä& Taideyliopistonmerkittävinpitkänaikavälinriskionkokonaistuottojentasoonjatoiminnanperusrahoituk3 seenliittyväepävarmuus.suomenheikentynyttaloudellinentilanne,epävarmattulevaisuudennäkymätja julkisentaloudensäästöpaineetovatnostaneetriskiäetenkinopetus3jakulttuuriministeriönyliopistoin3 deksisidonnaisenrahoitusosuudenpienenemisestätaijäädyttämisestänykytasolle. KoulutustoimintaTaideyliopistonaloillaonhyvintilavaltaistajakiinteistöllisestivaativaasekäasettaapoik3 keuksellisiatarpeitatoimitilojakohtaanverrattunamoneenmuuhunkoulutusalaan.nämäerityistarpeet toimitilojakohtaanmuodostavattaloudellisenjatoimitilastrategiallisenriskin.taideyliopistossaonvarau3 duttuvahinkoriskeihinvastuu3jaomaisuusvakuutuksin Laadunvarmistus&& Taideyliopistonlaatujärjestelmänrakentamistajatkettiinvuonna2014.Vararehtorijohtilaatutyötäjahä3 nentuekseenrekrytoitiinsisäisestilaatuvastaava.laatutyöntavoitteeksimääriteltiinsujuvatoimintaja rohkeaasenne.laatujärjestelmäntavoitteenaonmyöstukeauudenyliopistonkokonaistoiminnankehittä3 mistäsekäperustehtävänjastrategiantoteutumista. Laatujärjestelmäntuottamalletiedolleluotiinrakenteetyliopistonintranetissajaverkkosivuilla.Prosessi3 10

11 Toimintakertomusjatilinpäätös työskentelynosaltasovittiinyhteisistäpelisäännöistäjakuvausmenetelmästäsekäaloitettiinprosessiku3 vausjärjestelmänpilotointi.arviointi3japalautejärjestelmäävalmisteltiinjajohtajientiedontarpeitakartoi3 tettiinsuhteessaolemassaoleviinarviointimenetelmiinjatiedonkeruuvälineisiin.osanalaatujärjestelmää käynnistetäänmyösjohtamisentukeminenraportoinninjatilastoinninkehittämis3projektillavuonna2015. Taideyliopistonlaatujärjestelmäauditoidaanvuonna Yliopiston&talous&ja&sijoitustoiminta&& Vuodelle2014hyväksyttytalousarviolaadittiinstrategiansuuntaisesti33,4M alijäämäiseksihuomioiden yhdistymisvuoden2013ylijäämäiseksi4,9m jäänyttulos.fuusionmyötäsaatualisäresurssiaeihaluttu käyttää,ennenkuinyliopistollelaadittustrategiavalmistuijoulukuussa2013.vuonna2014alijäämätoteu3 tui31,3m tasoisena.käynnistymisestäjohtuvasiirtymäaiheuttisitenvuonna2014edelleen2,1m kus3 tannussäästöntalousarvioonverrattuna.tämäonosaltaanhuomioituvuoden2015talousarviossalisä3 panostuksiamahdollistavanatekijänä.taideyliopistonpitkäntähtäimenpyrkimyksenäontasapainoinen talous. KokonaisuudessaanTaideyliopistontulosvuonna2014oli6,2M edellisvuottaheikompi,elikäynnistymis3 vuoden4,9m ylijäämäisyysvaihtui31,3m alijäämään.strategianvalmistumisenjakäynnistymisestäjoh3 tuvansiirtymänlisäksialijäämääselittäätoiminnanaktivoituminensekäokm:npienempiperusrahoitus vuonna2014. Vuonna2014tuottojatoteutui0,8M edellisvuottavähemmänmonienprojektienpäätyttyä.myös OKM:ltäsaatuperusrahoitusputosi0,8M. Henkilöstömenotovat56%kaikistaTaideyliopistonkuluista.Näitämenojaolietenkinrekrytointienmyötä 2,7M edellisvuottaenemmän(uudetprofessuurit,vierailuprofessuurit,panostuksetopetuksenmäärään jalaatuunsekätaiteelliseentyöhön,taideyliopisto3tasoisetrekrytoinnit).koulutustoimintataideyliopiston aloillaonhyvintilavaltaistajakiinteistöllisestivaativaa,jakiinteistömenotovat26%kaikistataideyliopis3 tonkuluista.kiinteistömenotnousivat0,8m edellisvuodesta.uusiatiloja(mm.sibelius3akatemianner3 vanderinkaduntilat)otettiinkäyttöön,osinjouduttiinmaksamaankaksinkertaisistavuokratiloistatilahaas3 teiden(kuvataideakatemia)takia.siltimuissakiinteistömenoissasaatujensäästöjenjatiukennustentakia kustannuksetsaatiinpysymäänhallinnassa.sijoitustoiminnankulujaedellisvuoteenverrattunanostaakan3 nattamattomantytäryhtiökokosoy:ntoiminnanalasajonjavapaaehtoisenselvitystilanseurauksenasynty3 nyt320t kertaluonteinentappio. Taideyliopistonomavaraisuusasteoli86,2(ed.vuonna87,0%).Vakavaraisuudenjamaksuvalmiudenodote3 taansäilyvänhyvänälähitulevaisuudessa.taideyliopistonsijoitusomaisuudenmarkkina3arvovuoden2014 lopussaoli26,3m (ed.vuonna25,1m ).Sijoitusomaisuudestaosakesijoituksiaoli40%,joukkovelkakirja3 lainoja42%jarahamarkkinasijoituksia(ml.varainhoitajienhallinnassaolevattilisaldot)18%.sijoitusomai3 suudessaeiolemukanataideyliopistonomistuksiakiinteistöosakeyhtiöissä.sijoitusomaisuudentuotto vuonna2014oli6,4%.suurinosasijoitusomaisuudenhallinnastaonulkoistettutäydenvaltakirjanvarain3 hoitajille.taideyliopistonsijoituskomiteankäsittelemäsijoitusstrategiahyväksyttiinhallituksessa Varainhoitajienkilpailutustehdäänkevään2015aikana Tilintarkastajat& TaideyliopistontilintarkastajanatoimivatKPMGOyAb,KHTHeidiVierrosjaKHT,JHTTLeif3ErikForsberg.

12 Toimintakertomusjatilinpäätös Olennaiset&tapahtumat&tilikauden&päättymisen&jälkeen&& Kokos&Oy& KokosOyonTeatterikorkeakoulunvuonna2012perustamaosakeyhtiö,jokasiirtyiTaideyliopistollevuoden 2013alusta,omistusosuusyhtiöstäon100%.Yhtiöontarjonnutsekäesitystekniikansuunnittelupalveluita (Teakon3nimellä)ettäkoulutus3jakehittämispalveluita.KokosOy:ntappiovuodelta2014oli ,27. TaideyliopistoonsijoittanutosakepääomaaKokosOy:hyn KokosOy:ntoiminnansaamistakannattavaksijatappioputkenkääntymistäeinähtynykymallissarealisti3 seksiselvityksenperusteella.taideyliopistonhallituspäättikokouksessaan käynnistääkokos Oy:ntoiminnanhallitunalasajamisen.KokosOy:nesitystekniikansuunnittelupalvelut(Teakon3yksikkö) myytiin liiketoimintakaupallainsinööritoimistogranlundoy:lle,jakaikkiteakoninpalkkalistoilla olleetneljähenkilöäsiirtyivätliikkeenluovutuksessavanhoinatyöntekijöinägranlundoy:lle. KokosOyon pidetynyhtiökokouksenpäätöksellähakeutunutvapaaehtoiseenselvitystilaan alkaen.Taideyliopistoon hallituksenpäätökselläpäättänytantaavelat,yhteensä ,anteeksiKokosOy:llens.akordina.KokosOytilittääTaideyliopistollekaikkivarat,jotkasilläon kassassaan,vapaaehtoisenselvitystilanpäättyessähuhtikuussa2015. Taideyliopistonvuoden2014tilinpäätökseenonkirjattuosakepääomanmenetyksestäjaakordistajohtuva kertaluonteinen tappiokirjaus(osakkeidenmyyntitappiojamuutrahoituskulut).mahdollinen tarkennuskirjaustehdään2015vuodentilinpäätökseen. Unigrafia&Oy:n&osakkeet& Taideyliopistonhallituspäättikokouksessaan hankkiaUnigrafiaOy:nosakkeitasuunnatullaosa3 keannilla.unigrafiaonhelsinginyliopiston,aalto3yliopistonjahaaga3heliaammattikorkeakoulunomistama paino3javiestintätalo,jonkapalvelutonsuunnattunimenomaanomistajatahoille.unigrafianosakkeeton maksettu osakkeitaonyhteensäviisimerkintähintaanà10000euroaeliyhteensä50000euroa. SuunnatunosakeannintuloksenaUnigrafianomistusosuudetovat:HY57,5%,Aalto3yliopisto31,0%,Haa3 ga3helia7,1%jataideyliopisto4,4%.

13 Tuloslaskelma Euroa & Toimintakertomusjatilinpäätös , , Varsinainen5toiminta & & Avustustuotot 657&593,57 1&339&174,36 Liiketoiminnan&tuotot 324&540,70 331&207,41 Muut&tuotot& 2&976&324,35 3&074&908,30 Yhteensä 3&958&458,62 4&745&290,07 & & Henkilöstökulut& C39&239&421,23 C36&527&204,27 Poistot&ja&arvonalentumiset& C1&525&250,52 C1&311&532,19 Muut&kulut C29&135&669,56 C28&301&882,35 Yhteensä C69&900&341,31 C66&140&618,81 Kulujäämä, ,69, ,74 Sijoitus,5ja5rahoitustoiminta Tuotot 1&632&831,60 2&477&640,05 Kulut C741&707,22 C207&932,72 SijoitusC&ja&rahoitustoiminta&yhteensä 891&124,38 2&269&707,33 Kulujäämä, ,31, ,41 Satunnaiset5erät 0,00 C14&535&444,97 Yleisavustukset &&Yliopiston&perusrahoitus 63&785&750,00 64&622&992,00 Omakatteisten5rahastojen5muutos 0,00 13&972&470,96 & & Tilikauden5tulos5ennen5tilinpäätössiirtoja5ja5veroja, , ,58 & Tilikauden5ali,/ylijäämä, , ,58 13

14 Tase Euroa VASTAAVAA Toimintakertomusjatilinpäätös Pysyvät3vastaavat Aineettomat,hyödykkeet Aineettomat,oikeudet 150,344,53 172,228,81 Muut,pitkävaikutteiset,menot 1,088,592,87 1,251,749,06 Keskeneräiset,hankinnat,ja,ennakkomaksut 3,958,00 3,958,00 Yhteensä 1,242,895,40 1,427,935,87 Aineelliset,hyödykkeet Muut,aineelliset,hyödykkeet 1,717,292,65 1,096,928,87 AvFlaitteet,ja,järjestelmät 2,547,573,88 2,410,334,99 Näyttämömekaniikka 1,086,832,43 1,134,232,16 Soittimet 2,909,919,60 2,115,805,42 Koneet,ja,kalusto 1,338,489,87 1,187,857,56 TaideFesineet 277,664,01 272,664,00 Keskeneräiset,hankinnat,ja,ennakkomaksut 79,691,94 0,00 Yhteensä 9,957,464,38 8,217,823,00 Sijoitukset Osakkeet,ja,osuudet 26,440,295,78 28,309,585,61 Muut,sijoitukset 11,709,551,33 8,841,011,69 Yhteensä 38,149,847,11 37,150,597,30 Pysyvät3vastaavat3yhteensä , ,17 Vaihtuvat3vastaavat Lyhytaikaiset,saamiset Myyntisaamiset 575,464,75 311,345,19 Muut,saamiset 1,519,118,69 950,159,34 Siirtosaamiset 1,689,179,72 2,372,504,58 Yhteensä 3,783,763,16 3,634,009,11 Rahat,ja,pankkisaamiset 8,372,074,11 11,753,734,90 Vaihtuvat3vastaavat3yhteensä , ,01 VASTAAVAA3YHTEENSÄ , ,18 14

15 Tase Euroa VASTATTAVAA Toimintakertomusjatilinpäätös Oma0pääoma Peruspääoma , ,07 Käyvän-arvon-rahasto , ,05 Vapaat-rahastot , ,92 Toimintapääoma , ,59 Edellisten-tilikausien-tulos , ,22 Tilikauden-voitto-(Etappio) E , ,58 Oma0pääoma0yhteensä , ,43 Vieras0pääoma Lyhytaikainen Saadut-ennakot , , Ostovelat , , Muut-velat , , Siirtovelat , ,82 Vieras0pääoma0yhteensä , ,75 VASTATTAVAA0YHTEENSÄ , ,18 15

16 Rahoituslaskelma Euroa Toimintakertomusjatilinpäätös / / Toiminnan6rahavirta Varsinaisen(toiminnan(rahavirta Varsinaisen+toiminnan+kulujäämä , ,74 Edelliseen+sisältyvät+poistot , ,19 Muut+oikaisut ,66 0,00 Käyttöpääoman+muutos Lyhytaikaisten+korottomien+saamisten+muutos , ,81 Lyhytaikaisten+korottomien+velkojen+muutos , ,42 Varsinaisen6toiminnan6rahavirta / ,34 / ,32 Satunnaiset(erät 0, ,00 Saadut(yleisavustukset , ,00 Toiminnan6rahavirta / , ,68 Investointien6rahavirta Investoinnit+aineellisiin+ja+aineettomiin+hyödykkeisiin , ,00 Aineellisten+ja+aineettomien+hyödykkeiden+luovutustulot ,00 Investoinnit+sijoituksiin , ,90 Sijoitusten+nettotuotot , ,23 Investointien6rahavirta / , ,33 Rahoituksen6rahavirta Oman+pääoman+lisäys 0, ,00 Rahoituksen6rahavirta 0, ,00 Rahavarojen6muutos6lisäys6(+)6/6vähennys6(/)6 / , ,01 Rahavarat6tilikauden6alussa , ,89 Rahavarat6tilikauden6lopussa , ,90 Rahavarojen6muutos6yhteensä / , ,01 16

17 TILINPÄÄTÖKSEN+LIITETIEDOT Tilinpäätöksen+laadintaperiaatteet Eläkemenot Toimintakertomusjatilinpäätös2014 Työeläkejärjestelmään.kuuluvan.henkilökunnan, jälkeen.syntyneet,.eläketurva. on.hoidettu.ulkopuolisessa.eläkevakuutusyhtiössä..tästä.osalta.ei.ole.kattamatonta.eläkevastuuta. Valtion.eläkejärjestelmään.kuuluvan.henkilökunnan,.ennen syntyneet,.eläkevastuun.kantaa.Suomen.valtio..Eläkekulut.on.kirjattu.suoriteperusteisesti.. Arvonlisäveron+kompensaatio Perustoimintaan.saatu.opetusA.ja.kulttuuriministeriön.arvonlisäverokompensaatio.on.kirjattu nettoperusteisesti.siten,.että.saatu.kompensaatio.ja.maksetut.arvonlisäverot.on.kirjattu.taseeseen. Pysyvät+vastaavat Pysyvät.vastaavat.on.arvostettu.hyödykekohtaisesti.hankintahintaan.vähennettynä.suunnitelman. mukaisilla.poistoilla..kaikki.poistot.tehdään.tasapoistoina. Poistoajat: Vuotta Aineettomat+hyödykkeet AtkAohjelmat 4 Muut.pitkävaikutteiset.menot 10 Aineelliset+hyödykkeet ITAlaitteet.ja.niiden.oheislaitteet 4 AVAlaitteet.ja.järjestelmät 5 Kalusteet 5 Näyttämötekniikka 20 Muut.koneet.ja.laitteet 4.A.10 Pianot 10 Muut.soittimet 10 Flyygelit 20 Urut 40 Muut.aineelliset.hyödykkeet 20 TaideAesineet ei.poistoja ErillisC+ja+yhteiskulujen+kohdistus Toiminnanaloille.on.kohdistettu.niiden.erilliskulut.ja.osuus.yhteiskuluista.mahdollisimman.hyvin aiheuttamis.periaatetta.noudattaen. Sijoitukset Osakkeet.ja.rahastosijoitukset.on.arvostettu.tilinpäätöspäivän.markkinaAarvoon..Arvonmuutos.on. kirjattu.taseeseen.käyvän.arvon.rahastoon..osakkeiden.myynneissä.on.hankintamenona.käytetty. ko..arvopaperin.kirjanpidon.keskihintaa.. 17

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä 31.12.2021 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA 1.1.-31.12.2012 Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 3-11

Lisätiedot

KANSALLISGALLERIA TILINPÄÄTÖS 2014

KANSALLISGALLERIA TILINPÄÄTÖS 2014 KANSALLISGALLERIA TILINPÄÄTÖS 2014 Sisällys 3 Tuloslaskelma 4 Tase 5 Rahoituslaskelma 6 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 8 Tuloslaskelman liitetiedot 14 Taseen liitetiedot 16 Muut tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA 1.1.-31.12.2013 Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 3-12

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

TASEKIRJA. Paltamon työvoimayhdistys ry. Tilikaudelta 1.1.2009-31.12.2009

TASEKIRJA. Paltamon työvoimayhdistys ry. Tilikaudelta 1.1.2009-31.12.2009 Paltamon työvoimayhdistys ry TASEKIRJA Tilikaudelta 1.1.2009-31.12.2009 Tilinpäätöksen laati Paltamon työvoimayhdistys ry Maija-Liisa Pyykkönen talouspäällikkö, yo-merkonomi 2 SISÄLLYSLUETTELO Sivut 1.

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 31.12.2012 Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry SISÄLLYSLUETTELO Tase 3-4 Tuloslaskelma 5 Liitetiedot 6 Liitetiedot 7-8 Käytetyt kirjanpitokirjat 9 Tililuettelo 10-11 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Vantaan Nicehearts ry TASEKIRJA 31.12.2013

Vantaan Nicehearts ry TASEKIRJA 31.12.2013 TASEKIRJA 31.12.2013 Kotipaikka Vantaa Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2013-31.12.2013 Sivu No Tuloslaskelma 1.1-1 Tase 2.1-2 Liitetiedot 3.1-2 Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä 4.1-2 Tasekirja on

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

KARELIA AMMATTIKORKEAKOULU OY TASEKIRJA 1.1.2014 31.12.2014

KARELIA AMMATTIKORKEAKOULU OY TASEKIRJA 1.1.2014 31.12.2014 KARELIA AMMATTIKORKEAKOULU OY TASEKIRJA 1.1.2014 31.12.2014 Karelia Ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö Y tunnus 2454377 1 Kotipaikka Joensuu Osoite Tikkarinne 9 80200 JOENSUU Tämä tasekirja on säilytettävä

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2012 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Tasekirja 1.1.2014-31.12.2014 Osoite c/o Marika Lohi Sinikalliontie 10 02630 Espoo Y-tunnus: 252555-5 Kotipaikka: Helsinki Eettisen pankkitoiminnan kehitys

Lisätiedot

TASEKIRJA. tilikausi 01.01. - 31.12.2014

TASEKIRJA. tilikausi 01.01. - 31.12.2014 SUOMEN RANSKANBULLDOGIT RY TASEKIRJA tilikausi 01.01. - 31.12.2014 Tasekirja on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10 ) Tilikauden tositeaineiston on säilytettävä vähintään

Lisätiedot

Tampereen yliopiston toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2014

Tampereen yliopiston toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2014 Tasekirja 1 (38) Tampereen yliopiston toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2014 Tasekirja 2 (38) Sisällys Toimintakertomus... 3 Johdon katsaus... 3 Toiminta ja tulokset... 4 Voimavarat... 11 Arvio

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2013 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

JE-Urakointi Oy Tilinpäätös 2008

JE-Urakointi Oy Tilinpäätös 2008 Tilinpäätös 2008 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 Tuloslaskelma... 3 Tase... 4 Rahoituslaskelma... 5 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet... 6 Liitetiedot... 7 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39

LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39 1 TULOSLASKELMA 1.1.2014-31.12.2014 1.1.2013-31.12.2013 LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39 Liiketoiminnan muut tuotot 10 407,35 13 728,31 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY KYMPPIVOIMA HANKINTA OY TASEKIRJA 31.12.2014 Kymppivoima Hankinta Oy Y-tunnus 1796584-5 Kotipaikka Helsinki Osoite Töölönkatu 4 1 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

PUOTILAN VENEKERHO RY T A S E K I R J A 2 0 12. Sisällys:

PUOTILAN VENEKERHO RY T A S E K I R J A 2 0 12. Sisällys: PUOTILAN VENEKERHO RY T A S E K I R J A 2 0 12 Sisällys: Tilinpäätös * Tuloslaskelma * Tase * Tase-erittelyjä * Pääkirja * Päiväkirja * Palkkakortisto Helsingissä 15.11.2012 Taisto Johansson TASE VASTAAVAA

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS

JOROISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS JOROISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS TILINPÄÄTÖS 2013 Vesihuoltolaitos Tilinpäätös 2013 2 VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA V. 2013 Yleistä Vesihuoltolaitos käsittää vesi- ja viemärilaitosten toiminnan kirkonkylässä

Lisätiedot

Tilike-kuntatilitoimisto

Tilike-kuntatilitoimisto TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01. 31.12.2012 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01. 31.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tilinpäätös Toimintakertomus 1 Toteutumisvertailut 2-3 Tuloslaskelma 4 Rahoituslaskelma 5 Tase

Lisätiedot

Espoon Vihreät ry. Tasekirja

Espoon Vihreät ry. Tasekirja Espoon Vihreät ry Tasekirja 1.1.2010-31.12.2010 Espoon Vihreät ry Y-tunnus 1525338-5 Fredrikinkatu 33 a 3 krs. 00120 Helsinki 1(6) Espoon Vihreät ry Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2010-31.12.2010 Sisällys

Lisätiedot

Konsernin pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa.

Konsernin pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa. 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää Alakonsernin emoyhtiö on Yritys S, kotipaikka Paikka. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot