Lausuntopyyntö. Lausuntopyyntökysely. 1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lausuntopyyntö. Lausuntopyyntökysely. 1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi"

Transkriptio

1 Lausuntopyyntökysely Vastausaika :49:16 Lausuntopyyntö 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi Marika Puusa 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Marika Puusa 4. Onko vastaaja 5. Esityksen tavoitteena on varmistaa palvelujen yhdenvertainen saatavuus, riittävä osaaminen palveluja tarjoavassa ja hoitavassa yksikössä ja asiakas- ja potilasturvallisuus. Lisäksi uudistuksen tavoitteena on hillitä kustannusten kasvua. Esityksen mukaan sairaala- ja päivystysverkkoa tiivistettäisi vastaamaan väestön tarpeeseen valtakunnallisesti koordinoidusti ja yhtenäisin perustein. Onko uudistus tarpeellinen?

2 6. Voitte perustella edellistä vastaustanne. Valviran näkemyksen mukaan terveydenhuollon palveluiden (erityisesti vaativien ja harvinaisempien toimenpiteiden) keskittäminen suurempiin toimintayksiköihin on maassamme tarpeen laadun, potilasturvallisuuden ja riittävän osaamisen varmistamiseksi. Päivystysyksiköiden tarkan lukumäärän sijaan vieläkin tärkeämpää on varmistaa mm. päivystyksen laatu, läpimenoaikojen kohtuullisuus, henkilöstön riittävä osaaminen sekä asianmukainen potilasprofilointi. Tärkeää on myös kehittää potilaiden jatkohoitoprosesseja (erityisesti kroonisesti sairaiden potilaiden kohdalla) niin, että päivystyskäynti muodostaa jo kotiuttamista toimeenpantaessa perusterveydenhuollon/kotihoidon ja tarvittaessa myös sosiaalitoimen (palvelutarpeen arviointi) kanssa yhtenäisen kokonaisuuden ja hoidon jatkuvuus sekä palvelun saatavuus varmistetaan. 7. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi terveydenhuoltolaissa ensihoitopalvelun järjestämisestä (39 ), ensihoitopalvelun sisällöstä (40 ) ja ensihoitokeskuksesta (46 ). Ovatko ehdotetut säännökset tarkoituksenmukaisia? 8. Voitte perustella edellistä vastaustanne. Ehdotetut muutokset tuovat sote-integraation tiiviimmin osaksi ensihoitoa. Muutoksilla pyritään vastaamaan mm. väestön ikääntymiseen ja laitoshoidon purkamiseen, mikä on sinänsä hyvä asia. Ensihoitoa koskevien pykälien muutosehdotuksien arviointia hankaloittaa osin se, ettei käytössä ole tietoa siitä, miten ensihoitoasetusta ehdotetaan muutettavaksi (asetus tullee lausuntokierrokselle syksyllä 2016). Valvira toteaa, että ensihoitopalveluiden suunnittelun ja koordinoinnin tehostaminen erityisvastuualueiden puitteissa on perusteltua ensihoidon ja päivystyksen yhteistyön ja erityisvastuualueen väestön ensihoitopalvelujen saannin yhdenvertaisuuden parantamisen näkökulmasta. Terveydenhuoltolain ehdotetun 39 :n 3 momentin perusteella sairaanhoitopiiri määrittelee ensihoidon palvelutasopäätöksessä mm. tavoitteet väestön tavoittamisajoista erityisvastuualueen ensihoitokeskuksen valmistelun mukaisesti. Valviran tekemässä ensihoitoa koskevassa selvityksessä 2:2014 sairaanhoitopiirien välillä todettiin olevan suuria vaihteluita sekä asetetuissa tavoittamisaikatavoitteissa että niiden toteuttamisessa. Ehdotukset olisivat askel palvelujen saannin yhdenvertaisuuden parantamisessa. Ensihoitokeskuksella ei ole juridista määräämis- tai valvontavaltaa sairaanhoitopiireihin nähden, mutta valvontaviranomaiset voisivat perustaa tarvittaessa tähän säännökseen valvontatoimiaan. Edelleen tulee kuitenkin varmistaa se, että erityisvastuualueen ja/tai sairaanhoitopiirin asettamat tavoitteet vastaavat väestön tosiasiallista palvelutarvetta, eikä tavoitteita aseteta liian alhaisiksi vain siksi, että siten saadaan säästettyä resursseja. Terveydenhuoltolain 40 :ssä kuvattuun ensihoitopalvelun määritelmään ehdotetaan lisättäväksi hoidon tarpeen arviointi osana ensihoitoa. Nykyisessä päivystysasetuksessa todetaan, että terveydenhuollon ympärivuorokautisessa päivystysyksikössä hoidon tarpeen arvion tekee laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö. Pykälä säilyisi nykymuotoisena myös nyt lausunnoilla olevassa päivystysasetusluonnoksessa. Nykyisessä päivystysasetuksen perustelumuistiossa todetaan, että ensihoito tekee hoidon kiireellisyyden ensiarvion. Valviran näkemyksen mukaan ensihoito voi tehdä hoidon kiireellisyyden ensiarvion, mutta varsinaisen hoidon tarpeen arvion tulee jatkossakin tehdä laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö, jolla on aina mahdollisuus pyytää lääkäri paikan päällä tutkimaan potilas. Ensihoito on kiireellistä hoitoa ja arviointia, ja se edellyttää riittävää osaamista ja vankkaa kokemusta, jotta potilasturvallisuus ei vaarannu. Hoidon tarpeen arvioinnin laajentaminen koskemaan koko ensihoitoa (ensihoitajan koulutuksesta ja kokemuksesta riippumatta) on huomattava potilasturvallisuusriski, koska kaikilla ensihoidossa työskentelevillä ei ole riittävää koulutusta ja kokemusta hoidon tarpeen arvion tekemiseen, kaikki ensihoidossa työskentelevät eivät ole terveydenhuollon ammattihenkilöitä, eikä ensihoidossa ole pääasiallisesti mahdollista saada lääkäriä paikalle tutkimaan potilasta. Valvira on ollut jo pidempään huolestunut mm. siitä, että ensihoidon arvioinnin perusteella on lisääntyvästi ja useissa tapauksissa jätetty kuljettamatta hoitopaikkaan potilaita, jotka olisivat selkeästi tarvinneet lääkärin tutkimusta ja hoitoa. Valvira on saattanut huolensa mm. sairaanhoitopiirien ensihoidosta vastaavien lääkäreiden ja omien ensihoidon pysyvien asiantuntijoidensa tietoon. Valvira näkemyksen mukaan pykälää tulisi muuttaa siten, että hoidon tarpeen arvion tilalle kirjataan hoidon kiireellisyyden ensiarvio. Valvira katsoo, että erityistä huomiota tulee kiinnittää sekä lainsäädännössä että käytännössä siihen, että ensihoitajilla tulee aina hoidon kiireellisyyttä arvioitaessakin olla mahdollisuus ja velvollisuus ohjauksen mukaisesti konsultoida päivystävää ensihoitolääkäriä, jolla on riittävä ammattitaito ja osaaminen konsultaatioihin vastaamiseen. Ensihoidosta vastaavan lääkärin on myös valvottava, että konsultaatiot toteutetaan tarkoitetulla tavalla ja tilanteissa, joissa konsultointi on tarpeen. Ensihoitolääkärin konsultaatiot ovat rinnastettavissa etälääkäripalveluihin ja ovat vaativaa ja kokemusta edellyttävää toimintaa, minkä vuoksi konsultaatiota ei tule jättää lääketieteen opiskelijoiden tai kokemattomien lääkäreiden hoidettavaksi. Lainsäädännön valmistelussa tulisi myös huomioida, että digitalisaation maksimaalinen hyödyntäminen (mm. videokuvayhteys) lisää entisestään potilasturvallisuutta kaikissa konsultaatiotilanteessa. 9. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi terveydenhuoltolaissa erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä (45 ) Onko ehdotettu säännös tarkoituksenmukainen?

3 10. Voitte perustella edellistä vastaustanne. Säädösluonnoksissa ehdotettu leikkaustoiminnan keskittäminen vaikuttaa Valviran näkemyksen mukaan hyvin perustellulta. Leikkaustoiminta, joka edellyttää leikkaussaliolosuhteita ja anestesiaa, keskitettäisiin sairaaloihin, joissa on ympärivuorokautinen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystys, eli käytännössä nykyisiin keskussairaaloihin. Keskittämistä perustellaan potilasturvallisuuteen, kustannusten hillintään ja työvoiman riittävyyteen liittyvillä syillä. Hallituksen esityksen luonnoksessa viitataan mm. tutkimustietoon siitä, että keskittäminen ja toimenpidekohtaisen volyymin kasvattaminen parantavat potilasturvallisuutta sekä hoidon laatua, tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Keskittäminen merkitsisi mm. nykyisissä aluesairaaloissa tapahtuvan leikkaustoiminnan siirtämistä keskussairaaloihin. Tämä saattaa johtaa yksityisen terveydenhuollon tarjonnan lisääntymiseen mm. sitä kautta, että nykyisin aluesairaaloissa toimivia kirurgeja siirtyy yksityissektorille jo olemassa oleviin tai perustettaviin yrityksiin. Vaikka hallituksen esityksen luonnoksessa on sinänsä käsitelty melko laajasti ehdotettujen muutosten vaikutuksia, ei tällaista mahdollista seurausta ole nostettu esille. Valvira toteaa, että keskittämisellä tavoitellut vaikutukset saattavat ainakin osittain vesittyä, jos leikkauksia voidaan ostopalveluina tai muutoin hankkia yksityissektorilta keskittämisvaatimuksen estämättä. Riski tähän lisääntyy olennaisesti valmisteilla oleva valinnanvapausjärjestelmän myötä. Vastaavanlaisia merkkejä siitä, että keskittämisiä koskevia säännöksiä kierretään ostopalveluiden kautta, on havaittavissa leikkaustoiminnan lisäksi myös mm. synnytystoiminnassa. Lainsäädännön valmistelussa tulisikin huolehtia siitä, että keskittämisvaatimuksia ei voida ainakaan julkisen rahoituksen piiriin kuuluvassa toiminnassa kiertää yksityissektorin kautta. Leikkaustoiminnan keskittämistä olisi tarpeen käsitellä säännöksen perusteluissa laajemmin, sillä muutosta on tulkittu jossain määrin eri tavoin esimerkiksi sen suhteen, voiko aluesairaalatyyppisiin sairaaloihin jäädä jotain tähystys- ja tai päiväkirurgista toimintaa, ja jos, minkä vaativuustason toimintaa. Yksityissektorilla ollaan jo rakentamassa kyseisille paikkakunnille korvaavaa em. toimintaa. Ehdotuksessa esitetään, että erityistason sairaanhoidon käsitteestä luovuttaisiin. Erikoissairaanhoidon keskittämisestä säädettäisiin muilta osin kuin leikkaustoiminnan ja päivystyksen osalta valtioneuvoston asetuksella kuten nykyisin erityistason sairaanhoidon keskittämisestä, mutta asetuksessa ei todennäköisesti tulla määrittelemään nykyisellä tarkkuustasolla harvempaan kuin viiteen yliopistosairaalaan keskitettäviä hoitoja. Keskittäminen olisi nykyistä velvoittavampaa (terveydenhuoltolain 45 :n nykyinen voidaan muutettaisiin muotoon tulee ), mutta jäisi tarkemmin pääosin sovittavaksi yliopistosairaaloiden kesken ja (aluetason osalta) erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksessa. Ehdotukset vaikuttavat perustelluilta. Lähinnä teknisluonteisena seikkana voidaan todeta, että vaikka erityistason sairaanhoidon käsitteestä on esitysluonnoksen mukaan tarkoitus luopua, se esiintyy myös (ainakin) terveydenhuoltolain 42.1 :ssä, joka ei ole mukana luonnoksessa. 11. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi terveydenhuoltolaissa kiireellisestä hoidosta (50 ) Onko ehdotettu säännös tarkoituksenmukainen? 12. Voitte perustella edellistä vastaustanne. Päivystykseen ehdotetut muutokset vaikuttavat perustelluilta, mutta ehdotettu päivystyksen järjestämisen porrasteisuus edellyttää järjestäjiltä hyvää tiedottamista alueen väestölle. Nykyisen päivystysasetuksen perusteella on ollut epäselvyyttä siitä, mitä erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteispäivystyksen järjestäminen merkitsee käytännössä esim. toimintojen fyysisen sijainnin suhteen ja organisatorisesti. Myöskään nyt lausunnoilla olevista säännösehdotuksista asia ei ilmene nykyisiä säännöksiä enempää. Säännöksiä olisi syytä selkeyttää tässä suhteessa. Valviran näkemyksen mukaan yhteispäivystysten tulisi olla myös käytännössä potilaan näkökulmasta fyysisesti ja toiminnallisesti raja-aidattomasti toimivia todellisia yhteispäivystyksiä. Nykyisin osa ns. yhteispäivystyksistä toimii tosiasiallisesti siten, että niissä on erikseen perusterveydenhuollon linja ja erikoissairaanhoidon linja. Ehdotuksen mukaan kunnan tai tarvittaessa kuntayhtymän on järjestettävä terveydenhuollon ilta-ajan ja viikonlopun päiväaikaisen perusterveydenhuollon kiireellinen vastaanottotoiminta silloin, kun palvelujen saavutettavuus sitä edellyttää. Se, milloin järjestämisvelvollisuus käytännössä olisi olemassa, jää kuitenkin esityksen perusteella epäselväksi. Lisäksi Valvira toteaa, että on syytä huolehtia siitä, että perusterveydenhuollon kiireellinen vastaanottotoiminta ei muodostu tosiasiallisesti jälleen hajautetuksi päivystysjärjestelmäksi. Valvontaviranomaiset ovat jo pitkään olleet huolissaan siitä, että etulinjassa päivystystyötä tekemässä on potilasturvallisuuden kannalta liian kokemattomia lääkäreitä ja hoitajia. Säännösten mukaan myös hoidon tarpeen arvioinnin voi muualla kuin ympärivuorokautisissa päivystysyksiköissä tehdä nimikesuojattu terveydenhuollon ammattihenkilökin. Lainsäädännöllä pitäisi sitovasti varmistaa, että myös kiireellistä hoitoa antavissa terveyskeskuksissa toiminta edellyttää riittävää osaamista ja pätevyyttä henkilöstöltä.

4 Ehdotusten perusteella jää epäselväksi, onko potilasvirtoja ja hoitopaikkojen valintaa tarkoitus kunnan informaatio-ohjauksen lisäksi ohjata kiireellisessä hoidossa mahdollisesti muulla tavoin, vai onko potilaalla valinnanvapaus hakeutua terveyskeskuksen kiireellisen hoidon vastaanotolle tai johonkin päivystysyksikköön. Kansalaisten yhdenvertaisuus laadukkaan kiireellisen hoidon saamisessa tulisi turvata niin, etteivät he, joko säännöksistä aiheutuvan tai sairaanhoitopiirin suunnitteleman toimintaverkon rakenteen takia, joudu eriarvoiseen asemaan riippuen siitä, asuvatko he laajan vai suppeamman päivystysyksikön lähellä tai riippuen siitä, mihin vuorokaudenaikaan he sairastuvat. Laajan ympärivuokautisen päivystyksen yksiköihin keskitettäisiin hallituksen esitysluonnoksen mukaan mm. naistentaudit ja synnytykset, myös riskisynnytykset ja vastasyntyneiden tehostettu valvonta. Säädöstekstissä riskisynnytysten keskittämistä ei sinänsä mainita, mutta hallituksen esityksestä saattaa saada kuvan siitä, että kaikki 12 laajan ympärivuorokautisen päivystyksen yksikköä voisivat hoitaa riskisynnytyksiä. Tätä ei kuitenkaan liene tarkoitettu? Nykytilanteessa riskisynnytykset on keskitetty pääasiassa viiteen yliopistolliseen sairaalan, mikä on Valviran näkemyksen mukaan jatkossakin perusteltua. Päivystysleikkaukset keskitettäisiin esityksen mukaan pääsääntöisesti laajan ympärivuorokautisen päivystyksen yksiköihin. Synnytysten osalta sektioista (keisarileikkaukset) noin 40 % on suunniteltuja ja 60 % on päivystysleikkauksia, eli tämä vaikuttaisi myös synnytystoiminnan keskittämiseen, mikä on perusteltua. Leikkaustoimintaa voisi kuitenkin hallituksen esityksen mukaan olla myös yksiköissä, joissa on erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteispäivystys. Tämä on kannatettavaa synnytyksiä ajatellen, mikäli matkat synnytyssairaalan muutoin muodostuisivat liian pitkiksi. Kiireelliseen sairaanhoitoon kuuluu myös kiireellinen suun terveydenhuolto. Kiireellisen hoidon perusteita ja päivystyksen erikoisalakohtaisia edellytyksiä koskevan asetusluonnoksen 2 :n mukaan ympärivuorokautinen päivystys on järjestettävä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystyksenä, ellei saavutettavuusja potilasturvallisuusnäkökohdista muuta johdu. Asetusluonnoksen suun terveydenhuoltoa koskevassa 20 :ssä todetaan, että terveydenhuoltolain 50 :n 3 momentissa määriteltyjen sairaanhoitopiirin kuntayhtymien, jotka on velvoitettu järjestämään laajan päivystyksen yksikkö, on yöpäivystystä lukuun ottamatta huolehdittava, että laillistetun hammaslääkärin palvelut ovat saatavilla laajan päivystyksen yksikön yhteydessä. Valvira pitää hyvänä, että suun terveydenhuolto on säännöksissä mainittu omana erikoisalanaan. Lähipalveluina toteutettavaa kiireellistä vastaanottotoimintaa on tarpeen vahvistaa. Epäselväksi kuitenkin jää milloin palvelujen saatavuuden katsotaan edellyttävän kiireellisten suun terveydenhuollon palvelujen järjestämistä lähipalveluina iltaisin ja viikonloppuisin. 13. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi terveydenhuoltolaissa sosiaalihuollon tarpeen arvioinnista (53 a ) Onko ehdotettu säännös tarkoituksenmukainen? 14. Voitte perustella edellistä vastaustanne. Valvira pitää sinänsä kannatettavan sitä, että sosiaali- ja terveydenhuollon päivystys kytketään entistä tiiviimmin yhteen, ja että myös terveydenhuollossa olisi 53 a :n mukaan yhä enenevässä määrin myös arvioitava henkilön sosiaalihuollon tarvetta. Jos/kun terveydenhuollon hoidon tarpeen arvioinnin yhteydessä arvioidaan myös potilaan mahdollinen sosiaalihuollon tarve, arvio tulisi kirjata myös potilasasiakirjoihin sekä sosiaalihuollon asiakasasiakirjoihin. Arviointia koskevien merkintöjen laatimisvelvollisuus olisi perusteltua kirjata siten myös potilasasiakirjoista annettuun asetukseen sekä lakiin sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista. Hallituksen esityksen valmisteluun liittyvissä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä kuulemistilaisuuksissa erityisesti terveydenhuollon edustajat nostivat vahvasti esiin potilaiden tunnistetun tarpeen saada vahvemmin sosiaalihuollon osaamista ja tukea erikoissairaanhoidon ja muun terveydenhuollon päivystystilanteissa. Asiakkaiden arvioitiin hyötyvän erityisesti yhteisistä palvelupisteistä, joista olisi mahdollista saada akuutti-tilanteessa apu moniammatilliselta tiimiltä. Terveydenhuollossa tehtävän sosiaalityön ja kunnallisen sosiaalityön välistä raja-aitaa nähtiin tarvetta madaltaa ja tiivistää yhteistyökäytäntöjä. Kaikissa sairaanhoitopiireissä työskentelee sosiaalityöntekijöitä, mutta vain harvalla sairaanhoitopiirillä on kokemuksia sosiaali- ja terveydenhuollon yhteispäivystyksestä. 15. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi sosiaalihuoltolaissa sosiaalipäivystyksestä (29 ) Onko ehdotettu säännös tarkoituksenmukainen? 16. Voitte perustella edellistä vastaustanne.

5 Sosiaali- ja terveysministeriön ja Valviran yhdessä 2016 keväällä tekemä kysely sosiaalipäivystysyksiköille osoitti, että sosiaalipäivystyksen järjestämisen tavat vaihtelevat suuresti. Suurella osalla sosiaalipäivystyksiä (pää)asiakasryhmänä ovat tällä hetkellä lastensuojelun asiakkaat. Lasten ja nuorten kriisitilanteiden hoitamisen rinnalla sosiaalipäivystyksen asiakasryhmiä ovat mm. välittömän huolenpidon tarpeessa olevat vanhukset, sekä päihde- ja mielenterveysasiakkaat. Vanhusten kotihoidon lisääntyminen on lisännyt myös terveydenhuollon kanssa yhteisen päivystystyön merkitystä. Yhteistyön tarve on noussut esiin myös kriisityössä sekä akuuttien päihdepalvelujen yhteydessä, kuten ensisuojapalveluissa ja mielenterveystyössä. Sosiaalipäivystyskyselyn mukaan työssä keskeisimmäksi koetut yhteistyökumppanit ovat poliisi ja hätäkeskus. Tärkeimpinä yhteistyötahoina terveydenhuollon puolella sosiaalipäivystyksen työntekijät näkivät ensihoidon. Suurimmalla osalla sosiaalipäivystyksistä ei ole kokemusta terveydenhuollon kanssa järjestetystä yhteispäivystyksestä ja vastaajille oli epäselvää mitä yhteistyöllä terveydenhuollon päivystyksen kanssa tarkoitetaan. Lähes 80 prosenttia sosiaali- ja terveysministeriön tekemään sairaanhoitopiirien sosiaalityön kyselyyn vastanneista terveyssosiaalityön edustajista oli sitä mieltä, että sairaanhoitopiirin hoitotyössä ei osata riittävästi hyödyntää sosiaalityön voimavaroja. Vastaajien mukaan sosiaalityön osaamisalueita ei hoitotyössä tunneta riittävän hyvin eivätkä kaikki sosiaalityötä tarvitsevat ohjaudu sosiaalityöntekijän arvioon. Suunniteltu uudistus ei edellyttäisi koko sosiaalipäivystystoiminnan siirtämistä toteutettavaksi terveydenhuollon yhteydessä, mutta toimivat yhteistyökäytännöt tulisi luoda myös terveydenhuollon yksiköihin. Ehdotuksen mukaan sosiaalipäivystystä olisi järjestettävä sekä terveydenhuoltolain mukaisen laajan ympärivuorokautisen päivystysyksikön yhteydessä, että perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystyksen yhteydessä. Lakiehdotus on lähtenyt ajatuksesta, että sosiaalipäivystystä järjestetään terveydenhuollon päivystyksen yhteydessä. Valviran näkemyksen mukaan on kannatettavaa, että aina kun se on mahdollista, päivystykset toimisivat fyysisesti samoissa tiloissa. Tätä vaatimusta ei kuitenkaan tule pitää täysin ehdottomana, jos sen johdosta jouduttaisiin esimerkiksi purkamaan nykyisiä hyvin toimivaksi osoittautuneita ratkaisuja. Yksiköiden fyysisestä sijainnista riippumatta tärkeää onkin ensi sijassa toimiva ja ajantasainen tietojenvaihto eri toimijoiden välillä. (ks. sosiaali- ja terveydenhuollon päivystyksen yhteistyöstä myös kohdan 14 vastaus). Sosiaalipäivystyksen järjestäminen yhdessä terveydenhuollon päivystyksen kanssa ei kuitenkaan saa vaarantaa sosiaalihuollon yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa ja laissa säädettyjen velvoitteiden täyttämistä. Erityisesti on huolehdittava siitä, että kotikäynnit ja muut päivystysluonteiset tehtävät pystytään järjestämään. Nykyisin voimassa oleva lainsäädäntö ei estä sairaaloissa toimivien sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien työn toteuttamista osana kunnan sosiaalitoimen työtä. Valvira toteaa, että olisi kannatettavaa ja tulevan sote-uudistuksen ja maakuntahallinnon näkökulmastakin hyvä, jos sairaalassa tehtävä sosiaalityö järjestettäisiin kunnan sosiaalitoimen kautta siten, että sairaaloiden sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat voivat muun työnsä ohella tehdä sosiaalihuollon lainsäädännön mukaisia päätöksiä ja palvelutarpeen arviointeja Ottaen huomioon sen, ettei kentällä toimijoilla ole tällä hetkellä juurikaan kokemusta eikä yhteistä näkemystä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteispäivystyksistä Valvira katsoo, että lainsäädännöllä on säädettävä täsmällisesti järjestämisen tavoitteista. 17. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi sosiaalihuoltolaissa sosiaalipalvelujen järjestämisestä muiden palvelujen yhteydessä (33 a ) Onko ehdotettu säännös tarkoituksenmukainen? 18. Voitte perustella edellistä vastaustanne. Valvira katsoo, että säännös on tarkoituksenmukainen, mutta ei riittävä. Sosiaalihuollon palvelut pitäisi järjestää pääosin lähellä asiakasta. Ongelmia on nykyisin ollut erityisesti terveyskeskuksissa, joissa tällaista matalan kynnyksen sosiaalihuollon palvelua ei ole useinkaan ollut käytettävissä. Puutteita on kuitenkin ilmennyt myös erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon kotiin tai asumispalveluyksikköön siirtyvien palvelujen järjestämisessä, niiden viiveettömyydessä ja saumattomuudessa. 19. Vapaamuotoisia huomioita esityksestä. Uudistuksen ehdotukset ovat pääpiirteissään oikeasuuntaiset ja kannatettavat, mutta niin mittavia, että niiden kaikkia vaikutuksia on tässä vaiheessa vaikea arvioida. Valvira pitää hallituksen esitystä päivystyksen ja erikoissairaanhoidon rakenteiden uudistamisesta ja sen tavoitetta potilas- ja asiakasturvallisuuden sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen laadun ja vaikuttavuuden takaamiseksi hyvinä niin sosiaali- kuin terveydenhuollon näkökulmasta. Sosiaalihuollon näkökulmasta lain kannatettavana tavoitteena on turvata sosiaalihuollon yhdenvertainen saatavuus ja saavutettavuus terveydenhuollon rinnalla, vahvistaa asiakaslähtöisyyttä ja kokonaisvaltaisuutta asiakkaan tarpeisiin vastaamisessa sekä turvata tuen saantia ihmisten omissa arkiympäristöissä. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa ja edistää monialaista yhteistyötä ja sen myötä turvata sosiaalihuollon toimintaedellytyksiä sen vastuulle ja osaamiseen kuuluvissa asioissa. 20. Vapaamuotoiset huomionne liitteenä olevasta luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä. Asetusluonnoksen 5 :ssä esitetään, että sairaanhoitopiirit, joissa on yliopistollinen sairaala, voivat väestön palvelutarpeesta niin johtuessa perustaa enemmän kuin yhden ympärivuorokautisen päivystävän yhteispäivystysyksikön sairaaloidensa yhteyteen. Valvira toteaa, että luonnoksen perusteella jää epäselväksi, tarkoitetaanko

6 useita täyden/yleis- palvelun yksiköitä vai erikoisalakohtaisia tai tiimikohtaisia yhteispäivystysyksiköitä. Asetuksen synnytyksiä ja lastentauteja koskevaa pykälää (esityksen 18 ) ehdotetaan muutettavaksi siten, että 2 momentin 5 kohta poistettaisiin. Nykyisen asetuksen 14 :n 2 momentin 5 kohdassa todetaan, että synnytyksiä hoitavassa sairaalassa on oltava vastasyntyneiden hoitoon perehtynyt lääkäri välittömässä valmiudessa antamaan hoitoa vastasyntyneelle, jos synnytyksiä hoitavaan toimintayksikköön on keskitetty riskisynnyttäjien hoito. Nyt kyseessä olevassa ehdotuksessa ei ole perusteltu, miksi tämä kohta on jätetty pois. Jos kyseessä on se seikka, että riskisynnytyksiä hoitavissa yksiköissä on yleensä ollut vastasyntyneiden hoitoon perehtynyt lääkäri paikalla sairaalassa (riskisynnytykset keskitetty yliopistollisiin sairaaloihin) ja kyseinen asetuksen kohta on siten turha, on muutos perusteltu. (ks. voimassa olevan asetuksen perustelumuistion teksti alla). Muutoin 5 kohta tulisi säilyttää, eli jatkossakin tulisi edellyttää, että riskisynnytyksiä hoitavassa yksikössä tulee olla välittömästi saatavilla vastasyntyneiden hoitoon perehtynyt lääkäri. Nykyisen asetuksen perustelumuistiossa todetaan, että muissa kuin Helsingin yliopistollisessa sairaalassa vastasyntyneiden hoito turvataan siten, että vastasyntyneiden hoidosta vastaavana työpaikkapäivystäjänä sairaalassa toimii vastasyntyneiden hoitoon perehtynyt lääkäri, joka voi olla kokenut lastentauteihin erikoistuva lääkäri ja lastentautien erikoislääkäri. Hänen takapäivystäjänään toimii vapaamuotoisessa päivystyksessä lastentautien erikoislääkäri, joka on vastasyntyneiden hoitoon perehtynyt, usein neonatologian erikoiskoulutuksen saanut erikoislääkäri. Tämä toimintamalli on osoittautunut laadukkaan hoidon turvaavaksi, koulutuksellisesti toimivaksi ja se on samalla kustannustehokas. Mainitun 18 :n 3 momenttiin on lisätty, että STM voi myöntää luvan poiketa 1 momentissa vaaditusta noin 1000 vuosittaisen synnytyksen minimimäärästä myös, jos erityisvastuualueen palveluverkon tarkoituksenmukaisuus sitä edellyttää. Synnytyssairaaloiden tulee edelleen täyttää kaikki muut 2 momentin kriteerit. Valvira pitää tätä lisäystä perusteltuna ja kannatettavana.

Etunimi Sukunimi Sähköposti. Sirpa Hartojoki

Etunimi Sukunimi Sähköposti. Sirpa Hartojoki Lausuntopyyntö 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Muonion kunta 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Päivi Salminen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Sirpa

Lisätiedot

LAKIEHDOTUKSET. Laki terveydenhuoltolain muuttamisesta

LAKIEHDOTUKSET. Laki terveydenhuoltolain muuttamisesta 59 LAKIEHDOTUKSET Laki terveydenhuoltolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuoltolain (1326/2010) 3 :n 4 kohta, muutetaan 39 :n 1 ja 3 momentti, 40 :n 1 momentin 1 kohta,

Lisätiedot

Yhteistyö terveydenhuollon päivystyksen kanssa

Yhteistyö terveydenhuollon päivystyksen kanssa Yhteistyö terveydenhuollon päivystyksen kanssa Sosiaalipäivystys osana uudistuvaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa Valtion virastotalo, Turku 26.4.2017 Lääkintöneuvos, STM 1 9.5.2017 Päivystyksen ja erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

Päivystysuudistus perustason näkökulmasta - terveydenhuolto

Päivystysuudistus perustason näkökulmasta - terveydenhuolto Päivystysuudistus perustason näkökulmasta - terveydenhuolto Sosiaali- ja terveysjohtajien neuvottelupäivät Kuntatalo Toinen linja 14 Helsinki 14.2.2017 Lääkintöneuvos Timo Keistinen 14.2.2017 1 Kansanterveystyö

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain muutokset

Terveydenhuoltolain muutokset Terveydenhuoltolain muutokset Sote- ja aluehallintouudistus sekä varautuminen STM:n valmiusseminaari Haikon kartano Haikkoontie 114, Porvoo 26. - 27.5.2016 Timo Keistinen lääkintöneuvos STM 30.5.2016 Hallitusohjelman

Lisätiedot

Peruspalveluiden päivystys uusissa säädöksissä

Peruspalveluiden päivystys uusissa säädöksissä Peruspalveluiden päivystys uusissa säädöksissä Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät Kuntatalo, Toinen linja 14, Helsinki 7.2.2018 Timo Keistinen lääkintöneuvos Alueellisen erikoissairaanhoidon järjestämisen

Lisätiedot

Päivystyspalvelujen ja sairaalaverkon uudistus

Päivystyspalvelujen ja sairaalaverkon uudistus 1 Päivystyspalvelujen ja sairaalaverkon uudistus Sairaaloiden työnjakoa, sosiaalipäivystystä ja yhteispäivystyspalveluja uudistetaan osana sote-uudistusta. Ihmisille tarjotaan jatkossakin palveluita monin

Lisätiedot

Sähköisen kyselyn Internet-osoite: https://www.webropolsurveys.com/s/f c1f5828f.par.

Sähköisen kyselyn Internet-osoite: https://www.webropolsurveys.com/s/f c1f5828f.par. 1(4) Lausuntopyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava -painikkeita. Kysely on mahdollista lähettää vastaamatta kaikkiin kysymyksiin,

Lisätiedot

Sähköisen kyselyn Internet-osoite: https://www.webropolsurveys.com/s/f c1f5828f.par.

Sähköisen kyselyn Internet-osoite: https://www.webropolsurveys.com/s/f c1f5828f.par. 1(4) Lausuntopyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava -painikkeita. Kysely on mahdollista lähettää vastaamatta kaikkiin kysymyksiin,

Lisätiedot

Laki. terveydenhuoltolain muuttamisesta

Laki. terveydenhuoltolain muuttamisesta Laki terveydenhuoltolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuoltolain (1326/2010) 3 :n 4 kohta, muutetaan 39 :n 1 ja 3 momentti, 40 :n 1 momentin johdantokappale ja 1 kohta

Lisätiedot

Sähköisen kyselyn Internet-osoite: https://www.webropolsurveys.com/s/f c1f5828f.par.

Sähköisen kyselyn Internet-osoite: https://www.webropolsurveys.com/s/f c1f5828f.par. 1(5) Lausuntopyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava -painikkeita. Kysely on mahdollista lähettää vastaamatta kaikkiin kysymyksiin,

Lisätiedot

Missä ja miten päivystetään vuonna 2018

Missä ja miten päivystetään vuonna 2018 Missä ja miten päivystetään vuonna 2018 Päivystys 2016 Messu- ja kongressikeskus Paviljonki Jyväskylä 16.- 17.11.2016 Lääkintöneuvos Timo Keistinen 23.11.2016 1 Tältäkö tulevaisuuden sairaalaverkko näyttää?

Lisätiedot

Sähköisen kyselyn Internet-osoite: https://www.webropolsurveys.com/s/f c1f5828f.par.

Sähköisen kyselyn Internet-osoite: https://www.webropolsurveys.com/s/f c1f5828f.par. 1(5) Lausuntopyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava -painikkeita. Kysely on mahdollista lähettää vastaamatta kaikkiin kysymyksiin,

Lisätiedot

1(5) Lausunto TAUSTATIEDOT. 1. Vastaajatahon virallinen nimi: Mäntsälän kunta. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi: Rintala Eija, perusturvajohtaja

1(5) Lausunto TAUSTATIEDOT. 1. Vastaajatahon virallinen nimi: Mäntsälän kunta. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi: Rintala Eija, perusturvajohtaja 1(5) Lausunto TAUSTATIEDOT 1. Vastaajatahon virallinen nimi: Mäntsälän kunta 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi: Rintala Eija, perusturvajohtaja 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot ja o Rintala

Lisätiedot

Sähköisen kyselyn Internet osoite: https://www.webropolsurveys.com/s/f c1f5828f.par.

Sähköisen kyselyn Internet osoite: https://www.webropolsurveys.com/s/f c1f5828f.par. 1(6) Lausuntopyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen tai Seuraava painikkeita. Kysely on mahdollista lähettää vastaamatta kaikkiin kysymyksiin,

Lisätiedot

Kohti asiakaslähtöisempiä palveluja

Kohti asiakaslähtöisempiä palveluja Kohti asiakaslähtöisempiä palveluja Sosiaalipäivystys osana päivystysuudistusta 26.5.2016 Valmiusseminaari erityisasiantuntija Virva Juurikkala, STM Päivystysuudistus lausunnolla Valmisteilla oleva uudistuksen

Lisätiedot

Yhteistyö terveydenhuollon päivystyksen kanssa

Yhteistyö terveydenhuollon päivystyksen kanssa Yhteistyö terveydenhuollon päivystyksen kanssa Sosiaalipäivystys osana uudistuvaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa Oulu 14.9.2017 Anne Koskela Hallitusneuvos, STM 1 Anne Koskela Päivystyksen ja erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

Sopimusohjauksen aluetilaisuus Jyväskylä

Sopimusohjauksen aluetilaisuus Jyväskylä Liite 8 Sopimusohjauksen aluetilaisuus 24.09.2014 Jyväskylä Päivystystoiminnan järjestäminen KSSHP:ssa TAUSTAA (1) Asetus perustuu Terveydenhuoltolakiin (2010) sekä hallituksen rakennepoliittiseen ohjelmaan

Lisätiedot

Sähköisen kyselyn Internet-osoite: https://www.webropolsurveys.com/s/f c1f5828f.par.

Sähköisen kyselyn Internet-osoite: https://www.webropolsurveys.com/s/f c1f5828f.par. 1(4) Lausuntopyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava -painikkeita. Kysely on mahdollista lähettää vastaamatta kaikkiin kysymyksiin,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (8) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (8) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 11/2016 1 (8) Päätettävä tässä kokouksessa 8 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle päivystyksen ja erikoissairaanhoidon rakenteiden uudistusta koskevista

Lisätiedot

Mitä sote-päivystyksen ja erikoissairaanhoidon uudistus muuttavat?

Mitä sote-päivystyksen ja erikoissairaanhoidon uudistus muuttavat? Mitä sote-päivystyksen ja erikoissairaanhoidon uudistus muuttavat? Liisa-Maria Voipio-Pulkki Timo Keistinen Anne Koskela Lotta Hämeen-Anttila Satu Karppanen Virva Juurikkala Lasse Ilkka Taina Mäntyranta

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä

Valtioneuvoston asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä LUONNOS 19.5.2016 Valtioneuvoston asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (9) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (9) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2016 1 (9) 175 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle päivystyksen ja erikoissairaanhoidon rakenteiden uudistusta koskevista lakiluonnoksista HEL

Lisätiedot

Päivystysuudistuksen tavoitteet ja suun terveydenhuolto

Päivystysuudistuksen tavoitteet ja suun terveydenhuolto Päivystysuudistuksen tavoitteet ja suun terveydenhuolto Hallintopäivät 22.3.2017 Helsinki 1 22.3.2017 Anne Nordblad Soteuudistuksen tavoitteet Asukkaille nykyistä yhdenvertaisemmat sosiaali ja terveyspalvelut

Lisätiedot

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kannanotto Ylä-Savon SOTEn pyyntöön koskien leikkaustoiminnan ja päivystyksen järjestelyjä. Viite (314/06.00.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kannanotto Ylä-Savon SOTEn pyyntöön koskien leikkaustoiminnan ja päivystyksen järjestelyjä. Viite (314/06.00. Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 8/2017 1 (1) 107 219/00.04.01/2017 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kannanotto Ylä-Savon SOTEn pyyntöön koskien leikkaustoiminnan ja päivystyksen järjestelyjä

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Ilkka Kauppinen 3. Vastauksen vastuuhenkilön

Lisätiedot

Usein kysyttyjä kysymyksiä liittyen päivystyksen ja erikoissairaanhoidon rakenteiden uudistukseen sosiaalihuoltolaissa ja terveydenhuoltolaissa

Usein kysyttyjä kysymyksiä liittyen päivystyksen ja erikoissairaanhoidon rakenteiden uudistukseen sosiaalihuoltolaissa ja terveydenhuoltolaissa 27.10.2016 Usein kysyttyjä kysymyksiä liittyen päivystyksen ja erikoissairaanhoidon rakenteiden uudistukseen sosiaalihuoltolaissa ja terveydenhuoltolaissa Usein kysytyt kysymykset vastauksineen liittyvät

Lisätiedot

Sähköisen kyselyn Internet-osoite: https://www.webropolsurveys.com/s/f c1f5828f.par.

Sähköisen kyselyn Internet-osoite: https://www.webropolsurveys.com/s/f c1f5828f.par. 1(5) Lausuntopyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava -painikkeita. Kysely on mahdollista lähettää vastaamatta kaikkiin kysymyksiin,

Lisätiedot

Lausunto valtioneuvoston asetuksesta erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä

Lausunto valtioneuvoston asetuksesta erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä 23.5.2017 1 (5) kirjaamo@stm.fi Lausuntopyyntö 5.5.2017 / Hankenro STM037:00/2017 Lausunto valtioneuvoston asetuksesta erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä Sosiaali- ja

Lisätiedot

FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017

FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017 FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017 1. TAUSTATIEDOT Vastaajatahon virallinen nimi Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot, sähköposti ja puhelinnumero Lausunnon käsittelypäivämäärä

Lisätiedot

Sote uudistaa sosiaalipäivystystoiminnan

Sote uudistaa sosiaalipäivystystoiminnan Sote uudistaa sosiaalipäivystystoiminnan 1 Satu Karppanen Sosiaalipäivystys Sosiaalihuoltolaissa (1301/2014) säädetään välttämättömän huolenpidon ja toimeentulon turvaamisesta (12 ) ja sosiaalipäivystyksestä

Lisätiedot

Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa. Terveydenhuoltolaki

Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa. Terveydenhuoltolaki Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki Terveydenhuoltolain merkitys Asiakaskeskeisyys julkisen potilaan rooli asiakkaana järjestelmän ohjaaja - valinnanmahdollisuus oman hoidon

Lisätiedot

Sosiaalipäivystys osana uudistuvaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa

Sosiaalipäivystys osana uudistuvaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa Sosiaalipäivystys osana uudistuvaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa Haikko 16.5.2017 1 12.5.2017 Sosiaalipäivystys Sosiaalihuoltolaissa (1301/2014) säädetään välttämättömän huolenpidon ja toimeentulon turvaamisesta

Lisätiedot

FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017

FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017 FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017 1. TAUSTATIEDOT Vastaajatahon virallinen nimi Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot, sähköposti ja puhelinnumero Lausunnon käsittelypäivämäärä

Lisätiedot

Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne Harvinaiset sairaudet -ohjausryhmä 7.9.2012

Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne Harvinaiset sairaudet -ohjausryhmä 7.9.2012 Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne Harvinaiset sairaudet -ohjausryhmä 7.9.2012 Liisa-Maria Voipio-Pulkki Stm / STO / Terveyspalveluryhmä Lainsäädännön vaiheittainen eteneminen 2010

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 2. Vastauksen kirjanneen

Lisätiedot

Sähköisen kyselyn Internet-osoite: https://www.webropolsurveys.com/s/f c1f5828f.par.

Sähköisen kyselyn Internet-osoite: https://www.webropolsurveys.com/s/f c1f5828f.par. 1(5) Lausuntopyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava -painikkeita. Kysely on mahdollista lähettää vastaamatta kaikkiin kysymyksiin,

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki. Asetusvalmistelu ja aluekierros 10.2.2011

Terveydenhuoltolaki. Asetusvalmistelu ja aluekierros 10.2.2011 Terveydenhuoltolaki Asetusvalmistelu ja aluekierros 10.2.2011 45 min ESH järjestämisuunnitelma Laatu ja turvallisuus Ensihoito Välitön yhteydensaanti? Aamuiseen palaaminen Kaksoislaillistuksen poisto Potilasrekisterit

Lisätiedot

Päivystysasetus. STM:n asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä - Voimaan 1.1.2015 / 1.1.

Päivystysasetus. STM:n asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä - Voimaan 1.1.2015 / 1.1. Päivystysasetus STM:n asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä - Voimaan 1.1.2015 / 1.1.2017 Yleiset säännökset Kiireellistä hoitoa oltava saatavilla

Lisätiedot

Asian ratkaisu perustuu seuraavaan selvitykseen:

Asian ratkaisu perustuu seuraavaan selvitykseen: PÄÄTÖS 1 (6) ISAVI/4642/2018 Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat 11.1.2019 Varkauden kaupunginhallitus PL 2018 78201 VARKAUS Varkauden psykiatrian päivystys ja tahdosta riippumaton hoito Selvitys Terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Ensihoitopalvelun ja terveydenhuollon päivystyksen uudistus

Ensihoitopalvelun ja terveydenhuollon päivystyksen uudistus Ensihoitopalvelun ja terveydenhuollon päivystyksen uudistus 16.5.2017 Lasse Ilkka STM 1 17.5.2017 Aikataulu HE 15/2017 eduskunnassa: maakuntalaki, sotejärjestämislaki, voimaanpanolaki, jne Ensihoitoa koskevat

Lisätiedot

Sähköisen kyselyn Internet-osoite: https://www.webropolsurveys.com/s/f c1f5828f.par.

Sähköisen kyselyn Internet-osoite: https://www.webropolsurveys.com/s/f c1f5828f.par. 1(7) Lausuntopyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava -painikkeita. Kysely on mahdollista lähettää vastaamatta kaikkiin kysymyksiin,

Lisätiedot

Ohje 10/2013 1 (6) Dnro 7223/06.00.00.05/2013 6.9.2013. Jakelussa mainituille

Ohje 10/2013 1 (6) Dnro 7223/06.00.00.05/2013 6.9.2013. Jakelussa mainituille Ohje 10/2013 1 (6) Jakelussa mainituille Ympärivuorokautinen suun terveydenhuollon päivystys on kuntien ja sairaanhoitopiirien lakisääteinen velvollisuus Valvira muistuttaa terveyskeskuksia ja sairaanhoitopiirejä

Lisätiedot

Sähköisen kyselyn Internet-osoite: https://www.webropolsurveys.com/s/f c1f5828f.par.

Sähköisen kyselyn Internet-osoite: https://www.webropolsurveys.com/s/f c1f5828f.par. 1(6) Lausuntopyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava -painikkeita. Kysely on mahdollista lähettää vastaamatta kaikkiin kysymyksiin,

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään terveydenhuoltolain (1326/2010) 50 :n 7 momentin

Lisätiedot

Sähköisen kyselyn Internet-osoite: https://www.webropolsurveys.com/s/f c1f5828f.par.

Sähköisen kyselyn Internet-osoite: https://www.webropolsurveys.com/s/f c1f5828f.par. 1(5) Lausuntopyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava -painikkeita. Kysely on mahdollista lähettää vastaamatta kaikkiin kysymyksiin,

Lisätiedot

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä. Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä. Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010 Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010 Hallituksen esitys Terveydenhuoltolaiksi - Yhteinen sisältölaki perusterveydenhuollolle

Lisätiedot

SOSIAALIPÄIVYSTYS OSANA UUDISTUVAA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOA. Ohjaus ja täytäntöönpano

SOSIAALIPÄIVYSTYS OSANA UUDISTUVAA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOA. Ohjaus ja täytäntöönpano SOSIAALIPÄIVYSTYS OSANA UUDISTUVAA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOA Ohjaus ja täytäntöönpano Ylitarkastaja Elina Uusitalo, Valvira Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta

Lisätiedot

FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017

FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017 FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017 1. TAUSTATIEDOT Vastaajatahon virallinen nimi Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot, sähköposti ja puhelinnumero Lausunnon käsittelypäivämäärä

Lisätiedot

terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki Jukka Mattila, Timo Keistinen, Pirjo Pennanen, Maire Kolimaa, STM

terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki Jukka Mattila, Timo Keistinen, Pirjo Pennanen, Maire Kolimaa, STM Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki 19.9.20139 Jukka Mattila, Timo Keistinen, Anne Nordblad, Riitta-Maija Jouttimäki, Pirjo Pennanen, Maire Kolimaa, STM Terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Sähköisen kyselyn Internet-osoite: https://www.webropolsurveys.com/s/f c1f5828f.par.

Sähköisen kyselyn Internet-osoite: https://www.webropolsurveys.com/s/f c1f5828f.par. 1(5) Lausuntopyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava -painikkeita. Kysely on mahdollista lähettää vastaamatta kaikkiin kysymyksiin,

Lisätiedot

Sosiaalipäivystys osana uudistuvaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa

Sosiaalipäivystys osana uudistuvaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa Sosiaalipäivystys osana uudistuvaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa Erityisasiantuntija Virva Juurikkala Helsinki 1 Sosiaalipäivystys Sosiaalipäivystyksestä sekä välttämättömän huolenpidon ja toimeentulon

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Kari Haring 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lisätiedot

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Keuruun kaupunki 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Tarja Ojala 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Sähköisen kyselyn Internet-osoite: https://www.webropolsurveys.com/s/f c1f5828f.par.

Sähköisen kyselyn Internet-osoite: https://www.webropolsurveys.com/s/f c1f5828f.par. 1(6) Lausuntopyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava -painikkeita. Kysely on mahdollista lähettää vastaamatta kaikkiin kysymyksiin,

Lisätiedot

FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017

FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017 FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017 1. TAUSTATIEDOT Vastaajatahon virallinen nimi Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot, sähköposti ja puhelinnumero Lausunnon käsittelypäivämäärä

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ; LEIKKAUSTOIMINNAN KRITEERIT STM/676/2018 STM133:00/

LAUSUNTOPYYNTÖ; LEIKKAUSTOIMINNAN KRITEERIT STM/676/2018 STM133:00/ 1 LAUSUNTOPYYNTÖ; LEIKKAUSTOIMINNAN KRITEERIT STM/676/2018 STM133:00/2017 09.02.2018 Lausunto Tausta Esityksessä on kaksi pääkohtaa eli terveydenhuoltolakiin lisätty uusi 45 a ja lisättäväksi ehdotettu

Lisätiedot

Virva Juurikkala ja Lasse Ilkka STM

Virva Juurikkala ja Lasse Ilkka STM Virva Juurikkala ja Lasse Ilkka STM SOTE-VALMIUS YHTEISTYÖALUEILLA Soten uudet rakenteet 2020- Yhteistyöalueen tehtäviä lainsäädännössä Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon päivystys ja yhteistyöalueet

Lisätiedot

Sähköisen kyselyn Internet-osoite: https://www.webropolsurveys.com/s/f c1f5828f.par.

Sähköisen kyselyn Internet-osoite: https://www.webropolsurveys.com/s/f c1f5828f.par. 1(6) Lausuntopyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava -painikkeita. Kysely on mahdollista lähettää vastaamatta kaikkiin kysymyksiin,

Lisätiedot

FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017

FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017 FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017 1. TAUSTATIEDOT Vastaajatahon virallinen nimi Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot, sähköposti ja puhelinnumero Lausunnon käsittelypäivämäärä

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ja terveystoimen lainsäädännön uudistus ja toiminnalliset muutokset

Sosiaalihuollon ja terveystoimen lainsäädännön uudistus ja toiminnalliset muutokset Sosiaalihuollon ja terveystoimen lainsäädännön uudistus ja toiminnalliset muutokset Sosiaali- ja terveystoimi huomenna seminaari 19.3.2010 Suomen Kuntaliitto Vesa Rantahalvari, valtiosihteeri Vesa Rantahalvari

Lisätiedot

SOSIAALIPÄIVYSTYS JA PÄIVYSTYKSEN INTEGRAATIO LAURILA JENNI MATTINEN ANU NURMELA ANNA SIIRI-VALOVIRTA KATRI VUORINEN HANNALEENA

SOSIAALIPÄIVYSTYS JA PÄIVYSTYKSEN INTEGRAATIO LAURILA JENNI MATTINEN ANU NURMELA ANNA SIIRI-VALOVIRTA KATRI VUORINEN HANNALEENA SOSIAALIPÄIVYSTYS JA PÄIVYSTYKSEN INTEGRAATIO LEVONEN MARI, PJ. AHONEN PETRA, SIHT. ESKELINEN TUIJA LAURILA JENNI MATTINEN ANU NURMELA ANNA OJANSUU TIINA SIIRI-VALOVIRTA KATRI VUORINEN HANNALEENA SOSIAALIPÄIVYSTYS

Lisätiedot

Satakunta Mahdollisuudet ja Haasteet

Satakunta Mahdollisuudet ja Haasteet Satakunta Mahdollisuudet ja Haasteet eija.vaula@satshp.fi 26.4.2017 Satasote Päivystys 24 SOSIAALIPÄIVYSTYS JA PÄIVYSTYKSEN INTEGRAATIO LEVONEN MARI, PJ., AHONEN PETRA, SIHT. ESKELINEN TUIJA, LAURILA JENNI,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 2014. 782/2014 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 2014. 782/2014 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 2014 782/2014 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLTOLAIN LAAJENNUS TULEE VOIMAAN 1.1.2014

TERVEYDENHUOLTOLAIN LAAJENNUS TULEE VOIMAAN 1.1.2014 TERVEYDENHUOLTOLAIN LAAJENNUS TULEE VOIMAAN 1.1.2014 Asiakkaan valinnan mahdollisuudet laajenevat edelleen 1.5.2011 alkaen on ollut mahdollista valita hoidosta vastaava terveysasema oman kunnan tai yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 1 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä Annettu päivänä kuuta 2013 Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Näkökohtia Etelä-Savon maakunnan ja Savonlinnan keskussairaalan päivystystoiminnasta

Näkökohtia Etelä-Savon maakunnan ja Savonlinnan keskussairaalan päivystystoiminnasta 1 / 5 Muistio sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilalle 24.7.2018 Näkökohtia Etelä-Savon maakunnan ja Savonlinnan keskussairaalan päivystystoiminnasta Etelä-Savon maakuntaan kuuluu 14 kuntaa, joissa

Lisätiedot

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle Mitä soteuudistus tarkoittaa minulle Sosiaali ja terveyspalvelut vuonna 2019 hallituksen esitysluonnoksen mukaisesti 11/2016 1 18.11.2016 Tämä on soteuudistus Soteuudistuksessa koko julkinen sosiaali ja

Lisätiedot

PÄIVYSTYSASETUKSEN VAIKUTUKSET. Aino-Liisa Oukka johtajaylilääkäri

PÄIVYSTYSASETUKSEN VAIKUTUKSET. Aino-Liisa Oukka johtajaylilääkäri PÄIVYSTYSASETUKSEN VAIKUTUKSET Aino-Liisa Oukka johtajaylilääkäri / merkittävät kohdat 1. Luku Yleiset säännökset 2 Kiireellisen hoidon antaminen ja päivystyksen järjestäminen Kunnan tai kuntayhtymän on

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAEIKSI TERVEYDENHUOLTOLAIN JA SOSIAALIHUOLTOLAIN MUUTTAMISESTA; HE 224/2016 VP

HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAEIKSI TERVEYDENHUOLTOLAIN JA SOSIAALIHUOLTOLAIN MUUTTAMISESTA; HE 224/2016 VP 8.12.2016 Eduskunta Sosiaali- ja terveysvaliokunta HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAEIKSI TERVEYDENHUOLTOLAIN JA SOSIAALIHUOLTOLAIN MUUTTAMISESTA; HE 224/2016 VP Yleistä Suurimmassa osassa esitetyistä

Lisätiedot

Sosiaalipäivystys osana uudistuvaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa

Sosiaalipäivystys osana uudistuvaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa Sosiaalipäivystys osana uudistuvaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa Turku 26.4.2017 1 26.4.2017 Kirsi Kaikko Satu Karppanen Sosiaalipäivystys Sosiaalihuoltolaissa (1301/2014) säädetään välttämättömän huolenpidon

Lisätiedot

FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017

FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017 FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017 1. TAUSTATIEDOT Vastaajatahon virallinen nimi Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot, sähköposti ja puhelinnumero Lausunnon käsittelypäivämäärä

Lisätiedot

Päivystysasetuksen päivityksellä taataan hoidon laatua ja turvallisuutta

Päivystysasetuksen päivityksellä taataan hoidon laatua ja turvallisuutta Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 200/2014 23.09.2014 13:04 Päivystysasetuksen päivityksellä taataan hoidon laatua ja turvallisuutta Sosiaali- ja terveysministeriö on päivittänyt asetuksen kiireellisen

Lisätiedot

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Parkanon kaupunki 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Tuuli Tarukannel 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017

FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017 FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017 1. TAUSTATIEDOT Vastaajien määrä: 1 Vastaajatahon virallinen nimi Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot, sähköposti ja puhelinnumero

Lisätiedot

Sähköisen kyselyn Internet-osoite: https://www.webropolsurveys.com/s/f c1f5828f.par.

Sähköisen kyselyn Internet-osoite: https://www.webropolsurveys.com/s/f c1f5828f.par. Lausuntopyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava -painikkeita. Kysely on mahdollista lähettää vastaamatta kaikkiin kysymyksiin, mutta

Lisätiedot

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Jouni Nummi 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi

Lisätiedot

Terveyden ja sairaanhoito

Terveyden ja sairaanhoito Esiselvitys Terveyden ja sairaanhoito Päivystys Vastaanotto- ja poliklinikkapalvelut Vuodeosastot Lääketieteelliset tukipalvelut Suun terveydenhuolto Operatiivinen toiminta Työterveyshuolto Terveyden ja

Lisätiedot

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä Kuopio 7.9.2010 Johtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki Stm / sosiaali- ja terveysosasto / terveyspalveluryhmä Esityksen sisältö Kunta- ja palvelurakenneuudistus

Lisätiedot

Sosiaalipäivystys osana uudistuvaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa

Sosiaalipäivystys osana uudistuvaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa Sosiaalipäivystys osana uudistuvaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa Erityisasiantuntija Virva Juurikkala Lapin sosiaali- ja terveysturvan Syyspäivät 8.9.2017 1 Sosiaalipäivystys Sosiaalipäivystyksestä sekä

Lisätiedot

Miten hoitoketjut saadaan sujuvaksi uusissa sosiaalija terveydenhuollon rakenteissa?

Miten hoitoketjut saadaan sujuvaksi uusissa sosiaalija terveydenhuollon rakenteissa? Miten hoitoketjut saadaan sujuvaksi uusissa sosiaalija terveydenhuollon rakenteissa? Taina Mäntyranta, pääsihteeri STM ohjausosasto/terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto 1 Etunimi Sukunimi Ketjut ja

Lisätiedot

Keski-Suomi Yhteistyöalueen valmistelussa. - työpaperi yhteistyöalueen valmisteluun.

Keski-Suomi Yhteistyöalueen valmistelussa. - työpaperi yhteistyöalueen valmisteluun. Keski-Suomi Yhteistyöalueen valmistelussa - työpaperi yhteistyöalueen valmisteluun http://www.ks2019.fi/ Yhteistyöalue Yhteistyöalueeseen kuuluvien maakuntien välinen yhteistyösopimus, (16 ) Yhteistyösopimuksen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä Annettu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2013 Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

SOMAATTINEN ERIKOISSAIRAANHOITO PIRKANMAALLA Taysin, aluesairaaloiden ja Hatanpään sairaalan yhteistyö ja sairaalarakenteen arviointi

SOMAATTINEN ERIKOISSAIRAANHOITO PIRKANMAALLA Taysin, aluesairaaloiden ja Hatanpään sairaalan yhteistyö ja sairaalarakenteen arviointi SOMAATTINEN ERIKOISSAIRAANHOITO PIRKANMAALLA Taysin, aluesairaaloiden ja Hatanpään sairaalan yhteistyö ja sairaalarakenteen arviointi Laajemman väliraportin kooste Projektiylilääkäri Hannu Päivä Projektin

Lisätiedot

SOSIAALI- JA LAUSUNTOPYYNTÖ 587655 v. 1 TERVEYSMINISTERIÖ 26.06.201 STM059:00/201

SOSIAALI- JA LAUSUNTOPYYNTÖ 587655 v. 1 TERVEYSMINISTERIÖ 26.06.201 STM059:00/201 SOSIAALI- JA LAUSUNTOPYYNTÖ 587655 v. 1 TERVEYSMINISTERIÖ 26.06.201 STM059:00/201 Jakelussa mainituille LAUSUNTOPYYNTÖ, ASETUS KIIREELLISEN HOIDON PERUSTEISTA JA PÄIVYSTYKSEN ERIKOISALAKOHTAISISTA EDELLYTYKSISTÄ

Lisätiedot

FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017

FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017 FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017 1. TAUSTATIEDOT Vastaajatahon virallinen nimi Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot, sähköposti ja puhelinnumero Lausunnon käsittelypäivämäärä

Lisätiedot

KYS ERVA JOHTORYHMIEN KOKOUS 21.-22.8.2014 Jyväskylä. Päivystysasetus. JYL Vesa Kataja

KYS ERVA JOHTORYHMIEN KOKOUS 21.-22.8.2014 Jyväskylä. Päivystysasetus. JYL Vesa Kataja KYS ERVA JOHTORYHMIEN KOKOUS 21.-22.8.2014 Jyväskylä Päivystysasetus Hyvä Timo, missä mennään? VS: PäivystysasetusKeistinen Timo (STM) [timo.keistinen@stm.fi]lähetetty:18. elokuuta 2014 22:42 Vastaanottaja:Kataja

Lisätiedot

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Iisalmen kaupunki 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Jarmo Ronkainen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Kysely YTHS:lle suun terveydenhuollosta: maaliskuu 2014

Kysely YTHS:lle suun terveydenhuollosta: maaliskuu 2014 0% valmiina (Sivu 0 / 7) Kysely YTHS:lle suun terveydenhuollosta: maaliskuu 2014 PERUSTIEDOT 1. Toimipiste, jonka tietoja vastaukset koskevat * Helsinki 2. Johtava hammaslääkäri / vastaaja * 3. Päivämäärä

Lisätiedot

FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017

FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017 FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017 1. TAUSTATIEDOT Vastaajatahon virallinen nimi Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot, sähköposti ja puhelinnumero Lausunnon käsittelypäivämäärä

Lisätiedot

FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017

FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017 FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017 1. TAUSTATIEDOT Vastaajatahon virallinen nimi Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot, sähköposti ja puhelinnumero Lausunnon käsittelypäivämäärä

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Oulun yliopisto 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Auli Saukkonen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

TAUSTATIEDOT. Onko vastaaja*

TAUSTATIEDOT. Onko vastaaja* 2 TAUSTATIEDOT Vastaajatahon virallinen nimi Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Lausuntopyynnön käsittelypäivämäärä toimielimessä Toimielimen nimi Onko vastaaja*

Lisätiedot

FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017

FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017 FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017 1. TAUSTATIEDOT Vastaajatahon virallinen nimi Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot, sähköposti ja puhelinnumero Lausunnon käsittelypäivämäärä

Lisätiedot

FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017

FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017 FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017 1. TAUSTATIEDOT Vastaajatahon virallinen nimi Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot, sähköposti ja puhelinnumero Lausunnon käsittelypäivämäärä

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Kuntayhtymä Kaksineuvoinen 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Anna-Kaisa Pusa 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema

Lisätiedot

FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017

FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017 FI lausuntopyyntö VaVa syksy 2017 1. TAUSTATIEDOT Vastaajatahon virallinen nimi Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot, sähköposti ja puhelinnumero Lausunnon käsittelypäivämäärä

Lisätiedot

Päivystys ja ensihoito Keski- Suomessa nyt ja tulevaisuudessa

Päivystys ja ensihoito Keski- Suomessa nyt ja tulevaisuudessa Päivystys ja ensihoito Keski- Suomessa nyt ja tulevaisuudessa Johanna Tuukkanen ylilääkäri, toimialueen johtaja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, päivystys Kaikki tiet johtavat päivystykseen.. Päivystys

Lisätiedot

Sähköisen kyselyn Internet-osoite: https://www.webropolsurveys.com/s/f c1f5828f.par.

Sähköisen kyselyn Internet-osoite: https://www.webropolsurveys.com/s/f c1f5828f.par. 1(6) Lausuntopyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava -painikkeita. Kysely on mahdollista lähettää vastaamatta kaikkiin kysymyksiin,

Lisätiedot

Luonnos STM:n asetukseksi ensihoitopalvelusta (STM 094:00/2016, luonnos )

Luonnos STM:n asetukseksi ensihoitopalvelusta (STM 094:00/2016, luonnos ) Lausunto 1(5) 24.5.2017 Viitteet: hankenumerot STM 094:00/2016 ja STM 032:00/2017 Luonnos STM:n asetukseksi ensihoitopalvelusta (STM 094:00/2016, luonnos 30.3.2017) Koskien luonnosta STM:n asetukseksi

Lisätiedot