HAKEMUS JA PÄÄTÖS AIKUISSOSIAALITYÖN ASUMISPALVELUJEN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAKEMUS JA PÄÄTÖS AIKUISSOSIAALITYÖN ASUMISPALVELUJEN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI."

Transkriptio

1 HAKEMUS JA PÄÄTÖS AIKUISSOSIAALITYÖN ASUMISPALVELUJEN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI. Aikuissosiaalityön asumispalveluiden palvelusetelin sääntökirja ja valvontasuunnitelma vuosille on hyväksytty Sastamalan yhtstoiminta-alueen sosiaali- ja terveyslautakunnassa ja on tulostettavissa Sotesin nettisivuilta (www.sotesi.fi) Palveluntuottajaa koskevat tiedot: Palveluntuottaja: Toimintayksikkö: Y-tunnus: Osoite: Palvelusta vastaava johtaja: Yhteyshenkilö: Puhelinnumero: Sähköpostiosoite: www osoite: Yksikössämme on paikkoja yhteensä: Kaikki alla mainitut ehdot täyttävä palveluntuottajan toimintayksikkö voidaan hyväksyä palvelusetelituottajaksi. Hyväksymisen edellytyksenä on lisäksi palveluntuottajan osallistuminen Sotesin järjestämään perehdytystilaisuuteen. Saman palveluntuottajan kaikkien erillisten yksiköiden on täytettävä hakemus. Hyväksytyt palveluntuottajat ja yksiköt merkitään Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelujen (= Sotesin) palvelusetelituottajien rekisteriin. 1. Palveluyksikköä koskevat ylset sopimusehdot: 1.1. Palveluntuottaja täyttää yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa (922/2011) ja yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa asetetut vaatimukset sekä on saanut aluehallintoviranomaisen luvan tehostetun palveluasumisen osalta ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen antamiseen. Jos palveluntuottaja tuottaa tavallista palveluasumista, on toiminta merkitty aluehallintoviranomaisen yksityisten palvelutuottajien rekisteriin Palveluyksiköllä on vastuu- ja tapaturmavakuutus Palveluntuottaja on merkitty ennakkoperintärekisteriin Palveluntuottaja saa palvelutuotantoonsa Raha-automaattiyhdistyksen tukea kä muuta yhtskunnan avustusta.

2 1.5. Palveluntuottaja sitoutuu maksamaan veronsa ja lakisäätset vakuutusmaksunsa moitteettomasti. 2. Tilat, laitteet ja välineet Palveluntuottajalla on toiminnan edellyttämät asianmukaiset tilat sekä toimintaympäristö, jotka mahdollistavat asumispalvelun tuottamisen. Asiakkaat voivat oleskella, liikkua ja toimia yksikössä esteettömästi ja turvallisesti. Yhtstilat ovat sopivat asiakkaiden palvelutarpeeseen nähden. Tiloissa on pystyttävä järjestämään kuntouttavaa toimintaa sekä yhtsiä tilaisuuksia. Asiakkaiden on saatava käyttöönsä riittävästi jokapäiväistä toimintaa helpottavia apuvälintä. Palvelun tuottaja järjestää tarvittaessa sähkösäätöisen hoitosängyn asiakkaan käyttöön. Tarvittavat tukikahvat asuntoon on järjestettävä tarpeen mukaan Asiakkailla on pääsääntöisesti yhden hengen huoneet sekä riittävät hygienia- ja wc tilat, aluehallintoviranomaisen toimiluvan mukaisesti. Esteetön liikkuminen on mahdollista. Jos tilat ovat useassa tasossa, talossa on hissi Asiakkailla on mahdollisuus tuoda omia huonekalujaan ja muita tavaroitaan huoneeseensa kodinomaisuuden sekä viihtyvyyden lisäämiseksi Asiakkaan yksityisyys turvataan päivittäisten hoitotoimenpitden aikana Tiloista on esteetön pääsy ulkoilemaan ja asiakkailla on mahdollisuus halutessaan ulkoilla turvallisesti päivittäin Tilojen, laittden ja konden ylläpidosta ja huollosta on kunnossapito- ja hygieniasuunnitelmat. Vastuuhenkilöt on nimetty. 3. Henkilöstö Hoitohenkilökunnan tulee täyttää ammatilliset ja lakisäätset vaatimukset, jotka vaaditaan ympärivuorokautista hoivapalvelua tuottavilta yksiköiltä. Sairaanhoitajan ja muun terveydenhuollon henkilöstön kelpoisuusvaatimukset on säännelty terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (L terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994) Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuudesta on säännelty laissa (laki 2005/272, asetus 2005/608). Hoitohenkilöstömitoitukseen lasketaan: Toimintayksikön palvelujen vastuuhenkilö lasketaan hoitohenkilöstömitoitukseen sillä osuudella, kun hän tekevät varsinaista hoitotyötä (max. 50 %). Kuntoutus- ja terapiahenkilöstö luetaan hoitohenkilöstömitoitukseen, siltä osin kun he ovat yksikön asiakkaiden käytössä. Ateria- ja siivouspalvelusta vastaavalla henkilöstöllä tulee olla alan pätevyysvaatimukset täyttävä koulutus. Edellä mainittu ja muu hoitotyöhön osallistuva henkilöstö luetaan henkilöstömitoitukseen hdän hoitoon osallistuvan työpanoksensa verran.

3 3.1. Sijaisilla on riittävä sosiaali- ja/tai terveysalan koulutus Palveluyksikön henkilöstömitoitus tarkoittaa todellista mitoitusta, jossa poissaolevat on korvattu sijaisilla. Tarvittava hoito turvataan kaikkina vuorokauden aikoina. Hoitohenkilökunnan määrä on mitoitettu asukkaiden tarpden ja toimintakyvyn mukaan Sairaanhoitaja on tarvittaessa asiakkaiden käytettävissä arkipäivisin Toimintayksikön palvelujen vastuuhenkilöllä on sosiaali- ja/tai terveysalan korkeakoulututkinto tai vastaava tutkinto, riittävä johtamistaito ja vähintään kolmen vuoden työkokemus vastaavista tehtävistä. Vastuuhenkilö osallistuu Sotesin järjestämään palveluseteliperehdytykseen Koko henkilökunnalla on voimassaolevat työsopimukset. 4. Osaaminen Henkilökunnan osaamisen tulee olla asiakkaiden hoidon tarpeen edellyttämällä tasolla. Palveluyksikön henkilökunnan on kyettävä yhtstyöhön asiakkaan, hänen omaisten/lähsten, sekä muiden yhtstyökumppanden kanssa 4.1. Toimintayksikkö huolehtii henkilöstönsä ammattitaidon säilymisestä ja kehittämisestä, mm. täydennyskoulutuksen turvin Henkilöstöllä on riittävä suomen kielen taito ja kohderyhmän tarvitsema kielitaito. 5. Laadun hallinta Toimintayksikön tehtävänä on huolehtia asiakkaiden itsemääräämisoikeuden säilyttämisestä, oikeudenmukaisuudesta ja hyvästä kohtelusta sekä yksilöllisyyden ja turvallisuuden takaamisesta. Vastuu tästä on sekä palvelun tuottajalla että toimintayksikön vastaavalla johtajalla. Palveluyksikön on huolehdittava siitä, että jokaisen asiakkaan yksilölliset tarpeet otetaan huomioon ja niihin vastataan Toimintayksikön arvot ja toimintaperiaatteet on määritelty. Johtamisen vastuut ja valtuudet on kirjallisesti määritelty Asiakaspalautetta kerätään ja se dokumentoidaan Sotesille sääntökirjan ohjstuksen mukaisesti. Palautetta hyödynnetään toiminnan kehittämisessä Asiakasreklamaatiot ja niiden aiheuttamat toimenpiteet raportoidaan Sotesille ilman viivettä ja sääntökirjan ohjstuksen mukaisesti.

4 5.4. Toimintayksikössä arvioidaan säännöllisesti hoivan ja hoidon tarvetta sekä tavoittta toimintakyvyn arviointimenetelmillä Palveluntuottaja on määritellyt ja dokumentoinut laatuvaatimuksensa ja keskset laatutavoitteensa. Omavalvonnan osalta on tehtynä omavalvontasuunnitelma (Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 2011/922, 6 ) Palveluyksiköllä on kirjallinen lääkehuoltosuunnitelma (STM opas 2005:32) ja nimetty lääkehuollosta vastaava henkilö Palveluyksikössä noudatetaan ylsesti hyväksyttyjä hoitosuosituksia. (STM opas 2007:13, STM opas 2002:3) 6. Palvelun sisällön vaatimukset Asiakkaalle annettavien palvelujen tulee olla suunnitelmallisia ja tavoitteellisia. Asiakkaan olemassa olevia voimavaroja on tuettava ja palvelun on oltava yksilöllisiin tarpsiin perustuvaa. Tuottaja sitoutuu tuottamaan laadullisesti hyvää sosiaalihuoltoa sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (812/2000) mukaisesti Asiakkaalle nimetään vastuutyöntekijä heti asiakkaan saapuessa toimintayksikköön. Asiakas ja omainen/lähnen ovat tietoisia kuka vastuutyöntekijä on Asiakkaalle tehdään yksilöllinen palvelu- ja hoitosuunnitelma (L sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000), jossa määritellään palvelut ja muut asiakkaan tarvitsemat tukipalvelut sekä asiakkaan hyvän elämän tavoitteet Palvelu- ja hoitosuunnitelman ajantasaisuus tarkistetaan ja arvioidaan säännöllisesti, kuitenkin vähintään puolivuosittain ja aina asiakkaan kokonaistilanteen muuttuessa Palveluntuottaja huolehtii riittävän ohjauksen etuuksien hakemisesta asiakkaalle sekä vastaa asiakkaan asioidenhoitajan kanssa siitä, että asiakas saa hänelle kuuluvat julkiset etuudet (esim. Kela) Asiakasta avustetaan tarvittaessa raha-asioiden hoidossa. (Raha-asioiden hoidosta vastaa asiakas itse tai hänen valtuuttamansa henkilö/edunvalvoja.) Tarvittaessa asiakasta avustetaan edunvalvojan hankinnassa Palveluyksikkö huolehtii laboratorionäyttden ottamisesta ja laboratorionäyttden mahdollisesta kuljettamisesta analysoitavaksi.

5 6.7. Asiakkaan terveydentilaa seurataan ja arvioidaan. Hänelle on nimetty hänen hoidostaan vastaava lääkäri, joka on merkitty palvelu- ja hoitosuunnitelmaan Palveluyksikkö vastaa kuljetusjärjestelyistä ja tarvittaessa järjestää saattajan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin Asiakkaille järjestetään kuntouttavaa ja virikkeellistä toimintaa Asiakkaan henkilökohtaisesta hygieniasta (ml. hampaiden ja ihonhoito) huolehditaan Asiakkaan kodin päivittäisestä siisteydestä huolehditaan ja tarpeellinen liinavaateja vaatehuolto järjestetään Palveluyksikkö pystyy järjestämään asiakkaille saattohoidon yksikössään. 7. Ateriat Palveluntuottaja turvaa riittävän nestden- ja ravinnonsaannin. Asiakkaille järjestetään päivittäinen ruokailu, johon kuuluu aamiainen, lounas, iltapäiväkahvi/välipala, päivällinen ja iltapala. Aterioihin liittyvistä asiakkaan erityistoivden huomioimisesta tuottaja ja asiakas voivat sopia erikseen ja tuottaja voi laskuttaa tästä asiakasta sopimuksen mukaan. Aamupäivän välipala kuuluu energiatiheää ruokavaliota noudattaville. Asiakkailla on mahdollisuus päivittäiseen ruokailuun yhtsissä tiloissa. Asiakasta avustetaan ruokailussa tarvittaessa Ateriapalvelun tuottajan tulee tarjota maittavia ja ravintosisällöltään suositusten mukaisia aterioita Erityisruokavaliot järjestetään niitä tarvitseville asukkaille Lounasateria on ateria, jolla tyydytetään n. 1/3 päivittäisestä energian saannista Asiakkaiden yöpaasto jää yli 11 tunnin mittaiseksi Asiakkaiden ravitsemusta ja painoa seurataan säännöllisesti ja poikkeamiin puututaan.

6 8. Turvallisuus 8.1. Tehostetussa palveluasumisessa on henkilökunta läsnä ympäri vuorokauden. Asiakas saa halutessaan aina yhteyden henkilökuntaan vuorokauden ajasta riippumatta joko turvajärjestelmän avulla tai henkilökohtaisesti. Jos palvelun tuottaja tuottaa tavallista palveluasumista, yöaikaan on käytössä turvahälytysjärjestelmä, jonka avulla asukas saa hälytettyä apua viipymättä Palveluyksiköllä on pelastusviranomaisten hyväksymä pelastussuunnitelma ja turvallisuusselvitys Palveluyksiköllä on turvallisuussuunnitelma, joka perustuu pelastustoimen lainsäädäntöön (561/1999) ja lisäksi siinä on kartoitettu sisäisten ja ulkoisten uhkien vaaratilanteet Piha-alueet ovat turvallisia ja kulkurtit esteettömiä Riskikartoitukset tehdään säännöllisesti ja korjaavat toimenpiteet dokumentoidaan. 9. Vaadittava raportointi ja valvonta Vaadittavat raportit toimitetaan Sotesin määrittelemän aikataulun mukaisesti Palveluntuottajan tulee laatia vuosittain toimintakertomus, joka sisältää myös kesksten laatutavoittden toteutumisen, ja toimittaa sen Sotesille seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Palveluntuottajan omanvalvontasuunnitelman seurantatiedot ovat toimintakertomuksen liitetietoina Palveluntuottaja luovuttaa Sotesille tiedot henkilökuntarakenteesta ja määrästä ja asiakaspalauttsta sekä hyväksyy Sotesin tekemät valvonta /auditointikäynnit ja asiakaskyselyt palveluyksikköön Palveluntuottajan on oma-aloittsesti tiedotettava Sotesia toiminnassa tapahtuvista olennaisista muutoksista. Palvelun tuottamiseen vaikuttavien olosuhtden muutoksista (esim. viivytys, este, keskeytys) sekä vastuuhenkilöiden tai yhteystietojen muuttumisesta on ilmoitettava sopimuksen vastuuhenkilölle kirjallisesti (myös sähköposti käy) viipymättä sen jälkeen, kun muutos on havaittu tai muutoin todennäköinen. 10. Asiakastietojen käsittely ja dokumentointi sekä arkistointi Palvelusetelituottajaksi hyväksyminen on hallintopäätös ja Sotesi toimii tässä lomakkeessa tarkoitetun palvelun osalta henkilötietolaissa tarkoitettuna rekisterinpitäjänä. Palveluntuottaja huolehtii ja vastaa rekisterinpidosta Sotesin lukuun. Syntyvät asiakirjat (esim. asiakaskertomukset) ovat Sotesin asiakirjoja, vaikka palveluntuottaja ne laatii, säilyttää ja arkistoi. Palveluntuottajan tulee noudattaa asiakirjojen säilyttämisessä, hävittämisessä ja

7 arkistoinnissa vastaavia kunnallista toimintaa koskevia säännöksiä ja ohjta. Asiakirjat tulee toimittaa viimstään asiakkaan palvelun päättyessä Sotesiin Palveluyksiköllä on toimintasuunnitelma asiakastietojen dokumentoinnista, rekisteröinnistä, potilasasiakirjojen ja sosiaalihuollon asiakirjojen laadinnasta, säilyttämisestä sekä salassapidosta Yksiköllä on nimetty tietosuojavastaava sekä rekisterinpidosta vastaava henkilö Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan laissa säädettyä salassapito- ja vaitiolovelvollisuutta sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen tuottamisessa Palveluntuottaja ja Sotesi sitoutuvat antamaan toisilleen tiedot näiden palvelujen piiriin kuuluvasta toiminnastaan, sen muutoksista ja kehittämissuunnitelmista. Sotesi sitoutuu pitämään salassa liike- ja ammattisalaisuudet. Tuottaja on hyväksytty Sotesin palvelusetelituottajaksi sen jälkeen, kun asiasta on tehty hyväksymispäätös. Sotesilla on oikeus peruuttaa hyväksyminen ja poistaa palveluntuottaja hyväksyttyjen palveluntuottajien listalta irtisanomisaikaa noudattamatta, mikäli Sotesi hallinnollisin päätöksin lopettaa palvelujen järjestämisen palvelusetelillä tai muuttaa palvelusetelin käytölle asetettuja ehtoja tai jos palveluntuottaja täytä tässä lomakkeessa sekä sääntökirjassa mainittuja ehtoja, kriteerejä ja ohjta. Näissä tapauksissa hyväksyminen peruutetaan ja palveluntuottaja poistetaan hyväksyttyjen palveluntuottajien listalta. 11. Hoitopäivän hinnantarkistusperiaatteet ja tukipalveluiden hintakatot Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan sääntökirjassa vahvistettua hintasääntelyä hoivapäivähinnan tarkistusperiaatteena on elinkustannusindeksin (1951:10=100) vuosimuutos siten, että vuoden 2015 hinnantarkistuksen perustasona käytetään kesäkuun 2013 elinkustannusindeksiä ja vertailtavana indeksinä on vuoden 2014 vastaava indeksi. Seuraavia vuosia koskeva periaate on sama Ateriamaksun hinta ilmoitetaan muodossa euroa/päivä. Ateriapäivän hintakatto on alkaen 18,60 /päivä. Palveluntuottaja saa tiedon mahdollisista seuraavan vuoden hintakattomuutoksista Sotesilta elokuun loppuun mennessä ja sitoutuu niitä noudattamaan Asukkaalle tukipalveluna järjestettävä pyykkihuoltopalvelu ilmoitetaan muodossa euroa/kuukausi. Pyykkihuoltopalvelun hintakatto on alkaen 38,40 /kk. Palveluntuottaja saa tiedon mahdollisesta seuraavan vuoden hintakattomuutoksesta Sotesilta elokuun loppuun mennessä ja sitoutuu niitä noudattamaan.

8 11.4 Asukkaalle tukipalveluna järjestettävä siivouspalvelu ilmoitetaan muodossa euroa/kuukausi. Siivouspalvelun hintakatto on alkaen 68,20 /kk. Palveluntuottaja saa tiedon mahdollisesta seuraavan vuoden hintakattomuutoksesta Sotesilta elokuun loppuun mennessä ja sitoutuu niitä noudattamaan. Hygieniapalvelun katsotaan sisältyvän päivittäiseen hoivaan, pyykkihuoltoon ja siivouspalveluun. Erillistä hygieniamaksua hyväksytä palvelusetelituottajan tukipalveluhinnoitteluun. 12. Maksukäytäntö Palveluntuottaja tekee asiakkaan tai hänen laillisen edustajansa kanssa sopimuksen palveluun kuuluvan hoidon toteuttamisen hinnasta ja sisällöstä. Sopimuksessa on eritelty palveluntuottajan ja asukkaan vastuut ja velvollisuudet. Asiakkaan omavastuun määrä merkitään asiakkaan sopimukseen. Palveluntuottaja laskuttaa asiakasta palvelusetelin arvon ylittävältä osalta. Mahdollisista hintojen muutoksista tulee asiakkaalle ilmoittaa kolme kuukautta etukäteen. Palvelusetelillä kunta sitoutuu maksamaan yksityisen palveluntuottajan antamasta hoivaan ja hoitoon kohdistuvasta palvelusta palvelusetelin suuruisen summan. Laskutusjakso on yksi kuukausi. Tuottaja laskuttaa jälkikäteen Sotesilta asiakkaalle annetun palvelusetelin mukaisen summaan kunkin kuukauden 12. päivään mennessä. Tuottaja toimittaa Sotesille asiakkaan poissaolojen alkamis- ja päättymispäivät samaan aikaan kuin laskun. Mikäli asiakas pysty suoriutumaan omavastuuosuudestaan, tuottaja ilmoittaa tilanteesta vähintään 3 kk ennen sopimuksen irtisanomista päätöksen tehneelle viranhaltijalle. Palveluntuottajan on toimitettava Sotesille seuraavat liitteet hakemuksen mukana: Aluehallintoviranomaisen toimilupa ympärivuorokautisesta sosiaalipalvelun antamisesta Ennakkoperintärekisteriote Verovirastontodistus maksetuista veroista ja sosiaaliturvamaksuista Vakuutusyhtiön todistus lakisäätsistä vakuutusmaksuista Kopio vastuuvakuutusotteesta Henkilöstöluettelo vakanssneen/nimikkneen ja koulutustietoineen Selvitys työhön sovellettavasta työsopimuksesta tai keskset työehdot Työeläkemaksuista vakuutusyhtiön todistus Palvelun hinta asiakkaalle (taulukko hakemuksen lopussa) Palvelutuotteet ja palvelukuvaukset asiakkaille annettavasta palvelusta Asiakkaille annettava esite Pankin tai luottotietoyhtiön antama talous- ja luottokelpoisuusraportti, joka sisältää luokituksen, pyydetään tarvittaessa erikseen

9 HINTATIEDOT PALVELU HINTA ympärivuorokautinen hoito ja hoiva (sisältäen yksikössä toteutettavan terveyden- ja sairaanhoidon) vuokra ruoka siivouspalvelu pyykkihuolto /vrk / kk /kk /päivä /kk /kk Ilmoitetut hinnat ovat voimassa alkaen. Mahdolliset seuraavaa vuotta koskevat uudet hinnat pyydetään toimittamaan Sotesille mennessä. Sotesi sitoutuu ilmoittamaan mahdolliset hintakattomuutokset 31.8 mennessä Vakuutan antamani tiedot oikksi. Allekirjoituksella sitoudun tässä lomakkeessa ja liittssä mainittujen tietojen oikeellisuuteen sekä hyväksymiskriteerden ja liittssä mainittujen asioiden noudattamiseen palveluasumisyksikössämme. Tiedot toiminnastamme voidaan julkaista Sotesin palvelusetelituottajarekisterissä Paikka ja päiväys Allekirjoitus ja nimenselvennys (yrityksen allekirjoitusoikeuden omaavat) HAKEMUKSEN PALAUTUSOSOITE Sastamalan kaupunki/sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut Aikuissosiaalityön päällikkö Aarnontie 2 A PL Sastamala kuoreen viite; palveluseteli Lisätietoja: aikuissosiaalityön päällikkö Anne Hokkanen: tai AIKUISSOSIAALITYÖN ASUMISPALVELUJEN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI HYVÄKSYMINEN / PÄÄTÖS Hyväksyjä täyttää: palveluntuottaja on toimittanut tarvittavat hakemusasiakirjat ja ne on todettu hyväksytyiksi. Palveluntuottaja hyväksytään palvelusetelituottajaksi. Päiväys ja allekirjoitus:

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-803-8 (pdf) ISBN 978-951-563-815-1 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät 3 2

Lisätiedot

HAKEMUS kotihoidon palvelusetelituottajaksi

HAKEMUS kotihoidon palvelusetelituottajaksi Limingan kunta 21.10.2014 HAKEMUS kotihoidon palvelusetelituottajaksi Tällä hakemuksella haetaan säännöllisen kotihoidon (sosiaalihuoltolain mukainen kotipalvelu ja/tai kansanterveyslain mukainen kotisairaanhoito)

Lisätiedot

HAKEMUS PALVELUSETELITUOTTAJAKSI

HAKEMUS PALVELUSETELITUOTTAJAKSI Palveluntuottajaksi hyväksyminen: PoSa hyväksyy ne palvelujen tuottajat, joiden palvelujen ostamiseen PoSan myöntämää palveluseteliä voidaan käyttää. Palvelujen tuottajaksi hyväksytään kaikki hyväksymiskriteerit

Lisätiedot

Hakemus säännöllisen ja tilapäisen kotihoidon sekä omaishoidon lyhytaikaishoidon palvelusetelituottajaksi.

Hakemus säännöllisen ja tilapäisen kotihoidon sekä omaishoidon lyhytaikaishoidon palvelusetelituottajaksi. Hakemus säännöllisen ja tilapäisen kotihoidon sekä omaishoidon lyhytaikaishoidon palvelusetelituottajaksi. Kotihoidon tavoitteena on tukea asiakkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja mahdollisimman itsenäistä

Lisätiedot

TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA

TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA Vanhuspalvelut TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA 16.2.2015 (17.3.15) PSOP Seudullinen palveluseteli Turku, Kaarina SISÄLLYSLUETTELO 1. Soveltamisala... 3 2. Määritelmät... 3 3. Palvelujärjestelmän

Lisätiedot

Liite 1/ Johtokunta 4.5.2015. Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen palveluseteli - toimintaohje 1.10.2015 lukien

Liite 1/ Johtokunta 4.5.2015. Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen palveluseteli - toimintaohje 1.10.2015 lukien Liite 1/ Johtokunta 4.5.2015 Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen palveluseteli - toimintaohje 1.10.2015 lukien 2 Sisällysluettelo A. Palvelusetelin toimintaohjeen yleinen osa... 3 1. Määritelmät...

Lisätiedot

Kotihoidon sääntökirja

Kotihoidon sääntökirja Varkauden Kaupunki Kotihoidon sääntökirja Säännöllinen kotihoito palvelusetelillä KR 18.11.2014 1 Sisällysluettelo Sääntökirja palvelusetelipalvelujen... 3 tuottamisesta yleinen osa... 3 1 Määritelmät...

Lisätiedot

Hakemus säännöllisen tai tilapäisen kotihoidon palvelusetelituottajaksi ja hyväksymiskriteerit

Hakemus säännöllisen tai tilapäisen kotihoidon palvelusetelituottajaksi ja hyväksymiskriteerit 1 Kotihoidon tavoitteena on antaa hyvää ja turvallista hoivaa ja hoitoa Peruspalvelukeskus Oivan kotihoidon kriteerit täyttävälle asiakkaalle. Hoitoa toteutettaessa tuetaan asiakkaan omaa toimintakykyä

Lisätiedot

KOTIHOIDON SÄÄNTÖKIRJA Naantali

KOTIHOIDON SÄÄNTÖKIRJA Naantali KOTIHOIDON SÄÄNTÖKIRJA Naantali Helmikuu 2012 Päivitys 26.5.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. Soveltamisala... 1 2. Määritelmät... 1 3. Asiakkaan asema ja oikeusturvakeinot... 2 3.1. Asiakkaan asema... 2 3.2. Asiakkaan

Lisätiedot

Kotihoidon sääntökirja

Kotihoidon sääntökirja Kotihoidon sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-802-1 (pdf) ISBN 978-951-563-814-4 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät 3 2 Asiakkaan asema

Lisätiedot

KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA

KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA VAASAN KAUPUNKI 21.2.2012/CS 1 Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta 1 Määritelmät 3 2 Asiakkaan asema 4 3 Palvelun tuottajan velvoitteet 4 4

Lisätiedot

Hakemus siivouspalvelusetelin ja muun kotona asumista tukevan palvelun palvelusetelin tuottajaksi (rintamaveteraanien ja omaishoidon palvelusetelit)

Hakemus siivouspalvelusetelin ja muun kotona asumista tukevan palvelun palvelusetelin tuottajaksi (rintamaveteraanien ja omaishoidon palvelusetelit) Sivu 1 Hakemus siivouspalvelusetelin ja muun kotona asumista tukevan palvelun palvelusetelin tuottajaksi (rintamaveteraanien ja omaishoidon palvelusetelit) Tällä hakemuksella siivouspalveluja sekä / tai

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUJEN PITKÄAIKAISHOITO YMPÄRIVUOROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN PALVELUSETELI VAATIMUKSET JA OHJEET PALVELUNTUOTTAJALLE

VANHUSTEN PALVELUJEN PITKÄAIKAISHOITO YMPÄRIVUOROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN PALVELUSETELI VAATIMUKSET JA OHJEET PALVELUNTUOTTAJALLE Oheismateriaali VANHUSTEN PALVELUJEN PITKÄAIKAISHOITO YMPÄRIVUOROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN PALVELUSETELI VAATIMUKSET JA OHJEET PALVELUNTUOTTAJALLE SÄÄNTÖKIRJA JA HAKEMUS 1.1.2015 alkaen - 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Sisällysluettelo Soveltamisala... 3 Määritelmät... 3 Kunnan velvoitteet... 4 Palvelusetelin myöntäjän riippumattomuus... 4 Asiakkaan asema...

Sisällysluettelo Soveltamisala... 3 Määritelmät... 3 Kunnan velvoitteet... 4 Palvelusetelin myöntäjän riippumattomuus... 4 Asiakkaan asema... Sisällysluettelo 1. Soveltamisala... 3 2. Määritelmät... 3 3. Kunnan velvoitteet... 4 4. Palvelusetelin myöntäjän riippumattomuus... 4 5. Asiakkaan asema... 5 6. Palvelusetelipalveluntuottajaksi hakeminen...

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö 44538 Päiväys 06.08.2015

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö 44538 Päiväys 06.08.2015 1/13 TARJOUSPYYNTÖ 44538 KEHITYSVAMMAISTEN HENKILÖIDEN ASUMISPALVELUT 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Airi Laurila Suomi puh. +358 447334589 airi.laurila@naantali.fi Tarjoukset lähetettävä:

Lisätiedot

4) asiakkaalla tarkoitetaan henkilöä, jolle myönnetään palveluseteli yleislääkärikäyntiä varten.

4) asiakkaalla tarkoitetaan henkilöä, jolle myönnetään palveluseteli yleislääkärikäyntiä varten. Sisällysluettelo 1. Soveltamisala... 3 2. Määritelmät... 3 3. Kunnan velvoitteet... 4 4. Palvelusetelin myöntäjän riippumattomuus... 4 5. Asiakkaan asema... 5 6. Palvelusetelipalveluntuottajaksi hakeminen...

Lisätiedot

Palvelusetelin toimintaohje. 2013 Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu

Palvelusetelin toimintaohje. 2013 Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu Palvelusetelin toimintaohje 2013 Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu Sisällysluettelo I PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJEEN YLEINEN OSA... 4 1 PALVELUSETELI... 4 2 MÄÄRITELMÄT... 5 3 KUNTAYHTYMÄN VELVOITTEET...

Lisätiedot

Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 20.05.2014, 15

Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 20.05.2014, 15 Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 20.05.2014, 15 1 Sisällysluettelo 1 PALVELUSETELI... 3 2 SÄÄNTÖKIRJA JA MÄÄRITELMÄT... 3 Määritelmät... 4 3 ASIAKKAAN ASEMA... 5 3.1 Päivähoitomuodon

Lisätiedot

P A L V E L U S E T E L I O P A S

P A L V E L U S E T E L I O P A S P A L V E L U S E T E L I O P A S 1.4.2015 1 Sisällysluettelo 1) PALVELUSETELI... 3 2) ASIAKAS JA PALVELUSETELI... 3 3) PALVELUSETELILLÄ HANKITTAVAT PALVELUT... 4 3.1. LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU... 4 3.2.

Lisätiedot

Päivähoidon sääntökirja

Päivähoidon sääntökirja Päivähoidon sääntökirja Oulun kaupunki Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-805-2 ISBN 978-951-563-817-5 (nid.) Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Palveluseteli 3 2 Sääntökirja 3

Lisätiedot

Palveluseteli- sääntökirja

Palveluseteli- sääntökirja Palveluseteli- sään ntökirja Toimittaja: Rauman kaupunki/sosiaali- ja terveysvirasto Muutosilmoitukset oppaan tietoihin: toimistosihteeri Laila Aro-Heinilä p. 834 4554 laila.aro-heinila@rauma.fi SÄÄNTÖKIRJA

Lisätiedot

Vanhuspalvelut. Ohjeet tehostetun palveluasumisen palveluntuottajalle

Vanhuspalvelut. Ohjeet tehostetun palveluasumisen palveluntuottajalle 1 Vanhuspalvelut Ohjeet tehostetun palveluasumisen palveluntuottajalle Palvelusetelipalveluntuottajaksi hakeutuminen Palvelusetelituottajaksi hakeudutaan hakemuslomakkeella. Hakeminen on mahdollista ympäri

Lisätiedot

SÄÄNTÖKIRJA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA VARHAISKASVATUKSESSA

SÄÄNTÖKIRJA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA VARHAISKASVATUKSESSA 0 SÄÄNTÖKIRJA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA VARHAISKASVATUKSESSA 1 sisällysluettelo SÄÄNTÖKIRJAN YLEINEN OSA... 3 1 PALVELUSETELI... 3 2. SÄÄNTÖKIRJA... 3 3. MÄÄRITELMÄT... 4 4. TUOTTAJILLE ASETTAVAT

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI YKSITYISESSÄ PÄIVÄKOTIHOIDOSSA

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI YKSITYISESSÄ PÄIVÄKOTIHOIDOSSA Liite 1 Keuruun kaupunki Sivistystoimi Varhaiskasvatus VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI YKSITYISESSÄ PÄIVÄKOTIHOIDOSSA SÄÄNTÖKIRJA Sisällys YLEINEN OSA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMINEN... 3 1. PALVELUSETELI...

Lisätiedot

Tarjottavan palvelun tulee sijaita Loimaan kaupungin keskustaalueella.

Tarjottavan palvelun tulee sijaita Loimaan kaupungin keskustaalueella. TARJOUSPYYNTÖ LASTEN PÄIVÄHOIDOSTA JA ESIOPETUKSESTA Loimaan kaupunki pyytää tarjousta Hilma ilmoituskanavassa 25.06.2015 julkaistun ilmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti lasten

Lisätiedot

Palveluasumisen palveluseteli

Palveluasumisen palveluseteli Liite 1 1 (6) Tammikuu2013 Palveluasumisen palveluseteli Ohjeet palveluntuottajalle Tuottajaksi hakeutuminen Palvelusetelituottajaksi hakeudutaan hakemuslomakkeella. Hakeminen on mahdollista ympäri vuoden.

Lisätiedot

PALVELUSETELIEN TOIMINTAOHJE 1.1.2014 ALKAEN

PALVELUSETELIEN TOIMINTAOHJE 1.1.2014 ALKAEN Laukaan kunta Perusturvaosasto PALVELUSETELIEN TOIMINTAOHJE 1.1.2014 ALKAEN Hyväksytty perusturvalautakunnassa 13.3.2013 Tehty indeksitarkistukset 1.1.2014 lukien 1 Säädösperusta Laki sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-810-6 (nid.) 978-951-563-811-3 (pdf) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta sääntökirjan yleinen osa 3 1 Määritelmät

Lisätiedot

HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN TILAPÄISEEN KOTIPALVELUUN JA SIIVOUSPALVELUIHIN

HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN TILAPÄISEEN KOTIPALVELUUN JA SIIVOUSPALVELUIHIN HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN TILAPÄISEEN KOTIPALVELUUN JA SIIVOUSPALVELUIHIN Hakemus saapunut 15 HAEN PALVELUNTUOTTAJAKSI TILAPÄISEEN KOTIHOITOON SIIVOUSPALVELUUN Palveluntuottajaa

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON VALVONNAN PERIAATTEET JA TOTEUTUS

SOSIAALIHUOLLON VALVONNAN PERIAATTEET JA TOTEUTUS SOSIAALIHUOLLON VALVONNAN PERIAATTEET JA TOTEUTUS Vanhusten ympärivuorokautinen hoiva ja palvelut Etelä-Suomen lääninhallitus Itä-Suomen lääninhallitus Lapin lääninhallitus Länsi-Suomen lääninhallitus

Lisätiedot