Kohti lähihoitajan tutkintoa tutkinnon osia suorittaen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kohti lähihoitajan tutkintoa tutkinnon osia suorittaen"

Transkriptio

1 Kohti lähihoitajan tutkintoa tutkinnon osia suorittaen Joustava työllistymis- ja kouluttautumisväylä vanhus- ja vammaispalvelujen avustaviin tehtäviin pilotin käynnistäminen Aira Rajamäki Tieteiden talo

2 Ammatillisen aikuiskoulutuksen säädösperusta ym.. Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/98) ja asetus. Ammatillisessa peruskoulutuksessa tulee ottaa erityisesti huomioon työelämän tarpeet - Koulutusta järjestettäessä tulee olla yhteistyössä elinkeino- ja muun työelämän kanssa - näyttötutkinnot tulee suunnitella ja järjestää yhteistyössä elinkeino- ja työelämän kanssa. Järjestettäessä näyttötutkintoon valmistavaa koulutusta koulutuksen järjestäjä päättää koulutuksen sisällöstä ja järjestämisestä valtakunnallisten tutkinnon perusteiden mukaisesti. Uudistetut sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perusteet (Määräys 17/011/2010, voimaan ).

3 Ammatillisista perustutkinnoista.. Ammatillisessa perustutkinnossa osoitetaan ammattitaidon saavuttamisen edellyttämät tiedot ja taidot. Ammatillisten perustutkintojen perusteet laaditaan siten, että tutkinto tuottaa laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin ja erikoistuneemman osaamisen ja työelämän edellyttämän ammattitaidon yhdellä tutkinnon osaamisalueella (VN:n asetus 213/99). Perustutkintojen nimellislaajuus on 120 ov, josta ammatillisia tutkinnon osia on 90 ov, ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia on 20 ov ja vapaasti valittavia tutkinnon osia 10 ov.

4 Ammatillisista perustutkinnoista.. Ammatilliset perustutkinnot voidaan suorittaa ammatillisena peruskoulutuksena, aikuisten näyttötutkintona ja oppisopimuksena. Yhteiset ammatilliset tutkinnon osien perusteet nuorille ja aikuisille. Ammattitaitovaatimukset kuvattu osaamisena (= oppimistuloksina). Ed. pohjalta arvioinnin kohteet kuvattu työprosessin, työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin sekä työn perustana olevan tiedon ja elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallintana. Ammattitaidon osoittamistavat ammattitaito osoitetaan tutkinnon osittain näyttötutkintotilaisuuksissa, tarvittaessa lisäksi muu arviointi. Työssäoppimista vähintään 29 opintoviikkoa koko tutkinnossa.

5 Sosiaali- ja terveysalan ammatillinen perustutkinto, lähihoitaja Koko tutkinnon suorittaminen on säädösten mukaisesti ensisijainen tavoite. Opiskelija /tutkinnon suorittaja voi suorittaa perustutkinnon myös suunnatumman ammattipätevyyden tuottavan tutkinnon osan tai osia kerrallaan silloin, kun se on yksilön opiskeluvalmiuksien, elämäntilanteen tai työllistymisen kannalta tarkoituksenmukaista. Opiskelijoilla/ tutkinnon suorittajilla tulee olla tällöin joustavia mahdollisuuksia suorittaa koko tutkinto myöhemmin. Em. tilanteissa koulutuksen järjestäjät laativat opiskelijalle /tutkinnon suorittajalle mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä työpaikan kansa suunnitelman koko tutkinnon suorittamisesta.

6 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja (Määräys nro 17/011/2011) Lähihoitaja työskentelee hoito-, huolenpito-, kasvatus- ohjaus- ja kuntoutustehtävissä. STM:n ja TEM:n pilotti Joustava työllistymis- ja kouluttautumisväylä vanhus- ja vammaispalvelujen avustaviin tehtäviin hyödyntää kahta pakollista tutkinnon osaa ja yhtä valinnaista tutkinnon osaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta: - Kasvun tukeminen ja ohjaus (15 ov) - Kuntoutumisen tukeminen (15 ov) - Valinnainen tutkinnon osa (10 ov) tutkinnon perusteiden mukaisesti.

7 Todistuksista.. Pilotilla ei ole tutkinnon osien suorittamisesta opetusviranomaisten antamaa erillistä todistusmallia eikä tutkintonimikettä opetus- ja kulttuuriministeriön tutkintorakenneasetuksessa. OPH on antanut Määräyksen näyttötutkintojen todistusmalleista (Määräys 56/011/2009). - Valmistavan koulutuksen järjestäjä antaa todistuksen valmistavasta koulutuksesta. - Todistus sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan, tutkintotoimikunnalta tutkinnon osan tai osien suorittamisesta tutkintotilaisuudessa.

8 Kaikille pakolliset tutkinnon osat ja koulutusohjelmat/osaamisalat sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa, lähihoitaja, Kasvun tukeminen ja ohjaus (15 ov) Hoito ja huolenpito Kuntoutumisen tukeminen (15 ov) Asiakaspalvelun ja tietohallinnan koulutusohjelma/osaamisala Ensihoidon koulutusohjelma/osaamisala Kuntoutuksen koulutusohjelma/osaamisala Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma/osaamisala Mielenterveys- ja päihdetyön koulutusohjelma/osaamisala Sairaanhoidon ja huolenpidon koulutusohjelma/osaamisala Suun terveydenhoidon koulutusohjelma/osaamisala Vammaistyön koulutusohjelma/osaamisala Vanhustyön koulutusohjelma/osaamisala Jalkojenhoidon koulutusohjelma/osaamisala (voimaan )

9 Kasvun tukeminen ja ohjaus Ammattitaitovaatimukset - Tutkinnon suorittaja osaa kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden kasvuun ja kehitykseen liittyviä vahvuuksia ja tarpeita asettaa kasvua ja kehitystä tukevia tavoitteita toimia asiakkaan kasvua ja kehitystä tukevan suunnitelman pohjalta arvioida toimintaansa sekä kasvua ja kehitystä tukevan suunnitelman toteutumista edistää ja tukea asiakkaan kasvua ja kehitystä, terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia ohjata ja tukea asiakasta päivittäisissä toiminnoissa ohjata erilaisia asiakasryhmiä työskennellä sosiaali- ja terveysalan toimintaperiaatteiden, säädösten ja sääntöjen mukaan työskennellä eri asiakasryhmiä koskevien toimintaperiaatteiden ja suositusten mukaan ottaa vastuun oppimisestaan ja arvioida ammatillista kehittymistään hakea tietoa ja käyttää tietotekniikkaa ja dokumentointivälineitä noudattaa työryhmän sääntöjä ja toimia työyksikön työhyvinvointi- ja turvallisuusohjeiden mukaan.

10 Kasvun tukeminen ja ohjaus Kaikissa ammattitaitovaatimuksissa ja arviointikriteereissä asiakkailla tarkoitetaan eri-ikäisiä ja taustaltaan erilaisia henkilöitä. Tästä johtuen myös työssäoppimisen ympäristöt voivat olla tutkinnon suorittajilla erilaiset. Pääsääntöisesti tämän tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset tulee kuitenkin saavuttaa erilaisissa lasten ja nuorten toimintaympäristöissä. Ammattitaidon osoittamistavat Tutkinnon suorittaja osoittaa kasvun tukemisen ja ohjauksen ammattitaitonsa toimimalla varhaiskasvatuksen toimintaympäristöissä, kuten päiväkodissa (ensisijaisesti) ja ryhmäperhepäivähoidossa, kotipalvelussa, vanhusten päivätoiminnassa, palvelutalossa tai vanhainkodissa.

11 Kuntoutumisen tukeminen Ammattitaitovaatimukset - Tutkinnon suorittaja osaa laatia, toteuttaa ja arvioida lähihoitajan vastuualueella kuntoutujalähtöisen kuntoutumista edistävän suunnitelman yhteistyössä kuntoutujan ja moniammatillisen työryhmän kanssa ohjata ja tukea erilaisten ja eri-ikäisten kuntoutujien kuntoutumista noudattaa taloudellisuutta, kestävän kehityksen periaatteita sekä toimintaympäristön laatusuosituksia ammatillisen vuorovaikutuksen ja viestinnän sekä käyttää selkokieltä ja hyödyntää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiomenetelmiä käyttää toimintakykyä ja kuntoutumista edistävää työotetta sekä edistää terveyttä ja hyvinvointia ohjata erilaisia kuntoutujia päivittäisissä toiminnoissa ehkäistä terveyden ja hyvinvoinnin riskejä ja haittoja ja motivoida muutoksiin ohjata terveytä edistävään liikuntaan, viriketoimintaan ja sosiaaliseen kanssakäymiseen ohjata apuvälineiden käytössä, huollossa ja kuntoutumista tukevan teknologian käytössä hyödyntää palvelujärjestelmää kuntoutustyössä ja toimia säädösten mukaisesti arvioida ammatillista kehittymistään ja hyödyntää saamaansa palautetta toimia moniammatillisissa työryhmissä ja verkostoissa noudattaa työhyvinvointi- ja turvallisuusohjeita sekä huolehtia tapaturmien ehkäisystä, kuntoutujien ja omasta turvallisuudestaan ja toimintakyvystään noudattaa työssään ammattieettisiä periaatteita.

12 Valinnaisuus sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa (2010) Kaikille valinnaiset tutkinnon osat; valinnaisuus koskee yhtä tutkinnon osaa kohdista Tutkinnon osa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta (edellytetään vähintään Hoidon ja huolenpidon suorittamista ennen valinnaista tutkinnon osaa) Päivystyspolikliininen hoitotyö Perioperatiivinen hoitotyö Vanhusten kotihoito ja huolenpito Tulossa syksyllä 2011: Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen, Näytteenotto ja asiakaspalvelu lähihoitajan työssä ja Suun terveyden edistäminen ja suun terveyden erikoisaloilla toimiminen (vain Suun terveydenhoidon osaamisalassa).

13 Valinnaisuus sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa (2010) Tutkinnon osat (yksi tai useampia) ammatillisista perustutkinnoista Kauneudenhoitoalan perustutkinto Hiusalan perustutkinto Lääkealan perustutkinto Hammastekniikan perustutkinto Liikunnanohjauksen perustutkinto Lapsi- ja perhetyön perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Viittomakielisen ohjauksen perustutkinto Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto Liiketalouden perustutkinto Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Puualan perustutkinto Puutarhatalouden perustutkinto Musiikkialan perustutkinto Sirkusalan perustutkinto Turvallisuusalan perustutkinto Mahdollisia pilotissa.

14 Valinnaisuus sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa (2010) Tutkinnon osa ammattitutkinnoista Jalkojenhoidon ammattitutkinto Hierojan ammattitutkinto Liikunnan ammattitutkinto Kehitysvamma-alan ammattitutkinto Obduktiopreparaattorin ammattitutkinto Päihdetyön ammattitutkinto Välinehuoltajan ammattitutkinto Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto Perhepäivähoitajan ammattitutkinto Koulunkäynnin- ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto Vain osin mahdollisia pilotissa.

15 Valinnaisuus sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa (2010) Tutkinnon osa erikoisammattitutkinnoista Koulunkäynnin- ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen erikoisammattitutkinto Kipsimestarin erikoisammattitutkinto Psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkinto Kehitysvamma-alan erikoisammattitutkinto Puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinto Vanhustyön erikoisammattitutkinto Hierojan erikoisammattitutkinto Välinehuoltajan erikoisammattitutkinto Vain osin mahdollisia pilotissa.

16 Valinnaisuus sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa (2010) 4.13 Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät tutkinnon osat (perustutkintoa yli 120 ov:n laajentavat), mahdollinen sekä nuorille opiskelijoille että aikuisille tutkinnon suorittajille Yritystoiminta Tutkinnon osat ammatillisista tutkinnoista (pt, at, eat) Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon toinen koulutusohjelma/osaamisala Kipsaaminen ja erilaisten tuentatekniikoiden käyttö immobilisaatiohoidoissa Nämä tutkinnon osat eivät ole pilotissa mahdollisia.

17 Näyttötutkintojen henkilökohtaistamisesta (L 631/98, 8 ) Asiakaslähtöisyyden periaate näyttötutkintoon ja siihen valmistavaan koulutukseen hakeutumisessa, tutkinnon suorittamisessa ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisessa. Koulutuksen järjestäjä huolehtii henkilökohtaistamisesta ja siinä tarvittavasta tutkinnon suorittajan ohjauksesta. Ohjauksessa voidaan käyttää erilaisia järjestämismuotoja. Erilaiset oppijat ja maahanmuuttajat tuen tarpeen määrittäminen. Opetushallitus on ohjeistanut henkilökohtaistamista erillisellä määräyksellä (43/011/2006, ).

18 Näyttötutkintojen henkilökohtaistamisesta aikaisemman osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Kolmikantainen arvioijaryhmä tekee esityksen osaamisen tunnustamisesta tutkintotoimikunnalle. Tunnustamisesitys on syytä tehdä heti näyttötutkintoon ja siihen valmistavaan koulutuksen hakeutumisen jälkeen, koska osaamisen tunnustamisella on vaikutusta tutkinnon suorittamiseen. Osaamisen tunnustamiseen tarvitaan kolmikantaisen arvioijaryhmän esityksen lisäksi kopiot seuraavista vaihtoehtoisista asiakirjoista 1) tutkintotoimikunnan allekirjoittama tutkintotodistus tai todistus tutkinnon osan tai osien suorittamisesta 2) ammatillisessa peruskoulutuksessa annettu päättötodistus ja näyttötodistus yhdessä tai 3) ammatillisessa peruskoulutuksessa annettu erotodistus ja näyttötodistus.

19 Henkilökohtaistamisen vaiheista - Hakeutuminen (osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen) - Tutkinnon suorittaminen - tutkinnon suorittaminen omalla työpaikalla (tai muussa työpaikassa) tutkinnon perusteissa määriteltyjen ammattitaitovaatimusten mukaan. - Tarvittavan ammattitaidon hankkiminen Henkilökohtaistamisen 3 vaihetta dokumentoidaan ja kootaan henkilökohtaistamisasiakirjaksi.

20 Hakeutuminen - Osaamisen tunnistaminen Selvitetään aikaisempi osaaminen, muut lähtökohdat, soveltuva tutkinto ja koulutustarve sekä ohjauksen ja tuen tarpeet sekä ohjaukseen ja neuvontaan osallistuvat yhteistyötahot. Monipuolisesti alalle soveltuvin menetelmin Arvioidaan: -> dokumenttien perusteella osoitettu ja hyväksytty osaaminen -> ohjaus suoraan soveltuvaan tutkintoon, sen osaan tai osien suorittamiseen -> ohjaus tarvittavan ammattitaidon hankkimiseen.

21 Näyttötutkinnon suorittaminen Tutkinnon perusteissa kuvatut ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit sekä ammattitaidon osoittamistavat. Tutkinnon suorittaja ja tutkinnon järjestäjän edustaja laativat kuvauksen henkilökohtaistamisasiakirjaan, miten tutkinnon suorittaja osoittaa tutkinnon perusteissa edellytetyn osaamisen > suunnitelman hyväksyntä. Tutkintotoimikunta tekee lopullisen päätöksen aikaisemman osaamisen tunnustamisesta osaksi näyttötutkinnon suoritusta.

22 Tarvittavan ammattitaidon hankkimisen henkilökohtaistaminen Otetaan huomioon elämäntilanne, osaaminen, todetut oppimistarpeet ja työssäoppimisen mahdollisuudet Selvitetään soveltuvat koulutuksen järjestämismuodot, oppimisympäristöt, opetus- ja arviointimenetelmät ja ohjaustoimet Henkilökohtaistamisessa: -> perehdytetään henkilö itseensä oppijana -> ohjataan henkilökohtaisissa oppimispoluissa -> ohjataan opiskelua sekä neuvotaan ja ohjataan muihin tukipalveluihin Henkilökohtaistamisen kehittäminen yhteistyössä työelämän kanssa.

23 Ammattitaidon osoittaminen näyttötutkinnon tutkintotilaisuuksissa Ammattitaito osoitetaan pääsääntöisesti työelämän todellisissa tilanteissa. Käytännön työtehtävien lisäksi tutkintosuoritusta voidaan tarvittaessa täydentää muulla arvioinnilla, jotta kaikki ammattitaitovaatimukset tulevat kattavasti ja luotettavasti osoitetuiksi (esim. kirjalliset kuvaukset, videointi ja haastattelu). Mahdolliset erillispätevyydet (esim. hygieniapassi ja EA1-kortti) suoritetaan siten kuin niistä on ohjeistettu. Perusteiden salliessa tutkinnon suorittajan on mahdollista täydentää tutkintosuorituksiaan suullisesti tilaisuudessa, johon osallistuvat tutkinnon suorittajan lisäksi yksi tai useampi arvioija. Tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa tutkintotilaisuuksissa tutkinnon suorittamisen henkilökohtaistamista koskevan suunnitelmansa mukaisesti.

24 Arvioinnista Samat ammattitaitovaatimukset nuorille ja aikuisille Arvioinnin kohteet: 1) Työprosessin hallinta, 2) Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta, 3) Työn perustana olevan tiedon hallinta ja 4) Elinikäisen oppimisen avaintaidot Arviointikriteerit T1-H2-K3 Ammattitaidon osoittamistavat -> kerrottu näyttöympäristö ja työkokonaisuudet, joissa ammattitaito osoitetaan Arviointi on kriteeriperusteista - tutkinnon suorittajan osaamista verrataan aina tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksiin ja niiden pohjalta laadittuihin kriteereihin Kolmikantainen arviointi tutkintotilaisuudessa, jonka jälkeen arviointiesitys tutkintotoimikunnalle Tutkintotoimikunta tekee lopullisen päätöksen ja antaa todistuksen tutkinnon osan suorittamisesta OPH:n Näyttötutkinto-opas, Oppaat ja käsikirjat 2011:4.

25 Näyttötutkinnon järjestäminen Tutkintotilaisuuksia voivat järjestää vain ne koulutuksen/tutkinnon järjestäjät, joilla on voimassa oleva ko. näyttötutkinnon järjestämissopimus tutkintotoimikunnan kanssa. Ellei järjestämislupaa ole, tutkintotilaisuudet on myös mahdollista ostaa sellaiselta tutkinnon järjestäjältä, jolla on voimassa oleva järjestämissopimus. Arvioijista sovitaan näyttötutkinnon järjestämissopimuksessa.

26 Kiitos

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 ASIAKASPALVELUN JA TIETOHALLINNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA ENSIHOIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA LASTEN

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VANHUSTYÖN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUS- TUTKINTO

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUS- TUTKINTO SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUS- TUTKINTO SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Satakunnan koulutuskuntayhtymän opetussuunnitelmatoimikunta 12.3.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. lähihoitaja. Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma koskee

OPETUSSUUNNITELMA. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. lähihoitaja. Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma koskee 1 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto lähihoitaja Ensihoidon osaamisala Kuntoutuksen osaamisala Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Lähihoitaja, Ylivieskan ammattiopisto

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Lähihoitaja, Ylivieskan ammattiopisto SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Lähihoitaja, Ylivieskan ammattiopisto 2 Sisällys 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 1 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA Tutkinto- ja koulutusohjelmakohtainen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma kaikille pakolliset tutkinnon

Lisätiedot

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET Selkokielinen materiaali Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET 1 SISÄLLYS Alkupuhe... 2 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON (LÄHIHOITAJA)

Lisätiedot

Hyvän elämän puolesta. Näyttötutkinto-opas 2014. - opas tutkinnon suorittajille, arvioijille ja opettajille

Hyvän elämän puolesta. Näyttötutkinto-opas 2014. - opas tutkinnon suorittajille, arvioijille ja opettajille Hyvän elämän puolesta Näyttötutkinto-opas 2014 - opas tutkinnon suorittajille, arvioijille ja opettajille Sisällysluettelo 1 Näyttötutkinto 3 2 Näyttötutkintojärjestelmän keskeisiä käsitteitä 4 3 Tarvittavan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2014

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2014 Asiakaspalvelun ja tietohallinnan osaamisala Ensihoidon osaamisala Jalkojenhoidon osaamisala Kuntoutuksen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Voimassa1.8.2010 alkaen Tark. 9.8.2011 Tark. 1.8.2012 SISÄLLYS 1

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS. Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön. Oppaat ja käsikirjat 2011:4

NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS. Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön. Oppaat ja käsikirjat 2011:4 NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön Oppaat ja käsikirjat 2011:4 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2011:4 ISBN 978-952-13-4701-6 (nid.) ISBN 978-952-13-4702-3

Lisätiedot

Oulun Diakoniaopisto Opetussuunnitelma

Oulun Diakoniaopisto Opetussuunnitelma 1 (86) Oulun Diakoniaopisto Opetussuunnitelma Oulun Diakoniaopisto Toimielimen hyväksymä opetussuunnitelma 2.5.2011 2 (86) OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOn

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2015 Asiakaspalvelun ja tietohallinnan osaamisala Ensihoidon osaamisala Jalkojenhoidon osaamisala Kuntoutuksen

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET KAUNEUDENHOITOALAN perustutkinto 2009 KOSMETOLOGIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETOLOGI KAUNEUDENHOIDON JA TUOTENEUVONNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETIIKKANEUVOJA MÄÄRÄYS 26/011/2009 AMMATILLISEN

Lisätiedot

jedu - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto,

jedu - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, 2 3 JOHDANTO... 4 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 ALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 4 1.2 TUTKINNON TAVOITTEET... 4 1.3 OPISKELIJAKSI OTTAMISEN EDELLYTYKSET SEKÄ KURINPITOVAATIMUKSET...

Lisätiedot

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa.

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Aikuisten maahanmuuttajien ammatillisten näyttötutkintojen kehittäminen hyvinvointialalla -hanke

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja Kuntoutuksen koulutusohjelma Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma Mielenterveys-

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA Lähihoitaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkintokohtainen

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV Matkailupalvelujen koulutusohjelma/osaamisala, Matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013

KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Näyttötutkinnon perusteet KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Määräys 40/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:44 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2013:44 ISBN 978-952-13-5708-4 (nid.)

Lisätiedot

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 GRAAFISEN SUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUVA- JA MEDIATAITEEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VALOKUVAUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS

Lisätiedot

JALKOJENHOIDON AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Oulaisten ammattiopisto

JALKOJENHOIDON AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Oulaisten ammattiopisto JALKOJENHOIDON AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Oulaisten ammattiopisto JEDU- valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, Jalkojenhoidon ammattitutkinto 2014 2 3 Sisällys 1.

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

MYYNNIN AMMATTITUTKINTO 2012

MYYNNIN AMMATTITUTKINTO 2012 1 Näyttötutkinnon perusteet MYYNNIN AMMATTITUTKINTO 2012 Määräys 11/011/2012 Määräykset ja ohjeet 2012:6 1 SISÄLTÖ MYYNNIN AMMATTITUTKINTO 2012... 1 SISÄLTÖ... 1 1 Näyttötutkinnot... 1 1.1 Näyttötutkintojen

Lisätiedot

PÄIHDETYÖN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Oulaisten ammattiopisto

PÄIHDETYÖN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Oulaisten ammattiopisto PÄIHDETYÖN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Oulaisten ammattiopisto 2 Sisällys 1. PÄIHDETYÖN AMMATTITUTKINTO... 4 1.1. NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS... 4 1.2. HENKILÖKOHTAISTAMINEN

Lisätiedot

VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013

VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Näyttötutkinnon perusteet VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Määräys 16/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:25 Määräykset ja ohjeet 2013:25 Näyttötutkinnon perusteet VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

Lisätiedot

Lähihoitaja, Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Opetussuunnitelma / Toteutus aikuiskoulutuksena

Lähihoitaja, Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Opetussuunnitelma / Toteutus aikuiskoulutuksena Lähihoitaja, Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Opetussuunnitelma / Toteutus aikuiskoulutuksena 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, lähihoitaja, 180 osp Tutkinnon rakenne Pakolliset tutkinnon

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 MÄÄRÄYS 32/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus Kansi: Mainostoimisto Pramedia Oy Graafinen suunnittelu: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho

Lisätiedot