Vuosikertomus 2011 Nordea Pankki Suomi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus 2011 Nordea Pankki Suomi"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2011 Nordea Pankki Suomi

2 Nordea Pankki Suomi Oyj on osa Nordea-konsernia. Nordean visiona on olla vahva eurooppalainen pankki, joka luo merkittävää arvoa asiakkailleen ja omistajilleen ja joka on tunnettu osaavasta henkilöstöstään. Teemme sen mahdolliseksi - autamme asiakkaitamme pääsemään tavoitteisiinsa tarjoamalla heille laajan valikoiman pankkitoimintaan, varallisuudenhoitoon ja vakuutuksiin liittyviä palveluja. Nordealla on noin 11 miljoonaa asiakasta ja noin konttoria. Markkina-arvolla mitattuna Nordea on kymmenen suurimman kattavia finanssipalveluja tarjoavan pankin joukossa Euroopassa. Nordea noteerataan NASDAQ OMX:n pörsseissä Helsingissä, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa. Sisältö Toimintakertomuksen viisivuotiskatsaus Tuloslaskelma... 3 Tase... 3 Tunnusluvut... 4 Käsitteet ja valuuttakurssit... 5 Hallituksen toimintakertomus Liiketoiminnan kehitys vuonna Tuloslaskelman kommentit... 7 Taseen kommentit... 8 Tilikauden tuloksen käsittely... 8 Taseen ulkopuoliset erät... 8 Riskien, likviditeetin ja pääoman hallinta... 9 Henkilöstöhallinto Yrityksen yhteiskuntavastuu Oikeudenkäynnit Hyvä hallintotapa Nordean osakkeet Tilinpäätöspäivän jälkeiset tapahtumat Näkymät vuonna Tilinpäätös Tuloslaskelma Tase Oma pääoman muutokset Rahavirtalaskelma Tilinpäätöksen liitteet Hallituksen esitys varsinaiselle yhtiökokoukselle Tilintarkastuskertomus Johto ja tilintarkastajat Selvitys hyvästä hallintotavasta

3 Nordea Pankki Suomi-konserni Toimintakertomuksen viisivuotiskatsaus Tuloslaskelma Miljoonaa euroa Rahoituskate Palkkiotuotot ja -kulut, netto Nettotulos käypään arvoon arvostettavista eristä Osuus osakkuusyritysten tuloksesta Muut tuotot Liiketoiminnan tuotot yhteensä Hallintokulut: Henkilöstökulut Muut kulut Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä Liiketoiminnan kulut yhteensä Tulos ennen arvonalentumistappioita Arvonalentumistappiot luotoista, netto Pysyviin vastaaviin kuuluvien arvopapereiden arvonalentumiset Liikevoitto Tuloverot Tulos Tase Miljoonaa euroa Valtion velkasitoumukset ja korolliset arvopaperit Saamiset luottolaitoksilta Luotot yleisölle Johdannaissopimukset Muut varat Varat yhteensä Velat luottolaitoksille Yleisön talletukset ja muut velat yleisölle Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat Johdannaissopimukset Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla Muut velat Oma pääoma Velat ja oma pääoma yhteensä

4 Tunnusluvut Oman pääoman tuotto, % 9,6 7,7 9,0 12,1 11,2 Kulu/tuotto-suhde, % Luottotappiotaso, pistettä Vakavaraisuussuhde, ensisijaiset omat varat 1, % 12,8 13,6 14,0 12,0 13,7 Vakavaraisuussuhde 1, % 13,4 14,3 14,6 13,3 15,3 Ensisijaiset omat varat 1, miljoonaa euroa Riskipainotetut saamiset siirtymäsäännösten mukaan 1, miljoonaa euroa Henkilöstömäärä (henkilötyövuotta) Henkilöstö keskimäärin Palkat ja palkkiot, miljoonaa euroa Koko pääoman tuotto, % 0,3 0,3 0,5 0,7 1,0 Omavaraisuusaste, % 2,9 3,9 5,0 5,1 7,3 1 Kauden lopussa 4

5 Käsitteet ja valuuttakurssit Vuosikertomuksessa esitetyt tiedot ovat alla olevien määritelmien mukaiset. Omat varat Omien varojen yhteismäärä koostuu ensisijaisista ja toissijaisista omista varoista. Toissijaisiin omiin varoihin luetaan huonommalla etuoikeudella olevat lainat. Omien varojen yhteismäärästä vähennetään alijäämä arvonalennusten ja odotettujen tappioiden erotuksesta (IRB). Ensisijaiset omat varat Ensisijaisiin omiin varoihin sisältyvät oma pääoma, josta on vähennetty ehdotettu osinko, verosaamiset ja pankkitoimintaan liittyvä liikearvo sekä puolet edellä mainitun alijäämän vähennyksestä (IRB, arvonalennusten ja odotettujen tappioiden erotus). Rajoituksettomia ensisijaisia omia varoja ovat ensisijaiset omat varat, joista on vähennetty hybridilainat. Odotetut tappiot (Expected losses) Odotetuilla tappioilla tarkoitetaan yksittäisen luoton tai saamisryhmän tilastollista tappiotasoa suhdannekierron aikana. Riskipainotetut saamiset Taseen saamisten ja taseen ulkopuolisten erien vakavaraisuussäännösten mukaan laskettu summa, jossa on otettu huomioon luotto- ja markkinariskit ja operatiiviset riskit. Summaan ei sisällytetä omista varoista vähennettyjen osakkeiden kirjanpitoarvoa eikä liikearvoa. Vakavaraisuussuhde, ensisijaiset omat varat Ensisijaiset omat varat suhteessa riskipainotettuihin saamisiin, %. Vakavaraisuussuhde Omien varojen yhteismäärä suhteessa riskipainotettuihin saamisiin, %. Oman pääoman tuotto (ROE) Liikevoitto, josta on vähennetty verot, suhteessa keskimääräiseen omaan pääomaan ja vähemmistöosuuteen, %. Keskimääräinen oma pääoma ja vähemmistöosuus on laskettu keskiarvona vuoden alun ja lopun pääomamääristä. Kulu/tuotto-suhde Liiketoiminnan kulut suhteessa liiketoiminnan tuottoihin, %. Koko pääoman tuotto (ROA) Liikevoitto, josta on vähennetty verot, suhteessa keskimääräiseen taseen loppusummaan, %. Keskimääräinen taseen loppusumma on laskettu keskiarvona vuoden alun ja lopun taseiden loppusummista. Omavaraisuusaste Oma pääoma sisältäen vähemmistöosuuden suhteessa tilinpäätöspäivän taseen loppusummaan, %. Käytetyt valuuttakurssit (vuoden lopun kurssit ) EUR 1,0000 USD 1,2939 DKK 7,4342 LVL 0,6995 GBP 0,8353 CHF 1,2156 LTL 3,4528 SGD 1,6819 NOK 7,7540 PLN 4,4580 SEK 8,9120 Luottoluokitus, Nordea Pankki Suomi Lyhyt Pitkä Moody's P-1 Aa2 S&P A-1+ AA- Fitch F1+ AA- DBRS R-1 (high) AA 5

6 Nordea Pankki Suomi Hallituksen toimintakertomus Tässä toimintakertomuksessa Nordea Pankki Suomi, NPS ja pankkikonserni tarkoittavat Nordea Pankki Suomi Oyj:tä ja sen tytäryhtiöitä. Nordea Pankki Suomi Oyj on Nordea-konsernin emoyhtiön Nordea Bank AB:n (publ) kokonaan omistama tytäryhtiö. Tässä toimintakertomuksessa Nordea tarkoittaa Nordea-konsernia. Nordea Pankki Suomi Oyj:n kotipaikka on Helsinki ja Y-tunnus on NPS harjoittaa pankkitoimintaa osana Nordeakonsernia ja sen toiminta on täysin integroitu Nordeakonsernin toimintaan. Nordean vuosikertomuksessa selostetaan toimintaa ja tuloksia liiketoimintaalueittain, ja se kattaa myös NPS-konsernin toiminnan. n juridinen rakenne Nordea pyrkii jatkamaan konsernin juridisen rakenteen yksinkertaistamista, ja pohjoismaisten pankkien osalta tavoitteena on, että Nordea Bank AB:stä (publ) muodostetaan eurooppayhtiöitä koskevan asetuksen mukainen eurooppayhtiö (Societas Europaea, SE). Muutoksen toteutuminen edellyttää muun muassa, että tarvittavat hyväksynnät saadaan viranomaisilta. Finanssikriisin lopulliset vaikutukset lainsäädäntöön ja Nordean omien tehostamistoimien vaikutus eivät ole vielä selvillä. Nordea seuraa ja analysoi tulevia muutoksia jatkuvasti. Muutosten ei odoteta toteutuvan vuoden 2012 aikana. Tytäryhtiöt ja ulkomaiset sivukonttorit NPS:lla on tytäryhtiöitä Suomessa ja ulkomailla. Tytäryhtiöistä suurin on Nordea Rahoitus Suomi Oy, joka vastaa Nordea-konsernin rahoitusyhtiötoiminnasta Suomessa. Nordea Rahoitus Suomi -konserniin kuuluu yksi suomalainen rahoitusyhtiö ja useita kiinteistöyhtiöitä sekä neljä osakkuusyritystä. Lisäksi Puolassa ja Baltian maissa toimii neljä tytäryhtiötä: Nordea Finance Polska S.A., Nordea Finance Estonia Ltd, Nordea Finance Latvia Ltd ja Nordea Finance Lithuania Ltd. NPS:lla on ulkomainen sivukonttori Frankfurtissa, Lontoossa, New Yorkissa, Riikassa, Singaporessa, Tallinnassa, Vilnassa ja Caymansaarilla. NPS:lla ei ole ulkomaisia edustustoja. rakenteen muutokset Nordea Pankki Suomi Oyj hankki Latviassa pienen tytäryhtiön, SIA Lidosta RE:n. Nordea Rahoitus Suomi Oy purki vuoden aikana yhden kokonaan omistamansa kiinteistöyhtiön, VKR- Kiinteistöt Oy Ab:n. Lisäksi Nordea Pankki Suomi Oyj myi yhden pienen kokonaan omistamansa tytäryhtiön. n tulokseen näillä puruilla ja myynneillä ei ollut olennaista vaikutusta. Nordea Pankki Suomi Oyj pienensi vuonna 2011 omistuksensa osakkuusyhtiö Realia Holding Oy:ssä 25 prosenttiin. 6

7 Liiketoiminnan kehitys vuonna 2011 Vuosi 2011 oli dramaattinen Euroopan pankkisektorille. Keväällä talous vakaantui vähitellen, ja kasvu kiihtyi, korot nousivat ja luottamus koheni. Kesän jälkeen loppuvuotta leimasi kuitenkin kärjistynyt valtionvelkakriisi. Monien pankkien oli ryhdyttävä välittömiin toimiin ehkäistäkseen kriisin vaikutukset. Lisäksi sääntelyn uudistaminen jatkui, ja pääomaan ja varainhankintaan kohdistuvat vaatimukset tiukentuivat. Markkinoiden heilahtelut ja sääntelyn aiheuttamat haasteet vaikuttavat epäsuorasti Nordeaan, kuten kaikkiin muihinkin pankkeihin. Nordea on vastannut kehitykseen ottamalla käyttöön kulujen, pääoman, likviditeetin ja varainhankinnan tehostamistoimia. Markkinoiden heilahteluista ja sääntelyn aiheuttamista haasteista huolimatta NPS:n tulos oli vahva myös vuonna Tuotot yhteensä kasvoivat 6 prosenttia. Tulos ennen luottotappioita oli 9 prosenttia ja liikevoitto 28 prosenttia parempi kuin edellisvuonna. Arvonalentumistappioita oli huomattavasti vähemmän kuin vuonna Tulos ennen veroja oli miljoonaa euroa (2010: 1 156) ja oman pääoman tuotto 9,6 prosenttia (7,7). Tuloslaskelman kommentit Liiketoiminnan tuotot Liiketoiminnan tuotot kasvoivat miljoonaan euroon (2 499) lähinnä rahoituskatteen ja nettomääräisten palkkiotuottojen nousun ansiosta. Rahoituskate parani edellisvuodesta 15 prosenttia miljoonaan euroon (1 182), kun talletus- ja luottovolyymit kasvoivat ja marginaalit kohenivat. Yritysluottojen keskimarginaalit nousivat, mutta henkilöasiakkaiden asuntoluottojen marginaalit kapenivat hieman. Talletusten keskimarginaaleja tukivat nousseet markkinakorot. Luotot yleisölle kasvoivat 7 prosenttia 74 miljardiin euroon, kun käänteisiä takaisinostosopimuksia ei oteta huomioon. Talletusvolyymit nousivat 10 prosenttia 54 miljardiin euroon, kun takaisinostosopimuksia ei oteta huomioon. Palkkiotuotot ja -kulut kasvoivat nettomääräisesti 7 prosenttia 309 miljoonaan euroon (289). Palkkiotuottoja kertyi 703 miljoonaa euroa (649) eli 8 prosenttia edellisvuotta enemmän. Kasvua oli lähinnä luotonantoon ja maksuliikenteeseen liittyvissä palkkiotuotoissa. Palkkiokulut kasvoivat 9 prosenttia 394 miljoonaan euroon (360) lähinnä tapahtumapalkkioiden nousun vuoksi. Nettotulos käypään arvoon arvostettavista eristä laski 4 prosenttia edellisvuodesta ja oli 937 miljoonaa euroa (979). Asiakaslähtöisen pääomamarkkinatoiminnan kasvu oli edelleen vahvaa ja sen volyymit lisääntyivät. Johdannaissopimusten nimellisarvo nousi 19 prosenttia. Osuus osakkuusyritysten tuloksesta oli 9 miljoonaa euroa (6). Muut liiketoiminnan tuotot laskivat 34 miljoonaan euroon (43). Liiketoiminnan kulut Liiketoiminnan kuluja kertyi miljoonaa euroa (1 073). Kasvua edellisvuodesta oli 2 prosenttia. Henkilöstökulut kasvoivat 7 prosenttia 592 miljoonaan euroon (553). Kasvu johtui pääosin tehostamistoimiin liittyvien uudelleenjärjestelykulujen vuoksi tehdyistä varauksista. Nordea käynnisti tehostamistoimet syksyllä 2011 kustannustehokkuuden ja kannattavuuden parantamiseksi. Tehostamistoimet tarkoittavat sitä, että henkilöstömäärä pienenee Suomessa noin 450:llä ja että konttoriverkosto sopeutetaan asiakkaiden asioimistapojen muutoksiin. Vuoden 2011 tulokseen sisältyy 28 miljoonaa euroa tehostamistoimiin liittyviä uudelleenjärjestelykuluja (25 miljoonaa euroa henkilöstökuluja ja 3 miljoonaa euroa muita kuluja). Henkilöstön määrä henkilötyövuosina mitattuna laski 269 henkilöllä vuonna 2011 ja oli vuoden lopussa Muita kuluja oli 457 miljoonaa euroa (479) eli 5 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Tärkein muiden kulujen laskuun vaikuttanut tekijä oli tietotekniikkaan ja markkinointiin liittyvien kulujen sekä liiketoiminnan muiden kulujen lasku. Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä kasvoivat hieman, ja niitä oli 43 miljoonaa euroa (41). Arvonalentumistappiot luotoista Arvonalentumistappiot vähenivät huomattavasti, ja niitä kertyi nettomääräisesti 70 miljoonaa euroa (272). Saatavaryhmäkohtaisten arvonalentumiskirjausten nettomäärä laski merkittävästi, mutta saatavakohtaiset arvonalentumiskirjaukset kasvoivat hieman. Vuonna 2011 arvonalentumistappioiden nettomäärä oli 0,09 prosenttia luotonannosta. Vuonna 2010 luku oli 0,41 prosenttia. Vuonna 2011 saatavakohtaisia arvonalentumisia kirjattiin 0,21 prosenttia luotonannosta, kun niitä edellisvuonna oli 0,42 prosenttia. Saatavaryhmäkohtaisten arvonalentumisten nettomäärä oli -0,12 prosenttia luotonannosta, kun vastaava luku edellisvuonna oli 0,00 prosenttia. Baltian maissa arvonalentumistappioita oli 11 miljoonaa euroa ja taseeseen kirjattuja arvonalentumisia yhteensä 252 miljoonaa euroa. Tästä summasta saatavaryhmäkohtaisia arvonalentumisia oli 131 miljoonaa euroa. Verot Tuloverot olivat 381 miljoonaa euroa (302). Efektiivinen veroaste oli 26 prosenttia (26) eli sama kuin lakisääteinen veroaste. 7

8 Tulos Tilikauden tulos oli miljoonaa euroa (854). Oman pääoman tuotto oli 9,6 prosenttia (7,7). Taseen kommentit Varat Varat yhteensä olivat vuoden 2011 lopussa 399 miljardia euroa. Kasvua edellisvuoden lopusta oli 113 miljardia euroa. Saamiset luottolaitoksilta kasvoivat 79 miljardiin euroon (68) keskuspankkitalletusten kasvun vuoksi. n sisäisten talletusten ja takaisinostosopimusten volyymit pienenivät. Luotot yleisölle kasvoivat noin 25 miljardia euroa 99 miljardiin euroon (74) pääosin käänteisten takaisinostosopimusten volyymikasvun ansiosta. Kotimaiset asuntoluotot henkilöasiakkaille kasvoivat 6 prosenttia. Yritysluotot kasvoivat 63 prosenttia edellisvuodesta, ja niitä oli 62 miljardia euroa (38). Kun takaisinostosopimuksia ei oteta huomioon, kasvua oli 3 miljardia euroa. Kulutusluotot pysyivät aiemmalla tasollaan. Valtion velkasitoumukset ja korolliset arvopaperit lisääntyivät 7 miljardia euroa, ja niitä oli vuoden lopussa 31 miljardia euroa (24). Kasvu johtui aiempaa suuremmasta likviditeettipuskurista. Muut varat kasvoivat noin 69 miljardia euroa, mikä johtui lähinnä johdannaisten volyymikasvun synnyttämästä tasearvojen kasvusta sekä pitkien korkojen laskusta. Velat Velat yhteensä kasvoivat noin 113 miljardia euroa 388 miljardiin euroon (275). Velat luottolaitoksille lisääntyivät noin 15 miljardia euroa 76 miljardiin euroon (61). Yleisön talletukset ja muut velat yleisölle kasvoivat noin 13 miljardia euroa 68 miljardiin euroon (55). Kun takaisinostosopimusten volyymikasvun vaikutusta ei oteta huomioon, talletukset lisääntyivät 10 prosenttia. Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat kasvoivat noin 9 miljardia euroa 49 miljardiin euroon (40). Nordea Pankki Suomi laski liikkeeseen vakuudellisia joukkolainoja 7 miljardilla eurolla. Muut yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat koostuvat etupäässä lyhyistä velkainstrumenteista, joiden juoksuaika on alle vuosi. Muut velat, joihin sisältyvät huonommalla etuoikeudella olevat velat, kasvoivat noin 75 miljardia euroa, mikä johtui lähinnä johdannaisten tasearvojen noususta. Oma pääoma Vuoden 2011 alussa oma pääoma oli yhteensä miljoonaa euroa. Tilikauden tulos oli ilman vähemmistöosuutta miljoonaa euroa. Vuoden 2011 lopussa oma pääoma oli miljoonaa euroa. Tilikauden tuloksen käsittely n jakokelpoiset varat olivat miljoonaa euroa 31. joulukuuta Tilikauden voiton osuus on miljoonaa euroa. Esitetään, että osinkoa jaetaan miljoonaa euroa ja yleishyödyllisiin tarkoituksiin varataan 0,2 miljoonaa euroa, minkä jälkeen jakokelpoisia varoja on miljoonaa euroa. Taseen ulkopuoliset erät Taseen ulkopuoliset erät muodostavat merkittävän osan pankkikonsernin liiketoimintaa. Niihin kuuluu esimerkiksi takauksia, rembursseja ja luottolupauksia. Luottolupauksia ja käyttämättömiä luottolimiittejä oli vuoden 2011 lopussa 18,0 miljardia euroa (18,2). Takauksia, käyttämättömiä rembursseja ja muita taseen ulkopuolisia sitoumuksia oli 19,8 miljardia euroa (19,1). Summa ei sisällä johdannaissopimusten nimellisarvoja. Johdannaissopimusten nimellisarvo kasvoi miljardiin euroon (5 886). Vakavaraisuus n vakavaraisuussuhde oli vuoden lopussa 13,4 prosenttia (14,3). Ensisijaisten omien varojen osuus riskipainotetuista saamisista oli 12,8 prosenttia (13,6). Riskipainotettuja saamisia oli 81 miljardia euroa (75). 8

9 Riskien, likviditeetin ja pääoman hallinta Riskien, likviditeetin ja pääoman hallinta ovat rahoituspalvelualalla toimiville yhtiöille keskeisimpiä menestykseen vaikuttavia tekijöitä. Koko organisaation riskitietoisuuden ylläpito on sisällytetty Nordean liiketoimintastrategioihin. Nordeassa on vahvistettu tarkat riskien sekä likviditeetin ja pääoman hallintaa koskevat periaatteet. Näihin sisältyvät myös eri riskityyppejä, vakavaraisuutta ja pääomarakennetta koskevat periaatteet ja ohjeet. Hallintaperiaatteet ja valvonta Hallitus ja hallituksen luottovaliokunta Hallitus vastaa konsernin riskilimiiteistä ja niiden seurannasta sekä vakavaraisuussuhteita koskevien tavoitteiden asettamisesta. Riskiä mitataan ja siitä raportoidaan hallituksen vahvistamien konsernin yhteisten periaatteiden mukaisesti. Hallitus vastaa myös luotto-, markkina-, likviditeetti-, liiketoiminta- ja henkivakuutusriskien ja operatiivisten riskien hallinnasta sekä vakavaraisuuden hallintaprosessista (Internal Capital Adequacy Assessment Process, ICAAP). Näitä koskevat periaatteet tarkistetaan vähintään kerran vuodessa. Luotto-ohjeisiin on kirjattu hallituksen päätökset liiketoiminta-alueiden eritasoisten luottoryhmien päätösvaltuuksista. Päätösvaltuudet vaihtelevat lähinnä limiittien koon ja asiakkaan luottoluokituksen perusteella. Nordean hallitus asettaa myös konsernin markkina- ja likviditeettiriskilimiitit. Hallituksen riskivaliokunta avustaa hallitusta sen valvoessa riskien hallintaa ja seurantaa, riskienhallinnan periaatteita sekä konsernin toimintaan liittyviä hallintamenetelmiä ja -prosesseja. johtaja ja konsernin johtoryhmä johtajalla on kokonaisvastuu riskien, likviditeetin ja pääoman hallinnan periaatteiden ja tehokkaan valvonnan kehittämisestä ja ylläpitämisestä. johtaja päättää konsernin johtoryhmässä rakenteellisen korkoriskin (SIIR) hallintaa koskevista tavoitteista. johtaja ja konsernin johtoryhmä seuraavat säännöllisesti riskiraportteja ja ovat perustaneet seuraavat työryhmät riskien, likviditeetin ja pääoman hallintaa varten: Asset ja Liability Committee (ALCO), jonka puheenjohtajana toimii konsernin talousjohtaja, valmistelee konsernin taloudellista toimintaa, riskejä ja pääoman hallintaa koskevat esitykset konsernijohtajan päätettäväksi konsernin johtoryhmässä. Riskienhallintakomitea, jonka puheenjohtajana toimii konsernin riskienhallintajohtaja, valvoo riskien hallintaa ja seurantaa Nordeassa koko konsernin tasolla ja arvioi näihin riskeihin liittyvien periaatteiden, valvontamenetelmien ja prosessien riittävyyden. Riskienhallintakomitea päättää myös hallituksen päätösten rajoissa markkinariskilimiittien kohdentamisesta riskiä ottaville yksiköille ja likviditeettiriskilimiittien myöntämisestä konsernin varainhallinnan ja Marketsin riskiä ottaville yksiköille. Limiitit vahvistetaan liiketoimintastrategioiden mukaisesti, ja ne arvioidaan uudelleen vähintään kerran vuodessa. Yksiköiden johtajat kohdentavat vahvistetut limiitit omassa yksikössään. He voivat myös vahvistaa tarvittaessa alalimiittejä ja käyttää muita riskin vähentämismenetelmiä kuten tappiorajoja. Riskienhallintakomitea on perustanut kaksi alakomiteaa avustamaan riskien hallinnassa ja päätöksenteossa tietyillä osaalueilla. Alakomiteat ovat konsernin arvostuskomitea (Group Valuation Committee, GVC) ja luottoriskin laskentamallien vahvistuskomitea (Credit Risk Model Validation Committee, CRMVC). n arvostuskomitea käsittelee myytyjen ja ostettujen rahoitusinstrumenttien arvostukseen liittyviä asioita, muun muassa standardeja, prosesseja ja valvontaa. Luottoriskin laskentamallien vahvistuskomitea arvioi ja hyväksyy luottoriskin laskentamallit ja parametrien arviointiperiaatteet (maksukyvyttömyystodennäköisyys, tappio-osuus ja luottovasta-arvokerroin). n johtoryhmän luottovaliokunnan (GEM CC) ja konsernijohdon luottovaliokunnan (ECC) puheenjohtajana toimii konsernin riskienhallintajohtaja. Vähittäispankin luottoryhmän (GCCR) ja suurasiakkaat ja pääomamarkkinat -liiketoiminta-alueen luottoryhmän (GCCW) puheenjohtajana toimii konsernin luottojohtaja. Nämä luottovaliokunnat ja -ryhmät päättävät merkittävistä luottoriskilimiiteistä ja konsernin toimialastrategioista. Luottoriskilimiitit määritetään yksittäisille asiakkaille tai asiakaskonserneille. Lisäksi määritetään limiitit eri toimialoille. n riskienhallintajohtaja ja konsernin talousjohtaja Kaksi yksikköä, konsernin riskienhallinta sekä konsernin tuki- ja palvelutoiminnot, vastaa konsernin riskien, pääoman, likviditeetin ja taseen hallinnasta. 9

10 n riskienhallintajohtajan johtama konsernin riskienhallinta vastaa riskienhallintaa koskevista periaatteista ja prosesseista sekä varavaraisuutta koskevista periaatteista. n talousjohtajan johtama konsernin tuki- ja palvelutoiminnot taas vastaa pääoman hallintaa koskevista periaatteista, omien varojen rakenteesta sekä likviditeettiriskin ja rakenteellisen korkoriskin hallinnasta. Liiketoiminta-alueet ja tuotealueet ovat ensisijaisesti vastuussa omaan toimintaansa liittyvien riskien hallinnasta (mukaan lukien niiden tunnistus, valvonta ja niistä raportointi) sovittujen rajojen ja periaatteiden mukaisesti. Seuranta ja raportointi Valvonta perustuu tehtävien eriyttämiseen sekä siihen, että seuranta on riippumatonta. Markkina- ja likviditeettiriskiä seurataan ja niistä raportoidaan päivittäin. Luottoriskiä ja operatiivista riskiä seurataan ja niistä raportoidaan kuukausittain ja neljännesvuosittain. Riskeistä raportoidaan riskienhallintakomitealle, konsernin johtoryhmälle ja hallitukselle säännöllisesti. Sisäisesti vaadittavan pääoman raportit sisältävät kaikki riskityypit, ja ne toimitetaan säännöllisesti ALCO:lle. n sisäinen tarkastus arvioi riskien ja pääoman hallintaa koskevat prosessit vuotuisen tilintarkastussuunnitelman mukaisesti. 10

11 Riskienhallinta Luottoriskin hallinta n luotonanto vastaa luottoriskin hallintaa koskevista periaatteista ja ohjeistuksista. n luotonannon valvonta vastaa luottosalkun laadun ja luottoprosessin valvonnasta ja seurannasta. Liiketoiminta-alueet ja tuotealueet ovat ensisijaisesti vastuussa omaan toimintaansa liittyvien luottoriskien hallinnasta (mukaan lukien niiden tunnistus, valvonta ja niistä raportointi) sovittujen rajojen ja periaatteiden mukaisesti. Asianomaiset päätöksentekotahot organisaation eri tasoilla hyväksyvät vastuualueensa luottoriskilimiitit hallituksen vahvistamien toimintavaltuuksien rajoissa. Asiakkaan luokitus ja luoton määrä määräävät sen, millä tasolla päätös tehdään. Luottopäätösprosessia muokattiin vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä, jotta se palvelisi paremmin liiketoiminta-alueita konsernissa vuoden 2011 toisella neljänneksellä tehtyjen organisaatiomuutosten jälkeen. n johtoryhmän luottovaliokunta (GEM CC) päättää tärkeisiin periaatteellisiin kysymyksiin liittyvistä esityksistä. Luottoriskistä vastaa asiakasvastuullinen yksikkö. Asiakkaille vahvistetaan konsernin ohjeiden mukainen asiakasluokitus luottoriskin mittaamiseksi. Luottoriskin määritelmä ja tunnistus Luottoriski toteutuu, jos sopimuskumppani jättää täyttämättä velvoitteensa eikä vakuus kata Nordean saatavia. Suurin osa luottoriskeistä syntyy luotonannosta, mutta luottoriski voi syntyä myös takauksista tai dokumenttimaksuista. Luottoriskeihin luetaan lisäksi johdannaisten vastapuoliriski, maiden välisistä rahasiirroista syntyvä maariski sekä selvitysriski. Näitä riskejä hallitaan koko toimialan vastuut kattavilla toimialaohjeistuksilla ja -limiiteillä. Yksittäiset ja ryhmäkohtaiset arvonalentumistestit Nordea arvioi jatkuvasti luottosalkkunsa laatua etsimällä merkkejä saamisten mahdollisista arvonalentumisista ja pyrkii niiden vähentämiseen. Luottokelpoisuudeltaan heikkoja luottoja ja saamisia, joiden arvo on alentunut, seurataan jatkuvasti ja vähintään neljännesvuosittain arvioidaan tarve kirjata arvonalennus niiden sen hetkisen tilanteen, asiakkaan liiketoimintanäkymien ja velanhoitokyvyn perusteella. Luottopäätösprosessi 11

12 Vastuun arvoa alennetaan, jos objektiiviset havainnot, kuten tappiotapahtumat tai muut todennettavissa olevat tiedot, viittaavat siihen, ettei asiakkaan tuleva kassavirta riitä vastuun täysimääräiseen takaisinmaksuun, vaikka vakuudet otettaisiin huomioon. Arvoltaan alentunut vastuu määritellään ongelmavastuuksi. Arvonalennuksen määrä on arvioitu tappio, joka muodostuu maksamatta olevan vastuun kirjanpitoarvon ja tulevien kassavirtojen nykyarvon, johon sisältyy pantatun vakuuden arvo, erotuksesta. Saamiset, joiden arvo on alentunut, voivat olla järjestämättömiä saamisia tai muita saamisia. Luokittelu järjestämättömäksi saamiseksi tapahtuu, kun asiakkaan jokin vastuu on ollut erääntyneenä yli 90 päivää. Nämä raportoidaan joko ongelmavastuina tai terveinä vastuina tappioriskin mukaan. Kaikille merkittäville asiakkaille tehtävien yksittäisten arvonalentumistestien lisäksi tehdään ryhmäkohtaisia arvonalentumistestejä. Tällaiset saatavaryhmäkohtaiset testit kattavat ne asiakkaat, joiden luottojen arvon ei ole todettu alentuneen yksittäisissä arvonalentumistesteissä. Ryhmäkohtaiset arvonalentumiset perustuvat luottosalkkuun sisältyvien asiakkaiden luokitusten muutoksiin ja johdon arvioihin. Ryhmäkohtaisissa arvonalentumistesteissä otetaan huomioon asiakkaiden luokituksen nousut ja laskut sekä uudet asiakkaat ja salkusta poistuneet asiakkaat. Myös asiakkaiden maksukyvyn muutokset vaikuttavat laskelmaan. Ryhmäkohtaisia arvonalentumistestejä tehdään jokaisessa juridisessa yksikössä neljännesvuosittain. Tämä kaksiportainen testausmenettely perustuu siihen, että tekemällä sekä yksittäisiä että ryhmäkohtaisia arvonalentumistestejä voidaan varmistaa, että kaikki kuhunkin tilinpäätöspäivään mennessä syntyneet tappiot on otettu huomioon. Lisätietoja luottoriskistä on tilinpäätöksen liitteissä 14 ja 47. Luottosalkku Vastuun määrä on asiakkailta ja muilta vastapuolilta olevien taseeseen kirjattavien saamisten eli luottolaitoksille ja yleisölle annettujen luottojen ja mahdollisten taseen ulkopuolisten saamisten taseeseen kirjatuilla arvonalentumisilla vähennetty nettomäärä. Vastuumäärään lasketaan mukaan myös johdannaisten ja arvopaperivakuudelliseen rahoitustoimintaan liittyvien transaktioiden vastapuoliriskin määrä. NPS:n luotonanto kasvoi 35 prosenttia 99 miljardiin euroon (74) vuonna Yrityksille annetut luotot kasvoivat 63 prosenttia (9 prosenttia, kun ei oteta huomioon takaisinostosopimuksia) ja henkilöasiakkaille annetut luotot 5 prosenttia. Taseen ulkopuoliset vastuut mukaan lukien NPS:n luottoriskin määrä oli vuoden 2011 lopussa 296 miljardia euroa (236). Yrityksille annettujen luottojen osuus luotoista yleisölle oli 63 prosenttia (52) ja henkilöasiakkaille annettujen luottojen osuus 37 prosenttia (47). Saamiset luottolaitoksilta kasvoivat 79 miljardiin euroon (68). Saamiset luottolaitoksilta ovat lähinnä pankkienvälisiä talletuksia. Luottoriskit, luotot ja muut saamiset (lukuun ottamatta käteisiä varoja, keskuspankkitalletuksia ja selvitysriskiä) Miljoonaa euroa Luottolaitokset Yleisö josta yritykset josta henkilöasiakkaat josta julkinen sektori Luotot yhteensä Taseen ulkopuolisten erien luottoriski Vastapuoliriski Valtion velkasitoumukset ja korolliset arvopaperit Pankkitoiminnan luottoriskit yhteensä Nettoutussopimusten ja vakuuksien jälkeen, sisältää nykyisen markkina-arvon ja mahdolliset tulevat riskit. 2 Sisältää myös valtion velkasitoumukset sekä korolliset arvopaperit, jotka on annettu takaisinostosopimusten vakuudeksi 12

13 Yrityksille annetut luotot Yrityksille annettuja luottoja oli vuoden 2011 lopussa 62 miljardia euroa (38). Kasvua oli 63 prosenttia (9 prosenttia, kun ei oteta huomioon takaisinostosopimuksia). Kiinteistötoiminta on edelleen NPS:n luottosalkun suurin toimiala, ja sille myönnettyjen luottojen määrä oli 9,7 miljardia euroa (8,9). Yritysvastuiden luottoriski on hyvin hajautettu, mikä käy ilmi, kun asiaa tarkastellaan lainojen koon mukaan. Noin 79 prosenttia yrityksille annetuista lainoista on suuruudeltaan enintään 50 miljoonaa euroa asiakasta kohden. Luottoriskin vähentäminen on olennainen osa luottopäätösprosessia. Jokaisen luottopäätöksen ja luottotilanteen uudelleen arvioinnin yhteydessä tarkistetaan vakuuksien arvostus sekä kovenanttien riittävyys ja muut riskin vähentämiskeinot. Vakuuden panttaus on pääasiallinen luottoriskin vähentämiskeino. Yritysvastuissa keskeisiä vakuustyyppejä ovat kiinteistökiinnitykset, yrityskiinnitykset ja leasing-kohteet. Taloudelliselta asemaltaan heikkojen asiakkaiden vakuuskattavuus on suurempi kuin taloudelliselta asemaltaan vahvojen asiakkaiden. Suuriin vastuisiin liittyvää keskittymisriskiä hallitaan pääasiassa syndikoitujen lainojen avulla. Luottoriskinvaihtosopimuksia on käytetty luottoriskin vähentämiseen vähäisessä määrin. Luottosopimusten kovenantit eivät korvaa vakuuksia, mutta niillä täydennetään sekä vakuudellisia että vakuudettomia vastuita. Useimpiin huomattavan kokoisiin ja monimutkaisiin vastuisiin sisältyy tarkoitukseen sopivia kovenantteja. Rahoitussopimusten kovenanttien tarkoitus on reagoida heikkoihin hälytyssignaaleihin, ja niitä seurataan huolellisesti. Henkilöasiakkaille annetut luotot Luotonanto henkilöasiakkaille kasvoi 5 prosenttia 37 miljardiin euroon vuonna 2011 (35). Asuntoluotot kasvoivat 6 prosenttia 29 miljardiin euroon, kun taas kulutusluottojen määrä pysyi aiemmalla tasollaan ja oli 7 miljardia euroa. Asuntoluottojen osuus kaikista henkilöasiakkaille annetuista luotoista oli 80 prosenttia (79). Maantieteellinen jakauma Kun luotot yleisölle jaotellaan luotonsaajan kotipaikan mukaan, Pohjoismaiden osuudeksi tulee 74 prosenttia (79). Suurin osa muualle kuin Pohjoismaihin myönnetyistä luotoista on annettu muihin EU-maihin. Baltian maissa asiakkaille annettujen luottojen määrä oli 8,3 miljardia euroa vuoden 2011 lopussa (7,7). Luokitus- ja pisteytys (scoring) -jakaumat Yksi tapa arvioida luottosalkun laatua on esittää vastuiden jakautuminen riskiluokkiin eri vastuuryhmissä, joita ovat yritys-, yhteisö- ja vähittäisvastuut. Vähittäisvastuisiin sisältyvät henkilöasiakas- ja pienyritysvastuut. Noin 79 prosenttia (75) yritysvastuista luokiteltiin luokkaan 4- tai sitä korkeampaan luokkaan. Yhteisövastuista 94 prosenttia (92) luokiteltiin luokkaan 5- tai sitä korkeampaan luokkaan Noin 87 prosenttia (89) vähittäisvastuista on pisteytetty luokkaan C- tai sitä korkeampaan luokkaan. Luokitusjakauma, yritysvastuut Pisteytysjakauma, vähittäisvastuut 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 18 % 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Riskiluokka 0 % A+ A A- B+ B B- C+ C C- D+ D D- E+ E E- F+ F F- Riskiluokka 13

Vuosikertomus 2012 Nordea Pankki Suomi

Vuosikertomus 2012 Nordea Pankki Suomi Vuosikertomus 2012 Nordea Pankki Suomi Nordea Pankki Suomi Oyj on osa Nordea-konsernia. Nordean visiona on olla vahva eurooppalainen pankki, joka luo merkittävää arvoa asiakkailleen ja omistajilleen ja

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 Nordea Pankki Suomi

Vuosikertomus 2009 Nordea Pankki Suomi Vuosikertomus 2009 Nordea Pankki Suomi Nordea Pankki Suomi Oyj on osa Nordea-konsernia. Nordean visiona on olla vahva eurooppalainen pankki, joka luo merkittävää arvoa asiakkailleen ja omistajilleen ja

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 Nordea Pankki Suomi

Vuosikertomus 2014 Nordea Pankki Suomi Vuosikertomus 2014 Nordea Pankki Suomi Nordea Pankki Suomi Oyj on osa Nordea-konsernia. Nordean visiona on olla vahva eurooppalainen pankki, joka luo merkittävää arvoa asiakkailleen ja omistajilleen ja

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2014. Nordea Pankki Suomi Oyj

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2014. Nordea Pankki Suomi Oyj Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2014 Nordea Pankki Suomi Oyj Nordean visiona on olla vahva eurooppalainen pankki, joka luo merkittävää arvoa asiakkailleen ja omistajilleen ja joka on tunnettu osaavasta henkilöstöstään.

Lisätiedot

Nordean tilinpäätöstiedote 2013

Nordean tilinpäätöstiedote 2013 Helsinki, Kööpenhamina, Oslo, Tukholma, 29. tammikuuta 2014 Nordean tilinpäätöstiedote 2013 Konsernijohtaja Christian Clausenin kommentti: Vuonna 2013 kasvu jatkui vaisuna ja korot laskivat ennätysmatalalle.

Lisätiedot

Nordean osavuosikatsaus 1. neljännes 2011

Nordean osavuosikatsaus 1. neljännes 2011 Helsinki, Kööpenhamina, Oslo, Tukholma, 28. huhtikuuta 2011 Nordean osavuosikatsaus 1. neljännes 2011 Vakaa neljännes Konsernijohtaja Christian Clausenin kommentti: "Nordealla on takanaan jälleen vahva

Lisätiedot

Nordean osavuosikatsaus 3. neljännes 2013

Nordean osavuosikatsaus 3. neljännes 2013 Helsinki, Kööpenhamina, Oslo, Tukholma, 23. lokakuuta Nordean osavuosikatsaus 3. neljännes Tuotot, kulut ja pääoma suunnitelmien mukaiset Konsernijohtaja Christian Clausenin kommentti: Nordean tuotot kasvoivat

Lisätiedot

Nordean osavuosikatsaus 2. neljännes 2011

Nordean osavuosikatsaus 2. neljännes 2011 Helsinki, Kööpenhamina, Oslo, Tukholma, 19. heinäkuuta 2011 Nordean osavuosikatsaus 2. neljännes 2011 Vuoden alkupuoliskon liikevoitto nousi 21 % 1 952 miljoonaan euroon Konsernijohtaja Christian Clausenin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1. neljännes 2006

Osavuosikatsaus 1. neljännes 2006 Helsinki, Kööpenhamina, Oslo, Tukholma, 3. toukokuuta 2006 Osavuosikatsaus 1. neljännes 2006 Vahva kehitys jatkuu tulos kasvoi 34 % Tulos kasvoi 34 prosenttia 665 miljoonaan euroon (495 milj. vuoden 2005

Lisätiedot

Nordean osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2008

Nordean osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2008 Helsinki, Kööpenhamina, Oslo, Tukholma, 22. heinäkuuta 2008 Nordean osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2008 Liiketoiminta-alueilla ennätystulos ja liiketoiminta vilkasta Tuotot 3 953 miljoonaa euroa (3 830

Lisätiedot

liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema

liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema SISÄLTÖ Johtokunnan toimintakertomus 1 Liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema 1 Tulos 1 Tase 3 Taseen ulkopuoliset erät 4 Vakavaraisuus 5 Riskienhallinta 5 Yhteisvastuu 16 Talletus- ja sijoittajasuoja

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1. neljännes 2005

Osavuosikatsaus 1. neljännes 2005 Helsinki, Kööpenhamina, Oslo, Tukholma, 27. huhtikuuta 2005 Osavuosikatsaus 1. neljännes 2005 Vahva tulos ensimmäisellä neljänneksellä Tulos kasvoi 8 prosenttia 495 miljoonaan euroon (459 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2003

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2003 Helsinki, Kööpenhamina, Oslo, Tukholma, 7. toukokuuta 2003 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2003 Alhainen korkotaso vaikutti tulokseen Liikevoitto oli 380 miljoonaa euroa (446 miljoonaa euroa) Tuotot vähenivät

Lisätiedot

Pohjola Pankki Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

Pohjola Pankki Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Pohjola Pankki Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Sisältö Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2014...1 Toimintaympäristö Konsernin tulosanalyysi Riskienhallinta Konsernin riskiasema Operatiiviset

Lisätiedot

SAMPO PANKKI OYJ TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 31.12.2010

SAMPO PANKKI OYJ TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 31.12.2010 SAMPO PANKKI OYJ TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 31.12.2010 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sampo Pankki Oyj on suomalainen pankki,

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. Hallitus ja toimitusjohtaja julkistavat seuraavan vuosikertomuksen.

Vuosikertomus 2013. Hallitus ja toimitusjohtaja julkistavat seuraavan vuosikertomuksen. 1(40) Hallitus ja toimitusjohtaja julkistavat seuraavan vuosikertomuksen. Sisällys Sivu - hallituksen toimintakertomus 2 - tuloslaskelma 6 - tase 8 - oman pääoman muutokset 10 - rahavirtalaskelma 11 -

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

OP-Pohjola-ryhmän toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 n toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Sisältö Toimintakertomus n toimintakertomus 2013 Vuosi 2013 tiivistetysti 1 Toimintaympäristö 3 Ryhmän tulos ja tase 5 Vakavaraisuus 8 Riskien ja vakavaraisuuden

Lisätiedot

OP-Asuntoluottopankki Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

OP-Asuntoluottopankki Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 OP-Asuntoluottopankki Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma ja tase 10 Rahavirtalaskelma

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus ja Tilinpäätös

Hallituksen toimintakertomus ja Tilinpäätös Vuosikertomus Hallituksen toimintakertomus ja Tilinpäätös 02 18 57 Hallituksen toimintakertomus Luottokunnan tase Tilintarkastuskertomus 15 20 57 Konsernitase Luottokunnan tuloslaskelma Hallintoneuvoston

Lisätiedot

Pohjola Pankki Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

Pohjola Pankki Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 :n toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Sisältö Hallituksen toimintakertomus Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2013 1 Toimintaympäristö 4 Konsernin tulosanalyysi 6 Riskienhallinta 8 Konsernin riskiasema

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007. OKO Pankki Oyj

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007. OKO Pankki Oyj TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007 OKO Pankki Oyj SISÄLTÖ Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2007 2 Konsernin tulos 2 Liiketoimintojen tulokset 2 Toimintaympäristö 3 Vakavaraisuus 4 Riskiasema 6

Lisätiedot

DANSKE BANK OYJ TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTA- KERTOMUS 31.12.2012

DANSKE BANK OYJ TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTA- KERTOMUS 31.12.2012 DANSKE BANK OYJ TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTA- KERTOMUS 31.12.2012 Sisällys IFRS -TILINPÄÄTÖS Danske Bank Oyj:n toimintakertomus 2012... 3 Konsernin laaja tuloslaskelma... 10 Konsernitase... 11 Konsernin oman

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1. 1. 30. 6. 2015. Huomisen tekijä.

Osavuosikatsaus 1. 1. 30. 6. 2015. Huomisen tekijä. Osavuosikatsaus 1. 1. 30. 6. 2015 Huomisen tekijä. Toimitusjohtajan katsaus Suomen talouden kasvunäkymät ovat heikentyneet edelleen kuluvan vuoden aikana. Uudella hallituksella on edessään iso haaste,

Lisätiedot

Vahinkovakuutus 5 Osakkuusyhtiö Nordea Bank Ab 8 Henkivakuutus 10 Omistusyhteisö 12

Vahinkovakuutus 5 Osakkuusyhtiö Nordea Bank Ab 8 Henkivakuutus 10 Omistusyhteisö 12 Sisältö Sisältö YHTEENVETO 3 KOLMAS VUOSINELJÄNNES 2013 LYHYESTi 4 LIIKETOIMINTA-ALUEET 5 Vahinkovakuutus 5 Osakkuusyhtiö Nordea Bank Ab 8 Henkivakuutus 10 Omistusyhteisö 12 MUUT TAPAHTUMAT 13 Henkilöstö

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2003

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2003 Helsinki, Kööpenhamina, Oslo, Tukholma, 20. elokuuta 2003 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2003 Tulos parani toisella neljänneksellä Liikevoitto nousi 52 prosenttia 579 miljoonaan euroon (380 miljoonaa euroa

Lisätiedot

2011 TilinpääTösTiedoTe 9.2.2012 Tulos vuodelta 2011

2011 TilinpääTösTiedoTe 9.2.2012 Tulos vuodelta 2011 2011 Tilinpäätöstiedote 9.2.2012 Tulos vuodelta 2011 Sampo-konsernin tulos vuodelta 2011 Sisällys Yhteenveto 3 Vuoden 2011 viimeinen neljännes lyhyesti 4 Liiketoiminta-alueet vuonna 2011 5 Vahinkovakuutus

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän toimintakertomus ja tilinpäätös 2012

OP-Pohjola-ryhmän toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 n toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Sisältö n toimintakertomus 2012 Vuosi 2012 tiivistetysti...1 Toimintaympäristö...3 n tulos ja tase...6 Vakavaraisuus...10 Riskien ja vakavaraisuuden hallinta sekä

Lisätiedot

ESITE 3.6.2014 ÅLANDSBANKEN ABP ÅLANDSBANKEN DEBENTUURILAINA 2/2014. Liikkeeseenlaskija: Ålandsbanken Abp. Vaihtuva, 100 % liikkeeseenlaskun alkaessa

ESITE 3.6.2014 ÅLANDSBANKEN ABP ÅLANDSBANKEN DEBENTUURILAINA 2/2014. Liikkeeseenlaskija: Ålandsbanken Abp. Vaihtuva, 100 % liikkeeseenlaskun alkaessa ESITE 3.6.2014 ÅLANDSBANKEN ABP ÅLANDSBANKEN DEBENTUURILAINA 2/2014 Liikkeeseenlaskija: Ålandsbanken Abp Laina-aika: 6.6.2014 9.8.2019 Emissiokurssi: Lainan pääoma: Vaihtuva, 100 % liikkeeseenlaskun alkaessa

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ LOPPUTILITYS 31.12.2011 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS...1 TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT...6 TULOSLASKELMA...7 TASE...8

Lisätiedot

Kuntasektorin. Vuosi 2008 lyhyesti

Kuntasektorin. Vuosi 2008 lyhyesti Vuosikertomus 2008 2 Sisällys Kuntasektorin oma luottolaitos... 5 Vuosi 2008 lyhyesti... 5 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Hallituksen puheenjohtajan katsaus... 8 Kuntien takauskeskus... 10 Ennätysmäräistä

Lisätiedot