Pro-tukipiste ry:n Toimintakertomus vuodelta YLEISTÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pro-tukipiste ry:n Toimintakertomus vuodelta 1998 1. YLEISTÄ"

Transkriptio

1 Pro-tukipiste ry:n Toimintakertomus vuodelta YLEISTÄ Pro-tukipiste ry. on joulukuussa 1996 rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää seksityöntekijöiden terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Yhdistys pyrkii vähentämään ja ennaltaehkäisemään seksityöhön liittyviä ongelmia ja haittoja. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys ylläpitää tuki- ja palveluyksikköä nimeltään Pro-tukipiste. Protukipiste on prostituoiduille tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan palvelupiste, joka on ennen yhdistyksen ylläpitämäksi toiminnaksi siirtymistään toiminut Helsingin Diakonissalaitoksen yhtenä diakoniaprojektina vuodesta 1990 lähtien. Toimintavuoden alussa yhdistys ja Pro-tukipiste muuttivat uusiin tiloihin Mäkelänkatu 45:een. Käytännön asiakastyön lisäksi yhdistys toimii prostituutiokysymyksissä valtakunnallisena konsultaatio- ja asiantuntijatahona. Yhdistys seuraa alan kehitystä Suomessa ja osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun seksityöhön, seksibisnekseen ja kansainväliseen ihmiskauppaan liittyvissä kysymyksissä. Kansallisen toiminnan lisäksi yhdistys seuraa ja osallistuu kansainväliseen prostituutiopoliittiseen keskusteluun sekä on mukana oman toimintansa kehittämisen kannalta tärkeissä kansainvälisissä projekteissa. Yhteiskunnallisen vaikuttamisen tavoitteena tuoda suomalaisessa prostituutiokeskustelussa esille yhdistyksen tausta- ja kohderyhmän kannalta merkittäviä näkökulmia ja jakaa asianmukaista tietoa suomalaisesta prostituutiosta ja seksityön kentästä. 2. YHDISTYSTOIMINTA Yhdistyksen hallitus kokoontui kertomusvuonna seitsemän kertaa. Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset pidettiin huhtikuussa ja marraskuussa. Yhdistys seurasi Suomen prostituutiotilannetta ja otti kantaa yhteiskuntapoliittiseen keskusteluun. Erityisesti työllisti seksuaalirikoslain uudistusprosessi ja erilaiset laki- ja valtuustoaloitteet, joihin yhdistykseltä pyydettiin kommenttia tai lausuntoa. Televisiohaastatteluja annettiin kertomusvuonna kuusi, lehtihaastatteluja seitsemän ja radiohaastatteluja kolme. Keskeisimmät aiheet mediassa olivat prostituution asiakkuuden kriminalisointi ja katuprostituutiotilanne Helsingissä. Loppuvuodesta mediassa oli esillä myös ulkomaalaislain muutosehdotus, jonka mukaan prostituutio on yksi rajalta käännyttämisen peruste. Yhdistys otti kantaa siihen, millä tavoin mahdolliset lainmuutokset vaikuttaisivat prostituutiokenttään ja prostituoitujen asemaan. Yhdistys jatkoi kansainvälistä toimintaansa seuraamalla kansainvälistä prostituutiokeskustelua ja ilmiön kansainvälistä kehitystä sekä osallistumalla pohjoismaisiin ja eurooppalaisiin yhteistyöprojekteihin. Prostituutiokenttä Euroopassa on muuttunut entistä liikkuvammaksi ja prostituoidut liikkuvat maasta toiseen aiempaa enemmän. Tämä muutos prostituution rakenteessa on edellyttänyt tiivistä yhteistyötä ja tietojen vaihtoa eri maissa prostituution parissa työskentelevien projektien kesken. Yhdistyksen ennaltaehkäisevä työ jakaantui edelleenkin kahteen päälinjaan: toisaalta yleinen ennaltaehkäisevä työ ja toisaalta prostituutioon ja seksityöhön liittyvien tervey- 1

2 dellisten ja sosiaalisten haittojen ennaltaehkäisy. Yleisen ennaltaehkäisytyön kanavia olivat kertomusvuoden aikana Sosiaali- ja terveysministeriön asettama Prostituution ennaltaehkäisyprojektiin osallistuminen ja lastensuojeluhenkilökunnan koulutukset ja konsultaatiot. Yhdistys tuki seksityöntekijöiden omaehtoista toimintaa tarjoamalla tilat seksityöntekijöiden muodostamalle Sexpert-ryhmälle. Yhdistyksellä oli vuoden lopussa henkilöjäseniä 22 ja yhteisöjäseniä yksi. 3. PRO-TUKIPISTE Pro-tukipiste on yhdistyksen ylläpitämä asiakastyön yksikkö, joka tarjoaa psykososiaalista tukea ja terveyspalveluja ja -neuvontaa seksityöntekijöille ja heidän läheisilleen sekä tekee etsivää työtä katuprostituutioalueilla. Pro-tukipiste on valtakunnallinen yksikkö, jonka pääasiallisin kohderyhmä on ollut pääkaupunkiseudulla prostituutiossa tai muunlaisessa seksityössä mukana olevat ihmiset. Lisäksi Pro-tukipisteelle otti yhteyttä niitä, jotka harkitsivat seksityön aloittamista ja niitä, jotka olivat jo lopettaneet. Asiakaskontakteja oli vuoden aikana kaikkiaan 826. Edelliseen vuoteen verrattuna asiakaskontaktien kokonaislukumäärä pysyi suunnilleen ennallaan huolimatta Pro-tukipisteen uusista työaikajärjestelyistä (elokuuhun asti kaikki työntekijät joko osa-aikaisia tai tuntityöntekijöitä) ja Pro-tukipisteen muutosta uusiin tiloihin. Muutokset näkyivät kontaktien rakenteessa: Pro-tukipisteellä käyntien ja puhelujen määrät vähenivät kun taas kenttäkontaktien määrä nousi noin 300:lla edellisvuoteen verrattuna. Lääkärissä käyntien lukumäärän vähenemiseen vaikuttaa se, että vuoden 1997 luvussa on laskettu yhteen lääkärissä käynnit Meritähdessä ja Pro-tukipisteellä. (katso liite 1.) 3.1. Työn organisointi Pro-tukipisteellä ja verkostoissa Pro-tukipisteellä työskentelee kuusi henkilöä, joista neljä saa palkkaa tukipisteeltä ja kaksi (lääkäri Raija Laisi ja kenttätyöntekijä Sirpa Zotow) sisällyttää tukipisteellä tehtävän työn omaan työhönsä. Sosiaalityöntekijä on ainoa täysipäiväinen työntekijä; kaikilla muilla on myös jokin muu työ. Tämä on antanut mahdollisuuden uudenlaiseen verkostoitumiseen: kaikki prostituutioon liittyvä työ ei tapahdu Pro-tukipisteellä, vaan tukipisteen työntekijät tapaavat prostituoituja ja muita seksityöntekijöitä myös omissa työpisteissään. Pro-tukipisteen lääkäri työskentelee Helsingin kaupungin sukupuolitautien poliklinikalla, yksi asiakastyöntekijä työskentelee Hesperian sairaalassa, yksi HYKS/Auroran infektiotautien poliklinikalla hiv-positiivisten ja aidsiin sairastuneiden parissa, toinen kenttätyöntekijä on erityisnuoriso- ja vankilatyössä ja toiminnanjohtaja työskentelee yksityisessä terapia- ja koulutusyksikössä, joka on erikoistunut seksuaalikysymyksiin. Pro-tukipisteen tilastoissa ei ole huomioitu niitä kontakteja, joita Pro-tukipisteen työntekijöillä on ollut prostituoituihin ja muihin seksityöntekijöihin heidän toimiessaan muissa työpisteissään. Tästä syystä tukipisteen kontakti prostituutiokenttään on hieman laajempi kuin mitä Pro-tukipisteen asiakastilastot osoittavat. 2

3 3.2. Työmuodot Psykososiaalinen työ Terveyspalvelut Psykososiaalinen työ koostuu henkilökohtaisista tapaamisista, puhelinneuvonnasta ja tukipisteen asiakkaiden ohjaamisesta muiden tarvittavien palvelujen piiriin. Tapaamiset sovittiin etukäteen ajanvarauksena ja tapaamisen kesto oli yleisimmin yksi tunti. Joitakin käyntejä oli myös ilman ajanvarausta. Säännöllinen neljän tunnin puhelinpäivystysaika tiistaisin aloitettiin maaliskuun alussa. Puhelinsoittoja tuli kuitenkin tasaisesti myös päivystysajan ulkopuolella. Sosiaalityön osuutta pystyttiin lisäämään oleellisesti palkkaamalla kokopäiväinen sosiaalityöntekijä elokuun alusta. Sosiaalityöntekijän toimenkuvaan sisältyy paitsi henkilökohtaiset tapaamiset ja puhelintyö myös etsivä sosiaalityö kadulla. Suuri osa henkilökohtaisista tapaamisista on terapeuttisia keskusteluja. Tapaamisten sisältöinä ovat mielenterveysongelmat, tuen hakeminen oman kaoottisen elämäntilanteen hallintaan, tuen hakeminen prostituution lopettamiseen, yksinäisyys, päihteet, yleinen terveysneuvonta, seksuaalisuus, sosiaalisen tilanteen selvittely ja ohjaus tarvittaviin palveluihin (päihdehuolto, sosiaalitoimistot, mielenterveystoimistot jne.). Puhelinneuvonnan sisällöt ovat hyvin samantyyppisiä kuin henkilökohtaisissa tapaamisissakin mutta näiden lisäksi tulee myös puheluja ihmisiltä, jotka harkitsevat prostituution tai muunlaisen seksityön aloittamista. Aiemmin tukipisteen toimintaan sisältynyt ns. drop-in -toiminta siirrettiin Sexpertryhmälle alkuvuodesta. Kertomusvuonna oli henkilökohtaisia tapaamisia ja puhelinsoittoja prostituoiduilta ja muilta seksityötä tekeviltä yhteensä 407. Käyntejä näistä oli 146 ja soittoja 261. Naisten osuus sekä käynneistä että puhelinsoitoista oli 86 prosenttia. Yleinen terveysneuvonta ja turvaseksitietouden jakaminen olivat oleellinen osa kaikissa Pro-tukipisteen toimintamuodoissa. Neuvonta ja tiedotus sisältyivät puhelintyöhön, lääkäripalveluihin, henkilökohtaisiin käynteihin ja etsivään kenttätyöhön. Tapaamisten (tukipisteellä ja kentällä) yhteydessä jaettiin kondomeja, liukasteita, turvaseksiesitteitä ja tietoa Pro-tukipisteen palveluista. Kaiken turvaseksimateriaalin ja -neuvonnan taustaajatuksena on omasta hyvinvoinnista huolehtimisen ja itsearvostuksen lisääminen sekä rajojen asettamisen tärkeyden korostaminen. Lääkäripalvelut olivat käytännössä seksitautien seulomista ja hoitamista. Lisäksi käynteihin liittyi myös yleistä terveysneuvontaa. Lääkäripalveluista vastasi Helsingin kaupungin sukupuolitautien poliklinikan erikoislääkäri Raija Laisi. Vastaanotto oli keskiviikkoisin iltapäivällä kolme ja puoli tuntia. Tukipisteen lääkäri päivysti maanantaisin Meritähdessä. Lääkärissä käyntejä oli kertomusvuotena Pro-tukipisteellä 16 ja Meritähdessä 87 eli yhteensä lääkärissäkäyntejä oli 103. Asiakaskäyntien yhteydessä tarjottiin mahdollisuus klamydia-, tippuri-, hiv-, kuppa- ja b-hepatiittitesteihin. 3

4 Etsivä sosiaalityö Etsivää sosiaalityötä tehtiin eri viikonpäivinä ja eri kellonaikoina keskittyen kuitenkin arki-iltoihin. Etsivä työ keskittyi tunnetulle katuprostituutioalueelle Kalliossa. Sen lisäksi havainnointia tehtiin kaksi kertaa rautatieaseman seutuvilla sekä Itäkeskuksen ja Forumin kauppakeskuksissa. Myös Kallion strip tease -paikkoihin vietiin Pro-tukipisteen materiaaleja. Etsivän sosiaalityön käytännön toteutuksesta vastasi työparina sosiaalityöntekijä Minna Huovinen ja Sirpa Zotow (erityisnuorisotyön ohjaaja Helsingin seurakuntayhtymän erityisnuorisotyön keskuksesta Snellusta). Etsivää työtä tehtiin myös seksibaareissa. Alkukeväästä perehdytettiin Meritähti-projektin työntekijöitä etsivään sosiaalityöhön ja myöhemmin baarityötä tehtiin yhteistyössä. Etsivän työn käytännön sisältö on turvaseksitiedon jakaminen, kondomien ja liukasteiden jakelu, tiedottaminen Pro-tukipisteen palveluista, tiedottaminen sosiaali- ja terveys- ym. palveluista sekä ohjaaminen tarvittavien palvelujen käyttöön. Jaettava turvaseksimateriaali on suomen, viron, venäjän ja thain kielistä. Säännöllinen etsivä työ opetti myös sen, että työ kentällä ei koostu vain terveys- ja turvaseksitietouden jakamisesta, vaan työn sisältö laajeni yleiseen sosiaalityöhön ja informaation jakamiseen lainsäädännöstä, palveluista jne. sitä mukaa mitä tutummaksi ja turvallisemmaksi Pro-tukipisteen työntekijät kadulla työskenteleville prostituoiduille tulivat. Kertomusvuotena käyntejä katuprostituutioalueilla oli 33. Ravintoloissa käyntejä oli 10. Asiakaskontakteja etsivässä sosiaalityössä oli kertomusvuonna yhteensä 403. Tavattujen ihmisten kansalaisuudesta ei ole tarkkaa tietoa, mutta jonkinlaista kuvaa antaa se, mitä kieltä he puhuivat ja minkäkielisen turvaseksioppaan he halusivat. Suomenkielisiä kontakteja oli 31, venäjänkielisiä 308, vironkielisiä 57 ja muuta kieltä puhuvia oli seitsemän Vertaisryhmä Sexpert-ryhmä kokoontui Pro-tukipisteen tiloissa koko kertomusvuoden ajan. Ryhmän toiminta on omaehtoista, Pro-tukipisteen varsinaisesta toiminnasta irrotettua vertaistoimintaa, jonka sisällön suunnittelivat ryhmän jäsenet itse. Seksityöntekijöiden ryhmä on toiminut vertaisryhmänä, jossa seksityöntekijät ovat voineet tavata toisiaan ja tutustua toisiin seksityöntekijöihin. Ryhmän vertaistuki ja yhteishenki ovat tukeneet ja edistäneet ryhmäläisten elämänhallintaa ja hyvinvointia. Ryhmän jäsenet ovat myös esiintyneet tiedotusvälineissä ja tuoneet esille seksityöntekijöiden näkökulmaa prostituutiokysymyksiin Koulutus- ja konsultaatiopalvelut Koulutuspalvelujen tarjonta lisääntyi hieman edelliseen vuoteen verrattuna. Lisäyksen mahdollisti sosiaalityöntekijän palkkaaminen tukipisteelle. Ennaltaehkäisevässä mielessä koulutusta ja konsultaatiota suunnattiin erityisesti lastensuojelulaitosten työntekijöille. Lastensuojelutyöntekijöille suunnatussa koulutuksessa keskityttiin prostituutioon rekrytoitumisen ja rekrytoimisen dynamiikkaan, niihin tekijöihin jotka pitävät kiinni prostituutiossa ja irrottautumisen strategioihin. Muille ryhmille suunnattu koulutus oli pääasiassa Pro-tukipisteen toiminnan esittelyä ja käytännön työn problematiikkaan liittyvää koulu- 4

5 tusta. Lisäksi monet loppu- ja pro gradu työtään valmistelevat opiskelijat ottivat yhteyttä ja osa kävi myös tutustumassa tukipisteen toimintaan. Tukipisteellä oli sosiaalialan opiskelija ajalla Kotimainen yhteistyö ja yhteistyöprojektit Pro-tukipisteen keskeisimmät yhteistyötahot olivat eri sosiaali- ja terveysalan viranomaiset ja järjestöt. Yhteistyötä tehtiin sekä käytännön asiakastyössä että toiminnan suunnittelussa ja tietojenvaihdossa sekä koulutuksessa. Keskeisimmät yhteistyötahot olivat kertomusvuonna: hhelsingin kaupungin terveysvirasto (lääkäripalvelut) hhelsingin seurakuntayhtymän erityisnuorisotyönkeskus Snellu (etsivä sosiaalityö) hterveysneuvontapiste Vinkki (Pro-tukipisteen työntekijä työskentelee Vinkissä) h Helsingin Diakonissalaitoksen Meritähti-projekti h Helsingin kaupungin sosiaalivirasto h STAKES h Sosiaali- ja terveysministeriö hprostituution ennaltaehkäisyprojekti h Aids-tukikeskus h Tampereen prostituutiotyön verkosto h Kansanterveyslaitos h Pääkaupunkiseudun Puhelinauttajat Pro-tukipiste osallistui Maailman Aids-päivän (1.12.) suunnitteluun ja valmisteluihin sekä toteuttamiseen yhdessä Suomen Aids-tukikeskuksen, Suomen Punaisen Ristin, Positiivi-yhdistyksen ja Folkhälsanin kanssa. Päivän kansainvälisenä teemana oli "Muutosvoimaa: Aids ja maailman nuoret". Pro-tukipiste jatkoi toimintaansa AIDS & Mobility yhteistyöverkostossa. 4. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 4.1. EUROPAP/TAMPEP -projekti Pro-tukipiste jatkoi toimintaansa Euroopan Unionin rahoittamassa EUROPAP/TAMPEP -projektissa (EUROPAP: European Intervention Projects AIDS Prevention for Prostitution, TAMPEP: Transnational AIDS/STD Prevention among Migrant Protitutes in Europe). EUROPAP/TAMPEPin yleisenä tavoitteena on tukea ja kehittää interventio-ohjelmia hiv:n, seksitautien ja muiden tarttuvien tautien ennaltaehkäisemiseksi prostituutiossa. EUROPAP/TAMPEP -verkostoon kuuluvat tällä hetkellä kaikki EU-maat ja Norja. Mukana on valtiollisia organisaatioita, järjestöjä, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia ja prostituoitujen omia järjestöjä. DG V:n (Directorate General V of the European Comission) organisaatiomuutosten vuoksi EUROPAP/TAMPEP -projekti joutui odottamaan pitkälle syksyyn uuden rahoituskauden alkamista. Rahoitus järjestyi vasta vuoden lopulla. Rahoituksen viivästymisestä huolimatta toimintakauden katsotaan alkaneen ja toimikausi päättyy Kuluva kausi on viimeinen projektin toimivuosi. Myös projektin hallinnossa tapahtui ker- 5

6 tomusvuonna muutoksia: hallinnollinen johto siirtyi Englantiin Lontooseen (Imperial College of Science Technology and Medicine). Lokakuussa järjestettiin local co-ordinator -kokous Eastbornessa Englannissa. Kokouksessa päätettiin jakautua toimintakaudeksi alueellisiin työryhmiin. Suomi on mukana työryhmässä, jossa Suomen lisäksi on jäsenenä Norja, Ruotsi, Tanska ja Saksa. Jokaisessa työryhmässä on myös TAMPEPin edustaja. Tämän työryhmän yhteiseksi teemaksi valittiin liikkuva prostituutio sekä huumeet. Aluetyöryhmän tavoitteet ovat: 1) "Hustling for Health "-käsikirjan käyttöönotto kaikissa projektin jäsenmaissa toteutettavissa prostituutiotyön projekteissa ja järjestöissä, 2) keskittyä alueellisiin avainkysymyksiin hiv:n ja muiden tarttuvien tautien ennaltaehkäisyssä, 3) seurata politiikassa ja lainsäädännössä tapahtuvia muutoksia, 4) kartoittaa ulkomaalaisten prostituoitujen tarpeita ja kehittää TAMPEP-materiaalia ja työskentelymalleja, 5) vahvistaa yhteistyötä muiden verkostojen ja organisaatioiden välillä ja 6) edistää vertaiskoulutusta (peer education) sekä seksityöntekijöiden omaa osallistumista Meritähti Helsingin Diakonissalaitoksen Meritähti-projekti on keskeisimpiä yhteistyökumppaneita. Meritähti keskittyy venäläisiin ja virolaisiin prostituoituihin. Etsivän työn osalta kenttätyö on jaettu siten, että Meritähti tekee työtä ravintoloissa ja tukipiste katuprostituutioalueilla Helsingissä. Käytännössä jako ei ole näin selkeä, vaan kumpikin yksikkö tekee töitä niiden seksityöntekijöiden kanssa, joita tapaavat joko kenttätyössä, puhelimitse tai jotka tulevat käymään toimipisteisiin. Sekä Meritähti että Pro-tukipiste tiedottavat toistensa toiminnasta kaikissa asiakaskontakteissa. Meritähti-projektissa oli henkilöstövaihdoksia kertomusvuoden keväällä ja tästä syystä etsivä kenttätyö oli jonkin aikaa pysähdyksissä. Pro-tukipiste pyrki resurssiensa salliessa tekemään etsivää työtä tuona aikana ravintoloissa, jotta työhön ei olisi tullut täydellistä katkosta. Pro-tukipisteen kenttätyöntekijät konsultoivat ja kouluttivat Meritähden uusia kenttätyöntekijöitä. Pro-tukipisteen lääkäri työskenteli Meritähdessä kerran viikossa maanantaisin kello Pohjoismainen yhteistyö Pro-tukipiste jatkoi yhteistyötä muiden pohjoismaisten projektien kanssa. Pro-tukipiste ry on mukana vuonna 1997 perustetussa pohjoismaisessa prostituutioverkostostossa (Nordisk Prostitutionsnetværk), joka on eri pohjoismaissa toimivien prostituutiotyötä tekevien yksikköjen ja projektien yhteistyöverkosto. Kertomusvuonna pohjoismainen yhteistyö suoraan muiden Pohjoismaiden vastaavaa työtä tekevien yksikköjen kanssa oli aiempia vuosia laimeampaa. Osittain tämä johtui siitä, että kaikki Pohjoismaat ovat mukana myös EUROPAP/TAMPEP -projektissa ja näiden tapaamisten yhteydessä keskusteltiin ja vaihdettiin tietoja eri maiden välillä. 6

7 5. HALLINTO, HENKILÖSTÖ JA TOIMITILAT 5.1. Hallinto ja talous 5.2. Henkilöstö 5.3. Toimitilat Yhdistyksen hallitus kokoontui kertomusvuonna kaikkiaan seitsemän kertaa. Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset eli kevätkokous pidettiin huhtikuussa ja syyskokous marraskuussa. Kertomusvuonna hallituksen kokoonpano oli: - puheenjohtaja: - Marja-Leena Nousiainen, Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveysviraston päihdehuollon yhteispalvelujen johtaja - hallituksen jäsenet: - Markku Leijo (vpj), Helsingin erityissosiaalitoimisto, asuntoasiamies - Taru Kaivola, Pro-tukipiste ja HYKS, Sisätautien klinikka, Infektiotautien toimiala, Aurora, Infektiotautien poliklinikka - Henna Korte, Suomen Punainen Risti, aids-koordinaattori - Kati Sirkiä, yksityisyrittäjä Yhdistyksen toiminnan rahoitus perustui avustuksiin: Raha-automaattiyhdistyksen avustus kertomusvuodelle oli markkaa ja Helsingin kaupungin sosiaalilautakunnan avustus markkaa. Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö myönsi etsivän kenttätyön aloittamista varten markan avustuksen. EUROPAP/TAMPEP projektin EUrahoitusosuus kertomusvuoden aikana oli lähes markkaa. Tilikauden ylijäämä oli markkaa. Ylijäämä johtuu pääosin siitä, että sekä EU- ROPAP/TAMPEP -projektin että Sosiaali- ja terveysministeriön rahoituspäätökset tulivat vasta loppuvuodesta, joten osa näiden rahoitusten varaan suunnitellusta toiminnasta jouduttiin siirtämään vuodelle Lisäksi osa EUROPAP/TAMPEP -projektin rahoituksesta ajoittuu seuraavalle tilikaudelle, sillä kuluva projektikausi on Käytännön työhön edellä mainitut rahoituspäätösten viivästymiset vaikuttivat siten, että esimerkiksi EUROPAP/TAMPEP -projektin julkaisun "Hustling for health" käännättäminen, etsivän kenttätyön volyymin lisääminen sekä työn aloittaminen mahdollisen thaiprostituution parissa jouduttiin siirtämään seuraavalle vuodelle. Pro-tukipisteellä on ollut kertomusvuonna neljä palkattua työntekijää. Pro-tukipisteen toiminnanjohtajana toimi VTM Jaana Kauppinen (osa-aikainen), sosiaalityöntekijänä sosiaalikasvattaja Minna Huovinen ( tuntityöntekijä, 1.8. lukien kokopäiväinen) sekä muina asiakastyöntekijöinä psyk.sh Taru Kaivola (tuntityöntekijä) ja psyk.sh., kunt.ohj. Sirpa Jääski-Rämö (tuntityöntekijä). Iho- ja sukupuolitautien erikoislääkäri Raija Laisi on sisällyttänyt lääkärintyönsä osaksi omaa työaikaansa, samoin etsivää sosiaalityötä tekevä erityisnuorisotyön ohjaaja Sirpa Zotow. Pro-tukipiste muutti tammikuussa uusiin tiloihin Hämeentie 31:stä Mäkelänkatu 45:een. 7

8 LIITE 1. PRO-TUKIPISTEEN ASIAKASTYÖ TOIMINTAMUODOITTAIN VUOSINA 1996, 1997 JA 1998 Työmuoto lkm 1996 lkm 1997 lkm 1998 h Puhelut h Käynnit h Lääkärissä käynnit h Kenttäkontaktit YHTEENSÄ

9 LIITE 2. KERTOMUSVUODEN TAPAHTUMIA TAMMIKUU 8.1. Hallituksen kokous 9.1. Meritähti-projektin kokous (laajennettu) /HDL 9.1. Rikosraportti, TV 3, haastattelu / Pirjo Haapoja Opiskelijakäynti (gradua varten haastattelu + seurasi tukipisteen työtä) Anne Flinkkilä ja Pasi Tuominen Ajankohtaisesta 2:sta; tapaaminen Seksirikosiltaa varten Työnohjaus koululla Koulutuspäivä Tampereella; Prostituutio-verkosto Opiskelijoita Helsingin terveydenhuolto-oppilaitoksesta (lähihoit.) tutustumassa HELMIKUU 3.2. Ajankohtainen 2; Seksirikosilta /Tampere 8.2. Tukipiste + Sexpert palaveri tukipisteellä STT; haastattelu / Merja Könönen Opiskelijakäynti, ammattikorkeakouluopintojen lopputyö drop-in -toiminnasta Svenska Ungdom; Prostituutio-te ta Cafe Tin Tin Tango MAALISKUU 3.3. Pro-tukipisteen hallitus 5.3. Haastattelu tv-ohjelmaan Turkka&Turkka Opiskelijaryhmä Pieksämäeltä Sisäinen koulutus, teemana etsivä sosiaalityö; tukipisteen työntekijät ja Sexpertit RAY - koulutus uusille avustuksensaajille HUHTIKUU Tapaaminen Meritähti-projektin kanssa Työntekijäpalaveri Neuvottelu Kriminaalihuoltoyhdistyksen kanssa yhdyskuntapalvelun suorittajasta A-klinikkasäätiö, päihdeterapia-koulutettavat (13) Teologia-opiskelijoiden lehti Kyyhkynen, haastattelu / Hanna Tervanotko Kätilö-lehti, haastattelu / Mervi Parviainen Hallituksen kokous Yhdistyksen kevätkokous Meritähti 7.5. Opiskelijakäynti, ammattikorkeakouluopintojen lopputyö Hgin srk-yhtymä, Annankatu, Marita Lindroos, tutustumiskäynti Pro-tukipisteellä 7.5. Aids-tukikeskus, yhteistyöneuvottelu Meritähti M. aloitti yhdyskuntapalvelun 2.6. Pääkaupunkiseudun puhelinauttajien koulutuspäivä: Kriisit eri elämänvaiheissa Konsultaatio lastensuojelulaitoksessa TOUKOKUU Oulun Seta; Sami Tuunainen ja Erja Saarela, tutustumiskäynti Pro-tukipisteellä Konsultointi lastensuojelulaitoksessa koko osastolle Koulutus Tampereella, prostituutiotyön verkosto Hallituksen kokous Teemu Laajasalo; Suomen Akatemian rahoittama tutkimus Malkus; materiaalia Malkuksen tapaamiseen 2.6. Työntekijäpalaveri 7.6. Jyväskylän sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulusta opiskelijoita tutustumassa 3.6. SPI (Sozialpedagogische Institut, Berliini) ja Meritähti-palaveri Scandinavian Society for Geniurinary Medicine, seminaari Hanasaaressa, Helsingissä 9

10 KESÄKUU 3.6. Aamu-TV (Ylen 1) haastattelussa yhdessä Paula Kokkosen kanssa. Puhe oli prostituution asiakkuuden kriminalisoinnista Gunvor Wasser ja CIF-stipendiaatit Riita Ligyte ja Lilija Nalaitiené Liettuasta ja Linda Láma ja Irina Marincevič Latviasta Prostituution ennaltaehkäisyprojektin kokous / STAKES 5.8. Meritähti-projektin taustaryhmän kokous / Hgin Diakonissalaitos Konsultaatio lastensuojelulaitoksessa HEINÄKUU 9.7. Haastattelu HS:n sunnuntai-liitteeseen / Anna-Stina Nykänen Pro-tukipiste oli suljettuna koko heinäkuun. ELOKUU 11.8 Työntekijäpalaveri Meritähti Göteborgs Post, haastattelu / Pehr-Anders Rehn Puoli Kaupunkia -paikallislehti, haastattelu / Janne Hulkkonen 8.9. ILO julkaisi Kaakkois-Aasian raportin ja ehdotti prostituutiota ammatiksi - Trendi-lehti, puhelinhaastattelu / Hannele Niemi - Aamu-TV, YLE - haastattelu Sexpert-ryhmälle / Jyrki Siivonen - Radio Nova, puhelinhaastattelu / Sami Sirkiä Meritähti-palaveri 7.5. Meritähti-projektin tupaantuliaiset Vilhonkadulla Meritähti-palaveri Kansanterveystieteen laitoksella SYYSKUU IUSTI European Congress 1998 on STDs and Genital Dermatology, Göteborg, Ruotsi Hallituksen kokous Nikolai Mashkilleyson, WHO Työntekijäpalaveri Työnohjaus Prostituution ehkäisyprojekti, STAKES Koulutuspäivä lastensuojelulaitoksen työntekijöille Tapaaminen: Tapio Leskinen, Kirkon Ulkomaanapu, Hector Caspar San Salvadorin Luterilaisen yliopiston rehtori ja Miriam Caspar, Luterilainen maailmankirkko, Salvador Tapaaminen Meritähti Hallituksen kokous LOKAKUU East-West -Conference on Trafficking in Women, Wien (Federal Minister for Women's Affairs and Consumer Protection & LEFÖ) Yhteistyöpalaveri Kansanterveyslaitoksella, McAllister kertoi USA:ssa toteutetuista turvaseksikampanjoista Opiskelijakäynti Meritähti Stiller tv-ohjelma; aiheena Kokoomuksen Uudenmaanpiirin kansanedustajaehdokas A. Orpanan ehdotus bordellilaitoksen perustamisesta Suomeen Verkostokoulutus Tampereella Sergey Bersenev Kaliningradista ja Ilona Niemikangas Unicef Lastensuojelulaitoksen koulutuspäivä 7.5. Työntekijäpalaveri ja toiminnan suunnittelu 10

11 MARRASKUU Konsultaatio ja koulutus Hesperian sairaalan sosiaalityöntekijöille Tapaaminen RAY:ssä esittelijä Janne Peräkylän kanssa Yhdistyksen syyskokous Ravintola Mathilda Työntekijäpalaveri, työnohjaus, Meritähti-projektin kanssa tapaaminen 7.5. Jaana Huldén aloitti harjoittelun ( asti) Lastensuojelulaitoksen konsultaatio Meritähti-projektin taustaryhmän kokous 7.5. Hiv-neuvojakoulutus JOULUKUU Hiv-neuvojakoulutus 7.5. Maailman Aids-päivä, kynttilätapahtuma ja Toivon päivän ilta 7.5. Prostituution ehkäisyprojektin kokous 7.5. Kriminaalihuoltoyhdistys/ Joulukahvit Suunnittelu- ja kehittämispäivät Meritähti 11

Toimintakertomus vuodelta 2001

Toimintakertomus vuodelta 2001 1 PRO-TUKIPISTE RY. Toimintakertomus vuodelta 2001 1. YHDISTYKSEN JA KÄYTÄNNÖN ASIAKASTYÖN TOIMINTA-AJATUS Pro-tukipiste ry. on joulukuussa 1996 rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää seksityöntekijöiden

Lisätiedot

PRO-TUKIPISTE RY. Toimintakertomus vuodelta 2003 1. YHDISTYKSEN JA KÄYTÄNNÖN ASIAKASTYÖN TOIMINTA-AJATUS

PRO-TUKIPISTE RY. Toimintakertomus vuodelta 2003 1. YHDISTYKSEN JA KÄYTÄNNÖN ASIAKASTYÖN TOIMINTA-AJATUS 1 PRO-TUKIPISTE RY. Toimintakertomus vuodelta 2003 1. YHDISTYKSEN JA KÄYTÄNNÖN ASIAKASTYÖN TOIMINTA-AJATUS Pro-tukipiste ry. on joulukuussa 1996 rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää seksityöntekijöiden

Lisätiedot

Pro-tukipiste ry. Toimintakertomus vuodelta 2014

Pro-tukipiste ry. Toimintakertomus vuodelta 2014 Pro-tukipiste ry Toimintakertomus vuodelta 2014 Pro-tukipiste ry:n toiminnan tarkoituksena on edistää seksi- ja erotiikkapalveluita myyvien ihmisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta sekä oikeutta

Lisätiedot

Toimintakertomus. Pro-tukipiste ry

Toimintakertomus. Pro-tukipiste ry Toimintakertomus 2013 Pro-tukipiste ry Pro-tukipiste ry:n toiminnan tarkoituksena on edistää seksi- ja erotiikkapalveluita myyvien ihmisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta sekä oikeutta yhdenvertaiseen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 Pro-tukipiste ry:n toiminnan tarkoituksena on edistää seksi- ja erotiikkapalveluita myyvien ihmisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta sekä oikeutta yhdenvertaiseen

Lisätiedot

PERUSKARTOITUS PÄÄKAUPUNKISEUDUN PROSTITUUTIOTILANTEESTA JA PALVELUJEN KEHITTÄMISTARPEESTA

PERUSKARTOITUS PÄÄKAUPUNKISEUDUN PROSTITUUTIOTILANTEESTA JA PALVELUJEN KEHITTÄMISTARPEESTA PERUSKARTOITUS PÄÄKAUPUNKISEUDUN PROSTITUUTIOTILANTEESTA JA PALVELUJEN KEHITTÄMISTARPEESTA 2000 1 PERUSKARTOITUS PÄÄKAUPUNKISEUDUN PROSTITUUTIO- TILANTEESTA JA PALVELUJEN KEHITTÄMISTARPEESTA I KARTOITUKSEN

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 Pro-tukipiste ry

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 Pro-tukipiste ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 Pro-tukipiste ry Yhteiskunnallinen työ ja palvelut Sääntöjensä ja tavoitteidensa mukaisesti Pro-tukipiste osallistui aktiivisesti sekä prostituutioon että ihmiskauppaan liittyvään

Lisätiedot

Työn nimi: Terveyden edistäminen marginaaliryhmässä ulkomaalaisten seksityöntekijöiden raskauden ehkäisy

Työn nimi: Terveyden edistäminen marginaaliryhmässä ulkomaalaisten seksityöntekijöiden raskauden ehkäisy OPINNÄYTETYÖN TIIVISTELMÄ DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU / ALPPIKADUN YKSIKKÖ Tekijä: Henno Maire Työn nimi: Terveyden edistäminen marginaaliryhmässä ulkomaalaisten seksityöntekijöiden raskauden ehkäisy Julkaisupaikka

Lisätiedot

Prostituutio Pohjoismaissa Raportti Pohjoismaisen prostituutiotyön verkoston kokouksesta Helsingissä 8.-9.9.2011

Prostituutio Pohjoismaissa Raportti Pohjoismaisen prostituutiotyön verkoston kokouksesta Helsingissä 8.-9.9.2011 Prostituutio Pohjoismaissa Raportti Pohjoismaisen prostituutiotyön verkoston kokouksesta Helsingissä 8.-9.9.2011 Susanna Jussila ja Vaula Tuomaala (toim.) Sisällysluettelo Pohjoismainen prostituutiotyön

Lisätiedot

Raiskauskriiskeskus Tukinainen Vuosikertomus. Tukinainen Vuosikirja 2012

Raiskauskriiskeskus Tukinainen Vuosikertomus. Tukinainen Vuosikirja 2012 Raiskauskriiskeskus Tukinainen Vuosikertomus Tukinainen 2013 Vuosikirja 2012 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. RAISKAUSKRIISIKESKUS TUKINAINEN /TUKINAINEN RY 3 1.1. Esittely 2. Kriisityö 4 2.1. Vuoden 2013 painopistealueet

Lisätiedot

Suokatu 1 A 7a 33230 Tampere toimisto@kapy.fi 1.1. 31.12.2012 045-6524395 www.kapy.fi

Suokatu 1 A 7a 33230 Tampere toimisto@kapy.fi 1.1. 31.12.2012 045-6524395 www.kapy.fi 1 KÄPY Lapsikuolemaperheet ry VUOSIKERTOMUS Suokatu 1 A 7a 33230 Tampere toimisto@kapy.fi 1.1. 31.12.2012 045-6524395 www.kapy.fi KÄPY ry:n visio: Tavoitamme ja tuemme lapsensa kuoleman kokeneita perheitä

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS Väestöliitto ry 1.1.2007-31.12.2007

VUOSIKERTOMUS Väestöliitto ry 1.1.2007-31.12.2007 VUOSIKERTOMUS Väestöliitto ry 1.1.2007-31.12.2007 VÄESTÖLIITTO RY VUOSIKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus Yleistä Perhetoiminnot Seksuaaliterveysklinikka Kansainvälisen kehityksen yksikkö Väestöntutkimuslaitos

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2013

TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2013 KÄPY Lapsikuolemaperheet ry Suokatu 1 A 7a 33230 Tampere toimisto(a)kapy.fi 045-6524395 www.kapy.fi 2(22) Sisältö YLEISTÄ KÄPY RY:N TOIMINNASTA... 3 KEHITTYVÄ YHDISTYS...

Lisätiedot

Perhe elämään -projekti (2006 2010)

Perhe elämään -projekti (2006 2010) Perhe elämään -projekti (2006 2010) Loppuraportti Kalliolan setlementti, kehittämisyksikkö 2010 Kirsi-Marja Iskandar Tuula Immonen 2 SISÄLLYS Johdanto... 3 1. Projektin tausta ja tarve... 5 2. Projektin

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2012 LUONNOS

VUOSIKERTOMUS 2012 LUONNOS VUOSIKERTOMUS 2012 LUONNOS 1 SISÄLLYS Toimintakertomus Toimitusjohtajan katsaus 3 Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 5 Perheiden hyvinvoinnin kehittämisohjelma 12 Nuorten hyvinvoinnin kehittämisohjelma 27

Lisätiedot

Kansalaistoiminnan kehittäminen huumeriippuvaisille (Linkki) -projekti (2008 2011) LOPPURAPORTTI

Kansalaistoiminnan kehittäminen huumeriippuvaisille (Linkki) -projekti (2008 2011) LOPPURAPORTTI Kansalaistoiminnan kehittäminen huumeriippuvaisille (Linkki) -projekti (2008 2011) LOPPURAPORTTI Huhtikuu 2011 Milja Ilkka Tuula Immonen Inka Kasurinen 2 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Projektin organisointi...

Lisätiedot

Tukinainen ry. Vuodelle 2010 ehdotettu avustus:

Tukinainen ry. Vuodelle 2010 ehdotettu avustus: Vuosikertomus 2011 Tukinainen ry Vuodelle 2010 ehdotettu avustus: Raiskauskriisikeskus Tukinainen on yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon yhdistys, joka on toiminut vuodesta 1993 lähtien seksuaalisen

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012 SUVAITSEVAISUUS LUOTTAMUS LUOVUUS YHTEISTYÖ AVOIMUUS

Vuosikertomus 2012 SUVAITSEVAISUUS LUOTTAMUS LUOVUUS YHTEISTYÖ AVOIMUUS Vuosikertomus 2012 SUVAITSEVAISUUS AVOIMUUS LUOTTAMUS LUOVUUS YHTEISTYÖ PÄÄMÄÄRÄMME Voimia vanhemmille, mahdollisuuksia lapsille ARVOMME Suvaitsevaisuus, avoimuus, luottamus, luovuus, yhteistyö Pienperheyhdistys

Lisätiedot

KÄPY Lapsikuolemaperheet ry 20 vuotta

KÄPY Lapsikuolemaperheet ry 20 vuotta 1 KÄPY Lapsikuolemaperheet ry VUOSIKERTOMUS Suokatu 1 A 7a 33230 Tampere toimisto@kapy.fi 1.1. 31.12.2011 045-6524395 www.kapy.fi KÄPY Lapsikuolemaperheet ry 20 vuotta KÄPY ry:n visio: Tavoitamme ja tuemme

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015

VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015 VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015 Adoptioperheet-yhdistyksen perustivat 1997 adoptiovanhemmat, jotka huomasivat hyötyvänsä toistensa kokemuksista. Kahdeksantoista vuotta myöhemmin

Lisätiedot

1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5. 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia..

1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5. 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia.. SISÄLTÖ 1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia..10 4. PROJEKTIN TOTEUTUMINEN..11 4.1. Yhteistyö työterveyksien,

Lisätiedot

Lapsi ensin! Lapsella on oikeus hyvään elämään. Lapsen oikeuksien toteutuminen on aikuisten vastuulla.

Lapsi ensin! Lapsella on oikeus hyvään elämään. Lapsen oikeuksien toteutuminen on aikuisten vastuulla. Toiminta 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 5 2 ENSIKOTITOIMINTA... 6 2.1 Vallilan perheyksiköt Kaneli, Triangeli ja Balanssi... 8 Balanssi ja Kaneli... 9 Triangeli... 10 2.2 Helsingin ensikodin avopalvelut

Lisätiedot

Toimintakertomus 2007

Toimintakertomus 2007 Toimintakertomus Tukholmankatu 2, 00250 HELSINKI TOIMINTAKERTOMUS 2 (16) Sisällysluettelo 1. Toiminnanjohtajan katsaus... 3 2. Hallinto... 4 3. Jäsenistö... 4 4. Talous... 4 5. Henkilöstö... 4 6. Toimitilat...

Lisätiedot

Ensi- ja turvakotien liitto ry Vuosikertomus 2012. Tiuku Pennola

Ensi- ja turvakotien liitto ry Vuosikertomus 2012. Tiuku Pennola Ensi- ja turvakotien liitto ry Vuosikertomus 2012 Tiuku Pennola Sisällysluettelo 1. Ensi- ja turvakotien liitto...3 2. Katsaus vuoteen 2012... 4 3. Edunvalvonta ja vaikuttaminen...7 Enska-lehti...10 Julkaisut...10

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 1.1. 31.12.2015

TOIMINTASUUNNITELMA 1.1. 31.12.2015 TOIMINTASUUNNITELMA 1.1. 31.12.2015 KÄPY Lapsikuolemaperheet ry Pyhäjärvenkatu 5B, 2. krs. 33200 Tampere toimisto(a)kapy.fi 045-6524395 www.kapy.fi 2/12 Sisältö YLEISTÄ KÄPY RY:N TOIMINNASTA... 3 AJANKOHTAISTA...

Lisätiedot

1. RAISKAUSKRIISIKESKUS TUKINAINEN 3 1.1. Itsenäinen Tukinainen 3 1.2. Henkilökunta 6 1.3. Toimitilat 7

1. RAISKAUSKRIISIKESKUS TUKINAINEN 3 1.1. Itsenäinen Tukinainen 3 1.2. Henkilökunta 6 1.3. Toimitilat 7 Toimintakertomus 2004 SISÄLLYS sivu 1. RAISKAUSKRIISIKESKUS TUKINAINEN 3 1.1. Itsenäinen Tukinainen 3 1.2. Henkilökunta 6 1.3. Toimitilat 7 2. TERAPEUTTISET PALVELUT 8 2.1 Yleistä terapeuttisista palveluista

Lisätiedot

SISÄLLYS. Toimintakertomus 1. Toimitusjohtajan katsaus 1. Perhetoiminnot 4. Seksuaaliterveysklinikka 18. Kansainvälisen kehityksen yksikkö 23

SISÄLLYS. Toimintakertomus 1. Toimitusjohtajan katsaus 1. Perhetoiminnot 4. Seksuaaliterveysklinikka 18. Kansainvälisen kehityksen yksikkö 23 VUOSIKERTOMUS 2009 2 SISÄLLYS Toimintakertomus 1 Toimitusjohtajan katsaus 1 Perhetoiminnot 4 Seksuaaliterveysklinikka 18 Kansainvälisen kehityksen yksikkö 23 Perinnöllisyysklinikka 27 Väestöntutkimuslaitos

Lisätiedot

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintakertomus 2011. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintakertomus 2011. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2011 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2011 sivu 2 Sisällys 1. HELMI ry:n

Lisätiedot

Forssan seudun ehkäisevän mielenterveystyön suunnitelman laatiminen 1.5.2007 31.10.2009. ESLH-2006-11606/So-62

Forssan seudun ehkäisevän mielenterveystyön suunnitelman laatiminen 1.5.2007 31.10.2009. ESLH-2006-11606/So-62 Forssan seudun terveydenhuollon ky. Forssan seudun ehkäisevän mielenterveystyön suunnitelman laatiminen 1.5.2007 31.10.2009 ESLH-2006-11606/So-62 LOPPURAPORTTI 9.12.2009 Laakso, Virpi Turunen, Markku Vähätalo,

Lisätiedot

1. JOHDANTO 3 2. KRIISITYÖ 3

1. JOHDANTO 3 2. KRIISITYÖ 3 Vuosikertomus 2009 SISÄLLYS sivu 1. JOHDANTO 3 2. KRIISITYÖ 3 2.1 Yleistä 3 2.2 Ryhmätoiminta 4 2.3 Koulutus- ja asiantuntijatehtävät 7 2.4 Osaamisen kehittäminen ja työnohjaus 8 2.5 Verkostoyhteistyö

Lisätiedot