Kysymys 2. Minkälaisia palveluita mielestänne Lietveden rengastie ja sen lähialue tarvitsevat lisää kehittyäkseen houkuttelevaksi matkailualueeksi?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kysymys 2. Minkälaisia palveluita mielestänne Lietveden rengastie ja sen lähialue tarvitsevat lisää kehittyäkseen houkuttelevaksi matkailualueeksi?"

Transkriptio

1 Liite 2 (1) 1.1 Asukaskysely Asukaskysely toteutettiin pääosin kunnan Internet-sivuilla Lisäksi oli mahdollisuus vastata Vastausaikana kyselyyn tuli 140 vastausta, ja lisäksi kaksi erillistä kirjallista palautetta. Vastausten määrä vaihteli eri kysymyksissä välillä. Kysymys 1. Tulisiko mielestänne Lietveden rengastien kokonaisuutta kehittää tunnetuksi matkailutuotteeksi - esimerkiksi Saimaan saariston rengasreitiksi? Noin kaksi kolmasosaa 133 kyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, että Lietveden rengastien kokonaisuutta tulee kehittää tunnetuksi matkailutuotteeksi (Kuva 1). 100% 80% 60% 40% 20% 0% 65% Kyllä 35% Ei Kuva 1. Suhtautuminen rengastien kehittämiseen. Perusteluja Lietveden rengastien kehittämisen puolesta saatiin 79 kappaletta, Monet vastaajaan mielestä rengastie lyhentää matkoja esim. Mikkeliin ja säästää ajokilometrejä. Rengastien keinoin on mahdollista luoda monipuolisempia reittejä, parempikuntoisia ja turvallisempia teitä. Monet pitivät rengastietä tarpeellisena, koska se parantaa Puumalan elinkeinomahdollisuuksia ja palveluja sekä lisää työpaikkoja ja parantaa yrittäjien toimintamahdollisuuksia alueella. Rengastien kehittämisen uskottiin nostavan mökkitonttien hintaa ja vetovoimaa. Monet vastaajat arvostavat alueen luonnonkauneutta, saaristoa ja vesistönäkymiä. Tuotiin esiin, että luonnonkauneus auttaa rengastien tunnetuksi tekemistä ja kaunis maisemareitti on matkailijalle elämys. Rengastie turvaa vastaajien mukaan Puumalan elinvoimaisuutta ja alueen asutettuna pitämisen. Alueen aktivointi ja kehittäminen on vastaajien mukaan tarpeen Puumalassa. Tuotiin myös esille, että Puumala elää tulevaisuuden matkailusta. Vastaajat pitivät matkailua tärkeänä elinkeinona Puumalalle, ja uskoivat rengastien lisäävän matkailun mahdollisuuksia ja matkailijoiden määrää alueella. Rengastie kehittää vastaajien mukaan Puumalan tunnettavuutta, ja luo pohjaa koko alueen matkailun kehittämiselle. Perusteluja Lietveden rengastietä vastaan saatiin 42 kappaletta.

2 Liite 2 (2) Rengastiehen kielteisesti suhtautuvien perusteluista nousi esille selkeästi kaksi teemaa. Eniten esitettynä teemana tulivat esiin rengastien tarpeettomuus tai kysynnän puute. Toisena keskeisenä teemana tuli esiin pelko alueen luontoarvojen heikkenemisestä ja rauhan menetyksestä. Pienempinä teemoina esitettiin pelko ympäristöhäiriöiden, kuten melun tai saasteiden lisääntymisestä. Osa vastaajista piti hanketta kalliina. Osan mielestä haitta vakituisille tai kesäasukkaille lisääntyy. Toisten mielestä muita kohteita, kuten Koskenselkää, Sahanlahtea, Kuoresniemeä tai Puumalan satamaa pitäisi kehittää ennemmin kuin rengastietä ja sitä koskevaa aluetta. Yksittäisinä kommentteina tulivat esiin turvallisuuden heikkeneminen huonokuntoisten teiden takia. Pelättiin myös että Puumalan maine heikkenee. Nähtiin, että pienimuotoinen kehitys luontomatkailijoiden, pyöräilijöiden tarpeisiin olisi hyväksyttävissä, mutta autoilua ja häiriöitä lisäävää lossia Vetojaon yli ei hyväksytä. Kustannusten nähtiin myös olevan hyötyjä suurempia. Kysymys 2. Minkälaisia palveluita mielestänne Lietveden rengastie ja sen lähialue tarvitsevat lisää kehittyäkseen houkuttelevaksi matkailualueeksi? Palveluiden kehittämiseen Lietveden rengastien alueella suhtauduttiin pääosin positiivisesti. Vastaajamäärä vaihteli välillä. Erityisen toivottavina pidettiin luontomatkapalveluita (80 % kyllä/ 13 % ei), risteilyjä (67 %/ 17 %), venepalveluita (66 %/ 17 %), pysähdys- ja lepopaikkoja (72 %/ 16 %), sekä vuokrattavia mökkejä (67 %/ 20 %) Jonkin verran toivottavina palveluina pidettiin leirintä-, ja caravanalueita (60 % kyllä/ 27 % ei), ravintoloita (59 %/ 24 %), kauppoja (58 %/ 22 %), käsityöläispajoja (63 %/ 19 %), kulttuuripalveluita (55 %/ 23 %), virkistäytymisja hyvinvointipalveluita (61 %/ 24 %) sekä pysäköintipaikkoja (53 %/ 23 %). Sellaisia palveluita, joita ei pidetä alueella toivottavina olivat hotellit (22 % kyllä/55 % ei), asuntoautovuokraus (22 %/ 56%) sekä elämys- ja teemapuistot (24%/ 54%). Viihdetarjonnan lisääntymiseen suhtauduttiin enemmän kielteisesti kuin positiivisesti (29 % kyllä/ 43 % ei). Muina kehittämistoimenpiteinä nousivat esiin paikallinen palvelutarjonta, historia ja paikallisuus. Opastuksen ja kalastus- ja veneilymahdollisuuksien parantamista pidettiin tärkeänä. Keskeisenä teemana nousivat myös esiin aktiivilomailun ja välinevuokrauksen lisääminen. Yksittäisinä parantamistoimenpiteinä ehdotettiin seuraavia: Luontoelämyspalvelut Lauttayhteys/lossi Palveluita paikallisille Turvalliset reitit Palveluiden lisääminen yleisesti Edullinen loma Tapahtumien, kuten markkinoiden ja kylätapahtumien järjestäminen

3 Liite 2 (3) Ei rengastietä. Kysymys 3. Mihin Lietveden rengastien alueelle tarvitaan erityisesti uusia palveluita? voitte valita useamman vaihtoehdon Palvelujen sijoittamisesta Lietveden alueella ei ollut selkeää, eniten kannatusta kerännyttä vaihtoehtoa, vaan kaikki vaihtoehdot saivat kannatusta. 121 vastaajasta pieni enemmistö kannatti kuitenkin palveluiden kehittämistä Pistohiekan Sahanlahden alueella ja eteläisessä saaristossa. Hieman alle puolet vastaajista kannatti palveluiden kehittämistä Puumalan kirkonkylässä ja Hurissalossa. Puumalan kirkonkylä 46% Pistohiekka-Sahanlahti Eteläinen saaristo - Lintusaloon päättyvä 63% 59% Hurissalo 42% Kuva 2. Minne palveluita tarvitaan vastaajien mielestä Kysyttäessä minne muualle palveluita pitäisi kehittää, kannatusta saivat Niinisaari, Lintusalo, Liukkosenmäki ja Pistohiekka. Osa vastaajista toivoo palveluiden kehittämistä yleisesti, osa ei halua palveluita kehitettävän lainkaan. Kysymys 4. Mitä teemoja mielestänne tulisi korostaa Lietveden rengastien matkailubrändin rakentamisessa? Voitte valita useamman vaihtoehdon Selkeästi kannatettavina brändeinä nähdään puhdas luonto ja sen ainutlaatuisuus. Alle puolet vastaajista toivoi korostettavan hyviä pyöräilyteitä. Monipuolisuutta kannatti vain alle kolmasosa ja erinomaista tiestöä ainoastaan reilu kymmenesosa vastaajista. Vastauksia saatiin 111 kappaletta (Kuva 3).

4 Liite 2 (4) Puhdas luonto Ainutlaatuinen vesistö 85% 87% Monipuolinen palvelutarjonta Erinomainen tiestö Hyvät pyöräilytiet 13% 28% 41% Kuva 3. Korostettavia matkailubrädejä Lietveden rengastien alueella. Muina teemoina tulevat esiin luonto, rauha ja maisemat. Myös ekologinen matkailu, kalat ja kalastus, historian korostaminen sekä paikalliset palvelut ja tuotteet saavat kannatusta. Palveluiden ja tiestön kehittäminen yleisesti, palvelukokonaisuuksien kehittäminen sekä laivayhteydet/risteilyt mainittiin. Osa kommentoijista ei halunnut rengastietä tai sen brändiä kehitettävän mitenkään. Kommentteja saatiin 31 kappaletta. Kysymys 5. Kun Lietveden rengastietä kehitetään matkailukohteena, kasvaako/ nouseeko alueen: 132 vastaajasta lähes 70 % kokee, että alueen tunnettuus/houkuttelevuus nousee kotimaisten matkailijoiden silmissä, kun rengastietä kehitetään matkailukohteena. Lähes neljännes (24 %) vastaajista on eri mieltä tästä väittämästä. 7 % vastaajista ei ole samaa eikä eri mieltä, ja 1 % ei osaa sanoa. Kysyttäessä tunnettutta/houkuttelevuutta ulkomaisten matkailijoiden silmissä, vastaukset olivat lähes identtiset (68 %, 23 %, 7 %, 2 %). Vastauksia saatiin 129. Vastaukset olivat samankaltaisia myös kysyttäessä alueen matkailijamääristä kokonaisuutena sekä alueen matkailupalvelujen kysynnästä. Pääosa vastaajista uskoo alueen matkailijamäärän ja matkailupalveluiden kysynnän lisääntyvän (68 % ja 69 % vastaajista). Vastauksia saatiin 131 ja 130 kappaletta. Kysyttäessä kasvavatko/nousevatko alueen palveluiden hinnat, vastaukset olivat varovaisempia. 129 vastaajasta 41 % uskoo, että palveluiden hinnat nousevat, ja 23 % uskoo hintojen laskevan. Ei samaa muttei eri mieltäkään oli 29 % vastaajista ja 7 % ei osannut sanoa. Tonttien hintojen uskottiin nousevat. 131 vastaajasta 47 % uskoi tonttien hintojen nousevan ja 26 % laskevan. Ei samaa muttei eri mieltä oli 21 % vastaajista ja 6 % ei osannut sanoa. Myös kiinteistöjen arvon odotettiin nousevan (51 % kyllä, 29 % ei, 16 % neutraali, 5 % EOS, vastauksia 129). Kysymys 6. Toisiko Lietveden rengastien kehittäminen lisää kysyntää alueen yritysten palveluille?

5 Liite 2 (5) Lietveden rengastien uskotaan tuovat lisää kysyntää yritysten palveluille. 134 vastaajasta kaksi kolmannesta uskoo rengastien lisäävän kysyntää, lähes neljännes % ei usko, ja 9 % ei osaa sanoa (Kuva 4). Kyllä 67% Ei 24% En osaa sanoa 9% Kuva 4. Lisääkö rengastien kehittäminen alueen yritysten kysyntää? Perustelevissa vastauksissa toistuu kaksi selkeää teemaa. Selvästi eniten kannatusta saa ajatus, että rengastie on selkeä matkailukohde ja sitä kautta liikkujien lisääntyminen Puumalassa luo lisää kysyntää palveluille. Toinen kannatusta kerännyt teema on yhteyksien ja tätä kautta saavutettavuuden paraneminen Puumalassa. Rengastie tuo palvelut helpommin saataville ja liikkuminen alueella lisääntyy. Samalla palveluiden ja yritysten kysyntä ja toimintaedellytykset paranevat. Mainittuja teemoja olivat myös hyvät kokemukset muista reiteistä, kuten Turun saariston rengastiestä. Muut vastaavat hankkeet ovat menestyneet ja luoneet alueella palveluja. Tunnettavuuden lisääntyminen alueella tuo lisää käyttäjiä palveluille ja asiakkaat levittävät hyvää sanaa edelleen. Rengastien kehittämiseen kielteisesti suhtautuvat uskovat, että rengastien käyttö jäisi vähäiseksi tai että rengastie ei ole riittävä kehitystoimi. Yksittäisen maininnan keräsivät seuraavat kielteiset perustelut: nykyisten teiden parantaminen loisi kysyntää vastustus on aktiivista ja näkyvää saasteet lisääntymivät lossin käyttömaksu karkottaa asiakkaita rengastien käyttäjät eivät tarvitse palveluja. Kysymys 7. Houkuttelisiko Lietveden rengastien kehittäminen alueelle uusia matkailu- ja muita yrittäjiä? 134 vastaajasta hieman alle 60 % uskoo rengastien houkuttelevan alueelle yrittäjiä, neljännes uskoo että se ei lisää yrittäjiä, hieman alle 20 % ei osannut sanoa.

6 Liite 2 (6) Kyllä 59% Ei 24% En osaa sanoa 17% Kuva 5. Diagrammi vastausten jakautumisesta kysymyksessä 7. Perusteluissa rengastien selkeän matkailukohteen nähdään luovan kysyntää ja uusia mahdollisuuksia yrittämiseen. Monet vastaajat näkivät kyseisen kehityksen myös toivottavana. Muita kannattavia perusteluita olivat: Rengastie voi houkutella paikallisia työllistämään itsensä aloittamalla matkailuun liittyvän elinkeinotoiminnan Yhteydet paranevat Jo tällä hetkellä alueella asuvien työllistävät itsensä aloittamalla matkailuun liittyvän/tukevan elinkeinotoiminnan Matkailu on ainut potentiaalinen toimiala, johon voi syntyä kasvua Parantunut tunnettavuus houkuttelee yrittäjiä Rengastien olisi ainutlaatuinen. Osa vastaajista listasi aloja, joille uutta yrittäjyyttä on mahdollista syntyä. Näitä ovat: Luontomatkailuyrittäjä (ei ole vielä) Kalustovuokrausta (kanootit, polkupyörät jne.) Pyöräilijät käyttävät mielellään maatila tms. majoitusta, jossa on tarjolla edullisesti yösija ja aamupala. Maatilamajoitusta palvelevat muut yritykset kuten pienet elintarvikekioskit, kenties jonkin muun yrityksen yhteydessä. Rakennusvaiheen yrittäjät Lisäpalvelut (venesatama). Kielteisissä perusteluissa mainintoja esitettyjä teemoja olivat: Liian lyhyt sesonki Huono paikka rengastielle tai puitteet eivät ole riittävät Rengastie ei ole riittävä kehitystoimenpide alueen kehittymiselle. Negatiivinen mainekampanja, aktiivinen maanomistajien toiminta yrityksiä vastaan Liian paikallinen asia Rengastie lisää saastetta Olemassa olevien yritysten kehittäminen riittää, ei tarvita uusia Nykyiset pystyvät kasvattamaan kapasiteettia helposti, jos vain matkailijoita löytyy

7 Liite 2 (7) Yrittäjävolyymi ei pysty kasvamaan. Kysymys 8. Miten arvioitte Lietveden vesistöylityksen eri yhteysvaihtoehtojen soveltuvuutta rengastien luomiseksi? Vastaukset jakoivat selvästi mielipiteitä. Yhteysveneisiin, esim. kutsuveneisiin, ja polkupyörälosseihin/lauttoihin suhtauduttiin autolosseja/lauttoja neutraalimmin. Kaksi ensimmäistä keräsi tasapuolisesti kannatusta/ vastustusta, ja ääripään vastauksia (erittäin hyvä/erittäin huono) käytettiin vähemmän. Yhteysveneet, kuten kutsuveneet, keräsivät kannatusta ja vastustusta tasapuolisesti (Virhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt.). Vaihtoehto oli kuitenkin vähiten kannatettu. 123 vastaajasta vaihtoehtoa kannatti 34 % ja vastusti 36 %. Ei hyvä mutta ei huonokaan vastasi 25 %, ja 4 % ei osannut sanoa. 5Erittäin hyvä 4Hyvä 3Ei hyvä mutta ei 2Huono 1Erittäin huono EOSEn osaa sanoa 15% 19% 25% 11% 25% 4% Kuva 6. Yhteysveneitä, esim. kutsuveneitä. Polkupyörälosseja tai -lauttoja -vaihtoehto keräsi hieman enemmän kannatusta verrattuna yhteysveneisiin (Kuva 6). Vaihtoehto keräsi kannatusta ja vastustusta melko tasapuolisesti, mutta vaihtoehtoon suhtauduttiin varovaisen positiivisesti. 121 vastaajasta vaihtoehtoa kannatti 41 %, ja vastusti 37 %. Ei hyvä mutta ei huonokaan vastasi 20 % ja 2 % ei osannut sanoa. 5Erittäin hyvä 4Hyvä 3Ei hyvä mutta ei 2Huono 1Erittäin huono EOSEn osaa sanoa 18% 23% 20% 10% 27% 2% Kuva 6. Polkupyörälosseja/-lauttoja

8 Liite 2 (8) Selvästi parhaan kannatuksen sai autolosseja tai lauttoja -vaihtoehto (Kuva 7). 131 vastaajasta 49 % arvotti vaihtoehdon erittäin hyväksi ja 13 % hyväksi. Erittäin hyvä -vastausten määrä on merkittävästi suurempi kuin kahdessa aikaisemmassa vaihtoehdossa (yhteysveneet 15 %, polkupyörälossit/ -lautat 18 %, autolossit/ -lautat 49 %). Vaihtoehtoa kannatti 62 % ja vastusti 33 %. Ei hyvä mutta ei huonokaan vastasi vain 4 % vastaajista ja vain 2 % ei osannut sanoa. Vaihtoehto keräsi selvästi vähiten epävarmoja tai neutraaleja vastauksia. Se keräsi myös selvästi eniten äärivastauksia (erittäin hyvä/ huono). 5Erittäin hyvä 49% 4Hyvä 3Ei hyvä mutta ei 2Huono 4% 2% 13% 1Erittäin huono 31% EOSEn osaa sanoa 2% Kuva 7. Autolauttoja/-losseja. Kysyttäessä muita liikenneyhteyksiä Vetojaon vesistöylitykseen, kannatettavana vaihtoehtona pidettiin siltaa (5 mainintaa). Yhteyden toteuttamatta jättäminen sai 4 mainintaa. Yksittäisiä mainintoja saivat seuraavat vaihtoehdot: Autoyhteys/ moottoripyöräliikenne Pistohiekan lentokentän kunnostaminen Tunneli Ilmatyynyalus Lossi/ lautta Yhteyttä ei tarvita Yhteys tarvitaan Kysymys 9. Mistä-mihin tarvitsisitte mahdollisesti uusia vesistöyhteyksiä? Vetoajon ylitys sai 36 vastausta ja ei minnekään 24 vastausta. Muina mahdollisina vesistöylityspaikkoina tulivat esiin Kyläniemen/Sarviniemen/Tai-palsaaren suunta. Lähtöpaikkana mainittiin Lintusalon Suurniemi tai Sarviniemi. Yksittäisiä mainintoja saivat: Mustalahti - Sääski Ryhmäkuljetukset Kirkonkylästä Lintusalo Kurensalo

9 Liite 2 (9) Lintusalo Rokansalo Koko Puumalan Saimaan alueelle Kysymys 10. Lyhenisivätkö kulkumatkanne alueen palveluihin mahdollisten uusien yhteyksien myötä? Kyllä 34% Ei 44% En osaa sanoa 8% Ei vaikutusta 15% Kuva 8. Vastausten jakautuminen kysymyksessä 10. Vastauksia 133 Vastaajista 44 % omat kulkumatkat palveluihin eivät lyhenisi, reilun kolmanneksen matkat lyhenisivät ja 15 % matkoihin ne eivät vaikuttaisi. Kysymys 11. Minkälaisia etuja Lietveden rengastien kokonaisvaltainen kehittäminen matkailun näkökulmasta voi tuoda alueelle? Vastauksia kysymykseen saatiin suuri määrä (94 kpl). Vastaukset purettiin ja teemoitettiin. Alle on listattu teemat eniten mainintoja saaneesta lähtien. Sulkuihin on merkitty mainintojen määrä. Palveluiden ja palvelutarjonnan paraneminen. Palveluiden käyttäjämäärän kasvu (26) Välimatkojen lyheneminen ja kulkuyhteyksien paraneminen, vähentää (edestakaista) liikennettä ja haittaa ympäristölle (24) Ei mitään etuja (23) Puumalaan lisää matkailijoita ja asiakkaita sekä vakituisia ja loma-asukkaita (18) Houkuttelevuuden, tunnettavuuden sekä markkinoinnin paraneminen (17) Elinkeinotoiminnan ja työllisyyden vahvistaminen (16) Tuloja kunnalle, yrityksille ja asukkaille (16) Uusia yrittämisen mahdollisuuksia ja paremmat yrittämisen toimintaedellytykset (14) Puumalan kokonaisvaltainen hyvinvoinnin kehittyminen, esimerkiksi infrastruktuurinkehittämisen keinoin (10) Elinvoimaa, elävyyttä ja tapahtumia alueelle (myös uusille alueille) (9) Lisäarvoa eri kohderyhmille: paikallisille, mökkiläisille, turisteille, pyöräilijöille (4) Puumalan ja Saimaan alueen matkailun kehittäminen laajemmin (2) Rengastie on valmis tuote, jota on helppo markkinoida (2) Uusia elämyksiä turisteille (1) Uusia asumisen mahdollisuuksia (1) 12. Minkälaisia haittoja mielestänne Lietveden rengastien kokonaisvaltainen kehittäminen matkailun näkökulmasta voi tuoda alueelle?

10 Liite 2 (10) Vastauksia kysymykseen saatiin suuri määrä (84 kpl). Vastaukset purettiin ja teemoitettiin. Alle on listattu teemat eniten mainintoja saaneesta lähtien. Sulkuihin on merkitty mainintojen määrä. Ei haittoja tai ei merkittäviä haittoja (36) Haitat luonnolle tai maisemalle (20) Melua, pölyä, tai muita ympäristöhäiriöitä (10) Liikenteen lisääntyminen tai liikennevaarat (10) Roskaaminen, varkaudet tai muu häiriökäyttäytyminen (10) Haittaa maanomistajille, nykyisille asukkaille tai kesämökkiläisille (9) Täytyy toimia varovaisesti ja mahdolliset haitat minimoiden (8) Rengastie aiheuttaa kustannuksia kunnalle tai rengastiehen käytetyt rahat pois muista kehityskohteista (4) Imagohaitta (3) Kaikenlaista haittaa (3) Edut suurempia kuin haitat (3) Vaikutukset infrastruktuuriin, kuten teihin (2) Paikallisten asukkaiden aiheuttama sabotaasi ja boikotointi (2) Mahdollinen maan pakkolunastus (1) Yleisten rantojen menetys (1) Lisäkuluja tiemaksuihin (1) Matkailun tyrehtyminen (1) Puumalan matkailupalvelut hajoavat ja fokus häviää (1) Alun huuman jälkeen konkursseja (1) Hintojen nousu ja palveluiden ylitarjonta (1) Alueen kapasiteetin loppuminen (1) 13. Mihin suuntaan ylipäätään haluaisitte Lietveden rengastien alueen ja Puumalan kunnan kehittyvän matkailupalveluiden osalta tulevaisuudessa? Vastauksia kysymykseen saatiin suuri määrä (93 kpl). Vastaukset purettiin ja teemoitettiin. Alle on listattu teemat eniten mainintoja saaneesta lähtien. Sulkuihin on merkitty mainintojen määrä. Luontomatkailu, virkistysmatkailu sekä luonnon kunnioittaminen (24) Lisää matkailupalveluja ja yrittäjyyttä (16) Nykyisten matkailualueiden ja yrittäjyyden elvyttäminen (11) Ei rengastietä tai ei vetojaon ylitystä (11) Tiestön parantaminen ja reittien lisääminen (8) Matkailusesongin pidentäminen (7) Aktiivilomailu (7) Vesistömatkailu (veneily, lossit/lautat) (6) Ohjelmapalvelut (5) Tunnettuvuuden lisääminen (5) Lietveden rengastien kehittäminen on tärkeä (5) Puumalan historia ja tarinat sekä paikallisuus (5) Aluetta ei tarvitse/kannata kehittää (5) Ystävällinen, leppoisa tunnelma sekä yhteistyö (4) Avarakatseisuus, pitkäkatseisuus (4)

11 Liite 2 (11) Innovatiivisia matkailupalveluja (1) Palvelukokonaisuus mietitty tarkkaan (1) Palvelukokonaisuudet muiden matkailualueiden kanssa (1) Positiivista otetta ja auttamisen halua kunnalta (1) Vahvuuksien korostaminen (1) Monipuolisuus (1) Alueen kunnioitus (1) Omatoiminen matkailu (1) Elämysmatkailu (1) Markkinat ja toritapahtumat (1) Venäläisten palvelut kuntoon (1) Muiden hankkeiden kehittäminen (1) Kesäsesongin hyödyntäminen (1) Nykyisten mökkiläisten ja ikääntymisen huomioiminen palveluiden suunnittelussa (1) 14. Jos haluatte vielä antaa muuta palautetta selvitykseen liittyen, voitte kirjoittaa sen tähän. Muuta palautetta selvitykseen liittyen saatiin 57 kappaletta. Monet kannustavat rengastien selvitystä ja pitävät sitä Puumalan tulevaisuuden kannalta elintärkeänä hankkeena. Toisten vastaajien mielestä selvitys on hyödytön, rahantuhlausta tai puolueellisesti laadittu. Osa toivoo selvityksen etenevän paremmassa yhteishengessä. Joidenkin vastaajien parissa on epätietoisuutta selvityksen etenemisestä, ja esimerkiksi siitä, mahdollistaako tämä selvitys Vetojaon ylityksen konkreettisen toteutuksen. Ollaan huolissaan, vedetäänkö lossi /lautta/kutsuvene Natura alueen tai luonnonsuojelualueen päältä. Lisäksi kysytään, miksei riittäviä selvityksiä (esim. YVA) ole tehty. Palautteessa ollaan myös huolissaan pakkolunastuksista ja korvauksista mikäli Vetojaon ylitys toteutuu. Joidenkin mielestä kyselystä tai hankkeesta ei ole tiedotettu riittävästi.

Yhteenveto Humppilan logistiikka-alueen sosiaalisista vaikutuksista. Mari Andersson, Heta Koskue, Minna Malinen ja Heta Nurmi

Yhteenveto Humppilan logistiikka-alueen sosiaalisista vaikutuksista. Mari Andersson, Heta Koskue, Minna Malinen ja Heta Nurmi Mari Andersson, Heta Koskue, Minna Malinen ja Heta Nurmi Osuuskunta Team Kestävä Forssassa 30.4.2012 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 1 2 TOIMEKSIANNON TOTEUTUS... 2 2.1 Kysely... 2 2.2 Otanta... 2 3 KYSELYN VASTAUKSET...

Lisätiedot

Yrityskysely Tulokset

Yrityskysely Tulokset Yleiskaava 09 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.11.01 Yrityskysely Tulokset Sisällys 1 Johdanto... Yhteenveto tuloksista... 3 3 Kyselyn tulokset....1 Yrityksen tiedot....

Lisätiedot

NÄKYVÄ SAARISTO. Selvitystyön loppuraportti

NÄKYVÄ SAARISTO. Selvitystyön loppuraportti NÄKYVÄ SAARISTO Selvitystyön loppuraportti Maaliskuu 2013 1 Tausta, menetelmät ja prosessi 1.1 Projektin tausta Turun saaristo on kiinnostava ja vetovoimainen matkailualue ja Saariston rengastien avulla

Lisätiedot

TAPAHTUMAT MATKAKOHTEEN IMAGON RAKENTAJINA -hankkeen loppuraportti

TAPAHTUMAT MATKAKOHTEEN IMAGON RAKENTAJINA -hankkeen loppuraportti TAPAHTUMAT MATKAKOHTEEN IMAGON RAKENTAJINA -hankkeen loppuraportti 1.9.2013 31.12.2014 Jenni Mikkonen & Ira Lahovuo Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Itä-Suomen yliopisto Sisällys 1. JOHDANTO... 3

Lisätiedot

SELVITYS MATKAILUYRITYSTEN KEHITTÄMISTARPEISTA 2007 2013 MIKKELIN JA SAVONLINNAN SEUDULLA SEKÄ HEINÄVEDELLÄ

SELVITYS MATKAILUYRITYSTEN KEHITTÄMISTARPEISTA 2007 2013 MIKKELIN JA SAVONLINNAN SEUDULLA SEKÄ HEINÄVEDELLÄ Nina Rinkinen Päivikki Liukkonen Virpi Leskinen SELVITYS MATKAILUYRITYSTEN KEHITTÄMISTARPEISTA 7 MIKKELIN JA SAVONLINNAN SEUDULLA SEKÄ HEINÄVEDELLÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu A: Tutkimuksia ja raportteja

Lisätiedot

Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta maaseudulla

Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta maaseudulla Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta maaseudulla Tutkimusraportti Keski-Suomen, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueilta Kaisa Merilahti Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta

Lisätiedot

YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI: VALTATIE 13 TIELINJAUSVAIHTOEHDOISTA SAARIJÄRVEN ASEMANKANNAKSELLA

YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI: VALTATIE 13 TIELINJAUSVAIHTOEHDOISTA SAARIJÄRVEN ASEMANKANNAKSELLA YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI: VALTATIE 13 TIELINJAUSVAIHTOEHDOISTA SAARIJÄRVEN ASEMANKANNAKSELLA Timo Itäpuisto 31.8.2010 SISÄLTÖ: 1. TAUSTA...3 1.1. Yritysvaikutusten arviointi (YRVA) osana Saarijärven

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON MATKAILUSTRATEGIA

POHJOIS-SAVON MATKAILUSTRATEGIA POHJOIS-SAVON 2015 MATKAILUSTRATEGIA A:73 Kuopio 2011 Painosmäärä 100 kpl Taitto Thomasmedia Painopaikka Kopijyvä ISSN 1797-4402 ISBN 978-952-5759-56-3 ISSN pdf 978-952-5759-57-0 Pohjois-Savon liitto PL

Lisätiedot

Pohjoiskarjalaisten pienten ja keskisuurten yritysten Venäjäyhteistyöpotentiaali

Pohjoiskarjalaisten pienten ja keskisuurten yritysten Venäjäyhteistyöpotentiaali SPATIA Raportteja 4/2008 Pohjoiskarjalaisten pienten ja keskisuurten yritysten Venäjäyhteistyöpotentiaali ja tukitarpeet Kristiina Korhonen Riitta Kosonen Tiinamari Sivonen Pasi Saukkonen Alue- ja kuntatutkimuskeskus

Lisätiedot

HOSSAN MATKAILUALUEEN MASTER PLAN 2015 2025

HOSSAN MATKAILUALUEEN MASTER PLAN 2015 2025 Luonnostaan monipuolinen Hossa HOSSAN MATKAILUALUEEN MASTER PLAN 2015 2025 Selvitys Anna-Riitta Sulander projektipäällikkö Hossan matkailualueen master plan -hanke Suomussalmen kunta Huhtikuu 2015 Tiivistelmä

Lisätiedot

LIISAN POLUN MATKAILUREITTI -HANKESUUNNITELMA

LIISAN POLUN MATKAILUREITTI -HANKESUUNNITELMA LIISAN POLUN MATKAILUREITTI -HANKESUUNNITELMA Mirva Tarvainen Opinnäytetyö Toukokuu 2003 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Lisätiedot

HOSSAN MATKAILUALUEEN MASTER PLAN 2015 2025

HOSSAN MATKAILUALUEEN MASTER PLAN 2015 2025 Luonnostaan monipuolinen Hossa HOSSAN MATKAILUALUEEN MASTER PLAN 2015 2025 Kehittämissuunnitelma Tiivistelmä Hossan matkailualueen master plan -hankkeen tavoitteena oli etsiä ratkaisuja 1) yrittäjyyden

Lisätiedot

Salon keskustan sosiaalisen ympäristön selvitys

Salon keskustan sosiaalisen ympäristön selvitys Salon keskustan sosiaalisen ympäristön selvitys Asukaskysely Nuorisokysely Eläytymismenetelmä Turun ammattikorkeakoulu Tekniikka, ympäristö ja talous Anna Kangas & Jari Hietaranta 2011 SISÄLTÖ 1. Esipuhe

Lisätiedot

Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä

Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä Tutkimuksia 2 / 2012-1 - - 2 - Rukan matkailuyritysten yhteistyö Naturpolis Kuusamo Tutkimuksia 2 / 2012 Rukan matkailuyritysten

Lisätiedot

Juuret kylässä kyläläisten vahva sitoutuminen Vuolenkoski-Koskenniskan valtti

Juuret kylässä kyläläisten vahva sitoutuminen Vuolenkoski-Koskenniskan valtti Juuret kylässä kyläläisten vahva sitoutuminen Vuolenkoski-Koskenniskan valtti Loppuraportti kotitalouksien, seurojen ja senioreiden keskustelutuokioista OmaVerkko-hankkeessa vuosina 2012 2014 OmaVerkko-hanke

Lisätiedot

!"#$%&&#'&()*+,'$#-#&',()-%&)./0""%&//&'1(),,#'2323!

!#$%&&#'&()*+,'$#-#&',()-%&)./0%&//&'1(),,#'2323! !"#$%&&#'&()*+,'$#-#&',()-%&)./0""%&//&'1(),,#'2323! Lapin nuorten näkemyksiä työstä ja elämästä Lapissa Lapin liitto !"#$%&&#'()*+,-'$#.#&'' -)*.%&*/0122%&00&'3)*--#'4545!' Lapin nuorten näkemyksiä työstä

Lisätiedot

Kunta luontomatkailun kehittäjänä

Kunta luontomatkailun kehittäjänä ISBN 978-951-40-2454-2 (PDF) ISSN 1795-150X Kunta luontomatkailun kehittäjänä Leena Petäjistö ja Ashley Selby www.metla.fi Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute

Lisätiedot

Mikkeli vuonna 2020. Tulevaisuuspohdinnan tulokset 8.3.2009

Mikkeli vuonna 2020. Tulevaisuuspohdinnan tulokset 8.3.2009 Mikkeli vuonna 2020 Tulevaisuuspohdinnan tulokset 8.3.2009 Sisältö Tavoite... 3 Osallistaminen... 4 Menetelmä... 5 Tulokset... 6 Yhteenveto... 6 Alle 36-vuotiaat... 7 36-55-vuotiaat... 8 Yli 55-vuotiaat...

Lisätiedot

Hajalan kyläsuunnitelma

Hajalan kyläsuunnitelma Hajalan kyläsuunnitelma Luonnos 17.11.2011 Sisällysluettelo: 1. Miksi kyläsuunnitelma laadittiin ja miten? 2. Historiasta nykypäivään 3. Kylän nykytilanne Sijainti ja liikenne Kunnallistekniikka Palvelut

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA. AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA. AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti 1 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA AMKE ry:n jäsenkyselyn

Lisätiedot

Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-2013 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ

Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-2013 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ SELVITYKSIÄ: 47 Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-20 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ RESEARCH PAPERS Vireä Tunturi-Lappi 2007-20 kehittämisohjelman toteutumisen

Lisätiedot

Sappeen matkailualueen kehittämissuunnitelma 1

Sappeen matkailualueen kehittämissuunnitelma 1 Alkusanat Sappee on yksi eteläisen Suomen suosituimpia hiihtokeskuksia, jonka kehitys on viime vuosina ollut nopeaa. Kilpailu hiihtokeskusten kesken on kuitenkin kiihtymässä ja siinä mukana pysyminen edellyttää

Lisätiedot

VANTAAN MATKAKESKUKSEN (LENTOASEMA- TIKKURILA) INFORMAATIO JA JOUKKOLIIKENNELINKKI

VANTAAN MATKAKESKUKSEN (LENTOASEMA- TIKKURILA) INFORMAATIO JA JOUKKOLIIKENNELINKKI Vantaan kaupunki Joukkoliikenneyksikkö C 9:2004 Joukkoliikenne 2:2004 VANTAAN MATKAKESKUKSEN (LENTOASEMA- TIKKURILA) INFORMAATIO JA JOUKKOLIIKENNELINKKI 9.6.2004 TIIVISTELMÄ Vantaan kaupunki ja LT-Konsultit

Lisätiedot

Toritutkimus. Aineistonhankinta- ja analyysimenetelmät

Toritutkimus. Aineistonhankinta- ja analyysimenetelmät Terhi Palojärvi & Nina Kukkonen Jyväskylän Yliopiston Kauppakorkeakoulu 11.5.2015 Toritutkimus Tämän Jyväskylän toria käsittelevän tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa, millainen Jyväskylän torin pitäisi

Lisätiedot

Luontomatkailun yritystoiminta Suomessa

Luontomatkailun yritystoiminta Suomessa ISBN 978-951-40-2393-4 (PDF) ISSN 1795-150X Luontomatkailun yritystoiminta Suomessa Leena Petäjistö ja Ashley Selby www.metla.fi Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute

Lisätiedot

Päivi Tommola (toim.) Matkalla tulevaan matkailupalvelutuotannon näkymiä

Päivi Tommola (toim.) Matkalla tulevaan matkailupalvelutuotannon näkymiä Päivi Tommola (toim.) Matkalla tulevaan matkailupalvelutuotannon näkymiä Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C, Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 116 Päivi Tommola

Lisätiedot

Pyörämatkailun edistämisohjelma, selvitys ohjelman laatimis- ja sisältötarpeista

Pyörämatkailun edistämisohjelma, selvitys ohjelman laatimis- ja sisältötarpeista 1 Valtakunnallinen pyörämatkailureittityöryhmä 17.11.2003 Pyörämatkailun edistämisohjelma, selvitys ohjelman laatimis- ja sisältötarpeista Sisällysluettelo: 1. Johdanto 2. Pyörämatkailupolitiikan tarve

Lisätiedot

Executive Summary. Venäläismatkailijoiden odotukset ja ostokäyttäytyminen

Executive Summary. Venäläismatkailijoiden odotukset ja ostokäyttäytyminen Executive Summary Venäläismatkailijoiden odotukset ja ostokäyttäytyminen Venäläismatkailijat tuovat merkittävästi matkailutuloja Helsinkiin sekä muualle Suomeen. Viime vuonna he tekivät pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

JÄMSÄN VT 9 /VT 24 RISTEYSALUEEN KAUPALLINEN, ARKKITEHTONINEN JA TOIMINNALLINEN SUUNNITELMA. Tilaaja: Jämsek Oy. Toteuttaja: Infonia Oy

JÄMSÄN VT 9 /VT 24 RISTEYSALUEEN KAUPALLINEN, ARKKITEHTONINEN JA TOIMINNALLINEN SUUNNITELMA. Tilaaja: Jämsek Oy. Toteuttaja: Infonia Oy Syksy 2013/Kevät 2014 Toteuttaja: Infonia Oy Tilaaja: Jämsek Oy ARKKITEHTONINEN JA TOIMINNALLINEN SUUNNITELMA JÄMSÄN VT 9 /VT 24 RISTEYSALUEEN KAUPALLINEN, ItIF(O 4.12.20 13 2(70) SISÄLLYSLUETTELO SELVITYKSEN

Lisätiedot

Suomen matkailustrategia 2020. 4 hyvää syytä edistää matkailutoimialojen kehitystä

Suomen matkailustrategia 2020. 4 hyvää syytä edistää matkailutoimialojen kehitystä Suomen matkailustrategia 2020 4 hyvää syytä edistää matkailutoimialojen kehitystä SISÄLTÖ Tiivistelmä...3 Johdanto...5 Neljä hyvää syytä edistää matkailutoimialojen kehitystä...6 Matkailualan trendit...13

Lisätiedot