Kysymys 2. Minkälaisia palveluita mielestänne Lietveden rengastie ja sen lähialue tarvitsevat lisää kehittyäkseen houkuttelevaksi matkailualueeksi?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kysymys 2. Minkälaisia palveluita mielestänne Lietveden rengastie ja sen lähialue tarvitsevat lisää kehittyäkseen houkuttelevaksi matkailualueeksi?"

Transkriptio

1 Liite 2 (1) 1.1 Asukaskysely Asukaskysely toteutettiin pääosin kunnan Internet-sivuilla Lisäksi oli mahdollisuus vastata Vastausaikana kyselyyn tuli 140 vastausta, ja lisäksi kaksi erillistä kirjallista palautetta. Vastausten määrä vaihteli eri kysymyksissä välillä. Kysymys 1. Tulisiko mielestänne Lietveden rengastien kokonaisuutta kehittää tunnetuksi matkailutuotteeksi - esimerkiksi Saimaan saariston rengasreitiksi? Noin kaksi kolmasosaa 133 kyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, että Lietveden rengastien kokonaisuutta tulee kehittää tunnetuksi matkailutuotteeksi (Kuva 1). 100% 80% 60% 40% 20% 0% 65% Kyllä 35% Ei Kuva 1. Suhtautuminen rengastien kehittämiseen. Perusteluja Lietveden rengastien kehittämisen puolesta saatiin 79 kappaletta, Monet vastaajaan mielestä rengastie lyhentää matkoja esim. Mikkeliin ja säästää ajokilometrejä. Rengastien keinoin on mahdollista luoda monipuolisempia reittejä, parempikuntoisia ja turvallisempia teitä. Monet pitivät rengastietä tarpeellisena, koska se parantaa Puumalan elinkeinomahdollisuuksia ja palveluja sekä lisää työpaikkoja ja parantaa yrittäjien toimintamahdollisuuksia alueella. Rengastien kehittämisen uskottiin nostavan mökkitonttien hintaa ja vetovoimaa. Monet vastaajat arvostavat alueen luonnonkauneutta, saaristoa ja vesistönäkymiä. Tuotiin esiin, että luonnonkauneus auttaa rengastien tunnetuksi tekemistä ja kaunis maisemareitti on matkailijalle elämys. Rengastie turvaa vastaajien mukaan Puumalan elinvoimaisuutta ja alueen asutettuna pitämisen. Alueen aktivointi ja kehittäminen on vastaajien mukaan tarpeen Puumalassa. Tuotiin myös esille, että Puumala elää tulevaisuuden matkailusta. Vastaajat pitivät matkailua tärkeänä elinkeinona Puumalalle, ja uskoivat rengastien lisäävän matkailun mahdollisuuksia ja matkailijoiden määrää alueella. Rengastie kehittää vastaajien mukaan Puumalan tunnettavuutta, ja luo pohjaa koko alueen matkailun kehittämiselle. Perusteluja Lietveden rengastietä vastaan saatiin 42 kappaletta.

2 Liite 2 (2) Rengastiehen kielteisesti suhtautuvien perusteluista nousi esille selkeästi kaksi teemaa. Eniten esitettynä teemana tulivat esiin rengastien tarpeettomuus tai kysynnän puute. Toisena keskeisenä teemana tuli esiin pelko alueen luontoarvojen heikkenemisestä ja rauhan menetyksestä. Pienempinä teemoina esitettiin pelko ympäristöhäiriöiden, kuten melun tai saasteiden lisääntymisestä. Osa vastaajista piti hanketta kalliina. Osan mielestä haitta vakituisille tai kesäasukkaille lisääntyy. Toisten mielestä muita kohteita, kuten Koskenselkää, Sahanlahtea, Kuoresniemeä tai Puumalan satamaa pitäisi kehittää ennemmin kuin rengastietä ja sitä koskevaa aluetta. Yksittäisinä kommentteina tulivat esiin turvallisuuden heikkeneminen huonokuntoisten teiden takia. Pelättiin myös että Puumalan maine heikkenee. Nähtiin, että pienimuotoinen kehitys luontomatkailijoiden, pyöräilijöiden tarpeisiin olisi hyväksyttävissä, mutta autoilua ja häiriöitä lisäävää lossia Vetojaon yli ei hyväksytä. Kustannusten nähtiin myös olevan hyötyjä suurempia. Kysymys 2. Minkälaisia palveluita mielestänne Lietveden rengastie ja sen lähialue tarvitsevat lisää kehittyäkseen houkuttelevaksi matkailualueeksi? Palveluiden kehittämiseen Lietveden rengastien alueella suhtauduttiin pääosin positiivisesti. Vastaajamäärä vaihteli välillä. Erityisen toivottavina pidettiin luontomatkapalveluita (80 % kyllä/ 13 % ei), risteilyjä (67 %/ 17 %), venepalveluita (66 %/ 17 %), pysähdys- ja lepopaikkoja (72 %/ 16 %), sekä vuokrattavia mökkejä (67 %/ 20 %) Jonkin verran toivottavina palveluina pidettiin leirintä-, ja caravanalueita (60 % kyllä/ 27 % ei), ravintoloita (59 %/ 24 %), kauppoja (58 %/ 22 %), käsityöläispajoja (63 %/ 19 %), kulttuuripalveluita (55 %/ 23 %), virkistäytymisja hyvinvointipalveluita (61 %/ 24 %) sekä pysäköintipaikkoja (53 %/ 23 %). Sellaisia palveluita, joita ei pidetä alueella toivottavina olivat hotellit (22 % kyllä/55 % ei), asuntoautovuokraus (22 %/ 56%) sekä elämys- ja teemapuistot (24%/ 54%). Viihdetarjonnan lisääntymiseen suhtauduttiin enemmän kielteisesti kuin positiivisesti (29 % kyllä/ 43 % ei). Muina kehittämistoimenpiteinä nousivat esiin paikallinen palvelutarjonta, historia ja paikallisuus. Opastuksen ja kalastus- ja veneilymahdollisuuksien parantamista pidettiin tärkeänä. Keskeisenä teemana nousivat myös esiin aktiivilomailun ja välinevuokrauksen lisääminen. Yksittäisinä parantamistoimenpiteinä ehdotettiin seuraavia: Luontoelämyspalvelut Lauttayhteys/lossi Palveluita paikallisille Turvalliset reitit Palveluiden lisääminen yleisesti Edullinen loma Tapahtumien, kuten markkinoiden ja kylätapahtumien järjestäminen

3 Liite 2 (3) Ei rengastietä. Kysymys 3. Mihin Lietveden rengastien alueelle tarvitaan erityisesti uusia palveluita? voitte valita useamman vaihtoehdon Palvelujen sijoittamisesta Lietveden alueella ei ollut selkeää, eniten kannatusta kerännyttä vaihtoehtoa, vaan kaikki vaihtoehdot saivat kannatusta. 121 vastaajasta pieni enemmistö kannatti kuitenkin palveluiden kehittämistä Pistohiekan Sahanlahden alueella ja eteläisessä saaristossa. Hieman alle puolet vastaajista kannatti palveluiden kehittämistä Puumalan kirkonkylässä ja Hurissalossa. Puumalan kirkonkylä 46% Pistohiekka-Sahanlahti Eteläinen saaristo - Lintusaloon päättyvä 63% 59% Hurissalo 42% Kuva 2. Minne palveluita tarvitaan vastaajien mielestä Kysyttäessä minne muualle palveluita pitäisi kehittää, kannatusta saivat Niinisaari, Lintusalo, Liukkosenmäki ja Pistohiekka. Osa vastaajista toivoo palveluiden kehittämistä yleisesti, osa ei halua palveluita kehitettävän lainkaan. Kysymys 4. Mitä teemoja mielestänne tulisi korostaa Lietveden rengastien matkailubrändin rakentamisessa? Voitte valita useamman vaihtoehdon Selkeästi kannatettavina brändeinä nähdään puhdas luonto ja sen ainutlaatuisuus. Alle puolet vastaajista toivoi korostettavan hyviä pyöräilyteitä. Monipuolisuutta kannatti vain alle kolmasosa ja erinomaista tiestöä ainoastaan reilu kymmenesosa vastaajista. Vastauksia saatiin 111 kappaletta (Kuva 3).

4 Liite 2 (4) Puhdas luonto Ainutlaatuinen vesistö 85% 87% Monipuolinen palvelutarjonta Erinomainen tiestö Hyvät pyöräilytiet 13% 28% 41% Kuva 3. Korostettavia matkailubrädejä Lietveden rengastien alueella. Muina teemoina tulevat esiin luonto, rauha ja maisemat. Myös ekologinen matkailu, kalat ja kalastus, historian korostaminen sekä paikalliset palvelut ja tuotteet saavat kannatusta. Palveluiden ja tiestön kehittäminen yleisesti, palvelukokonaisuuksien kehittäminen sekä laivayhteydet/risteilyt mainittiin. Osa kommentoijista ei halunnut rengastietä tai sen brändiä kehitettävän mitenkään. Kommentteja saatiin 31 kappaletta. Kysymys 5. Kun Lietveden rengastietä kehitetään matkailukohteena, kasvaako/ nouseeko alueen: 132 vastaajasta lähes 70 % kokee, että alueen tunnettuus/houkuttelevuus nousee kotimaisten matkailijoiden silmissä, kun rengastietä kehitetään matkailukohteena. Lähes neljännes (24 %) vastaajista on eri mieltä tästä väittämästä. 7 % vastaajista ei ole samaa eikä eri mieltä, ja 1 % ei osaa sanoa. Kysyttäessä tunnettutta/houkuttelevuutta ulkomaisten matkailijoiden silmissä, vastaukset olivat lähes identtiset (68 %, 23 %, 7 %, 2 %). Vastauksia saatiin 129. Vastaukset olivat samankaltaisia myös kysyttäessä alueen matkailijamääristä kokonaisuutena sekä alueen matkailupalvelujen kysynnästä. Pääosa vastaajista uskoo alueen matkailijamäärän ja matkailupalveluiden kysynnän lisääntyvän (68 % ja 69 % vastaajista). Vastauksia saatiin 131 ja 130 kappaletta. Kysyttäessä kasvavatko/nousevatko alueen palveluiden hinnat, vastaukset olivat varovaisempia. 129 vastaajasta 41 % uskoo, että palveluiden hinnat nousevat, ja 23 % uskoo hintojen laskevan. Ei samaa muttei eri mieltäkään oli 29 % vastaajista ja 7 % ei osannut sanoa. Tonttien hintojen uskottiin nousevat. 131 vastaajasta 47 % uskoi tonttien hintojen nousevan ja 26 % laskevan. Ei samaa muttei eri mieltä oli 21 % vastaajista ja 6 % ei osannut sanoa. Myös kiinteistöjen arvon odotettiin nousevan (51 % kyllä, 29 % ei, 16 % neutraali, 5 % EOS, vastauksia 129). Kysymys 6. Toisiko Lietveden rengastien kehittäminen lisää kysyntää alueen yritysten palveluille?

5 Liite 2 (5) Lietveden rengastien uskotaan tuovat lisää kysyntää yritysten palveluille. 134 vastaajasta kaksi kolmannesta uskoo rengastien lisäävän kysyntää, lähes neljännes % ei usko, ja 9 % ei osaa sanoa (Kuva 4). Kyllä 67% Ei 24% En osaa sanoa 9% Kuva 4. Lisääkö rengastien kehittäminen alueen yritysten kysyntää? Perustelevissa vastauksissa toistuu kaksi selkeää teemaa. Selvästi eniten kannatusta saa ajatus, että rengastie on selkeä matkailukohde ja sitä kautta liikkujien lisääntyminen Puumalassa luo lisää kysyntää palveluille. Toinen kannatusta kerännyt teema on yhteyksien ja tätä kautta saavutettavuuden paraneminen Puumalassa. Rengastie tuo palvelut helpommin saataville ja liikkuminen alueella lisääntyy. Samalla palveluiden ja yritysten kysyntä ja toimintaedellytykset paranevat. Mainittuja teemoja olivat myös hyvät kokemukset muista reiteistä, kuten Turun saariston rengastiestä. Muut vastaavat hankkeet ovat menestyneet ja luoneet alueella palveluja. Tunnettavuuden lisääntyminen alueella tuo lisää käyttäjiä palveluille ja asiakkaat levittävät hyvää sanaa edelleen. Rengastien kehittämiseen kielteisesti suhtautuvat uskovat, että rengastien käyttö jäisi vähäiseksi tai että rengastie ei ole riittävä kehitystoimi. Yksittäisen maininnan keräsivät seuraavat kielteiset perustelut: nykyisten teiden parantaminen loisi kysyntää vastustus on aktiivista ja näkyvää saasteet lisääntymivät lossin käyttömaksu karkottaa asiakkaita rengastien käyttäjät eivät tarvitse palveluja. Kysymys 7. Houkuttelisiko Lietveden rengastien kehittäminen alueelle uusia matkailu- ja muita yrittäjiä? 134 vastaajasta hieman alle 60 % uskoo rengastien houkuttelevan alueelle yrittäjiä, neljännes uskoo että se ei lisää yrittäjiä, hieman alle 20 % ei osannut sanoa.

6 Liite 2 (6) Kyllä 59% Ei 24% En osaa sanoa 17% Kuva 5. Diagrammi vastausten jakautumisesta kysymyksessä 7. Perusteluissa rengastien selkeän matkailukohteen nähdään luovan kysyntää ja uusia mahdollisuuksia yrittämiseen. Monet vastaajat näkivät kyseisen kehityksen myös toivottavana. Muita kannattavia perusteluita olivat: Rengastie voi houkutella paikallisia työllistämään itsensä aloittamalla matkailuun liittyvän elinkeinotoiminnan Yhteydet paranevat Jo tällä hetkellä alueella asuvien työllistävät itsensä aloittamalla matkailuun liittyvän/tukevan elinkeinotoiminnan Matkailu on ainut potentiaalinen toimiala, johon voi syntyä kasvua Parantunut tunnettavuus houkuttelee yrittäjiä Rengastien olisi ainutlaatuinen. Osa vastaajista listasi aloja, joille uutta yrittäjyyttä on mahdollista syntyä. Näitä ovat: Luontomatkailuyrittäjä (ei ole vielä) Kalustovuokrausta (kanootit, polkupyörät jne.) Pyöräilijät käyttävät mielellään maatila tms. majoitusta, jossa on tarjolla edullisesti yösija ja aamupala. Maatilamajoitusta palvelevat muut yritykset kuten pienet elintarvikekioskit, kenties jonkin muun yrityksen yhteydessä. Rakennusvaiheen yrittäjät Lisäpalvelut (venesatama). Kielteisissä perusteluissa mainintoja esitettyjä teemoja olivat: Liian lyhyt sesonki Huono paikka rengastielle tai puitteet eivät ole riittävät Rengastie ei ole riittävä kehitystoimenpide alueen kehittymiselle. Negatiivinen mainekampanja, aktiivinen maanomistajien toiminta yrityksiä vastaan Liian paikallinen asia Rengastie lisää saastetta Olemassa olevien yritysten kehittäminen riittää, ei tarvita uusia Nykyiset pystyvät kasvattamaan kapasiteettia helposti, jos vain matkailijoita löytyy

7 Liite 2 (7) Yrittäjävolyymi ei pysty kasvamaan. Kysymys 8. Miten arvioitte Lietveden vesistöylityksen eri yhteysvaihtoehtojen soveltuvuutta rengastien luomiseksi? Vastaukset jakoivat selvästi mielipiteitä. Yhteysveneisiin, esim. kutsuveneisiin, ja polkupyörälosseihin/lauttoihin suhtauduttiin autolosseja/lauttoja neutraalimmin. Kaksi ensimmäistä keräsi tasapuolisesti kannatusta/ vastustusta, ja ääripään vastauksia (erittäin hyvä/erittäin huono) käytettiin vähemmän. Yhteysveneet, kuten kutsuveneet, keräsivät kannatusta ja vastustusta tasapuolisesti (Virhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt.). Vaihtoehto oli kuitenkin vähiten kannatettu. 123 vastaajasta vaihtoehtoa kannatti 34 % ja vastusti 36 %. Ei hyvä mutta ei huonokaan vastasi 25 %, ja 4 % ei osannut sanoa. 5Erittäin hyvä 4Hyvä 3Ei hyvä mutta ei 2Huono 1Erittäin huono EOSEn osaa sanoa 15% 19% 25% 11% 25% 4% Kuva 6. Yhteysveneitä, esim. kutsuveneitä. Polkupyörälosseja tai -lauttoja -vaihtoehto keräsi hieman enemmän kannatusta verrattuna yhteysveneisiin (Kuva 6). Vaihtoehto keräsi kannatusta ja vastustusta melko tasapuolisesti, mutta vaihtoehtoon suhtauduttiin varovaisen positiivisesti. 121 vastaajasta vaihtoehtoa kannatti 41 %, ja vastusti 37 %. Ei hyvä mutta ei huonokaan vastasi 20 % ja 2 % ei osannut sanoa. 5Erittäin hyvä 4Hyvä 3Ei hyvä mutta ei 2Huono 1Erittäin huono EOSEn osaa sanoa 18% 23% 20% 10% 27% 2% Kuva 6. Polkupyörälosseja/-lauttoja

8 Liite 2 (8) Selvästi parhaan kannatuksen sai autolosseja tai lauttoja -vaihtoehto (Kuva 7). 131 vastaajasta 49 % arvotti vaihtoehdon erittäin hyväksi ja 13 % hyväksi. Erittäin hyvä -vastausten määrä on merkittävästi suurempi kuin kahdessa aikaisemmassa vaihtoehdossa (yhteysveneet 15 %, polkupyörälossit/ -lautat 18 %, autolossit/ -lautat 49 %). Vaihtoehtoa kannatti 62 % ja vastusti 33 %. Ei hyvä mutta ei huonokaan vastasi vain 4 % vastaajista ja vain 2 % ei osannut sanoa. Vaihtoehto keräsi selvästi vähiten epävarmoja tai neutraaleja vastauksia. Se keräsi myös selvästi eniten äärivastauksia (erittäin hyvä/ huono). 5Erittäin hyvä 49% 4Hyvä 3Ei hyvä mutta ei 2Huono 4% 2% 13% 1Erittäin huono 31% EOSEn osaa sanoa 2% Kuva 7. Autolauttoja/-losseja. Kysyttäessä muita liikenneyhteyksiä Vetojaon vesistöylitykseen, kannatettavana vaihtoehtona pidettiin siltaa (5 mainintaa). Yhteyden toteuttamatta jättäminen sai 4 mainintaa. Yksittäisiä mainintoja saivat seuraavat vaihtoehdot: Autoyhteys/ moottoripyöräliikenne Pistohiekan lentokentän kunnostaminen Tunneli Ilmatyynyalus Lossi/ lautta Yhteyttä ei tarvita Yhteys tarvitaan Kysymys 9. Mistä-mihin tarvitsisitte mahdollisesti uusia vesistöyhteyksiä? Vetoajon ylitys sai 36 vastausta ja ei minnekään 24 vastausta. Muina mahdollisina vesistöylityspaikkoina tulivat esiin Kyläniemen/Sarviniemen/Tai-palsaaren suunta. Lähtöpaikkana mainittiin Lintusalon Suurniemi tai Sarviniemi. Yksittäisiä mainintoja saivat: Mustalahti - Sääski Ryhmäkuljetukset Kirkonkylästä Lintusalo Kurensalo

9 Liite 2 (9) Lintusalo Rokansalo Koko Puumalan Saimaan alueelle Kysymys 10. Lyhenisivätkö kulkumatkanne alueen palveluihin mahdollisten uusien yhteyksien myötä? Kyllä 34% Ei 44% En osaa sanoa 8% Ei vaikutusta 15% Kuva 8. Vastausten jakautuminen kysymyksessä 10. Vastauksia 133 Vastaajista 44 % omat kulkumatkat palveluihin eivät lyhenisi, reilun kolmanneksen matkat lyhenisivät ja 15 % matkoihin ne eivät vaikuttaisi. Kysymys 11. Minkälaisia etuja Lietveden rengastien kokonaisvaltainen kehittäminen matkailun näkökulmasta voi tuoda alueelle? Vastauksia kysymykseen saatiin suuri määrä (94 kpl). Vastaukset purettiin ja teemoitettiin. Alle on listattu teemat eniten mainintoja saaneesta lähtien. Sulkuihin on merkitty mainintojen määrä. Palveluiden ja palvelutarjonnan paraneminen. Palveluiden käyttäjämäärän kasvu (26) Välimatkojen lyheneminen ja kulkuyhteyksien paraneminen, vähentää (edestakaista) liikennettä ja haittaa ympäristölle (24) Ei mitään etuja (23) Puumalaan lisää matkailijoita ja asiakkaita sekä vakituisia ja loma-asukkaita (18) Houkuttelevuuden, tunnettavuuden sekä markkinoinnin paraneminen (17) Elinkeinotoiminnan ja työllisyyden vahvistaminen (16) Tuloja kunnalle, yrityksille ja asukkaille (16) Uusia yrittämisen mahdollisuuksia ja paremmat yrittämisen toimintaedellytykset (14) Puumalan kokonaisvaltainen hyvinvoinnin kehittyminen, esimerkiksi infrastruktuurinkehittämisen keinoin (10) Elinvoimaa, elävyyttä ja tapahtumia alueelle (myös uusille alueille) (9) Lisäarvoa eri kohderyhmille: paikallisille, mökkiläisille, turisteille, pyöräilijöille (4) Puumalan ja Saimaan alueen matkailun kehittäminen laajemmin (2) Rengastie on valmis tuote, jota on helppo markkinoida (2) Uusia elämyksiä turisteille (1) Uusia asumisen mahdollisuuksia (1) 12. Minkälaisia haittoja mielestänne Lietveden rengastien kokonaisvaltainen kehittäminen matkailun näkökulmasta voi tuoda alueelle?

10 Liite 2 (10) Vastauksia kysymykseen saatiin suuri määrä (84 kpl). Vastaukset purettiin ja teemoitettiin. Alle on listattu teemat eniten mainintoja saaneesta lähtien. Sulkuihin on merkitty mainintojen määrä. Ei haittoja tai ei merkittäviä haittoja (36) Haitat luonnolle tai maisemalle (20) Melua, pölyä, tai muita ympäristöhäiriöitä (10) Liikenteen lisääntyminen tai liikennevaarat (10) Roskaaminen, varkaudet tai muu häiriökäyttäytyminen (10) Haittaa maanomistajille, nykyisille asukkaille tai kesämökkiläisille (9) Täytyy toimia varovaisesti ja mahdolliset haitat minimoiden (8) Rengastie aiheuttaa kustannuksia kunnalle tai rengastiehen käytetyt rahat pois muista kehityskohteista (4) Imagohaitta (3) Kaikenlaista haittaa (3) Edut suurempia kuin haitat (3) Vaikutukset infrastruktuuriin, kuten teihin (2) Paikallisten asukkaiden aiheuttama sabotaasi ja boikotointi (2) Mahdollinen maan pakkolunastus (1) Yleisten rantojen menetys (1) Lisäkuluja tiemaksuihin (1) Matkailun tyrehtyminen (1) Puumalan matkailupalvelut hajoavat ja fokus häviää (1) Alun huuman jälkeen konkursseja (1) Hintojen nousu ja palveluiden ylitarjonta (1) Alueen kapasiteetin loppuminen (1) 13. Mihin suuntaan ylipäätään haluaisitte Lietveden rengastien alueen ja Puumalan kunnan kehittyvän matkailupalveluiden osalta tulevaisuudessa? Vastauksia kysymykseen saatiin suuri määrä (93 kpl). Vastaukset purettiin ja teemoitettiin. Alle on listattu teemat eniten mainintoja saaneesta lähtien. Sulkuihin on merkitty mainintojen määrä. Luontomatkailu, virkistysmatkailu sekä luonnon kunnioittaminen (24) Lisää matkailupalveluja ja yrittäjyyttä (16) Nykyisten matkailualueiden ja yrittäjyyden elvyttäminen (11) Ei rengastietä tai ei vetojaon ylitystä (11) Tiestön parantaminen ja reittien lisääminen (8) Matkailusesongin pidentäminen (7) Aktiivilomailu (7) Vesistömatkailu (veneily, lossit/lautat) (6) Ohjelmapalvelut (5) Tunnettuvuuden lisääminen (5) Lietveden rengastien kehittäminen on tärkeä (5) Puumalan historia ja tarinat sekä paikallisuus (5) Aluetta ei tarvitse/kannata kehittää (5) Ystävällinen, leppoisa tunnelma sekä yhteistyö (4) Avarakatseisuus, pitkäkatseisuus (4)

11 Liite 2 (11) Innovatiivisia matkailupalveluja (1) Palvelukokonaisuus mietitty tarkkaan (1) Palvelukokonaisuudet muiden matkailualueiden kanssa (1) Positiivista otetta ja auttamisen halua kunnalta (1) Vahvuuksien korostaminen (1) Monipuolisuus (1) Alueen kunnioitus (1) Omatoiminen matkailu (1) Elämysmatkailu (1) Markkinat ja toritapahtumat (1) Venäläisten palvelut kuntoon (1) Muiden hankkeiden kehittäminen (1) Kesäsesongin hyödyntäminen (1) Nykyisten mökkiläisten ja ikääntymisen huomioiminen palveluiden suunnittelussa (1) 14. Jos haluatte vielä antaa muuta palautetta selvitykseen liittyen, voitte kirjoittaa sen tähän. Muuta palautetta selvitykseen liittyen saatiin 57 kappaletta. Monet kannustavat rengastien selvitystä ja pitävät sitä Puumalan tulevaisuuden kannalta elintärkeänä hankkeena. Toisten vastaajien mielestä selvitys on hyödytön, rahantuhlausta tai puolueellisesti laadittu. Osa toivoo selvityksen etenevän paremmassa yhteishengessä. Joidenkin vastaajien parissa on epätietoisuutta selvityksen etenemisestä, ja esimerkiksi siitä, mahdollistaako tämä selvitys Vetojaon ylityksen konkreettisen toteutuksen. Ollaan huolissaan, vedetäänkö lossi /lautta/kutsuvene Natura alueen tai luonnonsuojelualueen päältä. Lisäksi kysytään, miksei riittäviä selvityksiä (esim. YVA) ole tehty. Palautteessa ollaan myös huolissaan pakkolunastuksista ja korvauksista mikäli Vetojaon ylitys toteutuu. Joidenkin mielestä kyselystä tai hankkeesta ei ole tiedotettu riittävästi.

KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA

KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA Kuusamon luonnonvarojen yhteensovittamissuunnitelman yhtenä osana on laadittu vuorovaikutusta lisäävä kysely luonnonvarojen merkittävyydestä sekä

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN Lähtötiedot Asukaskyselyn tulokset 09.12.2011 ASUKASKYSELY: PÄLKÄNEEN TULEVAISUUS Kysely toteutettiin syys-lokakuussa 2011 Kysely on

Lisätiedot

Lietveden rengastien toteuttamisselvitys

Lietveden rengastien toteuttamisselvitys Lietveden rengastien toteuttamisselvitys 30.12.2013 2 (44) Lietveden rengastien toteuttamisselvitys SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 4 2 JOHTOPÄÄTÖKSET... 5 3.1 Vesistöylityksen toteuttamisvaihtoehdot... 7 3.2 Vesistöylityksen

Lisätiedot

Kysely 2013. Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 2010 oli 33 ja vuonna 2008 se oli 43 %.

Kysely 2013. Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 2010 oli 33 ja vuonna 2008 se oli 43 %. Kysely 13 Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 1 oli 33 ja vuonna 8 se oli 43 %. 1. Roolini jokin muu rooli 2 kunnan tai kuntayhtymän työntekijä 26 kunnan luottamushenkilö 16 1. Roolini yrityksen

Lisätiedot

Kuinka suuri vesistöalue voidaan tehdä tunnetuksi? Topiantti Äikäs Dos., FT Oulun yliopisto, maantieteen laitos 23.3.2010, Imatran kylpylä

Kuinka suuri vesistöalue voidaan tehdä tunnetuksi? Topiantti Äikäs Dos., FT Oulun yliopisto, maantieteen laitos 23.3.2010, Imatran kylpylä Kuinka suuri vesistöalue voidaan tehdä tunnetuksi? Topiantti Äikäs Dos., FT Oulun yliopisto, maantieteen laitos 23.3.2010, Imatran kylpylä Päivän aiheet: Ihmeellinen imago: suhde mielikuvaan ja brandiin

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014 Toimeksiantaja Kivijärven kunta KÄYTETTY MENETELMÄ Menomenetelmä Tulomenetelmä Asukaskyselyt (keskiarvot) Kuntatilastot Mökkikyselyt

Lisätiedot

Kuntien markkinointitutkimus 2009. vs. markkinointipäällikkö Päivi Lazarov 2.4.2009

Kuntien markkinointitutkimus 2009. vs. markkinointipäällikkö Päivi Lazarov 2.4.2009 Kuntien markkinointitutkimus 2009 vs. markkinointipäällikkö Päivi Lazarov 2.4.2009 Toteutus maaliskuussa 2009 Toteutettiin webropol-kyselynä Sähköpostitse kuntien kirjaamojen kautta kuntien markkinointivastaaville

Lisätiedot

SANDBACKA VINDKRAFTSPARK

SANDBACKA VINDKRAFTSPARK SVEVIND OY AB SANDBACKA VINDKRAFTSPARK MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING BILAGA 9. Sammanfattning sociala konsekvensförfrågningar FCG DESIGN OCH PLANERING AB 27.6.2014 P19557 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 1

Lisätiedot

Kollaja-hankkeen ympäristövaikutusten arviointi Sosiaaliset vaikutukset; Dosentti Joonas Hokkanen PsM Anne Vehmas Rak.ark.

Kollaja-hankkeen ympäristövaikutusten arviointi Sosiaaliset vaikutukset; Dosentti Joonas Hokkanen PsM Anne Vehmas Rak.ark. Kollaja-hankkeen ympäristövaikutusten arviointi Sosiaaliset vaikutukset; Dosentti Joonas Hokkanen PsM Anne Vehmas Rak.ark. Matti Kautto Mitä ovat sosiaaliset eli ihmisiin kohdistuvat vaikutukset Sosiaalisella

Lisätiedot

Kainuun kuntarakenneselvitys. Paikka Aika

Kainuun kuntarakenneselvitys. Paikka Aika Kainuun kuntarakenneselvitys Paikka Aika Vahvuudet Mikä on Kainuun merkittävin vahvuus tällä hetkellä? Luonnonvarojen hyödyntäminen. Metsät, puhdas luonto ja kaivosteollisuus nähdään Kainuun merkittävimpinä

Lisätiedot

Saimaa Geomatkailukohteeksi Saimaa Geopark valmisteluhanke projektipäällikkö Minna Kähtävä-Marttinen. www.kehy.fi

Saimaa Geomatkailukohteeksi Saimaa Geopark valmisteluhanke projektipäällikkö Minna Kähtävä-Marttinen. www.kehy.fi Saimaa Geopark valmisteluhanke projektipäällikkö Minna Kähtävä-Marttinen Saimaa geomatkailukohteeksi miksi? Saimaa on kansainvälisesti ainutlaatuinen ja kiinnostava järvialue - esimerkiksi Lonely Planet

Lisätiedot

Puumalan saaristoreitti Menestystarina 2017

Puumalan saaristoreitti Menestystarina 2017 Puumalan saaristoreitti Menestystarina 2017 Riitta Viialainen, Nestorinranta 15.11.2017 Puumalan saaristoreitti 300 km Helsingistä 260 km Pietarista Aikataulu, hinnat, kapasiteetti, matka-aika Klo 14

Lisätiedot

Ailangantunturin tuulipuisto, Kemijärvi. Asukaskysely. Raportti

Ailangantunturin tuulipuisto, Kemijärvi. Asukaskysely. Raportti , Kemijärvi Raportti Raportti Sisältö 1 TAUSTA... 3 2 TOTEUTUS... 4 2.1 OTANTA... 4 2.2 KYSELY... 5 2.3 VASTAUKSET TAUSTAKYSYMYKSIIN... 6 2.4 VASTAUKSET ESITETTYIHIN VÄITTÄMIIN... 10 3 AVOIMET KYSYMYKSET...

Lisätiedot

KIVIVAARA-PEURAVAARAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE Ympäristövaikutusten arviointimenettely ASUKASKYSELY KIVIVAARA-PEURAVAARAN LÄHIALUEELLE

KIVIVAARA-PEURAVAARAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE Ympäristövaikutusten arviointimenettely ASUKASKYSELY KIVIVAARA-PEURAVAARAN LÄHIALUEELLE KIVIVAARA-PEURAVAARAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE Ympäristövaikutusten arviointimenettely ASUKASKYSELY KIVIVAARA-PEURAVAARAN LÄHIALUEELLE Hyvä vastaanottaja, Metsähallitus Laatumaa suunnittelee Hyrynsalmella

Lisätiedot

Vesi - saaristo, meri, järvet, vesireitit

Vesi - saaristo, meri, järvet, vesireitit Teemat Vesi - saaristo, meri, järvet, vesireitit Hyvinvointi, liikunta ja rauha Elävät ruukkimiljööt Tarinat ja kulttuuri Ruoka Vesi - saaristo, meri, järvet, vesireitit Monipuolinen Monipuolinen Markkinointi

Lisätiedot

Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset

Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset Brändiseminaari 7.11.2012 Hotelli Savonia, Kuopio Mielikuvatutkimus, vaihe 1 Tutkimuksen toteutti Innolink Research Oy. Tavoitteena oli selvittää sekä

Lisätiedot

Kollaja-hanke Kiinteistökyselyn tulokset. Anne Vehmas

Kollaja-hanke Kiinteistökyselyn tulokset. Anne Vehmas Kiinteistökyselyn tulokset Anne Vehmas Kysely kiinteistöjen omistajille Tavoitteena kerätä tietoa nykytilanteesta miten hankkeeseen liittyviä alueita käytetään mitä asioita pidetään tärkeänä Kollaja-hankkeessa

Lisätiedot

KIIKALAN HÄRJÄNVATSAN MAA-AINESOTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

KIIKALAN HÄRJÄNVATSAN MAA-AINESOTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI ASUKASKYSELY KIIKALAN HÄRJÄNVATSAN MAA-AINESOTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI Tämä kysely liittyy Kiikalan kunnan Saarenkylän harjualueen eli ns. Härjänvatsan alueen maa-ainesoton ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Mitä kansallispuisto merkitsee lähialueen yrittäjille ja asukkaille

Mitä kansallispuisto merkitsee lähialueen yrittäjille ja asukkaille Mitä kansallispuisto merkitsee lähialueen yrittäjille ja asukkaille Ashley Selby, Leena Petäjistö, Tuija Sievänen & Marjo Neuvonen Metsäntutkimuslaitos, Vantaa Metla/TUK seminaari 3.9.2010 1 Suojelualueet

Lisätiedot

Saimaa Geomatkailukohteeksi Saimaa Geopark valmisteluhanke

Saimaa Geomatkailukohteeksi Saimaa Geopark valmisteluhanke Saimaa Geopark valmisteluhanke Geopark Saimaalle -seminaari 4.11. 2014 projektipäällikkö Minna Kähtävä-Marttinen Saimaa geomatkailukohteeksi - miksi? Saimaalla on kansainvälisestikin katsottuna ainutlaatuinen

Lisätiedot

JOHDANTO (1/3) JOHDANTO (3/3) JOHDANTO (2/3)

JOHDANTO (1/3) JOHDANTO (3/3) JOHDANTO (2/3) JOHDANTO (1/3) ESTEETTÖMYYS LIIKUNTA- JA LUONTOMATKAILUSSA Kyselytutkimus Lapin matkailuyrityksille Esteettömyydellä tarkoitetaan sellaista ympäristöä ja sellaisia palveluita, joita voidaan hyödyntää fyysisestä,

Lisätiedot

Miset Matkailu. Miset Matkailun tehtävät 5.12.2013

Miset Matkailu. Miset Matkailun tehtävät 5.12.2013 Miset Matkailu Miset Matkailun tehtävät Mikkelin seudun matkailumarkkinointi VisitMikkeli Palvelusopimus Mikkelin seudun matkailupalvelu ry (7 kuntaa, n. 150 yritystä) Yhteistyössä yrittäjien ja eri sidosryhmien

Lisätiedot

Ylläksen Matkailuyhdistys Ry Toiminnanjohtaja, Hanna Ylipiessa

Ylläksen Matkailuyhdistys Ry Toiminnanjohtaja, Hanna Ylipiessa 15.02.2017 Ylläksen Matkailuyhdistys Ry Toiminnanjohtaja, Hanna Ylipiessa Ylläksen matkailu on luontomatkailua Luontomatkailu ei rajoitu pelkästään Pallas-Yllästunturin kansallispuiston alueelle Luonto,

Lisätiedot

LUONTOON PERUSTUVIEN ELINKEINOJEN JA KAIVOSTOIMINNAN

LUONTOON PERUSTUVIEN ELINKEINOJEN JA KAIVOSTOIMINNAN LUONTOON PERUSTUVIEN ELINKEINOJEN JA KAIVOSTOIMINNAN YHTEENSOVITTAMINEN YLLÄS JAZZ-BLUES SEMINAARI 1.2.2013, ÄKÄSLOMPOLO Mikko Jokinen Metsäntutkimuslaitos, Kolari TUTKIMUKSEN TARKOITUS Selvittää paikallisten

Lisätiedot

InFAcTo: Projektin tavoitteet ja tulokset. InFAcTo. Tavoitteet ja tulokset. Hämeenlinna, Marraskuu 2010

InFAcTo: Projektin tavoitteet ja tulokset. InFAcTo. Tavoitteet ja tulokset. Hämeenlinna, Marraskuu 2010 InFAcTo: Projektin tavoitteet ja tulokset InFAcTo Tavoitteet ja tulokset Hämeenlinna, Marraskuu 2010 1 Kehitys tarvitsee Matkailun strategiat Hämeessä ja Virossa painottavat uusien kestävien matkailutuotteiden

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

YLLÄKSEN JA LEVIN MATKAILIJOIDEN

YLLÄKSEN JA LEVIN MATKAILIJOIDEN YLLÄKSEN JA LEVIN MATKAILIJOIDEN KÄSITYKSIÄ KAIVOSTOIMINNASTA YLLÄS JAZZ-BLUES SEMINAARI 1.2.2013, ÄKÄSLOMPOLO Mikko Jokinen & Liisa Tyrväinen Metsäntutkimuslaitos, Kolari & Rovaniemi AINEISTO Kerättiin

Lisätiedot

Mahdollisten Green Care - toimijoiden lähtökohdat ja kiinnostus toimialan kehittämiseen Etelä- Pohjanmaalla

Mahdollisten Green Care - toimijoiden lähtökohdat ja kiinnostus toimialan kehittämiseen Etelä- Pohjanmaalla Mahdollisten Green Care - toimijoiden lähtökohdat ja kiinnostus toimialan kehittämiseen Etelä- Pohjanmaalla MMM Maria Suomela, Seinäjoen ammattikorkeakoulu Green Care-toiminnasta terveyttä, hyvinvointia

Lisätiedot

SOKLIN KAIVOSHANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSEN (2009) TÄYDENNYS

SOKLIN KAIVOSHANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSEN (2009) TÄYDENNYS SOKLIN KAIVOSHANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSEN (2009) TÄYDENNYS Hyvä vastaaja, tällä kyselyllä selvitetään näkemyksiänne Soklin kaivoshankkeen vaihtoehto 3:n (malmi rikastetaan Venäjällä)

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE

Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE TULEVAISUUDEN LIIKENNE KYSELYN TULOKSET Taloustutkimus Oy Pauliina Aho 24.8.2012 Tekninen johdanto 3 24.8.2012 1009 Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

MATKAILUA ja MINERAALEJA? suuntaviivoja luonnonvarojen kestävään käyttöön Koillismaalla Kuusamo 30.9.2014. Harri Silvennoinen Metsäntutkimuslaitos

MATKAILUA ja MINERAALEJA? suuntaviivoja luonnonvarojen kestävään käyttöön Koillismaalla Kuusamo 30.9.2014. Harri Silvennoinen Metsäntutkimuslaitos MATKAILUA ja MINERAALEJA? suuntaviivoja luonnonvarojen kestävään käyttöön Koillismaalla Kuusamo 30.9.2014 Harri Silvennoinen Metsäntutkimuslaitos -Yritysten taustatietoja -Yrittäjien näkemyksiä asiakkaidensa

Lisätiedot

Matkailijat karsastavat kaivoksia

Matkailijat karsastavat kaivoksia Matkailijat karsastavat kaivoksia Työtä ja hyvinvointia koko Suomeen Matkailu- ja ravintola-ala on merkittävä toimiala, jolla on potentiaalia työllistää, tuoda verotuloja valtiolle ja luoda pysyvää hyvinvointia

Lisätiedot

FENNOVOIMA Ydinvoimalaitoshanke, sosiaalisten vaikutusten arviointi, asukaskysely Pyhäjoki 10/2008

FENNOVOIMA Ydinvoimalaitoshanke, sosiaalisten vaikutusten arviointi, asukaskysely Pyhäjoki 10/2008 FENNOVOIMA Ydinvoimalaitoshanke, sosiaalisten vaikutusten arviointi, asukaskysely Pyhäjoki /28 1 Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään muodossa

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

Vastaajat. Vastauksia saatiin kaikkiaan ( mennessä) 438 kappaletta. Vastaajista noin 60 % miehiä, 40 % naisia

Vastaajat. Vastauksia saatiin kaikkiaan ( mennessä) 438 kappaletta. Vastaajista noin 60 % miehiä, 40 % naisia 1 Vastaajat Vastauksia saatiin kaikkiaan (7.9.2014 mennessä) 438 kappaletta Vastaajista noin 60 % miehiä, 40 % naisia Ikäjakauma painottuu 40-69 vuotiaisiin, mutta vastaajia kaikista ikäryhmistä Vastaajista

Lisätiedot

SUHANGON KAIVOSHANKE, SOSIAALISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI. Yleisötilaisuus Tervola Jari Laitakari Kalle Reinikainen

SUHANGON KAIVOSHANKE, SOSIAALISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI. Yleisötilaisuus Tervola Jari Laitakari Kalle Reinikainen SUHANGON KAIVOSHANKE, SOSIAALISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Yleisötilaisuus Tervola 20.5.2013 Jari Laitakari Kalle Reinikainen YVA-MENETTELYN TARKASTELUALUE COPYRIGHT PÖYRY 14.3.2013 NYKYTILA MAISEMA-ALUEET,

Lisätiedot

Saimaa Geomatkailukohteeksi Saimaa Geopark -valmisteluhanke projektipäällikkö Minna Kähtävä-Marttinen Geopark Saimaalle, Mikkeli 12.5.

Saimaa Geomatkailukohteeksi Saimaa Geopark -valmisteluhanke projektipäällikkö Minna Kähtävä-Marttinen Geopark Saimaalle, Mikkeli 12.5. Saimaa Geopark -valmisteluhanke projektipäällikkö Minna Kähtävä-Marttinen Geopark Saimaalle, Mikkeli 12.5.2015 Saimaa geomatkailukohteeksi miksi? Saimaa on kansainvälisesti ainutlaatuinen ja kiinnostava

Lisätiedot

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011 KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 011 1.1 Yleistä kyselyn toteutuksesta Maaliskuun 011 aikana Nurmijärvellä toteutettiin Kivenkyydin kehittämiskysely Webropolnettikyselynä. Kyselyn tavoitteena oli saada tietoa

Lisätiedot

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1 Strategiaseminaari 27.6.2017 Visio 2030 Suomen houkuttelevin seutukaupunki Strategiset ohjelmat Vetovoima ja kasvu Osaaminen ja hyvinvointi Toimiva kaupunkiympäristö

Lisätiedot

KESKI-SUOMI Matkailun alueelliset tietovarannot

KESKI-SUOMI Matkailun alueelliset tietovarannot KESKI-SUOMI Matkailun alueelliset tietovarannot Aineistonkeruuraportti 213 Itä-Suomen Yliopisto, Matkailualan opetus ja tutkimuslaitos 2 Sisällysluettelo KESKI-SUOMI... 3 1. Perustiedot... 3 2. Matkailuliiketoiminnan

Lisätiedot

Yleiskaava Andrei Panschin & Matilda Laukkanen /

Yleiskaava Andrei Panschin & Matilda Laukkanen / Yleiskaava 2029 Andrei Panschin & Matilda Laukkanen / 9.12.2016 Esityksen sisältö Yleiskaavan 2029 tavoitteisto ja eteneminen Asukasnäkökulma suunnittelussa Turun kaupungin visio 2029 Suomen Turku on kiinnostava

Lisätiedot

Kansallispuistokävijät matkailijoina

Kansallispuistokävijät matkailijoina Kansallispuistokävijät matkailijoina Tuija Sievänen ja Marjo Neuvonen Orilammin lomakeskus 19.3.2010 Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute www.metla.fi Tutkimuksen

Lisätiedot

Kansallispuistokävijät matkailijoina

Kansallispuistokävijät matkailijoina Kansallispuistokävijät matkailijoina Tuija Sievänen ja Marjo Neuvonen Seitsemisen Luontokeskus 18.3.2010 Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute www.metla.fi Tutkimuksen

Lisätiedot

2011-2014. Hankkeen oppeja ja ajatuksia maaseudun asukashankinnasta

2011-2014. Hankkeen oppeja ja ajatuksia maaseudun asukashankinnasta Onni kutsuu kylään -hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2007 2013 ja sitä rahoittavat Varsinais-Suomen ja Satakunnan ELY - keskukset 2011-2014 Hankkeen oppeja ja ajatuksia maaseudun

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI ITÄRANNAN KEHITTÄMINEN KYSELYN TULOKSET

LOVIISAN KAUPUNKI ITÄRANNAN KEHITTÄMINEN KYSELYN TULOKSET LOVIISAN KAUPUNKI ITÄRANNAN KEHITTÄMINEN KYSELYN TULOKSET YLEISTÄ KYSELYSTÄ Kyselyllä selvitettiin asukkaiden ja päättäjien näkemyksiä Loviisan Itärannan alueen suunnitteluvaihtoehtoihin. Mielipiteitä

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

Reitin kehittämisestä reitistöjen kokonaisvaltaiseen hyödyntämiseen

Reitin kehittämisestä reitistöjen kokonaisvaltaiseen hyödyntämiseen Reitin kehittämisestä reitistöjen kokonaisvaltaiseen hyödyntämiseen Melontar eitti Vaellusreitti Maastopyöräilyr eitti Retkipyöräilyr eitti Sauvakävelyreitti Muut reitit ja polut 2. vaihe: Primääri tavoite

Lisätiedot

Matkailijat Keski-Suomessa

Matkailijat Keski-Suomessa Matkailijat Keski-Suomessa Matkailijamäärät Keski-Suomessa: kotimaa & ulkomaat Mistä kotimaan matkailijat tulevat ja keitä he ovat Ulkomaiset matkailijat: venäläinen matkailija eurooppalainen moderni humanisti

Lisätiedot

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Kepan globaalikasvatusverkostolle teetettyyn kyselyyn vastasi määräajassa 32 toimijaa. Pyyntö vastata kyselyyn lähetettiin verkostoon kuuluvien toimijoiden

Lisätiedot

Etelä-Savon matkailubarometri 2010. Ennakoimalla eteenpäin Etelä-Savossa -hanke

Etelä-Savon matkailubarometri 2010. Ennakoimalla eteenpäin Etelä-Savossa -hanke Etelä-Savon matkailubarometri 2010 Ennakoimalla eteenpäin Etelä-Savossa -hanke Etelä-Savon matkailubarometri 2010 Kyselyssä kartoitettiin yrittäjien näkemyksiä kevään ja lähitulevaisuuden suhdannetilanteesta.

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

Eiranrannan ja Kaivopuiston rantatien matkailututkimus 2017

Eiranrannan ja Kaivopuiston rantatien matkailututkimus 2017 Eiranrannan ja Kaivopuiston rantatien matkailututkimus 2017 Sisältö Sivu Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus 3-4 Tutkimusalue ja kohteet 5 Yhteenveto päätuloksista 6 Tärkeimmät syyt tulla alueelle 8 Alueella

Lisätiedot

MATKAILIJOIDEN SUHTAUTUMINEN KAIVOSHANKKEISIIN ja yhteensovittamisen näkymät

MATKAILIJOIDEN SUHTAUTUMINEN KAIVOSHANKKEISIIN ja yhteensovittamisen näkymät MATKAILIJOIDEN SUHTAUTUMINEN KAIVOSHANKKEISIIN ja yhteensovittamisen näkymät kaivostoiminnan ja matkailun yhteensovittaminen Koillismaalla (KAMYK) -tutkimushanke MATKAILUA ja MINERAALEJA? suuntaviivoja

Lisätiedot

Reitistöt luontomatkailun kehittämisessä

Reitistöt luontomatkailun kehittämisessä Reitistöt luontomatkailun kehittämisessä Mika Lehtolainen Luontomatkailun kasvuun uskotaan Luontomatkailua pidetään yhtenä nopeimmin kasvavista matkailun sektoreista. Suomessa luontomatkailuun liittyvän

Lisätiedot

KAIVOSTOIMINTA JA LUONTOON PERUSTUVAT ELINKEINOT JA TOIMINNOT

KAIVOSTOIMINTA JA LUONTOON PERUSTUVAT ELINKEINOT JA TOIMINNOT KAIVOSTOIMINTA JA LUONTOON PERUSTUVAT ELINKEINOT JA TOIMINNOT DILACOMI-LOPPUSEMINAARI, ROVANIEMI 27.9. 2013 Mikko Jokinen METLA, Kolari Tutkitut kaivoshankkeet Hannukainen ja Kittilä verrattain lähellä

Lisätiedot

Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014

Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014 Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014 Ota kantaa Espoon päihdetilanteeseen Kyselyllä kartoitettiin Espoon asukkaiden päihteisiin, tupakkaan ja rahapeleihin liittyviä näkemyksiä ja mielipiteitä päihdehaittojen

Lisätiedot

KUMPPANUUSBAROMETRI 3.12.2014

KUMPPANUUSBAROMETRI 3.12.2014 KUMPPANUUSBAROMETRI KÄYNNISTÄÄ MAAKUNTASTRATEGIAN SEURANNAN Kumppanuusbarometrissa tarkastellaan maakunnan yleistä kehitystä ja maakuntastrategian toimenpiteiden toteutumista. Se on maakunnan keskeisten

Lisätiedot

Valkeakosken kaupunki Elinkeino-ohjelman tavoitteet 2017

Valkeakosken kaupunki Elinkeino-ohjelman tavoitteet 2017 Valkeakosken kaupunki Elinkeino-ohjelman tavoitteet 2017 2 Strategiaperusta Visio: Kasvava Valkeakoski on puhtaasta luonnosta ja asiakaslähtöisistä palveluista tunnettu kaupunki asukkaiden ja yritysten

Lisätiedot

Liikennekaariluonnos- Seurantaryhmä

Liikennekaariluonnos- Seurantaryhmä Liikennekaariluonnos- Seurantaryhmä 9.6.2016 1 Mistä liikennekaaressa on kyse? Liikennemarkkinoita koskeva tieto digitaaliseksi, avoimeksi ja yhteen toimivaksi Asiakkaalle uusia ja parempia palveluita;

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 30.11.2016 Sivu 1 / 1 3477/2016 02.08.00 217 Liikennebarometri 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Heini Peltonen, puh. 043 824 7212 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja

Lisätiedot

Tulokset syksyllä 2012 toteutetusta Sipoonkorven kansallispuiston kehittämiseen liittyvästä pehmogis-kyselystä

Tulokset syksyllä 2012 toteutetusta Sipoonkorven kansallispuiston kehittämiseen liittyvästä pehmogis-kyselystä Tulokset syksyllä 2012 toteutetusta Sipoonkorven kansallispuiston kehittämiseen liittyvästä pehmogis-kyselystä 1 Kyselyn y sisältö 1. Etusivu, jolla tietoa alueen suunnittelusta ja kyselystä 2. Taustatiedot

Lisätiedot

Miten matkustajat odottavat Länsimetron vaikuttavan omaan liikkumiseensa? Matkatutkimus Länsimetron vaikutusalueen joukkoliikenteessä, kevät 2016

Miten matkustajat odottavat Länsimetron vaikuttavan omaan liikkumiseensa? Matkatutkimus Länsimetron vaikutusalueen joukkoliikenteessä, kevät 2016 Miten matkustajat odottavat Länsimetron vaikuttavan omaan liikkumiseensa? Matkatutkimus Länsimetron vaikutusalueen joukkoliikenteessä, kevät 2016 1 2 Tutkimuksen tavoite ja toteutus Tutkimuksen tavoite

Lisätiedot

Kuntalaiskysely Pyhäselkä. Pasi Saukkonen

Kuntalaiskysely Pyhäselkä. Pasi Saukkonen Kuntalaiskysely Pyhäselkä Pasi Saukkonen 3.11.2015 Pyhäselkä (112 vastausta) % Koko aineisto (n. 500 vastausta) 0 20 40 60 80 100 Kaupunkilainen vai maalainen? kaupunkilainen 10 % Oletko mielestäsi 1)

Lisätiedot

HÄMEEN MATKAILUSTRATEGIA HEVOSMATKAILU MAHDOLLISUUTENA

HÄMEEN MATKAILUSTRATEGIA HEVOSMATKAILU MAHDOLLISUUTENA HÄMEEN MATKAILUSTRATEGIA HEVOSMATKAILU MAHDOLLISUUTENA Matkailu Hämeen aluekehittämisohjelmassa 2000-luvun alusta lähtien strategisesti tärkeä elinkeino - Matkailu yksi voimakkaimmin kasvavista elinkeinoista

Lisätiedot

Millä seuraavista alueista kotinne / vapaa-ajan asuntonne / tonttinne sijaitsee?

Millä seuraavista alueista kotinne / vapaa-ajan asuntonne / tonttinne sijaitsee? ASUKASKYSELY 1 (10) Hyvä Vastaanottaja! Tämä kyselytutkimus on osoitettu Endomines Oy:n Karjalan kultalinjan suunniteltujen satelliittilouhosten lähialueen asukkaille. Asukastutkimus on osa ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Kuntalaiskysely. Tuupovaara. Pasi Saukkonen

Kuntalaiskysely. Tuupovaara. Pasi Saukkonen Kuntalaiskysely Pasi Saukkonen 20.10.2015 (104 vastausta) % Koko aineisto (n. 500 vastausta) 0 20 40 60 80 100 Kaupunkilainen vai maalainen? Oletko mielestäsi kaupunkilainen sekä maalainen että kaupunkilainen

Lisätiedot

Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa

Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa Vaikuttajatutkimuksen tulokset LUOTTAMUKSELLINEN Lehdistötilaisuus Lasipalatsi 12.6.2014 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti terveyspolitiikan vaikuttajien

Lisätiedot

UNELMISTA NUUKAILEMATTA.

UNELMISTA NUUKAILEMATTA. UNELMISTA NUUKAILEMATTA. Viisaan euron kunta Kun nuukuus tarkoittaa järkeviä toimintatapoja, kestävää kehitystä ja kuntalaisten eduista huolehtimista silloin Laihialla ollaan nuukia. Laihialaiset ovat

Lisätiedot

Suomalaisten suhtautuminen vesivoimaan -kyselyn tuloksia

Suomalaisten suhtautuminen vesivoimaan -kyselyn tuloksia Suomalaisten suhtautuminen vesivoimaan -kyselyn tuloksia Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Helsinki, 24.4.2008 1 Tausta Energiateollisuus ry (ET) teetti TNS Gallupilla kyselyn suomalaisten suhtautumisesta

Lisätiedot

UKONNIEMI. menestyksesi kasvualusta Imatralla

UKONNIEMI. menestyksesi kasvualusta Imatralla UKONNIEMI menestyksesi kasvualusta Imatralla UKONNIEMI paikka sinun yrityksellesi Imatran Ukonniemen alue houkuttelee niin matkailuyrittäjiä kuin matkailijoitakin. Hyväksytty yleiskaava ja valmis kunnallistekniikka

Lisätiedot

Vesistöjen virkistyskäyttö Koillismaalla. Sinistä biotaloutta luontopääkaupunkiin 17.4.2015 Matti Hovi Metsähallitus/Luontopalvelut

Vesistöjen virkistyskäyttö Koillismaalla. Sinistä biotaloutta luontopääkaupunkiin 17.4.2015 Matti Hovi Metsähallitus/Luontopalvelut Vesistöjen virkistyskäyttö Koillismaalla Sinistä biotaloutta luontopääkaupunkiin 17.4.2015 Matti Hovi Metsähallitus/Luontopalvelut Suomalaiset viihtyvät veden äärellä Lähes joka toinen suomalainen veneilee

Lisätiedot

Kyllä maalla on mukavaa!

Kyllä maalla on mukavaa! Kyllä maalla on mukavaa! Kotimaan vapaa-ajan markkinat Kotimaan matkailun nykytrendit ja tulevaisuuden näkymät Jyväskylä 1.9.2016 Kimmo Aalto Toiminnanjohtaja Lomalaidun Ry 15.12.2016 kimmo.aalto@lomalaidun.fi

Lisätiedot

Keurusselkä elää! elämystestausturvallisuusklusterilla eteenpäin. Keurusselän luoteisrannan toiminnallinen kehittämissuunnitelma 4.5.

Keurusselkä elää! elämystestausturvallisuusklusterilla eteenpäin. Keurusselän luoteisrannan toiminnallinen kehittämissuunnitelma 4.5. Keurusselkä elää! elämystestausturvallisuusklusterilla eteenpäin Keurusselän luoteisrannan toiminnallinen kehittämissuunnitelma 4.5.2015 Keurusselän luoteisrannan aluekehittämissuunnitelma Invest in Keuruu

Lisätiedot

Millainen Maltsu? Malminkartanon asukaskyselyn tulokset. Liisi Ylönen. Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto

Millainen Maltsu? Malminkartanon asukaskyselyn tulokset. Liisi Ylönen. Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Millainen Maltsu? Malminkartanon asukaskyselyn tulokset Liisi Ylönen Kaupunkisuunnitteluvirasto 16.3.2017 Millainen Maltsu? kysely Linkki kyselyyn Kysely toteutettiin syksyllä 2016 399 vastaajaa, 2146

Lisätiedot

Kehittämiskysely 2012. Tulokset

Kehittämiskysely 2012. Tulokset Kehittämiskysely 2012 Tulokset Tausta Kehittämiskysely toteutettiin eteläpohjalaisissa kaluste- ja asumisteollisuuden yrityksissä loka-marraskuussa 2012 Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kohderyhmään

Lisätiedot

Kuntalaiskysely Eno. Pasi Saukkonen

Kuntalaiskysely Eno. Pasi Saukkonen Kuntalaiskysely Pasi Saukkonen 27.10.2015 (131 vastausta) % Koko aineisto (n. 500 vastausta) 0 20 40 60 80 100 4% Kaupunkilainen vai maalainen? Oletko mielestäsi kaupunkilainen maalainen 67 % a) kaupunkilainen

Lisätiedot

Selvitys maatalouden koneurakoinnin kysynnästä ja tarjonnasta Sonkajärvellä kyselyn havainnot

Selvitys maatalouden koneurakoinnin kysynnästä ja tarjonnasta Sonkajärvellä kyselyn havainnot Selvitys maatalouden koneurakoinnin kysynnästä ja tarjonnasta Sonkajärvellä kyselyn havainnot KYSELYN TAVOITE JA TOTEUTUS Tavoitteena oli selvittää maatalouden koneurakoinnin kysyntä ja tarjonta Sonkajärvellä

Lisätiedot

Muuttuva Museo Seminaari 2014 YLEISÖTYÖ JA VAPAAEHTOISTYÖ 1.10.2014, Savilahtitalo, Vähäkyrö. Paikallismuseo matkailun kehittäjänä?

Muuttuva Museo Seminaari 2014 YLEISÖTYÖ JA VAPAAEHTOISTYÖ 1.10.2014, Savilahtitalo, Vähäkyrö. Paikallismuseo matkailun kehittäjänä? Muuttuva Museo Seminaari 2014 YLEISÖTYÖ JA VAPAAEHTOISTYÖ 1..2014, Savilahtitalo, Vähäkyrö Paikallismuseo matkailun kehittäjänä? Matkailu ja kotiseututyö & museot alueen kulttuuri kiinnostaa aina matkailijoita

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN ILMASTONMUUTOS-KYSELYT VUOISINA 2007, 2009 ja 2010

ETELÄ-KARJALAN ILMASTONMUUTOS-KYSELYT VUOISINA 2007, 2009 ja 2010 LOPPURAPORTTI 1(12) 2011 ETELÄ-KARJALAN ILMASTONMUUTOS-KYSELYT VUOISINA 2007, ja Imatralla ja Lappeenrannassa suoritettiin ilmastonmuutos-kysely kolmannen kerran syksyllä. Kysely kohdistettiin kuntalaisille.

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelma 2015-2020

Elinkeino-ohjelma 2015-2020 Elinkeino-ohjelma 2015-2020 Elinkeino-ohjelma 2015-2020 Painopisteet: Yrittäjyysmyönteisen ilmapiirin edistäminen Toimintaedellytysten luominen elinkeinoelämälle Seudullisen yhteistyön Yrittäjyysmyönteisen

Lisätiedot

LUONTOON PERUSTUVIEN ELINKEINOJEN JA

LUONTOON PERUSTUVIEN ELINKEINOJEN JA LUONTOON PERUSTUVIEN ELINKEINOJEN JA KAIVOSTOIMINNAN YHTEENSOVITTAMINEN YLLÄS JAZZ-BLUES SEMINAARI 1.2.2013, ÄKÄSLOMPOLO Sanna Hast Metsäntutkimuslaitos, Kolari TUTKIMUKSEN TARKOITUS Selvittää paikallisten

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

Lohjan kaupungin palveluverkkoselvitys

Lohjan kaupungin palveluverkkoselvitys Lohjan kaupungin palveluverkkoselvitys Tulokset Projektiryhmä KELPO Analytics: Jani Henriksson, Erika Huotari, Aino Junnila, Ilpo Kekäläinen ja Noora Montonen www.laurea.fi Selvityksen toteutus Vastaajaryhmät:

Lisätiedot

Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan

Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan Strategian laadintaa varten on tunnistettu neljä näkökulmaa, joiden kautta kaupungin toiminnalle asetetaan tavoitteita. Näkökulmat ovat: kuntalaisen hyvinvointi

Lisätiedot

Tässä selvityksessä keskitytään ensisijassa Suomen tuloksiin. Selvityksen lopusta löytyy lyhyt vertailu muiden Pohjoismaiden välillä.

Tässä selvityksessä keskitytään ensisijassa Suomen tuloksiin. Selvityksen lopusta löytyy lyhyt vertailu muiden Pohjoismaiden välillä. Nordnet Säästöindeksi Lehdistötiedote 3.5.2012 Suomi ja Pohjoismaat, Q1 2012 Suomalaiset suhtautuvat varovaisen luottavaisesti pörssin kehitykseen. Nordnetin tekemässä selvityksessä niukka enemmistö suomalaisista

Lisätiedot

Kuntalaiskysely. Kiihtelysvaara. Pasi Saukkonen

Kuntalaiskysely. Kiihtelysvaara. Pasi Saukkonen Kuntalaiskysely Kiihtelysvaara Pasi Saukkonen 14.10.2015 116 Kiihtelysvaaralaista vastaajaa % 0 20 40 60 80 100 Kaupunkilainen vai maalainen? kaupunkilainen 3% Oletko mielestäsi sekä maalainen että kaupunkilainen

Lisätiedot

Kansallispuistoissa on vetovoimaa!

Kansallispuistoissa on vetovoimaa! Kansallispuistoissa on vetovoimaa! Kansallispuistot - Alkuperäisen luonnon suojelua ja virkistyskäyttöä - Säilyttävät kulttuuriarvoja - Ovat tärkein työkalu luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi Suomessa

Lisätiedot

SAAVUTETTAVUUS JA LIIKKUMINEN TILLGÄNGLIGHET OCH RÖRLIGHET

SAAVUTETTAVUUS JA LIIKKUMINEN TILLGÄNGLIGHET OCH RÖRLIGHET SAAVUTETTAVUUS JA LIIKKUMINEN TILLGÄNGLIGHET OCH RÖRLIGHET Maakunnan erityispiirteet ja matkailun kehittäminen Landskapets särdrag och turismens utveckling Kuva: Jan Eerala. Matkailutiet Suomessa 1. Revontulten

Lisätiedot

Vieremän keskustaajaman kehittämistyö, yrityskyselyn havainnot

Vieremän keskustaajaman kehittämistyö, yrityskyselyn havainnot Vieremän keskustaajaman kehittämistyö, yrityskyselyn havainnot KYSELYN TAVOITE JA TOTEUTUS Kysely on osa Iisalmen kaupungin sekä Sonkajärven, Vieremän ja Lapinlahden kuntien käynnistämää keskustaajamien

Lisätiedot

2015-2020 Aktiivinen matkailupalveluista tiedottaminen; Internet, sosiaalinen media, sähköposti, tiedotustilaisuudet.

2015-2020 Aktiivinen matkailupalveluista tiedottaminen; Internet, sosiaalinen media, sähköposti, tiedotustilaisuudet. matkailuohjelma: Toimintasuunnitelman toteuttaminen ja osallistujat Liite 1. Toimenpiteet tarkistetaan vuosittain käytettävissä olevien resurssien mukaan. Toteuttamisaika Toimenpide Osallistujat tunnettuuden

Lisätiedot

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta SUUNNITELMATYÖN TILANNEKATSAUS 03.05.07/ Mari Mikkola Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalveluiden

Lisätiedot

Kärkölän kunnan KH KV KÄRKÖLÄN KUNTA puh Virkatie Järvelä

Kärkölän kunnan KH KV KÄRKÖLÄN KUNTA puh Virkatie Järvelä Kärkölän kunnan KH 4.9.2017 KV 18.9.2017 KÄRKÖLÄN KUNTA puh. 044 770 2200 karkolan.kunta@karkola.fi Virkatie 1 16600 Järvelä www.karkola.fi KÄRKÖLÄN STRATEGIA Sisällys VISIO... 3 ARVOT... 3 STRATEGIAN

Lisätiedot

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto. LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.. LIITE 2. Sysmän kirkonseudun kulttuurimaisema. RKY aluerajaus, Museovirasto 2009. LIITE 3. Asukaskyselyn

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö Elinkeino-ohjelman yrityskysely Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö 4.11.2016 Avaustyöseminaari 23.8.2016 60 osallistujaa Kansainvälistymistyöpaja 8.9.2016 n. 40 osallistujaa Jatkotyöseminaari

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade. Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

Suomen finanssisektori vastaa digitalisaatioon kehittämällä uusia palveluja

Suomen finanssisektori vastaa digitalisaatioon kehittämällä uusia palveluja BLOGI Suomen finanssisektori vastaa digitalisaatioon kehittämällä uusia palveluja 1 1. 1 0. 2 0 1 6 B L O G I M e r v i T o i v a n e n K i r j o i t t a j a M e r v i T o i v a n e n t y ö s k e n t e

Lisätiedot

Kuka kaipaa alkoholin vapauttamista? #KenenEtu

Kuka kaipaa alkoholin vapauttamista? #KenenEtu Tätä mieltä suomalaiset oikeasti ovat alkoholin vapauttamisesta Kuka kaipaa alkoholin vapauttamista? #KenenEtu Kenen etu? Alkoholin saatavuuden lisäämistä perustellaan usein paitsi alkoholielinkeinon näkökulmilla,

Lisätiedot

SÄÄSTÖPANKKI. Parempi Suomi 2016: Tilanne pääkaupunkiseudulla

SÄÄSTÖPANKKI. Parempi Suomi 2016: Tilanne pääkaupunkiseudulla SÄÄSTÖPANKKI Parempi Suomi 2016: Tilanne pääkaupunkiseudulla SÄÄSTÖPANKISSA KUULUU ASIAKKAAN ÄÄNI - Kun Säästöpankki menestyy, se pystyy jakamaan osan paikkakunnan hyvinvointia tukemaan, esimerkiksi erilaisiin

Lisätiedot