Kysymys 2. Minkälaisia palveluita mielestänne Lietveden rengastie ja sen lähialue tarvitsevat lisää kehittyäkseen houkuttelevaksi matkailualueeksi?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kysymys 2. Minkälaisia palveluita mielestänne Lietveden rengastie ja sen lähialue tarvitsevat lisää kehittyäkseen houkuttelevaksi matkailualueeksi?"

Transkriptio

1 Liite 2 (1) 1.1 Asukaskysely Asukaskysely toteutettiin pääosin kunnan Internet-sivuilla Lisäksi oli mahdollisuus vastata Vastausaikana kyselyyn tuli 140 vastausta, ja lisäksi kaksi erillistä kirjallista palautetta. Vastausten määrä vaihteli eri kysymyksissä välillä. Kysymys 1. Tulisiko mielestänne Lietveden rengastien kokonaisuutta kehittää tunnetuksi matkailutuotteeksi - esimerkiksi Saimaan saariston rengasreitiksi? Noin kaksi kolmasosaa 133 kyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, että Lietveden rengastien kokonaisuutta tulee kehittää tunnetuksi matkailutuotteeksi (Kuva 1). 100% 80% 60% 40% 20% 0% 65% Kyllä 35% Ei Kuva 1. Suhtautuminen rengastien kehittämiseen. Perusteluja Lietveden rengastien kehittämisen puolesta saatiin 79 kappaletta, Monet vastaajaan mielestä rengastie lyhentää matkoja esim. Mikkeliin ja säästää ajokilometrejä. Rengastien keinoin on mahdollista luoda monipuolisempia reittejä, parempikuntoisia ja turvallisempia teitä. Monet pitivät rengastietä tarpeellisena, koska se parantaa Puumalan elinkeinomahdollisuuksia ja palveluja sekä lisää työpaikkoja ja parantaa yrittäjien toimintamahdollisuuksia alueella. Rengastien kehittämisen uskottiin nostavan mökkitonttien hintaa ja vetovoimaa. Monet vastaajat arvostavat alueen luonnonkauneutta, saaristoa ja vesistönäkymiä. Tuotiin esiin, että luonnonkauneus auttaa rengastien tunnetuksi tekemistä ja kaunis maisemareitti on matkailijalle elämys. Rengastie turvaa vastaajien mukaan Puumalan elinvoimaisuutta ja alueen asutettuna pitämisen. Alueen aktivointi ja kehittäminen on vastaajien mukaan tarpeen Puumalassa. Tuotiin myös esille, että Puumala elää tulevaisuuden matkailusta. Vastaajat pitivät matkailua tärkeänä elinkeinona Puumalalle, ja uskoivat rengastien lisäävän matkailun mahdollisuuksia ja matkailijoiden määrää alueella. Rengastie kehittää vastaajien mukaan Puumalan tunnettavuutta, ja luo pohjaa koko alueen matkailun kehittämiselle. Perusteluja Lietveden rengastietä vastaan saatiin 42 kappaletta.

2 Liite 2 (2) Rengastiehen kielteisesti suhtautuvien perusteluista nousi esille selkeästi kaksi teemaa. Eniten esitettynä teemana tulivat esiin rengastien tarpeettomuus tai kysynnän puute. Toisena keskeisenä teemana tuli esiin pelko alueen luontoarvojen heikkenemisestä ja rauhan menetyksestä. Pienempinä teemoina esitettiin pelko ympäristöhäiriöiden, kuten melun tai saasteiden lisääntymisestä. Osa vastaajista piti hanketta kalliina. Osan mielestä haitta vakituisille tai kesäasukkaille lisääntyy. Toisten mielestä muita kohteita, kuten Koskenselkää, Sahanlahtea, Kuoresniemeä tai Puumalan satamaa pitäisi kehittää ennemmin kuin rengastietä ja sitä koskevaa aluetta. Yksittäisinä kommentteina tulivat esiin turvallisuuden heikkeneminen huonokuntoisten teiden takia. Pelättiin myös että Puumalan maine heikkenee. Nähtiin, että pienimuotoinen kehitys luontomatkailijoiden, pyöräilijöiden tarpeisiin olisi hyväksyttävissä, mutta autoilua ja häiriöitä lisäävää lossia Vetojaon yli ei hyväksytä. Kustannusten nähtiin myös olevan hyötyjä suurempia. Kysymys 2. Minkälaisia palveluita mielestänne Lietveden rengastie ja sen lähialue tarvitsevat lisää kehittyäkseen houkuttelevaksi matkailualueeksi? Palveluiden kehittämiseen Lietveden rengastien alueella suhtauduttiin pääosin positiivisesti. Vastaajamäärä vaihteli välillä. Erityisen toivottavina pidettiin luontomatkapalveluita (80 % kyllä/ 13 % ei), risteilyjä (67 %/ 17 %), venepalveluita (66 %/ 17 %), pysähdys- ja lepopaikkoja (72 %/ 16 %), sekä vuokrattavia mökkejä (67 %/ 20 %) Jonkin verran toivottavina palveluina pidettiin leirintä-, ja caravanalueita (60 % kyllä/ 27 % ei), ravintoloita (59 %/ 24 %), kauppoja (58 %/ 22 %), käsityöläispajoja (63 %/ 19 %), kulttuuripalveluita (55 %/ 23 %), virkistäytymisja hyvinvointipalveluita (61 %/ 24 %) sekä pysäköintipaikkoja (53 %/ 23 %). Sellaisia palveluita, joita ei pidetä alueella toivottavina olivat hotellit (22 % kyllä/55 % ei), asuntoautovuokraus (22 %/ 56%) sekä elämys- ja teemapuistot (24%/ 54%). Viihdetarjonnan lisääntymiseen suhtauduttiin enemmän kielteisesti kuin positiivisesti (29 % kyllä/ 43 % ei). Muina kehittämistoimenpiteinä nousivat esiin paikallinen palvelutarjonta, historia ja paikallisuus. Opastuksen ja kalastus- ja veneilymahdollisuuksien parantamista pidettiin tärkeänä. Keskeisenä teemana nousivat myös esiin aktiivilomailun ja välinevuokrauksen lisääminen. Yksittäisinä parantamistoimenpiteinä ehdotettiin seuraavia: Luontoelämyspalvelut Lauttayhteys/lossi Palveluita paikallisille Turvalliset reitit Palveluiden lisääminen yleisesti Edullinen loma Tapahtumien, kuten markkinoiden ja kylätapahtumien järjestäminen

3 Liite 2 (3) Ei rengastietä. Kysymys 3. Mihin Lietveden rengastien alueelle tarvitaan erityisesti uusia palveluita? voitte valita useamman vaihtoehdon Palvelujen sijoittamisesta Lietveden alueella ei ollut selkeää, eniten kannatusta kerännyttä vaihtoehtoa, vaan kaikki vaihtoehdot saivat kannatusta. 121 vastaajasta pieni enemmistö kannatti kuitenkin palveluiden kehittämistä Pistohiekan Sahanlahden alueella ja eteläisessä saaristossa. Hieman alle puolet vastaajista kannatti palveluiden kehittämistä Puumalan kirkonkylässä ja Hurissalossa. Puumalan kirkonkylä 46% Pistohiekka-Sahanlahti Eteläinen saaristo - Lintusaloon päättyvä 63% 59% Hurissalo 42% Kuva 2. Minne palveluita tarvitaan vastaajien mielestä Kysyttäessä minne muualle palveluita pitäisi kehittää, kannatusta saivat Niinisaari, Lintusalo, Liukkosenmäki ja Pistohiekka. Osa vastaajista toivoo palveluiden kehittämistä yleisesti, osa ei halua palveluita kehitettävän lainkaan. Kysymys 4. Mitä teemoja mielestänne tulisi korostaa Lietveden rengastien matkailubrändin rakentamisessa? Voitte valita useamman vaihtoehdon Selkeästi kannatettavina brändeinä nähdään puhdas luonto ja sen ainutlaatuisuus. Alle puolet vastaajista toivoi korostettavan hyviä pyöräilyteitä. Monipuolisuutta kannatti vain alle kolmasosa ja erinomaista tiestöä ainoastaan reilu kymmenesosa vastaajista. Vastauksia saatiin 111 kappaletta (Kuva 3).

4 Liite 2 (4) Puhdas luonto Ainutlaatuinen vesistö 85% 87% Monipuolinen palvelutarjonta Erinomainen tiestö Hyvät pyöräilytiet 13% 28% 41% Kuva 3. Korostettavia matkailubrädejä Lietveden rengastien alueella. Muina teemoina tulevat esiin luonto, rauha ja maisemat. Myös ekologinen matkailu, kalat ja kalastus, historian korostaminen sekä paikalliset palvelut ja tuotteet saavat kannatusta. Palveluiden ja tiestön kehittäminen yleisesti, palvelukokonaisuuksien kehittäminen sekä laivayhteydet/risteilyt mainittiin. Osa kommentoijista ei halunnut rengastietä tai sen brändiä kehitettävän mitenkään. Kommentteja saatiin 31 kappaletta. Kysymys 5. Kun Lietveden rengastietä kehitetään matkailukohteena, kasvaako/ nouseeko alueen: 132 vastaajasta lähes 70 % kokee, että alueen tunnettuus/houkuttelevuus nousee kotimaisten matkailijoiden silmissä, kun rengastietä kehitetään matkailukohteena. Lähes neljännes (24 %) vastaajista on eri mieltä tästä väittämästä. 7 % vastaajista ei ole samaa eikä eri mieltä, ja 1 % ei osaa sanoa. Kysyttäessä tunnettutta/houkuttelevuutta ulkomaisten matkailijoiden silmissä, vastaukset olivat lähes identtiset (68 %, 23 %, 7 %, 2 %). Vastauksia saatiin 129. Vastaukset olivat samankaltaisia myös kysyttäessä alueen matkailijamääristä kokonaisuutena sekä alueen matkailupalvelujen kysynnästä. Pääosa vastaajista uskoo alueen matkailijamäärän ja matkailupalveluiden kysynnän lisääntyvän (68 % ja 69 % vastaajista). Vastauksia saatiin 131 ja 130 kappaletta. Kysyttäessä kasvavatko/nousevatko alueen palveluiden hinnat, vastaukset olivat varovaisempia. 129 vastaajasta 41 % uskoo, että palveluiden hinnat nousevat, ja 23 % uskoo hintojen laskevan. Ei samaa muttei eri mieltäkään oli 29 % vastaajista ja 7 % ei osannut sanoa. Tonttien hintojen uskottiin nousevat. 131 vastaajasta 47 % uskoi tonttien hintojen nousevan ja 26 % laskevan. Ei samaa muttei eri mieltä oli 21 % vastaajista ja 6 % ei osannut sanoa. Myös kiinteistöjen arvon odotettiin nousevan (51 % kyllä, 29 % ei, 16 % neutraali, 5 % EOS, vastauksia 129). Kysymys 6. Toisiko Lietveden rengastien kehittäminen lisää kysyntää alueen yritysten palveluille?

5 Liite 2 (5) Lietveden rengastien uskotaan tuovat lisää kysyntää yritysten palveluille. 134 vastaajasta kaksi kolmannesta uskoo rengastien lisäävän kysyntää, lähes neljännes % ei usko, ja 9 % ei osaa sanoa (Kuva 4). Kyllä 67% Ei 24% En osaa sanoa 9% Kuva 4. Lisääkö rengastien kehittäminen alueen yritysten kysyntää? Perustelevissa vastauksissa toistuu kaksi selkeää teemaa. Selvästi eniten kannatusta saa ajatus, että rengastie on selkeä matkailukohde ja sitä kautta liikkujien lisääntyminen Puumalassa luo lisää kysyntää palveluille. Toinen kannatusta kerännyt teema on yhteyksien ja tätä kautta saavutettavuuden paraneminen Puumalassa. Rengastie tuo palvelut helpommin saataville ja liikkuminen alueella lisääntyy. Samalla palveluiden ja yritysten kysyntä ja toimintaedellytykset paranevat. Mainittuja teemoja olivat myös hyvät kokemukset muista reiteistä, kuten Turun saariston rengastiestä. Muut vastaavat hankkeet ovat menestyneet ja luoneet alueella palveluja. Tunnettavuuden lisääntyminen alueella tuo lisää käyttäjiä palveluille ja asiakkaat levittävät hyvää sanaa edelleen. Rengastien kehittämiseen kielteisesti suhtautuvat uskovat, että rengastien käyttö jäisi vähäiseksi tai että rengastie ei ole riittävä kehitystoimi. Yksittäisen maininnan keräsivät seuraavat kielteiset perustelut: nykyisten teiden parantaminen loisi kysyntää vastustus on aktiivista ja näkyvää saasteet lisääntymivät lossin käyttömaksu karkottaa asiakkaita rengastien käyttäjät eivät tarvitse palveluja. Kysymys 7. Houkuttelisiko Lietveden rengastien kehittäminen alueelle uusia matkailu- ja muita yrittäjiä? 134 vastaajasta hieman alle 60 % uskoo rengastien houkuttelevan alueelle yrittäjiä, neljännes uskoo että se ei lisää yrittäjiä, hieman alle 20 % ei osannut sanoa.

6 Liite 2 (6) Kyllä 59% Ei 24% En osaa sanoa 17% Kuva 5. Diagrammi vastausten jakautumisesta kysymyksessä 7. Perusteluissa rengastien selkeän matkailukohteen nähdään luovan kysyntää ja uusia mahdollisuuksia yrittämiseen. Monet vastaajat näkivät kyseisen kehityksen myös toivottavana. Muita kannattavia perusteluita olivat: Rengastie voi houkutella paikallisia työllistämään itsensä aloittamalla matkailuun liittyvän elinkeinotoiminnan Yhteydet paranevat Jo tällä hetkellä alueella asuvien työllistävät itsensä aloittamalla matkailuun liittyvän/tukevan elinkeinotoiminnan Matkailu on ainut potentiaalinen toimiala, johon voi syntyä kasvua Parantunut tunnettavuus houkuttelee yrittäjiä Rengastien olisi ainutlaatuinen. Osa vastaajista listasi aloja, joille uutta yrittäjyyttä on mahdollista syntyä. Näitä ovat: Luontomatkailuyrittäjä (ei ole vielä) Kalustovuokrausta (kanootit, polkupyörät jne.) Pyöräilijät käyttävät mielellään maatila tms. majoitusta, jossa on tarjolla edullisesti yösija ja aamupala. Maatilamajoitusta palvelevat muut yritykset kuten pienet elintarvikekioskit, kenties jonkin muun yrityksen yhteydessä. Rakennusvaiheen yrittäjät Lisäpalvelut (venesatama). Kielteisissä perusteluissa mainintoja esitettyjä teemoja olivat: Liian lyhyt sesonki Huono paikka rengastielle tai puitteet eivät ole riittävät Rengastie ei ole riittävä kehitystoimenpide alueen kehittymiselle. Negatiivinen mainekampanja, aktiivinen maanomistajien toiminta yrityksiä vastaan Liian paikallinen asia Rengastie lisää saastetta Olemassa olevien yritysten kehittäminen riittää, ei tarvita uusia Nykyiset pystyvät kasvattamaan kapasiteettia helposti, jos vain matkailijoita löytyy

7 Liite 2 (7) Yrittäjävolyymi ei pysty kasvamaan. Kysymys 8. Miten arvioitte Lietveden vesistöylityksen eri yhteysvaihtoehtojen soveltuvuutta rengastien luomiseksi? Vastaukset jakoivat selvästi mielipiteitä. Yhteysveneisiin, esim. kutsuveneisiin, ja polkupyörälosseihin/lauttoihin suhtauduttiin autolosseja/lauttoja neutraalimmin. Kaksi ensimmäistä keräsi tasapuolisesti kannatusta/ vastustusta, ja ääripään vastauksia (erittäin hyvä/erittäin huono) käytettiin vähemmän. Yhteysveneet, kuten kutsuveneet, keräsivät kannatusta ja vastustusta tasapuolisesti (Virhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt.). Vaihtoehto oli kuitenkin vähiten kannatettu. 123 vastaajasta vaihtoehtoa kannatti 34 % ja vastusti 36 %. Ei hyvä mutta ei huonokaan vastasi 25 %, ja 4 % ei osannut sanoa. 5Erittäin hyvä 4Hyvä 3Ei hyvä mutta ei 2Huono 1Erittäin huono EOSEn osaa sanoa 15% 19% 25% 11% 25% 4% Kuva 6. Yhteysveneitä, esim. kutsuveneitä. Polkupyörälosseja tai -lauttoja -vaihtoehto keräsi hieman enemmän kannatusta verrattuna yhteysveneisiin (Kuva 6). Vaihtoehto keräsi kannatusta ja vastustusta melko tasapuolisesti, mutta vaihtoehtoon suhtauduttiin varovaisen positiivisesti. 121 vastaajasta vaihtoehtoa kannatti 41 %, ja vastusti 37 %. Ei hyvä mutta ei huonokaan vastasi 20 % ja 2 % ei osannut sanoa. 5Erittäin hyvä 4Hyvä 3Ei hyvä mutta ei 2Huono 1Erittäin huono EOSEn osaa sanoa 18% 23% 20% 10% 27% 2% Kuva 6. Polkupyörälosseja/-lauttoja

8 Liite 2 (8) Selvästi parhaan kannatuksen sai autolosseja tai lauttoja -vaihtoehto (Kuva 7). 131 vastaajasta 49 % arvotti vaihtoehdon erittäin hyväksi ja 13 % hyväksi. Erittäin hyvä -vastausten määrä on merkittävästi suurempi kuin kahdessa aikaisemmassa vaihtoehdossa (yhteysveneet 15 %, polkupyörälossit/ -lautat 18 %, autolossit/ -lautat 49 %). Vaihtoehtoa kannatti 62 % ja vastusti 33 %. Ei hyvä mutta ei huonokaan vastasi vain 4 % vastaajista ja vain 2 % ei osannut sanoa. Vaihtoehto keräsi selvästi vähiten epävarmoja tai neutraaleja vastauksia. Se keräsi myös selvästi eniten äärivastauksia (erittäin hyvä/ huono). 5Erittäin hyvä 49% 4Hyvä 3Ei hyvä mutta ei 2Huono 4% 2% 13% 1Erittäin huono 31% EOSEn osaa sanoa 2% Kuva 7. Autolauttoja/-losseja. Kysyttäessä muita liikenneyhteyksiä Vetojaon vesistöylitykseen, kannatettavana vaihtoehtona pidettiin siltaa (5 mainintaa). Yhteyden toteuttamatta jättäminen sai 4 mainintaa. Yksittäisiä mainintoja saivat seuraavat vaihtoehdot: Autoyhteys/ moottoripyöräliikenne Pistohiekan lentokentän kunnostaminen Tunneli Ilmatyynyalus Lossi/ lautta Yhteyttä ei tarvita Yhteys tarvitaan Kysymys 9. Mistä-mihin tarvitsisitte mahdollisesti uusia vesistöyhteyksiä? Vetoajon ylitys sai 36 vastausta ja ei minnekään 24 vastausta. Muina mahdollisina vesistöylityspaikkoina tulivat esiin Kyläniemen/Sarviniemen/Tai-palsaaren suunta. Lähtöpaikkana mainittiin Lintusalon Suurniemi tai Sarviniemi. Yksittäisiä mainintoja saivat: Mustalahti - Sääski Ryhmäkuljetukset Kirkonkylästä Lintusalo Kurensalo

9 Liite 2 (9) Lintusalo Rokansalo Koko Puumalan Saimaan alueelle Kysymys 10. Lyhenisivätkö kulkumatkanne alueen palveluihin mahdollisten uusien yhteyksien myötä? Kyllä 34% Ei 44% En osaa sanoa 8% Ei vaikutusta 15% Kuva 8. Vastausten jakautuminen kysymyksessä 10. Vastauksia 133 Vastaajista 44 % omat kulkumatkat palveluihin eivät lyhenisi, reilun kolmanneksen matkat lyhenisivät ja 15 % matkoihin ne eivät vaikuttaisi. Kysymys 11. Minkälaisia etuja Lietveden rengastien kokonaisvaltainen kehittäminen matkailun näkökulmasta voi tuoda alueelle? Vastauksia kysymykseen saatiin suuri määrä (94 kpl). Vastaukset purettiin ja teemoitettiin. Alle on listattu teemat eniten mainintoja saaneesta lähtien. Sulkuihin on merkitty mainintojen määrä. Palveluiden ja palvelutarjonnan paraneminen. Palveluiden käyttäjämäärän kasvu (26) Välimatkojen lyheneminen ja kulkuyhteyksien paraneminen, vähentää (edestakaista) liikennettä ja haittaa ympäristölle (24) Ei mitään etuja (23) Puumalaan lisää matkailijoita ja asiakkaita sekä vakituisia ja loma-asukkaita (18) Houkuttelevuuden, tunnettavuuden sekä markkinoinnin paraneminen (17) Elinkeinotoiminnan ja työllisyyden vahvistaminen (16) Tuloja kunnalle, yrityksille ja asukkaille (16) Uusia yrittämisen mahdollisuuksia ja paremmat yrittämisen toimintaedellytykset (14) Puumalan kokonaisvaltainen hyvinvoinnin kehittyminen, esimerkiksi infrastruktuurinkehittämisen keinoin (10) Elinvoimaa, elävyyttä ja tapahtumia alueelle (myös uusille alueille) (9) Lisäarvoa eri kohderyhmille: paikallisille, mökkiläisille, turisteille, pyöräilijöille (4) Puumalan ja Saimaan alueen matkailun kehittäminen laajemmin (2) Rengastie on valmis tuote, jota on helppo markkinoida (2) Uusia elämyksiä turisteille (1) Uusia asumisen mahdollisuuksia (1) 12. Minkälaisia haittoja mielestänne Lietveden rengastien kokonaisvaltainen kehittäminen matkailun näkökulmasta voi tuoda alueelle?

10 Liite 2 (10) Vastauksia kysymykseen saatiin suuri määrä (84 kpl). Vastaukset purettiin ja teemoitettiin. Alle on listattu teemat eniten mainintoja saaneesta lähtien. Sulkuihin on merkitty mainintojen määrä. Ei haittoja tai ei merkittäviä haittoja (36) Haitat luonnolle tai maisemalle (20) Melua, pölyä, tai muita ympäristöhäiriöitä (10) Liikenteen lisääntyminen tai liikennevaarat (10) Roskaaminen, varkaudet tai muu häiriökäyttäytyminen (10) Haittaa maanomistajille, nykyisille asukkaille tai kesämökkiläisille (9) Täytyy toimia varovaisesti ja mahdolliset haitat minimoiden (8) Rengastie aiheuttaa kustannuksia kunnalle tai rengastiehen käytetyt rahat pois muista kehityskohteista (4) Imagohaitta (3) Kaikenlaista haittaa (3) Edut suurempia kuin haitat (3) Vaikutukset infrastruktuuriin, kuten teihin (2) Paikallisten asukkaiden aiheuttama sabotaasi ja boikotointi (2) Mahdollinen maan pakkolunastus (1) Yleisten rantojen menetys (1) Lisäkuluja tiemaksuihin (1) Matkailun tyrehtyminen (1) Puumalan matkailupalvelut hajoavat ja fokus häviää (1) Alun huuman jälkeen konkursseja (1) Hintojen nousu ja palveluiden ylitarjonta (1) Alueen kapasiteetin loppuminen (1) 13. Mihin suuntaan ylipäätään haluaisitte Lietveden rengastien alueen ja Puumalan kunnan kehittyvän matkailupalveluiden osalta tulevaisuudessa? Vastauksia kysymykseen saatiin suuri määrä (93 kpl). Vastaukset purettiin ja teemoitettiin. Alle on listattu teemat eniten mainintoja saaneesta lähtien. Sulkuihin on merkitty mainintojen määrä. Luontomatkailu, virkistysmatkailu sekä luonnon kunnioittaminen (24) Lisää matkailupalveluja ja yrittäjyyttä (16) Nykyisten matkailualueiden ja yrittäjyyden elvyttäminen (11) Ei rengastietä tai ei vetojaon ylitystä (11) Tiestön parantaminen ja reittien lisääminen (8) Matkailusesongin pidentäminen (7) Aktiivilomailu (7) Vesistömatkailu (veneily, lossit/lautat) (6) Ohjelmapalvelut (5) Tunnettuvuuden lisääminen (5) Lietveden rengastien kehittäminen on tärkeä (5) Puumalan historia ja tarinat sekä paikallisuus (5) Aluetta ei tarvitse/kannata kehittää (5) Ystävällinen, leppoisa tunnelma sekä yhteistyö (4) Avarakatseisuus, pitkäkatseisuus (4)

11 Liite 2 (11) Innovatiivisia matkailupalveluja (1) Palvelukokonaisuus mietitty tarkkaan (1) Palvelukokonaisuudet muiden matkailualueiden kanssa (1) Positiivista otetta ja auttamisen halua kunnalta (1) Vahvuuksien korostaminen (1) Monipuolisuus (1) Alueen kunnioitus (1) Omatoiminen matkailu (1) Elämysmatkailu (1) Markkinat ja toritapahtumat (1) Venäläisten palvelut kuntoon (1) Muiden hankkeiden kehittäminen (1) Kesäsesongin hyödyntäminen (1) Nykyisten mökkiläisten ja ikääntymisen huomioiminen palveluiden suunnittelussa (1) 14. Jos haluatte vielä antaa muuta palautetta selvitykseen liittyen, voitte kirjoittaa sen tähän. Muuta palautetta selvitykseen liittyen saatiin 57 kappaletta. Monet kannustavat rengastien selvitystä ja pitävät sitä Puumalan tulevaisuuden kannalta elintärkeänä hankkeena. Toisten vastaajien mielestä selvitys on hyödytön, rahantuhlausta tai puolueellisesti laadittu. Osa toivoo selvityksen etenevän paremmassa yhteishengessä. Joidenkin vastaajien parissa on epätietoisuutta selvityksen etenemisestä, ja esimerkiksi siitä, mahdollistaako tämä selvitys Vetojaon ylityksen konkreettisen toteutuksen. Ollaan huolissaan, vedetäänkö lossi /lautta/kutsuvene Natura alueen tai luonnonsuojelualueen päältä. Lisäksi kysytään, miksei riittäviä selvityksiä (esim. YVA) ole tehty. Palautteessa ollaan myös huolissaan pakkolunastuksista ja korvauksista mikäli Vetojaon ylitys toteutuu. Joidenkin mielestä kyselystä tai hankkeesta ei ole tiedotettu riittävästi.

KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA

KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA Kuusamon luonnonvarojen yhteensovittamissuunnitelman yhtenä osana on laadittu vuorovaikutusta lisäävä kysely luonnonvarojen merkittävyydestä sekä

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN Lähtötiedot Asukaskyselyn tulokset 09.12.2011 ASUKASKYSELY: PÄLKÄNEEN TULEVAISUUS Kysely toteutettiin syys-lokakuussa 2011 Kysely on

Lisätiedot

Lietveden rengastien toteuttamisselvitys

Lietveden rengastien toteuttamisselvitys Lietveden rengastien toteuttamisselvitys 30.12.2013 2 (44) Lietveden rengastien toteuttamisselvitys SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 4 2 JOHTOPÄÄTÖKSET... 5 3.1 Vesistöylityksen toteuttamisvaihtoehdot... 7 3.2 Vesistöylityksen

Lisätiedot

Kysely 2013. Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 2010 oli 33 ja vuonna 2008 se oli 43 %.

Kysely 2013. Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 2010 oli 33 ja vuonna 2008 se oli 43 %. Kysely 13 Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 1 oli 33 ja vuonna 8 se oli 43 %. 1. Roolini jokin muu rooli 2 kunnan tai kuntayhtymän työntekijä 26 kunnan luottamushenkilö 16 1. Roolini yrityksen

Lisätiedot

Kuinka suuri vesistöalue voidaan tehdä tunnetuksi? Topiantti Äikäs Dos., FT Oulun yliopisto, maantieteen laitos 23.3.2010, Imatran kylpylä

Kuinka suuri vesistöalue voidaan tehdä tunnetuksi? Topiantti Äikäs Dos., FT Oulun yliopisto, maantieteen laitos 23.3.2010, Imatran kylpylä Kuinka suuri vesistöalue voidaan tehdä tunnetuksi? Topiantti Äikäs Dos., FT Oulun yliopisto, maantieteen laitos 23.3.2010, Imatran kylpylä Päivän aiheet: Ihmeellinen imago: suhde mielikuvaan ja brandiin

Lisätiedot

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014 Toimeksiantaja Kivijärven kunta KÄYTETTY MENETELMÄ Menomenetelmä Tulomenetelmä Asukaskyselyt (keskiarvot) Kuntatilastot Mökkikyselyt

Lisätiedot

Kuntien markkinointitutkimus 2009. vs. markkinointipäällikkö Päivi Lazarov 2.4.2009

Kuntien markkinointitutkimus 2009. vs. markkinointipäällikkö Päivi Lazarov 2.4.2009 Kuntien markkinointitutkimus 2009 vs. markkinointipäällikkö Päivi Lazarov 2.4.2009 Toteutus maaliskuussa 2009 Toteutettiin webropol-kyselynä Sähköpostitse kuntien kirjaamojen kautta kuntien markkinointivastaaville

Lisätiedot

Kollaja-hankkeen ympäristövaikutusten arviointi Sosiaaliset vaikutukset; Dosentti Joonas Hokkanen PsM Anne Vehmas Rak.ark.

Kollaja-hankkeen ympäristövaikutusten arviointi Sosiaaliset vaikutukset; Dosentti Joonas Hokkanen PsM Anne Vehmas Rak.ark. Kollaja-hankkeen ympäristövaikutusten arviointi Sosiaaliset vaikutukset; Dosentti Joonas Hokkanen PsM Anne Vehmas Rak.ark. Matti Kautto Mitä ovat sosiaaliset eli ihmisiin kohdistuvat vaikutukset Sosiaalisella

Lisätiedot

KIVIVAARA-PEURAVAARAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE Ympäristövaikutusten arviointimenettely ASUKASKYSELY KIVIVAARA-PEURAVAARAN LÄHIALUEELLE

KIVIVAARA-PEURAVAARAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE Ympäristövaikutusten arviointimenettely ASUKASKYSELY KIVIVAARA-PEURAVAARAN LÄHIALUEELLE KIVIVAARA-PEURAVAARAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE Ympäristövaikutusten arviointimenettely ASUKASKYSELY KIVIVAARA-PEURAVAARAN LÄHIALUEELLE Hyvä vastaanottaja, Metsähallitus Laatumaa suunnittelee Hyrynsalmella

Lisätiedot

Vesi - saaristo, meri, järvet, vesireitit

Vesi - saaristo, meri, järvet, vesireitit Teemat Vesi - saaristo, meri, järvet, vesireitit Hyvinvointi, liikunta ja rauha Elävät ruukkimiljööt Tarinat ja kulttuuri Ruoka Vesi - saaristo, meri, järvet, vesireitit Monipuolinen Monipuolinen Markkinointi

Lisätiedot

KIIKALAN HÄRJÄNVATSAN MAA-AINESOTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

KIIKALAN HÄRJÄNVATSAN MAA-AINESOTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI ASUKASKYSELY KIIKALAN HÄRJÄNVATSAN MAA-AINESOTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI Tämä kysely liittyy Kiikalan kunnan Saarenkylän harjualueen eli ns. Härjänvatsan alueen maa-ainesoton ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Kainuun kuntarakenneselvitys. Paikka Aika

Kainuun kuntarakenneselvitys. Paikka Aika Kainuun kuntarakenneselvitys Paikka Aika Vahvuudet Mikä on Kainuun merkittävin vahvuus tällä hetkellä? Luonnonvarojen hyödyntäminen. Metsät, puhdas luonto ja kaivosteollisuus nähdään Kainuun merkittävimpinä

Lisätiedot

JOHDANTO (1/3) JOHDANTO (3/3) JOHDANTO (2/3)

JOHDANTO (1/3) JOHDANTO (3/3) JOHDANTO (2/3) JOHDANTO (1/3) ESTEETTÖMYYS LIIKUNTA- JA LUONTOMATKAILUSSA Kyselytutkimus Lapin matkailuyrityksille Esteettömyydellä tarkoitetaan sellaista ympäristöä ja sellaisia palveluita, joita voidaan hyödyntää fyysisestä,

Lisätiedot

Miset Matkailu. Miset Matkailun tehtävät 5.12.2013

Miset Matkailu. Miset Matkailun tehtävät 5.12.2013 Miset Matkailu Miset Matkailun tehtävät Mikkelin seudun matkailumarkkinointi VisitMikkeli Palvelusopimus Mikkelin seudun matkailupalvelu ry (7 kuntaa, n. 150 yritystä) Yhteistyössä yrittäjien ja eri sidosryhmien

Lisätiedot

Matkailijat karsastavat kaivoksia

Matkailijat karsastavat kaivoksia Matkailijat karsastavat kaivoksia Työtä ja hyvinvointia koko Suomeen Matkailu- ja ravintola-ala on merkittävä toimiala, jolla on potentiaalia työllistää, tuoda verotuloja valtiolle ja luoda pysyvää hyvinvointia

Lisätiedot

Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset

Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset Brändiseminaari 7.11.2012 Hotelli Savonia, Kuopio Mielikuvatutkimus, vaihe 1 Tutkimuksen toteutti Innolink Research Oy. Tavoitteena oli selvittää sekä

Lisätiedot

InFAcTo: Projektin tavoitteet ja tulokset. InFAcTo. Tavoitteet ja tulokset. Hämeenlinna, Marraskuu 2010

InFAcTo: Projektin tavoitteet ja tulokset. InFAcTo. Tavoitteet ja tulokset. Hämeenlinna, Marraskuu 2010 InFAcTo: Projektin tavoitteet ja tulokset InFAcTo Tavoitteet ja tulokset Hämeenlinna, Marraskuu 2010 1 Kehitys tarvitsee Matkailun strategiat Hämeessä ja Virossa painottavat uusien kestävien matkailutuotteiden

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Saimaa Geomatkailukohteeksi Saimaa Geopark valmisteluhanke

Saimaa Geomatkailukohteeksi Saimaa Geopark valmisteluhanke Saimaa Geopark valmisteluhanke Geopark Saimaalle -seminaari 4.11. 2014 projektipäällikkö Minna Kähtävä-Marttinen Saimaa geomatkailukohteeksi - miksi? Saimaalla on kansainvälisestikin katsottuna ainutlaatuinen

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE

Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE TULEVAISUUDEN LIIKENNE KYSELYN TULOKSET Taloustutkimus Oy Pauliina Aho 24.8.2012 Tekninen johdanto 3 24.8.2012 1009 Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Mitä kansallispuisto merkitsee lähialueen yrittäjille ja asukkaille

Mitä kansallispuisto merkitsee lähialueen yrittäjille ja asukkaille Mitä kansallispuisto merkitsee lähialueen yrittäjille ja asukkaille Ashley Selby, Leena Petäjistö, Tuija Sievänen & Marjo Neuvonen Metsäntutkimuslaitos, Vantaa Metla/TUK seminaari 3.9.2010 1 Suojelualueet

Lisätiedot

YLLÄKSEN JA LEVIN MATKAILIJOIDEN

YLLÄKSEN JA LEVIN MATKAILIJOIDEN YLLÄKSEN JA LEVIN MATKAILIJOIDEN KÄSITYKSIÄ KAIVOSTOIMINNASTA YLLÄS JAZZ-BLUES SEMINAARI 1.2.2013, ÄKÄSLOMPOLO Mikko Jokinen & Liisa Tyrväinen Metsäntutkimuslaitos, Kolari & Rovaniemi AINEISTO Kerättiin

Lisätiedot

Saimaa Geomatkailukohteeksi Saimaa Geopark valmisteluhanke projektipäällikkö Minna Kähtävä-Marttinen. www.kehy.fi

Saimaa Geomatkailukohteeksi Saimaa Geopark valmisteluhanke projektipäällikkö Minna Kähtävä-Marttinen. www.kehy.fi Saimaa Geopark valmisteluhanke projektipäällikkö Minna Kähtävä-Marttinen Saimaa geomatkailukohteeksi miksi? Saimaa on kansainvälisesti ainutlaatuinen ja kiinnostava järvialue - esimerkiksi Lonely Planet

Lisätiedot

MATKAILUA ja MINERAALEJA? suuntaviivoja luonnonvarojen kestävään käyttöön Koillismaalla Kuusamo 30.9.2014. Harri Silvennoinen Metsäntutkimuslaitos

MATKAILUA ja MINERAALEJA? suuntaviivoja luonnonvarojen kestävään käyttöön Koillismaalla Kuusamo 30.9.2014. Harri Silvennoinen Metsäntutkimuslaitos MATKAILUA ja MINERAALEJA? suuntaviivoja luonnonvarojen kestävään käyttöön Koillismaalla Kuusamo 30.9.2014 Harri Silvennoinen Metsäntutkimuslaitos -Yritysten taustatietoja -Yrittäjien näkemyksiä asiakkaidensa

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

LUONTOON PERUSTUVIEN ELINKEINOJEN JA KAIVOSTOIMINNAN

LUONTOON PERUSTUVIEN ELINKEINOJEN JA KAIVOSTOIMINNAN LUONTOON PERUSTUVIEN ELINKEINOJEN JA KAIVOSTOIMINNAN YHTEENSOVITTAMINEN YLLÄS JAZZ-BLUES SEMINAARI 1.2.2013, ÄKÄSLOMPOLO Mikko Jokinen Metsäntutkimuslaitos, Kolari TUTKIMUKSEN TARKOITUS Selvittää paikallisten

Lisätiedot

KESKI-SUOMI Matkailun alueelliset tietovarannot

KESKI-SUOMI Matkailun alueelliset tietovarannot KESKI-SUOMI Matkailun alueelliset tietovarannot Aineistonkeruuraportti 213 Itä-Suomen Yliopisto, Matkailualan opetus ja tutkimuslaitos 2 Sisällysluettelo KESKI-SUOMI... 3 1. Perustiedot... 3 2. Matkailuliiketoiminnan

Lisätiedot

Reitistöt luontomatkailun kehittämisessä

Reitistöt luontomatkailun kehittämisessä Reitistöt luontomatkailun kehittämisessä Mika Lehtolainen Luontomatkailun kasvuun uskotaan Luontomatkailua pidetään yhtenä nopeimmin kasvavista matkailun sektoreista. Suomessa luontomatkailuun liittyvän

Lisätiedot

Kansallispuistokävijät matkailijoina

Kansallispuistokävijät matkailijoina Kansallispuistokävijät matkailijoina Tuija Sievänen ja Marjo Neuvonen Orilammin lomakeskus 19.3.2010 Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute www.metla.fi Tutkimuksen

Lisätiedot

Kansallispuistokävijät matkailijoina

Kansallispuistokävijät matkailijoina Kansallispuistokävijät matkailijoina Tuija Sievänen ja Marjo Neuvonen Seitsemisen Luontokeskus 18.3.2010 Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute www.metla.fi Tutkimuksen

Lisätiedot

Matkailijat Keski-Suomessa

Matkailijat Keski-Suomessa Matkailijat Keski-Suomessa Matkailijamäärät Keski-Suomessa: kotimaa & ulkomaat Mistä kotimaan matkailijat tulevat ja keitä he ovat Ulkomaiset matkailijat: venäläinen matkailija eurooppalainen moderni humanisti

Lisätiedot

2011-2014. Hankkeen oppeja ja ajatuksia maaseudun asukashankinnasta

2011-2014. Hankkeen oppeja ja ajatuksia maaseudun asukashankinnasta Onni kutsuu kylään -hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2007 2013 ja sitä rahoittavat Varsinais-Suomen ja Satakunnan ELY - keskukset 2011-2014 Hankkeen oppeja ja ajatuksia maaseudun

Lisätiedot

Etelä-Savon matkailubarometri 2010. Ennakoimalla eteenpäin Etelä-Savossa -hanke

Etelä-Savon matkailubarometri 2010. Ennakoimalla eteenpäin Etelä-Savossa -hanke Etelä-Savon matkailubarometri 2010 Ennakoimalla eteenpäin Etelä-Savossa -hanke Etelä-Savon matkailubarometri 2010 Kyselyssä kartoitettiin yrittäjien näkemyksiä kevään ja lähitulevaisuuden suhdannetilanteesta.

Lisätiedot

FENNOVOIMA Ydinvoimalaitoshanke, sosiaalisten vaikutusten arviointi, asukaskysely Pyhäjoki 10/2008

FENNOVOIMA Ydinvoimalaitoshanke, sosiaalisten vaikutusten arviointi, asukaskysely Pyhäjoki 10/2008 FENNOVOIMA Ydinvoimalaitoshanke, sosiaalisten vaikutusten arviointi, asukaskysely Pyhäjoki /28 1 Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään muodossa

Lisätiedot

MATKAILIJOIDEN SUHTAUTUMINEN KAIVOSHANKKEISIIN ja yhteensovittamisen näkymät

MATKAILIJOIDEN SUHTAUTUMINEN KAIVOSHANKKEISIIN ja yhteensovittamisen näkymät MATKAILIJOIDEN SUHTAUTUMINEN KAIVOSHANKKEISIIN ja yhteensovittamisen näkymät kaivostoiminnan ja matkailun yhteensovittaminen Koillismaalla (KAMYK) -tutkimushanke MATKAILUA ja MINERAALEJA? suuntaviivoja

Lisätiedot

Mahdollisten Green Care - toimijoiden lähtökohdat ja kiinnostus toimialan kehittämiseen Etelä- Pohjanmaalla

Mahdollisten Green Care - toimijoiden lähtökohdat ja kiinnostus toimialan kehittämiseen Etelä- Pohjanmaalla Mahdollisten Green Care - toimijoiden lähtökohdat ja kiinnostus toimialan kehittämiseen Etelä- Pohjanmaalla MMM Maria Suomela, Seinäjoen ammattikorkeakoulu Green Care-toiminnasta terveyttä, hyvinvointia

Lisätiedot

KAIVOSTOIMINTA JA LUONTOON PERUSTUVAT ELINKEINOT JA TOIMINNOT

KAIVOSTOIMINTA JA LUONTOON PERUSTUVAT ELINKEINOT JA TOIMINNOT KAIVOSTOIMINTA JA LUONTOON PERUSTUVAT ELINKEINOT JA TOIMINNOT DILACOMI-LOPPUSEMINAARI, ROVANIEMI 27.9. 2013 Mikko Jokinen METLA, Kolari Tutkitut kaivoshankkeet Hannukainen ja Kittilä verrattain lähellä

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

Kehittämiskysely 2012. Tulokset

Kehittämiskysely 2012. Tulokset Kehittämiskysely 2012 Tulokset Tausta Kehittämiskysely toteutettiin eteläpohjalaisissa kaluste- ja asumisteollisuuden yrityksissä loka-marraskuussa 2012 Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kohderyhmään

Lisätiedot

KUMPPANUUSBAROMETRI 3.12.2014

KUMPPANUUSBAROMETRI 3.12.2014 KUMPPANUUSBAROMETRI KÄYNNISTÄÄ MAAKUNTASTRATEGIAN SEURANNAN Kumppanuusbarometrissa tarkastellaan maakunnan yleistä kehitystä ja maakuntastrategian toimenpiteiden toteutumista. Se on maakunnan keskeisten

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

SAAVUTETTAVUUS JA LIIKKUMINEN TILLGÄNGLIGHET OCH RÖRLIGHET

SAAVUTETTAVUUS JA LIIKKUMINEN TILLGÄNGLIGHET OCH RÖRLIGHET SAAVUTETTAVUUS JA LIIKKUMINEN TILLGÄNGLIGHET OCH RÖRLIGHET Maakunnan erityispiirteet ja matkailun kehittäminen Landskapets särdrag och turismens utveckling Kuva: Jan Eerala. Matkailutiet Suomessa 1. Revontulten

Lisätiedot

HÄMEEN MATKAILUSTRATEGIA HEVOSMATKAILU MAHDOLLISUUTENA

HÄMEEN MATKAILUSTRATEGIA HEVOSMATKAILU MAHDOLLISUUTENA HÄMEEN MATKAILUSTRATEGIA HEVOSMATKAILU MAHDOLLISUUTENA Matkailu Hämeen aluekehittämisohjelmassa 2000-luvun alusta lähtien strategisesti tärkeä elinkeino - Matkailu yksi voimakkaimmin kasvavista elinkeinoista

Lisätiedot

Riihimäen seutu. Esitys Häme-markkinoinnin päättäjätilaisuudessa 22.2.2010

Riihimäen seutu. Esitys Häme-markkinoinnin päättäjätilaisuudessa 22.2.2010 Riihimäen seutu Esitys Häme-markkinoinnin päättäjätilaisuudessa 22.2.2010 1. Seudun tulevaisuus Talousaluestrategia 2015: Väestönkasvu jatkuu, 1-1,5%/vuosi Talousalueemme on metropolialueen aluekeskus

Lisätiedot

Vesistöjen virkistyskäyttö Koillismaalla. Sinistä biotaloutta luontopääkaupunkiin 17.4.2015 Matti Hovi Metsähallitus/Luontopalvelut

Vesistöjen virkistyskäyttö Koillismaalla. Sinistä biotaloutta luontopääkaupunkiin 17.4.2015 Matti Hovi Metsähallitus/Luontopalvelut Vesistöjen virkistyskäyttö Koillismaalla Sinistä biotaloutta luontopääkaupunkiin 17.4.2015 Matti Hovi Metsähallitus/Luontopalvelut Suomalaiset viihtyvät veden äärellä Lähes joka toinen suomalainen veneilee

Lisätiedot

Keurusselkä elää! elämystestausturvallisuusklusterilla eteenpäin. Keurusselän luoteisrannan toiminnallinen kehittämissuunnitelma 4.5.

Keurusselkä elää! elämystestausturvallisuusklusterilla eteenpäin. Keurusselän luoteisrannan toiminnallinen kehittämissuunnitelma 4.5. Keurusselkä elää! elämystestausturvallisuusklusterilla eteenpäin Keurusselän luoteisrannan toiminnallinen kehittämissuunnitelma 4.5.2015 Keurusselän luoteisrannan aluekehittämissuunnitelma Invest in Keuruu

Lisätiedot

Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014

Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014 Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014 Ota kantaa Espoon päihdetilanteeseen Kyselyllä kartoitettiin Espoon asukkaiden päihteisiin, tupakkaan ja rahapeleihin liittyviä näkemyksiä ja mielipiteitä päihdehaittojen

Lisätiedot

Saimaa Geomatkailukohteeksi Saimaa Geopark -valmisteluhanke projektipäällikkö Minna Kähtävä-Marttinen Geopark Saimaalle, Mikkeli 12.5.

Saimaa Geomatkailukohteeksi Saimaa Geopark -valmisteluhanke projektipäällikkö Minna Kähtävä-Marttinen Geopark Saimaalle, Mikkeli 12.5. Saimaa Geopark -valmisteluhanke projektipäällikkö Minna Kähtävä-Marttinen Geopark Saimaalle, Mikkeli 12.5.2015 Saimaa geomatkailukohteeksi miksi? Saimaa on kansainvälisesti ainutlaatuinen ja kiinnostava

Lisätiedot

Muuttuva Museo Seminaari 2014 YLEISÖTYÖ JA VAPAAEHTOISTYÖ 1.10.2014, Savilahtitalo, Vähäkyrö. Paikallismuseo matkailun kehittäjänä?

Muuttuva Museo Seminaari 2014 YLEISÖTYÖ JA VAPAAEHTOISTYÖ 1.10.2014, Savilahtitalo, Vähäkyrö. Paikallismuseo matkailun kehittäjänä? Muuttuva Museo Seminaari 2014 YLEISÖTYÖ JA VAPAAEHTOISTYÖ 1..2014, Savilahtitalo, Vähäkyrö Paikallismuseo matkailun kehittäjänä? Matkailu ja kotiseututyö & museot alueen kulttuuri kiinnostaa aina matkailijoita

Lisätiedot

Paikkakunnan vetovoima ja yhteiskuntavastuu. Minna Kurttila FCG, aluepäällikkö/oulu

Paikkakunnan vetovoima ja yhteiskuntavastuu. Minna Kurttila FCG, aluepäällikkö/oulu Paikkakunnan vetovoima ja yhteiskuntavastuu Minna Kurttila FCG, aluepäällikkö/oulu FCG Finnish Consulting Group Oy Monialainen konsulttiyritys infra-, ympäristö- ja yhdyskuntasuunnittelu, koulutus, julkisten

Lisätiedot

Mielipidetutkimus liikennejärjestelysuunnitelmasta

Mielipidetutkimus liikennejärjestelysuunnitelmasta Mielipidetutkimus liikennejärjestelysuunnitelmasta Tanja Vaski, Anne Virtanen, Sanni Pitkänen 5/11/2012 Laurea P2P Projektimuotoista työskentelyä yritysten toimeksiannoista Vaatii itsenäistä ja omatoimista

Lisätiedot

Selvitys maatalouden koneurakoinnin kysynnästä ja tarjonnasta Sonkajärvellä kyselyn havainnot

Selvitys maatalouden koneurakoinnin kysynnästä ja tarjonnasta Sonkajärvellä kyselyn havainnot Selvitys maatalouden koneurakoinnin kysynnästä ja tarjonnasta Sonkajärvellä kyselyn havainnot KYSELYN TAVOITE JA TOTEUTUS Tavoitteena oli selvittää maatalouden koneurakoinnin kysyntä ja tarjonta Sonkajärvellä

Lisätiedot

Hämeenlinnan seudun puheenvuoro

Hämeenlinnan seudun puheenvuoro Häme-markkinointi 2.0 Hämeenlinnan seudun puheenvuoro Vanajanlinna 22.2.2010 Kehittämiskeskus Oy Häme Tapio Vekka Hallituksen pj 1 Seudun tulevaisuutta koskevien suunnitelmien yhteenveto MAAKUNTATASO Maakuntaohjelman

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelma 2015-2020

Elinkeino-ohjelma 2015-2020 Elinkeino-ohjelma 2015-2020 Elinkeino-ohjelma 2015-2020 Painopisteet: Yrittäjyysmyönteisen ilmapiirin edistäminen Toimintaedellytysten luominen elinkeinoelämälle Seudullisen yhteistyön Yrittäjyysmyönteisen

Lisätiedot

Kansallispuistoissa on vetovoimaa!

Kansallispuistoissa on vetovoimaa! Kansallispuistoissa on vetovoimaa! Kansallispuistot - Alkuperäisen luonnon suojelua ja virkistyskäyttöä - Säilyttävät kulttuuriarvoja - Ovat tärkein työkalu luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi Suomessa

Lisätiedot

Lohjan kaupungin palveluverkkoselvitys

Lohjan kaupungin palveluverkkoselvitys Lohjan kaupungin palveluverkkoselvitys Tulokset Projektiryhmä KELPO Analytics: Jani Henriksson, Erika Huotari, Aino Junnila, Ilpo Kekäläinen ja Noora Montonen www.laurea.fi Selvityksen toteutus Vastaajaryhmät:

Lisätiedot

Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan

Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan Strategian laadintaa varten on tunnistettu neljä näkökulmaa, joiden kautta kaupungin toiminnalle asetetaan tavoitteita. Näkökulmat ovat: kuntalaisen hyvinvointi

Lisätiedot

2015-2020 Aktiivinen matkailupalveluista tiedottaminen; Internet, sosiaalinen media, sähköposti, tiedotustilaisuudet.

2015-2020 Aktiivinen matkailupalveluista tiedottaminen; Internet, sosiaalinen media, sähköposti, tiedotustilaisuudet. matkailuohjelma: Toimintasuunnitelman toteuttaminen ja osallistujat Liite 1. Toimenpiteet tarkistetaan vuosittain käytettävissä olevien resurssien mukaan. Toteuttamisaika Toimenpide Osallistujat tunnettuuden

Lisätiedot

UKONNIEMI. menestyksesi kasvualusta Imatralla

UKONNIEMI. menestyksesi kasvualusta Imatralla UKONNIEMI menestyksesi kasvualusta Imatralla UKONNIEMI paikka sinun yrityksellesi Imatran Ukonniemen alue houkuttelee niin matkailuyrittäjiä kuin matkailijoitakin. Hyväksytty yleiskaava ja valmis kunnallistekniikka

Lisätiedot

SÄÄSTÖPANKKI. Parempi Suomi 2016: Tilanne pääkaupunkiseudulla

SÄÄSTÖPANKKI. Parempi Suomi 2016: Tilanne pääkaupunkiseudulla SÄÄSTÖPANKKI Parempi Suomi 2016: Tilanne pääkaupunkiseudulla SÄÄSTÖPANKISSA KUULUU ASIAKKAAN ÄÄNI - Kun Säästöpankki menestyy, se pystyy jakamaan osan paikkakunnan hyvinvointia tukemaan, esimerkiksi erilaisiin

Lisätiedot

Tampere 2017 toimintamallin uudistamisprojekti. Kysely henkilöstölle pormestarimallista

Tampere 2017 toimintamallin uudistamisprojekti. Kysely henkilöstölle pormestarimallista Tampere 2017 toimintamallin uudistamisprojekti Kysely henkilöstölle pormestarimallista Kysely pormestarimallista Loorassa e-lomakekysely 3.9.-25.9.2015 Kysymykset: Millaisia tehtäviä pormestarilla tulisi

Lisätiedot

Kuntien elinvoiman arviointikyselyn tuloksia

Kuntien elinvoiman arviointikyselyn tuloksia Kuntien elinvoiman arviointikyselyn tuloksia Anssi Hietaharju Tuomas Jalava 19.3.2015 Page 1 Vastauksia kyselyyn saatiin seuraavasti Vastaajia yhteensä 274 (19 eri kunnasta) Luottamushenkilö 144 Viranhaltija

Lisätiedot

UNELMISTA NUUKAILEMATTA.

UNELMISTA NUUKAILEMATTA. UNELMISTA NUUKAILEMATTA. Viisaan euron kunta Kun nuukuus tarkoittaa järkeviä toimintatapoja, kestävää kehitystä ja kuntalaisten eduista huolehtimista silloin Laihialla ollaan nuukia. Laihialaiset ovat

Lisätiedot

Asia / idea Tavoite Toimenpiteet Resurssit / tekijät / Aikataulu

Asia / idea Tavoite Toimenpiteet Resurssit / tekijät / Aikataulu PUPONMÄEN KYLÄSUUNNITELMA 2010-2013 PUPONMÄEN VISIO - Puponmäen entinen koulu kylän keskuspaikka kokootumisille ja harrastustoiminnalle - Entisen koulun ylläpidosta huolehtiminen ja tilojen vuokraus -

Lisätiedot

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusasetelma Pohjolan Voima teetti alkuvuoden

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA Tässä toimenpideohjelmassa paikallisella matkailulla tarkoitetaan Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan alueiden matkailua. Alueellinen matkailu tarkoittaa Etelä-Savon

Lisätiedot

Aineiston keruu. Sähköinen kysely laajalla jakelulla. Puhelinhaastattelut. Kouvolan seudun matkailun Master Plan Tuloksia kyselystä ja haastatteluista

Aineiston keruu. Sähköinen kysely laajalla jakelulla. Puhelinhaastattelut. Kouvolan seudun matkailun Master Plan Tuloksia kyselystä ja haastatteluista Kouvolan seudun matkailun Master Plan Tuloksia kyselystä ja haastatteluista Visioseminaari 17.4.2012 Aineiston keruu Sähköinen kysely laajalla jakelulla Kysely maaliskuussa, täydentävä kierros huhtikuun

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN ILMASTONMUUTOS-KYSELYT VUOISINA 2007, 2009 ja 2010

ETELÄ-KARJALAN ILMASTONMUUTOS-KYSELYT VUOISINA 2007, 2009 ja 2010 LOPPURAPORTTI 1(12) 2011 ETELÄ-KARJALAN ILMASTONMUUTOS-KYSELYT VUOISINA 2007, ja Imatralla ja Lappeenrannassa suoritettiin ilmastonmuutos-kysely kolmannen kerran syksyllä. Kysely kohdistettiin kuntalaisille.

Lisätiedot

Tikkakosken asukaskysely 2010

Tikkakosken asukaskysely 2010 2010 Tikkakosken asukaskyselyn koontia Jyväskylän kaupungin innovaatiopalvelut - Asukaskyselyssä kerättiin tikkakoskelaisten ajatuksia alueen kehittämisestä ja kartoitettiin asukkaiden näkemyksiä Tikkakoskelle

Lisätiedot

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Asukaskyselyn vastausten analysointia NCC Rakennus Oy Yleistä Tehdyn asukaskyselyn tavoitteena oli löytää hyvä ja toimiva ratkaisu remontin

Lisätiedot

Kysely erilaisista työsopimuksista ja työntekomuodoista

Kysely erilaisista työsopimuksista ja työntekomuodoista 1 S Kysely erilaisista työsopimuksista ja työntekomuodoista Suomen Yrittäjät, maaliskuu 2016 2 Kysely erilaisista työsopimuksista ja työntekomuodoista SISÄLLYS KYSELY ERILAISISTA TYÖSOPIMUKSISTA JA TYÖNTEKOMUODOISTA...

Lisätiedot

VESIVOIMAN ASENNEKYSELYN 2008 TULOKSET

VESIVOIMAN ASENNEKYSELYN 2008 TULOKSET 1(10) VESIVOIMAN ASENNEKYSELYN 2008 TULOKSET TAUSTAA Energiateollisuus ry (ET) teetti TNS Gallupilla kyselyn suomalaisten suhtautumisesta vesivoimaan ja muihin energialähteisiin Jatkoa ET:n teettämälle

Lisätiedot

ASUKAS- ja TYÖNTEKIJÄKYSELYJEN TULOKSIA

ASUKAS- ja TYÖNTEKIJÄKYSELYJEN TULOKSIA ASUKAS- ja TYÖNTEKIJÄKYSELYJEN TULOKSIA KESTÄVÄ KEHITYS o 2012 asukaskyselyn kohderyhmän muodostivat Hämeenlinnan kaupungin asukkaat, otos 9000 asukasta o Tutkimus perustuu 1591 henkilön antamiin vastauksiin,

Lisätiedot

Tässä selvityksessä keskitytään ensisijassa Suomen tuloksiin. Selvityksen lopusta löytyy lyhyt vertailu muiden Pohjoismaiden välillä.

Tässä selvityksessä keskitytään ensisijassa Suomen tuloksiin. Selvityksen lopusta löytyy lyhyt vertailu muiden Pohjoismaiden välillä. Nordnet Säästöindeksi Lehdistötiedote 3.5.2012 Suomi ja Pohjoismaat, Q1 2012 Suomalaiset suhtautuvat varovaisen luottavaisesti pörssin kehitykseen. Nordnetin tekemässä selvityksessä niukka enemmistö suomalaisista

Lisätiedot

Leader! http://leadersuomi.fi/

Leader! http://leadersuomi.fi/ Leader! http://leadersuomi.fi/ Leader Karhuseutu perustettu 1997 jäseniä yli 200 4 työntekijää toimisto Porissa hallitus 1+9 alueellinen edustus kolmikanta Ohjelmakausi 2007-2013 194 rahoitettua hanketta

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin markkinointiviestintä 2013-2014

Iisalmen kaupungin markkinointiviestintä 2013-2014 Iisalmen kaupungin markkinointiviestintä 2013-2014 26.2.2013 Kaupunkistrategia 2020 Visio: - Korkeatasoinen palveluvarustus - Monipuolinen elinkeinorakenne ja vahva yrittäjyys - Erinomaiset yhteydet -

Lisätiedot

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta SUUNNITELMATYÖN TILANNEKATSAUS 03.05.07/ Mari Mikkola Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalveluiden

Lisätiedot

Kyläkyselyn tuloksia. Kyläsuunnittelija Sarita Humppi. www.salo.fi

Kyläkyselyn tuloksia. Kyläsuunnittelija Sarita Humppi. www.salo.fi Kyläkyselyn tuloksia Kyläsuunnittelija Sarita Humppi Vastaajat Vastaajia yhteensä 15. Miehiä kuusi ja naisia yhdeksän. Ikäjakauma: eniten 50 64-vuotiaita. Nuorin vastaaja 25-vuotias ja vanhin 88-vuotias

Lisätiedot

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto. LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.. LIITE 2. Sysmän kirkonseudun kulttuurimaisema. RKY aluerajaus, Museovirasto 2009. LIITE 3. Asukaskyselyn

Lisätiedot

VENÄJÄ-TYÖPAJA TUOTTEISTAMINEN ANTTI ISOKANGAS 26.4.2013

VENÄJÄ-TYÖPAJA TUOTTEISTAMINEN ANTTI ISOKANGAS 26.4.2013 VENÄJÄ-TYÖPAJA TUOTTEISTAMINEN ANTTI ISOKANGAS 26.4.2013 PÄIVÄN TAVOITE ON RAKENTAA VENÄLÄISILLE MATKAILIJOILLE SUUNNATTU TUOTTEISTETTU PALVELU. TUOTTEISTAMISEN LÄHTÖKOHTA UUDENMAAN MATKAILUUN Suomi on

Lisätiedot

Maaseutumatkailu Suomessa ja maaseutumatkailun tulovaikutukset. Pori 16.10. 2014 Kimmo Aalto

Maaseutumatkailu Suomessa ja maaseutumatkailun tulovaikutukset. Pori 16.10. 2014 Kimmo Aalto Maaseutumatkailu Suomessa ja maaseutumatkailun tulovaikutukset Pori 16.10. 2014 Kimmo Aalto Valtakunnallinen kylämatkailun kehittämishanke Kylien tapahtumat ja kylämatkailutuotteet tervetuloakylaan.fi

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012

Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012 Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012 Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja Tammikuussa 2012 toteutettiin valtakunnallinen Yritys- Suomi lanseerauskampanja. Mikkelin

Lisätiedot

Strategiakortit 2015

Strategiakortit 2015 Kh 13.1.2015 4 Liite kh nro 1 Ptktark. UTAJÄRVEN KUNTA Strategiakortit 2015 LIITE Väritunnisteet: Etenee suunnitellusti Viivästynyt Ei etene/keskeytynyt TALOUS Päämäärä: Kuntatalous on vakaa Kriittiset

Lisätiedot

Hyvinvoiva luonto, hyvinvoiva ihminen

Hyvinvoiva luonto, hyvinvoiva ihminen Hyvinvoiva luonto, hyvinvoiva ihminen Soveltavan liikunnan seutufoorumi 29.11.2016 Joel Erkkonen Erikoissuunnittelija Luontopalvelut Kuva: Juha Kalaoja Metsähallituksen luontopalvelut hoitaa ja suojelee

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

Mitä keskeisiä uhkia mielestänne liittyy kaivoksiin?

Mitä keskeisiä uhkia mielestänne liittyy kaivoksiin? Mitä keskeisiä uhkia mielestänne liittyy kaivoksiin? prosenttijakaumat, N=1361 16 5,7 4,5 ympäristön saastuminen ja liikennehaitat 19,2 45,9 koskemattoman luonnon ja maiseman pilaantuminen melu, pöly ja

Lisätiedot

LEIRINTÄMATKAILU SUOMESSA JA PORVOOSSA Pipsa Kyöstiö

LEIRINTÄMATKAILU SUOMESSA JA PORVOOSSA Pipsa Kyöstiö LEIRINTÄMATKAILU SUOMESSA JA PORVOOSSA Pipsa Kyöstiö Sisältö 1 Yleistä Suomesta... 3 1.1. Leirintämatkailun taustaa... 3 1.2. Toimialan luonne... 3 1.3. Huomioita tulevaisuuden leirintäaluematkailussa...

Lisätiedot

Tekn.ltk 26.11.2013 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 2013

Tekn.ltk 26.11.2013 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 2013 Tekn.ltk.11.13 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 13 Kysely toteutettiin lähinnä nettikyselynä, paperiversio oli jaettu kunnan viraston toimipisteisiin. Vastauksia tuli netin kautta 9 kpl ja kaksi

Lisätiedot

Kauppakeskustoimialan ajankohtaisnäkemykset

Kauppakeskustoimialan ajankohtaisnäkemykset Kauppakeskustoimialan ajankohtaisnäkemykset toimialakyselyn 18.-24.11.2008 tuloksia Juha Tiuraniemi toiminnanjohtaja Suomen Kauppakeskusyhdistys ry Suomen Suomen Kauppakeskusyhdistys ry ry Suomen Kauppakeskusyhdistys

Lisätiedot

Matkailu lisääntyi edellisvuoteen verrattuna koko maailmassa 3,6 % Suomessa 6 % Eurooppalaisista kolmannes käyttää alle 1000 matkalla

Matkailu lisääntyi edellisvuoteen verrattuna koko maailmassa 3,6 % Suomessa 6 % Eurooppalaisista kolmannes käyttää alle 1000 matkalla Matkailu lisääntyi edellisvuoteen verrattuna koko maailmassa 3,6 % Suomessa 6 % Matkustajat yhä nuorempia keski-ikä 42 Eurooppalaisista kolmannes käyttää alle 1000 matkalla Majoitusyöt ovat vähentyneet,

Lisätiedot

Espoon kaupunginkirjasto Asukaskysely/Espoonlahti Syksy 2014

Espoon kaupunginkirjasto Asukaskysely/Espoonlahti Syksy 2014 Espoonlahden kirjastoverkko Asukaskyselyn yhteenveto Taustatiedot Millainen on sinun kirjastosi -asukaskysely lähettiin Espoonlahden kaikkiin talouksiin elokuussa 2014. Ne taloudet, joilla on mainostenjakokielto,

Lisätiedot

FCG Planeko Oy Kittilä kirkonkylän osayleiskaava 1 (5) Rakennemallit

FCG Planeko Oy Kittilä kirkonkylän osayleiskaava 1 (5) Rakennemallit FCG Planeko Oy Kittilä kirkonkylän osayleiskaava 1 (5) Rakennemallit 18.3.29 1 RAKENNEMALLIT 1.1 YLEISTÄ Rakennemalleilla tutkitaan aluerakenteen osien keskinäistä vuorovaikutusta, yhdistelmien toimintaa

Lisätiedot

Perustietoja Ähtäristä

Perustietoja Ähtäristä Perustietoja Ähtäristä asukasluku 6182 pinta-ala 906 km² 169 järveä elinkeinorakenne: alkutuotanto 10 %, jalostus 26 %, palvelut 64 % valtakunnallisesti tunnettu matkailusta 200 000 kävijää/v E-P:n toiseksi

Lisätiedot

Kalastusmatkailun merkitys Suomessa

Kalastusmatkailun merkitys Suomessa Kalastusmatkailun merkitys Suomessa Päivi Eskelinen ja Anna-Liisa Toivonen Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos Kalastuslain kokonaisuudistus kuulemistilaisuus Kuopio 19.5.2010 Kalastusmatkailuyritysten

Lisätiedot

Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma

Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma Ruhtinansalmen kyläsuunnitelman tavoite on elämän laadun parantaminen kylällä palveluja kehittämällä sekä kylän ympäristöä hoitamalla. Kylällä säilytetään nykyinen asukasluku

Lisätiedot

Savonlinnan kaupungin matkailualueet. Tausta-aineistoa

Savonlinnan kaupungin matkailualueet. Tausta-aineistoa Savonlinnan kaupungin matkailualueet Tausta-aineistoa Savonlinnan matkailun kehittämisen lähtökohdat Savonlinna on Suomen järvimatkailun pääkaupunki Matkailu kehittyy myönteisesti ja kiinnostaa myös sijoittajia

Lisätiedot

KANSALAISET: EI LISÄÄ LAINAA KUNNILLE -Kuntien lainakatolle kannatusta

KANSALAISET: EI LISÄÄ LAINAA KUNNILLE -Kuntien lainakatolle kannatusta JULKAISTAVISSA 13.. KLO 01.00 JÄLKEEN KANSALAISET: EI LISÄÄ LAINAA KUNNILLE -Kuntien lainakatolle kannatusta Kunnan lainanoton lisääminen sai vähiten kannatusta keinona tasapainottaa taloutta. Tämä käy

Lisätiedot

Vapaa-ajan asukkaiden muuttuvat mökkeilytyylit muovaavat palveluympäristöjä

Vapaa-ajan asukkaiden muuttuvat mökkeilytyylit muovaavat palveluympäristöjä Vapaa-ajan asukkaiden muuttuvat mökkeilytyylit muovaavat palveluympäristöjä Ruralia-instituutin 25 -vuotisjuhlaseminaari Helsinki 25.4.2013 Manu Rantanen Ruralia-instituutti / Manu Rantanen www.helsinki.fi/yliopisto

Lisätiedot

Ainutlaatuinen Lappajärvi kutsuu asumaan ja viihtymään

Ainutlaatuinen Lappajärvi kutsuu asumaan ja viihtymään 2016 Ainutlaatuinen Lappajärvi kutsuu asumaan ja viihtymään atuinen Lappajä Visio: Lappajärvi on asukkaistaan välittävä turvallinen ja viihtyisä asuinkunta. Arvot: Lappajärvi on yhteistyöhön valmis itsenäinen

Lisätiedot

Matkatoimistokysely Venäjällä

Matkatoimistokysely Venäjällä Tutkimuksilla tuloksiin Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy Matkatoimistokysely Venäjällä marraskuu 2007 Laserkatu 6 :: FIN-53850 LAPPEENRANTA :: tel. +358 5 624 3190 :: fax +358 5 412 0949 :: info@takoy.fi

Lisätiedot