Kysymys 2. Minkälaisia palveluita mielestänne Lietveden rengastie ja sen lähialue tarvitsevat lisää kehittyäkseen houkuttelevaksi matkailualueeksi?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kysymys 2. Minkälaisia palveluita mielestänne Lietveden rengastie ja sen lähialue tarvitsevat lisää kehittyäkseen houkuttelevaksi matkailualueeksi?"

Transkriptio

1 Liite 2 (1) 1.1 Asukaskysely Asukaskysely toteutettiin pääosin kunnan Internet-sivuilla Lisäksi oli mahdollisuus vastata Vastausaikana kyselyyn tuli 140 vastausta, ja lisäksi kaksi erillistä kirjallista palautetta. Vastausten määrä vaihteli eri kysymyksissä välillä. Kysymys 1. Tulisiko mielestänne Lietveden rengastien kokonaisuutta kehittää tunnetuksi matkailutuotteeksi - esimerkiksi Saimaan saariston rengasreitiksi? Noin kaksi kolmasosaa 133 kyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, että Lietveden rengastien kokonaisuutta tulee kehittää tunnetuksi matkailutuotteeksi (Kuva 1). 100% 80% 60% 40% 20% 0% 65% Kyllä 35% Ei Kuva 1. Suhtautuminen rengastien kehittämiseen. Perusteluja Lietveden rengastien kehittämisen puolesta saatiin 79 kappaletta, Monet vastaajaan mielestä rengastie lyhentää matkoja esim. Mikkeliin ja säästää ajokilometrejä. Rengastien keinoin on mahdollista luoda monipuolisempia reittejä, parempikuntoisia ja turvallisempia teitä. Monet pitivät rengastietä tarpeellisena, koska se parantaa Puumalan elinkeinomahdollisuuksia ja palveluja sekä lisää työpaikkoja ja parantaa yrittäjien toimintamahdollisuuksia alueella. Rengastien kehittämisen uskottiin nostavan mökkitonttien hintaa ja vetovoimaa. Monet vastaajat arvostavat alueen luonnonkauneutta, saaristoa ja vesistönäkymiä. Tuotiin esiin, että luonnonkauneus auttaa rengastien tunnetuksi tekemistä ja kaunis maisemareitti on matkailijalle elämys. Rengastie turvaa vastaajien mukaan Puumalan elinvoimaisuutta ja alueen asutettuna pitämisen. Alueen aktivointi ja kehittäminen on vastaajien mukaan tarpeen Puumalassa. Tuotiin myös esille, että Puumala elää tulevaisuuden matkailusta. Vastaajat pitivät matkailua tärkeänä elinkeinona Puumalalle, ja uskoivat rengastien lisäävän matkailun mahdollisuuksia ja matkailijoiden määrää alueella. Rengastie kehittää vastaajien mukaan Puumalan tunnettavuutta, ja luo pohjaa koko alueen matkailun kehittämiselle. Perusteluja Lietveden rengastietä vastaan saatiin 42 kappaletta.

2 Liite 2 (2) Rengastiehen kielteisesti suhtautuvien perusteluista nousi esille selkeästi kaksi teemaa. Eniten esitettynä teemana tulivat esiin rengastien tarpeettomuus tai kysynnän puute. Toisena keskeisenä teemana tuli esiin pelko alueen luontoarvojen heikkenemisestä ja rauhan menetyksestä. Pienempinä teemoina esitettiin pelko ympäristöhäiriöiden, kuten melun tai saasteiden lisääntymisestä. Osa vastaajista piti hanketta kalliina. Osan mielestä haitta vakituisille tai kesäasukkaille lisääntyy. Toisten mielestä muita kohteita, kuten Koskenselkää, Sahanlahtea, Kuoresniemeä tai Puumalan satamaa pitäisi kehittää ennemmin kuin rengastietä ja sitä koskevaa aluetta. Yksittäisinä kommentteina tulivat esiin turvallisuuden heikkeneminen huonokuntoisten teiden takia. Pelättiin myös että Puumalan maine heikkenee. Nähtiin, että pienimuotoinen kehitys luontomatkailijoiden, pyöräilijöiden tarpeisiin olisi hyväksyttävissä, mutta autoilua ja häiriöitä lisäävää lossia Vetojaon yli ei hyväksytä. Kustannusten nähtiin myös olevan hyötyjä suurempia. Kysymys 2. Minkälaisia palveluita mielestänne Lietveden rengastie ja sen lähialue tarvitsevat lisää kehittyäkseen houkuttelevaksi matkailualueeksi? Palveluiden kehittämiseen Lietveden rengastien alueella suhtauduttiin pääosin positiivisesti. Vastaajamäärä vaihteli välillä. Erityisen toivottavina pidettiin luontomatkapalveluita (80 % kyllä/ 13 % ei), risteilyjä (67 %/ 17 %), venepalveluita (66 %/ 17 %), pysähdys- ja lepopaikkoja (72 %/ 16 %), sekä vuokrattavia mökkejä (67 %/ 20 %) Jonkin verran toivottavina palveluina pidettiin leirintä-, ja caravanalueita (60 % kyllä/ 27 % ei), ravintoloita (59 %/ 24 %), kauppoja (58 %/ 22 %), käsityöläispajoja (63 %/ 19 %), kulttuuripalveluita (55 %/ 23 %), virkistäytymisja hyvinvointipalveluita (61 %/ 24 %) sekä pysäköintipaikkoja (53 %/ 23 %). Sellaisia palveluita, joita ei pidetä alueella toivottavina olivat hotellit (22 % kyllä/55 % ei), asuntoautovuokraus (22 %/ 56%) sekä elämys- ja teemapuistot (24%/ 54%). Viihdetarjonnan lisääntymiseen suhtauduttiin enemmän kielteisesti kuin positiivisesti (29 % kyllä/ 43 % ei). Muina kehittämistoimenpiteinä nousivat esiin paikallinen palvelutarjonta, historia ja paikallisuus. Opastuksen ja kalastus- ja veneilymahdollisuuksien parantamista pidettiin tärkeänä. Keskeisenä teemana nousivat myös esiin aktiivilomailun ja välinevuokrauksen lisääminen. Yksittäisinä parantamistoimenpiteinä ehdotettiin seuraavia: Luontoelämyspalvelut Lauttayhteys/lossi Palveluita paikallisille Turvalliset reitit Palveluiden lisääminen yleisesti Edullinen loma Tapahtumien, kuten markkinoiden ja kylätapahtumien järjestäminen

3 Liite 2 (3) Ei rengastietä. Kysymys 3. Mihin Lietveden rengastien alueelle tarvitaan erityisesti uusia palveluita? voitte valita useamman vaihtoehdon Palvelujen sijoittamisesta Lietveden alueella ei ollut selkeää, eniten kannatusta kerännyttä vaihtoehtoa, vaan kaikki vaihtoehdot saivat kannatusta. 121 vastaajasta pieni enemmistö kannatti kuitenkin palveluiden kehittämistä Pistohiekan Sahanlahden alueella ja eteläisessä saaristossa. Hieman alle puolet vastaajista kannatti palveluiden kehittämistä Puumalan kirkonkylässä ja Hurissalossa. Puumalan kirkonkylä 46% Pistohiekka-Sahanlahti Eteläinen saaristo - Lintusaloon päättyvä 63% 59% Hurissalo 42% Kuva 2. Minne palveluita tarvitaan vastaajien mielestä Kysyttäessä minne muualle palveluita pitäisi kehittää, kannatusta saivat Niinisaari, Lintusalo, Liukkosenmäki ja Pistohiekka. Osa vastaajista toivoo palveluiden kehittämistä yleisesti, osa ei halua palveluita kehitettävän lainkaan. Kysymys 4. Mitä teemoja mielestänne tulisi korostaa Lietveden rengastien matkailubrändin rakentamisessa? Voitte valita useamman vaihtoehdon Selkeästi kannatettavina brändeinä nähdään puhdas luonto ja sen ainutlaatuisuus. Alle puolet vastaajista toivoi korostettavan hyviä pyöräilyteitä. Monipuolisuutta kannatti vain alle kolmasosa ja erinomaista tiestöä ainoastaan reilu kymmenesosa vastaajista. Vastauksia saatiin 111 kappaletta (Kuva 3).

4 Liite 2 (4) Puhdas luonto Ainutlaatuinen vesistö 85% 87% Monipuolinen palvelutarjonta Erinomainen tiestö Hyvät pyöräilytiet 13% 28% 41% Kuva 3. Korostettavia matkailubrädejä Lietveden rengastien alueella. Muina teemoina tulevat esiin luonto, rauha ja maisemat. Myös ekologinen matkailu, kalat ja kalastus, historian korostaminen sekä paikalliset palvelut ja tuotteet saavat kannatusta. Palveluiden ja tiestön kehittäminen yleisesti, palvelukokonaisuuksien kehittäminen sekä laivayhteydet/risteilyt mainittiin. Osa kommentoijista ei halunnut rengastietä tai sen brändiä kehitettävän mitenkään. Kommentteja saatiin 31 kappaletta. Kysymys 5. Kun Lietveden rengastietä kehitetään matkailukohteena, kasvaako/ nouseeko alueen: 132 vastaajasta lähes 70 % kokee, että alueen tunnettuus/houkuttelevuus nousee kotimaisten matkailijoiden silmissä, kun rengastietä kehitetään matkailukohteena. Lähes neljännes (24 %) vastaajista on eri mieltä tästä väittämästä. 7 % vastaajista ei ole samaa eikä eri mieltä, ja 1 % ei osaa sanoa. Kysyttäessä tunnettutta/houkuttelevuutta ulkomaisten matkailijoiden silmissä, vastaukset olivat lähes identtiset (68 %, 23 %, 7 %, 2 %). Vastauksia saatiin 129. Vastaukset olivat samankaltaisia myös kysyttäessä alueen matkailijamääristä kokonaisuutena sekä alueen matkailupalvelujen kysynnästä. Pääosa vastaajista uskoo alueen matkailijamäärän ja matkailupalveluiden kysynnän lisääntyvän (68 % ja 69 % vastaajista). Vastauksia saatiin 131 ja 130 kappaletta. Kysyttäessä kasvavatko/nousevatko alueen palveluiden hinnat, vastaukset olivat varovaisempia. 129 vastaajasta 41 % uskoo, että palveluiden hinnat nousevat, ja 23 % uskoo hintojen laskevan. Ei samaa muttei eri mieltäkään oli 29 % vastaajista ja 7 % ei osannut sanoa. Tonttien hintojen uskottiin nousevat. 131 vastaajasta 47 % uskoi tonttien hintojen nousevan ja 26 % laskevan. Ei samaa muttei eri mieltä oli 21 % vastaajista ja 6 % ei osannut sanoa. Myös kiinteistöjen arvon odotettiin nousevan (51 % kyllä, 29 % ei, 16 % neutraali, 5 % EOS, vastauksia 129). Kysymys 6. Toisiko Lietveden rengastien kehittäminen lisää kysyntää alueen yritysten palveluille?

5 Liite 2 (5) Lietveden rengastien uskotaan tuovat lisää kysyntää yritysten palveluille. 134 vastaajasta kaksi kolmannesta uskoo rengastien lisäävän kysyntää, lähes neljännes % ei usko, ja 9 % ei osaa sanoa (Kuva 4). Kyllä 67% Ei 24% En osaa sanoa 9% Kuva 4. Lisääkö rengastien kehittäminen alueen yritysten kysyntää? Perustelevissa vastauksissa toistuu kaksi selkeää teemaa. Selvästi eniten kannatusta saa ajatus, että rengastie on selkeä matkailukohde ja sitä kautta liikkujien lisääntyminen Puumalassa luo lisää kysyntää palveluille. Toinen kannatusta kerännyt teema on yhteyksien ja tätä kautta saavutettavuuden paraneminen Puumalassa. Rengastie tuo palvelut helpommin saataville ja liikkuminen alueella lisääntyy. Samalla palveluiden ja yritysten kysyntä ja toimintaedellytykset paranevat. Mainittuja teemoja olivat myös hyvät kokemukset muista reiteistä, kuten Turun saariston rengastiestä. Muut vastaavat hankkeet ovat menestyneet ja luoneet alueella palveluja. Tunnettavuuden lisääntyminen alueella tuo lisää käyttäjiä palveluille ja asiakkaat levittävät hyvää sanaa edelleen. Rengastien kehittämiseen kielteisesti suhtautuvat uskovat, että rengastien käyttö jäisi vähäiseksi tai että rengastie ei ole riittävä kehitystoimi. Yksittäisen maininnan keräsivät seuraavat kielteiset perustelut: nykyisten teiden parantaminen loisi kysyntää vastustus on aktiivista ja näkyvää saasteet lisääntymivät lossin käyttömaksu karkottaa asiakkaita rengastien käyttäjät eivät tarvitse palveluja. Kysymys 7. Houkuttelisiko Lietveden rengastien kehittäminen alueelle uusia matkailu- ja muita yrittäjiä? 134 vastaajasta hieman alle 60 % uskoo rengastien houkuttelevan alueelle yrittäjiä, neljännes uskoo että se ei lisää yrittäjiä, hieman alle 20 % ei osannut sanoa.

6 Liite 2 (6) Kyllä 59% Ei 24% En osaa sanoa 17% Kuva 5. Diagrammi vastausten jakautumisesta kysymyksessä 7. Perusteluissa rengastien selkeän matkailukohteen nähdään luovan kysyntää ja uusia mahdollisuuksia yrittämiseen. Monet vastaajat näkivät kyseisen kehityksen myös toivottavana. Muita kannattavia perusteluita olivat: Rengastie voi houkutella paikallisia työllistämään itsensä aloittamalla matkailuun liittyvän elinkeinotoiminnan Yhteydet paranevat Jo tällä hetkellä alueella asuvien työllistävät itsensä aloittamalla matkailuun liittyvän/tukevan elinkeinotoiminnan Matkailu on ainut potentiaalinen toimiala, johon voi syntyä kasvua Parantunut tunnettavuus houkuttelee yrittäjiä Rengastien olisi ainutlaatuinen. Osa vastaajista listasi aloja, joille uutta yrittäjyyttä on mahdollista syntyä. Näitä ovat: Luontomatkailuyrittäjä (ei ole vielä) Kalustovuokrausta (kanootit, polkupyörät jne.) Pyöräilijät käyttävät mielellään maatila tms. majoitusta, jossa on tarjolla edullisesti yösija ja aamupala. Maatilamajoitusta palvelevat muut yritykset kuten pienet elintarvikekioskit, kenties jonkin muun yrityksen yhteydessä. Rakennusvaiheen yrittäjät Lisäpalvelut (venesatama). Kielteisissä perusteluissa mainintoja esitettyjä teemoja olivat: Liian lyhyt sesonki Huono paikka rengastielle tai puitteet eivät ole riittävät Rengastie ei ole riittävä kehitystoimenpide alueen kehittymiselle. Negatiivinen mainekampanja, aktiivinen maanomistajien toiminta yrityksiä vastaan Liian paikallinen asia Rengastie lisää saastetta Olemassa olevien yritysten kehittäminen riittää, ei tarvita uusia Nykyiset pystyvät kasvattamaan kapasiteettia helposti, jos vain matkailijoita löytyy

7 Liite 2 (7) Yrittäjävolyymi ei pysty kasvamaan. Kysymys 8. Miten arvioitte Lietveden vesistöylityksen eri yhteysvaihtoehtojen soveltuvuutta rengastien luomiseksi? Vastaukset jakoivat selvästi mielipiteitä. Yhteysveneisiin, esim. kutsuveneisiin, ja polkupyörälosseihin/lauttoihin suhtauduttiin autolosseja/lauttoja neutraalimmin. Kaksi ensimmäistä keräsi tasapuolisesti kannatusta/ vastustusta, ja ääripään vastauksia (erittäin hyvä/erittäin huono) käytettiin vähemmän. Yhteysveneet, kuten kutsuveneet, keräsivät kannatusta ja vastustusta tasapuolisesti (Virhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt.). Vaihtoehto oli kuitenkin vähiten kannatettu. 123 vastaajasta vaihtoehtoa kannatti 34 % ja vastusti 36 %. Ei hyvä mutta ei huonokaan vastasi 25 %, ja 4 % ei osannut sanoa. 5Erittäin hyvä 4Hyvä 3Ei hyvä mutta ei 2Huono 1Erittäin huono EOSEn osaa sanoa 15% 19% 25% 11% 25% 4% Kuva 6. Yhteysveneitä, esim. kutsuveneitä. Polkupyörälosseja tai -lauttoja -vaihtoehto keräsi hieman enemmän kannatusta verrattuna yhteysveneisiin (Kuva 6). Vaihtoehto keräsi kannatusta ja vastustusta melko tasapuolisesti, mutta vaihtoehtoon suhtauduttiin varovaisen positiivisesti. 121 vastaajasta vaihtoehtoa kannatti 41 %, ja vastusti 37 %. Ei hyvä mutta ei huonokaan vastasi 20 % ja 2 % ei osannut sanoa. 5Erittäin hyvä 4Hyvä 3Ei hyvä mutta ei 2Huono 1Erittäin huono EOSEn osaa sanoa 18% 23% 20% 10% 27% 2% Kuva 6. Polkupyörälosseja/-lauttoja

8 Liite 2 (8) Selvästi parhaan kannatuksen sai autolosseja tai lauttoja -vaihtoehto (Kuva 7). 131 vastaajasta 49 % arvotti vaihtoehdon erittäin hyväksi ja 13 % hyväksi. Erittäin hyvä -vastausten määrä on merkittävästi suurempi kuin kahdessa aikaisemmassa vaihtoehdossa (yhteysveneet 15 %, polkupyörälossit/ -lautat 18 %, autolossit/ -lautat 49 %). Vaihtoehtoa kannatti 62 % ja vastusti 33 %. Ei hyvä mutta ei huonokaan vastasi vain 4 % vastaajista ja vain 2 % ei osannut sanoa. Vaihtoehto keräsi selvästi vähiten epävarmoja tai neutraaleja vastauksia. Se keräsi myös selvästi eniten äärivastauksia (erittäin hyvä/ huono). 5Erittäin hyvä 49% 4Hyvä 3Ei hyvä mutta ei 2Huono 4% 2% 13% 1Erittäin huono 31% EOSEn osaa sanoa 2% Kuva 7. Autolauttoja/-losseja. Kysyttäessä muita liikenneyhteyksiä Vetojaon vesistöylitykseen, kannatettavana vaihtoehtona pidettiin siltaa (5 mainintaa). Yhteyden toteuttamatta jättäminen sai 4 mainintaa. Yksittäisiä mainintoja saivat seuraavat vaihtoehdot: Autoyhteys/ moottoripyöräliikenne Pistohiekan lentokentän kunnostaminen Tunneli Ilmatyynyalus Lossi/ lautta Yhteyttä ei tarvita Yhteys tarvitaan Kysymys 9. Mistä-mihin tarvitsisitte mahdollisesti uusia vesistöyhteyksiä? Vetoajon ylitys sai 36 vastausta ja ei minnekään 24 vastausta. Muina mahdollisina vesistöylityspaikkoina tulivat esiin Kyläniemen/Sarviniemen/Tai-palsaaren suunta. Lähtöpaikkana mainittiin Lintusalon Suurniemi tai Sarviniemi. Yksittäisiä mainintoja saivat: Mustalahti - Sääski Ryhmäkuljetukset Kirkonkylästä Lintusalo Kurensalo

9 Liite 2 (9) Lintusalo Rokansalo Koko Puumalan Saimaan alueelle Kysymys 10. Lyhenisivätkö kulkumatkanne alueen palveluihin mahdollisten uusien yhteyksien myötä? Kyllä 34% Ei 44% En osaa sanoa 8% Ei vaikutusta 15% Kuva 8. Vastausten jakautuminen kysymyksessä 10. Vastauksia 133 Vastaajista 44 % omat kulkumatkat palveluihin eivät lyhenisi, reilun kolmanneksen matkat lyhenisivät ja 15 % matkoihin ne eivät vaikuttaisi. Kysymys 11. Minkälaisia etuja Lietveden rengastien kokonaisvaltainen kehittäminen matkailun näkökulmasta voi tuoda alueelle? Vastauksia kysymykseen saatiin suuri määrä (94 kpl). Vastaukset purettiin ja teemoitettiin. Alle on listattu teemat eniten mainintoja saaneesta lähtien. Sulkuihin on merkitty mainintojen määrä. Palveluiden ja palvelutarjonnan paraneminen. Palveluiden käyttäjämäärän kasvu (26) Välimatkojen lyheneminen ja kulkuyhteyksien paraneminen, vähentää (edestakaista) liikennettä ja haittaa ympäristölle (24) Ei mitään etuja (23) Puumalaan lisää matkailijoita ja asiakkaita sekä vakituisia ja loma-asukkaita (18) Houkuttelevuuden, tunnettavuuden sekä markkinoinnin paraneminen (17) Elinkeinotoiminnan ja työllisyyden vahvistaminen (16) Tuloja kunnalle, yrityksille ja asukkaille (16) Uusia yrittämisen mahdollisuuksia ja paremmat yrittämisen toimintaedellytykset (14) Puumalan kokonaisvaltainen hyvinvoinnin kehittyminen, esimerkiksi infrastruktuurinkehittämisen keinoin (10) Elinvoimaa, elävyyttä ja tapahtumia alueelle (myös uusille alueille) (9) Lisäarvoa eri kohderyhmille: paikallisille, mökkiläisille, turisteille, pyöräilijöille (4) Puumalan ja Saimaan alueen matkailun kehittäminen laajemmin (2) Rengastie on valmis tuote, jota on helppo markkinoida (2) Uusia elämyksiä turisteille (1) Uusia asumisen mahdollisuuksia (1) 12. Minkälaisia haittoja mielestänne Lietveden rengastien kokonaisvaltainen kehittäminen matkailun näkökulmasta voi tuoda alueelle?

10 Liite 2 (10) Vastauksia kysymykseen saatiin suuri määrä (84 kpl). Vastaukset purettiin ja teemoitettiin. Alle on listattu teemat eniten mainintoja saaneesta lähtien. Sulkuihin on merkitty mainintojen määrä. Ei haittoja tai ei merkittäviä haittoja (36) Haitat luonnolle tai maisemalle (20) Melua, pölyä, tai muita ympäristöhäiriöitä (10) Liikenteen lisääntyminen tai liikennevaarat (10) Roskaaminen, varkaudet tai muu häiriökäyttäytyminen (10) Haittaa maanomistajille, nykyisille asukkaille tai kesämökkiläisille (9) Täytyy toimia varovaisesti ja mahdolliset haitat minimoiden (8) Rengastie aiheuttaa kustannuksia kunnalle tai rengastiehen käytetyt rahat pois muista kehityskohteista (4) Imagohaitta (3) Kaikenlaista haittaa (3) Edut suurempia kuin haitat (3) Vaikutukset infrastruktuuriin, kuten teihin (2) Paikallisten asukkaiden aiheuttama sabotaasi ja boikotointi (2) Mahdollinen maan pakkolunastus (1) Yleisten rantojen menetys (1) Lisäkuluja tiemaksuihin (1) Matkailun tyrehtyminen (1) Puumalan matkailupalvelut hajoavat ja fokus häviää (1) Alun huuman jälkeen konkursseja (1) Hintojen nousu ja palveluiden ylitarjonta (1) Alueen kapasiteetin loppuminen (1) 13. Mihin suuntaan ylipäätään haluaisitte Lietveden rengastien alueen ja Puumalan kunnan kehittyvän matkailupalveluiden osalta tulevaisuudessa? Vastauksia kysymykseen saatiin suuri määrä (93 kpl). Vastaukset purettiin ja teemoitettiin. Alle on listattu teemat eniten mainintoja saaneesta lähtien. Sulkuihin on merkitty mainintojen määrä. Luontomatkailu, virkistysmatkailu sekä luonnon kunnioittaminen (24) Lisää matkailupalveluja ja yrittäjyyttä (16) Nykyisten matkailualueiden ja yrittäjyyden elvyttäminen (11) Ei rengastietä tai ei vetojaon ylitystä (11) Tiestön parantaminen ja reittien lisääminen (8) Matkailusesongin pidentäminen (7) Aktiivilomailu (7) Vesistömatkailu (veneily, lossit/lautat) (6) Ohjelmapalvelut (5) Tunnettuvuuden lisääminen (5) Lietveden rengastien kehittäminen on tärkeä (5) Puumalan historia ja tarinat sekä paikallisuus (5) Aluetta ei tarvitse/kannata kehittää (5) Ystävällinen, leppoisa tunnelma sekä yhteistyö (4) Avarakatseisuus, pitkäkatseisuus (4)

11 Liite 2 (11) Innovatiivisia matkailupalveluja (1) Palvelukokonaisuus mietitty tarkkaan (1) Palvelukokonaisuudet muiden matkailualueiden kanssa (1) Positiivista otetta ja auttamisen halua kunnalta (1) Vahvuuksien korostaminen (1) Monipuolisuus (1) Alueen kunnioitus (1) Omatoiminen matkailu (1) Elämysmatkailu (1) Markkinat ja toritapahtumat (1) Venäläisten palvelut kuntoon (1) Muiden hankkeiden kehittäminen (1) Kesäsesongin hyödyntäminen (1) Nykyisten mökkiläisten ja ikääntymisen huomioiminen palveluiden suunnittelussa (1) 14. Jos haluatte vielä antaa muuta palautetta selvitykseen liittyen, voitte kirjoittaa sen tähän. Muuta palautetta selvitykseen liittyen saatiin 57 kappaletta. Monet kannustavat rengastien selvitystä ja pitävät sitä Puumalan tulevaisuuden kannalta elintärkeänä hankkeena. Toisten vastaajien mielestä selvitys on hyödytön, rahantuhlausta tai puolueellisesti laadittu. Osa toivoo selvityksen etenevän paremmassa yhteishengessä. Joidenkin vastaajien parissa on epätietoisuutta selvityksen etenemisestä, ja esimerkiksi siitä, mahdollistaako tämä selvitys Vetojaon ylityksen konkreettisen toteutuksen. Ollaan huolissaan, vedetäänkö lossi /lautta/kutsuvene Natura alueen tai luonnonsuojelualueen päältä. Lisäksi kysytään, miksei riittäviä selvityksiä (esim. YVA) ole tehty. Palautteessa ollaan myös huolissaan pakkolunastuksista ja korvauksista mikäli Vetojaon ylitys toteutuu. Joidenkin mielestä kyselystä tai hankkeesta ei ole tiedotettu riittävästi.

KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA

KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA Kuusamon luonnonvarojen yhteensovittamissuunnitelman yhtenä osana on laadittu vuorovaikutusta lisäävä kysely luonnonvarojen merkittävyydestä sekä

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014 Toimeksiantaja Kivijärven kunta KÄYTETTY MENETELMÄ Menomenetelmä Tulomenetelmä Asukaskyselyt (keskiarvot) Kuntatilastot Mökkikyselyt

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Kainuun kuntarakenneselvitys. Paikka Aika

Kainuun kuntarakenneselvitys. Paikka Aika Kainuun kuntarakenneselvitys Paikka Aika Vahvuudet Mikä on Kainuun merkittävin vahvuus tällä hetkellä? Luonnonvarojen hyödyntäminen. Metsät, puhdas luonto ja kaivosteollisuus nähdään Kainuun merkittävimpinä

Lisätiedot

KIIKALAN HÄRJÄNVATSAN MAA-AINESOTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

KIIKALAN HÄRJÄNVATSAN MAA-AINESOTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI ASUKASKYSELY KIIKALAN HÄRJÄNVATSAN MAA-AINESOTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI Tämä kysely liittyy Kiikalan kunnan Saarenkylän harjualueen eli ns. Härjänvatsan alueen maa-ainesoton ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Ailangantunturin tuulipuisto, Kemijärvi. Asukaskysely. Raportti

Ailangantunturin tuulipuisto, Kemijärvi. Asukaskysely. Raportti , Kemijärvi Raportti Raportti Sisältö 1 TAUSTA... 3 2 TOTEUTUS... 4 2.1 OTANTA... 4 2.2 KYSELY... 5 2.3 VASTAUKSET TAUSTAKYSYMYKSIIN... 6 2.4 VASTAUKSET ESITETTYIHIN VÄITTÄMIIN... 10 3 AVOIMET KYSYMYKSET...

Lisätiedot

JOHDANTO (1/3) JOHDANTO (3/3) JOHDANTO (2/3)

JOHDANTO (1/3) JOHDANTO (3/3) JOHDANTO (2/3) JOHDANTO (1/3) ESTEETTÖMYYS LIIKUNTA- JA LUONTOMATKAILUSSA Kyselytutkimus Lapin matkailuyrityksille Esteettömyydellä tarkoitetaan sellaista ympäristöä ja sellaisia palveluita, joita voidaan hyödyntää fyysisestä,

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

LUONTOON PERUSTUVIEN ELINKEINOJEN JA KAIVOSTOIMINNAN

LUONTOON PERUSTUVIEN ELINKEINOJEN JA KAIVOSTOIMINNAN LUONTOON PERUSTUVIEN ELINKEINOJEN JA KAIVOSTOIMINNAN YHTEENSOVITTAMINEN YLLÄS JAZZ-BLUES SEMINAARI 1.2.2013, ÄKÄSLOMPOLO Mikko Jokinen Metsäntutkimuslaitos, Kolari TUTKIMUKSEN TARKOITUS Selvittää paikallisten

Lisätiedot

Yleiskaava Andrei Panschin & Matilda Laukkanen /

Yleiskaava Andrei Panschin & Matilda Laukkanen / Yleiskaava 2029 Andrei Panschin & Matilda Laukkanen / 9.12.2016 Esityksen sisältö Yleiskaavan 2029 tavoitteisto ja eteneminen Asukasnäkökulma suunnittelussa Turun kaupungin visio 2029 Suomen Turku on kiinnostava

Lisätiedot

YLLÄKSEN JA LEVIN MATKAILIJOIDEN

YLLÄKSEN JA LEVIN MATKAILIJOIDEN YLLÄKSEN JA LEVIN MATKAILIJOIDEN KÄSITYKSIÄ KAIVOSTOIMINNASTA YLLÄS JAZZ-BLUES SEMINAARI 1.2.2013, ÄKÄSLOMPOLO Mikko Jokinen & Liisa Tyrväinen Metsäntutkimuslaitos, Kolari & Rovaniemi AINEISTO Kerättiin

Lisätiedot

2011-2014. Hankkeen oppeja ja ajatuksia maaseudun asukashankinnasta

2011-2014. Hankkeen oppeja ja ajatuksia maaseudun asukashankinnasta Onni kutsuu kylään -hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2007 2013 ja sitä rahoittavat Varsinais-Suomen ja Satakunnan ELY - keskukset 2011-2014 Hankkeen oppeja ja ajatuksia maaseudun

Lisätiedot

Reitin kehittämisestä reitistöjen kokonaisvaltaiseen hyödyntämiseen

Reitin kehittämisestä reitistöjen kokonaisvaltaiseen hyödyntämiseen Reitin kehittämisestä reitistöjen kokonaisvaltaiseen hyödyntämiseen Melontar eitti Vaellusreitti Maastopyöräilyr eitti Retkipyöräilyr eitti Sauvakävelyreitti Muut reitit ja polut 2. vaihe: Primääri tavoite

Lisätiedot

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011 KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 011 1.1 Yleistä kyselyn toteutuksesta Maaliskuun 011 aikana Nurmijärvellä toteutettiin Kivenkyydin kehittämiskysely Webropolnettikyselynä. Kyselyn tavoitteena oli saada tietoa

Lisätiedot

Liikennekaariluonnos- Seurantaryhmä

Liikennekaariluonnos- Seurantaryhmä Liikennekaariluonnos- Seurantaryhmä 9.6.2016 1 Mistä liikennekaaressa on kyse? Liikennemarkkinoita koskeva tieto digitaaliseksi, avoimeksi ja yhteen toimivaksi Asiakkaalle uusia ja parempia palveluita;

Lisätiedot

KESKI-SUOMI Matkailun alueelliset tietovarannot

KESKI-SUOMI Matkailun alueelliset tietovarannot KESKI-SUOMI Matkailun alueelliset tietovarannot Aineistonkeruuraportti 213 Itä-Suomen Yliopisto, Matkailualan opetus ja tutkimuslaitos 2 Sisällysluettelo KESKI-SUOMI... 3 1. Perustiedot... 3 2. Matkailuliiketoiminnan

Lisätiedot

Suomalaisten suhtautuminen vesivoimaan -kyselyn tuloksia

Suomalaisten suhtautuminen vesivoimaan -kyselyn tuloksia Suomalaisten suhtautuminen vesivoimaan -kyselyn tuloksia Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Helsinki, 24.4.2008 1 Tausta Energiateollisuus ry (ET) teetti TNS Gallupilla kyselyn suomalaisten suhtautumisesta

Lisätiedot

Tulokset syksyllä 2012 toteutetusta Sipoonkorven kansallispuiston kehittämiseen liittyvästä pehmogis-kyselystä

Tulokset syksyllä 2012 toteutetusta Sipoonkorven kansallispuiston kehittämiseen liittyvästä pehmogis-kyselystä Tulokset syksyllä 2012 toteutetusta Sipoonkorven kansallispuiston kehittämiseen liittyvästä pehmogis-kyselystä 1 Kyselyn y sisältö 1. Etusivu, jolla tietoa alueen suunnittelusta ja kyselystä 2. Taustatiedot

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

Saimaa Geomatkailukohteeksi Saimaa Geopark -valmisteluhanke projektipäällikkö Minna Kähtävä-Marttinen Geopark Saimaalle, Mikkeli 12.5.

Saimaa Geomatkailukohteeksi Saimaa Geopark -valmisteluhanke projektipäällikkö Minna Kähtävä-Marttinen Geopark Saimaalle, Mikkeli 12.5. Saimaa Geopark -valmisteluhanke projektipäällikkö Minna Kähtävä-Marttinen Geopark Saimaalle, Mikkeli 12.5.2015 Saimaa geomatkailukohteeksi miksi? Saimaa on kansainvälisesti ainutlaatuinen ja kiinnostava

Lisätiedot

Valkeakosken kaupunki Elinkeino-ohjelman tavoitteet 2017

Valkeakosken kaupunki Elinkeino-ohjelman tavoitteet 2017 Valkeakosken kaupunki Elinkeino-ohjelman tavoitteet 2017 2 Strategiaperusta Visio: Kasvava Valkeakoski on puhtaasta luonnosta ja asiakaslähtöisistä palveluista tunnettu kaupunki asukkaiden ja yritysten

Lisätiedot

FENNOVOIMA Ydinvoimalaitoshanke, sosiaalisten vaikutusten arviointi, asukaskysely Pyhäjoki 10/2008

FENNOVOIMA Ydinvoimalaitoshanke, sosiaalisten vaikutusten arviointi, asukaskysely Pyhäjoki 10/2008 FENNOVOIMA Ydinvoimalaitoshanke, sosiaalisten vaikutusten arviointi, asukaskysely Pyhäjoki /28 1 Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään muodossa

Lisätiedot

Reitistöt luontomatkailun kehittämisessä

Reitistöt luontomatkailun kehittämisessä Reitistöt luontomatkailun kehittämisessä Mika Lehtolainen Luontomatkailun kasvuun uskotaan Luontomatkailua pidetään yhtenä nopeimmin kasvavista matkailun sektoreista. Suomessa luontomatkailuun liittyvän

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 30.11.2016 Sivu 1 / 1 3477/2016 02.08.00 217 Liikennebarometri 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Heini Peltonen, puh. 043 824 7212 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja

Lisätiedot

Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014

Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014 Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014 Ota kantaa Espoon päihdetilanteeseen Kyselyllä kartoitettiin Espoon asukkaiden päihteisiin, tupakkaan ja rahapeleihin liittyviä näkemyksiä ja mielipiteitä päihdehaittojen

Lisätiedot

KAIVOSTOIMINTA JA LUONTOON PERUSTUVAT ELINKEINOT JA TOIMINNOT

KAIVOSTOIMINTA JA LUONTOON PERUSTUVAT ELINKEINOT JA TOIMINNOT KAIVOSTOIMINTA JA LUONTOON PERUSTUVAT ELINKEINOT JA TOIMINNOT DILACOMI-LOPPUSEMINAARI, ROVANIEMI 27.9. 2013 Mikko Jokinen METLA, Kolari Tutkitut kaivoshankkeet Hannukainen ja Kittilä verrattain lähellä

Lisätiedot

Kansallispuistoissa on vetovoimaa!

Kansallispuistoissa on vetovoimaa! Kansallispuistoissa on vetovoimaa! Kansallispuistot - Alkuperäisen luonnon suojelua ja virkistyskäyttöä - Säilyttävät kulttuuriarvoja - Ovat tärkein työkalu luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi Suomessa

Lisätiedot

Arjen turva kysely. Pyhtään asukkaiden vastaukset. EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma

Arjen turva kysely. Pyhtään asukkaiden vastaukset. EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma Arjen turva kysely Pyhtään asukkaiden vastaukset EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma 8.2.2013 1 Vastaajia yhteensä 39 Vastaajien tausta Vastaajien lkm %-osuus vastaajista Naisia 31

Lisätiedot

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA LEMPÄÄLÄN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA Johdanto Lempäälä on vetovoimainen ja tasaisesti kasvava yli 22 000 asukkaan kunta, jolla on erinomainen sijainti Tampereen kaupunkiseudulla.

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö Elinkeino-ohjelman yrityskysely Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö 4.11.2016 Avaustyöseminaari 23.8.2016 60 osallistujaa Kansainvälistymistyöpaja 8.9.2016 n. 40 osallistujaa Jatkotyöseminaari

Lisätiedot

Kyllä maalla on mukavaa!

Kyllä maalla on mukavaa! Kyllä maalla on mukavaa! Kotimaan vapaa-ajan markkinat Kotimaan matkailun nykytrendit ja tulevaisuuden näkymät Jyväskylä 1.9.2016 Kimmo Aalto Toiminnanjohtaja Lomalaidun Ry 15.12.2016 kimmo.aalto@lomalaidun.fi

Lisätiedot

SÄÄSTÖPANKKI. Parempi Suomi 2016: Tilanne pääkaupunkiseudulla

SÄÄSTÖPANKKI. Parempi Suomi 2016: Tilanne pääkaupunkiseudulla SÄÄSTÖPANKKI Parempi Suomi 2016: Tilanne pääkaupunkiseudulla SÄÄSTÖPANKISSA KUULUU ASIAKKAAN ÄÄNI - Kun Säästöpankki menestyy, se pystyy jakamaan osan paikkakunnan hyvinvointia tukemaan, esimerkiksi erilaisiin

Lisätiedot

Selvitys maatalouden koneurakoinnin kysynnästä ja tarjonnasta Sonkajärvellä kyselyn havainnot

Selvitys maatalouden koneurakoinnin kysynnästä ja tarjonnasta Sonkajärvellä kyselyn havainnot Selvitys maatalouden koneurakoinnin kysynnästä ja tarjonnasta Sonkajärvellä kyselyn havainnot KYSELYN TAVOITE JA TOTEUTUS Tavoitteena oli selvittää maatalouden koneurakoinnin kysyntä ja tarjonta Sonkajärvellä

Lisätiedot

Millä seuraavista alueista kotinne / vapaa-ajan asuntonne / tonttinne sijaitsee?

Millä seuraavista alueista kotinne / vapaa-ajan asuntonne / tonttinne sijaitsee? ASUKASKYSELY 1 (10) Hyvä Vastaanottaja! Tämä kyselytutkimus on osoitettu Endomines Oy:n Karjalan kultalinjan suunniteltujen satelliittilouhosten lähialueen asukkaille. Asukastutkimus on osa ympäristövaikutusten

Lisätiedot

SAAVUTETTAVUUS JA LIIKKUMINEN TILLGÄNGLIGHET OCH RÖRLIGHET

SAAVUTETTAVUUS JA LIIKKUMINEN TILLGÄNGLIGHET OCH RÖRLIGHET SAAVUTETTAVUUS JA LIIKKUMINEN TILLGÄNGLIGHET OCH RÖRLIGHET Maakunnan erityispiirteet ja matkailun kehittäminen Landskapets särdrag och turismens utveckling Kuva: Jan Eerala. Matkailutiet Suomessa 1. Revontulten

Lisätiedot

Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa

Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa Vaikuttajatutkimuksen tulokset LUOTTAMUKSELLINEN Lehdistötilaisuus Lasipalatsi 12.6.2014 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti terveyspolitiikan vaikuttajien

Lisätiedot

Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan

Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan Strategian laadintaa varten on tunnistettu neljä näkökulmaa, joiden kautta kaupungin toiminnalle asetetaan tavoitteita. Näkökulmat ovat: kuntalaisen hyvinvointi

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN ILMASTONMUUTOS-KYSELYT VUOISINA 2007, 2009 ja 2010

ETELÄ-KARJALAN ILMASTONMUUTOS-KYSELYT VUOISINA 2007, 2009 ja 2010 LOPPURAPORTTI 1(12) 2011 ETELÄ-KARJALAN ILMASTONMUUTOS-KYSELYT VUOISINA 2007, ja Imatralla ja Lappeenrannassa suoritettiin ilmastonmuutos-kysely kolmannen kerran syksyllä. Kysely kohdistettiin kuntalaisille.

Lisätiedot

Oriveden kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma. Liite IV Päättäjätyöpajan tulokset

Oriveden kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma. Liite IV Päättäjätyöpajan tulokset Oriveden kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma Liite IV Päättäjätyöpajan tulokset Työpaja Työpaja järjestettiin 17.8. klo 17-19 Paikalla oli 11 poliittista päättäjää ja neljä viranhaltijaa Tärkeää saada

Lisätiedot

LIITE 2: YLEISÖKYSELYN TULOKSET, TIIVISTELMÄ

LIITE 2: YLEISÖKYSELYN TULOKSET, TIIVISTELMÄ TYÖNUMERO: E27559 JALASJÄRVEN KUNTA / METSÄHALLITUS RUSTARIN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu Sisältö 1 TAUSTATIEDOT... 1 2 SUUNNITTELUALUE... 3 3 TUULIVOIMA YLEISESTI... 4 4 VAIKUTUSTEN

Lisätiedot

Havaintoja kuntalaiskyselystä + aluetilaisuudet

Havaintoja kuntalaiskyselystä + aluetilaisuudet Havaintoja kuntalaiskyselystä + aluetilaisuudet Kehittäjätapaaminen 17.11 Pasi Saukkonen Kyselyn lähtökohdat Kohderyhmänä kantakaupungin ulkopuoliset alueet (Pyhäselkä, Eno, Kiihtelysvaara, Tuupovaara)

Lisätiedot

Suomen finanssisektori vastaa digitalisaatioon kehittämällä uusia palveluja

Suomen finanssisektori vastaa digitalisaatioon kehittämällä uusia palveluja BLOGI Suomen finanssisektori vastaa digitalisaatioon kehittämällä uusia palveluja 1 1. 1 0. 2 0 1 6 B L O G I M e r v i T o i v a n e n K i r j o i t t a j a M e r v i T o i v a n e n t y ö s k e n t e

Lisätiedot

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Asukaskyselyn vastausten analysointia NCC Rakennus Oy Yleistä Tehdyn asukaskyselyn tavoitteena oli löytää hyvä ja toimiva ratkaisu remontin

Lisätiedot

Kuntalaiskysely Eno. Pasi Saukkonen

Kuntalaiskysely Eno. Pasi Saukkonen Kuntalaiskysely Pasi Saukkonen 27.10.2015 (131 vastausta) % Koko aineisto (n. 500 vastausta) 0 20 40 60 80 100 4% Kaupunkilainen vai maalainen? Oletko mielestäsi kaupunkilainen maalainen 67 % a) kaupunkilainen

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA Tässä toimenpideohjelmassa paikallisella matkailulla tarkoitetaan Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan alueiden matkailua. Alueellinen matkailu tarkoittaa Etelä-Savon

Lisätiedot

Kuka kaipaa alkoholin vapauttamista? #KenenEtu

Kuka kaipaa alkoholin vapauttamista? #KenenEtu Tätä mieltä suomalaiset oikeasti ovat alkoholin vapauttamisesta Kuka kaipaa alkoholin vapauttamista? #KenenEtu Kenen etu? Alkoholin saatavuuden lisäämistä perustellaan usein paitsi alkoholielinkeinon näkökulmilla,

Lisätiedot

Koulutilastoja Kevät 2014

Koulutilastoja Kevät 2014 OPETTAJAT OPPILAAT OPETTAJAT OPPILAAT Koulutilastoja Kevät. Opiskelijat ja oppilaat samaa Walter ry:n työpajat saavat lähes yksimielisen kannatuksen sekä opettajien, että oppilaiden keskuudessa. % opettajista

Lisätiedot

Kuntalaiskysely. Kiihtelysvaara. Pasi Saukkonen

Kuntalaiskysely. Kiihtelysvaara. Pasi Saukkonen Kuntalaiskysely Kiihtelysvaara Pasi Saukkonen 14.10.2015 116 Kiihtelysvaaralaista vastaajaa % 0 20 40 60 80 100 Kaupunkilainen vai maalainen? kaupunkilainen 3% Oletko mielestäsi sekä maalainen että kaupunkilainen

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin markkinointiviestintä 2013-2014

Iisalmen kaupungin markkinointiviestintä 2013-2014 Iisalmen kaupungin markkinointiviestintä 2013-2014 26.2.2013 Kaupunkistrategia 2020 Visio: - Korkeatasoinen palveluvarustus - Monipuolinen elinkeinorakenne ja vahva yrittäjyys - Erinomaiset yhteydet -

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 2011

KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 2011 KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 11 Julkaistavissa 12.. KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 11 Syyskuu KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, 1 Helsinki Puh.

Lisätiedot

FCG Planeko Oy Kittilä kirkonkylän osayleiskaava 1 (5) Rakennemallit

FCG Planeko Oy Kittilä kirkonkylän osayleiskaava 1 (5) Rakennemallit FCG Planeko Oy Kittilä kirkonkylän osayleiskaava 1 (5) Rakennemallit 18.3.29 1 RAKENNEMALLIT 1.1 YLEISTÄ Rakennemalleilla tutkitaan aluerakenteen osien keskinäistä vuorovaikutusta, yhdistelmien toimintaa

Lisätiedot

Kysely erilaisista työsopimuksista ja työntekomuodoista

Kysely erilaisista työsopimuksista ja työntekomuodoista 1 S Kysely erilaisista työsopimuksista ja työntekomuodoista Suomen Yrittäjät, maaliskuu 2016 2 Kysely erilaisista työsopimuksista ja työntekomuodoista SISÄLLYS KYSELY ERILAISISTA TYÖSOPIMUKSISTA JA TYÖNTEKOMUODOISTA...

Lisätiedot

VESIVOIMAN ASENNEKYSELYN 2008 TULOKSET

VESIVOIMAN ASENNEKYSELYN 2008 TULOKSET 1(10) VESIVOIMAN ASENNEKYSELYN 2008 TULOKSET TAUSTAA Energiateollisuus ry (ET) teetti TNS Gallupilla kyselyn suomalaisten suhtautumisesta vesivoimaan ja muihin energialähteisiin Jatkoa ET:n teettämälle

Lisätiedot

ASUKAS- ja TYÖNTEKIJÄKYSELYJEN TULOKSIA

ASUKAS- ja TYÖNTEKIJÄKYSELYJEN TULOKSIA ASUKAS- ja TYÖNTEKIJÄKYSELYJEN TULOKSIA KESTÄVÄ KEHITYS o 2012 asukaskyselyn kohderyhmän muodostivat Hämeenlinnan kaupungin asukkaat, otos 9000 asukasta o Tutkimus perustuu 1591 henkilön antamiin vastauksiin,

Lisätiedot

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto. LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.. LIITE 2. Sysmän kirkonseudun kulttuurimaisema. RKY aluerajaus, Museovirasto 2009. LIITE 3. Asukaskyselyn

Lisätiedot

Ainutlaatuinen Lappajärvi kutsuu asumaan ja viihtymään

Ainutlaatuinen Lappajärvi kutsuu asumaan ja viihtymään 2016 Ainutlaatuinen Lappajärvi kutsuu asumaan ja viihtymään atuinen Lappajä Visio: Lappajärvi on asukkaistaan välittävä turvallinen ja viihtyisä asuinkunta. Arvot: Lappajärvi on yhteistyöhön valmis itsenäinen

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade. Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

LEIRINTÄMATKAILU SUOMESSA JA PORVOOSSA Pipsa Kyöstiö

LEIRINTÄMATKAILU SUOMESSA JA PORVOOSSA Pipsa Kyöstiö LEIRINTÄMATKAILU SUOMESSA JA PORVOOSSA Pipsa Kyöstiö Sisältö 1 Yleistä Suomesta... 3 1.1. Leirintämatkailun taustaa... 3 1.2. Toimialan luonne... 3 1.3. Huomioita tulevaisuuden leirintäaluematkailussa...

Lisätiedot

Mitä keskeisiä uhkia mielestänne liittyy kaivoksiin?

Mitä keskeisiä uhkia mielestänne liittyy kaivoksiin? Mitä keskeisiä uhkia mielestänne liittyy kaivoksiin? prosenttijakaumat, N=1361 16 5,7 4,5 ympäristön saastuminen ja liikennehaitat 19,2 45,9 koskemattoman luonnon ja maiseman pilaantuminen melu, pöly ja

Lisätiedot

Hykkilä-Lunkaan kyselytulokset

Hykkilä-Lunkaan kyselytulokset Hykkilä-Lunkaan kyselytulokset Sisältö Johdanto... 2 1. Kylän sijainti... 2 2. Vastaajien tiedot... 3 3. Kylän nykytila... 5 4. Kylän tulevaisuus ja kehittämisnäkemykset... 9 5. Palvelutarpeet... 13 6.

Lisätiedot

HARAVA kyselyn tulokset. Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille!

HARAVA kyselyn tulokset. Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille! HARAVA kyselyn tulokset Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille! Vastaajat Vastaajat Yhteensä 252 vastausta Vastaajista 68 % naisia, 32 % miehiä Suurin osa vastaajista oli 18 64 vuotiaita, työikäisiä

Lisätiedot

Hyvinvoiva luonto, hyvinvoiva ihminen

Hyvinvoiva luonto, hyvinvoiva ihminen Hyvinvoiva luonto, hyvinvoiva ihminen Soveltavan liikunnan seutufoorumi 29.11.2016 Joel Erkkonen Erikoissuunnittelija Luontopalvelut Kuva: Juha Kalaoja Metsähallituksen luontopalvelut hoitaa ja suojelee

Lisätiedot

MAL-työpaja. Maankäytön näkökulma Hannu Luotonen Tekninen johtaja Hannu Luotonen

MAL-työpaja. Maankäytön näkökulma Hannu Luotonen Tekninen johtaja Hannu Luotonen MAL-työpaja Maankäytön näkökulma Hannu Luotonen Tekninen johtaja 1 KOUVOLAN RAKENNEMALLI Alueiden käytön kehityskuva Ekotehokas yhdyskuntarakenne Keskusten kehittäminen Maaseudun palvelukylät Olevan infran

Lisätiedot

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa MENESTYKSEN VETURIT strategiset tavoitteet 2020 Uusiutuva Etelä-Savo 2020 maakuntastrategia Esitys mkh :lle 21.10.2013 VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta,

Lisätiedot

Matkailun tiekartta missä mennään? Matkailun erityisasiantuntija Nina Vesterinen, työ- ja elinkeinoministeriö

Matkailun tiekartta missä mennään? Matkailun erityisasiantuntija Nina Vesterinen, työ- ja elinkeinoministeriö Matkailun tiekartta missä mennään? Matkailun erityisasiantuntija Nina Vesterinen, työ- ja elinkeinoministeriö Yhdessä enemmän Mistä kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun? Matkailun tiekartta 2015 2025

Lisätiedot

FENNOVOIMA Ydinvoimalaitoshanke, sosiaalisten vaikutusten arviointi, asukaskysely Simo 10/2008

FENNOVOIMA Ydinvoimalaitoshanke, sosiaalisten vaikutusten arviointi, asukaskysely Simo 10/2008 FENNOVOIMA Ydinvoimalaitoshanke, sosiaalisten vaikutusten arviointi, asukaskysely Simo /28 1 Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään muodossa ilman

Lisätiedot

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenranta strategia Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenrannan kaupungin Kansainvälistymis- ja Venäjä 2015-16 Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikenikäisten hyvä elää.

Lisätiedot

Työpajojen ja verkko-osallistujien havainnot ja muutosehdotukset reformin teemoista kesäkuussa 2016

Työpajojen ja verkko-osallistujien havainnot ja muutosehdotukset reformin teemoista kesäkuussa 2016 Työpajojen ja verkko-osallistujien havainnot ja muutosehdotukset reformin teemoista kesäkuussa 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö Opetushallitus Raportti 30.6.2016 Janne Jauhiainen ja Anu Valtari / Fountain

Lisätiedot

PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi

PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi Ramboll Finland Oy Knowledge taking people further PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi Porotalouskysely 13.1.2009 PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi Porotalouskysely

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNGIN. Yritysilmastokyselyn tulokset Marraskuu Tampereen Aikuiskoulutuskeskus

VIRTAIN KAUPUNGIN. Yritysilmastokyselyn tulokset Marraskuu Tampereen Aikuiskoulutuskeskus VIRTAIN KAUPUNGIN Yritysilmastokyselyn tulokset Marraskuu 2016 1. VIRROILLA VÄLITTYY POSITIIVINEN MIELIKUVA YRITTÄMISESTÄ JA ASUMISESTA. 2. VIRTAIN KAUPUNKISEUTU NÄYTTÄYTYY KIINNOSTAVANA ULKOPAIKKAKUNTALAISILLE.

Lisätiedot

Kysely päihdeasioista kaupungin asukkaille

Kysely päihdeasioista kaupungin asukkaille Kysely päihdeasioista kaupungin asukkaille Terveyden edistämisen yksikön ehkäisevä päihdetyö ja Länsi 2013- hanke toteuttivat touko-kesäkuussa yli 18-vuotiaille asukkaille ja kaupungin työntekijöille webropol

Lisätiedot

Pieksämäen strateginen OYK. Kehityssuuntia 11.9.2013

Pieksämäen strateginen OYK. Kehityssuuntia 11.9.2013 Pieksämäen strateginen OYK Kehityssuuntia 11.9.2013 Tausta-analyysi Miksikö haluan muuttaa Pieksämäelle? Potentiaaliset syyt Siellä on työtä Siellä on liike-/työtiloja Siellä on työvoimaa Se on lapsuuteni

Lisätiedot

Utta r. asiaan 2. Kaksi kolmasosaa Suomen kansantulosta tulee kymmenestä suurimmasta kaupungista. Metropolialue joutuu entistä ankarampaan kilpailuun.

Utta r. asiaan 2. Kaksi kolmasosaa Suomen kansantulosta tulee kymmenestä suurimmasta kaupungista. Metropolialue joutuu entistä ankarampaan kilpailuun. Utta r asiaan 2, 1 / 6 5.6.2013 HE INOL AN E L INKE I NOT OIM IKUNN AN NÄ KE MYS HEINOLAN ELINKE INOSTRATE GIAN PERUSTE ET Heinolan elinkeinopolitiikka muutosten keskellä Kaksi kolmasosaa Suomen kansantulosta

Lisätiedot

ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET- KAJAANI

ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET- KAJAANI ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET- KAJAANI VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT 146 vastaajaa (tilanne 5.11.2015) Koko organisaation osalta 67 vastausta Oman matkustuksen osalta 78 vastausta Yritykseni/organisaationi on:

Lisätiedot

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012 Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 11-12 Lasten kyselyn saivat huoltajien kyselyn yhteydessä 4 lasta, joista palautui 25. Vastausprosentti muodostui siten 62,5%. Lasten kysely muodostui

Lisätiedot

KEHITTYMISEN JA UUDELLEEN ELÄVÖITYMISEN KAUPUNKILÄHIÖ HAJALA

KEHITTYMISEN JA UUDELLEEN ELÄVÖITYMISEN KAUPUNKILÄHIÖ HAJALA KEHITTYMISEN JA UUDELLEEN ELÄVÖITYMISEN KAUPUNKILÄHIÖ HAJALA Historiasta nykypäivään Hajalan kylän synty voidaan vanhojen veromerkintöjen pohjalta ajoittaa 1300-luvulle. 1700-luvulla kaksi yöpymis-, ravitsemus-

Lisätiedot

Kysely Iso-Lehmisuon ja Matkalamminkurun turvetuotantohankkeen vaikutuksista

Kysely Iso-Lehmisuon ja Matkalamminkurun turvetuotantohankkeen vaikutuksista 1(6) Kysely Iso-Lehmisuon ja Matkalamminkurun turvetuotantohankkeen vaikutuksista Vesistövaikutukset 1. Kalastatteko te tai perhekuntanne jäsen jollakin seuraavista vesistöistä? Vanhajoki Kaihlanen Aittojoki

Lisätiedot

Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020

Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020 Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020 Niina Kuuva Etelä-Savon maaseutupäivä 12.10.2015, Mikaeli Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti / Niina Kuuva / Etelä-Savon maaseudulla

Lisätiedot

Pielisjoen ranta-asukkaiden haastattelut Yhteenveto tuloksista. Marja Wuori

Pielisjoen ranta-asukkaiden haastattelut Yhteenveto tuloksista. Marja Wuori Pielisjoen ranta-asukkaiden haastattelut Yhteenveto tuloksista Marja Wuori Sisältö Yleistä Haastateltavat Virkistyskäyttö Kokemukset vedenkorkeuksista Yleistä Yläosa: Uimaharju-Kaltimo Keskiosa: Kaltimo-Kuurna

Lisätiedot

ARCTIC WELLBEING PARK Työn keskeiset kysymykset

ARCTIC WELLBEING PARK Työn keskeiset kysymykset Työn keskeiset kysymykset 1. miten Ounasvaaran alueelle keskitetään hyvinvointi ja liikuntamatkailu liiketoiminnalliseksi kokonaisuudeksi ja 2. miten liikunta sekä sosiaali ja terveysalan koulutus, tutkimus

Lisätiedot

Rakenna Turkua -asukaskyselyn tuloksia. Yleiskaava 2029 Kevät 2014

Rakenna Turkua -asukaskyselyn tuloksia. Yleiskaava 2029 Kevät 2014 Rakenna Turkua -asukaskyselyn tuloksia Yleiskaava 2029 Kevät 2014 Rakenna Turkua -kysely Avoinna 26.3.-18.5.2014 Liittyi Yleiskaava 2029:n kehityskuvavaiheeseen, suunnattiin asukkaille Kysely keskittyi

Lisätiedot

- Vaikuttavuuskysely 2013

- Vaikuttavuuskysely 2013 - Vaikuttavuuskysely 2013 Kilometrikisan kehitys Vuosi Osallistujat Joukkueet Km/ osallistuja Lisäys ed. vuoteen osallistujissa (%) 2009 2 116 260 939-2010 8 664 650 972 309 % 2011 17 841 1 275 900 106

Lisätiedot

Kestävä kaivostoiminta ja haitat yksityisille eduille

Kestävä kaivostoiminta ja haitat yksityisille eduille Kestävä kaivostoiminta ja haitat yksityisille eduille Ympäristölakimies Jouko Tuomainen Suomen ympäristökeskus MUTKU ry Kestävä kaivostoiminta - tutkimusseminaari 21.11.2013 Helsinki Esittely Kiinnostuksen

Lisätiedot

Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin

Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin Anu Hakonen, Riitta Rönnqvist & Matti Vartiainen, Aalto-yliopisto Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi aamukahvitilaisuus 29.1.2016

Lisätiedot

Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden asiakaskysely 2015 ja 2016

Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden asiakaskysely 2015 ja 2016 1 Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden asiakaskysely 2015 ja 2016 Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden asiakaskyselyt toteutettiin vuosien 2015 ja 2016 keväällä. Kyselylomakkeet annettiin sillä hetkellä hoidossa/asiakkaana

Lisätiedot

SUOMI Graafinen ohjeistus

SUOMI Graafinen ohjeistus SUOMI ohjeistus ovellukset. inen värilogo valkoisena juhla-asussaan. värinen. inari.fi Inari on Suomen suurin kunta. Sen voimavara on mahtava luonto, josta voi olla aidosti ylpeä. Inarin helmi ja aarreaitta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 122 24.06.2015. 122 Asianro 8060/08.00.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 122 24.06.2015. 122 Asianro 8060/08.00.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ 1 (1) 122 Asianro 8060/08.00.00/2013 Lehtoniemi ja Peikkometsän alue, vuoropysäköintikysely Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelun tukipalvelut

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS 19.10.2017 1 Kuntastrategia on kuntakokonaisuuden pitkän tähtäyksen päätöksentekoa ja toimintaa ohjaava tulevaisuuden suunta tai kantava idea. Visio = toivottu ja haluttu

Lisätiedot

Näkökulmia liikenteen laajempiin taloudellisiin vaikutuksiin

Näkökulmia liikenteen laajempiin taloudellisiin vaikutuksiin WHOLE-hanke asiantuntijatyöpaja 17.5.2016 Seppo Laakso Kaupunkitutkimus TA Oy Näkökulmia liikenteen laajempiin taloudellisiin vaikutuksiin Saavutettava sijainti resurssina Liikenteen laajemmat vaikutukset

Lisätiedot

Työpaja luovien alojen kansainvälistymisen ja viennin tueksi 4.11.2010

Työpaja luovien alojen kansainvälistymisen ja viennin tueksi 4.11.2010 14.11.2010 Outi Raatikainen MUISTIO / TYÖPAJA, LOHJA Työpaja luovien alojen kansainvälistymisen ja viennin tueksi 4.11.2010 Paikka: Lohja, Lykesin tilat 1. Työpajan ohjelma: klo 12.00-12.15 klo 12.15-12.30

Lisätiedot

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 Kyselyyn vastasi kaikkiaan 149 ihmistä, joista 31 olivat ruotsinkielisiä ja 118 suomenkielisiä Kaikki ihmiset eivät vastanneet kaikkiin kysymyksiin

Lisätiedot

Millaisia mielikuvia täydennysrakentaminen herättää asukkaissa?

Millaisia mielikuvia täydennysrakentaminen herättää asukkaissa? TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Millaisia mielikuvia täydennysrakentaminen herättää asukkaissa? Täydennysrakentaminen onnistuu! - seminaari 11.11.2015, Helsinki Anne Arvola, VTT Tausta ja tavoite Tämä

Lisätiedot

Terveyspalvelujen tulevaisuus

Terveyspalvelujen tulevaisuus Terveyspalvelujen tulevaisuus Kansalaisten parissa toteutetun tutkimuksen tulokset Lasipalatsi 10.12.2014 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen kansalaisten parissa koskien terveyspalvelujen

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN SELVITYS TIEDOTUSTILAISUUS 29.8.2013 Selvityksen avulla halutaan arvioida Porvoon kaupungin

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ KYLÄKYSELYSTÄ SEKÄ KYLÄPÄIVYSTYKSESTÄ KANGASLAHTI

TIIVISTELMÄ KYLÄKYSELYSTÄ SEKÄ KYLÄPÄIVYSTYKSESTÄ KANGASLAHTI Kehittämisyhdistys Kalakukko ry RAKE-hanke Juankoskentie 7A 73500 Juankoski TIIVISTELMÄ KYLÄKYSELYSTÄ SEKÄ KYLÄPÄIVYSTYKSESTÄ KANGASLAHTI Kyselylomake postitettiin 13.2.2009 Kangaslahden kylän maanomistajille,

Lisätiedot

ELINVOIMASTRATEGIA

ELINVOIMASTRATEGIA Kunta elinvoiman edistäjänä Kunnan rooli on toisaalta järjestää lakisääteiset palvelut tehokkaasti ja taloudellisesti ja toisaalta kunnat ovat merkittävässä asemassa elinkeinojen, työllisyyden ja kehittämisen

Lisätiedot