VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (17)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 2 (17)"

Transkriptio

1 VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (17) 181 Kokouksen avaus Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen. 182 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Seurakuntaneuvostoon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 16 jäsentä, ja se on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Seurakuntaneuvoston ohjesäännön 2. pykälän mukaan kutsu kokoukseen on toimitettava jäsenille viimeistään kolme päivää ennen kokousta. Tämän kokouksen kutsu ja esityslista on lähetetty seurakuntaneuvoston jäsenille Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 183 Pöytäkirjan tarkastus, nähtävänäolo ja siitä ilmoittaminen Seurakuntaneuvoston kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja allekirjoittaa ja sihteeri varmentaa. Seurakuntaneuvoston ohjesäännön mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, seurakuntaneuvosto kokouksessaan. Käytetyn vuorojärjestyksen mukaan pöytäkirjantarkastajina ovat Kalervo Laaksoharju ja Kai Niemelä. Pöytäkirja tarkastetaan Tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Kalervo Laaksoharju ja Kai Niemelä. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kalervo Laaksoharju ja Kai Niemelä. 184 Työjärjestyksen hyväksyminen Kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi hyväksytään seurakuntaneuvoston jäsenille lähetetyn esityslistan mukainen järjestys. Kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi hyväksyttiin seurakuntaneuvoston jäsenille lähetetyn esityslistan mukainen järjestys. Lisäasioina käsiteltäviksi hyväksyttiin pykälissä olevat asiat.

2 VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (17) 185 Diakonian viranhaltija Kati Koskelan virkavapaa-anomus Diakonian viranhaltija Kati Koskela anoo päivätyssä anomuksessaan palkatonta virkavapaata vuorotteluvapaata varten ajaksi (360 kalenteripäivää). Koska kirkkoherra Krister Koskela on esteellinen valmistelemaan ja esittelemään läheistänsä koskevaa asiaa, hän määräsi hallintokappalainen Tuomo Klapurin valmistelemaan ja esittelemään seurakuntaneuvostolle Kati Koskelan virkavapaata koskevan asian. Vuorotteluvapaa on järjestely, jossa työntekijä työnantajansa kanssa tekemänsä vuorottelusopimuksen mukaisesti vapautuu määräajaksi palvelussuhteeseen kuuluvien tehtävien suorittamisesta ja jossa työnantaja sitoutuu vastaavaksi ajaksi palkkaamaan työ- ja elinkeinotoimistossa (TE-toimistossa) työttömänä työnhakijana olevan henkilön. Vuorotteluvapaa perustuu vapaaehtoisuuteen. Työnantaja ja työntekijä sopivat vapaasta kirjallisella vuorottelusopimuksella. Vuorottelusopimus sekä työsopimus, määräyskirja tai muu luotettava selvitys sijaisen palkkaamisesta vuorotteluvapaan ajaksi on toimitettava TE-toimistoon hyvissä ajoin ennen vuorotteluvapaan alkamista. Vuorottelusopimuksessa työnantajan on samalla sitouduttava palkkaamaan vuorotteluvapaan ajaksi TE-toimistossa työttömänä työnhakijana oleva henkilö. Sijaista ei tarvitse palkata samoihin tehtäviin, joita vuorottelija on hoitanut, mutta kylläkin saman työnantajan palvelukseen. Sijaiseksi ei voida palkata henkilöä, jota pidetään työttömyysturvalaissa tarkoitettuna päätoimisena opiskelijana. Sijaiseksi on palkattava henkilö, jonka työttömyys on yhdessä tai useammassa jaksossa kestänyt vähintään 90 kalenteripäivää vuorotteluvapaan alkamista edeltäneiden 14 kuukauden aikana. Sijaiseksi voidaan palkata myös alle 30-vuotias henkilö, jonka tutkinnon suorittamisesta on kulunut enintään vuosi, sekä henkilö, joka vuorotteluvapaan alkaessa alle on 25-vuotias tai yli 55-vuotias. Vuorotteluvapaalle lähtevällä pitää olla työhistoriaa vähintään 16 vuotta. Vuorotteluvapaalle jäävän yläikäraja on 60 vuotta. Vuorotteluvapaalle jäävän on hyvissä ajoin ennen vuorotteluvapaan alkamista otettava yhteyttä TE-toimistoon vuorotteluvapaan edellytysten selvittämiseksi. Työntekijällä on oikeus vuorotteluvapaan päätyttyä palata ensisijaisesti aikaisempaan työhönsä. Asian esittelijä, hallintokappalainen Tuomo Klapuri ehdottaa, että seurakuntaneuvosto myöntää diakonian viranhaltija Kati Koskelalle palkatonta virkavapaata vuorotteluvapaata varten ajaksi sillä edellytyksellä, että sijaiseksi saadaan TE-toimistossa työttömänä työnhakijana oleva henkilö. Puheenjohtaja ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokoushuoneesta pykälän käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana toimi tämän pykälän ajan varapuheenjohtaja Olli Autio.

3 VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (17) 186 Vuoden 2015 kolehtisuunnitelma Kirkkolain 4. luvun 2. pykälän mukaan jumalanpalveluksissa ja muissa seurakunnan tilaisuuksissa voidaan kerätä kolehti kirkon ja seurakunnan toiminnan sekä niiden tehtävää vastaavien tarkoitusten tukemiseksi. Kirkkohallitus määräsi kirkkolain 22. luvun 2. pykälän nojalla, että vuoden 2015 aikana Turun arkkihiippakunnan sekä Tampereen, Oulun, Mikkelin, Kuopion, Lapuan, Helsingin ja Espoon hiippakuntien seurakunnissa on koottava kolehdit kirkkohallituksen laatiman suunnitelman mukaan. Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli määräsi hiippakunnalliset kolehdit, jotka kannetaan , ja Sekä kirkkohallitus että tuomiokapituli antoivat myös useita kolehtikohdesuosituksia. Kirkkohallituksen antamien ohjeiden mukaan seurakunnassa tulee laatia suunnitelma vuoden aikana koottavista kolehdeista. Kolehtisuunnitelma koskee seurakunnan jumalanpalveluksia, jotka vietetään pyhäpäivän jumalanpalveluksena ja toteutetaan kirkkokäsikirjan pääjumalanpalveluksiin tarkoitetun kaavan mukaan. Seurakunnassa voi olla useita pääjumalanpalveluksia, joissa kaikissa on noudatettava määrättyjen kolehtien suunnitelmaa. Kirkkojärjestyksen 2. luvun 8. pykälän mukaan seurakuntaneuvosto vahvistaa suunnitelman päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista. Kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin määräämien kolehtien kantopäiviä tulee noudattaa, ellei ole erityisen painavaa syytä siirtää virallista kolehtia toiselle pyhäpäivälle. Kirkkohallituksen täysistunto antoi erityisen painavasta syystä tapahtuvasta kolehdin kantopäivän siirrosta seuraavan tarkentavan ohjeen: Hallintokäytännössä kirkkohallituksen tai tuomiokapitulien määräämiä kolehteja on voitu siirtää, mikäli kyseiselle sunnuntaille on suunniteltu seurakunnan erityistä kirkkopyhää, jolloin halutaan kantaa kolehti kyseisen päivän mukaisesti. Toisena erityisenä perusteena on saatettu käyttää paikkakunnalla tapahtunutta onnettomuutta tai vastaavaa, jolloin kolehti on haluttu kerätä onnettomuuden uhrien auttamiseksi. Määrätty kolehti tulee tällöin kerätä ensimmäisenä mahdollisena painoarvoltaan vastaavana kolehtipäivänä. Hyvään hallintoon kuuluu, että kolehtipäivän siirrosta vähintäänkin ilmoitetaan kirkkohallitukselle. Tämä ilmoitus voidaan tehdä osoitteeseen Seurakuntaneuvosto hyväksyy vuoden 2015 kolehtisuunnitelman (liite 1) ja antaa suunnitelman täydentämisen kirkkoherran tehtäväksi.

4 VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (17) 187 Pastori Outi Klapurin viranhoitomääräys Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli päätti antaa istunnossaan Outi Klapurille viranhoitomääräyksen Vaasan suomalaisen seurakunnan III kappalaisen virkaan lukien. Samalla tuomiokapituli kirjasi saman seurakunnan seurakuntapastorin virkaan annetun virkamääräyksen päättyneeksi Seurakuntaneuvosto merkitsee tiedoksi Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin päätöksen.

5 VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (17) 188 I seurakuntapastorin viran täyttämisen valmistelu Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli antoi istunnossaan Outi Klapurille viranhoitomääräyksen Vaasan suomalaisen seurakunnan III kappalaisen virkaan lukien ja kirjasi samalla Outi Klapurin saman seurakunnan seurakuntapastorin virkaan annetun virkamääräyksen päättyneeksi Vaasan suomalaisen seurakunnan I seurakuntapastorin virka on siten tullut avoimeksi alkaen. Yhteinen kirkkoneuvosto totesi kokouksessaan talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohjeita antaessaan, että seurakuntayhtymässä on syytä edelleenkin pidättäytyä lisäämästä virkoja ja toimia sekä muita pysyviä menoja. Myös seurakuntaneuvosto totesi kokouksessaan , ettei ole ajankohtaista lisätä virkoja ja että virkojen haettavaksi laittamista on harkittava virkojen auki tullessa. Kirkkoherra Krister Koskela on neuvotellut hiippakuntapastori Jussi Peräahon kanssa seurakuntapastorin viran täyttämisestä. Hiippakuntapastori Jussi Peräahon mukaan viran täyttämisessä voidaan käyttää avointa hakumenettelyä yhteistyössä tuomiokapitulin kanssa. Kirkkolain 6. luvun 11. pykälän 2. momentin mukaan tuomiokapituli antaa sopivalle papille viranhoitomääräyksen seurakunnan seurakuntapastorin virkaan toistaiseksi. Jollei asian kiireellisyys muuta vaadi, seurakunnalle on varattava tilaisuus antaa lausunto viran erityisistä tarpeista ennen viran täyttämiseen ryhtymistä sekä virkaan ilmoittautuneista ennen viranhoitomääräyksen antamista. 3. momentissa säädetään, että kun seurakunnan seurakuntapastorin avoinna olevaan virkaan tai seurakunnan papin virkaan muutoin tarvitaan väliaikaista hoitajaa, tuomiokapituli määrää virkaa hoitamaan sitä haettavaksi julistamatta virkaan sopivan hiippakunnan papin siten kuin 2. momentissa säädetään. Kirkkolain 6. luvun 17. pykälän nojalla papin virkoja täytettäessä voidaan määrätä enintään 6 kuukauden koeaika. Seurakuntapastorin osalta koeajan määrää tuomiokapituli. Seurakunnan on lausunnossaan tarvittaessa tehtävä esitys koeajasta, mikäli seurakunta sitä haluaa. Seurakuntapastorilta vaaditaan myös rikosrekisterilain 6. pykälän 2. momentin tarkoittama rikosrekisteriote, mikäli ko. papille määräytyvä työala sitä edellyttää. Valmisteilla olevan pappien virantoimitusvelvollisuutta koskevan kirkkoherran päätöksen mukaan avoinna olevan seurakuntapastorin viran haltijan työalaksi on tulossa varhaisnuoriso-, nuoriso- ja koulutyö, joten seurakuntapastoriksi määrättävän on esitettävä rikosrekisterilain 6. pykälän 2. momentin tarkoittama rikosrekisteriote. Seurakuntapastorin palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 601 mukaisesti, ja peruspalkka on 2 616,26 euroa. Seurakuntaneuvosto päättää 1 julkaista hakuilmoituksen Vaasan suomalaisen seurakunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, kirkon rekrytointipalvelussa sekä Lapuan hiippakunnan, TE-toimiston ja seurakunnan internetsivuilla ja lyhennetyn hakuilmoituksen ilmestyvässä Kotimaa-lehdessä siten, että hakemukset tulee lähettää klo 16 mennessä Lapuan hiippakunnan tuomiokapituliin

6 VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (17) 2 pyytää tuomiokapitulia asettamaan virkasuhteeseen otettaessa seurakuntapastorille kuuden kuukauden koeajan, joka alkaa virantoimituksen aloittamisesta 3 asettaa seurakuntapastorin viran täyttämistä valmistelemaan työryhmän ja antaa työryhmän tehtäväksi haastatella hakijat ja antaa hakijoista lausunto seurakuntaneuvostolle. Työryhmään seurakuntaneuvosto valitsee viranhaltijoista vastaavan aluepapin ja nuorisotyönjohtajan sekä 2 4 luottamushenkilöjäsentä. Seurakuntaneuvosto päätti hyväksyä kohdat 1 ja 2 ja päätti valita 3. kohdassa tarkoitettuun työryhmään viranhaltijoista vastaavan aluepapin Jukka Niemen ja nuorisotyönjohtaja Kari Hietamäen sekä luottamushenkilöistä Olli Aution, Arja Höykinpuron, Tuulikki Kouhin, Kai Niemelän ja Erkki Tepon. Työryhmän kokoonkutsujaksi ja puheenjohtajaksi seurakuntaneuvosto nimesi Kari Hietamäen ja sihteeriksi Anja Paavolan.

7 VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (17) 189 Ansiomerkkien anominen luottamushenkilöille ja vapaaehtoistyöntekijöille Seurakuntaneuvosto päätti syksyllä 2001 käytännöstä, jonka mukaan ansiomerkkejä anotaan Vaasan suomalaisen seurakunnan pitkäaikaisille luottamushenkilöille ja vapaaehtoistyöntekijöille. Ansiomerkkejä päätettiin jatkossa jakaa kunkin seurakuntaneuvoston toimikauden lopussa. Pitkäaikaisille luottamushenkilöille ja vapaaehtoistyöntekijöille anottavien ansiomerkkien perusteena ovat olleet seuraavat periaatteet: Luottamustoimi/vastuutehtävä on jatkunut Vaasan suomalaisessa seurakunnassa vähintään 20 vuotta. Vapaaehtoistyössä vaaditaan selkeää vastuunkantoa jostakin tehtävästä, pelkkä osallistuminen esimerkiksi jonkin piirin tai ryhmän toimintaan ei riitä perusteeksi. Lisäksi tehtäviä tulisi olla useampia. Jos luottamushenkilö tai vapaaehtoistyöntekijä on jo saanut jonkin ansiomerkin tai vastaavan tunnustuksen työstään, ansiomerkkiä ei esitetä. Luottamushenkilön tai vapaaehtoistyöntekijän tulee olla edelleen mukana toiminnassa tai vastuunkanto on päättynyt vasta hiljattain. Ansiomerkkien saajien tulisi edustaa kattavasti eri työmuotoja. Ansiomerkkien jakamisen ohella Vaasan suomalaisessa seurakunnassa on ollut käytäntönä kutsua vapaaehtoistyöntekijöitä noin kaksi kertaa vuodessa pidettäviin tilaisuuksiin, joiden tarkoituksena on mm. ollut kiittää ja palkita vapaaehtoistyöntekijöitä heidän tekemästään arvokkaasta työstä. Vapaaehtoistyön palkitsemisessa on ollut vaikeaa löytää käytäntöjä, jotka kohtelisivat tasapuolisesti ja yhdenvertaisesti eri työalojen vapaaehtoistyöntekijöitä. Myös vapaaehtoistyöntekijärekisterien ajan tasalla pitämisessä on eroavaisuuksia eri työalojen kesken. Tämän vuoksi on esitetty, että ansiomerkkejä anottaisiin ainoastaan luottamushenkilötehtävien perusteella ja että vapaaehtoistyöntekijöitä eri työalat palkitsisivat muulla tavoin. Seurakuntatyön kultaisen ansiomerkin hinta on 95 euroa ja hopeisen ansiomerkin hinta 49 euroa. Seurakuntaneuvosto päättää muuttaa Kirkkopalvelut ry:ltä anottavien ansiomerkkien anomiskäytäntöä siten, että ansiomerkkejä anotaan ainoastaan luottamushenkilötehtävien perusteella pitkäaikaisille luottamushenkilöille. Seurakuntaneuvosto päättää anoa Kirkkopalvelut ry:ltä ansiomerkkejä liitteen 2 mukaisesti ja päättää niiden luovuttamisesta ja ajankohdasta. Seurakuntaneuvosto päätti hyväksyä ehdotuksen ja totesi, että seurakuntaneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja etsivät ansiomerkkien luovuttamiselle sopivan ajankohdan.

8 VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (17) 190 Vaasan seurakuntayhtymän strategiasta ja kiinteistötoiminnan strategiasta annettavien lausuntojen valmistelu Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli kokouksessaan ensimmäisen kerran Vaasan seurakuntayhtymän strategiaa ja kiinteistötoiminnan strategiaa ja päätti pyytää niistä lausunnot seurakunnilta ja yhteistyötoimikunnalta siten, että ne voidaan käsitellä uuden yhteisen kirkkoneuvoston helmikuussa 2015 pidettävässä kokouksessa. Vaasan seurakuntayhtymän toimintastrategian valmisteli yhteisen kirkkoneuvoston asettama ohjausryhmä, jonka jäseninä toimivat Erik Sjöberg (puh.joht.), Petri Hautala, Hannu Härö, Eija Kasari, Krister Koskela, Christel Lax, Tiina Mäki, Riitta Pääjärvi-Myllyaho, Nils-Eric Sahlström (siht.), Tor-Erik Store, Gunnar Särs, Erkki Teppo ja Tauno Tuomisto. Silvo Similä toimi konsulttina. Työryhmä saattoi työnsä loppuun ja esitti strategiaehdotuksensa yhteiselle kirkkoneuvostolle. Kiinteistötoiminnan strategia on osa Vaasan seurakuntayhtymän strategiatyötä. Kiinteistötoimen henkilökunta ja kiinteistöjohtokunta työstivät strategiadokumenttinsa kiinteistöpäällikön johdolla ja esittivät strategiadokumenttinsa liitteineen yhteiselle kirkkoneuvostolle. Kokouksessa seurakuntaneuvostolle jaettiin ehdotukset Vaasan seurakuntayhtymän strategiaksi ja kiinteistötoiminnan strategiaksi. Seurakuntaneuvoston lausuntoa valmistelemaan on tarpeen asettaa valmisteleva elin, johon tehtävään soveltuisi seurakunnan strateginen johtoryhmä. Vaasan suomalaisen seurakunnan johtamis- ja yhteistoimintamallin mukaan strategisen johtoryhmän tehtävänä on seurakunnan strategisten päätösten valmistelu, aluestrategioiden koordinointi, resurssipäätösten valmistelu ja tuloksellisuuden arviointiin liittyvät asiat sekä muut seurakuntaneuvoston sille asettamat strategiset valmistelutehtävät. Seurakuntaneuvosto antaa strategiselle johtoryhmälle kahdella luottamushenkilöllä täydennettynä valmisteltavaksi Vaasan seurakuntayhtymän strategiaa ja kiinteistötoiminnan strategiaa koskevat seurakuntaneuvoston lausunnot. Seurakuntaneuvosto päätti antaa strategiselle johtoryhmälle valmisteltavaksi Vaasan seurakuntayhtymän strategiaa ja kiinteistötoiminnan strategiaa koskevat seurakuntaneuvoston lausunnot. Strategista johtoryhmää seurakuntaneuvosto päätti täydentää Tuulikki Kouhilla, Kai Niemelällä ja Merja Piipposella.

9 VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (17) 191 Szegediläisten vierailu Vaasaan kesällä 2015 Unkarilaisesta Szegedin seurakunnasta on tulossa 27 hengen ryhmä Vaasaan. Szegedin seurakunta on Vaasan suomalaisen seurakunnan ystävyysseurakunta. Ajan szegediläiset vieraat viettäisivät Helsingissä. Ystävyysseurakuntayhteyksiä hoitava Vesa Neste ja ystävyysseurakuntatyöstä vastaava pappi Outi Klapuri ovat suunnitelleet alustavasti vierailun ohjelmaa ja kustannuksia. He esittävät, että szegediläisten vierailusta aiheutuvat kustannukset, jotka ovat noin euroa, jaettaisiin ystävyysseurakuntatyön ja seurakuntaneuvoston määrärahojen kesken. Szegediläisten vierailun kustannukset muodostuvat seuraavasti: Majoituskustannukset Vaasassa e (Hotelli Vaakuna) Majoituskustannukset Helsingissä e (Park Hotel Käpylä) Kuljetuskustannukset Helsinki Vaasa Helsinki e Retki Maailmanperintöalueelle ja Lepikkoon e Ruokailukustannukset e Käyttöraha 400 e (yhdyshenkilön matkat) Museo-opastukset ym. 300 e Vierailusta aiheutuvat kustannukset ovat yhteensä euroa. Ystävyysseurakuntatyön toimintamääräraha vuodeksi 2015 on euroa, josta euroa on varattu Pärnuun, Morogoroon ja Szegediin annettavia avustuksia varten. Vuoden 2015 talousarviota laadittaessa ei ollut vielä varmuutta vierailun toteutumisesta eikä ryhmän suuruudesta. Seurakuntaneuvosto päättää, että szegediläisten vierailusta aiheutuvista kustannuksista katetaan euroa seurakuntaneuvoston vuoden 2015 käyttövaroista.

10 VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (17) 192 Tarja Kettusen anomus Tarja Kettunen anoo Vaasan suomalaisen seurakunnan seurakuntaneuvostolta 350 euron avustusta Lähde liikkeelle -koulutuksen kuluihin. Tarja Kettunen on vapaaehtoistyössä ajan Suomen Lähetysseuran lähettämänä Tansaniassa Nyakaton raamattukoulussa. Hänen ohjaajanaan toimii Vaasan suomalaisen seurakunnan nimikkolähetti Hanna Oja-Nisula. Edellytyksenä vapaaehtoistyöhön on se, että Tarja Kettunen osallistuu Lähde liikkeelle -koulutukseen. Tansaniassa Tarja Kettusen tehtävänä on tietokoneiden käytön opastus ja englannin kielen opetus. Lisäksi hänen työhönsä kuuluu toimisto- ja hallintotehtäviä. Tarja Kettunen on koulutukseltaan ekonomi ja tietotekniikan insinööri, ja hän on työssä Vaasan ammattikorkeakoulun laatupäällikkönä. Vapaaehtoistyöhön käyttämänsä ajan Tarja Kettunen on poissa normaalista työstään. Matkat, rokotukset, lääkärintodistukset ja vakuutukset ym. matkaan liittyvät kustannukset hän hoitaa itse. Lähde liikkeelle -koulutukseen kuuluvalle kahdelle jaksolle Tarja Kettunen on jo osallistunut ja Näiden kahden koulutusjakson kulut olivat yhteensä 329,90 euroa. Koulutukseen kuuluva kolmas jakso tulee olemaan keväällä 2015, ja sen hinta on 200 euroa. Lisäksi osallistujat maksavat itse matkat ja yöpymiset. Kolmannen koulutusjakson kustannukset ovat yhteensä 476 euroa. Tarja Kettunen ilmoittaa anomuksessaan olevansa valmis tulemaan kertomaan seurakunnan tilaisuuksiin Lähde liikkeelle -koulutuksesta ja kokemuksistaan Tansaniassa. Lähetystyöstä vastaava pappi Maaria Perälä puoltaa lausunnossaan Tarja Kettusen anomuksen hyväksymistä. Maaria Perälä toteaa lausunnossaan, että Tarja Kettunen on toiminut useita vuosia aktiivisesti seurakunnan jumalanpalveluselämässä. Maaria Perälän mukaan Tarja Kettunen on rikastuttanut jumalanpalveluksia kirjoittamillaan draamaesityksillä ja ollut mukana perhejumalanpalvelusten suunnittelussa ja toteutuksessa mm. Kylväjän kesäpäivien yhteydessä. Hän on ollut aktiivisesti myös Tuomasmessujen tehtävissä. Seurakuntaneuvosto myöntää vuoden 2015 käyttövaroistaan 350 euron avustuksen kuitteja vastaan Tarja Kettuselle Lähde liikkeelle -koulutuksen kuluihin.

11 VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (17) 193 Mirjam Silvénin anomus Mirjam Silvén anoo Vaasan suomalaisen seurakunnan seurakuntaneuvostolta avustusta retriitinohjaajan koulutukseen osallistumista varten. Mirjam Silvén aikoo osallistua retriitinohjaajan koulutukseen, jonka Hiljaisuuden Ystävät ry järjestää tammikuussa Anomuksen mukaan koulutuksen kokonaiskustannukset ovat euroa, jotka koostuvat 380 euron kurssimaksusta, 500 euron täysihoitomaksusta ja 120 euron matkakuluista. Lisäksi Mirjam Silvén ilmoittaa, että hänelle tulee palkkatulon menetyksiä viideltä työpäivältä. Mirjam Silvén toteaa anomuksessaan, että hän on toiminut aktiivisesti seurakunnan naistyöryhmässä ryhmän perustamisesta vuodesta 2003 lähtien paria vuotta lukuunottamatta. Seurakunnan luottamushenkilönä hän on ollut mm. kasvatustyön johtokunnassa ja maahanmuuttajatyön toimikunnassa sekä joissakin työryhmissä. Mirjam Silvén on myös esittänyt runoja ja musiikkia monissa seurakunnan tilaisuuksissa. Koulutuksen jälkeen Mirjam Silvén ilmoittaa voivansa toimia retriitinohjaajana omassa seurakunnassa ja myös muualla. Yhteiskuntatyöstä vastaava pappi Eva Thölix puoltaa lausunnossaan Mirjam Silvénin anomuksen hyväksymistä. Eva Thölix toteaa lausunnossaan, että Mirjam Silvén on toiminut aktiivisesti seurakunnan naistyöryhmässä ja luottamustehtävissä. Eva Thölixin mukaan Mirjam Silvén on osallistunut myös aktiivisesti retriitteihin ja hänellä on erinomaiset valmiudet kouluttautua retriitinohjaajaksi. Mirjam Silvénin kouluttautuminen retriitinohjaajaksi palvelee myös Vaasan suomalaista seurakuntaa, koska hän on toivonut voivansa toimia ohjaajana kotiseurakuntansa järjestämissä retriiteissä. Seurakuntaneuvosto myöntää vuoden 2015 käyttövaroistaan 500 euron avustuksen kuitteja vastaan Mirjam Silvénille retriitinohjaajan koulutuksen kuluihin.

12 VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (17) 194 Vuoden 2014 seurakuntavaalien tulos Vaasan suomalaisessa seurakunnassa toimitetuissa seurakuntavaaleissa valittiin seurakuntaneuvostoon 16 jäsentä ja yhteiseen kirkkovaltuustoon 32 jäsentä. Vaalilautakunta vahvisti vaalin tuloksen pitämässään kokouksessa. Kirkon vaalijärjestyksen 2. luvun 52. pykälän mukaan vaalilautakunnan on ilmoitettava vaalin tuloksesta yhteiselle kirkkovaltuustolle ja seurakuntaneuvostolle sekä kullekin varsinaiseksi jäseneksi ja varajäseneksi valitulle. Seurakuntaneuvosto merkitsee pidettyjen seurakuntavaalien tuloksen tiedoksi.

13 VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (17) 195 Lausunto seurakuntapastori Eija Kasarin virkavapaasta Vaasan suomalaisen seurakunnan IV seurakuntapastori Eija Kasari anoo Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulilta virkavapaata ajaksi toimiakseen seurakuntapastorina Lempäälän seurakunnassa. Eija Kasarin anoma virkavapaa on jatkoa virkavapaalle, jonka Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli myönsi hänelle ajaksi Kirkkojärjestyksen 6. luvun 9. pykälän mukaan seurakunnan papin viran haltijan on liitettävä hakemukseensa kirkkoneuvoston tai seurakuntaneuvoston lausunto silloin, jos papin viran haltija pyytää virkavapautta kahta kuukautta pitemmäksi ajaksi muun kuin sairauden tai perhevapaan vuoksi. Seurakuntaneuvosto puoltaa seurakuntapastori Eija Kasarin anomaa virkavapaata ajaksi

14 VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (17) 196 Esitys määräaikaisesta seurakuntapastorista Vaasan suomalaisen seurakunnan IV seurakuntapastori Eija Kasari anoo Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulilta virkavapaata ajaksi Jos tuomiokapituli myöntää hänelle virkavapaata, Vaasan suomalaiseen seurakuntaan tarvitaan määräaikainen seurakuntapastori. Kirkkolain 6. luvun 11. pykälän 3. momentissa säädetään, että kun seurakunnan seurakuntapastorin avoinna olevaan virkaan tai seurakunnan papin virkaan muutoin tarvitaan väliaikaista hoitajaa, tuomiokapituli määrää virkaa hoitamaan sitä haettavaksi julistamatta virkaan sopivan hiippakunnan papin siten kuin 2. momentissa säädetään. Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli määräsi istunnossaan pastori Eva Thölixin hoitamaan Vaasan suomalaisen seurakunnan IV seurakuntapastorin virkaa ajaksi Olisi luontevaa, että Eva Thölix jatkaisi edelleen IV seurakuntapastorin viran hoitamista. Seurakuntaneuvosto esittää Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulille, että se määräisi pastori Eva Thölixin hoitamaan Vaasan suomalaisen seurakunnan IV seurakuntapastorin virkaa ajaksi

15 VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (17) 197 Salassa pidettävä asia

16 VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (17) 198 Ilmoitusasiat Kirkkohallituksen yleiskirjeet 25 27/2014. Vuoden 2014 talousarvion toteutumavertailu Yhteisen kirkkoneuvoston kokouspalkkioiden tarkistamista koskeva päätös. Vaasan suomalaisen seurakunnan vaalikeräys tuotti 1 847,03 euroa. Huutoniemen alueneuvoston kokouksen pöytäkirja Diakoniatyön johtokunnan kokouksen pöytäkirja Kasvatustyön johtokunnan kokouksen pöytäkirja Vaalilautakunnan kokousten pöytäkirjat , ja Kirkkoherran päätösluettelot , ja Seurakuntaneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. 199 Muut asiat Seurakuntaneuvoston jäsenet kyselivät yhteisen matkan järjestämistä Rovaniemen lähetysjuhlille. 200 Muutoksenhakuohjeet Seurakuntaneuvosto antoi muutoksenhakuosoituksen (liite 3). 201 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja kiitti seurakuntaneuvostoa hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna ja koko toimikautena. Kokous päätettiin Kalervo Laaksoharjun pitämään rukoukseen. Kokouksen jälkeen seurakuntaneuvosto siirtyi jouluillalliselle.

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 2 (12)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 2 (12) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 2 (12) 94 Kokouksen avaus Seurakuntaneuvosto tutustui ennen kokoustaan klo 17 alkaen Vaasan Seudun Rauhanyhdistyksen kutsumana Söderfjärdenin suviseura-alueeseen

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 2

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 2 VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 2 50 Kokouksen avaus Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen. 51 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Seurakuntaneuvostoon

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 121 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Seurakuntaneuvostoon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 16 jäsentä, ja se on päätösvaltainen, kun

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 19.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen Tero Kiiskinen Hannu

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 18.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Mähkön hautausmaa, Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 14.2.2011 klo 16.30 18.40. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013 Kokousaika 10.4.2013 klo 18.00 20.35 Kokouspaikka Seurakuntatalo, Iso Kylätie 1 Läsnä: Tuomas Alaterä, sihteeri Raila Degerholm

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.4.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman Sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 125 KOKOUKSEN AVAUS 188 126 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 25.2.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 25 KOKOUKSEN AVAUS 38 26 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 11/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(26) 229 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 10/2013 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 10/2013 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 10/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 25.11.2013 klo 18.30 20.55 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2009 1 (30) 10.6.2009

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2009 1 (30) 10.6.2009 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2009 1 (30) KOKOUSAIKA Keskiviikko klo 17.00 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Seppo Pulkkinen, vpj. Martti Hara Anja Hiltunen Marja-Leena

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O KIRKKONEUVOSTO 18.8.2015 5/2015

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O KIRKKONEUVOSTO 18.8.2015 5/2015 Kokousaika Tiistai 18.8.2015 klo 17.30 19.38 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Seurakuntatalon kokoushuone Heikki Nissinen, puheenjohtaja, kirkkoherra Anja Pinoniemi, varapuheenjohtaja Taisto Kokko

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/ 2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/ 2012

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/ 2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/ 2012 1 Aika 8.10.2012 klo 16.30-18.20 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.11.2010 562 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 584 610 Aika torstai 25.11.2010 klo16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 28.1.2015 1 / 2015

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 28.1.2015 1 / 2015 KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 28.1.2015 1 / 2015 KOKOUSAIKA Keskiviikko 4.2.2015 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN...2

Lisätiedot

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tiina Mäki ja Henry Byskata. Esitetään yhteistyötoimikunnan pöytäkirja 2/27.4.2012

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tiina Mäki ja Henry Byskata. Esitetään yhteistyötoimikunnan pöytäkirja 2/27.4.2012 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 10.5.2012 klo 16.30 Sivu 1 48 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat

Lisätiedot

Keskiviikkona 6.5.2015 klo 18.00, kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen.

Keskiviikkona 6.5.2015 klo 18.00, kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen. PÖYTÄKIRJA 4/2015 28 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 6.5.2015 klo 18.00, kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen. Paikka: Katariinan pappila, Pyhän Katariinan kirkkoaukio 7 Läsnä: Kairavuo, Leena

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 7.12.2010 klo 18.30 PAIKKA: Laurilan srk-koti, Riihitie 2 Liite Asia sivu 242 KOKOUKSEN AVAUS 359 243 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kokouspäivä Kirkkoneuvosto 4/2015 22.4.2015 84

Kokouspäivä Kirkkoneuvosto 4/2015 22.4.2015 84 Kirkkoneuvosto 4/2015 22.4.2015 84 Paikka ja aika Seurakuntatalo Vihti, keskiviikko 22.4.2015 klo 18.00-20.45 Läsnäolevat jäsenet Poissaolevat jäsenet Muut läsnä olevat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 14.5.2014 6 / 2014

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 14.5.2014 6 / 2014 KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 14.5.2014 6 / 2014 KOKOUSAIKA Keskiviikko 21.5.2014 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 51 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.3.2013 klo 18.32 21.55 PAIKKA: Vanhankirkon alasali, Kirkkotie 2 Liite Asia 95 KOKOUKSEN AVAUS 124 96 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Aika Torstai 29.3.2012 klo 16.15 18.10 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja, 47-54, 56-64 Alaja, Riitta

Lisätiedot

A S I A T. 140 Kirkon mediasäätiön valtuuskunnan jäsenen ja varajäsenen nimeäminen

A S I A T. 140 Kirkon mediasäätiön valtuuskunnan jäsenen ja varajäsenen nimeäminen Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 29.10.2014 alkaen kello 9.00 Porin seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa, tila 207, Itäpuisto 14, 2. kerros. A S I A T 136

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 16.12.2013 klo 16.30 18.00 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

Kirkkovaltuuston pj Pulli Veikko x

Kirkkovaltuuston pj Pulli Veikko x HATTULAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Kokous N:o 2-2015 Aika 19.02.2015 kello 18.30 21.15 Paikka Virastotalo Läsnä Poissa Puheenjohtaja Järvinen Virpi x Varapuheenjohtaja Lilja Lasse x Jäsenet

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 19.11.2013 klo 18.33 22.45 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 272 KOKOUKSEN AVAUS 359 273 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 22/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.10.2005 502. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 22/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.10.2005 502. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 27.10.2005 502 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 488 514 Aika torstai 27.10.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

AIKA Tiistai 30.10.2012 kello 16.00-17.30 PAIKKA Musiikkisali, Seurakuntakeskus, Harjukatu 9. Halme Matti, talouspäällikkö, sihteeri

AIKA Tiistai 30.10.2012 kello 16.00-17.30 PAIKKA Musiikkisali, Seurakuntakeskus, Harjukatu 9. Halme Matti, talouspäällikkö, sihteeri 1(14) AIKA Tiistai 30.10.2012 kello 16.00-17.30 PAIKKA Musiikkisali, Seurakuntakeskus, Harjukatu 9 LÄSNÄ MUUT OSALLISTUJAT POISSA Rantala Simo-Pekka, puheenjohtaja Rautkoski Maija, varapuheenjohtaja Helenius

Lisätiedot