Aika: Paikka: Oulun. Osallistujat: Muistio. Biotehdas Oy Ecofoster Oyy Envitecpolis. Kalle Ylisirniö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aika: Paikka: Oulun. Osallistujat: Muistio. Biotehdas Oy Ecofoster Oyy Envitecpolis. Kalle Ylisirniö"

Transkriptio

1 INFORMAATIOTILAISUUS BIOKAASUN HYÖDYNTÄMISESTÄÄ LIIKENNEPOLTTOAINEENA Aika: Paikka: Torstai klo Oulun Jätehuollon hallintorakennus Ruskon jätekeskus, Ruskonniityntie 10, Oulu Osallistujat: Steve Malinen Kalle Ylisirniö Matti Arffman Asko Hänninen Hannu Myllylä Erkki Kalmari Juha Luostarinen L Heli Uimarihuhta Mikael Lappalainen Raimo Lehtosaari Arto Rautevaara Tilaajan edustajat: Markku Illikainen (pj.) Jari Kangasniemi Antero Kiljunen Janne Jääskä (siht.) Anna-Maria Levyy Seija Rantala Sakarii Kela Heidi Takalo T Biotehdas Oy Ecofoster Oyy Envitecpolis Oy Envor Groupp Oy Höyrytys Oy Metener Oy Metener Oy Ramboll Finland Oy Sarlin Oy SEO Suomen Bioauto Oy Oulun Kaupunki / Konserni Oulun Kaupunki / Konserni Oulun ammattikorkeakoulu Iin Micropoliss Oy Oulun Jätehuolto järjesti informaatiotilaisuuden koskien biokaasunn hyödyntämistä liiken- nepolttoaineena: Oulun Jätehuolto etsii mahdollista yhteistyökumppania Biotehdas Oy:n Oulun mädätyslaitoksella tuotetun biokaasun jakeluun liikennepolttoainekäyttöön. Oulun Jätehuolto ei edellyttänyt läsnäoloa informaatiotilaisuudessa. Tämän muistion julkaisulla taa- taan tasapuolinen tilanne kaikille mahdollisesta yhteistyökumppanuudesta kiinnostuneillee yrityksille. Tilaisuuden klo avannut Markku Illikainen esitteli toimintaa sekä kertoi tieto- ja markkinavuoropuhelupyynnöstä, joka oli jätetty Hilmaan Tieto- jaa markkinavuoropuhe- lupyynnön tavoitteena on aloittaa keskustelu ja toimijoiden kanssa, jotka ovat kiinnostuneita yhteistyökumppanuudesta koskien biokaasun hyödyntämistä liikennepolttoaineena. Sakari Kela Oulun ammattikorkeakoulusta tekee Oulun Jätehuollolle opinnäytetyötä, jossa tutkitaan biokaasun liikennekäyttöä tarkastelemalla esimerkiksii ajoneuvojen muutoskustannuksia, teknisiä ratkaisuja sekä niihin liittyvää lainsäädäntöä. Heidi Takalo Iin Micropolis Oy: :stä tekee yhteistyössä

2 kanssa kannattavuuslaskelmia biokaasun käytöstä autourakoitsijoiden liikenne- polttoaineena sekä asiakaskartoitusta biokaasun käyttäjistä Oulunn alueella. Kelan opinnäytetyön ja Takalon yhdessä kanssaa tekemän selvityksen tietoja toimitetaan myöhemmin mahdollisille yhteistyökumppaneille. Jari Kangasniemi esitteli biokaasu liikennepolttoaineenaa -hankkeenn tämän hetkisen tilanteen, Oulun Jätehuollon alustavia suunnitelmia biokaasun hyödyntämisestä liikennepolttoaineena sekä muita biokaasun hyödyntämisen vaihtoehtoja. Kangasniemen esitysmateriaali on liitteessä 1. Kangasniemen esityksen aikana esille tulleitaa huomioita: Kangasniemi ilmoitti, että informaatiotilaisuus nauhoitetaan muistion laati- mista varten. Kaikki läsnäolijat hyväksyivätt nauhoituksen. lemisen töön ja hankintaan löytyy. Takalon ja yhteistyössää tekemien alustavien asiakaskar- toituksien, kannattavuuslaskelmien sekä oululaisten autoilijayrittäjien kuu- perusteellaa mielenkiintoa biokaasukäyttöisten ajoneuvojen käyt- Biotehdas on rakennuttanut Ruskon jätekeskukseenn biokaasuaa tuottavan mädätyslaitoksen Oulun Jätehuoltoo on sitoutunut ostamaan em. lai- toksen tuottamaa biokaasua MWh vuodessa seuraavan kymmenenn vuoden aikana + 5 vuoden optio. Mädätyslaitos tuottaa biokaasua noinn MWh/a. Oulun Jätehuoltoo neuvottelee Biotehtaan kanssaa pasiteetti on teknisesti mahdollista kolminkertaistaa. mahdollisuudesta ostaa biokaasua vielä enemmän.. Mädätyslaitoksen ka- Mädätyslaitoksella tuotetusta biokaasusta noin MWh vuodessa on suunniteltu ohjattavan liikennepolttoainekäyttöön. fuel ajoneuvoiksi noin eurolla. Rautevaaran mukaan raskaan kaluston autoja voidaan muuttaaa ns. dual- Kesäkuussa 2015 hallinnoimaan Ruskon jätekeskukseen valmistuu uusi kaasuasema. Kaasuasemalle johdetaan sekä n biokaasupumppaa- moiden että Biotehtaan mädätyslaitoksen biokaasu. Kaasuasemalla opti- moidaan biokaasun hyödyntäminen. Kaasuasemalta biokaasu ohjataan biokaasuasiakkaille, Oulun O Jätehuollon mikroturbiinilai- tokselle, Ruskon jätekeskuksen kiinteistökattilalle sekä ainekäyttöön. liikennepoltto- Toistaiseksi on avoinna, kuka toimija investoi biokaasun puhdistuslaitteis- toon. Oulun Jätehuolto on varautunut vuoden budjetissaan investoi-

3 maan puhdistuslaitt teistoon. Puhdistuslaitteiston hintaa on noin miljoona eu- roa. Puhdistuslaitteisto sijoitettaisiin kaasuaseman läheisyyteen Ruskon jäte- keskuksen alueelle. polttoaineen jakelun yleistymistä. Kaasunpuhdistuslaitteiston maksimaalisenn hyödyntämisen mahdollistami- seksi suunnitteilla on kuljettaaa puhdistettu biokaasuu konteissa asiakkaille hyödynnettäväksi teollisissa prosesseissa. Ratkaisun ansiosta kaasunpuhdis- tuslaitteiston käyttöö olisi taattua heti toiminnan alusta, jo ennen liikenne- on mahdollista toimia itse kaasunn puhdistajana sekä lii- kennepolttoaineen jakelijana. Mikäli Oulun Jätehuolto ei saisi yhtään sopi- vaa tarjousta biokaasun jakelusta liikennepolttoainekäyttöön, se toimii itse jakelijana. mielestä on o uskottavampaa, että jakelun hoitaa alan vakiintunut toimija. Oulun Jätehuolto on tehnyt Oulun kaupungille alustavan tonttivarauksen biokaasun jakeluaseman sijainnista noin 500 metrin päähän Ruskon jäte- keskuksesta Louhimotien ja Ruskonniityntien risteykseen. Lopullisen vuokra- sopimuksen tontistaa tekee Oulun kaupungin kanssa jakelupalveluntuottaja. Palveluntuottaja laatii suunnitelman tontinn käytöstä. aineiden, bensiinin ja dieselin, jakelua. j Oulun Jätehuolto selvittää, voiko samallee tontille järjestää muiden poltto- Mikäli biokaasun jakeluasemaa sijoitetaann Louhimotien ja Ruskonniityntienn risteyksessä olevallee tontille, Oulun Jätehuolto kustantaa biokaasun siirto- tannuksellaan. putken vetämisen kaasuasemalta jakeluasemalle. Mikäli jakelupalvelun- tuottaja haluaa sijoittaa jakeluaseman suunniteltua kauemmas, jakelupal- veluntuottaja investoi kaasunsiirtoputken ko. tontilta eteenpäin omalla kus- nykyiset biokaasuasiakkaat käyttävät vara- ja tukipolt- toaineenaan propaania sekä raskasta jaa kevyttä polttoöljyä, jos nykyisenn kaatopaikkakaasunn kapasiteetti on riittämätön. Osa Biotehtaalta ostetusta biokaasusta on tarkoitus johtaaa nykyisille biokaasuasiak- kaille. Kysyttiin,, onko pelkoa mädätyslaitoksen sulkeutumisesta. Oulun Jätehuol- lon ja Biotehdas Oy:n välinen sopimus on 10 vuoden mittainen, ja j sopimuk- sessa on viiden (5) vuoden jatko-optio. Tilaisuudessa keskusteltiin biokaasusta liikennepolttoaineena kiinnostunei- den asiakkaiden (esimerkiksi autoyrittäjä, jätteenkuljej etus, linja-auto) halustaa tietää polttoaineenn hinta ennen aiesopimuksen tekoa. Todettiin, että o Hintaa on vaikea vielä arvioida.

4 o Jakelupalve eluntarjoajalta pyydetään myöhemmin esityksiä ja arvi- oita biokaasun hinnastaa jakeluasemalla. o Hintaa voi verrata esim. Gasumin maakaasunm n hintaan. Oulun Jätehuolto ei anna etukäteen raakakaasun (eli puhdistamattoman biokaasun) hintaa, vaan jakelupalveluntarjoajat antavat myöhemmin tar- jouksen siitä, kuinkaa paljon he ovat valmiita maksamaan raakakaasusta tai puhdistetusta kaasusta Oulun Jätehuolloll e. Biokaasupolttoainetta käyttävät ajoneuvot tuottavat muita polttoaineitaa käyttäviää ajoneuvoja vähemmän melua. Kelan mukaan esimerkiksi Vaa- san joukkoliikenteessä käytettävien linja-autojen meluintensiteetti laski jopa 50 % biokaasun käytön ansiosta. Oulun kaupungilta saamien vastausten perusteella Ou- aineena. lun kaupunki ei olee innostunutt biokaasunn hyödyntämisestä liikennepoltto- Oulun Jätehuolto tiedusteli mahdollisuut tta puhdistaa mädätyslaitoksellaa tuotetun biokaasun pudistuslaitteistolla kuinka kannattavaa a sellainen olisi. Ideanaa olisi myydä puhdistettua kaato- paikkakaasua (biokaasua, jonka metaanipitoisuus noin 85 %) liikennepolt- toaineenn jakelupisteellä pienemmälle metaanipitom oisuudelle säädettyihin ajoneuvoihin edullisempaan hintaan. Rautavaara kertoi, että ajoneuvonn standardin (noin 977 % metaania) mukaisilla kaasuilla. Oulun Jätehuolto kysyi, onko mahdollista että EU:n standardit estävät kaa- topaikkakaasun käytön liikennepolttoaineena korkean typpipitoisuuden tä moottorissa syntyy NOx-päästöjä. myös kaatopaikkakaasua sekä biokaasujärjestelmää voidaan kalibroida toimimaann köyhemmilläkin kuin vuoksi. Koska kaatopaikkakaasussa on noin % typpeä, riskinä on, et- Biotehtaan Oulun mädätyslaitos on koekäyttövaiheessa. Laitoksen tuotta- man biokaasun koostumus analysoidaan, ja Oulunn Jätehuolto toimittaaa analyysin tulokset jakelupalvelun tarjoajille. Liminkaan on suunnitteilla Jahotecin biokaasun jakeluasema, mikä lisän- nee biokaasuliikennepolttoaineen kysyntää Oulun seudulla. Tornioonn perustettava LNG-terminaali lisännee biokaasuliikennepolttoai- neen kysyntää kokoo Pohjois-Suomen alueella. Oulun Jätehuolto valitsee yhteistyökumppanin kesänn 2015 aikana ja valin- ta tapahtuu mukaillen kilpailullista neuvottelumenettelyä. Tavoitteena on, Oulussa biokaasua voi tankataa ajoneuvoihin kesällä Oulun Jätehuol- lon biokaasuliikennepolttoainehankkeen tarkempi aikataulu löytyy Jari Kangasniemen tässä tilaisuudessa esittämästä materiaalista (liite 1).

5 Jari Kangasniemen informaatiotilaisuudessaa esittämässä materiaalissa sekä julkisten alojen hankin- taportaali Hilmassa julkaistussa tietopyynnöt össä olevilla kysymyksillä kartoitetaan vastauksia hank- keelle tärkeisiin asioihin. Tietopyyntöön pyydetään vastaamaan mennessä. Tietopyynnössä esitetyt kysymykset ovat: 1. Mikä olisi teidän mielestä paras tapaa toteuttaa hanke? 2. Miten arvioitte biokaasuliikennepolttoaineen jakelumäärienn kehittymisen sopimuskauden ai- kana Oulussa? 3. Aikatauluarvionne hankkeelle? Onkoo aikataululla hinnoitteluvaikutuksiaa ja jos on, millaisia? 4. Kuvatkaa yrityksenne kokemusta biokaasuliikennepolttoaineen valmistuksesta ja jakelusta. Ilmoittakaa referenssejä ko. hankkeista. 5. Kuinka järjestäisitte korvaavan polttoaineen kaasukäyttöisille ajoneuvoille (esim. LNG) bio- kaasun jakelun ollessa pois käytöstä?? 6. Olisitteko kiinnostuneita mädätyslaito oksella tuotetun biokaasun puhdistamisesta ja j millä tek- niikalla? 7. Olisitteko kiinnostuneita puhdistama aan kaatopaikalta talteen otettua biokaasua liikenne- polttoainekäyttöön tai muuhun hyötykäyttöön? Soveltuukoo puhdistuslaitteistonnee sekä mä- dätyslaitoksellaa tuotetun biokaasun että kaatopaikalta talteen otetunn biokaasun puhdista- miseen? 8. Olisitteko kiinnostuneita jakelemaan biokaasujakeluaseman yhteydessä muita polttoaineitaa (bensiini, diesel ym.)? 9. Olisiko teillä esittää muita hyödyntämisratkaisujaa mädätyslaitoksella tuotetulle biokaasulle? 10. Tiedättekö millaisia tukia hankkeelle voisi hakea, ja kuinka suuria ne voisivat olla? Vastauksett kysymyksiin tulee lähettää Oulunn Jätehuollon kehittämispäällikölle, Jari Kangasniemellee osoitteeseen mennessä. Oulun Jätehuolto on uusi tekijä biokaasun liikennepolttoainemarkkinoilla. Yhteistyökumppanin löy- tämiseksi Oulun Jätehuolto käyttää sovellettua kilpailullista neuvottelumenettelyä. Informaatiotilai- suudessa Oulun kaupungin hankintasuunnittelija Seija Rantala piti esitelmän e kilpailullisestaa neuvotte- lumenettelystä ja sen soveltamisesta biokaasuhankkeeseenn (liite 2). biokaasuliikennepolttoainehankkeessa tarkoituksena on lainata, soveltaa han- kintalain mukaisen kilpailullisen neuvottelum menettelyn keinoja tarjoajien tasapuolisen kohtelun ja hyvän sopimuksen aikaansaamiseksi. Kilpailullista menettelyä käytetään tapauksissa, joissa hankin- tayksikkö ei esimerkiksi pysty objektiivisesti ennakolta määrittelemään tapauksen oikeudellisia, rahoi-

6 Illikainen päätti informaatiotilaisuuden kello korostaen, että Oulun Jätehuolto etsiii biokaasun liikennepolttoainehankkeeseen pitkäaikaista a yhteistyökumppania. Muistion vakuudeksi Janne Jääskä sihteeri LIITTEET LIITE 1: LIITE 2: JAKELU Julkinen, verkkosivuilla tuksellisia tai taloudellisia ehtoja ja yksityiskohtia taikka teknisiä keinoja tarpeidensa tai tavoitteiden- sa toteuttamiseksi. Oulun Jätehuolto ei ole hankkimassaa mitään, vaan myymässä biokaasua. Kangasniemen informaatiotilaisuudessa esittämä materiaali biokaasun hyödyntämi- sestä liikennepolttoaineena Rantalann esitysmateriaali kilpailullisesta neuvottelumenettelystä

Biokaasun hyödyntäminen liikennepolttoaineena. Informaatiotilaisuus 16.4.2015 Jari Kangasniemi

Biokaasun hyödyntäminen liikennepolttoaineena. Informaatiotilaisuus 16.4.2015 Jari Kangasniemi Biokaasun hyödyntäminen liikennepolttoaineena Informaatiotilaisuus 16.4.2015 Jari Kangasniemi Osakeyhtiö perustettu 1.1.2015, sitä ennen liikelaitoksena vuodesta 1995 Oulun kaupungin 100 %:sti omistama

Lisätiedot

YRITYSTEN ASENTEET JA VALMIUDET BIOKAASUN KÄYTTÖÖNOTTOON LIIKENNEPOLTTOAINEENA

YRITYSTEN ASENTEET JA VALMIUDET BIOKAASUN KÄYTTÖÖNOTTOON LIIKENNEPOLTTOAINEENA YRITYSTEN ASENTEET JA VALMIUDET BIOKAASUN KÄYTTÖÖNOTTOON LIIKENNEPOLTTOAINEENA Maaliskuu 2009 Merja Pakkanen & Nea Aspholm VaasaEMG Vaasan yliopisto 0 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 1.1. BIOMODE - hankeohjelma

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 7/2013 1 Kunnanvaltuusto 14.11.2013 AKA 18:00-19:33 PAKKA Valtuustosali OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 18:00-19:33 Jäsen Ala-Hiiro Olavi 18:00-19:33

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN TYÖVOIMAPALVELUIDEN JA NIITÄ TÄYDENTÄVIEN PALVELUIDEN HANKINTA...3

SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN TYÖVOIMAPALVELUIDEN JA NIITÄ TÄYDENTÄVIEN PALVELUIDEN HANKINTA...3 SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN TYÖVOIMAPALVELUIDEN JA NIITÄ TÄYDENTÄVIEN PALVELUIDEN HANKINTA...3 1.1. Kansalliset kynnysarvot ja pienhankinnat...3 1.2. EU-kynnysarvot...4 1.3. Hankintayksikkö sekä hankintatoiminnan

Lisätiedot

VVY:n uutisia. VVY:n uutiskirje 1/2013

VVY:n uutisia. VVY:n uutiskirje 1/2013 VVY:n uutiskirje 1/2013 VVY:n uutisia VVY:n hallituksen jäsenten valinnan valmistelu Jälleen on syytä aloittaa keskustelu Vesilaitosyhdistyksen hallituksen erovuoroisten jäsenten ja varajäsenten tilalle

Lisätiedot

BIOMODE. Yritysten asenteet ja valmiudet biokaasun käyttöönottoon liikennepolttoaineena. - Markkinaselvitys Vaasan ja Laihian alueella

BIOMODE. Yritysten asenteet ja valmiudet biokaasun käyttöönottoon liikennepolttoaineena. - Markkinaselvitys Vaasan ja Laihian alueella BIOMODE Yritysten asenteet ja valmiudet biokaasun käyttöönottoon liikennepolttoaineena - Markkinaselvitys Vaasan ja Laihian alueella Kevät 2008 Merja Pakkanen & Nea Aspholm TAUSTAA 27-Aug-09 2 VaasaEMG

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2014 1/73. Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2014 1/73. Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2014 1/73 Valtuusto Aika 17.02.2014 klo 18:00-21:25 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(36) Viitasaaren kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(36) Viitasaaren kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Tekninen lautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(36) Aika 18.03.2015 klo 14:00-16:45 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Läsnä Kananen Erkki varapuheenjohtaja Kenttälä

Lisätiedot

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 Kaupunginvaltuusto Aika 18.11.2013 klo 18:00-00:08 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TIETOPYYNTÖ: MIKKELIN JA PIEKSÄMÄEN SEUTUJEN ALUEVERKKO

TIETOPYYNTÖ: MIKKELIN JA PIEKSÄMÄEN SEUTUJEN ALUEVERKKO TIETOPYYNTÖ: MIKKELIN JA PIEKSÄMÄEN SEUTUJEN ALUEVERKKO Mikkelin ja Pieksämäen seudun kunnat ja kuntayhtymät toteuttivat vuonna 2009 alueellisen tietoverkon palvelemaan omia ja yhteisiä tietoliikennetarpeitaan.

Lisätiedot

Biokaasun hyödyntämisen käsikirja

Biokaasun hyödyntämisen käsikirja Biokaasun hyödyntämisen käsikirja Miten biomassasta tulee biokaasua: tuotantoprosessi ja kaasun kuljetus. Jätteestä energiaksi ja polttoaineeksi: biokaasun hyödyntäminen liikennepolttoaineena, sähkönä

Lisätiedot

Julkisten hankintojen kilpailuttaminen

Julkisten hankintojen kilpailuttaminen Julkisten hankintojen kilpailuttaminen Yritysjuridiikka Maisterin tutkinnon tutkielma Sanna Karvinen 2009 Laskentatoimen ja rahoituksen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU HELSINKI SCHOOL OF ECONOMICS Sisällys

Lisätiedot

*00001 (AP,OTTI KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA. Pyyntö osallistumishakemusten jättämiseen 1111. %

*00001 (AP,OTTI KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA. Pyyntö osallistumishakemusten jättämiseen 1111. % 1111. % (AP,OTTI *00001 %me2252g13 hp,s rynmin'bywkry ^3 KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA Pyyntö osallistumishakemusten jättämiseen APOTTI AP,OTTI lisor P md2.2013o uv, ja

Lisätiedot

Poutunlehdon alueen lämmitysratkaisut ja niiden hankkiminen kaupungille

Poutunlehdon alueen lämmitysratkaisut ja niiden hankkiminen kaupungille Puheenjohtajiston työryhmä 3 30.09.2014 Kaupunginhallitus 6 20.10.2014 Poutunlehdon alueen lämmitysratkaisut ja niiden hankkiminen kaupungille 444/14.04.00/2014 Pjst 30.09.2014 3 Valmistelija: Elinkeinotoimenjohtaja

Lisätiedot

Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa

Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa Hyväksytty Nurmijärven kunnanhallituksen päätöksellä 54 27.2.2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET SÄÄNNÖKSET 1. Hankintaohjeiden

Lisätiedot

ICT-hankintoja koskevat hankintamenettelyt

ICT-hankintoja koskevat hankintamenettelyt ICT-hankintoja koskevat hankintamenettelyt Versio: Julkaistu: Voimassaoloaika: Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Soveltamisala... 3 3 Termit ja määritelmät... 3 4 Yhteenveto neuvottelumenettelystä ja kilpailullisesta

Lisätiedot

Hankintamenettelyt ja tarjousten käsittely

Hankintamenettelyt ja tarjousten käsittely Hankintamenettelyt ja tarjousten käsittely Markus Ukkola, vanhempi hallitussihteeri Työ- ja elinkeinoministeriö Itä-Suomen yliopisto, julkiset hankinnat Tammikuu 2013 Hankintamenettely prosessina Hankintalainsäädäntö

Lisätiedot

Asia: Lausunto Ekokem oy:n jätteen energiakäyttöhankkeen (Riihimäki) ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (ns. Ekokem 2)

Asia: Lausunto Ekokem oy:n jätteen energiakäyttöhankkeen (Riihimäki) ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (ns. Ekokem 2) 1 LIITE 2 Piirin lausunnot yva-vaiheesta, jossa esitetty tarkemmin suunnitellun laitoksen vaikutuksista jätesuunnitelman toteuttamiseen, energian tarpeesta, tuotosta sekä sähkölinjasta ym. Lausunto Hämeen

Lisätiedot

BIOKAASUN LIIKENNEKÄYTTÖ KYMENLAAKSOSSA

BIOKAASUN LIIKENNEKÄYTTÖ KYMENLAAKSOSSA BIOKAASUN LIIKENNEKÄYTTÖ KYMENLAAKSOSSA Esiselvitys 18.1.2012 NELI hanke Mylläri Mikko Häkkinen Jouni-Juhani NELI - North European Logistics Institute on Kymenlaakson ammattikorkeakoulun hallinnoima logistiikan

Lisätiedot

Kestävää liiketoimintaa biojätteistä ja lietteistä (BIOLIIKE) Tuotteistamis- ja kansainvälisyysselvitys

Kestävää liiketoimintaa biojätteistä ja lietteistä (BIOLIIKE) Tuotteistamis- ja kansainvälisyysselvitys Kestävää liiketoimintaa biojätteistä ja lietteistä (BIOLIIKE) Tuotteistamis- ja kansainvälisyysselvitys Ahola, Piritta Ceder, Minna Elizondo, Raúl Garcia Holm, Sari Hyvärinen, Miika Jukola, Maria Kanerva,

Lisätiedot

Keskeiset periaatteet yhtiötä perustettaessa ovat seuraavat:

Keskeiset periaatteet yhtiötä perustettaessa ovat seuraavat: Kaupunginhallitus 89 20.12.2012 Tekninen lautakunta 85 12.02.2013 Vapaa-aikajaosto 5 25.02.2013 Sivistyslautakunta 49 27.02.2013 Kaupunginhallitus 142 04.03.2013 Kaupunginhallitus 154 05.03.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Tarjoajan opas Opas Vaasan kaupungin hankintoihin

Tarjoajan opas Opas Vaasan kaupungin hankintoihin Tarjoajan opas Opas Vaasan kaupungin hankintoihin 1. ALKUSANAT 2. PROSESSIKUVAUS 1. Alkusanat Tämän oppaan tarkoitus on avata paikallisille, ja muillekin, yrityksille Vaasan kaupungin hankintojen periaatteita

Lisätiedot

Julkiset hankinnat opas yrittäjälle 3. painos

Julkiset hankinnat opas yrittäjälle 3. painos Julkiset hankinnat opas yrittäjälle 3. painos YRITTÄJYYS KANTAA SUOMEA Sisällysluettelo Hyvä yrittäjä... 3 1 Kilpailuttamisvelvoitteen tarkoitus ja periaatteet... 4 2 Hankinnan ja hankintayksikön määritelmä...

Lisätiedot

Liikenne. päästötiukennusten kourissa. Greenpeace: Energiapolitiikasta ei keskustella Ministeri Kyllönen ottaa ympäristön vakavasti

Liikenne. päästötiukennusten kourissa. Greenpeace: Energiapolitiikasta ei keskustella Ministeri Kyllönen ottaa ympäristön vakavasti MCI Greenpeace: Energiapolitiikasta ei keskustella Ministeri Kyllönen ottaa ympäristön vakavasti Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 1/2013 Liikenne päästötiukennusten kourissa pääkirjoitus Gasetti Julkaisija

Lisätiedot

Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa

Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa 2 SISÄLLYSLUETTELO HANKINTAOHJEET KYNNYSARVOT YLITTÄVISSÄ HANKINNOISSA... 1 LUKU 1... 1 YLEISET SÄÄNNÖKSET... 1 1. HANKINTAOHJEIDEN

Lisätiedot

Teollisuus. tähyää tulevaan. Äly hoi, kulutus alas, miettii Jouko Korppi-Tommola. Öljynjalostamo pyörii kaasun voimin

Teollisuus. tähyää tulevaan. Äly hoi, kulutus alas, miettii Jouko Korppi-Tommola. Öljynjalostamo pyörii kaasun voimin Äly hoi, kulutus alas, miettii Jouko Korppi-Tommola MCI Öljynjalostamo pyörii kaasun voimin Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 1/2014 Teollisuus tähyää tulevaan tässä numerossa pääkirjoitus Gasetti 1/2014

Lisätiedot

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla Tekninen lautakunta 173 24.10.2013 Kaupunginhallitus 427 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 119 14.11.2013 Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Gasumin vuosi 2013. Investoinneilla kohti kasvua ja uusia markkinoita. Biokaasun asema vahvistuu tuotantoa lisäämällä

Gasumin vuosi 2013. Investoinneilla kohti kasvua ja uusia markkinoita. Biokaasun asema vahvistuu tuotantoa lisäämällä Gasumin vuosi 2013 Biokaasun asema vahvistuu tuotantoa lisäämällä Uudet LNG-hankkeet turvaavat luonnonkaasun asemaa Investoinneilla kohti kasvua ja uusia markkinoita Luonnonkaasun käytön laajenta misella

Lisätiedot