Virkistysuimala Neidonkeidas, kokoushuone, Runokatu 1, Lohja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Virkistysuimala Neidonkeidas, kokoushuone, Runokatu 1, 08100 Lohja"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 1/ Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus AIKA klo 18:00-19:30 PAIKKA Virkistysuimala Neidonkeidas, kokoushuone, Runokatu 1, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Saarinen Markku puheenjohtaja Elenius Maija varajäsen A. Isotaluksen varajäsen Ikävalko Tapio varajäsen L. Kakon varajäsen Kamula Päivi jäsen Louhi Janne varajäsen T. Hillnerin varajäsen Miinalainen Annakaisa jäsen Rauttola Ari-Pekka jäsen Strandberg Jukka-Pekka jäsen Vienonen Jukka toimitusjohtaja Pohjala Sinikka sihteeri POISSA Raappana Jukka jäsen, vpj. Hillner Tom jäsen Isotalus Annukka jäsen Kakko Laila jäsen KÄSITELLYT ASIAT :t 1-8 ALLEKIRJOITUKSET Markku Saarinen Puheenjohtaja Sinikka Pohjala Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Jukka Strandberg Päivi Kamula

2 PÖYTÄKIRJA 1/ Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastajat 4 3 Lohjan kasvustrategian liikunnan kehittämisohjelma Lohjan Vuoden 2013 Urheilija ja Joukkue 7 5 Liikuntatoimen vuoden 2013 stipendit 8 6 Liikuntatoimen vuoden 2013 kohdeavustukset 10 7 Hannele Heino -stipendi 12 8 Tiedotusluontoiset asiat 13

3 PÖYTÄKIRJA 1/ Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus LIIKKE 1 Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

4 PÖYTÄKIRJA 1/ Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus Pöytäkirjan tarkastajat LIIKKE 2 Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Jukka Strandberg ja Päivi Kamula

5 PÖYTÄKIRJA 1/ Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus Lohjan kasvustrategian liikunnan kehittämisohjelma LIIKKE 3 Lohjan kaupunginhallitus käynnisti Uuden Lohjan strategiatyön ( 38), jonka jälkeen asetettu strategiatyöryhmä aloitti valmistelutyön. Kaupun gin hal li tus hyväksyi Lohjan kasvustrategian ja esitti sen hy väk sy mis tä edelleen kaupunginvaltuustolle ( 221). Kaupunginvaltuusto puolestaan hyväksyi Lohjan kasvustrategian kokouksessa ( 98) ja lähetti sen kaikille toimialoille ja työyk si köil le huomioitavaksi talousarvion valmistelussa, toiminnan suun nit telus sa ja palveluiden toteuttamisessa. Toimialat ja hallintokunnat ovat edelleen laatineet kaupunginvaltuuston hyväk sy män Lohjan kasvustrategian tavoitteiden ja toimenpiteiden suun nassa omat hallintokuntakohtaiset toimenpideohjelmansa LLK Oy:n hallitus käsitteli asiaa viimeksi kokouksessaan : "Hallituksen jäsenille jaettiin viime kokouksessa Lohjan kasvustrategian toi men pi de oh jel ma Hallituksen jäsenten kotitehtäväksi annettiin miet tiä liikuntatoimen toimenpiteitä strategian eri kärki-osioihin. Lii kun ta toi men strategian toimenpiteet tulisi olla valmiina keväällä Strategian toimenpideohjelmaa on käsitelty LLK Oy:n johtoryhmässä ja Toimivan johdon koolle kutsuma "Viisasten kerho" kokoon tui toisen kerran Ohjauspalveluesimies osallistui LLK Oy:n edus ta ja na sivistystoimen strategiatilaisuuteen Lisäksi liikuntatoimen strategia esitellään liikuntajärjestöjen Jou lu kah vi tilaisuu des sa Kisakallion Urheiluopistolla. Toimitusjohtaja esittelee näiden tapaamisten pohjalta laadittua stra te giatyö tä, liite 1. Liikuntatoimen toimenpideohjelman käsittely jatkuu hal li tuksen jäsenten kanssa tässä kokouksessa. Hallitus päättää merkitä annetun strategiatyötä koskevan selvityksen tiedok si sekä keskustella Liikuntatoimen toimenpideohjelmasta ja todeta, että Lohjan kasvustra te gian Liikuntatoimen toimenpideohjelmasta päätetään loppullisesti hal li tuk sen helmikuun kokouksessa " LLK Oy:n hallituksen ensimmäisen käsittelyn jälkeen liikunnan toi men pi deoh jel maa on käsitelty kolmannen kerran "Viisasten kerhon" kokuksessa ja liikuntajärjestöjen Joulukahvitilaisuudessa Lisäk si ohjelma on jalkautettu yhtiön osastoissa ja henkilökunnan kes kuudes sa sekä käsitelty yhtiön taksatyöryhmässä Tammikuussa 2014 startegiatyötä on jatkettu kaupungin organisaatiossa toi mi ala- ja tulosaluekohtaisesti. Tavoitteena on ollut luoda toi mi ala koh tainen TOI MEN PI DE OH JEL MA ja tulosaluekohtainen KE HIT TÄ MIS OH JEL- MA tu losalui ei den toimintojen perustoiksi. Sivitystoimen johtoryhmässä on

6 PÖYTÄKIRJA 1/ Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus työs tet ty sivistystoimen toimenpideohjelmaa ja tulosaluekohtaisia ke hit tämis oh jel mia päätöksenteon pohjaksi. Toimistusjohtaja esittelee päivitetyn Lohjan kasvustrategian liikunnan kehit tä mis oh jel man , liite 1, kokouksessa. Hallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisen päivitetyn Lohjan kas vu stra tegian liikunnan kehittämisohjelman yhtiön toiminnan pe rus taksi

7 PÖYTÄKIRJA 1/ Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus Lohjan Vuoden 2013 Urheilija ja Joukkue LIIKKE 4 Lohjan vuoden 2013 urheilijan ja joukkueen valinta suoritetaan tänä vuonna neljännen kerran yleisöäänestyksellä. Asiantuntijaryhmä, johon kuuluivat LLK Oy:n hallituksen puheenjohtaja, yhtiön toimitusjohtaja, Länsi-Uusimaa -lehden urheilutoimituksen päällikkö Juk ka Urhola, urheilutoimittaja Kari Sallinen, urheilun lohjalainen asian tunti ja Heikki Leppänen ja yhtiön lii kun ta sih tee ri, asetti vuoden urheilija- ja jouk kue-eh dok kaat äänestykseen ko kouk ses saan Työryhmä nimesi vuoden urheilija- ja joukkue-ehdokkaiksi Länsi-Uusimaa -leh den yleisöäänestykseen seuraavat kolme urheilijaa ja joukkuetta: Meri Il ma ri nen, painonnosto - Lohja-Lifting ry, Henry Manni, pyörätuolikelaus - Län si-uu den maan Urheilijat ry ja Olli Hiidensalo, ampumahiihto - Lahden Hiihtoseura ry; se kä Hiidenkiertäjät ry/suunnistuksen miesten joukkue, Ränni mes ta rit ry/kei lai lun miesten joukkue ja Lohja-Tennis ry/miesten joukkue. Yleisöäänestys tapahtuu tekstiviestillä. Lohjan Vuoden 2013 urheilija- ja jouk kue-eh dok kaat valintaperusteineen sekä äänestysohjeet ovat olleet Län si-uu si maa -lehdessä ja Lohja Liikkeelle -lehdessä Vuoden 2013 urheilijaa ja joukkuetta voi äänestää sunnuntaihin klo 18 saak ka. Lohjan vuoden 2013 urheilijan ja -joukkueen äänestyksen tulos jul kis tetaan ja valitut palkitaan viime vuotiseen tapaan Lohjan jäähallissa torstaina klo en nen LoPeTo:n kaukalopallo-ottelua. Hallitus päättää 1) merkitä hyväksyen tiedoksi Lohjan vuoden 2013 urheilija- ja jouk kue valin nois sa suoritetut toimenpiteet, 2) myöntää neljänsadankahdeksankymmenen (480 ) euron stipendit kierto pal kin to jen lisäksi yleisöäänestyksen perusteella valituiksi tuleville Loh jan Vuoden 2013 Urheilijalle ja Lohjan Vuoden 2013 Joukkueelle, sekä 3) todeta, että LLK Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja liikuntasihteeri ja kavat huomionosoitukset valituille, urheilijalle ja joukkueelle Lohjan jää hallissa. Hyväksyttiin sekä todettiin yleisöäänestyksen tulos: Lohjan Vuoden 2013 Urheilija on painonnostaja Meri Ilmarinen ja Lohjan Vuoden 2013 Joukkue on Hiidenkiertäjät ry:n suunnistuksen miesten edustusjoukkue

8 PÖYTÄKIRJA 1/ Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus Liikuntatoimen vuoden 2013 stipendit LIIKKE 5 Vuoden 2013 liikuntatoimen stipendeihin osoitetaan määrärahaa viime vuo ti seen tapaan euroa. Stipendien myöntämisperusteet ovat Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimen avus tus ja ko sään nön mukaiset. Säännön mukaan urheilijastipendin myöntä mi sel le alaikäraja on 14 vuotta. Aikuisurheilijan stipendi voidaan myöntää 19 vuotta stipendinhakua koskevana vuonna täyttävälle. Henkilökohtaisen sti pen din saanti edellyttää, että saaja oli henkikirjoitettuna Lohjalle 1.1. sinä vuonna, jota stipendinhaku koskee ja saajan toivotaan edustavan loh jalais ta liikuntajärjestöä. Joukkuestipendin saajan tulee olla Lohjalle re kis teröi ty liikuntajärjestö. Stipendit ilmoitettiin haettaviksi mennessä Lohjan kaupungin julki sel la kuulutuksella Länsi-Uusimaa sekä Väst ra Ny land -leh dissä ja Lohjan kaupungin ja LLK Oy:n in ter net si vuil la. Lisäksi lii kun ta- ja liikun nan erityisjärjestöjä muistutettiin ha ku me net te lys tä järjestötiedotteessa 1/2013. Määräaikaan mennessä jätettiin yhteensä 50 (57 /v. 2012) sti pen di ha kemus ta. Edellisvuoteen verraten stipendejä haettiin enemmän valmentajaja seuratoimitsijoille sekä aikuisurheilijoille. Stipendejä haettiin 28 (36) aikuis- ja nuorisourheilijalle, 15 (10) val men tajal le tai seuratoimitsijalle sekä 7 (11) aikuis- ja nuorisojoukkueelle. Sti pendi esi tys perustuu pää asias sa liikuntajärjestöjen esityksiin ja LLK Oy:n hal lituk sen harkintaan. Yhteenveto hakemuksista liitteessä 2. Stipendihakemusasiakirjat ja luet telo aiempien kolmen vuoden stipendien saajista nähtävänä kokouksessa. Hallitus päättää 1) esittää Lohjan kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle vuoden 2013 stipendien jakamisen vahvistamista seuraavasti: Aikuisurheilijastipendit: Aglassinger, Pia jääkolkka 220,00 Arpiainen, Tomi parisoutu 150,00 Böss, Kristiina golf 220,00 Honkala, Noora ultramaraton 220,00 Ilmarinen, Meri painonnosto 220,00 Kalliovaara, Tuomas yleisurheilu 220,00 Kärkkäinen, Jarno voimapunnerrus 220,00 Manni, Henry pyörätuolikelaus 220,00 Lahtinen, Jouni parijudo 150,00 Nikander, Jussipekka parijudo 150,00 Nikander, Saara yleisurheilu 220,00 Siltala, Teemu parisoutu 150,00 Suvanto, Jukka hanmoodoo 220,00

9 PÖYTÄKIRJA 1/ Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus Yhteensä 2 580,00 Nuorisourheilijastipendit: Haarala, Leo tennis, 4-peli 110,00 Kaasalainen, Samu tennis, 4-peli 110,00 Kuusela, Julius yleisurheilu 170,00 Laakso, Otto purjehdus 170,00 Laitinen, Vili jääkiekko 170,00 Nästi, Niko ju-jutsu 170,00 Pennanen, Laura tennis 170,00 Salonen, Juulia jääkiekko 170,00 Toivanen, Elmeri hiihto-/pyöräsuunnistus 170,00 Yhteensä 1 410,00 Valmentaja-/seuratoimitsija stipendit: Heinänen, Juha yleisurheilu 170,00 Niemi, Mikko hanmoodoo 170,00 Perttilä, Jaana karate 170,00 Pouttu, Markku jalkapallo, salibandy 170,00 Salonen, Santeri jääkiekko 170,00 Hirvonen, Marika jääkolkka 170,00 Karojärvi, Ilkka yleisurheilu 170,00 Svenskberg, Lars soutu 170,00 Yhteensä 1 360,00 Aikuisjoukkuestipendit: Hiidenkiertäjät ry Miehet, suunnistuksen edus tusjouk kue 420,00 Kolkkaklubi ry Naiset, jääkolkan joukkuetarkkuus 420,00 Lohja Tennis ry Miehet, tenniksen edustusjoukkue 420,00 Yhteensä 1 260,00 Juniorijoukkuestipendit: Lohja-Tennis ry Poikien tenniksen SM-joukkue 210,00 LoKV Jääkiekko ry Poikien C2 alueliigajoukkue 210,00 Länsi-Uudenmaan Urhei li jat ry N19 maastojuoksun SM-joukkue 210,00 Yhteensä 630,00 Stipendit yhteensä 7 240,00 2) todeta Lohjan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle, että stipendit makse taan suoraan saajien tileille.

10 PÖYTÄKIRJA 1/ Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus Liikuntatoimen vuoden 2013 kohdeavustukset LIIKKE 6 Liikuntatoimen avustusjakosäännön mukaan vuoden 2013 koh de avus tukset (latumaja-, suurtapahtuma- ja kunnossapitoavustukset) olivat Lohjan kau pun gin yleiskuulutuksella haettavina mennessä Lohjan kaupun gin jul ki sel la kuulutuksella Länsi-Uusimaa ja Väst ra Ny land -leh dis sä sekä lisäksi Lohjan kaupungin ja LLK Oy:n in ter net-si vuil la. Kohdeavustuksiin osoitetaan määrärahaa viime vuotiseen tapaan; suur tapah tu ma-avus tuk siin ja latumaja-avustuksiin Määräaikaan mennessä LLK Oy:lle jätettiin kahdeksan (8) suurtapahtumaja yk si (1) latumaja-avustushakemus. Kunnossapitoavustushakemuksia ei jä t e t ty. Suurtapahtuma-avustusta haettiin seuraaville tapahtumille: Prismarastit 9.5.; kirkkovenesoudun SM-keskimatka ; jalkapallon 3. Lohja Cup ja ; golfin lyöntipelin SM-kilpailut ; yleisurheilun Loh ja Junior Games ; purjehduksen Laserluokan SM-rankig kilpai lut ; purjehduksen Optimistiluokan SM-ranking kilpailut ja jääkolkan Finland Cup Latumaja-avustusta haettiin Gunnarlan majalle. Hakemusasiakirjat sekä yhteenvedot kohdeavustuslaskelmista nähtävänä ko kouk ses sa. Hallitus päättää 1) esittää Lohjan kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle lii kun tatoi men vuoden 2013 kohdeavustusten vahvistamista seuraavasti: a) suurtapahtuma-avustukset Prismarastit - suunnistus, Hiidenkiertäjät ry 931,75 Kirkkovenesoudun SM-keskimatka - soutu, Lohjan Seu dun Soutajat ry 231,44 3. Lohja Cup - juniorijalkapallo, Lohjan Pallo ry 834,46 Lyöntipelin SM-kilpailut - golf, St.Laurence Golf ry. 194,47 Laserluokan SM-ranking kilpailut - purjehdys, Lohjan Pur jeh ti jat ry 285,51 Optimistiluokan SM-ranking kilpailut - purjehdys, Lohjan Purjehtijat ry 290,04 Lohja Junior Games - yleisurheilu, Länsi-Uudenmaan Ur hei li jat ry 599,81 Finlandia Cup - jääkolkka, Lohjan Kolkkaklubi ry 432,52 Yhteensä 3 800,00 b) latumaja-avustukset Gunnarlan latumaja - Gunnarlan maja ry 1 900,00

11 PÖYTÄKIRJA 1/ Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus ) ja todeta Lohjan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle, että avustukset mak se taan järjestöille helmi-maaliskuussa

12 PÖYTÄKIRJA 1/ Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus Hannele Heino -stipendi LIIKKE 7 Liikunnanopettaja Hannele Heino on toiminut vuodesta 1976 silloisen Lohjan uimahallin, nykyisen Virkistysuimala Neidonkeitaan ala-aste- ja esi koulu ikäis ten lasten uimaopettajana. Hänen tehtäviinsä on kuulunut em. koulu jen ja päiväkotien uinnin lukujärjestyksen laadinta lukuvuodelle, tuntien suun nit te lu sekä itse uimaopetus. Heino on tunnettu erittäin am mat ti tai toise na, työlleen omistautuneena ja oppilaita motivoivana uimaopettajana. Yhteistyöpalavereissa koulujen liikunnanopettajien ja liikuntaa opettavien opet ta jien kanssa on todettu, että olisi paikallaan myöntää jonkinlaisia kannus tei ta oppilaille myös liikunnan saralta. LLK Oy on aiemmin myöntänyt kouluille satunnaisesti uimalippuja jaet tavik si oppilaille palkinnoksi ansioitumisesta liikunnassa. Nyt järjestelmää halutaan kehittää niin, että se kattaisi kaikki lohjalaiset ala- ja yläkoulut. Jokaiselle koululle myönnettäisiin yksi (1) Neidonkeitaan V.I.P.-kortti, joka oikeuttaisi kaikkiin (uinti, kuntosali yli 14-vuotiaille, pienois golf) Neidonkeitaan palveluihin ajalle Kukin koulu saisi keskuu des saan päättää kenelle koulun oppilaista V.I.P.-kortti myönnetään. Pe rus tee na ei olisi paras liikkuja vaan op pi las, joka on osoittanut lu ku vuoden aikana uutta motivoituneisuutta, yrit te liäi syyt tä sekä innostusta lii kunnan saralla. Yhteistyöpalaverissa ehdotettiin stipendin nimeksi Hannele Heino -sti pendiä. Ui ma opet ta ja Hannele Heino on vuosien ajan itse työnsä kautta mo tivoi nut ja in nos ta nut tuhansia lohjalaisia oppilaita liikkumaan. Stipendi on kun nian osoi tus hänen uimaopetuksen ja liikunnan eteen tekemälleen erittäin merkittävälle työlle Loh jal la, nyt kun hän jää eläkkeelle kuluvan lu kukau den päättyessä. Hallitus päättää hyväksyä esitetyn Hannele Heino -stipendin jaettavaksi vuo des ta 2014 alkaen jokaisen Lohjan ala- ja yläkoulun sekä lukion yhdelle oppilaalle lu ku vuo den päättyessä

13 PÖYTÄKIRJA 1/ Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus Tiedotusluontoiset asiat LIIKKE 8 1. LLK Oy:n pöytäkirjat, muistiot ja kokoukset - Maali! -hankkeen kokousmuistio Talvitouhulat palaverimuistio ELY-keskuksen päätös , koskien Lohjan kaupungin/hiiden opis ton ja Lohjan liikuntakeskuksen vuonna 2013 myönnetyn maa hanmuut ta jien kotouttamiseen liikunnan avulla kehittämisavustuksen käyt töajan jatkamista 3. Lohjan perusturvalautakunnan päätös , koskien Aurlan den/van hus ten palvelukeskuksen lähiliikuntapaikan suunnittelua. 4. Liikuntasihteerin laatima vastaus kyselyyn kunnissa tehtävästä hy vinvoin nin ja terveyden edistämisen tietojen hyödyntämisestä. 5. Koko perheen talviliikuntatapahtuma, Talvitouhulat sunnuntaina Aur lahden rannassa ja jäällä onnistui hyvin. Tapahtuma keräsi tu hatkun ta osallistujaa. 6. Ajankohtaiset esitteet ja julkaisut - Lohja Liikkeelle -lehti 1/2014 ilmestynyt Iltalohjan liitteenä - Talvilomalla tapahtuu esite jaettu Lohjan kouluille viikolla 3. Hallitus päättää merkitä tiedotusluontoiset asiat tietoon saatetuiksi ja hyväk syä suoritetut toimenpiteet. Hyväksyttiin seuraavin lisäyksin: 7. Ote Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokouksesta , kos kien Lohjan kasvustrategian tuottavuustavoitteiden konkretisointia. 8. Ote Lohjan kaupunginhallituksen kokouksesta , koskien Lii ken ne vi ras ton ja Lohjan kaupungin välistä sopimusta Gunnarlan yli käytä vä sil lan suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, jonka kau pun ginhal li tus hyväksyi. 9. LLK Oy:n järjestämä Kuntoluistelu-tapahtuma on pe klo 19 mat ka luis te lu ra dal la Aurlahti - Ollisaari - Liessaari. 10. Jäsen Rauttola esitti, että yhtiö keräisi käyttökokemukset mat ka luis telu ra das ta. LLK Oy pääsee MEK:n hankkeeseen, jossa on tarkoitus ke hittää Lohjanjärven matkailua matkailuhankkeena

Virkistysuimala Neidonkeidas, kokoushuone, Runokatu 1, 08100 Lohja

Virkistysuimala Neidonkeidas, kokoushuone, Runokatu 1, 08100 Lohja PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 18.05.2015 AIKA 18.05.2015 klo 19:00-20:15 PAIKKA Virkistysuimala Neidonkeidas, kokoushuone, Runokatu 1, 08100 Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Saarinen

Lisätiedot

Pääterveysasema, kokoustila, Ojamonkatu 36, 08100 Lohja. Isotalus Annukka jäsen

Pääterveysasema, kokoustila, Ojamonkatu 36, 08100 Lohja. Isotalus Annukka jäsen PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pääterveysasema, kokoustila, Ojamonkatu 36, 08100 Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Saarinen Markku puheenjohtaja

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Aika: 15.04.2015 klo 19:00-21:30 Paikka: Kaupunginvaltuuston istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 85 Kokouksen järjestäytyminen 3 86 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360 Kaupunginhallitus 19.05.2014 Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 134 161 Allekirjoitukset Jari

Lisätiedot

Monkola, kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja. Liimatainen Tiina jäsen

Monkola, kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja. Liimatainen Tiina jäsen PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 21.01.2015 AIKA 21.01.2015 klo 18:00-19:12 PAIKKA Monkola, kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Tenkanen Sami

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272 Kunnanhallitus 13.04.2015 AIKA 13.04.2015 klo 17:00-19:15 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 130 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinotoimikunta Aika 05.03.2014 klo 16:00-17:30 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Bonden Aimo 16:00-17:30 puheenjohtaja

Lisätiedot

Aittakumpu Birgit jäsen. Forsström Pirjo-Leena jäsen. Huttu-Méling Sari jäsen. Ilmarinen Pekka jäsen. Kuitunen Päivi Kuurto Annmarie jäsen

Aittakumpu Birgit jäsen. Forsström Pirjo-Leena jäsen. Huttu-Méling Sari jäsen. Ilmarinen Pekka jäsen. Kuitunen Päivi Kuurto Annmarie jäsen PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Kaupunginvaltuusto 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 18:00-21:05 PAIKKA Valtuustosali, Karstuntie 4 OSALLISTUJAT LÄSNÄ Räsänen Joona puheenjohtaja Aho Jarmo Aittakumpu Birgit Alanne Päivi

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (56) Kaupunginhallitus Aika 25.06.2015 klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

LOHJAN LIIKUNTAKESKUS OY TOIMINTAKERTOMUS 2014 4.1

LOHJAN LIIKUNTAKESKUS OY TOIMINTAKERTOMUS 2014 4.1 LOHJAN LIIKUNTAKESKUS OY TOIMINTAKERTOMUS 2014 4.1 YLEISTÄ Katsaus toimintavuoteen Liikuntapalveluiden kokonaissuoritemäärä vuonna 2014 oli 1.184.934. Vuonna 2013 suoritemäärä oli 1.229.840, joten laskua

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41 Kunnanvaltuusto 18.05.2015 Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Keskiviikkona 11.2.2015 klo 9.00-15.00 kaupunginkansliassa

Keskiviikkona 11.2.2015 klo 9.00-15.00 kaupunginkansliassa Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginvaltuusto 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 17:00-18:40 Paikka Läsnä Kaupunginvaltuuston istuntosali Luettelon mukaan Pykälät 1-12 Allekirjoitukset Harri Helminen

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48) Aika 16.03.2015 klo 17:00-18:16 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja, puheenjohtaja Kunelius Jari

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 98

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 98 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 98 Kunnanvaltuusto 18.05.2015 AIKA 18.05.2015 klo 18:00-19:05 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu 4 2 Kunnallisten ilmoitusten tiedottaminen 6 3 Johanna Fofannahin ero kunnanvaltuuston

Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu 4 2 Kunnallisten ilmoitusten tiedottaminen 6 3 Johanna Fofannahin ero kunnanvaltuuston KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanvaltuusto Aika Perjantai 30.01.2015 klo 14:00-15:00 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1(31)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1(31) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1(31) Kaupunginhallitus 11.05.2015 AIKA 11.05.2015 klo 17:00-19:00 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Åström Petteri. Lehtonen Markku asiantuntijajäsen

Åström Petteri. Lehtonen Markku asiantuntijajäsen PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Kaupunginhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 17:00-18:31 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene puheenjohtaja Virtanen

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Aika 15.06.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Paananen Mervi puheenjohtaja Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 28.04.2014 klo 18:00-18:41 Paikka Sylvään koulu Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 14 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 13:30-19:06 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97 Kunnanhallitus 16.03.2015 Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 48

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 48 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 48 Sivistyslautakunta 27.02.2014 AIKA 27.02.2014 18:00-20:06 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 33 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 50 34

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot