99 oivallusta Poikien Talo -hankkeesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "99 oivallusta Poikien Talo -hankkeesta"

Transkriptio

1 99 oivallusta Poikien Talo -hankkeesta Yhdeksäst ongelmast ratkottu yhdeksän, mutta vaan siks, et ne on ratkottu yhdessä Zeri & Kopo: Sanoja Poikien Talo on Kalliolan Nuoret ry:n nelivuotinen sukupuolisensitiivisen poikatyön kehittämishanke ( ). Hankkeessa kehitettiin Poikien Talo-mallia ja kokonaisvaltaista hyvinvointia tukevaa sukupuolisensitiivistä työotetta poikien ja nuorten miesten kanssa. Hankekauden aikana on käynyt selväksi, että Poikien Talon toiminnalle on tarvetta ja hankkeelle on haettu jatkoa toiminnan vakiinnuttamiseksi

2 Esipuhe Nämä 99 oivallusta ovat syntyneet Poikien Talon hankekauden aikana poikia ja nuoria miehiä kohdatessa kokeiluiden, erehdysten, onnistumisten, epäonnistumisten, hyväksi havaittujen mallien soveltamisen, kriittisen ajattelun, yhdessä tekemisen ja kokemusten kautta. Työntekijöiden omalla ja yhteisellä reflektoinnilla, hankkeeseen tehdyillä opinnäytetöillä, koulutuksilla ja konsultaatioilla sekä asiantuntijaohjausryhmän työskentelyllä on ollut suuri merkitys oivallusten syntymiseen. Poikien Talolla ovat hankekauden aikana työskennelleet Antti Ervasti, Sami Seppilä, Toni Majola, Kalle Laanterä, Johan Pirttikangas, Tommi P. Pesonen, Tatu Tossavainen ja Fredrik Andersson. Oivalluksissa käymme aluksi läpi poikana olemista, poikien kohtaamista palvelujärjestelmässä ja mitä poikaerityisyyteen liittyen tulisi huomioida. Tämän jälkeen keskitymme työskentelyyn poikien kanssa, sukupuolisensitiiviseen työotteeseen ja poikien kohtaamiseen Poikien Talolla. Käymme myös läpi mitä se vaatii työntekijältä ja hieman työyhteisön sekä organisaatiokulttuurin merkitystä ja yhteyttä asiakastyöhön. Lopuksi vielä avaamme muutamia hanke-kauden keskeisiä tuloksia. Tekstissä käytetyt lainaukset ovat Poikien Talon kävijöiden kommentteja ja palautetta Poikien Talon toiminnasta sekä opinnäytetyö haastatteluista nostettuja vastauksia. Haluamme kiittää kaikkia poikia ja nuoria miehiä, keitä olemme Poikien Talolla kohdanneet, koko Kalliolan Nuoret ry:n organisaatiota, Setlementtitoimijoita, kaikkia tuntityöntekijöitä, harjoittelijoita, työnohjaajia ja yhteistyötahoja sekä verkostoja ja työryhmiä, joissa olemme saaneet olla mukana. Meitä on haastettu lempeästi ja olemme saaneet paljon arvokasta tietoa, ajatuksia ja näkökulmia yhteiseksi pääomaksi hankkeen toteuttamiseen. Suosittelemme lukijaa lämpimästi tutustumaan Sami Seppilän työhön Pojat ja dialoginen kohtaaminen sekä Emma Rantasen ja Minna Sevonin työhön Sukupuolisensitiivinen työ Poikien Talolla. Näistä on ollut paljon hyötyä Poikien Talolle. Suuret kiitokset siis vielä Samille, Emmalle ja Minnalle arvokkaasta työstä. Tässä dokumentissa oivallukset ovat vain listattuna, joten valitettavasti tämän avulla ei pääse pintaa syvemmälle sukupuolisensitiivisen poikatyön mielenkiintoiseen maailmaan. Jos et pääse osallistumaan työpajaamme ja haluat kuulla lisää oivalluksista, ota rohkeasti yhteyttä; Pyrimme tulevaisuudessa julkaisemaan oivallukset tavalla tai toisella laajemmin avattuna. Helsingissä marraskuussa Poikien Talon työryhmä

3 1. Poikanormisto vaikuttaa haitallisesti poikien kasvuun, kehitykseen ja sosialisaatioprosessiin - Suurin osa pojista kokee voivansa hyvin - Esimerkiksi kouluterveyskyselyn (2013) mukaan 90 prosenttia pojista kokee, että heillä on ainakin yksi läheinen ystävä ja noin 85 % kokee terveydentilansa hyväksi tai melko hyväksi. Ikävä kyllä, tämän perusteella voidaan olettaa, että pelkästään Helsingissä on yli vuotiasta yksinäistä poikaa, kenellä ei ole yhtään läheistä ystävää ja noin 2400 poikaa samassa ikäluokassa, ketkä eivät koe terveydentilaansa hyväksi. 2. Poikakoodi elää vahvasti monissa elinympäristöissä. Osa pojista voi hyvin ja he ovat löytäneet oman tapansa toteuttaa modernia maskuliinisuutta 3. Poikakoodista kärsivät erityisesti ujot, arat, huomaamattomat ja rohkeasti persoonalliset pojat. Tämä ilmenee muun muassa yksinäisyytenä ja ulkopuolisuuden kokemuksina sekä läheisyyden kaipuuna Poikakoodi 4. Poikakoodi vaikuttaa haitallisesti poikien kasvuun ja kehitykseen Poikakoodi merkitsee, että poikien on toteutettava tietynlaista käsitystä poikana olemisesta, jotta tulevat hyväksytyksi yhteisössä. Poikakulttuurissa tulee olla valmis raivaamaan oma tilansa poikien keskinäisessä valtahierarkiassa ja olemaan tässä prosessissa valmis ottamaan hittiä. Saadakseen tilaa, omat tarpeet sekä tekemisen ja olemisen tavat on mukautettava poikakoodiin sopiviksi tai jää armotta sivuun. Väkivallan uhka, kiusaaminen ja väkivaltakokemukset ovat jatkuvasti läsnä poikien arjessa. Poikien on myös vaikea sanoittaa ja ilmaista sisäistä maailmaansa. Miesten maailma näyttäytyy edelleen kovana ja suorituskeskeisenä, eikä esimerkiksi herkkyyden, avun pyytämiselle ja oman haavoittuvuutensa esille tuomiselle ole tilaa. Vaikka ystävyyssuhteita olisikin, niin omista asioista ja huolista on silti haastavaa puhua. 5. Pojat kaipaavat yhteisöä, mutta yhteisöllisyys on hyvin pirstaleista ja omaa positiivista yhteisöä voi olla haastava löytää 6. Poikakulttuurin sosiaalistumisprosessi toteutuu poikakoodin ehdoilla

4 Poikien kasvun kipukohtia Se on mulle ihan uus kokemus löytää silleen kavereita. 7. Yksinäisyys, 8. Osattomuus ja 9. Isättömyys ovat läsnä monien poikien elämässä 10. Kiusaamisella on hälyttävän suuri merkitys poikien pahoinvoinnin aiheuttajana 11. Tyhjyys valtaa hyvin nopeasti sosiaalisesti eristettyjen nuorten aikuisten elämän 12. Ongelmat ovat voimakkaasti integroituneet identiteettiin 13. Pojat haluavat jutella tunteistaan, ajatuksistaan, käsityksistään ja elämästään 14. Yhteiskunnan tarjoamat palvelut ja poikien tarpeet eivät kohtaa. 16-vuotiaasta asti oon käynyt erilaisissa palveluissa ja vasta nyt tuntuu, että pääsen eteenpäin (25-vuotias nuori mies) 15. Palvelut ovat pojille usein liian järjestelmä- tai ongelmakeskeisiä 16. Palvelujärjestelmä tavoittaa usein oireilun näkökulmasta tarkasteltuna ääripäitä 17. Aikuis- ja ammattilaisvetoisissa instituutioissa poikien liikkumavara on usein hyvin kapea ja poikien oma kokemusmaailma jää kohtaamisen ulkopuolelle 18. Poikien kohdalla puututaan usein häiriökäyttäytymiseen, mutta taustalla olevia syitä ei selvitetä ja kokonaisvaltaisen tuen sijasta tarjotaan vain toimintaa ja kuripedagogiikkaa 19. Poikien kohdalla sosiaaliset ongelmat käännetään helposti yksilön ongelmaksi, jolloin yksittäinen poika kohdataan valmiiden määrittelyjen läpäisemänä 20. Poikaerityisyyttä ei huomioida riittävästi palveluissa 21. Erilaisissa vapaa-ajan kasvuympäristöissä (harrastukset, nuorisotilat, julkiset tilat) poikien välillä on vahva hierarkia aiheuttaen sen, että omasta tilasta ja paikasta on taisteltava

5 22. Perinteiset nuorisotalot ovat monien poikien kokemusten mukaan turvattomia, koska he ovat kokeneet tai kuulleet kiusaamista, huonoa käytöstä ja tappeluja. Myös jatkuvasti vaihtuva porukka (yhteisöllisyyden puuttuminen) lisää turvattomuuden tuntua. (*1.) 23. Pojat eivät saa riittävästi tietoa ja mahdollisuutta pohtia omaa kehitystään 24. Pojat jäävät usein vaille nähdyksi ja kuulluksi tulemisen kokemusta eri palveluissa Mua auttaa se, kun mulla on tunne, että on joku, joka uskoo muhun. 25. Yksilöstä etukäteen saadulla taustatiedolla ei ole merkittävää vaikutusta laadukkaiden kasvuprosessien mahdollistamiseksi 26. Kokemukset aikaisemmista palveluista strukturoituna ja pelkästään keskustelemiseen keskittyvänä tukena ovat usein hidastaneet Poikien Talolle hakeutumista (*2.) Poikaerityisyys Helpompi olla muiden kanssa, kun ei enää vetäydy vain omaan kurjaan oloon. 27. Moni poika ei uskalla kertoa kokemuksistaan, koska sellaiseen kulttuuriin ei ole saatu mistään turvallista mallia 28. Poikatyössä on tärkeä ymmärtää, että kasvu tai muutos ei tapahdu kiireessä (*6.) 29. Kohtaamisissa on tärkeää huolehtia, että pojilla on tilaa tuoda oma identiteettinsä esille 30. Pysähtyminen tai pienenkin muutoksen aikaan saaminen voi kantaa pitkälle 31. Poikien ja nuorten miesten seksuaalisuuden kohtaaminen hämmentää monia työntekijöitä 32. Seksuaalineuvonnassa pojat haluavat varata ennemmin oman ajan kuin saapua paikalle ilman ajanvarausta 33. Nuoret eivät helposti hakeudu vastaanotoille seksuaaliseen väkivaltaan liittyvien teemojen käsittelemiseksi, minkä vuoksi matalankynnyksen palveluille on erityinen tilaus 34. Poikien ja nuorten miesten kohtaamiseen on löydettävä uusia välineitä nuorisotyön ja kasvatusalan kentälle, sillä vanhat mallit ja kehykset kohdata poikia eivät selvästikään ole toimivia (*7.) 35. Poikien vahvuudet ja taidot pääsevät paremmin esiin, kun niihin tukeutumista edistäviä mahdollisuuksia on monipuolisesti ja -tasoisesti tarjolla

6 36. Kokonaisvaltaisen tuen avulla voidaan rohkaista poikia puhumaan avoimemmin asioistaan ja kohtaamaan vaikeitakin kysymyksiä 37. Pojat tarvitsevat paikan, jossa heidän tarvetta puhumiseen ja tunteiden käsittelyyn pidetään luonnollisena ja sille on olemassa tila ja aika (*3.) 38. Henkilökohtaisen tuen, sosiaalisten suhteiden ja mielekkään toiminnan muodostama kokonaisvaltainen tuki on poikien mielestä Poikien Talon vahvuus ja selkein muista palveluista erottava tekijä (*4.) 39. Poikien kasvua mahdollistavan ja hyvinvointia luovan turvallisen tilan luominen edellyttää läsnäoloon, kohtaamiseen ja sensitiivisyyteen sekä osallisuuteen perustuvaa työtapaa: Ottaen huomioon, kuinka kompleksinen, monitasoinen, -mutkainen ja -muotoinen ihminen on, miten hänen kaikki aikaisempi, nykinen ja tuleva jokaisessa hetkessä vaikuttaa, on hyvin vaarallista lähteä ajattelemaan, että häntä voisi aidosti kohdata minkään ihmisen olemassaoloa vähänkään yksinkertaistavan mallin kautta. 40. Poikien Talolla pyritään tarjoamaan kokonaisvaltaista tukea tarkoituksenmukaisella tavalla ja työotteessa korostuu emansipaatio integraation sijaan 41. Sukupuolisensitiivisellä työotteella voidaan purkaa haitallisia poikana ja miehenä olemisen malleja 42. Sukupuolisensitiivisellä työotteella on mahdollista edistää tasa-arvoa ja kaikkien sukupuolten asemaa 43. Kävijöille on tärkeää, että Poikien Talolle ei tarvitse tulla ongelmakeskeisesti 44. Kaikki eivät tule autetuksi samalla tavalla 45. Työmuotojen orgaaninen ja dynaaminen yhteys ja suhde toisiinsa edesauttaa kokonaisvaltaisen tuen tarjoamista 46. Koska Poikien Talolla annetaan tilaa olla oma itsensä ja jo lähtökohtana on toisten kohtaaminen kunnioittavasti ja ystävällisesti, jokaisen yksilölliset kasvun tarpeet tulevat kohdatuksi 47. Turvallisen tilan luominen mahdollistaa oman identiteetin esiin tuomisen ja myönteisen identiteetin kehittymisen

7 Turvallinen tila Tietää kun tääl on oma itsensä, niin tietää, ettei kiusata. Jos joku on lihavampi ja toinen laihempi niin ei heti joku tuu että läski. Ei tarvii vetää mahaa sisään, kun tulee tänne. 48. Pojille on tärkeää tarjota turvallisia, syrjinnästä ja huonosta kohtelusta vapaita tiloja 49. Viihtyisät ja toimivat tilat luovat turvallisuutta 50. Yhteisöllisyys mahdollistaa korjaavia kokemuksia tulla hyväksytyksi omanlaisena yksilönä 51. Poikien Talolla yhteisöllisyyden kautta mahdollistuu merkityksellisten vertaissuhteiden luominen 52. Poikien ja miesten kesken oleminen helpottaa monien kävijöiden puhumista tunteistaan ja ongelmistaan avoimemmin, olemista rennommin ja jännittämättä sekä vuorovaikutussuhteiden syntymistä 53. Pojat kokevat tärkeänä, että työntekijät ovat läsnä, pitävät huolta turvallisesta ja yhteisen jakamisen mahdollistavasta ilmapiiristä Kohtaaminen Poikien Talolla Poikien Talolla on kohdattu arvokkaina ja tasavertaisina, millään lailla syyllistämättä 54. Pojat tarvitsevat tilaa keskustelulle 55. Toiminnallisuus on hyvä väline, mutta se ei saa olla työskentelyn tavoite 56. Jotta kasvulle muodostuu tilaa, kohtaamisessa tulee purkaa, todeta ja sanoittaa kaikki havaitut esteet toisin olemiselle ja tekemiselle 57. Aito kohtaaminen on kokonaisvaltaista, joka pitää sisällään kaikki vuorovaikutukselliset tasot 58. Luottamus työntekijän ja kävijän välillä syntyy parhaiten ei-tietämisen tilasta käsin, jolloin vuorovaikutuksen tulee perustua tasavertaisuuteen (*8.) 59. Aito kohtaaminen tarvitsee toteutuakseen tiettyjä elementtejä Kunnioitus => Kuuntelu => Turvallisuus => Dialogi => Kohtaaminen syntyy => Todeksi tuleminen 60. Työntekijän kokemusten harkittu jakaminen on sallittua, jopa suotavaa

8 61. Dialogisuudessa, joka rakentuu kuuntelemisesta, kuullun reflektoinnista ja siinä syntyvien merkitysten jakamisesta, todellisuus ymmärretään prosessina. (*9.) 62. Dialogisuus toteutuu silloin, kun asioiden ympärille muodostuu yhteisiä merkityksiä (*10) 63. Dialogisuus ei ole pelkästään myötäelämistä, vaan se on lempeää haastamista, jossa työntekijä tuo myös omia ajatuksiaan ja kysymyksiään mukaan vuorovaikutukseen 64. Aktiivinen läsnäolo ja dialogisuus mahdollistavat oman olemisen sanoittamista, joka tukee myös aidon motivaation syntyä (*11.) 65. Onnistunut, aito kohtaaminen välittyy pojalle kokemuksena arvostetuksi ja kuulluksi tulemisesta (*12.) 66. Kohtaaminen on parhaimmillaan ymmärryksen muuttumista jatkuvan dialogisen vuoropuhelun kautta, toisin sanoen voimaantumista (*13.) 67. Muutos ja kasvu ovat seurausta oivalluksista, kriittisestä tietoisuudesta ja työskentelyssä heräävistä asioiden yhteisistä merkityksistä (*14.) 68. Jokainen pienikin kohtaaminen on merkityksellinen ja voi olla sysäys hyvään tai huonoon suuntaan Osallisuus Poikien Talolla 69. Pojat voivat määritellä itse minkälaista tukea haluavat ja missä vaiheessa 70. Poikien kiinnittymistä ja osallisuuden vahvistumista tukee se, että käsitystä kävijän elämäntilanteesta rakennetaan yhdessä 71. Arjen osallisuus luo aidon mahdollisuuden vaikuttaa 72. Nuorten kasvun mahdollisuuksia tulee havainnoida aktiivisesti ja antaa niille tilaa toteutua 73. Osallisuuden aito mahdollistuminen vaatii työntekijältä herkkää työotetta 74. Luvan antaminen, jota työntekijän on avoimesti, luontevasti ja aloitteellisesti ilmaistava, tukee omista asioista puhumista

9 Edellytykset työntekijää kohtaan 75. Poikien Talolla toteutettavaan työotteeseen perehdyttäminen ja perehtyminen on jatkuva prosessi 76. Sukupuolisensitiivisyyden toteutuminen rakentuu työntekijän ammattitaidosta käsin 77. Poikien Talon työote edellyttää työntekijältä kykyä reflektioon, kiinnostusta omaan kasvuun ja sen prosessin avoimuuteen 78. Heti kun oman toiminnan reflektointi ja kriittinen tarkastelu vähenee, heikkenee myös työn laatu 79. Sukupuolisensitiivinen työote vaatii kykyä hallita monenlaisia rooleja ja taitoja 80. Asiantuntijalähtöisyydestä luopuminen edistää dialogin toteutumista, nuoren kohtaamista ainutlaatuisena yksilönä 81. Jos työntekijä ei ole oma kokonainen aito itsensä, niin se heijastuu työntekijän ristiriitaisena vuorovaikutuksena 82. Kohtaaminen edellyttää työntekijältä valmiutta heittäytyä tuntemattomaan ja sietää siitä aiheutuvaa epävarmuuden tunnetta ja keskeneräisyyttä 83. Onnistunut kohtaaminen edellyttää työntekijältä inhimillisen puolen esiin tuomista 84. Työmuoto kehittyy työntekijöiden kasvun myötä 85. Sukupuolisensitiivinen työote poikien ja nuorten miesten kohdalla ei vaadi yksinomaan miestyöntekijöitä 86. Kaikki voivat ottaa käyttöön sukupuolisensitiivisen työotteen omassa työssään (*5) 87. Työn laadun kannalta on tärkeää ymmärtää, että työyhteisön kulttuuri heijastuu voimakkaasti asiakastyöhön joko mahdollistavana tai estävänä tekijänä 88. Työnohjaus ja muut toimivat tukirakenteet ovat ehdottomia jaksamisen ja laadukkaan työn edellytyksiä 89. Yhteiset hetket, pysähtyminen, tauot ja itsestään huolehtiminen on osa laadukasta työtä 90. Yhteinen toimistotila tukee ideointia ja jakamista matalalla kynnyksellä

10 91. Työn laatua, tehokkuutta, työhyvinvointia ja jokaisen yksilöllistä tapaa tehdä työtä edistää se, että työ ei ole liikaa aikaan eikä paikkaan sidottua 92. Ylhäältä alaspäin toimiva hierarkkinen johtamiskulttuuri ei kuulu 2020-luvun työelämään 93. Kun työntekijöiden elämäntilanteet, päivittäinen vireystila ja yksilöllinen ainutlaatuisuus otetaan huomioon, saavutetaan työyhteisössä mahdollisimman optimaalinen työn taso 94. Poikien Talolla tehdyllä työllä on mahdollistettu poikien kasvua tukemalla poikia tulemaan esiin omana itsenään Kyl sen silleen huomaa ettei tarvii mitään esittää et on kova jätkä ja tai näin. Voi olla ihan oma ittensä täällä. Ehkä vähän silleen palauttanu muistiin sellaset tietyt luonteenpiirteet ja sellaset, joita ei jossain muissa porukois tuu esille. Esimerkiks, jos hengaa päihdeporukois tai hengaa tääl näiden kaa, nii sit on vähän erilaist. Semmosii ihan hyvii, sellasii et voi olla niinku ihmisten kaa silleen ihan kivas ilmapiiris. Semmosii hyvii, hyvii juttui 95. Sukupuolisensitiivinen työote tarjoaa nuorille sopivan tavan olla ja ilmaista itseään ilman perinteisten sukupuoliroolimallien luomia odotuksia 96. Poikien Talon toiminta edistää kävijöiden subjektiivista hyvän olon kokemusta 97. Poikien Talolta saa uskoa tulevaan, tukea itsetuntemuksien vahvistamiseen ja erilaisia vaihtoehtoja itsensä toteuttamiseen 98. Poikien Talo vahvistaa elämänhallintataitoja 99. Yhteyden kokeminen toisiin, ryhmään kuulumisen tunne ja ryhmässä muodostuva sosiaalinen tuki vahvistavat osallisuutta, joka synnyttää tukea siellä, missä osallisuus on mahdollistunut.

11 Lopuksi Hankekauden aikana olemme siis saaneet iloiksemme havaita, että sukupuolisensitiivisellä kohtaamisella voidaan lisätä poikien kokonaisvaltaista hyvinvointia, purkaa haitallisia maskuliinisuuden malleja ja edistää tasa-arvon toteutumista. Ja vaikka hankekauden aikana eteemme on tullut niin ylä- kuin alamäkiä ja toiminnan tuloksia sekä vaikuttavuutta on välillä haastavaa todentaa, niin hanketta voidaan pitää onnistuneena. Poikien Talolla on kehitetty uusia tapoja poikien ja nuorten miesten kohtaamiseen, talolle on löytänyt kävijöiksi oma kohderyhmänsä ja heille on pystytty tarjoamaan jotakin, jota eivät ole muualla kokeneet saaneensa. Poikien Talon hanke-kausi on siis lopuillaan, mutta tämä tarina on vasta alussa. Poikatyössä on vielä paljon kehitettävää, osaamista ja tietoa tulisi pyrkiä jakamaan ja hyödyntämään. Poikien sukupuolisensitiivisen kohtaamiseen tarvitaan selvästi lisää koulutusta ja poikien kanssa työskentelevät toimijat tarvitsisivat yhteisiä foorumeita ajatusten vaihtamiseen, toiminnan kehittämiseen ja oman toiminnan kriittiseen tarkasteluun. Lähteet: Rantanen, Emma. Sevon, Minna Sukupuolisensitiivinen työ Poikien Talolla Poikien ja nuorten miesten kokemuksia Poikien Talosta. Opinnäytetyö. Hyvinvointi ja toimintakyky, Sosiaalialan YAMK. Metropolia ammattikorkeakoulu. (*1; s. 36. *2; s. 42. *3; s. 49. *4; s. 45. *5; s.60.) Seppilä, Sami Pojat ja dialoginen kohtaaminen. Opinnäytetyö. Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma YAMK. Humanistinen ammattikorkeakoulu. (*6; s.78. *7; s. 6. *8; s. 46. *9; s. 22. *10; s. 12. *11; s.63. * 12; s. 35. *13; s. 69. *14; s. 75.)

12 Poikien Talo Kangasalantie 11, Helsinki

Mitä hyvää, mitä huonoa netissä poikien näkökulmasta? Poikien Talon kokemuksia. Tommi P. Pesonen Projektityöntekijä

Mitä hyvää, mitä huonoa netissä poikien näkökulmasta? Poikien Talon kokemuksia. Tommi P. Pesonen Projektityöntekijä Mitä hyvää, mitä huonoa netissä poikien näkökulmasta? Poikien Talon kokemuksia Tommi P. Pesonen Projektityöntekijä www.poikientalo.fi Tuki- ja neuvontapalvelu www.sinuiksi.fi Neuvontatyöntekijät Jussi

Lisätiedot

Poikien ja nuorten miesten moninaisuus mitä aito kohtaaminen edellyttää?

Poikien ja nuorten miesten moninaisuus mitä aito kohtaaminen edellyttää? Poikien ja nuorten miesten moninaisuus mitä aito kohtaaminen edellyttää? #Ainutlaatuinen- seminaari Antti Ervasti Erityistason seksuaaliterapeutti (NACS) Erityistason perheterapeutti Psykoterapeutti (ET,

Lisätiedot

Nuoren hyvä tuleminen sijaishuoltoon 30.9.2015 Lahti. Johanna Barkman Osallisuuden taidot ja valmiudet

Nuoren hyvä tuleminen sijaishuoltoon 30.9.2015 Lahti. Johanna Barkman Osallisuuden taidot ja valmiudet Nuoren hyvä tuleminen sijaishuoltoon 30.9.2015 Lahti Johanna Barkman Osallisuuden taidot ja valmiudet JÄHMETYN JÄÄDYN Mihin olemme menossa? Miten tähän on tultu? OLET TÄSSÄ. Kalle Hamm, 2008 Mitä nyt tapahtuu?

Lisätiedot

KANNUSTAVA KOMMUNIKOINTI LAPSEN ITSETUNNON VAHVISTAJANA. PÄIJÄT-HÄMEEN VARHAISKASVATTAJA tapahtuma 19.5.2015 Piia Roos (Janniina Elo)

KANNUSTAVA KOMMUNIKOINTI LAPSEN ITSETUNNON VAHVISTAJANA. PÄIJÄT-HÄMEEN VARHAISKASVATTAJA tapahtuma 19.5.2015 Piia Roos (Janniina Elo) KANNUSTAVA KOMMUNIKOINTI LAPSEN ITSETUNNON VAHVISTAJANA PÄIJÄT-HÄMEEN VARHAISKASVATTAJA tapahtuma 19.5.2015 Piia Roos (Janniina Elo) KANNUSTAVA KOMMUNIKOINTI? Puhumista Lapsen ja aikuisen välillä ITSETUNTO?

Lisätiedot

Verkostoitumisen mahdollisuudet pienlapsiperheen elämässä. ohjelmajohtaja, psykologi Marie Rautava

Verkostoitumisen mahdollisuudet pienlapsiperheen elämässä. ohjelmajohtaja, psykologi Marie Rautava Verkostoitumisen mahdollisuudet pienlapsiperheen elämässä ohjelmajohtaja, psykologi Marie Rautava Sosiaaliset verkostot ja vertaistuki q Sosiaaliset verkostot tukevat pienlapsiperheen hyvinvointia q Vertaistuen

Lisätiedot

POJAT, SYRJÄYTYMINEN JA KOHTAAMISEN MAHDOLLISUUS. Sami Seppilä

POJAT, SYRJÄYTYMINEN JA KOHTAAMISEN MAHDOLLISUUS. Sami Seppilä POJAT, SYRJÄYTYMINEN JA KOHTAAMISEN MAHDOLLISUUS SYRJÄYTYMINEN Käsitteenä vakiinnuttanut aseman suomalaisessa kielenkäytössä Vastakohta hyvinvoinnille Näköalojen ja vaihtoehtojen puuttuminen Elämästä puuttuu

Lisätiedot

Unelmoitu Suomessa. 17. tammikuuta 14

Unelmoitu Suomessa. 17. tammikuuta 14 Unelmoitu Suomessa Sisällys ä ä ä ö ö ö ö ö ö ä ö ö ä 2 1 Perustiedot ö ä ä ä ä ö ä ä ä ä ä ä ä ö ä ää ö ä ä ä ä ö ä öö ö ä ä ä ö ä ä ö ä ää ä ä ä ö ä ä ä ä ä ä ö ä ä ää ö ä ä ä ää ö ä ä ö ä ä ö ä ä ä

Lisätiedot

Sisällys. Osa 1 Mitä pahan olon taustalla voi olla? Anna-Liisa Lämsä. Anna-Liisa Lämsä. Anna-Liisa Lämsä. Anna-Liisa Lämsä

Sisällys. Osa 1 Mitä pahan olon taustalla voi olla? Anna-Liisa Lämsä. Anna-Liisa Lämsä. Anna-Liisa Lämsä. Anna-Liisa Lämsä Sisällys Alkusanat... 11 Tarina epätoivosta: Jannen lapsuus ja nuoruus... 15 Osa 1 Mitä pahan olon taustalla voi olla? Yhteiskunnan muutos ja elämän riskit... 21 Perhe-elämän muutokset... 21 Koulutus-

Lisätiedot

Perhe on paljon enemmän kuin siitä kerrotut tarinat

Perhe on paljon enemmän kuin siitä kerrotut tarinat Perhe on paljon enemmän kuin siitä kerrotut tarinat 3 arviointi- ja vastaanotto-osastoa: Keltapirtti, Sinipirtti, Punapirtti, perhekuntoutusosasto Perhepirtti, Perheasema sekä Koiviston perhekoti Osastoilla

Lisätiedot

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta Osalliseksi omaan lähiyhteisöön 1.12.2015 Susanna Tero, Malike-toiminta Kun YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva sopimus saatetaan Suomessa voimaan. Sopimus laajentaa esteettömyyden ja saavutettavuuden

Lisätiedot

Miehen kohtaaminen asiakastyössä Miehen näkökulma asiakastyössä 2/2. 17.3.2016 Osa 5/5 Jari Harju & Petteri Huhtamella

Miehen kohtaaminen asiakastyössä Miehen näkökulma asiakastyössä 2/2. 17.3.2016 Osa 5/5 Jari Harju & Petteri Huhtamella Miehen kohtaaminen asiakastyössä Miehen näkökulma asiakastyössä 2/2 17.3.2016 Osa 5/5 Jari Harju & Petteri Huhtamella Miehen kohtaamiseen vaikuttavat tekijät työntekijä tiedot, taidot ammatillinen viitekehys/oma

Lisätiedot

Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi. Miessakit ry & Miestyön Osaamiskeskus 2011

Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi. Miessakit ry & Miestyön Osaamiskeskus 2011 Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi Miessakit ry:n raportteja 1/2011 Peter Peitsalo Annankatu 16 B 28 00120 Helsinki SISÄLLYS JOHDANTO... 5 MIESLÄHTÖISEN TYÖN KEHITTÄMISPROSESSI... 6

Lisätiedot

Miten monikulttuurisuus ja tasa arvo kohtaavat nuorisotyössä? Veronika Honkasalo 27.1.2011

Miten monikulttuurisuus ja tasa arvo kohtaavat nuorisotyössä? Veronika Honkasalo 27.1.2011 Miten monikulttuurisuus ja tasa arvo kohtaavat nuorisotyössä? Veronika Honkasalo 27.1.2011 Esityksen rakenne 1) Nuorisotyön tyttökysymys mistä kaikki alkoi? 2) Nuorisotyö ja sukupuolten tasa arvo (tasa

Lisätiedot

Isän kohtaamisen periaatteita

Isän kohtaamisen periaatteita TOIMIVAT KÄYTÄNNÖT Isän kohtaamisen periaatteita Isä määrittelee itse avun tarpeensa Voimavarakeskeisyys Sukupuolisensitiivisyys Ennaltaehkäisevyys Matala kynnys Dialogisuus Nopeasti yhteys myös isään,

Lisätiedot

Mistä vetovoimaiset työpaikat on tehty? - voimavaroja ja voimavarkaita työssä? Eija Lehto Kehittämispalvelut Kultala

Mistä vetovoimaiset työpaikat on tehty? - voimavaroja ja voimavarkaita työssä? Eija Lehto Kehittämispalvelut Kultala Mistä vetovoimaiset työpaikat on tehty? - voimavaroja ja voimavarkaita työssä? Eija Lehto Kehittämispalvelut Kultala 1 Vetovoimaisia työpaikkoja yhdistäviä tekijöitä: ü Henkilöstön saanti helppoa ü Henkilöstön

Lisätiedot

Tuetun päätöksenteon hyviä käytäntöjä ja tuloksia. Maarit Mykkänen ja Virpi Puikkonen Sujuvat palvelut täysivaltainen elämä seminaari 29.10.

Tuetun päätöksenteon hyviä käytäntöjä ja tuloksia. Maarit Mykkänen ja Virpi Puikkonen Sujuvat palvelut täysivaltainen elämä seminaari 29.10. Tuetun päätöksenteon hyviä käytäntöjä ja tuloksia Maarit Mykkänen ja Virpi Puikkonen Sujuvat palvelut täysivaltainen elämä seminaari 29.10.2014 Tuetusti päätöksentekoon- projekti Projektin toiminta-aika:

Lisätiedot

38. Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät

38. Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät 38. Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Osallisuus ja kumppanuus kuntoutuksen sosiaalisina mahdollisuuksina Janne Jalava & Ullamaija Seppälä 18. 19.3.2010 1 Johdanto 18. 19.3.2010 2 Kuntoutus on monitieteellinen

Lisätiedot

Mies ja seksuaalisuus

Mies ja seksuaalisuus Mies ja seksuaalisuus Kun syntyy poikana on Kela-kortissa miehen henkilötunnus. Onko hän mies? Millaista on olla mies? Miehen keho eli vartalo Kehon kehittyminen miehen kehoksi alkaa, kun pojan vartalo

Lisätiedot

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 17.2.2011 Hannele Waltari Mitä työhyvinvointi on? Työhyvinvointi tarkoittaa turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset

Lisätiedot

Hallinnoija Pohjois-Karjalan Sydänpiiri Osatoteuttaja PKAMK/ muotoilun ja kansainvälisen kaupan yksikkö/ ISAK Rahoittaja ELY-keskus, P-K

Hallinnoija Pohjois-Karjalan Sydänpiiri Osatoteuttaja PKAMK/ muotoilun ja kansainvälisen kaupan yksikkö/ ISAK Rahoittaja ELY-keskus, P-K Yhteinen matka Hallinnoija Pohjois-Karjalan Sydänpiiri Osatoteuttaja PKAMK/ muotoilun ja kansainvälisen kaupan yksikkö/ ISAK Rahoittaja ELY-keskus, P-K maakuntaliitto Toimijaverkosto: Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot

Varhainen tukihyvinvoinnin. lapselle

Varhainen tukihyvinvoinnin. lapselle Tiedosta hyvinvointia Varhaisen tuen tutkimus ja kehittäminen 1 Varhainen tukihyvinvoinnin edellytys lapselle KT, erikoistutkija Liisa Heinämäki Stakes Liisa Heinämäki Tiedosta hyvinvointia Varhaisen tuen

Lisätiedot

Sukupuolisensitiivinen erityisnuorisotyön hanke 2012-1015

Sukupuolisensitiivinen erityisnuorisotyön hanke 2012-1015 Sukupuolisensitiivinen erityisnuorisotyön hanke 2012-1015 Sukupuolisensitiivistä, sosiaalista erityisnuorisotyötä 12-29 vuotiaille tytöille ja pojille, nuorille naisille ja miehille. Tukea nuorten henkilökohtaiseen

Lisätiedot

raportti Helena Inkinen, Pesäpuu ry

raportti Helena Inkinen, Pesäpuu ry NUORTEN KÄRKIFOORUMI 2016 Kuvat: Lapset ja nuoret kuvasivat elämänsä hyviä ja pahoja asioita, Iisalmi, 2006 M U K A N A : Oulun Vaikuttajat Veturointi-hanke Stadin Vahvat Vaikuttajat Osallisuuden Aika

Lisätiedot

Ryhmätoiminnan tausta-ajatuksia

Ryhmätoiminnan tausta-ajatuksia VOIKUKKIA-vertaistukiryhmän ohjaajakoulutus Ryhmätoiminnan tausta-ajatuksia VOIKUKKIA 2014 Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliitto ja Sininauhaliitto Tekijät: Virpi Kujala SISÄLTÖ Dialogisuus Narratiivisuus

Lisätiedot

Mistä ja miten pienryhmät syntyvät etsivään työhön? Anne Ovaska Völjy- hanke A-klinikkasäätiö

Mistä ja miten pienryhmät syntyvät etsivään työhön? Anne Ovaska Völjy- hanke A-klinikkasäätiö Mistä ja miten pienryhmät syntyvät etsivään työhön? Anne Ovaska Völjy- hanke A-klinikkasäätiö Keskeisiä teemoja Völjy- hankkeen puheenvuorossa Haittoja vähentävä, asiakkaan yksilöllisiä kykyjä ja tavoitteita

Lisätiedot

Sukupuolen merkitys. Sukupuolen huomioon ottava lähestymistapa

Sukupuolen merkitys. Sukupuolen huomioon ottava lähestymistapa Sukupuolen merkitys Sukupuolen huomioon ottava lähestymistapa Sukupuolisensitiivinen työote Tunnistetaan omassa toiminnassa niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat miehiin ja naisiin. Huomioidaan miesten ja

Lisätiedot

Naturalistinen ihmiskäsitys

Naturalistinen ihmiskäsitys IHMISKÄSITYKSET Naturalistinen ihmiskäsitys Ihminen on olento, joka ei poikkea kovin paljon eläimistä: ajattelulle ja toiminnalle on olemassa aina jokin syy, joka voidaan saada selville. Ihminen ei ole

Lisätiedot

Koulukuraattoripäivät 20.9.2013 Kehrä II Asiakasosallisuus monitoimijaisessa yhteistyössä Riikka Pyykönen

Koulukuraattoripäivät 20.9.2013 Kehrä II Asiakasosallisuus monitoimijaisessa yhteistyössä Riikka Pyykönen Koulukuraattoripäivät 20.9.2013 Kehrä II Asiakasosallisuus monitoimijaisessa yhteistyössä Riikka Pyykönen 1 Esityksen rakenne Taustaa: tavoitteet Nuorten ja vanhempien ajatuksia ja palvelukokemuksia Kehittämisen

Lisätiedot

ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet

ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet.0.0 JS Partners Oy Toimiva työyhteisö selkeät tavoitteet ja yhteiset pelisäännöt tarkoituksenmukaiset työvälineet

Lisätiedot

VIIRTA - PPSHP: KUNTOUTUSYKSIKKÖ NUORTEN LUOTSINA AKTIIVISEEN ELÄMÄÄN

VIIRTA - PPSHP: KUNTOUTUSYKSIKKÖ NUORTEN LUOTSINA AKTIIVISEEN ELÄMÄÄN KOKEMUKSIA KOKEMUKSELLISESTA RYHMÄTOIMINNASTA Virta PPSHP Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 27.11.2012 Eeva-Leena Laru projektikoordinaattori VIIRTA - PPSHP: KUNTOUTUSYKSIKKÖ NUORTEN LUOTSINA AKTIIVISEEN

Lisätiedot

VASTUULLINEN ITSEOHJAUTUVUUS oman toiminnan arviointi ja suunnittelu yhteisissä keskusteluissa - ennakoiva työote, monitaitoisuus

VASTUULLINEN ITSEOHJAUTUVUUS oman toiminnan arviointi ja suunnittelu yhteisissä keskusteluissa - ennakoiva työote, monitaitoisuus JOHTAMISEN MUUTOS ESIMIESTYÖN UUDET OSAAMISET -valmentava ote ja fasilitoivat menetelmät -strateginen ajattelu -asiakastyö JOHTAMISVOIMA määrääminen ohjeina, vaatimuksina ja kontrollina Hieararkinen johtaminen

Lisätiedot

Miten mielenterveyttä vahvistetaan?

Miten mielenterveyttä vahvistetaan? Miten mielenterveyttä vahvistetaan? Psyykkisestä, sosiaalisesta ja fyysisestä kunnosta ja hyvinvoinnista huolehtiminen. Arjen rytmitys. Kuormitus ei ohita voimavaroja. Rasitus vs. lepo. Monipuolinen ravinto

Lisätiedot

PELITOIMINNOT NUORISOTYÖN VÄLINEENÄ. Marko Tiusanen Oulun nuorisotoimi Messi-hanke

PELITOIMINNOT NUORISOTYÖN VÄLINEENÄ. Marko Tiusanen Oulun nuorisotoimi Messi-hanke PELITOIMINNOT NUORISOTYÖN VÄLINEENÄ Marko Tiusanen Oulun nuorisotoimi Messi-hanke Peli Pelaaminen Pelaamisen muodot Perinteiset pihapelit Vanhat tutut korttipelit (pasianssit, tuppi...) Pulmapelit (Sudoku,

Lisätiedot

KUUSAMON KAUPUNGIN PÄIVÄKOTIEN LASTENTAR- HANOPETTAJIEN AMMATILLISEN KASVUN KOKE- MUKSIA KASVATUSKUMPPANUUSKOULUTUKSESTA

KUUSAMON KAUPUNGIN PÄIVÄKOTIEN LASTENTAR- HANOPETTAJIEN AMMATILLISEN KASVUN KOKE- MUKSIA KASVATUSKUMPPANUUSKOULUTUKSESTA KUUSAMON KAUPUNGIN PÄIVÄKOTIEN LASTENTAR- HANOPETTAJIEN AMMATILLISEN KASVUN KOKE- MUKSIA KASVATUSKUMPPANUUSKOULUTUKSESTA Jonna Kylli Terhi Manninen Oulun seudun ammattikorkeakoulu Tutkimuksen taustoja

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan AMK-osaamisen kompetenssit 2010 Sosiaalialan eettinen on sisäistänyt sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet ja sitoutuu toimimaan niiden mukaisesti

Lisätiedot

Kuka tekee arjen valinnat? Hyvää ikää kaikille seminaari Seinäjoki 18.9.2014 autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa

Kuka tekee arjen valinnat? Hyvää ikää kaikille seminaari Seinäjoki 18.9.2014 autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa Kuka tekee arjen valinnat? Hyvää ikää kaikille seminaari Seinäjoki 18.9.2014 autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa Erityistarpeita vai ihan vaan perusjuttuja? Usein puhutaan autismin kirjon ihmisten kohdalla,

Lisätiedot

SETLEMENTTIEN SOSIAALISET TULOKSET TEEMOITTAIN VUODELTA 2012 MONIKULTTUURINEN TYÖ

SETLEMENTTIEN SOSIAALISET TULOKSET TEEMOITTAIN VUODELTA 2012 MONIKULTTUURINEN TYÖ SETLEMENTTIEN SOSIAALISET TULOKSET TEEMOITTAIN VUODELTA 2012 MONIKULTTUURINEN TYÖ KÖLVI-TOIMINTA - Kölvi-toiminta tukee toimintaan osallistuvia kasvamaan yhteisönsä 4 ja yhteiskuntansa täysivaltaisiksi

Lisätiedot

Ohjaus ja monialainen yhteistyö

Ohjaus ja monialainen yhteistyö Ohjaus ja monialainen yhteistyö Raija Kerätär Työterveyshuollon erik.lääk, kuntoutuslääkäri, työnohjaaja STOry www.oorninki.fi Osallisuus - syrjäytyminen Sosiaalinen inkluusio, mukaan kuuluminen, osallisuus

Lisätiedot

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa Riitta Kinnunen, asiantuntija Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Valtakunnalliset työpajapäivät 27.4.2016 Sovari sosiaalisen vahvistumisen

Lisätiedot

VÄLITTÄMISESTÄ. Lasse Siurala

VÄLITTÄMISESTÄ. Lasse Siurala VÄLITTÄMISESTÄ Lasse Siurala Välittäminen on myös sitä, että rakennetaan keskinäisen huolehtimisen yhteisöjä, jossa nuori ei ole pelkkä tuen kohde vaan aktiivinen osa solidaarista yhteiskuntaa. VÄLITTÄMINEN

Lisätiedot

Lounais-Suomen nuorisotyönpäivät. Miska Keskinen & Rosa Rantanen /

Lounais-Suomen nuorisotyönpäivät. Miska Keskinen & Rosa Rantanen / Lounais-Suomen nuorisotyönpäivät Miska Keskinen & Rosa Rantanen Miska.keskinen@redcross.fi / Rosa.rantanen@redcross.fi Nuorisotyön rooli kotouttamisessa Kysyin asiaa parilta ystävältä: Nuorisotyö voi auttaa

Lisätiedot

"Emme voi ratkaista ongelmia ajattelemalla samalla tavalla kuin silloin, kun loimme ne. Albert Einstein

Emme voi ratkaista ongelmia ajattelemalla samalla tavalla kuin silloin, kun loimme ne. Albert Einstein "Emme voi ratkaista ongelmia ajattelemalla samalla tavalla kuin silloin, kun loimme ne. Albert Einstein Maarit Kairala Sosiaalityön e- osaamisen maisterikoulutus Lapin yliopisto/ Oulu 18.4.2013 Lähtökohtiani:

Lisätiedot

jukka.harmainen@pp.inet.fi www.perhejaverkostokeskus.fi KM Jukka Harmainen 9/2015

jukka.harmainen@pp.inet.fi www.perhejaverkostokeskus.fi KM Jukka Harmainen 9/2015 KM Jukka Harmainen 9/2015 1 ! VERKOSTOJEN MERKITYS JA DIALOGISUUDEN KOROSTAMINEN ILMESTYI VIRANOMAISKESKUSTELUIHIN VOIMAKKAAMMIN 1990-LUVULLA.! MISTÄ TÄHÄN ON TULTU?! Kaarina Mönnkönen (2001) Ammatillinen

Lisätiedot

KT Merja Koivula Varhaiskasvatuksen kansallinen kutsuseminaari, Helsinki 15.11.2010

KT Merja Koivula Varhaiskasvatuksen kansallinen kutsuseminaari, Helsinki 15.11.2010 KT Merja Koivula Varhaiskasvatuksen kansallinen kutsuseminaari, Helsinki 15.11.2010 Tutkimusongelmat 1. Millaista on lasten keskinäinen yhteisöllisyys lapsiryhmissä? 2. Miten yhteisöllisyys kehittyy? Mitkä

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

22.10.2014 M.Andersson

22.10.2014 M.Andersson 1 Kommenttipuheenvuoro: Reflektiivinen työote Mll:n seminaari Helsinki Maarit Andersson, kehittämispäällikkö Ensi- ja turvakotien liitto 2 Aluksi Vallitseva yhteiskunnallinen tilanne, kuntien taloudellinen

Lisätiedot

JOB SHOPPING. Toisen lähestymiskulman työelämään siirtymiselle tarjoaa job shopping käsite. Töiden shoppailu on teoria työmarkkinoilla liikkumisesta.

JOB SHOPPING. Toisen lähestymiskulman työelämään siirtymiselle tarjoaa job shopping käsite. Töiden shoppailu on teoria työmarkkinoilla liikkumisesta. JOB SHOPPING Toisen lähestymiskulman työelämään siirtymiselle tarjoaa job shopping käsite. Töiden shoppailu on teoria työmarkkinoilla liikkumisesta. Kyse on sopivan työpaikan etsimisestä, kun työntekijä

Lisätiedot

MIELEN HYVINVOINNIN TUKEMINEN JA EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ NUORISOALALLA - RAJAPINNOILLA. 24.9.2014 Ehkäisevän työn päivät, Lahti

MIELEN HYVINVOINNIN TUKEMINEN JA EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ NUORISOALALLA - RAJAPINNOILLA. 24.9.2014 Ehkäisevän työn päivät, Lahti MIELEN HYVINVOINNIN TUKEMINEN JA EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ NUORISOALALLA - RAJAPINNOILLA 24.9.2014 Ehkäisevän työn päivät, Lahti Preventiimi pähkinänkuoressa OKM:n rahoittama, Humakin hallinnoima, yksi valtakunnallisista

Lisätiedot

Kysely tutkimuspäiväkodeille tammikuussa Tuulikki Venninen

Kysely tutkimuspäiväkodeille tammikuussa Tuulikki Venninen Kysely tutkimuspäiväkodeille tammikuussa 2010 1. Lapset tulevat t kuulluksi k Oletko valmis kuulemaan lapsia? Työskenteletkö tkö niin, että se mahdollistaa kuulemisen? Onko tiimisi yleisenä toimintatapana

Lisätiedot

Käsitteitä omasta työstä omaan työhön

Käsitteitä omasta työstä omaan työhön Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Käsitteitä omasta työstä omaan työhön 1 LÄHTÖKOHTAINEN LUOTTAMUS LAPSEN TODELLISTUMINEN 2 Lähtökohtainen luottamus Luottamusta asiakkaaseen ja siihen, että

Lisätiedot

Keskusteluja kehittämällä tuloksellisuutta ja työniloa

Keskusteluja kehittämällä tuloksellisuutta ja työniloa Keskusteluja kehittämällä tuloksellisuutta ja työniloa Ateria 13 5.11.2013 Wanha Satama, Helsinki Työyhteisökehittäjä, FT Heini Wink JHL Kehittämispalvelu Kuinka saada kehityskeskusteluista uusia ajatuksia,

Lisätiedot

Mielen hyvinvoinnin edistäminen oppilaitoksissa

Mielen hyvinvoinnin edistäminen oppilaitoksissa Mielen hyvinvoinnin edistäminen oppilaitoksissa Sosiaali- ja terveysalan opettaja Jaana Kivipelto-Karjalainen Projektisuunnittelija Elina Korhonen Kehityspäällikkö Ulla Ruuskanen Mielen hyvinvointi projekti

Lisätiedot

Lapset puheeksi lapsen kehityksen tukeminen, kun aikuinen sairastaa. Mika Niemelä, FT, Oulun yliopisto, Oulun yliopistollinen sairaala

Lapset puheeksi lapsen kehityksen tukeminen, kun aikuinen sairastaa. Mika Niemelä, FT, Oulun yliopisto, Oulun yliopistollinen sairaala Lapset puheeksi lapsen kehityksen tukeminen, kun aikuinen sairastaa Mika Niemelä, FT, Oulun yliopisto, Oulun yliopistollinen sairaala Sidonnaisuudet Tutkija, Oulun yliopisto, PPSHP Psykoterapiakouluttaja,

Lisätiedot

Ajatuksen murusia Tuija Mäkinen

Ajatuksen murusia Tuija Mäkinen Ajatuksen murusia Tuija Mäkinen 2 AJATUKSEN MURUSIA Tämä vihkonen on sinulle, joka haluat toimia vapaaehtoisena ja olla ihminen ihmiselle. Vihkosta voi käyttää myös työnohjausistunnoissa keskustelujen

Lisätiedot

Laatua ja demokratiaa palveluihin kansalaisosallistumisella

Laatua ja demokratiaa palveluihin kansalaisosallistumisella Laatua ja demokratiaa palveluihin kansalaisosallistumisella Valtakunnalliset päihde- ja mielenterveyspäivät, Tampere 11.10.11 Aila-Leena Matthies Asiakasosallisuus kansalaisosallistuminen Orastava demokratisoitumisliike

Lisätiedot

Järjestöhautomo. Sosiaalipedagoginen näkökulma

Järjestöhautomo. Sosiaalipedagoginen näkökulma Järjestöhautomo Sosiaalipedagoginen näkökulma Marjo Raivio, 1100247 Metropolia Ammattikorkeakoulu Hyvinvointi ja toimintakyky Sosiaaliala Suullinen, kirjallinen ja verkkoviestintä XXXAC03-2284 Laaja kirjallinen

Lisätiedot

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN 1(5) NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN Ammattitaitovaatimukset : tunnistaa sosiaalista vahvistamista tarvitsevan nuoren ja/tai hallitsee varhaisen tukemisen ja kohtaamisen menetelmiä pystyy toimimaan moniammatillisessa

Lisätiedot

Kuinka työntekijä voi tukea lapsen mentalisaatiokykyä? Nina Pyykkönen Erikoispsykologi, PsL Psykoterapeutti YET

Kuinka työntekijä voi tukea lapsen mentalisaatiokykyä? Nina Pyykkönen Erikoispsykologi, PsL Psykoterapeutti YET Kuinka työntekijä voi tukea lapsen mentalisaatiokykyä? Nina Pyykkönen Erikoispsykologi, PsL Psykoterapeutti YET Reflektiosta Reflektio on tärkeää kaikissa aikuisten, lasten, vanhempien ja ammatti-ihmisten

Lisätiedot

Syrjäytymisen monimuotoisuus - terveyden, toimintakyvyn ja terveyspalveluiden näkökulmasta Raija Kerätär 8.2.2013. www.oorninki.fi

Syrjäytymisen monimuotoisuus - terveyden, toimintakyvyn ja terveyspalveluiden näkökulmasta Raija Kerätär 8.2.2013. www.oorninki.fi Syrjäytymisen monimuotoisuus - terveyden, toimintakyvyn ja terveyspalveluiden näkökulmasta Raija Kerätär 8.2.2013 www.oorninki.fi Osallisuus - syrjäytyminen Sosiaalinen inkluusio, mukaan kuuluminen, osallisuus

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

KIINNOSTUS, KUNNIOITUS, MYÖTÄTUNTO - - LAPSEN JA VANHEMMUUDEN

KIINNOSTUS, KUNNIOITUS, MYÖTÄTUNTO - - LAPSEN JA VANHEMMUUDEN KIINNOSTUS, KUNNIOITUS, MYÖTÄTUNTO - - LAPSEN JA VANHEMMUUDEN TUKEMISEN ASENNE LASTEN SUOJELUN KESÄPÄIVÄT 10.6.2015 1 Jukka Mäkelä Lastenpsykiatri, lasten ja vanhempi-lapsisuhteiden psykoterapeutti Erityisasiantuntija,

Lisätiedot

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Tarjoamme lapsille niin kodinomaista elämää kuin se on mahdollista laitoksessa.säännöllisen päivärytmin avulla luomme lapsille turvallisuutta.

Lisätiedot

Sosiaalialan AMK -verkosto

Sosiaalialan AMK -verkosto 1 Sosiaalialan AMK -verkosto Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkosto 15.4.2010 Esitys sosionomi (AMK) tutkinnon kompetensseista Tämä esitys sisältää a) ehdotuksen sosiaalialan koulutusohjelmassa suoritetun

Lisätiedot

ARJESSA VAI SYRJÄSSÄ - ryhmässä vai ei? Antti Maunu erityissuunnittelija AMIS - Arjen ammattilaiset/ Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry 3.10.

ARJESSA VAI SYRJÄSSÄ - ryhmässä vai ei? Antti Maunu erityissuunnittelija AMIS - Arjen ammattilaiset/ Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry 3.10. ARJESSA VAI SYRJÄSSÄ - ryhmässä vai ei? Antti Maunu erityissuunnittelija AMIS - Arjen ammattilaiset/ Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry 3.10.2013 Esitys 1) Pahoinvoinnin syyt vai hyvinvoinnin? 2) Miten nuorten

Lisätiedot

Työnohjaus. Haluatko vahvistaa omaa ammatti-identiteettiäsi ja avata uusia näkökulmia työhön?

Työnohjaus. Haluatko vahvistaa omaa ammatti-identiteettiäsi ja avata uusia näkökulmia työhön? Haluatko vahvistaa omaa ammatti-identiteettiäsi ja avata uusia näkökulmia työhön? Työnohjaus on prosessi, jossa työntekijät tutkivat ja jäsentävät omaa kokemustaan työstä yhdessä työnohjaajan kanssa. Keskeistä

Lisätiedot

asiakaslähtöinen kehittämisorientaatio Timo Toikko, Seinäjoen AMK

asiakaslähtöinen kehittämisorientaatio Timo Toikko, Seinäjoen AMK Järjestelmäkeskeinen vs. asiakaslähtöinen kehittämisorientaatio sosiaali- ja terveysalalla Teemu Rantanen, Laurea Timo Toikko, Seinäjoen AMK Mitä on kehittämistoiminta? Kehittäminen on tällä hetkellä työelämän

Lisätiedot

Usko ihmeisiin sillä niitä tapahtuu hetkissä ja niistä jää pieni jälki jokaiseen

Usko ihmeisiin sillä niitä tapahtuu hetkissä ja niistä jää pieni jälki jokaiseen Usko ihmeisiin sillä niitä tapahtuu hetkissä ja niistä jää pieni jälki jokaiseen Perhekoti Vaapukka Perhekoti Vaapukka on viisipaikkainen ammatillinen perhekoti Paraisilla, joka tarjoaa ympärivuorokautista

Lisätiedot

Lasten näkökulma perheen hyvinvointiin

Lasten näkökulma perheen hyvinvointiin Lasten näkökulma perheen hyvinvointiin 15.5.2014 Väestöliiton hallituksen puheenjohtaja 1 Miten Suomen 1.1 miljoonaa lasta voivat? Miten lasten ihmisoikeudet toteutuvat? Lasten hyvinvoinnin ulottuvuudet

Lisätiedot

Ohjelma. 0 Alustus LiVo hankkeesta sosiaaliohjauksen

Ohjelma. 0 Alustus LiVo hankkeesta sosiaaliohjauksen Foorumin tavoitteet, osallistujat ja kohderyhmä 0 Foorumiin kutsuttiin sosiaaliohjaajia ja kaikkia sosiaaliohjauksen kehittämisestä kiinnostuneita, myös kouluttajia. 0 Kutsun mukaan tavoitteena oli kokoontua

Lisätiedot

Eväitä yhteistoimintaan. Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy

Eväitä yhteistoimintaan. Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy Eväitä yhteistoimintaan Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy 3.10.2008 Modernistinen haave Arvovapaa, objektiivinen tieto - luonnonlaki Tarkkailla,tutkia ja löytää syy-seuraussuhteet

Lisätiedot

Keskusteluja kehittämällä tuloksellisuutta ja työniloa

Keskusteluja kehittämällä tuloksellisuutta ja työniloa Keskusteluja kehittämällä tuloksellisuutta ja työniloa Sykettätyöhön.fi-palvelu 15.12.2014 Työyhteisökehittäjä, FT Heini Wink JHL Kehittämispalvelu Kuinka saada kehityskeskusteluista uusia ajatuksia, energiaa

Lisätiedot

yksilökeskeisen suunnittelun työvälineitä

yksilökeskeisen suunnittelun työvälineitä yksilökeskeisen suunnittelun työvälineitä Tämä kirjanen yksilökeskeisen ajattelun työvälineistä tarjoaa lukijalle tilaisuuden tukea ihmisiä tavoilla, joilla on heille todellista merkitystä. Opas tarjoaa

Lisätiedot

Esikoulunopettajan ja huoltajan välinen

Esikoulunopettajan ja huoltajan välinen Esikoulunopettajan ja huoltajan välinen LAPSET PUHEEKSI keskustelu Muokattu työversio 19.8.2015 LAPSET PUHEEKSI KESKUSTELU 1. Esittely, tutustuminen, menetelmän tarkoituksen ja keskustelun kulun selvittäminen

Lisätiedot

Visio: Arjen riskit hallintaan ennakoiden ja yhteistyössä! 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 1

Visio: Arjen riskit hallintaan ennakoiden ja yhteistyössä! 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 1 Visio: Arjen riskit hallintaan ennakoiden ja yhteistyössä! 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 1 Kokemuksia työnohjauksesta johdon näkökulmasta 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 2 Työnohjauksen peruskysymyksiä

Lisätiedot

Videointerventioiden eettistä pohdintaa. Jukka Mäkelä Lastenpsykiatri, lasten psykoterapian, Theraplay-terapian ja MIMvuorovaikutusvideoinnin

Videointerventioiden eettistä pohdintaa. Jukka Mäkelä Lastenpsykiatri, lasten psykoterapian, Theraplay-terapian ja MIMvuorovaikutusvideoinnin Videointerventioiden eettistä pohdintaa Jukka Mäkelä Lastenpsykiatri, lasten psykoterapian, Theraplay-terapian ja MIMvuorovaikutusvideoinnin kouluttaja Eettiset lähtökohdat Ensimmäinen eettinen periaate:

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Keho ja seksuaalisuus Tunteet ja seksuaalisuus Tytöksi ja pojaksi Isä ja lapset Äiti ja lapset Mallioppiminen

SISÄLTÖ. Keho ja seksuaalisuus Tunteet ja seksuaalisuus Tytöksi ja pojaksi Isä ja lapset Äiti ja lapset Mallioppiminen Seksuaalisuus SISÄLTÖ Keho ja seksuaalisuus Tunteet ja seksuaalisuus Tytöksi ja pojaksi Isä ja lapset Äiti ja lapset Mallioppiminen Lapsen kysymykset Lapsen häiritty seksuaalisuus Suojele lasta ja nuorta

Lisätiedot

Turvallisempi huominen

Turvallisempi huominen lähiturvallisuus 3STO Pääsihteeri Kristiina Kumpula Suomen Punainen Risti 23.01.2013 Tulevaisuuden usko Minkälaisena näet tulevaisuuden? Uskotko, että saat tukea ja apua, jos sitä tarvitset? Sosiaalinen

Lisätiedot

Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisesssa. Merja Turunen

Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisesssa. Merja Turunen Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisesssa Merja Turunen Työyhteisötaidot tulevaisuuden johtamisessa Työntekijän oma vastuu Rooli työyhteisössä Työyhteisön voima Tulevaisuuden haasteet Minäminäminäminäminäminäminäminä

Lisätiedot

Mielenterveystaidot koululaisille Levi 5. 7.9.2011

Mielenterveystaidot koululaisille Levi 5. 7.9.2011 Mielenterveystaidot koululaisille Levi 5. 7.9.2011 Elina Marjamäki, VTM Hankekoordinaattori Suomen Mielenterveysseura Mielenterveys Elämäntaitoa, jota voi tukea, vahvistaa, oppia ja opettaa Mielenterveyttä

Lisätiedot

LOUKKAANTUMISEN REFLEKTIIVINEN KOHTAAMINEN TYÖNOHJAUKSESSA

LOUKKAANTUMISEN REFLEKTIIVINEN KOHTAAMINEN TYÖNOHJAUKSESSA LOUKKAANTUMISEN REFLEKTIIVINEN KOHTAAMINEN TYÖNOHJAUKSESSA Pekka Holm pekka.holm@dialogic.fi Prologi Mihail Bahtinia mukaellen pohdin aluksi lyhyesti sanaa ja keskustelua. Sanana loukkaantuminen alkaa

Lisätiedot

Lasten mielenterveysambulanssi - kokemuksia jalkautuvasta verkostotyöstä

Lasten mielenterveysambulanssi - kokemuksia jalkautuvasta verkostotyöstä Lasten mielenterveysambulanssi - kokemuksia jalkautuvasta verkostotyöstä Taustaa Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueen Kaste-ohjelman Remontti-hankkeen pilotti 9/2009-9/2012 Kasteohjelman tavoitteet: 1.

Lisätiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Jag vill veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Tämä esite on tarkoitettu nuorille, joilla on suojatut henkilötiedot. Sen ovat laatineet yhdessä Rikosuhriviranomainen (Brottsoffermyndigheten)

Lisätiedot

Työskentely väkivaltaa käyttäneen isän kanssa

Työskentely väkivaltaa käyttäneen isän kanssa Työskentely väkivaltaa käyttäneen isän kanssa Työskentelyn tavoite Turvallisuustyö isän käsittää tässä neljän eri aihealuetta: riskien arviointi, riskien hallinta, vastuu ja yhteistyö Tunteiden tunnistaminen

Lisätiedot

Osallisuutta yhteisöllisellä vertaistoiminnalla

Osallisuutta yhteisöllisellä vertaistoiminnalla Osallisuutta yhteisöllisellä vertaistoiminnalla Ikääntyneidenpäihde- ja mielenterveystyön verkoston yhteistyöseminaari 23.4.2015 Mona Särkelä-Kukko Marjo Karila 14.4.2015 1 Pohdittavaksi alkuun: Pohdi

Lisätiedot

HYVÄN KASVUN OHJELMA 2015-2020. Palveluvaliokunta 10.2.2015

HYVÄN KASVUN OHJELMA 2015-2020. Palveluvaliokunta 10.2.2015 HYVÄN KASVUN OHJELMA 2015-2020 Palveluvaliokunta 10.2.2015 Tavoitetila, toimenpiteet, arviointi,resursointi, rakenteet KEMPELEEN KOULUSTRATGIA 2000-2004 Oppiva organisaatio Oppilaan hyvinvointi Opetuksen

Lisätiedot

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaamisen arviointi Osaamisen arvioinnin tavoitteena oli LEVEL5:n avulla tunnistaa osaamisen taso, oppiminen

Lisätiedot

Isyyttä arjessa ja ihanteissa. KT Johanna Mykkänen & FM Ilana Aalto

Isyyttä arjessa ja ihanteissa. KT Johanna Mykkänen & FM Ilana Aalto Isyyttä arjessa ja ihanteissa KT Johanna Mykkänen & FM Ilana Aalto Mitä on tehty ja miksi? Tilannekatsaus tämän hetken isyyden tutkimuksen sisältöihin ja menetelmiin Tarkoituksena vastata kysymyksiin mitä

Lisätiedot

Liikkuva Tuki. Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan?

Liikkuva Tuki. Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan? Liikkuva Tuki Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan? Matti Järvinen Porin perusturva Psykososiaalisten palvelujen

Lisätiedot

Kouluyhteisöön haastavasti liittyvä oppilas

Kouluyhteisöön haastavasti liittyvä oppilas Kouluyhteisöön haastavasti liittyvä oppilas Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 28.4.2011 Kristiina Laitinen Opetusneuvos Opetushallitus Lasten ja nuorten hyvinvointi Unicefin hyvinvointivertailu

Lisätiedot

AMMATTIMAINEN YHTEISTYÖ & ASIANTUNTIJUUS Tiedon ja ideoiden jakaminen 12.8.2009. 10.8.2009 Humap Oy, www.humap.com sivu 1

AMMATTIMAINEN YHTEISTYÖ & ASIANTUNTIJUUS Tiedon ja ideoiden jakaminen 12.8.2009. 10.8.2009 Humap Oy, www.humap.com sivu 1 AMMATTIMAINEN YHTEISTYÖ & ASIANTUNTIJUUS Tiedon ja ideoiden jakaminen 12.8.2009 10.8.2009 Humap Oy, www.humap.com sivu 1 TAVOITTEET 12.8.2009 TYÖSKENTELYLLE TEEMA Ammattimainen yhteistyö moniammatillisessa

Lisätiedot

Voikukkia -seminaari 23.5.2012. Tiina Teivonen 6.6.2012 1

Voikukkia -seminaari 23.5.2012. Tiina Teivonen 6.6.2012 1 Voikukkia -seminaari 23.5.2012 Tiina Teivonen 6.6.2012 1 Voiko toive onnistuneesta kotiutumisesta toteutua? Jos uskomme korjaamiseen ja parantumiseen, oppimiseen ja kehittymiseen, meidän on edelleen uskallettava

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka on kuuden lapsi- ja perhejärjestön (Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto,

Lisätiedot

Sukupuolisensitiivinen työote poikien kohtaamisessa - kenelle, miten ja miksi? Jussi Markus 10.6.2015

Sukupuolisensitiivinen työote poikien kohtaamisessa - kenelle, miten ja miksi? Jussi Markus 10.6.2015 Sukupuolisensitiivinen työote poikien kohtaamisessa - kenelle, miten ja miksi? Jussi Markus 10.6.2015 Poikien Talo - Oulu Nelivuotinen RAY:n kokonaan rahoittama projekti, jonka tavoitteena on kehittää

Lisätiedot

VUOROVAIKUTUSKYLPY. Saara Jaskari. Turun ensi- ja turvakoti ry

VUOROVAIKUTUSKYLPY. Saara Jaskari. Turun ensi- ja turvakoti ry VUOROVAIKUTUSKYLPY Saara Jaskari Turun ensi- ja turvakoti ry Yleistä Turun ensi- ja turvakoti ry organisoima projekti. Raha-automaattiyhdistyksen kehittämisavustus vuosille 2010-2013 Projektin tavoite

Lisätiedot

Kaakon ohjaamot Missä mennään ja mihin tavoitellaan

Kaakon ohjaamot Missä mennään ja mihin tavoitellaan Kaakon ohjaamot Missä mennään ja mihin tavoitellaan 2016-2018 Kaakon ohjaamoiden kuulumiset - Imatra Imatralla hyvät kokemukset: Vakiintuneet kelloajat ja toimijoiden sitoutuneisuus (TE- toimiston nuorten

Lisätiedot

Myönteinen vuorovaikutus työelämässä

Myönteinen vuorovaikutus työelämässä Myönteinen vuorovaikutus työelämässä Tarkoitus ja arvot tuovat työhön mielekkyyden, innostuksen ja sitoutumisen Suomen Logoterapiainstituutti Oy:n 10-vuotisjuhlaseminaari Turku 12. 13.10.2013 Iina Åman

Lisätiedot

Osallistuva lapsi ja nuori parempi kunta

Osallistuva lapsi ja nuori parempi kunta Osallistuva lapsi ja nuori parempi kunta O P A S K A U N I A I S T E N V I R A N H A L T I J O I L L E J A L U O T T A M U S H E N K I L Ö I L L E L A S T E N J A N U O R T E N K U U L E M I S E E N 1

Lisätiedot

Poikien seksuaalinen hyväksikäyttö. Rajat ry - www.rajat.fi Heidi Valasti, traumaterapeutti, vaativan erityistason psykoterapeutti,

Poikien seksuaalinen hyväksikäyttö. Rajat ry - www.rajat.fi Heidi Valasti, traumaterapeutti, vaativan erityistason psykoterapeutti, Poikien seksuaalinen hyväksikäyttö Rajat ry www.rajat.fi Heidi Valasti, traumaterapeutti, vaativan erityistason psykoterapeutti, Myyttejä poikien kokemasta seksuaalisesta väkivallasta Myytti I stereotyyppiset

Lisätiedot