99 oivallusta Poikien Talo -hankkeesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "99 oivallusta Poikien Talo -hankkeesta"

Transkriptio

1 99 oivallusta Poikien Talo -hankkeesta Yhdeksäst ongelmast ratkottu yhdeksän, mutta vaan siks, et ne on ratkottu yhdessä Zeri & Kopo: Sanoja Poikien Talo on Kalliolan Nuoret ry:n nelivuotinen sukupuolisensitiivisen poikatyön kehittämishanke ( ). Hankkeessa kehitettiin Poikien Talo-mallia ja kokonaisvaltaista hyvinvointia tukevaa sukupuolisensitiivistä työotetta poikien ja nuorten miesten kanssa. Hankekauden aikana on käynyt selväksi, että Poikien Talon toiminnalle on tarvetta ja hankkeelle on haettu jatkoa toiminnan vakiinnuttamiseksi

2 Esipuhe Nämä 99 oivallusta ovat syntyneet Poikien Talon hankekauden aikana poikia ja nuoria miehiä kohdatessa kokeiluiden, erehdysten, onnistumisten, epäonnistumisten, hyväksi havaittujen mallien soveltamisen, kriittisen ajattelun, yhdessä tekemisen ja kokemusten kautta. Työntekijöiden omalla ja yhteisellä reflektoinnilla, hankkeeseen tehdyillä opinnäytetöillä, koulutuksilla ja konsultaatioilla sekä asiantuntijaohjausryhmän työskentelyllä on ollut suuri merkitys oivallusten syntymiseen. Poikien Talolla ovat hankekauden aikana työskennelleet Antti Ervasti, Sami Seppilä, Toni Majola, Kalle Laanterä, Johan Pirttikangas, Tommi P. Pesonen, Tatu Tossavainen ja Fredrik Andersson. Oivalluksissa käymme aluksi läpi poikana olemista, poikien kohtaamista palvelujärjestelmässä ja mitä poikaerityisyyteen liittyen tulisi huomioida. Tämän jälkeen keskitymme työskentelyyn poikien kanssa, sukupuolisensitiiviseen työotteeseen ja poikien kohtaamiseen Poikien Talolla. Käymme myös läpi mitä se vaatii työntekijältä ja hieman työyhteisön sekä organisaatiokulttuurin merkitystä ja yhteyttä asiakastyöhön. Lopuksi vielä avaamme muutamia hanke-kauden keskeisiä tuloksia. Tekstissä käytetyt lainaukset ovat Poikien Talon kävijöiden kommentteja ja palautetta Poikien Talon toiminnasta sekä opinnäytetyö haastatteluista nostettuja vastauksia. Haluamme kiittää kaikkia poikia ja nuoria miehiä, keitä olemme Poikien Talolla kohdanneet, koko Kalliolan Nuoret ry:n organisaatiota, Setlementtitoimijoita, kaikkia tuntityöntekijöitä, harjoittelijoita, työnohjaajia ja yhteistyötahoja sekä verkostoja ja työryhmiä, joissa olemme saaneet olla mukana. Meitä on haastettu lempeästi ja olemme saaneet paljon arvokasta tietoa, ajatuksia ja näkökulmia yhteiseksi pääomaksi hankkeen toteuttamiseen. Suosittelemme lukijaa lämpimästi tutustumaan Sami Seppilän työhön Pojat ja dialoginen kohtaaminen sekä Emma Rantasen ja Minna Sevonin työhön Sukupuolisensitiivinen työ Poikien Talolla. Näistä on ollut paljon hyötyä Poikien Talolle. Suuret kiitokset siis vielä Samille, Emmalle ja Minnalle arvokkaasta työstä. Tässä dokumentissa oivallukset ovat vain listattuna, joten valitettavasti tämän avulla ei pääse pintaa syvemmälle sukupuolisensitiivisen poikatyön mielenkiintoiseen maailmaan. Jos et pääse osallistumaan työpajaamme ja haluat kuulla lisää oivalluksista, ota rohkeasti yhteyttä; Pyrimme tulevaisuudessa julkaisemaan oivallukset tavalla tai toisella laajemmin avattuna. Helsingissä marraskuussa Poikien Talon työryhmä

3 1. Poikanormisto vaikuttaa haitallisesti poikien kasvuun, kehitykseen ja sosialisaatioprosessiin - Suurin osa pojista kokee voivansa hyvin - Esimerkiksi kouluterveyskyselyn (2013) mukaan 90 prosenttia pojista kokee, että heillä on ainakin yksi läheinen ystävä ja noin 85 % kokee terveydentilansa hyväksi tai melko hyväksi. Ikävä kyllä, tämän perusteella voidaan olettaa, että pelkästään Helsingissä on yli vuotiasta yksinäistä poikaa, kenellä ei ole yhtään läheistä ystävää ja noin 2400 poikaa samassa ikäluokassa, ketkä eivät koe terveydentilaansa hyväksi. 2. Poikakoodi elää vahvasti monissa elinympäristöissä. Osa pojista voi hyvin ja he ovat löytäneet oman tapansa toteuttaa modernia maskuliinisuutta 3. Poikakoodista kärsivät erityisesti ujot, arat, huomaamattomat ja rohkeasti persoonalliset pojat. Tämä ilmenee muun muassa yksinäisyytenä ja ulkopuolisuuden kokemuksina sekä läheisyyden kaipuuna Poikakoodi 4. Poikakoodi vaikuttaa haitallisesti poikien kasvuun ja kehitykseen Poikakoodi merkitsee, että poikien on toteutettava tietynlaista käsitystä poikana olemisesta, jotta tulevat hyväksytyksi yhteisössä. Poikakulttuurissa tulee olla valmis raivaamaan oma tilansa poikien keskinäisessä valtahierarkiassa ja olemaan tässä prosessissa valmis ottamaan hittiä. Saadakseen tilaa, omat tarpeet sekä tekemisen ja olemisen tavat on mukautettava poikakoodiin sopiviksi tai jää armotta sivuun. Väkivallan uhka, kiusaaminen ja väkivaltakokemukset ovat jatkuvasti läsnä poikien arjessa. Poikien on myös vaikea sanoittaa ja ilmaista sisäistä maailmaansa. Miesten maailma näyttäytyy edelleen kovana ja suorituskeskeisenä, eikä esimerkiksi herkkyyden, avun pyytämiselle ja oman haavoittuvuutensa esille tuomiselle ole tilaa. Vaikka ystävyyssuhteita olisikin, niin omista asioista ja huolista on silti haastavaa puhua. 5. Pojat kaipaavat yhteisöä, mutta yhteisöllisyys on hyvin pirstaleista ja omaa positiivista yhteisöä voi olla haastava löytää 6. Poikakulttuurin sosiaalistumisprosessi toteutuu poikakoodin ehdoilla

4 Poikien kasvun kipukohtia Se on mulle ihan uus kokemus löytää silleen kavereita. 7. Yksinäisyys, 8. Osattomuus ja 9. Isättömyys ovat läsnä monien poikien elämässä 10. Kiusaamisella on hälyttävän suuri merkitys poikien pahoinvoinnin aiheuttajana 11. Tyhjyys valtaa hyvin nopeasti sosiaalisesti eristettyjen nuorten aikuisten elämän 12. Ongelmat ovat voimakkaasti integroituneet identiteettiin 13. Pojat haluavat jutella tunteistaan, ajatuksistaan, käsityksistään ja elämästään 14. Yhteiskunnan tarjoamat palvelut ja poikien tarpeet eivät kohtaa. 16-vuotiaasta asti oon käynyt erilaisissa palveluissa ja vasta nyt tuntuu, että pääsen eteenpäin (25-vuotias nuori mies) 15. Palvelut ovat pojille usein liian järjestelmä- tai ongelmakeskeisiä 16. Palvelujärjestelmä tavoittaa usein oireilun näkökulmasta tarkasteltuna ääripäitä 17. Aikuis- ja ammattilaisvetoisissa instituutioissa poikien liikkumavara on usein hyvin kapea ja poikien oma kokemusmaailma jää kohtaamisen ulkopuolelle 18. Poikien kohdalla puututaan usein häiriökäyttäytymiseen, mutta taustalla olevia syitä ei selvitetä ja kokonaisvaltaisen tuen sijasta tarjotaan vain toimintaa ja kuripedagogiikkaa 19. Poikien kohdalla sosiaaliset ongelmat käännetään helposti yksilön ongelmaksi, jolloin yksittäinen poika kohdataan valmiiden määrittelyjen läpäisemänä 20. Poikaerityisyyttä ei huomioida riittävästi palveluissa 21. Erilaisissa vapaa-ajan kasvuympäristöissä (harrastukset, nuorisotilat, julkiset tilat) poikien välillä on vahva hierarkia aiheuttaen sen, että omasta tilasta ja paikasta on taisteltava

5 22. Perinteiset nuorisotalot ovat monien poikien kokemusten mukaan turvattomia, koska he ovat kokeneet tai kuulleet kiusaamista, huonoa käytöstä ja tappeluja. Myös jatkuvasti vaihtuva porukka (yhteisöllisyyden puuttuminen) lisää turvattomuuden tuntua. (*1.) 23. Pojat eivät saa riittävästi tietoa ja mahdollisuutta pohtia omaa kehitystään 24. Pojat jäävät usein vaille nähdyksi ja kuulluksi tulemisen kokemusta eri palveluissa Mua auttaa se, kun mulla on tunne, että on joku, joka uskoo muhun. 25. Yksilöstä etukäteen saadulla taustatiedolla ei ole merkittävää vaikutusta laadukkaiden kasvuprosessien mahdollistamiseksi 26. Kokemukset aikaisemmista palveluista strukturoituna ja pelkästään keskustelemiseen keskittyvänä tukena ovat usein hidastaneet Poikien Talolle hakeutumista (*2.) Poikaerityisyys Helpompi olla muiden kanssa, kun ei enää vetäydy vain omaan kurjaan oloon. 27. Moni poika ei uskalla kertoa kokemuksistaan, koska sellaiseen kulttuuriin ei ole saatu mistään turvallista mallia 28. Poikatyössä on tärkeä ymmärtää, että kasvu tai muutos ei tapahdu kiireessä (*6.) 29. Kohtaamisissa on tärkeää huolehtia, että pojilla on tilaa tuoda oma identiteettinsä esille 30. Pysähtyminen tai pienenkin muutoksen aikaan saaminen voi kantaa pitkälle 31. Poikien ja nuorten miesten seksuaalisuuden kohtaaminen hämmentää monia työntekijöitä 32. Seksuaalineuvonnassa pojat haluavat varata ennemmin oman ajan kuin saapua paikalle ilman ajanvarausta 33. Nuoret eivät helposti hakeudu vastaanotoille seksuaaliseen väkivaltaan liittyvien teemojen käsittelemiseksi, minkä vuoksi matalankynnyksen palveluille on erityinen tilaus 34. Poikien ja nuorten miesten kohtaamiseen on löydettävä uusia välineitä nuorisotyön ja kasvatusalan kentälle, sillä vanhat mallit ja kehykset kohdata poikia eivät selvästikään ole toimivia (*7.) 35. Poikien vahvuudet ja taidot pääsevät paremmin esiin, kun niihin tukeutumista edistäviä mahdollisuuksia on monipuolisesti ja -tasoisesti tarjolla

6 36. Kokonaisvaltaisen tuen avulla voidaan rohkaista poikia puhumaan avoimemmin asioistaan ja kohtaamaan vaikeitakin kysymyksiä 37. Pojat tarvitsevat paikan, jossa heidän tarvetta puhumiseen ja tunteiden käsittelyyn pidetään luonnollisena ja sille on olemassa tila ja aika (*3.) 38. Henkilökohtaisen tuen, sosiaalisten suhteiden ja mielekkään toiminnan muodostama kokonaisvaltainen tuki on poikien mielestä Poikien Talon vahvuus ja selkein muista palveluista erottava tekijä (*4.) 39. Poikien kasvua mahdollistavan ja hyvinvointia luovan turvallisen tilan luominen edellyttää läsnäoloon, kohtaamiseen ja sensitiivisyyteen sekä osallisuuteen perustuvaa työtapaa: Ottaen huomioon, kuinka kompleksinen, monitasoinen, -mutkainen ja -muotoinen ihminen on, miten hänen kaikki aikaisempi, nykinen ja tuleva jokaisessa hetkessä vaikuttaa, on hyvin vaarallista lähteä ajattelemaan, että häntä voisi aidosti kohdata minkään ihmisen olemassaoloa vähänkään yksinkertaistavan mallin kautta. 40. Poikien Talolla pyritään tarjoamaan kokonaisvaltaista tukea tarkoituksenmukaisella tavalla ja työotteessa korostuu emansipaatio integraation sijaan 41. Sukupuolisensitiivisellä työotteella voidaan purkaa haitallisia poikana ja miehenä olemisen malleja 42. Sukupuolisensitiivisellä työotteella on mahdollista edistää tasa-arvoa ja kaikkien sukupuolten asemaa 43. Kävijöille on tärkeää, että Poikien Talolle ei tarvitse tulla ongelmakeskeisesti 44. Kaikki eivät tule autetuksi samalla tavalla 45. Työmuotojen orgaaninen ja dynaaminen yhteys ja suhde toisiinsa edesauttaa kokonaisvaltaisen tuen tarjoamista 46. Koska Poikien Talolla annetaan tilaa olla oma itsensä ja jo lähtökohtana on toisten kohtaaminen kunnioittavasti ja ystävällisesti, jokaisen yksilölliset kasvun tarpeet tulevat kohdatuksi 47. Turvallisen tilan luominen mahdollistaa oman identiteetin esiin tuomisen ja myönteisen identiteetin kehittymisen

7 Turvallinen tila Tietää kun tääl on oma itsensä, niin tietää, ettei kiusata. Jos joku on lihavampi ja toinen laihempi niin ei heti joku tuu että läski. Ei tarvii vetää mahaa sisään, kun tulee tänne. 48. Pojille on tärkeää tarjota turvallisia, syrjinnästä ja huonosta kohtelusta vapaita tiloja 49. Viihtyisät ja toimivat tilat luovat turvallisuutta 50. Yhteisöllisyys mahdollistaa korjaavia kokemuksia tulla hyväksytyksi omanlaisena yksilönä 51. Poikien Talolla yhteisöllisyyden kautta mahdollistuu merkityksellisten vertaissuhteiden luominen 52. Poikien ja miesten kesken oleminen helpottaa monien kävijöiden puhumista tunteistaan ja ongelmistaan avoimemmin, olemista rennommin ja jännittämättä sekä vuorovaikutussuhteiden syntymistä 53. Pojat kokevat tärkeänä, että työntekijät ovat läsnä, pitävät huolta turvallisesta ja yhteisen jakamisen mahdollistavasta ilmapiiristä Kohtaaminen Poikien Talolla Poikien Talolla on kohdattu arvokkaina ja tasavertaisina, millään lailla syyllistämättä 54. Pojat tarvitsevat tilaa keskustelulle 55. Toiminnallisuus on hyvä väline, mutta se ei saa olla työskentelyn tavoite 56. Jotta kasvulle muodostuu tilaa, kohtaamisessa tulee purkaa, todeta ja sanoittaa kaikki havaitut esteet toisin olemiselle ja tekemiselle 57. Aito kohtaaminen on kokonaisvaltaista, joka pitää sisällään kaikki vuorovaikutukselliset tasot 58. Luottamus työntekijän ja kävijän välillä syntyy parhaiten ei-tietämisen tilasta käsin, jolloin vuorovaikutuksen tulee perustua tasavertaisuuteen (*8.) 59. Aito kohtaaminen tarvitsee toteutuakseen tiettyjä elementtejä Kunnioitus => Kuuntelu => Turvallisuus => Dialogi => Kohtaaminen syntyy => Todeksi tuleminen 60. Työntekijän kokemusten harkittu jakaminen on sallittua, jopa suotavaa

8 61. Dialogisuudessa, joka rakentuu kuuntelemisesta, kuullun reflektoinnista ja siinä syntyvien merkitysten jakamisesta, todellisuus ymmärretään prosessina. (*9.) 62. Dialogisuus toteutuu silloin, kun asioiden ympärille muodostuu yhteisiä merkityksiä (*10) 63. Dialogisuus ei ole pelkästään myötäelämistä, vaan se on lempeää haastamista, jossa työntekijä tuo myös omia ajatuksiaan ja kysymyksiään mukaan vuorovaikutukseen 64. Aktiivinen läsnäolo ja dialogisuus mahdollistavat oman olemisen sanoittamista, joka tukee myös aidon motivaation syntyä (*11.) 65. Onnistunut, aito kohtaaminen välittyy pojalle kokemuksena arvostetuksi ja kuulluksi tulemisesta (*12.) 66. Kohtaaminen on parhaimmillaan ymmärryksen muuttumista jatkuvan dialogisen vuoropuhelun kautta, toisin sanoen voimaantumista (*13.) 67. Muutos ja kasvu ovat seurausta oivalluksista, kriittisestä tietoisuudesta ja työskentelyssä heräävistä asioiden yhteisistä merkityksistä (*14.) 68. Jokainen pienikin kohtaaminen on merkityksellinen ja voi olla sysäys hyvään tai huonoon suuntaan Osallisuus Poikien Talolla 69. Pojat voivat määritellä itse minkälaista tukea haluavat ja missä vaiheessa 70. Poikien kiinnittymistä ja osallisuuden vahvistumista tukee se, että käsitystä kävijän elämäntilanteesta rakennetaan yhdessä 71. Arjen osallisuus luo aidon mahdollisuuden vaikuttaa 72. Nuorten kasvun mahdollisuuksia tulee havainnoida aktiivisesti ja antaa niille tilaa toteutua 73. Osallisuuden aito mahdollistuminen vaatii työntekijältä herkkää työotetta 74. Luvan antaminen, jota työntekijän on avoimesti, luontevasti ja aloitteellisesti ilmaistava, tukee omista asioista puhumista

9 Edellytykset työntekijää kohtaan 75. Poikien Talolla toteutettavaan työotteeseen perehdyttäminen ja perehtyminen on jatkuva prosessi 76. Sukupuolisensitiivisyyden toteutuminen rakentuu työntekijän ammattitaidosta käsin 77. Poikien Talon työote edellyttää työntekijältä kykyä reflektioon, kiinnostusta omaan kasvuun ja sen prosessin avoimuuteen 78. Heti kun oman toiminnan reflektointi ja kriittinen tarkastelu vähenee, heikkenee myös työn laatu 79. Sukupuolisensitiivinen työote vaatii kykyä hallita monenlaisia rooleja ja taitoja 80. Asiantuntijalähtöisyydestä luopuminen edistää dialogin toteutumista, nuoren kohtaamista ainutlaatuisena yksilönä 81. Jos työntekijä ei ole oma kokonainen aito itsensä, niin se heijastuu työntekijän ristiriitaisena vuorovaikutuksena 82. Kohtaaminen edellyttää työntekijältä valmiutta heittäytyä tuntemattomaan ja sietää siitä aiheutuvaa epävarmuuden tunnetta ja keskeneräisyyttä 83. Onnistunut kohtaaminen edellyttää työntekijältä inhimillisen puolen esiin tuomista 84. Työmuoto kehittyy työntekijöiden kasvun myötä 85. Sukupuolisensitiivinen työote poikien ja nuorten miesten kohdalla ei vaadi yksinomaan miestyöntekijöitä 86. Kaikki voivat ottaa käyttöön sukupuolisensitiivisen työotteen omassa työssään (*5) 87. Työn laadun kannalta on tärkeää ymmärtää, että työyhteisön kulttuuri heijastuu voimakkaasti asiakastyöhön joko mahdollistavana tai estävänä tekijänä 88. Työnohjaus ja muut toimivat tukirakenteet ovat ehdottomia jaksamisen ja laadukkaan työn edellytyksiä 89. Yhteiset hetket, pysähtyminen, tauot ja itsestään huolehtiminen on osa laadukasta työtä 90. Yhteinen toimistotila tukee ideointia ja jakamista matalalla kynnyksellä

10 91. Työn laatua, tehokkuutta, työhyvinvointia ja jokaisen yksilöllistä tapaa tehdä työtä edistää se, että työ ei ole liikaa aikaan eikä paikkaan sidottua 92. Ylhäältä alaspäin toimiva hierarkkinen johtamiskulttuuri ei kuulu 2020-luvun työelämään 93. Kun työntekijöiden elämäntilanteet, päivittäinen vireystila ja yksilöllinen ainutlaatuisuus otetaan huomioon, saavutetaan työyhteisössä mahdollisimman optimaalinen työn taso 94. Poikien Talolla tehdyllä työllä on mahdollistettu poikien kasvua tukemalla poikia tulemaan esiin omana itsenään Kyl sen silleen huomaa ettei tarvii mitään esittää et on kova jätkä ja tai näin. Voi olla ihan oma ittensä täällä. Ehkä vähän silleen palauttanu muistiin sellaset tietyt luonteenpiirteet ja sellaset, joita ei jossain muissa porukois tuu esille. Esimerkiks, jos hengaa päihdeporukois tai hengaa tääl näiden kaa, nii sit on vähän erilaist. Semmosii ihan hyvii, sellasii et voi olla niinku ihmisten kaa silleen ihan kivas ilmapiiris. Semmosii hyvii, hyvii juttui 95. Sukupuolisensitiivinen työote tarjoaa nuorille sopivan tavan olla ja ilmaista itseään ilman perinteisten sukupuoliroolimallien luomia odotuksia 96. Poikien Talon toiminta edistää kävijöiden subjektiivista hyvän olon kokemusta 97. Poikien Talolta saa uskoa tulevaan, tukea itsetuntemuksien vahvistamiseen ja erilaisia vaihtoehtoja itsensä toteuttamiseen 98. Poikien Talo vahvistaa elämänhallintataitoja 99. Yhteyden kokeminen toisiin, ryhmään kuulumisen tunne ja ryhmässä muodostuva sosiaalinen tuki vahvistavat osallisuutta, joka synnyttää tukea siellä, missä osallisuus on mahdollistunut.

11 Lopuksi Hankekauden aikana olemme siis saaneet iloiksemme havaita, että sukupuolisensitiivisellä kohtaamisella voidaan lisätä poikien kokonaisvaltaista hyvinvointia, purkaa haitallisia maskuliinisuuden malleja ja edistää tasa-arvon toteutumista. Ja vaikka hankekauden aikana eteemme on tullut niin ylä- kuin alamäkiä ja toiminnan tuloksia sekä vaikuttavuutta on välillä haastavaa todentaa, niin hanketta voidaan pitää onnistuneena. Poikien Talolla on kehitetty uusia tapoja poikien ja nuorten miesten kohtaamiseen, talolle on löytänyt kävijöiksi oma kohderyhmänsä ja heille on pystytty tarjoamaan jotakin, jota eivät ole muualla kokeneet saaneensa. Poikien Talon hanke-kausi on siis lopuillaan, mutta tämä tarina on vasta alussa. Poikatyössä on vielä paljon kehitettävää, osaamista ja tietoa tulisi pyrkiä jakamaan ja hyödyntämään. Poikien sukupuolisensitiivisen kohtaamiseen tarvitaan selvästi lisää koulutusta ja poikien kanssa työskentelevät toimijat tarvitsisivat yhteisiä foorumeita ajatusten vaihtamiseen, toiminnan kehittämiseen ja oman toiminnan kriittiseen tarkasteluun. Lähteet: Rantanen, Emma. Sevon, Minna Sukupuolisensitiivinen työ Poikien Talolla Poikien ja nuorten miesten kokemuksia Poikien Talosta. Opinnäytetyö. Hyvinvointi ja toimintakyky, Sosiaalialan YAMK. Metropolia ammattikorkeakoulu. (*1; s. 36. *2; s. 42. *3; s. 49. *4; s. 45. *5; s.60.) Seppilä, Sami Pojat ja dialoginen kohtaaminen. Opinnäytetyö. Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma YAMK. Humanistinen ammattikorkeakoulu. (*6; s.78. *7; s. 6. *8; s. 46. *9; s. 22. *10; s. 12. *11; s.63. * 12; s. 35. *13; s. 69. *14; s. 75.)

12 Poikien Talo Kangasalantie 11, Helsinki

OSALLISUUS JA DIALOGINEN VUOROVAIKUTUS 10/2011 Marko Kangas, kouluttaja, työnohjaaja Aretai Oy. Johdanto

OSALLISUUS JA DIALOGINEN VUOROVAIKUTUS 10/2011 Marko Kangas, kouluttaja, työnohjaaja Aretai Oy. Johdanto 22 OSALLISUUS JA DIALOGINEN VUOROVAIKUTUS 10/2011 Marko Kangas, kouluttaja, työnohjaaja Aretai Oy Johdanto Kuvaan tekstissä omaa käsitystäni osallisuudesta ja sitä tukevasta dialogisesta vuorovaikutuksesta.

Lisätiedot

Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen

Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

Käsikirja. Auli Ojuri (toim.)

Käsikirja. Auli Ojuri (toim.) vertaisryhmä. Käsikirja. väkivaltaa kokeneiden naisten osallisuuden ja voimaantumisen tukeminen. Auli Ojuri (toim.) 2 vertaisryhmä-käsikirja 3 Lukijalle Käsissäsi oleva kirja on tarkoitettu auttamisen

Lisätiedot

Tyttötyön kansio Julkaisija ja kustantaja: Suomen Setlementtiliitto ry, Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs. 00510 Helsinki Suomen Setlementtiliitto ry.

Tyttötyön kansio Julkaisija ja kustantaja: Suomen Setlementtiliitto ry, Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs. 00510 Helsinki Suomen Setlementtiliitto ry. 1 Tyttötyön kansio Julkaisija ja kustantaja: Suomen Setlementtiliitto ry, Läntinen Brahenkatu 2, 4. krs. 00510 Helsinki Suomen Setlementtiliitto ry. Taitto ja kuvitus: Veera Säilä Setlementtijulkaisuja

Lisätiedot

Rakennuspalikoita. ohjauksen arkeen ja opiskeluun ammatillisessa koulutuksessa. Kristiina Akanyildiz ja Noora Puhakka

Rakennuspalikoita. ohjauksen arkeen ja opiskeluun ammatillisessa koulutuksessa. Kristiina Akanyildiz ja Noora Puhakka 1 Rakennuspalikoita ohjauksen arkeen ja opiskeluun ammatillisessa koulutuksessa Kristiina Akanyildiz ja Noora Puhakka Sisällys Dialogia ei ole ilman toivoa. Toivo kasvaa ihmisen vaillinaisuudesta, jonka

Lisätiedot

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ.. 00 1 : :0 SISÄLTÖ: A TAUSTATIETOA 1. KOULUTTAMISEN VIITEKEHYS JA OPPIMISKÄSITYS 1.1 Yhteistoiminnallisen kehittämisen periaatteet...5 1.2 Kokemuksellisen

Lisätiedot

ISÄTIETOA. Asiaa isyydestä ja sen merkityksestä, työn ja perheen yhteensovittamisesta sekä isien kohtaamisesta lapsiperheiden palveluissa

ISÄTIETOA. Asiaa isyydestä ja sen merkityksestä, työn ja perheen yhteensovittamisesta sekä isien kohtaamisesta lapsiperheiden palveluissa ISÄTIETOA Asiaa isyydestä ja sen merkityksestä, työn ja perheen yhteensovittamisesta sekä isien kohtaamisesta lapsiperheiden palveluissa Milla Kekkonen Johanna Lilja Karoliina Nieminen 3 ESIPUHE Perhevapaiden

Lisätiedot

YKSILÖOHJAUS OSANA STARTTIVALMENNUSTA Helsingin Diakonissalaitos Vamos Mun Startti

YKSILÖOHJAUS OSANA STARTTIVALMENNUSTA Helsingin Diakonissalaitos Vamos Mun Startti Karoliina Sipilä YKSILÖOHJAUS OSANA STARTTIVALMENNUSTA Helsingin Diakonissalaitos Vamos Mun Startti Opinnäytetyö Järjestö- ja Nuorisotyönkoulutusohjelma Yamk Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Luokanopettajan koulutus Huhtikuu

Lisätiedot

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman Mieli myllertää Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sisältö Alkusanat 3 1 Perustietoa mielenterveydestä 5 Käsitteitä

Lisätiedot

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2011

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2011 Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 20 ARVOT, YHTEISÖLLISYYS . SETLEMENTTILIIKKEEN YHTEISET PERUSARVOT OVAT TOTEUTUNEET JYVÄLÄSSÄ. Jyvälän setlementtityössä on toteutunut lähimmäisenrakkaus

Lisätiedot

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim.

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim. Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista Niina Remsu (toim.) MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ

Lisätiedot

SUKUPUOLISENSITIIVISTÄ TYÖTÄ OPPIMAAN- Kokemuksia Tampereen Tyttöjen Talon sukupuolisensitiivisestä työstä

SUKUPUOLISENSITIIVISTÄ TYÖTÄ OPPIMAAN- Kokemuksia Tampereen Tyttöjen Talon sukupuolisensitiivisestä työstä 1 SUKUPUOLISENSITIIVISTÄ TYÖTÄ OPPIMAAN- Kokemuksia Tampereen Tyttöjen Talon sukupuolisensitiivisestä työstä Taina Karman Opinnäytetyö Humanistinen ammattikorkeakoulu Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

Sonja Vanhanen KUKA AUTTAISI MEIDÄN PERHETTÄ?

Sonja Vanhanen KUKA AUTTAISI MEIDÄN PERHETTÄ? Sonja Vanhanen KUKA AUTTAISI MEIDÄN PERHETTÄ? Sijoitetun lapsen ja hänen perheensä tukeminen ja jälleenyhdistäminen kehittämishankkeen raportti KUKA AUTTAISI MEIDÄN PERHETTÄ? Sijoitetun lapsen ja hänen

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Sosiaali- ja terveysministeriön Lastensuojelun kehittämisohjelman osaraportti. Raportti on tarkistettu versio Lastensuojelun

Lisätiedot

KÄYTÄNTÖÄ JA KOHTAAMISTA

KÄYTÄNTÖÄ JA KOHTAAMISTA KÄYTÄNTÖÄ JA KOHTAAMISTA Turun Tyttöjen Talon kävijöiden kokemuksia toimintaan osallistumisen vaikutuksista Sosiaalityön pro gradu tutkielma Johanna Hedman 72860 Kevät 2011 Sosiaalitieteiden laitos Turun

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja C. Oppimateriaalit. Nro 6 KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Opas kouluttajalle karikkojen välttämiseksi Jouni Tuomi (toim.) TAMPERE 2005 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Monta tietä yhteisöllisyyteen JULKAISUT 2011. Anne Sivula, Jenni Tuomainen (toim.) Nelli Karkkunen, Pauliina Savola,

Monta tietä yhteisöllisyyteen JULKAISUT 2011. Anne Sivula, Jenni Tuomainen (toim.) Nelli Karkkunen, Pauliina Savola, Monta tietä yhteisöllisyyteen Nelli Karkkunen, Pauliina Savola, Anne Sivula, Jenni Tuomainen (toim.) sam k JULKAISUT 2011 Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry 2011 Tekstit: Laura

Lisätiedot

VARHAINEN TUKI. Varhainen tuki O P A S. kohti hyviä käytäntöjä. Kohti hyviä käytäntöjä -opas

VARHAINEN TUKI. Varhainen tuki O P A S. kohti hyviä käytäntöjä. Kohti hyviä käytäntöjä -opas 1 Varhainen tuki O P A S Varhainen tuki Kohti hyviä käytäntöjä -opas VARHAINEN TUKI kohti hyviä käytäntöjä Helsingin sosiaalivirasto, Lapsiperheiden palvelut, Perhekeskustoiminta Varhainen tuki 2 ISBN

Lisätiedot

Opiskelijan ohjauksen hyvät käytännöt sosiaalityön käytännön opettajaksi kouluttautuvien näkökulmasta

Opiskelijan ohjauksen hyvät käytännöt sosiaalityön käytännön opettajaksi kouluttautuvien näkökulmasta Opiskelijan ohjauksen hyvät käytännöt sosiaalityön käytännön opettajaksi kouluttautuvien näkökulmasta Katriina Rinkinen Helsingin yliopisto sosiaalitieteiden laitos, sosiaalityön oppiaine Socca - Pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto uskomme sinuun usko sinäkin Opas lastensuojeluun sijoitetun nuoren läheisille ja työntekijöille Aikuisten opas Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto Kun yksi ovi sulkeutuu, toinen ovi avautuu, mutta

Lisätiedot

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus?

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Käytännön kokemuksia ja oppeja uuden sukupolven keskiöstä Veera Lehtismäki Tampere 2011 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Y-SUKUPOLVEN MÄÄRITELMIÄ 6 3. Suomen Telecenter

Lisätiedot

Teema: koulutus ja rekrytointi

Teema: koulutus ja rekrytointi 1. 2010 Sosiaalialan koulutuksen haasteet Työntekijät yrittäjinä Työhyvinvointi Teema: koulutus ja rekrytointi Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 Sosiaalialan kehitys haastaa koulutuksen 6

Lisätiedot

Terve minä. Tukioppilastoiminnan materiaali itsetuntemuksesta

Terve minä. Tukioppilastoiminnan materiaali itsetuntemuksesta Terve minä Tukioppilastoiminnan materiaali itsetuntemuksesta Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen.

Lisätiedot