EVELIINA. Esteettömyyttä vesiliikenteessä ja matkailupalveluissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EVELIINA. Esteettömyyttä vesiliikenteessä ja matkailupalveluissa"

Transkriptio

1

2

3 EVELIINA Esteettömyyttä vesiliikenteessä ja matkailupalveluissa

4

5 Esipuhe Esipuhe Tämä hankeselvitys kuuluu osana Elsa-hankekokonaisuuteen, joka on liikenne- ja viestintäministeriön poikkihallinnollinen, esteettömän liikkumisen tutkimus- ja kehitysohjelma. Esteettömyysstrategian tavoitteena on turvata esteettömät julkisen liikenteen palvelut ja liikenneinfrastruktuuri. Elsa-ohjelma osaltaan toteuttaa esteettömyysstrategiaa. Hankeselvityksessä on kartoitettu Lehtimäen ja Ähtärin vesiliikenteen satamapaikkojen, matkailupalvelujen sekä liikkumis- ja toimintaesteisten käyttäjäryhmien keskeisten toimintaympäristöjen esteettömyyden nykytila sekä laadittu toimenpidesuositukset esteettömyyden parantamiseksi vesiliikenteeseen liittyvillä reiteillä ja satama-alueilla. Hankkeessa on sovellettu yleisesti hyväksyttyjä esteetöntä liikkumista edistäviä ratkaisuja pienten kuntien palvelutasoon sovittaen. Selvitys keskittyy palvelujen saavutettavuuteen sekä ulkoympäristön ja satamarakenteiden esteettömyyteen. Alukseen siirtymistä sekä aluksessa toimimista ja liikkumista käsitellään tarkemmin Kuusiokuntien kaksivaiheisessa Liikuntarajoitteisten vesillä liikkuminen kalustoselvityksessä. Työtä on ohjannut seuraava ohjausryhmä: Irja Vesanen-Nikitin, liikenne- ja viestintäministeriö Vesa Vornanen, Lehtimäen kunta Tomi Kurunmäki, Lehtimäen kunta Heikki Makkonen, Ähtärin kaupunki Janne Tenhunen, Honkiniemen kurssikeskus Esko Halonen, Lehtimäen opisto Hannu Yli-Hynnilä, Lehtimäen toimintakeskus Anders Pulkkis, Länsi-Suomen lääninhallitus Jari Mansikka-Aho, Tiehallinto, Vaasan tiepiiri Lisäksi työn kuluessa on haastateltu seuraavia henkilöitä: Veli-Matti Rantanen, Ähtärin Eläinpuisto Jari Ahola, Ähtärin Eläinpuisto Pirkko Thomson, Hotelli Scandic Mesikämmen Tarja Lamminen, opiskelija Lehtimäen opistolla Konsultteina työhön ovat osallistuneet Ulla Loukkaanhuhta ja Petra Rantalainen Ramboll Finland Oy:stä. Erityisasiantuntijana on toiminut Kalervo Mattila Ramboll Finland Oy:stä. Havainnekuvat on tehnyt Tommi Kärki Ramboll Finland Oy:stä. Espoossa

6 2

7 Tiivistelmä Tiivistelmä EVELIINA -hankeselvitys (Esteettömyyttä vesiliikenteessä ja matkailupalveluissa) paneutuu Ähtärinjärven satama-alueiden ja niihin liittyvien matkailupalvelujen sekä liikkumisesteisten keskeisten toimintaympäristöjen esteettömyyden parantamiseen. Hankkeen tavoitteena on edistää seutukunnallisen vesiliikenteen matkaketjujen esteettömyyttä sekä tasa-arvoista sisävesiliikenteen ja matkailu- ja virkistyspalvelujen käyttämistä. Vesiliikenteen matkaketjut koostuvat palvelujen ja satama-alueiden saavutettavuudesta, laiturille ja alukseen siirtymisestä sekä aluksessa toimimisesta ja liikkumisesta. Sekä reittien, rakenteiden että kaluston tulee olla esteettömiä, jotta matkaketjun esteettömyys toteutuu. Tämä hankeselvitys keskittyy palvelujen saavutettavuuteen sekä ulkoympäristön ja satamarakenteiden esteettömyyteen. Alukseen siirtymistä sekä aluksessa toimimista ja liikkumista käsitellään tarkemmin Kuusiokuntien kaksivaiheisessa Liikuntarajoitteisten vesillä liikkuminen kalustoselvityksessä. Hankeselvityksessä ovat olleet mukana Lehtimäen kunta, Ähtärin kaupunki, Lehtimäen opisto, Lehtimäen toimintakeskus, Honkiniemen kurssikeskus, Ähtärin Eläinpuisto ja hotelli Scandic Mesikämmen. Hankeselvityksen laatiminen käynnistyi Lehtimäen kunnan aloitteesta keväällä Loppuraportti on valmistunut keväällä Hankkeessa on kartoitettu vesiliikenteen satamapaikkojen, matkailupalvelujen sekä liikkumisesteisten keskeisten toimintaympäristöjen esteettömyyden nykytila sekä laadittu toimenpidesuositukset esteettömyyden parantamiseksi. Hankkeessa on sovellettu yleisesti hyväksyttyjä esteetöntä liikkumista edistäviä ratkaisuja pienten kuntien palvelutasoon sovittaen. Toimenpiteet on vaiheistettu ja niistä on annettu alustavia kustannushintoja. Raporttiin on koostettu keskeiset sovellettavat suunnitteluohjeet sekä esitetty mitoituksia ja ohjeita, joita voidaan soveltaa perusparannustöitä tai uusia kohteita suunniteltaessa. Toimenpiteiden avulla liikkumis- ja toimintarajoitteiset voivat nykyistä helpommin hyödyntää vesiliikenteen ja matkailun palveluja alueella. Samalla palvelujen käytettävyys paranee kaikkien käyttäjien osalta. Satamien ja vesiliikenteen käytettävyyttä lisää, mikäli ne ovat saavutettavissa joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen keinoin. Satama-alueita tai vesiliikennettä palvelevaa joukkoliikennettä alueella ei nykyisellään ole. Lehtimäellä on käynnistynyt kaksivuotinen asiointi- ja koululiikenteen palveluliikennekokeilu. Palveluliikenteen laajentamista palvelemaan myös vesiliikenteen satamapaikkoja ja niihin liittyviä matkailupalveluja tulee selvittää. Myös mahdollisuudet seutuliikenteen reittien linjaamiseksi tärkeiden satama-alueiden kautta kesäaikaan tulee selvittää. Joukko- ja palveluliikenteen kuljetuskaluston esteettömyys tulee kartoittaa. Lehtimäen matkahuollon kehittäminen esteettömäksi palvelupisteeksi, seutuliikenteen pysäkkien turvallisuuden ja saavutettavuuden parantaminen sekä yhtenäisen kevyen liikenteen väylän toteuttaminen Lehtimäen toimintakeskukselta matkahuoltoon ja opistolle osaltaan edistäisivät joukkoliikenne- ja kuljetuspalvelujen saavutettavuutta. Satama-alueiden reittejä, toiminnallisia alueita ja rakennuksia koskevat samat esteettömyystavoitteet ja ohjeet kuin ulkoalueita ja rakennuksia yleensä. Satama-alueisiin liittyviä erityiskysymyksiä ovat pääsy laiturille, laiturilta alukseen siirtyminen ja aluksesta poistuminen. Tärkein esteettömyyden kehittämiskohta satamissa ovat laiturirakenteet. Laiturirakenteiden esteettömyysratkaisut tulee valita alustyyppien ja vesialueen olosuhteiden mukaan sekä vanhoja laitureita kunnostettaessa säilyviin rakenteisiin mahdollisuuksien mukaan liitettävinä. Hankeselvityksen tärkeänä tavoitteena on ollut edistää esteettömyystavoitteiden muuttamista konkreettisiksi toimenpiteiksi ja palveluiksi. Toimenpideohjelman toteuttamisesta, aikataulusta ja vastuista sekä kunnossapidosta tulee sopia toimijoiden kesken. Hankkeen myötä muodostuneen esteettömyyden yhteistyöverkoston vuoropuhelua ja toimintaa tulisi jatkaa. Esteettömyystavoitteiden edistämiseksi ja toimintatapojen vakiinnuttamiseksi esteettömyys tulisi kytkeä osaksi kuntien ja toimijoiden palvelutarjontaa ja toimintatapoja. Esteettömyyden toteuttaminen voitaneen pienissä kunnissa luontevimmin liittää esim. osaksi kunnallistekniikan rakentamista ja liikenneturvallisuustoimintaa. Hankeselvityksessä on alustavasti saatu positiivisia kokemuksia esteettömyystavoitteiden ulottamisesta laajemmalle kuin yhden kunnan tai palveluntarjoajan alueelle. Kunnilla on avainasema esteettömyyden edistämisessä kunta- ja seutukuntatasolla ja niiden tulisi yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa ottaa vetovastuu esteettömyyspalvelujen toteuttamisesta. Hankeselvityksen toivotaan tuottavan jatkohankkeita alueella. 3

8 4

9 Sisällys Esteettömän liikkumisen tutkimus ja kehittämisohjelma elsa Esteetön liikennejärjestelmä on sellainen, että myös lapset, iäkkäät ja toimintaesteiset henkilöt suoriutuvat turvallisesti päivittäisestä liikkumisestaan. Elsa on Liikenne- ja viestintäministeriön poikkihallinnollinen esteettömän liikkumisen tutkimus- ja kehittämisohjelma. Ohjelman taustavaikuttajina ja hankkeiden osarahoittajina ovat useat eri ministeriöt, väylälaitokset sekä järjestöt. Elsa ohjelma on toteutettu vuosina Kolmivuotisella Elsa -ohjelmalla on tuettu työtä liikennejärjestelmän esteettömyyden parantamiseksi ja nostettu aihe esille yleiseen tietoisuuteen. Tärkeä osa ohjelmaa on ollut hankkeiden toteuttaminen ja niiden tuloksista tiedottaminen. Elsa-ohjelman tavoitteena on, että valtion ylläpitämä liikenneinfrastruktuuri ja julkisen liikenteen palvelut ovat esteettömiä ja turvallisia kaikille. Valtionhallinto toimii yhteistyössä kuntien ja yksityisen sektorin kanssa näiden vastuulla olevien liikennejärjestelmän osien parantamiseksi. Lisätietoja Elsa -ohjelmasta: Liikenne- ja viestintäministeriö 5

10 Sisällys Sisällys Esipuhe 1 Tiivistelmä 3 Esteettömän liikkumisen tutkimus ja kehittämisohjelma elsa Johdanto 9 2. Hankkeen kuvaus ja lähtökohdat Hankekuvaus Hankkeen sisältö ja tarkoitus Tarkastelualue ja toimijat Liittyvät hankkeet Tavoitteet Paikalliset tavoitteet Seutukunnalliset tavoitteet Hankkeen laajemmat hyödyt Lähtökohdat Käyttäjäryhmät ja esteettömyyden erityistarpeet Matkailun edellytykset alueella Kalastus- ja luontomatkailu kaikille Käytetyt menetelmät Keskeinen lähtöaineisto Tarve- ja esteettömyyskartoitus Suunnittelualueen rajaaminen ja tutkitut matkaketjut Kyselyn ja haastattelujen tulokset Esteettömyyden nykytila ja tarpeet kartoitetuilla alueilla Lehtimäen opisto Matkahuolto Reitti opistolta toimintakeskukselle Toimintakeskus Suninsalmen satama Honkiniemi Ähtärin satama ja hotelli Scandic Mesikämmen sekä reitti satamasta hotellille Reitti hotellilta Eläinpuistoon Ähtärin Eläinpuisto Toimenpidesuositukset ja ohjeet Toimenpidesuositukset kohteissa Lehtimäen opisto Matkahuolto Reitti opistolta toimintakeskukselle Toimintakeskus Suninsalmen satama Honkiniemi Ähtärin satama ja hotelli Scandic Mesikämmen Reitti hotellilta Eläinpuistoon Ähtärin Eläinpuisto Yleiset esteettömyyssuositukset kohdealueella Esteettömien reittien ja toimintapaikkojen mitoitus Luiskat, portaat, käsijohteet ja kaiteet Esteettömät pinnoitteet

11 Sisällys Reunatuet, suojatiet ja muut turvallisuutta lisäävät rakenteet liikenneympäristössä Esteetön pysäkkialue Piha-alueet Kalusteet Valaistuksen periaatteet Opastus Hoito- ja kunnossapitotarpeet Yleiset esteettömyyssuositukset satama-alueilla Suositukset toimenpiteiden vaiheistamiseksi sekä alustavat kustannusarviot Kiireelliset toimenpiteet ja suositus vaiheistamiseksi Toimenpiteiden alustavia yksikköhinta-arvioita Jatkosuunnittelussa huomioitavaa Jatkoselvitystarpeet sekä esteettömyysratkaisujen ulottaminen seutukunnan alueelle Palveluliikenteen kokeiluhankkeen hyödyntäminen ja joukkoliikenteen kehittäminen vesiliikenteen ja matkailupalvelujen saavutettavuuden parantamiseksi Tavoitteiden toteutuminen 77 Lähdeluettelo 79 Aiemmin Elsa-ohjelmassa julkaistuja hankkeita: 81 Liitteet 83 7

12 8

13 Johdanto 1. Johdanto Esteettömän liikkumisen tutkimus- ja kehitysohjelma (ELSA) on liikenne- ja viestintäministeriön kolmivuotinen hanke, jonka tavoitteena on parantaa liikennejärjestelmän esteettömyyttä ja tuoda esteettömyys yleiseen tietoon. Elsa-ohjelman pääpaino on julkisen liikenteen esteettömyydessä ja turvallisuudessa. Ohjelma perustuu liikenne- ja viestintäministeriön esteettömyysstrategiaan, joka on julkaistu vuonna Elsa-hankkeen hankeavustusten toisessa haussa etsittiin hankkeita, joilla aktivoitiin kuntia laatimaan esteettömyyskartoituksia ja toimenpideohjelmia. Hankkeiden toivottiin tukevan eri hallinnonalojen yhteistyötä ja esteettömyysstrategian toteutumista. Liikenne- ja viestintäministeriön strategiassa yhtenä tavoitteena on ollut parantaa sisävesiliikenteen soveltuvuutta liikuntaesteisten matkustajien käyttöön. Strategian mukaan huomiota tulee kiinnittää kaluston lisäksi myös matkustajaterminaalien esteettömyyden parantamiseen. Sekä reittien, rakenteiden että kaluston tulee olla esteettömiä, jotta matkaketjun esteettömyys toteutuu. Työn tavoitteena on ollut laatia alustava hankesuunnitelma esteettömyyden parantamiseksi vesiliikenteeseen liittyvillä reiteillä ja satama-alueilla. Hankeselvitys keskittyy ulkoympäristön ja satamarakenteiden esteettömyyteen sekä palvelujen saavutettavuuteen. Alukseen siirtymistä sekä aluksessa toimimista ja liikkumista on käsitelty Liikuntarajoitteisten vesillä liikkuminen kalustoselvityksessä. Hankeselvityksessä on tarkasteltu vesiliikennereittien yhtymäkohtien sekä vesiliikenteeseen liittyvien matkaketjujen esteettömyyttä sekä etsitty ratkaisuja liikkumis- ja toimintaesteisten omatoimisen liikkumisen helpottamiseksi ja virkistyspalvelujen saavutettavuuden lisäämiseksi. Satama-alueita tai vesiliikennettä palvelevaa joukkoliikennettä ei alueella nykyisellään ole. Hankeselvityksessä on keskitytty yleisesti hyväksyttyjen, liikkumista edistävien, ratkaisujen soveltamiseen kohdealueilla. Lisäksi on esitetty mitoituksia ja ohjeita, joita voidaan soveltaa perusparannustöitä tai uusia kohteita suunniteltaessa. 9

14 10

15 Hankkeen kuvaus ja lähtökohdat 2. Hankkeen kuvaus ja lähtökohdat 2.1 Hankekuvaus Hankkeen sisältö ja tarkoitus Hankeselvitys paneutuu satama-alueiden, niihin liittyvien matkailupalvelujen ja matkaketjujen sekä liikkumis- ja toimintaesteisten keskeisten toimintaympäristöjen esteettömyyden edistämiseen. Hankkeessa on kartoitettu vesiliikenteen satamapaikkojen ja vesiliikenteeseen liittyvien maaliikenteen matkaketjujen, matkailupalvelujen sekä liikkumis- ja toimintaesteisten keskeisten toimintaympäristöjen esteettömyyden nykytila sekä esitetty toimenpiteitä ja ohjeita esteettömyyden parantamiseksi. Koska sisätilojen esteettömyyden arviointia, suunnittelua ja toteuttamista varten on olemassa jo vakiintuneet käytännöt ja ohjeet, hankkeessa on keskitytty ulkoympäristön esteettömyyteen ja palvelujen saavutettavuuteen. Hankkeen tavoitteena on edistää vesiliikenteen matkaketjujen esteettömyttä sekä vesiliikenteen ja siihen liittyvien matkailu- ja virkistyspalvelujen tasa-arvoista käyttämistä. Kohdealueella on poikkeuksellisen paljon eri tavalla liikkumis- ja toimintarajoitteisia käyttäjäryhmiä ja toimintaympäristöjä. Hanke käynnistettiin, jotta vesiliikenteeseen liittyvien matkaketjujen esteettömyyden tarpeet havaittaisiin. Lisäksi haluttiin määritellä konkreettiset toimenpiteet esteettömyyden edistämiseksi ja liikkumis- ja toimintaesteisten liikkumisen helpottamiseksi. Toimenpiteiden avulla liikkumis- ja toimintaesteiset voivat nykyistä helpommin hyödyntää sisävesiliikenteen ja siihen liittyvien matkailukohteiden palveluja. Samalla palvelujen käytettävyys paranee kaikkien käyttäjien sekä erityisesti mm. lapsiperheiden ja ikääntyneiden osalta Tarkastelualue ja toimijat Hankkeen tarkastelualue ja kartoitetut matkaketjut sijaitsevat Ähtärinjärven alueella Kuusiokuntien seutukunnassa. Seutukunnan muodostavat Alavus, Kuortane, Lehtimäki, Soini, Töysä ja Ähtäri. Hankkeeseen ovat osallistuneet Ähtärin kaupunki ja Lehtimäen kunta. Tarkasteltavana vesiliikennealueena on ollut Ähtärinjärvi ja siihen liittyvät Ähtärin ja Suninsalmen satamat matkaketjuineen sekä Honkiniemen kurssikeskus. Matkaketjuihin liittyviä tarkasteltavia toiminta- ja palveluympäristöjä ovat olleet Lehtimäen opisto ja toimintakeskus sekä Ähtärin Eläinpuisto ja hotelli Scandic Mesikämmen. Selvityksessä mukana ovat olleet: Lehtimäen kunta Ähtärin kaupunki Lehtimäen opisto Lehtimäen Toimintakeskus, Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Honkiniemen kurssikeskus Ähtärin Eläinpuisto ja hotelli Scandic Mesikämmen 11

16 Hankkeen kuvaus ja lähtökohdat Lisäksi hankkeen ohjausryhmään ovat kuuluneet Liikenne- ja viestintäministeriön, Länsi- Suomen lääninhallituksen sekä Tiehallinnon Vaasan tiepiirin edustajat. Konsulttina selvitystyössä on ollut Ramboll Finland Oy. Hankeselvityksen laatiminen käynnistyi Lehtimäen kunnan aloitteesta keväällä Liittyvät hankkeet Selvitys liikuntarajoitteisten vesillä liikkumisen kehittämisestä Kuusiokuntien alueella on käynnissä seutukunnallinen elinkeinojen kehittämishanke Liikuntarajoitteisten vesillä liikkumisen kehittäminen. Hankkeessa selvitetään liikuntarajoitteisten mahdollisuudet järvikalastukseen, retkeilyyn ja järvimatkailuun Kuusiokuntien seutukunnassa (Ähtärinjärvi, Kuortaneenjärvi). Hankkeen toteuttaa Eero Aho Kuusiotekniikka Oy:stä. Tavoitteena on saada järvimatkailu ja kalastus nykyistä paremmin myös liikuntarajoitteisten käyttöön ja edistää sisävesiliikenteen tasa-arvoista käyttöä. Hankkeen painopiste on venekaluston erityisedellytysten kartoittamisessa. Keskeisenä tavoitteena on määritellä vesillä liikkumisessa tarvittavan kaluston ominaisuudet ja muunneltavuus erilaisten ryhmien tarpeiden mukaan. Hankkeen seuraavassa vaiheessa rakennetaan prototyyppi aluksesta. Lehtimäen esteetön toimintaympäristö -hanke Lehtimäen kunta kuuluu valtakunnalliseen Esteetön kunta -verkostoon. Kunta toteutti osana kansallista Esteetön Yhteiskunta projektia Lehtimäen esteetön toimintaympäristö suunnitteluhankkeen. Hanke oli monitasoinen sisältäen matkailullisen näkökulman, työvoimapoliittiset toimenpiteet sekä koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisen. 2.2 Tavoitteet Työn ohjelmointi- ja aloitusvaiheessa hankkeelle asetettiin eri tason tavoitteita paikallisista tavoitteista laajempiin seutukunnallisiin ja valtakunnallisiin tavoitteisiin sekä välittömistä tavoitteista pitkän tähtäimen välillisiin tavoitteisiin Paikalliset tavoitteet Paikallisia tavoitteita ovat Ähtärinjärven vesiliikenteen ja siihen liittyvien matkaketjujen ja matkailupalvelujen esteettömyyden tarpeiden tunnistaminen sekä nykytilannetta parantavien konkreettisten toimenpiteiden määrittely ja kiireellisten toimenpiteiden ohjelmointi. Lisäksi tavoitteena on antaa yleisiä ohjeita ja malleja esteettömyyden parantamiseksi alueella. Toimenpiteiden avulla liikkumis- ja toimintaesteiset voivat nykyistä helpommin hyödyntää opinto- ja kurssikeskusten, sisävesiliikenteen ja Eläinpuiston palveluja. Samalla palvelujen käytettävyys paranee kaikkien käyttäjien osalta. Välillisenä pitkän tähtäimen tavoitteena on, että kun tavoitteet esteettömyyden edistämisestä muutetaan toimenpideohjelman mukaisiksi konkreettisiksi toimenpiteiksi ja palveluiksi, ne muuttuvat vähitellen osaksi normaaleja toimintatapoja ja -menetelmiä Seutukunnalliset tavoitteet Tärkeä seutukunnallinen tavoite on, että EVELIINA -hankkeesta yhdessä Liikuntarajoitteisten vesillä liikkumisen kehittämishankkeen kanssa jatkossa kehittyy seutukunnallinen järvikalastuksen sekä järvimatkailun ohjelma ja esteetön palvelutuote. EVELIINA - hankkeen tavoitteena on ollut myös saada kokemusta esteettömyyden huomioivien palveluiden tuotteistamisen seutukunnallisista esteistä. Kolmanneksi hanke luo onnistuessaan pitkällä aikavälillä lisää palvelutyöpaikkoja. 12

17 Hankkeen kuvaus ja lähtökohdat Hankkeen laajemmat hyödyt Hanke toteuttaa Liikenne- ja viestintäministeriön esteettömyysstrategiassa esitettyä tavoitetta kehittää sisävesiliikenteen soveltuvuutta liikuntaesteisten matkustajien käyttöön ja edistää vesiliikenteen palvelujen tasa-arvoista hyödyntämistä. Sisävesiliikenteen matkailupalveluihin liittyviä esteettömyysselvityksiä tai kehittämishankkeita ei ole vielä juurikaan toteutettu. EVELIINA -hankkeesta samoin kuin käynnissä olevasta Liikuntarajoitteisten vesillä liikkumisen kehittämishankkeesta saatavia kokemuksia ja menetelmiä voidaan valtakunnallisesti hyödyntää sisävesiliikenteen matkaketjujen, satama-alueiden ja alusten esteettömyyden kehittämisessä. 2.3 Lähtökohdat Käyttäjäryhmät ja esteettömyyden erityistarpeet Helppokäyttöinen, esteetön ympäristö palvelee kaikkia käyttäjäryhmiä, mutta erityisesti sitä tarvitsevat lapsiperheet, ikääntyneet sekä liikkumis- ja toimintakyvyiltään eri tavalla rajoittuneet käyttäjäryhmät. Liikkumis- ja toimintaesteiset Kohdealueella on valtakunnallisestikin katsoen paljon liikkumis- ja toimintaesteisiä käyttäjiä. Lehtimäen keskustassa (Keskikylä) on moni- ja vaikeavammaisten erityiskansanopisto Lehtimäen opisto monipuolisine palveluineen ja Kirkonkylässä Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän ylläpitämä kehitysvammaisten toimintakeskus. Opistossa kurssitetaan vuosittain yli henkilöä. Päivittäin opistolla asuu ja opiskelee ja keskustan palveluja käyttää henkilökohtaisten avustajien avustuksella 80 moni- ja vaikeavammaista. Opiston ja palvelujen lisäksi keskustaajamassa sijaitsevat vammaisten tukiasunnot, sotaveteraanien ja vanhusten palveluasuntoja sekä vanhainkoti. Kuva 1. Lehtimäen opiston opiskelijoita yhteiskuvassa opiston päärakennuksen edessä, kuva Lehtimäen opisto 2005 julkaisu. 13

18 Hankkeen kuvaus ja lähtökohdat Vaikea- ja monivammaisten toimintaympäristön vaatimukset vaihtelevat käyttäjien liikunta- ja toimimiskykyrajoitteista riippuen. Esteetön, turvallinen, helppokäyttöinen ja ohjaava ympäristö edesauttavat liikkumis- ja toimintaesteisten käyttäjien itsenäistä liikkumista. Toimintakyvyiltään voimakkaasti rajoittuneet tarvitsevat usein liikkumiseensa apuvälineitä ja/tai henkilökohtaisen avustajan. Palvelujen saavutettavuus on tärkeää. Lähiympäristön tulisi olla myös liikkumiseen rohkaisevaa ja houkuttelevaa sekä toimintakykyä monipuolisesti ylläpitävää. Lapsiperheet ja ikääntynyt väestö Seutukunnan matkailukohteet ovat pääosin perhematkailukohteita, joiden kävijöistä suuri osa on lapsiperheitä. Seutukunnan tärkein matkailukohde on Ähtärin Eläinpuisto, joka on valtakunnallisesti merkittävä perhematkailukohde yli vuosittaisella kävijällään. Seutukunnan väestön kehitys ja väestön ikärakenteen kehittyminen on ollut huolestuttavaa viime vuosikymmeninä. Kokonaisväkimäärän vähentyessä ikääntyneiden määrä lisääntyy kovaa vauhtia ja nuoren aikuisväestön (20 35 v) määrä vähenee (www.kuudestaan.net ). Kehitys on samansuuntaista muualla Suomessa kasvukeskusten ulkopuolisilla alueilla. Kuusiokuntien alueella on herätty tilanteeseen ja ryhdytty toimiin kehityksen suunnan muuttamiseksi. Seutukunnassa on mm. vireillä monipuolisia matkailun ja elinkeinon kehittämishankkeita. Lapsiperheiden ja ikääntyneiden toimintaympäristön edellytyksiä ovat esteetön ja turvallinen liikkumisympäristö. Kummatkin ryhmät käyttävät yleensä paljon yleisiä palveluja, joten niiden saavutettavuus korostuu. Palvelujen tulee olla esteettömästi saavutettavissa rattaiden ja apuvälineiden kanssa sekä huonojalkaisille. Vanhusten ja lasten havainnointi- ja reagointikyky sekä fyysinen toimintakyky liikenneympäristössä ovat heikompia kuin aikuisten, joten ympäristön tulee olla turvallinen, ohjaava ja helppokäyttöinen. Jalankulun ja autoliikenteen risteämispaikkojen tulee olla erotettuja tai erityisen turvallisia. Vanhukset, mutta myös muut käyttäjäryhmät tarvitsevat reittien varrelle levähdyspaikkoja Matkailun edellytykset alueella Ähtärinjärveen tukeutuvat virkistys- ja matkailupalvelut Seutukunnan tärkeimmät matkailu- ja virkistyspalvelut sekä kurssikeskustoiminta keskittyvät Ähtärinjärven ympärille, joka on seutukunnan suurin vesistöalue (32 km pitkä, 2-4 km leveä). Järvellä on Merenkulkulaitoksen ylläpitämä 40 kilometrin mittainen veneilyreitti. Järven eteläpäässä sijaitsevat valtakunnallisesti merkittävä perhematkailukohde Ähtärin Eläinpuisto, Eläinpuiston leirintäalue ja mökkikylä sekä arkkitehtuuriltaan ainutlaatuinen, osin kallioon louhittu kylpylähotelli Scandic Mesikämmen. Tärkeimpiä satamia ovat Suninsalmen satama Lehtimäellä sekä Ähtärin satama järven eteläpäässä lähellä Eläinpuistoa ja hotelli Scandic Mesikämmentä. Lisäksi järven rannalle sijoittuvat Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän omistama Pekonrannan kehitysvammaisten leirikeskus sekä Seinäjoen seurakunnan kurssikeskus Honkiniemi. Rannoilla on myös runsaasti loma-asutusta. Järvellä pääsee kalastamaan ja saalistakin on luvassa. Ähtärinreitin kalastusalue kattaa Lehtimäen, Soinin ja Ähtärin vesialueet. Yhteispinta-ala on noin hehtaaria. Saaliiksi voi saada mm. kuhaa, haukea, ahventa ja kirjolohta. Järveen tukeutuvaa ympärivuotista matkailu- ja virkistyskäyttöä olisi edelleen mahdollista lisätä. Liikkumis- ja toimintarajoitteisten kalastus- ja virkistyspalveluista on kysyntää. Järvellä on ollut aiemmin vesibussiliikennettä, joka loppui yrittäjän jäätyä eläkkeelle. 14

19 Hankkeen kuvaus ja lähtökohdat Muut matkailu- ja virkistyspalvelut Seutukunnan alueella on myös runsaasti vielä osin hyödyntämätöntä matkailullista potentiaalia. Tuurin kauppakeskus ja sen ympärille kasvanut vähittäiskauppapalvelujen keskittymä sijaitsevat Ähtärinjärven itäpuolella vajaan kahdenkymmenen kilometrin päässä vesiliikenteen satamista. Noin tunnin ajomatkan päässä sijaitsee maakuntakeskus Seinäjoki, jossa järjestetään vuosittain useita suuria kesätapahtumia kuten Provinssirock ja Tangomarkkinat. Lehtimäen kirkonkylän ja Suokonmäen Peräkylän alueet ovat valtakunnallisesti merkittäviä kulttuurimaisema-alueita. Ähtärinjärven ympäristön vedenjakaja-alueen mäkimaisemat korkeuseroineen poikkeavat tyypillisestä eteläpohjalaisesta maisemasta. Järven itäpuolella Soinissa sijaitsee Vuorenmaan laskettelukeskus latureitteineen. Kaikkineen seutukunnan alue tarjoaa hyvät lähtökohdat luontoon perustuville loma- ja virkistyspalveluille. Ähtärin keskustassa sijaitsevassa Pirkanpohjan vanhassa, arkkitehti Elsi Borgin vuonna 1934 suunnittelemassa rakennuksessa korkeatasoista koti- ja ulkomaista taidetta vaihtuvissa näyttelyissä. Taidekeskuksen kokoelmissa on teoksia mm. seuraavilta taiteilijoilta: Salvador Dali, Corneille, Alberto Magnelli, Joan Miro ja Pablo Picasso. Pirkanpohjan uudisrakennuksessa sijaitsee Eero Hiirosen pysyvä näyttely. Kokoelma käsittää yli 200 professori ja kuvanveistäjä Hiirosen teosta, joista varhaisimmat ovat 1950-luvulta. Ähtärin kotiseutumuseoon on kerätty vanhoja ähtäriläisiä esineitä ja rakennuksia Kalastus- ja luontomatkailu kaikille Liikkuminen ja ulkoilmaharrastukset kuuluvat kaikille Vaikka liikkuminen luonnossa, ulkoilmaharrastukset ja niihin liittyvät luontokokemukset ovat keskeisiä ja tärkeitä vapaa-ajan viettotapoja ja virkistysmuotoja suomalaisille, ne jäävät monesti liikkumis- ja toimintarajoitteisille saavuttamattomiksi tai vaikeasti saavutettaviksi. Rakennetun ympäristön ja erityisesti julkisten sisätilojen osalta on jo pitkään pyritty liikuntaesteettömyyteen, jota lainsäädäntökin edellyttää. Myös ulkoliikuntaympäristöä tulee kehittää mahdollisimman suurelta osin vammaisten, vanhusten ja muiden liikkumisrajoitteisten kannalta toimivaksi ympäristöksi (Verhe 1994). Vammaiset, pitkäaikaissairaat ja ikääntyneet viettävät usein olosuhteiden pakosta runsaasti aikaa sisällä. Ulkoilu kohottaa kuntoa ja virkistää sekä ruumiillisesti ja henkisesti. Hyväkuntoiset myös selviävät omatoimisemmin päivittäisistä askareistaan. Jotta kaikki pääsevät esteettä ulkoilemaan ja harrastamaan, tarvitaan esteettömiä liikkumisympäristöjä ja usein myös erikoisryhmien tarpeet tuntevia ohjaajia ja avustajia sekä sovellettuja liikuntamuotoja ja teknisiä apuvälineitä. Lisäksi tarvitaan myös liikkumis- ja toimintaesteisille soveltuvassa muodossa olevaa tietoa olevista mahdollisuuksista sekä pääsystä virkistyspaikoille. Edellytykset kalastuksen ja vesiliikenteen esteettömyydelle Lähes kaikki vammaiset kykenevät ohjaamaan venettä itsenäisesti ja voivat siten veneillä yhdenvertaisina muiden harrastajien kanssa. Melonta edellyttää kohtalaisen hallitua tasapainoa. Liikkumisesteisille soveltuvat erityisesti tilavat, tasapohjaiset kanootit, joiden tukevuutta on parannettu. Kalastaminen on liikkumis- ja toimintaesteisille hyvin soveltuva tapa nauttia ulkoilmasta, luonnosta ja vesistöistä. Se vaatii vain vähän fyysistä voimaa ja sitä voi harrastaa eritasoisella asiantuntemuksella. Kalastusta varten on saatavilla erilaisia erikoisvarusteita ja apuvälineitä ja sitä voi harrastaa myös talvella. Vaikeinta ja harrastusta rajoittavaa saattaa olla pääsy veden äärelle, veneeseen tai jäälle. 15

20 Hankkeen kuvaus ja lähtökohdat Jotta liikkumis- ja toimintaesteiset voivat tasavertaisesti hyödyntää kalastukseen ja vesiliikenteeseen liittyviä ulkoilu- ja virkistysmahdollisuuksia, heille on järjestettävä esteettömät liikkumismahdollisuudet venesatamissa sekä niihin liittyvissä huolto- ja palvelutiloissa. Liikkumisesteisille paras venelaiturityyppi on tukeva ponttonilaituri. Tällöin siirtyminen laiturilta veneeseen ja pois sujuvat veden korkeuden vaihteluista huolimatta. Ponttonilaiturille tulee johtaa loiva, käsijohteilla varustettu yhdyssilta eikä liitoskohtiin saa jäädä pyörätuolin liikkumista estäviä tai kompastumisvaaraa aiheuttavia tasoeroja. Laituri tulee mitoittaa invamitoitusohjeiden mukaisesti ja varustaa putoamisen estämiseksi käsijohteilla sekä reunapalkilla. Veneisiin siirtymisen tulee tapahtua hallitusti ja turvallisesti. Korkeisiin aluksiin päästään turvallisesti maihinnoususiltaa pitkin tai nostolaitteen avulla. Nostolaitteen tulisi olla käytettävissä, jos veneen ja laiturin tasoero on yli 400 mm. (Verhe 1994, s. 195) 2.4 Käytetyt menetelmät Hankeselvitys toteutettiin kolmessa vaiheessa. 1. Ensimmäisessä vaiheessa määriteltiin tarkasteltavat toimintaympäristöt ja matkaketjut sekä kartoitettiin käyttäjien ja keskeisten toimijoiden tarpeet. Kartoitus tehtiin haastattelujen ja kirjallisen kyselyn avulla. 2. Toimintaympäristöjen ja matkaketjujen fyysisen ympäristön esteettömyyden nykytila kartoitettiin maastossa. 3. Tarve- ja esteettömyyskartoituksen perusteella koostettiin analyysi esteettömyyden nykytilasta sekä laadittiin toimenpidesuositukset esteettömyyden parantamiseksi. Toimijoiden haastattelut ja kysely Käyttäjien ja keskeisten toimijoiden tarpeiden kartoittamiseksi konsultti haastatteli matkailupalvelujen ja toimintaympäristöjen edustajia (Ähtärin Eläinpuisto, hotelli Scandic Mesikämmen, Lehtimäen opisto, Lehtimäen toimintakeskus, Honkiniemen kurssikeskus) esteettömyyden tarpeista ja mahdollisista ongelmakohdista edustamissaan toimintaympäristöissä. Ohjausryhmän edustajille sekä matkailupalveluyrittäjille lähetettiin kirjallinen kysely kesäkuussa Kyselyn tavoitteena oli pohjustaa maastokartoitusta tunnistamalla käyttäjäryhmien kokemat ongelmat omassa toimintaympäristössään sekä kartoittaa käyttäjäryhmien tarpeet ja toiveet Ähtärinjärven veneily- ja matkailupalveluihin liittyen. Kysely ja siihen liittyvä muistilista on esitetty liitteissä 1 ja 2, yhteenveto liitteessä 3. Esteettömyyskartoitus maastossa Kartoitettavilla alueilla tehtiin silmämääräinen maastokartoitus kesällä Kartoituksen perusteella arvioitiin fyysisen ympäristön esteettömyyden nykytila ja korjaustarpeet. Kartoitus kohdennettiin ulkotiloihin ja palvelujen saavutettavuuteen. Kartoituksessa tarkasteltiin erityisesti seuraavia osatekijöitä: Alueen tai reitin hahmotettavuus ja eri toimintojen jäsentyminen Alueiden ja reittien pinnoitteet, kaltevuudet ja tasoerot sekä pintojen kunto ja tasaisuus Jalkakäytävien ja kevyen liikenteen väylien jatkuvuus, fyysiset esteet reiteillä sekä mahdolliset katkoskohdat Kadunylitysten ja risteyskohtien järjestelyt ja turvallisuus Opasteiden selkeys ja opastuksen puutteet Pysäkkien järjestelyt Valaistus ja sen puutteet Laiturijärjestelyt ja niiden saavutettavuus Portaiden, luiskien, sisäänkäyntien ja ovien saavutettavuus ja esteettömyys 16

JOLLA Joensuun seudun joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen laatukäytävät

JOLLA Joensuun seudun joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen laatukäytävät JOLLA Joensuun seudun joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen laatukäytävät KONTIOLAHDELLE LEHMO MARJALA NOLJAKKA MUTALA RANTAKYLÄ YLÄMYLLY NIINIVAARA REIJOLA NIITTYLAHTI POHJOIS-kARJALAN OPISTO JOLLA Joensuun

Lisätiedot

Fyysinen esteettömyys Ulvilan kaupungissa

Fyysinen esteettömyys Ulvilan kaupungissa Fyysinen esteettömyys Ulvilan kaupungissa 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Millainen on esteetön liikkumisympäristö?...5 Maankäyttö- ja rakennuslaki...5 Maankäyttö- ja rakennusasetus...6 Laajennetun

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYDEN KEHITTÄMINEN KOTKASSA. Tutkimusraportti Liikenne- ja viestintäministeriön ELSA-tutkimusohjelman hankkeesta

ESTEETTÖMYYDEN KEHITTÄMINEN KOTKASSA. Tutkimusraportti Liikenne- ja viestintäministeriön ELSA-tutkimusohjelman hankkeesta ESTEETTÖMYYDEN KEHITTÄMINEN KOTKASSA Tutkimusraportti Liikenne- ja viestintäministeriön ELSA-tutkimusohjelman hankkeesta Esteettömyyden kehittäminen Kotkassa Kotkan kaupunki Joulukuu 2005 Esteettömän

Lisätiedot

Järvenpään esteettömyyden toimenpideohjelma ja joukkoliikenteen kehittämissuunnitelma

Järvenpään esteettömyyden toimenpideohjelma ja joukkoliikenteen kehittämissuunnitelma Ramboll Knowledge taking people further --- Järvenpään kaupunki Järvenpään esteettömyyden toimenpideohjelma ja joukkoliikenteen kehittämissuunnitelma syyskuu 2005 Ramboll PL 718, Aleksanterinkatu 21 A

Lisätiedot

Loppuraportti. Esteettömyysstrategia Pvm 2.6.2009. TEKNINEN KESKUS Sivu 2/44

Loppuraportti. Esteettömyysstrategia Pvm 2.6.2009. TEKNINEN KESKUS Sivu 2/44 TEKNINEN KESKUS Sivu 1/44 Passeli Oulu kaupunki kaikille Rakennetun ympäristön esteettömyysstrategia ja toimintaohjelma 2020 06/2009 TEKNINEN KESKUS Sivu 2/44 TEKNINEN KESKUS Sivu 3/44 ESIPUHE Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Esteettömän liikkumisen tutkimus ja kehittämisohjelma elsa 2003 2006

Esteettömän liikkumisen tutkimus ja kehittämisohjelma elsa 2003 2006 TKL 25 Esteetön esimerkkilinja TKL 25 Esteetön esimerkkilinja 3 Esteettömän liikkumisen tutkimus ja kehittämisohjelma elsa 2003 2006 Esteetön liikennejärjestelmä on sellainen, että myös lapset, iäkkäät

Lisätiedot

ESTEETTÖMIEN REITTIEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS UUSILLA ASUINALUEILLA Case Vuores

ESTEETTÖMIEN REITTIEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS UUSILLA ASUINALUEILLA Case Vuores ESTEETTÖMIEN REITTIEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS UUSILLA ASUINALUEILLA Case Vuores TIIVISTELMÄ Työssä tarkastellaan pilottikohteen avulla esteettömien reittien suunnittelua kahdesta näkökulmasta: - miten

Lisätiedot

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN ESTEETTÖMYYSKARTOITUS Opas kartoituksen tilaajalle ja toteuttajalle

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN ESTEETTÖMYYSKARTOITUS Opas kartoituksen tilaajalle ja toteuttajalle RAKENNETUN YMPÄRISTÖN ESTEETTÖMYYSKARTOITUS Opas kartoituksen tilaajalle ja toteuttajalle Invalidiliitto RAKENNETUN YMPÄRISTÖN ESTEETTÖMYYSKARTOITUS Opas kartoituksen tilaajalle ja toteuttajalle Invalidiliitto

Lisätiedot

Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisut 2002:11 ESTEETÖN HELSINKI -PROJEKTI. Kuva: Mauri Helenius ESTEETÖN TÖÖLÖNLAHDEN

Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisut 2002:11 ESTEETÖN HELSINKI -PROJEKTI. Kuva: Mauri Helenius ESTEETÖN TÖÖLÖNLAHDEN Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisut 2002:11 ESTEETÖN HELSINKI -PROJEKTI Kuva: Mauri Helenius ESTEETÖN TÖÖLÖNLAHDEN PUISTOREITTI KEHITYSHANKE 2002 HELSINGIN KAUPUNKI KUVAILULEHTI RAKENNUSVIRASTO

Lisätiedot

ESTEETTÖMÄSTÄ ULKOILUPUISTOSTA JA SEN TOIMINNALLISESTA SISÄLLÖSTÄ

ESTEETTÖMÄSTÄ ULKOILUPUISTOSTA JA SEN TOIMINNALLISESTA SISÄLLÖSTÄ VIITTEELLINEN SUUNNITELMA ESTEETTÖMÄSTÄ ULKOILUPUISTOSTA JA SEN TOIMINNALLISESTA SISÄLLÖSTÄ LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan koulutusohjelma Miljöösuunnittelu Tutkintotyö Syksy 1999 Hanna Kuisma SISÄLLYS

Lisätiedot

KESKI-KARJALAN SEUDUN LIIKENNESUUNNITELMA

KESKI-KARJALAN SEUDUN LIIKENNESUUNNITELMA KESKIKARJALAN SEUDUN LIIKENNESUUNNITELMA Kiteen kaupunki Rääkkylän kunta Kesälahden kunta Tohmajärven kunta ItäSuomen lääninhallitus SavoKarjalan tiepiiri PohjoisKarjalan liitto Kansikuva: SitoKuopio Oy

Lisätiedot

Haapaveden liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 RAPORTTEJA 118 2014

Haapaveden liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 RAPORTTEJA 118 2014 Haapaveden liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 RAPORTTEJA 118 2014 Haapaveden liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 CHRISTEL KAUTIALA MIKA RÄSÄNEN EIJA YLI-HALKOLA HANNA PUOLIMATKA EILA KÖNGÄS 3 RAPORTTEJA

Lisätiedot

Siikalatvan liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 RAPORTTEJA 115 2014

Siikalatvan liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 RAPORTTEJA 115 2014 Siikalatvan liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 RAPORTTEJA 115 2014 Siikalatvan liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 CHRISTEL KAUTIALA MIKA RÄSÄNEN EIJA YLI-HALKOLA HANNA PUOLIMATKA EILA KÖNGÄS 3 RAPORTTEJA

Lisätiedot

Kuivajärven retkeilyalueen esteettömyyssuunnitelma

Kuivajärven retkeilyalueen esteettömyyssuunnitelma Kuivajärven retkeilyalueen esteettömyyssuunnitelma Eero Renell CENTRIA TUTKIMUS- JA KEHITYS ISTO-HANKE 30.4.2008 Sisällysluettelo 1. Johdanto 4 2. Työn lähtökohdat ja tavoitteet 5 3. Ympäristö 7 4. Esteetön

Lisätiedot

Tämän tutkimuksen ohjaamisesta vastaavaan työjaokseen ovat kuuluneet

Tämän tutkimuksen ohjaamisesta vastaavaan työjaokseen ovat kuuluneet 2 ESIPUHE Liikenneministeriö on 7.12.1998 asettanut joukkoliikenteen esteettömyyttä ja helppokäyttöisyyttä käsittelevän työryhmän, jonka tarkoituksena on edistää joukkoliikenteen soveltuvuutta erityisesti

Lisätiedot

Hilkka Niskala & Päivi Nurkkala ANNA METSÄN HOUKUTTAA, ANNA POLUN VIEDÄ. Suunnitelma esteettömästä luontopolusta Ruukin Mäkelänkankaalle.

Hilkka Niskala & Päivi Nurkkala ANNA METSÄN HOUKUTTAA, ANNA POLUN VIEDÄ. Suunnitelma esteettömästä luontopolusta Ruukin Mäkelänkankaalle. Hilkka Niskala & Päivi Nurkkala ANNA METSÄN HOUKUTTAA, ANNA POLUN VIEDÄ. Suunnitelma esteettömästä luontopolusta Ruukin Mäkelänkankaalle. Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

OMIN JALOIN. - elävä raitti kohtaamispaikkana. Yleissuunnittelun kohteina Ruukin Luohuan kylä, Sievin Asemakylä ja Ylivieskan ydinkeskusta

OMIN JALOIN. - elävä raitti kohtaamispaikkana. Yleissuunnittelun kohteina Ruukin Luohuan kylä, Sievin Asemakylä ja Ylivieskan ydinkeskusta OMIN JALOIN - elävä raitti kohtaamispaikkana Yleissuunnittelun kohteina Ruukin Luohuan kylä, Sievin Asemakylä ja Ylivieskan ydinkeskusta POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ RUUKIN

Lisätiedot

Tuomiojärven Laajavuoren alueellinen virkistysreittisuunnitelma

Tuomiojärven Laajavuoren alueellinen virkistysreittisuunnitelma Tuomiojärven Laajavuoren alueellinen virkistysreittisuunnitelma 14.12.2011 Jyväskylän kaupunki Laajavuoren alueellinen virkistysreittisuunnitelma 2011 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Työn tavoitteet...

Lisätiedot

Esteetön ympäristö kaikille. Miten huomioimme ikääntyneet sekä liikkumisja toimimisesteiset tienpidossa

Esteetön ympäristö kaikille. Miten huomioimme ikääntyneet sekä liikkumisja toimimisesteiset tienpidossa Esteetön ympäristö kaikille Miten huomioimme ikääntyneet sekä liikkumisja toimimisesteiset tienpidossa Teksti: Tytti Viinikainen, Tiehallinto ja Erika Helin, Insinööritoimisto A-Tie Oy Kuvitus ja taitto:

Lisätiedot

ESIPUHE. Työryhmä teetti konsulttityönä useita osaselvityksiä, joiden tekemistä ovat ohjanneet pienemmät työjaokset. Osaselvityksissä on mm.

ESIPUHE. Työryhmä teetti konsulttityönä useita osaselvityksiä, joiden tekemistä ovat ohjanneet pienemmät työjaokset. Osaselvityksissä on mm. ESIPUHE Liikenneministeriö asetti 7.12.1998 joukkoliikenteen esteettömyyttä ja helppokäyttöisyyttä käsittelevän työryhmän, jonka tarkoituksena oli edistää joukkoliikenteen soveltuvuutta erityisesti vammaisille,

Lisätiedot

Joukkoliikenteen laatukäytäväselvitys

Joukkoliikenteen laatukäytäväselvitys RAPORTTEJA 5 2012 Joukkoliikenteen laatukäytäväselvitys Kurikka - Ilmajoki - Seinäjoki - Lapua TONI JOENSUU SUSANNA HARVIO ANNAKREETA SALMELA ANNA-SOFIA HYVÖNEN Joukkoliikenteen laatukäytäväselvitys Kurikka

Lisätiedot

VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017

VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017 12.5.2014 1 Vanhusneuvosto Perusturvalautakunta 21.5.2014 liite nro VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Kuva Js-media "Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä

Lisätiedot

Asunto ja elämänkaari

Asunto ja elämänkaari Eija Kyllönen, Marja Kurenniemi Asunto ja elämänkaari Katsaus asumisen laatua koskevaan tutkimukseen Aiheita 23/2003 ISBN 951-33-1423-5 ISSN 1236-9845 Stakesin monistamo, Helsinki 2003 KUVAILULEHTI Julkaisun

Lisätiedot

Pyhännän liikenneturvallisuussuunnitelma LUONNOS 13.1.2014

Pyhännän liikenneturvallisuussuunnitelma LUONNOS 13.1.2014 Pyhännän liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 LUONNOS 13.1.2014 RAPORTTEJA X 2015 HAAPAVEDEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2014 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Taitto: Mervi

Lisätiedot

0 JOHDANTO 1 0.1 Ohjelman laadinta ja koordinaatiotyöryhmän kokoonpano 1 0.2 Turun esteettömyystoiminnan historia 1 0.3 Työryhmän esitys 3

0 JOHDANTO 1 0.1 Ohjelman laadinta ja koordinaatiotyöryhmän kokoonpano 1 0.2 Turun esteettömyystoiminnan historia 1 0.3 Työryhmän esitys 3 tarttis päästä SISÄLLYS 0 JOHDANTO 1 0.1 Ohjelman laadinta ja koordinaatiotyöryhmän kokoonpano 1 0.2 Turun esteettömyystoiminnan historia 1 0.3 Työryhmän esitys 3 1 OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT 4 1.1 Esteettömyyden

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030 Liikennejärjestelmätyöryhmä 23.5.2012 Kuntajohtajakokous 8.6.2012 Seutuhallitus 27.6.2012 Maanmittauslaitos, lupa nro 293/MML/12 Pohjakartta

Lisätiedot

KESKUSTAN ASUINKERROSTALOJEN PERUSPARANNETTAVIEN PIHOJEN KEHITTÄMINEN IKÄÄNTYVIEN ASUKKAIDEN TARPEISIIN

KESKUSTAN ASUINKERROSTALOJEN PERUSPARANNETTAVIEN PIHOJEN KEHITTÄMINEN IKÄÄNTYVIEN ASUKKAIDEN TARPEISIIN 1 Tulevaisuuden senioriasuminen (TSA) tutkimus KESKUSTAN ASUINKERROSTALOJEN PERUSPARANNETTAVIEN PIHOJEN KEHITTÄMINEN IKÄÄNTYVIEN ASUKKAIDEN TARPEISIIN OULUN YLIOPISTO Arkkitehtuurin osasto Korjausrakentamisen

Lisätiedot

Esteettömyys. ja ikääntyneiden palvelutarve. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2005:11

Esteettömyys. ja ikääntyneiden palvelutarve. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2005:11 Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2005:11 Annamari Ruonakoski, Sakari Somerpalo, Juha Kaakinen ja Riitta Kinnunen Esteettömyys ja ikääntyneiden palvelutarve SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ LIIKENNE-

Lisätiedot

Ikääntyneiden liikkuminen ja tienpito

Ikääntyneiden liikkuminen ja tienpito Ville Lehmuskoski, Kimmo Rönkä, Maarit Wiik & Riikka Kallio Ikääntyneiden liikkuminen ja tienpito Tiehallinnon selvityksiä 14/2002 Ville Lehmuskoski, Kimmo Rönkä, Maarit Wiik & Riikka Kallio Ikääntyneiden

Lisätiedot

Pyörämatkailun edistämisohjelma, selvitys ohjelman laatimis- ja sisältötarpeista

Pyörämatkailun edistämisohjelma, selvitys ohjelman laatimis- ja sisältötarpeista 1 Valtakunnallinen pyörämatkailureittityöryhmä 17.11.2003 Pyörämatkailun edistämisohjelma, selvitys ohjelman laatimis- ja sisältötarpeista Sisällysluettelo: 1. Johdanto 2. Pyörämatkailupolitiikan tarve

Lisätiedot