Pvm Venäjän ja Itä-Euroopan instituutti Antinkatu 1. Dnro 20/210/ HELSINKI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pvm 10.06.2009. Venäjän ja Itä-Euroopan instituutti Antinkatu 1. Dnro 20/210/2009 00100 HELSINKI"

Transkriptio

1 Pvm Venäjän ja Itä-Euroopan instituutti Antinkatu 1 Dnro 20/210/ HELSINKI Asia: Opetusministeriön tilinpäätöskannanotto Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin vuoden 2008 toiminnasta Kannanoton säädösperusta ja valmistelu Valtion talousarviosta annetun lain (423/1988) ja talousarvioasetuksen ( /1243) 66i :n ( /254) mukaan ministeriön on annettava vuosittain viimeistään varainhoitovuotta seuraavana kesäkuun 15. päivänä perusteltu kannanotto hallinnonalansa tiliviraston ja valtion rahaston tilinpäätöksestä ja niistä toimenpiteistä, joihin tilinpäätös ja siitä annettu valtiontalouden tarkastusviraston tilintarkastuskertomus ja muut tiliviraston toimintaa ja taloutta sekä tilinpäätöstä koskevat selvitykset ja lausunnot antavat aihetta. Venäjän ja Itä-Euroopan instituuttia koskeva kannanotto on valmisteltu opetusministeriön kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osaston asianomaisella alaisen viraston ohjauksesta vastaavan taideyksikön kulttuuriviennin- ja vaihdon tulosalueella. Arvio toiminnan vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden kehityksestä ja asetettujen tulostavoitteiden toteutumisesta Venäjän ja Itä-Euroopan instituutista on säädetty laissa (L 857/1992) ja asetuksessa (A 1100/2001). Opetusministeriön vuonna 2005 hyväksytyn Taiteen ja kulttuurin Venäjä - ohjelman ja Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti sekä helmikuussa 2007 valmistuneen instituutia koskevan selvityksen pohjalta instituuttia kehitetään monipuoliseksi kansainväliseksi ja valtakunnalliseksi kulttuurin ja taiteen kentässä toimivaksi osaamisja palvelukeskukseksi sekä kentän sisällä laajasti verkottuneeksi asiantuntijalaitokseksi. Asetuksessa määrättyjen tehtävien sekä instituutin toimintaa ohjaavien toimintaohjelmien ja suunnitelmien pohjalta opetusministeriö on vahvistanut tavoitteet Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin toiminnalle vuosille opetusministeriön ja Instituutin välisessä tulossopimuksessa Tulossopimuksessa todetaan, että "Vuoden 2008 alussa aloittava Instituutin uusi johtaja ja opetusministeriö voivat tarvittaessa tarkentaa tätä sopimusta vuoden 2008 alkupuolella". Tulossopimusta tarkennettiin tavoitteena toimintamuotojen modernisointi ja vaikuttavuuden lisääminen. Alkuvuodesta 2008 Instituutin missio ja toiminta-ajatus uudistettiin lain ja asetuksen puitteissa sekä ottaen huomioon toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset ja vuonna 2007 instiuutista tehdyn selvitystyön tulokset että käytettävissä olevat resurssit. Instituutin organisaatio uudistettiin vastaamaan uusia toimintalinjauksia, instituutille IDA:

2 Sivu 2/7 luotiin kehittämissuunnitelma ja eri yksiköille omat toimintasuunnitelmat. Yhteistyötä opetusministeriön ja keskeisten sidosryhmien kanssa tiivistettiin sekä aloitettiin toiminnan määrällisten ja laadullisten mittareiden kehittämistyö. Arvio toiminnan vaikuttavuudesta Instituutti on arvioinut tulossopimuksessa sovitun toimintannan, palvelutarjonnan ja kehittämistavoitteiden vaikuttavuutta kansainvälisellä tasolla sekä kotimaassa. Kansainvälistä vaikuttavuutta on saavutettu osallistumalla Pohjoisen ulottuvuuden kulttuurikumppanuuden valmisteluun opetusministeriön ja eri sidosryhmien kanssa. Lisäksi Instituutti on ollut mukana edistämässä yhteispohjoismaisen kulttuuri- ja elinkeinoelämän sektorien välisen KreaNord -hankkeen toimeenpanoa Suomessa. Tämä kehitys on linjassa niiden toimenpiteiden kanssa, joita opetusministeriö piti vuoden 2007 tilinpäätöskannanotos-saan tarpeellisina vuoden 2008 toiminnan kehittämisessä. Kotimaassa Instituutti on kasvattanut vaikuttavuuttaan uuden strategian ja toimintasuunnitelman mukaisesti suuntaamalla toimintaa ulospäin verkottumisen, uudistetun www-sivuston ja suurien yleisötilaisuuksien avulla. Näin edistettiin monikulttuurisuutta, tuettiin Venäjältä ja Itä-Euroopasta muuttaneiden kieltä ja kulttuuria sekä integraatiota suomalaiseen yhteiskuntaan. Toiminnan vaikuttavuutta lisättiin välittämällä aktiivisesti informaatiota tulossopimuksessa sovituilta alueilta mm. Pohjoisen ulottuvuuden kulttuurikumppanuusvalmisteluista tapaamisten, seminaarien, tilaisuuksien ja Internetin avulla sekä osallistumalla verkostotyöhön. Instituutti on toimittanut venäjänkielisen Suomi-internetsivuston venäjänkielisille Venäjällä ja Suomessa, uudistanut kirjaston profiilia ja kehittänyt sitä yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa osana Keskustakirjastosuunnitelmia. Instituutti laati myös laajan sidosryhmärekisterin, jota voidaan hyödyntää tiedottamisessa, hanketyössä ja verkottamisessa. Näiden informaatiokanavien kautta Instituutti on kasvattanut vaikuttavuuttaan sovituilla tulosalueilla ja toimintansa kannalta keskeisten kohderyhmien keskuudessa. Uuden strategiansa mukaisesti Instituutti panosti toimintakertomusvuonna innovatiiviseen toimintaan valmistelemalla yhteistoiminnassa opetusministeriön kanssa kolmivuotisen Luova kompassi -lähialueyhteistyöhankkeen. Hankkeella kehitetään Pohjoisen ulottuvuuden alueella uudentyyppisiä kulttuuri- ja elinkeinosektorin yhteisiä luovan talouden hankkeita Suomen ja Venäjän välillä. Instituutti laati yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman skeä kestävän kehityksen strategian, jotka edistävät monikulttuurisuutta käytönnön toiminnassa sekä tuovat instituutin palvelut lähemmäksi erityispalveluja tarvitseville asiakkaille. Edellämanitut kehittämistoimet lisäsivät Instituutin tulossopimuksessa sovittujen tehtävien yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Arvio toiminna tuloksellisuudesta Instituutti on kehittänyt toimintaansa uuden johtajan aloitettua työnsä vuoden 2008 alusta ja toteuttanut tuloksekkaasti tulossopimuksessa sovittuja tavoitteita sekä toimenpiteitä, joita opetusministeriö piti vuoden 2007 tilinpäätöskannanotossaan tarpeellisina vuoden 2008 toiminnan kehittämisessä.

3 Sivu 3/7 Vuoden 2007 tilinpäätöskannanotossaan opetusministeriö totesi, että Instituutin tulee edelleen terävöittää toimintansa missiota, visiota ja strategiaa vuoden 2008 toiminnassaan. Instituutin johtokunta vahvisti kesällä 2008 uuden vision ja toimintaajatuksen, jonka mukaan Instituutti kehittää tiedotus-, konsultointi- ja hankevalmistelupalveluja kulttuurisektorin luovien alojen toimijoille, toimeenpanee integraatioon tähtääviä monikulttuurisia hankkeita, osallistuu lähialueyhteistyöhön sekä avustaa opetusministeriötä EU:n ja Venäjän sekä Pohjoisen ulottuvuuden kulttuurikumppanuusvalmisteluissa. Uutta strategiaa symboloi neljä i:tä: Itä-Eurooppa, informaatio, integraatio ja innovaatio, joiden valossa arvioidaan jatkossa Instituutin toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Toisena tärkeänä kehittämiskohteena opetusministeriö piti tulossopimuksen kohtaa 3. Palvelutarjonta ja kehittämistavoitteet liittyen EU:n ja Venäjän väliseen kulttuuriyhteistyöhön sekä Pohjoisen ulottuvuuden kulttuurikumppanuuden ja Suomen ja Venäjän välisen lähialueyhteistyön kehittämiseen konkreettisten selvitystöiden ja hankkeiden avulla. Instituutti avusti opetusministeriötä Pohjoisen ulottuvuuden partnereista (EU, Islanti, Norja ja Venäjä) muodostetun asiantuntijaryhmän kokousten valmistelussa sekä osallistumalla yhteispohjoismaiseen kulttuuri- ja elinkeinoelämän sektorin yhteisen KreaNord-hankeen valmisteluun ja verkostotoimintaan sekä sen kehittämiseen. Molemmilla aloitteilla Instituutti kehitti kulttuurisektorin kansainvälistä näkyvyyttä, taloudellista vaikuttavuutta ja kykyä vastata globalisaation ja kasvavan kansainvälisen kilpailun haasteisiin. Kulttuurikumppanuuden valmistelua edistettiin myös Luova kompassi -hankehakemuksen valmistelun avulla sekä teettämällä jatkoselvitys Pohjoisen ulottuvuuden alueella julkisella tuella viime vuosina tehdyistä eri taiteen ja kulttuurin alan hankkeista. Edellisessä tilinpäätöskannanotossaan opetusministeriö piti tärkeänä jatkaa Instituutin kirjaston avokokoelmien takautuvaa sähköistä luettelointia käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Instituutin johtokunta asetti vuoden 2008 alussa selvitysryhmän pohtimaan kirjaston kehittämistä ja tilakysymystä. Selvityksen tuloksena kirjastolle määriteltiin uusi ei-tieteellinen profiili, ja tärkeimpänä tulevaisuuden haasteena nähtiin perustoimintojen automatisointi, laadukkaat asiakaslähtöiset kokoelmat ja palvelut, aineiston takautuva luettelointi tietokantaan sekä markkinointi ja tiedotus. Kirjastoa päätettiin myös kehittää osana Keskustakirjastoa Helsingin kaupungin ja valtion välisenä yhteistyönä. Instituutti onnistui vauhdittamaan jatkuvien julkaisujen ja kirjojen takautuvaa luettelointia ylittäen yli puolella itselleen asetetun tavoitteen. Tavoitteeseen päästiin, koska kirjasto suljettiin kahdeksi kuukaudeksi, mikä mahdollisti sen, että henkilökunnan koko työpanos ohjattiin asiakaspalvelusta luettelointitehtäviin. Lisäksi kirjastossa otettiin käyttöön atk-lainaus, uusi luettelointiformaatti ja Lindayhteisluettelo-järjestelmä. Kirjaston toimivuutta ja viihtyvyyttä lisättiin tilajärjestelyin ja kalustehankinnoin. Kirjasto ottaa kehittämistyössään huomioon Kansallinen digitaalinen kirjasto -hankkeen. Kirjaston käyttöasteessa jäätiin tavoitteesta 26 %, ja lainojen määrä laski edellisestä vuodesta 20,6 %. Takautuvan automatisoinnin hyväksi tehty kirjaston sulkemispäätös sekä tilojen remontointi selittänee osittain kävijämäärien laskun. Toimintavuoden lainanhinta oli 10,5, mikä oli 2,5 yli tavoitehinnan. Lainan keskihinta tulee kohoamaan merkittävästi vuonna 2009, kun lukusalilainojen tilastointi muutetaan vastaamaan kirjastojen yhteistilastostandardeja. Tietopalvelun käyttöasteelle asetettu tavoite alittui 21 %:lla, mitä selittää Instituutin muuttunut toimintaprofiili sekä kirjaston sulkeminen kahdeksi kuukaudeksi.

4 Sivu 4/7 Tietopalvelun kirjastojen yleisistä standardeista poikennut tilastointi korjataan vastaamaan nykyisin käytössä olevia standardeja vuonna Instituutti kehittää kirjastosektorin yhteisestä, kansallisesta asiakaskyselystä venäjänkielisen version vuonna 2009, koska vuonna 2008 vastaajamäärät jäivät vähäisiksi. Kysely toteutettiin vain suomenkielisenä. Kirjastosta tiedottamista on tehostettu lehdissä ja internetissä ilmoittelun, isoihin tapahtumiin osallistumisen (Taiteiden yö, Helsingin kirjamessut) ja vierailijaryhmille esittelyn avulla. Instituutti kasvatti tuloksellisuuttaan ja lisäsi yhteiskunnallista vaikuttavuuttaan sekä ulkopuolista rahoitusta käynnistämällä ja osallistumalla monenkeskisiin hankkeisiin ja kehittämällä voimakkaasti yhteistoimintaansa eri sidosryhmien kanssa. Pohjoisen ulottuvuuden hanketoiminnan lisäksi Instituutti toteutti opetusministeriön Taiteen ja kulttuurin Venäjä -ohjelmaa toimimalla kumppanina ja asiantuntijana Suomen kansalais- ja työväenopistojen liiton (KTOL) Venäjä-yhteistyöhankkeessa sekä osallistumalla Helsingin kirjamessuille ja Taiteiden yö -tapahtumaan sekä järjestämällä eri asiantuntijaryhmille suunnattuja seminaareja. Opetusministeriö piti edellisessä tilinpäätöskannanotossaan edelleen tärkeänä henkilöstöpolitiikan kehittämistä vuonna 2007 hyväksytyn henkilöstöstrategian pohjalta. Instituutti vahvisti merkittävästi henkilöstöresurssejaan palkkaamalla kolme uutta henkilöä avainvirkoihin ja uudisti henkilöstöpolitiikkaansa kehittämällä kokouskäytöntöjä siten, että henkilöstö pääsi osallistumaan Instituutin asioiden suunnitteluun. Instituutti kehitti työyhteisönsä monikulttuurisuutta palkaamalla 5 venäjänkielistä työharjoittelijaa ja tarjoamalla TET-harjoittelupaikkoja 8:lle venäjänkielentaitoiselle peruskoulun 9. luokkalaiselle ja lyhytaikaisia harjoittelupaikkoja 5:lle opiskelijalle. Harjoittelijat pyritään kouluttamaan Instituutin vakituisiksi avustajiksi. Syksyn 2007 ja kesän 2008 välisenä aikana Instituutissa oli avoinna 5 eri tehtävää, joihin haki yhteensä 111 hakijaa. Instituutista on kehittymässä houkutteleva ja tunnettu toimija sekä työnantaja. Instituutti käynnisti Uutta virtaa - työhyvinvointihankkeen ja yksi työntekijä pääsi Kaiku-kehittäjäkoulutukseen. Instituutti osallistui edellistä vuotta enemmän maksulliseen ulkopuolisten järjestämään koulutukseen ja järjesti lisäksi omissa tiloissa henkilökunnalle yhteistä koulutusta. Instituutille laaditiin Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma. Lisäksi neljän hengen työryhmä valmisteli Instituutin siirtymistä Valtiokonttorin palvelukeskuksen asiakkaaksi. Instituutti päivitti henkilöstöstrategiansa loppuvuodesta Päivityksessä huomioitiin toiminnassa tapahtuneet muutokset ja tulostavoitteet. VM-Baron henkilöstökyselyssä oltiin keskitasoa tyytyväisempiä kaikkiin muihin osaalueisiin paitsi kehittymisen tukeen. Henkilöstötilinpäätöksessä ei tapahtunut oleellisia muutoksia lukuunottoamatta yhtä pitkältä kuntoutumislomalta palannutta henkilöä, joka siirtyi sairauslomalle huhtikuussa Ilman tätä yksittäistä tapausta, joka nosti henkilöstötilinpäätöksen sairauspoissaoloja (2008: 27,89; 2007:13,47), sairauspoissaolojen määräksi vuonna 2008 jää 8,76 pv/htv, mikä on selvästi edellisvuotta vähemmän. Instituutti on uudistanut ja kehittänyt toimintaansa määrätietoisesti tulossopimuksessa sovittujen kehittämissuuntien ja -periaatteiden sekä -tavoitteiden mukaisesti ja toteuttanut hyvin opetusministeriön tarpeellisina pitämiä toimenpiteitä vuodelle Erityisenä ansiona voidaan pitää ulkopuolisen rahoituksen merkittävää lisääntymistä. Instituutti hankki ulkopuolista rahoitusta bruttotuloina Vastaava luku edellisenä vuonna oli Lisäksi Institutti sai Valtionkonttorilta työhyvinvointikoulutukseen ja Instituutti hyväksyttiin TYKES-hankkeeseen "Aineettoman pääoman johtaminen", mikä vastaa noin Hanke alkoi vuonna

5 Sivu 5/7 2008, mutta sen arvo kirjataan vuodelle Hankkeen avulla kehitetään Instituutin yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja sen mittaamiseen tarvittavia laadullisia ja määrällisiä mittareita. Tuloksellisuusraportoinnin asianmukaisuus Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin vaikuttavuus- ja tuloksellisuusraportoinnin perusteet ovat opetusministeriön käsityksen mukaan asianmukaiset. Instituutti on kehittänyt toimintakertomusraportointiaan Valtionkonttorin ohjeistuksen mukaisesti käyttäen samalla valtiovarainministeriön Tulosprisman määrittelemiä tuloksellisuuden peruskriteerejä. Raportoinnissa on kuvattu havainnollisesti tulostavoitteiden mukaisen toiminnan ja sen tuotosten vaikuttavuutta. Toimintakertomuksesta saa yksityiskohtaisen tiedon toiminnan tehokkuudesta, tehdyistä tuotoksista sekä laadunhallinnasta. Mainitsemisen arvoista on myös raportointi suunnitellusta toiminnasta ja hankkeista, joista oli jouduttu luopumaan toimintavuoden aikana. Instituutti kokosi tietopohjaa toimintansa tehokkuudesta ja laadunhallinnasta kirjastokyselyn, seminaaripalautteiden ja henkilöstökyselyn kautta sekä seuraamalla uudistetun sivuston herättämää mielenkiintoa. Instituutti voi kehittää edelleen raportointiaan nykyisen Valtionkonttorin suosittaman ohjeistuksen pohjalta. Tulevassa raportoinnissa voidaan hyödyntää TYKES -hankkeen "Aineettoman pääoman johtaminen" aikana kehitettäviä laadullisia ja määrällisiä mittareita, joilla voidaan tarkemmin raportoida Instituutin yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Tilinpäätöstä koskevat raportit ovat tehty Valtiokonttorin ja opetusministeriön antamien ohjeiden mukaisesti. Tilinpäätösanalyysi on tehty kattavasti ja se antaa oikean kuvan toiminnan rahoituksesta ja menoista. Opetusministeriön tilivirastoon suoritetussa Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuksessa ei ole huomautettavaa Venäjän ja Itä-Euroopan Instituutin kirjanpitoon ja tilinpäätöstietoihin. Ministeriön kanta tarpeellisista toimenpiteistä Venäjän ja Itä-Euroopan instituutissa Opetusministeriö katsoo, että Instituutin tulee jatkaa toimintansa kehittämistä uudistuneen toiminta-ajatuksensa mukaisella tavalla toimeenpanemalla uudistettua opetusministeriön ja Itä-Euroopan instituutin välistä tulossopimusta vuosille Instituutin vuonna 2008 onnistuneesti toteutetun mission, vision, strategian ja toimintaajatusta koskevan uudistamistyön sekä toiminnallisuuden parantamiseksi tehdyn organisaatiouudistuksen jälkeen Instituutin on oleellista keskittyä vuonna 2009 toimintansa sisällön kehittämiseen konkreettisten hankkeiden avulla kiinnittäen edelleen huomiota ulkopuolisen rahoituksen merkittävyyteen toiminnan kehittämisessä. Opetusministeriö pitää tärkeänä Instituutin Luova kompassi -hankkeen käynnistämistä vuonna 2009 ulkoministeriön lähialueyhteistyön osarahoituksella. Tämän ja muiden konkreettisten hankkeiden avulla Instituutin tulee kehittää tiedotus-, konsultointi- ja hankevalmistelupalveluiden tarjontaa luovien alojen toimijoille ja osallistua

6 Sivu 6/7 yhteistoiminnassa opetusministeriön kanssa Pohjoisen ulottuvuuden kulttuurikumppanuuden valmisteluun. Opetusministeriön näkökulmasta Instituutin on tärkeää kehittää aloitteellisesti monikulttuurisia omaa kieltä, kulttuuria ja identiteettiä vahvistavia sekä kotoutumista, osallisuutta ja osallistumista edistäviä hankkeita venäjänkielisen väestönosan tarpeisiin. Tässä työssä Instituutin tulee ottaa työnsä perustaksi opetusministeriön kulttuuripolitiikan strategian 2020, opetusministeriön julkaisuja -sarjan julkaisun 2006:6 "Taiteen ja kulttuurin saavutettavuus. Opetusministeriön toimenpideohjelma ", opetusministeriön politiikka-analyysejä -sarjan julkaisun 2009:3 "Maahanmuuttaja-väestön asema opetusministeriön tehtäväalueilla" ja vuonna 2009 valmistuvat opetusministeriön maahanmuuttopoliittiset linjaukset. Opetusministeriö pitää edelleen ajankohtaisena kirjaston rakennemuutoksen jatkamista ja toiminnan nykyaikaistamista, kokoelmien karsintaa ja takautuvan luetteloinnin jatkamista. Kehittämistyössä on oleellista ottaa huomioon Kansallinen digitaalinen kirjasto -hanke sekä jatkaa keskusteluyhteyksien ylläpitoa kaupungin ja valtion kanssa liittyen Keskustakirjaston kehittämiseen. Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin tulee valmistella ja esittää opetusministeriölle aikataulun sisältävä suunnitelma viraston siirtymisestä kalleimman keskustavyöhykkeen ulkopuoliselle alueelle nykyisen vuokrasopimuksen aikataulun sallimissa puitteissa. Toimenpidepyyntö perustuu valtion hyväksyttyyn toimitilastrategian toimintalinjaukseen, joka koskee valtioneuvoston eri hallinnonalojen muiden virastojen kuin ministeriöiden siirtymistä kalleimman keskustavyöhykkeen ulkopuolisille alueille sitä mukaan kun vuokrasopimuksiin tulee normaali irtisanomismahdollisuus. Ministeriön omat toimenpiteet Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin tuloksellisuuden parantamiseksi Opetusministeriö kehittää Instituutin ohjausta Pohjoisen ulottuvuuden kulttuurikumppanuus-valmisteluihin sekä lähialueyhteistyön Luova kompassi - hankkeeseen, maahanmuuttajapolitiikkaan ja kirjaston palvelutehtävään liittyen. Samalla pyritään edistämään ja tukemaan Instituutin pyrkimyksiä kehittää toimintaansa ulkopuolisen rahoituksen hankinnassa tulossopimuskaudella Tuloksellisuuteen pyritään vastavuoroisen ja aktiivisen valmistelu-, ohjaus-, ja konsultaatiotyön avulla. Ylijohtaja Riitta Kaivosoja Kulttuuriasiainneuvos Maija Lummepuro

7 TIEDOKSI Valtiovarainministeriö Valtiontalouden tarkastusvirasto Valtion tilintarkastajat Valtionkonttori 7 (7)

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Dnro 5/211/2005 15.6.2005 Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Tuloksellisuus ja tulostavoitteiden

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA 6/211/2004 Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Kauppa- ja teollisuusministeriö antaa

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2011. Hallinto

Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2011. Hallinto Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2011 Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 25/2012 SISÄASIAINMINISTERIÖ Hallinto Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot 2011 Helsinki 2012

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2006 TOIMINNASTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2006 TOIMINNASTA Dnro Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2006 TOIMINNASTA Kauppa- ja teollisuusministeriö antaa tilinpäätöskannanottonsa hallinnonalan

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2007 TOIMINNASTA

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2007 TOIMINNASTA Jakelussa mainituille TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2007 TOIMINNASTA Työ- ja elinkeinoministeriö antaa tilinpäätöskannanottonsa hallinnonalan virastojen,

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2009. Hallinto

Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2009. Hallinto Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2009 Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISU 15/2010 SISÄASIAINMINISTERIÖ Hallinto Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2009 Helsinki

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön tilinpäätöskannanotot hallinnonalan virastojen ja laitosten sekä televisio- ja radiorahaston vuoden 2014

Liikenne- ja viestintäministeriön tilinpäätöskannanotot hallinnonalan virastojen ja laitosten sekä televisio- ja radiorahaston vuoden 2014 Liikenne- ja viestintäministeriön tilinpäätöskannanotot hallinnonalan virastojen ja laitosten sekä televisio- ja radiorahaston vuoden 2014 tilinpäätöksistä Kesäkuu 2015 2 SISÄLTÖ LIIKENNEVIRASTO 4 LIIKENTEEN

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön tilinpäätös 2001

Valtiovarainministeriön tilinpäätös 2001 3 2002 VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALAN TOIMINTA JA TALOUS Valtiovarainministeriön tilinpäätös 2001 Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 1 2 VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALAN TOIMINTA JA TALOUS

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2016 sekä tulossuunnitelma 2012

Sisäasiainministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2016 sekä tulossuunnitelma 2012 Sisäasiainministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2016 sekä tulossuunnitelma 2012 1 ISSN 1236-2840 Sisäasiainministeriön julkaisu 15/2012 Sisäasiainministeriön hallinnonalan toiminta-

Lisätiedot

Sivu SISÄLTÖ 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN 3

Sivu SISÄLTÖ 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN 3 KULUTTAJAVIRASTON TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2005 2 SISÄLTÖ Sivu 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN 3 2. TULOKSELLISUUDEN KUVAUS 4 2.1 Tavaroiden ja palveluiden turvallisuuden edistäminen 4 2.2

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS ja TILINPÄÄTÖS

TOIMINTAKERTOMUS ja TILINPÄÄTÖS Hyväksytty hallituksessa 24.2.2014 TOIMINTAKERTOMUS ja TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2013 Suomen riistakeskus Fantsintie 13-14 00890 HELSINKI Y-tunnus 0201724-4 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Celia - Näkövammaisten kirjasto Toimintakertomus 2005

Celia - Näkövammaisten kirjasto Toimintakertomus 2005 1 Celia - Näkövammaisten kirjasto Toimintakertomus 2005 115. toimintavuosi Sisällysluettelo 1 Johdon katsaus toimintaan 3 2 Tuloksellisuuden kuvaus 5 2.1 Toiminnan vaikuttavuus 5 2.2 Toiminnan tuloksellisuus

Lisätiedot

Sisäasiainhallinnon tilivirastorakenteen uudistamistyöryhmän väliraportti. Hallinto

Sisäasiainhallinnon tilivirastorakenteen uudistamistyöryhmän väliraportti. Hallinto Sisäasiainhallinnon tilivirastorakenteen uudistamistyöryhmän väliraportti Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 12/2006 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 15.02.2006 Tekijät (toimielimestä,

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2010. Hallinto

Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2010. Hallinto Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2010 Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 20/2011 Sisäasiainministeriö Monistamo Helsinki 2011 ISSN 1236-2840 ISBN 978-952-491-670-7 (nid.) ISBN

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS ja TASEKIRJA

TOIMINTAKERTOMUS ja TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS ja TASEKIRJA 1.1. 31.12.2012 Suomen riistakeskus Fantsintie 13-14 00890 HELSINKI Y-tunnus 0201724-4 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTAKERTOMUS 2012 1 (51) 1. JOHDON KATSAUS... 2 1.1. TOIMINTAYMPÄRISTÖN

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön tilinpäätöskannanotot hallinnanalan virastojen ja laitosten sekä televisio- ja radiorahaston vuoden 2009

Liikenne- ja viestintäministeriön tilinpäätöskannanotot hallinnanalan virastojen ja laitosten sekä televisio- ja radiorahaston vuoden 2009 Liikenne- ja viestintäministeriön tilinpäätöskannanotot hallinnanalan virastojen ja laitosten sekä televisio- ja radiorahaston vuoden 2009 tilinpäätöksistä Kesäkuu 2010 2 3 SISÄLTÖ LIIKENNEVIRASTO 5 LIIKENTEEN

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen toimintakertomus 2008

Työterveyslaitoksen toimintakertomus 2008 Työterveyslaitoksen toimintakertomus 2008 Sosiaali- ja terveysministeriön ja Työterveyslaitoksen tulossopimuksen toteutuminen vuonna 2008 1 Sisällysluettelo 1 JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN... 2 2. VAIKUTTAVUUS

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA Viimeksi päivitetty 5.4.2012 2 (16) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO

Lisätiedot

Kotimaisten kielten keskus. Tilinpäätös

Kotimaisten kielten keskus. Tilinpäätös Kotimaisten kielten keskus Tilinpäätös 2012 1 Sisällys 1. Toimintakertomus 3 1.1 Johdon katsaus 3 1.2 Vaikuttavuus 5 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus 5 1.2.2 Siirto- ja sijoitusmenojen vaikuttavuus 6 1.3 Toiminnallinen

Lisätiedot

Opiston kehittäminen itsearvioinnin avulla KANSALAISOPISTOJEN CAF 2014 C A F. Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF)

Opiston kehittäminen itsearvioinnin avulla KANSALAISOPISTOJEN CAF 2014 C A F. Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Opiston kehittäminen itsearvioinnin avulla KANSALAISOPISTOJEN C A F 2014 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) 2014 TOIMINTATAVAT TULOKSET 3. Henkilöstö 7. Henkilöstö tulokset 1

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön hallinnonalan strateginen henkilöstösuunnitelma vuosille 2013-2017

Sisäasiainministeriön hallinnonalan strateginen henkilöstösuunnitelma vuosille 2013-2017 Sisäasiainministeriön hallinnonalan strateginen henkilöstösuunnitelma vuosille 2013-2017 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto...5 Yhteenveto strategisista valinnoista ja painopisteistä... 6-9 2. Henkilöstösuunnitteluun

Lisätiedot

Dnro VATT/76/202/2012 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2011

Dnro VATT/76/202/2012 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2011 Dnro VATT/76/202/2012 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2011 Helsinki 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1 JOHDON KATSAUS 1.2 VAIKUTTAVUUS 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus Toimintakertomus SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN... 3 2 TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS... 4 3 TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS... 6 3.1 TOIMINNAN TUOTTAVUUS... 6 3.2 TOIMINNAN TALOUDELLISUUS...

Lisätiedot

Työsuojeluhallinnon vuosikertomus

Työsuojeluhallinnon vuosikertomus 2013 Työsuojeluhallinnon vuosikertomus Esipuhe Tervettä työtä Työsuojeluhallinto Tampere 2014 Pidempiä työuria työsuojelulla Reilut pelisäännöt työelämään Asiantuntijuutta lainmukaisten työolojen turvaamiseksi

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO ARKISTOLAITOKSEN VUODEN 2014 TOIMINNASTA

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO ARKISTOLAITOKSEN VUODEN 2014 TOIMINNASTA OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO ARKISTOLAITOKSEN VUODEN 2014 TOIMINNASTA 1. TULOKSELLISUUS JA TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Arkistolaitos on tehtävänsä mukaisesti varmistanut kansalliseen

Lisätiedot

Turun kauppakorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Turun kauppakorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Vesa Harmaakorpi Patrick Furu Minna Takala Marja-Liisa Tenhunen Carla Westersund Karl Holm Turun kauppakorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA :

Lisätiedot

VTM dnro 6/020/2011 VALTIO N TAIDEMUSEON. Vuosisuunnitelma VUODELLE

VTM dnro 6/020/2011 VALTIO N TAIDEMUSEON. Vuosisuunnitelma VUODELLE VTM dnro 6/020/2011 VALTIO N TAIDEMUSEON Vuosisuunnitelma VUODELLE 2 012 SISÄLTÖ 1 VALTION TAIDEMUSEON TOIMINTA-AJATUS 4 2 VALTION TAIDEMUSEON VISIO 4 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖN ANALYYSI 4 4 VALTION TAIDEMUSEON

Lisätiedot

KAARINAN KIRJASTON LAATU

KAARINAN KIRJASTON LAATU KAARINAN KIRJASTON LAATU YLEISKUVAUS... 3 Perustiedot... 3 Arvot, visiot, päämäärät ja tavoitteet... 4 Ennakointi ja arviointijärjestelmä... 5 Asiakkaat ja sidosryhmät... 5 Kumppanit ja yhteistyöverkostot...

Lisätiedot

1.1 Johdon katsaus...1 1.1.1 Puolustusministerin katsaus...1 1.1.2 Kansliapäällikön katsaus...2

1.1 Johdon katsaus...1 1.1.1 Puolustusministerin katsaus...1 1.1.2 Kansliapäällikön katsaus...2 PUOLUSTUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006 FI.PLM. 167341 1361/2520/2006 Puolustusministeriön tilinpäätös vuodelta 2006 sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Johdon katsaus...1 1.1.1 Puolustusministerin

Lisätiedot