Pvm Venäjän ja Itä-Euroopan instituutti Antinkatu 1. Dnro 20/210/ HELSINKI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pvm 10.06.2009. Venäjän ja Itä-Euroopan instituutti Antinkatu 1. Dnro 20/210/2009 00100 HELSINKI"

Transkriptio

1 Pvm Venäjän ja Itä-Euroopan instituutti Antinkatu 1 Dnro 20/210/ HELSINKI Asia: Opetusministeriön tilinpäätöskannanotto Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin vuoden 2008 toiminnasta Kannanoton säädösperusta ja valmistelu Valtion talousarviosta annetun lain (423/1988) ja talousarvioasetuksen ( /1243) 66i :n ( /254) mukaan ministeriön on annettava vuosittain viimeistään varainhoitovuotta seuraavana kesäkuun 15. päivänä perusteltu kannanotto hallinnonalansa tiliviraston ja valtion rahaston tilinpäätöksestä ja niistä toimenpiteistä, joihin tilinpäätös ja siitä annettu valtiontalouden tarkastusviraston tilintarkastuskertomus ja muut tiliviraston toimintaa ja taloutta sekä tilinpäätöstä koskevat selvitykset ja lausunnot antavat aihetta. Venäjän ja Itä-Euroopan instituuttia koskeva kannanotto on valmisteltu opetusministeriön kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osaston asianomaisella alaisen viraston ohjauksesta vastaavan taideyksikön kulttuuriviennin- ja vaihdon tulosalueella. Arvio toiminnan vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden kehityksestä ja asetettujen tulostavoitteiden toteutumisesta Venäjän ja Itä-Euroopan instituutista on säädetty laissa (L 857/1992) ja asetuksessa (A 1100/2001). Opetusministeriön vuonna 2005 hyväksytyn Taiteen ja kulttuurin Venäjä - ohjelman ja Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti sekä helmikuussa 2007 valmistuneen instituutia koskevan selvityksen pohjalta instituuttia kehitetään monipuoliseksi kansainväliseksi ja valtakunnalliseksi kulttuurin ja taiteen kentässä toimivaksi osaamisja palvelukeskukseksi sekä kentän sisällä laajasti verkottuneeksi asiantuntijalaitokseksi. Asetuksessa määrättyjen tehtävien sekä instituutin toimintaa ohjaavien toimintaohjelmien ja suunnitelmien pohjalta opetusministeriö on vahvistanut tavoitteet Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin toiminnalle vuosille opetusministeriön ja Instituutin välisessä tulossopimuksessa Tulossopimuksessa todetaan, että "Vuoden 2008 alussa aloittava Instituutin uusi johtaja ja opetusministeriö voivat tarvittaessa tarkentaa tätä sopimusta vuoden 2008 alkupuolella". Tulossopimusta tarkennettiin tavoitteena toimintamuotojen modernisointi ja vaikuttavuuden lisääminen. Alkuvuodesta 2008 Instituutin missio ja toiminta-ajatus uudistettiin lain ja asetuksen puitteissa sekä ottaen huomioon toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset ja vuonna 2007 instiuutista tehdyn selvitystyön tulokset että käytettävissä olevat resurssit. Instituutin organisaatio uudistettiin vastaamaan uusia toimintalinjauksia, instituutille IDA:

2 Sivu 2/7 luotiin kehittämissuunnitelma ja eri yksiköille omat toimintasuunnitelmat. Yhteistyötä opetusministeriön ja keskeisten sidosryhmien kanssa tiivistettiin sekä aloitettiin toiminnan määrällisten ja laadullisten mittareiden kehittämistyö. Arvio toiminnan vaikuttavuudesta Instituutti on arvioinut tulossopimuksessa sovitun toimintannan, palvelutarjonnan ja kehittämistavoitteiden vaikuttavuutta kansainvälisellä tasolla sekä kotimaassa. Kansainvälistä vaikuttavuutta on saavutettu osallistumalla Pohjoisen ulottuvuuden kulttuurikumppanuuden valmisteluun opetusministeriön ja eri sidosryhmien kanssa. Lisäksi Instituutti on ollut mukana edistämässä yhteispohjoismaisen kulttuuri- ja elinkeinoelämän sektorien välisen KreaNord -hankkeen toimeenpanoa Suomessa. Tämä kehitys on linjassa niiden toimenpiteiden kanssa, joita opetusministeriö piti vuoden 2007 tilinpäätöskannanotos-saan tarpeellisina vuoden 2008 toiminnan kehittämisessä. Kotimaassa Instituutti on kasvattanut vaikuttavuuttaan uuden strategian ja toimintasuunnitelman mukaisesti suuntaamalla toimintaa ulospäin verkottumisen, uudistetun www-sivuston ja suurien yleisötilaisuuksien avulla. Näin edistettiin monikulttuurisuutta, tuettiin Venäjältä ja Itä-Euroopasta muuttaneiden kieltä ja kulttuuria sekä integraatiota suomalaiseen yhteiskuntaan. Toiminnan vaikuttavuutta lisättiin välittämällä aktiivisesti informaatiota tulossopimuksessa sovituilta alueilta mm. Pohjoisen ulottuvuuden kulttuurikumppanuusvalmisteluista tapaamisten, seminaarien, tilaisuuksien ja Internetin avulla sekä osallistumalla verkostotyöhön. Instituutti on toimittanut venäjänkielisen Suomi-internetsivuston venäjänkielisille Venäjällä ja Suomessa, uudistanut kirjaston profiilia ja kehittänyt sitä yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa osana Keskustakirjastosuunnitelmia. Instituutti laati myös laajan sidosryhmärekisterin, jota voidaan hyödyntää tiedottamisessa, hanketyössä ja verkottamisessa. Näiden informaatiokanavien kautta Instituutti on kasvattanut vaikuttavuuttaan sovituilla tulosalueilla ja toimintansa kannalta keskeisten kohderyhmien keskuudessa. Uuden strategiansa mukaisesti Instituutti panosti toimintakertomusvuonna innovatiiviseen toimintaan valmistelemalla yhteistoiminnassa opetusministeriön kanssa kolmivuotisen Luova kompassi -lähialueyhteistyöhankkeen. Hankkeella kehitetään Pohjoisen ulottuvuuden alueella uudentyyppisiä kulttuuri- ja elinkeinosektorin yhteisiä luovan talouden hankkeita Suomen ja Venäjän välillä. Instituutti laati yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman skeä kestävän kehityksen strategian, jotka edistävät monikulttuurisuutta käytönnön toiminnassa sekä tuovat instituutin palvelut lähemmäksi erityispalveluja tarvitseville asiakkaille. Edellämanitut kehittämistoimet lisäsivät Instituutin tulossopimuksessa sovittujen tehtävien yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Arvio toiminna tuloksellisuudesta Instituutti on kehittänyt toimintaansa uuden johtajan aloitettua työnsä vuoden 2008 alusta ja toteuttanut tuloksekkaasti tulossopimuksessa sovittuja tavoitteita sekä toimenpiteitä, joita opetusministeriö piti vuoden 2007 tilinpäätöskannanotossaan tarpeellisina vuoden 2008 toiminnan kehittämisessä.

3 Sivu 3/7 Vuoden 2007 tilinpäätöskannanotossaan opetusministeriö totesi, että Instituutin tulee edelleen terävöittää toimintansa missiota, visiota ja strategiaa vuoden 2008 toiminnassaan. Instituutin johtokunta vahvisti kesällä 2008 uuden vision ja toimintaajatuksen, jonka mukaan Instituutti kehittää tiedotus-, konsultointi- ja hankevalmistelupalveluja kulttuurisektorin luovien alojen toimijoille, toimeenpanee integraatioon tähtääviä monikulttuurisia hankkeita, osallistuu lähialueyhteistyöhön sekä avustaa opetusministeriötä EU:n ja Venäjän sekä Pohjoisen ulottuvuuden kulttuurikumppanuusvalmisteluissa. Uutta strategiaa symboloi neljä i:tä: Itä-Eurooppa, informaatio, integraatio ja innovaatio, joiden valossa arvioidaan jatkossa Instituutin toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Toisena tärkeänä kehittämiskohteena opetusministeriö piti tulossopimuksen kohtaa 3. Palvelutarjonta ja kehittämistavoitteet liittyen EU:n ja Venäjän väliseen kulttuuriyhteistyöhön sekä Pohjoisen ulottuvuuden kulttuurikumppanuuden ja Suomen ja Venäjän välisen lähialueyhteistyön kehittämiseen konkreettisten selvitystöiden ja hankkeiden avulla. Instituutti avusti opetusministeriötä Pohjoisen ulottuvuuden partnereista (EU, Islanti, Norja ja Venäjä) muodostetun asiantuntijaryhmän kokousten valmistelussa sekä osallistumalla yhteispohjoismaiseen kulttuuri- ja elinkeinoelämän sektorin yhteisen KreaNord-hankeen valmisteluun ja verkostotoimintaan sekä sen kehittämiseen. Molemmilla aloitteilla Instituutti kehitti kulttuurisektorin kansainvälistä näkyvyyttä, taloudellista vaikuttavuutta ja kykyä vastata globalisaation ja kasvavan kansainvälisen kilpailun haasteisiin. Kulttuurikumppanuuden valmistelua edistettiin myös Luova kompassi -hankehakemuksen valmistelun avulla sekä teettämällä jatkoselvitys Pohjoisen ulottuvuuden alueella julkisella tuella viime vuosina tehdyistä eri taiteen ja kulttuurin alan hankkeista. Edellisessä tilinpäätöskannanotossaan opetusministeriö piti tärkeänä jatkaa Instituutin kirjaston avokokoelmien takautuvaa sähköistä luettelointia käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Instituutin johtokunta asetti vuoden 2008 alussa selvitysryhmän pohtimaan kirjaston kehittämistä ja tilakysymystä. Selvityksen tuloksena kirjastolle määriteltiin uusi ei-tieteellinen profiili, ja tärkeimpänä tulevaisuuden haasteena nähtiin perustoimintojen automatisointi, laadukkaat asiakaslähtöiset kokoelmat ja palvelut, aineiston takautuva luettelointi tietokantaan sekä markkinointi ja tiedotus. Kirjastoa päätettiin myös kehittää osana Keskustakirjastoa Helsingin kaupungin ja valtion välisenä yhteistyönä. Instituutti onnistui vauhdittamaan jatkuvien julkaisujen ja kirjojen takautuvaa luettelointia ylittäen yli puolella itselleen asetetun tavoitteen. Tavoitteeseen päästiin, koska kirjasto suljettiin kahdeksi kuukaudeksi, mikä mahdollisti sen, että henkilökunnan koko työpanos ohjattiin asiakaspalvelusta luettelointitehtäviin. Lisäksi kirjastossa otettiin käyttöön atk-lainaus, uusi luettelointiformaatti ja Lindayhteisluettelo-järjestelmä. Kirjaston toimivuutta ja viihtyvyyttä lisättiin tilajärjestelyin ja kalustehankinnoin. Kirjasto ottaa kehittämistyössään huomioon Kansallinen digitaalinen kirjasto -hankkeen. Kirjaston käyttöasteessa jäätiin tavoitteesta 26 %, ja lainojen määrä laski edellisestä vuodesta 20,6 %. Takautuvan automatisoinnin hyväksi tehty kirjaston sulkemispäätös sekä tilojen remontointi selittänee osittain kävijämäärien laskun. Toimintavuoden lainanhinta oli 10,5, mikä oli 2,5 yli tavoitehinnan. Lainan keskihinta tulee kohoamaan merkittävästi vuonna 2009, kun lukusalilainojen tilastointi muutetaan vastaamaan kirjastojen yhteistilastostandardeja. Tietopalvelun käyttöasteelle asetettu tavoite alittui 21 %:lla, mitä selittää Instituutin muuttunut toimintaprofiili sekä kirjaston sulkeminen kahdeksi kuukaudeksi.

4 Sivu 4/7 Tietopalvelun kirjastojen yleisistä standardeista poikennut tilastointi korjataan vastaamaan nykyisin käytössä olevia standardeja vuonna Instituutti kehittää kirjastosektorin yhteisestä, kansallisesta asiakaskyselystä venäjänkielisen version vuonna 2009, koska vuonna 2008 vastaajamäärät jäivät vähäisiksi. Kysely toteutettiin vain suomenkielisenä. Kirjastosta tiedottamista on tehostettu lehdissä ja internetissä ilmoittelun, isoihin tapahtumiin osallistumisen (Taiteiden yö, Helsingin kirjamessut) ja vierailijaryhmille esittelyn avulla. Instituutti kasvatti tuloksellisuuttaan ja lisäsi yhteiskunnallista vaikuttavuuttaan sekä ulkopuolista rahoitusta käynnistämällä ja osallistumalla monenkeskisiin hankkeisiin ja kehittämällä voimakkaasti yhteistoimintaansa eri sidosryhmien kanssa. Pohjoisen ulottuvuuden hanketoiminnan lisäksi Instituutti toteutti opetusministeriön Taiteen ja kulttuurin Venäjä -ohjelmaa toimimalla kumppanina ja asiantuntijana Suomen kansalais- ja työväenopistojen liiton (KTOL) Venäjä-yhteistyöhankkeessa sekä osallistumalla Helsingin kirjamessuille ja Taiteiden yö -tapahtumaan sekä järjestämällä eri asiantuntijaryhmille suunnattuja seminaareja. Opetusministeriö piti edellisessä tilinpäätöskannanotossaan edelleen tärkeänä henkilöstöpolitiikan kehittämistä vuonna 2007 hyväksytyn henkilöstöstrategian pohjalta. Instituutti vahvisti merkittävästi henkilöstöresurssejaan palkkaamalla kolme uutta henkilöä avainvirkoihin ja uudisti henkilöstöpolitiikkaansa kehittämällä kokouskäytöntöjä siten, että henkilöstö pääsi osallistumaan Instituutin asioiden suunnitteluun. Instituutti kehitti työyhteisönsä monikulttuurisuutta palkaamalla 5 venäjänkielistä työharjoittelijaa ja tarjoamalla TET-harjoittelupaikkoja 8:lle venäjänkielentaitoiselle peruskoulun 9. luokkalaiselle ja lyhytaikaisia harjoittelupaikkoja 5:lle opiskelijalle. Harjoittelijat pyritään kouluttamaan Instituutin vakituisiksi avustajiksi. Syksyn 2007 ja kesän 2008 välisenä aikana Instituutissa oli avoinna 5 eri tehtävää, joihin haki yhteensä 111 hakijaa. Instituutista on kehittymässä houkutteleva ja tunnettu toimija sekä työnantaja. Instituutti käynnisti Uutta virtaa - työhyvinvointihankkeen ja yksi työntekijä pääsi Kaiku-kehittäjäkoulutukseen. Instituutti osallistui edellistä vuotta enemmän maksulliseen ulkopuolisten järjestämään koulutukseen ja järjesti lisäksi omissa tiloissa henkilökunnalle yhteistä koulutusta. Instituutille laaditiin Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma. Lisäksi neljän hengen työryhmä valmisteli Instituutin siirtymistä Valtiokonttorin palvelukeskuksen asiakkaaksi. Instituutti päivitti henkilöstöstrategiansa loppuvuodesta Päivityksessä huomioitiin toiminnassa tapahtuneet muutokset ja tulostavoitteet. VM-Baron henkilöstökyselyssä oltiin keskitasoa tyytyväisempiä kaikkiin muihin osaalueisiin paitsi kehittymisen tukeen. Henkilöstötilinpäätöksessä ei tapahtunut oleellisia muutoksia lukuunottoamatta yhtä pitkältä kuntoutumislomalta palannutta henkilöä, joka siirtyi sairauslomalle huhtikuussa Ilman tätä yksittäistä tapausta, joka nosti henkilöstötilinpäätöksen sairauspoissaoloja (2008: 27,89; 2007:13,47), sairauspoissaolojen määräksi vuonna 2008 jää 8,76 pv/htv, mikä on selvästi edellisvuotta vähemmän. Instituutti on uudistanut ja kehittänyt toimintaansa määrätietoisesti tulossopimuksessa sovittujen kehittämissuuntien ja -periaatteiden sekä -tavoitteiden mukaisesti ja toteuttanut hyvin opetusministeriön tarpeellisina pitämiä toimenpiteitä vuodelle Erityisenä ansiona voidaan pitää ulkopuolisen rahoituksen merkittävää lisääntymistä. Instituutti hankki ulkopuolista rahoitusta bruttotuloina Vastaava luku edellisenä vuonna oli Lisäksi Institutti sai Valtionkonttorilta työhyvinvointikoulutukseen ja Instituutti hyväksyttiin TYKES-hankkeeseen "Aineettoman pääoman johtaminen", mikä vastaa noin Hanke alkoi vuonna

5 Sivu 5/7 2008, mutta sen arvo kirjataan vuodelle Hankkeen avulla kehitetään Instituutin yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja sen mittaamiseen tarvittavia laadullisia ja määrällisiä mittareita. Tuloksellisuusraportoinnin asianmukaisuus Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin vaikuttavuus- ja tuloksellisuusraportoinnin perusteet ovat opetusministeriön käsityksen mukaan asianmukaiset. Instituutti on kehittänyt toimintakertomusraportointiaan Valtionkonttorin ohjeistuksen mukaisesti käyttäen samalla valtiovarainministeriön Tulosprisman määrittelemiä tuloksellisuuden peruskriteerejä. Raportoinnissa on kuvattu havainnollisesti tulostavoitteiden mukaisen toiminnan ja sen tuotosten vaikuttavuutta. Toimintakertomuksesta saa yksityiskohtaisen tiedon toiminnan tehokkuudesta, tehdyistä tuotoksista sekä laadunhallinnasta. Mainitsemisen arvoista on myös raportointi suunnitellusta toiminnasta ja hankkeista, joista oli jouduttu luopumaan toimintavuoden aikana. Instituutti kokosi tietopohjaa toimintansa tehokkuudesta ja laadunhallinnasta kirjastokyselyn, seminaaripalautteiden ja henkilöstökyselyn kautta sekä seuraamalla uudistetun sivuston herättämää mielenkiintoa. Instituutti voi kehittää edelleen raportointiaan nykyisen Valtionkonttorin suosittaman ohjeistuksen pohjalta. Tulevassa raportoinnissa voidaan hyödyntää TYKES -hankkeen "Aineettoman pääoman johtaminen" aikana kehitettäviä laadullisia ja määrällisiä mittareita, joilla voidaan tarkemmin raportoida Instituutin yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Tilinpäätöstä koskevat raportit ovat tehty Valtiokonttorin ja opetusministeriön antamien ohjeiden mukaisesti. Tilinpäätösanalyysi on tehty kattavasti ja se antaa oikean kuvan toiminnan rahoituksesta ja menoista. Opetusministeriön tilivirastoon suoritetussa Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuksessa ei ole huomautettavaa Venäjän ja Itä-Euroopan Instituutin kirjanpitoon ja tilinpäätöstietoihin. Ministeriön kanta tarpeellisista toimenpiteistä Venäjän ja Itä-Euroopan instituutissa Opetusministeriö katsoo, että Instituutin tulee jatkaa toimintansa kehittämistä uudistuneen toiminta-ajatuksensa mukaisella tavalla toimeenpanemalla uudistettua opetusministeriön ja Itä-Euroopan instituutin välistä tulossopimusta vuosille Instituutin vuonna 2008 onnistuneesti toteutetun mission, vision, strategian ja toimintaajatusta koskevan uudistamistyön sekä toiminnallisuuden parantamiseksi tehdyn organisaatiouudistuksen jälkeen Instituutin on oleellista keskittyä vuonna 2009 toimintansa sisällön kehittämiseen konkreettisten hankkeiden avulla kiinnittäen edelleen huomiota ulkopuolisen rahoituksen merkittävyyteen toiminnan kehittämisessä. Opetusministeriö pitää tärkeänä Instituutin Luova kompassi -hankkeen käynnistämistä vuonna 2009 ulkoministeriön lähialueyhteistyön osarahoituksella. Tämän ja muiden konkreettisten hankkeiden avulla Instituutin tulee kehittää tiedotus-, konsultointi- ja hankevalmistelupalveluiden tarjontaa luovien alojen toimijoille ja osallistua

6 Sivu 6/7 yhteistoiminnassa opetusministeriön kanssa Pohjoisen ulottuvuuden kulttuurikumppanuuden valmisteluun. Opetusministeriön näkökulmasta Instituutin on tärkeää kehittää aloitteellisesti monikulttuurisia omaa kieltä, kulttuuria ja identiteettiä vahvistavia sekä kotoutumista, osallisuutta ja osallistumista edistäviä hankkeita venäjänkielisen väestönosan tarpeisiin. Tässä työssä Instituutin tulee ottaa työnsä perustaksi opetusministeriön kulttuuripolitiikan strategian 2020, opetusministeriön julkaisuja -sarjan julkaisun 2006:6 "Taiteen ja kulttuurin saavutettavuus. Opetusministeriön toimenpideohjelma ", opetusministeriön politiikka-analyysejä -sarjan julkaisun 2009:3 "Maahanmuuttaja-väestön asema opetusministeriön tehtäväalueilla" ja vuonna 2009 valmistuvat opetusministeriön maahanmuuttopoliittiset linjaukset. Opetusministeriö pitää edelleen ajankohtaisena kirjaston rakennemuutoksen jatkamista ja toiminnan nykyaikaistamista, kokoelmien karsintaa ja takautuvan luetteloinnin jatkamista. Kehittämistyössä on oleellista ottaa huomioon Kansallinen digitaalinen kirjasto -hanke sekä jatkaa keskusteluyhteyksien ylläpitoa kaupungin ja valtion kanssa liittyen Keskustakirjaston kehittämiseen. Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin tulee valmistella ja esittää opetusministeriölle aikataulun sisältävä suunnitelma viraston siirtymisestä kalleimman keskustavyöhykkeen ulkopuoliselle alueelle nykyisen vuokrasopimuksen aikataulun sallimissa puitteissa. Toimenpidepyyntö perustuu valtion hyväksyttyyn toimitilastrategian toimintalinjaukseen, joka koskee valtioneuvoston eri hallinnonalojen muiden virastojen kuin ministeriöiden siirtymistä kalleimman keskustavyöhykkeen ulkopuolisille alueille sitä mukaan kun vuokrasopimuksiin tulee normaali irtisanomismahdollisuus. Ministeriön omat toimenpiteet Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin tuloksellisuuden parantamiseksi Opetusministeriö kehittää Instituutin ohjausta Pohjoisen ulottuvuuden kulttuurikumppanuus-valmisteluihin sekä lähialueyhteistyön Luova kompassi - hankkeeseen, maahanmuuttajapolitiikkaan ja kirjaston palvelutehtävään liittyen. Samalla pyritään edistämään ja tukemaan Instituutin pyrkimyksiä kehittää toimintaansa ulkopuolisen rahoituksen hankinnassa tulossopimuskaudella Tuloksellisuuteen pyritään vastavuoroisen ja aktiivisen valmistelu-, ohjaus-, ja konsultaatiotyön avulla. Ylijohtaja Riitta Kaivosoja Kulttuuriasiainneuvos Maija Lummepuro

7 TIEDOKSI Valtiovarainministeriö Valtiontalouden tarkastusvirasto Valtion tilintarkastajat Valtionkonttori 7 (7)

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 Sisäasiainministeriö SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalo uden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 11.06.2001 Työministeriö TYÖMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa työministeriön tilintarkastuksesta

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012

Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012 Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012 Yhteistoimintaryhmä 29.11.2010 Kaupunginhallitus 29.11.2010 Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 Sisällysluettelo 1. Edellisen

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

OHJE. Kumoaa 24.5.2004 annetun sisäisen tarkastuksen ohjesäännön O/8/2004 TM.

OHJE. Kumoaa 24.5.2004 annetun sisäisen tarkastuksen ohjesäännön O/8/2004 TM. OHJE Päivämäärä Nro 7.3.2005 O/7/2005 TM Jakelu: Työministeriön henkilöstö Ohjeen nimi: Työministeriön sisäisen tarkastuksen ohjesääntö Voimassaoloaika 15.3.2005 alkaen toistaiseksi Kumoaa/muuttaa ohjeen

Lisätiedot

1 (8) NUORISOASIAINKESKUS. Nuorisotoimenjohtaja/PS 1.2.2014. Ntj 27.1.2014 4 NUORISOASIAINKESKUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ

1 (8) NUORISOASIAINKESKUS. Nuorisotoimenjohtaja/PS 1.2.2014. Ntj 27.1.2014 4 NUORISOASIAINKESKUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 (8) Ntj 27.1.2014 4 NUORISOASIAINKESKUKSEN 1. Strategiaperusta Nuorisoasiainkeskuksen toimintasääntö perustuu kaupunginvaltuuston 27.11.2002 hyväksymään nuorisotoimen johtosääntöön. Siinä nuorisoasiainkeskuksen

Lisätiedot

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Hankkeen vaikuttavuuden

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 186/53/06 Liikenne- ja viestintäministeriö Ratahallintokeskus 14.5.2007 RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Ratahallintokeskuksen tilintarkastuksesta

Lisätiedot

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY Sosten arviointifoorumi 4.6.2015 Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY 1 Mistä on kysymys? Arviointi = tiedon tuottamista toiminnasta, siihen liittyvistä kehittämistarpeista sekä toiminnan vaikuttavuudesta

Lisätiedot

Strategian laadinta ja toimijoiden yhteistyö. Tehoa palvelurakenteisiin 25.10.2011 ICT-johtaja Timo Valli

Strategian laadinta ja toimijoiden yhteistyö. Tehoa palvelurakenteisiin 25.10.2011 ICT-johtaja Timo Valli Strategian laadinta ja toimijoiden yhteistyö Tehoa palvelurakenteisiin 25.10.2011 ICT-johtaja Timo Valli Information and Communication Technology Teknologia Kommunikaatio Infrastruktuuri Informaatio Integraatio

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 174/53/02 3.06.2002 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 174/53/02 3.06.2002 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 174/53/02 3.06.2002 Sosiaali- ja terveysministeriö SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 74/53/03 4.6.2003

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 74/53/03 4.6.2003 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 74/53/03 9.4A 4.6.2003 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään

Lisätiedot

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Tietosuojavaltuutetun toimisto Tietosuojavaltuutetun toimisto TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TULOSTAVOITEASIAKIRJA Aika 27.9.2005 Paikka Osallistujat Oikeusministeriö OM:n edustajat: Hallintojohtaja Olli Muttilainen (pj) Ylitarkastaja

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2005

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2005 Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2005 1. Yleistä Toiminta-ajatus Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii kauppa- ja teollisuusministeriön

Lisätiedot

FUAS ajankohtaisia asioita. Rehtoriterveiset Voimaa ja laatua kumppanuudesta seminaari 7.3.2012 Outi Kallioinen, LAMK

FUAS ajankohtaisia asioita. Rehtoriterveiset Voimaa ja laatua kumppanuudesta seminaari 7.3.2012 Outi Kallioinen, LAMK FUAS ajankohtaisia asioita Rehtoriterveiset Voimaa ja laatua kumppanuudesta seminaari 7.3.2012 Outi Kallioinen, LAMK FUASin vastaus OKM:lle 17.2.2011 HAMK, LAMK ja Laurea ovat muodostaneet strategisen

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 10.6.2003 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 10.6.2003 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 9.4A 10.6.2003 Opetusministeriö OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa opetusministeriön

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

Kuntatalousohjelma, kuntien tuottavuustavoitteet ja niiden seuranta. 9.9.2015 Jani Pitkäniemi, finanssineuvos Kuntamarkkinat 2015

Kuntatalousohjelma, kuntien tuottavuustavoitteet ja niiden seuranta. 9.9.2015 Jani Pitkäniemi, finanssineuvos Kuntamarkkinat 2015 Kuntatalousohjelma, kuntien tuottavuustavoitteet ja niiden seuranta 9.9.2015 Jani Pitkäniemi, finanssineuvos Kuntamarkkinat 2015 Tuottavuustyön historiaa valtio kunta -yhteistyössä Peruspalveluohjelmassa

Lisätiedot

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella.

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUK- SEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

VARSINAIS-SUOMEN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUK- SEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 229/53/06 Kauppa- ja teollisuusministeriö Varsinais-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskus 11.5.2007 VARSINAIS-SUOMEN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUK- SEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden

Lisätiedot

Luonnon monimuotoisuuden suojelun ja. kestävän käytön strategia ja toimintaohjelma. Luonnonsuojelujohtaja Ilkka Heikkinen

Luonnon monimuotoisuuden suojelun ja. kestävän käytön strategia ja toimintaohjelma. Luonnonsuojelujohtaja Ilkka Heikkinen Luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategia ja toimintaohjelma Luonnonsuojelujohtaja Ilkka Heikkinen Tavoitteena CBD:n 10. osapuolikokouksen päätösten kansallinen tulkinta ja toimeenpano

Lisätiedot

RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN TYÖJÄRJESTYS

RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN TYÖJÄRJESTYS RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN TYÖJÄRJESTYS Annettu 7. päivänä huhtikuuta 2016 Rikosseuraamuslaitoksen pääjohtajan päätöksen mukaisesti määrätään Rikosseuraamuslaitoksesta 27 päivänä marraskuuta 2009 annetun

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02 21.05.2002 Opetusministeriö Taideteollinen korkeakoulu TAIDETEOLLISEN KORKEAKOULUN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään

Lisätiedot

JOHDANTO SOSIAALISEN TILINPITOON:

JOHDANTO SOSIAALISEN TILINPITOON: JOHDANTO SOSIAALISEN TILINPITOON: Sosiaalinen tilinpito on menetelmä sosiaalisten ja yhteiskunnallisten tulosten mittaamiseksi, analysoimiseksi ja esittämiseksi. Käytännössä sosiaalinen tilinpito tarkoittaa

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2004

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2004 Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2004 Yleistä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii kauppa- ja teollisuusministeriön (KTM) hallinnonalalla

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen

Lisätiedot

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6)

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6) Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 5 s. 1 (6) s. 2 (6) Puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston päällikön ja Puolustushallinnon

Lisätiedot

Yliopistojen oikeudellisen ja taloudellisen aseman uudistus valtiontalouden ja valtiontalouden tarkastuksen näkökulmasta

Yliopistojen oikeudellisen ja taloudellisen aseman uudistus valtiontalouden ja valtiontalouden tarkastuksen näkökulmasta Yliopistojen oikeudellisen ja taloudellisen aseman uudistus valtiontalouden ja valtiontalouden tarkastuksen näkökulmasta Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti /VTV 20.11.2007 Sisältö VTV:n perustuslaillinen tehtävä

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2006

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2006 Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2006 1. Yleistä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii kauppa- ja teollisuusministeriön (KTM) hallinnonalalla

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/02 16.4.2002 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/02 16.4.2002 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/02 16.4.2002 Maa- ja metsätalousministeriö Metsäntutkimuslaitos METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on

Lisätiedot

Yleisten apurahojen hakuohjeet

Yleisten apurahojen hakuohjeet Yleisten apurahojen hakuohjeet 1) Mihin tarkoitukseen rahasto jakaa yleisiä apurahoja? Erilaisia hankkeita tukemalla rahasto haluaa lisätä Suomen ja Norjan välisiä kontakteja sekä lisätä molempien maiden

Lisätiedot

Suomen kulttuurilaitokset

Suomen kulttuurilaitokset Suomen kulttuurilaitokset Kurssi, kevät 2001 Moskovan yliopisto Leena Kononen Tiedonhaku Suomesta Julkisten viranomaisten, valtion ja kuntien keskeiset palvelut sekä keskeiset julkiset tiedot löytyvät

Lisätiedot

Tulossopimus. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Näkövammaisten kirjaston tulossopimus vuosille 2011 2013

Tulossopimus. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Näkövammaisten kirjaston tulossopimus vuosille 2011 2013 1 Opetus- ja kulttuuriministeriön ja n tulossopimus vuosille 2011 2013 1. Arvot, toiminta-ajatus ja visio Arvot Kirjasto toteuttaa toiminnassaan opetusministeriön hallinnonalan yhteisiä arvoja, joita ovat

Lisätiedot

Erikoiskirjastojen vastaajat palvelukyselyssä 2010. Päivi Jokitalo Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut paivi.jokitalo@helsinki.

Erikoiskirjastojen vastaajat palvelukyselyssä 2010. Päivi Jokitalo Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut paivi.jokitalo@helsinki. Erikoiskirjastojen vastaajat palvelukyselyssä 2010 Päivi Jokitalo Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut paivi.jokitalo@helsinki.fi Tammikuu 2011 Palvelukyselyn vastaajat sektoreittain yleinen kirjasto

Lisätiedot

TE-PALVELU-UUDISTUKSEN JOHTAMISEN AJANKOHTAISFOORUMI 21.-22.8.2013. Hallitusneuvos Päivi Kerminen

TE-PALVELU-UUDISTUKSEN JOHTAMISEN AJANKOHTAISFOORUMI 21.-22.8.2013. Hallitusneuvos Päivi Kerminen TE-PALVELU-UUDISTUKSEN JOHTAMISEN AJANKOHTAISFOORUMI 21.-22.8.2013 Hallitusneuvos Päivi Kerminen Miten viemme TE-palvelu-uudistuksen maaliin? Tilanne nyt (1) Uudistus on kiinnostanut ja palautetta on tullut

Lisätiedot

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009 Kotouttamisrahasto Vuosiohjelma 2009 TOIMILINJA A1. Haavoittuvassa asemassa olevien kolmansien maiden kansalaisten tukeminen TOIMILINJA A2. Innovatiiviset neuvonnan ja kotoutumisen mallit TOIMILINJA B3

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta ammatillisen koulutuksen reformi. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta ammatillisen koulutuksen reformi. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta ammatillisen koulutuksen reformi Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto Koulutuksen ja osaamisen kärkihankkeet 1. Uudet oppimisympäristöt

Lisätiedot

Työelämän kehittämisstrategian valmistelu

Työelämän kehittämisstrategian valmistelu Työelämän kehittämisstrategian valmistelu Pirjo Harjunen Tuottavuusasiantuntijoiden kutsuseminaari 15.12.2011 Sokos Hotel Presidentti, Helsinki Pirjo Harjunen 14.12.2011 1 Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelman

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013 Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Varastokirjasto ovat sopineet Varastokirjaston

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 1. Toimintakatsaus 1.1. Perustehtävät ja toiminnan kuvaus, toiminta-ajatus Kuluttajavalituslautakunta antaa kirjallisia ratkaisusuosituksia kuluttajien

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5)

Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5) Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lyömätön Linja Espoossa ry ja sen kotipaikka on Espoo. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Tarkoitus:

Lisätiedot

Ajankohtaista opetus- ja kulttuuriministeriöstä

Ajankohtaista opetus- ja kulttuuriministeriöstä Opetus- ja kulttuuriministeriön kirjastopäivät 2015 Ajankohtaista opetus- ja kulttuuriministeriöstä Hannu Sulin Helsinki 24.11.2015 HE valtion vuoden 2016 talousarvioksi Valtionavustukset yleisten kirjastojen

Lisätiedot

Osaaminen ammattikorkeakoulukirjastossa

Osaaminen ammattikorkeakoulukirjastossa Osaaminen ammattikorkeakoulukirjastossa Kirjastonjohtajien neuvottelupäivät, Joensuu 1.10.2009 Osaaminen ammattikorkeakoulukirjastossa Osaamisen kehittämisen organisointi Koulutustarpeet ja koulutus Tulevaisuus

Lisätiedot

UUDENMAAN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TI- LINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

UUDENMAAN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TI- LINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 228/53/06 Kauppa- ja teollisuusministeriö Uudenmaan työvoima- ja elinkeinokeskus 14.5.2007 UUDENMAAN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TI- LINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA

ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA PROSESSIN OMISTAJA Yksikönjohtajat PROSESSIKUVAUKSEN HYVÄKSYJ KSYJÄ Johtoryhmä PRSESSIKUVAUS LUOTU JA PÄIVITETTY P Syyskuu 2008 PROSESSIKUVAUS HYVÄKSYTTY

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Suomen kansalliset tavoitteet ja linjaukset Hannu Sulin

Suomen kansalliset tavoitteet ja linjaukset Hannu Sulin XIII Suomalais-venäläinen kulttuurifoorumi Mordvan Tasavalta, Saransk Teemaseminaari 7.10.2011: Lasten ja nuorten informaatio- ja medialukutaitojen edistäminen yleisissä kirjastoissa Suomen kansalliset

Lisätiedot

YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS)

YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS) YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS) S I S Ä L T Ö I Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon osat ja muodostuminen ---------------------------------------- 3 II Yritysjohtamisen

Lisätiedot

JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI

JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI Copyright Mentorit Oy, 2006. www.mentorit.fi Mittarin käyttöoikeus vain tunnukset lunastaneella. Osittainenkin kopiointi tai muokkaus vain tekijän luvalla. Kyselyn perustana

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa.

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa. Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu ; tavoitteet ja Kulttuurin ja liikunnan edelläkävijyys Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa. (8/2010)

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen esikunnan 2.2.1 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 20.12.2012 Voimaan 1.1.2013 Perusturvajohtaja 24.2.2014 Voimaan

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01 01.06.2000 Maa- ja metsätalousministerö METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa

Lisätiedot

Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi

Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi, maaseutuverkostoyksikkö/mmm Sivu 1 8.12.2008 Maaseutuverkosto Manner-Suomen

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2006:16. Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö

TOIMINTA JA HALLINTO 2006:16. Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö TOIMINTA JA HALLINTO 2006:16 n ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2006:16 n ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2006 ISSN 1458-6436

Lisätiedot

Mitä valtio tavoittelee kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden parantamisella

Mitä valtio tavoittelee kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden parantamisella Mitä valtio tavoittelee kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden parantamisella Varsinais-Suomen liiton kuntatalouspäivä 21.5.2013 Neuvotteleva virkamies Hannele Savioja Valtiovarainministeriö Talouden ja

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Yhteinen arviointiasteikko tulosten arvioinnissa

Yhteinen arviointiasteikko tulosten arvioinnissa Yhteinen arviointiasteikko tulosten arvioinnissa Tulosohjausverkoston tapaaminen Merja Snygg Valtiokonttori Esityksen aiheet Yhteinen arviointiasteikko valtion toiminnan tulosten arviointiin Arviointiasteikot

Lisätiedot

Tilintarkastuskertomus valtion tilinpäätöksen tarkastuksesta vuodelta

Tilintarkastuskertomus valtion tilinpäätöksen tarkastuksesta vuodelta 130/53/2012 Eduskunta 20.5.2013 Tilintarkastuskertomus valtion tilinpäätöksen tarkastuksesta vuodelta 2012 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa valtion tilinpäätöksen tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta

Lisätiedot

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 4

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 4 Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 4 2 TULOSSOPIMUS Puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston päällikön ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen

Lisätiedot

Keskushallintouudistus kohti yhtenäistä valtioneuvostoa. Timo Lankinen 20.8.2012

Keskushallintouudistus kohti yhtenäistä valtioneuvostoa. Timo Lankinen 20.8.2012 Keskushallintouudistus kohti yhtenäistä valtioneuvostoa Valtioneuvostossa tehtävä politiikka-, lainsäädäntöja resurssiohjaus yhtenäiseksi Hallituksen strategisen näkemyksen nykyistä parempi toimeenpano

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 154/53/02 15.5.2002 KULUTTAJAVIRASTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 154/53/02 15.5.2002 KULUTTAJAVIRASTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 154/53/02 15.5.2002 Kauppa- ja teollisuusministeriö Kuluttajavirasto KULUTTAJAVIRASTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

EU:n tasa-arvoinstituutti tasa-arvon edistäjänä

EU:n tasa-arvoinstituutti tasa-arvon edistäjänä EU:n tasa-arvoinstituutti tasa-arvon edistäjänä Eeva Raevaara, tasa-arvoyksikkö EU:n tasa-arvoinstituutti European Institute for Gender Equality (EIGE) 1990-luvun lopulla Ruotsi teki aloitteen instituutin

Lisätiedot

Työelämän kehittäminen sopimuksissa ja hallitusohjelmassa. Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen HR-verkoston ideatyöpaja 1.

Työelämän kehittäminen sopimuksissa ja hallitusohjelmassa. Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen HR-verkoston ideatyöpaja 1. Työelämän kehittäminen sopimuksissa ja hallitusohjelmassa Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen HR-verkoston ideatyöpaja 1. KT:n HR-verkoston tausta Henkilöstöjohtamisen (HR-verkosto) verkosto työnantajien

Lisätiedot

273 Tarkastustoimi (sisäinen tarkastus) Helsingin seurakuntayhtymässä

273 Tarkastustoimi (sisäinen tarkastus) Helsingin seurakuntayhtymässä 438/2014 273 Tarkastustoimi (sisäinen tarkastus) Helsingin seurakuntayhtymässä 2015-2017 Päätösehdotus Tarkastuspäällikkö Kari Liinakoski 1) hyväksyy tarkastustoimen kehittämisen ja resursoinnin lähtökohdaksi

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Toimintasuunnitelma 2011 1 Sitoumus Itämeren tilan parantamiseksi Itämerihaaste on Turun ja Helsingin kaupunkien yhteinen aloite Itämeren tilan parantamiseksi. Itämerihaaste julkistettiin kesäkuussa 2007.

Lisätiedot

Selvitys opetus- ja kulttuuriministeriön konserniohjauksesta ja rakenteesta. Selvityshenkilöt Harri Skog ja Håkan Mattlin

Selvitys opetus- ja kulttuuriministeriön konserniohjauksesta ja rakenteesta. Selvityshenkilöt Harri Skog ja Håkan Mattlin Selvitys opetus- ja kulttuuriministeriön konserniohjauksesta ja rakenteesta Selvityshenkilöt Harri Skog ja Håkan Mattlin Toimeksianto Valmistella ehdotukset opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola 27.3.2015 Avustuksen tausta: lainsäädäntö ja valvonta Avustuksen taustaa Avustuksella on tarkoitus tukea kestävien liikkumisen muotojen edistämiseen

Lisätiedot

17.3.2014 RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2013

17.3.2014 RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2013 Suomen Parkinson-liitto ry Liikuntatoiminta Taina Piittisjärvi Raportti 17.3.2014 1(4) RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2013 TULOKSIA Tämä on raportti Suomen Parkinson-liiton

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma PIRKKALAN KUNTA TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kuntastrategiaa toteuttava hanke... 4

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 EVIVA Ennaltaehkäisevä virikkeellinen vapaa-aika TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisällysluettelo Tavoite ja päämäärä... 2 EVIVA toimintaohjelman hallinto... 2 Päätoimenpiteet 2015... 2 Arviointi ja seuranta

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA 7. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Paikka Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni Osallistujat Merja Muilu Oikeusministeriö Kirta Heine

Lisätiedot

Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet

Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet Huippuyksikköseminaari 14.12.2011 Sisäinen tarkastaja Seija Henttinen Sisäinen valvonta tarkoittaa TOIMINTAPROSESSEIHIN SISÄÄN VIETYJÄ RAKENTEITA,

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Suunnitelma Valtiovarainministeriö/Julkisen hallinnon ICT - toiminto/vaatimukset ja suositukset JHKA-sihteeristö 22.1.2014 Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Julkisen hallinnon

Lisätiedot

JÄMPTI HOMMA. henkilöstöstrategia 2016KV 13.6.2011

JÄMPTI HOMMA. henkilöstöstrategia 2016KV 13.6.2011 JÄMPTI HOMMA. 2016 henkilöstöstrategia 2016KV 13.6.2011 Sisältö Henkilöstöstrategian tiivistelmä 3 1. Henkilöstöstrategian lähtökohdat ja tehtävä 3 2. Henkilöstöstrategian arvot 4 3. Henkilöstövisio 2016

Lisätiedot

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, ROOLI JA ASEMA. Yki Hytönen ja Aija Lehtonen

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, ROOLI JA ASEMA. Yki Hytönen ja Aija Lehtonen HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, ROOLI JA ASEMA Yki Hytönen ja Aija Lehtonen Hyväksytty hallituksen kokouksessa 11.9.2014 HALLITUS JA SEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ KAMERASEURASSA - valitsee yhdistyksen puheenjohtajan, hallituksen

Lisätiedot

Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia. Rovaniemi 29.11.2012 Johanna Nurmi

Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia. Rovaniemi 29.11.2012 Johanna Nurmi Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia Rovaniemi 29.11.2012 Johanna Nurmi Miksi asiakkuusstrategia? Asiakkuusstrategian lähtökohtina ovat hallitusohjelmassa esitetyt linjaukset sekä Hallintopolitiikan suuntaviivat

Lisätiedot

KOTA-tietojärjestelmä Jukka Haapamäki 7.11.2007

KOTA-tietojärjestelmä Jukka Haapamäki 7.11.2007 KOTA-tietojärjestelmä Jukka Haapamäki 7.11.2007 KOTA-järjestelmän rakenne KOTA online, tiedontuottajien tiedot ja asiakirjojen arkistointi määrällisistä tavoitteista sopiminen (opetusministeriö ja yliopistot)

Lisätiedot

Kirjanpitoaineiston säilytysajat

Kirjanpitoaineiston säilytysajat Valtiokonttori Määräys 1 (5) 18.9.2014 Dnro VK/329/00.01/2014 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Kirjanpitoaineiston säilytysajat Valtion talousarviosta annetun asetuksen

Lisätiedot

Alue- ja rakennepolitiikan ajankohtaispäivät 27.-28.11.2012 ELY-keskusten ja maakuntien liittojen tehtävät tulevaisuudessa

Alue- ja rakennepolitiikan ajankohtaispäivät 27.-28.11.2012 ELY-keskusten ja maakuntien liittojen tehtävät tulevaisuudessa Alue- ja rakennepolitiikan ajankohtaispäivät 27.-28.11.2012 ELY-keskusten ja maakuntien liittojen tehtävät tulevaisuudessa Leena Gunnar Ylijohtaja, KASELY 1 ELYjen toiminta-ajatus (ELY-laki) Elinkeino-,

Lisätiedot

Tilinpäätöskannanotto Liikenteen turvallisuusviraston vuoden 2012 tilinpäätöksestä

Tilinpäätöskannanotto Liikenteen turvallisuusviraston vuoden 2012 tilinpäätöksestä Tilinpäätöskannanotto 9 12.6.2013 LVM/606/01/2013 Liikenteen turvallisuusvirasto Tilinpäätöskannanotto Liikenteen turvallisuusviraston vuoden 2012 tilinpäätöksestä Liikenne- ja viestintäministeriö antaa

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(8)

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(8) johtosääntö 1(8) SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JA JAOSTON SEKÄ SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 103 ja tulee voimaan 1.1.2013 Muutos KV 10.12.2012

Lisätiedot

SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016. 1. Tausta

SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016. 1. Tausta SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016 1. Tausta SASKin historian ensimmäinen henkilöstöstrategia oli laadittu vuosiksi 2009 2011. Henkilöstöön liittyviä asioita oli linjattu aikaisemminkin erilaisissa dokumenteissa

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen strategia itse toteutettaviksi hankkeiksi

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen strategia itse toteutettaviksi hankkeiksi Varsinais-Suomen ELY-keskuksen strategia itse toteutettaviksi hankkeiksi TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus 31.8.2010 Maija Tuominen, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI

VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI TOIMINTASÄÄNTÖ 1. LUKU Varkauden sivistyslautakunta päättää toimintasäännöllä alaistensa palvelualueiden tehtävistä

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään 8.5.2014 MARJUKKA LAINE, TYÖTERVEYSLAITOS 0 Verkoston lähtökohta ja tehtävät Hallitusohjelma 2011: Perustetaan Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan ja -viraston sisäisen ja ulkoisen viestinnän linjaukset. Suunnitelma on otettu käyttöön tarkastusjohtajan päätöksellä 28.12.2015

Lisätiedot

11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet

11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet 11. KIRJASTOT 11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalvelujen tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden

Lisätiedot

Tuloksellisuuserä 1.9.2010. Akavan Erityisalojen linjauksia

Tuloksellisuuserä 1.9.2010. Akavan Erityisalojen linjauksia Tuloksellisuuserä 1.9.2010 Akavan Erityisalojen linjauksia Linjauksia Järjestelyerän käytöstä sovitaan paikallisesti järjestöjen edustajien ja työnantajan kesken Työnantajan tarjottava tuloksellisuushankkeita

Lisätiedot

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä PIÄLLYSMIES Toimintasuunnitelma 2015 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Hyväksytty syyskokouksessa xx.xx.2014 1 Sisältö Yleistä... 2 Tehtävä ja painopistealueet... 2 Hanketoiminta... 3 Hallinto...

Lisätiedot

Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille

Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille Ylitarkastaja Mikko Härkönen, TEM mikko.harkonen@tem.fi TEAM FINLAND: TAUSTAA Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita,

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 490/2012 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma TALOUS JA TILINTARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 9 muutettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.1.2001 12 muutettu kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Interreg Itämeren alue 2014-2020

Interreg Itämeren alue 2014-2020 Interreg Itämeren alue 2014-2020 Ajankohtaista kansainvälisistä rahoitusohjelmista 2014-2020 16.9.2015 Lahti Harry Ekestam Työ- ja elinkeinoministeriö Interreg Baltic Sea Region (IBSR) 2014-2020 8 jäsenmaata

Lisätiedot