Fäldt Marja-Leena jäsen. Kuurto Annmarie jäsen Makkonen Hannu jäsen Pesonen Seppo jäsen. Ranta-Salonen Heli asiantuntija

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Fäldt Marja-Leena jäsen. Kuurto Annmarie jäsen Makkonen Hannu jäsen Pesonen Seppo jäsen. Ranta-Salonen Heli asiantuntija"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 6/ Perusturvalautakunta AIKA klo 18:00-20:50 PAIKKA Lohjantähti, kokoushuone 1 OSALLISTUJAT LÄSNÄ Laine Maaret puheenjohtaja Lemberg Monica varapuheenjohtaja Flink Tarmo jäsen Friberg Raimo jäsen Fäldt Marja-Leena jäsen Jalava Janne jäsen Kangas Inkeri jäsen Kuurto Annmarie jäsen Makkonen Hannu jäsen Pesonen Seppo jäsen Kaira Jorma kaupunginhallituksen edustaja Sivula Mika kaupunginjohtaja Poistui :n 78 käsittelyn jälkeen klo 20:30 Uunimäki Mira esittelijä Ranta-Salonen Heli asiantuntija Kerkola Mikko pöytäkirjanpitäjä Erätuli-Keskinen Katja asiantuntija POISSA Lausteela Jorma jäsen Paakkunainen Lotta jäsen Louhi Janne jäsen Äyräväinen Irene kaupunginhallituksen pj KÄSITELLYT ASIAT :t ALLEKIRJOITUKSET Maaret Laine Puheenjohtaja Mikko Kerkola Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Lohja Lohja Janne Jalava Seppo Pesonen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Lohjan perusturvatoimessa, Kalevankatu 4 (3. krs), Lohja keskiviikkona Mikko Kerkola, hallintopäällikkö

2 PÖYTÄKIRJA 6/ Perusturvalautakunta KÄSITELLYT ASIAT Sivu 71 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajat Perusturvalautakunnan talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Niilonpirtin uudisrakennuksen tilojen vuokraaminen Yhteispäivystyksen käynnistyminen Lohjan sairaalassa Terveysasemaverkko Neuvolaverkko Hammashoitolaverkko Apuvälineen tahalliseen vaurioittamiseen tai palauttamatta jättämiseen liittyvä asiakkaan vahingonkorvausvastuu 80 Avustuksen myöntäminen Parhaat Vuodet ry:n ja Apuomena ry:n osatoimintojen yhdistämiseksi 81 Keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannukset vuonna Osastojen käyttöasteen seuranta Kotihoidon toiminnan seuranta Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen Perusturvalautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätökset vuonna Tiedotusluontoiset asiat

3 PÖYTÄKIRJA 6/ Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PERLJ Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Hyväksyttiin

4 PÖYTÄKIRJA 6/ Perusturvalautakunta Pöytäkirjan tarkastajat PERLJ Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan perusturvalautakunnan jäsenet Janne Jalava ja Seppo Pesonen. Päätös Hyväksyttiin

5 PÖYTÄKIRJA 6/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunnan talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma / /2015 PERLJ Kuntalain 110 :n 1 momentin mukaan valtuuston on vuoden loppuun men nes sä hyväksyttävä kaupungille seuraavaksi kalenterivuodeksi ta lousar vio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Sen hy väk sy mi sen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä taloussuunnitelma kol mek si tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kun tastra te giaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Ta lousar vios sa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toi minnan ja talouden tavoitteet. Kuntalain 110 :n 4 momentin mukaan talousarvioon otetaan tehtävien ja toi min nan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Ta lous ar viossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä in ves tointi- ja rahoitusosa. Lohjan kaupungissa määrärahaksi on vahvistettu toimielinkohtainen toimin ta ka te (nettomääräinen). Kaupunginvaltuuston hyväksymän or ga ni saatio ra ken teen mukaisesti talousarvion eri osat jakautuvat toimielinten vastuu aluei siin ja ne edelleen käyttötalousosassa tulosalueisiin ja tu los yk si köihin sekä investointiosassa hankkeisiin. Talousarvion määrärahoihin ja tu loar vioi hin sisällytetään myös kaupungin eri organisaatioyksiköiden väliset si säi set laskutukset. Kaupunginhallituksen ohjeistus Kaupunginhallitus päätti antaa ohjeet vuoden 2016 ta lousar vion ja vuosien taloussuunnitelman laatimiseksi 1. kehottaa vuoden 2015 osalta lautakuntia sopeuttamaan toimintansa vuo den 2015 määrärahaan niillä toimenpiteillä ja tulosalueiden välisillä siirroil la, jotka ovat viranhaltijoiden ja lautakuntien päätettävissä. Mää rä rahois sa pysymiseen vaikuttavat periaatteelliset ja palvelujen muuttamista edel lyt tä vät ratkaisut on saatettava välittömästi kaupunginhallituksen ja val tuus ton ratkaistavaksi; 2. hyväksyä talousarvion ja taloussuunnitelman laatimisohjeet sekä niihin si säl ty vät laskentaperusteet; 3. antaa ohjeeksi, että vuosikatetavoitteen saavuttamiseksi kunkin toi mi elimen peruslaskelman mukaisesta ulkoisesta toimintakatteesta vä hen netään edellä johdanto-osassa ja laadintaohjeissa esitetty euromäärä (pe rustur va lau ta kun nal la euroa), josta muodostuu toimielimen ta lousar vio eh do tuk sen toimintakateraami. Karsintatavoite kohdennetaan val tuusto se mi naa ris sa esitettyjä tasapainotusmahdollisuuksia käyttäen toi mi elimen esittämällä tavalla pääosin ulkoisiin kuluihin. Karsintatavoitetta on talous ar vion valmistelussa mahdollista kuitenkin jakaa ja kohdentaa toi mi-

6 PÖYTÄKIRJA 6/ Perusturvalautakunta alan lautakuntien välillä toimialajohtajan harkitsemalla tavalla; Mikäli edellä karsintalaskelmissa tarkoitetut sitovat kulut (palvelujen ostot kun nil ta, kuntayhtymiltä, valtiolta, kotikuntakorvaukset) osoittautuvat laskel mis sa esitettyä pienemmiksi, vähennetään niillä täysimääräisesti ta lousar vion kuluja; Toimintatuotot arvioidaan vuoden 2014 tilinpäätöksen, vuoden 2015 to teuman ja vuonna 2016 toteutettavien hintojen ja maksujen korotusten pe rusteel la. 4. antaa investointisuunnitelman ohjeeksi, että nettoinvestoinnit ovat enintään 21,8 milj. euroa; sekä 5. kehottaa lautakuntia ja palvelukeskuksia laatimaan oman toimialansa ta lous ar vio- ja taloussuunnitelmaehdotukset laatimisohjeissa esitettyjä rapor toin ti ta po ja ja annettuja kehyksiä noudattaen elokuun 31. päivään 2015 men nes sä. Lautakuntien tehtävänä on kehyksen sisällä priorisoida pal velu tar peet ja kohdentaa resurssimuutokset. Kaupungin johtoryhmä seuraa toi min ta ym pä ris tön ja kaupungin oman talouden kehitystä, ohjeistaa tarkem min laatimisprosessia ja tarvittaessa tuo laadintaohjeiden muutokset kau pun gin hal li tuk sen käsiteltäväksi. Talousarvion rakenne Perusturvatoimen talousarvio ja -suunnitelma muodostuvat käyttötalouden osal ta: 1. Toimielimen / toimialan yleiskuvauksesta ja keskeisimmistä kapasiteettija toimintatiedoista; 2. vuoden 2016 toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista, jotka si säl tävät kaupungin strategian kärkipäämäärien pohjalta toimialakohtaisesti mää ri tel lyt vuoden 2016 tavoitteet ja keskeiset toimenpiteet; 3. toimialan henkilöstövähennyksistä / -lisäyksistä sekä muista mer kit tä vistä resurssimuutoksista; 4. toimialan tuloslaskelmista vuosille , jossa tuottojen ja kulujen ero tus muodostaa lautakunnan toimintakatteena määritellyn taloudellisen ta voit teen. Käyttötalouden määrärahaksi vahvistetaan joko lau ta kun ta kohtais ten kulujen kokonaismäärä tai toimintakate; 5. perustelutiedoista, jotka sisältävät: - henkilöstösuunnitelman vuosille (sitova vuoden 2016 osalta). Toi mi eli mel lä on oikeus täyttää vakinaisesti ainoastaan ne virat ja tehtävät, jot ka sisältyvät määrärahoihin ja jotka on määritelty hen ki lös tö suun ni telmas sa ja muutoksina suunnitelmaosassa; - selvitykset vuonna 2016 toteutettavista järjestämistavan, palveluverkon ja tuo tan to ra ken teen sekä muista toiminnallisista muutoksista; - keskeiset taloudellisuutta ja tuottavuutta kuvaavat tunnusluvut (mm. suorit teet ja yksikkökustannukset).

7 PÖYTÄKIRJA 6/ Perusturvalautakunta Investoinnit Investointiosa laaditaan kunkin toimielimen osalta investointiryhmittäin. Kukin toimielin/toimiala esittää oman toimialansa hankkeet sekä niiden kustan nus- ja tuloarviot. Hanke on sellainen investointikokonaisuus, jonka toteut ta mi seen valtuusto antaa euromääräisesti rajatun valtuutuksen. Perusturvatoimessa vuoden 2016 uudis- ja korjausrakentamisen in ves tointi hank kei ta (tilanne ) ovat Keskustan terveysaseman muu tos ja laajennustyöt (rahoitus ), Pentinkulman käyt tö ve si put ket ja piha-alue ( ), Päihdeklinikan tarve- ja han ke suun ni tel ma ( ) sekä erittelemättömät kohteet ( ). Kaikki edel lä mainitut hankkeet si säl ty vät varsinaisesti teknisen lautakunnan ta lous ar vi oon. Perus tur va toi men irtaimen omaisuuden hankintaan esitetään euroa, jos ta Niilonpirtin varustuksen osuus on euroa ja muihin euroa. Peruslaskelma, karsinta ja talousarvioesitys Perusturvalautakunnan talousarvion ns. perus/pohjalaskelmassa, mikä poh jau tuu vuoden 2014 tilinpäätökseen muunneltuna indeksitarkistuksilla, on huomioitu seuraavat pakolliset ja tekniset muutokset: - vuokra-asuntoihin liittyvät tuotot ja kulut kokonaan pois (kp 202 ja 250) - Koho-hankkeen tuotot ja kulut pois (kp 222) - kunnallisen työmarkkinatuen siirto keskushallintoon: noin uuden sosiaalihuoltolain vaatimat lisäykset (kp ): Apuomenan yleisavustus pois (kp 210): (perustuu lautakunnan te ke mään kumppanuussopimuksen irtisanomiseen) - hoivapalvelumaksujen tuottojen lisäys (kp 220): kotihoitomaksujen tuottojen lisäys (kp 203): pakolaistoimen valtionavustusten tuottojen lisäys (kp 230): Peruslaskelman mukainen ulkoinen toi min ta ka te vuodelle 2016 oli edellä mai nit tu jen muutosten jälkeen euroa (tp 2014: eu roa (+3,53 %) ja ta 2015: euroa (+1,79 %)). Perusturvatoimen talousarvion euron karsinta, mitä kau pun ginhal li tus edellytti, on kohdistettu seuraavasti: - ikääntyneiden palvelut: vuodeosastohoito (kp 236) sosiaalipalvelu: lastensuojelun laitoshoito (kp 234) terveyspalvelut: suun terveydenhuolto (kp 271) terveyspalvelut: erikoissairaanhoito (kp 294) Edellä mainittujen karsintojen perustelut ja vaikutukset selvitetään liitteen mu kai sis sa toiminnallisissa muutoksissa. Erikoissairaanhoidossa suo ri tettiin karsinta samassa suhteessa kuin sen osuus on toimialan kuluista. Talousarvioesityksessä ei ole voitu huomioida palvelutarpeen kasvusta huo li mat ta kuluja lisääviä henkilöstölisäyksiä eikä esimerkiksi alueiden johto kun tien lisäysesityksiä eikä muitakaan esitettyjä toiveita.

8 PÖYTÄKIRJA 6/ Perusturvalautakunta Talousarvio ylittyy eurolla verrattuna karsittuun peruslaskelmaan. Lu kui sis ta sisäisistä siirroista huolimatta kehitysvammaisten os to pal ve luihin Etevalta tarvitaan määrärahaa euroa enemmän ja lisäksi ikään ty nei den omaishoidon tuen palkkioiden sekä pal ve lu se te li mää rä rahan tarve ylittyy yhteensä eurolla. Perusturvalautakunnan ulkoinen toimintakate on tämän esityksen mukaan euroa. Siinä on kasvua vuoden 2015 talousarvioon ver rat tu na 0,88 prosenttia ja vuoden 2014 ti lin pää tök seen nähden 2,60 pro sent tia. Kuluiksi on arvioitu euroa ja tuotoiksi euroa. (Lisätiedot: hal lin to pääl lik kö Mikko Kerkola) Erikseen jaettava asiakirja: - nro 1: Talousarvion ja taloussuunnitelman laatimisohjeet Liite nro 1: Talousarvioehdotus, joka sisältää seuraavat osiot: * Toiminnan sisältö ja laajuus * Sitovat tavoitteet * Toiminnalliset muutokset * Henkilöstösuunnitelma * Tunnusluvut ja suoritteet * Investoinnit * Alustavat tuloslaskelmat Esitys Vs. ptj Perusturvalautakunta päättää hyväksyä omalta osaltaan esityksen vuoden 2016 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi, joka si sältää Lohjan kasvustrategian tavoitteiden mukaiset toimenpiteet, alustavasti ar vioi dut tuotot ja kulut, toiminnalliset muutokset, suoritteet sekä hen ki löstö- ja investointisuunnitelmat oheisten liiteasiakirjojen mukaisesti. Päätös Hyväksyttiin

9 PÖYTÄKIRJA 6/ Perusturvalautakunta Niilonpirtin uudisrakennuksen tilojen vuokraaminen 358/ /2014 PERLJ Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Niilonpirtin han ke suunni tel man, jonka mukaan nykyinen ra ken nus puretaan ja samalle paikalle ra ken ne taan uudistilat asumispalveluyksikölle. Hankkeen to teut ta ja na toimii kau pun gin kokonaan omis ta ma konserniyhtiö Lohjan Vuok ra-asun not Oy, jol ta perusturvatoimi vä li vuok raa kohteen ja vuok raa asunnot edelleen asuk kail le. Hankkeella haettiin Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) erityis ryh mien investointiavustusta ja vuokra-asuntojen rakentamisen kor kotu ki lai naa vuoden 2015 haussa. ARA on tehnyt kohteelle eh dolli sen va rauk sen, jossa investointiavustus on euroa ja kor ko tu kilai na euroa. Varaus on hakemuksen mukainen. Hankkeen suunnittelua on jatkettu Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n, pe rus turva toi men, teknisen toimen ja pääsuunnittelijana toimivan Arkkitehdit Siis tonen Oy:n toimesta. Erikoissuunnittelijat tulivat hankkeeseen mukaan huh tikuus sa LVIA-suunnittelusta vastaa Instakon Oy, säh kö suun nit te lusta Karawatski Oy ja rakennesuunnittelusta RI-Plan Oy. Niilonpirtin toiminta on siirtynyt toukokuussa 2015 väistötiloihin entiseen Kar ta no mäen vanhainkotiin Lohjan Paloniemeen. Niilonpirtin vanha ra kennus on purettu kesän aikana. Hankkeen toteutuksessa ja ajoituksissa on noudatettava kaik kia ARAn han ke kä sit te lyn vaiheita. Eh dol li sen varauspäätöksen jäl keen in ves toin tiavus tus pro ses si etenee seu raa vas ti: - rakennussuunnitelmien ja kustannusten hyväksyminen (ns. osa pää tösvai he eli rakennustöiden aloitusluvan saaminen) - rahoituksen hyväksyminen ja tukien maksaminen (avustuspäätöstä voi ha kea sen jälkeen, kun hanke on saanut osapäätöksen; hakemuksen voi teh dä ennen urakkasopimusten allekirjoittamista) - loppuselvitys hankkeen valmistuttua ja viimeinen avustuserä Hankkeen rakennuslupa on ympäristö- ja rakennuslautakunnan kä sit te lyssä , urakkalaskenta syyskuun alussa ja rakentamisen aloitus ARAn hintahyväksynnän varauksella lokakuussa Rakennuksen arvioi daan valmistuvan vuoden 2016 lopussa. Uudisrakennuksen laajuus on noin brm2 ja kustannusarvio hei näkuun 2015 hintatasossa 4,530 M (alv 0 %). Asuntoja on yhteensä 43 kappa let ta, joten kustannukset yhtä asuntoa kohden ovat Ei avustet ta via tiloja (mm. päivätoiminta, kuntosali) on noin 75 m2. ARA:n tukemassa asuntokannassa on vuokranmäärityksessä nou da tet tava omakustannusperiaatetta. Tämän periaatteen mukaan asukkailta pe rittä vän vuokran tulee kattaa tuettujen asuntojen ja niihin liittyvien tilojen pääoma me no- ja ylläpitokustannukset. Asukkailta omakustannusperiaatteella pe rit tä vään vuokratasoon voidaan vaikuttaa käyttämällä ns. vä li vuok rausjär jes te lyä.

10 PÖYTÄKIRJA 6/ Perusturvalautakunta Välivuokrausjärjestelyssä Lohjan kaupunki vuokraa Niilonpirtin tilat vanhus ten sosiaaliseen asumispalvelutoimintaan. Vuokranantaja Lohjan Vuok ra-asun not Oy hakeutuu rakennuksen osalta ar von li sä ve ro vel vol li seksi ja vuokraa sen kaupungille arvonlisäverollisella vuokralla. Näin ollen Niilon pir tin rakentamiskustannuksiin sisältyvä arvonlisävero voidaan vä hentää ja arvonlisäveron palautus kohdistuu täysimääräisesti asukkailta pe rittä vään vuokratasoon sitä alentaen. Välivuokrausmallin käyttö ei aiheuta ylimääräisiä kustannuksia Lohjan kaupun gil le. ARA hyväksyy välivuokrausmallin käytön korkotukilainalla ra kennet ta vis sa palveluasuntokohteissa. Välivuokrausmallia hyödynnetään myös Kultakodeissa ja Kultakartanossa sekä useassa muussa kunnassa. Tilojen vuokrakulujen arvioidaan olevan noin euroa (ilman alv) vuo des sa. (Lisätiedot: vanhustyön johtaja Tuula Suominen tai erikoissuunnittelija Jark ko Lämsä) Esitys Vs. ptj Perusturvalautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kau pun gin val tuus tol le, että Päätös Hyväksyttiin Lohjan kaupunki välivuokraa Lohjan Vuokra-asunnot Oy:ltä Niilonpirtistä 43 asuntoa oheistiloineen 40 vuodeksi yllä kuvatuin pe ri aat tein; 2. Lohjan kaupunki vuokraa Lohjan Vuokra-asunnot Oy:ltä Niilonpirtistä muut, ei ARA-tuetut tilat, niin ikään 40 vuodeksi; sekä 3. valtuusto valtuuttaa teknisen toimen tekemään vuokrasopimukset ti loista Lohjan Vuok ra-asun not Oy:n kanssa rakennuksen valmistuttua.

11 PÖYTÄKIRJA 6/ Perusturvalautakunta Yhteispäivystyksen käynnistyminen Lohjan sairaalassa / /2012 PERLJ Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2015 talousarviossa pe rus turva lau ta kun nan sitovaksi tavoitteeksi ja osana terveyspalveluiden toi min nalli sia muutoksia Sosiaali- ja terveysministeriön antaman päivystysasetuksen mu kai sen yhteispäivystyksen käyn nis ty mi sen Lohjan sairaalassa. Yhteispäivystyksen suunnittelua on Lohjan sairaalan kanssa jatkettu ja yhteis päi vys tys käynnistyy HUS:n Lohjan sairaanhoitoalueen ottaessa toi minta-alu een sa yhteispäivystystoiminnan vastuulleen Tynninharjun ter veys ase man tiloissa. Mediverkko Oy jatkaa perusterveydenhuollon po tilai den päivystyspalveluiden tuottajana voimassaolevan sopimuksen mu kaises ti. Samalla siirrytään päivystyksessä yhtenäiseen HUS:n tie to jär jes telmään. HUS:n hoitamassa päivystyksessä noudatetaan HUS:n hallituksen vah vis ta mia asiakasmaksuasetuksen ja lain mukaisia käyntimaksuja. Nykyinen Tynninharjun terveysaseman toi min ta ei-kii reel li sis sä vas taanotois sa on siirtynyt keskustan ter veys ase mal le, jossa tiloja remontoitiin ja osa toiminnoista siirtyi vuoden alussa työterveyshuollon vapautuneisiin tiloi hin. Tynninharjun ja keskustan alueen asuk kai den kiireellinen ns. päivys tys vas taan ot to sijoittuu tulevan yh teis päi vys tyk sen kanssa samoihin tiloi hin nykyiselle Tynninharjun ter veys ase mal le. Lohjan kaupungin ja Mediverkko Terveyspalvelut Oy:n sopimus on voimas sa asti. Lohjan kaupunki tekee yhteistoimintasopimuksen HUS-kun tayh ty män Lohjan sairaanhoitoalueen yhteispäivystyksestä. So pimuk sel la sovitaan käytännön toiminnasta, jolla Lohjan kaupunki isännöi kau pun gin ja Mediverkon välistä sopimusta. (Lisätiedot: johtava ylilääkäri Mira Uunimäki) Esitys Vs. ptj Perusturvalautakunta päättää todeta, että yhteispäivystys käynnistyy Tynninharjun ter veys ase man tiloissa. Päätös Hyväksyttiin

12 PÖYTÄKIRJA 6/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Terveysasemaverkko PALRYH Nykytila 1.1. Palvelun lähtökohdat Terveydenhuollon palveluista säädetään terveydenhuoltolaissa (1326/2010). Terveydenhuollon rakenteita koskevat säännökset ovat kansan ter veys lais sa (66/1972) ja erikoissairaanhoitolaissa (1062/1989). Erityis laeil la on säädetty työterveyshuollosta, mielenterveyspalveluista, he delmöi tys hoi dois ta, tartuntatautien ehkäisystä ja hoidosta sekä rajat ylit tä västä terveydenhuollosta. Merkittävin terveydenhuollon palveluverkon ke hit tämis tä ohjaava muutos on valmisteilla oleva sosiaali- ja terveydenhuollon jär jes tä mis tä koskeva laki. Tämä palveluverkkotarkastelu kattaa Lohjan perusturvatoimen ter veys palve lut -tulosalueen avosairaanhoidon vastaanottotoiminnan, ter veys kes kuspäi vys tyk sen, tu ki pal ve lui den (laboratorio- ja kuvantamispalvelut), kun toutuk sen, ve te raa ni pal ve lui den ja työterveyskeskuksen pal ve lut. Edellä mainittujen palveluiden yhteenlaskettu tuloslaskelma vuonna 2014 (ti lan ne ): Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Toimintakate Resurssit jakautuvat tulosyksiköittäin seuraavasti: Tulosyksikkö Toimintakate Vakanssit avosairaanhoito ,35 tk-päivystys tukipalvelut kuntoutus ,00 veteraanipalvelut työterveyskeskus ,00 yhteensä ,35

13 PÖYTÄKIRJA 6/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Keskeisiä suoritetietoja vuonna 2014: vastaanottotoiminta, lääkärikäynnit vastaanottotoiminta, hoitajakäynnit päivystyskäynnit kuntoutuskäynnit (fysioterapia) Palveluverkko Avosairaanhoidon vastaanottotoiminta Avosairaanhoidon vastaanottotoiminnalla tarkoitetaan lääkärien ja hoitajien vas taan ot toa terveysasemilla. Keskustan terveysasema, Ojamonkatu 36, Lohja - tilat m2 - tilakustannukset /v - toimintakate väestö noin toimintakate/asukas 65 - Roution, Keskustan ja Tynninharjun asukkaiden kiireetön vastaanotto, pal ve lui den suurkuluttajien kiireellinen vastaanotto lääkäriä, 10.4 sairaanhoitajaa, 4 terveyskeskusavustajaa - lääkärikäynnit (henkilövahvuudessa muutoksia v. 2014) - hoitajakäynnit (henkilövahvuudessa muutoksia v. 2014) - vastaanottotoiminnan keskitettyjä palveluita - samassa kiinteistössä neuvonta, neljä vuodeosastoa, fysio- ja toi min ta tera pia, puheterapeutti, apuvälinelainaus, hoi to tar vi ke ja ke lu, tietohallinto - HUSLABin toimipiste Tynninharjun terveysasema, Sairaalatie 8, Lohja - sijaitsee Lohjan sairaalan yhteydessä - tilat 628 m2 (tk-päivystysyksikön käytössä virka-ajan ulkopuolella) - tilakustannukset /v - toimintakate toimintakate/asukas 35 - Tynninharjun, Roution ja Keskustan alueen asukkaille (23 000) kiireellistä vas taan ot toa - 2 lääkäriä ja 3 sairaanhoitajaa - lääkärikäynnit (henkilövahvuudessa muutoksia v. 2014) - hoitajakäynnit (henkilövahvuudessa muutoksia v. 2014) - samassa tilassa erikoissairaanhoidon päivystys (virka-ajan ulkopuolella yh teis päi vys tys) - kiinteistössä HUSLAB, HUS-Kuvantaminen - fysioterapeutti osastolla 5 sekä päivystysosastolla

14 PÖYTÄKIRJA 6/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Virkkalan terveysasema, Virkkalantie 7, Lohja - tilat 396 m2 - tilakustannukset /v - toimintakate väestö noin toimintakate/asukas 84-4 lääkäriä, 3 sairaanhoitajaa, 1 tk-avustaja - psykiatrinen sairaanhoitaja kolme päivää viikossa - lääkärikäynnit hoitajakäynnit HUSLAB INR -näytteenotto kaksi kertaa viikossa - samassa kiinteistössä neuvola ja suun terveydenhuolto Mäntynummen terveysasema, Mäntynummenkuja 3 A, Lohja - tilat 635 m2 - tilakustannukset /v - toimintakate väestö noin toimintakate/asukas 79-4 lääkäriä, 3 sairaanhoitajaa, 1 tk-avustaja - lääkärikäynnit hoitajakäynnit diabeteshoitaja kaksi päivää viikossa - psykiatrinen sairaanhoitaja kaksi päivää viikossa - HUSLAB INR -näytteenotto kerran viikossa - samassa kiinteistössä kotihoito, 2 puheterapeuttia, neuvola, Petäjäkoti Pusulan terveysasema, Arvelankuja 1, Pusula - tilat 379 m2 - tilakustannukset /v - toimintakate väestö noin toimintakate/asukas lääkärityövoima ulkoistettu Mediverkolle - 2 sairaanhoitajaa, 1 terveydenhoitaja, 2 tk-avustajaa - diabeteslääkäri kerran kuukaudessa - lääkärikäynnit hoitajakäynnit HUSLABin toimipiste - samassa kiinteistössä vanhainkoti, fysioterapian toimipiste, apu vä li ne lainaus ja suu hy gienis tin työtila Karjalohjan terveysasema, Tallaantie 4, Karjalohja - tilat 154 m2 - tilakustannukset noin /v - toimintakate (Karjalohja-Sammatti) - väestö noin 1400 (Karjalohja) - toimintakate/asukas 97 (Karjalohja-Sammatti, väestö noin 2 900) - lääkärityövoima ulkoistettu Mediverkolle

15 PÖYTÄKIRJA 6/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta sairaanhoitaja ja 1 tk-avustaja Karjalohjan-Sammatin alueella - vuoroviikoin auki 2 ja 3 päivää - lääkärikäynnit hoitajakäynnit samassa kiinteistössä suun terveydenhuolto, fysioterapeutti ja apu vä li neiden lainaus Sammatin terveysasema, Kalevalantie 2 B, Sammatti - tilat 158 m2 - tilakustannukset noin /v - toimintakate (Karjalohja-Sammatti) - väestö noin (Sammatti) - toimintakate/asukas 97 (Karjalohja-Sammatti, väestö noin 2 900) - lääkärityövoima ulkoistettu Mediverkolle - 1 sairaanhoitaja ja 1 tk-avustaja Karjalohjan-Sammatin alueella - vuoroviikoin auki 2 ja 3 päivää - lääkärikäynnit hoitajakäynnit samassa kiinteistössä neuvola, suun terveydenhuolto, fysioterapeutti ja apu vä li nei den lainaus Keskitetyt palvelut - 2 osastonhoitajaa (Keskusta) - 2 aikuisterveydenhoitajaa (Keskusta) - 3 diabeteshoitajaa (Keskusta) jalkautuvat Pusula, Virkkala, Mäntynummi, Kar ja loh ja, Sammatti - 0,3 diabeteslääkäri (Keskusta, Pusula) - 3 psykiatrista sairaanhoitajaa (Keskusta) jalkautuvat Pusula, Virkkala, Män ty num mi, Karjalohja, Sammatti - 0,5 jalkahoitaja (Keskusta) - sairaanhoitaja, pakolaistyö (Keskusta) - hengityshoitaja (Keskusta) - arkistonhoitaja (Keskusta) - vahtimestari (Keskusta) - veteraanipalvelut 0,5 lääkäriä ja 1 tk-avustaja (geriatriakeskus) - nuorten psykiatrinen sairaanhoitaja (Linkki) - neuvolalääkärit, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkärit yli 40 toi mipis tees sä - siedätyshoito (Tynninharju) - hoitotarvikejakelu (Keskusta) Tavallisimmat diagnoosit lääkärin vastaanotolla: - helppohoitoiset infektiot - verenpainetauti - tuki- ja liikuntaelinvaivat (selkäkipu, raajakipu, nivelkipu, kulumat) - diabetes, hyperkolesterolemia, kihti - astma, hengenahdistus - unettomuus, masennus - eturauhasen liikakasvu

16 PÖYTÄKIRJA 6/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta sydänsairaudet, sepelvaltimotauti, eteisvärinä, muut rytmihäiriöt - päänsärky, väsymys, vatsakipu, pyörrytys, huimaus - iho-oireet - vammat eri diagnoosia, ei oleellista eroa asemien välillä Terveysasemalla asiointi Vuoden 2011 keväällä palveluverkkotyössä selvitettiin, mitä kulkuneuvoa po ti laat käyttävät asioidessaan Lost-yhteistoiminta-alueen terveysasemilla (kes kus ta, Tynninharju, Mäntynummi, Virkkala, Routio, Siuntio ja Inkoo). Otannan suuruus oli yhteensä henkilöä, joista terveysasemalle tuli: - auton kyydissä tai itse ajaen (74 %) - julkisella kulkuvälineellä 29 (1 %) - taksilla 71 (2,5 %) - jalan 624 (22 %) - pyörällä 13 (0,5 %) Lähialueen terveysasemaverkko - Vihti: Nummelan terveysasema, Nummenselkä 2, Nummela - Siuntio: Siuntion terveyskeskus, Charlotta Lönnqvistintie 5, Siuntio - Inkoo: Inkoon terveyskeskus, Rantatie 6, Inkoo - Raasepori: Karjaan terveysasema, Bulevardi 21, Karjaa; Pohjan ter veys ase ma, Orkdalintie 4, Pohjankuru; Tammisaaren ter veysase ma, Carpelanintie 17 A, Tammisaari - Karkkila: Karkkilan terveysasema, Huhdintie 23-25, Karkkila - Somero: Someron terveyskeskus, Turuntie 44, Somero - Salo: Salon pääterveysasema Sairaantie 9, Salo; Kiskon ter veysase ma, Toijantie 10, Kisko; Suomusjärven ter veys ase ma, Aronkuja 2, Suomusjärvi; Kiikalan terveysasema, Lau te lan tie 4, Kiikala Terveyskeskuspäivystys Virka-ajan ulkopuolinen tk-päivystys toimii arkisin klo ja vii kon loppui sin ja juhlapyhinä ympäri vuorokauden kiireellistä tutkimusta ja hoitoa tar vit se vil le Tynninharjun terveysasemalla Lohjan sairaalan yhteydessä. Palvelu on ulkoistettu ja tuottajana toimii Mediverkko Terveyspalvelut Oy. So pi mus siirtyy yhteispäivystyshankkeen myötä HUS-Lohjan sairaalalle Tk-päivystysyksikön käytössä olevat tilat ovat yhteensä m2 (tk-päivys tys 628 m2, päivystysosasto 763 m2 ja osuus yhteistiloista 466 m2). Tila kus tan nuk set ovat noin euroa vuodessa.

17 PÖYTÄKIRJA 6/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Tukipalvelut (laboratorio- ja röntgenpalvelut) Terveyskeskuspotilaiden laboratorio- ja röntgenpalvelut hankitaan HUSilta. HUSLABin näyttöönottopisteitä on keskustan terveysasemalla, Lohjan sairaa las sa, Virkkalassa, Mäntynummella, Pusulassa, Nummella, Kar ja loh jalla ja Sammatissa. Palveluajat ja -valikoima vaihtelevat toimipisteittäin. Kuvantamistutkimukset tehdään HUS-Ku van ta mi sen Lohjan sairaalan kuvan ta mis osas tol la.kuvantamispalveluita saa myös Lohjan sairaalan ku vanta mis osas toon kuuluvista ku van ta mis pis teis tä Vihdin/Nummelan ter veyskes kuk ses sa ja Karkkilan ter veys kes kuk ses sa. Potilas/asiakas voi valita näiden mainittujen toimipisteiden lisäksi käyttää mi tä tahansa HUSLABin tai HUS-Kuvantamisen toimipistettä (esim. Helsin gis sä tai Espoossa) Kuntoutus Lohjan kuntoutusyksiköissä annetaan fysio-, puhe-, toi min ta te ra pia pal ve luja ja neuropsykologista kuntoutusta. Kuntoutuspalvelut järjestetään joko oma na toimintana tai ostopalveluna kuntoutustyöryhmien kautta. Fysio- ja toimintaterapian yksikön palveluja omana toimintana on saatavilla kes kus tan, Kar ja loh jan, Sammatin ja Pusulan terveysasemilla, Tyn nin harjul la osastolla 5 ja päivystysosastolla, geriatriakeskuksessa sekä per hekes kuk ses sa Lohjantähdessä. Puheterapian palveluja tarjotaan Mäntynummen terveysasemalla, kes kustan terveysasemalla, Nummen neuvolan tiloissa sekä perhekeskuksessa. Per he kes kuk ses sa on lisäksi neuropsykologin työpiste. Apuvälinelainaamosta saa lyhyt- ja pitkäaikaiseen lainaan pääasiassa liikku mi sen ja päivittäisten toimintojen apuvälineitä. Apuvälineitä lainataan Loh jan keskustan, Karjalohjan, Sammatin ja Pusulan terveysasemilta. Kuntoutuspalveluiden tilakustannukset ovat noin euroa vuodessa Veteraanipalvelut Veteraanipalveluasioita Lohjalla hoitavat terveyskeskuslääkäri, ter veys keskus avus ta ja ja erityistyöntekijät. Toimipisteenä heillä on uusi ge riat ria keskus Työterveyskeskus Lohjan työterveyskeskus tarjoaa lakisääteisiä työterveyshuoltopalveluja se kä sairaanhoito- ja muita terveydenhoitopalveluja Lohjan kaupungille ja Loh jan alueella toimiville yrittäjille ja yrityksille sopimuksen mukaan. Työ-

71 24.03.2015. Resurssit jakautuvat tulosyksiköittäin seuraavasti:

71 24.03.2015. Resurssit jakautuvat tulosyksiköittäin seuraavasti: Palveluverkko- ja 30 29.01.2015 organisaatiotyöryhmä Perusturvalautakunta 23 03.03.2015 Palveluverkko- ja organisaatiotyöryhmä 71 24.03.2015 Terveysasemaverkko PALRYH 29.01.2015 30 1. Nykytila 1.1. Palvelun

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

Aittakumpu Birgit jäsen. Forsström Pirjo-Leena jäsen. Huttu-Méling Sari jäsen. Ilmarinen Pekka jäsen. Kuitunen Päivi Kuurto Annmarie jäsen

Aittakumpu Birgit jäsen. Forsström Pirjo-Leena jäsen. Huttu-Méling Sari jäsen. Ilmarinen Pekka jäsen. Kuitunen Päivi Kuurto Annmarie jäsen PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Kaupunginvaltuusto 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 18:00-21:05 PAIKKA Valtuustosali, Karstuntie 4 OSALLISTUJAT LÄSNÄ Räsänen Joona puheenjohtaja Aho Jarmo Aittakumpu Birgit Alanne Päivi

Lisätiedot

Kaupungintalo Monkola, Kh:n huone, Karstuntie 4, 08100 Lohja. Karjalainen Raimo Varajäsen. Ilomäki-Piirilä Hannele jäsen. Makkonen Maarit jäsen

Kaupungintalo Monkola, Kh:n huone, Karstuntie 4, 08100 Lohja. Karjalainen Raimo Varajäsen. Ilomäki-Piirilä Hannele jäsen. Makkonen Maarit jäsen PÖYTÄKIRJA 8/2014 282 Tekninen lautakunta 26.08.2014 AIKA 26.08.2014 klo 18:00-20:58 PAIKKA Kaupungintalo Monkola, Kh:n huone, Karstuntie 4, 08100 Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Aho Jarmo puheenjohtaja Luoma

Lisätiedot

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Hallitus Aika klo 09:00-11:10 Paikka Hallinnon kokoushuone SISÄLLYSLUETTELO Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 120 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 5 121 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 6

Lisätiedot

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 03.11.2014 klo 19:00-22:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.11.2012 kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Aika: 08.06.2015 klo 19:30-21:15 Paikka: n istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 33 Kokouksen ärestäytyminen 4 34 Vuoden 2014 tilinpäätöksen käsittely 5 35 Vuoden

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (56) Kaupunginhallitus Aika 25.06.2015 klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 Kunnanvaltuusto 10.03.2014 Aika 10.03.2014 klo 17:00-19:27 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 Kaupunginvaltuusto 29.09.2014 AIKA 29.09.2014 klo 19:00-20:50 PAIKKA Kaupungintalo, Iso auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 Kaupunginvaltuusto Aika 18.11.2013 klo 18:00-00:08 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15. Jämsän kaupunki Pöytäkirja 18/2013 1 Kaupunginhallitus Aika 04.11.2013 klo 15:00-22:22 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, iso neuvotteluhuone, Kajaani

Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, iso neuvotteluhuone, Kajaani PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Hallitus 22.01.2014 AIKA 22.01.2014 Klo 10:00-17:50 Tauko: 12:20-13:05 PAIKKA Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, iso neuvotteluhuone, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 560

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 560 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 560 Kaupunginhallitus 22.09.2014 AIKA 22.09.2014 klo 17:00-19:15 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 229 Maanmyyntitarjous

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Perusturvalautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Aika 15.04.2015 klo 15:00-18:23 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Tuikkanen Tuija puheenjohtaja Poissa 51

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 13.01.2014 klo 17:00-18:54 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Aika: 27.05.2014 klo 19:00-20:40 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 106 Kokouksen järjestäytyminen 3 107 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien 2016-2017(19) taloussuunnitelman valmistelu. Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi

Vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien 2016-2017(19) taloussuunnitelman valmistelu. Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi Yhdyskuntalautakunta 76 19.08.2014 Vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien 2016-2017(19) taloussuunnitelman valmistelu 570/02.02.00/2014 YLK 76 Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi Kuntalain mukaan

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 821 Kaupunginhallitus AIKA 08.12.2014 klo 13:00-16:50 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 411 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Åström Petteri. Lehtonen Markku asiantuntijajäsen

Åström Petteri. Lehtonen Markku asiantuntijajäsen PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Kaupunginhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 17:00-18:31 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene puheenjohtaja Virtanen

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot