Jalostuspäivät Tallien ympäristöasiat tutkittu Etelä-Savossa. Ympäristöasiat osana hevostallien kannattavuutta -hanke

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jalostuspäivät 16. - 17.2.2012. Tallien ympäristöasiat tutkittu Etelä-Savossa. Ympäristöasiat osana hevostallien kannattavuutta -hanke"

Transkriptio

1 Jalostuspäivät Tallien ympäristöasiat tutkittu Etelä-Savossa Ympäristöasiat osana hevostallien kannattavuutta -hanke tutkimusjohtaja Hanne Soininen Mikkelin ammattikorkeakoulu Energia- ja ympäristötekniikan laitos Lisätietoja: SISÄLTÖ: Yleistä tietoa Ympäristöasiat osana hevostallien kannattavuutta -hankkeesta Hankkeen toteutus ja toimenpiteet Hevostallien jätehuollon ja ympäristöasioiden i id nykytila Etelä-Savossa Yleistä ympäristövaikutuksista Valumavesien käsittely Hevostalouden pesuvesien laatu Lannan käsittelymenetelmät Katetun lantalan mitoitus ja kustannusarvio Avolantalan mitoitus ja kustannusarvio Teknistaloudellinen tarkastelu hevosen lannan kompostoinnille ja polttamiselle Yhteenveto ja lisätarpeita tutkimukselle 1

2 Ympäristöasiat osana hevostallien kannattavuutta -hanke TAVOITE: Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää eteläsavolaisten hevostallien jätehuoltoa ja parantaa yritysten ympäristöriskien hallintaa sekä tehostaa yritysten energiaomavaraisuutta taloudelliset näkökohdat huomioon ottaen. Tavoitteena oli saattaa yrityksissä muodostuva lantajae lannoitus- tai muuhun hyötykäyttöön. AIKATAULU: Hanke toteutettiin vuosina RAHOITUS: Tutkimushanketta rahoittivat Etelä-Savon ELY-keskus ja hankkeen osatoteuttajat Kekkolan Kartano, Mikkelin Hevosjalostusliitto ry, Mikkelin Ravirata Oy, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, Ravitalli Suuronen Oy ja Raita Environment sekä Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy. Hanke oli EU-osarahoitteinen (EAKR) hanke. Budjetti Ympäristöasiat osana hevostallien kannattavuutta -hanke TOTEUTUS JA TOIMENPITEET: Hankkeessa tehtiin yhdeksälle alueen hevostalousyrittäjälle Hevostallien jätehuollon ja ympäristöturvallisuuden nykytila -tarkastelu tarkastelu. Hevosyrityksille tehtiin muun muassa jätehuollon ja ympäristöasioiden nykytilaselvitys sekä ympäristöriskien arviointi. Selvityksestä koottiin julkinen kuvitteellinen esimerkkiraportti Heikki ja Helmi Hevosmies Hankkeessa arvioitiin yrityksissä muodostuvien sivutuotteiden hyötykäyttömahdollisuuksia sekä lantajakeiden kompostointiprosessin onnistumista laboratoriomittakaavassa. Valituille lannan hyötykäyttövaihtoehdoille, y y rumpukompostointi p ja lannan poltto, tehtiin myös alustava kustannustarkastelu sekä tekninen tarkastelu. Lisäksi tehtiin periaatepiirrokset kuuden ja kahdenkymmenen hevostallin avoja katetuille lantaloille sekä arvioitiin niiden investointikustannukset. 2

3 Ympäristöasiat osana hevostallien kannattavuutta -hanke TOTEUTUS JA TOIMENPITEET: Hankkeen aikana arvioitiin Sanni-Mari Häkkisen ja Maria Laineen opinnäytetyössä y Hevostilojen lannan ja valumavesien käsittely hevostarhojen valumavesien laatua ja niiden ominaisuuksia sekä tutkittiin vuonna 2008 laskeutusojaston soveltuvuutta valumavesien käsittelyyn. Hankkeessa tutkittiin hevosten pesuvesien laatua Mikkelin Raviradalta vuosina 2009 ja 2010 otettujen pesuvesinäytteiden pohjalta. Hevosten pesuvesille tehtiin lisäksi laskeutuskokeita saostuskemikaaleja apuna käyttäen. Laskeutuskokeiden tulokset ovat raportoituina Leena Loisan hankkeelle tekemässä opinnäytetyössä Hevostalouden pesuvesien laatu ja soveltuvat puhdistusmenetelmät. t Hankkeen tuloksista koottiin julkaisu, jonka tavoitteena on antaa tukea Etelä- Savon alueen hevostallien ympäristöturvallisuuteen liittyvien asioiden kehittämiseen ja hallintaan. HEVOSTALLIEN JÄTEHUOLLON JA YMPÄRISTÖASIOIDEN NYKYTILA ETELÄ-SAVOSSA Hankkeen nykytilaselvityksiin osallistui seuraavat yritykset (hevosmäärä) Kekkolan Kartano Oy (22 kpl) Kotikorven puutarha (4 kpl) Leijonamielen tila (20 kpl) Mikkelin Ravirata Oy Ravitalli Suuronen Oy (52 kpl) Relanderin ponitalli (30 kpl) Rouhialan Talli (30 kpl) Suojalammen talli (18 kpl) Tiina ja Asko Viljanen Oy (7 kpl) Yritysten toiminta Siittolatoiminta Ravitalli Pienet ja isot yksityistallit Ravirata Ratsastuskoulu 3

4 HEVOSTALLIEN JÄTEHUOLLON JA YMPÄRISTÖASIOIDEN NYKYTILA ETELÄ-SAVOSSA Talleilla käytössä olevat kuivikkeet Turvetta, kutterinpurua ja olkea Lantalat ja lannan hyötykäyttö Suurimmassa osassa yrityksistä i tä käytössä ä betonilaatalle t ll perustettu lantala (katettuja ja kattamattomia) Lantalana on myös siirto- tai avolavoja Muutamissa yrityksissä lanta siirretään karsinoista ensin siirtolavalle, joka tyhjennetään lantalaatalle Lanta hyödynnetään suurimmaksi osaksi peltoviljelyssä (sopimusviljelijät hakevat lannan) Osa lannasta käytetään yrityksen omien laidunten tai peltojen kunnostamisen yhteydessä. Lantaa hyödynnetään myös puutarhakasvien lannoitteena sekä kompostoinnissa Kutterilannan hyödyntäminen haasteellista HEVOSTALLIEN JÄTEHUOLLON JA YMPÄRISTÖASIOIDEN NYKYTILA ETELÄ-SAVOSSA Lantalaratkaisuja 4

5 HEVOSTALLIEN JÄTEHUOLLON JA YMPÄRISTÖASIOIDEN NYKYTILA ETELÄ-SAVOSSA Eläinten jaloittelualueet Tarhojen pohjamateriaalina käytetään hiekkaa ja haketta Suurin osa poistaa tarhoista hevosenlannan säännöllisesti Tarhat vaihtopohjaisia (uusiminen 4-5 vuoden välein) Ne joiden tarha-alueet sijaitsevan vesistön läheisyydessä, ovat ryhtyneet toimenpiteisiin ympäristökuormituksen vähentämiseksi Yhdessä kohteista tarhojen valumavedet käsitellään laskeutusojastossa ennen niiden ympäristöön pääsyä Laidunalueet kynnetään, yksi yritys poistaa lannat Vesistön läheisyydessä sijaitsevia laitumia ei lannoiteta ja laitumet eivät yllä vesistöön asti (suojaetäisyys, ympäristötukiehdot) HEVOSTALLIEN JÄTEHUOLLON JA YMPÄRISTÖASIOIDEN NYKYTILA ETELÄ-SAVOSSA Tarhojen pohjaratkaisuja 5

6 HEVOSTALLIEN JÄTEHUOLLON JA YMPÄRISTÖASIOIDEN NYKYTILA ETELÄ-SAVOSSA Jätehuolto Hevostaloudessa ei muodostu erityisiä ongelmajätteitä Lääkkeet ja muut ongelmajätteet toimitetaan niille varattuihin keräyspisteisiin Jokaisella käytössä lääkekirjanpito (lainsäädännön vaatimus) Maatalousmuovi myös hevostalouden riesa (joissakin kunnissa 4H kerää) Lanta määrältään suurin muodostuva jäte Tllil Talleilta kerätään erilleen sekajäte kj sekä keräyspaperi ja -pahvi HEVOSTALLIEN JÄTEHUOLLON JA YMPÄRISTÖASIOIDEN NYKYTILA ETELÄ-SAVOSSA Muut esiin nousseet asiat 80 %:lla käytössä oma talousvesikaivo (rengaskaivo tai porakaivo) Hevosten juomavettä otetaan myös suoraan vesistöstä, vesistön vettä käytetään myös kenttien yms. kasteluun Sähköä kuluu tallirakennusten ilmanvaihtoon, valaistukseen, toimisto- ja hoitotilojen lämmittämiseen Talleilla ei ole käytössä yleensä varajärjestelmiä sähkökatkojen varalle Kaikilla isoilla talleilla käytössä turvallisuusasiakirjat ja pelastussuunnitelmat Noin 50 %:a yrityksistä kiinnostaa lannan käyttö energiana, jos se olisi lainsäädännön sallimaa Kuivikkeiden hinta ja niiden saatavuus aiheuttavat ongelmia 6

7 YLEISTÄ YMPÄRISTÖVAIKUTUKSISTA Hevostallin toiminta vaikuttaa ympäristöön monella eri tapaa. Suurimmat tekijät ovat hevosenlannan käsittely ja vesistökuormitus, joka aiheutuu hevosten ulkoilualueiden kunnosta ja paikasta sekä tallin jätevesistä. Lannankäsittely voi muodostua ongelmaksi erityisesti sellaisissa hevosalan yrityksissä, joissa ei ole viljelykäytössä lannanlevitykseen soveltuvaa peltoa. Keskikokoinen hevonen tuottaa yhden vuoden aikana jopa kg sontaa ja 1900 kg virtsaa, kuivikelannan ik määrän ä ollessa vuosittain i arviolta 12 m 3 Etelä-Savossa on noin 3000 kpl poneja ja hevosia, jotka tuottavat puruja turvepohjaista lantaa vuosittain arviolta m 3 VALUMAVESIEN KÄSITTELY Valumavesiä voidaan puhdistaa laskeutusaltaiden ja -ojastojen, kosteikkojen, suojavyöhykkeiden sekä pohjapatojen avulla. Valumavesiä voidaan biologisten laskeutusmenetelmien lisäksi käsitellä kemiallisella puhdistuksella, saostamalla, maasuodatuksella tai pienpuhdistamolla P i t ii Periaatepiirros valumavesien kemiallisesta puhdistuksesta (Närvänen ym. 2008) 7

8 VALUMAVESIEN KÄSITTELY Hankkeessa tutkittiin vuoden 2008 aikana laskeutusojaston vaikutusta hevosten jaloittelualueiden valumavesien pitoisuuksiin Laskeutusojastosta piirretty havainnollistamiskuva Tulokset on raportoitu Maria Laineen ja Sanni-Mari Häkkisen opinnäytetyössä Kuvat: Sanni-Mari Häkkinen ja Maria Laine VALUMAVESIEN KÄSITTELY Valumavesinäytteistä määritettiin MAMK:n ympäristölaboratoriossa Escherichia coli, koliformiset bakteerit, ph, sähkönjohtokyky, väriluku, kiintoaines, kokonaistyppi, nitraatti, kokonaisfosfori ja liukoinen fosfori. Laskeutusojastostak t j t t analysoitujen valumavesinäytteiden id perusteella laskeutusojasto vähentää valumavesien sisältämää ravinnekuormitusta sekä epäpuhtauksia. Valumavesien pitoisuudet olivat alhaisimmat laskeutusojaston loppuosassa. Parhaat tulokset saatiin pohjapadon läheisyydestä. Laskeutusojaston puhdistustehokkuus oli kokonaisfosforin osalta % ja kokonaistypen osalta %. Tutkimuksen mukaan laskeutusojaston puhdistustehokkuus olikin lähes yhtä hyvä kuin kemiallisella puhdistuksella. Laskeutusojastoa voidaankin pitää yhtenä varteenotettavana käsittelyvaihtoehtona hevostarhojen valumavesille. 8

9 HEVOSTALOUDEN PESUVESIEN LAATU Hevosten pesemiseen käytetystä vedestä otettiin näytteitä , , ja Mikkelin Raviradalta TotoTV-ravien yhteydessä y Näytteenottopaikoiksi valittiin kaksi erillistä hevostenpesupaikkaa Parametri HEVOSTALOUDEN PESUVESIEN LAATU Pesuvesinäytteen tuloksia ja käytetyt analysointimenetelmät Pesuvesinäytteiden analyysitulokset Orgaaninen aines BHK 7 (mg/l) Kokonaisfosfori P (mg/l) 1,1-7,1 Kokonaistyppi N (mg/l) Annettu raja-arvo puhdistusvaatimuksist a (VNa 542/2003) 90 % puhdistettava laitteiston 85 % puhdistettava laitteiston 40 % puhdistettava laitteiston Analysointimenetelmä tai - laitteisto Respirometrric BOD-measurement (ASTM 5210 D), The OxiTop System SFS 3026: Veden kokonaisfosforin määritys. Hajotus peroksodisulfaatilla SFS 5505 Jäteveden epäorgaanisen ja orgaanisen typen määritys. Modifioitu Kjeldahlmenetelmä Ammoniumtyppi Ei raja-arvoa V-2000 Photometer, CHEMetrics (mg/l) Ei raja-arvoa SFS 3021: Veden ph-arvon ph 7,3-8,8 määritys Ei raja-arvoa SFS 27888: Veden laatu. Sähkönjohtavuus Sähkönjohtavuuden määritys 9

10 HEVOSTALOUDEN PESUVESIEN LAATU Analysoitujen pesuvesien kokonaisfosforipitoisuus oli jätevedenpuhdistamoille tulevan jäteveden kuormituspitoisuuteen verrattuna pienempi. Kokonaistyppipitoisuus puolestaan oli jätevedenpuhdistamoille tulevan kuormituksen kanssa samaa suuruusluokkaa. Näytteiden orgaanisen aineen aiheuttama BHK-kuorma oli pesuvesinäytteissä korkea. Näytteenoton aikana hevosten pesuvedet eivät olleet laimentuneet esimerkiksi hevosten viilentämisvesillä. Todellisuudessa pesuvesien BHK-kuorma voi olla näytteenottohetkellä olleita arvoja alhaisempi. HEVOSTALOUDEN PESUVESIEN LAATU Hankkeen näytteenoton aikana kerätyille pesuvesinäytteille ( ) tehtiin peruslaskeutuskokeita VNa 542/2003 mukaan kokonaisfosforin puhdistusteho jätevedenkäsittely prosessissa tulee olla vähintään 85 % ja kokonaistypen vähintään 40 %. Tulokset on raportoitu Leena Loisan opinnäytetyössä Käsittelyvaihtoehdot olivat peruslaskeutuskoe ilman kemikaaleja ja kokeet eri pitoisuuksia alumiinikloridia ja rautakloridia (saostuskemikaaleja) käyttäen Näyte Saostuskemi kaalin pitoisuus (mg/l) Kokonaistypen puhdistuvuus- % Kokonaisfosforin puhdistuvuus- % Peruslaskeutuskoe Al -laskeutus Al -laskeutus Al -laskeutus Fe-laskeutus Fe-laskeutus Fe-laskeutus

11 LANNAN KÄSITTELYMENETELMÄT Hevonen tuottaa vuodessa noin kg sontaa ja kg virtsaa. Karsinassa tuotettu sonta ja virtsa sekoittuvat kuivikkeisiin ja lopputulos on lantaa Käytetyn kuivikemateriaalin laatu ja karsinoiden puhdistustekniikka vaikuttavat oleellisesti kuivikkeen määrään, ja se voi olla jopa 80 % lannasta. Tallissa muodostuva kuivikelanta ja tarhoista kerättävä sonta varastoidaan lantalaan. EU:n sivutuoteasetuksen mukaisesti hevosenlanta luokitellaan eläinperäiseksi sivutuotteeksi. Kaupallisesti myytävällä ja markkinoitavalla lannoitevalmisteella, myös hevosenlannalla, tulee olla Eviran tyyppinimihyväksyntä. Hevosenlantaa voidaan kompostoida muun muassa aumakompostoinnilla sekä rumpu- ja tuubikompostoinnilla Hevosenlantaa voitaisiin myös polttaa hajautetuissa pienmittakaavan laitoksissa tai keskitetysti voimalaitoksissa, jos se olisi lainsäädännöllisesti mahdollista Suomessa LANNAN KÄSITTELYMENETELMÄT KATETUN LANTALAN MITOITUS JA KUSTANNUSARVIO Otettava huomioon MMM-RMO C4 määräykset Mitoitettu 12 kuukauden varastoimistarpeelle Katetun lantalan periaatepiirroksien mitoitus: 20 hevosen lantala -> tilavuus 240 kuutiota 6 hevosen lantala -> tilavuus 78 kuutiota Kustannusarvioon saatu hintatietoja vuonna 2010 seuraavilta j yrityksiltä: Savon Kuljetus Oy, K-Rauta Mikkeli, Mikkelin Betoni, Puukeskus Mikkeli, Betonituote Hokkanen 11

12 Rakentamiskusta nnuksista otettiin huomioon pohjatyöt ja salaojitustarvikk eet, lantalan pohjalaatta ja seinärakenteet sekä katettujen lantalavaihtoehto jen osalta puu- ja kattorakenteet. Arviokustannuks et eivät sisällä rakentamis- ja kaivurityön kustannuksia eivätkä rakennussuunnit telusta ja lupaprosessista aiheutuvia kustannuksia. Arvio katettujen lantalavaihtoehtojen (6 ja 20 hevosen) rakentamiskustannuksista (ALV 0 %) Katetun lantalan rakenteet Pohjatyöt ja salaojitus 6 hevosen katettu lantala harkko- ja elementtirakenteella Pohjan pinta-ala = 48 m 2 (sis. ajoluiskan), salaojasoran kerrospaksuus 30 cm, salaojatarvikkeet 320 Pohjalaatta Valukerros 15 cm: K-50 betonia ja kaksi raudoitusverkkokerros ta Seinärakenteet k i i Katetun lantalan puu- ja kattorakenteet Seinärakenteinen pinta-ala 25,6 m 2, harkkoja, muurauslaastia ja raudoitus Seinälautaa, kattoruoteet lankkuja, kattotuoleja ja kattopellit 6 hevosen 20 hevosen katettu lantalan lantala harkko- ja arvioidut elementtirakenteella kustannukset ( ) Harkot, laasti ja raudoitus: 630 Elementit (16 m) : Seinälaudat, ruoteet ja lankut: 240, kattotuolit ja kattopellit: hevosen lantalan arvioidut kustannukse t ( ) Pohjan pinta-ala = 110 m 2 (sis. ajoluiskan), salaojasoran kerrospaksuus 30 cm, salaojatarvikkeet 650 Valukerros 15 cm: K- 50 betonia ja kaksi raudoitusverkkokerr osta Seinärakenteinen Harkot, laasti pinta-ala 52 m 2, ja raudoitus: harkkoja, muurauslaastia ja Elementit raudoitus (26m): Seinälautaa, kattoruoteet lankkuja, kattotuoleja ja kattopellit Seinälaudat, ruoteet ja lankut: 730, kattotuolit ja kattopellit: 3200 Rakentamis- ja kaivurityöt Tee se itse -periaatteella Ei otettu huomioon Tee se itse -periaatteella Ei otettu huomioon Kustannusarvio Harkoilla Harkoilla yhteensä ( ) Elementeillä Elementeillä

13 LANNAN KÄSITTELYMENETELMÄT AVOLANTALAN MITOITUS JA KUSTANNUSARVIO Otettava huomioon MMM-RMO C4 määräykset Mitoitettu 8 kuukauden varastoimistarpeelle, joka edellyttää 4 kk laidunkautta Avolantalassa otettava huomioon säämitoitus (0,1 m 3 /m 2 ) Avolantalan periaatepiirroksien mitoitus: 20 hevosen lantala -> tilavuus 270 kuutiota 6 hevosen lantala -> tilavuus 109 kuutiota Kustannusarvioon saatu hintatietoja vuonna 2010 seuraavilta yrityksiltä: Savon Kuljetus Oy, K-Rauta Mikkeli, Mikkelin Betoni, Puukeskus Mikkeli, Betonituote Hokkanen

14 Arvio avolantalavaihtoehtojen (6 ja 20 hevosen) rakentamiskustannuksista (ALV 0 %) Myöskään avolantalan rakentamiskus tannuksissa ki ei ole otettu huomioon rakentamis- ja kaivurityön kustannuksia eikä rakennussuun nittelusta ja lupaprosessist a aiheutuvia kustannuksia. Avolantalan rakenteet 6 hevosen avolantala harkko- ja elementtirakentee lla 6 hevosen lantalan arvioidut kustannukset ( ) 20 hevosen avolantala harkko- ja elementtirakente ella 20 hevosen lantalan arvioidut kustannukset ( ) Phjtöt Pohjatyöt ja Pohjan pinta-ala = Pohjan pinta-ala salaojitus 63 m 2 (sis. = 117 m 2 (sis. ajoluiskan), ajoluiskan), salaojasoran salaojasoran kerrospaksuus 30 kerrospaksuus 30 cm, cm, salaojatarvikkeet 400 salaojatarvikkeet 710 Pohjalaatta Valukerros 15 cm: Valukerros 15 K-50 betonia ja cm: K-50 betonia kaksi ja kaksi raudoitusverkkoke raudoitusverkko rrosta kerrosta Siä Seinärakenteet t Siä Seinärakenteinen ti Siä Seinärakenteinen ti Harkot, laasti ja Rakentamis- ja kaivurityöt Kustannusarvio yhteensä ( ) pinta-ala 30,4 m 2, harkkoja, muurauslaastia ja raudoitus Harkot, laasti ja raudoitus: 730 Elementit (16m): pinta-ala 58 m 2, harkkoja, muurauslaastia ja raudoitus Tee se itse Ei otettu Tee se itse -periaatteella huomioon -periaatteella Harkoilla Harkoilla Elementeillä Elementeillä raudoitus: Elementit (26m): Ei otettu huomioon LANNAN KÄSITTELYMENETELMÄT Teknistaloudellinen tarkastelu hevosen lannan kompostoinnille ja polttamiselle Kustannustarkasteluun valittiin kuuden, kahdenkymmenen ja viidenkymmenen hevosen tallin vuodessa tuottama tt lantamäärä. ä Kuivikemateriaaleiksi valittiin kutterinpuru ja turve. Turvelannan irtotiheyden on arvioitu olevan 250 kg/m 3 ja kutterinpurulannan 200 kg/m 3. Turvelannan kuiva-ainepitoisuus on 31,2-36,2 %, laskelmissa on käytetty arvoa 33 %. Kutterinpurulannan kuiva-ainepitoisuus ainepitoisuus on 35,0-57,2 % (laskelmissa on käytetty arvoa 45 %). Laskelmissa on käytetty turvelannan tehollisena lämpöarvona saapumistilassa 3,22 MJ/kg ja kutterinpurulannalla arvoa 3,86 MJ/kg. 14

15 LANNAN KÄSITTELYMENETELMÄT Teknistaloudellinen tarkastelu hevosen lannan kompostoinnille ja polttamiselle Hevosten lukumäärä Kuivike Lanta (m 3 /a) Lanta (t/a) Lanta (t/a) kuivaaineena Energiamäärä (MJ) Energiamäär ä (MWh) kutterinpur 6 u , ,4 6 turve , ,1 kutterinpur 20 u , ,3 20 turve , ,5 kutterinpur 50 u , ,3 50 turve , ,8 LANNAN KÄSITTELYMENETELMÄT Teknistaloudellinen tarkastelu hevosen lannan kompostoinnille ja polttamiselle Kompostointi Hevosenlanta voidaan käsitellä ennen sen peltoviljelykäyttöä tai tuotteistamista muun muassa auma-, rumpu- tai säkkikompostoinnilla. Hankkeessa tarkasteluun valittiin käsittelyvaihtoehdoksi rumpukompostointimenetelmä. Budjettitarjoukset saatiin eri kokoluokkiin Preseco Oy:ltä ja Raita Environment Oy:ltä vuonna 2010 Hevosten lukumäärä Lanta Kuivike (m 3 /a) 6 kutterinpuru turve kutterinpuru turve kutterinpuru turve Investointikustannus, ALV 0 % ( ) 15

16 Kuvia kompostoreista, rumpu- ja tuubitekniikka Kuvat: Raita Environment & Preseco Oy & MurskaBiopacker LANNAN KÄSITTELYMENETELMÄT Teknistaloudellinen tarkastelu hevosen lannan kompostoinnille ja polttamiselle Energiahyötykäyttö Hevosenlannan energiakäyttö voitaisiin toteuttaa kahdella eri tavoin Etelä- Savossa, jos sen käyttö olisi mahdollista ilman jätteenpolttodirektiivin vaatimuksia. Alueen yrittäjiltä muodostuva turve- ja kutterinpurupohjainen hevosenlanta voitaisiin varastoida ja kuljettaa polttoon alueen voimalaitoksille. Etelä-Savossa on muun muassa Mikkelissä ja Savonlinnassa voimalaitokset, joissa lantaa voitaisiin hyödyntää energialähteenä. Toinen vaihtoehto olisi investoida omaan lannan polttamiseen soveltuvaan esikäsittely- ja kattilajärjestelmään. Hankkeelle vuonna 2010 annetuissa budjettitarjouksissa (Swebo Biotherm/Piccola Oy & Ökotherm) lannan polttolaitteistojen kustannukset vaihtelivat eri koko luokissa euron välillä (ALV 0 %). Jos lannanpoltto hyväksyttäisiin lainsäädännöllisesti, tulisivat laitteistojen investointikustannukset tarkentumaan. 16

17 Ökotherm 1. Murskain, kuljetin ja kuivausyksikkö 2. Hienomurskain ja pelletöinti 3. Poltinyksikkö (kuvassa 120 kw) Kuvat: Ökotherm 2010 KUSTANNUSTARKASTELU Swebo Biotherm/Piccola Oy 1. Lantavarasto ja ruuvikuljetin 2. Biotherm etu-uuni (kuivaukseen ja kaasuunnuttamiseen) 3. Arimaxin kattilan Kuvat: Swebo Bioenergy

18 YHTEENVETO JA LISÄTARPEITA TUTKIMUKSELLE Hankkeen tulosten pohjalta voidaan todeta, että Etelä-Savon alueen hevosyrittäjät näkevät ympäristöasioiden kehittämisen yrityksissään tärkeänä osana tulevaisuuden yritystoimintaansa. Toiminnasta ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia ja haittoja on vähennetty muun muassa jäte- ja pesuvesien käsittelyllä, lantaloiden rakentamisella sekä ulkoilualueiden oikealla sijoittamisella ja pohjarakenteilla sekä lannan keräämisellä tarhoista. Jatkossa kehittämisen painopisteitä voitaisiin ohjata ulkoilualueiden pohjaratkaisuiden ja valumavesien käsittelymenetelmien t l i kehittämiseen, i lannankäsittelyn l energiahyötykäytön edistämiseen sekä laaja-alaiseen taloudelliset näkökohdat huomioon ottavaan ympäristöturvallisuuden kehittämistyöhön. 18

19 LÄHTEET Valokuvat: Hanne Soininen ja Leena Mäkelä Loisa, Leena Hevostalouden pesuvesien laatu ja soveltuvat puhdistusmenetelmät. Opinnäytetyö. Mikkelin ammattikorkeakoulu. Ympäristöteknologian koulutusohjelma. 45 s. Häkkinen, Sanni-Mari, Laine, Maria Hevostilojen lannan ja valumavesien käsittely. Opinnäytetyö. Mikkelin ammattikorkeakoulu. Ympäristöteknologian koulutusohjelma. 95 s. + liitt. 7 s. Soininen, H. & Luste, S Bioenergy from horse manure. S (4 pages). In: Book of Proceedings (CD) of the International Nordic Bioenergy 2011, Conference held in Jyväskylä, Finland Editor Mia Savolainen, FINBIO The Bioenergy Association of Finland. FINBIO publication s. ISBN Soininen, H., Mäkelä, L., Äikäs, V., Laitinen, A Ympäristöasiat osana hevostallien kannattavuutta. Mikkelin ammattikorkeakoulu, A: Tutkimuksia ja raportteja nro s. + liit. 11 s. ISBN (Julkaisun sähköinen versio on ladattavissa osoitteessa: 19

HEVOSENLANNAN HYÖTYKÄYTÖN LISÄÄMINEN, CASE KAINUU

HEVOSENLANNAN HYÖTYKÄYTÖN LISÄÄMINEN, CASE KAINUU HEVOSENLANNAN HYÖTYKÄYTÖN LISÄÄMINEN, CASE KAINUU Biojäte ja hepolanta hankkeen selvityksiä 2/4 MTT Hevostutkimus Marianna Myllymäki Susanna Särkijärvi MTT Sotkamo Tiina Karppinen Heidi Kumpula Elina Virkkunen

Lisätiedot

SELVITYS HEVOSEN KUIVIKELANNAN HYÖTYKÄYTTÖMAHDOLLISUUKSISTA TEKNILLISESTÄ, JURIDISESTA SEKÄ TALLIYRITTÄJIEN NÄKÖKULMASTA.

SELVITYS HEVOSEN KUIVIKELANNAN HYÖTYKÄYTTÖMAHDOLLISUUKSISTA TEKNILLISESTÄ, JURIDISESTA SEKÄ TALLIYRITTÄJIEN NÄKÖKULMASTA. SELVITYS HEVOSEN KUIVIKELANNAN HYÖTYKÄYTTÖMAHDOLLISUUKSISTA TEKNILLISESTÄ, JURIDISESTA SEKÄ TALLIYRITTÄJIEN NÄKÖKULMASTA Anna Tenhunen YMPÄRISTÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KANDIDAATINTYÖ

Lisätiedot

HEVOSENLANNAN HYÖTYKÄYTÖN KEHITTÄMINEN

HEVOSENLANNAN HYÖTYKÄYTÖN KEHITTÄMINEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 106 TUTKIMUKSIA Pekka Alho, Sirpa Halonen, Minna Kuuluvainen & Hilkka Matilainen HEVOSENLANNAN HYÖTYKÄYTÖN KEHITTÄMINEN TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN RAPORTTEJA 106

Lisätiedot

Lietteenkäsittelyn nykytila Suomessa ja käsittelymenetelmien kilpailukyky -selvitys

Lietteenkäsittelyn nykytila Suomessa ja käsittelymenetelmien kilpailukyky -selvitys Lietteenkäsittelyn nykytila Suomessa ja käsittelymenetelmien kilpailukyky -selvitys Pöyry Environment Oy Esiselvitys Kouvolan seudun vesihuollon alueellisesta järjestämisestä ISBN 978-951-563-597-6 951-563-555-1

Lisätiedot

www.vesitalous.fi 3/2013 Irtonumero 12

www.vesitalous.fi 3/2013 Irtonumero 12 www.vesitalous.fi 3/2013 Irtonumero 12 2013 Ennakkorekisteröidy kävijäksi: www.yhdyskuntatekniikka.fi Vesi- ja viemärilaitosyhdistys ry Yhdyskuntatekniikka 2013 Jyväskylän Paviljonki 15. 16.5.2013 Alan

Lisätiedot

TALLIYMPÄRISTÖOPAS 1

TALLIYMPÄRISTÖOPAS 1 TALLIYMPÄRISTÖOPAS 1 2 HELENA JANSSON SUSANNA SÄRKIJÄRVI TALLIYMPÄRISTÖ- OPAS 3 Talliympäristöopas MTT/Hevostutkimus Helena Jansson, Susanna Särkijärvi 2007 Opas on julkaistu yhteistyössä Vapo Oy:n kanssa

Lisätiedot

HEVOSENLANNASTA ENERGIAA ORIMATTILASSA

HEVOSENLANNASTA ENERGIAA ORIMATTILASSA HEVOSENLANNASTA ENERGIAA ORIMATTILASSA 20.12.2013 Antti Rusanen Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus -hanke SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 5 2 HEVOSENLANNAN ENERGIAKÄYTÖN TEKNIIKAT

Lisätiedot

Hevostallin ympäristöopas 2009 www.nurmijarvi.fi

Hevostallin ympäristöopas 2009 www.nurmijarvi.fi Hevostalllliin ympäriistöopas 2009 www.nurmijarvi.fi 2 ISBN 978-952-99837-5-9 Yhteistyökumppanit : Nurmijärven kunta, Uudenmaan ympäristökeskus, Palomäen tila, Tuikun Talli, Vuonotalli Solsik- ke, Juhana

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 27 :n mukainen ympäristölupa koskien eläinsuojaa.

Ympäristönsuojelulain 27 :n mukainen ympäristölupa koskien eläinsuojaa. KEURUUN KAUPUNKI PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUVASTA Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Multiantie 1 42700 KEURUU Kokous 28.1.2015 Annettu julkipanon jälkeen 4.2.2015 Diaarinumero 248/11.01.00/2014 ASIA Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

1 JOHDANTO 2 TALLIN KIINTEISTÖHUOLTO 2.1 Tallitoiminnan luvat ja tallin sijoittaminen 2.2 Tallin jätehuolto Jätteiden lajitteluohjeet 2.

1 JOHDANTO 2 TALLIN KIINTEISTÖHUOLTO 2.1 Tallitoiminnan luvat ja tallin sijoittaminen 2.2 Tallin jätehuolto Jätteiden lajitteluohjeet 2. 1 JOHDANTO 2 TALLIN KIINTEISTÖHUOLTO 2.1 Tallitoiminnan luvat ja tallin sijoittaminen 2.2 Tallin jätehuolto Jätteiden lajitteluohjeet 2.3 Tallin jätevesien käsittely 2.4 Energian- ja vedenkulutus 3 LANTAHUOLTO

Lisätiedot

Selvitys biokaasun hyödyntämisestä osana jäteveden puhdistusta maatiloilla ja meijereillä Loppuraportti

Selvitys biokaasun hyödyntämisestä osana jäteveden puhdistusta maatiloilla ja meijereillä Loppuraportti Selvitys biokaasun hyödyntämisestä osana jäteveden puhdistusta maatiloilla ja meijereillä Loppuraportti Jyväskylä Kesäkuu 2011 Sisältö 1. Lähtökohta... 3 2. Yleistä jätevedenkäsittelystä ja biokaasusta...

Lisätiedot

1 JOHDANTO 2 TALLIN KIINTEISTÖHUOLTO 2.1 Tallitoiminnan luvat ja tallin sijoittaminen 2.2 Tallin jätehuolto Jätteiden lajitteluohjeet 2.

1 JOHDANTO 2 TALLIN KIINTEISTÖHUOLTO 2.1 Tallitoiminnan luvat ja tallin sijoittaminen 2.2 Tallin jätehuolto Jätteiden lajitteluohjeet 2. 1 JOHDANTO 2 TALLIN KIINTEISTÖHUOLTO 2.1 Tallitoiminnan luvat ja tallin sijoittaminen 2.2 Tallin jätehuolto Jätteiden lajitteluohjeet 2.3 Tallin jätevesien käsittely 2.4 Energian- ja vedenkulutus 3 LANTAHUOLTO

Lisätiedot

PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70

PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70 1(17) FORSSAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta annettu julkipanon jälkeen PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

BIOKAASULASKURIN KÄYTTÖOHJE KÄYTÄNNÖN OHJEITA BIOKAASULAITOINVESTOINTIA HARKITSEVALLE.

BIOKAASULASKURIN KÄYTTÖOHJE KÄYTÄNNÖN OHJEITA BIOKAASULAITOINVESTOINTIA HARKITSEVALLE. Biokaasulaskuri.fi BIOKAASULASKURIN KÄYTTÖOHJE KÄYTÄNNÖN OHJEITA BIOKAASULAITOINVESTOINTIA HARKITSEVALLE. 2 Tekijät Markku Riihimäki Ukipolis Oy Katja Mahal Maahal-viestintä Jani Suoniemi Satafood ry Juha

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Turkistarhan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kalajoki Jylhä Turkis Oy Kärkisjoentie 61 85150 Typpö

Lisätiedot

Biokaasua lannasta ja perunankuorista Lammin seudulla 17.12.2014. Toni Taavitsainen Matti Arffman Envitecpolis Oy

Biokaasua lannasta ja perunankuorista Lammin seudulla 17.12.2014. Toni Taavitsainen Matti Arffman Envitecpolis Oy Biokaasua lannasta ja perunankuorista Lammin seudulla 17.12.2014 Toni Taavitsainen Matti Arffman Envitecpolis Oy SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. Selvityksen tausta ja tavoite... 3 2. Yleistä

Lisätiedot

Maitotilojen jätevesijärjestelmien käyttökokemuksia

Maitotilojen jätevesijärjestelmien käyttökokemuksia Maitotilojen jätevesijärjestelmien käyttökokemuksia Kyselytutkimus Heli Hyttinen Lokakuu 2007 Haja-asutuksen vesihuollon koulutus- ja kehittämishanke Tekijä(t) Heli Hyttinen Julkaisun laji Selvitys Sivumäärä

Lisätiedot

KELPO-hanke: Kierrätyspolttoaineiden energiakäyttöselvitys Pohjois-Savossa

KELPO-hanke: Kierrätyspolttoaineiden energiakäyttöselvitys Pohjois-Savossa KELPO RAPORTTI 5.3.2002 KELPO-hanke: Kierrätyspolttoaineiden energiakäyttöselvitys Pohjois-Savossa Yhteistarkastelu yhdyskuntalietteiden, hakkuutähteiden ja peltobiomassojen kanssa Martti Heikkinen, Sirke

Lisätiedot

Selvitys Jalasjärven Mustalammin haja-asutusalueelle soveltuvista jätevesien käsittelyratkaisuista

Selvitys Jalasjärven Mustalammin haja-asutusalueelle soveltuvista jätevesien käsittelyratkaisuista Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Vesi- ja ympäristötekniikan laboratorio Diplomityö Selvitys Jalasjärven Mustalammin haja-asutusalueelle soveltuvista jätevesien käsittelyratkaisuista Oulussa 8.12.2011

Lisätiedot

Westenergy Oy Ab. Jätteen energiakäyttöhanke ympäristövaikutusten arviointiselostus

Westenergy Oy Ab. Jätteen energiakäyttöhanke ympäristövaikutusten arviointiselostus Westenergy Oy Ab Jätteen energiakäyttöhanke ympäristövaikutusten arviointiselostus Jätteen energiakäyttöhanke ympäristövaikutusten arviointiselostus 7.4.2008 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 3 2. HANKKEEN TAUSTA JA

Lisätiedot

Esiselvitys biokaasutuotannon lähtökohdista ja kannattavuudesta Keuruun/Ylä-Pirkanmaa-alueella Loppuraportti

Esiselvitys biokaasutuotannon lähtökohdista ja kannattavuudesta Keuruun/Ylä-Pirkanmaa-alueella Loppuraportti Esiselvitys biokaasutuotannon lähtökohdista ja kannattavuudesta Keuruun/Ylä-Pirkanmaa-alueella Loppuraportti 14.2.2013 Sisällys 1. Lähtökohta... 3 2. Katsaus alan lainsäädäntöön... 4 2.1 Jätelaki... 5

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Haapavesi MTY Maitosuoni Mieluskyläntie 558 86600 Haapavesi

Lisätiedot

Haja-asutuksesta muodostuvien jätevesilie eiden paikallinen käsi ely osana haja-asutuksen jätevesihuoltoa ja ravinteiden kierrätystä

Haja-asutuksesta muodostuvien jätevesilie eiden paikallinen käsi ely osana haja-asutuksen jätevesihuoltoa ja ravinteiden kierrätystä Haja-asutuksesta muodostuvien jätevesilie eiden paikallinen käsi ely osana haja-asutuksen jätevesihuoltoa ja ravinteiden kierrätystä Asko Särkelä, Kirs Lah ja Teemu Haapala Rapor 23/2013 Sisällys Esipuhe...

Lisätiedot

Mustankorkea Oy. EMAS Ympäristöselonteko 2003. 1 EMAS-ympäristöselonteko Mustankorkea Oy

Mustankorkea Oy. EMAS Ympäristöselonteko 2003. 1 EMAS-ympäristöselonteko Mustankorkea Oy Mustankorkea Oy EMAS Ympäristöselonteko 2003 1 EMAS-ympäristöselonteko Mustankorkea Oy SISÄLLYS ESIPUHE...3 1 MUSTANKORKEA OY...4 2 JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSEN TOIMINTA...6 Loppusijoitus...6 Kompostointi...6

Lisätiedot

OPAS XX 2012 minna nummelin (toim.)

OPAS XX 2012 minna nummelin (toim.) OPAS XX 2012 minna nummelin (toim.) Jätevesien käsittely haja-asutusalueella OPas XX 2012 jätevesien käsittely haja-asutusalueella Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Taitto: Päivi

Lisätiedot

Maatalouden biokaasulaitoksen ympäristölupa

Maatalouden biokaasulaitoksen ympäristölupa SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 33 2013 Maatalouden biokaasulaitoksen ympäristölupa Opas toiminnanharjoittajille sekä lupa- ja valvontaviranomaisille Suomen ympäristökeskus SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN

Lisätiedot

BIOTALOUDELLA LISÄARVOA MAATALOUSTUOTANNOLLE

BIOTALOUDELLA LISÄARVOA MAATALOUSTUOTANNOLLE BIOTALOUDELLA LISÄARVOA MAATALOUSTUOTANNOLLE Loppuraportti 1.11.2012-31.10.2014 Ohjelma: Ravinteiden kierrätyksen edistäminen ja Saaristomeren tilan parantaminen, Ympäristöministeriö 2 Sisällys 1 TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS 15.4.2014

VARKAUDEN KAUPUNKI UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS 15.4.2014 VARKAUDEN KAUPUNKI UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS 15.4.2014 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE Dnro: POSELY/0157/05.02.09/2013 Päätöksen päivämäärä: 17.12.2013 MOTIVA-ENERGIAKATSELMUS

Lisätiedot

Jätevesien ja poistokaasujen käsittely Suomen kemianteollisuudessa

Jätevesien ja poistokaasujen käsittely Suomen kemianteollisuudessa Suomen ympäristö 520 YMPÄRISTÖN- SUOJELU Kalle Nuortimo Jätevesien ja poistokaasujen käsittely Suomen kemianteollisuudessa SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS Suomen ympäristö 520 Kalle Nuortimo Jätevesien ja poistokaasujen

Lisätiedot

Voimalaitosselvitys Kirkkokallion teollisuusalue

Voimalaitosselvitys Kirkkokallion teollisuusalue Voimalaitosselvitys Kirkkokallion teollisuusalue pakokaasu 350K 2,14 kg/s 650K kv5 Jäähdytysvesi 364K 2,22 kg/s polttoilma 461 K 2,07 kg/s 298K 345 K m kv = 7,9kg/s 358K kv3 m k v 4 Kaukolämpö 327 K 318K

Lisätiedot