BIOPOLTTOAINEITA KÄYTTÄVIEN ENERGIANTUOTANTOLAITOSTEN TUHKIEN HYÖTYKÄYTTÖ- JA LOGISTIIKKAVIRRAT ITÄ-SUOMESSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BIOPOLTTOAINEITA KÄYTTÄVIEN ENERGIANTUOTANTOLAITOSTEN TUHKIEN HYÖTYKÄYTTÖ- JA LOGISTIIKKAVIRRAT ITÄ-SUOMESSA"

Transkriptio

1

2 Hanne Soininen Leena Mäkelä Anni Kyyhkynen Elina Muukkonen BIOPOLTTOAINEITA KÄYTTÄVIEN ENERGIANTUOTANTOLAITOSTEN TUHKIEN HYÖTYKÄYTTÖ- JA LOGISTIIKKAVIRRAT ITÄ-SUOMESSA Mikkelin ammattikorkeakoulu A: Tutkimuksia ja raportteja - Research Reports 59 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Mikkeli 2010

3 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU A: Tutkimuksia ja raportteja - Research Reports PL 181, Mikkeli Puhelin Tekijät ja Mikkelin ammattikorkeakoulu Kannen kuva: Leena Mäkelä ISBN (nid.) ISBN (pdf) ISSN Ulkoasu: Mainostoimisto ILME Ky Kannen ja sisällön painatus: Kopijyvä Oy - Mikkeli

4 KUVAILULEHTI Päivämäärä Julkaisusarja ja nro A:Tutkimuksia ja raportteja 59 Tekijät Hanne Soininen, Leena Mäkelä, Anni Kyyhkynen, Elina Muukkonen Nimeke Biopolttoaineita käyttävien energiatuotantolaitosten tuhkien hyötykäyttö ja logistiikkavirrat Itä- Suomessa Tiivistelmä Vuosina toteutetun Mikkelin ammattikorkeakoulun YTI-palveluiden hankkeen Biopolttoaineita käyttävien energiantuotantolaitosten tuhkien hyötykäyttö- ja logistiikkavirrat Itä- Suomessa tavoitteena oli kartoittaa Itä-Suomen alueella (Etelä-Savo, Pohjois-Karjala ja Pohjois- Savo) muodostuvat tuhkavirrat ja hyötykäytön nykytilanne sekä tuhkien laatu ja lainsäädännön niille asettamat käsittelyvaatimukset. Hankkeen tavoitteena oli ohjata Itä-Suomen alueella muodostuvien kuntien ja yritysten omistamien energiantuotantolaitosten tuhkavirrat hyötykäyttöön ja turvalliseen loppusijoitukseen nykyisiä sekä uusia tuhkankäsittelytekniikoita apuna käyttäen. Hanke oli EU-osarahoitteinen (EAKR) hanke. Hankkeen osatoteuttajia olivat Etelä-Savon Energia Oy, Metsäsairila Oy, Savon Kuljetus Oy, Savon Voima Oyj, Suur-Savon Sähkö Oy ja Wiser Oy. Hankkeessa analysoitiin mukaan lähteneiden energiayhtiöiden Itä-Suomen alueen 31 energiantuotantolaitoksen tuhkien laatu Mikkelin ammattikorkeakoulun ympäristölaboratoriossa. Lisäksi hankkeen aikana tehtiin energiantuotantolaitosten lentotuhkille vanhentamis- ja fraktiointikokeita, jotta energiantuotantolaitosten tuhkavirrat voitaisiin ohjata nykyistä tehokkaammin hyötykäyttöön ja turvalliseen loppusijoitukseen. Itä-Suomen alueen tuhkamäärät ja niiden hyötykäytön nykytilanteen tarkasteluun valittiin tarkemmin Etelä-Savosta 53, Pohjois-Savosta 26 ja Pohjois-Karjalasta 28 energiantuotantolaitosta. Polttoaineena laitoksilla käytetään pääasiassa puuperäisiä polttoaineita sekä turvetta. Muodostuva biopolttoainetuhkan kokonaismäärä on vuodessa noin tonnia. Määrään vaikuttavat muun muassa laitosten polttoaineen laatu, käynnissäoloaika, taloussuhdanne ja säävaihtelut. Tuhkaa käytetään tällä hetkellä esimerkiksi tie- ja kenttärakenteissa sekä muissa maarakennustöissä, kaatopaikkarakenteissa sekä metsien lannoitteina. Pääasiassa Itä-Suomen energiantuotantolaitosten tuhka loppusijoitetaan tavanomaisen jätteen kaatopaikoille, missä niitä voidaan hyödyntää luonnonmateriaaleja korvaavina rakenteina. Varsinaiseen muuhun hyötykäyttöön tuhkavirroista ohjautuu noin neljännes. Tuhkan hyötykäyttöä koskevaan lainsäädäntöön on tullut muutoksia viime aikoina. Hyötykäyttö muun muassa lannoitteena voi edellyttää tuhkan jatkojalostusta ja prosessointia. Avainsanat (asiasanat) bioenergia, lentotuhka, tuhka, hyötykäyttö, energiantuotanto, energiantuotantolaitokset, Etelä-Savo, fraktiointi Sivumäärä 111 s. Muita tietoja Kieli Suomi ISBN (nid.) (pdf) ISSN Luokitukset YKL 60.82; 60.8 UDK ;

5 DESCRIPTION Date Publication series and NO A: Research Reports Authors Hanne Soininen, Leena Mäkelä, Anni Kyyhkynen, Elina Muukkonen Name of the work Utilisation of biofuel consuming energy plants ash flows and logistic flows in eastern Finland Abstract In , the Mikkeli University of Applied Sciences carried out a project titled Utilisation of Biofuel Consuming Energy Plants Ash Flows and Logistic Flows in Eastern Finland. The objective of this project was to survey the ash flows generated in the area of eastern Finland (South Savo, North Karelia and North Savo), and to establish their quality and current utilisation situation, including their statutory processing requirements. The project was geared towards steering the ash flows from municipal and commercial energy production plants operating in eastern Finland to efficient utilisation and safe final placement with the aid of currently available and the latest ash processing technologies. The project was partly funded by the EU (an ERDF project). The implementers of this project included Etelä-Savon Energia Oy, Metsäsairila Oy, Savon Kuljetus Oy, Savon Voima Oyj, Suur-Savon Sähkö Oy and Wiser Oy. The project analysed the ash quality of 31 energy production plants owned by the participating companies in eastern Finland. The analyses were performed at the environmental laboratory of the Mikkeli University of Applied Sciences. In addition, the project conducted ageing and fractionation tests on fly ash volumes produced by the plants in question, to establish how these could be more effectively steered to efficient utilisation and safe final placement. For a more detailed analysis of the ash volumes produced in eastern Finland, and to establish their current utilisation situation, 53 energy production plants were selected from South Savo, 26 from North Savo, and 28 from North Karelia. The plants in question chiefly consume wood-based fuels and peat for energy production. The total biofuel ash volume produced is approximately tonnes per annum. Among other factors, the volume is affected by the plants fuel quality, uptime, market conditions and weather conditions. Currently, ash is used in road and field construction, for other earthwork constructions, land filling site constructions, and for forest fertilising purposes. In eastern Finland, the fly ash produced by energy production plants is chiefly placed in land fill sites intended for ordinary waste for its final storage where it can be used for structures that replace the natural materials. Additional forms of actual utilisation consume about 25% of the current ash flows. Finnish legislation on fly ash utilisation has been recently updated. Utilisation as a fertiliser may require, for example, that the ash in question be further refined and processed accordingly. Keywords bioenergy, fly ash, ash, utilisation, energy production, energy production plant, South Savo, fractionation Pages 111 p. Remarks Language Finnish ISBN (nid.) (pdf) ISSN Classifications YKL 60.82; 60.8 UDK ;

6 ESIPUHE Tämä julkaisu on laadittu osana Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy:n YTIpalveluissa vuosina toteutettua Biopolttoaineita käyttävien energiantuotantolaitosten tuhkien hyötykäyttö- ja logistiikkavirrat Itä-Suomessa -hanketta. Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa Itä-Suomen alueella (Etelä- Savo, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo) muodostuvat tuhkavirrat ja hyötykäytön nykytilanne sekä tuhkien laatu ja lainsäädännön niille asettamat käsittelyvaatimukset. Hankkeen tavoitteena oli ohjata Itä-Suomen alueella muodostuvien kuntien ja yritysten omistamien energiantuotantolaitosten tuhkavirrat hyötykäyttöön ja turvalliseen loppusijoitukseen nykyisiä sekä uusia tuhkankäsittelytekniikoita apuna käyttäen. Hankkeen vastuullisina johtajina ovat olleet johtajat ins. Kari Kuhmonen, TkL Veli-Matti Mäkelä ja TkT Pekka Turkki ja projektipäällikkönä DI Hanne Soininen YTI-palveluista. Hankkeen projektihenkilöstöä ovat olleet laskentasihteeri Hanna-Maija Penttinen, projekti-insinööri DI Leena Mäkelä ja harjoittelijat insinööriopiskelijat (AMK) Heidi Kantanen, Anni Kyyhkynen, Elina Muukkonen, Anni Laitinen, Riikka Vihavainen ja Leena Loisa YTIpalveluista. Hankkeen laboratoriotyöhön on osallistunut laborantti Sari Seppäläinen Mikkelin ammattikorkeakoulun ympäristölaboratorioista. Tutkimushanketta rahoittivat Etelä-Savon ELY-keskus ja hankkeen osatoteuttajat Etelä-Savon Energia Oy, Metsäsairila Oy, Savon Kuljetus Oy, Savon Voima Oyj, Suur-Savon Sähkö Oy ja Wiser Oy. Hanke oli EU-osarahoitteinen (EAKR) hanke. Hanketyön etenemistä ohjasi ja valvoi ohjausryhmä, johon kuuluivat ympäristöinsinööri Eero Kuusela Savon Voima Oyj:sta, lehtori Marjatta Lehesvaara Mikkelin ammattikorkeakoulusta, toimitusjohtaja Alpo Leinonen Metsäsairila Oy:stä, myöhemmin toimitusjohtaja Vesa Nykänen Metsäsairila Oy:stä ja myöhemmin toimitusjohtaja, vt. Sami Hirvonen Metsäsairila Oy:stä, voimalaitoksen päällikkö Timo Leppänen Etelä-Savon Energia Oy:stä, toimitusjohtaja Jan Rönnberg Wiser Oy:stä, aluejohtaja Olli Miettinen Savon Kuljetus Oy:stä, toimistopäällikkö Mika Muinonen Etelä-Savon

7 Energiatoimistosta, ympäristötarkastaja Marita Savo Mikkelin seudun ympäristöpalveluista, liiketoimintajohtaja Heikki Tirkkonen Suur-Savon Sähkö Oy:stä, tutkimusjohtaja Aki Valkeapää Mikkelin ammattikorkeakoulusta ja myöhemmin johtaja Kari Kuhmonen Mikkelin ammattikorkeakoulusta. Etelä-Savon ELY-keskuksen puolesta hankkeen valvojana on ollut ympäristöinsinööri Jyrki Hämäläinen. Lisäksi hankkeeseen on osallistunut hankkeen osatoteuttajien muuta henkilökuntaa. Tekijät kiittävät hankkeen rahoittajia tutkimustyön mahdollistamisesta sekä ohjausryhmän jäseniä ja hankkeeseen osallistuneita osatoteuttajia erittäin aktiivisesta osallistumisesta hankkeen toteutukseen. Mikkelissä Tekijät

8 SISÄLTÖ ESIPUHE 1 JOHDANTO Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoite ja toteutus YLEISTÄ BIOPOLTTOAINEISTA JA TUHKIEN HYÖTYKÄYTÖSTÄ Hyötykäyttöä ohjaava lainsäädäntö Jätteen kaatopaikkakelpoisuus Hyötykäyttökohteiden vaatimukset Omavalvonta REACH-asetus Jäteverolain uudistus Ympäristölupavaatimukset Biopolttoaineiden ominaisuudet ja käyttöaste Lentotuhkien ominaisuudet Muodostuvien tuhkien määrät ja niiden hyötykäyttö Suomessa Tuhkien käsittelytekniikoita Vanhentaminen Fraktiointi Itsekovetus, rakeistus ja stabilointi Pesu Tuhkien hyötykäyttövaihtoehdot ja hyödyntäjät Suomessa Hyödyntäminen pelto- ja metsäviljelyssä Hyödyntäminen maarakentamisessa ja teollisuuden raaka-aineena Hyödyntäminen kaatopaikkarakentamisessa Tuhkien hyödyntäjät Suomessa Tuhkien käsittely- ja hyötykäytön ympäristövaikutukset Lannoituskäyttö Kaatopaikka- ja maarakentaminen... 47

9 3 ITÄ-SUOMEN ALUEEN TUHKAMÄÄRÄT JA TUHKIEN HYÖTYKÄYTTÖ SEKÄ LOPPUSIJOITUS Tutkimusmenetelmät Etelä-Savon alueen lähtötiedot Pohjois-Savon alueen lähtötiedot Pohjois-Karjalan alueen lähtötiedot Tutkimuksen tulokset Etelä-Savon alueen tuhkamäärät ja niiden hyötykäytön nykytilanne Pohjois-Savon alueen tuhkamäärät ja niiden hyötykäytön nykytilanne Pohjois-Karjalan alueen tuhkamäärät ja niiden hyötykäytön nykytilanne Yhteenveto Itä-Suomen alueen tuhkamääristä ja niiden hyötykäytön nykytilanteesta Ympäristölupavaatimukset ITÄ-SUOMEN ALUEEN TUHKAVIRTOJEN LAATU JA OMINAISUUDET Näytteenottokohteet ja tutkimusmenetelmät Analyysitulokset Energiantuotantolaitosten tuhkien liukoisuuskokeiden tulokset Energiantuotantolaitosten tuhkien raskasmetallianalyysien tulokset Tulostarkastelu Energiantuotantolaitosten tuhkien liukoisuusominaisuudet Energiantuotantolaitosten tuhkien raskasmetallipitoisuudet LENTOTUHKAN VANHENTAMIS- JA FRAKTIOINTIKOKEET Vanhentamiskokeet Vanhentamiskokeiden tutkimusmenetelmät ja näytteenotto Tutkimuksen tulokset Tulostarkastelu Fraktiointikokeet Fraktiointikokeiden tutkimusmenetelmät... 88

10 5.2.2 Fraktiointikokeiden tulokset Tulostarkastelu ITÄ-SUOMEN ALUEEN TUHKIEN HYÖDYNTÄJÄT JA LOPPUSIJOITUSALUEET YHTEENVETO LÄHTEET

11 LUETTELO KUVISTA JA TAULUKOISTA KUVAT Kuva 1. Energian kokonaiskulutus energialähteittäin vuosina Kuva 2. Kivihiilen, turpeen ja seospolton tuhkamäärät vuosina Kuva 3. Kivihiilen, turpeen ja seospolton tuhkien hyötykäyttöaste vuosina Kuva 4. Sähkösuodattimen kenttien 1-3 raeluokat (µm) D10 ja D50 Kuva 5. Kuvassa vasemmalla sähkösuodattimen kenttien 1-3 Cdpitoisuudet ja oikealla Ni- ja As-pitoisuudet (mg/kg). Voimalaitoksella käytettiin polttoaineena 49 % turvetta ja 51 % puuperäisiä polttoaineita Kuva 6. Biopolttoainevoimalaitoksen eri tuhkajakeet Kuva 7. Raskasmetallien pitoisuudet ja jakaantuminen massaprosentteina pohjatuhkan, syklonin ja sähkösuodattimen lentotuhkan osalta Kuva 8. Rakeistusrummun (yllä) ja rakeistuslautasen (alla) toimintaperiaate Kuva 9. Kuvassa vasemmalla lentotuhkan levitystä kesäaikaan helikopterilla ja oikealla talviaikaan metsätraktorilla Kuva 10. Etelä-Savon alueella yli 500 tonnia tuhkaa tuottavat energiantuotantolaitokset ja niiden tuhkamäärät Kuva 11. Etelä-Savon alueella tonnia tuhkaa tuottavat energiantuotantolaitokset ja niiden tuhkamäärät Kuva 12. Pohjois-Savon alueella yli 500 tonnia tuhkaa tuottavat energiantuotantolaitokset ja niiden tuhkamäärät Kuva 13. Pohjois-Savon alueella tonnia tuhkaa tuottavat energiantuotantolaitokset ja niiden tuhkamäärät Kuva 14. Pohjois-Karjalan alueella yli 500 tonnia tuhkaa tuottavat energiantuotantolaitokset ja niiden tuhkamäärät Kuva 15. Pohjois-Karjalan alueella tonnia tuhkaa tuottavat energiantuotantolaitokset ja niiden tuhkamäärät

12 Kuva 16. Tutkimuksessa mukana olleiden energiantuotantolaitosten lukumäärät sekä maakunnissa syntyvät vuotuiset tuhkamäärät (1 000 t/a) Kuva 17. Maakunnissa 50 t/a ja 500 t/a tuhkaa tuottavien energiantuotantolaitosten tuhkien hyötykäytön- ja loppusijoituksen tilanne vuonna 2008 Kuva 18. Vanhentamiskokeen tuhkanäytteitä otettiin energiantuotantolaitosten lentotuhka-aumoista (Kuva Leena Mäkelä) Kuva 19. Näytteenottokuopan kaivaminen ja valmis näytteenottokuoppa (syvyys 4 m) (Kuva Hanne Soininen) Kuva 20. Vasemmalla 2-kenttäisen sähkösuodattimen ja oikealla 3- kenttäisen sähkösuodattimen kenttien arseenipitoisuudet (mg/kg kuiva-ainetta) Kuva 21. Vasemmalla 2-kenttäisen sähkösuodattimen ja oikealla 3- kenttäisen sähkösuodattimen kenttien kadmiumpitoisuudet (mg/kg kuiva-ainetta) Kuva 22. Vasemmalla 2-kenttäisen sähkösuodattimen ja oikealla 3- kenttäisen sähkösuodattimen kenttien kromipitoisuudet (mg/kg kuiva-ainetta) Kuva 23. Vasemmalla 2-kenttäisen sähkösuodattimen ja oikealla 3- kenttäisen sähkösuodattimen kenttien kuparipitoisuudet (mg/kg kuiva-ainetta) Kuva 24. Vasemmalla 2-kenttäisen sähkösuodattimen ja oikealla 3- kenttäisen sähkösuodattimen kenttien lyijypitoisuudet (mg/kg kuiva-ainetta) Kuva 25. Vasemmalla 2-kenttäisen sähkösuodattimen ja oikealla 3- kenttäisen sähkösuodattimen kenttien nikkelipitoisuudet (mg/kg kuiva-ainetta) Kuva 26. Vasemmalla 2-kenttäisen sähkösuodattimen ja oikealla 3- kenttäisen sähkösuodattimen kenttien sinkkipitoisuudet (mg/kg kuiva-ainetta)

13 Kuva 27. Itä-Suomen alueen energiatuotantolaitosten vuodessa tuottamat tuhkamäärät (yli 500 t/a ja t/a) (Karttapohjan lähde: Itä- Suomen lääninhallitus 2010) TAULUKOT Taulukko 1. Pysyvän, tavanomaisen sekä ongelmajätteen kaatopaikalle sijoitettavaksi hyväksyttävän jätteen arvioinnissa käytetyt rajaarvot Taulukko 2. Kivihiilen, turpeen ja puuperäisen aineksen polton lento- ja pohjatuhkien käytölle maarakentamisessa asetettuja raja-arvoja Taulukko 3. Haitallisten metallien enimmäispitoisuudet (mg/kg kuivaainetta) tuhkassa Taulukko 4. Tuhkan tuoteselosteessa ilmoitettavat tiedot sekä viranomaisanalyysin analyysimenetelmä Taulukko 5. Tuhkien pääkomponenttipitoisuuksia massaprosentteina kuiva-aineessa. Puutuhka koostuu eri puulajien ja kuoren tuhkasta Taulukko 6. Eri lentotuhkien raskasmetallipitoisuuksia ja VNa 591/2006 raja-arvot Taulukko 7. Puun poltossa syntyneiden raskasmetallien pitoisuudet pohjaja lentotuhkissa Taulukko 8. Turvetuhkan tyypilliset raskasmetallipitoisuudet Taulukko 9. Turpeen ja puun sekä kivihiilen lentotuhkan liukoisuusominaisuuksista L/S-suhteessa 10 ja pysyvän, tavanomaisen sekä ongelmajätteen kaatopaikalle sijoitettavaksi hyväksyttävän jätteen arvioinnissa käytetyt raja-arvot (VNa 202/2006). Testimenetelmänä kaksivaiheinen CEN-testi EN tai läpivirtaustesti (prcen/ts 14405, NEN7343) Taulukko 10. Alkuaineiden lähteitä jäteperäisissä polttoaineissa Taulukko 11. ph:n ja kaliumin pitoisuuden muutokset varastoinnin aikana Taulukko 12. Esimerkki turvemaiden lannoitukseen soveltuvien lannoitteiden alkuainesisällöstä

14 Taulukko 13. Tuhkien mahdolliset käyttökohteet tierakenteessa Taulukko 14. Lentotuhkan ja kuitulietteen vedenläpäisevyyksiä Taulukko 15. Etelä-Savon asukasluku kunnittain vuonna 2008 Taulukko 16. Pohjois-Savon asukasluku kunnittain vuonna 2008 Taulukko 17. Pohjois-Karjalan asukasluku kunnittain vuonna 2008 Taulukko 18. Etelä-Savon energiantuotantolaitosten tuhkan loppusijoitus- ja hyötykäyttöaste Taulukko 19. Pohjois-Savon energiantuotantolaitosten tuhkan loppusijoitusja hyötykäyttöaste Taulukko 20. Pohjois-Karjalan energiantuotantolaitosten tuhkan loppusijoitus- ja hyötykäyttöaste Taulukko 21. Tuhkan hyötykäyttökohteita ja vastaanottajia Itä-Suomessa Taulukko 22. Analysoitavien lento- ja arinatuhkanäytteiden määrät energiantuotantolaitosten kokoluokan mukaisesti Taulukko 23. Energiantuotantolaitosten (alle 5 MW) arina- ja lentotuhkanäytteiden liukoisuuskokeiden tulosten vaihteluväli (L/S = 10 l/kg) ja VNa 202/2006 raja-arvoja Taulukko 24. Energiantuotantolaitosten (5-10 MW) arina- ja lentotuhkanäytteiden liukoisuuskokeiden tulosten vaihteluväli (L/S = 10 l/kg) ja VNa 202/2006 raja-arvoja Taulukko 25. Energiantuotantolaitosten (11-50 MW ja yli 50 MW) arina- ja lentotuhkanäytteiden liukoisuuskokeiden tulosten keskiarvoja (L/S = 10 l/kg) ja VNa 202/2006 raja-arvoja Taulukko 26. Energiantuotantolaitosten (alle 5 MW) lentotuhkanäytteiden raskasmetallianalyysien tulosten vaihteluväli ja hyötykäytön raja-arvoja Taulukko 27. Energiantuotantolaitosten (5-10 MW) lentotuhkanäytteiden raskasmetallianalyysien tulosten vaihteluväli ja hyötykäytön raja-arvoja Taulukko 28. Energiantuotantolaitosten (11-50 MW ja yli 50 MW) lentotuhkanäytteiden raskasmetallianalyysien tulosten vaihteluväli ja hyötykäytön raja-arvoja

15 Taulukko 29. Energiantuotantolaitosten lentotuhkien näytteenottokaavio ja kokoomanäytteen muodostuminen Taulukko 30. Teollisuuden energiantuotantolaitosten lentotuhkien näytteenottokaavio ja kokoomanäytteen muodostuminen Taulukko 31. Energiantuotantolaitosten lentotuhkanäytteiden vanhentamiskokeen liukoisuuskokeiden tuloksia (L/S = 10 l/kg) ja VNa 202/2006 raja-arvot Taulukko 32. Teollisuuden energiantuotantolaitosten lentotuhkanäytteiden vanhentamiskokeen liukoisuuskokeiden tuloksia (L/S = 10 l/kg) ja VNa 202/2006 raja-arvot Taulukko 33. Koekuoppien 2 ja 4 metriä lentotuhkanäytteiden liukoisuuskokeiden tuloksia (L/S = 10 l/kg) ja VNa 202/2006 raja-arvot Taulukko 34. Energiantuotantolaitosten lentotuhkanäytteiden raskasmetallianalyysien tulokset ja hyötykäytön raja-arvoja Taulukko 35. Teollisuuden energiantuotantolaitosten lentotuhkien vanhentamiskokeen raskasmetallianalyysien tulokset ja hyötykäytön raja-arvoja Taulukko 36. Koekuoppien 2 ja 4 metriä lentotuhkanäytteiden raskasmetallipitoisuudet ja hyötykäytön raja-arvoja Taulukko 37. Fraktiointikokeiden raskasmetallianalyysitulosten vaihteluväli voimalaitosten sähkösuodattimen eri kentissä ja hyötykäytön raja-arvoja

16 1 1 JOHDANTO 1.1 Tutkimuksen tausta Energiantuotannosta syntyvät jätteet ovat suurelta osin voimalaitoksista syntyvää tuhkaa ja pölyä. Syntyvästä tuhkamäärästä noin 80 % on lentotuhkaa, josta puolestaan yli puolet muodostuu hiilen poltosta ( tonnia) ja loput ( tonnia) puun ja turpeen poltosta. Turpeen ja puun polton tuhkamäärä on lähes kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa, ja tuhkan määrän oletetaan kohoavan tulevaisuudessa biopolttoaineiden käytön lisääntyessä. Etelä-Savossa energiantuotannon tuhkia ja kuonaa syntyy vuosittain noin tonnia. Nämä ovat pääasiassa peräisin puun ja turpeen poltosta. Suurimpia voimalaitoksia ja samalla tuhkan tuottajia Etelä-Savossa ovat Etelä-Savon Energia Oy:n Pursialan voimalaitos Mikkelissä, Suur-Savon Sähkö Oy:n Savonlinnan voimalaitos, Versowood Oy:n saha Mikkelissä, Järvi- Suomen Voima Oy:n UPM:n Pelloksen vaneritehdas Ristiinassa ja Finnforest Oy:n vaneritehdas Punkaharjulla sekä Savon Voima Oyj:n Pieksämäen voimalaitos. Näiden kuuden laitoksen osuus alueen kokonaistuhkamäärästä on noin 90 %. Etelä-Savon laitosten lisäksi Itä-Suomessa (Etelä-Savo, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo) sijaitsevat yritysten ja kuntien omistamat voimalaitokset tuottavat kymmeniätuhansia tonneja lento- ja pohjatuhkaa. Pohjois-Savossa suurimpia tuhkia tuottavia laitoksia ovat Kuopion Energia Oy:n Haapaniemen voimalaitos, Stora Enson Varkauden voimalaitos, Savon Sellu Oy:n voimalaitos, Savon Voima Oyj:n Iisalmen voimalaitos, UPM-Kymmene Wood Oy, Kuopion vaneritehdas, Fortum Power and Heat Oy:n Lapinlahden voimalaitos, Savon Voima Oyj:n Suonenjoen voimalaitos, Juankosken biolämpö Oy ja Lapinlahden Ekolämpö Oy. Pohjois-Karjalan alueen suurimmat tuhkantuottajat ovat Fortum Power and Heat Oy:n Joensuun voimalaitos, Fortum Power and Heat Oy:n Uimaharjun voimalaitos ja Vapo Oy:n Kevätniemen voimalaitos, UPM- Kymmene Wood Oy, Joensuun vaneritehdas sekä Nurmeksen lämpö Oy, Ritoniemen lämpökeskus. Itä-Suomen alueella on yhteensä 54 kuntaa, joissa

17 2 sijaitsee useita erikokoisia yhteiskunnan ja teollisuuden energiantuotannon voimalaitoksia. Suurin osa voimalaitosten turve- ja seospolton tuhkista päätyy edelleen kaatopaikalle ja teollisuuden läjitysalueille, jotka useimmiten sijaitsevat voimalaitosten läheisyydessä. Yksi hyödyntämisen este on pitkät matkat hyödyntämiskohteisiin. Kivihiililentotuhkan hyötykäyttöaste oli Suomessa vuonna % ja turve- ja seospolton tuhkan 63 %. Turve- ja seospolton tuhkien hyötykäyttöaste on vuosina ollut prosenttia. Tuhkia hyödynnetään yhä enenevässä määrin ja niitä käytetään esimerkiksi tie- ja kenttärakenteissa sekä muissa maarakennustöissä. Tuhkan hyötykäyttöä koskevaan lainsäädäntöön on tullut muutoksia viime aikoina. Ongelmia voivat aiheuttaa niiden hyötykäytön raja-arvot ylittävät raskasmetallipitoisuudet ja suuret laadunvaihtelut. Hyötykäyttö muun muassa lannoitteena voikin edellyttää tuhkan jatkojalostusta ja prosessointia. 1.2 Tutkimuksen tavoite ja toteutus EU-osarahoitteisen Biopolttoaineita käyttävien energiantuotantolaitosten tuhkien hyötykäyttö- ja logistiikkavirrat Itä-Suomessa -hankkeen tavoitteena oli kartoittaa Itä-Suomen alueella (Etelä-Savo, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo) muodostuvat tuhkavirrat ja hyötykäytön nykytilanne sekä tuhkien laatu sekä lainsäädännön niille asettamat käsittelyvaatimukset. Hankkeen tavoitteena oli ohjata Itä-Suomen alueella muodostuvien kuntien ja yritysten omistamien energiantuotantolaitosten tuhkavirrat hyötykäyttöön ja turvalliseen loppusijoitukseen nykyisiä sekä uusia tuhkankäsittelytekniikoita apuna käyttäen. Tavoitteena oli selvittää Itä-Suomen alueen (Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnat, asukasta) 54 kunnan biopolttoaineita käyttävien energiantuotantolaitosten tuhkamäärät ja niiden hyötykäytön nykytilanne sekä viranomaismääräykset käsittelylle. Tarkemmin tarkasteluun valittiin Etelä-Savosta 53, Pohjois-Savosta 26 ja Pohjois-Karjalasta 28 energian-

18 tuotantolaitosta, joissa käytetään polttoaineena puuperäisiä polttoaineita sekä turvetta. 3 Hankkeen aikana analysoitiin Itä-Suomen alueen 31 energiantuotantolaitoksen arina- ja lentotuhkien laatu Mikkelin ammattikorkeakoulun ympäristölaboratoriossa hyötykäyttökohteiden vaatimusten ja loppusijoituksen osalta. Tuhkille tehtiin vaatimusten mukaisesti muun muassa liukoisuuskokeita ja raskasmetallianalyysejä. Lisäksi hankkeen aikana tehtiin energiantuotantolaitosten lentotuhkille vanhentamis- ja fraktiointikokeita, jotta kuntien ja yritysten omistamien energiantuotantolaitosten tuhkavirrat voitaisiin ohjata nykyistä tehokkaammin hyötykäyttöön ja turvalliseen loppusijoitukseen. Hankkeessa toteutettiin tuhkan käsittelyketjun logistinen tarkastelu, jonka aikana kartoitettiin tiedossa ja käytössä olevat tuhkien käsittelytavat sekä hyötykäyttökohteet. Lisäksi selvitettiin alueen nykyisten toimijoiden mahdollisuudet työskennellä yrittäjinä loppusijoitusalueiden ylläpitäjinä sekä tuhkavirtojen tuotteistajina erilaisissa hyötykäyttökohteissa. 2 YLEISTÄ BIOPOLTTOAINEISTA JA TUHKIEN HYÖTYKÄYTÖSTÄ 2.1 Hyötykäyttöä ohjaava lainsäädäntö Tuhkat ovat merkittäviä kaatopaikkoja kuormittavia jätejakeita, jotka tulisi jätelainsäädännön mukaan ensisijaisesti hyödyntää, ellei se aiheuta kohtuuttomia kustannuksia jätteen muuhun käsittelyyn verrattuna ja mikäli se on teknisesti mahdollista. Ongelmia voivat aiheuttaa tuhkien hyötykäytön rajaarvot ylittävät raskasmetallipitoisuudet ja suuret laadunvaihtelut. Myöskään nykyinen jäteverokäytäntö ei kannusta hyötykäytön kehittämistä, sillä teollisuusyritykset voivat läjittää jätteitänsä omille kaatopaikoilleen ilman jäteveroa.

19 4 Tuhkien hyödyntämistä ja loppusijoitusta ohjaa Suomessa kaksi lakia ja kaksi asetusta. Tuhkien loppusijoituksesta kaatopaikoille on säädetty valtioneuvoston päätöksessä (861/1997, muutettu 202/2006). Kaatopaikat on luokiteltu ongelmajätteen, tavanomaisen jätteen tai pysyvän jätteen kaatopaikoiksi. Asetuksessa on määritetty jätteiden ominaisuuksille raja-arvot kaatopaikkaluokittain. Valtioneuvoston asetuksessa (591/2006) asetetaan raja-arvoja kivihiilen, turpeen ja puuperäisen aineksen polton lento- ja pohjatuhkien käytölle maarakentamisessa. Mikäli biopolttoainepohjaista tuhkaa käytetään lannoitteena, sovelletaan maa- ja metsätalousministeriön asetusta lannoitevalmisteista 12/2007 (pohjautuu lannoitevalmistelakiin (539/2006)). Lannoitevalmisteena käytettävä tuhka saa sisältää vain puhtaan puun, turpeen tai peltobiomassojen tuhkaa. Seuraavissa luvuissa on käsitelty tarkemmin tuhkien hyötykäyttöä ja loppusijoitusta ohjaavaa lainsäädäntöä Jätteen kaatopaikkakelpoisuus Jätteen kaatopaikkakelpoisuus arvioidaan valtioneuvoston asetuksessa kaatopaikoista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta (202/2006). Asetuksessa annetaan raja-arvot pysyvän, tavanomaisen ja ongelmajätteen kaatopaikoille hyväksyttävän jätteen osalta (taulukko 1). Seuraavia suotautumisen raja-arvoja käytetään pysyvän jätteen kaatopaikalle sijoitettavaksi hyväksyttävän jätteen arvioinnissa. Ne lasketaan neste-kiintoainessuhteilla (L/S) 2 l/kg ja 10 l/kg mitattavan aineen liukoisen osuuden kokonaismäärästä ja ilmaistaan suoraan yksikköinä mg/l. Laadunvalvonnassa voidaan käyttää standardin SFS-EN mukaista kaksivaiheista ravistelutestiä. Haitallisten aineiden pitoisuus uuttoliuoksissa on määritettävä standardien SFS- EN ja SFS -EN mukaisesti.

20 TAULUKKO 1. Pysyvän, tavanomaisen sekä ongelmajätteen kaatopaikalle sijoitettavaksi hyväksyttävän jätteen arvioinnissa käytetyt rajaarvot (VNa 202/2006) Aine/muuttuja Pysyvän jätteen kaaa- topaikka Tavanomaisen jät- teen kaatopaikka (mg/kg kuiva-ainetta ainetta) (L/S = 10 l/kg) 5 Ongelmajätteen kaaa- topaikka Arseeni (As) 0, Barium (Ba) Kadmium (Cd) 0, Kromi (Cr kok ) 0, Kupari (Cu) Elohopea (Hg) 0,01 0,2 2 Molybdeeni (Mo) 0, Nikkeli (Ni) 0, Lyijy (Pb) 0, Antimoni (Sb) 0,06 0,7 5 Seleeni (Se) 0,1 0,5 7 Sinkki (Zn) Kloridi (Cl - ) Fluoridi (F - ) Sulfaatti (SO 4 2- ) ) Fenoli-indeksi 1 Liuennut orgaaninen hiili DOC 2) Liuenneiden aineiden kokonaismäärä TDS 3) 1) Jätteen katsotaan täyttävän kelpoisuusvaatimuksen myös, jos sulfaattipitoisuus ei ylitä seuraavia arvoja: mg/l (läpivirtaustestin ensimmäinen uutos uuttosuhteessa L/S = 0,1 l/kg) ja mg/kg (uuttosuhteessa L/S = 10 l/kg). Pitoisuuden määrittämiseksi uuttosuhteessa L/S = 0,1 l/kg on käytettävä läpivirtaustestiä. Pitoisuus uuttosuhteessa L/S = 10 l/kg voidaan määrittää joko ravistelu- tai läpivirtaustestillä. 2) Jos liuenneen orgaanisen hiilen raja-arvo ylittyy jätteen omassa ph:ssa, voidaan jäte vaihtoehtoisesti testata uuttosuhteessa L/S = 10 l/kg ph:ssa 7,5-8,0. Jätteen katsotaan täyttävän liuenneen orgaanisen hiilen kelpoisuusvaatimuksen, jos pitoisuus on pysyvän jätteen kaatopaikoilla enintään 500 mg/kg, tavanomaisen jätteen kaatopaikoilla enintään 800 mg/kg ja ongelmajätteen kaatopaikoilla enintään mg/kg. 3) Liuenneiden aineiden kokonaismäärän raja-arvoa voidaan soveltaa sulfaatin ja kloridin raja-arvojen sijasta.

21 Hyötykäyttökohteiden vaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa (591/2006) asetetaan raja-arvoja kivihiilen, turpeen ja puuperäisen aineksen polton lento- ja pohjatuhkien käytölle maarakentamisessa. Mikäli biopolttoainepohjaista tuhkaa käytetään lannoitteena, sovelletaan maa- ja metsätalousministeriön asetusta lannoitevalmisteista (12/2007). Valtioneuvoston asetuksen (591/2006) tarkoituksena on edistää jätteiden hyödyntämistä määrittelemällä edellytykset, joiden täyttyessä asetuksessa tarkoitettujen jätteiden käyttöön maarakentamisessa ei tarvita ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaista ympäristölupaa. Taulukossa 2 on esitetty kivihiilen, turpeen ja puuperäisen aineksen polton tuhkien käytölle maarakentamisessa asetettuja raja-arvoja.

22 7 TAULUKKO 2. Kivihiilen, turpeen ja puuperäisen aineksen polton lento- ja pohjatuhkien käytölle maarakentamisessa asetettuja rajaarvoja (VNa 591/2006) Haitallinen Raja-arvo arvo (mg/kg kuiva-ainetta ainetta) aine Perustutkimukset 1 Pitoisuus Liukoisuus (L/S = 10 l/kg) Peitetty rakenne PCB 2 1,0 Liukoisuus (L/S = 10 l/kg) Päällystetty rakenne Raja-arvo arvo (mg/kg kuiva-ainetta ainetta) Laadunvalvontatutkimukset 1 Pitoisuus Liukoisuus (L/S = 10 l/kg) Peitetty rakenne Liukoisuus (L/S = 10 l/kg) Päällystetty rakenne PAH 3 20/40 4 DOC Sb 0,06 0,18 As 50 0,5 1,5 50 Ba Cd 15 0,04 0,04 15 Cr 400 0,5 3, ,5 3,0 Cu 400 2,0 6,0 400 Hg 0,01 0,01 Pb 300 0,5 1, ,5 1,5 Mo 50 0,5 6,0 50 0,5 6,0 Ni 0,4 1,2 V 400 2,0 3, ,0 3,0 Zn , Se 0,1 0,5 0,1 0,5 Fluoridi Sulfaatti Kloridi Katso VNa 591/2006, liitteessä 2 oleva kohta 2. 2 Polyklooratut bifenyylit, kongeneerien 28, 52, 101, 118, 138, 153 ja 180 kokonaismäärä. 3 Polyaromaattiset hiilivedyt, yhdisteiden (antraseeni, asenafteeni, asenaftyleeni, bentso(a)antraseeni, bentso(a)pyreeni, bentso(b) fluoranteeni, bentso(g,h,i)peryleeni, bentso(k)fluoranteeni, dibentso(a,h)antraseeni, fenantreeni, fluoranteeni, fluoreeni, indeno(1,2,3- cd)pyreeni, naftaleeni, pyreeni, kryseeni) kokonaismäärä. 4 Peitetty rakenne/päällystetty rakenne. 5 Liuennut orgaaninen hiili.

Raja-arvo, mg/kg kuiva-ainetta Perustutkimukset 1 Liukoisuus (L/S = 10 l/kg) Peitetty rakenne

Raja-arvo, mg/kg kuiva-ainetta Perustutkimukset 1 Liukoisuus (L/S = 10 l/kg) Peitetty rakenne 3462 Liite ASETUKSEN SOVELTAMISALAAN KUULUVAT JÄTTEET Tässä liitteessä määritellään asetuksen soveltamisalaan kuuluvat jätteet sekä niiden sisältämien haitallisten aineiden pitoisuuden ja liukoisuuden

Lisätiedot

ENERGIA- JA METSÄTEOLLISUUDEN TUHKIEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS

ENERGIA- JA METSÄTEOLLISUUDEN TUHKIEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS ENERGIA- JA METSÄTEOLLISUUDEN TUHKIEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS NOORA LINDROOS, RAMBOLL FINLAND OY noora.lindroos@ramboll.fi TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Ohjausryhmä: Ympäristöministeriö Metsäteollisuus

Lisätiedot

Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus.

Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus. Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus. 2012 Envitop Oy Riihitie 5, 90240 Oulu Tel: 08375046 etunimi.sukunimi@envitop.com www.envitop.com 2/5 KUUSAKOSKI OY Janne Huovinen Oulu 1 Tausta Valtioneuvoston

Lisätiedot

Standardien merkitys jätelainsäädännössä

Standardien merkitys jätelainsäädännössä Standardien merkitys jätelainsäädännössä Uudet yhteiset standardit ympäristöanalytiikkaan seminaari SFS:ssä 13.5.2014 11:45-16:15 Malminkatu 34, Helsinki Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista (331/2013),

Lisätiedot

Eviran raportti. Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran tuhkavalvonnan tuloksia vuosilta 2007-2009

Eviran raportti. Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran tuhkavalvonnan tuloksia vuosilta 2007-2009 Eviran raportti Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran tuhkavalvonnan tuloksia vuosilta 2007-2009 Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran tuhkavalvonnan tuloksia vuosilta 2007 2009 Dnro 7171/0749/2010 Eviran

Lisätiedot

Ilmoitus jätteen hyödyntämisestä maarakentamisessa täyttöohje

Ilmoitus jätteen hyödyntämisestä maarakentamisessa täyttöohje Ilmoitus jätteen hyödyntämisestä maarakentamisessa täyttöohje Yleistä Valtioneuvoston asetuksessa eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa (591/2006, liitteitä koskeva muutos 403/2009) määritellään

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 586. Laki. yliopistolain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006

SISÄLLYS. N:o 586. Laki. yliopistolain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä heinäkuuta 2006 N:o 586 591 SISÄLLYS N:o Sivu 586 Laki yliopistolain muuttamisesta... 1749 587 Laki kirkkolain 1 luvun 3 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

JÄTEJAKEIDEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS MAARAKENTAMISESSA. RAMBOLL FINLAND OY 28.1.2016 marjo.ronkainen@ramboll.fi

JÄTEJAKEIDEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS MAARAKENTAMISESSA. RAMBOLL FINLAND OY 28.1.2016 marjo.ronkainen@ramboll.fi JÄTEJAKEIDEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS MAARAKENTAMISESSA RAMBOLL FINLAND OY 28.1.2016 marjo.ronkainen@ramboll.fi UUSIOMATERIAALIT MAANRAKENNUKSESSA UUMA2-OHJELMA 2013-2017 Tavoite Tavoitteena on saada uusiomateriaalit

Lisätiedot

Esikäsittely, mikroaaltohajotus, kuningasvesi ok Metallit 1. Aromaattiset hiilivedyt ja oksygenaatit, PIMA ok

Esikäsittely, mikroaaltohajotus, kuningasvesi ok Metallit 1. Aromaattiset hiilivedyt ja oksygenaatit, PIMA ok Pvm: 16.8.2013 1/2 Projekti: 1510005691/9 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 TUHKAKYLÄ Tutkimuksen nimi: Talvivaara Sotkamo Oy, sakkanäytteiden kaatopaikkakelpoisuustutkimukset, Maauimala, kon

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ:N KAIPOLAN VOIMALAITOKSEN TALVITUHKAN VASTAAVUUS-/LAADUNVALVONTAKOE V. 2015. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY.

UPM-KYMMENE OYJ:N KAIPOLAN VOIMALAITOKSEN TALVITUHKAN VASTAAVUUS-/LAADUNVALVONTAKOE V. 2015. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. Päiväys Datum Nro Nr 25.2.2015 15-2587 UPM-KYMMENE OYJ KAIPOLA PEKKA A. RANTALA TEHTAANKATU 1 42220 KAIPOLA Tilaus (KVVY) Beställning 220554 Viite / Hänvisning UPM-KYMMENE OYJ:N KAIPOLAN VOIMALAITOKSEN

Lisätiedot

Kalkitusaineiden tuoteselosteohje

Kalkitusaineiden tuoteselosteohje Esittelijä Suoniitty Sivu/sivut 1 / 8 1 Yleistä Lannoitevalmisteen ostajalle tai käyttäjälle on myynnin tai luovutuksen yhteydessä aina annettava tuoteseloste. Osa kalkitusaineista, kuten kalkkikivi, magnesiumpitoinen

Lisätiedot

Kaatopaikalle sijoittaminen

Kaatopaikalle sijoittaminen Ekokemin ohje 2/06 Kaatopaikalle sijoittaminen Harkitusti, turvallisesti, pysyvästi Hyvä jätehuolto on terveellisen ja viihtyisän ympäristön edellytys. Jätteiden hyötykäyttö aineena ja energiana sekä turvallinen

Lisätiedot

Uusiomateriaalien ympäristökelpoisuus ja lainsäädäntö

Uusiomateriaalien ympäristökelpoisuus ja lainsäädäntö Uusiomateriaalien ympäristökelpoisuus ja lainsäädäntö Jätteen hyödyntäminen Keskeistä lainsäädäntöä ja viranomaisohjetta Ympäristölupa vai ilmoitus Ympäristölupahakemuksesta Annetut päätökset LSSAVIssa

Lisätiedot

Siilinjärven Asbestipurku ja Saneeraus Oy Kari Rytkönen Hoikintie PÖLJÄ. Näytteet vastaanotettu: Kauppis Heikin koulu, Iisalmi

Siilinjärven Asbestipurku ja Saneeraus Oy Kari Rytkönen Hoikintie PÖLJÄ. Näytteet vastaanotettu: Kauppis Heikin koulu, Iisalmi Betonimurskeen hyödyntäminen Maanrakentamisessa MARA005/16 Työmääärin: 330472 Inspecta KiraLab, 12.1.2017 1 / 1 Siilinjärven Asbestipurku ja Saneeraus Oy Kari Rytkönen Hoikintie 281 71820 PÖLJÄ Näytteet

Lisätiedot

Metsäteollisuuden sivuvirrat Hyödyntämisen haasteet ja mahdollisuudet

Metsäteollisuuden sivuvirrat Hyödyntämisen haasteet ja mahdollisuudet Metsäteollisuuden sivuvirrat Hyödyntämisen haasteet ja mahdollisuudet GES-verkostotapaaminen Kukkuroinmäen jätekeskus 24.02.2016 Apila Group Oy Ab Mervi Matilainen Apila Group Kiertotalouden koordinaattori

Lisätiedot

N:o 403. Valtioneuvoston asetus. eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa annetun valtioneuvoston asetuksen liitteiden muuttamisesta

N:o 403. Valtioneuvoston asetus. eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa annetun valtioneuvoston asetuksen liitteiden muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2009 N:o 403 406 SISÄLLYS N:o Sivu 403 Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa annetun valtioneuvostonasetuksenliitteidenmuuttamisesta...

Lisätiedot

17VV VV Veden lämpötila 14,2 12,7 14,2 13,9 C Esikäsittely, suodatus (0,45 µm) ok ok ok ok L. ph 7,1 6,9 7,1 7,1 RA2000¹ L

17VV VV Veden lämpötila 14,2 12,7 14,2 13,9 C Esikäsittely, suodatus (0,45 µm) ok ok ok ok L. ph 7,1 6,9 7,1 7,1 RA2000¹ L 1/5 Boliden Kevitsa Mining Oy Kevitsantie 730 99670 PETKULA Tutkimuksen nimi: Kevitsan vesistötarkkailu 2017, elokuu Näytteenottopvm: 22.8.2017 Näyte saapui: 23.8.2017 Näytteenottaja: Eerikki Tervo Analysointi

Lisätiedot

Toivosen Sora Oy Kiviainestehdas Hervanta, Tampere Toivosen Sora Oy

Toivosen Sora Oy Kiviainestehdas Hervanta, Tampere Toivosen Sora Oy YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN TÄYDENNYS 7.10.2016 Toivosen Sora Oy Kiviainestehdas Hervanta, Tampere Toivosen Sora Oy 1 TAUSTA Toivosen Sora Oy suunnittelee muualta tuotavan kalliokiviaineksen murskausta sekä

Lisätiedot

Kaatopaikkakelpoisuus valvovan viranomaisen näkökulmasta: Case valimo

Kaatopaikkakelpoisuus valvovan viranomaisen näkökulmasta: Case valimo Kaatopaikkakelpoisuus valvovan viranomaisen näkökulmasta: Case valimo Tuomo Eskelinen Ylitarkastaja 1 Valimon jätteet Ympäristöluvassa kaatopaikalle sijoitettavia jätteitä: hiekka 11,6 t ja sekajäte 83

Lisätiedot

Vastaanottaja Riikinvoima Oy Asiakirjatyyppi Koosteraportti Päivämäärä RIIKINVOIMAN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN TUHKIEN ANALYYSITULOKSET

Vastaanottaja Riikinvoima Oy Asiakirjatyyppi Koosteraportti Päivämäärä RIIKINVOIMAN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN TUHKIEN ANALYYSITULOKSET Vastaanottaja Riikinvoima Oy Asiakirjatyyppi Koosteraportti Päivämäärä 3.1.2017 RIIKINVOIMAN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN TUHKIEN ANALYYSITULOKSET TIIVISTELMÄ Päivämäärä 3.1.2016 Laatinut Valtteri Laine, LUT

Lisätiedot

WESTENERGY OY AB MUSTASAAREN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN KATTILATUHKA JA SAVUKAASUNPUHDISTUSJÄTE

WESTENERGY OY AB MUSTASAAREN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN KATTILATUHKA JA SAVUKAASUNPUHDISTUSJÄTE 29/15/KRi 4.2.2015 1(9) WESTENERGY OY AB MUSTASAAREN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN KATTILATUHKA JA SAVUKAASUNPUHDISTUSJÄTE Vuosiraportti 2014 16/15/KRi 21.1.2015 2(9) SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Näytteenotto...

Lisätiedot

Lannoitelainsäädäntö

Lannoitelainsäädäntö Lannoitelainsäädäntö Jari Määttä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Pohjois-Suomen vesihuoltopäivät, Oulu 20.11.2014 Kansallisia tavoitteita Kohti kierrätysyhteiskuntaa: Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen

Lisätiedot

YARA SUOMI OY KALSIUMFOSFAATTISAKAN KAATOPAIKKAKELPOISUUS

YARA SUOMI OY KALSIUMFOSFAATTISAKAN KAATOPAIKKAKELPOISUUS LIITE 13b Vastaanottaja Yara Suomi Oy Lauri Kaitanen Uudenkaupungin tehtaat PL 5 23501 UUSIKAUPUNKI Päivämäärä 8.1.2016 Viite 1510005420/3-4 YARA SUOMI OY KALSIUMFOSFAATTISAKAN KAATOPAIKKAKELPOISUUS YARA

Lisätiedot

www.ruukki.com MINERAALI- TUOTTEET Kierrätys ja Mineraalituotteet

www.ruukki.com MINERAALI- TUOTTEET Kierrätys ja Mineraalituotteet www.ruukki.com MINERAALI- TUOTTEET Kierrätys ja Mineraalituotteet Masuunihiekka stabiloinnit (sideaineena) pehmeikkörakenteet sidekivien alusrakenteet putkijohtokaivannot salaojan ympärystäytöt alapohjan

Lisätiedot

LIUKOISUUDET RAKENTEISSA NOORA LINDROOS, RAMBOLL FINLAND OY

LIUKOISUUDET RAKENTEISSA NOORA LINDROOS, RAMBOLL FINLAND OY LIUKOISUUDET RAKENTEISSA NOORA LINDROOS, RAMBOLL FINLAND OY TULOKSIA TUHKIEN YMPÄRISTÖ- KELPOISUUDEN MUUTTUMISESTA ERI KÄSITTELYISSÄ JA SOVELLUTUKSISSA Massiivituhkarakenteet Tuhkan vanhentamisen/varastoinnin

Lisätiedot

51/17/AKu (9)

51/17/AKu (9) 51/17/AKu 23.1.2017 1 (9) WESTENERGY OY AB MUSTASAAREN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN KATTILATUHKA JA SAVUKAASUNPUHDISTUSJÄTE Vuosiraportti 2016 51/17/AKu 23.1.2017 2 (9) Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Näytteenotto...

Lisätiedot

JÄTTEIDEN KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN OSOITTAMINEN. Jutta Laine Ylijoki ja Margareta Wahlström VTT

JÄTTEIDEN KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN OSOITTAMINEN. Jutta Laine Ylijoki ja Margareta Wahlström VTT JÄTTEIDEN KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN OSOITTAMINEN Jutta Laine Ylijoki ja Margareta Wahlström VTT KOKOEKO Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus, Kuopio 03.10.2007 ESITYKSEN SISÄLTÖ Lainsäädännöllistä taustaa Kelpoisuuden

Lisätiedot

KEHÄVALU OY Mattilanmäki 24 TAMPERE

KEHÄVALU OY Mattilanmäki 24 TAMPERE PENTTI PAUKKONEN VALUHIEKAN HAITTA-AINETUTKIMUS KEHÄVALU OY Mattilanmäki 24 TAMPERE Työ nro 82102448 23.10.2002 VALUHIEKAN HAITTA-AINETUTKIMUS Kehävalu Oy 1 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2 2. TUTKIMUSKOHDE 2 2.1

Lisätiedot

!"## "$! % & $ $ " #$ " '( $&

!## $! % & $ $  #$  '( $& !"## $ "$! % & $ " #$ " ' $& !"##"$! %&$$"#$" '$& * && ) * *!"" #$$$% & #$$$% ''') ! ",-*..-" / 0.!/12.*" $ %, )-. -. 1 3 4 - $ % 5 / - 0 0. /.-.* $ 5 4 $ 3 4 $ * 4 $4 5 4 $4 65 4 $4 0-4 $4 0 $ $44 0 $

Lisätiedot

Energiantuotannon tuhkien hyödyntäminen. Eeva Lillman 12.11.2015

Energiantuotannon tuhkien hyödyntäminen. Eeva Lillman 12.11.2015 Energiantuotannon tuhkien hyödyntäminen Eeva Lillman 12.11.2015 Päätuotteet yhteistuotannolla tuotettu sähkö ja kaukolämpö Lahden kaupungin 100- prosenttisesti omistama Kolme voimalaitosta Lahdessa, yksi

Lisätiedot

SEOSMULLAN TUOTESELOSTEEN LAATIMISOHJE

SEOSMULLAN TUOTESELOSTEEN LAATIMISOHJE Vastuuhenkilö Lehtolainen Sivu/sivut 1 / 5 SEOSMULLAN TUOTESELOSTEEN LAATIMISOHJE Seosmullalla tarkoitetaan MMMa 24/11 liitteen I kasvualustojen seosmullat (5A2) ryhmään kuuluvaa lannoitevalmistetta, joka

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeri

Maa- ja metsätalousministeri MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 09/08 Päivämäärä Dnro 10.6.2008 1468/01/2008 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.7.2008 toistaiseksi Muuttaa MMMa lannoitevalmisteista (12/07) liite I Valtuutussäännökset

Lisätiedot

Biohiilen lannoitevalmistekäyttöä koskevat vaatimukset

Biohiilen lannoitevalmistekäyttöä koskevat vaatimukset Biohiilen lannoitevalmistekäyttöä koskevat vaatimukset Biohiilestä lisätienestiä seminaari 6.6.2013 Olli Venelampi Rehu- ja lannoitevalvontayksikkö Lannoitevalmiste Lannoitevalmisteita ovat lannoitteet,

Lisätiedot

Puu- ja turvetuhkan hyötykäyttökelpoisuuteen vaikuttavat tekijät pienillä polttolaitoksilla

Puu- ja turvetuhkan hyötykäyttökelpoisuuteen vaikuttavat tekijät pienillä polttolaitoksilla LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LUT School of Energy Systems Energiatekniikan koulutusohjelma Maisa Kalliokoski Puu- ja turvetuhkan hyötykäyttökelpoisuuteen vaikuttavat tekijät pienillä polttolaitoksilla

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta.

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 13.5.2005 Annettu julkipanon jälkeen Dnro 0199Y0187 114 No YS 660 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. ILMOITUKSEN

Lisätiedot

CABB Oy polttolaitos. 1. Prosessin toiminta

CABB Oy polttolaitos. 1. Prosessin toiminta CABB Oy polttolaitos 1. Prosessin toiminta CABB Oy:n polttolaitoksella poltetaan omassa toiminnassa syntyviä nestemäisiä ja kaasumaisia jätteitä. Nestemäiset jätteet ovat hienokemikaalitehtaan orgaanisia

Lisätiedot

Kivipohjaisten jätteiden laadunvarmistusjärjestelmä

Kivipohjaisten jätteiden laadunvarmistusjärjestelmä Kivipohjaisten jätteiden laadunvarmistusjärjestelmä Sisällysluettelo 1 Tarkoitus, laajuus ja määritelmät... 1 2 Laadunvalvontatutkimukset... 1 2.1 Näytteenotto... 1 2.2 Näytteiden valmistus ja analysointi...

Lisätiedot

TAMMERVOIMA OY:N POHJAKUONAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVALVON- TAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE 1/2015.

TAMMERVOIMA OY:N POHJAKUONAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVALVON- TAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE 1/2015. Päiväys Datum Nro Nr TAMMERVOIMA OY MIKA PEKKINEN HYÖTYVOIMANKUJA 1 33680 TAMPERE 10.2.2016 16-134 (kokonaiset+ravistelu; koko seloste) 16-1216 (kolonni) Tilaus (KVVY) Beställning 247547 (kokonaiset+ravistelu)

Lisätiedot

Analyysi Menetelmä Yksikkö 32057-1 Verkostovesi Pattasten koulu. * SFS-EN ISO pmy/ml 1 Est. 7,5 Sähkönjohtavuus, 25 C * SFS-EN 10523:2012

Analyysi Menetelmä Yksikkö 32057-1 Verkostovesi Pattasten koulu. * SFS-EN ISO pmy/ml 1 Est. 7,5 Sähkönjohtavuus, 25 C * SFS-EN 10523:2012 1 Tutkimustodistus 214-3257 1(4) Raahen Vesi Oy Marintie 1 9214 Pattijoki Näytetiedot Näyte Verkostovesi Näyte otettu 25.8.214 Näytteen ottaja Jukka Ollikkala Saapunut 26.8.214 Näytteenoton syy Jaksottainen

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 7/13 Päivämäärä Dnro 27.03.2013 731/14/2013 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 15.04.2013 toistaiseksi Muuttaa MMMa lannoitevalmisteista (24/11) liitettä I ja II,

Lisätiedot

TURUN JÄTTEENPOLT- TOLAITOS SAVUKAASUJEN RASKASMETALLI- JA DIOKSIINIMITTAUKSET 2013

TURUN JÄTTEENPOLT- TOLAITOS SAVUKAASUJEN RASKASMETALLI- JA DIOKSIINIMITTAUKSET 2013 Vastaanottaja Jätteenpolttolaitos TE Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.12.2013 Viite 1510005392-001A TURUN JÄTTEENPOLT- TOLAITOS SAVUKAASUJEN RASKASMETALLI- JA DIOKSIINIMITTAUKSET 2013 TURUN JÄTTEENPOLTTOLAITOS

Lisätiedot

Raportti Sivu 1 (7) K1301600 2BQWOKQ8N98 Vahanen Oy Projekti TT 1099 Kyösti Nieminen Tilausnumero Sisäänkirjattu 2013-11-13 Linnoitustie 5 Raportoitu 2013-11-21 02600 ESPOO Materiaalin analysointi Asiakkaan

Lisätiedot

TUTKIMUSTODISTUS 2012E

TUTKIMUSTODISTUS 2012E TUTKIMUSTODISTUS 2012E- 21512-1 Tarkkailu: Talvivaara kipsisakka-altaan vuoto 2012 Tarkkailukierros: vko 51 Tilaaja: Pöyry Finland Oy Otto pvm. Tulo pvm. Tutkimuksen lopetus pvm. Havaintopaikka Tunnus

Lisätiedot

CABB Oy polttolaitoksen toiminta Prosessin toiminta

CABB Oy polttolaitoksen toiminta Prosessin toiminta CABB Oy polttolaitoksen toiminta 2016 1. Prosessin toiminta CABB Oy:n polttolaitoksella poltetaan omassa toiminnassa syntyviä nestemäisiä ja kaasumaisia jätteitä. Nestemäiset jätteet ovat hienokemikaalitehtaan

Lisätiedot

Turvetuhkien hyödyntäminen Seinäjoen seudulla Pienten laitosten tuhkien hyötykäyttömahdollisuudet Seinäjoen seudun teollisuudessa ja lämpölaitoksissa

Turvetuhkien hyödyntäminen Seinäjoen seudulla Pienten laitosten tuhkien hyötykäyttömahdollisuudet Seinäjoen seudun teollisuudessa ja lämpölaitoksissa Turvetuhkien hyödyntäminen Seinäjoen seudulla Pienten laitosten tuhkien hyötykäyttömahdollisuudet Seinäjoen seudun teollisuudessa ja lämpölaitoksissa Johdanto Tämä raportti liittyy Thermopolis Oy:n ja

Lisätiedot

Keljonlahden voimalaitoksen tuhkien hyötykäyttö Keski-Suomessa - KL-Tuhka

Keljonlahden voimalaitoksen tuhkien hyötykäyttö Keski-Suomessa - KL-Tuhka Keljonlahden voimalaitoksen tuhkien hyötykäyttö Keski-Suomessa - KL-Tuhka Bioenergiasta elinvoimaa klusterin tulosseminaari Saarijärvellä 8.12.2010 Kirsi Korpijärvi, VTT 2 Keljonlahden voimalaitoksen tuhkien

Lisätiedot

Dibentso-p-dioksiinien ja dibentsofuraanien ekvivalenttikertoimet

Dibentso-p-dioksiinien ja dibentsofuraanien ekvivalenttikertoimet 151/2013 11 Liite 1 Dibentso-p-dioksiinien ja dibentsofuraanien ekvivalenttikertoimet Dioksiinien ja furaanien kokonaispitoisuuksien määrittämiseksi seuraavien dibentso-pdioksiinien ja dibentsofuraanien

Lisätiedot

Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus

Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus Jätelaki 1072/ 1993 VNP (861/1997) muutettu VNA:lla (202/2006) 1 Jätehuollon järjestämistä koskevat yleiset huolehtimisvelvollisuudet, Jätelaki 6 Jäte on hyödynnettävä,

Lisätiedot

Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi. Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi

Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi. Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi Firan vesilaitos Lahelan vesilaitos Lämpötila C 12 9,5 14,4 12 7,9 8,5 ph-luku 12 6,6 6,7 12 8,0 8,1 Alkaliteetti mmol/l 12 0,5 0,5 12 1,1 1,1 Happi mg/l 12 4,2 5,3 12 11,5 13,2 Hiilidioksidi mg/l 12 21

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET

RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET Vastaanottaja Riihimäen kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 23.6.2011 Viite 82136875 RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA

Lisätiedot

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus H

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus H HAKIJA As. Oy Kyläsepänkatu 9 Kyläsepänkatu 9 33270 TAMPERE KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-207-1124-12-H VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki 78 VIREILLETULOAIKA 10.5.2010

Lisätiedot

LAKEUDEN ETAPPI OY:N TUHKAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVALVONTAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE 3.

LAKEUDEN ETAPPI OY:N TUHKAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVALVONTAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE 3. Päiväys Datum Nro Nr LAKEUDEN ETAPPI OY SATU ESTAKARI LASKUNMÄENTIE 15 60760 POJANLUOMA 5.2.2014 14-1067 (kokonaiset+ravistelu; koko seloste) 14-1069 (kolonni) Tilaus (KVVY) Beställning 199390 (kokonaiset+ravistelu)

Lisätiedot

Vesiruton mahdollisuudet maanparannusaineena

Vesiruton mahdollisuudet maanparannusaineena Vesiruton mahdollisuudet maanparannusaineena Vesiruton hyötykäyttö seminaari Kauttua 7.9.2017 Lea Hiltunen, Lea.Hiltunen@luke.fi Elodeaprojekti Vesiruton soveltuvuus maanparannusaineeksi ja potentiaali

Lisätiedot

Firan vesilaitos. Laitosanalyysit. Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi

Firan vesilaitos. Laitosanalyysit. Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi Laitosanalyysit Firan vesilaitos Lämpötila C 3 8,3 8,4 4 8,4 9 ph-luku 3 6,5 6,5 4 7,9 8,1 Alkaliteetti mmol/l 3 0,53 0,59 4 1 1,1 Happi 3 2,8 4 4 11,4 11,7 Hiilidioksidi 3 23,7 25 4 1 1,9 Rauta Fe 3

Lisätiedot

Metsäteollisuuden sivuvirrat

Metsäteollisuuden sivuvirrat Metsäteollisuuden sivuvirrat Kaakkois-Suomen UUMA2-alueseminaari Hanna Eklund, UPM 2 Sisältö Metsäteollisuus Suomi ja Kaakkois-Suomi Hyödynnettävissä olevat sivuvirrat - Potentiaali Hyötykäyttötilanne

Lisätiedot

Svärdfeltin ampumarata

Svärdfeltin ampumarata SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SIPOON KUNTA Svärdfeltin ampumarata Ympäristötekniset lisätutkimukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 17.12.2012 P19175P001 Ympäristötekniset lisätutkimukset 1 (7) Svanström Terhi

Lisätiedot

Luonnos uudeksi MARAasetukseksi. Else Peuranen, ympäristöministeriö MARA-MASA -neuvottelupäivä, , SYKE

Luonnos uudeksi MARAasetukseksi. Else Peuranen, ympäristöministeriö MARA-MASA -neuvottelupäivä, , SYKE Luonnos uudeksi MARAasetukseksi Else Peuranen, ympäristöministeriö MARA-MASA -neuvottelupäivä, 22.11.2016, SYKE Esityksen sisältö Soveltamisala Määritelmät Jätteen hyödyntämisen ja siihen liittyvän välivarastoinnin

Lisätiedot

Haasteet orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon toteuttamisessa. KokoEko-seminaari, Kuopio, 10.2.2015

Haasteet orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon toteuttamisessa. KokoEko-seminaari, Kuopio, 10.2.2015 Haasteet orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon toteuttamisessa KokoEko-seminaari, Kuopio, 10.2.2015 Ossi Tukiainen, Pohjois-Savon ELY-keskus 17.2.2015 1 Tavanomaisen jätteen kaatopaikka VNA kaatopaikoista

Lisätiedot

HE 35/2015 vp. Jäteveron tasoa korotettaisiin 55 eurosta 70 euroon tonnilta jätettä, joka toimitetaan kaatopaikalle.

HE 35/2015 vp. Jäteveron tasoa korotettaisiin 55 eurosta 70 euroon tonnilta jätettä, joka toimitetaan kaatopaikalle. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jäteverolain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi jäteverolakia. Jäteveron tasoa korotettaisiin 55 eurosta

Lisätiedot

Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoidulle näytteelle Selosteen saa kopioida vain kokonaan

Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoidulle näytteelle Selosteen saa kopioida vain kokonaan Päiväys Datum Nro Nr 8.5.2017 17-6984 UPM PAPER ENA OY KAIPOLA PENA PEKKA A. RANTALA TEHTAANKATU 1 42220 KAIPOLA Tilaus (KVVY) Beställning 283853 Viite / Hänvisning UPM PAPER ENA OY:N KAIPOLA PENA:N VOIMALAITOKSEN

Lisätiedot

Rekisteröinti ja ilmoitusmenettelyt. Ympäristönsuojelulaki uudistuu Syksyn 2014 koulutukset Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö

Rekisteröinti ja ilmoitusmenettelyt. Ympäristönsuojelulaki uudistuu Syksyn 2014 koulutukset Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö Rekisteröinti ja ilmoitusmenettelyt Ympäristönsuojelulaki uudistuu Syksyn 2014 koulutukset Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö Viitekehys YSL Ympäristön tilatavoitteet ja - vaatimukset Asetukset

Lisätiedot

TUHKAN RAKEISTUSLAITOKSEN TOIMINTAEDELLYTYKSET JA ALUETALOUSVAIKUTUKSET POHJOIS-POHJANMAALLA

TUHKAN RAKEISTUSLAITOKSEN TOIMINTAEDELLYTYKSET JA ALUETALOUSVAIKUTUKSET POHJOIS-POHJANMAALLA TUHKAN RAKEISTUSLAITOKSEN TOIMINTAEDELLYTYKSET JA ALUETALOUSVAIKUTUKSET POHJOIS-POHJANMAALLA JAANA HAKOLA 18.6.2012 TUHKAN RAKEISTUSLAITOKSEN TOIMINTAEDELLYTYKSET JA ALUETALOUSVAIKUTUKSET POHJOIS-POHJANMAALLA

Lisätiedot

TUTKIMUSTODISTUS. Jyväskylän Ympäristölaboratorio. Sivu: 1(1) Päivä: 09.10.14. Tilaaja:

TUTKIMUSTODISTUS. Jyväskylän Ympäristölaboratorio. Sivu: 1(1) Päivä: 09.10.14. Tilaaja: Jyväskylän Ympäristölaboratorio TUTKIMUSTODISTUS Päivä: 09.10.14 Sivu: 1(1) Tilaaja: PIHTIPUTAAN LÄMPÖ JA VESI OY C/O SYDÄN-SUOMEN TALOUSHAL. OY ARI KAHILAINEN PL 20 44801 PIHTIPUDAS Näyte: Verkostovesi

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTE. Tutkimuksen lopetus pvm. Näkösyv. m

TUTKIMUSSELOSTE. Tutkimuksen lopetus pvm. Näkösyv. m TUTKIMUSSELOSTE Tarkkailu: Talvivaaran prosessin ylijäämävedet 2012 Jakelu: pirkko.virta@poyry.com Tarkkailukierros: vko 3 hanna.kurtti@poyry.com Tilaaja: Pöyry Finland Oy Havaintopaikka Tunnus Näytenumero

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä 1 30.8.2016 1. PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään jätelain (646/2011) nojalla: 1 Määritelmät Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY

TALVIVAARA SOTKAMO OY JÄTEJAKEIDEN TARKKAILU 2012 16WWE0993 25.3.2013 TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN TARKKAILU 2012 Osa V Jätejakeiden tarkkailu Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2012 Osa V Jätejakeiden tarkkailu

Lisätiedot

Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Nahkalinnankatu

Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Nahkalinnankatu HAKIJA Asunto Oy Akaan Eemeli, c/o YIT Talonrakennus Oy Kihlmanninraitti 1E 33100 TAMPERE KIINTEISTÖ Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 20-444-1-150 osoitteessa Nahkalinnankatu 37830 VIIALA VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

Raportti JMa KOTKAN ENERGIA OY:N HOVINSAAREN VOIMALAITOKSEN YHTEENVETORAPORTTI 2016

Raportti JMa KOTKAN ENERGIA OY:N HOVINSAAREN VOIMALAITOKSEN YHTEENVETORAPORTTI 2016 KOTKAN ENERGIA OY:N HOVINSAAREN VOIMALAITOKSEN YHTEENVETORAPORTTI 216 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Tuotanto... 3 3 Käyttötarkkailu... 4 3.1 Polttoaineen käyttö ja laatu... 4 3.2 Palaminen... 5 3.3

Lisätiedot

Kaivetut maa-ainekset - jäteluonne ja käsittely

Kaivetut maa-ainekset - jäteluonne ja käsittely Kaivetut maa-ainekset - jäteluonne ja käsittely Lähde: Ympäristöministeriön muistio 3.7.2015 14.11.2016 Maa-ainesten jäteluonteen arvioinnin yleiset periaatteet Kaivetun maa-aineksen jäteluonnetta arvioitaessa

Lisätiedot

Pilaantuneen maan kaatopaikkakelpoisuuden arviointi. Jan Österbacka

Pilaantuneen maan kaatopaikkakelpoisuuden arviointi. Jan Österbacka Pilaantuneen maan kaatopaikkakelpoisuuden arviointi Jan Österbacka Kaatopaikkaluokat Kaatopaikat on jaettu kolmeen pääluokkaan ja jätteen ominaisuudet ja kaatopaikkasijoituksessa syntyvät haitat ympäristölle

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 21/15 Päivämäärä Dnro 03.11.2015 1668/01.04/2015 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 01.12.2015 toistaiseksi Muuttaa MMMa lannoitevalmisteista (24/11) 8 :n sekä liitteen

Lisätiedot

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 Vastaanottaja Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti ID 1 387 178 Päivämäärä 13.8.2015 HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 PAIKOITUSALUEEN MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS

Lisätiedot

Teollisuuden sivuainevirrat ja niiden hyödyntäminen

Teollisuuden sivuainevirrat ja niiden hyödyntäminen Teollisuuden sivuainevirrat ja niiden hyödyntäminen prof. Olli Dahl, Clean Technologies DI Mikko Mäkelä, DI Gary Watkins and MMT Roope Husgafvel TkT Jyrki Heino, Oulun yliopisto Helsinki, March 2011 School

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ:N KAIPOLAN VOIMALAITOKSEN TALVITUHKAN VASTAAVUUS-/LAADUNVALVONTAKOE V HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY.

UPM-KYMMENE OYJ:N KAIPOLAN VOIMALAITOKSEN TALVITUHKAN VASTAAVUUS-/LAADUNVALVONTAKOE V HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. Päiväys Datum Nro Nr 4.4.2016 16-3594 UPM-KYMMENE OYJ KAIPOLA PEKKA A. RANTALA TEHTAANKATU 1 42220 KAIPOLA Tilaus (KVVY) Beställning 250199 Viite / Hänvisning UPM-KYMMENE OYJ:N KAIPOLAN VOIMALAITOKSEN

Lisätiedot

Jätteen rinnakkaispolton vuosiraportti

Jätteen rinnakkaispolton vuosiraportti Jätteen rinnakkaispolton vuosiraportti 2016 1 Johdanto Tämä raportti on jätteenpolttoasetuksen 151/2013 26 :n mukainen vuosittain laadittava selvitys Pankakoski Mill Oy:n kartonkitehtaan yhteydessä toimivan

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista ja biohajoavan jätteen kaatopaikkakielto

Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista ja biohajoavan jätteen kaatopaikkakielto Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista ja biohajoavan jätteen kaatopaikkakielto Kuntien ympäristösuojelun neuvottelupäivä 4.9.2013 Tommi Kaartinen, VTT 2 Taustaa Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista voimaan

Lisätiedot

N:o 1017 4287. Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia päästöraja-arvot

N:o 1017 4287. Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia päästöraja-arvot N:o 1017 4287 Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia päästöraja-arvot Taulukko 1. Kiinteitä polttoaineita polttavien polttolaitosten

Lisätiedot

52/17/Aku (11)

52/17/Aku (11) 52/17/Aku 23.1.2017 1 (11) OULUN ENERGIA OY LAANILAN EKOVOIMALAITOKSEN POHJAKUONA, KATTILATUHKA JA SAVUKAASUNPUHDISTUSJÄTE Vuosiraportti 2016 52/17/Aku 23.1.2017 2 (11) Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Näytteenotto...

Lisätiedot

Haasteet orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon toteuttamisessa

Haasteet orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon toteuttamisessa Haasteet orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon toteuttamisessa Valtakunnalliset jätehuoltopäivät, Tampere, 7.10.2015 Ossi Tukiainen, Pohjois-Savon ELY-keskus 7.10.2015 1 Tavanomaisen jätteen kaatopaikka

Lisätiedot

Elodean käyttö maanparannusaineena ja kasvitautitorjunnassa

Elodean käyttö maanparannusaineena ja kasvitautitorjunnassa Elodean käyttö maanparannusaineena ja kasvitautitorjunnassa OHRY 2 1.12.2016 Lea Hiltunen Vesiruton käyttö maanparannusaineena ja kasvitautitorjunnassa Maanparannusaineella pyritään edistämään kasvien

Lisätiedot

HE 167/2017 vp keskeiset ehdotukset. Ympäristövaliokunta Hallitussihteeri Katariina Haavanlammi

HE 167/2017 vp keskeiset ehdotukset. Ympäristövaliokunta Hallitussihteeri Katariina Haavanlammi HE 167/2017 vp keskeiset ehdotukset Ympäristövaliokunta 16.11.2017 Hallitussihteeri Katariina Haavanlammi HE liittyy niin sanotun MCP-direktiivin kansalliseen täytäntöönpanoon MCP - direktiivi koskee keskisuurista

Lisätiedot

#!$! # # 1 3 %!!$ " & ' #

#!$! # # 1 3 %!!$  & ' # %&'( )! ## * *, -(,.(( %/ (+ ## 0! """##$ # 1/ # '2/ # // #3 # )((/, #!,.(+/, # )!!!!! # 4. # /2/, # *2/,., #3, # 1 "!!! #!$! # # 1 3 %!!$ " & ' # &&55 6,.( ).( 3 5.7 % # 1/ # # #.( 1 (()!*+,)-!!!!!$.//#

Lisätiedot

MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS, ASEMAKAAVANMUU- TOSALUE, LUOLALA- TUPAVUORI

MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS, ASEMAKAAVANMUU- TOSALUE, LUOLALA- TUPAVUORI Vastaanottaja Naantalin kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 29.5.2012 MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUSTUTKIMUS, ASEMAKAAVANMUU- TOSALUE, LUOLALA- TUPAVUORI MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS,

Lisätiedot

KIINTEÄN POLTTOAINEIDEN KATTILOIDEN PÄÄSTÖMITTAUKSIA

KIINTEÄN POLTTOAINEIDEN KATTILOIDEN PÄÄSTÖMITTAUKSIA MITTAUSRAPORTTI 3.4.214 KIINTEÄN POLTTOAINEIDEN KATTILOIDEN PÄÄSTÖMITTAUKSIA Jarmo Lundgren LVI ja energiatekniikan insinööri Metalli ja LVI Lundgren Oy Metalli ja LVI lundgren Oy Autokatu 7 Jarmo Lundgren

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTE. Tarkkailu: Talvivaaran prosessin ylijäämävedet 2012 Jakelu: Tarkkailukierros: vko 2. Tutkimuksen lopetus pvm

TUTKIMUSSELOSTE. Tarkkailu: Talvivaaran prosessin ylijäämävedet 2012 Jakelu: Tarkkailukierros: vko 2. Tutkimuksen lopetus pvm TUTKIMUSSELOSTE Tarkkailu: Talvivaaran prosessin ylijäämävedet 2012 Jakelu: pirkko.virta@poyry.com Tarkkailukierros: vko 2 hanna.kurtti@poyry.com Tilaaja: Pöyry Finland Oy Havaintopaikka Tunnus Näytenumero

Lisätiedot

OULUN BIOTUHKIEN FRAKTIOINTI, KEMIALLISET OMINAISUUDET JA HYÖTYKÄYTTÖPOTENTIAALI

OULUN BIOTUHKIEN FRAKTIOINTI, KEMIALLISET OMINAISUUDET JA HYÖTYKÄYTTÖPOTENTIAALI OULUN BIOTUHKIEN FRAKTIOINTI, KEMIALLISET OMINAISUUDET JA HYÖTYKÄYTTÖPOTENTIAALI Fysikaalisen kemian Pro gradu -tutkielma Janne Pesonen Oulun yliopisto Kemian laitos 2012 ESIPUHE Tämä opinnäytetyö on tehty

Lisätiedot

Kaatopaikat ja veronalaiset jätteet

Kaatopaikat ja veronalaiset jätteet Jäteveropohjan laajeneminen TIIVISTELMÄ Ylitarkastaja Ari Seppänen ympäristöministeriö 25. Valtakunnalliset jätehuoltopäivät Scandic Hotel Rosendahl, Tampere 5.-6.10.2011 5.10.2011 1 Kaatopaikat ja veronalaiset

Lisätiedot

Kaatopaikka-asetuksen vaikutukset ja valvonta. KokoEko-seminaari, Kuopio, 11.2.2014

Kaatopaikka-asetuksen vaikutukset ja valvonta. KokoEko-seminaari, Kuopio, 11.2.2014 Kaatopaikka-asetuksen vaikutukset ja valvonta KokoEko-seminaari, Kuopio, 11.2.2014 Ossi Tukiainen, Pohjois-Savon ELY-keskus 12.2.2014 1 Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista 331/2013 Voimassa 1.6.2013

Lisätiedot

Pysyvän kaivannaisjätteen luokittelu-hanke

Pysyvän kaivannaisjätteen luokittelu-hanke Pysyvän kaivannaisjätteen luokittelu-hanke Maa-ainespäivä, SYKE 4.5.2011 1 Tausta Hankkeen taustana on pysyvän kaivannaisjätteen määrittely kaivannaisjätedirektiivin (2006/21/EY), komission päätöksen (2009/359/EY)

Lisätiedot

Jätevesilietteitä koskeva lainsäädäntö. Titta Suoniitty

Jätevesilietteitä koskeva lainsäädäntö. Titta Suoniitty Jätevesilietteitä koskeva lainsäädäntö Titta Suoniitty Lietteitä koskevaa lainsäädäntöä Lannoitevalmistelaki 539/2006 mmm:n asetukset 24/11 ja 11/12 ja niiden muutokset Käsittely Laatu Fosforin käyttömäärät

Lisätiedot

Tampereen Infra Yhdyskuntatekniikka

Tampereen Infra Yhdyskuntatekniikka Tampereen Infra Yhdyskuntatekniikka Pilaantuneisuustarkastelu tontilla Ristinarkku-4940-6 Tampereen kaupunki tekee uutta asemakaavaa (nro 8224) tontille 4940-6 Tampereen Ristinarkussa. Tilaajan pyynnöstä

Lisätiedot

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source Sähköntuotannon polttoaineet ja CO2-päästöt 3.6.217 1 (17) Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source 8 7 6 GWh / kk GWh/ Month 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 1 2 3 4 5 6 7 8

Lisätiedot

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source Sähköntuotannon polttoaineet ja CO2-päästöt 25.9.217 1 (17) Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source 8 7 6 GWh / kk GWh/ Month 5 4 3 2 1 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 17 2 17

Lisätiedot

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source Sähköntuotannon polttoaineet ja CO2-päästöt 31.1.2 1 () Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source 8 7 6 GWh / kk GWh/ Month 5 4 3 2 1 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7

Lisätiedot

Ristiinan biologistiikkakeskus ja biohiilipellettitehdas. 29.11.2012 Mika Muinonen

Ristiinan biologistiikkakeskus ja biohiilipellettitehdas. 29.11.2012 Mika Muinonen Ristiinan biologistiikkakeskus ja biohiilipellettitehdas 29.11.2012 Mika Muinonen Taustaa (1) Bioenergia on maakunnallinen kärkiala Etelä-Savossa maan parhaat metsät ja suurin hyödyntämätön potentiaali

Lisätiedot

MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSSELVITYS

MAAPERÄN PILAANTUNEISUUSSELVITYS GEOPALVELU OY TYÖ N:O 13043 22.03.2013 SKOL jäsen ATALAN KERROSTALOT 1 / 6838 / ATALA / TAMPERE Atanväylä 2 33580 TAMPERE Ristimäenkatu 2 33310 Tampere Puhelin (03) 2767 200 Faksi (03) 2767 222 Sähköposti

Lisätiedot

Sivutuotteiden hyötykäytön nykytila voimalaitosten tuhkat

Sivutuotteiden hyötykäytön nykytila voimalaitosten tuhkat Sivutuotteiden hyötykäytön nykytila voimalaitosten tuhkat Risto Ryymin 23.9.2016 www.jyvaskylanenergia.fi Tuhkan tuotantolaitokset Rauhalah (1986 ) Keljonlahti (2010 ) Pääpolttoaineet: turve, teollisuuden

Lisätiedot

LIITE 4. Pintavesitarkkailutuloksia

LIITE 4. Pintavesitarkkailutuloksia LIITE 4 Pintavesitarkkailutuloksia Tutkimustodistus Nro VEJV898/2011 4.7.2011 1(2) YMPÄRISTÖLABORATORIO Toivonen Yhtiöt Oy Ruskon jätteenkäsittelykeskuksen pintavesitarkkailu Näytteenottopäivä: 11.5.2011

Lisätiedot

Analyysi Menetelmä Yksikkö Kaivovesi Tehdasalue P1. 148,4 Alkaliniteetti Sis. men. O-Y-003 mmol/l < 0,02 Väriluku. lämpötilakompensaatio

Analyysi Menetelmä Yksikkö Kaivovesi Tehdasalue P1. 148,4 Alkaliniteetti Sis. men. O-Y-003 mmol/l < 0,02 Väriluku. lämpötilakompensaatio Tutkimustodistus 2012-8409 1(3) 06.08.2012 Pöyry Finland Oy PL 40774 LASKUTUS Näytetiedot Näyte Kaivovesi Näyte otettu 12.06.2012 Näytteen ottaja Esa-Pekka Kukkonen Saapunut 13.06.2012 Näytteenoton syy

Lisätiedot