Alueiden elinvoima syntyy innovaatioista. Osaaminen, erikoistuminen ja verkottuminen ratkaisevat menestyksen kansainvälisessä kilpailussa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Alueiden elinvoima syntyy innovaatioista. Osaaminen, erikoistuminen ja verkottuminen ratkaisevat menestyksen kansainvälisessä kilpailussa"

Transkriptio

1 Alueiden elinvoima syntyy innovaatioista Osaaminen, erikoistuminen ja verkottuminen ratkaisevat menestyksen kansainvälisessä kilpailussa

2

3 Sisältö Tiivistelmä 4 Osaaminen houkuttelee osaamista, yritykset hakeutuvat korkeatasoisen osaamisen lähelle 6 Osaaminen, erikoistuminen ja verkottuminen ovat alueiden kehityksen elinehto 8 Suomessa voi olla nykyistä enemmän vahvoja ja erikoistuneita kasvukeskuksia 16 Kasvukeskusten vahvistaminen on kaikkien etu 21 Yliopistot ja VTT muodostavat alueita palvelevan kansallisen osaamisverkoston, ammattikorkeakoulut ja teknologiakeskukset ovat tärkeitä tiedon ja osaamisen välittäjiä 22 Rahoituksen ja palvelujen tulee valmentaa kansainväliseen kilpailuun 24 Lähteet 30 Yhteystiedot 31 Julkaisuun liittyvä kuva-aineisto löytyy Tekesin www-sivulta 3

4 Alueiden elinvoima syntyy innovaatioista Osaaminen houkuttelee osaamista, yritykset hakeutuvat korkeatasoisen osaamisen lähelle Alueen elinvoima riippuu sen yritysten menestymisestä kansainvälisillä markkinoilla. Pienessä maassa voi olla rajallinen määrä kansainvälisesti kilpailukykyisiä osaamiskeskittymiä. Yksittäiset yritykset voivat menestyä myös osaamiskeskittymien ulkopuolella, kun niillä on edellytykset hankkia tarvitsemansa osaaminen verkottumisen avulla. Osaaminen, erikoistuminen ja verkottuminen ovat alueiden kehityksen elinehto Alueet tarvitsevat osaamiselle, erikoistumiselle ja verkottumiselle rakentuvan innovaatiovetoisen strategian, joka perustuu toimijoiden yhteiseen näkemykseen ja sitoutumiseen. Osaaminen luo perustan alueen kehitykselle. Alueen pitää erikoistua sellaisiin osaamisiin, joille on kasvupohjaa. Kasvu voi perustua alueen perinteisen teollisen rakenteen uudistumiseen, alueelle kumuloituneen osaamisen hyödyntämiseen uusilla aloilla tai kokonaan uuteen osaamiseen. Kaikilla alueilla ei voi eikä tarvitse olla kaikkea osaamista. Puuttuva osaaminen on hankittava verkottumalla. Alueen kasvu voi rakentua myös muulle kuin teknologisille innovaatioille perustuvalle yritystoiminnalle. Suomessa voi olla nykyistä enemmän vahvoja ja erikoistuneita kasvukeskuksia Suomessa on kansainvälistä huippua edustava pääkaupunkiseutu ja neljä vahvaa, laajaan osaamiseen perustuvaa kasvukeskusta. Sekä pääkaupunkiseudun että vahvojen kasvukeskusten osaamista pitää edelleen vahvistaa. Vahvojen kasvukeskusten joukkoa on mahdollista lisätä. Vahvojen kasvukeskusten lisäksi Suomessa on erikoistuneita, syvälliseen osaamiseen perustuvia kasvukeskuksia. Myös näitä pitää vahvistaa ja niiden määrää voidaan lisätä. Kaikkien kasvukeskusten on välttämätöntä verkottua alueellisista rajoista riippumatta osaamisensa monipuolistamiseksi. Kasvukeskusten vahvistaminen on kaikkien etu Kasvukeskukset ovat tärkeitä koko maan taloudellisen kasvun ja hyvinvoinnin aikaansaamisessa. Vahvalla osaamisellaan ja innovaatiotoiminnallaan kasvukeskukset palvelevat myös muissa kasvukeskuksissa ja kasvukeskusten ulkopuolella sijaitsevia yrityksiä. Kasvukeskukset synnyttävät työpaikkoja, kasvua ja lisääntyviä menestymisen mahdollisuuksia ympäristöönsä. Ne tuottavat vaurautta, jota voidaan tasausjärjestelmin siirtää myös heikommin kehittyneiden alueiden käyttöön. Yliopistot ja VTT muodostavat alueita palvelevan kansallisen osaamisverkoston, ammattikorkeakoulut ja teknologiakeskukset ovat tärkeitä tiedon ja osaamisen välittäjiä Yliopistoja ja VTT:tä tulee kehittää kansallisina korkeatasoisen tiedon ja osaamisen tuottajina ja levittäjinä. Ne palvelevat yrityksiä ja julkista sektoria niin lähialueillaan kuin koko maassa. Tiedon tuottaminen ja levittäminen on tehtävä tiiviissä vuorovaikutuksessa yritysten, yliopistojen, tutkimuslaitosten, ammattikorkeakoulujen ja teknologiansiirtoon erikoistuneiden organisaatioiden kanssa. Myös alueellinen kehittäminen edellyttää yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja alueen muiden toimijoiden yhteistyön ja verkottumisen vahvistamista. Suomessa on maantieteellisesti kattava yliopisto- ja ammattikorkeakouluverkosto, jota ei ole järkevä hajauttaa nykyisestä uusia perustamalla. Etäyksiköiden perustaminen edellyttää riittävää osaamispohjaa sekä emoyliopistossa että etäyksikössä. Ammattikorkeakoulujen tehtävänä on osaavan työvoiman kouluttamisen lisäksi siirtää tiedekorkeakoulujen osaamista lähiympäristönsä yritysten käyttöön tiiviissä yhteistyössä molempien kanssa. Ammattikorkeakoulujen pitää hankkia kansallista ja kansainvälistä osaamista verkottumalla yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa. Teknologiakeskukset ja muut teknologiansiirron organisaatiot toimivat ansiokkaasti teknologian ja osaamisen välittäjinä ja uuden yritystoiminnan edistäjinä alueilla. Niiden perusrahoitus tulee turvata. Ne tarjoavat alkaville ja pienille teknologiayrityksille näiden tarvitsemat palvelut ja ympäristön, joka tukee yritys- ja innovaatiotoimintaa ja verkottumista. Rahoituksen ja palvelujen tulee valmentaa kansainväliseen kilpailuun Eri rahoitusmuodoilla on omat roolinsa alueiden kehityksessä. Alueellisen rahoituksen tehtävä on vahvistaa alueen innovaatiotoiminnan perusedellytyksiä. Kansallisesti kilpaillun tutkimus- ja kehitysrahoituksen, kuten Tekesin rahoituksen, ensisijainen tehtävä on kasvattaa osaamista ja vahvistaa verkottumista alueellisista rajoista riippumatta. Sen tulee valmentaa yrityksiä kansainväliseen kilpailuun ja luoda siten perusta alueen taloudelliselle kasvulle. Alueista riippumatta yritykset kohtaavat saman kansainvälisen kilpailun. Projektirahoituksen pitää olla kansallisesti kilpailtua, koska vain sillä voidaan varmistaa riittävän laaja kansallinen ja kansainvälinen verkottuminen. Kansallisesti 4

5 kilpaillussa rahoituksessa kaikki yritykset ovat tasa-arvoisessa asemassa alueista riippumatta. Tällä voidaan välttää markkinahäiriöt ja varmistaa projektien riittävä haasteellisuus ja rahoituspäätösten laatu, jotta rahoituksen panos-hyötysuhde on mahdollisimman suuri. Tutkimus- ja kehitystoiminnan aktivointia kaikilla alueilla on vahvistettava. Panostuksia myös heikommin kehittyneillä alueilla voidaan lisätä asteittain osaamisen kasvaessa ja yritysten kehittyessä. Tämä edellyttää pitkäjänteistä ja määrätietoista työtä yritysten aktivoimiseksi ja verkottamiseksi rahoituskriteerien joustomahdollisuus hyödyntäen. Tekesin teknologiaohjelmat tiivistävät yritysten ja tutkimuksen välistä vuorovaikutusta alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Aktivointi lisää rahoituksen kysyntää, johon pitää pystyä vastaamaan. Elinkeino- ja teknologiapolitiikalla tulee varmistaa, että yritykset saavat monipuolisia ja korkeatasoisia innovaatiopalveluita maantieteellisestä sijainnistaan riippumatta. Tässä TE-keskuksilla on keskeinen rooli. Tekesin rahoitus- ja asiantuntijapalvelujen saatavuutta ja näkyvyyttä on vahvistettava alueilla ja TE-keskuksissa. Elinkeinoihin kohdistuvan julkisen rahoituksen, kuten EU:n rakennerahastovarojen, tulee painottua nykyistä enemmän innovaatiotoimintaan. EU:n rakennerahastovaroilla pitää voida kannustaa laajoihin alueiden välisiin kokonaisuuksiin. Alueellisten pääomarahastojen toiminta tulee yhdistää suuremmaksi kokonaisuudeksi. Valtion tiede- ja teknologianeuvosto suosittelee innovaatiotoiminnan edellytysten ja rahoituksen vahvistamista Teknologiapolitiikalla voidaan vaikuttaa merkittävästi alueiden kehitykseen. Tämä edellyttää riittäviä resursseja. Valtion tiede- ja teknologianeuvosto suosittelee vahvistamaan innovaatiotoiminnan edellytyksiä ja lisäämään tutkimus- ja innovaatiorahoitusta. Neuvoston käsityksen mukaan julkista rahoitusta on lisättävä bruttokansantuotteen arvioitua kasvua nopeammin. Tekesin rahoituksen ja asiantuntijapalvelujen alueellisista vaikutuksista kertovia esimerkkejä Tekes on rahoittanut 20 vuoden aikana lähes yritysten tutkimus- ja kehitysprojektia ja noin julkisen tutkimuksen projektia. Tähän julkaisuun on valittu esimerkeiksi joukko tyypillisiä kehityskulkuja ja tutkimus- ja kehitysprojekteja kuvaamaan Tekesin rahoituksen ja asiantuntijapalvelujen laajoja alueellisia vaikutuksia. 5

6 Osaaminen houkuttelee osaamista, yritykset hakeutuvat korkeatasoisen osaamisen lähelle Alueen elinvoima riippuu sen yritysten menestymisestä kansainvälisillä markkinoilla. Innovaatiot ovat tärkein tuotannon, tuottavuuden, taloudellisen kasvun ja hyvinvoinnin lähde. Ne luovat edellytykset yritysten kehittymiselle ja uusien yritysten syntymiselle. Yritysten sijoittumispäätöksiin vaikuttavat kansainvälisellä tasolla tuotannontekijöiden hinta, markkinoiden läheisyys ja osaamisen saatavuus. Suomi voi kilpailla näistä ensisijaisesti osaamisella. Yritysten sijoittumispäätöksiin Suomessa vaikuttavat erityisesti osaavan työvoiman saantimahdollisuudet, liikenneyhteydet ja asiakkaiden läheisyys, kun pk-yritys toimii isomman yrityksen alihankkijana tai strategisena kumppanina. Suomen kaltainen väkiluvultaan pieni maa voi menestyä kansainvälisesti vain, jos sillä on tarjota yrityksille korkeatasoista osaamista sekä hyvät edellytykset innovaatio- ja liiketoiminnan harjoittamiselle. Pienessä maassa voi olla vain rajallinen määrä kansainvälisesti kilpailukykyisiä osaamiskeskittymiä. Yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja toisen asteen oppilaitosten rooli osaavan työvoiman saannin mahdollistajina on keskeinen. Yksittäiset yritykset voivat menestyä myös osaamiskeskittymien ulkopuolella, kun niillä on edellytykset hankkia tarvitsemansa osaaminen verkottumisen avulla. Suomi on Euroopan alueiden keskikokoa MATIAS UUSIKYLÄ Alueella tarkoitetaan Euroopassa varsin erilaisia asioita. EU:n suurten jäsenmaiden kuten Saksan, Ranskan, Iso-Britannian ja Espanjan aluepolitiikan kohteena olevat alueet ovat yksikköinä koko Suomen kokoisia väestömäärällä ja bruttokansantuotteella mitaten. Näiden alueiden rinnalla Suomi kokonaisuudessaan edustaa enintään keskikokoa. Jotta alue olisi innovaatiopoliittisessa mielessä mielekäs kokonaisuus, sillä on oltava useita erityyppisiä resursseja. Innovaatiotoiminnan resursseja ovat esimerkiksi korkeakoulut, ammattikorkeakoulut, yritysten tutkimusyksiköt sekä osaamis- ja teknologiakeskukset. Teollisuuden verkostot ulottuvat aluerajojen yli. Verkostojen muodostumisessa määrääviä tekijöitä ovat liiketoimintalogiikka ja -logistiikka, eivät hallinnolliset rajat. Teollinen klusteri ei ole sidottu alueeseen, vaan se on aina vähintään kansallinen ja yleensä kansainvälinen. 6

7 SEUTUKUNTA Oulun Salon Tampereen Helsingin Äänekosken Jyväskylän Turun Vaasan Porvoon Forssan Kuopion Åboland-Turunmaan Lappeenrannan Joensuun Imatran Etelä-Pirkanmaan Härmänmaan Porin Raahen Koillis-Pirkanmaan Outokummun Rovaniemen Kotkan-Haminan Varkauden Kajaanin Lohjan Kemi-Tornion Lahden Savonlinnan Rauman Jakobstadsregionen Kaakkois-Pirkanmaan Kokkolan Riihimäen Hämeenlinnan Lounais-Pirkanmaan Mikkelin Vakka-Suomen Luoteis-Pirkanmaan Pohjoisten seinänaapurien Sisä-Savon Kouvolan Loviisan Tammisaaren Pohjois-Lapin Pieksämäen Ylä-Savon Järviseudun Keski-Karjalan Jämsän Eteläisten seinänaapurien Kaakkois-Satakunnan Koillis-Savon Iin Ilomantsin Joroisten Kyrönmaan Pielisen Karjalan Pohjois-Satakunnan Itä-Hämeen Sydösterbottens kustregion Loimaan Kehys-Kainuun Ylivieskan Juvan Suupohjan Nivala-Haapajärven Maarianhaminan Pohjois-Pirkanmaan Kuusiokuntien Koillismaan Saarijärven Keuruun Kaustisen Itä-Pirkanmaan Länsi-Saimaan Kärkikuntien Kaakkoisen Keski-Suomen Viitasaaren Lakeuden Siikalatvan Torniolaakson Koillis-Lapin Tunturi-Lapin Föglön Tutkimus- ja kehitystoiminnan jakautuminen seutukunnittain Tutkimus- ja kehitystoiminta on keskittynyttä niin Suomessa kuin muuallakin. Kuvassa on seutukunnittain tutkimus- ja kehityskulut vuonna 2000 väestömäärään suhteutettuna, kun koko maan taso on 100. Suomessa 9 seutukunnassa tutkimus- ja kehitysmenot asukasta kohden ovat yli valtakunnallisen tason, 9 seutukunnassa taso on prosenttia valtakunnallisesta tasosta ja lopuissa vajaassa 70 seutukunnassa taso on alle puolet valtakunnan keskiarvosta. 7

8 Osaaminen, erikoistuminen ja verkottuminen ovat alueiden kehityksen elinehto Alueet tarvitsevat osaamiselle, erikoistumiselle ja verkottumiselle rakentuvan innovaatiovetoisen strategian, joka perustuu toimijoiden yhteiseen näkemykseen ja sitoutumiseen. Strategian tulee rakentua alueen osaamisiin ja vahvuuksiin. Lisäksi tarvitaan innovatiivisuutta kannustava ilmapiiri ja toimivat puitteet. Nämä edellyttävät kaikkien alueella vaikuttavien toimijoiden sitoutumista yhdessä valittuun strategiaan. Kyetäkseen tarjoamaan toimivat ja kilpailukykyiset puitteet innovaatiotoiminnalle alueen ei tarvitse eikä se vahvimpia kasvukeskuksia lukuun ottamatta voi sisältää kaikkia innovaatioympäristön rakenteita. Alueiden tuotantorakenne vaikuttaa siihen, millainen innovaatioympäristön rakenne on kussakin tapauksessa tehokkain. Innovaatioympäristö muodostuu alueellisista ja alueella vaikuttavista kansallisista ja kansainvälisistä toimijoista, toiminnoista ja rakenteista. Alueen pitää sekä erikoistua että verkottua toisiaan täydentävien alueiden ja yritysten kesken maantieteellisistä tai hallinnollisista rajoista riippumatta. Liian rajaava aluekeskeinen ajattelu hidastaa kehitystä, koska verkottumisen hyöty jää saamatta ja osaamisen hajauttaminen liian moneen paikkaan estää kansainvälisen tason tavoittamisen. Alueen kasvu voi rakentua myös muulle kuin teknologisille innovaatioille perustuvalle yritystoiminnalle. Näilläkin alueilla on tärkeää, että yritykset kykenevät hyödyntämään teknologian suomat mahdollisuudet. Innovaatiot syntyvät osaamisesta Osaaminen luo perustan alueen kehitykselle. Alueen pitää erikoistua sellaisiin osaamisiin, joille on kasvupohjaa. Kasvu voi perustua alueen perinteisen teollisen rakenteen uudistumiseen, alueelle kumuloituneen osaamisen hyödyntämiseen uusilla aloilla tai kokonaan uuteen osaamiseen. Uusi osaaminen syntyy innovatiivisissa ympäristöissä, joissa on monipuolista osaamista ja tiivis vuorovaikutus erilaisten osaajien, kehittäjien ja käyttäjien välillä. Innovatiivinen ympäristö voi olla myös virtuaalinen keskittymä. Tutkimus- ja kehitystyön tulokset tulevat kuitenkin hyötykäyttöön kaikkialla. Hyötykäyttöön saamisen mekanismit ovat avain alueelliselle kehitykselle. Mekanismeja ovat teknologian siirto, verkottuminen sekä alihankintaan, strategiseen kumppanuuteen ja riskinjakoon perustuva yhteistyö. Alueet, joiden yritykset menestyvät näissä, saavat itselleen merkittävän kilpailuedun. Metsäteollisuuden, metalliteollisuuden, radioiden, televisioiden ja tietoliikennevälineiden, kemianteollisuuden ja elintarviketeollisuuden jalostusarvo asukasta kohti seutukunnittain vuonna 2000 Lähde: Tilastokeskus Euroa/asukas Ei ilmoitusta Euroa/asukas Metsäteollisuudella (sahatavara, puutuotteet, massa, paperi ja paperituotteet) on perinteisesti vankka asema Etelä-Karjalan, Kymenlaakson, Lapin ja Keski-Suomen maakunnissa. Alueiden kannalta metsäteollisuuden merkitys on huomattava ja sen aikaansaamat tulovirrat tuovat heikoimminkin kehittyneille alueille elinmahdollisuudet. Metsäteollisuuden teknologiaperustaisen kilpailukyvyn säilyminen nykyisellä huipputasollaan on erittäin tärkeää. Metalliteollisuus (metallit ja metallituotteet, koneet ja laitteet, sähkötekninen teollisuus elektroniikkateollisuus mukaan luettuna sekä kulkuneuvojen valmistus) on Suomen suurin teollisuussektori, mikä näkyy sen jalostusarvona asukasta kohti laskettuna kaikissa vahvan kasvukeskuksen omaavissa maakunnissa sekä monissa muissakin maakunnissa, kuten Lapin, Satakunnan ja Keski- Pohjanmaan maakunnissa. Suuria ja laajasti kansainvälistyneitä yrityksiä on muutama kymmenen, mutta niiden osuus koko alan arvonlisäyksestä ja työllisyydestä on yli puolet. Valtaosa yrityksistä on pieniä. 8

9 Mikä on innovaatio? Teknologinen innovaatio on sellainen uusi tai parannettu tuote, tuotantomenetelmä tai palvelu, jonka teknologiset ominaisuudet selvästi eroavat aikaisemmasta. Toteutuneet teknologiset innovaatiot ovat markkinoille tuotuja uusia tuotteita (tuoteinnovaatiot), käyttöönotettuja uusia tuotantomenetelmiä (prosessi-innovaatiot) tai tarjolla olevia palveluja. Tuote, prosessi tai palvelu on innovaatio silloin, kun se toteuttaa mainitut ehdot yrityksen näkökulmasta, niiden ei tarvitse olla uusia muiden yritysten tai markkinoiden kannalta. Jatkuvalla uudistumisella elinvoimaa perinteiselle teollisuudelle Perinteisten teollisuuspaikkakuntien elinvoimaisuus edellyttää jatkuvaa uudistumista. Niiden menestys perustuu yleensä keskisuurten tai suurten teollisuusyritysten osaamiseen. Tuotantotoiminnan säilyminen edellyttää jatkuvaa uudistumista, erikoistumista, jalostusarvon lisäämistä ja tuottavuuden nostamista. Yrityksen jonkin liiketoiminnan irtautuminen spin off -yritykseksi tai vanhan liiketoiminnan päättyminen voivat synnyttää uusia kasvun mahdollisuuksia, jotka perustuvat alueelle ajan mittaan syntyneeseen osaamiseen. Uuteen osaamiseen perustuva yritystoiminta edellyttää verkottumista sekä osaamisen ja teknologian siirtoa. Alueellinen erikoistuminen on vahvuus Eri alueiden elinkeinorakenteet ovat hyvin erilaisia ja alueille ominaisia. Niiden kilpailukyky ratkaisee alueen menestymisen, ei se, perustuvatko ne korkeaan tai perinteiseen teknologiaan tai kuuluvatko ne teollisuuteen tai palveluihin. Sen vuoksi myös niiden innovaatioympäristöillä on toisistaan poikkeavat, omaehtoiset kehittämistarpeet. Alueellisen kehittämisen tarpeet teknologian keinoin lähtevät sekä nykyisestä elinkeinorakenteesta ja osaamispohjasta että näköpiirissä olevista uusista vahvuuksista. Alueellisen innovaatioympäristön ei tarvitse eikä se voi sisältää kaikkia niitä elementtejä, joita kansallinen innovaatioympäristö sisältää. Kehityksessä on otettava huomioon koko alueellinen, kansallinen ja kansainvälinen järjestelmä. On tehtävä valintoja kaikilla alueilla ei ole samoja vahvuuksia ja painopisteitä, ja valittujen painopisteiden kannalta alueet eivät välttämättä ole parhaita. Mutta niissä asioissa jotka valitaan, on pyrittävä parhaaksi. Alueiden erikoistuminen rakentuu usein vahvaan teollisuuteen ja sen jatkuvaan kykyyn uudistua joko omassa liiketoiminnassaan tai joustavaan kykyyn uudistua uusille liiketoiminnan alueille. Alueiden erikoistumista ja kilpailukyvyn vahvistumista lisäävät määrätietoinen panostus alueellisen innovaatiojärjestelmän rakentamiseen ja panostus tutkimusja yritystoiminnan verkottumiseen. Yliopistojen ja niiden alueellisten yksiköiden, tutkimuslaitosten ja ammattikorkeakoulujen keskinäisen yhteistyön lisääminen luo paikallisesti vahvoja toimijoita, jotka pystyvät tarjoamaan yrityksille innovaatiopalveluja. Innovaatiotoiminta hyödyntää teknisten tieteiden ohella luonnontieteitä ja taloustieteitä sekä laajemminkin yhteiskunta- ja humanistisia tieteitä. Alueelliset teknologiastrategiat ja alueellinen ohjelma- ja ennakointityö pohjautuvat alueiden teollisuuden nykytilanteen analyysiin, jota usein täydennetään alueiden innovaatiotoiminnan vahvuuksien analyysillä. Strategiat pyrkivät löytämään uusia ydin- ja keihäänkärkiteknologioita alueiden panostuskohteiksi. Euroa/asukas Ei ilmoitusta Euroa/asukas Ei ilmoitusta Euroa/asukas Ei ilmoitusta Tieto- ja viestintäklusterin yritysten maantieteellinen sijoittuminen on vaikuttanut viimeisen vuosikymmenen aikana eniten elinkeinojen perusrakenteisiin. Kuvassa radioiden, televisioiden ja tietoliikennevälineiden jalostusarvo seutukunnan asukasta kohden. Huomattavasti kasvaneista maakunnista Uusimaa, Pohjois- Pohjanmaa, Varsinais-Suomi ja Pirkanmaa ovat kasvaneet eniten juuri tieto- ja viestintäalan yritysten aikaansaaman kasvun ansiosta. Kemianteollisuuden keskittymät sijaitsevat erityisesti Itä-Uudenmaan, Keski-Pohjanmaan ja Satakunnan maakunnissa. Bioteknologiaan perustuvan yritystoiminnan on mahdollista kasvaa merkittäväksi tekijäksi etenkin Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Pohjois-Pohjanmaan, Pirkanmaan ja Pohjois-Savon maakunnissa. Valtaosa bioteknologiayrityksistä sijaitsee näillä alueilla. Elintarviketeollisuus on vahvoilla muun muassa Varsinais-Suomen, Etelä- Pohjanmaan, Ahvenanmaan ja Kanta- Hämeen maakunnissa. 9

10 % Yritys perustettu ennen 1991 Yritys perustettu Yritys perustettu 1997 tai sen jälkeen Bioalan yritysten verkottuminen Bioalan yritykset ovat vahvasti verkottuneet tutkimukseen riippumatta siitä, ovatko ne jo pitkään toimineita tai vastaperustettuja. Vanhemmat yritykset hakevat yhteistyökumppaninsa harvemmin samasta biokeskuksesta ja useammin ulkomailta kuin nuoremmat yritykset. Uudehkot ja vastaperustetut yritykset hakevat yhteistyökumppaninsa osin läheltä mutta pääosin kaukaa. 0 Yhteistyö samassa keskuksessa Yhteistyö samassa kaupungissa Yhteistyö muualla Suomessa Ulkomainen yhteistyö Lähde: Hermans, Raine ja Luukkonen, Terttu (2002) Findings of the ETLA survey on Finnish Biotechnology Firms. ETLA Discussion Papers 819. Verkottuminen on välttämätöntä kaikille Kaikilla alueilla ei voi eikä tarvitse olla kaikkea osaamista. Puuttuva osaaminen on hankittava verkottumalla. Verkottuminen on välttämätöntä kaikille. Se lisää alueiden vahvuuksia ja tarjoaa niin alueille kuin organisaatioillekin keinon saada asiantuntevaa osaamista ja lisätä nopeasti resursseja. Verkottuminen ei vaadi uusien instituutioiden perustamista, joten sen käynnistäminen on nopeaa ja kustannuksiltaan edullista. Mitä pienempi tai kehittymättömämpi alue on, sitä enemmän se hyötyy verkottumisesta ja tarvitsee sitä. Verkottuneessa toiminnassa saadaan osaaminen laajaan käyttöön, mikä on kaikkien osapuolten etu. Verkottuminen luo mahdollisuudet teknologiaan perustuvan yritystoiminnan syntyyn ja kasvuun myös sellaisilla alueilla, joilla on osa mutta ei kaikkia kasvun edellyttämistä resursseista. Myös liiketoimintojen on verkotuttava. Ammattikorkeakoulut ja teknologiakeskukset ovat tärkeitä tiedon ja osaamisen välittäjiä. Ammattikorkeakoulut kouluttavat osaavaa työvoimaa ja siirtävät tiedekorkeakoulujen osaamista lähiympäristöönsä. Teknologiakeskukset tarjoavat alkaville ja pienille teknologiayrityksille yritys- ja innovaatiotoimintaan valmentavan ja verkottumista tukevan ympäristön sekä niiden tarvitsemat palvelut. Miratel Oy (Turku) Nokia Multimedia Terminals (Turku) Elisa Communications (Helsinki) Sonera (Helsinki) Finnish Broadcasting Company (Helsinki) Nokia Research Center (Helsinki) Oulun yliopisto (Oulu) Teknillinen korkeakoulu (Espoo) Tampereen teknillinen yliopisto (Tampere) VTT (Helsinki) Satel Oy (Salo) Teleste (Turku) Nokia Networks (Tampere) Filtronic LK Oy (Oulu) ADC Telecommunications Oy (Oulu) Nokia Mobile Phones (Tampere) Mariachi Oy (Turku) Turku-keskeinen verkosto ABB (Helsinki) VTT (Oulu) Wallac Oy (Turku) 10

11 Lappeenrannan teknillinen yliopisto (Lappeenranta) CCC (Oulu) Salcomp Oy (Kemijärvi) Sonera (Helsinki) Projekti-Insinöörit Oy (Helsinki) ABB (Helsinki) Electrobit Oy (Oulu) NetHawk Oy (Oulu) Efore Oy (Helsinki) Nokia Mobile Phones (Oulu) National Semiconductor Finland Oy Sybelius Software Oy (Oulu) ent. Finitec Oy (Kemi) Oulun yliopisto (Oulu) Nokia Networks (Oulu) Tampereen teknillinen yliopisto (Tampere) Teleste (Turku) ADC Telecommunications Oy (Oulu) JOT Automation Oy (Oulu) VTT (Helsinki) VTT (Oulu) Teknillinen korkeakoulu (Espoo) Polar Electro Oy (Oulu) Extrabit Oy (Oulu) Filtronic LK Oy (Oulu) Nokia Research Center (Helsinki) Aspocomp Oy (Helsinki) Vaisala Oyj (Helsinki) Elcoteq Network Oyj (Lohja) Suunto Oy (Helsinki) Picopak (Lohja) Nokia Mobile Phones (Salo) Oulu-keskeinen verkosto Ultraprint (Oulu) Planar Systems Oy (Helsinki) Elektroniikka- ja tietoliikenneohjelmat tehokkaita verkottajia Tekesin teknologiaohjelmat vahvistavat organisaatioiden keskinäistä verkottumista alueilla, kuten ETX eli Elektroniikka tietoyhteiskunnan palveluksessa ja TLX eli Tietoliikenteellä maailmalle -teknologiaohjelmien arvioinneissa osoitettiin. Oulun elektroniikka- ja tietoliikenneverkosto oli tutkimuksen mukaan omavaraisin alueellisesti. Muiden alueiden vetovastuulla toimineet verkostot oli organisoitu enemmän tai vähemmän valtakunnallisiksi. Oulu-keskeisessäkin verkostossa oli osapuolia tärkeimmiltä korkeakoulupaikkakunnilta. Turun seutu oli tutkimuksen mukaan valtakunnallisin siksi, että Turussa ei ole kaikkea elektroniikka- tai tietoliikennealan korkeakouluopetusta tai -tutkimusta. Silti ohjelmien Turku-keskeiset verkostot toimivat arvioitsijoiden mukaan ansiokkaasti. Kuvat esittävät ohjelmien alueellista yhteistyötä, kun keskuspaikkana on Turku tai Oulu. Kuvat on koostettu siten, että pisteiden läheisyys kuvaa verkoston yhteistyön tiiviyttä ja viivojen paksuus yhteistyön määrää. Pisteiden koko heijastaa projektien yhteenlaskettua kokoa. Oulu-keskeisessä verkostossa mukaan on otettu osapuolet, jotka osallistuivat vähintään kolmeen projektiin ja Turku-keskeisessä verkostossa osapuolet, jotka osallistuivat vähintään kahteen projektiin. Kaikkiaan ETX-ohjelmaan osallistui noin 230 yritystä ja 80 tutkimusyksikköä ja TLX-ohjelmaan noin 190 yritystä ja 30 tutkimusyksikköä. 11

12 Tekesin rahoituksen ja asiantuntijapalvelujen alueellisista vaikutuksista kertovia esimerkkejä Bioteknologiasta tuotannollista toimintaa Turun biostrategian tavoitteena on luoda tuotannollista toimintaa. Novatreat ja Focus Inhalation ovat ensimmäisenä ja toisena käynnistäneet tuotannollisen toiminnan Turun Biolaaksossa. Novatreat on esimerkki tutkimuksesta syntyneestä liiketoiminnasta, joka perustuu immuunimaitoteknologian syvälliseen osaamiseen ja yhteistyöhön infektiosairauksien ja mikrobiologian johtavien asiantuntijoiden kanssa. Ensimmäiset kliiniset kokeet ovat antaneet erittäin lupaavia tuloksia sairaalainfektioiden hoidossa ja ennaltaehkäisyssä. Yhtiön toinen tuote, nisäkässolujen kasvuliuos, on jo USA:n markkinoilla. Focus Inhalation on esimerkki isosta yrityksestä syntyneestä spin off -yrityksestä, joka valmistaa lääkkeen täsmäannostelussa käytettäviä inhalaattoreita. Ensimmäisellä astman hoitoon käytettävällä tuotteella on jo myyntilupa 10 EU-maassa. Kivelle kilohintaa KIVI-teknologia- ja kehittämisohjelma on yhdistänyt hyvin erikoistuneen teollisuudenalan laajat kehittämistarpeet. Tekesin ja Kiviteollisuusliitto ry:n käynnistämässä ohjelmassa on rahoitettu teknologian kehittämisen lisäksi koulutusta ja yritysten kansainvälistymistä. Luonnonkivialan alueelliset keskittymät kuten Pohjois-Karjala, Kainuu, Pirkanmaa, Etelä-Karjala ja Keski-Suomi ovat saaneet tukea toisistaan näiden alueiden kivialan yritysten toimiessa yhdessä alan kehittämishankkeissa. Kilpailevien yritysten osallistuminen koko alaa eteenpäin vieviin hankkeisiin on lisännyt alan sisäistä uudistumista ja verkottumista. Yhteydet tutkimuslaitoksiin ovat kasvaneet olennaisesti. Alan ensimmäinen tutkimusprofessuuri on perustettu Geologian tutkimuskeskukseen ja teknologiaohjelman käynnistämää myönteistä kehitystyötä jatkamaan on perustettu teollisuuden yhteinen kehitysyhtiö Stone Pole Oy, joka vastaa kansainvälisestikin ainutlaatuisen Juuan Nunnanlahteen rakennettavan Suomen Kivikeskuksen kehitystoiminnasta. Kiviteollisuuden liikevaihto on kasvanut vuodesta 1998 vuoteen 2001 neljänneksellä ja viennin arvo viidenneksellä. Liikevaihto oli vuonna 2001 yli 215 milj. euroa ja viennin arvo 76 milj. euroa. Ala työllistää suoraan noin 1800 henkilöä. Alihankkijasta sopimuskumppaniksi Perinteisessä teollisuudessa tuotannon ulkoistaminen on yleistynyt, mikä on samalla lisännyt alihankkijoiden MATIAS UUSIKYLÄ tarvetta tuottaa entistä vaativampia tuotteita ja palveluita. Päämiehen kannalta tarkasteltuna tuotanto keskittyy verkoston hallintaan ja alihankkijan kannalta jonkin tuotteen, toimialan tai tuotannollisen menetelmän ylivoimaiseen osaamiseen. Meconet Oy on esimerkki yrityksestä, joka perinteisesti on osannut jousien ja ohutlevyosien valmistuksen. Kiristyvässä kilpailussa yritys on laajentanut osaamistaan tarkkojen osien tuottamiseen, siihen liittyvän mekaniikan suunnitteluun ja kokoonpanoon. Sen myötä yrityksen asema on kehittynyt alihankkijasta sopimuskumppaniksi, jonka vastuulle asiakkaat voivat siirtää komponenttien valmistuksen aina niiden logistiikkapalvelua myöten. Mittaustekniikan osaamiskeskittymä Kajaanissa Kajaanin seudun mittaustekniikan juuret ulottuvat suomalaisen elektroniikkateollisuuden alkujuurille 1970-luvun alkuun. Kajaani Oy Elektroniikka loi pohjan nykyiselle monipuoliselle yritysryhmälle. Useat Oulun alueella toimivat yritykset, kuten Buscom ja CCC-yhtiöt, ovat saaneet alkunsa kajaanilaisesta osaamisesta. Vuonna 1991 perustetussa Oulun yliopiston Kajaanin Mittalaitelaboratoriossa (MILA) työskentelee 38 henkilöä. Tutkimuksen paino- PEKKA TOLVANEN 12

13 pistealueena on optinen mittaustekniikka. MILA on toteuttanut vuodesta 1996 DItutkintoon johtavaa muuntokoulutusta, joka palvelee Kajaanin ammattikorkeakoulun insinöörikoulutuksen kanssa alueen elektroniikkateollisuuden tarpeita. MILAn yhteistyökumppaneita ovat Kajaanin ammattikorkeakoulu, Elektrobit Oyj, Exéns Development Oy, Incap Oyj, Kajaanin Prosessimittaukset Oy, Kajaanin Puhelinosuuskunta, Metso Automation Field Systems, Ponsse Oyj Tietojärjestelmät ja Sunit Oy. Kajaanin seudulla toimivat tietotekniikka-, elektroniikkaja metallialan yritykset palvelevat metsä-, logistiikka, tietoliikenne-, puolustusväline- ja terveydenhoitoklustereita. Osaamiseen pohjautuvat alat työllistävät välittömästi yli 2000 henkilöä. Terveydenhuollon ohjelmistoteollisuuden kansallinen osaamiskeskittymä kasvaa Kuopiossa Kuopion seudun eräs keskeinen vahvuus on terveydenhuollon menetelmäosaamisessa, alan tutkimuksessa ja tietotekniikkaa taitavassa työvoimassa. Tekesin vuonna 2000 Euroopan aluekehitysvaroin rahoittamilla HYVIS-IT -esiselvitysprojektilla ja sen jatkona syntyneillä tutkimus- ja kehitysprojekteilla on kehitetty Kuopion seudulle kansallinen osaamiskeskittymä terveydenhuollon ohjelmistoteollisuuden VTT yhteisiin tutkimus- ja koulutustarpeisiin. Tekesin rahoittama PlugIT-projekti edistää kansallisen terveysprojektin tavoitteiden mukaista terveydenhuollon järjestelmien yhteensopivuutta. Projekti tuottaa ohjelmistorajapintojen määrityksiä sekä niihin liittyviä menetelmiä ja osaamista terveydenhuollon ohjelmistoyrityksille ja niiden asiakkaille. Projektin toteuttaja Centek on Kuopion yliopiston ja Pohjois- Savon ammattikorkeakoulun yhteinen informaatioteknologian koulutus- ja tutkimuskeskus. Projekti on alalle tärkeä ja sen rahoittajina on 15 merkittävintä Suomessa toimivaa alan yritystä. Tekesin pitkäjänteinen rahoitus on nostanut Kuopion Centekin alansa tärkeimmäksi tutkimuskeskukseksi Suomessa. Osaaminen toi energia-alan globaaleja vastuita Vaasaan Vaasan seudun energiateknologiaan liittyvä tuotanto työllistää alueella lähes henkilöä. Klusterin teollisuustuotannon arvo on yli miljardi euroa, josta viennin osuus on 65 prosenttia. Pohjanmaan energiaosaamisen kasvukeskus vastaa jo viidenneksestä maamme energiateollisuuden tuotannosta. Tekesin rahoituksella ja näkemyksellä on ollut merkittävä vaikutus toimialan kehittymiselle. MATIAS UUSIKYLÄ ABB ja Wärtsilä toimivat energia-alan vientivetureina. Näiden kärkiyritysten toimintojen ulkoistamisen kautta alihankintaverkosto on kasvanut ja kehittynyt kansainvälisesti kilpailukykyiseksi. Erikoistuneiden alihankintayritysten kotimarkkinat ovat nykyisin globaalit ja toiminta päähankkijoiden kanssa vastuuntuntoista ja joustavaa. Nopeasti kasvavan hajautetun energiantuotannon liiketoiminnan kehittäminen edellyttää yrityksiltä ja tutkimuslaitoksilta yhteistyötä yli Suomen rajojen. Energiatekniikan osaamiskeskus Merinova tukee yrityksiä teknologian siirrossa ja kehittämisessä. Pohjois-Karjalasta Suomen suurin muovituotteiden valmistaja Yli asukkaan Joensuun seudulle on kehittynyt parin vuosikymmenen aikana Tekesin merkittävällä myötävaikutuksella, alueen selkeällä strategialla ja määrätietoisen kehitystyön tuloksena osaamiskeskus, joka on erikoistunut palvelemaan elektroniikka-, muovi- ja metalliteollisuutta kansainvälisesti. Erikoistuneen osaamiskeskuksen painopistealoja ovat moderni optiikka, materiaalitutkimus ja 3D teknologia. Osaamiskeskuksen perustana on toimiva, verkottunut ja kilpailukykyinen innovaatio- ja koulutusjärjestelmä alemman asteen ammattikoulutuksesta ammattikorkeakouluun ja Joensuun yliopiston huippututkimukseen. Korkean teknologian yritykset, ammattikorkeakoulu ja yliopistotutkimus muodostavat verkottuneen ja kilpailukykyisen innovaatioympäristön Joensuun Tiedepuistossa, jossa sijaitsee muun muassa Itä- Suomen muovi- ja metallikeskus Imtec. Osaamiskeskus on houkutellut ympärilleen alan teollisuutta siten, että Pohjois-Karjala oli vuonna 2000 Suomen suurin muovituotteiden valmistaja jalostusarvolla mitattuna. Tekes on edistänyt seudun osaamisen kehittämistä monin tavoin ja ollut jakamassa useiden yritysten haasteellisten tutkimus- ja kehitysprojektien riskejä. Tekesin aloitteesta käynnistettiin vuonna 1989 Pohjois- Karjalassa laaja muovialan kehittämisohjelma KPM Tekes on rahoittanut Joensuun yliopiston optiikan ja materiaalitutkimuksen sekä Imtecin osaamisen kehittymistä 1990-luvulta lähtien noin 7 milj. eurolla. Kemianteollisuuden vaikutus Kokkolan seudulla Kokkolan ja Pietarsaaren seudulla on merkittävä kemianteollisuuden keskittymä; epäorgaanisen kemian alalla se on jopa Skandinavian suurin. Sen yritykset työllistävät noin henkeä eli noin 40 prosenttia koko alueen teollisesta työvoimasta. LEILA KOISTINEN 13

Muutos, verkostot, innovaatiot ja tutkimusrahoitus

Muutos, verkostot, innovaatiot ja tutkimusrahoitus Muutos, verkostot, innovaatiot ja tutkimusrahoitus Toimialajohtaja Ari Grönroos Bio-, lääke- ja elintarviketuotanto Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus 22.11.2006 Kuopio Tekesin strategia

Lisätiedot

TULEVAISUUSVALIOKUNTA TEKNOLOGIAN ARVIOINTEJA 13

TULEVAISUUSVALIOKUNTA TEKNOLOGIAN ARVIOINTEJA 13 TULEVAISUUSVALIOKUNTA TEKNOLOGIAN ARVIOINTEJA 13 ALUEELLISEN INNOVAATIOTOIMINNAN TILA, MERKITYS JA KEHITYSHAASTEET SUOMESSA EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 8 / 2002 TULEVAISUUSVALIOKUNTA TEKNOLOGIAN ARVIOINTEJA

Lisätiedot

Tekesin hallituksen kertomus toimintavuodesta 2001: Tutkimus- ja kehitysrahoitus luo Suomen kilpailukykyä 6

Tekesin hallituksen kertomus toimintavuodesta 2001: Tutkimus- ja kehitysrahoitus luo Suomen kilpailukykyä 6 T E K E S V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 1 Sisällys Toiminta-ajatus ja visio 2 Pääjohtajan katsaus 3 Strategia viitoittaa tien tulevaisuuteen 4 Tekesin hallituksen kertomus toimintavuodesta 2001: Tutkimus-

Lisätiedot

Alueellisen innovaatiopolitiikan haasteita. Tutkimustulosten tulkintaa

Alueellisen innovaatiopolitiikan haasteita. Tutkimustulosten tulkintaa Alueellisen innovaatiopolitiikan haasteita Tutkimustulosten tulkintaa Alueiden kehittäminen 16/2004 SISÄASIANMINISTERIÖN JULKAISU 16/2004 Alueiden kehittäminen ISSN: 1236-2840 ISBN: 951-734-674-3 (nid.)

Lisätiedot

GLOBAL CITY - SUOMALAINEN MALLI

GLOBAL CITY - SUOMALAINEN MALLI JULKAISUJA 3/1999 GLOBAL CITY - SUOMALAINEN MALLI Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti 20.10.1999 keskustelutilaisuuden aiheesta Global City - suomalainen

Lisätiedot

Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen

Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen Valtion tiede- ja teknologianeuvosto Helsinki 2003 ISBN 951-53-2483-3 ISBN 951-53-2483-1 (PDF) Tiivistelmä Suomen viime vuosien taloudellinen ja yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Vaasan seudun innovaatiostrategia

Vaasan seudun innovaatiostrategia Ilkka Raatikainen Vaasan seudun innovaatiostrategia Vaasa 2005 4 Vaasan seudun innovaatiostrategia on hyväksytty Vaasanseudun Kehitys Oy VASEKin hallituksessa 19.5.2005 Laatijan yhteystiedot: Taitto ja

Lisätiedot

Nivala-Haapajärven seutustrategia 2013

Nivala-Haapajärven seutustrategia 2013 Esa Jussila Nivala-Haapajärven seutustrategia 2013 Kyseessä on vastuun kantaminen kuntiemme asukkaiden hyvinvoinnista, alueen elinvoimaisuudesta sekä kestävästä kehityksestä nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä

Lisätiedot

Suomi uuteen nousuun

Suomi uuteen nousuun Suomi uuteen nousuun INNOVAATIOT JA OSAAMINEN HUIPPUTASOLLE Antti Hautamäki (toim.) Tarmo Lemola (toim.) SITRAN RAPORTTEJA 39 Suomi uuteen nousuun INNOVAATIOT JA OSAAMINEN HUIPPUTASOLLE Toim. Antti Hautamäki

Lisätiedot

YLIOPISTO TEKNOLOGIAKESKUKSESSA Näkökulmia keskusteluun korkeakoulujen alueellisesta vaikuttavuudesta

YLIOPISTO TEKNOLOGIAKESKUKSESSA Näkökulmia keskusteluun korkeakoulujen alueellisesta vaikuttavuudesta SPATIA Raportteja 5/2003 YLIOPISTO TEKNOLOGIAKESKUKSESSA Näkökulmia keskusteluun korkeakoulujen alueellisesta vaikuttavuudesta Timo Lautanen Pasi Saukkonen Alue- ja kuntatutkimuskeskus Joensuun yliopisto

Lisätiedot

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi 12.8.2010 Aino Siippainen 1 Sisällysluettelo 1. Tausta, tavoite ja menetelmät...3 1.1 Tausta ja tavoite...3 1.2 Menetelmät...3

Lisätiedot

WP2.1 a SELVITYS JULKISISTA INNOVAATIOPALVELUISTA YRITYSTOIMINNAN TUKEMISEKSI KESKI SUOMESSA D2.1.2.

WP2.1 a SELVITYS JULKISISTA INNOVAATIOPALVELUISTA YRITYSTOIMINNAN TUKEMISEKSI KESKI SUOMESSA D2.1.2. Regions in the field of Sustainable Use of Biomass Resources Keski Suomi Projekti 245438 WP2.1 a SELVITYS JULKISISTA INNOVAATIOPALVELUISTA YRITYSTOIMINNAN TUKEMISEKSI KESKI SUOMESSA D2.1.2. Tytti Laitinen,

Lisätiedot

Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät

Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät erityistarkastelussa korkea teknologia ja osaamisintensiiviset palvelut Satu Nivalainen, Kirsi Mukkala ja Timo Tohmo Tekesin katsaus 247/2009 Alueellinen

Lisätiedot

Uusimaa innovaatio-ekosysteeminä kehittämisen painoalueet. Loppuraportti 24.6.2014 Pirjo Ståhle & Kaisa Oksanen

Uusimaa innovaatio-ekosysteeminä kehittämisen painoalueet. Loppuraportti 24.6.2014 Pirjo Ståhle & Kaisa Oksanen Uusimaa innovaatio-ekosysteeminä kehittämisen painoalueet Loppuraportti 24.6.2014 Pirjo Ståhle & Kaisa Oksanen 2 Sisällys 1. Tausta...3 2. Alueellinen innovaatiotoiminta...6 2.1 Innovatiivisuuden edellytyksistä...6

Lisätiedot

Ylihuomisen kilpailukyky ratkaistaan tänään. Teknologiarahoituksen tulokset ja vaikutukset

Ylihuomisen kilpailukyky ratkaistaan tänään. Teknologiarahoituksen tulokset ja vaikutukset Ylihuomisen kilpailukyky ratkaistaan tänään Teknologiarahoituksen tulokset ja vaikutukset Ylihuomisen kilpailukyky ratkaistaan tänään (Tiivistelmä) 3 Suomen tutkimus- ja kehityspanokset ovat olleet menestyksellisiä

Lisätiedot

Yhdessä huipulle HELSINGIN SEUDUN INNOVAATIOSTRATEGIA HELSINGIN SEUDUN INNOVAATIOSTRATEGIA 1

Yhdessä huipulle HELSINGIN SEUDUN INNOVAATIOSTRATEGIA HELSINGIN SEUDUN INNOVAATIOSTRATEGIA 1 Yhdessä huipulle HELSINGIN SEUDUN INNOVAATIOSTRATEGIA HELSINGIN SEUDUN INNOVAATIOSTRATEGIA 1 HELSINGIN SEUTU * Väkiluku: 976 222 (v. 2004) Yritysten lukumäärä: 50 192 (v. 2003) Koko maan yritykset 229

Lisätiedot

Innovoiden eteenpäin?

Innovoiden eteenpäin? Sente SENTE työraportteja 18/2008 Special Working Paper on Self-Renewal Capacity Innovoiden eteenpäin? Helsingin, Oulun, Vaasan ja Lahden kaupunkiseutujen innovaatiostrategioiden tarkastelua Sini Lempinen

Lisätiedot

Tampereen elinkeinostrategia

Tampereen elinkeinostrategia Kyä lähtee! 1 Tampereen elinkeinostrategia alkuperäinen 19.8.2002 uudistettu 11.2.2004 tarkistettu osaamis- ja elinkeinolautakunnassa 7.3.2005 Menestys perustuu Osaamiseen Menestystekijöinä Hyvä toimintaympäristö

Lisätiedot

Tampereen elinkeinostrategia

Tampereen elinkeinostrategia Kyä lähtee! Tampereen elinkeinostrategia 19.8.2002 Menestys perustuu Osaamiseen Menestystekijöinä Hyvä toimintaympäristö osaamisintensiivisille yrityksille Elämän laatu osaaville ihmisille Eli innovatiivisuutta

Lisätiedot

BIOENERGIA-ALAN YHTEISTYÖN MUODOSTUMINEN TAMPEREEN SEUDULLA

BIOENERGIA-ALAN YHTEISTYÖN MUODOSTUMINEN TAMPEREEN SEUDULLA BIOENERGIA-ALAN YHTEISTYÖN MUODOSTUMINEN TAMPEREEN SEUDULLA Ympäristöpolitiikka Pro gradu -tutkielma Aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto 14.6.2002 Paula Hakola Tampereen yliopisto

Lisätiedot

suomalaisen innovaatiojärjestelmän mosaiikki

suomalaisen innovaatiojärjestelmän mosaiikki suomalaisen innovaatiojärjestelmän mosaiikki Markkinoilta ennakoidut alueelliset teemavalinnat Vesa Harmaakorpi Raine Hermans Tuomo Uotila Julkaisija: Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos (ETLA) Kustantaja:

Lisätiedot

Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille

Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille University of Oulu Department of Information Processing Science Master s Thesis Kati Haverinen 11.11.2011 2 Tiivistelmä Tarve uusille datakeskuksille on koko

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 29 Irma Vahvaselkä, Raisa Ikonen, Susanna Kivelä, Lauri Tenhunen (toim.) ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN

Lisätiedot

Alueelliset. teknologiastrategiat. Toimittanut Martti Kivioja

Alueelliset. teknologiastrategiat. Toimittanut Martti Kivioja Alueelliset teknologiastrategiat Toimittanut Martti Kivioja Julkaisija Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Kannen kuva Comma Finland/Delany Brendan Taitto Riitta Kärki

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland Tel. 358-9-609 900 Telefax 358-9-601 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen kehitys on ollut parin viime

Yhteiskunnallinen kehitys on ollut parin viime ARI-VEIKKO ANTTIROIKO, Tampereen yliopisto, yhdyskuntatieteiden laitos OLAVI KALLIO, Tampereen yliopisto, taloustieteiden laitos PENTTI SIITONEN, Tampereen yliopisto, yhdyskuntatieteiden laitos PEKKA VALKAMA,

Lisätiedot

21 polkua Kitkattomaan Suomeen

21 polkua Kitkattomaan Suomeen 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti 17.1.2013 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio-osasto 17.1.2013 Julkaistaan myöhemmin TEM:n julkaisuja sarjassa Sisällys Sisällys

Lisätiedot

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 4/2013 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

TOIMITTANEET Erja Horttanainen Raija Salo. KANSIKUVA Futureimagebank

TOIMITTANEET Erja Horttanainen Raija Salo. KANSIKUVA Futureimagebank Toimittaneet Erja Horttanainen ja Raija Salo Kunnat ja globalisaatio Helsinki 2007 ISBN 978-952-213-173-7 (pdf) ISBN 978-952-213-172-0 (painettu) TOIMITTANEET Erja Horttanainen Raija Salo KANSIKUVA Futureimagebank

Lisätiedot

Selvitys yrittäjyyttä koskevista tutkimuksista ja suosituksista pk-yritysten menestysedellytysten löytämiseksi pääkaupunkiseudulla

Selvitys yrittäjyyttä koskevista tutkimuksista ja suosituksista pk-yritysten menestysedellytysten löytämiseksi pääkaupunkiseudulla Uudenmaan liiton julkaisuja C 45-2004 Uudenmaan liitto Selvitys yrittäjyyttä koskevista tutkimuksista ja suosituksista pk-yritysten menestysedellytysten löytämiseksi pääkaupunkiseudulla EUROOPAN UNIONI

Lisätiedot