Muutos, verkostot, innovaatiot ja tutkimusrahoitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muutos, verkostot, innovaatiot ja tutkimusrahoitus"

Transkriptio

1 Muutos, verkostot, innovaatiot ja tutkimusrahoitus Toimialajohtaja Ari Grönroos Bio-, lääke- ja elintarviketuotanto Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Kuopio

2 Tekesin strategia ja sisältölinjaukset Globaalit muutosvoimat Globaalit klustereiden haasteet Teknologioiden painopisteet + Sovellusten painopisteet Sisältölinjaukset Tekesin päämäärät ja toimintatavat Elinkeinoelämän uudistuminen Hyvinvointi

3 Sovellusten painopisteet Turvallisuus Järjestelmien ja toimintatapojen turvallisuus Järjestelmien tietoturva Työ ja vapaa-aika Toimintojen tuottavat, luovat ja motivoivat ratkaisut Tilankäytön ratkaisut Viihtyvyys ja elämykset vapaa-aikana Ympäristö ja energia Ympäristömyötäiset ja ekotehokkaat ratkaisut Ilmastonmuutoksen hillinnän ratkaisut Hyväksyttävä ja edullinen energia Uudistuvat tuotteet ja liiketoimintamallit Kohdistuu erityisesti vahvojen teollisuudenalojen vahvistamiseen ja uudistamiseen Kilpailukykyiset tuotteet ja niihin kytkeytyvät palvelut Modernin prosessi- ja tuotantoteknologian hyödyntäminen teollisissa sovelluksissa ja liiketoiminnoissa Palvelut Palveluiden laatu ja tuottavuus Uudet palveluliiketoiminnat Julkisen ja yksityisen sektorin uudet toimintamallit Palveluinnovaatiot Terveys ja hyvinvointi Terveydenhuollon järjestelmien ihmiskeskeisyys, laatu ja tuottavuus Terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät tuotteet ja palvelut

4 Teknologioiden painopisteet Liiketoimintaosaaminen ja liiketoiminnan kehittäminen Innovaatiotoiminta Liiketoiminnallinen uudistuminen Kasvuyritykset ja kansainvälistyminen Asiakaslähtöisyys Verkottuneen toimintamallin johtaminen Osaamisen johtaminen Palveluliiketoiminta Tieto- ja viestintäteknologia Langattomuus Laajakaistainen tietoliikenne Ohjelmistointensiiviset tuotteet ja järjestelmät Tietämyksen ja sisällön hallinta Uusien sovellusten ja palvelujen testiympäristöt Nanoteknologia Innovatiiviset nanorakenteiset materiaalit Nanoelektroniikan uudet rakenteet Nanosensorit ja aktuaattorit Bioteknologia Systeemibiologia Bioprosessiteknologia Biotieteiden ja tieto- ja viestintäteknologian yhdistäminen Materiaaliteknologia Materiaalien ominaisuuksien, rakenteen ja valmistuksen välisten riippuvuuksien hallinta Pintojen hallinta Materiaalien muotoilu

5 Teollisuuden investointiaste Osuus jalostusarvosta % Tutkimus ja tuotekehitys 15 Kiinteät investoinnit luvulle asti pääoman tuottavuus Suomessa oli heikko. Kun tutkimus- ja kehitysinvestointien osuus kaikista investoinneista kasvoi merkittävästi, nousi pääoman tuottavuus kilpailijamaiden tasolle Lähde: Elinkeinoelämän keskusliitto EK Arvio

6 Teollisuuden ja rakentamisen jalostusarvon kehitys Miljoonaa euroa Sähkötekninen Metalli pl. sähkötekninen Rakentaminen Metsäteollisuus Muu tehdasteollisuus Kemianteollisuus Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto Elintarviketeollisuus Tekstiiliteollisuus Mineraalien kaivuu Arvio Lähde: Tilastokeskus

7 Elintarviketeollisuuden jalostusarvo asukasta kohti seutukunnittain Euroa / asukas Suhteutettu vuoden 2001 keskiväkilukuun Lähde: Tilastokeskus, Teollisuustilastot

8 Elinvoima syntyy innovaatioista Osaaminen, erikoistuminen ja verkottuminen ratkaisevat menestyksen kansainvälisessä kilpailussa Mikä on innovaatio? Teknologisen innovaation tunnuspiirteet: uusi tai parannettu tuote, tuotantomenetelmä tai palvelu teknologiset ominaisuudet eroavat selvästi aikaisemmasta toteutuneita markkinoille tuotuja tuotteita (tuoteinnovaatiot), käyttöönotettuja tuotantomenetelmiä (prosessi-innovaatiot) tai tarjolla olevia palveluja

9 Osaaminen Osaaminen houkuttelee osaamista Yritykset hakeutuvat korkeatasoisen osaamisen lähelle Osaamiskeskittymien luominen ja vahvistaminen on välttämätöntä Suomessa voi olla nykyistä enemmän vahvoja ja erikoistuneita osaamiskeskittymiä Yritykset voivat menestyä myös osaamiskeskittymien ulkopuolella hankkimalla osaamista verkottumalla

10 Erikoistuminen Tarvitaan osaamiselle, erikoistumiselle ja verkottumiselle rakentuva innovaatiovetoinen strategia, joka perustuu toimijoiden yhteiseen näkemykseen ja sitoutumiseen Pitää erikoistua sellaisiin osaamisiin, joille on kasvupohjaa. Kasvu voi perustua perinteisen teollisen rakenteen uudistumiseen, alueelle kumuloituneen osaamisen hyödyntämiseen uusilla aloilla tai kokonaan uuteen osaamiseen Kaikilla toimijoilla ei voi eikä tarvitse olla kaikkea osaamista. Puuttuva osaaminen on hankittava verkottumalla

11 Korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja teknologiakeskusten verkosto on kattava Yliopistot ja tutkimuslaitokset muodostavat yrityksiä palvelevan kansallisen osaamisverkoston Ammattikorkeakoulut ja teknologiakeskukset ovat tärkeitä tiedon ja osaamisen välittäjiä Yliopistoja ja tutkimuslaitoksia tulee kehittää kansallisina korkeatasoisen tiedon ja osaamisen tuottajina ja levittäjinä Ammattikorkeakoulujen pitää verkottua ympäristönsä yritysten ja tiedekorkeakoulujen kanssa Alueellinen kehittäminen edellyttää alueen kaikkien toimijoiden yhteistyön ja verkottumisen vahvistamista Yliopisto- ja ammattikorkeakouluverkosto on maantieteellisesti kattava, eikä sitä ole järkevä hajauttaa nykyisestä uusia perustamalla Yliopistojen etäyksiköiden perustaminen edellyttää vahvoja rakenteita lähettävässä ja vastaanottavassa päässä

12 Yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, julkisten tutkimuslaitosten ja teknologiakeskusten verkosto Yliopisto Yliopiston sivutoimipiste Ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakoulun sivutoimipiste VTT tai muu julkinen tutkimuslaitos Julkisen tutkimuslaitoksen sivutoimipiste Teknologiakeskus

13 Yliopistojen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten vuorovaikutus tutkimus- ja kehitysprojekteissa Miljoonaa euroa Kotimainen yritysrahoitus yhteensä Yritysten rahoitus Tekesin rahoittamissa julkisissa tutkimusprojekteissa Tutkimusalihankinta Tekesin rahoittamissa yritysprojekteissa Lähteet: Tilastokeskus ja Tekes

14 Bioalan yritysten verkottuminen % Yritysten tutkimus- ja tuotekehitysyhteistyö yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa. Yritys perustettu ennen 1991 Yritys perustettu Yritys perustettu 1997 tai sen jälkeen Yhteistyö samassa keskuksessa Yhteistyö samassa kaupungissa Yhteistyö muualla Suomessa Ulkomainen yhteistyö Lähde: Findings of the ETLA survey on Finnish Biotechnology Firms, Raine Hermans and Terttu Luukkonen, ETLA Discussion Papers No. 819

15 Yritysten tutkimus- ja kehitysprojektien verkottuminen Verkottuneiden projektien osuus prosentteina Suurten yritysten alihankinta pk-yrityksiltä Alihankinta tutkimusyksiköiltä Kuuluu teknologiaohjelmaan Kansainvälinen yhteistyö Vuonna 2005 lähes kaikki Tekesin rahoittamat suurten yritysten projektit ja yli kaksi kolmasosaa kaikista yritysten tutkimus- ja kehitysprojekteista oli verkottuneita. Verkottumista laskettaessa on huomioitu yritysten tutkimus- ja kehitysprojektit mutta ei pienimuotoisia valmisteluprojekteja.

16 Mitä teknologiaohjelmat ovat? Tekesin käynnistämiä, ohjaamia ja osarahoittamia projektikokonaisuuksia Kohdistuvat jollekin keskeiselle teknologiatai liiketoiminta-alueelle Toteutetaan yritysten ja tutkimusyksiköiden yhteistyönä Yritykset voivat osallistua omilla projekteilla tai liittymällä yhteisiin tutkimusprojekteihin Projektit ja niiden tulokset ovat osin julkisia Kuva: Imtec

17 Teknologiaohjelmien yleiset tavoitteet Nostaa tutkimus- ja kehittämistyön määrää ja laatua suomen elinkeinoelämän ja yhteiskunnan tulevaisuuden kannalta tärkeillä alueilla Saada aikaan laajaa yhteistyötä eri alojen tärkeimpien toimijoiden kesken Levittää tietoa innovaatiotoiminnan kokemuksista Tarjota puitteet kansainvälisen liiketoimintaosaamisen kehittämiseen ja globaaliin teknologiayhteistyöhön Kuva: Kvaerner Masa-Yards

18 Mitä teknologiaohjelmat tarjoavat yrityksille? Verkottumismahdollisuuksia Mahdollisuuksia kehittää liiketoimintaosaamista ja kansainvälistymisvalmiuksia Ajankohtaista tietoa eri teknologia- ja liiketoiminta-alueilta Rahoitusta tuotteiden, tuotannon, palvelukonseptien ja liiketoimintaosaamisen kehittämiseen Referenssejä: pääsy mukaan ohjelmaan on osoitus projektin hyvästä laadusta Kuva: Okmetic

19 Oulu-keskeinen verkottuminen Tekesin elektroniikka- ja tietoliikenneohjelmissa Lappeenrannan teknillinen yliopisto (Lappeenranta) CCC (Oulu) Salcomp Oy (Kemijärvi) Sonera (Helsinki) Nokia Mobile Phones (Oulu) Efore Oy (Helsinki) National Semiconductor Finland Oy, ent. Fincitec Oy (Kemi) Cybelius Software Oy (Oulu) Oulun yliopisto (Oulu) Tampereen teknillinen yliopisto (Tampere) Elektrobit Oy (Oulu) Projekti-Insinöörit Oy (Helsinki) Nokia Networks (Oulu) NetHawk Oy (Oulu) Teleste (Turku) ABB (Helsinki) ADC Telecommunications Oy (Oulu) JOT Automation Oy (Oulu) VTT (Helsinki) VTT (Oulu) Teknillinen korkeakoulu (Espoo) Polar Electro Oy (Oulu) Extrabit Oy (Oulu) Filtronic LK Oy (Oulu) Nokia Research Center (Helsinki) Aspocomp Oy (Helsinki) Vaisala Oyj (Helsinki) Elcoteq Network Oyj (Lohja) Kuvaan on otettu osapuolet, jotka osallistuivat vähintään kolmeen projektiin. Suunto Oy (Helsinki) Picopak (Lohja) Ultraprint Oy (Oulu) Planar Systems Oy (Helsinki) Nokia Mobile Phones (Salo)

20 Teknologiaohjelmat Elintarvikealan yrityksille sopivia teknologiaohjelmia ovat mm: FinNano - Nanoteknologiaohjelma Liito - Uudistuva liiketoiminta ja johtaminen MASI - Mallinnus ja simulointi MASINA - Koneenrakennuksen teknologiaohjelma Serve - Innovatiiviset palvelut SISU Uusi tuotantoajattelu SymBio - Biotekniikasta tuotantoon VAMOS - Liiketoiminnan mobiilit ratkaisut Kaikki teknologiaohjelmat sekä lisätietoa yllä mainituista ohjelmista löytyvät Tekesin www-sivuilta osoitteesta:

21 Rahoituksen ja palvelujen tulee valmentaa kansainväliseen kilpailuun Rahoituksen tehtävä on vahvistaa innovaatiotoiminnan perusedellytyksiä Kansallisesti kilpaillun tutkimus- ja kehitysrahoituksen, kuten Tekesin rahoituksen, tehtävä on kasvattaa osaamista ja vahvistaa verkottumista alueellisista rajoista riippumatta Kilpailtu rahoitus verkottaa ja valmentaa yrityksiä kansainväliseen kilpailuun Kilpailtu rahoitus ei vääristä markkinoita ja kohtelee yrityksiä neutraalisti

22 Tekesin toiminta-ajatus Tekes edistää teollisuuden ja palvelujen kehittymistä teknologian ja innovaatioiden keinoin. Tämä uudistaa elinkeinoja, kasvattaa jalostusarvoa, tuottavuutta ja vientiä ja siten luo työllisyyttä ja hyvinvointia.

23 Tekesin toiminnan tärkeimmät vaikutustavat Elinkeinoelämän uudistuminen, kansantalouden kasvu, hyvä työllisyys ja yhteiskunnan hyvinvointi. Kilpailukyky, kannattavuus ja kasvu Uudet liiketoiminnot Uudet yritykset Yhteiskunnalliset ja ympäristölliset vaikutukset Yritykset Projektit ja ohjelmat Kansainvälinen yhteistyö Tutkimuslaitokset ja korkeakoulut Tekes tarjoaa rahoitus- ja asiantuntijapalveluja koordinoi ohjelmia

24 Tekesin panostus elintarvikealan tutkimukseen (milj. ) Vuosi Julkinen tutkimus Yritysten t&k-projektit Yhteensä milj, euroa milj, euroa milj, euroa ,2 5,5 10, ,7 5,6 10, ,5 6,4 11, ,6 3,4 8, ,4 4,4 8, ,4 6,5 10, ,3 5,7 8, * 4,3 7,2 11,5 * saakka

25 Julkisen tutkimuksen painopisteet Julkisen tutkimusrahoituksen uudelleenkohdennus bioalalla Terveys ja hyvinvointi -osa-alue Soveltavan tutkimuksen rahoitus jatkuu (yritysrahaa vähintään 25 %) Strategisen perustutkimuksen fokusoitu rahoittaminen Keskushermostosairaudet, soluterapiat, biotietotekniikka Käynnissä olevat teknologiaohjelmat: Combio (biomateriaalit) ja Finnwell (in vitro -diagnostiikka), Suomen Akatemian ELVIRA-tutkimusohjelma (elintarvikkeet) Valmistelussa olevat teknologiaohjelmat: Yhdistelmämateriaalit (mm. biomateriaaleja) Muut osa-alueet Soveltavan tutkimuksen rahoitus jatkuu (yritysrahaa vähintään 25 %) Strategisen perustutkimuksen rahoitus Metsäpuiden bioteknologia Käynnissä olevat teknologiaohjelmat: Symbio-ohjelma (ympäristösovellukset, bioprosessiteknologian hyödyntäminen) Valmistelussa olevat teknologiaohjelmat: Biorefine-ohjelma Kansainvälinen potentiaali ja osaamisen luoma kilpailuetu korostuvat Sisältölinjausten uudistus vuonna 2007 tarkentaa painopisteitä edelleen

26 Teknologian ja innovaatioiden kehittäminen Teknologian ja innovaatioiden kehittäminen sisältää toimenpiteet, joilla luodaan uutta hyödynnettävissä olevaa tietoa ja osaamista sekä sovelletaan tietoa ja kehitettyjä ratkaisuja käytäntöön Tavoitteena on kehittää uusia ja parempia tuotteita, tuotantomenetelmiä ja palveluja sekä liiketoimintamalleja Markkinoiden ja teknologioiden selvittäminen sekä liiketoimintojen ja yritysten kansainvälistymisen kehittäminen ovat olennaisia osia teknologian kehittämisessä

27 Ylihuomisen hyvinvointi ja vauraus ratkaistaan tänään Tutkimus- ja kehitystyöhön perustuvat innovaatiot, osaaminen ja teknologia ovat taloudellisen kasvun, työpaikkojen ja hyvinvoinnin lisääntymisen sekä veropohjan vahvistumisen edellytyksiä Julkisella rahoituksella on ollut merkittävä vaikutus tutkimus- ja kehitystyön määrään, laatuun ja vaikutuksiin Julkisen tutkimus- ja teknologiarahoituksen lisääminen nopeuttaa talouden kasvua, hyvinvoinnin ja työpaikkojen lisääntymistä sekä veropohjan vahvistumista myös tulevina vuosina

Kohti kansainvälistä kärkeä alueiden vahvuuksien ja yhteistyön pohjalta

Kohti kansainvälistä kärkeä alueiden vahvuuksien ja yhteistyön pohjalta Kohti kansainvälistä kärkeä alueiden vahvuuksien ja yhteistyön pohjalta Länsi-Suomen EAKR ohjelman seurantakomitea 17.11.2008, Wanha Satama Mika Pikkarainen Innovaatio-osasto, Innovaatioympäristöt -ryhmä

Lisätiedot

Julkisen tutkimuksen rahoitustuotteet, -kriteerit ja prosessi

Julkisen tutkimuksen rahoitustuotteet, -kriteerit ja prosessi Julkisen tutkimuksen rahoitustuotteet, -kriteerit ja prosessi Itä-Suomen EAKR seurantakomitea 10.12.2010 Tekesin rooli riskien jakajana Tekes on tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoimintaan kuuluvia riskejä

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland Tel. 358-9-609 900 Telefax 358-9-601 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot

2 0 0 7-2 013. Hyvinvoinnin klusteriohjelma

2 0 0 7-2 013. Hyvinvoinnin klusteriohjelma 2 0 0 7-2 013 Hyvinvoinnin klusteriohjelma Hyvinvoinnin klusteriohjelma 2007 2013 Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 Ohjelma-asiakirja Toimitus: Minna Hendolin, Ilkka Vartiainen, Pasi Sorvisto, Marianne Dannbom,

Lisätiedot

II Liekki-päivä 24.01.2006

II Liekki-päivä 24.01.2006 II Liekki-päivä 24.01.2006 Åbo Akademi, Prosessikemian keskus, Arken-rakennus Martti Korkiakoski Tekes DM 31655 12-2004 Copyright Tekes Tekesin toiminnan tärkeimmät vaikutustavat Elinkeinoelämän uudistuminen,

Lisätiedot

Toimintakokonaisuuksien kehittäminen ja Tekesin rooli siinä

Toimintakokonaisuuksien kehittäminen ja Tekesin rooli siinä Toimintakokonaisuuksien kehittäminen ja Tekesin rooli siinä Martti Äijälä Ydinenergia-alan toimittajat, toimialaryhmän hallitus Helsinki 28.5.2013 Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla

Lisätiedot

Ennakointi ja systeeminen muutos. Pirjo Kyläkoski, Tekes Tulevaisuuden tutkimuksen seuran kevätkokous, 16.4.2009 klo 19-21, Tieteiden talo

Ennakointi ja systeeminen muutos. Pirjo Kyläkoski, Tekes Tulevaisuuden tutkimuksen seuran kevätkokous, 16.4.2009 klo 19-21, Tieteiden talo Ennakointi ja systeeminen muutos Pirjo Kyläkoski, Tekes Tulevaisuuden tutkimuksen seuran kevätkokous, 16.4.2009 klo 19-21, Tieteiden talo Ennakointi strategiatyön tukena Ennakointi - Foresight Ennustaminen

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009 2012

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009 2012 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009 2012 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 1/2008 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta-

Lisätiedot

Kemian osaamisen kartoitus

Kemian osaamisen kartoitus Tekesin katsaus 266/2010 Kemian osaamisen kartoitus Uusia tuotteita Hilkka Knuuttila koneenrakennusalalle Hilkka Knuuttila Kemian osaamisen kartoitus Tekesin katsaus 266/2010 Helsinki 2010 3 Tekes rahoitusta

Lisätiedot

13.3.2012 VTT:n tilinpäätös vuodelta 2011

13.3.2012 VTT:n tilinpäätös vuodelta 2011 ESPOO 2012 13.3.2012 VTT:n tilinpäätös vuodelta 2011 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Johdon katsaus... 1 1.2 Vaikuttavuus... 2 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus kokonaisuutena... 3 1.2.2 Strategisen

Lisätiedot

Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen sekä liiketoiminnan kehittäminen

Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen sekä liiketoiminnan kehittäminen Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon hyvinvointialan teemaohjelma 2007 2010 Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen

Lisätiedot

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Päivitys 2011 2 (24) Johdanto Koko Päijät Hämeen maakunnan kattava Kilpailukyky ja elinkeinostrategia 2009 2015 valmisteltiin laajassa rintamassa

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN, ETELÄ-SAVON JA KYMENLAAKSON TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI. Toimittanut: Irma Welling Työterveyslaitos, Lappeenrannan aluetoimipiste

ETELÄ-KARJALAN, ETELÄ-SAVON JA KYMENLAAKSON TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI. Toimittanut: Irma Welling Työterveyslaitos, Lappeenrannan aluetoimipiste ETELÄ-KARJALAN, ETELÄ-SAVON JA KYMENLAAKSON TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI Toimittanut: Irma Welling Työterveyslaitos, Lappeenrannan aluetoimipiste 2006 ESIPUHE Työterveyslaitos tähyää vuoteen 2010 uuden strategian

Lisätiedot

Hyvinvoiva yhteiskunta ja ympäristö Katsaus Tekesin vaikuttavuudesta

Hyvinvoiva yhteiskunta ja ympäristö Katsaus Tekesin vaikuttavuudesta Tekesin katsaus 292/2012 Hyvinvoiva yhteiskunta ja ympäristö Katsaus Tekesin vaikuttavuudesta Mari Hjelt, Päivi Luoma, Aki Pesola, Mari Saario, Vesa Kämäräinen, Anna Maksimainen ja Jarkko Vesa 10 Mari

Lisätiedot

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68 Sisällys 1. MUOTOILE SUOMI MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 2. VISIO 2020 JA MUOTOILUN EKOSYSTEEMi 15 3. STRATEGISET TAVOITTEET 21 3.1 Muotoiluymmärrys ja osallistuvuus kansalaisyhteiskunnassa ovat vahvoja.

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia SUOMEN BIOTALOUSSTRATEGIA Tiivistelmä Suomi on matkalla kohti vähähiilistä ja resurssitehokasta yhteiskuntaa ja kestävää taloutta. Tämän toteuttamisessa

Lisätiedot

TEKESIN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2009

TEKESIN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2009 TEKESIN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 12.32.99 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot Momentille arvioidaan kertyvän Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen tuloja 7 400 000

Lisätiedot

SATAKUNNAN TEOLLISUUSVISIO 2015

SATAKUNNAN TEOLLISUUSVISIO 2015 Ohjausryhmä: Tauno Matomäki, pj Pertti Asunmaa, UPM Ari Eklund, Prizztech Oy Esa Mäki, HK Ruokatalo Kari Ollila, CimSolar Oy Risto Salo, Hollming Oy Timo Suistio, STX Europe ASA 1.12.2008 Petri Merisaari

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakennusklusterin VISIO 2010. Vision strategiapäivitys

Kiinteistö- ja rakennusklusterin VISIO 2010. Vision strategiapäivitys Kiinteistö- ja rakennusklusterin VISIO 2010 Vision strategiapäivitys 23.11.2005 KIINTEISTÖ- JA RAKENNUSKLUSTERIN VISIO 2010 Vuonna 2000 käynnistyneen visioprosessin tarkoituksena on ollut muodostaa kokonaiskuva

Lisätiedot

Innovoiden eteenpäin?

Innovoiden eteenpäin? Sente SENTE työraportteja 18/2008 Special Working Paper on Self-Renewal Capacity Innovoiden eteenpäin? Helsingin, Oulun, Vaasan ja Lahden kaupunkiseutujen innovaatiostrategioiden tarkastelua Sini Lempinen

Lisätiedot

Maailman johtavana metsäklusterina vuoteen 2030. Suomen metsäklusterin tutkimusstrategia

Maailman johtavana metsäklusterina vuoteen 2030. Suomen metsäklusterin tutkimusstrategia Maailman johtavana metsäklusterina vuoteen 2030 Suomen metsäklusterin tutkimusstrategia Suomen metsäklusteri ja sen asiakastoimialat, lokakuu 2006 Esipuhe Suomen metsäklusteri asiakastoimialoineen kohtaa

Lisätiedot

ENNAKOINTISELVITYS METSÄTEOLLISUUDEN JA KEMIANTEOLLISUUDEN LAADULLISISTA OSAAMISTARPEISTA

ENNAKOINTISELVITYS METSÄTEOLLISUUDEN JA KEMIANTEOLLISUUDEN LAADULLISISTA OSAAMISTARPEISTA ENNAKOINTISELVITYS METSÄTEOLLISUUDEN JA KEMIANTEOLLISUUDEN LAADULLISISTA OSAAMISTARPEISTA Maija Pohjakallio, Katme Consulting Oy Opetushallitus 2012 Tiivistelmä Selvityksessä tarkastellaan kemianteollisuuden

Lisätiedot

Julkisen tutkimuksen rahoitus uudistuu 2012. Copyright Tekes

Julkisen tutkimuksen rahoitus uudistuu 2012. Copyright Tekes Julkisen tutkimuksen rahoitus uudistuu 2012 Tekesin rahoittama julkinen tutkimus Tekes rahoittaa tutkimusorganisaatioiden teknologian, palveluiden, liiketoiminnan ja työelämän tutkimusta, jolla on merkittävää

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi

Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi Mari Hjelt, Totti Könnölä ja Päivi Luoma Teknologiakatsaus 131/2002 Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi

Lisätiedot

Potkua kasvuun ja kansainvälistymiseen innovaatiotoiminnasta

Potkua kasvuun ja kansainvälistymiseen innovaatiotoiminnasta Potkua kasvuun ja kansainvälistymiseen innovaatiotoiminnasta Teija Lahti-Nuuttila, Tekes Cleantech Finland Workshop Messukeskus 11.9.2008 Cleantech täynnä lupauksia ja mahdollisuuksia uusille innovaatioille

Lisätiedot

Oulun yliopiston EU-hankkeet. Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut

Oulun yliopiston EU-hankkeet. Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut Oulun yliopiston EU-hankkeet Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut Painetun elektroniikan ja biomateriaalien tutkimusympäristö HAKIJA: Oulun yliopisto, sähkö- ja tietotekniikan

Lisätiedot

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvoston 5.11.2014 hyväksymä asiakirja Esipuhe Tiivistelmä 1. Globaalin toimintaympäristön

Lisätiedot

HEALTH CAPITAL. Esiselvitys

HEALTH CAPITAL. Esiselvitys HEALTH CAPITAL Esiselvitys Life Science -alojen tutkimus, innovaatio- ja yrityskeskittymän kehittäminen Helsingissä ja Helsingin yliopistossa yhteistyössä keskeisten kumppaneiden kanssa Mikko Alkio 30.1.2015

Lisätiedot

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvosto

Lisätiedot

Teollisuus uudistuu jo, uudistuuko Suomi? Kasvun manifesti yritysten toimintaympäristön uudistamiseksi

Teollisuus uudistuu jo, uudistuuko Suomi? Kasvun manifesti yritysten toimintaympäristön uudistamiseksi Teollisuus uudistuu jo, uudistuuko Suomi? Kasvun manifesti yritysten toimintaympäristön uudistamiseksi Teollisuus uudistuu jo, uudistuuko Suomi? Kasvun manifesti yritysten toimintaympäristön uudistamiseksi

Lisätiedot