ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 14/11/1 Dnro PSAVI/199/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 14/11/1 Dnro PSAVI/199/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2011"

Transkriptio

1 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 14/11/1 Dnro PSAVI/199/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA Sälpätien asfalttiaseman ympäristöluvan olennainen muuttaminen ja lupamääräysten tarkistaminen, Oulu Lemminkäinen Infra Oy Päällystys Salmisaarenaukio Helsinki

2 2 SISÄLLYSLUETTELO HAKEMUS JA ASIAN VIREILLETULO... 4 TOIMINTA JA SEN SIJAINTI... 4 LUVAN HAKEMISEN PERUSTE... 4 LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA... 4 TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE... 5 LAITOKSEN TOIMINTA... 5 Toiminta-ajat... 5 Yleiskuvaus toiminnasta... 6 Asfaltin valmistus... 6 Kierrätysasfaltin vastaanotto, murskaus ja hyödyntäminen... 6 Tuotanto ja käytettävät raaka-aineet... 7 Varastointi... 7 Liikenne... 8 Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) ja ympäristön kannalta paras käytäntö (BEP)... 8 Ympäristöjohtamisjärjestelmä... 8 Energiatehokkuus... 8 YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN... 9 Päästöt maaperään ja pohjaveteen... 9 Melu ja tärinä... 9 Päästöt ilmaan Toiminnassa syntyvät jätteet LAITOKSEN YMPÄRISTÖ JA TOIMINNAN VAIKUTUKSET SIIHEN TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Lupahakemuksen täydennykset Lupahakemuksesta tiedottaminen Lausunnot Hakijan kuuleminen ja vastine Tarkastus A L U E H A L L I N T O V I R A S T O N R A T K A I S U YMPÄRISTÖLUPARATKAISU LUPAMÄÄRÄYKSET Määräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi Toiminnan kapasiteetti ja toiminta-aika Melu ja tärinä Päästöt ilmaan Päästöt maaperään ja vesiin Toiminnassa syntyvien jätteiden käsittely ja hyödyntäminen Energiatehokkuus Häiriötilanteet ja muut poikkeukselliset tilanteet Toiminnan lopettaminen Muut toimet, joilla ehkäistään pilaantumista Tarkkailu- ja raportointimääräykset Käyttötarkkailu Päästötarkkailu Raportointi Vakuus OHJAUS ENNAKOIMATTOMAN VAHINGON VARALLE RATKAISUN PERUSTELUT Ympäristölupaharkinnan perusteet ja luvan myöntämisen edellytykset Lupamääräysten perustelut VASTAUS YKSILÖITYIHIN VAATIMUKSIIN LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN Päätöksen voimassaolo Lupamääräysten tarkistaminen... 23

3 Korvattava päätös Lupaa ankaramman asetuksen noudattaminen PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET KÄSITTELYMAKSU Ratkaisu Perustelut Oikeusohjeet MUUTOKSENHAKU

4 4 HAKEMUS JA ASIAN VIREILLETULO Oulun kaupungin ympäristölautakunta on antamassaan Lemminkäinen Oyj:n asfalttiaseman toistaiseksi voimassa olevassa ympäristöluvassa (YMPVI:3862/ ) määrännyt, että luvan saajan on vuoden 2010 loppuun mennessä pantava vireille lupamääräysten tarkistamista koskeva hakemus. Kyse on myös toiminnan olennaisesta muuttamisesta (kierrätysasfaltin vastaanotto ja käsittely alueella). Hakemus on saapunut Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Lemminkäinen Infra Oy:n asfalttiasema sijaitsee Oulun kaupungissa Ruskon teollisuusalueella osoitteessa Sälpätie 5 noin seitsemän kilometriä kaupungin keskustasta. Laitos sijaitsee kiinteistöillä RN:o ja Laitoksella valmistetaan asfalttimassoja murskeesta, bitumista ja täytejauheesta. Laitoksella on valmius lisätä asfaltin joukkoon kierrätysasfalttia. Nykyisen ympäristöluvan mukaiseen toimintaan nähden valmistettavan asfalttimassan määrä lisääntyy ja kierrätysasfaltin vastaanotto ja murskaus sekä uusioasfaltin valmistus aloitetaan. LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Ympäristönsuojelulain 28 :n 2 momentin 4) kohdan mukaan jätteen laitostai ammattimaiseen hyödyntämiseen tai käsittelyyn on oltava ympäristölupa. Lisäksi ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin mukaan seuraavilla toiminnoilla on oltava ympäristölupa: 5a) polttonesteiden jakeluasema, jonka polttonesteiden säiliötilavuus on vähintään 10 m 3, taikka muu polttonesteiden tai vaarallisen nestemäisen kemikaalin varasto, jossa voidaan säilyttää tällaisia kemikaaleja vähintään 100 m 3 7f) kiinteä tai tietylle alueelle sijoitettava siirrettävä asfalttiasema 12c) yli 50 linja-auton tai kuorma-auton varikko tai vastaavan kokoinen työkonevarikko. LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Jos samalla toiminta-alueella sijaitsevalla usealla ympäristöluvanvaraisella toiminnalla on sellainen tekninen ja toiminnallinen yhteys, että niiden ympäristövaikutuksia tai jätehuoltoa on tarpeen tarkastella yhdessä, ympäristönsuojelulain 35 :n 4 momentin mukaisesti toimintoihin on haettava lupaa samanaikaisesti eri lupahakemuksilla tai yhteisesti yhdellä lupahakemuksella.

5 Jos toimintoihin on haettava lupaa siten kuin ympäristönsuojelulain 35 :n 4 momentissa säädetään, eri toimintojen lupa-asian ratkaisee aluehallintovirasto, jos yhdenkin toiminnan lupa-asian ratkaisu kuuluu sen toimivaltaan. Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin 13g) kohdan mukaisesti aluehallintovirasto ratkaisee jätteen ammattimaista tai laitosmaista hyödyntämistä ja käsittelyä koskevan ympäristölupa-asian, jossa hyödynnetään tai käsitellään jätettä vähintään tonnia vuodessa. 5 TOIMINTAA KOSKEV AT L UV AT, SOPIMUKSET J A ALUEEN KAAVOITUSTI- LANNE Oulun kaupungin ympäristölautakunta on myöntänyt Lemminkäinen Oyj:lle ympäristöluvan (186 ). Päätös on voimassa toistaiseksi. Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on tehtävä mennessä. Lemminkäinen Oyj on vuokrannut kiinteistöt Oulun kaupungilta. Vuokraaika päättyy kiinteistön RN:o osalta ja kiinteistön RN:o osalta Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa aluetta koskee merkintä kk-5 (Oulun seudun laatukäytävä). Merkinnällä osoitetaan Oulun lentoaseman, kaupungin keskusten, yliopiston ja muiden Oulun kaupunkiseudun suurten työpaikka- ja palvelualueiden välistä kaupunkimaisesti rakennettavaa tieja yritysympäristön vyöhykettä. Aluetta koskee myös merkintä A (taajamatoimintojen alue), jolla osoitetaan asumisen, palvelujen, teollisuus- ja muiden työpaikka-alueiden ynnä muiden taajamatoimintojen sijoittumisalue ja laajentumisalueita. Oulun seudun yleiskaavassa aluetta koskee merkintä T (teollisuus- ja varastoalue). Alue on varattu teollisuustoiminnalle ja siihen liittyvälle varastoinnille. Lisäksi alueelle saa sijoittaa pääkäyttötarkoitusta palvelevia muita tiloja, kuten toimisto- ja terminaalitiloja. Alueen ympäristö on pääosin kaavoitettu teollisuus- ja varastoalueeksi tai työpaikka-alueeksi. Läheisyydessä on myös palvelujen, hallinnon ja kaupan alueeksi kaavoitettua aluetta. Ruskon asemakaavassa alue on osoitettu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi. Lähin ympäristö on osoitettu teollisuus-, varastorakennusten ja liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi lukuun ottamatta Posanperän alueelle kaavoitettua erillistalojen pientaloaluetta noin 500 metrin päässä laitoksesta. Lähin koulu on Korvensuoralla noin 1,4 kilometrin etäisyydellä. Alueen pohjoispuolella noin 800 metrin etäisyydellä sijaitsee Ruskon jätekeskus. LAITOKSEN TOIMINTA Toiminta-ajat Asfalttia valmistetaan vuosittain pääsääntöisesti Sääolosuhteiden mukaan asfalttimassan valmistus voidaan aloittaa jo maaliskuussa. Poikkeuksellisissa tilanteissa, esimerkiksi katualueiden vaurioita korjattaessa, massaa valmistetaan myös talvella. Asfalttiaseman normaalina toiminta-aikana massaa tehdään myös viikonloppuisin ja öisin, mutta kierrätysasfalttia ei silloin murskata.

6 6 Yleiskuvaus toiminnasta Asfalttiasema on toiminut samalla alueella vuodesta 1975 lähtien. Nykyisen alueen pohjoispuolelta on vuokrattu toiminnalle noin 2,5 hehtaarin lisäalue vuonna Kiinteistöllä on korjaamorakennus, huoltorakennus, toimistorakennus, vaakarakennus, parakkilaboratorio, varastokenttiä ja varastoja. Alue toimii päällystyksen keskuskorjaamona ja -varastona. Korjaamon toiminta rajoittuu pääasiassa talvikauteen. Asfaltin valmistus Asfalttimassoja valmistetaan murskeesta, bitumista ja täytejauheesta. Asemaa käytetään pääosin päällystyskautena toukokuusta lokakuun loppuun. Tuotantomäärä vaihtelee vuosittain tuotantokauden mukaan. Tuotantomäärä on korkeintaan tonnia ja keskimäärin tonnia vuodessa. Kiviaines tuodaan alueelle kuorma-autoilla ja varastoidaan kasoihin. Bitumi ja täyteaine tuodaan asemalle säiliöautoilla. Täytejauheena käytetään kalkkifilleriä. Kiviaines syötetään varastokasoista pyöräkuormaajalla asfalttiaseman kiviaineksen syöttösiiloihin, joista kiviaines annostellaan kuljetushihnaa pitkin kiviainesrumpuun. Kiviainesrummussa kiviaines kuivataan ja kuumennetaan öljypolttimella. Rummusta kiviaines nostetaan kuumaelevaattorilla seulastoon. Alipaineistetulla seulastolla kuuma kiviaines seulotaan ja punnitaan vaakojen kautta sekoittimeen. Omista siiloistaan omien vaakojensa kautta sekoittimeen tulee myös bitumi ja sideaine. Sekoittimessa materiaalit sekoitetaan asfalttimassaksi. Valmis asfalttimassa tiputetaan kuormaautojen lavoille työmaalle kuljetettavaksi tai se kuljetetaan massaradalla asfaltin massasiiloihin odottamaan kuorma-autokuljetusta. Prosessi on suljettu, ja kuumennuksessa syntynyt ilma johdetaan tekstiilisuodattimiin, joissa ilmasta otetaan talteen pölyhiukkaset. Pöly johdetaan suodatinpölysäiliöön, josta se johdetaan takaisin prosessiin. Puhdistunut ilma johdetaan piipusta ilmaan. Kierrätysasfaltin vastaanotto, murskaus ja hyödyntäminen Kierrätysasfalttia syntyy, kun vanhaa asfalttia poistetaan piha- ja katualueiden pohjatöissä tai kun tehdään uutta päällystettä. Laitosalueelle tuodaan vuosittain enintään tonnia valmiiksi murskattua kierrätysasfalttia, ja tonnia kierrätysasfalttia murskataan koneasema-alueella. Asfalttiasemalla on valmius lisätä asfaltin joukkoon kierrätysasfalttia. Asfalttimurske syötetään asfalttiasemalle, jossa siitä valmistetaan uusioasfalttia. Tällöin kiviaines syötetään niin sanotun RC-rummun kautta, jossa asfalttimurske kuumennetaan omassa rummussaan ja lisätään prosessiin sekoittajassa. RC-rummussa kierrätysasfaltin kuumennuksessa syntyvät savukaasut johdetaan kiviainesrumpuun, jossa ne palavat, ja tämän jälkeen ne puhdistetaan kuten muu ilma. Uusioasfaltin valmistuksessa säästetään neitseellisiä raaka-aineita. Kierrätysasfaltin käyttö ei lisää laitoksen energiankulutusta. Liikenteestä aiheutuvaa kulutusta pyritään tehostamaan siten, että kierrätysasfalttimursketta tuodaan alueelle mahdollisimman paljon paluukuormina.

7 Murskaaminen on nykyiseen toimintaa nähden uusi toiminto. Murskausyksikkö tuodaan alueelle, kun murskattavaa pala-asfalttia on kertynyt riittävästi. Kierrätysasfalttia murskataan 5 10 päivänä vuodessa. Asfalttia murskataan kiinteistön itäreunassa, ja murskekasat sijoitetaan murskauspaikan länsipuolelle ja uudelle vuokra-alueelle. Asfaltti murskataan kierrätysmateriaalien murskaukseen sopivalla tela-alustaisella iskupalkkimurskaimella, jossa on murskaimen lisäksi kuljettimet ja seulat. Energia murskaimelle tuotetaan kevyellä polttoöljyllä toimivalla aggregaatilla. 7 Tuotanto ja käytettävät raaka-aineet Toiminnassa syntyvät tuotteet on esitetty seuraavassa taulukossa. Tuote Tuotanto (t/vrk) Arvioitu vuosituotanto (t/vrk) keskiarvo maksimi keskiarvo maksimi Asfalttimassat Asfalttimurske Toiminnassa käytettävät raaka-aineet on esitetty seuraavassa taulukossa. Käytettävä aine Keskimääräinen kulutus (t/v) Maksimikulutus (t/v) Raskas polttoöljy, asfalttiasema Kevyt polttoöljy Bitumi Kalkkifilleri Selluloosakuitu Voiteluöljy (l/a) Kevyt polttoöljy, murskaus 5 10 Kiviainesta käytetään laitoksella vuosittain noin tonnia. Kiviaines tuodaan laitokselle valmiiksi murskattuna. Nestekaasua käytetään koneasemalla noin kg vuodessa. Asfalttiasemalla käytettävän raskaan polttoöljyn rikkipitoisuus on 0,8 %. Toiminnassa käytetään myös sähköä, jota vuonna 2010 kului 613 MWh. Varastointi Kiviaines varastoidaan kuormausetäisyydelle asfalttiaseman varastokasoihin tai uudelle vuokra-alueelle. Varastokasat sijaitsevat asfaltilla tai murskepohjalla. Prosessissa käytettävä sideaine, bitumi, varastoidaan kolmeen lämpöeristettyyn teräksiseen pystysäiliöön. Bitumi tuodaan asemalle säiliöautoilla ja pumpataan säiliöihin. Prosessissa käytettävä täytejauhe, kalkkifilleri, varastoidaan yhteen sadan tonnin teräksiseen pystysäiliöön, johon se puhalletaan säiliöautosta. Prosessiin takaisin johdettava pöly varastoidaan väliaikaisesti 60 tonnin suodatinpölysäiliöön. Kierrätysasfaltti syötetään pyöräkuormaajalla omaan syöttösiiloonsa, josta rouhe nostetaan kylmäelevaattorilla seulastoon.

8 8 Säiliöiden koot ovat: bitumi 3 x 100 tonnia bitumiemulsio 17 m 3 kalkkifilleri 100 tonnia raskas polttoöljy 70 m 3, kaksoisvaipparakenteinen terässäiliö kevyt polttoöljy 30 m 3, kaksoisvaipparakenteinen terässäiliö murskauslaitteen mukana kulkeva oma 10 m 3 :n kaksoisvaippainen tai katetulla suoja-altaalla oleva säiliö Öljytuotteita säilytetään lukitussa huoltohallissa tai lukituissa varastokopeissa niille varatuissa varastointiosissa valuma-altaissa. Jäteöljyt säilytetään omissa kaksoisvaipallisissa säiliöissä korjaamorakennuksen edustalla kahdessa säiliössä. Yksi jätesäiliö on hallissa. Nestekaasu varastoidaan lukollisessa kaasuvarastossa. Pieniä määriä pesuliuottimia säilytetään korjaamohallissa. Liikenne Asfalttiasematoiminnassa liikkuu noin perävaunullista kuorma-autoa päivässä. Tämän lisäksi henkilöautoliikennettä on noin viisi ajoneuvoa tunnissa. Bitumia tuodaan keskimäärin kolmella perävaunullisella kuormaautolla päivässä. Bitumia tuodaan joskus toiminta-ajan ulkopuolella. Kalkkifilleriä tuodaan asemalle keskimäärin kahdella kuorma-autolla päivässä. Raskasta polttoöljyä tuodaan noin yksi nuppiauto viikossa. Autoliikenne ajoittuu päiväaikaan. Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) ja ympäristön kannalta paras käytäntö (BEP) Asfalttiaseman korjausten ja huoltojen yhteydessä uusitaan aseman varustetasoa tarpeen mukaan, kun tekniikka kehittyy. Asemalla käytetään normaalia toimialan kalustoa. Ympäristöjohtamisjärjestelmä Lemminkäinen Infra Oy:lle on myönnetty ISO 9002 laatujärjestelmäsertifikaatti, ISO ympäristöjärjestelmäsertifikaatti ja OHSAS työterveys- ja turvallisuusjärjestelmäsertifikaatti. Energiatehokkuus Lähes kaikki asfalttiaseman käyttölaitteet toimivat sähköllä ja kaikkia suurempia sähkömoottoreita ohjataan taajuusmuuttajilla. Niillä estetään sähkömoottoreita käynnistettäessä syntyvät virtapiikit. Lisäksi sähkömoottoreiden pyörintänopeutta voidaan säätää siten, että saavutetaan niiden mahdollisimman energiatehokas käyttö. Asemalla olevassa pääkeskuksessa on kompensointiparistot, jotka poistavat sähkömoottoreiden synnyttämää loistehoa. Kaikki edellä mainitut toimenpiteet pienentävät sähköverkon kuormitusta huomattavasti ja vähentävät asfalttiaseman meluhaittoja, koska moottorei-

9 ta ei pyöritetä jatkuvasti kovalla nimellisnopeudella vaan ainoastaan tarpeen mukaan. 9 YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN Päästöt maaperään ja pohjaveteen Asfalttiaseman alue on asfaltoitu. Asema-alueella ja polttoainesäiliöalueella on sadevesikaivot, joista vedet ohjataan öljynerotusjärjestelmän kautta avo-ojaan. Muilta alueilta hulevedet johdetaan pintavaluntana avo-ojaan. Korjaamon, vaakarakennuksen ja toimiston jätevedet johdetaan kaupungin jätevesiverkostoon. Pesuhallin viemärilinjassa on oma öljynerotuskaivo. Öljynerottimet ovat I-luokan laitteita. Raskas ja kevyt polttoöljy, bitumi, bitumiemulsio ja kalkkifilleri puretaan asfaltoidulla alueella. Polttoainesäiliöt on sijoitettu asfaltoidulle alueelle. Mahdollisten öljyvahinkojen varalta laitosalueella säilytetään riittävä määrä öljynimeytysainetta, esimerkiksi öljynimeytysturvetta. Bitumi ei ole vesiliukoista, joten maahan joutuessaan se jähmettyy nopeasti ja se voidaan poistaa maan pinnalta. Kierrätysasfalttikasat pääsääntöisesti peitetään. Olosuhteet ovat samat kuin asfaltin ollessa pinnoitteena tiellä, pihalla tai kadulla. Työkoneita, muun muassa levityskalusto, huolletaan vain huoltohallissa betonilattian päällä. Asfalttiasemaa huolletaan ajoittain päällystetyllä asema-alueella. Työkoneet pestään yleensä korjaamon pesuhallissa. Melu ja tärinä Asfaltin valmistuksessa melua aiheuttavat kuormaaja, kuivausrumpu, rummun imuri, polttimet, seulatasot, kompressori ja autoliikenne. Asfalttiaseman melu on tasaista ja matalataajuista. Melua esiintyy toiminta-ajan puitteissa laitteiden käydessä. Asfalttiasemien ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelu -julkaisun mukaan melutaso asfalttiaseman vieressä on keskimäärin 77 db. Alueella vuosina 2003 ja 2004 tehtyjen melumittausten mukaan melu on 50 metrin päässä laitoksesta ollut vuonna 2003 suurimmillaan 73 db ja vuonna 2004 suurimmillaan 74 db. Nämä on mitattu laitoksesta pohjoiseen. Muihin ilmansuuntiin päin melupäästö oli huomattavasti alhaisempi, esimerkiksi vuonna 2003 alhaisin melutaso oli 65 db länteen päin. Murskauslaitteen äänitehotaso on asfalttiasemaa korkeampi. Murskauksessa melua aiheuttavat erityisesti murskain ja seulat. Melua syntyy, kun laitos on käynnissä. Laitos on alueella 5 10 päivänä vuodessa. Murskaus aiheuttaa 85 db:n melutason enimmillään noin 20 metrin päähän laitoksesta. Murskevarastokasoilla voidaan estää melun leviämistä. Myös kiinteistön muut rakenteet estävät melun leviämistä ympäristöön. Asutuksen kohdalla melutaso laskee alle 55 db:n.

10 10 Päästöt ilmaan Asfalttiasemalla syntyy vähäisessä määrin leijuvaa ja laskeutuvaa pölyä. Lisäksi ilmaan pääsee hiilidioksidia, rikkidioksidia ja typen oksideja. Uusioasfaltin valmistus ei lisää päästöjä merkittävästi. Asfalttiaseman piipun korkeus on 18 metriä. Asfalttiaseman toiminnan laskennalliset päästöt ilmaan on esitetty seuraavassa taulukossa. Päästö Vuosipäästö enintään t/v Keskimääräinen vuosipäästö t/v Suurin tuntipäästö kg/h Suurin vuorokausipäästö kg/vrk CO SO NO x Hiukkaset Murskauslaitoksen laskennalliset päästöt ilmaan on esitetty seuraavassa taulukossa. Päästö Vuosipäästö enintään t/v Keskimääräinen vuosipäästö t/v Suurin tuntipäästö kg/h Suurin vuorokausipäästö kg/vrk CO SO 2 0,01 0,01 0,2 3 NO x 0,01 0,01 0,2 3,5 Hiukkaset 0,12 0, Asfalttimassan valmistuksessa kivimateriaalin lämpötilaa tarkkaillaan. Aseman hoitaja valvoo, ettei kiviaines ole bitumiin sekoitettaessa liian kuumaa, ettei aiheutuisi polyaromaattisia hiilivety(pah)-päästöjä. Kiviaineksen lämpötila pidetään kohdallaan myös polton optimoimiseksi ja pussisuodattimien reikiintymisen estämiseksi. Pölysuojaukseltaan A-luokan asfalttiaseman ympäristössä ilman leijuvan pölyn pitoisuus, leijuma, pienenee 150 metrin etäisyydellä alle pitoisuuden 0,4 mg/m 3. Kiviaineksen kuivauksessa syntyvä pöly imetään A-luokan pölynpoistolaitokseen, jossa pöly erotetaan tekstiilisuodattimilla. Kivipöly johdetaan suodattimelta 60 tonnin varastosiiloon ja sieltä punnittuna asfaltin valmistukseen. Prosessista ei tule poistettavaa jätettä. Kiviaineksille on lokeroitu varastokatos. Liikenteen aiheuttamaa pölyämistä on minimoitu päällystämällä liikennealueet ja asfalttiasema-alue. Ne pidetään puhtaana harjaamalla niitä tarpeen vaatiessa. Päällystämätön alue kastellaan ja suolataan tarvittaessa. Kierrätysasfaltin murskauksesta ei synny paljon pölyä, koska asfaltissa on bitumia ja kosteutta. Materiaalia ei kastella, koska märkänä se aiheuttaa asfaltin valmistuksessa enemmän päästöjä.

11 11 Toiminnassa syntyvät jätteet Toiminnassa muodostuvat jätteet on esitetty seuraavassa taulukossa. Jäte Määrä Varastointitapa ja toimituspaikka Metalliromu 1 t/v Erillinen siirtolava. Toimitetaan kierrätykseen. Talousjäte 1 t/v Kannellinen keräysastia. Jäteyritys vie käsittelyyn. Jäteöljy, asfalttiasema 0,3 t/v Suoja-altaallinen säiliö. Luvat omaava keräilijä kuljettaa ongelmajätekäsittelyyn. Jäteöljy, korjaamo 7,5 t/v Suoja-altaallinen säiliö. Luvat omaava keräilijä kuljettaa ongelmajätekäsittelyyn. Akut 35 kpl/v Varastointi korjaamohallissa. Luvat omaava keräilijä kuljettaa ongelmajätekäsittelyyn. Loisteputket 50 kpl/v Varastointi korjaamohallissa. Luvat omaava keräilijä kuljettaa ongelmajätekäsittelyyn. Jäteöljyä säilytetään korjaamohallin ulkopuolella kahdessa litran keräysastiassa. Astiat on katettu ja sijoitettu suoja-altaisiin. Hallissa on yksi litran jäteöljysäiliö. Öljynsuodattimet, trasselit ja muut kiinteät öljyjätteet, paristot, akut ja loisteputket varastoidaan samaan halliin erillisissä keräysastioissa. Keräysastiat ovat valuma-altaallisia. Ongelmajätteistä pidetään kirjanpitoa. Kaikki ongelmajätteet säilytetään lukituissa tiloissa, joihin sadeveden pääsy on estetty. Ongelmajätteet lajitellaan ja hoidetaan eteenpäin asianmukaiseen ja luvat omaavaan keräyspisteeseen. LAITOKSEN YMPÄRISTÖ JA TOIMINNAN VAIKUTUKSET SIIHEN Alue ei sijaitse tärkeällä pohjavesialueella. Lähin luonnonsuojelualue, Huutilampi, sijaitsee yli kahden kilometrin päässä laitoksesta. Laitosalueen pintavedet johdetaan alueen etelä- ja pohjoisosassa kulkeviin avo-ojiin. Asfalttiaseman ja polttoainesäiliöiden alue on asfaltoitu ja hulevedet kulkevat öljynerotuskaivon kautta. Pintaveden virtaussuunta alueella on lähteen kohti Pyykösjärveä. Lähimmät asuintalot sijaitsevat noin 550 metrin päässä laitoksesta kaakkoon Posanperän asutusalueella. TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU Asfalttiaseman tuotantoprosessia valvoo aseman hoitaja, joka työskentelee ohjaamovaunussa. Sen ohjauspöydästä käynnistetään kaikki toimintayksiköt ja hoidetaan niiden säädöt. Ohjaamovaunun tietokoneen ja mittareiden avulla seurataan automaattista massan valmistusta. Menetelmä on toimintavarma ja käyttöhäiriöitä ei juuri esiinny. Mahdollisten häiriöiden esiintyessä tuotanto voidaan kuitenkin keskeyttää hätä/seis -kytkimestä, jolloin myös poltin sammuu. Kiviaineksen kuivattamisen pölynpoiston tekstiilisuodattimet tarkastetaan täydellisesti tuotantokauden ulkopuolella. Tuotannon aikana asfalttiaseman ohjauskopista tarkkaillaan puhdistimien lämpötilaa eri pisteissä ja likaisen

12 ja puhtaan puolen paine-eroa. Kun paine kasvaa, suodatin puhdistetaan vastailmapuhalluksella. Puhdistus tapahtuu automaattisesti noin 3 10 minuutin välein. Käyttötarkkailua tehdään päivittäin. Asfalttiasemalla ja murskausasemalla on omat päiväkirjat. Päiväkirjasta ilmenevät päivittäin valmistetut asfalttimäärät, aseman toiminta-aika, tuotantolajikkeet, käytetyt raaka-aineet ja ongelmajätetiedot. Työmaapäiväkirjaan kirjataan merkittävät häiriöt. Oksidien määrää seurataan käytetyn polttoaineen ominaispitoisuuden ja polttoainemäärän pohjalta. Aseman mittauslaitteet tarkastetaan vuosittain Lemminkäisen laatusertifikaatin mukaisesti. Asfalttiasemalla mitataan pölypäästöt kerran työkaudessa. 12 POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VAR AUTUMINEN Materiaalin varastointiin ja asfaltin valmistukseen ei liity merkittäviä onnettomuusriskejä. Toiminnan ympäristöriskeihin varaudutaan suojelun suunnittelulla vahinkotapauksia varten, sattuneiden onnettomuuksien tutkinnalla ja henkilöstön koulutuksella. Ohjaamovaunun tietokoneen ja mittareiden avulla seurataan automaattista massan valmistusta. Menetelmä on erittäin toimintavarma, eikä käyttöhäiriöitä juuri esiinny. Aseman toiminta voidaan kuitenkin häiriötilanteessa pysäyttää eri tilanteissa. Tulipalon varalta asfalttiasemalla on viranomaisen määräämä alkusammutuskalusto. Henkilökunta on saanut opastuksen alkusammutuskaluston käyttöön. Asemalla on toiminta-aikana viikoittainen työturvallisuustarkastus. Henkilökunnalle järjestetään myös ensiapukursseja, joiden yhteydessä käydään läpi aseman käyttöturvallisuus. Pölysuodatinta ei voi asfalttiaseman toimiessa ohittaa. Laitteiston toimintaa seurataan jatkuvasti ja laitteisto tarkastetaan päivittäishuollon yhteydessä. Perushuolto tehdään talvihuollon yhteydessä. Häiriö- ja onnettomuustilanteissa henkilökunta tekee tarvittavat ilmoitukset Oulun kaupungin viranomaisille. LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Lupahakemuksen täydennykset Hakemusta on täydennetty muun muassa murskaustiedoilla, olemassa olevien öljynerotuskaivojen tiedoilla, ilmaan johdettavien päästöjen mittauspöytäkirjalla ja melutiedoilla, asianosaistiedoilla, päästö- ja melumittauksilla sekä toiminta-aikatiedoilla ja asfalttijätteen kertavarastointimäärätiedoilla. Tarkastuskäynnin yhteydessä sovitut täydennykset (vuokrasopimus lisäalueesta, Lemminkäinen Infra Oy:n energiapolitiikka asfalttiasemilla, yleiskartta koko tuotantoalueesta, asfalttiaseman vuoden 2010 sähkönkulutus) ja esitys vakuudesta ovat saapuneet

13 13 Lupahakemuksesta tiedottaminen Hakemus on annettu tiedoksi kuuluttamalla aluehallintovirastossa ja Oulun kaupungissa ja kirjeellä asianosaisille. Kuulutuksen julkaisemisesta on ilmoitettu sanomalehti Kalevassa. Aluehallintovirasto on pyytänyt hakemuksesta lausunnon Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen (jäljempänä ELY-keskus) ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelta, Oulun kaupungilta ja Oulun kaupungin ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomaisilta. Lausunnot 1. ELY-keskus ELY-keskus on todennut, että hakemuksessa ei mainita, mistä asfaltin valmistuksessa täyteaineena käytettävä lentotuhka tulee ja kuinka paljon tuhkaa käytetään. ELY-keskuksella ei ole tiedossa omalla toiminta-alueella laitoksia, jotka toimittaisivat tuhkaa hyötykäyttöön asfaltin valmistukseen. ELY-keskuksen mielestä tuhkan käytölle ei sinänsä ole estettä, mutta käyttö tulee tarkastella ympäristöluvassa siten, että tuhkan toimittajan velvollisuudet jätteiden luovuttamisesta täyttyvät. Hakemuksessa ei ole esitetty tietoa öljynerotuskaivon tehokkuudesta, joten ympäristöluvassa on annettava velvoite hiilivetypitoisuuden mittaamisesta ja tarvittaessa öljynerotuksen tehostamisesta. Valtioneuvoston asetus nro 448/2010 edellyttää asfalttiasemilta päästömittauksia. ELY-keskus on esittänyt, että mittaukset tulee teettää ulkopuolisella asiantuntijalla. Mittausten ja mittaustulosten raportointiin tulee kiinnittää erityistä huomiota, jotta tulosten perusteella voidaan arvioida aseman ympäristövaikutuksia. Lupahakemuksen liitteenä olevat taulukot mittauksista ja mittaustuloksista ovat liian suppeat tulosten arvioimiseksi. Valtioneuvoston asetuksen mukaan asfalttiasemien toiminnasta on raportoitava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Sälpätien asfalttiaseman toiminta on luvanvaraista jäteasfaltin käytön vuoksi, ja valvovana viranomaisena toimii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, joten raportointi on tässä tapauksessa toimitettava myös ELY-keskukselle. 2. Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtokunta Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtokunta (jäljempänä ympäristötoimi) toimii Oulun kaupungin ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomaisena. Ympäristötoimi on todennut, että asfalttiaseman nykyisestä toiminnasta ei ole tullut valituksia eikä tarkastuksilla ole ilmennyt erityistä huomautettavaa. Kyseessä on kuitenkin kiinteä asfalttiasema kaupunkirakenteen sisällä, minkä vuoksi haitallisten ympäristövaikutusten estämiseen toiminnan laajentuessa tulee kiinnittää erityistä huomiota. Kun toiminta järjestetään valtioneuvoston asetuksen nro 448/2010 mukaisesti, mainittavia haittoja ei ympäristötoimen käsityksen mukaan ole odotettavissa. Laitosalueen hulevesien käsittelyyn liittyvät järjestelyt eivät käy hakemusasiakirjoissa riittävästi ilmi, joten lupaviranomaisen on kiinnitettävä erityistä huomiota hulevesien johtamiseen ja niiden tarkkailuun.

14 Asfalttiasemalla on otettu käyttöön RC-yksikkö melumittausten teon jälkeen. Ympäristötoimi on esittänyt, että melun leviäminen on selvitettävä ainakin kerran. Myös kierrätysasfaltin murskaamisesta aiheutuvan melun leviämistä on syytä selvittää. Tarvittaessa lupaviranomaisen on voitava rajoittaa meluhaittoja esimerkiksi rajoittamalla murskausta ajallisesti. 14 Hakijan kuuleminen ja vastine Luvan haltija on saapuneessa vastineessaan todennut, että toiminnassa noudatetaan voimassa olevia lakeja, asetuksia ja lupamääräyksiä. Toiminnassa ei ylitetä sallittuja melulle ja pölylle asetettuja rajaarvoja lähimmässä häiriintyvässä kohteessa. Melun ja pölyn osalta tehdään tarvittaessa konsultilla mittaukset toiminnan alkaessa. Hakemuksessa virheellisesti mainittua lentotuhkan käyttöä ei ole Sälpätien asfalttiasemalla, eikä sen käyttöä tarvitse tarkastella tässä kohteessa. Toiminnasta tullaan raportoimaan lupamääräysten mukaisesti Pohjois- Pohjanmaan ELY-keskukselle ja Oulun kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Tarkastus Hakemuksen johdosta on tehty tarkastus Läsnä olivat aluehallintoviraston edustajien lisäksi hakijan, ELY-keskuksen ja Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtokunnan edustajat. Tarkastuspöytäkirja on liitetty asiakirjoihin. Tarkastuksessa sovittiin, että yhtiö toimittaa aluehallintovirastolle lisäselvityksenä uuden vuokra-alueen tiedot ja piirroksen, miten varastointitoiminta sijoittuu siihen, esityksen ja perustelut vakuuden määrästä, tiedot sähkönkulutuksesta ja konsernin yleiset periaatteet sähkömoottorihankinnoista. Yhtiö ilmoitti, että ulkopuolinen mittaaja tekee melu- ja pölymittaukset kesällä 2011, kun työt (myös RC-yksikkö ja murskaus) ovat käynnissä. Myös melumallinnus laaditaan. A L U E H A L L I N T O V I R A S T O N R A T K A I S U YMPÄRISTÖLUPARATKAISU Aluehallintovirasto tarkastaa Lemminkäinen Infra Oy:n toistaiseksi voimassa olevaksi myönnetyn asfalttiaseman ympäristöluvan lupamääräykset. Lisäksi päätöksessä otetaan huomioon toiminnan olennainen muuttaminen ja myönnetään ympäristölupa kierrätysasfaltin käsittelyyn ja hyödyntämiseen sekä työkonevarikolle. Luvan haltijan on noudatettava jäljempänä ilmeneviä lupamääräyksiä.

15 15 LUPAMÄÄRÄYKSET Määräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi Toiminnan kapasiteetti ja toiminta-aika 1. Asfalttimassaa saa valmistaa enintään tonnia vuodessa. Kierrätysasfalttia (jätenimike ) saa vastaanottaa alueelle, murskata ja hyödyntää asfaltin valmistukseen enintään tonnia vuodessa. Kierrätysasfaltin kertavarastointimäärä saa olla enintään tonnia, ja sitä saa varastoida alueella korkeintaan kolmen vuoden ajan ennen sen hyödyntämistä. 2. Kierrätysasfalttia saa murskata vain maanantaista perjantaihin klo 7 22 korkeintaan 10 arkipäivänä vuodessa. Murskauksen aloittamisajankohta on ilmoitettava ELY-keskukselle vähintään viikkoa ennen toiminnan aloittamista. Melu ja tärinä 3. Kierrätysasfaltti on murskattava kiviainesvarastorakennuksen ja asfalttiaseman välisellä alueella. Asfalttiaseman ja murskaamon toiminnasta aiheutuvaa melua ja tärinää on estettävä melulähteiden koteloinneilla, melua aiheuttavien laitteiden ja koneiden värähteleviä pintoja vaimentamalla tai muuten ympäristön kannalta parhaan käytännön tai parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukaisesti. 4. Toiminnasta aiheutuvat melupäästöt on mitattava. Mittaustulosten perusteella on laadittava leviämismallilaskelma vuoden 2011 loppuun mennessä tai vuoden kuluessa siitä, kun kierrätysasfaltin murskaus ja käyttö asfaltin valmistukseen on aloitettu. Melupäästöjen mittaussuunnitelma on toimitettava hyväksyttäväksi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle ennen mittauksia. Mittaukset on teetettävä ulkopuolisella asiantuntijalla. Mikäli leviämismallilaskelman perusteella toiminnasta voi aiheutua asumiselle tarkoitetuilla alueilla melutasojen 55 dba (päivällä klo 7 22) tai 50 dba (yöllä klo 22 7) ylittymistä, luvan saajan on toimitettava aluehallintovirastoon suunnitelma melupäästöjen alentamiseksi kuuden kuukauden kuluessa leviämismallin valmistumisesta. 5. Säännöllisillä tarkastuksilla, huolloilla ja tarvittaessa laitteistojen uusimisella on huolehdittava, että toiminnan melua aiheuttavien laitteiden tai toimintojen melupäästöt ovat mahdollisimman vähäiset. Yksittäisiä prosessilaitteita ja rakenteita uusittaessa sekä työmenetelmiä kehitettäessä on huolehdittava melupäästöjen rajoittamisesta niin, ettei muutoksilla lisätä toiminnan aiheuttamaa ympäristömelua. Käyttöön otettavien uusien melua aiheuttavien laitteiden tai nykyisten laitteiden melua lisäävistä muutoksista aiheutuva vaikutus ympäristön melutasoihin on arvioitava melupäästöjen mittauksilla ja, jos mittausten mukaan melupäästö selvästi kasvaa, melun leviämismallilaskelman päivittämisellä.

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Kuusamon Autohajottamo T. Bergbackan ympäristölupapäätösten muuttaminen, Kuusamo Kuusamon Autohajottamo

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 129/12/1 Dnro PSAVI/75/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 129/12/1 Dnro PSAVI/75/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 129/12/1 Dnro PSAVI/75/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012 ASIA LUVAN HAKIJA Romuajoneuvojen vastaanottoa ja varastointia koskevan ympäristöluvan muuttaminen, Kiiminki Päätös

Lisätiedot

Asfalttiaseman ja kierrätysasfaltin uusiokäytön sekä kallion louhinnan ja murskauksen ympäristölupa, Leppävirta.

Asfalttiaseman ja kierrätysasfaltin uusiokäytön sekä kallion louhinnan ja murskauksen ympäristölupa, Leppävirta. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 70/10/1 Dnro ISAVI/100/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 18.8.2010 ASIA HAKIJA Asfalttiaseman ja kierrätysasfaltin uusiokäytön sekä kallion louhinnan ja

Lisätiedot

Päätös Nro 24/2010/2 Dnro ESAVI/177/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 16.6.2010

Päätös Nro 24/2010/2 Dnro ESAVI/177/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 16.6.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 24/2010/2 Dnro ESAVI/177/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.6.2010 ASIA Päätös Helsingin Talosiirto Oy:n Vantaan Petikon betonipurkujätteen käsittelylaitoksen toimintaa koskevan

Lisätiedot

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 ASIA Tapiolan jäähdytyslaitoksen ja CPS-järjestelmän varavoimakoneiden toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 PÄÄTÖS Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 ASIA HAKIJA LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh. 0295 018 450 Vaasan päätoimipaikka

Lisätiedot

11 Aluehallintovirasto

11 Aluehallintovirasto 11 Aluehallintovirasto Ympäristöluvat YMPJAOSTö J 1 I I E 3 LUPAPÄÄTÖS Nro 1141201311 Dnro PSAVI/14104.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.12.2013 1 ASIA Jätteiden laitos- ja ammattimainen käsittely ja

Lisätiedot

HAKIJA, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

HAKIJA, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Ympäristöterveyslautakunta 8 03.04.2014 Teijo Makkosen ympäristölupapäätös kallion louhintaa ja murskausta, asfalttiasemaa sekä kierrätysasfaltin, purkubetonin ja purkutiilen varastointia ja käsittelyä

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2011/1 Dnro ESAVI/19/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista,

Lisätiedot

LUVAN HAKIJA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI

LUVAN HAKIJA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 1 Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristö- ja rakennuslautakunta 24.4.2014 36 Dnro 524/11.01.00/2013 Annettu julkipanon jälkeen 2.5.2014 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen 1(15) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÄÄTÖS RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kemianteollisuuden

Lisätiedot

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön.

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Diaarinro Karp 1491/2012 Antopäivä 13.11.2012 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 17.10.2012 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 17.10.2012 jälkeen 1(18) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 17.10.2012 jälkeen I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.3.2014 2343/11.01.00/2014

80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.3.2014 2343/11.01.00/2014 1 JOENSUUN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Rakennus- ja ympäristölautakunta 19.3.2014 39 Muuntamontie 6 Annettu julkipanon jälkeen 80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.3.2014 2343/11.01.00/2014

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 1 JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 ASIA HAKIJA PURKUTYÖT LEHTI OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Janne Halonen, puhelin 0400 577 242

Yhteyshenkilö: Janne Halonen, puhelin 0400 577 242 sivu 1 Viranomaisltk 18.2.2014 9 liite 4 1 Ympäristölupahakemus 1.1 Luvan hakija Janne Halonen, Y-tunnus 1194051-6 Niementie 60 71890 Hamula Yhteyshenkilö: Janne Halonen, puhelin 0400 577 242 1.2 Laitoksen

Lisätiedot

Valmistelijat vs. ympäristötarkastaja Anu Onjukka ja ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen:

Valmistelijat vs. ympäristötarkastaja Anu Onjukka ja ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen: MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Suensaarenkatu 4 95400 Tornio YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1/2014 Annetaan julkipanon jälkeen 1.4.2014 Dnro: 268/11.01.06/2014 MELAYMP 25.3.2014 x TAALOVAARA GROUP OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

Päätös. Nro 32/2011/2 Dnro ESAVI/245/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011 ASIA

Päätös. Nro 32/2011/2 Dnro ESAVI/245/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011 ASIA Etelä-Suomi Päätös Nro 32/2011/2 Dnro ESAVI/245/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Lemminkäinen Infra

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 11.10.2012 196 Dnro 424/67/678/2005 Annettu julkipanon jälkeen 18.10.2012

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 11.10.2012 196 Dnro 424/67/678/2005 Annettu julkipanon jälkeen 18.10.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 11.10.2012 196 Dnro 424/67/678/2005 Annettu julkipanon jälkeen 18.10.2012 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta koskien

Lisätiedot

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 ASIA Päätös Vantaan kaupungin ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

1/20 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta 26.9.2013 Dnro 284/11.01.00/2013 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.

1/20 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta 26.9.2013 Dnro 284/11.01.00/2013 Annettu julkipanon jälkeen 2.10. 1/20 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta 26.9.2013 Dnro 284/11.01.00/2013 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2013 Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka

Lisätiedot

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 11/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Uudenmaan Laatumetalli

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta hakemuksesta koskien polttonesteiden jakeluaseman ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista.

Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta hakemuksesta koskien polttonesteiden jakeluaseman ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista. Lohjan kaupungin ympäristölautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 22.4.2010 76 Dnro 65/67/678/2008 Annettu julkipanon jälkeen 29.4.2010 1 Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta hakemuksesta koskien polttonesteiden

Lisätiedot

ja Kiinteistö Oy Vantaan Maco (Varpukalliontie 9).

ja Kiinteistö Oy Vantaan Maco (Varpukalliontie 9). Etelä-Suomi Päätös Nro 151/2013/1 Dnro ESAVI/308/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1.8.2013 ASIA HAKIJA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee betoni- ja tiilijätteen sekä puuhakkeen murskaustoimintaa

Lisätiedot

ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere

ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 102/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/20/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.7.2012 ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere HAKIJA IonPhasE

Lisätiedot

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) PL 5 Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 ASIA YMPÄRISTÖLUPA LUVAN HAKIJA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 105/11/1 Dnro PSAVI/294/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.10.2011. Kierrätysterminaalin toiminta, Muhos

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 105/11/1 Dnro PSAVI/294/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.10.2011. Kierrätysterminaalin toiminta, Muhos 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 105/11/1 Dnro PSAVI/294/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.10.2011 ASIA Kierrätysterminaalin toiminta, Muhos Päätös sisältää ratkaisun YSL:n 101 :n mukaisesta hakemuksesta toiminnan

Lisätiedot

Päätös Nro 23/2010/1 Dnro ESAVI/59/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 9.6.2010

Päätös Nro 23/2010/1 Dnro ESAVI/59/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 9.6.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 23/2010/1 Dnro ESAVI/59/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 9.6.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Forssan

Lisätiedot