Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2009 217"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Kunnanhallituksen kokoushuone kello Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 165 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 166 Työjärjestyksen hyväksyminen 167 Urmaslahden asemakaavan muutos koskien tiloja Kesäniitty 7:156 (osa), Satuniemi 7:159 (osa) ja Herkkukartano 7:162 (osa) 168 Savon Kuljetus Oy:n lupahakemus maa-ainesten ottamiseen Lahnaniemen kylän tiloilta Hiekkala 2:19 ja Tanila 2: Mikkelin Autokuljetus Oy:n maa-aineslupahakemus Lahnaniemen kylän tilalle Jekunmäki 5: Lausunnon antaminen/kaisa Maria Leitolan poikkeamishakemukseen/luvan myöntäminen 171 Lausunnon antaminen Etelä-Savon Energia Oy:n ympäristölupahakemuksesta 172 Pöyrynkankaan osallistumis- ja arviointisuunnitelman hyväksyminen 173 Hirvensalmen kunnan kouluverkkoselvitys 174 Vuokrasopimusten hyväksyminen/savumaja K. Nevalainen 175 Palvelusuhteen ehtojen määrittäminen/seudullinen sosiaalipäivystys 176 Vanhainkoti-palvelukeskuksen keittiölaitteiden hankinta 177 Veej`jakaja ry:n Pomo?+ -kaudelle myönnettyjen kuntarahoitusosuuksien siirtäminen käytettäväksi Itä-Suomen kalatalousryhmän kehittämisohjelman kuntarahaosuuteen 178 Seudullisen sosiaali- ja terveystoimen muodostaminen 179 Kuopion hallinto-oikeuden päätös koskien Marko Pynnösen tekemää kunnallisvalitusta Hirvensalmen kunnan teknisten palveluiden päävastuualueen johtosäännön hyväksymisestä 180 Ilmoitusasiat Pöytäkirjan nähtävänäpito Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä

2 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 217 Aika: klo Paikka: Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä olleet jäsenet: Kalevi Puukko, pj Jukka Manninen Pentti Pylkkänen Heidi Honkanen Maarit Honkanen Ahti Lindgren Pirkko Luntta Muut läsnäolijat: Esko Kekkonen, kunnanvaltuuston puheenjohtaja Riikka Lång, kunnanvaltuuston I varapuheenjohtaja Juhani Manninen, kunnanvaltuuston II varapuheenjohtaja Seppo Ruhanen, kunnanjohtaja Mervi Simoska, pöytäkirjanpitäjä Petteri Lahdelma, rehtori klo Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 165 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pirkko Luntta ja Jukka Manninen Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Kalevi Puukko puheenjohtaja Mervi Simoska pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastajat, tarkastusaika Pirkko Luntta Jukka Manninen

3 Kunnanhallitus TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Khall 166 Kj Kunnanhallitus hyväksyy tämän esityslistan asioiden käsittelyjärjestykseksi. Päätös Hyväksyttiin. Lisäksi päätettiin käsitellä 181.

4 Kunnanhallitus URMASLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKIEN TILOJA KESÄNIITTY 7:156 (OSA), SATUNIEMI 7:159 (OSA), JA HERKKUKARTANO 7:162 (OSA) Tekn.ltk Suunnittelualue muodostuu Hirvensalmen kunnan Pöyryn kylän tilojen Kesäniitty 7:156, Satuniemi 7:159 ja Herkkukartano 7:162 osa-alueista n. kolmen kilometrin etäisyydellä kuntakeskuksesta pohjoiseen. Kaavan tarkoituksena on saneerata yhteensä noin 12 hehtaarin kokoinen osa-alue nykyisin voimassa olevasta Urmaslahden asemakaavasta maanomistajien esityksen mukaisesti. Pääosin kaavamuutos on lähtenyt liikkeelle alueelle alustavasti suunnitellun harjoitusjäähallin tilatarpeista. Alueelta ei tavattu luonnonarvoiltaan arvokkaita kohteita alkuperäisen asemakaavatyön yhteydessä. Alueelle ei juurikaan kohdistu ulkopuolista virkistyskäyttöä. Kirkonkylältä tuleva ulkoilureitti / hiihtolatu koukkaa Satulinnan pihapiirin kautta. Alueen merkittävin rakennuskanta löytyy Satulinnan matkailualueen ympäristöstä. Rakentamattomat alueet ovat pääosin kunnan omistuksessa. Satulinnan alueen omistaa Kiinteistö Oy Yrttitarha. Seutukaavassa suunnittelualue on merkitty matkailupalvelujen alueeksi (RM 08.01). Alueen oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa kyseinen alue on varattu myös matkailupalveluille (RM). Urmaslahden hyväksytystä asemakaavasta käsitellään uudelleen: - kortteli 300, tontit 2 ja 3 (RM, Matkailua ja siihen liittyvää yritystoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue) sekä 6 ja 7 (AO, erillispientalojen korttelialue) - osa maa- ja metsätalousalueesta, jolla ulkoilun ohjaamistarpeita (MU) Aloite kaavan laatimiseen on tullut kunnalta ja alueen maanomistajalta. Kaavoituksen vireillepanosta tiedotettiin paikallislehdessä kaavoituskatsauksen yhteydessä. Hirvensalmen kunta on käynyt neuvotteluja jäähallin saamiseksi

5 Kunnanhallitus Hirvensalmelle. Hankkeesta on laadittu alustava hankesuunnitelma. Satulinnan koillispuolelle on alustavasti suunniteltu harjoitusjäähallin rakentamista Kiinteistö Oy Yrttitarhan sekä kunnan omistamalle alueelle. Asiasta on alustavasti keskusteltu Etelä-Savon ympäristökeskuksen edustajien kanssa. Alustavissa asemapiirroksissa osa jäähallirakennuksesta sijoittuisi nykyisen kaavan MU-alueelle (maa- ja metsätalousalue, jolla on ulkoilun ohjaamistarpeita). Kaavamuutoksessa voidaan samanaikaisesti tutkia lähialueen muita muutostarpeita yhteistyössä alueen yrittäjien kanssa. Tavoitteena on kehittää Satulinnan aluetta edelleen vetovoimaisemmaksi mm. monipuolistamalla alueen palveluita. Kunnan omistamalla alueella olevien kahden omakotitalotontin (kortteli 300, tontit nro 6 ja 7) poistamista harkitaan, jos ne asettavat rajoitteita alueen matkailukäytön kehittämiselle. Vastaavasti kunnan omistuksessa olevan korttelin 300 matkailukäyttöön varatun RM-tontin nro 2 käyttötarkoitusta ja mahdollisten rakennusten sijoittelua pyritään tarkentamaan (kunnanhallitus ). Alkuperäisen kaavan tehokkuus tontilla nro 3 (e=0,05 -> 0,08) kasvaa huomattavasti jäähallin vaatiman rakennusoikeuden (n krsm²) takia. Kyseinen rakennusoikeus sijoittuu kuitenkin maantien lähistölle alueelle, jolla ei ole merkittäviä maisemallisia tai luonnon arvoja. Samalla alueelta myös poistuu rakennusoikeutta 710 krsm², kun nykyisen kaavan kaksi omakotitalon tonttia poistetaan ja matkailualuetta laajennetaan kyseiselle alueelle. Myös tontin nro 2 tehokkuutta on maltillisesti nostettu (e=0,05 -> 0,06). Suunnittelualueen kokonaisrakennusoikeus kasvaa 4148 krsm², mikä pääosin johtuu jäähallin alustavasta rakennusoikeudesta. Aluetehokkuus säilyy maltillisena (0,07) varsinkin, kun ottaa huomioon rakennusoikeuden keskittymisen vanhaan päärakennukseen sekä suunniteltuun jäähalliin. Kaavamuutosratkaisulla on vaikutuksia vähän. Maisemallisesti uusi jäähalli voidaan sijoittaa alueelle, jossa se kohentaa nykyistä joutomaana olevaa ympäristöä. Nykyisiin liikennejärjestelyihin kaavalla ei ole vaikutuksia, mutta liikennemäärät kasvavat jonkin verran. Naapureilla on mahdollisuus antaa mielipiteensä vielä kaavaehdotuksen nähtävillä olon aikana. Kaava-asiakirjat liitteenä 1.

6 Kunnanhallitus Tekn.joht. Päätös Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se asettaa Urmaslahden asemakaavan muutosehdotuksen ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman koskien osaa tiloista Kesäniitty 7:156, Satuniemi 7:159 ja Herkkukartano 7:162 nähtäville 14 vuorokauden ajaksi MRA 27 :n mukaisesti ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot. Hyväksyttiin. Khall Viranomaisneuvottelu pidettiin , jossa ei ilmaantunut kaavahankkeelle estettä. Kaavamuutosasiakirjat liitteenä 1. Kj. Päätös Kunnanhallitus päättää asettaa nähtäville Urmaslahden asemakaavan muutosehdotuksen sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman koskien osaa tiloista Kesäniitty 7:156, Satuniemi 7:159 ja Herkkukartano 7:162 nähtäville 14 vuorokauden ajaksi MRA 27 :n mukaisesti ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot. Hyväksyttiin. Khall 167 Kaava-asiakirjat ovat liitteenä 1. Kaavaehdotus on ollut nähtävillä Kaavanlaatijan vastine liitteenä 1b. Lausuntoja saatiin 4 ja muistutuksia ei jätetty lainkaan. Etelä-Savon maakuntaliitto on ilmoittanut , ettei sillä ole lausuttavaa, vaan pidetyssä viranomaisneuvottelussa on tullut ilmi sen kanta kaavaprosessiin. Hirvensalmen kunnanhallituksen johtosäännön 2 luvun 7 :ssä todetaan, että kunnanhallitus hyväksyy MRL52 :n mukaiset asemakaavan muutokset. Kj Päätös Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 1 olevan Urmaslahden asemakaavan muutosehdotuksen kaavanlaatijan vastineessaan esittämin täsmennyksin. Hyväksyttiin.

7 Kunnanhallitus SAVON KULJETUS OY:N LUPAHAKEMUS MAA-AINESTEN OTTAMISEEN LAHNANIEMEN KYLÄN TILOILTA HIEKKALA 2:19 JA TANILA 2:20 Tekn.ltk Savon Kuljetus Oy hakee lupaa maa-ainesten ottamiseen Hirvensalmen kunnan Lahnaniemen kylässä tiloilta Hiekkala 2:19 ja Tanila 2:20. Ottamisalueen pinta-ala on 2,2 ha, josta tilan 2:19 osuutta on 1,49 ha ja tilan 2:20 osuutta 0,71 ha. Haettu kokonaismäärä m³, arvioitu vuotuinen otto m³ ja ottamisaika 6 vuotta. Ottamissuunnitelman mukaan alue sijaitsee haja-asutusalueella Merrasmäen paikallistien ja Kuppilanvuoren yksityistien varressa. Liikenne ottoalueelle kulkee valtatieltä 5 Merrasmäen paikallistietä ja Kuppilavuoren yksityistietä pitkin. Ottoalue sijoittuu kuivan hiekkaharjanteen alueelle. Kuppilavuoren yksityistie halkaisee ottoalueen. Yksityistien varresta on otettu aiemmin hiekkaa kotitarveottona. Ottoalueen pohjoispuolella on laaja maa- ja kalliokiviaineksen ottoalue. Ottoalueen kaakkoispuolella on vanhaa ja metsittynyttä, maisemoimatonta ottoaluetta. Ottamisalue rajoittuu etelä-, länsi- ja pohjoissivuilla tilan rajoihin. Pohjoisosan itäsivu rajoittuu yksityistiehen (3 m tien reunasta) ja itäpäädyssä mataloittuvaan maastoon. Lähimpään ympärivuotisesti asuttuun talouteen on matkaa n. 70 m (tila 9:3) sekä 160 m kartalla näkyvään Lammisto-taloon. Loma-asuntoja ei lähettyvillä ole. Lähimmät vedenottopaikat ovat talouskaivot em. asuinkiinteistöissä. Pohjavesialueeksi aluetta ei ole luokiteltu. Ottoalueelle on asennettu suunnittelun yhteydessä kaksi pohjaveden tarkkailuputkea. Ottamisalueen rajat on merkitty maastoon punaisin muovipaaluin. Alueelta on laadittu erillinen luonnonolojen selvitys. Alin ottotaso on Pohjavedenpinnan ja ottotason väliin jää suojakerrosta noin 2 metriä. Pintamaat varastoidaan ottoalueen reunoille, mistä ne käytetään maisemointiin. Ottamistoiminta etenee vanhasta hiekkamontusta alkaen Kuppilanvuoren länsipuolelle. Kun länsipuoli on otettu, siirretään yksityistie suunnitelmakartan mukaisesti ottoalueen pohjalle.

8 Kunnanhallitus Lopuksi ottotoiminta siirretään yksityistien itäpuolelle. Alueelta on arvioitu saatavan hiekkaa Hiekkala-tilalta m³ktr ja Tanila-tilalta m³ktr. Liuskat muotoillaan maa-aineksella kaltevuuteen 1:3 tai loivemmaksi. Muotoiltu ottoalue metsitetään luontaisesti ja se jää metsätalousmaaksi. Liitteenä nro 2 ottamissuunnitelmaselostus, aluekartta ja sijaintikartta. Kuulutus maa-aineslupahakemuksen johdosta on pidetty nähtävänä kunnan ilmoitustaululla Ilmoitukset naapurin kuulemisesta maa-aineslain mukaisen lupahakemuksen johdosta on lähetetty 4 kiinteistön omistajalle ja Kuppilavuoren metsätielle Muistutuksia on saapunut 1 kpl kiinteistön Mäntylä 9:3 omistajalta. Muistutus liite nro 3. Lausunnot on pyydetty Etelä-Savon ympäristökeskukselta, Etelä- Savon maakuntaliitolta, Mikkelin kaupungin ympäristöpalveluilta, Tiehallinnolta ja rakennuslautakunnalta. Ympäristökeskus lausunnossaan toteaa seuraavaa: Suunnitelman mukaiselle ottamiselle ei ole luonnon tai pohjaveden suojeluun liittyviä esteitä. Ottaminen ulottuu lähelle tietä ja asuinkäytössä olevaa kiinteistöä. Ohjeelliset suojaetäisyydet soranotossa ovat tien keskilinjalle 50 m ja asuinkiinteistöihin 100 m. Tielinjan osalta tulee lausunto pyytää Tiehallinnolta. Asuinkiinteistön osalta tulisi lupaviranomaisen suorittaa paikalla katselmus ja esittää luvassa määräyksiä pöly- ja meluhaittojen rajoittamiseksi. Ainakin kaksi talousvesikäytössä olevaa kaivoa sijaitsee ottamistoiminnan vaikutuspiirissä. Näille tulisi määrätä tehtäväksi pinnankorkeuden ja vedenlaadun tarkkailua luvanhakijan laskuun. Maakuntaliitto lausunnossaan toteaa seuraavaa: Alue, jolle maa-ainesten ottolupaa haetaan on seutukaavassa maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M). Maakuntavaltuuston hyväksymässä maakuntakaavassa alue on Jyhnälammen maaainesten ottoaluetta (EO). Merkinnällä osoitetaan maa-aineslain piiriin kuuluvia maa-ainesten ottamiseen soveltuvia alueita, joiden osalta on selvitetty luonnonsuojelun tavoitteiden, pohjavedenhankinnan ja maa-ainesten ottotoiminnan yhteensopivuus.

9 Kunnanhallitus Seutukaava ja maakuntakaava eivät aseta estettä maaainesluvan myöntämiselle. Ympäristöpalvelut lausunnossaan toteaa seuraavaa: Mikkelin seudun ympäristöpalvelut on tutustunut suunnitelmaan, tehnyt käynnin kohteeseen ja antaa seuraavan lausunnon: Hirvensalmen kunnan ympäristönsuojelumääräysten 13.1 :n mukaan tilapäisen tai siirrettävän asfalttiaseman tai murskaamon, jonka toiminta-aika on vuodessa enintään 50 päivää, sijoittamisen asemakaava-alueen ulkopuolella tulee täyttää mm. seuraava ehto: - Laitos on vähintään 300 metrin etäisyydellä vakituisesta tai loma-asutuksesta sekä maakunta- tai yleiskaavassa suojelu- ja virkistysalueeksi osoitetusta alueesta ja että kesäaikana murskausta ei tehdä alle 500 metrin etäisyydellä em. kohteista. Maa-ainesten otto ei saa vaikeuttaa lähimpien kiinteistöjen talousveden saantia. Alueella tehdyn käynnin yhteydessä havaittiin paikassa, joka on ilmeisesti ns. vanha hiekkamonttu, jätekasoja, joissa oli sekalaista kotitalouksien muovi ja metallijätettä, osin maahan hautautuneena. Ko. jätteet on toimitettava asianmukaiseen jätteiden vastaanottopaikkaan, niitä ei saa jättää alueelle eikä haudata maahan. Kun alue on siivottu, tulee jätteiden toimituspaikka ilmoittaa Mikkelin seudun ympäristöpalveluille. Mukaan tulee liittää kuitti tai vastaava toimituspaikan varmentava tosite. Hakemuksen liitteistä puuttuu kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma (saapunut ). Ympäristöpalvelut toivoo, että kunta pyrkii osaltaan informoimaan luvan hakijoita siitä, että luontoselvitykset teetetään ennen kuin alueelta hakataan puusto Tiehallinto lausunnossaan toteaa seuraavaa: Kaivuualueen rajauksessa on otettava huomioon maantielain (44 ) edellyttämä suoja-alue (20 metriä tien keskilinjasta). Ottoalueen käytössä olevassa Kuppilanvuorentien liittymässä tulee huolehtia riittävistä näkemistä yhdystien molempiin ajosuuntiin, mm. Pensaiden raivaus, tarve korostuu etenkin valtatien 5 suuntaan.

10 Kunnanhallitus Kun alueelta on jatkuvaa kiviaineksen ajoa, siitä varoittavista merkeistä yhdystien varteen on sovittava Tiehallinnon tiemestarin Keijo Turkin kanssa (puh ) Rakennuslautakunnalla ei ole huomautettavaa maaaineslupahakemuksesta. Lausunnot liite nro 4. Tekn.joht. Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle luvan myöntämistä Savon Kuljetus Oy:lle maa-aineksen ottamiseen Hirvensalmen kunnan Lahnaniemen kylän tiloille Hiekkala 2:19 ja Tanila 2:20. Hakemuksessa esitetyn lisäksi on toiminnassa noudatettava seuraavia määräyksiä: 1. Suunnitelma-alueelle tulee asentaa kaksi pohjavesiputkea, josta tulee havaita pohjaveden pinnan taso kaksi kertaa vuodessa. 2. Ainesten ottoa ei saa ulottaa kaksi metriä lähemmäksi pohjaveden pintaa. 3. Ottamisalueen reuna tulee suojata putoamisvaaran ehkäisemiseksi. Alue tulee merkitä maastoon. 4. Jätehuollossa tulee noudattaa voimassa olevia jätehuoltomääräyksiä, ja jätteitä ei saa haudata maahan. 5. Öljysäiliöt ja öljyt on varastoitava siten, että niistä ei aiheudu maaperään, vesistöön tai pohjaveden pilaantumiseen vaaraa eivätkä ne pääse vuototapauksissa maastoon tai vesistöön. Turvalaitteet on pidettävä kunnossa säännöllisellä tarkkailulla ja tarvittavalla huolto- ja korjaustoimenpiteillä. 6. Öljyvahingon torjuntaan on varauduttava varaamaan alueelle riittävä määrä imeytysmateriaalia ja tarvittavat hälytysnumerot. Poikkeuksellisissa häiriötilanteissa vahingosta ja onnettomuudesta, josta saattaa aiheutua merkittävää päästöä ympäristöön, on ilmoitettava välittömästi Mikkelin kaupungin ympäristöpalvelutyksikköön. Toiminannan harjoittajan on ryhdyttävä välittömästi asian mukaisiin toimenpiteisiin häiriön poistamiseksi ja vahingon torjumiseksi. Kemikaalivahingosta on myös ilmoitettava alueelliselle pelastuslaitokselle.

11 Kunnanhallitus Toiminnan harjoittajan on toimitettava vuosittain seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä Hirvensalmen kunnan valvontaviranomaiselle yhteenveto, joita ovat mm. otettu raakaaineen määrä, laatu sekä pohjaveden tarkkailu. 8. Maa-aineksen ottamissuunnitelmaa on täydennettävä, jos maaaineksen ottaminen on ennalta arvaamattomalla tavalla vaikuttanut haitallisesti ympäristöön, asutukseen tai luonnon olosuhteisiin tai lupahakemuksesta on annettu väärä tai virheellisiä tietoja tai selvityksiä uhalla, että lupaviranomainen voi maa-aineslain 16 :n nojalla peruuttaa luvan. 9. Tilapäisen tai siirrettävän asfalttiaseman tai murskaamon, jonka toiminta-aika vuodessa on enintään 50 päivää sijoittamisen asemakaava-alueen ulkopuolella tulee täyttää seuraava ehto: - Laitos on vähintään 300 metrin etäisyydellä vakituisesta tai loma-asutuksesta sekä maakunta- tai yleiskaavassa suojelu- ja virkistysalueeksi osoitetusta alueesta ja että kesäaikana murskausta ei tehdä alle 500 metrin etäisyydellä em. kohteista. 10. Maa-ainesten otto ei saa vaikeuttaa lähimpien kiinteistöjen talousveden saantia. (2 kpl) Luvan hakijan tulee analysoida kaivoveden laatu ennen kaivuutöiden aloittamista, tarvittaessa niiden aikana ja lopuksi kaivuutöiden päätyttyä luvan hakijan kustannuksella. Lisäksi kaivojen veden korkeus tulee mitata kaivoissa ennen kaivuutöiden aloittamista kaivuutöiden lopettamisen jälkeen ja tarvittaessa niiden aikana. 11. Alueella tehdyn käynnin yhteydessä havaittiin paikassa, joka on ilmeisesti ns. vanha hiekkamonttu, jätekasoja, joissa oli sekalaista kotitalouksien muovi ja metallijätettä, osin maahan hautautuneena. Ko. jätteet on toimitettava asianmukaiseen jätteiden vastaanottopaikkaan, niitä ei saa jättää alueelle eikä haudata maahan. Kun alue on siivottu, tulee jätteiden toimituspaikka ilmoittaa Mikkelin seudun ympäristöpalveluille. Mukaan tulee liittää kuitti tai vastaava toimituspaikan varmentava tosite. 12. Kaivuualueen rajauksessa on otettava huomioon maantielain (44 ) edellyttämä suoja-alue (20 metriä tien keskilinjasta). Ottoalueen käytössä olevassa Kuppilanvuorentien liittymässä tulee huolehtia riittävistä näkemistä yhdystien molempiin ajosuuntiin sekä yksityistien pölynsidonnasta ottoalueen kohdalla. Meluhaittojen rajoittamiseksi ottaminen tulee suorittaa klo välisenä aikana.

12 Kunnanhallitus Kun alueelta on jatkuvaa kiviaineksen ajoa, siitä varoittavista merkeistä yhdystien varteen on sovittava Tiehallinnon kanssa. 13. Tekninen lautakunta esittää euron pankkivakuutta maa-aineslain 12 :n mukaisesti. Pankkivakuuden tulee olla voimassa 8 vuotta luvan lainvoimaisuudesta, ja se tulee toimittaa luvan myöntäjälle välittömästi tai viimeistään 2 kuukauden kuluttua luvan lainvoimaiseksi tulosta. Pankkivakuudessa tulee olla maininta, että vakuus koskee luvan voimassaolon jälkeenkin tehtäviä lupamääräysten mukaisia jälkitöitä luvan hakijalta. Tämä lupa raukeaa, jos luvan hakija ei toimita määrättyä vakuutta 2 kk:n kuluessa luvan lainvoimaiseksi tulosta. Päätös Hyväksyttiin. Ennen asian käsittelyä lautakunta tutustui maastossa maaainesten ottoalueeseen. Khall. 168 Liitteenä 2 ottamissuunnitelmaselostus, aluekartta ja sijaintikartta. Muistutus liite 3. Lausunnot liitteenä 4. Kj. Kunnanhallitus myöntää maa-ainesluvan teknisen lautakunnan esittämin ehdoin. Päätös Lisäksi se päättää, että luvanhakijalta vaaditaan euron pankkivakuus maa-aineslain 12 :n mukaisesti. Pankkivakuuden on oltava voimassa 8 vuotta luvan lainvoimaisuudesta ja se on toimitettava luvan myöntäjälle välittömästi tai viimeistään 2 kuukauden kuluttua luvan lainvoimaiseksi tulosta. Pankkivakuudessa tulee olla maininta, että vakuus koskee luvan voimassaolon jälkeenkin tehtäviä lupamääräysten mukaisia jälkitöitä luvan hakijalta. Tämä lupa raukeaa, jos luvan hakija ei toimita määrättyä vakuutta 2 kk:n kuluessa luvan lainvoimaiseksi tulosta. Hyväksyttiin.

13 Kunnanhallitus MIKKELIN AUTOKULJETUS OY:N MAA-AINESLUPAHAKEMUS LAHNANIEMEN KYLÄN TILALLE JEKUNMÄKI 5:27 Tekn.ltk Mikkelin Autokuljetus hakee lupaa maa-ainesten ottamiseen Lahnaniemen kylän Jekunmäki 5:27 tilalle. Ottamisalueen pinta-ala on m². Haettu kokonaismäärä on m³, arvioitu vuotuinen otto m³ ja ottamisaika 10 vuotta. Alueelta saatava maa-aines on hiekkaa. Nykyinen maa-ainesten ottolupa on haettu kiinteistön Uus- Samppo 2:54 alueelle. Vuonna 2000 alue on lohkottu Jekunmäkitilaksi. Ottoalueelle on maa-aineslupa myönnetty vuonna 1999 ja sen voimassaoloaika on 10 vuotta. Tällä suunnitelmalla haetaan lupaa jatkaa ottamistoimintaa. Ottamissuunnitelman mukaan alue sijaitsee haja-asutusalueella Merrasmäentien itäpuolella. Liikenne ottoalueelle kulkee valtatie 5:ltä Merrasmäen paikallistietä ja Kuppilanvuoren yksityistietä. Ottamisalue rajoittuu lounaassa ja lännessä soistuvaan ja alavaan alueeseen, kaakossa ja pohjoisessa rinteessä oleviin notkoihin. Ottamisalue on suhteellisen jyrkkäreunainen kukkula Kuppilanvuoren länsijuurella. Alueelle on rakennettu tieyhteys. Kukkulan reunaan on avattu ottorintaus. Lähimpään ympärivuotisesti asuttuun talouteen on matkaa noin 500 metriä. Alueella ei ole vedenottamoita eikä aluetta ole luokiteltu pohjavesialueeksi. Alin ottotaso on alueen länsi- ja luoteissivulla Ottotaso nousee itäsivulla tasoon Pohjaveden suojaksi jäävän maakerroksen paksuus on vähintään 1,0 m. Pintamaat varastoidaan reuna-alueille ja jo otetuille alueille, mistä ne käytetään maisemointiin. Reunaliuskat pyritään viimeistelemään jo sitä mukaa, kun ottotoiminta etenee. Luiskat muotoillaan kaltevuuteen 1:3 tai loivemmiksi. Muotoiltu ottoalue metsitetään ja se jää metsätalousmaaksi. Liitteenä nro 5 ottamissuunnitelmaselostus, aluekartta ja sijaintikartta.

14 Kunnanhallitus Tekn.joht. Kuulutus maa-aineslupahakemuksen johdosta on pidetty nähtävänä kunnan ilmoitustaululla Ilmoitukset naapurin kuulemisesta maa-aineslain mukaisen lupahakemuksen johdosta on lähetetty 3 kiinteistön omistajalle. Muistutuksia ei tehty. Lausunnot on pyydetty Etelä-Savon ympäristökeskukselta, Etelä- Savon maakuntaliitolta, Mikkelin kaupungin ympäristöpalveluilta ja rakennuslautakunnalta. Ympäristökeskus lausunnossaan toteaa seuraavaa: Ympäristökeskus katsoo, että suunnitelmassa ehdotettu suojakerrospaksuus (1 m) on alueen metsittymisen varmistamiseksi liian pieni. Suojakerrospaksuutta tulee lisätä kahteen metriin, eli alin ottotaso olisi +97,50. Maakuntaliitto lausunnossaan toteaa seuraavaa: Alue, jolle maa-ainesten ottolupaa haetaan, on seutukaavassa maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M). Seutukaava ei aseta estettä maa-ainesten ottoluvan myöntämiselle. Ympäristöpalvelut on tehnyt käynnin kohteeseen. Ympäristölautakunnan lausunto: Maa-ainesten ottamissuunnitelmiin tulee liittää uusilla alueilla selvitys ottoalueen luonnonolosuhteista. Mikäli maa-ainesten otto myöhemmin laajenee varsinaiselle Kuppilavuoren alueelle, tulee hakijan teettää alueelta yksityiskohtainen luontoselvitys. Maa-aineslupaa myönnettäessä tulee huolehtia, etteivät maaainesten ottotoimenpiteet, eikä pintamaiden varastointi aiheuta haittaa läheisen Kiviojan virtaus- ym. olosuhteille. Pintamaiden varastoinnin tulee tapahtua maa-ainesten ottoalueella. Hakemuksen liitteistä puuttuu kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma. (saapunut ) Rakennuslautakunnalla ei ole huomautettavaa maaaineslupahakemuksesta. Lausunnot liitteenä nro 6. Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle luvan myöntämistä Autokuljetus Oy:lle maa-aineksen ottamiseen Hirvensalmen kunnan Lahnaniemen kylän tilalle Jekunmäki 5:27. Hakemuksessa esitetyn lisäksi on toiminnassa noudatettava seuraavia määräyksiä:

15 Kunnanhallitus Suunnitelma-alueelle tulee asentaa kaksi pohjavesiputkea, josta tulee havaita pohjaveden pinnan taso kaksi kertaa vuodessa. 2. Ainesten ottoa ei saa ulottaa kaksi metriä lähemmäksi pohjaveden pintaa. 3. Ottamisalueen reuna tulee suojata putoamisvaaran ehkäisemiseksi. Alue tulee merkitä maastoon. 4. Jätehuollossa tulee noudattaa voimassa olevia jätehuoltomääräyksiä, ja jätteitä ei saa haudata maahan. 5. Öljysäiliöt ja öljyt on varastoitava siten, että niistä ei aiheudu maaperään, vesistöön tai pohjaveden pilaantumiseen vaaraa eivätkä ne pääse vuototapauksissa maastoon tai vesistöön. Turvalaitteet on pidettävä kunnossa säännöllisellä tarkkailulla ja tarvittavalla huolto- ja korjaustoimenpiteillä. 6. Öljyvahingon torjuntaan on varauduttava varaamaan alueelle riittävä määrä imeytysmateriaalia ja tarvittavat hälytysnumerot. Poikkeuksellisissa häiriötilanteissa vahingosta ja onnettomuudesta, josta saattaa aiheutua merkittävää päästöä ympäristöön, on ilmoitettava välittömästi Mikkelin kaupungin ympäristöpalvelutyksikköön. Toiminannan harjoittajan on ryhdyttävä välittömästi asian mukaisiin toimenpiteisiin häiriön poistamiseksi ja vahingon torjumiseksi. Kemikaalivahingosta on myös ilmoitettava alueelliselle pelastuslaitokselle. 7. Toiminnan harjoittajan on toimitettava vuosittain seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä Hirvensalmen kunnan valvontaviranomaiselle yhteenveto, joita ovat mm. otettu raakaaineen määrä, laatu sekä pohjaveden tarkkailu. 8. Maa-aineksen ottamissuunnitelmaa on täydennettävä, jos maaaineksen ottaminen on ennalta arvaamattomalla tavalla vaikuttanut haitallisesti ympäristöön, asutukseen tai luonnon olosuhteisiin tai lupahakemuksesta on annettu väärä tai virheellisiä tietoja tai selvityksiä uhalla, että lupaviranomainen voi maa-aineslain 16 :n nojalla peruuttaa luvan. 9. Tekninen lautakunta esittää euron pankkivakuutta maaaineslain 12 :n mukaisesti.

16 Kunnanhallitus Pankkivakuuden tulee olla voimassa 12 vuotta luvan lainvoimaisuudesta, ja se tulee toimittaa luvan myöntäjälle välittömästi tai viimeistään 2 kuukauden kuluttua luvan lainvoimaiseksi tulosta. Pankkivakuudessa tulee olla maininta, että vakuus koskee luvan voimassaolon jälkeenkin tehtäviä lupamääräysten mukaisia jälkitöitä luvan hakijalta. Tämä lupa raukeaa, jos luvan hakija ei toimita määrättyä vakuutta 2 kk:n kuluessa luvan lainvoimaiseksi tulosta. Päätös Hyväksyttiin. Ennen asian käsittelyä lautakunta tutustui maastossa maaainesten ottoalueeseen. Khall. 169 Liitteenä 5 ottamissuunnitelmaselostus, aluekartta ja sijaintikartta. Lausunnot liitteenä 6. Kj. Kunnanhallitus myöntää maa-ainesluvan teknisen lautakunnan esittämin ehdoin. Lisäksi se päättää, että luvanhakijalta vaaditaan esittää euron pankkivakuutta maa-aineslain 12 :n mukaisesti. Pankkivakuuden on oltava voimassa 12 vuotta luvan lainvoimaisuudesta, ja se tulee toimittaa luvan myöntäjälle välittömästi tai viimeistään 2 kuukauden kuluttua luvan lainvoimaiseksi tulosta. Pankkivakuudessa tulee olla maininta, että vakuus koskee luvan voimassaolon jälkeenkin tehtäviä lupamääräysten mukaisia jälkitöitä luvan hakijalta. Tämä lupa raukeaa, jos luvan hakija ei toimita määrättyä vakuutta 2 kk:n kuluessa luvan lainvoimaiseksi tulosta. Päätös Hyväksyttiin.

17 Kunnanhallitus LAUSUNNON ANTAMINEN KAISA MARIA LEITOLAN POIKKEAMISHAKEMUKSEEN Rak.ltk Kaisa Maria Leitola hakee poikkeamislupaa Hirvensalmen kunnan Vahvaselän kylässä tilalle Sourunniemi RN:o 3:8 lomarakennuksen käyttötarkoituksen muutosta asuinrakennukseksi. Rakennuspaikka sijaitsee Suonteen rannalla. Tilan koko pinta-ala on 4360 m 2. Tilalla sijaitsee rakennusluvalla laajennettu 67,5 ke-m 2 loma-asunto. Rakennuksessa on suoritettu lopputarkastus Naapureita on kuultu 3 kpl. Näillä ei ole huomautettavaa. Tekn.joht. Rakennuslautakunta toteaa maankäyttö- ja rakennuslain 172 :n mukaisesta poikkeamishakemuksesta lausuntonaan kunnanhallitukselle, että se puoltaa hakemusta. Perustelut: Rakennuspaikka täyttää pysyvään asumiseen tarkoitetun rakennuspaikan vaatimukset, vaikkakin poikkeaa kunnan rakennusjärjestyksestä tontin pinta-alan suhteen. Rakennusoikeus tontille määräytyy Hirvensalmen kunnan rakennusjärjestyksen mukaisesti. Poikkeamisluvan myöntämisen jälkeen toimenpiteelle tulee hakea rakennuslupa. Päätös Hyväksyttiin. Khall. 170 Poikkeamislupa-asiakirjat esillä kokouksessa. Kj. Päätös Kunnanhallitus myöntää Kaisa Maria Leitolalle poikkeamisluvan Hirvensalmen kunnan Vahvaselän kylässä tilalle Sourunniemi RN:o 3:8 lomarakennuksen käyttötarkoituksen muuttamiseen asuinrakennukseksi. Hyväksyttiin.

18 Kunnanhallitus LAUSUNNON ANTAMINEN ETELÄ-SAVON ENERGIA OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKE- MUKSESTA/LUVAN MYÖNTÄMINEN Khall. 171 Etelä-Savon ympäristökeskus pyytää lausuntoa Hirvensalmen kunnan alueelle suunnitellusta polttoainevarastosta ja käsittelyalueesta. Ympäristölupaa polttoainevarastoille ja käsittelyalueille hakee Etelä-Savon Energia Oy. Yhtiö hakee samanaikaisesti ympäristölupaa kolmelle polttoainevarastolle ja käsittelyalueelle, joista yksi sijaitsee Hirvensalmella. Syynä polttoaineterminaalien käyttöönotolle on mm. sähkön hinnan voimakas heilahtelu, joka vaikuttaa sähkön tuotannon kannattavuuteen sekä polttoaineiden saatavuudessa erityisesti talven aikana ilmenneet ongelmat, joita voidaan osaltaan estää varastokenttien avulla. Tarvittaessa polttoaineet murskataan/haketetaan ja/tai käsitellään muutoin mekaanisesti, esim. lajittelu ja sekoitus ja toimitetaan hyödynnettäväksi energiana pääosin Etelä-Savon Energia Oy:n Pursialan voimalaitokselle laitoksen kulloisenkin polttoaineiden käyttötarpeen mukaisesti. Hirvensalmen Lahnaniemessä sijaitseva polttoaineiden varastointi- ja käsittelykenttä, noin 1,5 ha, sijoittuu Lahnaniemen kylän kiinteistöille 3:32 ja 3:76. Alue sijaitsee Savon Kuljetuksen vanhalla Jyhnäkankaan maa-ainestenottoalueella. Maa-ainesluvan voimassaolo päättyi helmikuussa Varastokenttä sijaitsee aivan VT 5:n vieressä, tien luoteis- /pohjoispuolella. Alueelle kuljetaan Merrasmäentien kautta. Lähin vapaa-ajanasunto sijaitsee noin 250 metrin päässä varastoalueen rajasta Jyhnälammen rannalla. Valtatie 5:n itäpuolella noin 500 metrin päässä varastointialueesta sijaitsee seurojen talo. Lähin asuintalo sijaitsee noin 600 metrin etäisyydellä alueen itäja koillispuolella. Alue ei ole pohjavesialuetta. Varastointialue on otettu käyttöön vuoden 2008 loppupuolella kantojen ja ruokohelpen murskauksen ja varastoinnin osalta. Toiminnasta on tehty Mikkelin seudun ympäristöpalveluihin ns. meluilmoitus, josta on tehty päätös. Varastointialueella käsitellään ja varastoidaan puu- ja kasviperäisiä alueen ympäristöstä saatavia polttoaineita. Alueen varastointikapasiteetti on noin m3 eli noin tonnia. Ruokohelpi

19 Kunnanhallitus Kj. ja kantopalat murskataan yhdessä ja prosessista saadaan ruokohelpi-kantoseospolttoainetta. Varastointikenttä otetaan käyttöön sellaisenaan maa-aineksen ottamisen jälkeen tai osin mahdollisen tasauksen ja reuna-alueilta mahdollisesti tarvittavan taimikon/puuston poiston jälkeen. Alueelle ei rakenneta kiinteitä rakennuksia. Eri toiminnat on tarkoitus sijoittaa alueelle seuraavien pääperiaatteiden mukaan: Alueen keskiosaan tehdään ajoväylä. Käsittelemättömien polttoaineiden varastointia on alueen reunaosissa ja käsittely sekä käsitellyn tavaran varastointi pääosin alueen keskiosassa. Työkoneiden tarvitsemat polttoaineet säilytetään kaksoisvaipallisissa tai valuma-altaallisissa polttoainesäiliöissä. Murskausta/haketusta tehdään 2-3 kertaa vuodessa liikkuvalla laitteistolla, yhden murskausjakson kestäessä tyypillisesti noin viikon (6 työpäivää, klo 6-22 välillä). Suunnitellulla polttoaineiden varastointimäärillä päivittäinen liikennöintimäärä alueella on keskimäärin kaksi rekka-autoa päivässä. Alueen vilkkaimman käytön aikana polttoaineiden kuljetuksia alueelle ja sieltä hyödynnettäväksi on arviolta maksimissaan yhteensä noin rekka-autokuormaa päivässä. Kuljetukset pyritään hoitamaan mahdollisuuksien mukaan päiväaikaan, mutta kuljetuksia voi olla myös yöaikana. Kuljetuksia on myös viikonloppuisin. Toiminnasta aiheutuvan melutason oletetaan alittavan ympäristömelutason ohjearvot lähimmissä häiriintyvissä kohteissa (vakituinen asutus tai vapaa-ajanasutus). Mahdollisia pölyhaittoja voidaan tarvittaessa ehkäistä esim. kulkuväyliä kastelemalla ja toimintojen sijoittelulla alueella. Alueelle tuoduista, siellä käsitellyistä ja pois viedyistä polttoaineista pidetään kirjaa. Lupahakemusasiakirjat ovat esillä kokouksessa. Hirvensalmen kunnanhallitus toteaa, ettei Savon Kuljetuksella ole voimassa olevaa maa-aineisten ottolupaa ko. alueella, vaan luvan voimassaolo on päättynyt helmikuussa Uutta lupahakemusta ei ole toimitettu kuntaan. Maisemointityöt alueella on tekemättä ja kaikkia luvan ehtoja esim. ottamistason suhteen, ei ole ilmeisesti noudatettu.

20 Kunnanhallitus Hirvensalmen kunta ei näe esteitä polttoainevaraston ja käsittelyalueen sijoittamiselle hakemuksen mukaisesti, kunhan Savon Kuljetuksen helmikuussa 2009 päättyneen maa-ainesluvan mukaiset maisemointityöt on tehty. Luvan myöntämisessä on kiinnitettävä erityistä huomiota alueen näkyvään sijaintiin vilkkaan 5-tien varrella. Päätös Hyväksyttiin.

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 11.5.2009 159

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 11.5.2009 159 Kunnanhallitus 11.5.2009 159 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 114 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 115 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 116 Työjärjestyksen hyväksyminen 117 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

89 PERTTILÄ VIRPI / MAA-AINESTEN OTTOLUPA, TILA HANNULA 505-416-11-44, MÄNTSÄLÄ

89 PERTTILÄ VIRPI / MAA-AINESTEN OTTOLUPA, TILA HANNULA 505-416-11-44, MÄNTSÄLÄ Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 11.9.2012 514 Dno KYK:893 /2009 89 PERTTILÄ VIRPI / MAA-AINESTEN OTTOLUPA, TILA HANNULA 505-416-11-44, MÄNTSÄLÄ KU-YK 89/11.9.2012 Maa-ainesten ottolupapäätös annetaan

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 21.12.2009 375

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 21.12.2009 375 Kunnanhallitus 21.12.2009 375 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 252 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 253 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 254 Työjärjestyksen hyväksyminen 255 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 2.11.2009 307

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 2.11.2009 307 Kunnanhallitus 2.11.2009 307 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 209 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 210 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 211 Työjärjestyksen hyväksyminen 212 Vuoden

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 1.10.2012 287

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 1.10.2012 287 Kunnanhallitus 1.10.2012 287 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 137 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 138 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 139 Työjärjestyksen hyväksyminen 140 Puulan

Lisätiedot

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA ANNETTU JULKIPANON JÄLKEEN

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA ANNETTU JULKIPANON JÄLKEEN 1 PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA ANNETTU JULKIPANON JÄLKEEN Päivämäärä 22.2.2013 Päätösnumero 1 / 2013 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta Hämeenkyrön kunnan teknisten palvelujen ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

URMASLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

URMASLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Hirvensalmen kunta (97) Pöyryn kylä (418) Kesäniitty 7:156 (osa), Satuniemi 7:159 (osa) ja Herkkukartano 7:162 (osa) KAAVASELOSTUS Kaavaehdotus Kuva: Hirvensalmen kunta FCG PLANEKO OY 1 (5) J.Mäkelä 1

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 47. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 47. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 47 Ympäristölautakunta 04.06.2015 AIKA 04.06.2015 18:00-19:00 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

VIRÉN-YHTIÖT KY; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / MYRSKYLÄN KUNNAN MYRSKYLÄN KYLÄ TILA MÄNTYLÄ RN:O 4:139

VIRÉN-YHTIÖT KY; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / MYRSKYLÄN KUNNAN MYRSKYLÄN KYLÄ TILA MÄNTYLÄ RN:O 4:139 Askolan kunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 6.2.2014 6 Askolantie 28 07500 Askola ASIA VIRÉN-YHTIÖT KY; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / MYRSKYLÄN KUNNAN MYRSKYLÄN KYLÄ TILA MÄNTYLÄ RN:O 4:139 MAA-AINESTENOTTOLUPAPÄÄTÖS

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 14.5.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 74 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 75 Työjärjestyksen

Lisätiedot

YMPA 12.05.2010, 81, MAA-AINESLUPAHAKEMUS, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY. Luvan hakija Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy Pirintie 9 29200 Harjavalta

YMPA 12.05.2010, 81, MAA-AINESLUPAHAKEMUS, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY. Luvan hakija Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy Pirintie 9 29200 Harjavalta YMPA 12.05.2010, 81, MAA-AINESLUPAHAKEMUS, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta maaaineslupaa, joka koskee kalliokiviaineksen ja

Lisätiedot

389 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

389 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 16/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 19.9.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 389 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Janne Halonen, puhelin 0400 577 242

Yhteyshenkilö: Janne Halonen, puhelin 0400 577 242 sivu 1 Viranomaisltk 18.2.2014 9 liite 4 1 Ympäristölupahakemus 1.1 Luvan hakija Janne Halonen, Y-tunnus 1194051-6 Niementie 60 71890 Hamula Yhteyshenkilö: Janne Halonen, puhelin 0400 577 242 1.2 Laitoksen

Lisätiedot

80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.3.2014 2343/11.01.00/2014

80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.3.2014 2343/11.01.00/2014 1 JOENSUUN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Rakennus- ja ympäristölautakunta 19.3.2014 39 Muuntamontie 6 Annettu julkipanon jälkeen 80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.3.2014 2343/11.01.00/2014

Lisätiedot

Aika: 14.5.2007 klo 15.00-16.40. kunnanhallituksen kokoushuone. Läsnä olleet jäsenet: Esko Kekkonen

Aika: 14.5.2007 klo 15.00-16.40. kunnanhallituksen kokoushuone. Läsnä olleet jäsenet: Esko Kekkonen Kunnanhallitus 14.5.2007 164 Aika: 14.5.2007 klo 15.00-16.40 Paikka: kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä olleet jäsenet: Esko Kekkonen, pj Jukkapekka Lempiäinen Outi Kiesilä Hannu Ripatti Eija Karjalainen

Lisätiedot

ASIAT 1. 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18. 2. 14 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 18. 3. 15 Työjärjestyksen hyväksyminen 19

ASIAT 1. 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18. 2. 14 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 18. 3. 15 Työjärjestyksen hyväksyminen 19 Tekninen lautakunta 30.3.2011 17 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 2/2011 Kokousaika 30.3.2011 klo 16.00 18.11 Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18 2.

Lisätiedot

Kunnanviraston valtuustosali

Kunnanviraston valtuustosali Kunnanvaltuusto 22.5.2006 1 Kokousaika Maanantaina 22.5.2006 kello 16.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston valtuustosali 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Antopäivä 7.1.2013

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Antopäivä 7.1.2013 319/720/2012 1/23 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Antopäivä 7.1.2013 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA 1. Hakija Pertti

Lisätiedot

Ympäristöjaosto 16.12.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.12.2014

Ympäristöjaosto 16.12.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.12.2014 1 YMPÄRISTÖLUPA-ASIAKIRJA Ympäristölupa murskauslaitokselle, Destia Oy Ympäristöjaosto 16.12.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.12.2014 Valmistelija: ympäristötarkastaja Juhana Jalkanen, puh. 0405463218

Lisätiedot

2. Ottopaikka Lappeenranta, Nyrhilän kylän tilat Nyrhi RN:o 4:41 ja Sorapaikka. 405 461-4-41 ja 405 461-4-33. Kuvassa 1 alue on merkittynä kartalla.

2. Ottopaikka Lappeenranta, Nyrhilän kylän tilat Nyrhi RN:o 4:41 ja Sorapaikka. 405 461-4-41 ja 405 461-4-33. Kuvassa 1 alue on merkittynä kartalla. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 Annettu julkipanon jälkeen 53100 LAPPEENRANTA 19.6.2013 1/16 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA 1. Hakija Kuljetusliike

Lisätiedot

Kunnanviraston valtuustosali

Kunnanviraston valtuustosali Kunnanvaltuusto 27.4.2009 42 Kokousaika Maanantaina 27.4.2009 kello 17.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston valtuustosali 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 29 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 219. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 219. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 219 Kunnanhallitus 02.06.2014 AIKA 02.06.2014 15:00-18:00 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 110 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta. LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Aika 16.06.2015 klo 13:00-14:38 Paikka Kuntala, Kokoushuone 1 Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2014 Sivu 1

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2014 Sivu 1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2014 Sivu 1 Ympäristölautakunta 30.10.2014 Kokoustiedot Aika 30.10.2014 Torstai klo 15.15-18.00 Paikka Lisätietoja Ympäristöpalvelujen kokoushuone, Kiiskinmäenkatu

Lisätiedot

ESITYSLISTA 30.8.2011

ESITYSLISTA 30.8.2011 nro 6/2011 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 62 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 63 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta TEKNLTK 64 Lappersin osayleiskaavan muutoshanke (rakennusoikeuden muuttaminen/tilat

Lisätiedot

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön.

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Diaarinro Karp 1491/2012 Antopäivä 13.11.2012 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Aika 17.08.2015 klo 17:05-17:57 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Ylälehto Jani puheenjohtaja Parkkonen Kari varapuheenjohtaja Jämsén Teppo

Lisätiedot

LUVAN HAKIJA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI

LUVAN HAKIJA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 1 Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristö- ja rakennuslautakunta 24.4.2014 36 Dnro 524/11.01.00/2013 Annettu julkipanon jälkeen 2.5.2014 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 1 JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 ASIA HAKIJA PURKUTYÖT LEHTI OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

Pöytäkirja Ympäristölautakunta

Pöytäkirja Ympäristölautakunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Ympäristölautakunta N:o 3 / 2011 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kokoushuone 5 Aika 18.5.2011 klo 18.30 21.20 Saapuvilla olleet jäsenet Arto Korkeamäki

Lisätiedot