Joutsan keskustan kehittäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Joutsan keskustan kehittäminen"

Transkriptio

1 Joutsan keskustan kehittäminen Kirkonseudun asemakaavan osittainen muutos Länsitien alue KAAVASELOSTUS Kuva 1, suunnittelualueen rajaus

2 2 / 31 Selostuksen sisällysluettelo 1. TIIVISTELMÄ Tunnistetiedot Asemakaavamuutoksen tarkoitus Poistuvat asemakaavat Kaavaprosessin vaiheet Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Muita kaava-aluetta koskevia selvityksiä SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT Alueen yleiskuvaus, rakennettu ympäristö Liittyminen ympäristöön Liikenne Pysäköinti Julkinen liikenne Kevyt liikenne Palvelut Asuminen Virkistysalueet Pohjavedet Maanomistus Ympäristön häiriötekijät Pilaantuneet maa-alueet Kunnallistekniikka Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Maakuntakaava Yleiskaava Asemakaava Rakennusjärjestys Pohjakartta Rakennuskiellot Pohjavesialueen suojelusuunnitelma Rakennushistoriallinen inventointi Kaupallinen selvitys Kaupalliset varaukset voimassa olevissa kaavoissa Liiketilan tarve ja sen sijoittuminen TAVOITTEET Lähtökohta-aineiston asettamat tavoitteet ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET JA VUOROVAIKUTUS Viranomaisyhteistyö Osalliset Tiedottaminen Asemakaavan valmistelu Yleisötilaisuus Kaavaluonnos Kaavaehdotus Hyväksyminen ASEMAKAAVALUONNOS Luonnosvaihtoehtojen kuvaus Luonnosvaihtoehtojen vertailu ja vaikutusten arviointi... 23

3 3 / ASEMAKAAVAEHDOTUS Korttelialueet Muutettu kaavaehdotus Kevyen liikenteen yhteydet Pysäköinti KAAVAN VAIKUTUKSET Asemakaavan suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin Asemakaavamuutoksen vaikutukset ja yleiskaavan sisältövaatimukset ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Toteuttaminen ja ajoitus Toteutuksen seuranta... 31

4 4 / TIIVISTELMÄ 1.1 Tunnistetiedot Kaavan nimi Kunta Asemakaavan muutos koskee Asemakaavalla muodostuu Pinta-ala Kunnan kaavatunnus Asemakaavan laatija Joutsan kirkonseudun asemakaavan osittainen muutos Joutsa, Kirkonkylä Kortteleita , LP-alueita ja katualueita Korttelit , tori- ja katualueita sekä puistoalue 5,2 ha Joutsan kunta Tekninen osasto Länsitie Joutsa Yhteyshenkilö: Jukka S. Lehtonen Aluearkkitehti p Suunnittelukonsultti SITO Oy Tietäjäntie Espoo Yhteyshenkilö: Petri Tuormala Arkkitehti, SAFA, YKS-415 p Suunnittelualue 1.2 Asemakaavamuutoksen tarkoitus Suunnittelun tarkoituksena on tarkistaa Joutsan keskustan asemakaavan ajanmukaisuus Yhdystien, Keskustien, Rantatien ja Jousitien rajaamalla alueella. Kaavamuutoksella mahdollistetaan torialueen sekä Länsitien katuympäristön parantaminen.

5 5 / 31 Keskustakortteleiden asemakaavan muutoksen yhteydessä Länsitien ja torin ympäristöön laaditaan idea- / yleissuunnitelma, joka toimii myöhemmin toteutettavan rakentamissuunnitelman pohjana. Ideasuunnitelmassa määritellään alustavasti alueen liikenne- ja pysäköintijärjestelyt, käytettävät rakenteet, valaistus, istutukset sekä päällystemateriaalit Poistuvat asemakaavat Suunnittelualuetta koskevat asemakaavat ovat vuosilta Keskustiehen rajautuvat korttelialueet on merkitty liikerakennusten korttelialueeksi (KL). Keskustiehen rajautuva asemakaavan muutos on saanut lainvoiman v Keskustakorttelit jakaa puistoksi (VP) merkitty alue. Länsitien ympäristössä korttelit ovat merkitty asuin- liike- ja toimistorakennusten korttelialueiksi (AL). Kunnanvirasto ja sen edessä oleva tori- / pysäköintialue sijoittuvat hallinto- ja virastorakennusten korttelialueelle (YH). Länsitien alkupäähän sekä K-kaupan pohjoispuolelle on osoitettu yleinen pysäköintialue (LP). Jousitie ja Yhdystie on merkitty yleisiksi tiealueiksi (LYS). Rantatie, Länsitie, Länsikuja ja Keskustie on merkitty katualueiksi. Asemakaavan muutos hyväksytään vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa hyväksytään Keskustien asemakaavaalue, joka käsittää Keskustiehen rajautuvat alueet sekä kaava-alueen poikki kulkevan puistoalueen (VP). Länsitien asemakaava-alue käsittää puistoalueen ja Jousitien väliset alueet. Kuva 2, Voimassa oleva asemakaava ja suunnittelualueen rajaus 1.3 Kaavaprosessin vaiheet Kaavan käynnistämispäätös Khall 13 Kuulutus vireilletulosta ja OAS:n nähtövilläolosta Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä Idealuonnosten esittely Joutsan Joutopäivillä Kaavaluonnosvaihtoehdot nähtävillä välisen ajan, minkä jälkeen asemakaava-alue jaettiin kahteen osaan: Osa A) Keskustien asemakaava-alue: - Kaavaehdotus nähtävillä Kaavan hyväksyminen Asemakaava lainvoimainen 2011 Osa B) Länsitien asemakaava-alue: - Kaavaehdotus nähtävillä Kaavaehdotus uudelleen nähtävillä

6 6 / Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavakartta ja määräykset Asemakaava-alueen rakennusinventointikortit 1.5 Muita kaava-aluetta koskevia selvityksiä 2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT - Kirkonseudun asemakaavan muutoksen kaupallisten vaikutusten arviointi (2011) - Joutsan kunnan pohjavesialueen suojelusuunnitelma (2010) - Museoviraston laatima RKY -inventointi ( ) - Joutsan keskustaajaman osayleiskaava-alueen täydennysinventointi (2010) - Oravakiven kaupallinen selvitys (2012) 2.1 Alueen yleiskuvaus, rakennettu ympäristö Kuva 3, Länsitien alkupää Suunnittelualue käsittää Joutsan kirkonkylän kaupallisen keskustan, jonne sijoittuu keskeisten kaupallisten palveluiden lisäksi mm. kunnanvirasto, kirjasto, linja-autoasema, liike- ja toimistotilaa sekä asuinkerrostaloja. Länsitien ympäristön liikekeskusta on rakentunut pääosin 1970, -80 ja -90-luvuilla. Länsitien ympäristö Länsitien alkupäässä yksikerroksiset liiketilat ja pankkirakennukset rajaavat katu- ja pysäköintialuetta. Pysäköintialueen ympäristöön sijoittuvat mm. apteekki, parturi-kampaamo, optikkoliike, vihersisustusliike, puhelin- ja dataliike, Osuuspankki ja Säästöpankki. Länsitietä rajaa toisella puolella liikekeskus (vuodelta 1971), jossa sijaitsee erilaisten pienten erikoisliikkeiden lisäksi mm. Kela ja Joutsan matkahuolto. Länsitien keskivaiheilla punatiilisessä rakennuksessa (vuodelta1974) sijaitsee kunnanvirasto. Rakennuksen edessä Kauppakujan päätteenä sijaitsee pysäköintialue, joka toimii torimyyntialueena. Torialuetta vastapäätä sijaitsee kirjasto- ja pankkirakennus (vuodelta 1979). Länsitien varrella sijaitsevat K-kaupan myymälä sekä Rautakauppalan myymälärakennus edustavat uudempaa rakennuskantaa 1990-luvulta. Länsitien varren liikerakennukset kuvastavat rakennusajalleen tyypillisiä suunnitteluideoita ja materiaaliratkaisuja. Tyypillistä on tasakattoisuus, betonirakenteet, erilaisten julkisivutiilten ja betonielementtien käyttö rakennuksissa sekä ympäröivät suuret pysäköintialueet. Länsitien varressa jalankulkuympäristöä tai pysäköinti- ja torialueita ei ole erotettu ajoneuvoliikenteestä. Autopaikat sijoittuvat joko kadun suuntaisiin pysäköintikampoihin tai pysäköintialueille liiketilojen sisäänkäyntien läheisyyteen.

7 7 / 31 Kuva 4, Katutilaa ja rakennuskantaa Länsitien ympäristössä Keskustiehen rajautuva alue Valtatie 4:n suunnasta saavuttaessa suunnittelualuetta rajaa Yhdystien ja Keskustien kulmauksessa yksikerroksinen huonekalumyymälä (Onni-Kaluste). Rakennus sijaitsee voimassa olevan asemakaavan mukaisella liikerakennusten korttelialueella (KL). Huonekalumyymälän eteläpuolelle on asemakaavassa osoitettu liikerakennusten korttelialue, joka on toteutunut vuonna 2011 voimaan tulleen asemakaavan mukaisesti. Alueelle sijoittuu liikerakennus, jossa toimii Tokmannin myymälä, K-Supermarket ja Osuuspankki. Pysäköintialueet sijoittuvat rakennuksen eteen Keskustien puolelle. Rakennuksen kokonaiskerrosala on n k-m2. Jousitiehen rajautuva alue Suunnittelualuetta rajaa idässä Jousitie, joka on kirkonkylän vanha keskusraitti. Vanhimmat liiketalot raitin varrella ovat 1910-luvulta luvulta lähtien rakennetut vanhat liike- ja pankkirakennukset reunustavat katutilaa ja muodostavat vanhaa kylänraittimiljöötä. Suunnittelualueen pohjoispäässä kirkkoa vastapäätä sijaitsee ns. Postin talo (Joutsan säästöpankin entinen toimitalo vuodelta 1955). Postikonttoritoiminta on siirtynyt talosta pois, mutta rakennuksessa on edelleen Itellan toimitiloja. Kuva 6, Postin talo

8 8 / 31 Kuva 7, hotelli Aatto ja Elli Postin talon eteläpuolella sijaitsevassa rakennuksessa on majatalotoimintaa (hotelli Aatto ja Elli), kahvila, ravintola sekä liiketiloja. Majatalorakennuksen vanhempi rakennusosa on valmistunut 1930-luvun lopussa. Hotellin eteläpuolitse kulkee Kauppakuja, jonka on yhteys kirjaston ja torin suuntaan. Kauppakujaa rajaa eteläpuolella Rautakauppalan noutopiha ja siihen liittyvät varastokatokset. Suunnittelualueen eteläreunaan, Jousitien ja Rantatien kulmaukseen sijoittuu vuonna 1930 valmistunut liikerakennus, jossa toimii nykyisin Tokmannin myymälä. Joutsan Jousitien keskusraitti on vahvistetussa RKY2000:ssa osoitettu valtakunnallisesti arvokkaaksi rakennetuksi ympäristöksi Liittyminen ympäristöön Alueen itäpuolella, Jousitien varrella sijaitsee kirkko, seurakuntakoti, kirkonpuisto ja hautausmaa. Jousitien varrella rakennuskanta on säilynyt hyvin alkuperäisessä asussaan. Suunnittelualueen eteläpuolella sijaitsee rivi- ja omakotitaloja. Rantatien varressa I ja II-kerroksiset asuinrakennukset muodostavat pienipiirteistä katumiljöötä, johon K-marketin tiiliverhoiltu myymälärakennus liittyy. Asuntoalue rajautuu Joutsansalmeen, jossa sijaitsee uimaranta ja venesatama. Alueen pohjoispuolella halpahalli ja kerrostalojen pysäköintialueet rajaavat Yhdystien reunaa. Jalankulkuympäristöä on rajattu puuistutuksilla lähinnä kerrostalokortteleiden reunassa, muilta osin sisääntulonäkymä vt 4:n suunnasta on melko avoin ja pysäköintialueiden hallitsema. Suunnittelualueen länsipuolella Keskustietä rajaavat S marketin pysäköintialue ja huoltopiha.

9 9 / Liikenne Pysäköinti Kuva 8, 1. Onni-kalusteen huonekalumyymälä, 2. ja 3. vuonna 2012 valmistunut liikerakennus, 4. linja-autoasema, asuntoja sekä liiketiloja, 5. kunnanvirasto, 6. asuinkerrostaloja ja liiketiloja, 7. asuinpientaloja, 8. pysäköintialue, 9. liiketiloja, pankki, kirjasto ja hotelli, 10. K -market, rautakauppa, liike- ja toimistotiloja Alueen sisäinen liikenne painottuu henkilöautoliikenteeseen. Suunnittelualueen liikenneverkon muodostavat pohjoiseteläsuuntainen Länsitie sekä keskustakortteleita rajaavat Yhdystie, Keskustie, Rantatie ja Jousitie. Jousitien ja Länsitien välisellä Kauppakujalla läpiajo ei ole sallittua. Länsitien keskivaiheilla, kunnanviraston edessä sijaitsee pysäköintialue, joka toimii torimyyntialueena. Länsitien varressa autopaikat sijoittuvat joko kadun suuntaisiin pysäköintikampoihin tai pysäköintialueille liiketilojen sisäänkäyntien läheisyyteen Julkinen liikenne Suunnittelualueelle sijoittuu Joutsan linja-autoasema ja Matkahuolto. Matkahuollon pihassa pysähtyvät vakio-, pikaja expressvuorot Kevyt liikenne 2.2 Palvelut Kevyen liikenteen väylät kulkevat suunnittelualuetta rajaavien Yhdystien, Jousitien, Rantatien ja Keskustien reunassa. Länsitien varressa kevyen liikenteen väylää ei ole erotettu ajoradasta. ks. kohta 5.2 Kaupalliset palvelut Vuonna 2012 Keskustien itäpuolelle valmistuneeseen liikerakennukseen sijoittuu halpatavarakauppa Tokmanni (myymäläpinta-ala 2141,5 m2), K-Supermarket (1754 m2) ja Osuuspankki (214,5 m2). Joutsan keskustassa toimi lisäksi S-market ja Siwa. Valtaosa Joutsan erikoisliikkeistä toimii keskustassa. Keskustassa on mm. alko, apteekki, vaateliike, urheiluliike, kirjakauppa, kukkakauppa, kello- ja kultaliike, käsityö-/lahjatavaraliike, kodinkonekauppa ja rautakauppa. Joutsan keskustassa toimii lisäksi mm. partureita, kampaamoja, kahvila- ja ravintolapalveluja sekä hotelli.

10 10 / 31 Toinen rautakauppa sijaitsee Karimäen alueella Jousitien ja valtatien 4 kulmauksessa. Jousitien varrella toimii myös Joutsan Konehuolto Oy. Julkiset palvelut Joutsan keskeiset julkiset palvelut sijaitsevat keskustan välittömässä tuntumassa (yhtenäiskoulu, terveysasema, päivähoitopalvelut ja kirjasto). Koulupalvelut on tarjolla myös Kälän, Leivonmäen ja Rutalahden kylissä. v valmistunut liikerakennus 2.3 Asuminen 2.4 Virkistysalueet Alueella sijaitsee kaksi asuinkerrostaloa, omakotitaloja sekä rivitaloja. Voimassa olevaan asemakaavan on merkitty pohjois-eteläsuuntainen puistoalue. Alue on toistaiseksi rakentumaton.

11 11 / Pohjavedet Osa suunnittelualueesta kuuluu Joutsan I-luokan pohjavesialueeseen. Aluetta koskee Joutsan kunnan pohjavesialueiden suojelusuunnitelma. Pohjavesialueen rajaa kuvaa ulompi sininen viiva. 2.6 Maanomistus Kuva 10, Pohjavesialueen rajaus Suunnittelualue on pääosin yksityisessä omistuksessa. Kunta omistaa alueelta osia puisto- ja katualueista. 2.7 Ympäristön häiriötekijät Ympäristöä häiritsee alueen läpi ja ympäri kulkeva ajoneuvoliikenne. Länsitien varressa jalankulkuympäristöä tai pysäköinti- ja torialueita ei ole erotettu ajoneuvoliikenteestä. Samassa tasossa oleva ajoneuvoliikenne aiheuttaa häiriöitä kevyelle liikenteelle. 2.8 Pilaantuneet maa-alueet Suunnittelualueella ei ole selvitetty maaperän pilaantuneisuutta. Rakentamisen yhteydessä tulee asuntorakentamiselle varatuissa kortteleissa tarvittaessa selvittää nykyisen toiminnan vaikutukset maaperän pilaantuneisuuteen ja mahdollinen kunnostustarve. 2.9 Kunnallistekniikka Alueella on Joutsan Vesihuolto Oy:n vesi- ja viemäriverkosto. Alue kuuluu kaukolämmön piiriin Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Asemakaavaa koskee valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden erityistavoitteista seuraavat kohdat: 1) Toimiva aluerakenne 2) Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 3) Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 4) Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto Asemakaavan suhdetta valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin ja yleiskaavan sisältövaatimuksiin on kuvattu kohdissa 5.1 ja 5.2.

12 12 / Maakuntakaava Kuva 12, Ote Keski-Suomen maakuntakaavasta ja merkinnöistä Yleiskaava Suunnittelualuetta koskee Keski-Suomen maakuntakaava, jonka Ympäristöministeriö on vahvistanut Alue on merkitty maakuntakaavassa keskustatoimintojen alueeksi. Merkinnän osoittamaan keskukseen voidaan sijoittaa vähittäistavarakaupan suuryksiköitä. Jousitien raitin alue on lisäksi merkitty maakuntakaavaan valtakunnallisesti arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi, jonka suunnittelumääräykseksi on annettu seuraava: "Alueen suunnittelussa on otettava huomioon kulttuurihistoriallisen rakennetun ympäristön kokonaisuus, ominaispiirteet ja identiteetti." Joutsan kunta on käynnistänyt Joutsan kirkonkylän ja valtatien 4 varren osayleiskaavan laatimisen. Nykyinen Joutsan kirkonseudun ja ympäristön osayleiskaava on vahvistamaton kunnan valtuuston hyväksymä yleiskaava. Yleiskaavan tavoitteet ovat osittain vanhentuneet. Joutsan kirkonkylän ja valtatien 4 varren osayleiskaavalla varaudutaan valtatien 4 parantamiseen ja liittymäjärjestelyihin. Valtatien parantaminen tulee vaikuttamaan katu-, liikenne- ja yksityistiejärjestelyihin koko kunnan alueella. Joutsan kirkonkylän osayleiskaavassa otetaan huomioon mm. Joutsan keskustan ja Koiravuoren alueen liikenneyhteydet valtatielle 4 sekä valtatien varren maankäyttö koko yleiskaavoitettavalla alueella. Kaava kumoaa voimaantullessaan alueelle aiemmin laaditun yleiskaavan. Kirkonkylän osayleiskaavalla ratkaistaan myös rantayleiskaavan ulkopuolelle jätettyjen taajaman lähiranta-alueiden maankäyttö.

13 13 / Asemakaava Kuva 13, Ote Joutsan ajantasa-asemakaavasta. Suunnittelualuetta koskevat asemakaavat ovat vuosilta Keskustiehen rajautuvat korttelialueet on merkitty liikerakennusten korttelialueeksi (KL). Suunnittelualueen halkaisee puistoksi (VP) merkitty alue. Länsitien ympäristössä korttelit ovat merkitty asuin- liikeja toimistorakennusten korttelialueiksi (AL). Kunnanvirasto ja sen edessä oleva tori- / pysäköintialue sijoittuvat hallinto- ja virastorakennusten korttelialueelle (YH). Länsitien alkupäähän sekä K-kaupan pohjoispuolelle on osoitettu yleinen pysäköintialue (LP). Jousitie ja Yhdystie on merkitty yleisiksi tiealueiksi (LYS). Rantatie, Länsitie, Länsikuja ja Keskustie on merkitty katualueiksi Rakennusjärjestys Pohjakartta Joutsan kunnan rakennusjärjestys on hyväksytty kunnanvaltuustossa Asemakaavatyössä käytetään pohjakarttaa, joka täyttää kaavoitusmittausasetuksen 1284/1999 vaatimukset Rakennuskiellot Alueella ei ole voimassa rakennuskieltoja Pohjavesialueen suojelusuunnitelma Osa suunnittelualueesta kuuluu Joutsan I-luokan pohjavesialueeseen. Aluetta koskee Joutsan kunnan pohjavesialueiden suojelusuunnitelma. Pohjavesialueen rajaa kuvaa ulompi sininen viiva. Aluetta koskeva pohjavesialueen suojelusuunnitelma on valmistunut v

14 14 / 31 Kuva 14, pohjavesialueen rajaus Rakennushistoriallinen inventointi Joutsan Jousitien keskusraitti on vahvistetussa RKY2000:ssa valtakunnallisesti arvokas rakennettu ympäristö (kuvassa 14 vihreä väri). Joutsan keskusraitin ympäristöön on tehty rakennushistoriallinen inventointi. Kaavoitettavalla alueella sijaitsevat inventoidut rakennukset on merkitty punaisilla pisteillä. Numero viittaa inventointikortin kohdenumeroon. (ks.liite 1). Käynnissä olevan osayleiskaavatyön yhteydessä selvitetään mahdolliset muinaismuistokohteet suunnittelualueella. Kuva 15, Kuvassa RKY2000 alue on osoitettu vihreällä värillä. Jousitien varressa sijaitsevat inventoidut kohteet on merkitty punaisella pisteellä Kaupallinen selvitys Keski-Suomen kaupallinen palveluverkkoselvitys on laadittu vuoden 2010 alussa. Selvityksen yhteydessä on tarkasteltu myös Joutsan seudun kaupallisia lähtökohtia: ostovoimaa, ostovoiman siirtymiä sekä laskennallista liiketilan li-

15 15 / 31 sätarvetta. Loppuvuodesta 2010 laadittiin keskustan yleiskaavoitukseen liittyvä kaupallinen selvitys, joka sisältää myös Kirkonseudun asemakaavan muutoksen kaupallisten vaikutusten arvioinnin Kaupalliset varaukset voimassa olevissa kaavoissa Oravakivi - Karimäki osayleiskaava Osayleiskaavoitettu alue käsittää valtatien 4 varren Oravakivensalmesta Karimäkeen ja Joutsansalmeen. Lisäksi alueeseen kuuluu Oravakivestä Karimäkeen ja Ruosteniemeen ulottuva vyöhyke sekä Riuttatien varren alue. Kaava on lainvoimainen. Osayleiskaavalla on varauduttu valtatien 4 parantamiseen ja liittymäjärjestelyihin. Kaavan tavoitteena on alueen palvelujen ja yritystoiminnan kehittäminen ja näiden toimintojen suunnittelu alueelle. Kaavassa on osoitettu palvelujen alueita (P) Oravakiven ja Karimäen alueille. Kaavamääräyksen mukaan palvelujen alueet varataan ensisijaisesti yksityisten palvelujen alueeksi ja alueiden rakentamisen tulee perustua asemakaavaan. Sekä Oravakiven että Karimäen alueille on osoitettu palvelujen alueita valtatien 4 molemmin puolin. Oravakiven alueella palvelualueiden rakennusoikeus on noin k-m2 ja Karimäen alueella noin km2. Alueille saa sijoittaa tieliikennettä palvelevia rakennuksia, polttoaineiden jakelupisteen sekä matkailua palvelevia rakennuksia. Palvelurakentaminen on luonteeltaan paljon tilaa vaativaa. Kuva 16, Oravakivi - Karimäki osayleiskaava (Joutsan kunta 2008) Oravakiven alueelle on laadittu asemakaava (hyväksytty ), jossa valtatien eteläpuolelle on osoitettu liikennepalveluasemaa varten 3500 k-m2. Myös Karimäen alue on osittain asemakaavoitettu Liiketilan tarve ja sen sijoittuminen Syksyllä 2010 tehdyn kaupallisen selvityksen ja liiketilatarvelaskelman mukaan Joutsan vähittäiskaupan liiketilan lisätarve vuoteen 2030 mennessä on noin k-m2, josta päivittäistavarakaupan osuus on noin 900 k-m2 ja erikoiskaupan osuus noin k-m2. Joutsan kaupallisen vetovoiman vahvistamisen näkökulmasta valtaosa liiketilan lisätarpeesta tulisi keskittää keskustan alueelle. Palvelujen keskittäminen keskustaan turvaa palvelujen alueellisen saatavuuden ja vahvistaa parhaiten Joutsan kaupallista vetovoimaa. Keskustan asemakaavan muutoksessa ensisijaisena tavoitteena on Länsitien ja sen lähiympäristön kaupallisen toiminnan kehittäminen.

16 16 / 31 Mikäli liikerakentaminen ja kaupan palvelut hajautetaan usealle alueelle, on vaara, ettei mikään niistä ole riittävän vetovoimainen. Valtatien 4 varteen toteutettavien palvelujen tulisi olla luonteeltaan liikennepalveluja ja sellaisia, jotka eivät kilpaile keskustan kaupan kanssa. Keskustan alueella voimassa olevissa asemakaavoissa on runsaasti käyttämätöntä liikerakentamiselle varattua rakennusoikeutta. Voimassa olevissa asemakaavoissa osoitetut liikennehakuinen liikerakentamisreservi sijoittuu pääasiassa valtatien varteen ns. Huttulan alueelle. Vuonna 2011 Keskustiehen rajautuvalla alueella sai lainvoiman asemakaavan muutos, jossa alue on osoitettu liikerakentamista varten. Korttelialueelle valmistui vuonna 2012 liikerakennus, joka sisältää Tokmannin, ja K - Supermarketin myymälät. Joutsan ostovoiman kasvu ja laskennallinen liiketilan lisätarve mahdollistavat kaupan rakentamisen ilman haitallisia vaikutuksia olemassa oleviin kaupan palveluihin ja kaupan palveluverkkoon. Uusi liikerakennus parantaa keskustan kaupallista tarjontaa ja vahvistaa sen kaupallista vetovoimaa. Keskustan kaupallinen painopiste siirtyy uuden liikerakennuksen myötä lähemmäs Keskustietä, mutta vahvistaa keskustan asemaa kokonaisuutena, edellyttäen että myös Länsitien ympäristöön ja nykyisten liiketilojen kehittämiseen panostetaan jatkossa riittävästi. Kaavamuutosalueen rajaus Uusi liikerakennus yht k-m2 Kuva 17, Keskustan voimassa olevissa asemakaavoissa käyttämätöntä rakennusoikeutta liikerakentamisen osalta sijoittuu valtatien varteen. Uusi liikerakennus tukee keskusten kaupallista asemaa. 3. TAVOITTEET 3.1 Lähtökohta-aineiston asettamat tavoitteet Kunnan asettamat tavoitteet Suunnittelun ensisijaisena tavoitteena on parantaa keskustan viihtyisyyttä ja vetovoimaisuutta. Asemakaavan muutoksen yhteydessä arvioidaan kortteleittain asemakaavan ajanmukaisuus ja mahdollistetaan keskustakortteleiden täydennysrakentaminen. Asemakaavan muutoksella ohjataan rakentamista pohjavesialueella ja turvataan valtakunnallisesti arvokkaan Jousitien raitin suojelukohteiden säilyminen. Palveluverkkoon liittyvät tavoitteet Tavoitteena on Joutsan kaupallisen vetovoiman vahvistaminen seudullisesti merkittävänä kaupan sijaintipaikkana ja asiointikohteena. Joutsan kaupallisen palveluverkon kehittämisen lähtökohtana on Joutsan keskustan ja kyläkeskusten kaupallisen vetovoiman vahvistaminen. Tavoitteena on kaupan saavutettavuuden turvaaminen niin, että pal-

17 17 / 31 velut ovat mahdollisimman hyvin saavutettavissa kaikille väestöryhmille ja kaikilla kulkumuodoilla. Asemakaavan muutoksella pyritään vastaamaan kaupan hankkeiden tarpeisiin alueen mitoituksen ja sijainnin osalta. Päivittäistavarakaupan palveluverkon kehittämisen tavoitteena voidaan pitää nykyisen tasoisen positiivisen ostovoiman siirtymän säilyttämistä. Erikoiskaupassa tavoitteena on mahdollisimman monipuolinen tarjonta Joutsan keskustassa sekä ostovoiman vuodon vähentäminen ja kysynnän ja tarjonnan tasapaino. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET JA VUOROVAIKUTUS 3.2 Viranomaisyhteistyö 3.3 Osalliset Osallistumis- ja arviointisuunnitelma lähetettiin viranomaisille tiedoksi kaavan vireilletulovaiheessa Kaavasta järjestettiin aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu (MRL 66 ) Keski-Suomen ELY -keskuksessa Osallisia ovat alueen maanomistajat ja kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavamuutos vaikuttaa. Kaavoituksen kuluessa kuullaan mm. seuraavia tahoja: - Keski-Suomen liitto - Keski-Suomen ELY -keskus - Keski-Suomen museo - Suur-Savon Sähkö Oy - Kaukolämpöyhtiöt - Joutsan Vesihuolto Oy - Joutsan Yrittäjät 3.4 Tiedottaminen Osalliset voivat arvioida kaavaratkaisujen vaikutuksia ja lausua kaavamuutoksesta mielipiteensä. Kaavoituksen vireilletulosta, osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavan nähtävilläolosta on tiedotettu Joutsan Seutu -lehdessä, Joutsan kunnan ilmoitustaululla ja kunnan kotisivuilla internetissä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä / kommentoitavana Joutsan kunnan teknisellä osastolla os. Länsitie 5, JOUTSA sekä kunnan internet-sivuilla. (http://www.joutsa.fi/kaavoitus.php) 3.5 Asemakaavan valmistelu 3.6 Yleisötilaisuus Keskustan asemakaavan pohjaksi laadittiin alustavia idealuonnoksia, joita esiteltiin Joutsan Joutopäivien yhteydessä Kaavaluonnos Idealuonnosten pohjalta laadittiin alustavat kaavaluonnosvaihtoehdot, jotka asetetaan nähtäville väliseksi ajaksi. Asemakaavaluonnosten nähtävillä olosta on tiedotettu Joutsan Seutu-lehdessä sekä kuuluttamalla Joutsan kunnan ilmoitustaululla ja kunnan kotisivuilla internetissä. Kaavaluonnoksesta on pyydetty lausunnot suunnittelun kannalta keskeisiltä viranomaisilta. Asemakaavaluonnos on ollut nähtävillä 30 päivää Joutsan kunnan teknisellä osastolla os. Länsitie 5, JOUTSA. Osalliset ovat voineet kuulutuksessa ilmoitettavana nähtävillä oloaikana esittää suullisesti tai kirjallisesti mielipiteensä luonnoksesta. Mahdolliset kirjalliset mielipiteet toimitetaan Joutsan kunnanhallitukselle, os. Länsitie 7, PL 20, JOUTSA. 3.8 Kaavaehdotus Kaavaluonnoksesta kehiteltiin saadun palautteen ja vaikutusten arvioinnin avulla kaavaehdotus. Asemakaavaehdotuksen nähtävillä olosta on tiedotettu Joutsan Seutu-lehdessä sekä kuuluttamalla Joutsan kunnan ilmoitustaululla ja kunnan kotisivuilla internetissä. Kaavaehdotus oli nähtävillä välisen ajan. Kaavaehdotuksesta on pyydetty lausunnot suunnittelun kannalta keskeisiltä viranomaisilta.

18 18 / 31 Mielipiteisiin ja lausuntoihin annetaan vastineet ja kyseinen pöytäkirjanote lähetetään niille mielipiteen esittäneille, jotka ovat sitä kirjallisesti pyytäneet sekä ilmoittaneet osoitteensa. Kaavaehdotukseen tehtiin tarkistuksia ja se asetettiin uudelleen nähtäville väliseksi ajaksi. Kaavaehdotuksesta saatiin ELY -keskuksen ja maakuntamuseon lausunnot. 3.9 Hyväksyminen Asemakaava toimitetaan kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi vuoden 2013 aikana (tavoiteaikataulu). Kaavan hyväksymispäätöksestä voi valittaa Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen (MRL 18 ) ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Asemakaava tulee lainvoimaiseksi, mikäli kaavasta ei valiteta valitusaikana tai kaavaa koskeva valitusasia on hylätty oikeuselimissä. 4. ASEMAKAAVALUONNOS 4.1 Luonnosvaihtoehtojen kuvaus Kuva 18, kaavaluonnos, vaihtoehto A

19 19 / 31 Kuva 19, havainnekuva, vaihtoehto A K306 Vaihtoehdossa A Rantatien ja Keskustien kulmaukseen sijoittuva rakentumaton tontti on merkitty KM -alueeksi. Korttelialueen mitoitus ja kaavamerkintä mahdollistavat vähittäiskaupan suuryksikön sijoittumisen alueelle. Korttelialueen pohjoispuolella Onni -Kalusteen tontti on merkitty nykyisen käyttötarkoituksen mukaisesti liikerakennusten korttelialueeksi (KL). Asemakaavaluonnoksessa on esitetty laajennusalue tontin länsireunaan. Suunnittelualuetta pohjois-eteläsuunnassa halkovan ojan ympäristö on merkitty asemakaavassa puistoalueeksi (VP). Puistomaisesti toteutettuna alue muodostaa keskustan kortteleita yhdistävän vihervyöhykkeen, johon voidaan sijoittaa peli- ja leikkialueita. Alueen läpi kulkevaa ojaa sekä sen ympäristöä voidaan hyödyntää ympäröivien korttelien hulevesien käsittelyssä. Nykyisen ojan ja siihen liittyvien hulevesiaiheiden sekä puistoalueiden maisemarakentamisella alueesta voidaan muodostaa viihtyisä vihervyöhyke uusien liikekortteleiden ja nykyisen keskustan välille. K309 Länsitien alkupäähän sijoittuva linja-autoaseman kortteli on kaikissa vaihtoehdoissa varattu asuin-, liike- ja toimistorakentamista varten. Kaavamerkintä mahdollistaa korttelin kehittämisen nykyisen kaltaisena, eli alueelle voidaan liike- ja toimistorakennusten lisäksi sijoittaa asuntoja. Korttelialueen autopaikkoja voidaan sijoittaa tontin sisälle sekä viereisille LPA-1 ja LPA-2 alueille. K312 Kaikissa vaihtoehdoissa kortteli 312 on merkitty liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi. Alueelle voidaan lisäksi sijoittaa julkisia lähipalveluita sekä hotelli- ja majoitustiloja. Korttelialueen autopaikkoja voidaan sijoittaa tonttien sisälle sekä LPA-1 alueeksi merkitylle korttelialueelle. Jousitien varteen, tontille 4 sijoittuva ns. Postin talo sekä hotellin rakennus on osoitettu suojeltavaksi sr-1 merkinnällä. Kummatkin rakennukset ovat rakennushistoriallisesti ja kyläkuvan kannalta arvokkaita rakennuksia. Rakennukset ovat osa Jousitien valtakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä ja kuuluvat osayleiskaavan yhteydessä valmistuneeseen rakennushistorialliseen inventointiin. K310 Kaikissa vaihtoehdoissa virastotalon kortteli on merkitty hallinto- ja virastorakennusten korttelialueeksi (YH). Vaihtoehdoissa ei ole esitetty korttelialueen laajentamista. Virastotalon autopaikat on sijoitettu rakennuksen taakse sijoittuvalle LPA -alueelle. Nykyinen parkkialue virastotalon edessä on osoitettu torialueeksi. Torialueelle voidaan sijoittaa ympäristöön soveltuvia terasseja, niihin liittyviä katoksia sekä rakennusoikeuden estämättä pienimuotoisia kioskeja ja torimyyntiä palvelevia myyntipisteitä. Torin ja Länsitien toteuttamisesta laaditaan asemakaavoituksen rinnalla yleissuunnitelma. K313 Vaihtoehdossa A korttelialue on merkitty liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi. Asemakaavavaihtoehto mahdollistaa korttelialueen kehittämisen liikerakennusten korttelialueena. Nykyinen kiinteistöjako ja maanomistus rajoittavat korttelin käyttömahdollisuuksia ja liikekiinteistöjen laajentumista. Korttelialueella sijaitsevien kiinteistöjen ja niihin liittyvien pysäköintialueiden parantaminen edellyttää toimijoiden yhteistyötä sekä alueen kehittämistä kokonaisuutena. K314

20 20 / 31 Länsikujan eteläpuolelle sijoittuva kerrostalojen korttelialue on merkitty nykyisen käyttötarkoituksen mukaisesti asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi. Rantatiehen rajautuvat tontin on merkitty asuinpientalojen korttelialueeksi. Kuva 20, kaavaluonnos, Vaihtoehto B

Joutsan keskustan kehittäminen

Joutsan keskustan kehittäminen Joutsan keskustan kehittäminen KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS LÄNSITIEN KAAVA-ALUE KAAVASELOSTUS Kuva 1, suunnittelualueen rajaus 2 / 32 Selostuksen sisällysluettelo 1. TIIVISTELMÄ...4 1.1

Lisätiedot

Joutsan kunta KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Joutsan kunta KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Joutsan kunta KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) SISÄLTÖ TUNNISTETIEDOT... 3 Asemakaavan laatija... 3 Suunnittelukonsultti... 3 Suunnittelualue... 3

Lisätiedot

Joutsan keskustan kehittäminen

Joutsan keskustan kehittäminen Joutsan keskustan kehittäminen Kirkonseudun asemakaavan osittainen muutos Länsitien alue KAAVASELOSTUS Kuva 1, suunnittelualueen rajaus 2 / 31 Selostuksen sisällysluettelo 1. TIIVISTELMÄ... 4 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

LINJA-AUTOASEMAN JA AMIZZAN KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2009

LINJA-AUTOASEMAN JA AMIZZAN KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2009 1(6) LINJA-AUTOASEMAN JA AMIZZAN KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2009 PROJ.NRO XXX Asemakaavan muutos Keskustie 1 ja-3, korttelit 304 ja 306, OSOITE TAI MUU PAIKANNUS

Lisätiedot

KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KEURUUN KAUPUNKI KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2015 Kaava-alueen ohjeellinen sijainti, kaava-alue rajattu punaisella. Sisältö 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ESKONKUJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) TEHTÄVÄ DNRO PROJ.NRO 195 Eskonkujan alueen asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kaavaselostus koskee 4.11.2008 päivättyä kaavakarttaa. Ranta-asemakaavan

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET RAISION KAUPUNKI ALHAISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 0 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA HAAPARANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS

MARTTILAN KUNTA HAAPARANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MARTTILAN KUNTA HAAPARANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS Air-Ix Ympäristö Oy PL 52 20781 Kaarina 2005 2 MARTTILAN KUNTA HAAPARANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus, joka koskee 14.6. 2005 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI Vastaanottaja Laihian kunta Asiakirjatyyppi Kaavaselostus Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS, MAANTIET KADUIKSI KAAVASELOSTUS Tarkastus

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaavamuutos koskee Sastamalan kaupunginosan korttelia

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014 Kirkonkylän asemakaavan muutos korttelissa 2061 Kaavatunnus: 2-237 Diaarinro: xx/10.02.03/2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014 Suunnittelualueen sijainti ja nykytilanne Suunnittelualue

Lisätiedot

1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA?

1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? LEPPÄVIRRAN KUNTA LEPPÄVIRRAN KYLÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ...2 1 SUUNNITTELUALUE...2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...2 3 KAAVAT ILANNE...2 4 MAANOMISTUS...2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINT I...3

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

V e t e r a a n i t i e n k o r t t e l i n a s e m a k a a v a n m u u t o s. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

V e t e r a a n i t i e n k o r t t e l i n a s e m a k a a v a n m u u t o s. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma V e t e r a a n i t i e n k o r t t e l i n a s e m a k a a v a n m u u t o s Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: 24.9.2013 Diaari nro 491/2012 S i s ä l l y s

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

KORTTELI 27 UTAJÄRVI

KORTTELI 27 UTAJÄRVI KORTTELI 27 UTAJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS 23.5.2013 AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 OULU Puhelin 010 241 4600 Telefax 010 241 4601 UTAJÄRVEN KUNTA Laitilantie 5 PL 18 91600 UTAJÄRVI Vireilletulosta

Lisätiedot

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan osana kaavatyön

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALERVONKATU 8 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALERVONKATU 8 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS KALERVONKATU 8 KAAVATUNNUS 02:119 KAAVAN PÄIVÄYS 21.2.2013 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 28.2.2013 02:119 / KALERVONKATU

Lisätiedot

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS iite kaupunkikehityksen lautakunnan esityslistaan nro 5 6.11.2014 asia 46 OSAISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITEMA KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee: 205 Sievarin kaupunginosa, korttelin

Lisätiedot

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMEN KOULUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.9.2014 PROJ. NRO 244 Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 272-2-1-10, ASUNTO

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 Kaavaselostus, ehdotus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 11.12.2012

Lisätiedot

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖPALVELUT Kaupunkikehitysjaosto 10.6.2015 2

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Asikkalan kunta KORTTELIN 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 8.1.2014, päivitetty 4.6.2014, 17.2.2015, 4.3.

Asikkalan kunta KORTTELIN 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 8.1.2014, päivitetty 4.6.2014, 17.2.2015, 4.3. Asikkalan kunta KORTTELIN 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 8.1.2014, päivitetty 4.6.2014, 17.2.2015, 4.3.2015 2 SISÄLLYS 1. Tehtävä... 3 2. Aloite... 3 3. Suunnittelualue...

Lisätiedot

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS 01:151 / ASEMAKATU 2 / ASEMAKAAVASELOSTUS

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.9.2007

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.9.2007 LIITE 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.9.2007 Suunnittelualue: Suunnittelualueet sijaitsevat Kihniön kunnassa Kirkonkylän taajaman keskustassa (kuva 1). Suunnittelualueeseen sisältyvät Kihniön

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RUOKOLAHDEN KUNTA KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20848 1 (8) P20848 Sisällysluettelo 1 SUUNNITTELUN KOHDE...

Lisätiedot

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos KITTILÄN KUNTA KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.10.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 1 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI LIITE 1 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAUPUNGINOSAN NRO 8 KORTTELIN 801 TONTTI 7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 17.11.2014, TARK. 6.2.2015 Sisältö 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 1 NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Aloite Asemakaava laaditaan yksityisen anomuksesta. Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄIVÄYS: 16.12.2013, TARK. 9.4.2014, 30.11.2015 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS 29.10.2012 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 2 3. LAADITUT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT... 2 3.1. VALTAKUNNALLISET

Lisätiedot

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 5 ) TERVON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaavan muutos koskee kortteleja 9(osa),

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 12.05.2015 06.10.2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. makaavan

Lisätiedot

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 118-AK1502 SAUVON KUNTA KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 11.3.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (10) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Hissitien asemakaavamuutos, osa 2 (Levin asemakaava-alueen kortteli 27 tontti 1, kortteli 31 tontti 7, sekä korttelit 83 ja 299)

Hissitien asemakaavamuutos, osa 2 (Levin asemakaava-alueen kortteli 27 tontti 1, kortteli 31 tontti 7, sekä korttelit 83 ja 299) KITTILÄN KUNTA Puh 040 356 500, Fax 016-642259 20.10.2014 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Hissitien asemakaavamuutos, osa 2 (Levin asemakaava-alueen kortteli 27 tontti 1, kortteli 31 tontti 7, sekä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 12.10.2015, tarkistettu 13.1.2016 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kauttua 406 Korttelit 902-926, 930-940, 950-969, 971-974 Kaavan

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011 SÄKYLÄ Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73 Turussa 14.1. 2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

KOLARI 2. KUNNANOSA ÄKÄSLOMPOLON ASEMAKAAVAN MUUTOS Kortteli 5 rakennuspaikka 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KOLARI 2. KUNNANOSA ÄKÄSLOMPOLON ASEMAKAAVAN MUUTOS Kortteli 5 rakennuspaikka 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 KOLARI 2. KUNNANOSA ÄKÄSLOMPOLON ASEMAKAAVAN MUUTOS Kortteli 5 rakennuspaikka 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 23.06.2014 Kolarin kunta -

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 18.2.2015 Yleistä osallistumis-

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 31.10.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 167-AK1501 PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.3.2015 Nosto Consulting Oy Osallistumis- ja

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(8) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 54 TONTEILLA 3 JA 4 (PURSIMIEHENKATU 3 JA 5) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Saviniemen kaupunginosassa korttelin

Lisätiedot

Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu- ja puistoaluetta

Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu- ja puistoaluetta LOIMAAN KAUPUNKI 29.4.2016 1( 5) Asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma AK 0183 Torin ympäristö, 1. (Keskusta) kaupunginosa Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu-

Lisätiedot

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 V I R R A T KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY.

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

Asemakaavan ehdotus koskee kortteleita 1031-1034 ja 1410 ja niihin liittyviä viheralueita. Asemakaavalla muodostuu uusi kortteli.

Asemakaavan ehdotus koskee kortteleita 1031-1034 ja 1410 ja niihin liittyviä viheralueita. Asemakaavalla muodostuu uusi kortteli. ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA PAKAANTIEN ASEMAKAAVAMUUTOS 2011 ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA PAKAANTIE KAAVASELOSTUS ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 20.6.2011 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI KAANAANTANTA 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA (OAS) 1. SUUNNITTELUALUE 2. KAAVATILANNE

RAISION KAUPUNKI KAANAANTANTA 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA (OAS) 1. SUUNNITTELUALUE 2. KAAVATILANNE RAISION KAUPUNKI KAANAANTANTA 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA (OAS) 1. SUUNNITTELUALUE Kaavanmuutosalue sijaitsee Raision 14. kaupunginosassa (Kaanaa) Kaanaanrannan alueella Kaanaanrannantien

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut KAPULIN YRITYSALUEEN III-VAIHEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJ.NRO 188 Asemakaava OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Alueen ohjeellinen rajaus on

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty 1.6.2015 hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

Simo Maksniemen asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.06.2014

Simo Maksniemen asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.06.2014 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Simo Maksniemen asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.06.2014 Seitap Oy 2014 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ETELÄINEN RANTATIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kaavaselostus Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 Tiivistelmä... 1 1.1

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

Asikkalan kunta SARAN TONTIN JA NUOKUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2013

Asikkalan kunta SARAN TONTIN JA NUOKUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2013 Asikkalan kunta SARAN TONTIN JA NUOKUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2013 2 SISÄLLYS 1. Tehtävä... 3 2. Aloite... 3 3. Suunnittelualue... 3 4. Suunnittelun lähtökohdat

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 Kirkonseudun asemakaava-alue Korttelien 65, 66 ja 68 asemakaavoitus Osallistumis- ja arvioimissuunnitelma

HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 Kirkonseudun asemakaava-alue Korttelien 65, 66 ja 68 asemakaavoitus Osallistumis- ja arvioimissuunnitelma HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 HÄMEENKYRÖN KUNTA KORTTELIEN 65, 66 JA 68 ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireilletulo: 30.3.2009 versio: 15.8.2011 HÄMEENKYRÖN KUNTA 2 Suunnittelualueen

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 11.12.2013 OLLILANTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 11.12.2013 OLLILANTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(5) OLLILANTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 236 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 12.6.2014 Vireille tulosta ilmoitettu: Tekninen lautakunta 26.2.2014. Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3, 00520

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/583/10.02.03/2014 VP 9/17.3.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TIILIMÄEN (11.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 15 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1643 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264 132-AK1305 NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264 KAAVASELOSTUS Ehdotus 16.1.2014 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

Janakkalan kunta Tervakoski

Janakkalan kunta Tervakoski Janakkalan kunta Tervakoski 25.4.2014 1 Lepola Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee noin 1,5 km etäisyydellä Tervakosken liikekeskustasta, Vanhan kylän

Lisätiedot

IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ

IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 15.5.2012, 30.4.2013 Yleistä osallistumis- ja

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot