Joutsan keskustan kehittäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Joutsan keskustan kehittäminen"

Transkriptio

1 Joutsan keskustan kehittäminen Kirkonseudun asemakaavan osittainen muutos Länsitien alue KAAVASELOSTUS Kuva 1, suunnittelualueen rajaus

2 2 / 31 Selostuksen sisällysluettelo 1. TIIVISTELMÄ Tunnistetiedot Asemakaavamuutoksen tarkoitus Poistuvat asemakaavat Kaavaprosessin vaiheet Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Muita kaava-aluetta koskevia selvityksiä SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT Alueen yleiskuvaus, rakennettu ympäristö Liittyminen ympäristöön Liikenne Pysäköinti Julkinen liikenne Kevyt liikenne Palvelut Asuminen Virkistysalueet Pohjavedet Maanomistus Ympäristön häiriötekijät Pilaantuneet maa-alueet Kunnallistekniikka Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Maakuntakaava Yleiskaava Asemakaava Rakennusjärjestys Pohjakartta Rakennuskiellot Pohjavesialueen suojelusuunnitelma Rakennushistoriallinen inventointi Kaupallinen selvitys Kaupalliset varaukset voimassa olevissa kaavoissa Liiketilan tarve ja sen sijoittuminen TAVOITTEET Lähtökohta-aineiston asettamat tavoitteet ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET JA VUOROVAIKUTUS Viranomaisyhteistyö Osalliset Tiedottaminen Asemakaavan valmistelu Yleisötilaisuus Kaavaluonnos Kaavaehdotus Hyväksyminen ASEMAKAAVALUONNOS Luonnosvaihtoehtojen kuvaus Luonnosvaihtoehtojen vertailu ja vaikutusten arviointi... 23

3 3 / ASEMAKAAVAEHDOTUS Korttelialueet Muutettu kaavaehdotus Kevyen liikenteen yhteydet Pysäköinti KAAVAN VAIKUTUKSET Asemakaavan suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin Asemakaavamuutoksen vaikutukset ja yleiskaavan sisältövaatimukset ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Toteuttaminen ja ajoitus Toteutuksen seuranta... 31

4 4 / TIIVISTELMÄ 1.1 Tunnistetiedot Kaavan nimi Kunta Asemakaavan muutos koskee Asemakaavalla muodostuu Pinta-ala Kunnan kaavatunnus Asemakaavan laatija Joutsan kirkonseudun asemakaavan osittainen muutos Joutsa, Kirkonkylä Kortteleita , LP-alueita ja katualueita Korttelit , tori- ja katualueita sekä puistoalue 5,2 ha Joutsan kunta Tekninen osasto Länsitie Joutsa Yhteyshenkilö: Jukka S. Lehtonen Aluearkkitehti p Suunnittelukonsultti SITO Oy Tietäjäntie Espoo Yhteyshenkilö: Petri Tuormala Arkkitehti, SAFA, YKS-415 p Suunnittelualue 1.2 Asemakaavamuutoksen tarkoitus Suunnittelun tarkoituksena on tarkistaa Joutsan keskustan asemakaavan ajanmukaisuus Yhdystien, Keskustien, Rantatien ja Jousitien rajaamalla alueella. Kaavamuutoksella mahdollistetaan torialueen sekä Länsitien katuympäristön parantaminen.

5 5 / 31 Keskustakortteleiden asemakaavan muutoksen yhteydessä Länsitien ja torin ympäristöön laaditaan idea- / yleissuunnitelma, joka toimii myöhemmin toteutettavan rakentamissuunnitelman pohjana. Ideasuunnitelmassa määritellään alustavasti alueen liikenne- ja pysäköintijärjestelyt, käytettävät rakenteet, valaistus, istutukset sekä päällystemateriaalit Poistuvat asemakaavat Suunnittelualuetta koskevat asemakaavat ovat vuosilta Keskustiehen rajautuvat korttelialueet on merkitty liikerakennusten korttelialueeksi (KL). Keskustiehen rajautuva asemakaavan muutos on saanut lainvoiman v Keskustakorttelit jakaa puistoksi (VP) merkitty alue. Länsitien ympäristössä korttelit ovat merkitty asuin- liike- ja toimistorakennusten korttelialueiksi (AL). Kunnanvirasto ja sen edessä oleva tori- / pysäköintialue sijoittuvat hallinto- ja virastorakennusten korttelialueelle (YH). Länsitien alkupäähän sekä K-kaupan pohjoispuolelle on osoitettu yleinen pysäköintialue (LP). Jousitie ja Yhdystie on merkitty yleisiksi tiealueiksi (LYS). Rantatie, Länsitie, Länsikuja ja Keskustie on merkitty katualueiksi. Asemakaavan muutos hyväksytään vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa hyväksytään Keskustien asemakaavaalue, joka käsittää Keskustiehen rajautuvat alueet sekä kaava-alueen poikki kulkevan puistoalueen (VP). Länsitien asemakaava-alue käsittää puistoalueen ja Jousitien väliset alueet. Kuva 2, Voimassa oleva asemakaava ja suunnittelualueen rajaus 1.3 Kaavaprosessin vaiheet Kaavan käynnistämispäätös Khall 13 Kuulutus vireilletulosta ja OAS:n nähtövilläolosta Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä Idealuonnosten esittely Joutsan Joutopäivillä Kaavaluonnosvaihtoehdot nähtävillä välisen ajan, minkä jälkeen asemakaava-alue jaettiin kahteen osaan: Osa A) Keskustien asemakaava-alue: - Kaavaehdotus nähtävillä Kaavan hyväksyminen Asemakaava lainvoimainen 2011 Osa B) Länsitien asemakaava-alue: - Kaavaehdotus nähtävillä Kaavaehdotus uudelleen nähtävillä

6 6 / Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavakartta ja määräykset Asemakaava-alueen rakennusinventointikortit 1.5 Muita kaava-aluetta koskevia selvityksiä 2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT - Kirkonseudun asemakaavan muutoksen kaupallisten vaikutusten arviointi (2011) - Joutsan kunnan pohjavesialueen suojelusuunnitelma (2010) - Museoviraston laatima RKY -inventointi ( ) - Joutsan keskustaajaman osayleiskaava-alueen täydennysinventointi (2010) - Oravakiven kaupallinen selvitys (2012) 2.1 Alueen yleiskuvaus, rakennettu ympäristö Kuva 3, Länsitien alkupää Suunnittelualue käsittää Joutsan kirkonkylän kaupallisen keskustan, jonne sijoittuu keskeisten kaupallisten palveluiden lisäksi mm. kunnanvirasto, kirjasto, linja-autoasema, liike- ja toimistotilaa sekä asuinkerrostaloja. Länsitien ympäristön liikekeskusta on rakentunut pääosin 1970, -80 ja -90-luvuilla. Länsitien ympäristö Länsitien alkupäässä yksikerroksiset liiketilat ja pankkirakennukset rajaavat katu- ja pysäköintialuetta. Pysäköintialueen ympäristöön sijoittuvat mm. apteekki, parturi-kampaamo, optikkoliike, vihersisustusliike, puhelin- ja dataliike, Osuuspankki ja Säästöpankki. Länsitietä rajaa toisella puolella liikekeskus (vuodelta 1971), jossa sijaitsee erilaisten pienten erikoisliikkeiden lisäksi mm. Kela ja Joutsan matkahuolto. Länsitien keskivaiheilla punatiilisessä rakennuksessa (vuodelta1974) sijaitsee kunnanvirasto. Rakennuksen edessä Kauppakujan päätteenä sijaitsee pysäköintialue, joka toimii torimyyntialueena. Torialuetta vastapäätä sijaitsee kirjasto- ja pankkirakennus (vuodelta 1979). Länsitien varrella sijaitsevat K-kaupan myymälä sekä Rautakauppalan myymälärakennus edustavat uudempaa rakennuskantaa 1990-luvulta. Länsitien varren liikerakennukset kuvastavat rakennusajalleen tyypillisiä suunnitteluideoita ja materiaaliratkaisuja. Tyypillistä on tasakattoisuus, betonirakenteet, erilaisten julkisivutiilten ja betonielementtien käyttö rakennuksissa sekä ympäröivät suuret pysäköintialueet. Länsitien varressa jalankulkuympäristöä tai pysäköinti- ja torialueita ei ole erotettu ajoneuvoliikenteestä. Autopaikat sijoittuvat joko kadun suuntaisiin pysäköintikampoihin tai pysäköintialueille liiketilojen sisäänkäyntien läheisyyteen.

7 7 / 31 Kuva 4, Katutilaa ja rakennuskantaa Länsitien ympäristössä Keskustiehen rajautuva alue Valtatie 4:n suunnasta saavuttaessa suunnittelualuetta rajaa Yhdystien ja Keskustien kulmauksessa yksikerroksinen huonekalumyymälä (Onni-Kaluste). Rakennus sijaitsee voimassa olevan asemakaavan mukaisella liikerakennusten korttelialueella (KL). Huonekalumyymälän eteläpuolelle on asemakaavassa osoitettu liikerakennusten korttelialue, joka on toteutunut vuonna 2011 voimaan tulleen asemakaavan mukaisesti. Alueelle sijoittuu liikerakennus, jossa toimii Tokmannin myymälä, K-Supermarket ja Osuuspankki. Pysäköintialueet sijoittuvat rakennuksen eteen Keskustien puolelle. Rakennuksen kokonaiskerrosala on n k-m2. Jousitiehen rajautuva alue Suunnittelualuetta rajaa idässä Jousitie, joka on kirkonkylän vanha keskusraitti. Vanhimmat liiketalot raitin varrella ovat 1910-luvulta luvulta lähtien rakennetut vanhat liike- ja pankkirakennukset reunustavat katutilaa ja muodostavat vanhaa kylänraittimiljöötä. Suunnittelualueen pohjoispäässä kirkkoa vastapäätä sijaitsee ns. Postin talo (Joutsan säästöpankin entinen toimitalo vuodelta 1955). Postikonttoritoiminta on siirtynyt talosta pois, mutta rakennuksessa on edelleen Itellan toimitiloja. Kuva 6, Postin talo

8 8 / 31 Kuva 7, hotelli Aatto ja Elli Postin talon eteläpuolella sijaitsevassa rakennuksessa on majatalotoimintaa (hotelli Aatto ja Elli), kahvila, ravintola sekä liiketiloja. Majatalorakennuksen vanhempi rakennusosa on valmistunut 1930-luvun lopussa. Hotellin eteläpuolitse kulkee Kauppakuja, jonka on yhteys kirjaston ja torin suuntaan. Kauppakujaa rajaa eteläpuolella Rautakauppalan noutopiha ja siihen liittyvät varastokatokset. Suunnittelualueen eteläreunaan, Jousitien ja Rantatien kulmaukseen sijoittuu vuonna 1930 valmistunut liikerakennus, jossa toimii nykyisin Tokmannin myymälä. Joutsan Jousitien keskusraitti on vahvistetussa RKY2000:ssa osoitettu valtakunnallisesti arvokkaaksi rakennetuksi ympäristöksi Liittyminen ympäristöön Alueen itäpuolella, Jousitien varrella sijaitsee kirkko, seurakuntakoti, kirkonpuisto ja hautausmaa. Jousitien varrella rakennuskanta on säilynyt hyvin alkuperäisessä asussaan. Suunnittelualueen eteläpuolella sijaitsee rivi- ja omakotitaloja. Rantatien varressa I ja II-kerroksiset asuinrakennukset muodostavat pienipiirteistä katumiljöötä, johon K-marketin tiiliverhoiltu myymälärakennus liittyy. Asuntoalue rajautuu Joutsansalmeen, jossa sijaitsee uimaranta ja venesatama. Alueen pohjoispuolella halpahalli ja kerrostalojen pysäköintialueet rajaavat Yhdystien reunaa. Jalankulkuympäristöä on rajattu puuistutuksilla lähinnä kerrostalokortteleiden reunassa, muilta osin sisääntulonäkymä vt 4:n suunnasta on melko avoin ja pysäköintialueiden hallitsema. Suunnittelualueen länsipuolella Keskustietä rajaavat S marketin pysäköintialue ja huoltopiha.

9 9 / Liikenne Pysäköinti Kuva 8, 1. Onni-kalusteen huonekalumyymälä, 2. ja 3. vuonna 2012 valmistunut liikerakennus, 4. linja-autoasema, asuntoja sekä liiketiloja, 5. kunnanvirasto, 6. asuinkerrostaloja ja liiketiloja, 7. asuinpientaloja, 8. pysäköintialue, 9. liiketiloja, pankki, kirjasto ja hotelli, 10. K -market, rautakauppa, liike- ja toimistotiloja Alueen sisäinen liikenne painottuu henkilöautoliikenteeseen. Suunnittelualueen liikenneverkon muodostavat pohjoiseteläsuuntainen Länsitie sekä keskustakortteleita rajaavat Yhdystie, Keskustie, Rantatie ja Jousitie. Jousitien ja Länsitien välisellä Kauppakujalla läpiajo ei ole sallittua. Länsitien keskivaiheilla, kunnanviraston edessä sijaitsee pysäköintialue, joka toimii torimyyntialueena. Länsitien varressa autopaikat sijoittuvat joko kadun suuntaisiin pysäköintikampoihin tai pysäköintialueille liiketilojen sisäänkäyntien läheisyyteen Julkinen liikenne Suunnittelualueelle sijoittuu Joutsan linja-autoasema ja Matkahuolto. Matkahuollon pihassa pysähtyvät vakio-, pikaja expressvuorot Kevyt liikenne 2.2 Palvelut Kevyen liikenteen väylät kulkevat suunnittelualuetta rajaavien Yhdystien, Jousitien, Rantatien ja Keskustien reunassa. Länsitien varressa kevyen liikenteen väylää ei ole erotettu ajoradasta. ks. kohta 5.2 Kaupalliset palvelut Vuonna 2012 Keskustien itäpuolelle valmistuneeseen liikerakennukseen sijoittuu halpatavarakauppa Tokmanni (myymäläpinta-ala 2141,5 m2), K-Supermarket (1754 m2) ja Osuuspankki (214,5 m2). Joutsan keskustassa toimi lisäksi S-market ja Siwa. Valtaosa Joutsan erikoisliikkeistä toimii keskustassa. Keskustassa on mm. alko, apteekki, vaateliike, urheiluliike, kirjakauppa, kukkakauppa, kello- ja kultaliike, käsityö-/lahjatavaraliike, kodinkonekauppa ja rautakauppa. Joutsan keskustassa toimii lisäksi mm. partureita, kampaamoja, kahvila- ja ravintolapalveluja sekä hotelli.

10 10 / 31 Toinen rautakauppa sijaitsee Karimäen alueella Jousitien ja valtatien 4 kulmauksessa. Jousitien varrella toimii myös Joutsan Konehuolto Oy. Julkiset palvelut Joutsan keskeiset julkiset palvelut sijaitsevat keskustan välittömässä tuntumassa (yhtenäiskoulu, terveysasema, päivähoitopalvelut ja kirjasto). Koulupalvelut on tarjolla myös Kälän, Leivonmäen ja Rutalahden kylissä. v valmistunut liikerakennus 2.3 Asuminen 2.4 Virkistysalueet Alueella sijaitsee kaksi asuinkerrostaloa, omakotitaloja sekä rivitaloja. Voimassa olevaan asemakaavan on merkitty pohjois-eteläsuuntainen puistoalue. Alue on toistaiseksi rakentumaton.

11 11 / Pohjavedet Osa suunnittelualueesta kuuluu Joutsan I-luokan pohjavesialueeseen. Aluetta koskee Joutsan kunnan pohjavesialueiden suojelusuunnitelma. Pohjavesialueen rajaa kuvaa ulompi sininen viiva. 2.6 Maanomistus Kuva 10, Pohjavesialueen rajaus Suunnittelualue on pääosin yksityisessä omistuksessa. Kunta omistaa alueelta osia puisto- ja katualueista. 2.7 Ympäristön häiriötekijät Ympäristöä häiritsee alueen läpi ja ympäri kulkeva ajoneuvoliikenne. Länsitien varressa jalankulkuympäristöä tai pysäköinti- ja torialueita ei ole erotettu ajoneuvoliikenteestä. Samassa tasossa oleva ajoneuvoliikenne aiheuttaa häiriöitä kevyelle liikenteelle. 2.8 Pilaantuneet maa-alueet Suunnittelualueella ei ole selvitetty maaperän pilaantuneisuutta. Rakentamisen yhteydessä tulee asuntorakentamiselle varatuissa kortteleissa tarvittaessa selvittää nykyisen toiminnan vaikutukset maaperän pilaantuneisuuteen ja mahdollinen kunnostustarve. 2.9 Kunnallistekniikka Alueella on Joutsan Vesihuolto Oy:n vesi- ja viemäriverkosto. Alue kuuluu kaukolämmön piiriin Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Asemakaavaa koskee valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden erityistavoitteista seuraavat kohdat: 1) Toimiva aluerakenne 2) Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 3) Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 4) Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto Asemakaavan suhdetta valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin ja yleiskaavan sisältövaatimuksiin on kuvattu kohdissa 5.1 ja 5.2.

12 12 / Maakuntakaava Kuva 12, Ote Keski-Suomen maakuntakaavasta ja merkinnöistä Yleiskaava Suunnittelualuetta koskee Keski-Suomen maakuntakaava, jonka Ympäristöministeriö on vahvistanut Alue on merkitty maakuntakaavassa keskustatoimintojen alueeksi. Merkinnän osoittamaan keskukseen voidaan sijoittaa vähittäistavarakaupan suuryksiköitä. Jousitien raitin alue on lisäksi merkitty maakuntakaavaan valtakunnallisesti arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi, jonka suunnittelumääräykseksi on annettu seuraava: "Alueen suunnittelussa on otettava huomioon kulttuurihistoriallisen rakennetun ympäristön kokonaisuus, ominaispiirteet ja identiteetti." Joutsan kunta on käynnistänyt Joutsan kirkonkylän ja valtatien 4 varren osayleiskaavan laatimisen. Nykyinen Joutsan kirkonseudun ja ympäristön osayleiskaava on vahvistamaton kunnan valtuuston hyväksymä yleiskaava. Yleiskaavan tavoitteet ovat osittain vanhentuneet. Joutsan kirkonkylän ja valtatien 4 varren osayleiskaavalla varaudutaan valtatien 4 parantamiseen ja liittymäjärjestelyihin. Valtatien parantaminen tulee vaikuttamaan katu-, liikenne- ja yksityistiejärjestelyihin koko kunnan alueella. Joutsan kirkonkylän osayleiskaavassa otetaan huomioon mm. Joutsan keskustan ja Koiravuoren alueen liikenneyhteydet valtatielle 4 sekä valtatien varren maankäyttö koko yleiskaavoitettavalla alueella. Kaava kumoaa voimaantullessaan alueelle aiemmin laaditun yleiskaavan. Kirkonkylän osayleiskaavalla ratkaistaan myös rantayleiskaavan ulkopuolelle jätettyjen taajaman lähiranta-alueiden maankäyttö.

13 13 / Asemakaava Kuva 13, Ote Joutsan ajantasa-asemakaavasta. Suunnittelualuetta koskevat asemakaavat ovat vuosilta Keskustiehen rajautuvat korttelialueet on merkitty liikerakennusten korttelialueeksi (KL). Suunnittelualueen halkaisee puistoksi (VP) merkitty alue. Länsitien ympäristössä korttelit ovat merkitty asuin- liikeja toimistorakennusten korttelialueiksi (AL). Kunnanvirasto ja sen edessä oleva tori- / pysäköintialue sijoittuvat hallinto- ja virastorakennusten korttelialueelle (YH). Länsitien alkupäähän sekä K-kaupan pohjoispuolelle on osoitettu yleinen pysäköintialue (LP). Jousitie ja Yhdystie on merkitty yleisiksi tiealueiksi (LYS). Rantatie, Länsitie, Länsikuja ja Keskustie on merkitty katualueiksi Rakennusjärjestys Pohjakartta Joutsan kunnan rakennusjärjestys on hyväksytty kunnanvaltuustossa Asemakaavatyössä käytetään pohjakarttaa, joka täyttää kaavoitusmittausasetuksen 1284/1999 vaatimukset Rakennuskiellot Alueella ei ole voimassa rakennuskieltoja Pohjavesialueen suojelusuunnitelma Osa suunnittelualueesta kuuluu Joutsan I-luokan pohjavesialueeseen. Aluetta koskee Joutsan kunnan pohjavesialueiden suojelusuunnitelma. Pohjavesialueen rajaa kuvaa ulompi sininen viiva. Aluetta koskeva pohjavesialueen suojelusuunnitelma on valmistunut v

14 14 / 31 Kuva 14, pohjavesialueen rajaus Rakennushistoriallinen inventointi Joutsan Jousitien keskusraitti on vahvistetussa RKY2000:ssa valtakunnallisesti arvokas rakennettu ympäristö (kuvassa 14 vihreä väri). Joutsan keskusraitin ympäristöön on tehty rakennushistoriallinen inventointi. Kaavoitettavalla alueella sijaitsevat inventoidut rakennukset on merkitty punaisilla pisteillä. Numero viittaa inventointikortin kohdenumeroon. (ks.liite 1). Käynnissä olevan osayleiskaavatyön yhteydessä selvitetään mahdolliset muinaismuistokohteet suunnittelualueella. Kuva 15, Kuvassa RKY2000 alue on osoitettu vihreällä värillä. Jousitien varressa sijaitsevat inventoidut kohteet on merkitty punaisella pisteellä Kaupallinen selvitys Keski-Suomen kaupallinen palveluverkkoselvitys on laadittu vuoden 2010 alussa. Selvityksen yhteydessä on tarkasteltu myös Joutsan seudun kaupallisia lähtökohtia: ostovoimaa, ostovoiman siirtymiä sekä laskennallista liiketilan li-

15 15 / 31 sätarvetta. Loppuvuodesta 2010 laadittiin keskustan yleiskaavoitukseen liittyvä kaupallinen selvitys, joka sisältää myös Kirkonseudun asemakaavan muutoksen kaupallisten vaikutusten arvioinnin Kaupalliset varaukset voimassa olevissa kaavoissa Oravakivi - Karimäki osayleiskaava Osayleiskaavoitettu alue käsittää valtatien 4 varren Oravakivensalmesta Karimäkeen ja Joutsansalmeen. Lisäksi alueeseen kuuluu Oravakivestä Karimäkeen ja Ruosteniemeen ulottuva vyöhyke sekä Riuttatien varren alue. Kaava on lainvoimainen. Osayleiskaavalla on varauduttu valtatien 4 parantamiseen ja liittymäjärjestelyihin. Kaavan tavoitteena on alueen palvelujen ja yritystoiminnan kehittäminen ja näiden toimintojen suunnittelu alueelle. Kaavassa on osoitettu palvelujen alueita (P) Oravakiven ja Karimäen alueille. Kaavamääräyksen mukaan palvelujen alueet varataan ensisijaisesti yksityisten palvelujen alueeksi ja alueiden rakentamisen tulee perustua asemakaavaan. Sekä Oravakiven että Karimäen alueille on osoitettu palvelujen alueita valtatien 4 molemmin puolin. Oravakiven alueella palvelualueiden rakennusoikeus on noin k-m2 ja Karimäen alueella noin km2. Alueille saa sijoittaa tieliikennettä palvelevia rakennuksia, polttoaineiden jakelupisteen sekä matkailua palvelevia rakennuksia. Palvelurakentaminen on luonteeltaan paljon tilaa vaativaa. Kuva 16, Oravakivi - Karimäki osayleiskaava (Joutsan kunta 2008) Oravakiven alueelle on laadittu asemakaava (hyväksytty ), jossa valtatien eteläpuolelle on osoitettu liikennepalveluasemaa varten 3500 k-m2. Myös Karimäen alue on osittain asemakaavoitettu Liiketilan tarve ja sen sijoittuminen Syksyllä 2010 tehdyn kaupallisen selvityksen ja liiketilatarvelaskelman mukaan Joutsan vähittäiskaupan liiketilan lisätarve vuoteen 2030 mennessä on noin k-m2, josta päivittäistavarakaupan osuus on noin 900 k-m2 ja erikoiskaupan osuus noin k-m2. Joutsan kaupallisen vetovoiman vahvistamisen näkökulmasta valtaosa liiketilan lisätarpeesta tulisi keskittää keskustan alueelle. Palvelujen keskittäminen keskustaan turvaa palvelujen alueellisen saatavuuden ja vahvistaa parhaiten Joutsan kaupallista vetovoimaa. Keskustan asemakaavan muutoksessa ensisijaisena tavoitteena on Länsitien ja sen lähiympäristön kaupallisen toiminnan kehittäminen.

16 16 / 31 Mikäli liikerakentaminen ja kaupan palvelut hajautetaan usealle alueelle, on vaara, ettei mikään niistä ole riittävän vetovoimainen. Valtatien 4 varteen toteutettavien palvelujen tulisi olla luonteeltaan liikennepalveluja ja sellaisia, jotka eivät kilpaile keskustan kaupan kanssa. Keskustan alueella voimassa olevissa asemakaavoissa on runsaasti käyttämätöntä liikerakentamiselle varattua rakennusoikeutta. Voimassa olevissa asemakaavoissa osoitetut liikennehakuinen liikerakentamisreservi sijoittuu pääasiassa valtatien varteen ns. Huttulan alueelle. Vuonna 2011 Keskustiehen rajautuvalla alueella sai lainvoiman asemakaavan muutos, jossa alue on osoitettu liikerakentamista varten. Korttelialueelle valmistui vuonna 2012 liikerakennus, joka sisältää Tokmannin, ja K - Supermarketin myymälät. Joutsan ostovoiman kasvu ja laskennallinen liiketilan lisätarve mahdollistavat kaupan rakentamisen ilman haitallisia vaikutuksia olemassa oleviin kaupan palveluihin ja kaupan palveluverkkoon. Uusi liikerakennus parantaa keskustan kaupallista tarjontaa ja vahvistaa sen kaupallista vetovoimaa. Keskustan kaupallinen painopiste siirtyy uuden liikerakennuksen myötä lähemmäs Keskustietä, mutta vahvistaa keskustan asemaa kokonaisuutena, edellyttäen että myös Länsitien ympäristöön ja nykyisten liiketilojen kehittämiseen panostetaan jatkossa riittävästi. Kaavamuutosalueen rajaus Uusi liikerakennus yht k-m2 Kuva 17, Keskustan voimassa olevissa asemakaavoissa käyttämätöntä rakennusoikeutta liikerakentamisen osalta sijoittuu valtatien varteen. Uusi liikerakennus tukee keskusten kaupallista asemaa. 3. TAVOITTEET 3.1 Lähtökohta-aineiston asettamat tavoitteet Kunnan asettamat tavoitteet Suunnittelun ensisijaisena tavoitteena on parantaa keskustan viihtyisyyttä ja vetovoimaisuutta. Asemakaavan muutoksen yhteydessä arvioidaan kortteleittain asemakaavan ajanmukaisuus ja mahdollistetaan keskustakortteleiden täydennysrakentaminen. Asemakaavan muutoksella ohjataan rakentamista pohjavesialueella ja turvataan valtakunnallisesti arvokkaan Jousitien raitin suojelukohteiden säilyminen. Palveluverkkoon liittyvät tavoitteet Tavoitteena on Joutsan kaupallisen vetovoiman vahvistaminen seudullisesti merkittävänä kaupan sijaintipaikkana ja asiointikohteena. Joutsan kaupallisen palveluverkon kehittämisen lähtökohtana on Joutsan keskustan ja kyläkeskusten kaupallisen vetovoiman vahvistaminen. Tavoitteena on kaupan saavutettavuuden turvaaminen niin, että pal-

17 17 / 31 velut ovat mahdollisimman hyvin saavutettavissa kaikille väestöryhmille ja kaikilla kulkumuodoilla. Asemakaavan muutoksella pyritään vastaamaan kaupan hankkeiden tarpeisiin alueen mitoituksen ja sijainnin osalta. Päivittäistavarakaupan palveluverkon kehittämisen tavoitteena voidaan pitää nykyisen tasoisen positiivisen ostovoiman siirtymän säilyttämistä. Erikoiskaupassa tavoitteena on mahdollisimman monipuolinen tarjonta Joutsan keskustassa sekä ostovoiman vuodon vähentäminen ja kysynnän ja tarjonnan tasapaino. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET JA VUOROVAIKUTUS 3.2 Viranomaisyhteistyö 3.3 Osalliset Osallistumis- ja arviointisuunnitelma lähetettiin viranomaisille tiedoksi kaavan vireilletulovaiheessa Kaavasta järjestettiin aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu (MRL 66 ) Keski-Suomen ELY -keskuksessa Osallisia ovat alueen maanomistajat ja kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavamuutos vaikuttaa. Kaavoituksen kuluessa kuullaan mm. seuraavia tahoja: - Keski-Suomen liitto - Keski-Suomen ELY -keskus - Keski-Suomen museo - Suur-Savon Sähkö Oy - Kaukolämpöyhtiöt - Joutsan Vesihuolto Oy - Joutsan Yrittäjät 3.4 Tiedottaminen Osalliset voivat arvioida kaavaratkaisujen vaikutuksia ja lausua kaavamuutoksesta mielipiteensä. Kaavoituksen vireilletulosta, osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavan nähtävilläolosta on tiedotettu Joutsan Seutu -lehdessä, Joutsan kunnan ilmoitustaululla ja kunnan kotisivuilla internetissä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä / kommentoitavana Joutsan kunnan teknisellä osastolla os. Länsitie 5, JOUTSA sekä kunnan internet-sivuilla. (http://www.joutsa.fi/kaavoitus.php) 3.5 Asemakaavan valmistelu 3.6 Yleisötilaisuus Keskustan asemakaavan pohjaksi laadittiin alustavia idealuonnoksia, joita esiteltiin Joutsan Joutopäivien yhteydessä Kaavaluonnos Idealuonnosten pohjalta laadittiin alustavat kaavaluonnosvaihtoehdot, jotka asetetaan nähtäville väliseksi ajaksi. Asemakaavaluonnosten nähtävillä olosta on tiedotettu Joutsan Seutu-lehdessä sekä kuuluttamalla Joutsan kunnan ilmoitustaululla ja kunnan kotisivuilla internetissä. Kaavaluonnoksesta on pyydetty lausunnot suunnittelun kannalta keskeisiltä viranomaisilta. Asemakaavaluonnos on ollut nähtävillä 30 päivää Joutsan kunnan teknisellä osastolla os. Länsitie 5, JOUTSA. Osalliset ovat voineet kuulutuksessa ilmoitettavana nähtävillä oloaikana esittää suullisesti tai kirjallisesti mielipiteensä luonnoksesta. Mahdolliset kirjalliset mielipiteet toimitetaan Joutsan kunnanhallitukselle, os. Länsitie 7, PL 20, JOUTSA. 3.8 Kaavaehdotus Kaavaluonnoksesta kehiteltiin saadun palautteen ja vaikutusten arvioinnin avulla kaavaehdotus. Asemakaavaehdotuksen nähtävillä olosta on tiedotettu Joutsan Seutu-lehdessä sekä kuuluttamalla Joutsan kunnan ilmoitustaululla ja kunnan kotisivuilla internetissä. Kaavaehdotus oli nähtävillä välisen ajan. Kaavaehdotuksesta on pyydetty lausunnot suunnittelun kannalta keskeisiltä viranomaisilta.

18 18 / 31 Mielipiteisiin ja lausuntoihin annetaan vastineet ja kyseinen pöytäkirjanote lähetetään niille mielipiteen esittäneille, jotka ovat sitä kirjallisesti pyytäneet sekä ilmoittaneet osoitteensa. Kaavaehdotukseen tehtiin tarkistuksia ja se asetettiin uudelleen nähtäville väliseksi ajaksi. Kaavaehdotuksesta saatiin ELY -keskuksen ja maakuntamuseon lausunnot. 3.9 Hyväksyminen Asemakaava toimitetaan kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi vuoden 2013 aikana (tavoiteaikataulu). Kaavan hyväksymispäätöksestä voi valittaa Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen (MRL 18 ) ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Asemakaava tulee lainvoimaiseksi, mikäli kaavasta ei valiteta valitusaikana tai kaavaa koskeva valitusasia on hylätty oikeuselimissä. 4. ASEMAKAAVALUONNOS 4.1 Luonnosvaihtoehtojen kuvaus Kuva 18, kaavaluonnos, vaihtoehto A

19 19 / 31 Kuva 19, havainnekuva, vaihtoehto A K306 Vaihtoehdossa A Rantatien ja Keskustien kulmaukseen sijoittuva rakentumaton tontti on merkitty KM -alueeksi. Korttelialueen mitoitus ja kaavamerkintä mahdollistavat vähittäiskaupan suuryksikön sijoittumisen alueelle. Korttelialueen pohjoispuolella Onni -Kalusteen tontti on merkitty nykyisen käyttötarkoituksen mukaisesti liikerakennusten korttelialueeksi (KL). Asemakaavaluonnoksessa on esitetty laajennusalue tontin länsireunaan. Suunnittelualuetta pohjois-eteläsuunnassa halkovan ojan ympäristö on merkitty asemakaavassa puistoalueeksi (VP). Puistomaisesti toteutettuna alue muodostaa keskustan kortteleita yhdistävän vihervyöhykkeen, johon voidaan sijoittaa peli- ja leikkialueita. Alueen läpi kulkevaa ojaa sekä sen ympäristöä voidaan hyödyntää ympäröivien korttelien hulevesien käsittelyssä. Nykyisen ojan ja siihen liittyvien hulevesiaiheiden sekä puistoalueiden maisemarakentamisella alueesta voidaan muodostaa viihtyisä vihervyöhyke uusien liikekortteleiden ja nykyisen keskustan välille. K309 Länsitien alkupäähän sijoittuva linja-autoaseman kortteli on kaikissa vaihtoehdoissa varattu asuin-, liike- ja toimistorakentamista varten. Kaavamerkintä mahdollistaa korttelin kehittämisen nykyisen kaltaisena, eli alueelle voidaan liike- ja toimistorakennusten lisäksi sijoittaa asuntoja. Korttelialueen autopaikkoja voidaan sijoittaa tontin sisälle sekä viereisille LPA-1 ja LPA-2 alueille. K312 Kaikissa vaihtoehdoissa kortteli 312 on merkitty liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi. Alueelle voidaan lisäksi sijoittaa julkisia lähipalveluita sekä hotelli- ja majoitustiloja. Korttelialueen autopaikkoja voidaan sijoittaa tonttien sisälle sekä LPA-1 alueeksi merkitylle korttelialueelle. Jousitien varteen, tontille 4 sijoittuva ns. Postin talo sekä hotellin rakennus on osoitettu suojeltavaksi sr-1 merkinnällä. Kummatkin rakennukset ovat rakennushistoriallisesti ja kyläkuvan kannalta arvokkaita rakennuksia. Rakennukset ovat osa Jousitien valtakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä ja kuuluvat osayleiskaavan yhteydessä valmistuneeseen rakennushistorialliseen inventointiin. K310 Kaikissa vaihtoehdoissa virastotalon kortteli on merkitty hallinto- ja virastorakennusten korttelialueeksi (YH). Vaihtoehdoissa ei ole esitetty korttelialueen laajentamista. Virastotalon autopaikat on sijoitettu rakennuksen taakse sijoittuvalle LPA -alueelle. Nykyinen parkkialue virastotalon edessä on osoitettu torialueeksi. Torialueelle voidaan sijoittaa ympäristöön soveltuvia terasseja, niihin liittyviä katoksia sekä rakennusoikeuden estämättä pienimuotoisia kioskeja ja torimyyntiä palvelevia myyntipisteitä. Torin ja Länsitien toteuttamisesta laaditaan asemakaavoituksen rinnalla yleissuunnitelma. K313 Vaihtoehdossa A korttelialue on merkitty liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi. Asemakaavavaihtoehto mahdollistaa korttelialueen kehittämisen liikerakennusten korttelialueena. Nykyinen kiinteistöjako ja maanomistus rajoittavat korttelin käyttömahdollisuuksia ja liikekiinteistöjen laajentumista. Korttelialueella sijaitsevien kiinteistöjen ja niihin liittyvien pysäköintialueiden parantaminen edellyttää toimijoiden yhteistyötä sekä alueen kehittämistä kokonaisuutena. K314

20 20 / 31 Länsikujan eteläpuolelle sijoittuva kerrostalojen korttelialue on merkitty nykyisen käyttötarkoituksen mukaisesti asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi. Rantatiehen rajautuvat tontin on merkitty asuinpientalojen korttelialueeksi. Kuva 20, kaavaluonnos, Vaihtoehto B

Joutsan keskustan kehittäminen

Joutsan keskustan kehittäminen Joutsan keskustan kehittäminen KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS LÄNSITIEN KAAVA-ALUE KAAVASELOSTUS Kuva 1, suunnittelualueen rajaus 2 / 32 Selostuksen sisällysluettelo 1. TIIVISTELMÄ...4 1.1

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS 1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS PROJ.NRO 174 Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Kaavamuutosalueen rajaus on merkitty oheiseen karttaan ALOITE TAI

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KEURUUN KAUPUNKI KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2015 Kaava-alueen ohjeellinen sijainti, kaava-alue rajattu punaisella. Sisältö 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 18 JA 19

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 18 JA 19 KOSKI TL KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 18 JA 19 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.11.2016 Kosken Tl Kirkonseudun asemakaavan muutos / Korttelit 18 ja 19 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KORTTELIT 304 JA 306 / LINJA-AUTOASEMA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KORTTELIT 304 JA 306 / LINJA-AUTOASEMA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1(5) KORTTELIT 304 JA 306 / LINJA-AUTOASEMA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2.11.2011 PROJ.NRO 211 Asemakaavan muutos korttelit 304 ja 306, sekä niihin liittyvät puistoliikenne-,

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA RANTA OSAYLEISKAAVA

JOUTSAN KUNTA RANTA OSAYLEISKAAVA JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.09.2016 Ote rantaosayleiskaavasta, muutosalue rajattu punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. Sijainti ja nykytilanne

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5186 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.8.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut sivu 1(5) ASPELUNDIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 257 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi 275 KYLÄ Kärkkäiskylä 404 KORTTELI Kortteli 33 tontti 4 KIINTEISTÖ 275-404-23-217

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus

Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus 17.5.2016 kaavajärjestelmä Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Toimiva aluerakenne Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu Kulttuuri-

Lisätiedot

Kirkonkylän osayleiskaava

Kirkonkylän osayleiskaava Kirkonkylän osayleiskaava Yleiskaavapäällikkö Anita Pihala 8.6.2016 1 Osayleiskaavatyö alkaa... Miksi? Kirkonkylän kehittämistä varten laaditaan osayleiskaava, jossa ratkaistaan alueen maankäytölliset

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 16.12.2016 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5188 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 25.10.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelia 40 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 10.1.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI Vastaanottaja Laihian kunta Asiakirjatyyppi Kaavaselostus Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS, MAANTIET KADUIKSI KAAVASELOSTUS Tarkastus

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RUOKOLAHDEN KUNTA KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20848 1 (8) P20848 Sisällysluettelo 1 SUUNNITTELUN KOHDE...

Lisätiedot

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 06.10.2016 Näkymä kiinteistön Hiukanmäki peltoalueelle. OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS 29.10.2012 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 2 3. LAADITUT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT... 2 3.1. VALTAKUNNALLISET

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.9.2007

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.9.2007 LIITE 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.9.2007 Suunnittelualue: Suunnittelualueet sijaitsevat Kihniön kunnassa Kirkonkylän taajaman keskustassa (kuva 1). Suunnittelualueeseen sisältyvät Kihniön

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, kortteli 615

Asemakaavan muutos, kortteli 615 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI Asemakaavan muutos, kortteli 615 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5.10.2012 P195-P19523 Kaavaselostus

Lisätiedot

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2006 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Voimassa olevan kaavan

Lisätiedot

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos 1 Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ote opaskartasta ja suunnittelualueen rajaus. Fonecta kartat 1. Miksi kaavoitukseen on

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 272-2-1-10, ASUNTO

Lisätiedot

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 V I R R A T KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY.

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi (275) KYLÄ Kirkonkylä ALUE Kuhmontien katualue ja siihen liittyvät virkistysalueet

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA 272-430- 15-47 Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 0 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

Asikkalan kunta KORTTELIN 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 8.1.2014, päivitetty 4.6.2014, 17.2.2015, 4.3.

Asikkalan kunta KORTTELIN 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 8.1.2014, päivitetty 4.6.2014, 17.2.2015, 4.3. Asikkalan kunta KORTTELIN 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 8.1.2014, päivitetty 4.6.2014, 17.2.2015, 4.3.2015 2 SISÄLLYS 1. Tehtävä... 3 2. Aloite... 3 3. Suunnittelualue...

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 12.10.2015, tarkistettu 13.1.2016 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kauttua 406 Korttelit 902-926, 930-940, 950-969, 971-974 Kaavan

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011 SÄKYLÄ Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73 Turussa 14.1. 2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2010 Muutettu 11.11.2010, 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kirkonkylä 407 Korttelit osa 175, 186-197 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut KAPULIN YRITYSALUEEN III-VAIHEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJ.NRO 188 Asemakaava OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Alueen ohjeellinen rajaus on

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki

Janakkalan kunta Turenki Janakkalan kunta Turenki 17.8.2015 1 Kauriinmaa etelä D:no 267/2015 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustan pohjoispuolella,

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS SÄKYLÄ SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26662 PÄIVÄYS: Sweco Ympäristö Oy

KAAVASELOSTUS SÄKYLÄ SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26662 PÄIVÄYS: Sweco Ympäristö Oy KAAVASELOSTUS SÄKYLÄ SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26662 PÄIVÄYS: 26.1. 2015 Sweco Ympäristö Oy PÄIVÄYS VAIHE PÄÄTÖS / KUULUTUS NÄHTÄVILLÄ TARK. KAAVOITUSPÄÄTÖS 12.5. 2014 22.5. 2014

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 12.05.2015 06.10.2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. makaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VENESJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS 26.1.2016 OSAYLEISKAAVAN MUUTOS koskee Kankaanpään Venesjärven kylän tiloja 214-423-1-176 Hohkaranta,

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA RISTEN (201) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

Sahantien asemakaavan muutos

Sahantien asemakaavan muutos JUUPAJOEN KUNTA Sahantien asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 9.12.2016 P26375P001 1 (5) 9.12.2016 Liite 2 Sisällysluettelo 1 n tarkoitus... 2 2 Suunnittelualue... 2 3 Suunnittelun tavoitteet...

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 31.10.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin

Lisätiedot

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA 4.4.2016 LEMIN KUNTA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut 1(5) LUKIONTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 249 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(8) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 54 TONTEILLA 3 JA 4 (PURSIMIEHENKATU 3 JA 5) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Saviniemen kaupunginosassa korttelin

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty 1.6.2015 hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Markku Mattila ja Johanna Salminen ovat

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6)

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6) 1(6) KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu 30.1.2007 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus on määritelty Maankäyttö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORNAINEN Päiväys 24.11.2016 Asemakaavan muutos KOTOJÄRVENRANTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu- ja puistoaluetta

Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu- ja puistoaluetta LOIMAAN KAUPUNKI 29.4.2016 1( 5) Asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma AK 0183 Torin ympäristö, 1. (Keskusta) kaupunginosa Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu-

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki 12.9.2014

Janakkalan kunta Turenki 12.9.2014 Janakkalan kunta Turenki 12.9.2014 1 Moisio 1 D:no 287/2014 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustan itäpuolella ja se rajoittuu

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Loviisan kaupunki Tekninen keskus Kaavoitus- ja arkkitehtitoimisto KORTTELIN 316 OSAN ASEMAKAAVANMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tässä suunnitelmassa esitetään kaavoitushankkeen sijainti

Lisätiedot

IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ

IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 15.5.2012, 30.4.2013 Yleistä osallistumis- ja

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Kaavatunnus 1/7 5-021 Asianumero 471/10.02.03/2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Asemakaavan muutos koskee asemakaavan mukaista puistoaluetta Valssitien alueella. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRKÖLÄ JÄRVELÄ JAAKONSAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 31.10.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI /TAAVETTI Marttilantie-Kappakatu-Taavetintie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 21.12.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue käsittää osan Marttilantiestä sekä Kauppakadun

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASKOLA/MONNINKYLÄ Monninkylän kauppapaikka Päiväys7.9.2011 ASEMAKAAVAN MUUTOS SEKÄ ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN MÄNTSÄLÄNTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavan muuttamista

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/1940/2014 VP 64/10.12.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TIILIMÄEN (11.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTI 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1640 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy ASEMAKAAVAMUUTOSALUEEN LIKIMÄÄRÄINEN SIJAINTI ASEMAKAAVAMUUTOS

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta

MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 344, osa korttelia 346 sekä katualuetta MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264 132-AK1305 NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264 KAAVASELOSTUS Ehdotus 16.1.2014 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0058 GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.10.2013

Lisätiedot