Kaavoitusohjelma 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaavoitusohjelma 2015"

Transkriptio

1 LIITE 11 Kaavoitusohjelma 2015 Kv liite 3 Kh Kate Kate om

2 KAAVOITUSohjelma 2015 Vuosittain laadittava kaavoitusohjelma on Vihdin kunnan maankäytön toimintaohjelma, jossa linjataan lähivuosien suunnittelun ja kaavoituksen painopistealueet ja keskeiset tehtävät. Kaavoitusohjelma sisältää tulevan vuoden osayleis- ja asemakaavahankkeiden sekä muiden kaavoituksellisten suunnitteluhankkeiden kuvaukset. Lisäksi ohjelmassa on esitetty joitakin pidemmän aikavälin kaavoitustarpeita. Kaavoitushankkeiden ajoitus perustuu arvioon niiden yleisestä tarpeellisuudesta, keskinäisestä kiireellisyysjärjestyksestä sekä kaavoitukseen varatuista resursseista. Kaavoitusohjelmaan vuodelle 2015 ei ole sisällytetty kuntastrategiassa mainittuja uusia osayleiskaavoja kylille kaavoituksen resurssien vähäisyyden vuoksi. Edellisvuosien tapaan kaavoitusohjelmassa vuodelle 2015 painotetaan työpaikkaomavaraisuuden kasvuedellytysten turvaamiseksi työpaikka-alueiden suunnittelua hyvien liikenneyhteyksien tuntumaan pohjavesialueiden ulkopuolelle. Lisäksi painopisteenä on edellytysten luominen monipuoliselle asuntotuotannolle kaavoittamalla korkealaatuisia ja omailmeisiä pientaloalueita sekä kehittämällä taajamakeskustoja asumisen ja palveluiden alueina. Asuinalueiden kaavoittamisessa pääpaino on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti olemassa olevien asuinalueiden täydentämisessä ja taajamien kasvusuuntien mukaisessa laajentamisessa. Kaavoituksen työohjelmassa on myös taajama-alueiden vanhojen asemakaavojen ajantasaistaminen ja muuttaminen nykyisiä tarpeita vastaaviksi. Vihdissä on noin kolmannes asuinrakentamisesta perinteisesti sijoittunut haja-asutusalueelle. Tavoitteena on nostaa kunnan taajama-astetta, jotta yhä suurempi osuus kunnan väestöstä asuisi kuntatalouden edullisuutta lisäävästi palveluiden läheisyydessä, mikä vastaavasti pienentäisi haja-asutuksen osuutta alle 30 prosenttiin. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi keskeistä on taata kohtuuhintaisten asemakaavoitettujen omakotitonttien hyvä saatavuus palveluiden läheisyydessä.. Vaikka Vihti on muiden kehyskuntien tapaan profiloitunut omakotipainotteiseksi asuinkunnaksi, tarvitaan Vihdissäkin entistä monipuolisempaa asuntotuotantoa. Varsinkin ikääntynyt väestö tarvitsee esteettömän liikkumisen mahdollistavia asuntoja taajamien keskustoissa, palveluiden läheisyydessä. Tästä johtuen tulee taajamien keskuksia kehittää tämän tyyppisten asuntojen tarjoajina. Tähän tavoitteeseen vastataan vuoden 2015 kaavoitusohjelmassa Nummelan keskustan eri asemakaavamuutoksilla sekä Ojakkalan ja Otalammen keskustan asemakaavamuutoksilla. Vihdin asuntorakentamistavoitteita ohjaa osaltaan Helsingin seudun 14 kunnan ja valtion välinen aiesopimus sekä siihen liittyvä maankäytön, asumisen ja liikenteen toteutusohjelma. Ne edellyttävät Vihdiltä edellytysten luomista maapolitiikan ja kaavoituksen keinoin noin 260 asunnon vuosituotannolle, joista 20 % on valtion tukemaa vuokra-asuntotuotantoa. Tavoitteen saavuttamiseksi tulee myös valtion osallistua entistä suuremmalla panostuksella infrahankkeiden kustannuksiin ja rakentamisen uusien tukimuotojen käyttöönottoon. Kaavoitusohjelma on laadittu kunnan kaavoitustoimessa, ja sitä laadittaessa on kuultu kunnan eri yksiköitä. 2 kaavoitusohjelma 2015

3 Lähtökohdat Kaavoitusohjelman laatimisen lähtökohtina ovat: Vihdin kunnan strategia 2014 (kv ) Nummelan kehityskuva ja eteläosien rakennemalli (kv ) Vihdin kunnan kehityskuva (kv ) Valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus (kv ) Valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen sopimus suurten infrahankkeiden tukemiseksi ja asumisen edistämiseksi Vihdin maapoliittinen ohjelma (kv ) Vihdin kunnan ilmastostrategia (kv ) Vihdin kunnan palveluverkkosuunnitelmatyö Vihdin jalankulku-, pyöräily- ja ulkoilureittiverkoston kehittämissuunnitelma 2012 Vireillä olevat kaavat ja hankkeet Kaavoituksen käynnistämis- ym. sopimukset Espoon kaupungin sekä Kirkkonummen ja Vihdin kuntien välinen yhteistyösopimus (kh ) Kunnan maanomistus Kunnan väestösuunnitteet Kunnan asuntotuotantotavoitteet Kunnan elinkeinopoliittiset tavoitteet Kaavahankkeet Vihdissä 2015 Moksjärvi Jokikunta VIHDIN KIRKONKYLÄ OTALAMPI NUMMELA OJAKKALA Tervalampi asemaakaavoitettu alue osayleiskaava vireillä asemakaava vireillä yksityinen kaavahanke vireillä odottava kaavahanke Palojärvi kaavoitusohjelma

4 Kaavoitusohjelmaa laadittaessa on asetettu etusijalle: edellytysten luominen uusien työpaikkojen ja palveluiden syntymiselle korkealaatuisten pientaloalueiden rakentumisen edistäminen keskusta-asuntojen tarjonnan parantaminen liikenneturvallisuuden parantaminen Kaavoitusohjelmassa on esitetty osayleiskaava- ja asemakaavahankkeet, joita viedään eteenpäin vuonna Lisäksi on esitetty arvio tulevista kaavoitustarpeista. Joidenkin asemakaavatöiden käynnistyminen edellyttää joko raakamaakauppojen onnistumista tai sopimuksen tekoa kunnan ja maanomistajan välillä. Tämä kaavoituksen käynnistymisen ehdollisuus on tuotu esille ko. kaavahankeen kuvauksen yhteydessä. Kaavaprosessien käynnistämisen yhteydessä tullaan arvioimaan kaavakohtaisesti suunnittelualueiden rakennuskieltoon asettamista. Alueen asettaminen rakennuskieltoon on tarpeen, mikäli alueelle kohdistuu rakentamispaineita ja halutaan estää järjestymättömän asutuksen muodostumista ja muuta haittaa kaavan toteuttamiselle. Rakennuskiellosta voi hakea poikkeusta ja se voidaan myöntää, mikäli hanke ei haittaa kaavan toteuttamista. Tavoitteellinen kerrosala yli k-m 2 yli k-m 2 alle k-m 2 Uusia elinkeinotontteja suunnitteilla Nummelaan ja Ojakkalaan Keskeisenä lähtökohtana kunnan kaavoitusprosesseissa on uusia alueita suunniteltaessa katusuunnittelun toteuttaminen rinnan asemakaavoituksen kanssa. Kaavoitustyön lisäksi resursseja on varattava pääkaupunkiseudun 14 kunnan yhteiseen maankäytön suunnitteluun, KUUMA-seudun yhteistyöhön, vireillä oleviin valtionhallinnon hankkeisiin sekä erilaisiin muihin seudullisiin yhteistyöhankkeisiin, kunnan tie- ja katusuunnitteluhankkeisiin ja lupakäsittelyihin. Kaavasuunnittelijat valmistelevat Vihdin kunnan maisematyöluvat, poikkeusluvat sekä suunnittelutarveratkaisut. Uusia asuntorakentamisen kohteita Pääasiallinen rakennustyyppi kerrostalo pientalo Ote Ridalinmetsän asemakaavaluonnoksen vaihtoehdosta 1, kaava N kaavoitusohjelma 2015

5 Osayleiskaavoitus Osayleiskaavoituksen tarkoituksena on kunnan osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteensovittaminen. Yleiskaavassa esitellään tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet asemakaavoituksen ja muun suunnittelun sekä rakentamisen ja muun maankäytön perustaksi. Vihdissä osayleiskaavoituksen tavoitteena on uudistaa rakentamispaineiden mukaisessa järjestyksessä koko kunnan yleiskaava vuodelta Osayleiskaavoituksen pohjana toimii vuonna 2004 hyväksytty Vihdin kunnan kehityskuva 2025, jossa on linjattu kunnan kehittämisen tavoitteita maankäytön näkökulmasta. Vireillä olevat osayleiskaavat C D Nummelan eteläosien osayleiskaava-alueet C ja D 0249D Nummelan eteläosien osayleiskaava Osayleiskaavatyön tavoitteena on määritellä Nummelan kehittyminen ja laajentuminen vuoteen 2030 saakka sekä määrittää Nummelan eteläosien maankäytön rakenne asemakaavatyön pohjaksi. Tavoitteena on luoda edellytykset tämän liikenteellisesti ja sijainnillisesti keskeisen alueen hyödyntämiseksi asuin-, työpaikka- ja liikerakentamisen tarpeisiin. Samalla on tarkoitus varautua ESA-radan (Länsirata) linjaukseen ja tämän edellyttämään maankäyttöön, kuten kahden uuden juna-aseman ja näiden ympärille muodostettavien tiiviiden työpaikka- ja asuinalueiden muodostamiseen. Huhmariin, valtateiden 1 ja 2 sekä maantien 110 risteysalueen tuntumaan on tavoitteena sijoittaa suuri tilaa vaativan kaupan yksikkö. Kaavan 0249 ehdotus oli nähtävillä Kunnanhallitus päätti jakaa kaava-alueen kahtia ja viedä läntisen osan C hyväksymiskäsittelyyn ensin. Uudenmaan ELYkeskus on tehnyt valituksen hyväksymispäätöksestä ja asia on parhaillaan Helsingin hallinto-oikeudessa ratkaistavana. Enäjärvi Kaava 0249D viedään hyväksymiskäsittelyyn, kun 2. vaihemaakuntakaava on saanut lainvoiman. Palojärvi Tervalampi Tervalammen osayleiskaava-alue Poikkipuoliainen NUUKSIO 1123 Tervalammen osayleiskaava Osayleiskaavan tavoitteena on Tervalammen kyläasutuksen kehittäminen. Kaavalla määritellään tulevaisuuden maankäytön rakenne huomioiden alueen ympäristöarvot sekä ylemmän asteiset maankäyttösuunnitelmat. Kaavatyön yhteydessä tutkitaan myös mahdolliset asemakaavatarpeet. Osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on päivitetty loppuvuodesta 2011, ja se on merkitty tiedoksi ympäristölautakunnan kokouksessa Kaavan perusselvitysraportti vietiin kaavoitus- ja tekniselle lautakunnalle tiedoksi Kaavatyötä koskeva viranomaisneuvottelu pidettiin , ja kunnanhallitus on hyväksynyt tavoitteet kaavatyölle kokouksessaan Mikäli Tervalammen koulu lakkautetaan, joudutaan tavoitteita päivittämään ennen luonnoksen laatimista. Osayleiskaavoja laativat kaavoituspäällikkö Suvi Lehtoranta sekä kaavasuunnittelijat Tuomas Turpeinen ja Miia Perätalo. kaavoitusohjelma

6 Asemakaavoitus Asemakaava laaditaan alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä varten. Asemakaavalla osoitetaan tarpeelliset alueet eri tarkoituksia varten ja ohjataan rakentamista ja muuta maankäyttöä paikallisten olosuhteiden, kaupunkija maisemakuvan, hyvän rakentamistavan, olemassa olevan rakennuskannan käytön edistämisen ja kaavan muun ohjaustavoitteen edellyttämällä tavalla. Asemakaavoitusta ohjaavia säädöksiä on tarkemmin maankäyttö- ja rakennuslain luvussa 7. Vihdissä asemakaavoituksen keskeisenä tavoitteena on yhdyskuntarakenteen näkökulmasta taajamarakenteen eheyttäminen sekä hallittu laajentaminen. Tämän tavoitteen toteutumista edistävät asemakaavoitusohjelmassa taajamakeskustojen rakennustehokkuutta parantavat asemakaavamuutokset, olevaa taajamarakennetta täydentävät asemakaavat sekä taajamarakenteen kasvusuuntien asemakaavat. vireillä olevat kaavat vireille tulevat kaavat odottavat kaavahankkeet N 160 N 123 N 166 N 168 N 163 N 154 N 120 N 172 N 173 N 95 N 174 N 146 N 140B N 140 N 171 N 170 N 106A N 148 N 167 N 161 N 162 N 142 Kartassa esitetyt kaavarajaukset ovat ohjeellisia. 6 kaavoitusohjelma 2015

7 nummela Vireillä olevat asemakaavat N 106A Pajuniityn Haapaniemen alueen asemakaava Kaava on ollut aiemmin osa Pajuniityn eteläosan asemakaavaa, N 106. Pajuniityn eteläosan asemakaavaehdotus oli nähtävillä Ennen kaavan hyväksymistä valtuustossa kaavasta erotettiin omiksi hankkeikseen joitakin osia, mm. Haapaniemen alue. Uusi kaavaehdotus tulee nähtäville loppuvuodesta 2014 ja kaava on tarkoitus viedä hyväksymiskäsittelyyn alkuvuodesta Kaavasuunnittelija Tuomas Turpeinen N 120 Kenttälän asemakaavamuutos Pääosin kunnan omistamalla pienellä maa-alueella Asemantien varressa on tarkoitus ajantasaistaa asemakaavaa liike- ja työpaikkarakentamisen tarpeisiin. Kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on merkitty tiedoksi kaavoitus- ja teknisessä lautakunnassa ja kaavamuutostyön tavoitteet on hyväksytty kunnanhallituksessa Kaavamuutoksen valmisteluaineisto laaditaan vuoden 2015 alkupuolella. Maankäyttöteknikko Teija Hallenberg N 123 Kanervatien asemakaavamuutos Kaavamuutoksen tarkoituksena on tutkia mahdollisuuksia kaavoittaa vanhojen teollisuus- ja asuntolarakennusten paikalle kerrostaloasumista ja samalla ratkaista muun korttelialueen tuleva käyttö sekä alueen liikennejärjestelyt. Kaava on ollut vireillä jo alkuvuodesta Alueelta on tehty maaperätutkimuksia mahdollisten kemikaalipäästöjen selvittämiseksi. Hankkeen päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma on merkitty tiedoksi kaavoitus- ja teknisessä lautakunnassa ja hankkeen tavoitteet on hyväksytty kunnanhallituksessa Valmisteluaineisto laaditaan vuoden vaihteessa Kaavasuunnittelija Tuomas Turpeinen N 140 Prisman korttelin asemakaavamuutos Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa kaupallisten palvelujen lisärakentaminen taajamakuva huomioiden, liikennejärjestelyjen tutkiminen sekä autopaikoituksen sijoittaminen useampaan kerrokseen. Kaavan valmisteluaineisto oli ensimmäisen kerran nähtävillä sisältäen vain kaupan alueen lisärakentamisen. Päivitetty valmisteluaineisto oli nähtävillä Kaavaehdotus laaditaan vuoden 2014 lopussa ja kaavan hyväksymiskäsittely käydään alkuvuodesta N 140B ABC-liikenneaseman kaavamuutos Kaavan tavoitteena on tutkia alueen käyttömahdollisuuksia taajamakeskustaa täydentävänä asuin- ja liikekortteleiden alueena. Kaavatyö on valmisteluvaiheeseen saakka ollut osa kaavaa N 140, mutta mm. aikataulusyistä kaava-alue on jaettu kahteen osaan. Kaavaehdotus laaditaan vuoden 2015 aikana. Kaavasuunnittelija Miia Perätalo N 148 Ridalinmetsän asemakaava Kaavalla tutkitaan Ridalinmetsän maankäyttöä kerros- ja pienkerrostalovaltaisena alueena. Lisäksi selvitetään mahdollisuudet toteuttaa alueelle työpaikkarakentamista. Kaavatyö on aloitettu laatimalla yleispiirteinen kaavarunko tarkemman asemakaavatyön pohjaksi. Kaavoitus- ja tekninen lautakunta on merkinnyt tiedoksi kaavatyön osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja kunnanhallitus hyväksyi tavoitteet kaavatyölle Kaavan valmisteluaineisto oli nähtävillä loka-marraskuussa Valmisteluvaiheen jälkeen kaavatyötä jatketaan pienempinä kokonaisuuksina ehdotusvaiheeseen. Kaavasuunnittelija Matti Hult N 160 Koillis-Lankilan asemakaava Asemakaavatyön tarkoituksena on tutkia uuden katuyhteyden toteutusmahdollisuudet Ojakkalantien ja valtatie 25:n väliseen maastoon, Lankilan asuinalueen koillispuolelle. Ympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja perusselvitykset Kunnanhallitus hyväksyi kaavan tavoitteet Kaavan jatkotyö edellyttää selvitystä vt 25:n liittymäjärjestelyistä, joka laaditaan vuoden 2015 aikana. Kaavasuunnittelija Miia Perätalo N 161 Höytiönnummen työpaikka-alue Kaavatyössä tavoitteena on työpaikkatoimintojen sijoittaminen hyvien kulkuyhteyksien äärelle ja pohjavesialueiden ulkopuolelle. Kaavatyön osallistumis- ja arviointisuunnitelma merkittiin tiedoksi kaavoitus- ja teknisessä lautakunnassa ja kunnanhallitus hyväksyi tavoitteet kaavalle Valmisteluaineisto oli nähtävillä Kaavatyötä jatketaan teettämällä alueelle louhintasuunnitelma ennen kaavaehdotuksen laatimista. Kaavaehdotus laaditaan loppuvuodesta 2014 ja hyväksymiskäsittely käydään alkuvuodesta Kaavasuunnittelija Tuomas Turpeinen Kaavasuunnittelija Miia Perätalo kaavoitusohjelma

8 N 163 Tuohivehmaan asemakaava Asemakaavatyön tarkoituksena on tutkia uuden katuyhteyden toteutusmahdollisuudet Vesikansantien ja Tervasuontien väliseen maastoon, nykyisen Hiidenrannan asuinalueen länsipuolelle sekä tutkia mahdollisuudet nykyisen työpaikkaalueen laajentamiseen. Kaavatyö edellyttää selvitystä vt 25:n liittymäjärjestelyistä, joka laaditaan vuoden 2015 aikana. Kaavasuunnittelija Tuomas Turpeinen N 166 Kuoppanummen kentän asemakaavamuutos Kaavamuutoksella selvitetään Kuoppanummen koulun laajentamismahdollisuuksia ja asuinrakentamisen lisäämistä. Suunnittelualue kattaa nykyisen liikunta-alueen ja Vihdintien varren omakotitalotontit. Kaavoitus- ja tekninen lautakunta on merkinnyt tiedoksi kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja kunnanhallitus on hyväksynyt hankkeen tavoitteet Valmisteluaineisto laaditaan loppuvuodesta Kaavasuunnittelija Matti Hult N 167 Pillistöntien asemakaava Asemakaavalla suunnitellaan nykyisin yksityistienä olevan Pillistöntien jatke Pajuniityn eteläosan kaava-alueelta Vanhalle Turuntielle. Kaavatyöllä selvitetään katulinjauksen ja maantieliittymän tilatarpeet. N 168 Nummipeltojen asemakaava Asemakaavatyössä on tarkoitus selvittää Lankilan työpaikkaalueen laajentamismahdollisuudet ja peltoaukean virkistyskäyttömahdollisuudet. Työpaikka-alueelle pyritään löytämään uusi eteläinen sisäänajoyhteys. Kaava-alue sijaitsee Lankilan työpaikka-alueen ja Hanko-Hyvinkää junaradan välissä. Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on merkitty tiedoksi kaavoitus- ja teknisessä lautakunnassa ja kunnanhallitus on hyväksynyt kaavan tavoitteet Valmisteluaineisto laaditaan loppuvuodesta 2014 ja kaavaehdotus keväällä Kaavasuunnittelija Matti Hult N 170 Asemantien keskustakaava Asemakaavan muutoksella tutkitaan mahdollisuuksia sijoittaa palvelukeskus-, asuin- ja liikerakentamista Asemantien ja Hanko-Hyvinkää -radan väliselle alueelle, nykyisen asemakaavan mukaiselle maatalous- ja lähivirkistysalueille. Kaavamuutostyön osallistumis- ja arviointisuunnitelma on merkitty tiedoksi kaavoitus- ja teknisen lautakunnan kokouksessa Perusselvitykset ja tavoitteet kirjataan vuoden 2014 lopussa ja valmisteluaineistoa laaditaan vuoden 2015 alkupuolella. Kaavasuunnittelija Miia Perätalo Kaavoitus- ja tekninen lautakunta merkitsi tiedoksi kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja kunnanhallitus hyväksyi tavoitteet kaavatyölle Kaavan valmisteluaineisto on ollut nähtävillä ajalla Kaavaehdotus valmistellaan loppuvuodesta 2014 ja kaava viedään hyväksymiskäsittelyyn vuoden 2015 aikana. Kaavasuunnittelija Tuomas Turpeinen Viistokuvassa Kuoppanummen kenttä ja Kanervatien kaava-alue 8 kaavoitusohjelma 2015

9 N 171 Kalkkimäenrinne Asemakaavan muutoksen tavoitteena on työpaikkatoimintojen sijoittaminen olemassa olevien työpaikka-alueiden yhteyteen. Kaavamuutostyön osallistumis- ja arviointisuunnitelma on merkitty tiedoksi kaavoitus- ja teknisen lautakunnan kokouksessa Perusselvitykset ja tavoitteet kirjataan vuoden 2014 lopussa ja valmisteluaineistoa laaditaan vuoden 2015 alkupuolella. Kaavasuunnittelija Miia Perätalo Vuonna 2015 vireille tulevat asemakaavat N 172 Korttelin 23 asemakaavamuutos Asemakaavan muutosalue sisältää toteutumattomia ja osittain toteutuneita korttelialueita Nummelan keskusta-alueella, Lohjantien ja Vihdintien risteyksessä. Tarkoituksena on muuttaa voimassa olevaa kaavaa vastaamaan paremmin nykyisiin tarpeisiin. N 173 Korttelin 32 asemakaavamuutos Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on tutkia toteutumattoman korttelinosan merkintöjen ja määräysten muuttamista vastaamaan paremmin nykyisiin tarpeisiin. Kaava-alue sijaitsee Pisteenkaaren ja Työväentien risteyksessä, torin vastapäätä. N 174 Korttelin 40 tontti 3 asemakaavamuutos Asemakaavan muutoksella selvitetään mahdollisuuksia korvata liikerakennus asuinkerrostalolla Asemantien varrella. Kohteen vieressä sijaitsee rakennussuojelulain nojalla suojeltu rakennus. Viistokuvassa Prisman laajennusalue ja ABC:n kaavamuutosalue Odottavat kaavahankkeet N 142 Huhmarin työpaikka-alueen asemakaava Kaavatyön tavoitteena on uuden työpaikka-alueen suunnittelu valtateiden 1 ja 2 tuntumaan Nummelan eteläosiin laadittavan osayleiskaavan pohjalta. Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma merkittiin tiedoksi ympäristölautakunnassa Kaavatyötä jatketaan, kun ylemmän asteiset kaavat mahdollistavat kaavatyön tavoitteiden toteuttamisen. N 154 Nummenkylän työpaikka-alueen asemakaava Asemakaavatyön tarkoituksena on tutkia Hanko-Hyvinkää radan eteläpuoleisen katuyhteyden sijainti sekä teollisuus- ja työpaikkarakentamisen mahdollisuudet alueella. Kaavasuunnittelu etenee vasta kun liikenteelliset edellytykset kaavan toteuttamiselle ovat olemassa. N 162 Höytiönnummen työpaikka-alue II Kaavatyössä tavoitteena on työpaikkatoimintojen sijoittaminen hyvien kulkuyhteyksien äärelle. Kaavasuunnittelu etenee kun liikenteelliset ja kunnallistekniset edellytykset kaavan toteuttamiselle ovat olemassa. Hyväksymiskäsittely vireillä N 95 Keskustan asemakaavan muutos Kaavalla lisättiin keskustan asuntorakentamisen mahdollisuuksia. Kaavoitus- ja tekninen lautakunta on käsitellyt kaavan Kaavan eteneminen kunnanhallitukseen ja edelleen valtuustoon edellyttää maankäyttösopimusta yksityisten maanomistajien kanssa. N 146 Korttelin 90 (Linjaportti) asemakaavamuutos Korttelialueen käyttö on muutettu nykytilannetta vastaavaksi. Kaavoitus- ja tekninen lautakunta on käsitellyt kaavan Kaavan eteneminen kunnanhallitukseen ja edelleen valtuustoon edellyttää maankäyttösopimusta yksityisten maanomistajien kanssa. kaavoitusohjelma

10 VIHDIN KIRKONKYLÄ Vireillä olevat asemakaavat V 41 Kouvoinmäen Pappilanpellon kaavamuutos Alueella on useita kaavamuutoshakemuksia ja -toiveita. Nykyisen kaavan muutostarpeet arvioidaan ja niistä johdetut tavoitteet pyritään saamaan kunnanhallituksen hyväksyttäväksi vuoden 2015 kuluessa. vireillä olevat kaavat vireille tulevat kaavat odottavat kaavahankkeet V 38 Kaavasuunnittelija Miia Perätalo V 46 Vuonna 2015 vireille tulevat asemakaavat V 46 Hopearinteen asemakaavamuutos Palvelutalolla on laajennustarpeita, jotka edellyttävät asemakaavan muutosta. Suunnittelualue sijaitsee keskeisesti Vihdin kirkonkylässä, Niuhalanraitin ja Liukkaankujan risteyksessä. V 41 Kaavasuunnittelija Matti Hult Odottavat kaavahankkeet V 38 Männikön asemakaavamuutos Tarkoituksena on tarkistaa alueella voimassa oleva asemakaava vastaamaan nykyistä rakennetta ja tutkia voidaanko Männikön alueelle esittää uutta asutusta. Kaavan laatiminen edellyttää kunnan maanhankintaa tai maankäyttösopimuksia. Kartassa esitetyt kaavarajaukset ovat ohjeellisia. Viistokuvassa Pappilanpelto-Kouvoinmäkeä 10 kaavoitusohjelma 2015

11 vireillä olevat kaavat rakennuskielto, kaavoitus etenee osissa OJAKKALA Vireillä olevat asemakaavat Oj 15 Ojakkalan asemakaava ja asemakaavamuutos Ojakkalan keskusta-alueen asemakaava 1970-luvulta ei vastaa enää tämän hetken tarpeita. Kaavaa on tarkoitus tarkistaa ja ajanmukaistaa. Kaavarunkoluonnos oli nähtävillä Oj 16 Oj 17 Oj 15 Kaava Oj 15 pilkotaan osa-alueiksi, jotka viedään itsenäisinä kaavoina eteenpäin. Osa-alue etenee suoraan ehdotusvaiheeseen, mikäli luonnospalaute ei edellytä muutoksia tavoitteisiin. Mikäli jonkun osa-alueen jatkotyö odottaa yli 10 vuotta, saattaa olla tarpeen järjestää uusi luonnosvaiheen kuuleminen. Ensimmäisenä jatkokäsittelyyn on mennyt koulun ympäristö, ks. kaava Oj 17. Alueella on rakennuskielto kaavan laatimista varten. Maankäyttöteknikko Teija Hallenberg Kartassa esitetyt kaavarajaukset ovat ohjeellisia. Oj 16 Ojakkalan Auringonkehrän asemakaavan muutos Vanhan sorakuopan aluetta on tarkoitus tutkia korkealuokkaisena, ekologisesti tehokkaana omakotialueena. Kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on merkitty tiedoksi ympäristölautakunnassa ja kunnanhallitus on hyväksynyt kaavatyön tavoitteet Kaavan valmistelumateriaali oli julkisesti nähtävillä Kaavan vaikutustenarviointiraportin perusteella kaavan sisältöä ja aluerajauksia on muutettu ja kaavaehdotus tuodaan nähtäville loppuvuodesta Kaava on tarkoitus saada hyväksymiskäsittelyyn vuoden 2015 kuluessa. Kaavan hyväksyminen edellyttää maankäyttösopimuksia yksityisten maanomistajien kanssa. Maankäyttöteknikko Teija Hallenberg Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavamuutos Kaavalla on tarkoitus suunnitella Ojakkalan koulu- ja päiväkotipalveluille riittävät tilavaraukset. Kaava-alue sisältää myös uuden päivittäistavarakaupan varauksen, uuden kokoojakadun (Janttulantie), liityntäpysäköintipaikan sekä uutta asuntorakentamista. Kaava on aloitettu laatimalla uusi osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jonka kaavoitus- ja tekninen lautakunta on merkinnyt tiedoksi Tavoitteet on hyväksytty kunnanhallituksessa Tavoitteena on saada kaavaehdotus nähtäville vielä vuoden 2014 aikana ja viedä kaava hyväksymiskäsittelyyn alkuvuodesta Kaava edellyttää maankäyttösopimuksia yksityisten maanomistajien kanssa. Maankäyttöteknikko Teija Hallenberg Viistokuva Ojakkalasta, Hanko-Hyvinkää junarata oikealla kaavoitusohjelma

12 OTALAMPI Vireillä olevat asemakaavat Ot 12 Otalammen keskustan asemakaava ja -muutos Tavoitteena on vanhan asemakaavan ajantasaistaminen sekä taajama-asutuksen laajentaminen Härkälän koulun suuntaan. Ympäristölautakunta merkitsi tiedoksi kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja perusselvitykset Kunnanhallitus hyväksyi kaavan tavoitteet Yleispiirteinen asemakaavaluonnos oli nähtävillä Kaavatyö etenee vuonna 2015 kaavarungosta saadun palautteen perusteella osa-alueittain. Kaava edellyttää maankäyttösopimuksia yksityisten maanomistajien kanssa. Ot 20 Otalammen koulun asemakaavan muutos Kaavamuutoksella suunnitellaan Otalammen koulun laajentumistarpeet. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on merkitty tiedoksi kaavoitus- ja teknisen lautakunnan kokouksessa Kunnanhallitus hyväksyi tavoitteet kaavatyölle ja valmisteluaineisto oli nähtävillä ajalla Kaavaehdotus laaditaan vuoden 2014 lopussa ja kaava viedään hyväksymiskäsittelyyn alkuvuodesta Kaavasuunnittelija Miia Perätalo Maankäyttöteknikko Teija Hallenberg Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Alue rajoittuu asemakaavoitettuun Otalammen taajamaan ja tavoitteena on asemakaavalla tutkia taajamarakenteen jatkamista pohjoiseen. Ympäristölautakunta merkitsi tiedoksi kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja perusselvitykset Kunnanhallitus hyväksyi kaavan tavoitteet Kunta omistaa suurimman osan suunnittelualueesta, mutta kaavan eteneminen edellyttää maankäyttösopimuksia usean maanomistajan kanssa. Ot 18 Ot 20 Kaavaluonnos oli nähtävillä Kaavaehdotus valmistellaan nähtäville vuoden 2015 alussa. Ot 12 Kaavasuunnittelija Miia Perätalo vireillä olevat kaavat Viistokuvassa Otalampi-talo, jossa toimii Otalammen koulu 12 kaavoitusohjelma 2015

13 MUUT ALUEET Jo 1 Hill Side Golf:n asemakaava Kaavalla tutkitaan yhteistyössä maanomistajan kanssa loma-asuntojen sijoittamista golfkeskuksen alueelle. Maanomistajan ja kunnan välillä on tehty kaavatyötä koskeva kaavoituksen käynnistämissopimus. Ympäristölautakunta päätti hyväksyä asemakaavan valmisteluaineiston vuorovaikutusmenettelyä varten nähtäville. Valmisteluaineisto oli nähtävillä ajalla ja kaavaehdotus Kaava on tarkoitus viedä hyväksymiskäsittelyyn alkuvuodesta Kaavan laatija: Seppo Lamppu tmi Vihdissä työstä vastaa kaavasuunnittelija Tuomas Turpeinen. Rantaasemakaavat Kaava 0845 Rantahepalon ranta-asemakaava Kaava-alue sijaitsee Palojärven itärannalla ja koostuu kolmesta kiinteistöstä. Kohteelle on jo kertaalleen hyväksytty rantaasemakaava Vihdin kunnanvaltuustossa, mutta Uudenmaan ELY-keskus valittii päätöksestä ja Helsingin hallinto-oikeus kumosi hyväksymispäätöksen. Kaavatyö alkaa alusta. RAKENNUSKIELLOT Maankäyttö- ja rakennuslain 38 :n mukainen rakennuskielto ja 128 :n mukainen toimenpiderajoitus raukeaa Tervalammen ja Nummelan eteläosien osayleiskaava-alueilla. Maankäyttö- ja rakennuslain 53 :n mukainen asemakaavaja asemakaavan muutosalueen rakennuskielto on voimassa asemakaavan laatimista varten: -- Oj 15 Ojakkalan asemakaava- ja asemakaavan muutosalue saakka -- V 45 Koivissillan asemakaava-alueella saakka Koivissillan rakennuskielto Vihdin kirkonkylällä voi päättyä jo aikaisemminkin, mikäli kaava valmistuu ennen huhtikuun 20. päivää. Rakennuskielto ei koske olemassa olevaan asuinrakennukseen liittyvän talousrakennuksen ja maatalousrakennuksen rakentamista eikä enintään kaksi asuntoa käsittävän asuinrakennuksen korjaamista tai sen vähäistä lisärakentamista. Toimenpiderajoituksella pyritään rajoittamaan sellaisia maansiirtotöitä, puiden kaatamista yms. jotka saattaisivat vaikeuttaa alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen tai jotka mahdollisesti turmelisivat taajama- ja maisemakuvaa. Toimenpiderajoituksen alaiset toiminnat ovat luvanvaraisia. Esimerkiksi metsähakkuut vaativat maisematyöluvan. Kaavan laatija: Arkkitehtuuritoimisto Kouvo & Partanen Vihdissä työstä vastaa kaavasuunnittelija Matti Hult Kaava 0764 Mokskosken ranta-asemakaava Kaava-alue sijaitsee Moksjärven eteläpuolella sisältäen Koniavuoren itäpuoliset metsät ja Hauklammen. Kaavan laatija: Maanmittari Oy, Sten Öhman Vihdissä työstä vastaa kaavasuunnittelija Matti Hult Rakennuskieltoalueet 2015 sinisellä MRL 53 mukainen rakennuskieltoalue Ojakkalassa. punaisella katkoviivalla alustava aluerajaus, jolle tullaan esittämään rakennuskiellon jatkamista kaavoitusohjelma

14 lupakäsittely Vihdin kunnan kaavasuunnittelijat valmistelevat maisematyöluvat, poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut. Maisematyöluvat Aivan kaikki puunkaadot eivät ole luvanvaraisia. Ennen moottorisahaan tarttumista tulee ottaa yhteyttä Vihdin kunnan kaavoitukseen ja selvittää tarvitseeko toimenpide lupaa vai ei. Suullista lupaa ei ole olemassa, mutta suullisesti voi saada vastauksen, että toimenpide ei ole luvanvarainen. Asemakaava-alueella saattaa jo yhden puun kaataminen edellyttää luvan hakemista. Maisematyöluvista päättää kaavoituspäällikkö. Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisupyynnön ympäristölautakunnalle. Lisätietoa ja ohjeet luvan hakemiseen löytyvät osoitteesta: Poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut Poikkeamislupa tarvitaan, kun halutaan rakentaa voimassa olevan kaavan vastaisesti tai rakentaa rakennuskieltoalueelle tai ranta-alueelle. Suunnittelutarveratkaisu tarvitaan kun halutaan rakentaa asemakaava-alueen ulkopuolelle. Myös loma-asunnon muuttaminen ympärivuotiseen asumiseen saattaa vaatia suunnittelutarveratkaisun ja/tai poikkeamisluvan. Poikkeamisluvista ja suunnittelutarveratkaisuista päättää tekninen- ja ympäristöjohtaja. Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen kaavoitus- ja tekniselle lautakunnalle. Ranta-alueelle tai siihen kuuluvalle rantavyöhykkeelle uuden rakennuksen rakentamiseksi (asemakaava-alueen ulkopuolella) tarvitaan Uudenmaan ELY-keskuksen poikkeamislupa, johon kunta antaa lausuntonsa. Viistokuvassa valtatie 25 ja Asemantien nykyinen risteys kartoitushankkeet Ajantasalla olevat pohjakartat ovat kaiken kaavoituksen ja suunnittelun perusta. Vihdissä asemakaavatyön pohjana on kunnan mittaustoimen laatima vektorimuotoinen kantakartta-aineisto mittakaavassa 1:1000. Kantakartta-aineisto kattaa tällä hetkellä kaikki kunnan taajamat ja niiden välialueet. Lisäksi kantakartta-aineisto on tehty pääosalta Nummelan eteläosien osayleiskaava-aluetta. Kaavoitettavan alueen pohjakartta saatetaan ajantasalle asemakaavojen laatimisen yhteydessä. Lisäksi kantakarttaaineistoa laajennetaan osayleis- ja asemakaavatarpeiden mukaan resurssien puitteissa. Kaavojen pohjakartat hyväksyy Vihdin kunnassa maanmittausteknikko Usko Kettunen. MUUT SELVITYSTYÖT Kaavoja varten laaditaan runsaasti erilaisia selvityksiä, jotta suunnittelu perustuisi ajantasaisiin tietoihin ympäristöoloista. Selvityksiä käytetään myös arvioitaessa kaavan toteuttamisen vaikutuksia. Vuonna 2015 tehdään mm. melu- ja tärinäselvityksiä, luontoselvityksiä ja pohjatutkimuksia. Ryhmäpuutarha-alueiden tarvekartoitus Vuonna 2015 on tavoitteena selvittää, onko Vihdin kunnan alueelle tarpeen perustaa lisää siirtola- tai ryhmäpuutarhaalueita. Samalla kartoitetaan koko kunnan alueelta sellaiset kohteet, joihin olisi mahdollista sijoittaa kyseistä toimintaa. Mikäli selvityksen perusteella löytyy sopiva kohde ja sille kysyntää, alueen suunnittelu lisätään seuraavaan kaavoitusohjelmaan. Valtatie 25 (Kehätie) liittymäalueselvitys Liikenneturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden edistämiseksi tehtävä selvitys toimii taustamateriaalina alueen asemakaavoja laadittaessa ja päivitettäessä. Selvityksen perusteella saadaan varattua kaavoihin riittävästi tilaa tarvittavien risteysrakenteiden toteuttamiseksi. Lisäksi voidaan arvioida eri liittymäalueiden toteuttamisjärjestys ja tarvittava aikataulu. Työ teetetään konsultilla. 14 kaavoitusohjelma 2015

15 YHTEYSTIETOJA Lisätietoja vireillä olevista kaavoitusasioista ja kunnan tonttien myynnistä saa kunnan teknisestä ja ympäristökeskuksesta seuraavilta henkilöiltä: Teknisen ja ympäristökeskuksen johtaja: (haku kesken; nimi täydennetään) Ympäristö- sekä kaavoitus- ja teknisen lautakunnan esittelijä, poikkeamislupa-päätökset ja suunnittelutarveratkaisut Puh Kaavoituspalvelut Suvi Lehtoranta Kaavoituspäällikkö, M-A Osayleiskaavat, kaavoitus- ja teknisen lautakunnan esittelijä, maisematyölupapäätökset Puh Anne Riikonen Toimistosihteeri Asiakaspalvelu, suunnittelutarveratkaisujen sekä poikkeamis- ja maisematyölupien tiedustelut ja naapurien kuulemiset, päätösten toimeenpanot puh. (09) Elisa Pajunen Liikennesuunnittelija, ins. AMK Liikennesuunnitelu, liikenneturvallisuus Puh Matti Hult Kaavasuunnittelija, YKS-108 Asemakaavat, ranta-asemakaavat, lupavalmistelu, kaavoituksen www-sivut Puh Tuomas Turpeinen Kaavasuunnittelija, FM Osayleiskaavat, asemakaavat, tilastot, lupavalmistelu Puh Miia Perätalo Kaavasuunnittelija, ins. AMK Asemakaavat, lupavalmistelu, Kuuma-yhteistyö Puh Eila Oulujärvi Kaavoitusassistentti Kaavojen piirtäminen, kaavatiedustelut puh. (09) Käyntiosoite: Asemantie 30 Postiosoite: PL 13, NUMMELA Vihdin kunnan puhelinvaihde: (09) Kaavoituksen fax: (09) Sähköpostiosoite: Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet: Vihdin kunnan internet-kotisivu: Kaavoituksen internet-kotisivujen aloitussivu: Eila Siikanen Suunnitteluavustaja Kaavatiedustelut, karttatilaukset, kaavojen piirtäminen puh. (09) Tarja Johansson (virkavapaalla saakka) Kaavasuunnittelija, ins. AMK Asemakaavat, lupavalmistelu, Kuuma-yhteistyö Kiinteistöpalvelut Petra Ståhl (virkavapaalla saakka) Maankäyttöinsinööri, FM Kiinteistöpalveluiden esimies Maapolitiikka, maanhankinta, etuostoasiat, tontinluovutus Puh Teija Hallenberg Maankäyttöteknikko, tekn. yo Kunnan tonttien myynti ja kiinteistökaupat, asemakaavasuunnittelu Puh Paula Eerola Maankäyttösihteeri, MMM Kaava-alueiden ulkopuoliset maanvuokraasiat, maanvuokrarekisterin koordinointi ja kehittäminen Puh. (09) kaavoitusohjelma

16 Asia 328/ /2014 Kaavoitusohjelma julkaistaan kunnan verkkosivuilla osoitteessa Kaavoitusohjelman voi myös hakea kunnan kaavoituspalveluista, osoite Asemantie 30, Nummela. Raportin valokuvat ja viistokuvat Vihdin kunnan kaavoitustoimi Viistokuvia on hankittu Suomen Ilmakuva Oy:sta Kartat Vihdin kunnan mittauspalvelut ja kaavoituspalvelut

Kaavoitusohjelma 2014

Kaavoitusohjelma 2014 Kaavoitusohjelma 2014 muutos Kv 17.3.2014 11 liite 1 Kh 10.3.2014 27 Kate 12.2.2014 25 Kv 11.11.2013 74 liite 2 Kh 21.10.2013 233 Kate 9.10.2013 90 KAAVOITUSOHJELMA 2014 Vuosittain laadittava kaavoitusohjelma

Lisätiedot

Kaavoitusohjelma 2016

Kaavoitusohjelma 2016 Kaavoitusohjelma 2016 Kv Kh Kate 6.10.2015 KAAVOITUSOHJELMA 2016 Vuosittain laadittava kaavoitusohjelma on Vihdin kunnan maankäytön toimintaohjelma, jossa linjataan lähivuosien suunnittelun ja kaavoituksen

Lisätiedot

Kaavoitusohjelma 2009

Kaavoitusohjelma 2009 Kaavoitusohjelma 2009 Ympa 21.10.2008 115 Ympa om f Kh 3.11.2008 244 Kh om b Kv 10.11.2008 60 Kv liite 1 KAAVOITUSOHJELMA 2009 Vuosittain laadittava kaavoitusohjelma on Vihdin kunnan maankäytön toimintaohjelma,

Lisätiedot

Kaavoitusohjelma 2008

Kaavoitusohjelma 2008 Ympa 23.10.2007 113 Ympa liite 5 Kh 5.11.2007 249 Oheismateriaali a Kv 12.11.2007 53 Kv liite 1 Ympa 26.2.2008 13 Ympa liite 1 Kv 17.3.2008 13 KAAVOITUSOHJELMA 2008 Vuosittain laadittava kaavoitusohjelma

Lisätiedot

Kaavoitusohjelma 2010

Kaavoitusohjelma 2010 Kaavoitusohjelma 2010 Kv 14.12.2009 83 Kv liite 1 Kh 30.11.2009 311 Kh om a Ympa 17.11.2009 110 Ympa om d Kaavoitusohjelma 2010 Vuosittain laadittava kaavoitusohjelma on Vihdin kunnan maankäytön toimintaohjelma,

Lisätiedot

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi Valtuusto 9 07.04.2014 9 S 23 Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus 324/10.02.03/2013 KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli

Lisätiedot

Kaavoituskatsaus 2014

Kaavoituskatsaus 2014 Kaavoituskatsaus 2014 Kate 25.2.2015 21 liite 6 KAAVOITUSKATSAUS 2014 Kaavoitus on kunnan maankäytön suunnittelua. Maankäytön suunnittelun keskeisenä tavoitteena on toimivan, terveellisen, turvallisen

Lisätiedot

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos KITTILÄN KUNTA KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.10.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 1 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

Kellon keskustan asemakaavan muutoksen ja asemakaavan laajennuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kellon keskustan asemakaavan muutoksen ja asemakaavan laajennuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kellon keskustan asemakaavan muutoksen ja asemakaavan laajennuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavan laadinnan yhteydessä

Lisätiedot

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄIVÄYS: 16.12.2013, TARK. 9.4.2014, 30.11.2015 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

KORTTELI 27 UTAJÄRVI

KORTTELI 27 UTAJÄRVI KORTTELI 27 UTAJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS 23.5.2013 AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 OULU Puhelin 010 241 4600 Telefax 010 241 4601 UTAJÄRVEN KUNTA Laitilantie 5 PL 18 91600 UTAJÄRVI Vireilletulosta

Lisätiedot

N 172 Asemakaavamuutos korttelin 23 rakennuspaikoilla 7 ja 8

N 172 Asemakaavamuutos korttelin 23 rakennuspaikoilla 7 ja 8 N 172 Asemakaavamuutos korttelin 23 rakennuspaikoilla 7 ja 8 Perusselvitykset ja tavoitteet Kate 29.4.2015 49 kate om Asia 217/10.02.03/2013 Kaavan laatijat: Tuomas Turpeinen, kaavasuunnittelija FM Asemantie

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.1 SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26662.30 PÄIVÄYS: 16.12. 2013, TARK. 9.4. 2014 Sweco Ympäristö Oy S w e co Y m p ä r is t ö O

Lisätiedot

Kaava Ot 20 Otalammen korttelin 14 asemakaavan muutos. Tavoitteet

Kaava Ot 20 Otalammen korttelin 14 asemakaavan muutos. Tavoitteet Kaava Ot 20 Otalammen korttelin 14 asemakaavan muutos Tavoitteet Kate 9.4.2014 Kh 14.4.2014 49 69 Kate om Kh liite 2 Asia 63/10.02.03/2014 Kaavan laatija: Miia Perätalo, kaavasuunnittelija Asemantie 30,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SÄKYLÄN KUNTA Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21555 1 (8) Seppänen Pekka Sisällysluettelo 1 Suunnittelualue... 2 2 Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella.

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella. asia: 235/713/2006 OAS/Perussel./tavoitteet Ympa 30.5.2006 67 Ympa liite 8 vireilletulokuulutus 9.6.2006 kaavaehdotus MRL 65 /MRA 27 Ympa 20.6.2006 76 Ympa liite 4 MRL 65 nähtävillä olo 23.8.-5.9.2006

Lisätiedot

KLAUKKALA ALI-TILKAN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.11.2011 / 11.2.2013 / 4.3.2014

KLAUKKALA ALI-TILKAN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.11.2011 / 11.2.2013 / 4.3.2014 KLAUKKALA ALI-TILKAN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.11.2011 / 11.2.2013 / 4.3.2014 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Klaukkalassa Ropakkotien eteläpuolella, rajoittuen

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 24.7.2013 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivitetty 24.7.2013 Ilmakuva

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asia 563/713/2004 VIHDIN KUNTA Ympa 25.11.2004 Ympa liite 3 Ympa 28.2.2006, kaavaselostuksen liitteenä 1 OTALAMMEN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 1-7, 10, 30, 30, 31 JA 35

Lisätiedot

Hissitien asemakaavamuutos, osa 2 (Levin asemakaava-alueen kortteli 27 tontti 1, kortteli 31 tontti 7, sekä korttelit 83 ja 299)

Hissitien asemakaavamuutos, osa 2 (Levin asemakaava-alueen kortteli 27 tontti 1, kortteli 31 tontti 7, sekä korttelit 83 ja 299) KITTILÄN KUNTA Puh 040 356 500, Fax 016-642259 20.10.2014 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Hissitien asemakaavamuutos, osa 2 (Levin asemakaava-alueen kortteli 27 tontti 1, kortteli 31 tontti 7, sekä

Lisätiedot

Hausjärven kunnan maapoliittinen ohjelma 2008

Hausjärven kunnan maapoliittinen ohjelma 2008 Hausjärven kunta ohjelma 2008 Ehdotus 2.12.2008, hyväksyminen: Kvalt 16.12.2008 104 1 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...2 1.1 MAAPOLITIIKAN YLEISET MÄÄRITELMÄT... 2 1.1.1 Maapolitiikka... 2 1.1.2 Maankäyttöpolitiikka...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ETELÄINEN RANTATIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYNÄMÄEN KUNTA 1.1 KATTELUKSEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E27437 PÄIVÄYS: 8.1. 2015, TARK. 4.9. 2015 Sweco Ympäristö Oy MYNÄMÄEN KUNTA Katteluksen

Lisätiedot

Kaavoituskatsaus 2010

Kaavoituskatsaus 2010 Kaavoituskatsaus 2010 Ympa 15.3.2011 36 Ympa liite Ympa xx.xx.2010 xxx Ympa liite x KAAVOITUSKATSAUS 2010 Kaavoitus on kunnan maankäytön suunnittelua. Maankäytön suunnittelun keskeisenä tavoitteena on

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Työ: 26016. Turku, 4.1.2013

EURAJOEN KUNTA. Työ: 26016. Turku, 4.1.2013 EURAJOEN KUNTA Hirveläntien Peräpellontien alueen asemakaava ja asemakaavan muutos (Peräpellontien katualue) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26016 Turku, 4.1.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014 viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen Pyhäjärven kaupunginvaltuusto hyväksynyt..2014 KAAVOITUSKATSAUS 2014 1.5.2014 Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaisesti

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄ KIVAPIHAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 476 OSA JA 478 OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MÄNTSÄLÄ KIVAPIHAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 476 OSA JA 478 OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1(7) MÄNTSÄLÄ KIVAPIHAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 476 OSA JA 478 OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOSALUE PROJ.NRO 221 Asemakaavan muutos Suunnittelualue käsittää Linnalan yritysalueen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS TUOHIVEHMAAN TAAJAMANOSAN KORTTELISSA 442, LIIKENNEALUEELLA SEKÄ URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN ALUEELLA

ASEMAKAAVAN MUUTOS TUOHIVEHMAAN TAAJAMANOSAN KORTTELISSA 442, LIIKENNEALUEELLA SEKÄ URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN ALUEELLA NUMMELA TUOHIVEHMAA ASEMAKAAVAN MUUTOS TUOHIVEHMAAN TAAJAMANOSAN KORTTELISSA 442, LIIKENNEALUEELLA SEKÄ URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN ALUEELLA KAAVA N:O N 139 Kaavaselostus 20.11.2007 Asia 294/713/2007

Lisätiedot

T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: 1.4.2015 Diaari nro: AKAA: 203/2015 S i s ä l l y s

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaunispään asemakaavan muutos VT 4:n ympäristö OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2009 Sisällysluettelo: 1. Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? 3 2. Suunnittelu- ja vaikutusalue 3 3.

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

Asia /713/2006 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 30.5.2006 Ympa liite 8. KAAVA Nu 133. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 30.5.

Asia /713/2006 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 30.5.2006 Ympa liite 8. KAAVA Nu 133. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 30.5. Asia /713/2006 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 30.5.2006 Ympa liite 8 VIHDIN KUNTA NUMMELA, LANKILANRINNE ASEMAKAAVAN MUUTOS LANKILANRINTEEN TEOLLISUUSALUEELLA KAAVA Nu 133 Osallistumis- ja

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2015

KAAVOITUSKATSAUS 2015 Rautalammin kunta KAAVOITUSKATSAUS 2015 Kaavoitusjaosto 30.7.2015, 16 1 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE 2 KAAVATILANNE

RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE 2 KAAVATILANNE RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Pirilän Kukkatalo Oy:n liiketoiminnan alueella Kerttulan kaupunginosassa

Lisätiedot

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN KUNTA Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 21.03.2014 Päivitetty 14.02.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi14022015.doc Osallistumis-

Lisätiedot

LINJA-AUTOASEMAN JA AMIZZAN KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2009

LINJA-AUTOASEMAN JA AMIZZAN KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2009 1(6) LINJA-AUTOASEMAN JA AMIZZAN KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2009 PROJ.NRO XXX Asemakaavan muutos Keskustie 1 ja-3, korttelit 304 ja 306, OSOITE TAI MUU PAIKANNUS

Lisätiedot

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan osana kaavatyön

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, Kirkonkylä, Heinoja

Asemakaavan muutos, Kirkonkylä, Heinoja Kaavatunnus 2-232 Asianro Asemakaavan muutos, Kirkonkylä, Heinoja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, versio 2 17.12.2013, päivitetty 17.1.2014 Suunnittelualue Asemakaava-alue koskee Raalantien ja Heinojan

Lisätiedot

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 5 ) TERVON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaavan muutos koskee kortteleja 9(osa),

Lisätiedot

Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus

Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA RUSKON KUNTA Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21831 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (9)

Lisätiedot

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 28.kaupunginosan kortteleita 169 ja 168 sekä autopaikkojen korttelialueen AP (168, 169) ja niihin liittyviä katualueita koskeva asemakaavan

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI LIITE 1 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAUPUNGINOSAN NRO 8 KORTTELIN 801 TONTTI 7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 17.11.2014, TARK. 6.2.2015 Sisältö 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9. HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 14.4.2015 Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.2014 162 Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo

Lisätiedot

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Juankosken kaupunki 1/6 JUANKOSKEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS Tikanniemen ranta-alueet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Juankosken asemakaava-aluetta Tikanniemessä.

Lisätiedot

NUMMELA KUOPPANUMMI, LOISKAAJANTIE

NUMMELA KUOPPANUMMI, LOISKAAJANTIE Asia 487/713/2006 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 23.11.2006 125 Ympa liite 5 VIHDIN KUNTA NUMMELA KUOPPANUMMI, LOISKAAJANTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS N:O 137 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KAAVOITUSOHJELMA vv

KAAVOITUSOHJELMA vv LAIHIAN KUNTA 1 KAAVOITUSOHJELMA vv. 2016 2018 1. ASEMAKAAVOJEN MUUTOKSET JA LAAJENNUKSET Asemakaavojen muutoksia ja laajennuksia laaditaan tarpeiden, osayleiskaavan, raakamaan hankinnan ja määrärahojen

Lisätiedot

N 148 Ridalinmetsän asemakaava ja asemakaavan muutos

N 148 Ridalinmetsän asemakaava ja asemakaavan muutos N 148 Ridalinmetsän asemakaava ja asemakaavan muutos Tavoitteet kh 14.4.2014 70 kh Liite 3 Kate 9.4.2014 51 Kate 12.3.2014 Kate om. xx kate om Asia 285/10.02.03/2013 Kaavan laatija: Matti Hult, kaavasuunnittelija,

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 Kirkonseudun asemakaava-alue Korttelien 65, 66 ja 68 asemakaavoitus Osallistumis- ja arvioimissuunnitelma

HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 Kirkonseudun asemakaava-alue Korttelien 65, 66 ja 68 asemakaavoitus Osallistumis- ja arvioimissuunnitelma HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 HÄMEENKYRÖN KUNTA KORTTELIEN 65, 66 JA 68 ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireilletulo: 30.3.2009 versio: 15.8.2011 HÄMEENKYRÖN KUNTA 2 Suunnittelualueen

Lisätiedot

Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015

Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015 Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015 KAAVAMUUTOKSEN KOHDE, TARKOITUS JA TAVOITTEET Mustikkakankaan teollisuusalue sijaitsee

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014 Kirkonkylän asemakaavan muutos korttelissa 2061 Kaavatunnus: 2-237 Diaarinro: xx/10.02.03/2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014 Suunnittelualueen sijainti ja nykytilanne Suunnittelualue

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI TUUNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAITILAN KAUPUNKI TUUNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAITILAN KAUPUNKI TUUNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Laitilan kaupungin Tuunan alueelle laaditaan asemakaava ja asemakaavan muutos. Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

Utsjoen kunta Tekninen toimi KAAVOITUSKATSAUS 2012

Utsjoen kunta Tekninen toimi KAAVOITUSKATSAUS 2012 Utsjoen kunta Tekninen toimi KAAVOITUSKATSAUS 2012 Kuva (Tuomas Vasama). 2 Sisällysluettelo 1 KAAVOITUSKATSAUS... 3 2 JOHDANTO... 3 2.1 Maankäytön suunnittelu... 3 2.2 Kaavahierarkia... 3 2.3 Kaavoituksen

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki 12.9.2014

Janakkalan kunta Turenki 12.9.2014 Janakkalan kunta Turenki 12.9.2014 1 Moisio 1 D:no 287/2014 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustan itäpuolella ja se rajoittuu

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASKOLA/MONNINKYLÄ Monninkylän kauppapaikka Päiväys7.9.2011 ASEMAKAAVAN MUUTOS SEKÄ ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN MÄNTSÄLÄNTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavan muuttamista

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO Kaavaselostus 20.2.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 7.10.2011 39 Kaavan hyväksyminen:

Lisätiedot

SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Alue ja suunnittelun kohde Asemakaavoitus koskee pääosin Säkylän kunnan Isosäkylän kylässä olevaa rantaaluetta

Lisätiedot

Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista.

Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. ORIVEDEN KAUPUNGIN KAAVOITUSKATSAUS 2013 Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Lisätietoja kaava-asioista saa maankäyttöinsinööri Päivi

Lisätiedot

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtö-

Lisätiedot

Kumpulan alueen asemakaava

Kumpulan alueen asemakaava SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA Kumpulan alueen asemakaava FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P19737 1 (8) Sisällysluettelo 1 Suunnittelualue... 2 2 Suunnittelutehtävän määrittely ja tavoitteet...

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS VATIALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, LENKKITIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 8.10.2013 ASEMAKAAVAN NUMERO 727 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE NATTARI KYLÄ VATIALA KORTTELIT 1350

Lisätiedot

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 SODANKYLÄ KAKSLAUTTASEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS ASEMAKAAVAKSI JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN

Lisätiedot

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS FCG Finnish Consulting Group Oy Lapinlahden kunta ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS Kaavaselostus Luonnos 13.3.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I Kuopio Onkiveden

Lisätiedot

Kaavoituskatsaus Hausjärven kunnan maapoliittinen ohjelma Maakuntakaava

Kaavoituskatsaus Hausjärven kunnan maapoliittinen ohjelma Maakuntakaava Kaavoituskatsaus 2015 Kaavoituskatsaus Kaavoituskatsauksessa esitellään vireillä olevat tai lähiaikoina käynnistyvät tärkeimmät kaava asiat. Esiteltyjen kaavatöiden lisäksi voi käynnistyä myös muita hankkeita,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 118-AK1501 SAUVON KUNTA NUMMENPAKAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 116 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.1.2015 Nosto Consulting Oy Suunnittelualue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) Suunnittelualue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 63 ) mukainen asiakirja, jossa kuvataan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015 LAPPAJÄRVEN KUNTA Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain

Lisätiedot

Kaavoituskatsaus 2016

Kaavoituskatsaus 2016 Kaavoituskatsaus 2016 Kemiönsaaren kunta Kaavoituskatsaus sisältää muun muassa: sivu Mitä kaavoitus on? 2 Ajankohtaista kaavoituksessa Vuonna 2016 kaavoitusyksikkö tulee työskentelemään useamman ison asemakaavahankkeen

Lisätiedot

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMEN KOULUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.9.2014 PROJ. NRO 244 Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti

Lisätiedot

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 2.12.2014 päivitetty: 4.5.2015 on lakisääteinen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(7) KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

V e t e r a a n i t i e n k o r t t e l i n a s e m a k a a v a n m u u t o s. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

V e t e r a a n i t i e n k o r t t e l i n a s e m a k a a v a n m u u t o s. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma V e t e r a a n i t i e n k o r t t e l i n a s e m a k a a v a n m u u t o s Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: 24.9.2013 Diaari nro 491/2012 S i s ä l l y s

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Köyryn Ketunpesän alueen asemakaava. Työ: 26026. Turku, 8.3.2013, tark. 4.6.2013

EURAJOEN KUNTA. Köyryn Ketunpesän alueen asemakaava. Työ: 26026. Turku, 8.3.2013, tark. 4.6.2013 EURAJOEN KUNTA Köyryn Ketunpesän alueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26026 Turku, 8.3.2013, tark. 4.6.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO Kaavaselostus 5.9.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 28.2.2012 31 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta 18.9.2012

Lisätiedot

KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Suunnittelualue ja kaavan tarkoitus Kemiönsaaren kunnan Kemiön taajaman keskustan alueelle laaditaan oikeusvaikutteinen

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA, SAPPEEN KYLÄ RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 8, 13, 14, 15, 16 JA 17 SEKÄ KORTTELIN 6 RAKENNUSPAIKKOJA 2 JA3, KORTTELIN 7 RAKENNUSPAIKKOJA 2, 3, 4,

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

Kaavoituskatsaus Hausjärven kunnan maapoliittinen ohjelma Maakuntakaava

Kaavoituskatsaus Hausjärven kunnan maapoliittinen ohjelma Maakuntakaava Kaavoituskatsaus 2014 Kaavoituskatsaus Kaavoituskatsauksessa esitellään vireillä olevat tai lähiaikoina käynnistyvät tärkeimmät kaava asiat. Esiteltyjen kaavatöiden lisäksi voi käynnistyä myös muita hankkeita,

Lisätiedot

Liittyminen laajempaan kontekstiin

Liittyminen laajempaan kontekstiin Liittyminen laajempaan kontekstiin E-18 Yrityslohja Ympäristösi parhaat tekijät 2 Kartalle näkyviin myös meidän kohdeliittymät Pallukat eivät erotu ihan riittävästi taustakartasta. Lisää kontrastia. 3

Lisätiedot