Kaavoitusohjelma 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaavoitusohjelma 2015"

Transkriptio

1 LIITE 11 Kaavoitusohjelma 2015 Kv liite 3 Kh Kate Kate om

2 KAAVOITUSohjelma 2015 Vuosittain laadittava kaavoitusohjelma on Vihdin kunnan maankäytön toimintaohjelma, jossa linjataan lähivuosien suunnittelun ja kaavoituksen painopistealueet ja keskeiset tehtävät. Kaavoitusohjelma sisältää tulevan vuoden osayleis- ja asemakaavahankkeiden sekä muiden kaavoituksellisten suunnitteluhankkeiden kuvaukset. Lisäksi ohjelmassa on esitetty joitakin pidemmän aikavälin kaavoitustarpeita. Kaavoitushankkeiden ajoitus perustuu arvioon niiden yleisestä tarpeellisuudesta, keskinäisestä kiireellisyysjärjestyksestä sekä kaavoitukseen varatuista resursseista. Kaavoitusohjelmaan vuodelle 2015 ei ole sisällytetty kuntastrategiassa mainittuja uusia osayleiskaavoja kylille kaavoituksen resurssien vähäisyyden vuoksi. Edellisvuosien tapaan kaavoitusohjelmassa vuodelle 2015 painotetaan työpaikkaomavaraisuuden kasvuedellytysten turvaamiseksi työpaikka-alueiden suunnittelua hyvien liikenneyhteyksien tuntumaan pohjavesialueiden ulkopuolelle. Lisäksi painopisteenä on edellytysten luominen monipuoliselle asuntotuotannolle kaavoittamalla korkealaatuisia ja omailmeisiä pientaloalueita sekä kehittämällä taajamakeskustoja asumisen ja palveluiden alueina. Asuinalueiden kaavoittamisessa pääpaino on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti olemassa olevien asuinalueiden täydentämisessä ja taajamien kasvusuuntien mukaisessa laajentamisessa. Kaavoituksen työohjelmassa on myös taajama-alueiden vanhojen asemakaavojen ajantasaistaminen ja muuttaminen nykyisiä tarpeita vastaaviksi. Vihdissä on noin kolmannes asuinrakentamisesta perinteisesti sijoittunut haja-asutusalueelle. Tavoitteena on nostaa kunnan taajama-astetta, jotta yhä suurempi osuus kunnan väestöstä asuisi kuntatalouden edullisuutta lisäävästi palveluiden läheisyydessä, mikä vastaavasti pienentäisi haja-asutuksen osuutta alle 30 prosenttiin. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi keskeistä on taata kohtuuhintaisten asemakaavoitettujen omakotitonttien hyvä saatavuus palveluiden läheisyydessä.. Vaikka Vihti on muiden kehyskuntien tapaan profiloitunut omakotipainotteiseksi asuinkunnaksi, tarvitaan Vihdissäkin entistä monipuolisempaa asuntotuotantoa. Varsinkin ikääntynyt väestö tarvitsee esteettömän liikkumisen mahdollistavia asuntoja taajamien keskustoissa, palveluiden läheisyydessä. Tästä johtuen tulee taajamien keskuksia kehittää tämän tyyppisten asuntojen tarjoajina. Tähän tavoitteeseen vastataan vuoden 2015 kaavoitusohjelmassa Nummelan keskustan eri asemakaavamuutoksilla sekä Ojakkalan ja Otalammen keskustan asemakaavamuutoksilla. Vihdin asuntorakentamistavoitteita ohjaa osaltaan Helsingin seudun 14 kunnan ja valtion välinen aiesopimus sekä siihen liittyvä maankäytön, asumisen ja liikenteen toteutusohjelma. Ne edellyttävät Vihdiltä edellytysten luomista maapolitiikan ja kaavoituksen keinoin noin 260 asunnon vuosituotannolle, joista 20 % on valtion tukemaa vuokra-asuntotuotantoa. Tavoitteen saavuttamiseksi tulee myös valtion osallistua entistä suuremmalla panostuksella infrahankkeiden kustannuksiin ja rakentamisen uusien tukimuotojen käyttöönottoon. Kaavoitusohjelma on laadittu kunnan kaavoitustoimessa, ja sitä laadittaessa on kuultu kunnan eri yksiköitä. 2 kaavoitusohjelma 2015

3 Lähtökohdat Kaavoitusohjelman laatimisen lähtökohtina ovat: Vihdin kunnan strategia 2014 (kv ) Nummelan kehityskuva ja eteläosien rakennemalli (kv ) Vihdin kunnan kehityskuva (kv ) Valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus (kv ) Valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen sopimus suurten infrahankkeiden tukemiseksi ja asumisen edistämiseksi Vihdin maapoliittinen ohjelma (kv ) Vihdin kunnan ilmastostrategia (kv ) Vihdin kunnan palveluverkkosuunnitelmatyö Vihdin jalankulku-, pyöräily- ja ulkoilureittiverkoston kehittämissuunnitelma 2012 Vireillä olevat kaavat ja hankkeet Kaavoituksen käynnistämis- ym. sopimukset Espoon kaupungin sekä Kirkkonummen ja Vihdin kuntien välinen yhteistyösopimus (kh ) Kunnan maanomistus Kunnan väestösuunnitteet Kunnan asuntotuotantotavoitteet Kunnan elinkeinopoliittiset tavoitteet Kaavahankkeet Vihdissä 2015 Moksjärvi Jokikunta VIHDIN KIRKONKYLÄ OTALAMPI NUMMELA OJAKKALA Tervalampi asemaakaavoitettu alue osayleiskaava vireillä asemakaava vireillä yksityinen kaavahanke vireillä odottava kaavahanke Palojärvi kaavoitusohjelma

4 Kaavoitusohjelmaa laadittaessa on asetettu etusijalle: edellytysten luominen uusien työpaikkojen ja palveluiden syntymiselle korkealaatuisten pientaloalueiden rakentumisen edistäminen keskusta-asuntojen tarjonnan parantaminen liikenneturvallisuuden parantaminen Kaavoitusohjelmassa on esitetty osayleiskaava- ja asemakaavahankkeet, joita viedään eteenpäin vuonna Lisäksi on esitetty arvio tulevista kaavoitustarpeista. Joidenkin asemakaavatöiden käynnistyminen edellyttää joko raakamaakauppojen onnistumista tai sopimuksen tekoa kunnan ja maanomistajan välillä. Tämä kaavoituksen käynnistymisen ehdollisuus on tuotu esille ko. kaavahankeen kuvauksen yhteydessä. Kaavaprosessien käynnistämisen yhteydessä tullaan arvioimaan kaavakohtaisesti suunnittelualueiden rakennuskieltoon asettamista. Alueen asettaminen rakennuskieltoon on tarpeen, mikäli alueelle kohdistuu rakentamispaineita ja halutaan estää järjestymättömän asutuksen muodostumista ja muuta haittaa kaavan toteuttamiselle. Rakennuskiellosta voi hakea poikkeusta ja se voidaan myöntää, mikäli hanke ei haittaa kaavan toteuttamista. Tavoitteellinen kerrosala yli k-m 2 yli k-m 2 alle k-m 2 Uusia elinkeinotontteja suunnitteilla Nummelaan ja Ojakkalaan Keskeisenä lähtökohtana kunnan kaavoitusprosesseissa on uusia alueita suunniteltaessa katusuunnittelun toteuttaminen rinnan asemakaavoituksen kanssa. Kaavoitustyön lisäksi resursseja on varattava pääkaupunkiseudun 14 kunnan yhteiseen maankäytön suunnitteluun, KUUMA-seudun yhteistyöhön, vireillä oleviin valtionhallinnon hankkeisiin sekä erilaisiin muihin seudullisiin yhteistyöhankkeisiin, kunnan tie- ja katusuunnitteluhankkeisiin ja lupakäsittelyihin. Kaavasuunnittelijat valmistelevat Vihdin kunnan maisematyöluvat, poikkeusluvat sekä suunnittelutarveratkaisut. Uusia asuntorakentamisen kohteita Pääasiallinen rakennustyyppi kerrostalo pientalo Ote Ridalinmetsän asemakaavaluonnoksen vaihtoehdosta 1, kaava N kaavoitusohjelma 2015

5 Osayleiskaavoitus Osayleiskaavoituksen tarkoituksena on kunnan osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteensovittaminen. Yleiskaavassa esitellään tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet asemakaavoituksen ja muun suunnittelun sekä rakentamisen ja muun maankäytön perustaksi. Vihdissä osayleiskaavoituksen tavoitteena on uudistaa rakentamispaineiden mukaisessa järjestyksessä koko kunnan yleiskaava vuodelta Osayleiskaavoituksen pohjana toimii vuonna 2004 hyväksytty Vihdin kunnan kehityskuva 2025, jossa on linjattu kunnan kehittämisen tavoitteita maankäytön näkökulmasta. Vireillä olevat osayleiskaavat C D Nummelan eteläosien osayleiskaava-alueet C ja D 0249D Nummelan eteläosien osayleiskaava Osayleiskaavatyön tavoitteena on määritellä Nummelan kehittyminen ja laajentuminen vuoteen 2030 saakka sekä määrittää Nummelan eteläosien maankäytön rakenne asemakaavatyön pohjaksi. Tavoitteena on luoda edellytykset tämän liikenteellisesti ja sijainnillisesti keskeisen alueen hyödyntämiseksi asuin-, työpaikka- ja liikerakentamisen tarpeisiin. Samalla on tarkoitus varautua ESA-radan (Länsirata) linjaukseen ja tämän edellyttämään maankäyttöön, kuten kahden uuden juna-aseman ja näiden ympärille muodostettavien tiiviiden työpaikka- ja asuinalueiden muodostamiseen. Huhmariin, valtateiden 1 ja 2 sekä maantien 110 risteysalueen tuntumaan on tavoitteena sijoittaa suuri tilaa vaativan kaupan yksikkö. Kaavan 0249 ehdotus oli nähtävillä Kunnanhallitus päätti jakaa kaava-alueen kahtia ja viedä läntisen osan C hyväksymiskäsittelyyn ensin. Uudenmaan ELYkeskus on tehnyt valituksen hyväksymispäätöksestä ja asia on parhaillaan Helsingin hallinto-oikeudessa ratkaistavana. Enäjärvi Kaava 0249D viedään hyväksymiskäsittelyyn, kun 2. vaihemaakuntakaava on saanut lainvoiman. Palojärvi Tervalampi Tervalammen osayleiskaava-alue Poikkipuoliainen NUUKSIO 1123 Tervalammen osayleiskaava Osayleiskaavan tavoitteena on Tervalammen kyläasutuksen kehittäminen. Kaavalla määritellään tulevaisuuden maankäytön rakenne huomioiden alueen ympäristöarvot sekä ylemmän asteiset maankäyttösuunnitelmat. Kaavatyön yhteydessä tutkitaan myös mahdolliset asemakaavatarpeet. Osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on päivitetty loppuvuodesta 2011, ja se on merkitty tiedoksi ympäristölautakunnan kokouksessa Kaavan perusselvitysraportti vietiin kaavoitus- ja tekniselle lautakunnalle tiedoksi Kaavatyötä koskeva viranomaisneuvottelu pidettiin , ja kunnanhallitus on hyväksynyt tavoitteet kaavatyölle kokouksessaan Mikäli Tervalammen koulu lakkautetaan, joudutaan tavoitteita päivittämään ennen luonnoksen laatimista. Osayleiskaavoja laativat kaavoituspäällikkö Suvi Lehtoranta sekä kaavasuunnittelijat Tuomas Turpeinen ja Miia Perätalo. kaavoitusohjelma

6 Asemakaavoitus Asemakaava laaditaan alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä varten. Asemakaavalla osoitetaan tarpeelliset alueet eri tarkoituksia varten ja ohjataan rakentamista ja muuta maankäyttöä paikallisten olosuhteiden, kaupunkija maisemakuvan, hyvän rakentamistavan, olemassa olevan rakennuskannan käytön edistämisen ja kaavan muun ohjaustavoitteen edellyttämällä tavalla. Asemakaavoitusta ohjaavia säädöksiä on tarkemmin maankäyttö- ja rakennuslain luvussa 7. Vihdissä asemakaavoituksen keskeisenä tavoitteena on yhdyskuntarakenteen näkökulmasta taajamarakenteen eheyttäminen sekä hallittu laajentaminen. Tämän tavoitteen toteutumista edistävät asemakaavoitusohjelmassa taajamakeskustojen rakennustehokkuutta parantavat asemakaavamuutokset, olevaa taajamarakennetta täydentävät asemakaavat sekä taajamarakenteen kasvusuuntien asemakaavat. vireillä olevat kaavat vireille tulevat kaavat odottavat kaavahankkeet N 160 N 123 N 166 N 168 N 163 N 154 N 120 N 172 N 173 N 95 N 174 N 146 N 140B N 140 N 171 N 170 N 106A N 148 N 167 N 161 N 162 N 142 Kartassa esitetyt kaavarajaukset ovat ohjeellisia. 6 kaavoitusohjelma 2015

7 nummela Vireillä olevat asemakaavat N 106A Pajuniityn Haapaniemen alueen asemakaava Kaava on ollut aiemmin osa Pajuniityn eteläosan asemakaavaa, N 106. Pajuniityn eteläosan asemakaavaehdotus oli nähtävillä Ennen kaavan hyväksymistä valtuustossa kaavasta erotettiin omiksi hankkeikseen joitakin osia, mm. Haapaniemen alue. Uusi kaavaehdotus tulee nähtäville loppuvuodesta 2014 ja kaava on tarkoitus viedä hyväksymiskäsittelyyn alkuvuodesta Kaavasuunnittelija Tuomas Turpeinen N 120 Kenttälän asemakaavamuutos Pääosin kunnan omistamalla pienellä maa-alueella Asemantien varressa on tarkoitus ajantasaistaa asemakaavaa liike- ja työpaikkarakentamisen tarpeisiin. Kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on merkitty tiedoksi kaavoitus- ja teknisessä lautakunnassa ja kaavamuutostyön tavoitteet on hyväksytty kunnanhallituksessa Kaavamuutoksen valmisteluaineisto laaditaan vuoden 2015 alkupuolella. Maankäyttöteknikko Teija Hallenberg N 123 Kanervatien asemakaavamuutos Kaavamuutoksen tarkoituksena on tutkia mahdollisuuksia kaavoittaa vanhojen teollisuus- ja asuntolarakennusten paikalle kerrostaloasumista ja samalla ratkaista muun korttelialueen tuleva käyttö sekä alueen liikennejärjestelyt. Kaava on ollut vireillä jo alkuvuodesta Alueelta on tehty maaperätutkimuksia mahdollisten kemikaalipäästöjen selvittämiseksi. Hankkeen päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma on merkitty tiedoksi kaavoitus- ja teknisessä lautakunnassa ja hankkeen tavoitteet on hyväksytty kunnanhallituksessa Valmisteluaineisto laaditaan vuoden vaihteessa Kaavasuunnittelija Tuomas Turpeinen N 140 Prisman korttelin asemakaavamuutos Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa kaupallisten palvelujen lisärakentaminen taajamakuva huomioiden, liikennejärjestelyjen tutkiminen sekä autopaikoituksen sijoittaminen useampaan kerrokseen. Kaavan valmisteluaineisto oli ensimmäisen kerran nähtävillä sisältäen vain kaupan alueen lisärakentamisen. Päivitetty valmisteluaineisto oli nähtävillä Kaavaehdotus laaditaan vuoden 2014 lopussa ja kaavan hyväksymiskäsittely käydään alkuvuodesta N 140B ABC-liikenneaseman kaavamuutos Kaavan tavoitteena on tutkia alueen käyttömahdollisuuksia taajamakeskustaa täydentävänä asuin- ja liikekortteleiden alueena. Kaavatyö on valmisteluvaiheeseen saakka ollut osa kaavaa N 140, mutta mm. aikataulusyistä kaava-alue on jaettu kahteen osaan. Kaavaehdotus laaditaan vuoden 2015 aikana. Kaavasuunnittelija Miia Perätalo N 148 Ridalinmetsän asemakaava Kaavalla tutkitaan Ridalinmetsän maankäyttöä kerros- ja pienkerrostalovaltaisena alueena. Lisäksi selvitetään mahdollisuudet toteuttaa alueelle työpaikkarakentamista. Kaavatyö on aloitettu laatimalla yleispiirteinen kaavarunko tarkemman asemakaavatyön pohjaksi. Kaavoitus- ja tekninen lautakunta on merkinnyt tiedoksi kaavatyön osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja kunnanhallitus hyväksyi tavoitteet kaavatyölle Kaavan valmisteluaineisto oli nähtävillä loka-marraskuussa Valmisteluvaiheen jälkeen kaavatyötä jatketaan pienempinä kokonaisuuksina ehdotusvaiheeseen. Kaavasuunnittelija Matti Hult N 160 Koillis-Lankilan asemakaava Asemakaavatyön tarkoituksena on tutkia uuden katuyhteyden toteutusmahdollisuudet Ojakkalantien ja valtatie 25:n väliseen maastoon, Lankilan asuinalueen koillispuolelle. Ympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja perusselvitykset Kunnanhallitus hyväksyi kaavan tavoitteet Kaavan jatkotyö edellyttää selvitystä vt 25:n liittymäjärjestelyistä, joka laaditaan vuoden 2015 aikana. Kaavasuunnittelija Miia Perätalo N 161 Höytiönnummen työpaikka-alue Kaavatyössä tavoitteena on työpaikkatoimintojen sijoittaminen hyvien kulkuyhteyksien äärelle ja pohjavesialueiden ulkopuolelle. Kaavatyön osallistumis- ja arviointisuunnitelma merkittiin tiedoksi kaavoitus- ja teknisessä lautakunnassa ja kunnanhallitus hyväksyi tavoitteet kaavalle Valmisteluaineisto oli nähtävillä Kaavatyötä jatketaan teettämällä alueelle louhintasuunnitelma ennen kaavaehdotuksen laatimista. Kaavaehdotus laaditaan loppuvuodesta 2014 ja hyväksymiskäsittely käydään alkuvuodesta Kaavasuunnittelija Tuomas Turpeinen Kaavasuunnittelija Miia Perätalo kaavoitusohjelma

8 N 163 Tuohivehmaan asemakaava Asemakaavatyön tarkoituksena on tutkia uuden katuyhteyden toteutusmahdollisuudet Vesikansantien ja Tervasuontien väliseen maastoon, nykyisen Hiidenrannan asuinalueen länsipuolelle sekä tutkia mahdollisuudet nykyisen työpaikkaalueen laajentamiseen. Kaavatyö edellyttää selvitystä vt 25:n liittymäjärjestelyistä, joka laaditaan vuoden 2015 aikana. Kaavasuunnittelija Tuomas Turpeinen N 166 Kuoppanummen kentän asemakaavamuutos Kaavamuutoksella selvitetään Kuoppanummen koulun laajentamismahdollisuuksia ja asuinrakentamisen lisäämistä. Suunnittelualue kattaa nykyisen liikunta-alueen ja Vihdintien varren omakotitalotontit. Kaavoitus- ja tekninen lautakunta on merkinnyt tiedoksi kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja kunnanhallitus on hyväksynyt hankkeen tavoitteet Valmisteluaineisto laaditaan loppuvuodesta Kaavasuunnittelija Matti Hult N 167 Pillistöntien asemakaava Asemakaavalla suunnitellaan nykyisin yksityistienä olevan Pillistöntien jatke Pajuniityn eteläosan kaava-alueelta Vanhalle Turuntielle. Kaavatyöllä selvitetään katulinjauksen ja maantieliittymän tilatarpeet. N 168 Nummipeltojen asemakaava Asemakaavatyössä on tarkoitus selvittää Lankilan työpaikkaalueen laajentamismahdollisuudet ja peltoaukean virkistyskäyttömahdollisuudet. Työpaikka-alueelle pyritään löytämään uusi eteläinen sisäänajoyhteys. Kaava-alue sijaitsee Lankilan työpaikka-alueen ja Hanko-Hyvinkää junaradan välissä. Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on merkitty tiedoksi kaavoitus- ja teknisessä lautakunnassa ja kunnanhallitus on hyväksynyt kaavan tavoitteet Valmisteluaineisto laaditaan loppuvuodesta 2014 ja kaavaehdotus keväällä Kaavasuunnittelija Matti Hult N 170 Asemantien keskustakaava Asemakaavan muutoksella tutkitaan mahdollisuuksia sijoittaa palvelukeskus-, asuin- ja liikerakentamista Asemantien ja Hanko-Hyvinkää -radan väliselle alueelle, nykyisen asemakaavan mukaiselle maatalous- ja lähivirkistysalueille. Kaavamuutostyön osallistumis- ja arviointisuunnitelma on merkitty tiedoksi kaavoitus- ja teknisen lautakunnan kokouksessa Perusselvitykset ja tavoitteet kirjataan vuoden 2014 lopussa ja valmisteluaineistoa laaditaan vuoden 2015 alkupuolella. Kaavasuunnittelija Miia Perätalo Kaavoitus- ja tekninen lautakunta merkitsi tiedoksi kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja kunnanhallitus hyväksyi tavoitteet kaavatyölle Kaavan valmisteluaineisto on ollut nähtävillä ajalla Kaavaehdotus valmistellaan loppuvuodesta 2014 ja kaava viedään hyväksymiskäsittelyyn vuoden 2015 aikana. Kaavasuunnittelija Tuomas Turpeinen Viistokuvassa Kuoppanummen kenttä ja Kanervatien kaava-alue 8 kaavoitusohjelma 2015

9 N 171 Kalkkimäenrinne Asemakaavan muutoksen tavoitteena on työpaikkatoimintojen sijoittaminen olemassa olevien työpaikka-alueiden yhteyteen. Kaavamuutostyön osallistumis- ja arviointisuunnitelma on merkitty tiedoksi kaavoitus- ja teknisen lautakunnan kokouksessa Perusselvitykset ja tavoitteet kirjataan vuoden 2014 lopussa ja valmisteluaineistoa laaditaan vuoden 2015 alkupuolella. Kaavasuunnittelija Miia Perätalo Vuonna 2015 vireille tulevat asemakaavat N 172 Korttelin 23 asemakaavamuutos Asemakaavan muutosalue sisältää toteutumattomia ja osittain toteutuneita korttelialueita Nummelan keskusta-alueella, Lohjantien ja Vihdintien risteyksessä. Tarkoituksena on muuttaa voimassa olevaa kaavaa vastaamaan paremmin nykyisiin tarpeisiin. N 173 Korttelin 32 asemakaavamuutos Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on tutkia toteutumattoman korttelinosan merkintöjen ja määräysten muuttamista vastaamaan paremmin nykyisiin tarpeisiin. Kaava-alue sijaitsee Pisteenkaaren ja Työväentien risteyksessä, torin vastapäätä. N 174 Korttelin 40 tontti 3 asemakaavamuutos Asemakaavan muutoksella selvitetään mahdollisuuksia korvata liikerakennus asuinkerrostalolla Asemantien varrella. Kohteen vieressä sijaitsee rakennussuojelulain nojalla suojeltu rakennus. Viistokuvassa Prisman laajennusalue ja ABC:n kaavamuutosalue Odottavat kaavahankkeet N 142 Huhmarin työpaikka-alueen asemakaava Kaavatyön tavoitteena on uuden työpaikka-alueen suunnittelu valtateiden 1 ja 2 tuntumaan Nummelan eteläosiin laadittavan osayleiskaavan pohjalta. Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma merkittiin tiedoksi ympäristölautakunnassa Kaavatyötä jatketaan, kun ylemmän asteiset kaavat mahdollistavat kaavatyön tavoitteiden toteuttamisen. N 154 Nummenkylän työpaikka-alueen asemakaava Asemakaavatyön tarkoituksena on tutkia Hanko-Hyvinkää radan eteläpuoleisen katuyhteyden sijainti sekä teollisuus- ja työpaikkarakentamisen mahdollisuudet alueella. Kaavasuunnittelu etenee vasta kun liikenteelliset edellytykset kaavan toteuttamiselle ovat olemassa. N 162 Höytiönnummen työpaikka-alue II Kaavatyössä tavoitteena on työpaikkatoimintojen sijoittaminen hyvien kulkuyhteyksien äärelle. Kaavasuunnittelu etenee kun liikenteelliset ja kunnallistekniset edellytykset kaavan toteuttamiselle ovat olemassa. Hyväksymiskäsittely vireillä N 95 Keskustan asemakaavan muutos Kaavalla lisättiin keskustan asuntorakentamisen mahdollisuuksia. Kaavoitus- ja tekninen lautakunta on käsitellyt kaavan Kaavan eteneminen kunnanhallitukseen ja edelleen valtuustoon edellyttää maankäyttösopimusta yksityisten maanomistajien kanssa. N 146 Korttelin 90 (Linjaportti) asemakaavamuutos Korttelialueen käyttö on muutettu nykytilannetta vastaavaksi. Kaavoitus- ja tekninen lautakunta on käsitellyt kaavan Kaavan eteneminen kunnanhallitukseen ja edelleen valtuustoon edellyttää maankäyttösopimusta yksityisten maanomistajien kanssa. kaavoitusohjelma

10 VIHDIN KIRKONKYLÄ Vireillä olevat asemakaavat V 41 Kouvoinmäen Pappilanpellon kaavamuutos Alueella on useita kaavamuutoshakemuksia ja -toiveita. Nykyisen kaavan muutostarpeet arvioidaan ja niistä johdetut tavoitteet pyritään saamaan kunnanhallituksen hyväksyttäväksi vuoden 2015 kuluessa. vireillä olevat kaavat vireille tulevat kaavat odottavat kaavahankkeet V 38 Kaavasuunnittelija Miia Perätalo V 46 Vuonna 2015 vireille tulevat asemakaavat V 46 Hopearinteen asemakaavamuutos Palvelutalolla on laajennustarpeita, jotka edellyttävät asemakaavan muutosta. Suunnittelualue sijaitsee keskeisesti Vihdin kirkonkylässä, Niuhalanraitin ja Liukkaankujan risteyksessä. V 41 Kaavasuunnittelija Matti Hult Odottavat kaavahankkeet V 38 Männikön asemakaavamuutos Tarkoituksena on tarkistaa alueella voimassa oleva asemakaava vastaamaan nykyistä rakennetta ja tutkia voidaanko Männikön alueelle esittää uutta asutusta. Kaavan laatiminen edellyttää kunnan maanhankintaa tai maankäyttösopimuksia. Kartassa esitetyt kaavarajaukset ovat ohjeellisia. Viistokuvassa Pappilanpelto-Kouvoinmäkeä 10 kaavoitusohjelma 2015

11 vireillä olevat kaavat rakennuskielto, kaavoitus etenee osissa OJAKKALA Vireillä olevat asemakaavat Oj 15 Ojakkalan asemakaava ja asemakaavamuutos Ojakkalan keskusta-alueen asemakaava 1970-luvulta ei vastaa enää tämän hetken tarpeita. Kaavaa on tarkoitus tarkistaa ja ajanmukaistaa. Kaavarunkoluonnos oli nähtävillä Oj 16 Oj 17 Oj 15 Kaava Oj 15 pilkotaan osa-alueiksi, jotka viedään itsenäisinä kaavoina eteenpäin. Osa-alue etenee suoraan ehdotusvaiheeseen, mikäli luonnospalaute ei edellytä muutoksia tavoitteisiin. Mikäli jonkun osa-alueen jatkotyö odottaa yli 10 vuotta, saattaa olla tarpeen järjestää uusi luonnosvaiheen kuuleminen. Ensimmäisenä jatkokäsittelyyn on mennyt koulun ympäristö, ks. kaava Oj 17. Alueella on rakennuskielto kaavan laatimista varten. Maankäyttöteknikko Teija Hallenberg Kartassa esitetyt kaavarajaukset ovat ohjeellisia. Oj 16 Ojakkalan Auringonkehrän asemakaavan muutos Vanhan sorakuopan aluetta on tarkoitus tutkia korkealuokkaisena, ekologisesti tehokkaana omakotialueena. Kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on merkitty tiedoksi ympäristölautakunnassa ja kunnanhallitus on hyväksynyt kaavatyön tavoitteet Kaavan valmistelumateriaali oli julkisesti nähtävillä Kaavan vaikutustenarviointiraportin perusteella kaavan sisältöä ja aluerajauksia on muutettu ja kaavaehdotus tuodaan nähtäville loppuvuodesta Kaava on tarkoitus saada hyväksymiskäsittelyyn vuoden 2015 kuluessa. Kaavan hyväksyminen edellyttää maankäyttösopimuksia yksityisten maanomistajien kanssa. Maankäyttöteknikko Teija Hallenberg Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavamuutos Kaavalla on tarkoitus suunnitella Ojakkalan koulu- ja päiväkotipalveluille riittävät tilavaraukset. Kaava-alue sisältää myös uuden päivittäistavarakaupan varauksen, uuden kokoojakadun (Janttulantie), liityntäpysäköintipaikan sekä uutta asuntorakentamista. Kaava on aloitettu laatimalla uusi osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jonka kaavoitus- ja tekninen lautakunta on merkinnyt tiedoksi Tavoitteet on hyväksytty kunnanhallituksessa Tavoitteena on saada kaavaehdotus nähtäville vielä vuoden 2014 aikana ja viedä kaava hyväksymiskäsittelyyn alkuvuodesta Kaava edellyttää maankäyttösopimuksia yksityisten maanomistajien kanssa. Maankäyttöteknikko Teija Hallenberg Viistokuva Ojakkalasta, Hanko-Hyvinkää junarata oikealla kaavoitusohjelma

12 OTALAMPI Vireillä olevat asemakaavat Ot 12 Otalammen keskustan asemakaava ja -muutos Tavoitteena on vanhan asemakaavan ajantasaistaminen sekä taajama-asutuksen laajentaminen Härkälän koulun suuntaan. Ympäristölautakunta merkitsi tiedoksi kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja perusselvitykset Kunnanhallitus hyväksyi kaavan tavoitteet Yleispiirteinen asemakaavaluonnos oli nähtävillä Kaavatyö etenee vuonna 2015 kaavarungosta saadun palautteen perusteella osa-alueittain. Kaava edellyttää maankäyttösopimuksia yksityisten maanomistajien kanssa. Ot 20 Otalammen koulun asemakaavan muutos Kaavamuutoksella suunnitellaan Otalammen koulun laajentumistarpeet. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on merkitty tiedoksi kaavoitus- ja teknisen lautakunnan kokouksessa Kunnanhallitus hyväksyi tavoitteet kaavatyölle ja valmisteluaineisto oli nähtävillä ajalla Kaavaehdotus laaditaan vuoden 2014 lopussa ja kaava viedään hyväksymiskäsittelyyn alkuvuodesta Kaavasuunnittelija Miia Perätalo Maankäyttöteknikko Teija Hallenberg Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Alue rajoittuu asemakaavoitettuun Otalammen taajamaan ja tavoitteena on asemakaavalla tutkia taajamarakenteen jatkamista pohjoiseen. Ympäristölautakunta merkitsi tiedoksi kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja perusselvitykset Kunnanhallitus hyväksyi kaavan tavoitteet Kunta omistaa suurimman osan suunnittelualueesta, mutta kaavan eteneminen edellyttää maankäyttösopimuksia usean maanomistajan kanssa. Ot 18 Ot 20 Kaavaluonnos oli nähtävillä Kaavaehdotus valmistellaan nähtäville vuoden 2015 alussa. Ot 12 Kaavasuunnittelija Miia Perätalo vireillä olevat kaavat Viistokuvassa Otalampi-talo, jossa toimii Otalammen koulu 12 kaavoitusohjelma 2015

13 MUUT ALUEET Jo 1 Hill Side Golf:n asemakaava Kaavalla tutkitaan yhteistyössä maanomistajan kanssa loma-asuntojen sijoittamista golfkeskuksen alueelle. Maanomistajan ja kunnan välillä on tehty kaavatyötä koskeva kaavoituksen käynnistämissopimus. Ympäristölautakunta päätti hyväksyä asemakaavan valmisteluaineiston vuorovaikutusmenettelyä varten nähtäville. Valmisteluaineisto oli nähtävillä ajalla ja kaavaehdotus Kaava on tarkoitus viedä hyväksymiskäsittelyyn alkuvuodesta Kaavan laatija: Seppo Lamppu tmi Vihdissä työstä vastaa kaavasuunnittelija Tuomas Turpeinen. Rantaasemakaavat Kaava 0845 Rantahepalon ranta-asemakaava Kaava-alue sijaitsee Palojärven itärannalla ja koostuu kolmesta kiinteistöstä. Kohteelle on jo kertaalleen hyväksytty rantaasemakaava Vihdin kunnanvaltuustossa, mutta Uudenmaan ELY-keskus valittii päätöksestä ja Helsingin hallinto-oikeus kumosi hyväksymispäätöksen. Kaavatyö alkaa alusta. RAKENNUSKIELLOT Maankäyttö- ja rakennuslain 38 :n mukainen rakennuskielto ja 128 :n mukainen toimenpiderajoitus raukeaa Tervalammen ja Nummelan eteläosien osayleiskaava-alueilla. Maankäyttö- ja rakennuslain 53 :n mukainen asemakaavaja asemakaavan muutosalueen rakennuskielto on voimassa asemakaavan laatimista varten: -- Oj 15 Ojakkalan asemakaava- ja asemakaavan muutosalue saakka -- V 45 Koivissillan asemakaava-alueella saakka Koivissillan rakennuskielto Vihdin kirkonkylällä voi päättyä jo aikaisemminkin, mikäli kaava valmistuu ennen huhtikuun 20. päivää. Rakennuskielto ei koske olemassa olevaan asuinrakennukseen liittyvän talousrakennuksen ja maatalousrakennuksen rakentamista eikä enintään kaksi asuntoa käsittävän asuinrakennuksen korjaamista tai sen vähäistä lisärakentamista. Toimenpiderajoituksella pyritään rajoittamaan sellaisia maansiirtotöitä, puiden kaatamista yms. jotka saattaisivat vaikeuttaa alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen tai jotka mahdollisesti turmelisivat taajama- ja maisemakuvaa. Toimenpiderajoituksen alaiset toiminnat ovat luvanvaraisia. Esimerkiksi metsähakkuut vaativat maisematyöluvan. Kaavan laatija: Arkkitehtuuritoimisto Kouvo & Partanen Vihdissä työstä vastaa kaavasuunnittelija Matti Hult Kaava 0764 Mokskosken ranta-asemakaava Kaava-alue sijaitsee Moksjärven eteläpuolella sisältäen Koniavuoren itäpuoliset metsät ja Hauklammen. Kaavan laatija: Maanmittari Oy, Sten Öhman Vihdissä työstä vastaa kaavasuunnittelija Matti Hult Rakennuskieltoalueet 2015 sinisellä MRL 53 mukainen rakennuskieltoalue Ojakkalassa. punaisella katkoviivalla alustava aluerajaus, jolle tullaan esittämään rakennuskiellon jatkamista kaavoitusohjelma

14 lupakäsittely Vihdin kunnan kaavasuunnittelijat valmistelevat maisematyöluvat, poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut. Maisematyöluvat Aivan kaikki puunkaadot eivät ole luvanvaraisia. Ennen moottorisahaan tarttumista tulee ottaa yhteyttä Vihdin kunnan kaavoitukseen ja selvittää tarvitseeko toimenpide lupaa vai ei. Suullista lupaa ei ole olemassa, mutta suullisesti voi saada vastauksen, että toimenpide ei ole luvanvarainen. Asemakaava-alueella saattaa jo yhden puun kaataminen edellyttää luvan hakemista. Maisematyöluvista päättää kaavoituspäällikkö. Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisupyynnön ympäristölautakunnalle. Lisätietoa ja ohjeet luvan hakemiseen löytyvät osoitteesta: Poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut Poikkeamislupa tarvitaan, kun halutaan rakentaa voimassa olevan kaavan vastaisesti tai rakentaa rakennuskieltoalueelle tai ranta-alueelle. Suunnittelutarveratkaisu tarvitaan kun halutaan rakentaa asemakaava-alueen ulkopuolelle. Myös loma-asunnon muuttaminen ympärivuotiseen asumiseen saattaa vaatia suunnittelutarveratkaisun ja/tai poikkeamisluvan. Poikkeamisluvista ja suunnittelutarveratkaisuista päättää tekninen- ja ympäristöjohtaja. Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen kaavoitus- ja tekniselle lautakunnalle. Ranta-alueelle tai siihen kuuluvalle rantavyöhykkeelle uuden rakennuksen rakentamiseksi (asemakaava-alueen ulkopuolella) tarvitaan Uudenmaan ELY-keskuksen poikkeamislupa, johon kunta antaa lausuntonsa. Viistokuvassa valtatie 25 ja Asemantien nykyinen risteys kartoitushankkeet Ajantasalla olevat pohjakartat ovat kaiken kaavoituksen ja suunnittelun perusta. Vihdissä asemakaavatyön pohjana on kunnan mittaustoimen laatima vektorimuotoinen kantakartta-aineisto mittakaavassa 1:1000. Kantakartta-aineisto kattaa tällä hetkellä kaikki kunnan taajamat ja niiden välialueet. Lisäksi kantakartta-aineisto on tehty pääosalta Nummelan eteläosien osayleiskaava-aluetta. Kaavoitettavan alueen pohjakartta saatetaan ajantasalle asemakaavojen laatimisen yhteydessä. Lisäksi kantakarttaaineistoa laajennetaan osayleis- ja asemakaavatarpeiden mukaan resurssien puitteissa. Kaavojen pohjakartat hyväksyy Vihdin kunnassa maanmittausteknikko Usko Kettunen. MUUT SELVITYSTYÖT Kaavoja varten laaditaan runsaasti erilaisia selvityksiä, jotta suunnittelu perustuisi ajantasaisiin tietoihin ympäristöoloista. Selvityksiä käytetään myös arvioitaessa kaavan toteuttamisen vaikutuksia. Vuonna 2015 tehdään mm. melu- ja tärinäselvityksiä, luontoselvityksiä ja pohjatutkimuksia. Ryhmäpuutarha-alueiden tarvekartoitus Vuonna 2015 on tavoitteena selvittää, onko Vihdin kunnan alueelle tarpeen perustaa lisää siirtola- tai ryhmäpuutarhaalueita. Samalla kartoitetaan koko kunnan alueelta sellaiset kohteet, joihin olisi mahdollista sijoittaa kyseistä toimintaa. Mikäli selvityksen perusteella löytyy sopiva kohde ja sille kysyntää, alueen suunnittelu lisätään seuraavaan kaavoitusohjelmaan. Valtatie 25 (Kehätie) liittymäalueselvitys Liikenneturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden edistämiseksi tehtävä selvitys toimii taustamateriaalina alueen asemakaavoja laadittaessa ja päivitettäessä. Selvityksen perusteella saadaan varattua kaavoihin riittävästi tilaa tarvittavien risteysrakenteiden toteuttamiseksi. Lisäksi voidaan arvioida eri liittymäalueiden toteuttamisjärjestys ja tarvittava aikataulu. Työ teetetään konsultilla. 14 kaavoitusohjelma 2015

15 YHTEYSTIETOJA Lisätietoja vireillä olevista kaavoitusasioista ja kunnan tonttien myynnistä saa kunnan teknisestä ja ympäristökeskuksesta seuraavilta henkilöiltä: Teknisen ja ympäristökeskuksen johtaja: (haku kesken; nimi täydennetään) Ympäristö- sekä kaavoitus- ja teknisen lautakunnan esittelijä, poikkeamislupa-päätökset ja suunnittelutarveratkaisut Puh Kaavoituspalvelut Suvi Lehtoranta Kaavoituspäällikkö, M-A Osayleiskaavat, kaavoitus- ja teknisen lautakunnan esittelijä, maisematyölupapäätökset Puh Anne Riikonen Toimistosihteeri Asiakaspalvelu, suunnittelutarveratkaisujen sekä poikkeamis- ja maisematyölupien tiedustelut ja naapurien kuulemiset, päätösten toimeenpanot puh. (09) Elisa Pajunen Liikennesuunnittelija, ins. AMK Liikennesuunnitelu, liikenneturvallisuus Puh Matti Hult Kaavasuunnittelija, YKS-108 Asemakaavat, ranta-asemakaavat, lupavalmistelu, kaavoituksen www-sivut Puh Tuomas Turpeinen Kaavasuunnittelija, FM Osayleiskaavat, asemakaavat, tilastot, lupavalmistelu Puh Miia Perätalo Kaavasuunnittelija, ins. AMK Asemakaavat, lupavalmistelu, Kuuma-yhteistyö Puh Eila Oulujärvi Kaavoitusassistentti Kaavojen piirtäminen, kaavatiedustelut puh. (09) Käyntiosoite: Asemantie 30 Postiosoite: PL 13, NUMMELA Vihdin kunnan puhelinvaihde: (09) Kaavoituksen fax: (09) Sähköpostiosoite: Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet: Vihdin kunnan internet-kotisivu: Kaavoituksen internet-kotisivujen aloitussivu: Eila Siikanen Suunnitteluavustaja Kaavatiedustelut, karttatilaukset, kaavojen piirtäminen puh. (09) Tarja Johansson (virkavapaalla saakka) Kaavasuunnittelija, ins. AMK Asemakaavat, lupavalmistelu, Kuuma-yhteistyö Kiinteistöpalvelut Petra Ståhl (virkavapaalla saakka) Maankäyttöinsinööri, FM Kiinteistöpalveluiden esimies Maapolitiikka, maanhankinta, etuostoasiat, tontinluovutus Puh Teija Hallenberg Maankäyttöteknikko, tekn. yo Kunnan tonttien myynti ja kiinteistökaupat, asemakaavasuunnittelu Puh Paula Eerola Maankäyttösihteeri, MMM Kaava-alueiden ulkopuoliset maanvuokraasiat, maanvuokrarekisterin koordinointi ja kehittäminen Puh. (09) kaavoitusohjelma

16 Asia 328/ /2014 Kaavoitusohjelma julkaistaan kunnan verkkosivuilla osoitteessa Kaavoitusohjelman voi myös hakea kunnan kaavoituspalveluista, osoite Asemantie 30, Nummela. Raportin valokuvat ja viistokuvat Vihdin kunnan kaavoitustoimi Viistokuvia on hankittu Suomen Ilmakuva Oy:sta Kartat Vihdin kunnan mittauspalvelut ja kaavoituspalvelut

Kaavoitusohjelma 2009

Kaavoitusohjelma 2009 Kaavoitusohjelma 2009 Ympa 21.10.2008 115 Ympa om f Kh 3.11.2008 244 Kh om b Kv 10.11.2008 60 Kv liite 1 KAAVOITUSOHJELMA 2009 Vuosittain laadittava kaavoitusohjelma on Vihdin kunnan maankäytön toimintaohjelma,

Lisätiedot

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava, osa-alue C. Kaavaselostus

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava, osa-alue C. Kaavaselostus Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava, osa-alue C Kaavaselostus Kate 6.11.2013 Kh 14.2.2011 Ympa 2.2.2011 Ympa 18.1.2011 Ympa 22.10.2009 Asia 73/10.02.02/2011 (ent. 145/712/2008) Kaavan laatijat:

Lisätiedot

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava. Kaavaehdotuksen selostus

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava. Kaavaehdotuksen selostus Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava Kaavaehdotuksen selostus Kh 14.2.2011 Ympa 2.2.2011 20 liite 2 Ympa 18.1.2011 Asia 145/712/2008 Kaavan laatijat: Suvi Lehtoranta, kaavoitusarkkitehti MA S-posti

Lisätiedot

Kaava Ot 12. Otalammen keskustan asemakaava ja asemakaavamuutos. Valmisteluaineiston selostus

Kaava Ot 12. Otalammen keskustan asemakaava ja asemakaavamuutos. Valmisteluaineiston selostus Kaava Ot 12 Otalammen keskustan asemakaava ja asemakaavamuutos Valmisteluaineiston selostus Kate 14.8.2013 65 Kate om Kh 27.8.2012 143 Kh liite 1 Ympa 11.10.2011 Ympa 21.8.2012 50 Ympa liite om Ympa 20.3.2012

Lisätiedot

Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos. Perusselvitykset ja tavoitteet

Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos. Perusselvitykset ja tavoitteet Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos Perusselvitykset ja tavoitteet Kate 12.2.2014 Asia 450/10.02.03/2013 Kaavan laatijat: Teija Hallenberg, maankäyttöteknikko Asemantie 30, 03100 Nummela

Lisätiedot

KAAVOITUS. N132 Kotirinne. Asemakaava ja asemakaavan muutos. Valmisteluaineiston selostus. Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a

KAAVOITUS. N132 Kotirinne. Asemakaava ja asemakaavan muutos. Valmisteluaineiston selostus. Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a KAAVOITUS N132 Kotirinne Asemakaava ja asemakaavan muutos Valmisteluaineiston selostus Ympa 9.12.2008 126 Ympa oheismateriaali a Asia 299/713/2007 Kaavaprosessi ja käsittelyvaiheet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Kaava 0249 A Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A

Kaava 0249 A Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A Kaava 0249 A Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A Vastineet kaavaehdotuksesta tehtyihin muistutuksiin 24.2.2009 Ympa 24.2.2009 29 Ympa om d Kh 2.3.2009 92 Kh liite 1 Asia 248/712/2005 Kaavan laatijat:

Lisätiedot

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 28.2.2012 12 Ympa liite 2 Asia 414/10.02.03/2011 Kaavan valmistelija: Tuula Vuorinen, kaavasuunnittelija Asemantie

Lisätiedot

Kaava Ot 20 Otalammen korttelin 14 asemakaavan muutos. Tavoitteet

Kaava Ot 20 Otalammen korttelin 14 asemakaavan muutos. Tavoitteet Kaava Ot 20 Otalammen korttelin 14 asemakaavan muutos Tavoitteet Kate 9.4.2014 Kh 14.4.2014 49 69 Kate om Kh liite 2 Asia 63/10.02.03/2014 Kaavan laatija: Miia Perätalo, kaavasuunnittelija Asemantie 30,

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖLAUTAKUNNAN JÄSENETIII

MAANKÄYTTÖLAUTAKUNNAN JÄSENETIII KAAVAPROSESSIoooooooiiiiiiiiiio VIREILLETULO KAAVOITUSVAIHE ooooooooooooooooo AIKATAULU osallistumis- ja arviointisuunnitelma, tavoitteiden asettaminen VALMISTELU kaavahankkeesta riippuen esimerkiksi kaavarunko

Lisätiedot

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Asemakaavan muutosehdotuksen selostus Kh 23.3.2015 kh liite Kate 18.3.2015 24 Kate om Ympa 13.9.2011 79 Ympa om Asia 45/10.02.03/2015

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 18.8.2009 ympa liite Asia: /713/2009 Kaavan laatija: Matti Hult, kaavoitusteknikko YKS Asemantie 30, 03100

Lisätiedot

VIHTI, KIRKONKYLÄ KIRKONMÄEN, PAPPILANPELLON JA ALHON- MÄEN TAAJAMANOSIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

VIHTI, KIRKONKYLÄ KIRKONMÄEN, PAPPILANPELLON JA ALHON- MÄEN TAAJAMANOSIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS VIHTI, KIRKONKYLÄ KIRKONMÄEN, PAPPILANPELLON JA ALHON- MÄEN TAAJAMANOSIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAMUUTOS KOSKEE VIHDIN KIRKONKYLÄN TAAJAMAN KIRKON- MÄEN KORTTELEITA 1, 3, 4 JA 68, PUISTO-,

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2012

KAAVOITUSKATSAUS 2012 KAAVOITUSKATSAUS 2012 Kaupunkisuunnittelu KAUPUNKISUUNNITTELU Kaupunkisuunnittelu Tavoitteena toimiva ja viihtyisä ympäristö meille kaikille Tämä kaavoituskatsaus tarjoaa yleiskatsauksen Mikkelin kaupungin

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2014

KAAVOITUSKATSAUS 2014 KAAVOITUSKATSAUS 204 Kaupunkisuunnittelu KAUPUNKISUUNNITTELU Kaupunkisuunnittelu Tavoitteena toimiva ja viihtyisä ympäristö meille kaikille Tämä kaavoituskatsaus tarjoaa yleiskatsauksen Mikkelin kaupungin

Lisätiedot

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava Kaavaluonnoksen selostus ASIA: 254/713/2009 Kaavan laatija: Seppo Lamppu tmi s-posti seppo.lamppu@kaavoitus.fi puh. 040 8674 451 Kunnan

Lisätiedot

Kaava N 144 Enärannan eteläosan asemakaava

Kaava N 144 Enärannan eteläosan asemakaava Kaava N 144 Enärannan eteläosan asemakaava Kaavaehdotuksen selostus Ympa 16.2.2010 21 Ympa om d Asia 276/713/2008 Vihti, Nummela, Ennärannan ja Huhdanmäen taajamanosien asemakaava ja asemakaavan muutos

Lisätiedot

Euran keskustan osayleiskaava

Euran keskustan osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A EURAN KUNTA Euran keskustan osayleiskaava Selostus Ehdotusvaihe FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P19915 Selostus 1 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Sisällysluettelo

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017

KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017 KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017 YMPÄRISTÖKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 7.10.2014 1 KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017 SISÄLTÖ: sivu Esipuhe 4 Kaavajärjestelmä 5 Kaavoitusmenettely

Lisätiedot

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS Dnro YMP 153/1103/2014 Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot Asemakaavaselostus, joka koskee 30.03.2015 päivättyä asemakaavaehdotusta. Vireille tulo

Lisätiedot

MAAPOLIITTINEN OHJELMA

MAAPOLIITTINEN OHJELMA NURMIJÄRVEN KUNTA MAAPOLIITTINEN OHJELMA Kaavoituslautakunta 11.10.2004 202 Kunnanhallitus 08.11.2004 317 Valtuusto 13.12.2004 121 Nurmijärven kunta, kiinteistö- ja mittaustoimi Keskustie 2 B, PL 37, 01901

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2010 KAAVOITUSOHJELMA 2011 2015

KAAVOITUSKATSAUS 2010 KAAVOITUSOHJELMA 2011 2015 Asikkalan kunta KAAVOITUSKATSAUS 2010 1 ASIKKALAN KUNTA KAAVOITUSKATSAUS 2010 KAAVOITUSOHJELMA 2011 2015 Häkälän asemakaava-alue Asikkalan kunta KAAVOITUSKATSAUS 2010 2 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Maapoliittinen ohjelma

Maapoliittinen ohjelma Hollolan kunta Maapoliittinen ohjelma Hollolan valtuusto 12.4.2010 Hollolan kunta, maankäyttöpalvelut Virastotie 3, PL 66, 15871 Hollola puh. (03) 880 111, sähköposti: kirjaamo@hollola.fi www.hollola.fi

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2015

KAAVOITUSKATSAUS 2015 KAAVOITUSKATSAUS 2015 Kunnan tulee maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 7) mukaan laatia vähintään kerran vuodessa katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖLAUTAKUNNAN JÄSENETIII

MAANKÄYTTÖLAUTAKUNNAN JÄSENETIII KAAVAPROSESSIoooooooiiiiiiiiiio ooooooooooooooooo MAANKÄYTTÖLAUTAKUNNAN JÄSENETIII VIREILLETULO KAAVOITUSVAIHE KH päättää osallistumis- ja arviointisuunnitelma, tavoitteiden asettaminen AIKATAULU 2013-2016

Lisätiedot

ALUEIDENKÄYTÖN SUUNNITTELUJÄRJESTELMÄ JA LAINSÄÄDÄNTÖ

ALUEIDENKÄYTÖN SUUNNITTELUJÄRJESTELMÄ JA LAINSÄÄDÄNTÖ ULVILAN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014 ULVILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSKATSAUS 2014 2 / 10 KAAVOITUSKATSAUS 2014 Kaavoituskatsauksen (maankäyttö- ja rakennuslaki 7 ) tarkoitus on kertoa kaupungissa vireillä

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA NUMMELA, VANHA-NUMMELAN TAAJAMANOSAN RAUTATIEALUE KAAVA 114 ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS

VIHDIN KUNTA NUMMELA, VANHA-NUMMELAN TAAJAMANOSAN RAUTATIEALUE KAAVA 114 ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS VIHDIN KUNTA Ympa 28.10.2004 liite 2 Ympa 17.02.2005 liite 7 Kh 07.03.2005 liite 2 Ympa 14.06.2005 liite 6 Kh 19.9.2005 liite 7 Kv 10.10.2005 28.10.2004 LIM NUMMELA, VANHA-NUMMELAN TAAJAMANOSAN RAUTATIEALUE

Lisätiedot