Sisällysluettelo. 127 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan kahdeksan kuukauden toimintaraportti 3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. 127 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan kahdeksan kuukauden toimintaraportti 3"

Transkriptio

1 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 10/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Sisällysluettelo Sivu 127 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan kahdeksan kuukauden toimintaraportti Luolalan osakorttelin 4 asemakaavamuutos / Luolalan Senaatti Oy Santalantien asemakaava Viranhaltijapäätökset / Maankäyttöosasto Vastaselitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle / Tonester Oy Poikkeaminen jätehuoltomääräyksistä / Talon purkaminen polttamalla: Kaukoisten rantatie 108 A, Livonsaari Poikkeaminen jätehuoltomääräyksistä / Talon purkaminen polttamalla: Välskärinkuja 2, Naantali Aluehallintoviraston ympäristölupapäätös / ExxonMobil Finland Oy Ab Vastine valitusten johdosta / Euro-Forelli Oy Vastine valitusten johdosta / Haverön Lohi Oy Vastine valitusten johdosta / Patalohi Oy Vastine valitusten johdosta / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos Vastine valitusten johdosta / Röölän Kala Ky Lausunto vesilain mukaisesta lupahakemuksesta, vesijohdon rakentaminen / Velkuanmaan vesiosuuskunta Ilmoitusasiat ja viranhaltijapäätökset / Ympäristönsuojelu 54

2 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 10/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Aika kello 18:01-19:29 Paikka Kaupunginhallituksen neuvotteluhuone Osallistujat Jaanto Martti puheenjohtaja Björkskog Teija jäsen Kanerva Jarkko jäsen Lindgren Heikki jäsen Malmikare Jaana Leena Salon varajäsen Metsäranta Miikka Osmo Salon varajäsen Saarinen Juhani jäsen Saksi Anita jäsen 127, :t Seppälä Saara jäsen Santalahti Samuli kh:n edustaja Suonpää Kimmo tekninen johtaja Junttila Kirsti kaupunginarkkitehti Taipaleenmäki Marjut ympäristöpäällikkö Porthén Saila pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajat Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Teija Björkskog ja Saara Seppälä. Käsitellyt asiat Allekirjoitukset Martti Jaanto puheenjohtaja Saila Porthén pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Naantalissa. kuuta 20 Teija Björkskog Saara Seppälä

3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 10/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan kahdeksan kuukauden toimintaraportti Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 127 Talouspäällikkö Pirjo Kankaristo : Kaupunginhallituksen ohjeiden mukaan virastopäälliköt antavat kahdeksan kuukauden toimintaraportin kaupunginhallitukselle ja toimielimille. Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan kahdeksan kuukauden toimintatuottojen toteutuma on 53,6 %. Talousarvion tuottotavoitteeseen ei ylletä johtuen lähinnä asemakaavoituksen maankäyttösopimustuottotavoitteen alittumisesta. Vuositasolla tuottotavoitearvio on noin 80 %. Toimintakulujen kahdeksan kuukauden toteutuma on noin 57 % ja vuositasolla toimintakulut toteutunevat noin 95 %. Säästöä syntyy lähinnä henkilökuluissa. Ympäristöviraston virastopäällikön raportin yleisosa ja tarkemmat tiedot kaavoitus- ja ympäristölautakunnan tehtäväalueiden toiminnasta ja talouden toteutumisesta on oheisessa liiteaineistossa. LIITE B1, KAAVYMP KAUPUNGINARKKITEHTI: Kaavoitus- ja ympäristölautakunta merkitsee virastopäällikön kahdeksan kuukauden toimintaraportin tiedoksi. KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA: Kaupunginarkkitehdin ehdotus hyväksyttiin.

4 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 10/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Luolalan osakorttelin 4 asemakaavamuutos / Luolalan Senaatti Oy Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 128 Kaupunginarkkitehti : Kaavamuutoksen tarkoitus Alue sijaitsee Naantalin kaupungissa, Luolalan kaupunginosan teollisuus- ja yritysalueella Armonlaaksontien, Linkkikadun ja Noutokadun rajaamalla alueella. Alueen laajuus on noin 1,8 ha. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa alueelle noin k-m² ra kentaminen laajentamalla voimassa olevan asemakaavan mu kaista liike-, toimisto- ja va rastorakennusten (K-1) korttelialuetta asemakaa van mukaiselle virkistysalueelle. Suunnittelualueelle on suunnitteilla Hermann's Finland Oy:n liike-, toimisto- ja varastotiloja. Her mann's Finland Oy on sisutusratkaisuihin erikoistunut tuo tan toteknologian yritys. Toimialoja ovat rakentaminen, laivanrakennus, 3D suunnittelu ja tuotanto. Yritys on osa Europlan kon sernia, jolla on yh teensä n. 100 työntekijää. Tavoitteena on, että kaava saisi lainvoiman keväällä 2014 ja yhtiö pääsisi rakentamaan v Kaavatyön vireilletulo Kaavatyön käynnistämisestä on päätetty kaupunginhallituksen suunnittelujaostossa ja se on sisältynyt vuosien 2012 ja 2013 kaavoituskatsauksiin. Työn eteenpäin vieminen on odottanut yri tyksen tavoitteiden lopullista selkiytymistä aloitteen tekijöiden toivomuksesta 2012 ja alkuvuoden 2013 aikana. Kaavoituskonsulttina toimii FCG Suunnittelu- ja tekniikka / Arkkitehti Johanna Närhi. Toimisto on laatinut myös aiemmat Luolalan asemakaavan muutokset. Maanomistus Suunnittelualue on kaupungin omistuksessa ja korttelialue on vuokrattu Luolalan Senaatti Oy:lle. Kaavoitustilanne Maakuntakaava

5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 10/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Maakuntakaavassa alueelle on osoitettu työpaikka-aluetta (TP). Työpaikka-aluetta koskee suunnittelu määräys: Alueelle ei saa sijoittaa uutta asumis ta, jos sille kohdistuu ympäristöhäiriöitä. Alue sijoittuu kaupunkikehittämisen kohdealueelle (oranssi viiva), jota koskee suunnittelumääräykset: Yhdyskuntarakennetta tulee tiivistää ja rakentamistehokkuutta lisätä alu eella. Rakenteen tiivistämisen tulee olla ympäristön laatua kehittä vää. Yleiskaava Alueelle on laadittu oikeusvaikutukseton yleiskaava, joka on hyväksytty Naantalin kau punginvaltuus tossa Yleiskaavassa suunnittelualue on osoitettu maa- ja metsä talousvaltaiseksi alueeksi (M). Koska suunnittelualueella ei ole voimassa oikeusvaikutteista yleiskaavaa on asemakaavaa laadittaessa huomioitava yleiskaavan sisältövaatimukset (MRL 54 ). Asemakaava Alue kuuluu Luolalan asemakaava-alueeseen (ak-291, vahvistettu ). Luolalan asemakaavassa muutettava alue on liike-, toimisto- ja varastorakennusten korttelialuetta (K-1) ja lähivirkistysaluetta (VL). Luolalanpuisto on osoitettu suojeltavaksi alueen osaksi (s-6), jolla maanpinnan korkeusaseman muuttaminen (kaiva minen, louhinta ja täyttämi nen) ja puiden kaataminen ovat kiellettyjä. Suun nittelualueen pohjoisosassa ja sen pohjoispuolisella suojaviheralueella (EV) on voimajohdolle varattu alueen osa. Rakennusoikeus on osoitettu tehokkuusluvulla (e=0.50). Asemakaavan muutosluonnos Asemakaava-alueen pinta-ala on noin 1,8 hehtaaria. Asemakaavan muutosalueella sijaitsevaa liike-, toimisto- ja varastorakennusten korttelialuetta laajennetaan lähivirkistysalueille 0,45 hehtaaria (4 550 m²). Korttelialueen pinta-alan kasvun myötä rakennusoikeus nousee k-m²:llä yhteensä k-m²:iin. Luonnoksessa kortteli 4 on liike-, toimisto- ja varastorakennusten korttelialue (K-1). Ase makaavassa muutetaan lähivirkistysaluetta (VL) korttelialueeksi tontin käytettävyyden parantamiseksi. Rakennusoikeus on osoitettu te-

6 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 10/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta hokkuusluvulla (e=0.50). Kerrosten lukumäärä on enintään kol me (III). Suunnittelualueen pohjoisosaan on osoitettu istutettavaa alueen osaa ja voimajohtoa var ten varattu osa-alue. Liikenne ja tekninen huolto Suunnittelualue tukeutuu liikenteellisesti Noutokadun kautta Linkkikatuun. Kaava-alueen kunnallistekniset ratkaisut on pääosin jo toteutettu 1990 luvulla ja saatettu loppuun 2000-luvulla. Noutokatu on vielä päällystämätön. Kaupunkikuva Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa alueelle noin k-m² rakentaminen alueelle. Jotta tavoiteltu rakentamistehokkuus olisi mahdollista toteuttaa rakennus paikalle, on ra kennuspaikan maastomuotoja muokattava merkittävästi to teutettavuuden parantamiseksi. Suunnittelualueen ympäristön maasto on voimakkaasti muokattua. Luola lassa rakennus paikkoja on tasattu maastoon louhimalla. Tällä hetkellä suunnittelualueella sijaitsee kaksi puustoista mäkeä, jotka sijoittuvat voi massa olevan asemakaavan mukaisille virkistysalueille. Niillä ei ole virkistysalueiden riittävyyden tai virkistysreitis töjen kannalta merkitystä, mutta ne antavat näkösuojaa teol lisuusalueen suuntaan kantatieltä katsoen ja ovat osa kaupungin sisääntulomaisemaa. Pääosa Luolalanpuiston mäestä kuitenkin säilyy ennallaan ja louhittu osa jää Armonlaaksontien suunnasta tarkasteltu na rakennus ten peittoon. Näkymät tieltä muuttuvat, kun suunnittelualue ra kentuu ja suunnittelualueen koillis osassa oleva män nikköinen mäki kortteli alueen osalta louhitaan tasaiseksi. Mäki alueen EV-alueelle jäävän osan mahdol lista samanaikaista muokkaa mista tulee tarkastel la myös suunnitte lutyössä. Kaavamuutosta koskeva päivätty osallistumis- ja arviointisuunnitelma liite tään valmisteluaineistoon. LIITE A1, KAAVYMP , OAS (säilytetään erillisessä kaavakansiossa) LIITE A2, KAAVYMP , selostus (säilytetään erillisessä kaavakansiossa) LIITE A3, KAAVYMP , kaavakarttaluonnos (säilytetään erillisessä kaavakansiossa) LIITE A4, KAAVYMP , havainnekuva (säilytetään erillisessä kaavakansiossa)

7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 10/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta KAUPUNGINARKKITEHTI: KOKOUSKÄSITTELY: Kaavoitus- ja ympäristölautakunta päättää, että päivätystä Luola lan osakortteli 4:n asema kaavamuutoksen valmisteluaineistosta varataan osallisille maankäyttö- ja ra kennusasetuksen 30 :n mukainen tilaisuus mie lipiteen esittämiseen. Anita Saksi poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA: Kaupunginarkkitehdin ehdotus hyväksyttiin.

8 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 10/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Santalantien asemakaava 339/ /2013 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaupunginarkkitehti Kirsti Junttila : Santalantien suunnittelualue Asemakaavoitettava alue sijaitsee Naantalin Luonnonmaalla Isokylän alueella. Kaava-alueeseen kuuluu läntisin osa Kultaranta Golfin golfkentästä sekä kentän ja rantakiinteistöjen välinen alue ja Raision kaupungin virkistysalue, Kesäranta. Alueen pinta-ala on yhteensä noin 30 hehtaaria. Aiemmat vaiheet Santalantien asemakaavan laatiminen on ollut vireillä vuonna Suunnittelualue käsitti tuolloin Kesärannan eteläpuolisen alueen Matalahden rantaan saakka käsittäen myös rannan loma-asunnot. Kaavatyö eteni luonnoksena nähtäville , jona aikana alueen maanomistajille pidettiin kaupungintalolla kaavaluonnoksen esittelytilaisuus Koska samanaikaisesti laadittavana olleen Luonnonmaan ja Lapilan osayleiskaavan valitukset kohdistuivat Santalantien alueeseen, keskeytettiin kaavatyö odottamaan osayleiskaavatyön ratkaisua. Kaavoitustyön uudelleen käynnistäminen Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaava on tullut lainvoimaiseksi, KHO ja Santalantien asemakaavoitustyö on nyt käynnistetty uudelleen. Santalantien asemakaavahanke on todettu kaupungin kaavoituskatsauksessa Ranta-alueen käyttötarkoitukset ja rakennusoikeudet loma-asunnoille määräytyvät lainvoimaisessa osayleiskaavassa. Tästä syystä ranta-alueen loma-asun to kiin teistöt on rajattu pois asemakaavatyöstä. Ran ta-alu een kiinteis tö omis ta jia on in for moi tu kir jeel lä ja ker rottu ti lan ne hei dän kannal taan osa yleis kaa van tul tua lain voi mai seksi. Osayleiskaavatyö ohjaa ase ma kaavan laatimista. Yleiskaavoitus Alueella on voimassa Naantalin kaupunginvaltuuston vuonna 2009 hyväk-

9 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 10/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta symä ja voimaan tullut Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien oikeusvaikutteinen osayleiskaava. Sen mukaan suunnittelualueeseen kuuluu loma-asuntoaluetta (RA-4), pientalovaltaista asuntoaluetta (AP-2), loma- ja matkailualuetta (R), virkistysaluetta (V) sekä golfkentän alueeseen kuuluvaa urheilu- ja virkistyspalvelujen aluetta (VU/golf). Lisäksi alueelle on osoitettu suojelukohteena (S-2) Isokylän mänty sekä muinaismuistokohteita (sm). Maanomistus Kaavoitettavan alueen omistaa Kultaranta Golf Oy, Raision kaupunki sekä yksittäiset kiinteistöjen omistajat. Kultaranta Golf Oy:n edustajien kanssa on pidetty projektikokous ja siinä todettiin, että laadittavan asema kaavan tulee noudattaa Luonnonmaan ja Lapilan osayleiskaavaa. Yksityis ten maanomistajien kanssa tehdään tarvittavat maankäyttösopimukset. Rakentamistilanne Kaava-alueen keskiosassa on vain muutama rakennettu pihapiiri. Sen sijaan meren ja suunnittelualueen väliin jäävät ranta-alueet on suurim maksi osaksi rakennettu. Ranta-alueiden rakennukset ovat loma-asuntoja. Raision Kesärannan loma- ja virkistysalue sijaitsee kaava-alueen pohjois osassa. Alueen keski- ja eteläosaa hallitsee kaksi golfkentän väylää reu na-alueineen. Lisäksi eteläosan halki kulkee Fingrid Oyj:n voimalinja. Perusselvitykset Santalantien alueesta on tehty luontoarvojen perusselvitys (Suomen Luontotieto Oy, ). Lisäksi Isokylän asemakaavoituksen alkuvaiheessa alueesta on tehty maisemaselvitys (Ympäristötaito Oy) sekä laajempaa aluetta koskeva luontoselvitys (Suomen Luontotieto Oy). Muita olemassa olevia alueeseen liittyviä selvityksiä ovat mm: Liito-oravaselvitys (Karhilahti, 2004) Muinaisjäännösinventointi (Brusila, 2004) Matalahden linnustoselvitys (Laine, 2001) Luonto- ja maisematutkimus (Lehtomaa, Rantala & Rantala, 1997) Luonnonmaan maisemaselvitys (Karilas, 1991)

10 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 10/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Muut lähtökohdat Alueelle on jo rakennettu golfkenttä kaupungin myöntämän toimenpideluvan perusteella. Alueen maankäytöstä on tehty luonnossuunnitelmia maanomistajan toimesta. Kaupungin ja maanomistajien kesken laaditaan tarvittavat maankäyttösopimukset. Kaavoitustyön tavoitteet Kaavoitustyön tavoitteena on vahvistaa asemakaavalla loppuosa Isokylän golfkentästä sekä nykyiset pysyvän asumisen rakennuspaikat. Kaa vatyön aikana tutkitaan myös asuin- ja vapaa-ajan rakentamisen sijoitusta golfkentän tuntumaan vahvistuneen Luonnonmaan osayleiskaavan pohjalta. Tavoitteena on myös mahdollistaa Raision Kesärannan alueen tuleva kehit täminen. Suunnittelussa otetaan huomioon olemassa oleva rakennuskanta, maanomistus, liikenneväylät, luonnonympäristö sekä maiseman ominaispiirteet. Yhdyskuntatekniikka ja liikenne Liikenneyhteydet kaava-alueelta ja rantakiinteistöiltä Särkänsalmentielle ratkaistaan asemakaavoituksen yhteydessä. Alueen liittämistä viereisten alueiden vesijohto-, viemäri- ja sähköverkkoon tutkitaan kaavatyön aikana. Alueen kunnallistekniikka rakennetaan tulevia toimintoja vastaavaksi. Merimaskun suunnasta on rakennettu siirtoviemäri, joka kulkee kaava-alueen kautta. Alustava asemakaavaluonnos Asemakaavaluonnos noudattaa Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarten oikeusvaikutteista osayleiskaavaa. Luonnoksessa alueelle on merkitty olevien omakotitalojen yhteyteen viisi omakotitalojen rakennuspaikkaa, joiden yhteenlaskettu rakennusoikeus on 2000 k-m2 ja käyttötarkoitusmerkintä on AO = Erillispientalojen korttelialue. Rakennusalalle saa rakentaa kaksi yksiasuntoista asuinrakennusta tai yhden kaksiasuntoisen asuinrakennuksen. 2 ap/as Loma-asuntoja, jotka eivät siis sijoitu rantaan, on suunnitelmassa 31 rakennuspaikkaa, joiden yhteenlaskettu rakennusoikeus on 8870 k-m2 ja merkintä RA-1 Loma-asuntojen korttelialue. Alueelle saa rakentaa loma- ja va-

11 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 10/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta paa-ajan asumiseen tarkoitettuja, erillisiä tai kytkettyjä rakennuksia. Raision kesäranta on merkitty R= Loma- ja matkailualueeksi, jonka rakennusoikeus on alustavasti merkitty haarukalla k-m2. Tarkempi rakennusoikeus, rakennusalat, kerrosluvut sekä suojeltavat alueen osat ja autopaikkamääräys tarkentuvat myöhemmin. Yksityisessä omistuksessa oleva, rakentamisen ulkopuolelle jäävä alue on joko golfkenttäaluetta merkinnällä VU-3 Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue. Alue on tarkoitettu golfkenttää varten. Alueen toimintojen järjestämisessä on huomioitava loma-asuntoja palvelevat ajoyhteydet, tai virkistysaluetta merkinnällä VUP-1 Virkistys- ja ulkoilupalvelujen alue, jota hoidetaan puistomaisena tai säilytetään luonnontilaisena. Alueelle saa rakentaa kevyenliikenteen kulkuyhteyksiä ja ulkoilureittejä sekä alueeseen rajoittuvien loma-asuntojen ajo-yhteyksiä. Aluetta ei saa aidata lukuun ottamatta osa-alueita, joilla liikkumista on tur vallisuussyistä tarpeen rajoittaa. Alueen toimintojen järjestämisessä on huo mioitava loma-asuntoja palvelevat ajoyhteydet. Vastaava merkintä on käytössä Vengan ja Kultarantagolfin alueilla. Käytännössä merkintä tarkoittaa virkistysaluetta, joka jää yksityiseen omistuk seen. Oleellisimmat suojeltavat laki- ja rinnealueet, jotka on määritelty mai semaselvityksessä, on merkitty s-lu-merkinnällä = Alueen osa, jolla ympä ristö tulee säilyttää luonnonmukaisena. Suunnitelmaan on myös merkitty ajo-yhteydet rantakiinteistöille nykytilanteen mukaisesti. Katualueiksi on merkitty tärkeimmät ajoyhteydet Särkänsalmentieltä, mutta tältä osin merkintä on alustava ja edellyttää selvitystä yhdyskuntatekniikan toteuttamisesta. LIITE A2, KAAVYMP , Luontoarvojen perusselvitys (säilytetään erillisessä kaavakansiossa) LIITE A3, KAAVYMP , Maisemaselvitys (säilytetään erillisessä kaavakansiossa) LIITE A4, KAAVYMP , OAS (säilytetään erillisessä kaavakansiossa) LIITE A5, KAAVYMP , Asemakaavaluonnos (säilytetään erillisessä kaavakansiossa) KAUPUNGINARKKITEHTI: Kaavoitus- ja ympäristölautakunta merkitsee tiedoksi

12 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 10/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja päättää, että päivätystä Santalantien asemakaavaluonnoksesta varataan osallisille maankäyttö- ja ra kennusasetuksen 30 :n mukainen tilaisuus mielipiteen esittämiseen. KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA: Kaupunginarkkitehdin ehdotus hyväksyttiin. Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaupunginarkkitehti Kirsti Junttila : Kaavaehdotus ja kunnallistekniikka Santalantien asemakaavan laatimista on jatkanut työryhmä, johon ovat kuuluneet kaupun gilta kaupun ginarkkitehti Kirsti Junttila ja yhdyskuntasuunnittelun päällikkö Mika Hirvi, kaavoituskonsulttina ark kitehti Jouni Kiimamaa Airix Ympäristö Oy:stä, kunnallisteknii kan suunnittelijoina Pöyry Oy:ltä insinööri Arto Muhonen ja insinööri Pekka Mustonen. Maanomistajan edus ta ji na ovat työryhmässä olleet Kultaranta Golf Oy:stä Pekka Jokisuu ja ark ki tehti Janne Helin. Työryhmä on pitänyt viisi kokousta 27.2., 15.5., 5.6., ja Lisäksi kunnallistekniikan osalta käsiteltiin vaihtoehtoi sia to teutusmalleja Päädyttiin ratkaisuun, jossa kaupunki raken taa ja ylläpitää kadut ja vesihuollon. Muinaismuistokartoitus Kaavatyön myötä kävi ilmi, että muinaismuistomerkinnät, jotka oli kartoitettu osayleis kaavan yhtey dessä eivät olleet sijainniltaan riittävän tarkkoja asemakaavavaiheeseen. Turun Museokeskuksen edustajien kanssa pidettiin maastokatselmus , jossa kohteiden sijainti tarkistettiin mittaamalla. Suunnittelualueen rajausmuutos ja osayleiskaava Kesärannan eteläpuolella oleva osayleiskaavan rantarakennuspaikka 7:15 on otettu ase makaavaan mu kaan kiinteistöteknisistä syistä. Tilan omistaja on vaihtunut ja uusi omista ja esitti rakennusalaa sijoitet tavaksi jyrkän rinteen yläpuolelle maastoltaan helpompaan paikkaan. Tämä edellytti korttelin 9 tontin 11 osittaista sijoittumista osayleiskaavan vir kistysalueelle 3780 m²:n osalta. Myös korttelin 10 tontit 1-4 ulottuvat osayleiskaavan vir kis-

13 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 10/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta tysalu eelle 6150 m²:n osalta. Näitä rajausmuutoksia korvaamaan on samal la vir kis tysalueella Peräksintien eteläpuolella osayleiskaavan rantaraken nuspai kan 7:21 pohjois osan jyrkkä rinnealue otettu asemakaavaan mukaan ja osoi tettu MY-1-alueeksi 5080 m²:n osalta. Valmisteluvaiheen kuuleminen Santalantien asemakaavaluonnos on pidetty osallisten arvioitavana Pa lautteena saatiin neljä mielipidettä. Lisäksi on pidetty maan omistajien ja naapurien kans sa yhteensä seitsemän palaveria. 1. Raision kaupunki Raision kaupunginhallitus on käsitellyt kaavaluonnosta Listan liitteenä oli Kesärannan maankäyttöluonnos. Teks tis sä todetaan mm.: Raision kaupunginvaltuusto on käsitelleessään raporttia virkistysalueiden toimintojen ke hittämisestä päättänyt, että Kesärantaa kehitetään ympärivuo tisena kokous-, koulutus- ja leirikeskuksena ja kehittä mismahdollisuudet varmistetaan asemakaavoituksella. Kesärannan kehittämismahdollisuuksien turvaaminen kokous-, koulutus- ja leirikeskuk sena on sinäl lään tavoiteltavaa osalla aluetta. Toisaalta asema kaavoituksella olisi alueen tehokkaan hyödyntämisen ja monipuolisten käyt tömahdollisuuksien turvaamiseksi mah dollistettava Kesärannan alueella myös lä hialueen luonnetta tukeva loma-asuminen. Tek nisessä keskuksessa on laadittu tältä pohjalta Kesäran nan alueelle maankäyttöluonnos osoitta maan Raision kaupungin tavoitteet asemakaavan laatimiselle. Luonnoksessa on osoitettuna 13 loma-asunnon rakennuspaikkaa á k-m² sekä lo ma- ja matkai lu alue, jolle osoitettaisiin rakennusoikeutta 1400 k-m². Loma- ja matkailualueella olisi mahdollista säi lyttää osa nykyisistä rakennuksista sekä vähäisessä määrin rakentaa toimintaa tukevia uudisrakennuk sia. Maan käyttöluonnos toimii kaupungin mielipiteenilmai suna Naantalin kaupungin laatimasta luonnoksesta. Kaupunginhallitus päättää esittää Naantalin kaupungille, että laadittu Kesä rannan maan käyttöluonnos ja sen mukainen rakennusoikeus tulee huomioi da Santalantien asemakaa van jatkosuunnittelussa. Muil ta osin kaupungilla ei ole huomautetta-

14 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 10/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaupunginarkkitehti: vaa laaditusta asemakaavaluonnoksesta. Raision kaupungin edustajien maankäyttöpäällikkö Outi Pekkalan ja kaupunginarkkitehti Olli Arvolan kanssa pidettiin kaksi neuvottelua. Kaikkiaan Raision alueelle merkitään 13 loma-asuntotonttia, kullakin rakennusoikeutta 200+at 50 k-m² yhteensä 3250 k-m². Loma- ja matkailualueella R on rakennusoikeutta 1400 k-m². Kaikkiaan ra kennusoikeutta on 4650 k-m². Alue on suunniteltu siten, että yksittäiset loma-asuntotontit voidaan erottaa omiksi koko naisuuksiksi ja loma- ja matkailualue voidaan toteuttaa erillisenä hank keena näistä riippumatta. 2. Anna-Leena Juva, Kalevi Juva "Huomautuksemme koskevat ensisijaisesti RA-1 aluetta, jo ka sijaitsee ton teiltamme Päiväranta ja Länsiranta pohjoiskoil liseen VUP-1 alu een takana. Osayleiskaavassa on alueelle kaavamerkintä RA-4, joka ei ase ta mitään ra joituksia. Kiinnitimme tähän huomiota yleiskaava käsittelyn yhtey dessä. Vastineissaan Naantalin kaupunki on todennut, että "osayleis kaavaluon noksessa osoitetut varaukset perustuvat asemakaavoituspro sessin yhteydes sä tehtyihin sel vityksiin ja yksityiskohtaisempiin suun nitteluratkaisuihin". Edelleen " Isokylän AP-2 ja RA-4alueille ei ole välttämättä tu lossa sellaista tiivistä rakentamista, joka edellyttäisi ase ma kaavaa tai kunnallistekniikkaa." Onko asemakaavaluonnoksen kaavamerkinnät ja määräykset samat kuin osayleiskaavassa. Ratkaisun tarkoitushakuisuus on näkyvissä luonnoksena. Asemakaavaluonnoksessa ei ole mittakaavaa, mutta tonttikoko lienee noin m². Rakennusoikeutta on luonnosteltu 350 m² tonttia kohti. Näin tiivis rakentaminen muuttaa vahvasti alueen yleisilmettä. Tonttikokoa on suurennettava ja rakennusoikeutta on syytä vähentää.

15 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 10/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaupunginarkkitehti: Alue on ympäröivää aluetta korkeammalla ja alueen etelänpuoleisten tont tien kohdalta maasto on merenrannan suuntaan laskeva. (kuvalii te). Raken nusten sijoittelussa tulee huolehtia etteivät rakennukset näy merelle ja siten olisivat pilaamassa arvokkaaksi arvioitua maisemaa. Tämä erityisesti, koska osayleiskaavaprosessissa alusta pitäen koros tettu alueen tukeutuvan golf-kenttään eikä mereen. Tähän liittyen s-lu aluetta oli si perusteltua laajentaa koko tonttien merenpuolista aluetta koskevaksi." Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien oikeusvaikutteinen osayleiskaava on tullut lainvoi maiseksi Nyt laadittavana olevan asemakaavan merkinnät poikkeavat osa yleiskaavamerkinnöistä ol len tarkempia aluerajausten tapaan. Vuoden 2007 asemakaava luonnosta varten oli tehty selvityksiä, joi ta nyt on hyödynnetty. Tällaisia selvityksiä olivat maisema-, liito-orava- ja Matalahden linnustoselvitys sekä muinaismuistoinventointi. Myöhemmin alueelta on tehty luontoarvojen perusselvitys alueen muuttuneen tilanteen kartoittamiseksi. Korttelin 10 tontteja on suurennettu ja tonttikohtaista rakennusoikeutta laskettu. Tonttien lukumäärä on kasvanut kahdella luonnokseen verrattuna. Merenpuoleisten tonttien raken tamista on ohjattu sijoitta malla rakennusala Rannanniemenkujan puoleiseen tontinosaan, kerrosluku vaihtelee Iu1/2-1/2kI. Kort telin yhteenlaskettu rakennusoikeus on nyt 2890 k-m², luonnoksessa se oli 3000 k-m². Rakennukset eivät näy merelle. Tonttien me ren puolelle jäävä virkistysalueosa on merkitty MY-1 merkinnällä, mikä tar koittaa erityisiä ympäristöarvoja sisältävää maa- ja metsätalousaluetta. Alue korttelin 10 kohdalla kaven tunut, mutta vastaavasti eteläosalla Peräksintien eteläpuolel la meren suuntaan laskeva rinnemaas to on liitetty MY-1-aluee seen osayleis kaavasta poiketen. Osayleiskaavassa tä mä alue oli loma-asun to aluetta. 3. Sanna Salonen, Samuli Salonen "Mielipide 1. Pohjoisimpana olevien RA-1 alueiden tontit ovat kooltaan ai van liian pie niä suhteessa luonnosteltuun rakennusoikeuteen 300 tai 250 m²/ tontti + au to talli 50 m². Kohtuullisena rakennusoikeutena luonnostel tua tonttia koh den voidaan pitää

16 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 10/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta m² + autotalli 30 m². Lisäksi asemakaavaluonnos sallii aivan liian tiheän ra kentamisen. Rakennuspai kat kort telialu een kes kel lä 250+at50 aiheuttavat osaltaan liian tiheän raken tamisen ja ne tulee pois taa. Alueen maanomistajan edustaja on todennut meille jo Isokylän-tilan kaavoitusta aloitettaessa pyrkimyksenä olevan suurikokoiset ton tit suuremmal la rakennusoikeudella. Kaavaluonnoksesta ei il mene luon nosteltujen tont tien kokoa, mutta joka tapauksessa ne ovat suunnitel tuun rakennusoikeu teen nähden liian pieniä varsin kin, kun ottaa huo mioon, että kysymys on lo ma-asun tojen korttelialueesta eikä AO-alu eesta. Kiinnitämme huomiota siihen, että alueen eteläosaan sallitaan RA-1 alueille luonnoksessa tonttia kohden vain m²:n + autotalli ra kentaminen. Miksi luonnontilaltaan ja maisemaltaan herkälle pohjoi selle RA-1 alueelle sallitaan huomatta vasti suu rempi rakennusoikeus. Vaarana on, että kyseisen RA-1 alueen osalta käy samalla tavoin kuin aiemminkin kaavoitettujen RA-alueiden osalta, joissa maan omistaja on ly hyen ajan sisällä hakenut poikkeus lupaa käyttö tarkoituksen muuttamiseksi kiinteistön käyttämi seksi vakitui seen asumiseen. Asemakaavamerkintä ja siihen liittyvä määräys loma-asuntojen kortte lialu eella RA-1 on liian epätarkka. Ehdotetussa muodossa se sallii vaik ka kuin ka monen rakennuksen rakentamisen tontille. 2. Asemakaavaluonnoksessa ei ole määritelty rakennusten sallittua kerroslu kua. Tämä on puute, joka pitää korjata. Pohjoisin RA-1 tulee sijaitsemaan aivan lakialueen naapurissa. Laki alue on varustettu slu-merkinnällä. Kyseessä on maisemallisesti arvo kas alue, joka on todettu jo osayleiskaavan valmiste lussa. Tämän vuoksi pohjoisimmalle RA-1-alueelle tulee sal lia vain yksikerroksinen rakentaminen. 3. R-alueen luonnetta ei ole tarkemmin määritelty. Myös rakennusoikeusmerkintä on täysin epämääräinen. Jo luonnosvaiheessa tulisi mei dän tie dossa olla, miten paljon alueella on jo käytettyä rakennusoi keut ta."

17 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 10/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaupunginarkkitehti: Kortteli 10 tontit ovat pinta-alaltaan m². Kortteliin 12 verrattuna kysymys on kokonaan erityyppisestä raken tamisesta. Maanomis tajan on tarkoitus toteuttaa korttelissa 10 erikseen kul lekin tontille suunniteltuja loma-asuntoja ja kortteliin 12 taas on tarkoi tus ra kentaa puurakenteisia loma-asuntoja tyyp pitaloina tonttikoon vaihdel lessa m². Asemakaavan korttelialueiden käyttötarkoitus noudattaa oikeusvaikutteisen osayleiskaa van käyttötar koitusta. Kaavamääräykset, mukaan lukien lomarakennusten määräys, ovat tarkentuneet luonnosvai heesta. Tämä on kaavaprosessin eri vaiheiden tarkoitus. Maan käyttö- ja rakennuslain tarkoittama valmisteluvaiheen eli luonnosvaiheen nähtävilläolo voidaan tehdä eri selvitysten ja hyvin luonnosmais ten suunnitelmien avulla. Erityisesti tässä kaavaprosessissa on alkuvaiheessa jouduttu selvittämään kunnallistekniikan toteut taja ja kunnossapitäjä, mikä ratkaisu tavallisesti on jo valmiina lähtökohtana suunnittelus sa. Loma-asuntoalueen luonteesta johtuen jouduttiin tekemään kolme erilaista suunnitel maa kustannustarkasteluineen asian selvittämiseksi. RA-3-kortteleiden kaavamääräykset ohjaavat rakentamista sijainnin osalta rakennusalan ja paikoin ra kennuksen paikkaa osoittavan nuolimerkinnän avulla, asuntojen lukumääräl lä, rakennusoikeuden mää rällä ja kerrosluvulla. RA-3-merkintä sallii vain yhden lo ma-asunnon rakennuspaikkaa kohti. Loma-asuntojen korttelialue. Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden yk siasuntoisen lomaraken nuksen. Merenpuoleisten tonttien rakentamista on ohjattu sijoittamalla rakennusala Rannanniemenkujan puoleiseen tontin osaan, kerrosluku vaihtelee maastosta riippuen Iu1/2-1/2kI. Suunnittelualueella ei ole asemakaavaa, joten nk. asemakaavan mukaista, käytettyä ra kennusoikeutta ei ole käytettävissä. Kaavaehdotuksen osoittamaan rakennusoikeuteen kuuluu jo nyt paikalla oleva raken nuskanta, esimerkiksi Raision alueella arviolta 700 k-m². Alueella ei ole suojeltavia rakennuksia, joten rakennuskannan uusiutuminen on alueella todennäköistä. 4. Juhani Ehojoki "Asemakaavaluonnoksessa Peräksintieksi nimetty tie on nykyi nen varsi nai nen Santalantie, joka tulisi palauttaa Santalantiek si ja Santalantiek si luon noksessa nimetty tie on nykyinen Kot kavuorentie, jota nimeä tälle tielle tu lisi edelleen käyttää. Ny kyinen Peräksintie on sen sijaan ly hyt nykyisestä Santalan-

18 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 10/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaupunginarkkitehti: tien rantaton tille 2:86 erkaantuva tie, jota ei ehdotuksessa ole lain kaan ni metty. Tämä nimi voitaisiin säilyttää ky seiselle tielle. Nykyisten Santalantien ja Kotkavuorentien varrella on useita lo ma-asuntoja sekä yksi vakinainen asunto, joiden osoitteet tar peetto masti muuttuisivat, mikäli asemakaavaehdotuksessa olevat teiden ni meämiset toteutuisivat." Leena Mäkipää on myös ihmetellyt nimistöä. Alueen nimistö tukeutuu olevaan nimistöön ja se on luonnosvaiheesta selkiytynyt osittain katuverkon muututtua. Raision kesärannan alueelle on merkitty uusi katu, joka mielellään olisi nimetty Kesäran nankujaksi, mutta nimi on jo käytössä Naantalissa. Nyt Raision edustajien kanssa on päädytty esittä mään Saaristomännynkujaa alueella suojellun männyn mukaan. Alueen eteläosaan on nimetty uusi katu Monnontie. Nimi perustuu Monnonniemen nimeen. Muut maanomistajien ja naapurien yhteydenotot: Korttelissa 11 maanomistajan Sihvonen Tiina edustajien Mari Ahlroosin ja Joonatan Ahlroosin kanssa pidettiin neuvottelu ja Kaava-alueen ulkopuolella Matalahden rantaan osayleiskaa van uusien lo ma-asuntopaik kojen omistajat Harri Airola ja Essi Var tiainen esittivät alu eellaan muu tosta ajo-yhteyteen, joka palve lee itä puolella olevaa loma-asun toa. Sovittiin, että ajoyh teys merkitään MY-1-alueelle. Korttelin 13 eteläisimmän loma-asunnon omistajan Min na-maria Kauko rannan kanssa käytiin maastossa läpi mahdollista yk sityis ten välistä maan vaihtoa tontin muodon parantamiseksi. Kesärantaan rajoittuvan, kortteliin 9 sijoittuvan loma-asunto tontin omista jan Jari Laakson kanssa on neuvoteltu ja Asemakaavaehdotus Raision alueelle kortteleissa 8 ja 9 on 13 loma-asuntotonttia, kullakin ra kennusoikeutta 200+at 50 k-m² yhteensä 3250 k-m². Lo ma- ja matkailualu eella R kortte lissa 9 on rakennusoikeutta 1400 k-m². Kaikkiaan Raision alu eella on rakennusoikeutta 4650 k-m².

19 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 10/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kultaranta Golf Oy:n alueella kortteleissa 8,10-16 on lo ma-asuntojen kort telialueella yh teensä 38 rakennuspaikkaa ja raken nusoi keutta 8290 k-m². Muilla yksityisillä maanomistajilla on korttelissa 9 /11 lo ma-asuntojen ra kennusoikeutta 250 k-m² sekä korttelissa 11/3 AO-merkin nällä 500 k-m² ja korttelissa 13/3-6 AO-1-merkinnällä 1200 k-m², korttelissa 13/1 ja korttelissa 14/1 RA-3 paikka. Kaava-alueella on rakennusoikeutta kaikkiaan k-m². Rakennustapaohjeet Alueelle laaditaan ainakin osalle aluetta rakennustapaohjeet, jotka asetetaan nähtäville asemakaavaeh dotuksen kanssa samanaikaisesti. Tonttijako Tonttijakoehdotus sisältyy asemakaavaehdotukseen ja se asetetaan nähtäville asemakaa vaehdotuksen kanssa samanaikaisesti. Edellä selostetut ratkaisut on kirjattu liitteenä oleviin päivät tyihin kaa va kart taan ja selostukseen. LIITE B1, KAAVYMP , kaavakartta (säilytetään erillisessä kaavakansiossa) LIITE B2, KAAVYMP , selostus (säilytetään erillisessä kaa vakansiossa) Tarvittavat maankäyttösopimukset tehdään kaupungin ja maanomistajien välillä maan käyttöpäällikön toimesta. KAUPUNGINARKKITEHTI: Kaavoitus- ja ympäristölautakunta päättää esittää kaupunkisuunnittelujaos tolle ja edel leen kaupungin hallitukselle, että päivätty Santalan tien asemakaavaehdotus ase tetaan maankäyttö- ja raken nuslain 65 :n sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 :n mukaisesti julkisesti nähtäville. Samalla asetetaan nähtäville alueen tonttijakoehdotus. Asemakaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot nähtävilläolon yhteydessä Varsinais-Suo men ELY-kes kukselta / Ympäristö ja luonnonvarat, Varsi nais-suomen maakuntaliitolta ja Turun Museokeskukselta.

20 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 10/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta KOKOUSKÄSITTELY: Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 129 Kaupunginarkkitehti Kirsti Junttila : Esittelijä teki kokouksessa muutetun päätösehdotuksen. KAUPUNGINARKKITEHDIN MUUTETTU PÄÄTÖSEHDOTUS: Kaavoitus- ja ympäristölautakunta päättää merkitä tiedoksi Santalantien päivätyn asemakaavaehdotuksen. Asemakaavaehdotuksen käsit telyä jatketaan seuraavassa lautakunnan kokouksessa kun on tie dossa toisen päämaanomistajan, Raision kaupungin kaupunginhallituksen tekemä päätös asemakaavoituksen jatkamisesta alueellaan. KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA: Asemakaavaehdotus Kaupunginarkkitehdin muutettu päätösehdotus hyväksyttiin. Raision alueelle kortteleissa 8 ja 9 on 13 loma-asuntotonttia, kullakin ra kennusoikeutta 200+at 50 k-m² yhteensä 3250 k-m². Loma- ja matkailualu eella R korttelissa 9 on rakennusoikeutta 1400 k-m². Kaikkiaan Raision alu eella on rakennusoikeutta 4650 k-m². Kultaranta Golf Oy:n alueella kortteleissa 8,10-16 on lo ma-asuntojen kort telialueella yhteensä 38 rakennuspaikkaa ja raken nusoi keutta 8640 k-m². Muilla yksityisillä maanomistajilla on korttelissa 9 /11 lo ma-asuntojen ra kennusoikeutta 250 k-m² sekä korttelissa 11/3 AO-merkin nällä 500 k-m² ja korttelissa 13/3-6 AO-1-merkinnällä 1200 k-m², korttelissa 14/2 RA-3 paik ka 200+at50 k-m2. Kaava-alueella on rakennusoikeutta kaikkiaan k-m². Rakennustapaohjeet Alueelle laaditaan ainakin osalle aluetta rakennustapaohjeet, jotka asetetaan

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO / SUUNNITTELUOSASTO SANTALANTIEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavoitettava alue sijaitsee Naantalin Luonnonmaalla, noin

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Saaristomännyn akm. Asemakaavaselostus 21.1.2015

Naantalin kaupunki Saaristomännyn akm. Asemakaavaselostus 21.1.2015 Naantalin kaupunki Saaristomännyn akm Asemakaavaselostus 21.1.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 1.1 Tunnistetiedot... 3 1.2 Kaava-alueen sijainti... 3 2. TIIVISTELMÄ... 3 2.1 Kaavaprosessin

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1 Poikkeamislupapäätös, Mahlavuorentie 45 1291/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 22.12.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 403 Immilä Mäntyranta 5:40 1900 Osoite Mahlavuorentie 45

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta 191 13.10.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 60 22.03.2016 Kaupunginhallitus 119 04.04.2016 Kaupunginhallitus 219 20.06.2016 Kaupunginvaltuusto 53 27.06.2016 Asemakaavan muutos,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440 Kaarinan kaupunki Auvaisten asemakaavan laajennus osallistumis- ja arviointisuunnitelma DA: 112/2013 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014 Kunnanhallitus 34 03.03.2014 Kunnanhallitus 143 16.06.2014 Kaavoitusjaosto 5 25.02.2015 Kunnanhallitus 189 18.05.2015 Kaavoitusjaosto 7 03.03.2016 Kunnanhallitus 47 21.03.2016 Korttelin 53 asemakaavan

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

Isopaasin ranta-asemakaavan muutos

Isopaasin ranta-asemakaavan muutos Kaupunginhallitus 35 26.01.2015 Kaupunginhallitus 173 04.05.2015 Isopaasin ranta-asemakaavan muutos 730/10.03.06/2014 Kaupunginhallitus 26.01.2015 35 Maanmittausinsinööri Birit Keva 3.12.2014: Maanomistaja

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 3 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/97/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARTANO (41.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 17 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1657 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi puh. 02 621 1600

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2010 Muutettu 11.11.2010, 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kirkonkylä 407 Korttelit osa 175, 186-197 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos Hyvinkään kaupungin 17. kaupunginosan katualuetta koskeva asemakaavan muutos 17:036 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 23.11.2015

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18 Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITTELUPALVELUT/KAAVOITUS 2008 SUUNNITTELUALUE: SIJAINTIKARTTA Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 V I R R A T KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY.

Lisätiedot

TEKNIIKKAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos ja laajennus NURMO. Suunnittelualueen sijainti

TEKNIIKKAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos ja laajennus NURMO. Suunnittelualueen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NURMO TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti Asemakaavan muutosalue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n kaupunginosassa kortteleissa 7077 ja maantie ja kaavoittamattomilla

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Oulun kaupungin tekninen keskus

Oulun kaupungin tekninen keskus Oulun kaupungin tekninen keskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ruskonselän kaupunginosan korttelia 15 ja korttelin 16 tontteja nro 3 ja 4 sekä katualuetta koskeva asemakaavan ja tonttijaon muutos

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(8) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 54 TONTEILLA 3 JA 4 (PURSIMIEHENKATU 3 JA 5) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Saviniemen kaupunginosassa korttelin

Lisätiedot

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 51 14.4.2015 Tekninen lautakunta 97 7.6.2016 Asianro 957/10.02.03/2014 253 Raision kaupungin 5. kaupunginosan (Kuninkoja) kortteleita 502 (osa), 517

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Kirismäen asemakaava ja asemakaavan muutos A24100

Kirismäen asemakaava ja asemakaavan muutos A24100 Kaarinan kaupunki Kirismäen asemakaava ja asemakaavan muutos osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61 Valtuusto 6 09.09.2013 6 S 19 C Joensuun venesataman asemakaavan hyväksyminen 152/10.02.03/2012 KAAVJAOS 61 Kaavoitusjaosto 12.6.2012 Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Matti Kanerva matti.kanerva (at)

Lisätiedot

Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen

Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen Kunnanhallitus 528 14.12.2015 Kunnanhallitus 149 11.04.2016 Kunnanhallitus 332 05.09.2016 Kunnanhallitus 7 16.01.2017 Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on kunnan esitys yhteistyötavasta osallisille. Se määrittelee kaavan valmistelussa ja kaavan vaikutusten

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha Maaseutulautakunta 25 08.04.2010 Elinkeino- ja kehittämisjaosto 36 27.04.2010 Tekninen lautakunta 76 25.05.2010 Kaupunginhallitus 313 30.08.2010 Strategiaehdotus kaupungin metsille ja maa-alueille 506/14.03.02/2010

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

Tiilitehtaanpuisto, asemakaavan muutoksen ehdotuksen nähtäville asettaminen. Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti

Tiilitehtaanpuisto, asemakaavan muutoksen ehdotuksen nähtäville asettaminen. Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Kaupunginhallitus 310 07.11.2011 Ympäristölautakunta 116 15.12.2011 Ympäristölautakunta 18 07.03.2012 Ympäristölautakunta 53 07.06.2012 Kaupunginhallitus 151 18.06.2012 Tiilitehtaanpuisto, asemakaavan

Lisätiedot

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 16.12.2016 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS 1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS PROJ.NRO 174 Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Kaavamuutosalueen rajaus on merkitty oheiseen karttaan ALOITE TAI

Lisätiedot

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 10.1.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 11.4.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03)888

Lisätiedot

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ)

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK:156/2011 KV 58 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK 5.4.2011 27 Oheismateriaali Liite 4 Kaj Strandberg hakee muutosta voimassa olevaan Järvimaan rantaasemakaavaan 15.03.2011

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 1 Ak 5171 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 20.11.2012 RUOKORINTEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 61 tonttia 1, tilaa 214-406-3-466

Lisätiedot

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 8.9.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavaehdotus koskee Myllylän

Lisätiedot

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE Ympäristölautakunta 161 06.10.2015 Ympäristölautakunta 222 26.11.2015 MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Alue ja suunnittelun kohde Asemakaavoitus koskee pääosin Säkylän kunnan Isosäkylän kylässä olevaa rantaaluetta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...3 3. LAADITUT

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS.

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS. sivu 1 (6) RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.09.2013 RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS Aloite Aloitteen asemakaavan muuttamisesta on tehnyt Ruskon kunta. Suunnittelualue

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16.

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. Selostus 16.5.2011 HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Asemakaava-alue 1.2 Kaava-alueen sijainti

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 164-RAK1503 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Asemakaavoitus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KELLOMÄEN PUUTARHA (työnumero 358, asian:o 2931/2015) ASEMAKAAVAN MUUTOS 15.4.2015 OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Päiväys HANKO TJÄRUHOLMEN Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Päiväys HANKO TJÄRUHOLMEN Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 26.5.2014 HANKO TJÄRUHOLMEN Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lisätiedot

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS 29.10.2012 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 2 3. LAADITUT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT... 2 3.1. VALTAKUNNALLISET

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSAISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITEMA PIVENMÄKI III A FORSSAN KAUPUNKI ASEMAKAAVA MAANKÄYTÖN SUUNNITTEU Ote Keskustaajaman yleiskaavasta, kaava-alueen rajaus Alueen ortokuva OSAISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITEMA

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU 31 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU 31 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli Tuija Mustonen puh. 040 129 4114, fax. (015) 194 2613, e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 954 URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU

Lisätiedot

Lausuntopyyntö valituksen johdosta (ymp. ltk. 26.10.2015 101) / Hämeenlinnan hallinto-oikeus

Lausuntopyyntö valituksen johdosta (ymp. ltk. 26.10.2015 101) / Hämeenlinnan hallinto-oikeus Ympäristölautakunta 121 14.12.2015 Lausuntopyyntö valituksen johdosta (ymp. ltk. 26.10.2015 101) / Hämeenlinnan hallinto-oikeus 492/600/2015 Ympäristölautakunta 14.12.2015 121 Muutoksenhakija: Omistaja:

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Uuden urheilutalon asemakaavan muutos, A188

Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Uuden urheilutalon asemakaavan muutos, A188 Tekninen lautakunta 5 17.01.2017 Kaupunginhallitus 34 30.01.2017 Kaupunginvaltuusto 5 20.02.2017 5 Uuden urheilutalon asemakaavan muutos, A188 TEKLTK 17.01.2017 5 TEKLTK 10.05.2016 74 Uuden urheilutalon

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 12.10.2015, tarkistettu 13.1.2016 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kauttua 406 Korttelit 902-926, 930-940, 950-969, 971-974 Kaavan

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Asemakaavan muutos ja tonttijako 224 Rauha, kortteli 276, tontti 2 ja osa katualuetta (Entinen Rauhan keskuskeittiön tontti)

Asemakaavan muutos ja tonttijako 224 Rauha, kortteli 276, tontti 2 ja osa katualuetta (Entinen Rauhan keskuskeittiön tontti) Tekninen lautakunta 94 19.03.2014 Kaupunginhallitus 131 24.03.2014 Kaupunginhallitus 235 19.05.2014 Kaupunginvaltuusto 44 02.06.2014 Asemakaavan muutos ja tonttijako 224 Rauha, kortteli 276, tontti 2 ja

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 27.2.2014, tark.8.5.14, tark. 8.8.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Minna Kulojärvi

Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Minna Kulojärvi Kaupunginhallitus 11 13.01.2014 Kaupunginhallitus 188 09.06.2014 Kuuselan asemakaavanmuutos 14/10.02.03/2014 224/10.02.03/2013 TEKLTK 23.08.2012 99 TEKLTK 14.03.2013 21 Asemakaavanmuutos on tullut vireille

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

MANSIKKANIEMENRANNAN ASEMAKAAVAMUUTOS 204/ /2014

MANSIKKANIEMENRANNAN ASEMAKAAVAMUUTOS 204/ /2014 Kunnanhallitus 209 10.08.2015 Ympäristölautakunta 127 16.12.2015 Tekninen lautakunta 16 10.02.2016 Kunnanhallitus 116 18.04.2016 Tekninen lautakunta 47 17.08.2016 Ympäristölautakunta 74 31.08.2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot