GENERAL TERMS AND CONDITIONS YLEISET HANKINTASOPIMUSEHDOT OF PURCHASE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "GENERAL TERMS AND CONDITIONS YLEISET HANKINTASOPIMUSEHDOT OF PURCHASE"

Transkriptio

1 YLEISET HANKINTASOPIMUSEHDOT GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE 1. Soveltuminen 1.1 Nämä ehdot ovat erottamaton osa Hankintasopimusta ja Ostotilausta, johon ne on liitetty, ja niitä sovelletaan myös kaikkiin tuleviin toimituksia ja palveluita koskeviin sopimuksiin, sekä tarjouksiin, ellei toisin erikseen kirjallisesti sovita. 1.2 Ristiriitaiset tai näistä ehdoista poikkeavat Toimittajan asettamat rajoitukset tai muut ehdot eivät ole tämän sopimuksen vallitessa voimassa, ellei niistä ole kirjallisesti sovittu. 1.3 Vaikka Sachtleben Pigments Oy joka on osa Huntsman Pigments & Additives -liiketoimintaa asiakirjaan viittaamalla tai muulla tavalla viittaisi näistä ehdoista poikkeaviin yleisiin Toimittajan tai kolmannen osapuolen sopimusehtoihin, viitatut ehdot eivät tästä huolimatta tule sovellettavaksi, eivätkä ne sido osapuolia millään tavalla. 2. Tarjouksiin ja tilauksiin liittyvä menettely 2.1 Kaikissa tilauksiin liittyvissä asiakirjoissa on mainittava täydellinen ostotilausnumero. Tarjoukset on tehtävä kirjallisesti ilman kuluja tarjouksen saajalle, eivätkä saadut tarjoukset sido Sachtleben Pigments Oy:tä. Tarjoukset on osoitettava Sachtleben Pigments Oy:n hankintaosastolle. 2.2 Tilaukset ja muutokset tilauksiin ovat sitovia vain, jos ne on vahvistettu kirjallisesti Sachtleben Pigments Oy:n hankintaosaston toimesta. 2.3 Laskujen on oltava arvonlisäverolain 209 b :n mukaisia, ja ne on toimitettava Sachtleben Pigments Oy:lle e- laskuina seuraavasti: välittäjätunnus BAWCFI22, OVTtunnus Jos Toimittaja on kykenemätön toimittamaan e-laskua, lasku voidaan lähettää sähköpostina osoitteeseen Paperilaskut tulee toimittaa osoitteeseen Sachtleben Pigments Oy, Titaanitie, FI Pori, Suomi. Laskut on toimitettava erikseen toimituksen lähetyksestä. Laskujen on täytettävä Suomen lain asettamat vaatimukset, ja lisäksi laskussa on mainittava oikea sopimus- /tilausnumero, y-tunnus, laskun numero, laskun päiväys, ja ostajan tiedot, tuote- tai palvelukuvaus, toimitusmäärät, tilausvahvistusta vastaava kuormauskirjan numero, ALVmäärä sekä kaikki lain vaatimat muut tiedot, ja tiedot joiden toimittamisesta on erikseen sovittu, sekä Sachtleben Pig- 1. Application 1.1 These conditions shall form part of the Purchase Agreement and Purchase order and also apply to all future deliveries, services and offers, unless otherwise agreed in writing in individual cases. 1.2 Any conflicting or deviating delivery conditions or other restrictions by the Supplier are not accepted unless otherwise agreed in writing. 1.3 Even if Sachtleben Pigments Oy - a company of the Huntsman Pigments & Additives - Division - refers to a letter, which contains general terms and conditions of the Supplier or any third party or indicates those, this shall not be deemed as agreement or acceptance of the application of those terms and conditions. 2. Formal Requirements 2.1 The full order number of the purchaser must be stated in all documents. Quotes must be made in writing, free of charge, and do not constitute any obligation for Sachtleben Pigments Oy. They are to be addressed to Sachtleben Pigments Oy purchasing department. 2.2 Orders and changes to orders are only binding if they are confirmed in writing by the purchasing department of Sachtleben Pigments Oy. 2.3 Invoices must be in compliance with the Finnish Value Added Tax Act 209 b, and they are to be sent to Sachtleben Pigments Oy as an e-invoice to the network operator: Basware Oyj, OVT code , Operator code BAWCFI22. If Supplier is unable to send an invoice via network operator, then the invoice is to be sent by to A paper invoice shall be sent to Sachtleben Pigments Oy, Titaanitie, FI Pori, Finland. Invoices are to be sent separately from the delivery of the goods or the provision of the service. The invoices must fulfill the legal requirements of mandatory information defined in Finnish law and additionally contain the following information: valid contract/order number, VAT number, invoice number and date, and purchaser information, detailed product or service description, delivered quantity, delivered vol- 1

2 ments Oy:n hankintasopimuksessa tai ostotilauksessa pyytämät muut tiedot. Laskut, joista puuttuu yllä mainittuja tietoja, palautetaan, eikä laskun mukainen maksu ala erääntyä, koska Sachtleben Pigments Oy ei voi käsitellä puutteellisia laskuja. Laskun erääntyminen alkaa vasta, kun kaikki laskun puuttuvat tiedot on toimitettu. Laskun maksaminen ei tarkoita toimituksen hyväksymistä. 2.4 Maksuehto on 45 päivää, ellei toisin kirjallisesti sovita. Toimittaja ei saa ilman Sachtleben Pigments Oy:n erillistä kirjallista suostumusta siirtää saataviaan kolmannelle osapuolelle. 2.5 Toimittajan on soveltuvin osin taattava, että käytetyt ainesosat on rekisteröity EU:n REACH-asetuksen mukaisesti ja että toimitusten ohessa toimitetaan myös ajan tasalla oleva (EC) 1907 / 2006 (REACH) asetuksen mukainen käyttöturvallisuustiedote. 2.6 Sachtleben Pigments Oy:n pyynnöstä Toimittajan on ilmoitettava REACH-asetuksen 33. artiklan mukaiset tiedot. Toimittajan on myös ilmoitettava Sachtleben Pigments Oy:lle, jos toimitukseen ei liity mainitun artiklan mukaista ilmoitusvelvollisuutta. 3. Toimitusaika ja toimituspaikka 3.1 Tilaukset on toimitettava Sachtleben Pigments Oy:n tehtaalle, sovittuun paikkaan ja sovittuna aikana, Sachtleben Pigments Oy:n turvallisuusohjeita tai muita ohjeita noudattaen. 3.2 Ellei erikseen kirjallisesti sovita, velvollisuus ottaa kuljetusvakuutus, kuljetusehdot sekä vaaranvastuun siirtyminen Sachtleben Pigments Oy:lle määräytyvät DAP Pori, Incoterms 2010 mukaisesti. 3.3 Toimittaja vastaa asianmukaisten turvallisuusmääräysten noudattamisesta, mikäli toimitus sisältää kemikaalilain (599/2013) säätelemiä haitallisia materiaaleja, aineita, valmisteita tai tuotteita. 3.4 Toimitukseen liittyvään dokumentaatioon on sisällyttävä kaikki lain mukaan vaadittava aineisto sekä Sachtleben Pigments Oy:n erikseen pyytämät asiakirjat. Rahtikirja ja lähetyslista on aina liitettävä toimitukseen. Kaikissa asiakirjoissa tulee olla viittaus ostotilausnumeroon. Tarvittaessa käyttöturvallisuustiedote tulee toimittaa lain vaatimusten mukaisesti ja myös sähköpostilla osoitteeseen Tarvittaessa analyysitodistus on lähetettävä sähköpostilla osoitteeseen poume, delivery note/waybill number and VAT payable or any additional information which is agreed between Supplier and Sachtleben Pigments Oy, as well as all additional information Sachtleben Pigments Oy requested in Purchase Agreement/Purchase order. Invoices which do not contain the above details shall be returned and shall not fall due since Sachtleben Pigments Oy cannot process such invoices. Only a correct invoice will fall due. Payments do not imply acknowledgement of deliveries and services as contractually. 2.4 Unless otherwise agreed between Sachtleben Pigments Oy and the Supplier in writing, the agreed payment term shall be 45 days net. The Supplier is not entitled to assign receivables to any third party unless otherwise agreed in writing. 2.5 If applicable, the Supplier must procure, that the ingredients are registered with REACH and must enclose with the delivery an updated safety data sheet pursuant to regulation (EC) 1907 / 2006 (REACH). 2.6 At the request of Sachtleben Pigments Oy the Supplier shall communicate the information according to Art. 33 REACH. If there is no required pre-registration respectively upon expiry of periods of transition registration and if this even is not intended, the Supplier warrants to communicate this circumstance to Sachtleben Pigments Oy. 3. Delivery time and place 3.1 Deliveries must be made on the factory premises of Sachtleben Pigments Oy at the specified place, at the agreed time and in accordance with the valid safety regulations or any instructions given by Sachtleben Pigments Oy. 3.2 Unless otherwise agreed between Sachtleben Pigments Oy and the Supplier in writing, the obligation to take out transport insurance, the delivery term and the passing of risk to Sachtleben Pigments Oy shall be DAP Pori, Finland, Incoterms If delivering hazardous materials as well as substances, preparations and products which are subject to the Finnish Chemicals Act (599/2013), the Supplier must observe the valid legal and official safety regulations. 3.4 Accompanying documentation on delivery must contain all legally required documents as well as any documents Sachtleben Pigments Oy has explicitly asked for. The Waybill and a delivery note must always be included in the delivery of the goods. All documents 2

3 viimeistään, kun toimitus tehdään Sachtleben Pigments Oy:n toimipisteeseen Poriin. 3.5 Sovitusta toimitusajasta myöhästyneisiin toimituksiin sovelletaan seuraavia vastuusääntöjä: Ellei Sachtleben Pigments Oy:n ja Toimittajan välillä erikseen kirjallisesti sovita, Sachtleben Pigments Oy:llä on oikeus vähentää hinnanalennuksena viivästyneen toimituksen laskutuksen summasta yksi (1) prosentti per myöhästysviikko. Hinnanalennuksen suurin mahdollinen määrä on viisi (5) prosenttia myöhässä olevaan tilaukseen liittyvän laskutuksen summasta Edellä mainittu hinnanalennusoikeus ei vaikuta mihinkään muihin käytössä oleviin oikeuksiin, kuten tilauksen peruuttamisoikeuteen tai kohtuullisen ajan ylittävään myöhästymiseen liittyvään oikeuteen saada vahingonkorvaus. 3.7 Toimittajan on ilmoitettava välittömästi kirjallisesti Sachtleben Pigments Oy:n hankintaosastolle kaikista mahdollisista myöhästymisistä tai sovittujen toimitusaikojen ylityksistä, sekä niihin johtaneista syistä ja niiden kestosta. Näiden ilmoitusten sisältöä tulkitaan soveltuvien Incotermsehtojen mukaisesti. 3.8 Jos toimitus joudutaan sopimusehtojen vastaisesti lähettämään jälkitoimituksena, Toimittaja vastaa tästä johtuvan erillisen ja nopeutetun toimituksen aiheuttamista ylimääräisistä kustannuksista. 4. Toimitusohjeet 4.1 Sachtleben Pigments Oy:n hankintaosasto ohjeistaa tilauksen yhteydessä, mitä kuljetusliikettä Toimittajan on käytettävä toimitukseen liittyen. 4.2 Tuote on pakattava kuljetusta varten asianmukaisesti ja ammattimaisesti vaurioitumisen, korroosion, pilaantumisen tai muiden muutosten välttämiseksi. Valittu pakkausmuoto ja lastausohje ja sen mukaisten pakkausten lastattavuus on määriteltävä hyvissä ajoin ennen kuljetusta, ja Sachtleben Pigments Oy:n on annettava hyväksyntänsä pakkausmuodolle. Pakkausmuodon hyväksyntä ei vapauta Toimittajaa kuljetukseen liittyvästä huolellisuusvelvollisuudestaan. Lain määräyksiä, turvallisuuteen ja onnettomuuksien välttämiseen liittyviä säädöksiä sekä sovittuja teknisiä yksityiskohtia on noudatettava. Kaikki palveluun, tavaroihin tai tuotteisiin liittyvät tarvittavat turvallisuusvälineet on toimitettava. Lähetykseen liittyvällä tilausnumerolla ja tuote-erittelyllä varustetut lähetysluettelot ja pakkausluettelot on liitettävä pakkaukseen. must contain a reference to the order number. If a MSDS is required, it shall be delivered according to the legal requirements and as well by to: If a CoA is required it shall be sent by to at the latest upon the delivery at Sachtleben Pigments Oy Pori Site. 3.5 If the Supplier fails to deliver within the agreed delivery period, the Supplier shall be liable according to the following regulation: Unless otherwise agreed in writing between Sachtleben Pigments Oy and the Supplier, Sachtleben Pigments Oy shall have the right to deduct a discount of 1 (one) per cent per week the delivery is delayed of the invoice of such delivery. In total, the discount deduction shall not exceed 5 (five) per cent of the invoice in case of a delayed delivery in any circumstances. 3.6 This shall not affect any legal provisions including the right of withdrawal and the claim for damages instead of performance after expiry of a reasonable period of grace. 3.7 The Supplier must inform the purchasing department of Sachtleben Pigments Oy immediately in writing about any delays and exceeding the agreed delivery period, stating the reasons and the length of the delay. Standard clauses are to be interpreted according to the then valid Incoterms. 3.8 The Supplier is obliged to pay the necessary additional charge for an accelerated delivery in case of a subsequent delivery of the ordered goods contrary to the contractual obligations. 4. Shipping Instructions 4.1 Purchasing department of Sachtleben Pigments Oy will give instructions in purchase orders regarding which transportation/forwarding company shall be used by Supplier. 4.2 The ordered goods are to be packed appropriately and professionally so as to ensure that no damage, corrosion, contamination or changes occur during transportation. The type of packaging and its stack ability must be specified in due time prior to transportation and requires the approval of Sachtleben Pigments Oy. Approval of the type of packaging shall not release the Supplier from his obligation to handle the ordered goods with care. The legal provisions, safety regulations, accident prevention regulations and the agreed technical specifications must 3

4 4.3 Pakkausmateriaalit ja vastaavat, jotka Toimittaja on velvollinen ottamaan takaisin, on noudettava välittömästi toimituksen jälkeen, ja jos tämä ei ole toimituksen luonteen huomioiden luontevaa tai mahdollista, nouto on tehtävä Toimittajan kustannuksella välittömästi noutamista koskevan pyynnön saavuttua. 5. Takuu 5.1 Toimitukseen liittyvän vian tai virheen ilmetessä takuuaikana Sachtleben Pigments Oy:llä on tämän luvun 5 mukainen rajoittamaton oikeus takuukorvaukseen. Laatuvirheisiin liittyvä takuu on voimassa kaksikymmentäneljä (24) kuukautta toimituksesta. Oikeudellisen virheen osalta takuu on voimassa viisi (5) vuotta toimituksesta. 5.2 Toimittaja vastaa siitä, että toimitus säilyttää sopimuksen mukaiset ominaisuutensa edellä mainittuina takuuaikoina. Jos takuuaikana osoittautuu, että toimituksessa on vikoja, virheitä tai puutteita, on Toimittajan kustannuksellaan poistettava ne viipymättä tilaajalle sopivana ajankohtana korjaamalla tai korvaamalla vialliset osat tai muulla vastaavalla tavalla. Toimittaja vastaa kustannuksellaan myös tarpeellisista kuljetus-, irrotus- ja asennustoimista. Sachtleben Pigments Oy voi korjata tai korjauttaa virheet Toimittajan kustannuksella ilman, että sillä on vaikutusta Toimittajan muuhun vastuuseen, jos: a) Toimittaja etukäteen hyväksyy menettelyn b) Virhe on vähämerkityksinen c) Toimittaja ei viipymättä korjaa reklamoitua virhettä tai d) Korjaustarve on erityisen kiireellinen. 5.3 Sachtleben Pigments Oy on kohtuullisen ajan sisällä toimituksen jälkeen velvollinen tarkistamaan toimituksen sisällön laatu- ja määräpoikkeamien havaitsemiseksi. Ilmeisten virheiden reklamaatio on tehty kohtuullisessa ajassa, jos se on lähetetty Toimittajalle kolmenkymmenen (30) päivän sisällä toimituksen saapumisesta. Piileviin vikoihin liittyvät reklamaatiot katsotaan tehdyn kohtuullisessa ajassa, jos ne on tehty kolmen (3) viikon sisällä siitä, kun virhe on ilmennyt. 5.4 Takuuvaatimuksen kannekelpoisuuden vanhentuminen keskeytyy Toimittajan vastaanotettua Sachtleben Pigments Oy:n kirjallisen ilmoituksen virheestä. Virheen korjaavan toimituksen tai muun toimenpiteen jälkeen kyseisen toimituksen osan takuuaika alkaa alusta. Takuuaika ei kuitenkaan be observed. Any protective equipment required for the service, goods or products supplied must be supplied as well. A delivery slip and packaging slip must be enclosed, including the respective order number and product description. 4.3 Transport packaging, outer packaging and sales packaging, which the Supplier is obliged to take back, must be collected by the Supplier immediately following delivery, or, if this is not intrinsically recommended, not reasonable or not possible, immediately following notification from the designated site at his own cost. 5. Warranty 5.1 In case of defects, Sachtleben Pigments Oy is unlimitedly entitled to warranty rights according to this chapter 5. The warranty period amounts by way of derogation from the legal requirements twenty-four (24) months for defects as to quality and five (5) years for defects of title. 5.2 The Supplier hereby warrants that the goods shall maintain their contractual properties during the aforementioned warranty periods. Any defects, flaws or deficiencies or suchlike in delivery during the period of warranty shall be remedied by the Supplier at its own expense (including, but not limited to removing such defects, flaws or deficiencies by repair or replacement of the defective parts or other appropriate way). The Supplier shall be responsible also for all necessary delivery, detachment and installation costs. Sachtleben Pigments Oy shall be entitled to repair defects at the Supplier s expense without any effect on the Supplier s other liabilities in the following circumstances: a) the Supplier approves of such proceedings in advance b) the defect is of minor nature c) the Supplier neglects to repair notified defect forthwith or d) the need for repair is especially urgent. 5.3 Sachtleben Pigments Oy is obliged to inspect the goods ex delivery into quality and quantity deviation within an appropriate period. The notice of obvious defects is within reasonable time, if the buyer dispatches it within thirty (30) business days ex delivery of the goods and it subsequently reaches the Supplier; the notice of latent defects is within reasonable time, if the buyer dispatches it within three (3) weeks from knowledge of 4

5 ala alusta, mikäli Toimittaja korjaa virheen jostakin muusta syystä kuin takuun asettaman velvollisuuden vuoksi. 5.5 Sachtleben Pigments Oy:lla on oikeus pidättäytyä maksamasta virheen sisältänyttä toimitusta, kunnes Toimittaja on toimittanut vastaavan virheettömän toimituksen. 6. Tuotevastuu Toimittaja vastaa kaikista toimittamiensa virheellisten tuotteiden tai tavaraerien kolmansille osapuolille aiheuttamista henkilö- tai varallisuusvahingoista, ja vastaa kulujen osalta ja muuten kaikista niistä johtuvista Sachtleben Pigments Oy:lle esitetyistä vaatimuksista. Jos Sachtleben Pigments Oy joutuu edellä mainitun kaltaisen virheen vuoksi suorittamaan toimittamansa tuotteen takaisinkutsun, Toimittaja vastaa takaisinkutsun aiheuttamista kustannuksista. 7. Omistusoikeus Tilattujen tuotteiden omistus siirtyy Sachtleben Pigments Oy:lle tilattujen tuotteiden lähdettyä Toimittajan tiloista. 8. Immateriaalioikeudet ja sopimukseen liittyvät esineoikeudet 8.1 Sachtleben Pigments Oy omistaa kaikki oikeudet kaikkiin Toimittajalle lähettämiinsä tai toimittamiinsa tilausasiakirjoihin, suunnitelmiin, kuviin, laskelmiin, kuvauksiin ja muihin dokumentteihin ( Dokumentit ). Ilman nimenomaista kirjallista suostumusta Sachtleben Pigments Oy:ltä, Toimittajalle ei ole oikeutta luovuttaa, näyttää tai luovuttaa tietoja Dokumenteista kolmansille osapuolille, eikä kopioida tai käyttää itse tai kolmannen osapuolen avustuksella hyväkseen Dokumentteja. Toimittajan on Sachtleben Pigments Oy:n pyynnöstä palautettava kaikki Dokumentit, joita ei enää tarvita yhteystyön toimimiseksi tai koska Dokumentteihin liittyvä sopimusneuvottelu on päättymässä tuloksettomana. Toimittajan on tuhottava kaikki Dokumenteista tehdyt kopiot, pois lukien lain mukaan säilytettävät asiakirjat ja normaalin varmuuskopioinnin sisältönä olevat kopiot. 8.2 Kaikki sopimuksen myötä Toimittajan käyttöön luovutetut tai sopimuksen perusteella valmistetut ja Sachtleben Pigments Oy:ltä laskutetut työkalut, laitteet tai mallit ( Työkalut ) ovat Sachtleben Pigments Oy:n omaisuutta. Kaikki tällaiset Työkalut on merkittävä Sachtleben Pigments Oy:n omaisuudeksi; säilytettävä huolellisesti ja erilthe defect and it subsequently reaches the Supplier 5.5 With receipt of a notice of defect in written form of Sachtleben Pigments Oy by the Supplier the statute of limitation of warranty claims is suspended. In case of compensation delivery and elimination of defects the warranty period restarts for superseded and amended parts, except where the Sachtleben Pigments Oy must assume by the conduct of the Supplier that he does not feel obliged to do so but the compensation delivery or elimination of defects was due to accommodation. 5.5 Sachtleben Pigments Oy shall be entitled to postpone payment of the defective goods until a compensation delivery of the same amount which shall be free from any defects is made by the Supplier. 6. Product Liability The Supplier is liable for all claims of third parties because of personal or property damages, which are due to a defective delivered product by the Supplier, and he is obliged to keep Sachtleben Pigments Oy indemnified against any consequent claims. If Sachtleben Pigments Oy is obliged to conduct a callback because of a defective delivered product by the Supplier against third parties, the Supplier bears the full costs incident to the callback. 7. Transfer to ownership Ownership of ordered goods shall transfer to Sachtleben Pigments Oy upon leaving Supplier`s premises. 8. Ownership Protection 8.1 Sachtleben Pigments Oy shall retain ownership of and its proprietary rights to orders issued and drawings, figures, calculations, descriptions and other documents ( Documents ) provided by Sachtleben Pigments Oy to the Supplier. Unless with the express consent of Sachtleben Pigments Oy the Supplier shall not give third parties access to them, disclose them to third parties, use them itself or through third parties or copy them. Upon request of Sachtleben Pigments Oy the Supplier is obliged to completely return all documents if they are no longer needed for proper business procedures or if negotiations are not resulting in a conclusion of a contract. Any copies the Supplier may have made of the documents are to be destroyed, this excludes any data stored pursuant to the statutory storage duties and the storage of data as a back-up as part of usual data storage practice. 8.2 Tools, devices and models that Sachtleben Pigments 5

6 lään muusta omaisuudesta; vahinkovakuutettava täydestä arvostaan; sekä otettava käyttöön vain sopimuksen täyttämiseen tähtäävissä toimenpiteissä Toimittajan on välittömästi ilmoitettava Sachtleben Pigments Oy:lle kaikista Työkaluille aiheutuneista vähäistä suuremmista vahingoista. Toimittajan on Sachtleben Pigments Oy:n pyynnöstä luovutettava takaisin kaikki Työkalut vahingoittumattomassa kunnossa Sachtleben Pigments Oy:lle, jos esineitä ei enää tarvita osapuolten välisen sopimuksen täyttämiseksi. 8.3 Toimittajan omistusoikeus koskee vain Työkaluja, joihin liittyen Sachtleben Pigments Oy:llä on Toimittajaan kohdistuva maksuvelvollisuus. Pidennetyt tai laajennetut omistuksenpidätysehdot eivät sido osapuolia. 9. Salassapito 9.1 Toimittaja on velvollinen pitämään salassa kaikki sopimuksiin ja tilauksiin liittyvät ehdot, tiedot ja dokumentaation. Tilauksiin tai sopimuksiin liittyviä tietoja, ja sopimusta varten luovutettuja tietoja koskeva salassapitovelvollisuus on voimassa viisi (5) vuotta kunkin sopimuksen solmimisesta. Salassapitovelvollisuus ei koske kolmannen osapuolen julkiseksi tekemää tietoa. Toimittaja voi hyödyntää salassapidettävää tietoa vain tilaussopimuksen täyttämiseksi. Toimittajan on tarjousten tekemisen tai toimitusten suorittamisen jälkeen palautettava kaikki Sachtleben Pigments Oy:ltä tarjouspyyntöihin tai tilauksiin liittyen saamansa tiedot ja dokumentit 9.2 Toimittaja ei saa ilman Sachtleben Pigments Oy:n kirjallisesti antamaa lupaa kertoa ulkopuolisille sopimussuhteestaan Sachtleben Pigments Oy:n kanssa, tai muutenkaan tehdä julkiseksi mainoksissa, tuote-esitteissä tai muilla keinoilla Toimittajasuhdettaan Sachtleben Pigments Oy:n kanssa. 9.3 Toimittaja vastaa siitä, että myös sen käyttämät alihankkijat noudattavat kappaleen 9 salassapitoa koskevia määräyksiä. 10. Maahantuonti 10.1 Toimittajan on noudatettava kaikkia tuontia, tullia ja ulkomaankauppaa koskevia lakeja ja määräyksiä Toimittaja saattaa tilausvahvistuksen tai viimeistään toimituksen yhteydessä Sachtleben Pigments Oy:n käyttöön kaiken ulkomaankauppaa ja ulkomaanmaksuja sekä tuontia koskevan informaation (esim. CN koodi ja alkuperämaatiedot). Oy puts at the disposal of the Supplier or that are manufactured for contractual use and are invoiced separately to Sachtleben Pigments Oy by the Supplier remain Sachtleben Pigments Oy's property or are passed on to Sachtleben Pigments Oy s property. They must be marked as Sachtleben Pigments Oy property, stored separately and adequately and be insured at replacement value against damage and only used for purpose of the contract. The Supplier will notify Sachtleben Pigments Oy immediately about any damages caused to these objects which are not minor damages. Upon request, the Supplier is obliged to hand over these objects to Sachtleben Pigments Oy in proper condition if they are no longer needed for fulfillment of the contract entered with Sachtleben Pigments Oy. 8.3 The Supplier s property rights only apply in as far as they pertain to Sachtleben Pigments Oy`s payment obligations regarding the relevant products upon which the Supplier has property rights. Extended or lengthened reservations of proprietary rights are not permitted. 9. Secrecy 9.1 The Supplier is obliged to maintain secrecy about all conditions of the order together with all according to the order provided information and documents. The Supplier shall be obliged to maintain secrecy during a period of five (5) years from the date of conclusion of the contract in respect of the conditions of the order and of all information and documents made available for this purpose (with the exception of publicly accessible information) and only to make use of such information for the purpose of the fulfillment of the order. The Supplier will return all information and documents which are made available for this to Sachtleben Pigments Oy upon demand after dealing with queries or after dealing with deliveries. 9.2 Without the previous written acceptance of Sachtleben Pigments Oy the Supplier is neither allowed to refer to business relations on advertising material, brochures, etc. nor to exhibit the products manufactured for Sachtleben Pigments Oy. 9.3 The Supplier shall also commit his sub-suppliers to follow this provision Export Control 10.1 The Supplier commits himself to comply with all applicable export control, customs and foreign trade regulations The Supplier shall provide Sachtleben Pigments Oy all necessary information under foreign trade and pay- 6

7 ments legislation for import etc. (e.g. article number, country of origin) in the order confirmation or with the delivery of the order at the latest. 11. Käyttöoikeudet 11.1 Sachtleben Pigments Oy:llä on yksinomainen, peruuttamaton, ehdoton ja siirtokelpoinen oikeus käyttää haluamallaan tavalla tämän sopimuksen perusteella toimitettuja palveluita ja tuotteita Sachtleben Pigments Oy:llä on oikeus - muuttaa - kopioida - varmuuskopioida sähköisesti - julkaista sähköisessä mediassa (Internet) - julkaista ja - kaupallistaa sopimuksen mukaiset tuotteet Ellei sopimuksesta muuta johdu, Sachtleben Pigments Oy:llä ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on ajallisesti, alueellisesti sekä keinovalikoimansa puolesta rajoittamaton oikeus hyödyntää sopimuksen mukaisia tuotteita Toimittaja vakuuttaa, että kolmansilla osapuolilla ei ole minkäänlaisia oikeuksia suoritettuihin palveluihin tai toimitettuihin tuotteisiin liittyen. Tämä vakuutus koskee myös alihankkijoiden tai Toimittajan nykyisten tai entisten työntekijöiden suorittamia tehtäviä tai tuottamia tuotteita. 12. Ylivoimainen este Ennalta arvaamattomat poikkeukselliset olosuhteet, joita ei voida laskea minkään osapuolen aiheuttamiksi vapauttavat Sachtleben Pigments Oy:n velvollisuudesta hyväksyä sopimuksen mukainen suoritus olosuhteiden vallitessa. Jos olosuhteista johtuva viivästys jatkuu yli kuusi (6) viikkoa, molemmilla osapuolilla on oikeus irtisanoa sopimus jos ylivoimainen este vaikutta sopimusvelvollisuuksien täyttämiseen. Kaikki lisävaatimukset ovat tehottomia. 13. Energiatehokkuus 13.1 Toimittaja vastaa siitä, että sen tuotanto on ympäristöystävällistä ja energiatehokasta, ja että se noudattaa kulloinkin voimassa olevaa EU lainsäädäntöä ja eurooppalaisia standardeja. Sachtleben Pigments Oy suosii EN ISO ja EN ISO sertifioituja Toimittajia Sachtleben Pigments Oy kiinnittää huomiota energiatehokkuuskriteereihin arvioidessaan tuotteita, tarvikkeita tai palveluita. 11. Usage Rights 11.1 Sachtleben Pigments Oy has the exclusive, irrevocable, unconditionally and transferable right to use the services, goods and products provided by the Supplier under the contract in any type of use Sachtleben Pigments Oy also has the right - to change - to duplicate - to backup in electronic archives (databases) - to use in electronic media (Internet) - to publish and - to commercialize the products created Unless otherwise provided in the contract Sachtleben Pigments Oy or with Sachtleben Pigments Oy affiliated companies is / are allowed to make use of the work products unlimited by time, space and media The Supplier assures, that the rendered services are free of third-party rights and that this also applies as the case may be for services rendered by non-permanent employees or subcontractors. 12. Force Majeure Unforseeable exceptional occurrences that no party is responsible for release the Sachtleben Pigments Oy from the obligation of acceptance of performance for the period and scope of the disturbance. If the consequential delay arrests more than six (6) weeks both parties are entitled to rescind from the contract. Any further claims are precluded. 13. Energy Efficiency 13.1 The Supplier ensures an environmentally compatible and energy efficiently production of the products according to the European directives and standards as amended from time to time. Suppliers certified to EN ISO and EN ISO will receive preferential 7

8 14. Muuta 14.1 Toimituksen suorituspaikkana pidetään tilauksessa vastaanottopaikaksi mainittua paikkaa. Sopimusta koskevat riidat ratkaistaan Suomen lakia soveltaen Suomessa, Satakunnan käräjäoikeudessa Toimittaja voi siirtää sopimuksen mukaiset velvollisuutensa tai oikeutensa kolmansille vain Sachtleben Pigments Oy:n antaman kirjallisen suostumuksen perusteella Sachtleben Pigments Oy voi purkaa sopimuksen vielä täyttämättömiltä osiltaan, jos Toimittaja asetetaan yrityssaneerausmenettelyyn, konkurssiin tai Toimittajaan kohdistuu ulosottotoimenpiteitä Palveluiden Toimittajan on toimitettava Sachtleben Pigments Oy:lle kaikki Lain tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (tilaajavastuulaki) mukaiset asiakirjat ja selvitykset. Jos asiakirjoja ja selvityksiä ei toimiteta, Sachtleben Pigments Oy voi välittömästi purkaa sopimuksen 14.5 Jos jokin tämän sopimuksen kohta ei päde, sopimus on edelleen muilta osiltaan voimassa. Sachtleben Pigments Oy, Pori, Suomi, Maaliskuu 2015 treatment by Sachtleben Pigments Oy Sachtleben Pigments Oy points to the fact that the energy efficiency criterions will be respected in the evaluation of products, goods and services. 14. Miscellaneous 14.1 The place of fulfillment is the receiving office specified in the order. The place of jurisdiction is district court of Satakunta, Finland. The law of Finland shall apply Rights and obligations of the Supplier may only be transferred to third parties with prior written consent If application is made for insolvency proceedings on the Supplier s assets, Sachtleben Pigments Oy can rescind the unfulfilled part of the contract Providers of services must present the documents as required by the Act on the Contractor s Obligations and Liability when Work is Contracted Out (in Finnish: tilaajavastuulaki). In case the documents are not presented in accordance with the aforementioned act, Sachtleben Pigments Oy has the right to immediately rescind the agreement Should individual provisions of these conditions of purchase be ineffective, the legal provisions shall prevail. Sachtleben Pigments Oy, Pori, Finland, March

TSSFI 07/2015. Yleiset myynti- ja toimitusehdot Trelleborg Sealing Solutions Finland Oy, Perintötie 2 C, 01510 Vantaa

TSSFI 07/2015. Yleiset myynti- ja toimitusehdot Trelleborg Sealing Solutions Finland Oy, Perintötie 2 C, 01510 Vantaa 1 Soveltamisalue TSSFI 07/2015 Yleiset myynti- ja toimitusehdot Trelleborg Sealing Solutions Finland Oy, Perintötie 2 C, 01510 Vantaa 1.1 Nämä myynti- ja toimitusehdot koskevat TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS

Lisätiedot

EUROOPPALAISTEN VALIMOIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT Tammikuu 2009

EUROOPPALAISTEN VALIMOIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT Tammikuu 2009 EUROOPPALAISTEN VALIMOIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT Tammikuu 2009 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. GENERAL REMARKS a) Nämä yleiset sopimusehdot on laadittu Euroopan valimoliiton CAEFin (COMMITTEE OF ASSOCIATIONS OF

Lisätiedot

KULJETUS-, HUOLINTA- JA VARASTOINTIPALVELUJEN TOIMITUSEHDOT TERMS OF TRANSPORT, FORWARDING AND WAREHOUSING SERVICES 1/12 10.2.2012

KULJETUS-, HUOLINTA- JA VARASTOINTIPALVELUJEN TOIMITUSEHDOT TERMS OF TRANSPORT, FORWARDING AND WAREHOUSING SERVICES 1/12 10.2.2012 1/12 KULJETUS-, HUOLINTA- JA VARASTOINTIPALVELUJEN TOIMITUSEHDOT TERMS OF TRANSPORT, FORWARDING AND WAREHOUSING SERVICES 1. SOVELTAMINEN 1. SCOPE OF APPLICATION 1.1. Näitä Easmar Logistics Oy:n (jäljempänä

Lisätiedot

XetNET palveluiden yleiset sopimusehdot

XetNET palveluiden yleiset sopimusehdot XetNET palveluiden yleiset sopimusehdot Voimassa 1.2.2005 alkaen. (English version starts at page 4). 1. Sopimusosapuolet, sopimuksen voimaan tulo 1.1. Tämän sopimuksen osapuolina ovat Xetpoint Oy (jäljempänä

Lisätiedot

Sopimusehdot. 1 Sopijaosapuolet. 2 Autojen käyttö. 3 Vastuu. 4 Maksaminen. Voimassa 3.11.2012 alkaen (FI) 1/3

Sopimusehdot. 1 Sopijaosapuolet. 2 Autojen käyttö. 3 Vastuu. 4 Maksaminen. Voimassa 3.11.2012 alkaen (FI) 1/3 Voimassa 3.11.2012 alkaen (FI) 1/3 Sopimusehdot 1 Sopijaosapuolet 1.1 City Car Club on Suomen kaupunkiautot Oy:n tarjoaman autojen yhteiskäyttöpalvelun nimi. Näissä ehdoissa CCC:lla tarkoitetaan Suomen

Lisätiedot

AppleCare Protection Plan

AppleCare Protection Plan AppleCare Protection Plan for Apple TV Getting Started Guide Contents 5 English 45 Svenska 63 Suomi 83 Dansk 101 Norsk AppleCare Protection Plan for Apple TV Fact Sheet Service and support from the people

Lisätiedot

SATS Finland Oy:n ja Oy ELIXIA Finland Ab:n jäsenyyksiin sovellettavat yleiset sopimusehdot

SATS Finland Oy:n ja Oy ELIXIA Finland Ab:n jäsenyyksiin sovellettavat yleiset sopimusehdot SATS Finland Oy:n ja Oy ELIXIA Finland Ab:n jäsenyyksiin sovellettavat yleiset sopimusehdot Näitä yleisiä sopimusehtoja (myöhemmin Ehdot ) sovelletaan SATS Finland Oy:n ja Oy ELIXIA Finland Ab:n (myöhemmin

Lisätiedot

AppleCare Protection Plan

AppleCare Protection Plan AppleCare Protection Plan for ipad Getting Started Guide Contents 5 English 41 Svenska 57 Suomi 75 Dansk 91 Norsk AppleCare Protection Plan for ipad Fact Sheet Service and support from the people who

Lisätiedot

Salomaki Oy HYVINKÄÄ

Salomaki Oy HYVINKÄÄ PATENTIT, HYÖDYLLISYYSMALLIT, MALLIT, TAVARAMERKIT PATENTS, UTILITY MODELS, DESIGNS, TRADEMARKS SUOMI FINLAND VALTAKIRJA Täten POWER OF ATTORNEY for Salomaki Oy HYVINKÄÄ tai määräämänsä valtuutetaan edustamaan

Lisätiedot

N:o 102 1071 AGREEMENT SOPIMUS

N:o 102 1071 AGREEMENT SOPIMUS N:o 102 1071 SOPIMUS Suomen tasavallan hallituksen ja Ukrainan hallituksen viilillii sijoitusten edistiimisestii ja suojaamisesta Suomen tasavallan hallitus ja Ukrainan hallitus, jaljempana "sopimuspuolet",

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SÄÄDÖSKOKOELMAN ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUS SARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2009 Julkaistu Helsingissä 22 päivänä kesäkuuta 2009 N:o 35 36 SISÄLLYS N:o Sivu 35 Laki Australian kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen

Lisätiedot

TUOTANNON SAAMINEN GOO-REKISTERIIN.

TUOTANNON SAAMINEN GOO-REKISTERIIN. TUOTANNON SAAMINEN GOO-REKISTERIIN. Sähkön tuottaja voi saada alkuperätakuun jokaiselle uusiutuvalla energiamuodolla tuotetulle MWh:lle vuodessa. Alkuperätakuulla taataan sähkön alkuperä, eli millä tuotantomuodolla

Lisätiedot

Helsingin kaupungin rakennusvirasto. Osallistumispyyntö HEL 2015-003207 Päiväys 09.04.2015

Helsingin kaupungin rakennusvirasto. Osallistumispyyntö HEL 2015-003207 Päiväys 09.04.2015 1/14 OSALLISTUMISPYYNTÖ HEL 2015-003207 KORJAUSILMOITUS: Tapahtumanhallintajärjestelmä Allu 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: 00130 Helsingin kaupunki Suomi Yhteyspiste(et): Hallinto-osasto

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 30 päivänä toukokuuta 2013. 50/2013 (Finlands författningssamlings nr 370/2013) Valtioneuvoston asetus

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 30 päivänä toukokuuta 2013. 50/2013 (Finlands författningssamlings nr 370/2013) Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUS SARJA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä toukokuuta 2013 (Finlands författningssamlings nr 370/2013) Valtioneuvoston asetus turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta

Lisätiedot

Tässä sopimuksessa seuraavia termejä käytetään aina alla olevassa tarkoituksessa:

Tässä sopimuksessa seuraavia termejä käytetään aina alla olevassa tarkoituksessa: PALVELUSOPIMUS PALVELUEHDOT Tämän palvelusopimuksen Sopijapuolina ovat Manu Online Ltd (jäljempänä Palveluntarjoaja), yksityinen Englannissa rekisteröity osakeyhtiö (rekisterinumero 07273799 ), jonka osoite

Lisätiedot

Series No. DDBO 3014 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of

Series No. DDBO 3014 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of FINAL TERMS DATED 11 May 2015 Series No. DDBO 3014 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme Issue of EUR 2,624,000 DDBO 3014 ÖLJY-YHTIÖT AUTOCALL 3 Any person making or

Lisätiedot

Liite 1. (Concluded 19 October 1996) The States signatory to the present Convention, (Tehty 19 lokakuuta 1996)

Liite 1. (Concluded 19 October 1996) The States signatory to the present Convention, (Tehty 19 lokakuuta 1996) Liite 1 YLEISSOPIMUS TOIMIVALLASTA, SOVELLETTAVASTA LAISTA, TUOMIOIDEN TUNNUSTAMISESTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA SEKÄ YHTEISTYÖSTÄ VANHEMPAINVASTUUSEEN JA LASTEN SUOJELUUN LIITTYVISSÄ ASIOISSA (Tehty 19 lokakuuta

Lisätiedot

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 5 November 2013. Warrants relating to the DAX * Index

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 5 November 2013. Warrants relating to the DAX * Index COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main Final Terms dated 5 November 2013 relating to Warrants relating to the DAX * Index to be publicly offered in the Republic of Finland and to be admitted

Lisätiedot

N:o 102 1071 AGREEMENT SOPIMUS

N:o 102 1071 AGREEMENT SOPIMUS N:o 102 1071 SOPIMUS Suomen tasavallan hallituksen ja Ukrainan hallituksen viilillii sijoitusten edistiimisestii ja suojaamisesta Suomen tasavallan hallitus ja Ukrainan hallitus, jiiljempiinii "sopimuspuolet",

Lisätiedot

ONLY VALID FOR CUSTOMERS CONTRACT JURISDICTION WITHIN VALABLE POUR LES CLIENTS CONTRAT COMPÉTENCE DANS

ONLY VALID FOR CUSTOMERS CONTRACT JURISDICTION WITHIN VALABLE POUR LES CLIENTS CONTRAT COMPÉTENCE DANS ONLY VALID FOR CUSTOMERS CONTRACT JURISDICTION WITHIN Iceland, Kazakhstan, Liechtenstein, Norway, Switzerland, Ukraine, or a member state of the European Union VALABLE POUR LES CLIENTS CONTRAT COMPÉTENCE

Lisätiedot

Series No. DDBO 3016 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of. EUR [] DDBO 3016 Autocall Eurostoxx 50 II

Series No. DDBO 3016 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of. EUR [] DDBO 3016 Autocall Eurostoxx 50 II PRELIMINARY FINAL TERMS DATED 11 June 2015 Series No. DDBO 3016 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme Issue of EUR [] DDBO 3016 Autocall Eurostoxx 50 II Any person making

Lisätiedot

HE 91/2008 vp. 1949 (nro 98);

HE 91/2008 vp. 1949 (nro 98); 10 Sopimusteksti MERITYÖTÄ KOSKEVA YLEISSO- PIMUS, 2006 JOHDANTO MARITIME LABOUR CONVEN- TION, 2006 PREAMBLE Kansainvälisen työjärjestön yleiskonferenssi, jonka Kansainvälisen työtoimiston hallintoneuvosto

Lisätiedot

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 30 July 2015

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 30 July 2015 COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main Final Terms dated 30 July 2015 relating to Unlimited Index Certificates relating to the BEAR KULTA X5 C index (ISIN DE000CR4RCS0) to to be publicly offered

Lisätiedot

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 9 June 2014

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 9 June 2014 COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main Final Terms dated 9 June 2014 relating to Autocall Structured Certificates relating to an ETF Share and Indices (ISIN DE000CZ37ZW1) to be publicly offered

Lisätiedot

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 4 September 2014

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 4 September 2014 COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main Final Terms dated 4 September 2014 relating to Smart Bonus Structured Notes relating to ETF Shares and an Index (ISIN FI4000108535) to be publicly offered

Lisätiedot

Corporate Card and American Express Travel Account

Corporate Card and American Express Travel Account American AMERICAN Express EXPRESS CORPORATE YRITYSMAKSUT Tämä This product tuoteseloste descripti ei ole vakuutussopimus, is a translati of vaan product kuvaus American descripti Express in Services Finnish

Lisätiedot

Sisältö. Uutuudet 2015 sivut 1. Mallisto sivut 11 - Varusteet, kohokohdat - Pohjat

Sisältö. Uutuudet 2015 sivut 1. Mallisto sivut 11 - Varusteet, kohokohdat - Pohjat Sisältö Uutuudet 2015 sivut 1 Mallisto sivut 11 - Varusteet, kohokohdat - Pohjat Tilausinformaatio sivut 20 - Tuotantosuunnitelma - Tilauslomake - Yleiset toimitusehdot Tekniset tiedot sivut 26 Uutuudet

Lisätiedot

Peruutusturva. Vakuutusehdot, 1.12.2012 alkaen. - 1 - AIG Europe Limited (Finland Branch) AIG ref: 2001024393 2012-10-17

Peruutusturva. Vakuutusehdot, 1.12.2012 alkaen. - 1 - AIG Europe Limited (Finland Branch) AIG ref: 2001024393 2012-10-17 Peruutusturva Vakuutusehdot, 1.12.2012 alkaen - 1-2012-10-17 Tietoja Travel Guard matkavakuutuspalveluistamme Vakuuttaja Tämän vakuutuksen myöntää AIG Europe Limited sivuliike. Olemme Isossa-Britanniassa

Lisätiedot

Palveluehdot: visma.net

Palveluehdot: visma.net Palveluehdot: visma.net Maa: Finland Sopimus on luettavissa englanniksi sivulta 15 alkaen. Versio: 1.2 Viimeksi 15.11..2013 Muutosloki muutettu: TILITOIMISTOILLE: Visma.net on nyt tilitoimistojen ja heidän

Lisätiedot

ESISELVITYS II. Lapin matkailuelinkeinon sopimustoiminta 31.12.2014. Asianajaja Juhani Karvo Velvoiteoikeuden professori Juha Karhu

ESISELVITYS II. Lapin matkailuelinkeinon sopimustoiminta 31.12.2014. Asianajaja Juhani Karvo Velvoiteoikeuden professori Juha Karhu ESISELVITYS II Lapin matkailuelinkeinon sopimustoiminta 31.12.2014 Asianajaja Juhani Karvo Velvoiteoikeuden professori Juha Karhu 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 2 2. Sopimussuhde ja sopimusasiakirja...

Lisätiedot