GENERAL TERMS AND CONDITIONS YLEISET HANKINTASOPIMUSEHDOT OF PURCHASE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "GENERAL TERMS AND CONDITIONS YLEISET HANKINTASOPIMUSEHDOT OF PURCHASE"

Transkriptio

1 YLEISET HANKINTASOPIMUSEHDOT GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE 1. Soveltuminen 1.1 Nämä ehdot ovat erottamaton osa Hankintasopimusta ja Ostotilausta, johon ne on liitetty, ja niitä sovelletaan myös kaikkiin tuleviin toimituksia ja palveluita koskeviin sopimuksiin, sekä tarjouksiin, ellei toisin erikseen kirjallisesti sovita. 1.2 Ristiriitaiset tai näistä ehdoista poikkeavat Toimittajan asettamat rajoitukset tai muut ehdot eivät ole tämän sopimuksen vallitessa voimassa, ellei niistä ole kirjallisesti sovittu. 1.3 Vaikka Sachtleben Pigments Oy joka on osa Huntsman Pigments & Additives -liiketoimintaa asiakirjaan viittaamalla tai muulla tavalla viittaisi näistä ehdoista poikkeaviin yleisiin Toimittajan tai kolmannen osapuolen sopimusehtoihin, viitatut ehdot eivät tästä huolimatta tule sovellettavaksi, eivätkä ne sido osapuolia millään tavalla. 2. Tarjouksiin ja tilauksiin liittyvä menettely 2.1 Kaikissa tilauksiin liittyvissä asiakirjoissa on mainittava täydellinen ostotilausnumero. Tarjoukset on tehtävä kirjallisesti ilman kuluja tarjouksen saajalle, eivätkä saadut tarjoukset sido Sachtleben Pigments Oy:tä. Tarjoukset on osoitettava Sachtleben Pigments Oy:n hankintaosastolle. 2.2 Tilaukset ja muutokset tilauksiin ovat sitovia vain, jos ne on vahvistettu kirjallisesti Sachtleben Pigments Oy:n hankintaosaston toimesta. 2.3 Laskujen on oltava arvonlisäverolain 209 b :n mukaisia, ja ne on toimitettava Sachtleben Pigments Oy:lle e- laskuina seuraavasti: välittäjätunnus BAWCFI22, OVTtunnus Jos Toimittaja on kykenemätön toimittamaan e-laskua, lasku voidaan lähettää sähköpostina osoitteeseen Paperilaskut tulee toimittaa osoitteeseen Sachtleben Pigments Oy, Titaanitie, FI Pori, Suomi. Laskut on toimitettava erikseen toimituksen lähetyksestä. Laskujen on täytettävä Suomen lain asettamat vaatimukset, ja lisäksi laskussa on mainittava oikea sopimus- /tilausnumero, y-tunnus, laskun numero, laskun päiväys, ja ostajan tiedot, tuote- tai palvelukuvaus, toimitusmäärät, tilausvahvistusta vastaava kuormauskirjan numero, ALVmäärä sekä kaikki lain vaatimat muut tiedot, ja tiedot joiden toimittamisesta on erikseen sovittu, sekä Sachtleben Pig- 1. Application 1.1 These conditions shall form part of the Purchase Agreement and Purchase order and also apply to all future deliveries, services and offers, unless otherwise agreed in writing in individual cases. 1.2 Any conflicting or deviating delivery conditions or other restrictions by the Supplier are not accepted unless otherwise agreed in writing. 1.3 Even if Sachtleben Pigments Oy - a company of the Huntsman Pigments & Additives - Division - refers to a letter, which contains general terms and conditions of the Supplier or any third party or indicates those, this shall not be deemed as agreement or acceptance of the application of those terms and conditions. 2. Formal Requirements 2.1 The full order number of the purchaser must be stated in all documents. Quotes must be made in writing, free of charge, and do not constitute any obligation for Sachtleben Pigments Oy. They are to be addressed to Sachtleben Pigments Oy purchasing department. 2.2 Orders and changes to orders are only binding if they are confirmed in writing by the purchasing department of Sachtleben Pigments Oy. 2.3 Invoices must be in compliance with the Finnish Value Added Tax Act 209 b, and they are to be sent to Sachtleben Pigments Oy as an e-invoice to the network operator: Basware Oyj, OVT code , Operator code BAWCFI22. If Supplier is unable to send an invoice via network operator, then the invoice is to be sent by to A paper invoice shall be sent to Sachtleben Pigments Oy, Titaanitie, FI Pori, Finland. Invoices are to be sent separately from the delivery of the goods or the provision of the service. The invoices must fulfill the legal requirements of mandatory information defined in Finnish law and additionally contain the following information: valid contract/order number, VAT number, invoice number and date, and purchaser information, detailed product or service description, delivered quantity, delivered vol- 1

2 ments Oy:n hankintasopimuksessa tai ostotilauksessa pyytämät muut tiedot. Laskut, joista puuttuu yllä mainittuja tietoja, palautetaan, eikä laskun mukainen maksu ala erääntyä, koska Sachtleben Pigments Oy ei voi käsitellä puutteellisia laskuja. Laskun erääntyminen alkaa vasta, kun kaikki laskun puuttuvat tiedot on toimitettu. Laskun maksaminen ei tarkoita toimituksen hyväksymistä. 2.4 Maksuehto on 45 päivää, ellei toisin kirjallisesti sovita. Toimittaja ei saa ilman Sachtleben Pigments Oy:n erillistä kirjallista suostumusta siirtää saataviaan kolmannelle osapuolelle. 2.5 Toimittajan on soveltuvin osin taattava, että käytetyt ainesosat on rekisteröity EU:n REACH-asetuksen mukaisesti ja että toimitusten ohessa toimitetaan myös ajan tasalla oleva (EC) 1907 / 2006 (REACH) asetuksen mukainen käyttöturvallisuustiedote. 2.6 Sachtleben Pigments Oy:n pyynnöstä Toimittajan on ilmoitettava REACH-asetuksen 33. artiklan mukaiset tiedot. Toimittajan on myös ilmoitettava Sachtleben Pigments Oy:lle, jos toimitukseen ei liity mainitun artiklan mukaista ilmoitusvelvollisuutta. 3. Toimitusaika ja toimituspaikka 3.1 Tilaukset on toimitettava Sachtleben Pigments Oy:n tehtaalle, sovittuun paikkaan ja sovittuna aikana, Sachtleben Pigments Oy:n turvallisuusohjeita tai muita ohjeita noudattaen. 3.2 Ellei erikseen kirjallisesti sovita, velvollisuus ottaa kuljetusvakuutus, kuljetusehdot sekä vaaranvastuun siirtyminen Sachtleben Pigments Oy:lle määräytyvät DAP Pori, Incoterms 2010 mukaisesti. 3.3 Toimittaja vastaa asianmukaisten turvallisuusmääräysten noudattamisesta, mikäli toimitus sisältää kemikaalilain (599/2013) säätelemiä haitallisia materiaaleja, aineita, valmisteita tai tuotteita. 3.4 Toimitukseen liittyvään dokumentaatioon on sisällyttävä kaikki lain mukaan vaadittava aineisto sekä Sachtleben Pigments Oy:n erikseen pyytämät asiakirjat. Rahtikirja ja lähetyslista on aina liitettävä toimitukseen. Kaikissa asiakirjoissa tulee olla viittaus ostotilausnumeroon. Tarvittaessa käyttöturvallisuustiedote tulee toimittaa lain vaatimusten mukaisesti ja myös sähköpostilla osoitteeseen Tarvittaessa analyysitodistus on lähetettävä sähköpostilla osoitteeseen poume, delivery note/waybill number and VAT payable or any additional information which is agreed between Supplier and Sachtleben Pigments Oy, as well as all additional information Sachtleben Pigments Oy requested in Purchase Agreement/Purchase order. Invoices which do not contain the above details shall be returned and shall not fall due since Sachtleben Pigments Oy cannot process such invoices. Only a correct invoice will fall due. Payments do not imply acknowledgement of deliveries and services as contractually. 2.4 Unless otherwise agreed between Sachtleben Pigments Oy and the Supplier in writing, the agreed payment term shall be 45 days net. The Supplier is not entitled to assign receivables to any third party unless otherwise agreed in writing. 2.5 If applicable, the Supplier must procure, that the ingredients are registered with REACH and must enclose with the delivery an updated safety data sheet pursuant to regulation (EC) 1907 / 2006 (REACH). 2.6 At the request of Sachtleben Pigments Oy the Supplier shall communicate the information according to Art. 33 REACH. If there is no required pre-registration respectively upon expiry of periods of transition registration and if this even is not intended, the Supplier warrants to communicate this circumstance to Sachtleben Pigments Oy. 3. Delivery time and place 3.1 Deliveries must be made on the factory premises of Sachtleben Pigments Oy at the specified place, at the agreed time and in accordance with the valid safety regulations or any instructions given by Sachtleben Pigments Oy. 3.2 Unless otherwise agreed between Sachtleben Pigments Oy and the Supplier in writing, the obligation to take out transport insurance, the delivery term and the passing of risk to Sachtleben Pigments Oy shall be DAP Pori, Finland, Incoterms If delivering hazardous materials as well as substances, preparations and products which are subject to the Finnish Chemicals Act (599/2013), the Supplier must observe the valid legal and official safety regulations. 3.4 Accompanying documentation on delivery must contain all legally required documents as well as any documents Sachtleben Pigments Oy has explicitly asked for. The Waybill and a delivery note must always be included in the delivery of the goods. All documents 2

3 viimeistään, kun toimitus tehdään Sachtleben Pigments Oy:n toimipisteeseen Poriin. 3.5 Sovitusta toimitusajasta myöhästyneisiin toimituksiin sovelletaan seuraavia vastuusääntöjä: Ellei Sachtleben Pigments Oy:n ja Toimittajan välillä erikseen kirjallisesti sovita, Sachtleben Pigments Oy:llä on oikeus vähentää hinnanalennuksena viivästyneen toimituksen laskutuksen summasta yksi (1) prosentti per myöhästysviikko. Hinnanalennuksen suurin mahdollinen määrä on viisi (5) prosenttia myöhässä olevaan tilaukseen liittyvän laskutuksen summasta Edellä mainittu hinnanalennusoikeus ei vaikuta mihinkään muihin käytössä oleviin oikeuksiin, kuten tilauksen peruuttamisoikeuteen tai kohtuullisen ajan ylittävään myöhästymiseen liittyvään oikeuteen saada vahingonkorvaus. 3.7 Toimittajan on ilmoitettava välittömästi kirjallisesti Sachtleben Pigments Oy:n hankintaosastolle kaikista mahdollisista myöhästymisistä tai sovittujen toimitusaikojen ylityksistä, sekä niihin johtaneista syistä ja niiden kestosta. Näiden ilmoitusten sisältöä tulkitaan soveltuvien Incotermsehtojen mukaisesti. 3.8 Jos toimitus joudutaan sopimusehtojen vastaisesti lähettämään jälkitoimituksena, Toimittaja vastaa tästä johtuvan erillisen ja nopeutetun toimituksen aiheuttamista ylimääräisistä kustannuksista. 4. Toimitusohjeet 4.1 Sachtleben Pigments Oy:n hankintaosasto ohjeistaa tilauksen yhteydessä, mitä kuljetusliikettä Toimittajan on käytettävä toimitukseen liittyen. 4.2 Tuote on pakattava kuljetusta varten asianmukaisesti ja ammattimaisesti vaurioitumisen, korroosion, pilaantumisen tai muiden muutosten välttämiseksi. Valittu pakkausmuoto ja lastausohje ja sen mukaisten pakkausten lastattavuus on määriteltävä hyvissä ajoin ennen kuljetusta, ja Sachtleben Pigments Oy:n on annettava hyväksyntänsä pakkausmuodolle. Pakkausmuodon hyväksyntä ei vapauta Toimittajaa kuljetukseen liittyvästä huolellisuusvelvollisuudestaan. Lain määräyksiä, turvallisuuteen ja onnettomuuksien välttämiseen liittyviä säädöksiä sekä sovittuja teknisiä yksityiskohtia on noudatettava. Kaikki palveluun, tavaroihin tai tuotteisiin liittyvät tarvittavat turvallisuusvälineet on toimitettava. Lähetykseen liittyvällä tilausnumerolla ja tuote-erittelyllä varustetut lähetysluettelot ja pakkausluettelot on liitettävä pakkaukseen. must contain a reference to the order number. If a MSDS is required, it shall be delivered according to the legal requirements and as well by to: If a CoA is required it shall be sent by to at the latest upon the delivery at Sachtleben Pigments Oy Pori Site. 3.5 If the Supplier fails to deliver within the agreed delivery period, the Supplier shall be liable according to the following regulation: Unless otherwise agreed in writing between Sachtleben Pigments Oy and the Supplier, Sachtleben Pigments Oy shall have the right to deduct a discount of 1 (one) per cent per week the delivery is delayed of the invoice of such delivery. In total, the discount deduction shall not exceed 5 (five) per cent of the invoice in case of a delayed delivery in any circumstances. 3.6 This shall not affect any legal provisions including the right of withdrawal and the claim for damages instead of performance after expiry of a reasonable period of grace. 3.7 The Supplier must inform the purchasing department of Sachtleben Pigments Oy immediately in writing about any delays and exceeding the agreed delivery period, stating the reasons and the length of the delay. Standard clauses are to be interpreted according to the then valid Incoterms. 3.8 The Supplier is obliged to pay the necessary additional charge for an accelerated delivery in case of a subsequent delivery of the ordered goods contrary to the contractual obligations. 4. Shipping Instructions 4.1 Purchasing department of Sachtleben Pigments Oy will give instructions in purchase orders regarding which transportation/forwarding company shall be used by Supplier. 4.2 The ordered goods are to be packed appropriately and professionally so as to ensure that no damage, corrosion, contamination or changes occur during transportation. The type of packaging and its stack ability must be specified in due time prior to transportation and requires the approval of Sachtleben Pigments Oy. Approval of the type of packaging shall not release the Supplier from his obligation to handle the ordered goods with care. The legal provisions, safety regulations, accident prevention regulations and the agreed technical specifications must 3

4 4.3 Pakkausmateriaalit ja vastaavat, jotka Toimittaja on velvollinen ottamaan takaisin, on noudettava välittömästi toimituksen jälkeen, ja jos tämä ei ole toimituksen luonteen huomioiden luontevaa tai mahdollista, nouto on tehtävä Toimittajan kustannuksella välittömästi noutamista koskevan pyynnön saavuttua. 5. Takuu 5.1 Toimitukseen liittyvän vian tai virheen ilmetessä takuuaikana Sachtleben Pigments Oy:llä on tämän luvun 5 mukainen rajoittamaton oikeus takuukorvaukseen. Laatuvirheisiin liittyvä takuu on voimassa kaksikymmentäneljä (24) kuukautta toimituksesta. Oikeudellisen virheen osalta takuu on voimassa viisi (5) vuotta toimituksesta. 5.2 Toimittaja vastaa siitä, että toimitus säilyttää sopimuksen mukaiset ominaisuutensa edellä mainittuina takuuaikoina. Jos takuuaikana osoittautuu, että toimituksessa on vikoja, virheitä tai puutteita, on Toimittajan kustannuksellaan poistettava ne viipymättä tilaajalle sopivana ajankohtana korjaamalla tai korvaamalla vialliset osat tai muulla vastaavalla tavalla. Toimittaja vastaa kustannuksellaan myös tarpeellisista kuljetus-, irrotus- ja asennustoimista. Sachtleben Pigments Oy voi korjata tai korjauttaa virheet Toimittajan kustannuksella ilman, että sillä on vaikutusta Toimittajan muuhun vastuuseen, jos: a) Toimittaja etukäteen hyväksyy menettelyn b) Virhe on vähämerkityksinen c) Toimittaja ei viipymättä korjaa reklamoitua virhettä tai d) Korjaustarve on erityisen kiireellinen. 5.3 Sachtleben Pigments Oy on kohtuullisen ajan sisällä toimituksen jälkeen velvollinen tarkistamaan toimituksen sisällön laatu- ja määräpoikkeamien havaitsemiseksi. Ilmeisten virheiden reklamaatio on tehty kohtuullisessa ajassa, jos se on lähetetty Toimittajalle kolmenkymmenen (30) päivän sisällä toimituksen saapumisesta. Piileviin vikoihin liittyvät reklamaatiot katsotaan tehdyn kohtuullisessa ajassa, jos ne on tehty kolmen (3) viikon sisällä siitä, kun virhe on ilmennyt. 5.4 Takuuvaatimuksen kannekelpoisuuden vanhentuminen keskeytyy Toimittajan vastaanotettua Sachtleben Pigments Oy:n kirjallisen ilmoituksen virheestä. Virheen korjaavan toimituksen tai muun toimenpiteen jälkeen kyseisen toimituksen osan takuuaika alkaa alusta. Takuuaika ei kuitenkaan be observed. Any protective equipment required for the service, goods or products supplied must be supplied as well. A delivery slip and packaging slip must be enclosed, including the respective order number and product description. 4.3 Transport packaging, outer packaging and sales packaging, which the Supplier is obliged to take back, must be collected by the Supplier immediately following delivery, or, if this is not intrinsically recommended, not reasonable or not possible, immediately following notification from the designated site at his own cost. 5. Warranty 5.1 In case of defects, Sachtleben Pigments Oy is unlimitedly entitled to warranty rights according to this chapter 5. The warranty period amounts by way of derogation from the legal requirements twenty-four (24) months for defects as to quality and five (5) years for defects of title. 5.2 The Supplier hereby warrants that the goods shall maintain their contractual properties during the aforementioned warranty periods. Any defects, flaws or deficiencies or suchlike in delivery during the period of warranty shall be remedied by the Supplier at its own expense (including, but not limited to removing such defects, flaws or deficiencies by repair or replacement of the defective parts or other appropriate way). The Supplier shall be responsible also for all necessary delivery, detachment and installation costs. Sachtleben Pigments Oy shall be entitled to repair defects at the Supplier s expense without any effect on the Supplier s other liabilities in the following circumstances: a) the Supplier approves of such proceedings in advance b) the defect is of minor nature c) the Supplier neglects to repair notified defect forthwith or d) the need for repair is especially urgent. 5.3 Sachtleben Pigments Oy is obliged to inspect the goods ex delivery into quality and quantity deviation within an appropriate period. The notice of obvious defects is within reasonable time, if the buyer dispatches it within thirty (30) business days ex delivery of the goods and it subsequently reaches the Supplier; the notice of latent defects is within reasonable time, if the buyer dispatches it within three (3) weeks from knowledge of 4

5 ala alusta, mikäli Toimittaja korjaa virheen jostakin muusta syystä kuin takuun asettaman velvollisuuden vuoksi. 5.5 Sachtleben Pigments Oy:lla on oikeus pidättäytyä maksamasta virheen sisältänyttä toimitusta, kunnes Toimittaja on toimittanut vastaavan virheettömän toimituksen. 6. Tuotevastuu Toimittaja vastaa kaikista toimittamiensa virheellisten tuotteiden tai tavaraerien kolmansille osapuolille aiheuttamista henkilö- tai varallisuusvahingoista, ja vastaa kulujen osalta ja muuten kaikista niistä johtuvista Sachtleben Pigments Oy:lle esitetyistä vaatimuksista. Jos Sachtleben Pigments Oy joutuu edellä mainitun kaltaisen virheen vuoksi suorittamaan toimittamansa tuotteen takaisinkutsun, Toimittaja vastaa takaisinkutsun aiheuttamista kustannuksista. 7. Omistusoikeus Tilattujen tuotteiden omistus siirtyy Sachtleben Pigments Oy:lle tilattujen tuotteiden lähdettyä Toimittajan tiloista. 8. Immateriaalioikeudet ja sopimukseen liittyvät esineoikeudet 8.1 Sachtleben Pigments Oy omistaa kaikki oikeudet kaikkiin Toimittajalle lähettämiinsä tai toimittamiinsa tilausasiakirjoihin, suunnitelmiin, kuviin, laskelmiin, kuvauksiin ja muihin dokumentteihin ( Dokumentit ). Ilman nimenomaista kirjallista suostumusta Sachtleben Pigments Oy:ltä, Toimittajalle ei ole oikeutta luovuttaa, näyttää tai luovuttaa tietoja Dokumenteista kolmansille osapuolille, eikä kopioida tai käyttää itse tai kolmannen osapuolen avustuksella hyväkseen Dokumentteja. Toimittajan on Sachtleben Pigments Oy:n pyynnöstä palautettava kaikki Dokumentit, joita ei enää tarvita yhteystyön toimimiseksi tai koska Dokumentteihin liittyvä sopimusneuvottelu on päättymässä tuloksettomana. Toimittajan on tuhottava kaikki Dokumenteista tehdyt kopiot, pois lukien lain mukaan säilytettävät asiakirjat ja normaalin varmuuskopioinnin sisältönä olevat kopiot. 8.2 Kaikki sopimuksen myötä Toimittajan käyttöön luovutetut tai sopimuksen perusteella valmistetut ja Sachtleben Pigments Oy:ltä laskutetut työkalut, laitteet tai mallit ( Työkalut ) ovat Sachtleben Pigments Oy:n omaisuutta. Kaikki tällaiset Työkalut on merkittävä Sachtleben Pigments Oy:n omaisuudeksi; säilytettävä huolellisesti ja erilthe defect and it subsequently reaches the Supplier 5.5 With receipt of a notice of defect in written form of Sachtleben Pigments Oy by the Supplier the statute of limitation of warranty claims is suspended. In case of compensation delivery and elimination of defects the warranty period restarts for superseded and amended parts, except where the Sachtleben Pigments Oy must assume by the conduct of the Supplier that he does not feel obliged to do so but the compensation delivery or elimination of defects was due to accommodation. 5.5 Sachtleben Pigments Oy shall be entitled to postpone payment of the defective goods until a compensation delivery of the same amount which shall be free from any defects is made by the Supplier. 6. Product Liability The Supplier is liable for all claims of third parties because of personal or property damages, which are due to a defective delivered product by the Supplier, and he is obliged to keep Sachtleben Pigments Oy indemnified against any consequent claims. If Sachtleben Pigments Oy is obliged to conduct a callback because of a defective delivered product by the Supplier against third parties, the Supplier bears the full costs incident to the callback. 7. Transfer to ownership Ownership of ordered goods shall transfer to Sachtleben Pigments Oy upon leaving Supplier`s premises. 8. Ownership Protection 8.1 Sachtleben Pigments Oy shall retain ownership of and its proprietary rights to orders issued and drawings, figures, calculations, descriptions and other documents ( Documents ) provided by Sachtleben Pigments Oy to the Supplier. Unless with the express consent of Sachtleben Pigments Oy the Supplier shall not give third parties access to them, disclose them to third parties, use them itself or through third parties or copy them. Upon request of Sachtleben Pigments Oy the Supplier is obliged to completely return all documents if they are no longer needed for proper business procedures or if negotiations are not resulting in a conclusion of a contract. Any copies the Supplier may have made of the documents are to be destroyed, this excludes any data stored pursuant to the statutory storage duties and the storage of data as a back-up as part of usual data storage practice. 8.2 Tools, devices and models that Sachtleben Pigments 5

6 lään muusta omaisuudesta; vahinkovakuutettava täydestä arvostaan; sekä otettava käyttöön vain sopimuksen täyttämiseen tähtäävissä toimenpiteissä Toimittajan on välittömästi ilmoitettava Sachtleben Pigments Oy:lle kaikista Työkaluille aiheutuneista vähäistä suuremmista vahingoista. Toimittajan on Sachtleben Pigments Oy:n pyynnöstä luovutettava takaisin kaikki Työkalut vahingoittumattomassa kunnossa Sachtleben Pigments Oy:lle, jos esineitä ei enää tarvita osapuolten välisen sopimuksen täyttämiseksi. 8.3 Toimittajan omistusoikeus koskee vain Työkaluja, joihin liittyen Sachtleben Pigments Oy:llä on Toimittajaan kohdistuva maksuvelvollisuus. Pidennetyt tai laajennetut omistuksenpidätysehdot eivät sido osapuolia. 9. Salassapito 9.1 Toimittaja on velvollinen pitämään salassa kaikki sopimuksiin ja tilauksiin liittyvät ehdot, tiedot ja dokumentaation. Tilauksiin tai sopimuksiin liittyviä tietoja, ja sopimusta varten luovutettuja tietoja koskeva salassapitovelvollisuus on voimassa viisi (5) vuotta kunkin sopimuksen solmimisesta. Salassapitovelvollisuus ei koske kolmannen osapuolen julkiseksi tekemää tietoa. Toimittaja voi hyödyntää salassapidettävää tietoa vain tilaussopimuksen täyttämiseksi. Toimittajan on tarjousten tekemisen tai toimitusten suorittamisen jälkeen palautettava kaikki Sachtleben Pigments Oy:ltä tarjouspyyntöihin tai tilauksiin liittyen saamansa tiedot ja dokumentit 9.2 Toimittaja ei saa ilman Sachtleben Pigments Oy:n kirjallisesti antamaa lupaa kertoa ulkopuolisille sopimussuhteestaan Sachtleben Pigments Oy:n kanssa, tai muutenkaan tehdä julkiseksi mainoksissa, tuote-esitteissä tai muilla keinoilla Toimittajasuhdettaan Sachtleben Pigments Oy:n kanssa. 9.3 Toimittaja vastaa siitä, että myös sen käyttämät alihankkijat noudattavat kappaleen 9 salassapitoa koskevia määräyksiä. 10. Maahantuonti 10.1 Toimittajan on noudatettava kaikkia tuontia, tullia ja ulkomaankauppaa koskevia lakeja ja määräyksiä Toimittaja saattaa tilausvahvistuksen tai viimeistään toimituksen yhteydessä Sachtleben Pigments Oy:n käyttöön kaiken ulkomaankauppaa ja ulkomaanmaksuja sekä tuontia koskevan informaation (esim. CN koodi ja alkuperämaatiedot). Oy puts at the disposal of the Supplier or that are manufactured for contractual use and are invoiced separately to Sachtleben Pigments Oy by the Supplier remain Sachtleben Pigments Oy's property or are passed on to Sachtleben Pigments Oy s property. They must be marked as Sachtleben Pigments Oy property, stored separately and adequately and be insured at replacement value against damage and only used for purpose of the contract. The Supplier will notify Sachtleben Pigments Oy immediately about any damages caused to these objects which are not minor damages. Upon request, the Supplier is obliged to hand over these objects to Sachtleben Pigments Oy in proper condition if they are no longer needed for fulfillment of the contract entered with Sachtleben Pigments Oy. 8.3 The Supplier s property rights only apply in as far as they pertain to Sachtleben Pigments Oy`s payment obligations regarding the relevant products upon which the Supplier has property rights. Extended or lengthened reservations of proprietary rights are not permitted. 9. Secrecy 9.1 The Supplier is obliged to maintain secrecy about all conditions of the order together with all according to the order provided information and documents. The Supplier shall be obliged to maintain secrecy during a period of five (5) years from the date of conclusion of the contract in respect of the conditions of the order and of all information and documents made available for this purpose (with the exception of publicly accessible information) and only to make use of such information for the purpose of the fulfillment of the order. The Supplier will return all information and documents which are made available for this to Sachtleben Pigments Oy upon demand after dealing with queries or after dealing with deliveries. 9.2 Without the previous written acceptance of Sachtleben Pigments Oy the Supplier is neither allowed to refer to business relations on advertising material, brochures, etc. nor to exhibit the products manufactured for Sachtleben Pigments Oy. 9.3 The Supplier shall also commit his sub-suppliers to follow this provision Export Control 10.1 The Supplier commits himself to comply with all applicable export control, customs and foreign trade regulations The Supplier shall provide Sachtleben Pigments Oy all necessary information under foreign trade and pay- 6

7 ments legislation for import etc. (e.g. article number, country of origin) in the order confirmation or with the delivery of the order at the latest. 11. Käyttöoikeudet 11.1 Sachtleben Pigments Oy:llä on yksinomainen, peruuttamaton, ehdoton ja siirtokelpoinen oikeus käyttää haluamallaan tavalla tämän sopimuksen perusteella toimitettuja palveluita ja tuotteita Sachtleben Pigments Oy:llä on oikeus - muuttaa - kopioida - varmuuskopioida sähköisesti - julkaista sähköisessä mediassa (Internet) - julkaista ja - kaupallistaa sopimuksen mukaiset tuotteet Ellei sopimuksesta muuta johdu, Sachtleben Pigments Oy:llä ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on ajallisesti, alueellisesti sekä keinovalikoimansa puolesta rajoittamaton oikeus hyödyntää sopimuksen mukaisia tuotteita Toimittaja vakuuttaa, että kolmansilla osapuolilla ei ole minkäänlaisia oikeuksia suoritettuihin palveluihin tai toimitettuihin tuotteisiin liittyen. Tämä vakuutus koskee myös alihankkijoiden tai Toimittajan nykyisten tai entisten työntekijöiden suorittamia tehtäviä tai tuottamia tuotteita. 12. Ylivoimainen este Ennalta arvaamattomat poikkeukselliset olosuhteet, joita ei voida laskea minkään osapuolen aiheuttamiksi vapauttavat Sachtleben Pigments Oy:n velvollisuudesta hyväksyä sopimuksen mukainen suoritus olosuhteiden vallitessa. Jos olosuhteista johtuva viivästys jatkuu yli kuusi (6) viikkoa, molemmilla osapuolilla on oikeus irtisanoa sopimus jos ylivoimainen este vaikutta sopimusvelvollisuuksien täyttämiseen. Kaikki lisävaatimukset ovat tehottomia. 13. Energiatehokkuus 13.1 Toimittaja vastaa siitä, että sen tuotanto on ympäristöystävällistä ja energiatehokasta, ja että se noudattaa kulloinkin voimassa olevaa EU lainsäädäntöä ja eurooppalaisia standardeja. Sachtleben Pigments Oy suosii EN ISO ja EN ISO sertifioituja Toimittajia Sachtleben Pigments Oy kiinnittää huomiota energiatehokkuuskriteereihin arvioidessaan tuotteita, tarvikkeita tai palveluita. 11. Usage Rights 11.1 Sachtleben Pigments Oy has the exclusive, irrevocable, unconditionally and transferable right to use the services, goods and products provided by the Supplier under the contract in any type of use Sachtleben Pigments Oy also has the right - to change - to duplicate - to backup in electronic archives (databases) - to use in electronic media (Internet) - to publish and - to commercialize the products created Unless otherwise provided in the contract Sachtleben Pigments Oy or with Sachtleben Pigments Oy affiliated companies is / are allowed to make use of the work products unlimited by time, space and media The Supplier assures, that the rendered services are free of third-party rights and that this also applies as the case may be for services rendered by non-permanent employees or subcontractors. 12. Force Majeure Unforseeable exceptional occurrences that no party is responsible for release the Sachtleben Pigments Oy from the obligation of acceptance of performance for the period and scope of the disturbance. If the consequential delay arrests more than six (6) weeks both parties are entitled to rescind from the contract. Any further claims are precluded. 13. Energy Efficiency 13.1 The Supplier ensures an environmentally compatible and energy efficiently production of the products according to the European directives and standards as amended from time to time. Suppliers certified to EN ISO and EN ISO will receive preferential 7

8 14. Muuta 14.1 Toimituksen suorituspaikkana pidetään tilauksessa vastaanottopaikaksi mainittua paikkaa. Sopimusta koskevat riidat ratkaistaan Suomen lakia soveltaen Suomessa, Satakunnan käräjäoikeudessa Toimittaja voi siirtää sopimuksen mukaiset velvollisuutensa tai oikeutensa kolmansille vain Sachtleben Pigments Oy:n antaman kirjallisen suostumuksen perusteella Sachtleben Pigments Oy voi purkaa sopimuksen vielä täyttämättömiltä osiltaan, jos Toimittaja asetetaan yrityssaneerausmenettelyyn, konkurssiin tai Toimittajaan kohdistuu ulosottotoimenpiteitä Palveluiden Toimittajan on toimitettava Sachtleben Pigments Oy:lle kaikki Lain tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (tilaajavastuulaki) mukaiset asiakirjat ja selvitykset. Jos asiakirjoja ja selvityksiä ei toimiteta, Sachtleben Pigments Oy voi välittömästi purkaa sopimuksen 14.5 Jos jokin tämän sopimuksen kohta ei päde, sopimus on edelleen muilta osiltaan voimassa. Sachtleben Pigments Oy, Pori, Suomi, Maaliskuu 2015 treatment by Sachtleben Pigments Oy Sachtleben Pigments Oy points to the fact that the energy efficiency criterions will be respected in the evaluation of products, goods and services. 14. Miscellaneous 14.1 The place of fulfillment is the receiving office specified in the order. The place of jurisdiction is district court of Satakunta, Finland. The law of Finland shall apply Rights and obligations of the Supplier may only be transferred to third parties with prior written consent If application is made for insolvency proceedings on the Supplier s assets, Sachtleben Pigments Oy can rescind the unfulfilled part of the contract Providers of services must present the documents as required by the Act on the Contractor s Obligations and Liability when Work is Contracted Out (in Finnish: tilaajavastuulaki). In case the documents are not presented in accordance with the aforementioned act, Sachtleben Pigments Oy has the right to immediately rescind the agreement Should individual provisions of these conditions of purchase be ineffective, the legal provisions shall prevail. Sachtleben Pigments Oy, Pori, Finland, March

Olet vastuussa osaamisestasi

Olet vastuussa osaamisestasi Olet vastuussa osaamisestasi Ohjelmistoammattilaisuuden uudet haasteet Timo Vehmaro 02-12-2015 1 Nokia 2015 Mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Vahva perusosaaminen on kaiken perusta Implementaatio

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10)

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10) RT 80260 EN May 1998 1 (10) AGREEMENT ON BUILDING WORKS This agreement template is based on the General Terms and Conditions of Building Contracts YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-7, KH X4-00241.

Lisätiedot

2017/S Contract notice. Supplies

2017/S Contract notice. Supplies Supplies 153936 2017 25/04/2017 S80 - - Supplies - Contract notice - Open procedure I. II. III. IV. VI. -: Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products 2017/S 080-153936 Contract notice

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Finland Tender Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Tarjoukset 6.5.2011 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

Lisätiedot

Hinnasto 2015 Price list

Hinnasto 2015 Price list www.koja.fi Rakennusten ilmankäsittelytuotteet Air handling products for buildings Hinnasto 2015 Price list Hintaryhmä 1 / Price group 1 -huippuimuri / Roof Extractor HiFEK-huippuimuri Uninsulated Roof

Lisätiedot

Yhteisön sisäisessä kaupassa käytössä olevien hankkijan ilmoitusten tekstit suomeksi ja englanniksi

Yhteisön sisäisessä kaupassa käytössä olevien hankkijan ilmoitusten tekstit suomeksi ja englanniksi Yhteisön sisäisessä kaupassa käytössä olevien hankkijan ilmoitusten tekstit suomeksi ja englanniksi LIITE I Hankkijan ilmoitus tuotteista, joilla on etuuskohteluun oikeuttava alkuperäasema ILMOITUS Hankkijan

Lisätiedot

Yhteisön sisäisessä kaupassa käytössä olevien hankkijan ilmoitusten tekstit suomeksi ja englanniksi

Yhteisön sisäisessä kaupassa käytössä olevien hankkijan ilmoitusten tekstit suomeksi ja englanniksi 1 (8) Yhteisön sisäisessä kaupassa käytössä olevien hankkijan ilmoitusten tekstit suomeksi ja englanniksi 1) LÄHETYSKOHTAINEN HANKKIJAN ILMOITUS ALKUPERÄTUOTTEILLE (suomenkielinen malli) Hankkijan ilmoitus,

Lisätiedot

TSSFI 07/2015. Yleiset myynti- ja toimitusehdot Trelleborg Sealing Solutions Finland Oy, Perintötie 2 C, 01510 Vantaa

TSSFI 07/2015. Yleiset myynti- ja toimitusehdot Trelleborg Sealing Solutions Finland Oy, Perintötie 2 C, 01510 Vantaa 1 Soveltamisalue TSSFI 07/2015 Yleiset myynti- ja toimitusehdot Trelleborg Sealing Solutions Finland Oy, Perintötie 2 C, 01510 Vantaa 1.1 Nämä myynti- ja toimitusehdot koskevat TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS

Lisätiedot

Tutkimuslääkkeiden GMP. Fimea Pirjo Hänninen

Tutkimuslääkkeiden GMP. Fimea Pirjo Hänninen Tutkimuslääkkeiden GMP Fimea 17.1.2017 Pirjo Hänninen Kliinisiä lääketutkimuksia koskeva EU:n asetus Regulation (EU) No 536/2014 Hyväksytty 16.4.2014 (voimaan 28.5. 2016) Kumoaa nykyisen lääketutkimusdirektiivin

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

ETELÄESPLANADI 2 00130 HELSINKI

ETELÄESPLANADI 2 00130 HELSINKI 00130 HELSINKI MODERNIA TOIMISTOTILAA Noin VUOKRATAAN Ainutlaatuinen tilaisuus vuokrata huipputason Helsingin näköalapaikalta Toimi pian! Lisätietoja KALLE JASKARA Myyntijohtaja +358 50 324 0404 kalle.jaskara@tkoy.fi

Lisätiedot

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Ø Rotarypiiri myöntää stipendejä sille osoitettujen hakemusten perusteella ensisijaisesti rotaryaatteen mukaisiin tarkoituksiin. Ø Stipendejä myönnetään

Lisätiedot

Efficiency change over time

Efficiency change over time Efficiency change over time Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 14.11.2007 Contents Introduction (11.1) Window analysis (11.2) Example, application, analysis Malmquist index (11.3) Dealing with panel

Lisätiedot

POSTI OY:N ETÄKAUPAN TOIMITUSEHDOT SUOMI

POSTI OY:N ETÄKAUPAN TOIMITUSEHDOT SUOMI 1 (5) POSTI OY:N ETÄKAUPAN TOIMITUSEHDOT SUOMI TERMS OF DELIVERY OF POSTI OY S DISTANCE SELLING ENGLISH 2 (5) POSTI OY:N ETÄKAUPAN TOIMITUSEHDOT 1. Soveltamisala ja voimassaolo Näitä sopimusehtoja sovelletaan

Lisätiedot

Lääkkeiden hyvät jakelutavat estämässä lääkeväärennösten pääsyä laillisiin jakelukanaviin. Sidosryhmätilaisuus Fimea Anne Junttonen

Lääkkeiden hyvät jakelutavat estämässä lääkeväärennösten pääsyä laillisiin jakelukanaviin. Sidosryhmätilaisuus Fimea Anne Junttonen Lääkkeiden hyvät jakelutavat estämässä lääkeväärennösten pääsyä laillisiin jakelukanaviin Sidosryhmätilaisuus Fimea 6.5.2013 Anne Junttonen Lääkkeiden hyvät jakelutavat Lääkeaineiden hyvät jakelutavat

Lisätiedot

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 Chapter 2.4 Jukka Räisä 1 WATER PIPES PLACEMENT 2.4.1 Regulation Water pipe and its

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy : Palvelimet ja kytkin

Kansallinen hankintailmoitus: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy : Palvelimet ja kytkin Finland Tender Kansallinen hankintailmoitus: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy : Palvelimet ja kytkin Tarjoukset 8.4.2011 klo 12.00 mennessä osoitteeseen: Tarjous: Palvelimet ja kytkin, Janne Strömberg, MAMK.Satu

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Rekisterinpitäjä. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa. Rekisterin nimi. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriseloste. Rekisterinpitäjä. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa. Rekisterin nimi. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Rekisteriseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10. Rekisterinpitäjä Anders Manager Oy Aurakatu 12 B 20100 Turku Y-tunnus: 1024785-9 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa Matias Mäenpää +358 (0)45

Lisätiedot

Festo Online Shop käyttöohje. www.festo.fi

Festo Online Shop käyttöohje. www.festo.fi Festo Online Shop käyttöohje www.festo.fi Festo Online Shop käyttöohje Oletko jo tutustunut Festo Online Shopiin? Kannattaa rekisteröityä Online shop käyttäjäksi: Voit tarkistaa hintoja ja toimitusaikoja

Lisätiedot

Sisävesidirektiivin soveltamisala poikkeussäännökset. Versio: puheenjohtajan ehdotus , neuvoston asiakirja 8780/16.

Sisävesidirektiivin soveltamisala poikkeussäännökset. Versio: puheenjohtajan ehdotus , neuvoston asiakirja 8780/16. Sisävesidirektiivin soveltamisala poikkeussäännökset Versio: puheenjohtajan ehdotus 13.5.2016, neuvoston asiakirja 8780/16. Artikla 2 1. This Directive applies to deck crew members, radio operators, liquefied

Lisätiedot

Hinnasto 2017 Price list

Hinnasto 2017 Price list www.koja.fi Rakennusten ilmankäsittelytuotteet Air handling products for buildings Hinnasto 2017 Price list Hintaryhmä 1 / Price group 1 -huippuimuri / Roof Extractor Eristämätön HiFEK-huippuimuri Uninsulated

Lisätiedot

SONY EUROPE LIMITED - MUIDEN KUIN SONYN TUOTTEIDEN JA PALVELUIDEN HANKINTASOPIMUSEHDOT

SONY EUROPE LIMITED - MUIDEN KUIN SONYN TUOTTEIDEN JA PALVELUIDEN HANKINTASOPIMUSEHDOT SONY EUROPE LIMITED - MUIDEN KUIN SONYN TUOTTEIDEN JA PALVELUIDEN HANKINTASOPIMUSEHDOT - Suomi SONY EUROPE LIMITED - TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE OF NON SONY PRODUCTS AND SERVICES - English SONY EUROPE

Lisätiedot

Rekisteröiminen - FAQ

Rekisteröiminen - FAQ Rekisteröiminen - FAQ Miten Akun/laturin rekisteröiminen tehdään Akun/laturin rekisteröiminen tapahtuu samalla tavalla kuin nykyinen takuurekisteröityminen koneille. Nykyistä tietokantaa on muokattu niin,

Lisätiedot

LX 70. Ominaisuuksien mittaustulokset 1-kerroksinen 2-kerroksinen. Fyysiset ominaisuudet, nimellisarvot. Kalvon ominaisuudet

LX 70. Ominaisuuksien mittaustulokset 1-kerroksinen 2-kerroksinen. Fyysiset ominaisuudet, nimellisarvot. Kalvon ominaisuudet LX 70 % Läpäisy 36 32 % Absorptio 30 40 % Heijastus 34 28 % Läpäisy 72 65 % Heijastus ulkopuoli 9 16 % Heijastus sisäpuoli 9 13 Emissiivisyys.77.77 Auringonsuojakerroin.54.58 Auringonsäteilyn lämmönsiirtokerroin.47.50

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa

Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa Tutkimusasiamies Kaisa Männikkö Tutkimus- ja innovaatiopalvelut Suomen Akatemian projektit Suomen Akatemia kehottaa avoimeen tieteelliseen

Lisätiedot

AppleCare Protection Plan

AppleCare Protection Plan AppleCare Protection Plan for ipad Getting Started Guide Contents 5 English 41 Svenska 57 Suomi 75 Dansk 91 Norsk AppleCare Protection Plan for ipad Fact Sheet Service and support from the people who

Lisätiedot

KONEISTUSKOKOONPANON TEKEMINEN NX10-YMPÄRISTÖSSÄ

KONEISTUSKOKOONPANON TEKEMINEN NX10-YMPÄRISTÖSSÄ KONEISTUSKOKOONPANON TEKEMINEN NX10-YMPÄRISTÖSSÄ https://community.plm.automation.siemens.com/t5/tech-tips- Knowledge-Base-NX/How-to-simulate-any-G-code-file-in-NX- CAM/ta-p/3340 Koneistusympäristön määrittely

Lisätiedot

The customer s right to rescind the contract without any particular reason: a) No later than 28 days before the commencement of

The customer s right to rescind the contract without any particular reason: a) No later than 28 days before the commencement of VAVESAAREN TILA VAVESAARI FARM Maaseutumatkoja koskevat sopimusehdot Contractual terms concerning rural tourism 1. Soveltamisala Section 1 Scope of application Näitä ehtoja sovelletaan maaseutumatkaa koskevaan

Lisätiedot

TSSFI 09/2016. Yleiset myynti- ja toimitusehdot Trelleborg Sealing Solutions Finland Oy, Äyritie 12 B, Vantaa

TSSFI 09/2016. Yleiset myynti- ja toimitusehdot Trelleborg Sealing Solutions Finland Oy, Äyritie 12 B, Vantaa 1 Soveltamisalue TSSFI 09/2016 Yleiset myynti- ja toimitusehdot Trelleborg Sealing Solutions Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa 1.1 Nämä myynti- ja toimitusehdot koskevat TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 2008/0101(CNS) 2.9.2008 TARKISTUKSET 9-12 Mietintöluonnos Luca Romagnoli (PE409.790v01-00) ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Capacity Utilization

Capacity Utilization Capacity Utilization Tim Schöneberg 28th November Agenda Introduction Fixed and variable input ressources Technical capacity utilization Price based capacity utilization measure Long run and short run

Lisätiedot

Tork Paperipyyhe. etu. tuotteen ominaisuudet. kuvaus. Väri: Valkoinen Malli: Vetopyyhe

Tork Paperipyyhe. etu. tuotteen ominaisuudet. kuvaus. Väri: Valkoinen Malli: Vetopyyhe etu Monikäyttöpaperi hoitaa useimmat pyyhintätehtävät Sopiva lasipintojen pyyhintään Sopii käsien kuivaamiseen Elintarvikekäyttöön hyväksytty Tork Easy Handling, pakkaus, jota on helppo kantaa mukana,

Lisätiedot

Installation instruction PEM

Installation instruction PEM Installation instruction ASENNUSOHJE PEM1032 2010-02 SURGE ARRESTER SET FOR POLE MOUNT TRANSFORMER YLIJÄNNITESUOJASETTI PYLVÄSMUUNTAJALLE ENGLISH SUOMI 2/8 PEM1032 2010-02 ENGLISH GENERAL INFORMATION -

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX Hankinta: USB-muistitikut sähköiseen ylioppilaskokeeseen, dnro 1/221/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1, SOPIMUSEHDOT SOPIMUS USB-MUISTITIKKUJEN TOIMITTAMISESTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta

Lisätiedot

Karkaavatko ylläpitokustannukset miten kustannukset ja tuotot johdetaan hallitusti?

Karkaavatko ylläpitokustannukset miten kustannukset ja tuotot johdetaan hallitusti? For professional use only Not for public distribution Karkaavatko ylläpitokustannukset miten kustannukset ja tuotot johdetaan hallitusti? 08.02.2012 Jyrki Merjamaa, Head of Asset Management Aberdeen Asset

Lisätiedot

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016 Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Wallstreet lyhyesti Perustettu vuonna 2006, SiPa toimilupa myönnetty 3/2014 Täysin kotimainen,

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

This notice in TED website:

This notice in TED website: 1 / 6 This notice in TED website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:408042-2017:text:en:html -Vantaa: Health and social work services 2017/S 198-408042 Social and other specific services public contracts

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Tampereen kaupunki : Ulkoalueiden hoito

Kansallinen hankintailmoitus: Tampereen kaupunki : Ulkoalueiden hoito Finland Tender Kansallinen hankintailmoitus: en kaupunki : Ulkoalueiden hoito Tarjoukset 12.4.2011 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: en kaupunki, kirjaamo TRE:2707/02.07.01/2011 PL 487 33101 Hankintayksikön

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy : Neuropsykiatrinen valmentaja -koulutukset (3)

Kansallinen hankintailmoitus: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy : Neuropsykiatrinen valmentaja -koulutukset (3) Finland Tender Kansallinen hankintailmoitus: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy : Neuropsykiatrinen valmentaja -koulutukset (3) Tarjoukset 5.4.2011 klo 12.00 mennessä osoitteeseen: TARJOUS: Neuropsykiatrinen

Lisätiedot

v INSTA-CERT Name and address of certificate holder Uponor Infra Oy Kouvolantie 365, PO Box 21 15561 Nastola Finland CERTIFICATE Date of valid edition No. 23-05-2017 2003 Date of first issue 16-06-2005

Lisätiedot

. LIFE+ HAKEMUKSEN VA V L A M L I M ST S E T L E U L 1

. LIFE+ HAKEMUKSEN VA V L A M L I M ST S E T L E U L 1 . LIFE+ HAKEMUKSEN VALMISTELU 1 HAKULOMAKKEET Hakulomakkeet on jaettu kolmeen osaan: Hallinnolliset A-lomakkeet Tekniset B- ja C-lomakkeet Taloudelliset (F) lomakkeet HALLINNOLLISET (A) LOMAKKEET 2011

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.4-0-201505291153 Pekka Muhonen 8/12/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes

Lisätiedot

AppleCare Protection Plan

AppleCare Protection Plan AppleCare Protection Plan for Apple TV Getting Started Guide Contents 5 English 45 Svenska 63 Suomi 83 Dansk 101 Norsk AppleCare Protection Plan for Apple TV Fact Sheet Service and support from the people

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

AppleCare Protection Plan. Getting Started Guide

AppleCare Protection Plan. Getting Started Guide AppleCare Protection Plan Getting Started Guide Contents 5 English 45 Svenska 63 Suomi 83 Dansk 101 Norsk AppleCare Protection Plan Fact Sheet Service and support from the people who know your Mac best

Lisätiedot

http://www.symantec.com/content/en/uk/about/procurement/procurement_tacfin.html

http://www.symantec.com/content/en/uk/about/procurement/procurement_tacfin.html Page 1 of 7 YLEISTÄ 1. SYMANTEC YLEISET MÄÄRÄYKSET JA EHDOT ("Yleiset Ehdot") koskevat kaikkia Ostajan ja Myyjän allekirjoittamia ostoon liittyviä asiakirjoja ("Ostoasiakirjat") ja Ostomääräyksiä ( Ostomääräys

Lisätiedot

SIJOITUSRISKIEN TARKASTELU 1/2 1

SIJOITUSRISKIEN TARKASTELU 1/2 1 Disclaimer This material has been prepared by Sunduka Oy, a Finnish limited liability company (the Company ), solely for the purpose of providing prospective investors with general financial and other

Lisätiedot

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ.

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ. 1. SOVELTAMISALA Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan elinkeinonharjoittajien väliseen Palveluiden kauppaan. Näitä ehtoja sovelletaan, elleivät osapuolet ole toisin sopineet. 2. MÄÄRITELMÄT Dokumentaatio

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

3 Määritelmät. 22) ihmiskaupalla rikoslain (39/1889) 25 luvun 3 ja 3 a :ssä tarkoitettua ihmiskauppaa ja törkeää ihmiskauppaa;

3 Määritelmät. 22) ihmiskaupalla rikoslain (39/1889) 25 luvun 3 ja 3 a :ssä tarkoitettua ihmiskauppaa ja törkeää ihmiskauppaa; Tässä laissa tarkoitetaan: 3 Määritelmät 21) rajatarkastusviranomaisella rajavartiolaitosta ja muuta viranomaista, jolla on oikeus rajavartiolaissa (578/2005) tarkoitetun rajatarkastuksen tekemiseen; 22)

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

1. YLEISET EHDOT / GENERAL PRINCIPLES

1. YLEISET EHDOT / GENERAL PRINCIPLES UNIVAR (POHJOISMAIDEN TOIMITUKSET) MYYNTIEHDOT UNIVAR (NORDICS DELIVERIES) CONDITIONS OF SALE Näissä ehdoissa Myyjä viittaa UNIVAR BV:hen ja Ostaja yksittäiseen yritykseen tai yhtiöön, jolle kustannusarvio

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Savon koulutuskuntayhtymä : Plasma- ja kaasuleikkauskone/kone- ja metalliala

Kansallinen hankintailmoitus: Savon koulutuskuntayhtymä : Plasma- ja kaasuleikkauskone/kone- ja metalliala Finland Tender Kansallinen hankintailmoitus: Savon koulutuskuntayhtymä : Plasma- ja kaasuleikkauskone/kone- ja metalliala Tarjoukset 11.4.2011 klo 12.00 mennessä osoitteeseen: Savon koulutuskuntayhtymä

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

The CCR Model and Production Correspondence

The CCR Model and Production Correspondence The CCR Model and Production Correspondence Tim Schöneberg The 19th of September Agenda Introduction Definitions Production Possiblity Set CCR Model and the Dual Problem Input excesses and output shortfalls

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-INSTRUMENT OY has generate new consistency transmitter with blade-system to meet high technical requirements in Pulp&Paper industries. Insurmountable advantages are

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.x. Version 0.2 Pekka Muhonen 2/10/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes Contents

Lisätiedot

Ohjeita API:en tuontiin EU alueelle. GMP tilaisuus FIMEA

Ohjeita API:en tuontiin EU alueelle. GMP tilaisuus FIMEA Ohjeita API:en tuontiin EU alueelle GMP tilaisuus FIMEA 19.11.2013 Euroopan komissio on julkaissut uusia ohjeita API:ien (Active Pharmaceutical Ingredients) tuontiin EU-alueelle. Uudet ohjeet tulevat voimaan

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Taivalkosken kunta : Kausitarjous maanrakennuskoneista ja kiviainesten toimittamisesta kunnalle

Kansallinen hankintailmoitus: Taivalkosken kunta : Kausitarjous maanrakennuskoneista ja kiviainesten toimittamisesta kunnalle Finland Tender Kansallinen hankintailmoitus: Taivalkosken kunta : Kausitarjous maanrakennuskoneista ja kiviainesten toimittamisesta kunnalle Tarjoukset 6.4.2011 klo 12.00 mennessä osoitteeseen: Taivalkosken

Lisätiedot

16. Allocation Models

16. Allocation Models 16. Allocation Models Juha Saloheimo 17.1.27 S steemianalsin Optimointiopin seminaari - Sks 27 Content Introduction Overall Efficienc with common prices and costs Cost Efficienc S steemianalsin Revenue

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2000 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 2000 N:o 55 SISÄLLYS N:o Sivu 55 Tasavallan presidentin asetus otsonikerrosta heikentäviä

Lisätiedot

Väite Argument "Yhteiskunnan velvollisuus on tarjota virkistysalueita ja -palveluita." "Recreation sites and service

Väite Argument Yhteiskunnan velvollisuus on tarjota virkistysalueita ja -palveluita. Recreation sites and service Olisiko vastaaja valmis maksamaan... Would the respondent be willing to pay for... Luonto-opastuksesta Nature guide services Autiotuvan käytöstä Use of wilderness huts Tulipaikan käytöstä (polttopuut,

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

Tietoturva ja johdon vastuu

Tietoturva ja johdon vastuu Tietoturva ja johdon vastuu Jan Lindberg & Mika J. Lehtimäki 21.1.2014 18.10.2011 1 Esityksen rakenne Tietoturvalainsäädännön nykytila Vahingonkorvausvastuun rakenne Vastuu yhtiölle Vastuu kolmansille

Lisätiedot

Equality of treatment Public Services

Equality of treatment Public Services Equality of treatment Public Services Providing high-quality Public Services in Europe based on the values of Protocol 26 (TFEU), Warsaw 12.10.2012 Kristian Siikavirta, Doctor of Law 18.10.2012 1 University

Lisätiedot

4x4cup Rastikuvien tulkinta

4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Control point picture guidelines Päivitetty kauden 2010 sääntöihin Updated for 2010 rules Säännöt rastikuvista Kilpailijoiden tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen,

Lisätiedot

7.4 Variability management

7.4 Variability management 7.4 Variability management time... space software product-line should support variability in space (different products) support variability in time (maintenance, evolution) 1 Product variation Product

Lisätiedot

Skanskan vakiosopimusehdot materiaalihankinnassa

Skanskan vakiosopimusehdot materiaalihankinnassa Skanskan vakiosopimusehdot materiaalihankinnassa 1.9.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOPIMUSASIAKIRJAT... 2 1.1 Ehtojen tulkinta... 2 1.2 Tarjous... 2 1.3 Sopimusasiakirjojen pätevyysjärjestys... 2 2. MYYJÄN

Lisätiedot

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1256 2010-2 SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI GB GENERAL INFORMATION - Check that the kit is suitable for the cable type. - Check the materials listed in the bill of materials

Lisätiedot

BLOCKCHAINS AND ODR: SMART CONTRACTS AS AN ALTERNATIVE TO ENFORCEMENT

BLOCKCHAINS AND ODR: SMART CONTRACTS AS AN ALTERNATIVE TO ENFORCEMENT UNCITRAL EMERGENCE CONFERENCE 13.12.2016 Session I: Emerging Legal Issues in the Commercial Exploitation of Deep Seabed, Space and AI BLOCKCHAINS AND ODR: SMART CONTRACTS AS AN ALTERNATIVE TO ENFORCEMENT

Lisätiedot

The Depository Trust Company IMPORTANT TIME CRITICAL

The Depository Trust Company IMPORTANT TIME CRITICAL The Depository Trust Company IMPORTANT TIME CRITICAL B#: 3191-08 DATE: March 25, 2008 TO: CATEGORY: FROM: ATTENTION: SUBJECT: All Participants Dividends International Services Operations, Reorg & Dividend

Lisätiedot

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Akateemisten asioiden komitea Academic Affairs Committee 11 October 2016 Eija Zitting

Lisätiedot

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta)

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta) SUPERMOTO SM 2013 OULU Lisämääräys ja ohje Oulun Moottorikerho ry ja Oulun Formula K-125ry toivottaa SuperMoto kuljettajat osallistumaan SuperMoto SM 2013 Oulu osakilpailuun. Kilpailu ajetaan karting radalla

Lisätiedot

TILAUSLOMAKE LUOTTOKORTTI / PANKKISIIRTO & RAHOITUS BYAS BODY LIFTER + BYAS BODY RAVINTEET VOIMASSA 16.03.2016 ALKAEN

TILAUSLOMAKE LUOTTOKORTTI / PANKKISIIRTO & RAHOITUS BYAS BODY LIFTER + BYAS BODY RAVINTEET VOIMASSA 16.03.2016 ALKAEN AS KÄTEINEN CASH & RAHOITUS AS.NRO.: TILAUSLOMAKE LUOTTOKORTTI / PANKKISIIRTO & RAHOITUS BYAS BODY LIFTER + BYAS BODY RAVINTEET VOIMASSA 16.03.2016 ALKAEN Asiakassuositteluohjelmaa varten: Suosittelija:

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Teollisuusautomaation tietoturvaseminaari Purchasing Manager, Hydro Lead Buyer, Industrial Control Systems 1 Agenda / esityksen tavoite

Lisätiedot

VUOSI 2015 / YEAR 2015

VUOSI 2015 / YEAR 2015 VUOSI 2015 / YEAR 2015 Kansainvälisen opetuksen ja tutkimustoiminnan kehittäminen Developing international teaching and research activities Rehtorin strateginen rahoitus vuosille 2014-2016 / Strategic

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine 4.1.2018 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve

Lisätiedot

lisensiointiperiaatteet ja e-aineistojen kaukolainaus

lisensiointiperiaatteet ja e-aineistojen kaukolainaus FinElibin lisensiointiperiaatteet ja e-aineistojen kaukolainaus Valtakunnalliset kaukopalvelupäivät Turku 12.5.2011 2011 Tietoasiantuntija Iina Peltonen, Kansalliskirjasto Sisältö 1. FinELib 2. Lisensiointiperiaatteet

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Orimattilan Seudun Terveydenhuollon Kiinteistökuntayhtymä : Orimattilan Terveyskeskus: Sammutusjärjestelmä

Kansallinen hankintailmoitus: Orimattilan Seudun Terveydenhuollon Kiinteistökuntayhtymä : Orimattilan Terveyskeskus: Sammutusjärjestelmä Finland Tender Kansallinen hankintailmoitus: n Seudun Terveydenhuollon Kiinteistökuntayhtymä : n Terveyskeskus: Sammutusjärjestelmä Tarjoukset 9.5.2011 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: n Seudun Terveydenhuollon

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta 1. Hankinnan tausta ja tavoitteet Kyseessä on Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten ja Kokkolan kaupungin

Lisätiedot

Immigration Studying. Studying - University. Stating that you want to enroll. Stating that you want to apply for a course.

Immigration Studying. Studying - University. Stating that you want to enroll. Stating that you want to apply for a course. - University I would like to enroll at a university. Stating that you want to enroll I want to apply for course. Stating that you want to apply for a course an undergraduate a postgraduate a PhD a full-time

Lisätiedot

MasterTop -epoksi- ja polyuretaanivärit

MasterTop -epoksi- ja polyuretaanivärit Värikartta 2015 2 Värikartat MasterTop -epoksi- ja polyuretaanivärit MasterTop BC 325 N ja BC 375 N -pinnoitteet, huomioi poikkeukset! MasterTop BC 325 N ja BC 375 N VARASTOVÄRIT, muut värit tilausvärejä!

Lisätiedot

Flintin yleiset myyntiehdot ( Myyjä ) Flint Group Finland Oy

Flintin yleiset myyntiehdot ( Myyjä ) Flint Group Finland Oy General Conditions of Sale of Flint ("Seller") 1. Scope of Application 1.1 All sales and deliveries by Seller shall be made exclusively on the basis of these General Conditions of Sale, which shall be

Lisätiedot

Transport services (excl. Waste transport)

Transport services (excl. Waste transport) Transport services (excl. Waste transport) Info Versioon 4 URL http://com.mercell.com/permalink/42972160.aspx Väline hanke ID 203656-2014 Hanke liik Hanke aruanne Dokumendi liik Lepingu sõlmimine Hankemenetlus

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

MasterTop -epoksi- ja polyuretaanipinnoitteet

MasterTop -epoksi- ja polyuretaanipinnoitteet Värikartat 2014 2 Värikartat MasterTop -epoksi- ja polyuretaanipinnoitteet MasterTop BC 325 ja BC 375 -pinnoitteet, huomioi poikkeukset! MasterTop BC 372, 1110 ja 1700 -pinnoitteet MasterTop BC 325 ja

Lisätiedot

Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry

Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry www.pwc.com Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry Urheilujuridiikan päivä Juha Laitinen Yleishyödyllinen yhteisö (TVL 22 ) 1) Toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi -

Lisätiedot

TAMPERE DREAM HOSTEL OY, YLEISET VARAUS JA PERUUTUSEHDOT TAMPERE DREAM HOSTEL OY, TERMS OF BOOKING

TAMPERE DREAM HOSTEL OY, YLEISET VARAUS JA PERUUTUSEHDOT TAMPERE DREAM HOSTEL OY, TERMS OF BOOKING TAMPERE DREAM HOSTEL OY, YLEISET VARAUS JA PERUUTUSEHDOT 11.02.2013 Tervetuloa nauttimaan kansainvälisestä tunnelmasta Dream Hostelliin! Sovellamme Majoitus ja Ravintolapalvelut Ry Maran ohjeistamia Majoitusliikkeiden

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: HAAGA-HELIA Oy Ab : HAAGA-HELIA Oy Ab: Pasilan aktiivilaitteet 2011

Kansallinen hankintailmoitus: HAAGA-HELIA Oy Ab : HAAGA-HELIA Oy Ab: Pasilan aktiivilaitteet 2011 Finland Tender Kansallinen hankintailmoitus: HAAGA-HELIA Oy Ab : HAAGA-HELIA Oy Ab: Pasilan aktiivilaitteet 2011 Tarjoukset 11.4.2011 klo 12.00 mennessä osoitteeseen: Hankinnat 110322Johanna Virkanen Puh.

Lisätiedot

Rakennusten ilmankäsittelytuotteet Air handling products for buildings. Hinnasto2014. Price List

Rakennusten ilmankäsittelytuotteet Air handling products for buildings. Hinnasto2014. Price List Rakennusten ilmankäsittelytuotteet Air handling products for buildings Hinnasto2014 Price List -huippuimuri / Roof Extractor Hintaryhmä 1 Price group 1 Eristämätön -huippuimuri Uninsulated Roof Extractor

Lisätiedot

Etämyynnin asema lainsäädännössä

Etämyynnin asema lainsäädännössä Etämyynnin asema lainsäädännössä Etämyyntiseminaari elintarvikealan valvojille ja toimijoille Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Elintarvikelainsäädännön päämääränä on kuluttajien etujen suojeleminen!

Lisätiedot