Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "http://www.symantec.com/content/en/uk/about/procurement/procurement_tacfin.html"

Transkriptio

1 Page 1 of 7 YLEISTÄ 1. SYMANTEC YLEISET MÄÄRÄYKSET JA EHDOT ("Yleiset Ehdot") koskevat kaikkia Ostajan ja Myyjän allekirjoittamia ostoon liittyviä asiakirjoja ("Ostoasiakirjat") ja Ostomääräyksiä ( Ostomääräys ). Ostomääräys on Ostajan tarjous ostaa ostomääräyksessä eritellyt tavarat, palvelut tai muut tuotteet ("Tuotteet") näiden Yleisten Ehtojen mukaisesti. Myyjä voi hyväksyä tällaisen tarjouksen joko (1) lupaamalla toimittaa Tuotteet tai muuten toimia Ostomääräyksen mukaisesti, (2) toimittamalla jotkin tai kaikki Tuotteet tai alkamalla muuten toimia Ostomääräyksen mukaisesti tai (3) lähettämällä Ostajalle tilausvahvistuksen. TILAUKSEN HYVÄKSYMINEN RAJOITTUU NIMENOMAISESTI NÄISSÄ YLEISISSÄ EHDOISSA, OSTOMÄÄRÄYKSESSÄ JA SOVELLETTAVISSA OSTOASIAKIRJOISSA OLEVIIN EHTOIHIN. OSTAJA KIISTÄÄ KAIKKI MYYJÄN TEKEMÄT, TÄMÄN TARJOUKSEN HYVÄKSYMISEEN TAI VAHVISTAMISEEN LIITTYVÄT EHDOT, JOTKA POIKKEAVAT NÄISTÄ YLEISISTÄ EHDOISTA, OSTOMÄÄRÄYKSESTÄ TAI SOVELLETTAVASTA OSTOASIAKIRJASTA TAI JOTKA EIVÄT SISÄLLY NIIHIN. KAIKKI TÄLLAISET YLIMÄÄRÄISET TAI POIKKEAVAT EHDOT, JOTKA SISÄLTYVÄT MYYJÄN TEKEMÄÄN OSTOMÄÄRÄYKSEN HYVÄKSYMISEEN TAI VAHVISTAMISEEN, MUKAAN LUKIEN KAIKKI MYYJÄN TEKEMÄT TUOTTEITA KOSKEVAT EHDOTUKSET, JOTKA ON VASTAANOTETTU JOKO OSTOMÄÄRÄYKSEN PÄIVÄMÄÄRÄÄ ENNEN TAI SEN JÄLKEEN, JÄTETÄÄN HUOMIOIMATTA, ELLEI OSTAJA NIMENOMAISESTI JA KIRJALLISESTI OLE HYVÄKSYNYT NÄITÄ EHTOJA. JOS MINKÄ TAHANSA OSTOMÄÄRÄYKSEN TAI OSTOASIAKIRJAN EHDOT OVAT RISTIRIIDASSA NÄIDEN YLEISTEN EHTOJEN KANSSA, SOVELTAMISJÄRJESTYKSESSÄ OVAT ENSIMMÄISENÄ OSTOMÄÄRÄYKSEN EHDOT, SEN JÄLKEEN MINKÄ TAHANSA SOVELLETTAVISSA OLEVAN OSTOASIAKIRJAN EHDOT JA SEN JÄLKEEN NÄMÄ YLEISET EHDOT. 2. Myyjä ei saa siirtää Ostomääräystä ilman Ostajan etukäteistä kirjallista suostumusta. HINNAT JA VEROT 3. Ellei toisin ole määrätty, Ostomääräyksessä olevien Tuotteiden hinnat ovat se kokonaissumma, jonka Ostaja täytyy maksaa Tuotteista. Ellei toisin ole määrätty, hinnat sisältävät rajoituksetta kaikki toimitus-, pakkaus- ja käsittelykulut ja kuljetuksen aikaiset vakuutuskulut. 4. Ellei toisin ole määrätty, Ostomääräyksen tai Ostoasiakirjan hinnat sisältävät kaikki sovellettavat tuontiverot, käyttö- tai lisenssimaksut sekä muut verot, mutta ne eivät sisällä arvonlisäveroa. PAKKAUS JA TOIMITUS 5. Myyjän vastuulla on pakata tavarat siten, että niillä on riittävä suoja syöpymistä, huonontumista ja fyysisiä vaurioita vastaan niin kuljetuksen aikana kuin Tuotteiden myöhemmässä säilytyksessä yleisesti hyväksyttyjen kauppatapojen mukaisesti. Näin tehdessään Myyjä noudattaa kaikkia sovellettavia lakeja ja valtiollisia määräyksiä ja toimittaa kaikki tarvittavat ympäristömääräysten mukaiset säilytysohjeet. 6. Myyjä merkitsee kaikki kuljetuslaatikot, jotta sisältö selviää avaamatta, ja liittää jokaisen kuljetuslaatikon mukaan pakkausluettelon, josta selviää sisältö. Kyseessä olevan Ostomääräyksen numeron täytyy näkyä kaikissa pakkausluetteloissa, konossementeissä ja muissa lähetysasiakirjoissa. Kaikki lähetykset on merkittävä joko täydellisiksi tai osittaisiksi kaikkien tilattujen Tuotteiden osalta. 7. Myyjä lähettää Tuotteet Ostajan Ostomääräyksessä määrittämän ajan kuluessa. Jos Ostaja ei ole määrittänyt toimitusmenetelmää, myyjä voi soveltaa toimitusehtoa CIP (INCOTERMS 2000) ja toimittaa Tuotteet Ostajan liikepaikkaan oikea-aikaisesti. Kaikki tässä Ostomääräyksessä määritetyt toimituspäivämäärät ovat sitovia. 8. Kaikkien Tuotteiden omistusoikeus ja vaaranvastuu siirtyy Ostajalle silloin, kun Ostaja tosiasiallisesti vastaanottaa Tuotteet sovitussa luovutuspaikassa. 9. Tuotteita ei saa olla enemmän tai vähemmän kuin tilattu määrä, ja niiden täytyy myös muuten olla kaikkien Ostomääräyksen ja sovellettavien Ostoasiakirjojen ehtojen mukaiset. Jos Myyjä toimittaa

2 Page 2 of 7 tavarat tai palvelut myöhässä, Ostajalla on mahdollisten korvausten vaatimisen lisäksi oikeus ilman muodollista ennakkovaatimusta peruuttaa tilauksen käsittelemättä oleva osa. Ostaja voi palauttaa ylimääräiset tai Ostomääräyksen vastaiset Tuotteet Myyjän kustannuksella. Tuotteen korvaaminen toisella tuotteella tai ylimääräiset maksut eivät ole mahdollisia ilman Ostajan nimenomaista ja kirjallista suostumusta. LASKUTUS JA MAKSUEHDOT 10. Jokaisen toimituksen mukana täytyy olla alkuperäinen lasku, jossa näkyy tuotteen kuvaus, Ostomääräyksen numero kokonaisuudessaan sekä Ostajan kustannuspaikan numero, jos se on merkitty Ostomääräykseen. Laskussa tulee näkyä soveltuvin osin laivauspaikka, täydelliset reittitiedot sekä maksettu rahti. 11. Ellei toisin ole määrätty, maksuehto on 60 päivää netto. Kaikki tämän Ostomääräyksen alaiset maksuajat alkavat joko siitä päivästä, kun Ostaja saa laskun, tai siitä päivästä, kun Ostaja vastaanottaa Tuotteet, kumpi päivämäärä on myöhemmin. Jos laskuun sisältyy maksupäivämäärään perustuva alennus, maksu katsotaan alennuksen kannalta maksetuksi sinä päivänä, kun Ostajan shekki on postitettu. TAKUU JA KORVAUKSET 12. (a) Myyjä myöntää kaikille toimitetuille Tuotteille takuun valmistus- ja materiaalivikoja vastaan; Myyjä takaa, että kaikki toimitetut Tuotteet ovat sovellettavien Ostoasiakirjojen ja Ostomääräyksen vaatimusten mukaisia, mukaan lukien mahdolliset piirustukset ja tekniset tiedot tai Ostajan tai Myyjän toimittamat näytteet; Myyjä myös takaa, että Tuotteissa ei ole suunnitteluvirheitä paitsi, jos Tuotteet on valmistettu Ostajan toimittaman suunnittelun mukaan. Myyjä takaa, että jos Tuotteisiin sisältyy palvelujen suorittamista, nämä palvelut suoritetaan ammattimaisesti ja palvelut suorittaa sellaiset henkilöt, joiden pätevyys vastaa kyseisiä työtehtäviä.(b) Jos mitkä tahansa toimitetut Tuotteet tai suoritetut palvelut eivät vastaa tässä määriteltyjä tai muuten soveltuvia takuita, Ostaja voi halutessaan (i) vaatia Myyjää korvaamaan ilman eri kuluja Ostajalle mahdolliset virheelliset tai sopimusten vastaiset Tuotteet korjaamalla tai korvaamalla tai tekemällä suorituksen uudestaan; tai (ii) palauttamaan nämä vialliset tai sopimusten vastaiset Tuotteet myyjän kustannuksella ja vaatia Myyjältä niiden tilauksen mukainen hinta tai (iii) korjata vialliset tai sopimusten vastaiset Tuotteet ja laskuttaa Myyjältä tämän korjauksenkustannukset. Edellä mainitut toimenpiteet eivät rajoita Ostajan muita keinoja, joita sillä saattaa olla lain, muiden säännösten tai tämän Ostomääräyksen nojalla. Edellä mainittuja toimenpiteitä ei tule pitää toisiaan poissulkevina. Kaikki takuut siirtyvät Ostajalle ja tämän seuraajille, siirronsaajille ja asiakkaille. 13. Myyjä vastaa kustannuksista ja Ostajan pyynnöstä puolustaa Ostajaa ja Ostajan tytäryhtiöitä, johtajia, toimihenkilöitä, työntekijöitä, edustajia ja itsenäisiä alihankkijoita kaikkia korvausvaatimuksia, vahingonkorvausvaatimuksia, vahinkoja, tappioita ja kuluja vastaan, mukaan lukien kohtuulliset asianajokustannukset ja oikeuskulut, jotka syntyvät seuraavista tai niihin liittyen: (a) mikä tahansa näissä Yleisissä Ehdoissa määritetyn Myyjän takuun rikkominen, (b) mikä tahansa Myyjän tai Myyjän työntekijöiden tai edustajien toimi tai laiminlyönti, mukaan lukien, mutta niihin rajoittumatta, sellaiset toimet tai laiminlyönnit, jotka aiheuttavat tai osaltaan aiheuttavat (i) minkä tahansa ruumiillisen vamman, sairauden tai kuoleman, (ii) minkä tahansa vaurion tai tuhon, joka kohdistuu aineelliseen tai aineettomaan omaisuuteen (mukaan lukien tietokoneohjelmat ja -aineistot tai niiden käytön estymisestä aiheutuvat tappiot); tai (iii) minkä tahansa asetuksen, säädöksen tai määräyksen rikkomisen; tai (c) mikä tahansa kolmannen osapuolen oikeuksien rikkominen tai väitetty rikkominen, joka on peräisin kokonaan tai osittain Tuotteiden myynnistä Ostajalle tai Ostajan näihin tuotteisiin liittyvien oikeuksien käytöstä mukaan lukien ja rajoituksetta kaikki väitteet, joiden mukaan Myyjän tai Myyjän asiakkaiden toimesta tapahtuva Tuotteiden käyttö tai myynti rikkovat jotain patenttia (paitsi, jos Tuotteet on valmistettu Ostajan toimittaman suunnittelun mukaan), tekijänoikeutta, tavaramerkkiä, liikesalaisuutta tai muita kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia. 14. Myyjä ylläpitää kaikkia työntekijöitä koskevia, paikallisten tai valtiollisten lakien vaatimia vakuutuksia sekä riittävää vakuutusta suojaamaan itseään ja Ostajaa vaatimuksilta, jotka liittyvät Ostomääräyksiin ja korvauksiin niiden perusteella.

3 Page 3 of 7 TYÖSUORITUS 15. Työskennellessään Ostajan tiloissa Myyjän työntekijät ja edustajat noudattavat Ostajan työaikoja, työsäännöksiä (mukaan lukien luottamuksellisuusvaatimukset) ja loma-aikatauluja. Myyjä vaihtaa Ostajan pyynnöstä pikaisesti kenen tahansa Myyjän työntekijöistä tai edustajista, joka on määrätty suorittamaan mitä tahansa Tuotteisiin sisältyvää palvelua. TYÖTUOTE JA LUOTTAMUKSELLISET TIEDOT 16. Myyjä ei saa poistaa mitään Ostajan omaisuutta Ostajan tiloista ilman Ostajan kirjallista suostumusta. Kaikki Ostomääräyksen mukaan suoritetun työn tulokset, joihin kuuluvat erikoistilauksesta Ostajalle toimitetut Tuotteet ("Räätälöity Tuote"), mukaan lukien muistiot, raportit, asiakirjat, piirustukset, tietokoneohjelmat (lähdekoodi, objektikoodi ja listaukset), keksinnöt, luomukset, teokset, laitteet, maskit, piirimallit, mallit, keskeneräiset ja toimitusvalmiit työt ovat Ostajan yksinomaista omaisuutta, ja Myyjä myöntää Ostajalle kaikki oikeudet, hallintaoikeudet ja omistusoikeudet, mukaan lukien, mutta niihin rajoittumatta, kaikki patenttioikeudet, tekijänoikeudet, piirimallioikeudet, liikesalaisuusoikeudet ja muut omistusoikeudet. Tämän Ostomääräyksen voimassaoloaikana ja sen jälkeen Myyjä avustaa Ostajaa ja sen valtuutettuja kaikin mahdollisin tavoin, Ostajan kustannuksella, dokumentoimaan, varmistamaan, ylläpitämään ja puolustamaan Ostajan eduksi kaikissa maissa kaikkia tekijänoikeuksia, patenttioikeuksia, piirimallioikeuksia, liikesalaisuusoikeuksia ja kaikkia muita Räätälöityihin Tuotteisiin liittyviä yksinoikeuksia. Tuotteiden valmistuttua tai jos Ostomääräys puretaan sitä ennen tai jos Ostaja niin aikaisemmin pyytää, Myyjä toimittaa Ostajalle kaiken Ostajan omaisuuden, joka myyjällä on omistuksessaan tai hallussaan. 17. Myyjä ei tämän Ostomääräyksen voimassaoloaikana tai sen jälkeen, suoraan tai epäsuorasti (a) käytä mitään Ostajan luottamuksellisia tietoja kenenkään muun kuin Ostajan hyväksi tai (b) paljasta mitään Ostajan luottamuksellisia tietoja kenellekään muulle kuin Myyjän työntekijälle tai edustajalle, jonka on sitouduttava kirjallisella sopimuksella suojelemaan näiden tietojen luottamuksellisuutta ja joka tarvitsee näitä tietoja tehtävissään, tai Ostajan työntekijälle. Ostajan luottamukselliset tiedot sisältävät rajoituksetta kaikki Tuotteisiin liittyvät tiedot, jotka Ostaja on toimittanut, ja Räätälöidyn Tuotteen, Ostajan tietotaidon ja kaikki Ostajaa koskevat tiedot, jotka eivät ole yleisessä tiedossa, kolmansien osapuolien Ostajalle paljastamat luottamukselliset tiedot (joko Myyjän tämän Ostomääräyksen mukaisen työsuorituksen aikana hankkimat tai saamat tai Ostajan työntekijöiden luovuttamat) ja Ostomääräyksen ehdot. Luottamuksellisiin tietoihin eivät kuulu tiedot, (a) jotka ovat Myyjän tiedossa sillä hetkellä, kun Ostaja luovuttaa ne Myyjälle, (b) jotka ovat tulleet yleiseen tietoon muuten kuin Myyjän oikeudettoman teon seurauksena, (c) jotka Myyjä on saanut laillisesti kolmannelta osapuolelta, jolla on oikeus luovuttaa kyseiset tiedot tai (d) jotka Myyjä on itsenäisesti kehittänyt ilman liityntää tähän Ostomääräykseen. Kaikkien luottamuksellisten tietojen yksinomainen omistusoikeus säilyy Ostajalla. Myyjä ei saa käyttää mitään näitä luottamuksellisia tietoja muuten kuin mikä on tilapäisesti tarpeen Ostomääräyksen mukaisten velvoitteiden suorittamiseksi. PERUUTTAMINEN 18. Ostajalla on oikeus peruuttaa Ostomääräys kokonaan tai osittain milloin tahansa ilmoittamalla siitä Myyjälle. Tällaisen peruutuksen myötä ainoa korvaus, jonka Myyjä saa Ostajalta, on Ostajan ennen peruutusta mahdollisesti vastaanottamien Tuotteiden hinta. Kaikkia tällaisia Tuotteita käsitellään Ostomääräyksen mukaan samaan tapaan, kuin jos niitä ei olisi peruutettu. 19. Ostaja voi peruuttaa Ostomääräyksen tai kieltäytyä vastaanottamasta Tuotteita ilman kustannuksia Ostajalle, mikäli Tuotteet toimitetaan myöhässä tai jos Myyjä muuten rikkoo Ostomääräyksen mukaisia velvoitteitaan tai jos Ostajan harkinnan mukaan lakot, onnettomuudet tai muut odottamattomat esteet, joihin Ostaja ei voi vaikuttaa, aiheuttaisivat myöhästyneen toimituksen tai muun rikkomuksen. Peruutus ei vaikuta Ostajan oikeuksiin ja vaatimuksiin, joita se voi vaatia Myyjältä myöhästyneiden toimitusten

4 Page 4 of 7 tai muihin rikkomusten takia. VASTUURAJOITUS 20. SOVELLETTAVISSA OLEVAN LAIN MUKAISESTI OSTAJA EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA MISTÄÄN ERITYISISTÄ, VÄLILLISISTÄ, EPÄSUORISTA TAI VASTAAVISTA VAHINGOISTA, MUKAAN LUKIEN TÄSTÄ SOPIMUKSESTA AIHEUTUVAT MAHDOLLISET LIIKEVOITON MENETYKSET, VAIKKA OSTAJAA OLISI VAROITETTU TÄLLAISEN VAHINGON MAHDOLLISUUDESTA. LAKIEN NOUDATTAMINEN 21. Myyjä noudattaa kaikkia sovellettavia paikallisen, alueellisen, kansallisen tai muun valtiollisen elimen asettamia lakeja, sääntöjä ja asetuksia jokaiseen Ostomääräykseen liittyvien suoritusten yhteydessä, mukaan lukien Tuotteiden valmistus tai myynti sekä Ostomääräykseen ja sovellettaviin Ostoasiakirjoihin sisältyvien palvelujen suorittaminen. SOVELLETTAVA LAKI 22. Jokaista Ostomääräystä, kaikkia sovellettavia ostoasiakirjoja ja näitä Yleisiä Ehtoja, sovelletaan ja tulkitaan Suomen lakien mukaan. Myyjä hyväksyy, että Ostomääräystä, soveltuvia Ostoasiakirjoja tai näitä Yleisiä Ehtoja koskevat mahdolliset oikeudenkäynnit tai sovintomenettelyt käydään Helsingissä eikä vastusta tällaista tuomiovaltaa tai paikkaa. Myyjä maksaa sallituissa rajoissa kaikki asianajajien palkkiot tai muut kulut, jotka aiheutuvat Ostajan oikeuksien voimaan saattamisesta ja korvausvaatimuksista. OSAPUOLIEN SUHDE 23. Myyjä on itsenäinen toimittaja, jolla ei ole oikeutta sitoa Ostajaa sopimuksin tai muuten, eivätkä Myyjä eikä myyjän työntekijät ja edustajat ole Ostajan edustajia tai työntekijöitä. Osapuolien tarkoituksena on, ettei mikään tässä tekstissä mainittu muodostu yhteishankkeeksi tai kumppanuudeksi.oikeuksien PIDÄTTÄMINEN 24. Ostajan luopuminen näiden Yleisten Ehtojen, Ostomääräyksen tai Ostoasiakirjan tiukasta noudattamisesta ei tarkoita Ostajan luopumista oikeudestaan vaatia tämän Ostomääräyksen ehtojen tiukkaa noudattamista myöhemmin. GENERAL 1. The SYMANTEC GENERAL TERMS AND CONDITIONS (the General Terms ) shall apply to all purchasing related documents signed by Purchaser and Vendor ( Purchase Documents ) and purchase orders ( Purchase Orders ). A Purchase Order constitutes an offer by Purchaser to purchase the goods, services or other products described in the Purchase Order (the Products ) on these General Terms. Vendor may accept such offer either by (1) Vendor s promising to ship the Products or otherwise performing in accordance with the Purchase Order, (2) Vendor s shipment or some or all of the Products or other appropriate commencement of performance, or (3) sending an order confirmation to Purchaser. ACCEPTANCE OF AN ORDER IS EXPRESSLY LIMITED TO THE TERMS CONTAINED IN THESE GENERAL TERMS, THE PURCHASE ORDER, AND ANY APPLICABLE PURCHASE DOCUMENT. PURCHASER OBJECTS TO ANY TERMS IN VENDOR S ACCEPTANCE OR CONFIRMATION OF THIS OFFER WHICH ARE ADDITIONAL TO OR DIFFERENT FROM THESE GENERAL TERMS, THE PURCHASE ORDER, OR AN APPLICABLE PURCHASE DOCUMENT. ANY SUCH ADDITIONAL OR DIFFERENT TERMS CONTAINED IN VENDOR S ACCEPTANCE OR CONFIRMATION OF A PURCHASE ORDER OR IN ANY OTHER COMMUNICATIONS FROM VENDOR, INCLUDING ANY PROPOSALS MADE BY VENDOR, REGARDING THE PRODUCTS, WHETHER RECEIVED PRIOR TO OR AFTER THE DATE OF A PURCHASE ORDER, WILL BE DISREGARDED UNLESS SUCH TERMS ARE SPECIFICALLY AGREED TO IN WRITING BY PURCHASER. IN THE EVENT OF A CONFLICT BETWEEN A TERM OR TERMS IN ANY PURCHASE ORDER OR PURCHASE DOCUMENT AND THESE GENERAL TERMS, THE GOVERNING ORDER OF PRECIDENCE SHALL BE THE PURCHASE ORDER TERMS FOLLOWED BY THE TERMS IN ANY APPLICABLE PURCHASE

5 Page 5 of 7 DOCUMENTFOLLOWED BY THESE GENERAL TERMS. 2. A Purchase Order shall not be assigned by Vendor without the prior written consent of Purchaser. PRICES AND TAXES 3. Unless otherwise specified, the prices for the Products shown on a Purchase Order are the total amounts owed by Purchaser for the Products. Unless otherwise specified, the prices include, without limitation, all shipping, packing, handling and in-transit insurance charges. 4. Unless otherwise specified, the prices shown on a Purchase Order or Purchase Document include all applicable import taxes, royalties or licenses, and other taxes and shall not include VAT. PACKING AND DELIVERY 5. Vendor shall be responsible for the packaging and wrapping of the goods to be delivered, by providing adequate protection against corrosion, deterioration, and physical damage, both during transportation and future storage of the Products in accordance with generally accepted commercial practices. In so doing, Vendor shall comply with all applicable laws and governmental regulations and provide any specific storage instructions in compliance with environmental regulations. 6. Vendor will label all shipping containers to identify contents without opening and will include a packing slip listing the contents with each container. The number of the applicable Purchase Order must appear on all packing slips, bills of lading and other shipping documents. All shipments must be identified as either partial or complete for all Products ordered. 7. Vendor will ship the Products as specified by Purchaser in a Purchase Order for delivery within the time frame specified by Purchaser. If no shipment method is specified by Purchaser, Vendor may ship the Products CIP (INCOTERMS 2000) to Purchaser s place of business for timely delivery. All delivery dates specified in this Purchase Order are firm. 8. Title and risk of loss or damage to all Products will pass to Purchaser upon Purchaser s actual receipt of the Products at the specified place of delivery. 9. Products must not be in excess of or less than the quantity ordered and must otherwise conform to all the terms of the Purchase Order and any applicable Purchase Document. Should the Vendor be late in delivering the goods or services, Purchaser reserves the right, with no prior formal demand, to cancel the order relating to the part not yet processed, in addition to any damages which Purchaser may claim. Any excess or nonconforming Products may be returned by Purchaser at the Vendor s expense. Substitutions or extra charges will not be permitted without specific written authority of the Purchaser. INVOICING AND PAYMENT TERMS10. An original invoice must be submitted for each shipment showing proper description, complete Purchase Order number, and, if indicated in the Purchase Order, the Purchaser cost center number. When applicable, the invoice should indicate the point of shipment, provide complete routing information, and state the amount of freight prepaid. 11. Unless otherwise specified, terms of payment will be net 60 days. All time periods for payment of invoices issued under this Purchase Order shall commence on the later of the date of actual receipt of the invoice by Purchaser or the date of the actual receipt of the Products by Purchaser. When an invoice is subject to discount based on the date of payment, payment is deemed to be made for the purpose of earning the discount on the date of mailing of the Purchaser s check. WARRANTY AND INDEMNITY 12. (a) Vendor warrants that all Products delivered hereunder shall be free from defects in workmanship, material, and manufacture; shall comply with the requirements of applicable Purchase Documents and Purchase Order, including any drawings or specifications incorporated herein or samples furnished by Purchaser or Vendor; and, unless the Products are manufactured in accordance with a design provided by Purchaser, be free from defects in design. For all Products that include the performance of services, Vendor warrants that such services will be performed in a workmanlike manner and by staff whose qualifications fit the work to be performed.(b) If any Products delivered or performed hereunder do not meet the warranties specified herein or otherwise applicable, Purchaser may, at its option. (i) require the Vendor to correct at no cost to Purchaser any defective or nonconforming Products by repair or replacement or reperformance; or (ii) return such defective or nonconforming Products at Vendor s expense and recover from the Vendor at the order price thereof, or (iii) correct the defective or

6 Page 6 of 7 nonconforming Products and charge Vendor with the cost of such correction. The foregoing remedies are in addition to all other remedies at law or in equity or under this Purchase Order, and shall not be deemed to be exclusive. All warranties shall run to the Purchaser and to its successors, assigns and customers. 13. Vendor will indemnify, hold harmless and, at Purchaser's request, defend Purchaser and Purchaser's affiliates, directors, officers, employees, agents and independent contractors from and against all claims, liabilities, damages, losses and expenses, including but not limited to reasonable attorneys' fees and costs of suit, arising out of or in connection with: (a) any breach of any warranty made by Vendor under these General Terms, (b) any act or omission of Vendor or Vendor's employees or agents, including but not limited to the extent such act or omission causes or contributes to (i) any bodily injury, sickness, disease or death; (ii) any injury to or destruction of tangible or intangible property (including computer programs and data or any loss of use resulting therefrom); or (iii) any violation of any statute, ordinance or regulation; or (c) any violation or claimed violation of a third party s rights arising in whole or in part from the sale of the Products to Purchaser hereunder or Purchaser's exercise of rights in connection with such Products, including, without limitation, any claim that the Products or use or sale of the Products by Purchaser or Purchaser s customers infringe any patent (except to the extent that the Products are manufactured in accordance with a design provided by Purchaser), copyright, trademark, trade secret or other intellectual property rights of any third party. 14. Vendor will maintain any required employee-related insurance required by local or national laws, as well as adequate insurance to protect itself from, and indemnify Purchaser against, claims giving rise to indemnification pursuant to a Purchase Order WORK PERFORMANCE 15. Vendor's employees and agents will observe the working hours, working rules (including without limitation confidentiality requirements) and holiday schedule of Purchaser while working on Purchaser's premises. Upon Purchaser's request, Vendor will promptly replace any of Vendor's employees or agents assigned to perform any services included in the Products. WORK PRODUCT AND CONFIDENTIAL INFORMATION 16. Vendor will not remove any Purchaser property from Purchaser's premises without the prior written consent of Purchaser. The product of all work performed under a Purchase Order which involves the delivery of custom Products to Purchaser ("Work Product"), including without limitation notes, reports, documentation, drawings, computer programs (source code, object code and listings), inventions, creations, works, devices, masks, mask works, models, work-in-progress and deliverables will be the sole property of Purchaser, and Vendor hereby assigns to Purchaser all right, title and interest, including but not limited all patent rights, copyright, mask work rights, trade secret rights and other proprietary rights therein. During and after the term of Purchase Order, Vendor will assist Purchaser and its nominees in every proper way, at Purchaser's expense, to document, secure, maintain and defend for Purchaser's own benefit in any and all countries all copyrights, patent rights, mask work rights, trade secret rights and other proprietary rights in and to the Work Product. Upon the completion of the Products or earlier cancellation of the Purchase Order, or upon Purchaser's earlier request, Vendor will deliver to Purchaser all Purchaser property that Vendor may have in its possession or control. 17. Vendor will not, during or subsequent to the term of this Purchase Order, directly or indirectly (a) use any of Purchaser's Confidential Information for the benefit of anyone other than Purchaser or (b) disclose any of Purchaser's Confidential Information to anyone other than an employee or agent of Vendor who is obligated by written contract to protect the confidentiality thereof and requires such information to perform hereunder, or an employee of Purchaser. Purchaser's Confidential Information includes without limitation all information related to the Products provided by Purchaser and all Work Product, Purchaser's know-how and all information regarding Purchaser not known to the general public, confidential information disclosed to Purchaser by third parties, (whether acquired or developed by Vendor during Vendor's performance under this Purchase Orderor disclosed by Purchaser employees) and the terms of a Purchase Order. Confidential Information does not include information which (a) is known to Vendor at the time of disclosure to Vendor by Purchaser, (b) has become publicly known

7 Page 7 of 7 through no wrongful act of Vendor, (c) has been rightfully received by Vendor from a third party who is authorized to make such disclosure, or (d) has been independently developed by Vendor other than pursuant to this Purchase Order. All Confidential Information shall remain the sole property of Purchaser. Vendor shall not acquire any rights to use such Confidential Information except as temporarily required in order to perform its obligations under a Purchase Order. CANCELLATION 18. Purchaser shall have the right to cancel a Purchase Order in whole or in part at any time for Purchaser s convenience by notice to Vendor. Upon any such cancellation for convenience, the sole compensation Vendor shall receive from Purchaser in connection with such cancellation shall be the price for any Products actually received by Purchaser prior to cancellation. All such Products shall continue to be governed by the Purchase Order as if it had not been cancelled. 19. Purchaser may cancel a Purchase Order or reject delivery of Products at no expense to Purchaser in the event of late delivery and/or other breach by Vendor of its obligations under a Purchase Order or when, in Purchaser s judgment, strikes, accidents, or other contingencies beyond Purchaser s control would result in late delivery and/or other breach. Cancellation shall not affect the rights and remedies of Purchaser against Vendor in connection with any such late delivery and/or other breach. LIMITATION OF LIABILITY 20. TO THE FULLEST EXTENT ALLOWABLE UNDER THE APPLICABLE LAW, IN NO EVENT WILL PURCHASER BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INDIRECT OR SIMILAR DAMAGES, INCLUDING ANY LOST PROFITS ARISING OUT OF THIS AGREEMENT EVEN IF PURCHASER HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. COMPLIANCE WITH LAWS 21. Vendor will comply will all applicable laws, rules or regulations of any local, regional, national, or other governmental agency in connection with performance of each Purchase Order, including in the manufacture or sale of the Products and in the performance of services included in the Purchase Order and any applicable Purchase Document. APPLICABLE LAW 22. Each Purchase Order, any applicable Purchase Document, and these General Terms shall be governed by, subject to, and construed in accordance with the laws of Finland. Vendor agrees that any litigation or arbitration regarding a Purchase Order, any applicable Purchase Document, or these General Terms will take place in Helsinki, and waives any objection to such jurisdiction and location. To the extent allowable, Vendor shall pay all attorneys fees or other costs incurred by Purchaser in enforcing its rights and exercising its remedies. RELATIONSHIP OF THE PARTIES 23. Vendor is an independent contractor without authority to bind Purchaser by contract or otherwise, and neither Vendor nor Vendor's employees and agents are agents or employees of Purchaser. It is the intention of the parties that nothing herein create a joint venture or partnership. NO WAIVER 24. No waiver of strict compliance with these General Terms, a Purchaser Order, or a Purchase Document, by Purchaser, shall constitute a waiver of Purchaser s right to insist upon strict compliance with the terms of this Purchase Order thereafter. Site Map Legal Notices Privacy Policy Site Feedback Contact Us Global Sites License Agreements Symantec Corporation

Olet vastuussa osaamisestasi

Olet vastuussa osaamisestasi Olet vastuussa osaamisestasi Ohjelmistoammattilaisuuden uudet haasteet Timo Vehmaro 02-12-2015 1 Nokia 2015 Mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Vahva perusosaaminen on kaiken perusta Implementaatio

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10)

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10) RT 80260 EN May 1998 1 (10) AGREEMENT ON BUILDING WORKS This agreement template is based on the General Terms and Conditions of Building Contracts YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-7, KH X4-00241.

Lisätiedot

ETELÄESPLANADI 2 00130 HELSINKI

ETELÄESPLANADI 2 00130 HELSINKI 00130 HELSINKI MODERNIA TOIMISTOTILAA Noin VUOKRATAAN Ainutlaatuinen tilaisuus vuokrata huipputason Helsingin näköalapaikalta Toimi pian! Lisätietoja KALLE JASKARA Myyntijohtaja +358 50 324 0404 kalle.jaskara@tkoy.fi

Lisätiedot

2017/S Contract notice. Supplies

2017/S Contract notice. Supplies Supplies 153936 2017 25/04/2017 S80 - - Supplies - Contract notice - Open procedure I. II. III. IV. VI. -: Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products 2017/S 080-153936 Contract notice

Lisätiedot

Hinnasto 2015 Price list

Hinnasto 2015 Price list www.koja.fi Rakennusten ilmankäsittelytuotteet Air handling products for buildings Hinnasto 2015 Price list Hintaryhmä 1 / Price group 1 -huippuimuri / Roof Extractor HiFEK-huippuimuri Uninsulated Roof

Lisätiedot

SIJOITUSRISKIEN TARKASTELU 1/2 1

SIJOITUSRISKIEN TARKASTELU 1/2 1 Disclaimer This material has been prepared by Sunduka Oy, a Finnish limited liability company (the Company ), solely for the purpose of providing prospective investors with general financial and other

Lisätiedot

Karkaavatko ylläpitokustannukset miten kustannukset ja tuotot johdetaan hallitusti?

Karkaavatko ylläpitokustannukset miten kustannukset ja tuotot johdetaan hallitusti? For professional use only Not for public distribution Karkaavatko ylläpitokustannukset miten kustannukset ja tuotot johdetaan hallitusti? 08.02.2012 Jyrki Merjamaa, Head of Asset Management Aberdeen Asset

Lisätiedot

LX 70. Ominaisuuksien mittaustulokset 1-kerroksinen 2-kerroksinen. Fyysiset ominaisuudet, nimellisarvot. Kalvon ominaisuudet

LX 70. Ominaisuuksien mittaustulokset 1-kerroksinen 2-kerroksinen. Fyysiset ominaisuudet, nimellisarvot. Kalvon ominaisuudet LX 70 % Läpäisy 36 32 % Absorptio 30 40 % Heijastus 34 28 % Läpäisy 72 65 % Heijastus ulkopuoli 9 16 % Heijastus sisäpuoli 9 13 Emissiivisyys.77.77 Auringonsuojakerroin.54.58 Auringonsäteilyn lämmönsiirtokerroin.47.50

Lisätiedot

Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry

Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry www.pwc.com Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry Urheilujuridiikan päivä Juha Laitinen Yleishyödyllinen yhteisö (TVL 22 ) 1) Toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi -

Lisätiedot

SONY EUROPE LIMITED - MUIDEN KUIN SONYN TUOTTEIDEN JA PALVELUIDEN HANKINTASOPIMUSEHDOT

SONY EUROPE LIMITED - MUIDEN KUIN SONYN TUOTTEIDEN JA PALVELUIDEN HANKINTASOPIMUSEHDOT SONY EUROPE LIMITED - MUIDEN KUIN SONYN TUOTTEIDEN JA PALVELUIDEN HANKINTASOPIMUSEHDOT - Suomi SONY EUROPE LIMITED - TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE OF NON SONY PRODUCTS AND SERVICES - English SONY EUROPE

Lisätiedot

Vuosi 2006. Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja

Vuosi 2006. Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja Vuosi 2006 Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja 1 Disclaimer This presentation is confidential and is intended solely for the use of the recipients of the presentation in connection with their consideration

Lisätiedot

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 Chapter 2.4 Jukka Räisä 1 WATER PIPES PLACEMENT 2.4.1 Regulation Water pipe and its

Lisätiedot

Sopimus kansainvälisessä kaupassa. Enterprise Europe Network, Helsingin seudun kauppakamari päällikkö, OTK Maija Kärkäs 12.6.

Sopimus kansainvälisessä kaupassa. Enterprise Europe Network, Helsingin seudun kauppakamari päällikkö, OTK Maija Kärkäs 12.6. Sopimus kansainvälisessä kaupassa Enterprise Europe Network, Helsingin seudun kauppakamari päällikkö, OTK Maija Kärkäs 12.6.2013, Turku Esityksen sisältö Yleistä sopimusten tekemisestä Sopimuksen checklist

Lisätiedot

AppleCare Protection Plan

AppleCare Protection Plan AppleCare Protection Plan for ipad Getting Started Guide Contents 5 English 41 Svenska 57 Suomi 75 Dansk 91 Norsk AppleCare Protection Plan for ipad Fact Sheet Service and support from the people who

Lisätiedot

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Finland Tender Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Tarjoukset 6.5.2011 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

Lisätiedot

TSSFI 07/2015. Yleiset myynti- ja toimitusehdot Trelleborg Sealing Solutions Finland Oy, Perintötie 2 C, 01510 Vantaa

TSSFI 07/2015. Yleiset myynti- ja toimitusehdot Trelleborg Sealing Solutions Finland Oy, Perintötie 2 C, 01510 Vantaa 1 Soveltamisalue TSSFI 07/2015 Yleiset myynti- ja toimitusehdot Trelleborg Sealing Solutions Finland Oy, Perintötie 2 C, 01510 Vantaa 1.1 Nämä myynti- ja toimitusehdot koskevat TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q2 2008. JUKKA RINNEVAARA Toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus Q2 2008. JUKKA RINNEVAARA Toimitusjohtaja Osavuosikatsaus Q2 2008 JUKKA RINNEVAARA Toimitusjohtaja Disclaimer This presentation is confidential and is intended solely for the use of the recipients of the presentation in connection with their consideration

Lisätiedot

Windows Phone 7.5 erilainen ja fiksu älypuhelin. Vesa-Matti Paananen Liiketoimintajohtaja, Windows Phone Microsoft Oy vesku@microsoft.

Windows Phone 7.5 erilainen ja fiksu älypuhelin. Vesa-Matti Paananen Liiketoimintajohtaja, Windows Phone Microsoft Oy vesku@microsoft. Windows Phone 7.5 erilainen ja fiksu älypuhelin Vesa-Matti Paananen Liiketoimintajohtaja, Windows Phone Microsoft Oy vesku@microsoft.com Agenda 29.11.2011 Microsoftin strategia pähkinän kuoressa Kuluttajat

Lisätiedot

www.pwc.fi PwC:n nimikkeistökartoitus

www.pwc.fi PwC:n nimikkeistökartoitus www.pwc.fi :n nimikkeistökartoitus Tullinimikkeellä on merkitystä Luokittelulla tarkoitetaan prosessia, jossa maahantuodulle tavaralle tai vientitavaralle päätetään oikea tullinimike. Tullinimikkeellä

Lisätiedot

AppleCare Protection Plan. Getting Started Guide

AppleCare Protection Plan. Getting Started Guide AppleCare Protection Plan Getting Started Guide Contents 5 English 45 Svenska 63 Suomi 83 Dansk 101 Norsk AppleCare Protection Plan Fact Sheet Service and support from the people who know your Mac best

Lisätiedot

AppleCare Protection Plan

AppleCare Protection Plan AppleCare Protection Plan for Apple TV Getting Started Guide Contents 5 English 45 Svenska 63 Suomi 83 Dansk 101 Norsk AppleCare Protection Plan for Apple TV Fact Sheet Service and support from the people

Lisätiedot

Hinnasto 2017 Price list

Hinnasto 2017 Price list www.koja.fi Rakennusten ilmankäsittelytuotteet Air handling products for buildings Hinnasto 2017 Price list Hintaryhmä 1 / Price group 1 -huippuimuri / Roof Extractor Eristämätön HiFEK-huippuimuri Uninsulated

Lisätiedot

Sisävesidirektiivin soveltamisala poikkeussäännökset. Versio: puheenjohtajan ehdotus , neuvoston asiakirja 8780/16.

Sisävesidirektiivin soveltamisala poikkeussäännökset. Versio: puheenjohtajan ehdotus , neuvoston asiakirja 8780/16. Sisävesidirektiivin soveltamisala poikkeussäännökset Versio: puheenjohtajan ehdotus 13.5.2016, neuvoston asiakirja 8780/16. Artikla 2 1. This Directive applies to deck crew members, radio operators, liquefied

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy : Palvelimet ja kytkin

Kansallinen hankintailmoitus: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy : Palvelimet ja kytkin Finland Tender Kansallinen hankintailmoitus: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy : Palvelimet ja kytkin Tarjoukset 8.4.2011 klo 12.00 mennessä osoitteeseen: Tarjous: Palvelimet ja kytkin, Janne Strömberg, MAMK.Satu

Lisätiedot

This notice in TED website:

This notice in TED website: 1 / 6 This notice in TED website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:408042-2017:text:en:html -Vantaa: Health and social work services 2017/S 198-408042 Social and other specific services public contracts

Lisätiedot

Osavuosikatsaus JUKKA RINNEVAARA CEO

Osavuosikatsaus JUKKA RINNEVAARA CEO Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2009 JUKKA RINNEVAARA CEO Disclaimer This presentation is intended solely for the use of the recipients of the presentation in connection with their consideration of Teleste Corporation

Lisätiedot

TSSFI 09/2016. Yleiset myynti- ja toimitusehdot Trelleborg Sealing Solutions Finland Oy, Äyritie 12 B, Vantaa

TSSFI 09/2016. Yleiset myynti- ja toimitusehdot Trelleborg Sealing Solutions Finland Oy, Äyritie 12 B, Vantaa 1 Soveltamisalue TSSFI 09/2016 Yleiset myynti- ja toimitusehdot Trelleborg Sealing Solutions Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa 1.1 Nämä myynti- ja toimitusehdot koskevat TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

Taloudelliset väärinkäytökset: kansainvälinen uhka liiketoiminnalle Whistleblowing

Taloudelliset väärinkäytökset: kansainvälinen uhka liiketoiminnalle Whistleblowing www.pwc.fi/forensics Taloudelliset väärinkäytökset: kansainvälinen uhka liiketoiminnalle Whistleblowing Agenda 1. Whistleblowing tutkimuksen valossa 2. Lainsäädännön asettamat vaatimukset 3. Whistleblowing-järjestelmän

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Rekisterinpitäjä. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa. Rekisterin nimi. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriseloste. Rekisterinpitäjä. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa. Rekisterin nimi. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Rekisteriseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10. Rekisterinpitäjä Anders Manager Oy Aurakatu 12 B 20100 Turku Y-tunnus: 1024785-9 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa Matias Mäenpää +358 (0)45

Lisätiedot

POSTI OY:N ETÄKAUPAN TOIMITUSEHDOT SUOMI

POSTI OY:N ETÄKAUPAN TOIMITUSEHDOT SUOMI 1 (5) POSTI OY:N ETÄKAUPAN TOIMITUSEHDOT SUOMI TERMS OF DELIVERY OF POSTI OY S DISTANCE SELLING ENGLISH 2 (5) POSTI OY:N ETÄKAUPAN TOIMITUSEHDOT 1. Soveltamisala ja voimassaolo Näitä sopimusehtoja sovelletaan

Lisätiedot

Embedded Web Serverin käyttöopas

Embedded Web Serverin käyttöopas Embedded Web Serverin käyttöopas Syyskuu 2011 www.lexmark.com Sisällys 2 Sisällys Yleistä...3 Embedded Web Serverin käyttäminen...4 Embedded Web Serverin käyttäminen...4 Aloitussivun toiminta...4 Tulostimen

Lisätiedot

GENERAL TERMS AND CONDITIONS YLEISET HANKINTASOPIMUSEHDOT OF PURCHASE

GENERAL TERMS AND CONDITIONS YLEISET HANKINTASOPIMUSEHDOT OF PURCHASE YLEISET HANKINTASOPIMUSEHDOT GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE 1. Soveltuminen 1.1 Nämä ehdot ovat erottamaton osa Hankintasopimusta ja Ostotilausta, johon ne on liitetty, ja niitä sovelletaan myös

Lisätiedot

QLIK USER LICENSE AGREEMENT QLIK KÄYTTÄJÄN LISENSSISOPIMUS

QLIK USER LICENSE AGREEMENT QLIK KÄYTTÄJÄN LISENSSISOPIMUS QLIK KÄYTTÄJÄN LISENSSISOPIMUS TÄRKEÄÄ: ÄLÄ LATAA TAI KÄYTÄ TÄTÄ OHJELMISTOA ENNEN KUIN SINÄ ( LISENSSINHALTIJA ) OLET LUKENUT JA HYVÄKSYNYT TÄMÄN SOPIMUKSEN EHDOT. KLIKKAAMALLA PAINIKETTA I ACCEPT TAI

Lisätiedot

TELESTE OYJ Vuosi 2007

TELESTE OYJ Vuosi 2007 TELESTE OYJ Vuosi 2007 JUKKA RINNEVAARA Toimitusjohtaja Disclaimer This presentation is confidential and is intended solely for the use of the recipients of the presentation in connection with their consideration

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

1. YLEISET EHDOT / GENERAL PRINCIPLES

1. YLEISET EHDOT / GENERAL PRINCIPLES UNIVAR (POHJOISMAIDEN TOIMITUKSET) MYYNTIEHDOT UNIVAR (NORDICS DELIVERIES) CONDITIONS OF SALE Näissä ehdoissa Myyjä viittaa UNIVAR BV:hen ja Ostaja yksittäiseen yritykseen tai yhtiöön, jolle kustannusarvio

Lisätiedot

Väite Argument "Yhteiskunnan velvollisuus on tarjota virkistysalueita ja -palveluita." "Recreation sites and service

Väite Argument Yhteiskunnan velvollisuus on tarjota virkistysalueita ja -palveluita. Recreation sites and service Olisiko vastaaja valmis maksamaan... Would the respondent be willing to pay for... Luonto-opastuksesta Nature guide services Autiotuvan käytöstä Use of wilderness huts Tulipaikan käytöstä (polttopuut,

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 2008/0101(CNS) 2.9.2008 TARKISTUKSET 9-12 Mietintöluonnos Luca Romagnoli (PE409.790v01-00) ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

INCOTERMS 2010 Työkaluja ulkomaankauppaan

INCOTERMS 2010 Työkaluja ulkomaankauppaan INCOTERMS 2010 Työkaluja ulkomaankauppaan In Nutshell All rights reserved by ICC Finland & Asko Räty Vuodesta 1936 vuoden 2010 Incotermsiin Incoterms 1936 Maailmankaupan kasvu Incoterms 1953 Tulliyhteisöt

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Capacity Utilization

Capacity Utilization Capacity Utilization Tim Schöneberg 28th November Agenda Introduction Fixed and variable input ressources Technical capacity utilization Price based capacity utilization measure Long run and short run

Lisätiedot

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016 Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Wallstreet lyhyesti Perustettu vuonna 2006, SiPa toimilupa myönnetty 3/2014 Täysin kotimainen,

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Orimattilan Seudun Terveydenhuollon Kiinteistökuntayhtymä : Orimattilan Terveyskeskus: Sammutusjärjestelmä

Kansallinen hankintailmoitus: Orimattilan Seudun Terveydenhuollon Kiinteistökuntayhtymä : Orimattilan Terveyskeskus: Sammutusjärjestelmä Finland Tender Kansallinen hankintailmoitus: n Seudun Terveydenhuollon Kiinteistökuntayhtymä : n Terveyskeskus: Sammutusjärjestelmä Tarjoukset 9.5.2011 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: n Seudun Terveydenhuollon

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q JUKKA RINNEVAARA Toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus Q JUKKA RINNEVAARA Toimitusjohtaja Osavuosikatsaus Q3 2008 JUKKA RINNEVAARA Toimitusjohtaja Disclaimer This presentation is confidential and is intended solely for the use of the recipients of the presentation in connection with their consideration

Lisätiedot

Suomalainen Ranskassa. Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun

Suomalainen Ranskassa. Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun I. Lombard International Assurance S.A. II. Sijoitusvakuutukset Ranskassa III. Vakuutusrakenteen edut käytännössä Ranska I. Lombard International

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: HAAGA-HELIA Oy Ab : HAAGA-HELIA Oy Ab: Pasilan aktiivilaitteet 2011

Kansallinen hankintailmoitus: HAAGA-HELIA Oy Ab : HAAGA-HELIA Oy Ab: Pasilan aktiivilaitteet 2011 Finland Tender Kansallinen hankintailmoitus: HAAGA-HELIA Oy Ab : HAAGA-HELIA Oy Ab: Pasilan aktiivilaitteet 2011 Tarjoukset 11.4.2011 klo 12.00 mennessä osoitteeseen: Hankinnat 110322Johanna Virkanen Puh.

Lisätiedot

www.pwc. Listayhtiöiden vuoden 2011 tilinpäätökset Kesäkuu 2012

www.pwc. Listayhtiöiden vuoden 2011 tilinpäätökset Kesäkuu 2012 www.pwc. Listayhtiöiden vuoden 2011 tilinpäätökset Kesäkuu 2012 IFRS-tilinpäätösselvitys 2011 Selvityksessä tarkasteltiin: Onko yhteisyritysten käsittelytavassa vaihtelevuutta? Mitkä ovat uuden IFRS 11

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

Q Osavuosikatsaus Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja

Q Osavuosikatsaus Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja Q3 2003 Osavuosikatsaus 20.10.2003 Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja Disclaimer This presentation is confidential and is intended solely for the use of the recipients of the presentation in connection with

Lisätiedot

Efficiency change over time

Efficiency change over time Efficiency change over time Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 14.11.2007 Contents Introduction (11.1) Window analysis (11.2) Example, application, analysis Malmquist index (11.3) Dealing with panel

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Tampereen kaupunki : Ulkoalueiden hoito

Kansallinen hankintailmoitus: Tampereen kaupunki : Ulkoalueiden hoito Finland Tender Kansallinen hankintailmoitus: en kaupunki : Ulkoalueiden hoito Tarjoukset 12.4.2011 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: en kaupunki, kirjaamo TRE:2707/02.07.01/2011 PL 487 33101 Hankintayksikön

Lisätiedot

TAMPERE DREAM HOSTEL OY, YLEISET VARAUS JA PERUUTUSEHDOT TAMPERE DREAM HOSTEL OY, TERMS OF BOOKING

TAMPERE DREAM HOSTEL OY, YLEISET VARAUS JA PERUUTUSEHDOT TAMPERE DREAM HOSTEL OY, TERMS OF BOOKING TAMPERE DREAM HOSTEL OY, YLEISET VARAUS JA PERUUTUSEHDOT 11.02.2013 Tervetuloa nauttimaan kansainvälisestä tunnelmasta Dream Hostelliin! Sovellamme Majoitus ja Ravintolapalvelut Ry Maran ohjeistamia Majoitusliikkeiden

Lisätiedot

v INSTA-CERT Name and address of certificate holder Uponor Infra Oy Kouvolantie 365, PO Box 21 15561 Nastola Finland CERTIFICATE Date of valid edition No. 23-05-2017 2003 Date of first issue 16-06-2005

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Flintin yleiset myyntiehdot ( Myyjä ) Flint Group Finland Oy

Flintin yleiset myyntiehdot ( Myyjä ) Flint Group Finland Oy General Conditions of Sale of Flint ("Seller") 1. Scope of Application 1.1 All sales and deliveries by Seller shall be made exclusively on the basis of these General Conditions of Sale, which shall be

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy : Neuropsykiatrinen valmentaja -koulutukset (3)

Kansallinen hankintailmoitus: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy : Neuropsykiatrinen valmentaja -koulutukset (3) Finland Tender Kansallinen hankintailmoitus: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy : Neuropsykiatrinen valmentaja -koulutukset (3) Tarjoukset 5.4.2011 klo 12.00 mennessä osoitteeseen: TARJOUS: Neuropsykiatrinen

Lisätiedot

Installation instruction PEM

Installation instruction PEM Installation instruction ASENNUSOHJE PEM1032 2010-02 SURGE ARRESTER SET FOR POLE MOUNT TRANSFORMER YLIJÄNNITESUOJASETTI PYLVÄSMUUNTAJALLE ENGLISH SUOMI 2/8 PEM1032 2010-02 ENGLISH GENERAL INFORMATION -

Lisätiedot

Tork Paperipyyhe. etu. tuotteen ominaisuudet. kuvaus. Väri: Valkoinen Malli: Vetopyyhe

Tork Paperipyyhe. etu. tuotteen ominaisuudet. kuvaus. Väri: Valkoinen Malli: Vetopyyhe etu Monikäyttöpaperi hoitaa useimmat pyyhintätehtävät Sopiva lasipintojen pyyhintään Sopii käsien kuivaamiseen Elintarvikekäyttöön hyväksytty Tork Easy Handling, pakkaus, jota on helppo kantaa mukana,

Lisätiedot

30.4.2013 OMINAISUUDET

30.4.2013 OMINAISUUDET Tekniset tiedot Sivu 1 / 5 OMINAISUUDET on uusi, kevyt umpisoluinen polyeteenivaahtomuovi, jonka solurakenne avataan erillisessä valmistusprosessissa. Näin saadaan aikaan erittäin tehokas absorptiomateriaali,

Lisätiedot

LAIVAHOSTEL BOREA, YLEISET VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT LAIVAHOSTEL BOREA, TERMS OF BOOKING /sme

LAIVAHOSTEL BOREA, YLEISET VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT LAIVAHOSTEL BOREA, TERMS OF BOOKING /sme LAIVAHOSTEL BOREA, YLEISET VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT LAIVAHOSTEL BOREA, TERMS OF BOOKING 12.12.2016/sme LAIVAHOSTEL BOREA, YLEISET VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT Astu laivaan Laivahostel Boreaan! Sovellamme Majoitus-

Lisätiedot

Yhteisön sisäisessä kaupassa käytössä olevien hankkijan ilmoitusten tekstit suomeksi ja englanniksi

Yhteisön sisäisessä kaupassa käytössä olevien hankkijan ilmoitusten tekstit suomeksi ja englanniksi Yhteisön sisäisessä kaupassa käytössä olevien hankkijan ilmoitusten tekstit suomeksi ja englanniksi LIITE I Hankkijan ilmoitus tuotteista, joilla on etuuskohteluun oikeuttava alkuperäasema ILMOITUS Hankkijan

Lisätiedot

Business Opening. Arvoisa Herra Presidentti Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Arvoisa Herra Presidentti Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Finnish Norwegian Arvoisa Herra Presidentti Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Hyvä Herra, Formal, male recipient, name unknown Hyvä Rouva Formal,

Lisätiedot

Festo Online Shop käyttöohje. www.festo.fi

Festo Online Shop käyttöohje. www.festo.fi Festo Online Shop käyttöohje www.festo.fi Festo Online Shop käyttöohje Oletko jo tutustunut Festo Online Shopiin? Kannattaa rekisteröityä Online shop käyttäjäksi: Voit tarkistaa hintoja ja toimitusaikoja

Lisätiedot

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Ø Rotarypiiri myöntää stipendejä sille osoitettujen hakemusten perusteella ensisijaisesti rotaryaatteen mukaisiin tarkoituksiin. Ø Stipendejä myönnetään

Lisätiedot

Rakennusten ilmankäsittelytuotteet Air handling products for buildings. Hinnasto2014. Price List

Rakennusten ilmankäsittelytuotteet Air handling products for buildings. Hinnasto2014. Price List Rakennusten ilmankäsittelytuotteet Air handling products for buildings Hinnasto2014 Price List -huippuimuri / Roof Extractor Hintaryhmä 1 Price group 1 Eristämätön -huippuimuri Uninsulated Roof Extractor

Lisätiedot

PÖRSSISÄÄTIÖN ANALYYTIKKOPANEELI Keskiviikko 11.11. klo 10.00-11.20

PÖRSSISÄÄTIÖN ANALYYTIKKOPANEELI Keskiviikko 11.11. klo 10.00-11.20 PÖRSSISÄÄTIÖN ANALYYTIKKOPANEELI Keskiviikko 11.11. klo 1.-11.2 Jari Harjunpää E. Öhman J:or Securities Finland Ltd +358-9-8866621 jari.harjunpaa@ohmangroup.fi 1 Teemat 21 Maltillista nousua, riski pitkittyvästä

Lisätiedot

Lääkkeiden hyvät jakelutavat estämässä lääkeväärennösten pääsyä laillisiin jakelukanaviin. Sidosryhmätilaisuus Fimea Anne Junttonen

Lääkkeiden hyvät jakelutavat estämässä lääkeväärennösten pääsyä laillisiin jakelukanaviin. Sidosryhmätilaisuus Fimea Anne Junttonen Lääkkeiden hyvät jakelutavat estämässä lääkeväärennösten pääsyä laillisiin jakelukanaviin Sidosryhmätilaisuus Fimea 6.5.2013 Anne Junttonen Lääkkeiden hyvät jakelutavat Lääkeaineiden hyvät jakelutavat

Lisätiedot

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies PL 3 00721 Helsinki www.vahinkopalvelut.net info@vahinkopalvelut.net +358-40-900 9856 TUVASA Turvallinen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SAMSUNG CLP-315W http://fi.yourpdfguides.com/dref/3378253

Käyttöoppaasi. SAMSUNG CLP-315W http://fi.yourpdfguides.com/dref/3378253 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

IFAGG WORLD CUP I, CHALLENGE CUP I and GIRLS 12-14 OPEN INTERNATIONAL COMPETITION 1 st 2 nd April 2011, Vantaa Finland

IFAGG WORLD CUP I, CHALLENGE CUP I and GIRLS 12-14 OPEN INTERNATIONAL COMPETITION 1 st 2 nd April 2011, Vantaa Finland IFAGG WORLD CUP I, CHALLENGE CUP I and GIRLS 12-14 OPEN INTERNATIONAL COMPETITION 1 st 2 nd April 2011, Vantaa Finland Vantaa Gymnastics Club and Finnish Gymnastics Federation are very pleased to welcome

Lisätiedot

The customer s right to rescind the contract without any particular reason: a) No later than 28 days before the commencement of

The customer s right to rescind the contract without any particular reason: a) No later than 28 days before the commencement of VAVESAAREN TILA VAVESAARI FARM Maaseutumatkoja koskevat sopimusehdot Contractual terms concerning rural tourism 1. Soveltamisala Section 1 Scope of application Näitä ehtoja sovelletaan maaseutumatkaa koskevaan

Lisätiedot

Tilinpäätös 2009. Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja

Tilinpäätös 2009. Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja Tilinpäätös 2009 Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja Disclaimer This presentation is intended solely for the use of the recipients of the presentation in connection with their consideration of Teleste Corporation

Lisätiedot

UUDISRAKENNUSSOPIMUKSEN KESKEISIÄ KOHTIA

UUDISRAKENNUSSOPIMUKSEN KESKEISIÄ KOHTIA UUDISRAKENNUSSOPIMUKSEN KESKEISIÄ KOHTIA PUHEENAIHEET 1. UUDISRAKENNUSPROJEKTIN SISÄLTÖ 2. SOPIMUSPOHJA 3. KESKEISET KOHDAT - RAKENNUSSTANDARDI - TÄRKEÄT OMINAISUUDET - SAKOT JA PURKAMINEN - VAKUUDET -

Lisätiedot

lisensiointiperiaatteet ja e-aineistojen kaukolainaus

lisensiointiperiaatteet ja e-aineistojen kaukolainaus FinElibin lisensiointiperiaatteet ja e-aineistojen kaukolainaus Valtakunnalliset kaukopalvelupäivät Turku 12.5.2011 2011 Tietoasiantuntija Iina Peltonen, Kansalliskirjasto Sisältö 1. FinELib 2. Lisensiointiperiaatteet

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SAMSUNG CLX-3160FN

Käyttöoppaasi. SAMSUNG CLX-3160FN Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Akateemisten asioiden komitea Academic Affairs Committee 11 October 2016 Eija Zitting

Lisätiedot

XetNET palveluiden yleiset sopimusehdot

XetNET palveluiden yleiset sopimusehdot XetNET palveluiden yleiset sopimusehdot Voimassa 1.2.2005 alkaen. (English version starts at page 4). 1. Sopimusosapuolet, sopimuksen voimaan tulo 1.1. Tämän sopimuksen osapuolina ovat Xetpoint Oy (jäljempänä

Lisätiedot

Yhteisön sisäisessä kaupassa käytössä olevien hankkijan ilmoitusten tekstit suomeksi ja englanniksi

Yhteisön sisäisessä kaupassa käytössä olevien hankkijan ilmoitusten tekstit suomeksi ja englanniksi 1 (8) Yhteisön sisäisessä kaupassa käytössä olevien hankkijan ilmoitusten tekstit suomeksi ja englanniksi 1) LÄHETYSKOHTAINEN HANKKIJAN ILMOITUS ALKUPERÄTUOTTEILLE (suomenkielinen malli) Hankkijan ilmoitus,

Lisätiedot

JOHN DEERE MOBILE RTK SIGNAL NETWORK TILAUSSOPIMUS

JOHN DEERE MOBILE RTK SIGNAL NETWORK TILAUSSOPIMUS JOHN DEERE MOBILE RTK SIGNAL NETWORK TILAUSSOPIMUS Tämä Mobile RTK Signal Network -verkon tilaussopimus ( sopimus ) on voimassa "sinun"(john Deere Mobile RTK Signal Network -verkon käyttäjän) ja taulukossa

Lisätiedot

HYÖDYNNÄ SUBSCRIPTION-ETUSI

HYÖDYNNÄ SUBSCRIPTION-ETUSI HYÖDYNNÄ SUBSCRIPTION-ETUSI OHJELMISTOJEN LATAAMINEN Autodesk Subscription sopimuksella saat kaikki edut irti ohjelmistostasi. Tässä ohjeessa käydään läpi, kuinka voit ladata Subscriptionsopimukseesi sisältyviä

Lisätiedot

HYÖDYNNÄ SUBSCRIPTION-ETUSI SUBSCRIPTION SOPIMUSTEN HALLINTA

HYÖDYNNÄ SUBSCRIPTION-ETUSI SUBSCRIPTION SOPIMUSTEN HALLINTA HYÖDYNNÄ SUBSCRIPTION-ETUSI SUBSCRIPTION SOPIMUSTEN HALLINTA Autodesk Subscription sopimuksella saat kaikki edut irti ohjelmistostasi. Tässä ohjeessa käydään läpi, kuinka voit käyttää Subscription Centerissä

Lisätiedot

www.pwc.com Taloushallinto kehittyvässä liiketoiminnassa maaliskuu 2013

www.pwc.com Taloushallinto kehittyvässä liiketoiminnassa maaliskuu 2013 www.pwc.com Taloushallinto kehittyvässä liiketoiminnassa Agenda Taloushallinto osana yritystoimintaa Taloushallinnon organisointi Kirjanpidon/tilinpäätöksen haasteeet kehittyvässä liiketoiminnassa Sivu2

Lisätiedot

HEWLETT-PACKARD CUSTOMER TERMS PORTFOLIO

HEWLETT-PACKARD CUSTOMER TERMS PORTFOLIO HP CUSTOMER TERMS - Portfolio Agreement Number(s) where required HP: Customer: Effective Date (if applicable): Term Length (if applicable): HEWLETT-PACKARD CUSTOMER TERMS PORTFOLIO 1. Parties. These terms

Lisätiedot

16. Allocation Models

16. Allocation Models 16. Allocation Models Juha Saloheimo 17.1.27 S steemianalsin Optimointiopin seminaari - Sks 27 Content Introduction Overall Efficienc with common prices and costs Cost Efficienc S steemianalsin Revenue

Lisätiedot

BYAS START-UP -PAKETIT JA ASPT?BYAS?

BYAS START-UP -PAKETIT JA ASPT?BYAS? BYAS START-UP -PAKETIT JA ASPT?BYAS? EN WEST FI CASH PARTNEREILLE VOIMASSA 16.06.2017 ALKAEN SUP-PAKETTI FACE SILVER SUP-PAKETTI FACE SILVER SUP-PAKETTI FACE SILVER PLUS* SIS. ASP, 6 KUUKAUTTA Normaalihinta

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Savon koulutuskuntayhtymä : Plasma- ja kaasuleikkauskone/kone- ja metalliala

Kansallinen hankintailmoitus: Savon koulutuskuntayhtymä : Plasma- ja kaasuleikkauskone/kone- ja metalliala Finland Tender Kansallinen hankintailmoitus: Savon koulutuskuntayhtymä : Plasma- ja kaasuleikkauskone/kone- ja metalliala Tarjoukset 11.4.2011 klo 12.00 mennessä osoitteeseen: Savon koulutuskuntayhtymä

Lisätiedot

www.pwc.com Kaukolämpöliiketoiminnan yhtiöittäminen ja alv Siikajoen kunta

www.pwc.com Kaukolämpöliiketoiminnan yhtiöittäminen ja alv Siikajoen kunta www.pwc.com Kaukolämpöliiketoiminnan yhtiöittäminen ja alv Siikajoen kunta Taustatilanne Siikajoen kunta on harjoittanut lämpölaitosliiketoimintaa omana toimintanaan - Kunnan omistamalla lämpölaitoksella

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS: PUHDISTAMOLIETTEEN KUIVAUKSEN LAITEHANKINTA. Molemmat Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai Osapuolet

SOPIMUSLUONNOS: PUHDISTAMOLIETTEEN KUIVAUKSEN LAITEHANKINTA. Molemmat Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai Osapuolet LIITE 7: Sopimusluonnos 0(5) SOPIMUSLUONNOS: PUHDISTAMOLIETTEEN KUIVAUKSEN LAITEHANKINTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Toimittaja:

Lisätiedot

Auctions are held monthly. All auctions end at EET the last day of the month.

Auctions are held monthly. All auctions end at EET the last day of the month. CONDITIONS OF AUCTION These terms and conditions apply to the purchase of an item in the auction (online) between the buyer (hereinafter Buyer) and Bruun Design Oy (hereafter "Auction Organizer"). Auctions

Lisätiedot

Avoin data ja tietosuoja. Kuntien avoin data hyötykäyttöön Ida Sulin, lakimies

Avoin data ja tietosuoja. Kuntien avoin data hyötykäyttöön Ida Sulin, lakimies Avoin data ja tietosuoja Kuntien avoin data hyötykäyttöön 27.1.2016 Ida Sulin, lakimies Lakipykäliä, avoin data ja julkisuus Perustuslaki 12 2 momentti» Viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja muut

Lisätiedot

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO 2/2009 Mikä on Erasmus-peruskirja? Erasmus-peruskirja (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE) säilyy korkeakoulun

Lisätiedot

Palkkarakennekyselyn tuloksista Sisäiset tarkastajat ry Kari Storckovius Kuukausikokous BDO Oy tammikuu 2011

Palkkarakennekyselyn tuloksista Sisäiset tarkastajat ry Kari Storckovius Kuukausikokous BDO Oy tammikuu 2011 www.pwc.com Palkkarakennekyselyn tuloksista Sisäiset tarkastajat ry Kari Storckovius Kuukausikokous BDO Oy Agenda Kyselyn taustaa Palkkatasosta Palkkauksen rakenne ammattiryhmittäin Palkkauksen rakenne

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Leasingsopimus (limiitti) LC

Siilinjärven kunta. Leasingsopimus (limiitti) LC Siilinjärven kunta Leasingsopimus (limiitti) 072821-LC01-000-000 3 Step IT Oy (jäljempänä Vuokralleantaja ), Y-tunnus 2161942-7, Mechelininkatu 1a, 00180 Helsinki, vuokraa Vuokralleottajalle tämän sopimuksen

Lisätiedot

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO FLIGHT SAFETY AUTHORITY LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS AIRWORTHINESS DIRECTIVE

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO FLIGHT SAFETY AUTHORITY LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS AIRWORTHINESS DIRECTIVE I L M A I L U L A I T O S CIVIL AVIATION ADMINISTRATION PL 50 FIN - 01531 VANTAA, FINLAND Puhelin/Telephone 09-82 771 International + 358 9 82 771 Telefax 09-82 772499 LENTOTURVALLISUUSHALLINTO FLIGHT

Lisätiedot

Autodesk Lisenssitiedosto Autodesk, Inc.

Autodesk Lisenssitiedosto Autodesk, Inc. Autodesk Lisenssitiedosto 2014 Autodesk, Inc. Lisenssitiedosto Lisenssitiedosto on tekstitiedosto, mikä sallii verkkolisenssin käytön tietyllä palvelimen laitteistolla. Lisenssitiedosto sisältää tietoa

Lisätiedot

Legal Issues in Software Engineering. Juha Laine, Software Business and Engineering Institute, HUT 3/23/06

Legal Issues in Software Engineering. Juha Laine, Software Business and Engineering Institute, HUT 3/23/06 Legal Issues in Software Engineering Juha Laine, Software Business and Engineering Institute, HUT 3/23/06 This Lecture Law and Technology at HUT Software and copyright Software and patents Software Contracts

Lisätiedot

Sopimuksen osapuolet: Parties to the agreement:

Sopimuksen osapuolet: Parties to the agreement: 1 DIGITOINTISOPIMUS DIGITISING AGREEMENT Sopimuksen osapuolet: 1) Helsingin kaupungin tietokeskuksen kaupunginarkisto (jäljempänä kaupunginarkisto) osoite: Eläintarhantie 3 F, 00530 Helsinki, Suomi y-tunnus:

Lisätiedot