Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "http://www.symantec.com/content/en/uk/about/procurement/procurement_tacfin.html"

Transkriptio

1 Page 1 of 7 YLEISTÄ 1. SYMANTEC YLEISET MÄÄRÄYKSET JA EHDOT ("Yleiset Ehdot") koskevat kaikkia Ostajan ja Myyjän allekirjoittamia ostoon liittyviä asiakirjoja ("Ostoasiakirjat") ja Ostomääräyksiä ( Ostomääräys ). Ostomääräys on Ostajan tarjous ostaa ostomääräyksessä eritellyt tavarat, palvelut tai muut tuotteet ("Tuotteet") näiden Yleisten Ehtojen mukaisesti. Myyjä voi hyväksyä tällaisen tarjouksen joko (1) lupaamalla toimittaa Tuotteet tai muuten toimia Ostomääräyksen mukaisesti, (2) toimittamalla jotkin tai kaikki Tuotteet tai alkamalla muuten toimia Ostomääräyksen mukaisesti tai (3) lähettämällä Ostajalle tilausvahvistuksen. TILAUKSEN HYVÄKSYMINEN RAJOITTUU NIMENOMAISESTI NÄISSÄ YLEISISSÄ EHDOISSA, OSTOMÄÄRÄYKSESSÄ JA SOVELLETTAVISSA OSTOASIAKIRJOISSA OLEVIIN EHTOIHIN. OSTAJA KIISTÄÄ KAIKKI MYYJÄN TEKEMÄT, TÄMÄN TARJOUKSEN HYVÄKSYMISEEN TAI VAHVISTAMISEEN LIITTYVÄT EHDOT, JOTKA POIKKEAVAT NÄISTÄ YLEISISTÄ EHDOISTA, OSTOMÄÄRÄYKSESTÄ TAI SOVELLETTAVASTA OSTOASIAKIRJASTA TAI JOTKA EIVÄT SISÄLLY NIIHIN. KAIKKI TÄLLAISET YLIMÄÄRÄISET TAI POIKKEAVAT EHDOT, JOTKA SISÄLTYVÄT MYYJÄN TEKEMÄÄN OSTOMÄÄRÄYKSEN HYVÄKSYMISEEN TAI VAHVISTAMISEEN, MUKAAN LUKIEN KAIKKI MYYJÄN TEKEMÄT TUOTTEITA KOSKEVAT EHDOTUKSET, JOTKA ON VASTAANOTETTU JOKO OSTOMÄÄRÄYKSEN PÄIVÄMÄÄRÄÄ ENNEN TAI SEN JÄLKEEN, JÄTETÄÄN HUOMIOIMATTA, ELLEI OSTAJA NIMENOMAISESTI JA KIRJALLISESTI OLE HYVÄKSYNYT NÄITÄ EHTOJA. JOS MINKÄ TAHANSA OSTOMÄÄRÄYKSEN TAI OSTOASIAKIRJAN EHDOT OVAT RISTIRIIDASSA NÄIDEN YLEISTEN EHTOJEN KANSSA, SOVELTAMISJÄRJESTYKSESSÄ OVAT ENSIMMÄISENÄ OSTOMÄÄRÄYKSEN EHDOT, SEN JÄLKEEN MINKÄ TAHANSA SOVELLETTAVISSA OLEVAN OSTOASIAKIRJAN EHDOT JA SEN JÄLKEEN NÄMÄ YLEISET EHDOT. 2. Myyjä ei saa siirtää Ostomääräystä ilman Ostajan etukäteistä kirjallista suostumusta. HINNAT JA VEROT 3. Ellei toisin ole määrätty, Ostomääräyksessä olevien Tuotteiden hinnat ovat se kokonaissumma, jonka Ostaja täytyy maksaa Tuotteista. Ellei toisin ole määrätty, hinnat sisältävät rajoituksetta kaikki toimitus-, pakkaus- ja käsittelykulut ja kuljetuksen aikaiset vakuutuskulut. 4. Ellei toisin ole määrätty, Ostomääräyksen tai Ostoasiakirjan hinnat sisältävät kaikki sovellettavat tuontiverot, käyttö- tai lisenssimaksut sekä muut verot, mutta ne eivät sisällä arvonlisäveroa. PAKKAUS JA TOIMITUS 5. Myyjän vastuulla on pakata tavarat siten, että niillä on riittävä suoja syöpymistä, huonontumista ja fyysisiä vaurioita vastaan niin kuljetuksen aikana kuin Tuotteiden myöhemmässä säilytyksessä yleisesti hyväksyttyjen kauppatapojen mukaisesti. Näin tehdessään Myyjä noudattaa kaikkia sovellettavia lakeja ja valtiollisia määräyksiä ja toimittaa kaikki tarvittavat ympäristömääräysten mukaiset säilytysohjeet. 6. Myyjä merkitsee kaikki kuljetuslaatikot, jotta sisältö selviää avaamatta, ja liittää jokaisen kuljetuslaatikon mukaan pakkausluettelon, josta selviää sisältö. Kyseessä olevan Ostomääräyksen numeron täytyy näkyä kaikissa pakkausluetteloissa, konossementeissä ja muissa lähetysasiakirjoissa. Kaikki lähetykset on merkittävä joko täydellisiksi tai osittaisiksi kaikkien tilattujen Tuotteiden osalta. 7. Myyjä lähettää Tuotteet Ostajan Ostomääräyksessä määrittämän ajan kuluessa. Jos Ostaja ei ole määrittänyt toimitusmenetelmää, myyjä voi soveltaa toimitusehtoa CIP (INCOTERMS 2000) ja toimittaa Tuotteet Ostajan liikepaikkaan oikea-aikaisesti. Kaikki tässä Ostomääräyksessä määritetyt toimituspäivämäärät ovat sitovia. 8. Kaikkien Tuotteiden omistusoikeus ja vaaranvastuu siirtyy Ostajalle silloin, kun Ostaja tosiasiallisesti vastaanottaa Tuotteet sovitussa luovutuspaikassa. 9. Tuotteita ei saa olla enemmän tai vähemmän kuin tilattu määrä, ja niiden täytyy myös muuten olla kaikkien Ostomääräyksen ja sovellettavien Ostoasiakirjojen ehtojen mukaiset. Jos Myyjä toimittaa

2 Page 2 of 7 tavarat tai palvelut myöhässä, Ostajalla on mahdollisten korvausten vaatimisen lisäksi oikeus ilman muodollista ennakkovaatimusta peruuttaa tilauksen käsittelemättä oleva osa. Ostaja voi palauttaa ylimääräiset tai Ostomääräyksen vastaiset Tuotteet Myyjän kustannuksella. Tuotteen korvaaminen toisella tuotteella tai ylimääräiset maksut eivät ole mahdollisia ilman Ostajan nimenomaista ja kirjallista suostumusta. LASKUTUS JA MAKSUEHDOT 10. Jokaisen toimituksen mukana täytyy olla alkuperäinen lasku, jossa näkyy tuotteen kuvaus, Ostomääräyksen numero kokonaisuudessaan sekä Ostajan kustannuspaikan numero, jos se on merkitty Ostomääräykseen. Laskussa tulee näkyä soveltuvin osin laivauspaikka, täydelliset reittitiedot sekä maksettu rahti. 11. Ellei toisin ole määrätty, maksuehto on 60 päivää netto. Kaikki tämän Ostomääräyksen alaiset maksuajat alkavat joko siitä päivästä, kun Ostaja saa laskun, tai siitä päivästä, kun Ostaja vastaanottaa Tuotteet, kumpi päivämäärä on myöhemmin. Jos laskuun sisältyy maksupäivämäärään perustuva alennus, maksu katsotaan alennuksen kannalta maksetuksi sinä päivänä, kun Ostajan shekki on postitettu. TAKUU JA KORVAUKSET 12. (a) Myyjä myöntää kaikille toimitetuille Tuotteille takuun valmistus- ja materiaalivikoja vastaan; Myyjä takaa, että kaikki toimitetut Tuotteet ovat sovellettavien Ostoasiakirjojen ja Ostomääräyksen vaatimusten mukaisia, mukaan lukien mahdolliset piirustukset ja tekniset tiedot tai Ostajan tai Myyjän toimittamat näytteet; Myyjä myös takaa, että Tuotteissa ei ole suunnitteluvirheitä paitsi, jos Tuotteet on valmistettu Ostajan toimittaman suunnittelun mukaan. Myyjä takaa, että jos Tuotteisiin sisältyy palvelujen suorittamista, nämä palvelut suoritetaan ammattimaisesti ja palvelut suorittaa sellaiset henkilöt, joiden pätevyys vastaa kyseisiä työtehtäviä.(b) Jos mitkä tahansa toimitetut Tuotteet tai suoritetut palvelut eivät vastaa tässä määriteltyjä tai muuten soveltuvia takuita, Ostaja voi halutessaan (i) vaatia Myyjää korvaamaan ilman eri kuluja Ostajalle mahdolliset virheelliset tai sopimusten vastaiset Tuotteet korjaamalla tai korvaamalla tai tekemällä suorituksen uudestaan; tai (ii) palauttamaan nämä vialliset tai sopimusten vastaiset Tuotteet myyjän kustannuksella ja vaatia Myyjältä niiden tilauksen mukainen hinta tai (iii) korjata vialliset tai sopimusten vastaiset Tuotteet ja laskuttaa Myyjältä tämän korjauksenkustannukset. Edellä mainitut toimenpiteet eivät rajoita Ostajan muita keinoja, joita sillä saattaa olla lain, muiden säännösten tai tämän Ostomääräyksen nojalla. Edellä mainittuja toimenpiteitä ei tule pitää toisiaan poissulkevina. Kaikki takuut siirtyvät Ostajalle ja tämän seuraajille, siirronsaajille ja asiakkaille. 13. Myyjä vastaa kustannuksista ja Ostajan pyynnöstä puolustaa Ostajaa ja Ostajan tytäryhtiöitä, johtajia, toimihenkilöitä, työntekijöitä, edustajia ja itsenäisiä alihankkijoita kaikkia korvausvaatimuksia, vahingonkorvausvaatimuksia, vahinkoja, tappioita ja kuluja vastaan, mukaan lukien kohtuulliset asianajokustannukset ja oikeuskulut, jotka syntyvät seuraavista tai niihin liittyen: (a) mikä tahansa näissä Yleisissä Ehdoissa määritetyn Myyjän takuun rikkominen, (b) mikä tahansa Myyjän tai Myyjän työntekijöiden tai edustajien toimi tai laiminlyönti, mukaan lukien, mutta niihin rajoittumatta, sellaiset toimet tai laiminlyönnit, jotka aiheuttavat tai osaltaan aiheuttavat (i) minkä tahansa ruumiillisen vamman, sairauden tai kuoleman, (ii) minkä tahansa vaurion tai tuhon, joka kohdistuu aineelliseen tai aineettomaan omaisuuteen (mukaan lukien tietokoneohjelmat ja -aineistot tai niiden käytön estymisestä aiheutuvat tappiot); tai (iii) minkä tahansa asetuksen, säädöksen tai määräyksen rikkomisen; tai (c) mikä tahansa kolmannen osapuolen oikeuksien rikkominen tai väitetty rikkominen, joka on peräisin kokonaan tai osittain Tuotteiden myynnistä Ostajalle tai Ostajan näihin tuotteisiin liittyvien oikeuksien käytöstä mukaan lukien ja rajoituksetta kaikki väitteet, joiden mukaan Myyjän tai Myyjän asiakkaiden toimesta tapahtuva Tuotteiden käyttö tai myynti rikkovat jotain patenttia (paitsi, jos Tuotteet on valmistettu Ostajan toimittaman suunnittelun mukaan), tekijänoikeutta, tavaramerkkiä, liikesalaisuutta tai muita kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia. 14. Myyjä ylläpitää kaikkia työntekijöitä koskevia, paikallisten tai valtiollisten lakien vaatimia vakuutuksia sekä riittävää vakuutusta suojaamaan itseään ja Ostajaa vaatimuksilta, jotka liittyvät Ostomääräyksiin ja korvauksiin niiden perusteella.

3 Page 3 of 7 TYÖSUORITUS 15. Työskennellessään Ostajan tiloissa Myyjän työntekijät ja edustajat noudattavat Ostajan työaikoja, työsäännöksiä (mukaan lukien luottamuksellisuusvaatimukset) ja loma-aikatauluja. Myyjä vaihtaa Ostajan pyynnöstä pikaisesti kenen tahansa Myyjän työntekijöistä tai edustajista, joka on määrätty suorittamaan mitä tahansa Tuotteisiin sisältyvää palvelua. TYÖTUOTE JA LUOTTAMUKSELLISET TIEDOT 16. Myyjä ei saa poistaa mitään Ostajan omaisuutta Ostajan tiloista ilman Ostajan kirjallista suostumusta. Kaikki Ostomääräyksen mukaan suoritetun työn tulokset, joihin kuuluvat erikoistilauksesta Ostajalle toimitetut Tuotteet ("Räätälöity Tuote"), mukaan lukien muistiot, raportit, asiakirjat, piirustukset, tietokoneohjelmat (lähdekoodi, objektikoodi ja listaukset), keksinnöt, luomukset, teokset, laitteet, maskit, piirimallit, mallit, keskeneräiset ja toimitusvalmiit työt ovat Ostajan yksinomaista omaisuutta, ja Myyjä myöntää Ostajalle kaikki oikeudet, hallintaoikeudet ja omistusoikeudet, mukaan lukien, mutta niihin rajoittumatta, kaikki patenttioikeudet, tekijänoikeudet, piirimallioikeudet, liikesalaisuusoikeudet ja muut omistusoikeudet. Tämän Ostomääräyksen voimassaoloaikana ja sen jälkeen Myyjä avustaa Ostajaa ja sen valtuutettuja kaikin mahdollisin tavoin, Ostajan kustannuksella, dokumentoimaan, varmistamaan, ylläpitämään ja puolustamaan Ostajan eduksi kaikissa maissa kaikkia tekijänoikeuksia, patenttioikeuksia, piirimallioikeuksia, liikesalaisuusoikeuksia ja kaikkia muita Räätälöityihin Tuotteisiin liittyviä yksinoikeuksia. Tuotteiden valmistuttua tai jos Ostomääräys puretaan sitä ennen tai jos Ostaja niin aikaisemmin pyytää, Myyjä toimittaa Ostajalle kaiken Ostajan omaisuuden, joka myyjällä on omistuksessaan tai hallussaan. 17. Myyjä ei tämän Ostomääräyksen voimassaoloaikana tai sen jälkeen, suoraan tai epäsuorasti (a) käytä mitään Ostajan luottamuksellisia tietoja kenenkään muun kuin Ostajan hyväksi tai (b) paljasta mitään Ostajan luottamuksellisia tietoja kenellekään muulle kuin Myyjän työntekijälle tai edustajalle, jonka on sitouduttava kirjallisella sopimuksella suojelemaan näiden tietojen luottamuksellisuutta ja joka tarvitsee näitä tietoja tehtävissään, tai Ostajan työntekijälle. Ostajan luottamukselliset tiedot sisältävät rajoituksetta kaikki Tuotteisiin liittyvät tiedot, jotka Ostaja on toimittanut, ja Räätälöidyn Tuotteen, Ostajan tietotaidon ja kaikki Ostajaa koskevat tiedot, jotka eivät ole yleisessä tiedossa, kolmansien osapuolien Ostajalle paljastamat luottamukselliset tiedot (joko Myyjän tämän Ostomääräyksen mukaisen työsuorituksen aikana hankkimat tai saamat tai Ostajan työntekijöiden luovuttamat) ja Ostomääräyksen ehdot. Luottamuksellisiin tietoihin eivät kuulu tiedot, (a) jotka ovat Myyjän tiedossa sillä hetkellä, kun Ostaja luovuttaa ne Myyjälle, (b) jotka ovat tulleet yleiseen tietoon muuten kuin Myyjän oikeudettoman teon seurauksena, (c) jotka Myyjä on saanut laillisesti kolmannelta osapuolelta, jolla on oikeus luovuttaa kyseiset tiedot tai (d) jotka Myyjä on itsenäisesti kehittänyt ilman liityntää tähän Ostomääräykseen. Kaikkien luottamuksellisten tietojen yksinomainen omistusoikeus säilyy Ostajalla. Myyjä ei saa käyttää mitään näitä luottamuksellisia tietoja muuten kuin mikä on tilapäisesti tarpeen Ostomääräyksen mukaisten velvoitteiden suorittamiseksi. PERUUTTAMINEN 18. Ostajalla on oikeus peruuttaa Ostomääräys kokonaan tai osittain milloin tahansa ilmoittamalla siitä Myyjälle. Tällaisen peruutuksen myötä ainoa korvaus, jonka Myyjä saa Ostajalta, on Ostajan ennen peruutusta mahdollisesti vastaanottamien Tuotteiden hinta. Kaikkia tällaisia Tuotteita käsitellään Ostomääräyksen mukaan samaan tapaan, kuin jos niitä ei olisi peruutettu. 19. Ostaja voi peruuttaa Ostomääräyksen tai kieltäytyä vastaanottamasta Tuotteita ilman kustannuksia Ostajalle, mikäli Tuotteet toimitetaan myöhässä tai jos Myyjä muuten rikkoo Ostomääräyksen mukaisia velvoitteitaan tai jos Ostajan harkinnan mukaan lakot, onnettomuudet tai muut odottamattomat esteet, joihin Ostaja ei voi vaikuttaa, aiheuttaisivat myöhästyneen toimituksen tai muun rikkomuksen. Peruutus ei vaikuta Ostajan oikeuksiin ja vaatimuksiin, joita se voi vaatia Myyjältä myöhästyneiden toimitusten

4 Page 4 of 7 tai muihin rikkomusten takia. VASTUURAJOITUS 20. SOVELLETTAVISSA OLEVAN LAIN MUKAISESTI OSTAJA EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA MISTÄÄN ERITYISISTÄ, VÄLILLISISTÄ, EPÄSUORISTA TAI VASTAAVISTA VAHINGOISTA, MUKAAN LUKIEN TÄSTÄ SOPIMUKSESTA AIHEUTUVAT MAHDOLLISET LIIKEVOITON MENETYKSET, VAIKKA OSTAJAA OLISI VAROITETTU TÄLLAISEN VAHINGON MAHDOLLISUUDESTA. LAKIEN NOUDATTAMINEN 21. Myyjä noudattaa kaikkia sovellettavia paikallisen, alueellisen, kansallisen tai muun valtiollisen elimen asettamia lakeja, sääntöjä ja asetuksia jokaiseen Ostomääräykseen liittyvien suoritusten yhteydessä, mukaan lukien Tuotteiden valmistus tai myynti sekä Ostomääräykseen ja sovellettaviin Ostoasiakirjoihin sisältyvien palvelujen suorittaminen. SOVELLETTAVA LAKI 22. Jokaista Ostomääräystä, kaikkia sovellettavia ostoasiakirjoja ja näitä Yleisiä Ehtoja, sovelletaan ja tulkitaan Suomen lakien mukaan. Myyjä hyväksyy, että Ostomääräystä, soveltuvia Ostoasiakirjoja tai näitä Yleisiä Ehtoja koskevat mahdolliset oikeudenkäynnit tai sovintomenettelyt käydään Helsingissä eikä vastusta tällaista tuomiovaltaa tai paikkaa. Myyjä maksaa sallituissa rajoissa kaikki asianajajien palkkiot tai muut kulut, jotka aiheutuvat Ostajan oikeuksien voimaan saattamisesta ja korvausvaatimuksista. OSAPUOLIEN SUHDE 23. Myyjä on itsenäinen toimittaja, jolla ei ole oikeutta sitoa Ostajaa sopimuksin tai muuten, eivätkä Myyjä eikä myyjän työntekijät ja edustajat ole Ostajan edustajia tai työntekijöitä. Osapuolien tarkoituksena on, ettei mikään tässä tekstissä mainittu muodostu yhteishankkeeksi tai kumppanuudeksi.oikeuksien PIDÄTTÄMINEN 24. Ostajan luopuminen näiden Yleisten Ehtojen, Ostomääräyksen tai Ostoasiakirjan tiukasta noudattamisesta ei tarkoita Ostajan luopumista oikeudestaan vaatia tämän Ostomääräyksen ehtojen tiukkaa noudattamista myöhemmin. GENERAL 1. The SYMANTEC GENERAL TERMS AND CONDITIONS (the General Terms ) shall apply to all purchasing related documents signed by Purchaser and Vendor ( Purchase Documents ) and purchase orders ( Purchase Orders ). A Purchase Order constitutes an offer by Purchaser to purchase the goods, services or other products described in the Purchase Order (the Products ) on these General Terms. Vendor may accept such offer either by (1) Vendor s promising to ship the Products or otherwise performing in accordance with the Purchase Order, (2) Vendor s shipment or some or all of the Products or other appropriate commencement of performance, or (3) sending an order confirmation to Purchaser. ACCEPTANCE OF AN ORDER IS EXPRESSLY LIMITED TO THE TERMS CONTAINED IN THESE GENERAL TERMS, THE PURCHASE ORDER, AND ANY APPLICABLE PURCHASE DOCUMENT. PURCHASER OBJECTS TO ANY TERMS IN VENDOR S ACCEPTANCE OR CONFIRMATION OF THIS OFFER WHICH ARE ADDITIONAL TO OR DIFFERENT FROM THESE GENERAL TERMS, THE PURCHASE ORDER, OR AN APPLICABLE PURCHASE DOCUMENT. ANY SUCH ADDITIONAL OR DIFFERENT TERMS CONTAINED IN VENDOR S ACCEPTANCE OR CONFIRMATION OF A PURCHASE ORDER OR IN ANY OTHER COMMUNICATIONS FROM VENDOR, INCLUDING ANY PROPOSALS MADE BY VENDOR, REGARDING THE PRODUCTS, WHETHER RECEIVED PRIOR TO OR AFTER THE DATE OF A PURCHASE ORDER, WILL BE DISREGARDED UNLESS SUCH TERMS ARE SPECIFICALLY AGREED TO IN WRITING BY PURCHASER. IN THE EVENT OF A CONFLICT BETWEEN A TERM OR TERMS IN ANY PURCHASE ORDER OR PURCHASE DOCUMENT AND THESE GENERAL TERMS, THE GOVERNING ORDER OF PRECIDENCE SHALL BE THE PURCHASE ORDER TERMS FOLLOWED BY THE TERMS IN ANY APPLICABLE PURCHASE

5 Page 5 of 7 DOCUMENTFOLLOWED BY THESE GENERAL TERMS. 2. A Purchase Order shall not be assigned by Vendor without the prior written consent of Purchaser. PRICES AND TAXES 3. Unless otherwise specified, the prices for the Products shown on a Purchase Order are the total amounts owed by Purchaser for the Products. Unless otherwise specified, the prices include, without limitation, all shipping, packing, handling and in-transit insurance charges. 4. Unless otherwise specified, the prices shown on a Purchase Order or Purchase Document include all applicable import taxes, royalties or licenses, and other taxes and shall not include VAT. PACKING AND DELIVERY 5. Vendor shall be responsible for the packaging and wrapping of the goods to be delivered, by providing adequate protection against corrosion, deterioration, and physical damage, both during transportation and future storage of the Products in accordance with generally accepted commercial practices. In so doing, Vendor shall comply with all applicable laws and governmental regulations and provide any specific storage instructions in compliance with environmental regulations. 6. Vendor will label all shipping containers to identify contents without opening and will include a packing slip listing the contents with each container. The number of the applicable Purchase Order must appear on all packing slips, bills of lading and other shipping documents. All shipments must be identified as either partial or complete for all Products ordered. 7. Vendor will ship the Products as specified by Purchaser in a Purchase Order for delivery within the time frame specified by Purchaser. If no shipment method is specified by Purchaser, Vendor may ship the Products CIP (INCOTERMS 2000) to Purchaser s place of business for timely delivery. All delivery dates specified in this Purchase Order are firm. 8. Title and risk of loss or damage to all Products will pass to Purchaser upon Purchaser s actual receipt of the Products at the specified place of delivery. 9. Products must not be in excess of or less than the quantity ordered and must otherwise conform to all the terms of the Purchase Order and any applicable Purchase Document. Should the Vendor be late in delivering the goods or services, Purchaser reserves the right, with no prior formal demand, to cancel the order relating to the part not yet processed, in addition to any damages which Purchaser may claim. Any excess or nonconforming Products may be returned by Purchaser at the Vendor s expense. Substitutions or extra charges will not be permitted without specific written authority of the Purchaser. INVOICING AND PAYMENT TERMS10. An original invoice must be submitted for each shipment showing proper description, complete Purchase Order number, and, if indicated in the Purchase Order, the Purchaser cost center number. When applicable, the invoice should indicate the point of shipment, provide complete routing information, and state the amount of freight prepaid. 11. Unless otherwise specified, terms of payment will be net 60 days. All time periods for payment of invoices issued under this Purchase Order shall commence on the later of the date of actual receipt of the invoice by Purchaser or the date of the actual receipt of the Products by Purchaser. When an invoice is subject to discount based on the date of payment, payment is deemed to be made for the purpose of earning the discount on the date of mailing of the Purchaser s check. WARRANTY AND INDEMNITY 12. (a) Vendor warrants that all Products delivered hereunder shall be free from defects in workmanship, material, and manufacture; shall comply with the requirements of applicable Purchase Documents and Purchase Order, including any drawings or specifications incorporated herein or samples furnished by Purchaser or Vendor; and, unless the Products are manufactured in accordance with a design provided by Purchaser, be free from defects in design. For all Products that include the performance of services, Vendor warrants that such services will be performed in a workmanlike manner and by staff whose qualifications fit the work to be performed.(b) If any Products delivered or performed hereunder do not meet the warranties specified herein or otherwise applicable, Purchaser may, at its option. (i) require the Vendor to correct at no cost to Purchaser any defective or nonconforming Products by repair or replacement or reperformance; or (ii) return such defective or nonconforming Products at Vendor s expense and recover from the Vendor at the order price thereof, or (iii) correct the defective or

6 Page 6 of 7 nonconforming Products and charge Vendor with the cost of such correction. The foregoing remedies are in addition to all other remedies at law or in equity or under this Purchase Order, and shall not be deemed to be exclusive. All warranties shall run to the Purchaser and to its successors, assigns and customers. 13. Vendor will indemnify, hold harmless and, at Purchaser's request, defend Purchaser and Purchaser's affiliates, directors, officers, employees, agents and independent contractors from and against all claims, liabilities, damages, losses and expenses, including but not limited to reasonable attorneys' fees and costs of suit, arising out of or in connection with: (a) any breach of any warranty made by Vendor under these General Terms, (b) any act or omission of Vendor or Vendor's employees or agents, including but not limited to the extent such act or omission causes or contributes to (i) any bodily injury, sickness, disease or death; (ii) any injury to or destruction of tangible or intangible property (including computer programs and data or any loss of use resulting therefrom); or (iii) any violation of any statute, ordinance or regulation; or (c) any violation or claimed violation of a third party s rights arising in whole or in part from the sale of the Products to Purchaser hereunder or Purchaser's exercise of rights in connection with such Products, including, without limitation, any claim that the Products or use or sale of the Products by Purchaser or Purchaser s customers infringe any patent (except to the extent that the Products are manufactured in accordance with a design provided by Purchaser), copyright, trademark, trade secret or other intellectual property rights of any third party. 14. Vendor will maintain any required employee-related insurance required by local or national laws, as well as adequate insurance to protect itself from, and indemnify Purchaser against, claims giving rise to indemnification pursuant to a Purchase Order WORK PERFORMANCE 15. Vendor's employees and agents will observe the working hours, working rules (including without limitation confidentiality requirements) and holiday schedule of Purchaser while working on Purchaser's premises. Upon Purchaser's request, Vendor will promptly replace any of Vendor's employees or agents assigned to perform any services included in the Products. WORK PRODUCT AND CONFIDENTIAL INFORMATION 16. Vendor will not remove any Purchaser property from Purchaser's premises without the prior written consent of Purchaser. The product of all work performed under a Purchase Order which involves the delivery of custom Products to Purchaser ("Work Product"), including without limitation notes, reports, documentation, drawings, computer programs (source code, object code and listings), inventions, creations, works, devices, masks, mask works, models, work-in-progress and deliverables will be the sole property of Purchaser, and Vendor hereby assigns to Purchaser all right, title and interest, including but not limited all patent rights, copyright, mask work rights, trade secret rights and other proprietary rights therein. During and after the term of Purchase Order, Vendor will assist Purchaser and its nominees in every proper way, at Purchaser's expense, to document, secure, maintain and defend for Purchaser's own benefit in any and all countries all copyrights, patent rights, mask work rights, trade secret rights and other proprietary rights in and to the Work Product. Upon the completion of the Products or earlier cancellation of the Purchase Order, or upon Purchaser's earlier request, Vendor will deliver to Purchaser all Purchaser property that Vendor may have in its possession or control. 17. Vendor will not, during or subsequent to the term of this Purchase Order, directly or indirectly (a) use any of Purchaser's Confidential Information for the benefit of anyone other than Purchaser or (b) disclose any of Purchaser's Confidential Information to anyone other than an employee or agent of Vendor who is obligated by written contract to protect the confidentiality thereof and requires such information to perform hereunder, or an employee of Purchaser. Purchaser's Confidential Information includes without limitation all information related to the Products provided by Purchaser and all Work Product, Purchaser's know-how and all information regarding Purchaser not known to the general public, confidential information disclosed to Purchaser by third parties, (whether acquired or developed by Vendor during Vendor's performance under this Purchase Orderor disclosed by Purchaser employees) and the terms of a Purchase Order. Confidential Information does not include information which (a) is known to Vendor at the time of disclosure to Vendor by Purchaser, (b) has become publicly known

7 Page 7 of 7 through no wrongful act of Vendor, (c) has been rightfully received by Vendor from a third party who is authorized to make such disclosure, or (d) has been independently developed by Vendor other than pursuant to this Purchase Order. All Confidential Information shall remain the sole property of Purchaser. Vendor shall not acquire any rights to use such Confidential Information except as temporarily required in order to perform its obligations under a Purchase Order. CANCELLATION 18. Purchaser shall have the right to cancel a Purchase Order in whole or in part at any time for Purchaser s convenience by notice to Vendor. Upon any such cancellation for convenience, the sole compensation Vendor shall receive from Purchaser in connection with such cancellation shall be the price for any Products actually received by Purchaser prior to cancellation. All such Products shall continue to be governed by the Purchase Order as if it had not been cancelled. 19. Purchaser may cancel a Purchase Order or reject delivery of Products at no expense to Purchaser in the event of late delivery and/or other breach by Vendor of its obligations under a Purchase Order or when, in Purchaser s judgment, strikes, accidents, or other contingencies beyond Purchaser s control would result in late delivery and/or other breach. Cancellation shall not affect the rights and remedies of Purchaser against Vendor in connection with any such late delivery and/or other breach. LIMITATION OF LIABILITY 20. TO THE FULLEST EXTENT ALLOWABLE UNDER THE APPLICABLE LAW, IN NO EVENT WILL PURCHASER BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INDIRECT OR SIMILAR DAMAGES, INCLUDING ANY LOST PROFITS ARISING OUT OF THIS AGREEMENT EVEN IF PURCHASER HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. COMPLIANCE WITH LAWS 21. Vendor will comply will all applicable laws, rules or regulations of any local, regional, national, or other governmental agency in connection with performance of each Purchase Order, including in the manufacture or sale of the Products and in the performance of services included in the Purchase Order and any applicable Purchase Document. APPLICABLE LAW 22. Each Purchase Order, any applicable Purchase Document, and these General Terms shall be governed by, subject to, and construed in accordance with the laws of Finland. Vendor agrees that any litigation or arbitration regarding a Purchase Order, any applicable Purchase Document, or these General Terms will take place in Helsinki, and waives any objection to such jurisdiction and location. To the extent allowable, Vendor shall pay all attorneys fees or other costs incurred by Purchaser in enforcing its rights and exercising its remedies. RELATIONSHIP OF THE PARTIES 23. Vendor is an independent contractor without authority to bind Purchaser by contract or otherwise, and neither Vendor nor Vendor's employees and agents are agents or employees of Purchaser. It is the intention of the parties that nothing herein create a joint venture or partnership. NO WAIVER 24. No waiver of strict compliance with these General Terms, a Purchaser Order, or a Purchase Document, by Purchaser, shall constitute a waiver of Purchaser s right to insist upon strict compliance with the terms of this Purchase Order thereafter. Site Map Legal Notices Privacy Policy Site Feedback Contact Us Global Sites License Agreements Symantec Corporation

HEWLETT-PACKARD CUSTOMER TERMS PORTFOLIO

HEWLETT-PACKARD CUSTOMER TERMS PORTFOLIO HP CUSTOMER TERMS - Portfolio Agreement Number(s) where required HP: Customer: Effective Date (if applicable): Term Length (if applicable): HEWLETT-PACKARD CUSTOMER TERMS PORTFOLIO 1. Parties. These terms

Lisätiedot

GENERAL TERMS AND CONDITIONS YLEISET HANKINTASOPIMUSEHDOT OF PURCHASE

GENERAL TERMS AND CONDITIONS YLEISET HANKINTASOPIMUSEHDOT OF PURCHASE YLEISET HANKINTASOPIMUSEHDOT GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE 1. Soveltuminen 1.1 Nämä ehdot ovat erottamaton osa Hankintasopimusta ja Ostotilausta, johon ne on liitetty, ja niitä sovelletaan myös

Lisätiedot

TSSFI 07/2015. Yleiset myynti- ja toimitusehdot Trelleborg Sealing Solutions Finland Oy, Perintötie 2 C, 01510 Vantaa

TSSFI 07/2015. Yleiset myynti- ja toimitusehdot Trelleborg Sealing Solutions Finland Oy, Perintötie 2 C, 01510 Vantaa 1 Soveltamisalue TSSFI 07/2015 Yleiset myynti- ja toimitusehdot Trelleborg Sealing Solutions Finland Oy, Perintötie 2 C, 01510 Vantaa 1.1 Nämä myynti- ja toimitusehdot koskevat TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS

Lisätiedot

KULJETUS-, HUOLINTA- JA VARASTOINTIPALVELUJEN TOIMITUSEHDOT TERMS OF TRANSPORT, FORWARDING AND WAREHOUSING SERVICES 1/12 10.2.2012

KULJETUS-, HUOLINTA- JA VARASTOINTIPALVELUJEN TOIMITUSEHDOT TERMS OF TRANSPORT, FORWARDING AND WAREHOUSING SERVICES 1/12 10.2.2012 1/12 KULJETUS-, HUOLINTA- JA VARASTOINTIPALVELUJEN TOIMITUSEHDOT TERMS OF TRANSPORT, FORWARDING AND WAREHOUSING SERVICES 1. SOVELTAMINEN 1. SCOPE OF APPLICATION 1.1. Näitä Easmar Logistics Oy:n (jäljempänä

Lisätiedot

EUROOPPALAISTEN VALIMOIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT Tammikuu 2009

EUROOPPALAISTEN VALIMOIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT Tammikuu 2009 EUROOPPALAISTEN VALIMOIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT Tammikuu 2009 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. GENERAL REMARKS a) Nämä yleiset sopimusehdot on laadittu Euroopan valimoliiton CAEFin (COMMITTEE OF ASSOCIATIONS OF

Lisätiedot

AppleCare Protection Plan

AppleCare Protection Plan AppleCare Protection Plan for ipad Getting Started Guide Contents 5 English 41 Svenska 57 Suomi 75 Dansk 91 Norsk AppleCare Protection Plan for ipad Fact Sheet Service and support from the people who

Lisätiedot

AppleCare Protection Plan

AppleCare Protection Plan AppleCare Protection Plan for Apple TV Getting Started Guide Contents 5 English 45 Svenska 63 Suomi 83 Dansk 101 Norsk AppleCare Protection Plan for Apple TV Fact Sheet Service and support from the people

Lisätiedot

N:o 102 1071 AGREEMENT SOPIMUS

N:o 102 1071 AGREEMENT SOPIMUS N:o 102 1071 SOPIMUS Suomen tasavallan hallituksen ja Ukrainan hallituksen viilillii sijoitusten edistiimisestii ja suojaamisesta Suomen tasavallan hallitus ja Ukrainan hallitus, jaljempana "sopimuspuolet",

Lisätiedot

XetNET palveluiden yleiset sopimusehdot

XetNET palveluiden yleiset sopimusehdot XetNET palveluiden yleiset sopimusehdot Voimassa 1.2.2005 alkaen. (English version starts at page 4). 1. Sopimusosapuolet, sopimuksen voimaan tulo 1.1. Tämän sopimuksen osapuolina ovat Xetpoint Oy (jäljempänä

Lisätiedot

Tässä sopimuksessa seuraavia termejä käytetään aina alla olevassa tarkoituksessa:

Tässä sopimuksessa seuraavia termejä käytetään aina alla olevassa tarkoituksessa: PALVELUSOPIMUS PALVELUEHDOT Tämän palvelusopimuksen Sopijapuolina ovat Manu Online Ltd (jäljempänä Palveluntarjoaja), yksityinen Englannissa rekisteröity osakeyhtiö (rekisterinumero 07273799 ), jonka osoite

Lisätiedot

ONLY VALID FOR CUSTOMERS CONTRACT JURISDICTION WITHIN VALABLE POUR LES CLIENTS CONTRAT COMPÉTENCE DANS

ONLY VALID FOR CUSTOMERS CONTRACT JURISDICTION WITHIN VALABLE POUR LES CLIENTS CONTRAT COMPÉTENCE DANS ONLY VALID FOR CUSTOMERS CONTRACT JURISDICTION WITHIN Iceland, Kazakhstan, Liechtenstein, Norway, Switzerland, Ukraine, or a member state of the European Union VALABLE POUR LES CLIENTS CONTRAT COMPÉTENCE

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SÄÄDÖSKOKOELMAN ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUS SARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2009 Julkaistu Helsingissä 22 päivänä kesäkuuta 2009 N:o 35 36 SISÄLLYS N:o Sivu 35 Laki Australian kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen

Lisätiedot

N:o 102 1071 AGREEMENT SOPIMUS

N:o 102 1071 AGREEMENT SOPIMUS N:o 102 1071 SOPIMUS Suomen tasavallan hallituksen ja Ukrainan hallituksen viilillii sijoitusten edistiimisestii ja suojaamisesta Suomen tasavallan hallitus ja Ukrainan hallitus, jiiljempiinii "sopimuspuolet",

Lisätiedot

Series No. DDBO 1823 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of

Series No. DDBO 1823 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of FINAL TERMS DATED 10 June 2014 Series No. DDBO 1823 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme Issue of EUR 2 186 000 DDBO 1823 Eurooppa Tuplatuotto 6 Any person making or

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS FIN. Code: 566005fin

KÄYTTÖOPAS FIN. Code: 566005fin KÄYTTÖOPAS d-copia3500mf/4500mf/5500mf FIN Code: 566005fin JULKAISIJA: Olivetti S.p.A. Gruppo Telecom Italia Via Jervis, 77-10015 Ivrea (ITALY) www.olivetti.com Copyright 2011, Olivetti Kaikki oikeudet

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS FS-1100 FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN FS-1300D

KÄYTTÖOPAS FS-1100 FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN FS-1300D KÄYTTÖOPAS FS-1100 FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN FS-1300D Tämä käyttöopas on tarkoitettu malleille FS-2020D, FS-3920DN ja FS-4020DN. Huomautus Tämä käyttöopas sisältää tietoja, jotka koskevat sekä koneen

Lisätiedot

Sisällys. Asuinkiinteistöjen kauppa Ranskassa 3. Miksi juuri Village Center 4 Osto 4

Sisällys. Asuinkiinteistöjen kauppa Ranskassa 3. Miksi juuri Village Center 4 Osto 4 Sisällys Asuinkiinteistöjen kauppa Ranskassa 3 Miksi juuri Village Center 4 Osto 4 Asuinkiinteistöjen ostoprosessi Ranskassa 5 Asunnon varaus 5 Käsiraha 5 Asiakirjat 6 Käsirahasopimus Suomeksi 6 Käsirahasopimus

Lisätiedot

Novapoint 16.10 Asennusohje. Copyright 2005, ViaNova Systems AS. All rights reserved 1

Novapoint 16.10 Asennusohje. Copyright 2005, ViaNova Systems AS. All rights reserved 1 Novapoint 16.10 Asennusohje Copyright 2005, ViaNova Systems AS. All rights reserved 1 Sisällysluettelo End user license agreement - Lisenssiehdot... 3 Ennen asennusta huomioitavia asioita... 7 Työasema-asennus...7

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. TASKalfa FS-1100. 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci FS-1300D

KÄYTTÖOPAS. TASKalfa FS-1100. 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci FS-1300D KÄYTTÖOPAS TASKalfa FS-1100 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci FS-1300D Johdanto Kiitos TASKalfa 3050ci/TASKalfa 3550ci/TASKalfa 4550ci/TASKalfa 5550ci-koneen hankinnasta. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on

Lisätiedot

Series No. DDBO 3014 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of

Series No. DDBO 3014 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of FINAL TERMS DATED 11 May 2015 Series No. DDBO 3014 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme Issue of EUR 2,624,000 DDBO 3014 ÖLJY-YHTIÖT AUTOCALL 3 Any person making or

Lisätiedot

Salomaki Oy HYVINKÄÄ

Salomaki Oy HYVINKÄÄ PATENTIT, HYÖDYLLISYYSMALLIT, MALLIT, TAVARAMERKIT PATENTS, UTILITY MODELS, DESIGNS, TRADEMARKS SUOMI FINLAND VALTAKIRJA Täten POWER OF ATTORNEY for Salomaki Oy HYVINKÄÄ tai määräämänsä valtuutetaan edustamaan

Lisätiedot

SATS Finland Oy:n ja Oy ELIXIA Finland Ab:n jäsenyyksiin sovellettavat yleiset sopimusehdot

SATS Finland Oy:n ja Oy ELIXIA Finland Ab:n jäsenyyksiin sovellettavat yleiset sopimusehdot SATS Finland Oy:n ja Oy ELIXIA Finland Ab:n jäsenyyksiin sovellettavat yleiset sopimusehdot Näitä yleisiä sopimusehtoja (myöhemmin Ehdot ) sovelletaan SATS Finland Oy:n ja Oy ELIXIA Finland Ab:n (myöhemmin

Lisätiedot

Series No. DDBO 3016 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of. EUR [] DDBO 3016 Autocall Eurostoxx 50 II

Series No. DDBO 3016 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of. EUR [] DDBO 3016 Autocall Eurostoxx 50 II PRELIMINARY FINAL TERMS DATED 11 June 2015 Series No. DDBO 3016 Tranche No. 1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme Issue of EUR [] DDBO 3016 Autocall Eurostoxx 50 II Any person making

Lisätiedot

Palveluehdot: visma.net

Palveluehdot: visma.net Palveluehdot: visma.net Maa: Finland Sopimus on luettavissa englanniksi sivulta 15 alkaen. Versio: 1.2 Viimeksi 15.11..2013 Muutosloki muutettu: TILITOIMISTOILLE: Visma.net on nyt tilitoimistojen ja heidän

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. TASKalfa 6501i TASKalfa 8001i

KÄYTTÖOPAS. TASKalfa 6501i TASKalfa 8001i KÄYTTÖOPAS TASKalfa 650i TASKalfa 800i > Aluksi Aluksi Kiitos TASKalfa 650i/TASKalfa 800i -laitteen hankinnasta. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on auttaa sinua käyttämään konetta oikein, tekemään määräaikaishuoltotoimia

Lisätiedot

Series No. DDBO 1067A and DDBO 1067B DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of

Series No. DDBO 1067A and DDBO 1067B DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of PRELIMINARY FINAL TERMS DATED 2.5.2014 Series No. DDBO 1067A and DDBO 1067B Tranche No.1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme Issue of [Aggregate Principal Amount of Tranche] DDBO

Lisätiedot

Sopimusehdot. 1 Sopijaosapuolet. 2 Autojen käyttö. 3 Vastuu. 4 Maksaminen. Voimassa 3.11.2012 alkaen (FI) 1/3

Sopimusehdot. 1 Sopijaosapuolet. 2 Autojen käyttö. 3 Vastuu. 4 Maksaminen. Voimassa 3.11.2012 alkaen (FI) 1/3 Voimassa 3.11.2012 alkaen (FI) 1/3 Sopimusehdot 1 Sopijaosapuolet 1.1 City Car Club on Suomen kaupunkiautot Oy:n tarjoaman autojen yhteiskäyttöpalvelun nimi. Näissä ehdoissa CCC:lla tarkoitetaan Suomen

Lisätiedot

DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of. EUR 2 490 000 Danske Bank A/S DDBO 2861: Luottokorilaina Eurooppa High Yield V

DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000. Structured Note Programme. Issue of. EUR 2 490 000 Danske Bank A/S DDBO 2861: Luottokorilaina Eurooppa High Yield V FINAL TERMS DATED 8 May 2014 Series No. DDBO 2861 Tranche No.1 DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 Structured Note Programme Issue of EUR 2 490 000 Danske Bank A/S DDBO 2861: Luottokorilaina Eurooppa High

Lisätiedot

APPLICABLE FINAL TERMS FINAL VERSION APPROVED BY THE ISSUER

APPLICABLE FINAL TERMS FINAL VERSION APPROVED BY THE ISSUER Dated 31/03/2015 SG Issuer Issue of up to EUR 25 000 000 Notes due 09/06/2020 Unconditionally and irrevocably guaranteed by Société Générale under the Debt Instruments Issuance Programme PART A CONTRACTUAL

Lisätiedot

APPLICABLE FINAL TERMS FINAL VERSION APPROVED BY THE ISSUER

APPLICABLE FINAL TERMS FINAL VERSION APPROVED BY THE ISSUER Dated 16/09/2013 SG Issuer Issue of up to EUR 25 000 000 Notes due 11/11/2019 Unconditionally and irrevocably guaranteed by Société Générale under the 125 000 000 000 Debt Instruments Issuance Programme

Lisätiedot