SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 2010 N:o Laki. N:o 416. yliopistolain muuttamisesta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 2010 N:o Laki. N:o 416. yliopistolain muuttamisesta"

Transkriptio

1 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 2010 N:o SISÄLLYS N:o Sivu 416 Lakiyliopistolainmuuttamisesta Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten sekä ympäristöön liittyvien lakisääteisten hoitovaatimusten valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen8ja13 :nmuuttamisesta Valtioneuvoston asetus Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamien eläintukien valvonnasta annetunvaltioneuvostonasetuksenmuuttamisesta Valtioneuvoston asetus ympäristötuen ja luonnonhaittakorvauksen valvonnasta annetun valtioneuvostonasetuksenmuuttamisesta Valtioneuvoston asetus Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamien tukien valvonnasta annetun valtioneuvostonasetuksenmuuttamisesta Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoasiainministeriön asetuksenmuuttamisesta N:o 416 Laki yliopistolain muuttamisesta Annettu Helsingissä 21 päivänä toukokuuta 2010 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 24 päivänä heinäkuuta 2009 annetun yliopistolain(558/2009) 75 :n 3 momentti ja lisätään69 :äänuusi3momenttijalakiinuusi92a seuraavasti: 69 Helsingin yliopiston Svenska social- och kommunalhögskolan Yksikössä tutkintonsa suorittaneella on oikeus jatkaa opintojaan Helsingin yliopistossa valtiotieteiden maisterin tutkintoa varten. 75 Helsingin yliopiston oikeudet ja omaisuus Valtio korvaa vuosittain yliopistolle määrän, joka vastaa yliopiston apteekkiliikkeen harjoittamisesta saadun elinkeinotulon perusteella maksettua yhteisöveroa. HE 28/2010 SiVM 3/2010 EV 66/

2 1554 N:o a Itä-Suomen yliopiston apteekkiliikkeen elinkeinotulosta maksetun veron korvaaminen Valtio korvaa vuosittain Itä-Suomen yliopistolle määrän, joka vastaa yliopiston apteekkiliikkeen harjoittamisesta saadun elinkeinotulon perusteella maksettua yhteisöveroa. Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta Helsingissä 21 päivänä toukokuuta 2010 Tasavallan Presidentti TARJA HALONEN Opetusministeri Henna Virkkunen

3 1555 N:o 417 Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten sekä ympäristöön liittyvien lakisääteisten hoitovaatimusten valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 8 ja 13 :n muuttamisesta Annettu Helsingissä 20 päivänä toukokuuta 2010 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, muutetaan täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten sekä ympäristöön liittyvien lakisääteisten hoitovaatimusten valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen(636/2007)8 ja lisätään 13 :ään, sellaisena kuin se on asetuksessa 1840/2009, uusi 2 momentti seuraavasti: 8 Puhdistamolietteen käyttö Valvonnassa on tarkastettava, että puhdistamolietettä vastaanottaneella tilalla on noudatettu lannoitevalmistelain(539/2006) 5 :n 4 momenttia, lannoitevalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (252/2007) 2 :ää ja 4 :n säännöksiä raskasmetallien enimmäispitoisuuksista sekä puhdistamolietteen käytöstä maanviljelyksessä annettua valtioneuvoston päätöstä (282/1994). 13 Laiminlyönnistä aiheutuvat seuraamukset Tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain(557/2005) 7 a :ssä ja luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuista sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista annetun lain(1440/2006) 10 :n 4 momentissa tarkoitettua vähennystä ei tehdä, jos laiminlyönti korjataan valvontaviranomaisen antamassa enintään kolmen kuukauden määräajassa. Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä toukokuuta Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Helsingissä 20 päivänä toukokuuta 2010 Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska

4 1556 N:o 418 Valtioneuvoston asetus Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamien eläintukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 20 päivänä toukokuuta 2010 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, kumotaan Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamien eläintukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen(592/2007) 6 :n 2 momentti, muutetaanasetuksennimike,1 :n1momentti,2 :n2ja5kohta,5 :n1momentti,8, 11 :n2momentti,13 :n1momentti,14 :n1momenttija15 :n1momentti,sellaisinakuin niistäovat1 :n1momenttiasetuksessa358/2009ja5 :n1momenttisekä8 asetuksessa 1842/2009, sekä lisätään 14 :ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, seuraavasti: Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin kokonaan rahoittamien eläintukien valvonnasta 1 Soveltamisala ja tarkoitus Tässä asetuksessa säädetään yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten(ey) N:o 1290/2005, (EY) N:o 247/2006, (EY) N:o 378/2007 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen(ey) N:o 73/2009, jäljempänä neuvoston tilatukiasetus, 68 artiklan 1 kohdan b alakohdassa sekä 101 ja 102 artiklassa tarkoitettujen Euroopan unionin kokonaan rahoittamien eläintukien valvonnasta. 2 Määritelmät Tässä asetuksessa tarkoitetaan: 2) Euroopan unionin kokonaan rahoittamilla eläintuilla nautapalkkiota, lypsylehmäpalkkiota, uuhipalkkiota sekä uuhipalkkion lisäpalkkiota; 5) nautarekisterillä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen sekä rekisteröintiasetuksen mukaista ATK-pohjaista tietokantaa; 5 Paikalla tehtävä tarkastus Soveltamisasetuksen 30 artiklassa säädetään Euroopan unionin suoria tukia hakeneiden maatilojen paikalla tehtävien tarkastusten vähimmäismäärästä. Uuhien tilallapitoaikaisesta valvontavelvoitteesta säädetään soveltamisasetuksen 41 artiklan 2 kohdassa. 8 Valvonnan laajentaminen Jos muun valvonnan yhteydessä havaitaan tai muulla tavalla elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tietoon tulee, että tässä asetuksessa tarkoitetun Euroopan unionin kokonaan rahoittamien eläintukien saamisen edellytykset eivät laiminlyönnin vuoksi enää täyty, valvonta on laajennettava tämän asetuksen mukaiseksi valvonnaksi.

5 N:o Nautaeläinluettelo Jos nautaeläinluettelosta puuttuu tukiehtojen mukainen merkintä naudan rodusta tai käyttötavasta taikka ne on virheellisesti merkitty, nautaeläinluettelon tiedot voidaan hyväksyä, jos merkintä naudan rodusta tai käyttötavasta korjataan valvonnassa. Tuen hakijan on tarvittaessa todistettava lypsy- ja emolehmän polveutuminen. 13 Tilallapitoaika ja-paikka Valvonnassa on tarkastettava uuhipalkkion tilallapitoajan noudattaminen. 14 Nautojen ikä, sukupuoli, rotu ja poikiminen Valvonnassa on tarkastettava täyttyvätkö tuen myöntämisen edellytykset niiden nautojen osalta, joista on haettu Euroopan unionin kokonaan rahoittamaa eläintukea. Edellytykset koskevat nautojen: 1) ikää; 2) sukupuolta; 3) rotua; 4) poikimista. Valvonnassa on tarkastettava, että maatilalla noudatetaan tavanomaista tuotantotapaa. 15 Eläintenpitäjäksi rekisteröityminen ja uuhien merkitseminen Valvonnassa on tarkastettava, että maatila on rekisteröitynyt nautojen osalta rekisteröintiasetuksen 4 :n ja uuhien osalta lammas- ja vuohieläinten tunnistus- ja rekisterijärjestelmäasetuksen ja lammas- ja vuohieläinten rekisteröintiasetuksen 2 luvun mukaisesti. Jos valvonnassa havaitaan puutteita, tukea ei makseta ennen kuin maatila on rekisteröitynyt tukiehtojen mukaisesti. Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä toukokuuta Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Helsingissä 20 päivänä toukokuuta 2010 Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska

6 1558 N:o 419 Valtioneuvoston asetus ympäristötuen ja luonnonhaittakorvauksen valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 20 päivänä toukokuuta 2010 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, lisätään ympäristötuen ja luonnonhaittakorvauksen valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen (660/2007) 19 :ään, sellaisena kuin se on osaksi asetuksessa 401/2009, uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, 21 :ään uusi 2 momentti ja asetukseen uusi 22 c seuraavasti: 19 Ympäristötuen erityistukisopimukset Jos ympäristötukeen sitoutumaton hakija, joka on tehnyt luonnonhaittakorvaus- ja ympäristötukiasetuksen 57 :ssä tarkoitetun sopimuksen, ei ole noudattanut erityistukisopimuksen ehtoja, erityistukisopimuksesta maksettavaa tukea vähennetään prosenttia. 21 Eläinmäärä Ympäristötuen kotieläintilalle maksettavaa perustoimenpiteen tukea vähennetään yksi prosentti, jos: 1) luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista annetun lain (1440/2006) 11 :n mukaista ilmoitusta ei ole tehty määräajassa tuen myöntäneelle viranomaiselle; ja 2) ilmoitus koskee sellaista luonnonhaittakorvaus- ja ympäristötukiasetuksen 31 :n 2 momentissa tarkoitettua tilapäistä eläinmäärän vähenemistä, joka johtuu kotieläinrakennuksen peruskorjauksesta tai laajentamisesta, tuotantosuunnan muuttamisesta tai edellä mainitun lain 9 :n 2 momentissa tarkoitetusta syystä. 22c Kasvinsuojelukoulutuksen valvonta Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on valvottava paikan päällä viisi prosenttia kalenterivuoden aikana maatalouden ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteistä ja maatalouden ympäristötuen erityistuista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen(503/2007) 49 d :n mukaisesti hyväksytyistä koulutuksista. Jos koulutusta ei ole toteutettu elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle koulutuksen hyväksymistä varten toimitettujen tietojen mukaisesti tai koulutuksen sisältö ei muuten vastaa luonnonhaittakorvaus- ja ympäristötukiasetuksen 28 :ssä säädettyjä ehtoja,

7 N:o koulutuksen järjestäjälle ei voida antaa lupaa pitää ympäristötuen vähimmäisvaatimusten mukaisia kasvinsuojelukoulutuksia ennen kuin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle on esitetty kirjallisesti toimenpiteet havaittujen puutteiden korjaamiseksi. Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä toukokuuta Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Helsingissä 20 päivänä toukokuuta 2010 Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska

8 1560 N:o 420 Valtioneuvoston asetus Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamien tukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 20 päivänä toukokuuta 2010 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, kumotaan Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamien tukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen(659/2007) 8 ja 9, sellaisena kuin niistä on 9 osaksi asetuksessa 337/2008, muutetaan asetuksen nimike, 1 ja 4, sellaisena kuin niistä on 1 osaksi asetuksissa 357/2009 ja 1841/2009, sekä lisätään asetukseen siitä asetuksella 357/2009 kumotun 6 :n tilalle uusi 6 seuraavasti: Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin kokonaan rahoittamien tukien valvonnasta 1 Soveltamisala Tässä asetuksessa säädetään yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten(ey) N:o 1290/2005, (EY) N:o 247/2006, (EY) N:o 378/2007 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen(ey) N:o 73/2009, jäljempänä neuvoston tilatukiasetus, III osaston sekäivosaston1luvun2,3,5ja7jaksojen tukijärjestelmien valvonnasta. Lisäksi tässä asetuksessa säädetään valvonnasta, joka koskee maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1234/2007 säädettyä kuivatun rehun sekä kuitupellavan ja-hampun jalostustukea sekä perunatärkkelystuotannon kiintiöjärjestelmästä annetussa neuvoston asetuksessa(ey) N:o 1868/94 säädettyä tärkkelysperunan tehtaanpalkkiota. Valvontaa toteutetaan osana neuvoston tilatukiasetuksen II osaston 4 luvussa tarkoitettua yhdennettyä hallinto- ja valvontajärjestelmää. Järjestelmästä säädetään neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä mainitussa asetuksessa säädettyjen viljelijöiden suorien tukien järjestelmien mukaisten täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän osalta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä viinialalle säädetyn tukijärjestelmän mukaisten täydentävien ehtojen osalta annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1122/2009, jäljempänä soveltamisasetus. 4 Pinta-alojen ja lohkojen valvonta Pinta-alojen valvonnasta säädetään Euroopan unionin kokonaan tai osittain rahoittamien pinta-alaperusteisten tukien valvonnasta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (591/2007), jäljempänä pinta-alaperusteisten tukien valvonta-asetus. Valvonnassa on tarkastettava, että lohkot ovat tuen ehtojen mukaiset. Jos lohko ei täytä tuen ehtoja, lohko on hylättävä kyseisen tuen osalta.

9 N:o Erityistukioikeuksien valvonta Valvonnassa on tarkastettava, että tilatukijärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen(233/2010) 8 :ssä säädetyt edellytykset täyttyvät. Jos edellytykset eivät täyty, tilatuki hylätään erityistukioikeuden osalta. Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä toukokuuta Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten(ety) N:o 2019/93,(EY) N:o 1452/2001, (EY) 1453/2001, (EY) N:o 1454/2001, (EY) N:o 1868/94, (EY) N:o 1251/1999,(EY) N:o 1254/1999,(EY) N:o 1673/2000,(ETY) N:o 2358/71 ja(ey) N:o 2529/2001 muuttamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003 IV osaston 5 luvussa tarkoitetun energiakasvituen sitoumuksiin ja sopimuksiin, jotka on tehty ennen tämän asetuksen voimaantuloa, sovelletaan tämän asetuksen voimaantullessa voimassa olleita säännöksiä. Helsingissä 20 päivänä toukokuuta 2010 Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska 2/64

10 1562 N:o 421 Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 20 päivänä toukokuuta 2010 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä, muutetaan ajoneuvojen rekisteröinnistä 11 päivänä lokakuuta 2007 annetun valtioneuvoston asetuksen(893/2007)2,5,11,12,16,18,21,24,26,29,30,32,33,39 41,46ja52 57, sellaisina kuin niistä ovat 5 ja 12 asetuksessa 169/2009 ja 11 asetuksessa 236/2009, sekä lisätäänasetukseenuusi4a ja20 :äänuusi2momenttiseuraavasti: 2 Määritelmät Tässä asetuksessa tarkoitetaan: 1) rekisterillä ajoneuvoliikennerekisteristä annetussa laissa(541/2003) tarkoitettua ajoneuvoliikennerekisteriä; 2) sopimusrekisteröijällä ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta annetun lain (1100/1998) 3 :ssä tarkoitettua sopimusrekisteröijää; 3) rekisteröinnin suorittajalla Liikenteen turvallisuusvirastoa ja 2 kohdassa mainitun lain 6 :ssä tarkoitetun sopimuksen mukaan toimivaltaista sopimusrekisteröijää; 4) ensirekisteröinnillä ajoneuvon yksilöintitietojen sekä ajoneuvon omistajuutta, haltijuutta, liikennevakuutusta ja käyttötarkoitusta koskevien tietojen merkitsemistä ensimmäistä kertaa Suomessa rekisteriin; 5) ennakkoilmoituksella uutta tai keskeneräistä ajoneuvoa koskevien tietojen ilmoittamista rekisterinpitäjälle ennen ensirekisteröintiä; 6) liikennekäytöstä poistolla ensirekisteröidyn ajoneuvon väliaikaista liikennekäytöstä poistamista ja tämän tiedon merkitsemistä rekisteriin; 7) liikennekäyttöön otolla ensirekisteröidyn ja sittemmin liikennekäytöstä poistetun ajoneuvon liikennekäyttöön ottamista ja tämän tiedon merkitsemistä rekisteriin; 8) lopullisella poistolla ensirekisteröidyn ajoneuvon lopullista poistamista liikennekäytöstä Suomessa ja tämän tiedon merkitsemistä rekisteriin; 9) muutosrekisteröinnillä ajoneuvon omistajuutta, haltijuutta, liikennevakuutusta ja käyttötarkoitusta koskevissa tiedoissa tapahtuneiden muutosten merkitsemistä rekisteriin; 10) rekisteri-ilmoituksella ajoneuvon ensirekisteröintiä, muutosrekisteröintiä tai liikennekäyttöä koskevien tietojen ilmoittamista rekisteröinnin suorittajalle; 11) rekisteröintitodistuksella rekisteröinnin suorittajan ensirekisteröinnistä, muutosrekisteröinnistä, liikennekäytöstä poistosta ja liikennekäyttöön otosta antamaa asiakirjaa, joka todistaa, että ajoneuvo on rekisteröity ja jonka I osasta(tekninen osa) ilmenevät tiedot ajoneuvon omistajasta ja haltijasta sekä ajoneuvon tekniset tiedot ja jonka II osa(ilmoitusosa) on tarkoitettu rekisteriin merkittyjen tietojen muutosta koskevan ilmoituksen tekemiseen; 12) ennakkoilmoitustodistuksella todistusta siitä, että ajoneuvo on ennakkoilmoitettu ja jonka I osasta ilmenevät ajoneuvon ennakkoilmoituksen tekijää koskevat tiedot sekä tekniset tiedot ja jonka II osa on tarkoitettu rekisteri-ilmoituksen tekemiseen;

11 N:o ) rekisteritunnuksella ajoneuvon yksilöivää rekisteröinnin suorittajan antamaa kirjain- ja numerosarjaa; 14) rekisterikilvellä ajoneuvoon kiinnitettävää kilpeä, jossa on ajoneuvon rekisteritunnus; 15) siirtomerkillä ajoneuvoon kiinnitettävää merkkiä, jossa on rekisteritunnus; 16) ETA-valtiolla Euroopan talousalueeseen kuuluvaa valtiota; 17) romutustodistuksella romuajoneuvoista annetun valtioneuvoston asetuksen (581/2004) 7 :ssä tarkoitettua todistusta tai ETA-valtiossa annettua vastaavanlaista romutustodistusta; 18) haltijalla muuta luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä kuin omistajaa, jolle ajoneuvon pääasiallinen käyttö on siirtynyt tai jonka käyttöön ajoneuvo on yli 30 päivän ajaksi luovutettu sopimuksen perusteella. Ajoneuvon käyttöönottopäiväksi katsotaan päivä, jona ajoneuvo on ensimmäisen kerran rekisteröity Suomessa tai ulkomailla, jollei rekisteriin ole erityisestä syystä merkittävä muuta päivää ajoneuvon todelliseksi käyttöönottopäiväksi. 4a Rekisteri-ilmoitus sähköisessä palvelussa Luonnollinen henkilö, joka on ajoneuvon omistaja tai haltija, voi tehdä rekisteri-ilmoituksen liikennekäytöstä poistosta, liikennekäyttöön otosta ja rekisteröintitodistuksen katoamisesta ja turmeltumisesta myös Liikenteen turvallisuusviraston tarjoamassa sähköisessä palvelussa. 5 Erityiset rekisteri-ilmoitukset Vaurioitumisen vuoksi vakuutuksen perusteella lunastetun ajoneuvon ja ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain(828/2008) nojalla kunnan omistukseen siirtyneen ajoneuvon liikennekäytöstä poistoa koskeva ilmoitus voidaan tehdä Liikenteen turvallisuusvirastoon toimitetulla viraston vahvistamalla poistolomakkeella taikka teknisellä käyttöyhteydellä tai muutoin sähköisesti. Tuhoutumisen vuoksi vakuutuksen perusteella lunastetun muun ajoneuvon kuin jätelaissa tarkoitetun romuajoneuvon ja kunnan omistukseen 1 momentissa mainitun lain nojalla siirtyneen muun kuin jätelaissa tarkoitetun romuajoneuvon lopullista poistoa koskeva ilmoitus voidaan tehdä Liikenteen turvallisuusvirastoon toimitetulla viraston vahvistamalla poistolomakkeella taikka teknisellä käyttöyhteydellä tai muutoin sähköisesti. Jätelain 18 l :n 1 momentissa tarkoitettu kerääjä tai esikäsittelijä voi tehdä ajoneuvon lopullista poistoa koskevan ilmoituksen Liikenteen turvallisuusviraston vahvistamalla poistolomakkeella tai teknisellä käyttöyhteydellä taikka muutoin sähköisesti. 11 Ajoneuvon käyttö ennen uuden rekisteröintitodistuksen saapumista tai rekisteröintipäätöksen tekemistä Rekisteröinnin suorittajan viimeksi voimassa olleeseen rekisteröintitodistuksen, yksittäishyväksynnästä annetun todistuksen, rekisteröintikatsastuksesta annetun todistuksen tai ennakkoilmoitustodistuksen I osaan tekemä merkintä rekisteri-ilmoituksen jättämisestä oikeuttaa, jollei muuta estettä ole, käyttämään ajoneuvoa liikenteessä uuden rekisteröintitodistuksen saapumiseen saakka, kuitenkin enintään 30 päivää. Liikenteen turvallisuusvirasto voi pyynnöstä pidentää määräaikaa. Ajoneuvoliikennerekisteriin talletettu merkintä sähköisestä rekisteri-ilmoituksesta oikeuttaa ajoneuvon käyttöön Suomessa enintään 1 momentissa tarkoitetun ajan ilman 1 momentissa tarkoitettua merkintää viimeksi voimassa olleeseen rekisteröintitodistuksen I osaan. Rekisteröinnin suorittaja voi 4 :n 3 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa, joissa rekisteröintitodistuksen, yksittäishyväksynnästä annetun todistuksen, rekisteröintikatsastuksesta annetun todistuksen tai ennakkoilmoitustodistuksen I osaa ei ole esitetty, antaa ajoneuvoa varten väliaikaistodistuksen, joka oikeuttaa käyttämään ajoneuvoa liikenteessä todistuksessa määrätyn ajan. Väliaikaistodis-

12 1564 N:o 421 tus voidaan erityisestä syystä antaa myös, jos ajoneuvon omistusoikeutta ei ilmoituksen tekijästä johtumattomasta syystä voida kohtuullisessa ajassa selvittää. Rekisteröinnin hakija on velvollinen palauttamaan väliaikaistodistuksen ja ajoneuvolle mahdollisesti annetut kilvet, jos rekisteröinnin edellytykset eivät täyty. 12 Liikennekäytöstä poisto Edellä 8 :n 1 momentissa tarkoitettujen ajoneuvojen rekisterikilvet on palautettava rekisteröinnin suorittajalle, kun ajoneuvo poistetaan liikennekäytöstä. Muiden ajoneuvojen rekisterikilvet voidaan palauttaa rekisteröinnin suorittajalle, liikennekäytöstä poiston yhteydessä tai sinä aikana, kun ajoneuvo on poistettuna liikennekäytöstä. Rekisteröinnin suorittaja tekee rekisteriin merkinnän kilpien palauttamisesta. Ulkomaille tai Ahvenanmaan maakuntaan rekisteröidystä ajoneuvosta sekä ajoneuvosta, jota ei muusta syystä enää käytetä liikenteessä Suomessa, on tehtävä liikennekäytöstä poistoa koskeva rekisteri-ilmoitus. Ajoneuvon rekisterikilvet on palautettava rekisteröinnin suorittajalle, kun ensirekisteröity ajoneuvo rekisteröidään ulkomaille tai Ahvenanmaan maakuntaan. Liikenteen turvallisuusviraston tulee poistaa ajoneuvo liikennekäytöstä, jos se saa ulkomaan tai Ahvenanmaan maakunnan rekisteröintiviranomaiselta tiedon ajoneuvon rekisteröimisestä ulkomaille tai Ahvenanmaan maakuntaan. Tullilaitos ja rajavartiolaitos ovat velvollisia poistamaan Suomesta pysyvästi ulkomaille vietävästä ajoneuvosta rekisterikilvet. Rekisterikilpien poistamisesta on ilmoitettava Liikenteen turvallisuusvirastolle, jonka tulee poistaa ajoneuvo liikennekäytöstä. Edellä 1 momentissa tarkoitettu kilpien palauttamisvelvollisuus ei koske vaurioitumisen vuoksi vakuutuksen perusteella lunastetun, Valtiokonttorin poistettavaksi ilmoittaman tai kunnan omistukseen ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain nojalla siirtyneen ajoneuvon rekisterikilpiä. Rekisterikilvet on kuitenkin tuhottava todistettavasti. 16 Ilmoitus ajoneuvon luovuttamisesta tuntemattomalle Jos ajoneuvon edellinen omistaja on luovuttanut ajoneuvon tuntemattomalle, Liikenteen turvallisuusvirasto voi edellisen omistajan ilmoituksesta, saatuaan luovutuksesta luotettavan selvityksen, tehdä rekisteriin merkinnän ajoneuvon luovuttamisesta tuntemattomalle. Ajoneuvon luovuttamisen ajankohdaksi katsotaan se päivä, jona Liikenteen turvallisuusvirasto on saanut ilmoituksen ja luotettavaksi katsomansa selvityksen luovutuksesta. 18 Rekisteröintitodistuksen antaminen Ensirekisteröinnistä, muutosrekisteröinnistä, liikennekäytöstä poistosta ja liikennekäyttöön otosta annetaan ajoneuvon omistajalle tai haltijalle rekisteröintitodistuksen I osa ja ajoneuvon omistajalle rekisteröintitodistuksen II osa. Jos rekisteri-ilmoitus on tehty Liikenteen turvallisuusviraston sähköisessä palvelussa, rekisteröintitodistuksen I ja II osa lähetetään mainituille henkilöille postitse. Rekisteröinnin suorittaja voi perustellusta syystä antaa määräajan voimassa olevan jäljennöksen rekisteröintitodistuksen I osasta pidettäväksi ajoneuvossa mukana ajon aikana. Velvollisuudesta esittää jäljennös on voimassa, mitä velvollisuudesta esittää rekisteröintitodistuksen I osa säädetään. 20 Rekisteröintitodistuksen katoaminen Ajoneuvoliikennerekisteriin ajoneuvon omistajaksi merkitty luonnollinen henkilö voi tilata omistamansa ajoneuvon kadonneen tai turmeltuneen rekisteröintitodistuksen tilalle uuden rekisteröintitodistuksen I ja II osan Liikenteen turvallisuusviraston tarjoamassa sähköisessä palvelussa ilman kirjallista selvitystä rekisteröintitodistuksen tai sen osan ka-

13 N:o toamisesta. Ajoneuvoliikennerekisteriin ajoneuvon haltijaksi merkitty luonnollinen henkilö voi vastaavasti tilata uuden rekisteröintitodistuksen I osan. 21 Rekisterikilpien antaminen Rekisterikilpien antamisesta säädetään ajoneuvolain 66 a :n 2 momentissa. Ennakkoilmoituksen tekijälle voidaan toimittaa ajoneuvon rekisterikilvet, kun uusi, valmis ajoneuvo on ennakkoilmoitettu. Autoa ja moottorikelkkaa varten annetaan kaksi rekisterikilpeä sekä muuta ajoneuvoa varten yksi rekisterikilpi. Liikenteen turvallisuusvirasto voi hakemuksesta antaa ajoneuvoa varten lisäkilven. 24 Rekisterikilpien turmeltuminen tai katoaminen Jos rekisterikilpi on kadonnut tai turmeltunut, uuden kilven tilaamiseen sovelletaan, mitä 20 :ssä säädetään uuden rekisteröintitodistuksen pyytämisestä. Rekisteröinnin suorittaja voi rekisteröintitodistuksen I osaan rekisterikilven tilaamisesta tekemällään merkinnällä antaa oikeuden käyttää ajoneuvossa enintään kuukauden ajan 23 :stä poiketen muuta väliaikaista kilpeä, johon on merkitty ajoneuvon rekisteritunnus. Liikenteen turvallisuusvirasto voi tarvittaessa pyynnöstä pidentää määräaikaa. 26 Rekisteritunnuksen määräytyminen Ajoneuvoa varten annetaan sattumanvaraisesti määräytyvä rekisteritunnus, jollei 25 :ssä toisin säädetä. Liikenteen turvallisuusvirasto voi kuitenkin hakemuksesta antaa ajoneuvoa varten ajoneuvokohtaisen, hakemuksessa yksilöidyn rekisteritunnuksen(erityistunnus). Erityistunnuksen sisältävät rekisterikilvet luovuttaa rekisteröinnin suorittaja. Rekisteröinnin suorittajalle tehdystä hakemuksesta ajoneuvoa varten voidaan antaa ajoneuvolla aikaisemmin ollut rekisteritunnus. Tällaista tunnusta ei pidetä erityistunnuksena. Sellaisen liikennekäytöstä poistetun ajoneuvon, jonka rekisterikilvet on palautettu rekisteröinnin suorittajalle, rekisteritunnus voidaan pitää varattuna samaa ajoneuvoa varten enintään vuoden yhtäjaksoisesti sinä aikana, kun ajoneuvo on poistettuna liikennekäytöstä. 29 Vientirekisteröinnin hakeminen Vientirekisteröintiä haetaan Liikenteen turvallisuusvirastolta. Hakemuksessa tulee olla selvitys ajoneuvon omistusoikeudesta ja liikennevakuutuksesta sekä tieto luovutus- ja vientipaikasta. 30 Vientikilvet ja vientirekisteröintitodistus Liikenteen turvallisuusvirasto antaa vientirekisteröityä ajoneuvoa varten vientikilvet ja todistuksen rekisteröinnistä (vientirekisteröintitodistus). Vientirekisteröintitodistukseen sovelletaan soveltuvin osin, mitä tässä asetuksessa säädetään rekisteröintitodistuksesta. Vientirekisteröintitodistukseen ei kuitenkaan merkitä todistukseen merkityissä tiedoissa rekisteröinnin jälkeen tapahtuneita muutoksia. Vientikilvistä on soveltuvin osin voimassa, mitä 6 luvussa säädetään rekisterikilvistä. 32 Koenumerotodistus ja koenumerokilvet Ajoneuvolain 66 f :ssä tarkoitettua koenumerotodistusta haetaan Liikenteen turvallisuusvirastolta. Koenumerotodistuksen antamisen edellytyksenä on, että koenumerokilpien käyttöä varten on voimassa oleva liikennevakuutus. Koenumerotodistus on voimassa vuoden todistuksen myöntämispäivästä. Koenumerotodistus uudistetaan vuosittain vuodeksi

14 1566 N:o 421 eteenpäin ilman eri hakemusta, jollei todistuksen haltija ole tehnyt todistuksesta luopumisilmoitusta todistuksen voimassaoloaikana, jollei todistusta ole peruutettu tai jollei Liikenteen turvallisuusvirasto muun erityisen syyn takia jätä todistusta uudistamatta. Edellytyksenä uudistamiselle on, että liikennevakuutusmaksu on suoritettu. Koenumerotodistuksen saanut saa käyttää ajoneuvoa koenumerokilvin liikenteessä, kun on kysymyksessä todistuksen saajan harjoittamaan toimintaan välittömästi liittyvä: 1) ajoneuvon tai sen laitteiden tutkimukseen tai tuotekehittelyyn liittyvä koe; 2) ajoneuvon lyhytaikainen koeajo tai esittely myyntitarkoituksessa; 3) muu ajoneuvon valmistukseen, myyntiin, varustamiseen, korjaukseen tai katsastukseen välittömästi liittyvä siirto. Koenumerokilvistä on soveltuvin osin voimassa, mitä 6 luvussa säädetään rekisterikilvistä. Jos koenumerokilvillä käytettävä ajoneuvo on poistettu liikennekäytöstä, eikä rekisterikilpiä ole palautettu, rekisterikilvet tulee peittää tai poistaa ajoneuvosta koenumerokilvillä käytön ajaksi. 33 Panssariajoneuvon tilapäinen käyttö liikenteessä Liikenteen turvallisuusvirasto voi hakemuksesta antaa pyörillä varustettuja panssariajoneuvoja teollisesti Suomessa valmistavalle yhteisölle 32 :ssä tarkoitetun koenumerotodistuksen, joka oikeuttaa sotilasajoneuvoista annetun puolustusministeriön asetuksen (180/2006) 2 :n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun panssariajoneuvon tilapäiseen käyttöön liikenteessä koenumerokilvin tämän asetuksen 32 :n 3 momentissa säädetyissä tarkoituksissa. Edellytyksenä panssariajoneuvon käytölle liikenteessä on, että se on varustettu pyörin. Koenumerotodistukseen ja koenumerokilpiin sovelletaan, mitä 32 :n 2 ja 4 momentissa säädetään. Käytettäessä liikenteessä panssariajoneuvoa on lisäksi sovellettava, mitä erikoiskuljetuksista ja erikoiskuljetusajoneuvoista annetussa liikenneministeriön päätöksessä(1715/1992) säädetään. 39 Hakemuksen liitteet Liikenteen turvallisuusvirastolle toimitettavaan hakemukseen on liitettävä: 1) enintään kolme kuukautta aikaisemmin suoritetusta rekisteröintikatsastuksessa annettu katsastustodistus, josta ilmenee ajoneuvoluokka; 2) ajoneuvoa koskeva maahantuonti- tai valmistajantodistus; 3) selvitys omistusoikeudesta. 40 Rekisteriin merkitseminen Liikenteen turvallisuusviraston on merkittävä ajoneuvo rekisteriin autokiinnitystä varten, jos hakemuksessa ei ole puutteita, eikä ajoneuvoa ole ajoneuvolain 8 :ssä tarkoitetusta syystä ensirekisteröity. Ajoneuvoa varten annetaan rekisteritunnus ja todistus merkitsemisestä rekisteriin. 41 Rekisteritietojen muuttaminen ja poistaminen Kiinnitystä varten rekisteriin merkitty ajoneuvo on ilmoitettava ensirekisteröitäväksi liikenteessä käytettäväksi ajoneuvolain 8 :ssä tarkoitetulla tavalla, jos ajoneuvon käyttötarkoitus muuttuu. Liikenteen turvallisuusvirasto voi poistaa kiinnitystä varten rekisteriin merkityn ajoneuvon rekisteristä, jos ajoneuvosta ei ole tehty poistoilmoitusta kahden vuoden kuluessa autokiinnityksen kuolettamisesta tai raukeamisesta taikka jos ajoneuvoon ei ole kahden vuoden aikana vahvistettu autokiinnitystä. 46 Muissa valtioissa rekisteröidyt ajoneuvot Liikenteen turvallisuusvirasto voi hakemuksesta antaa henkilölle tai yhteisölle, jonka kotipaikka on muualla kuin 43 :ssä

15 N:o tarkoitetussa valtiossa, luvan siellä rekisteröidyn ajoneuvon tilapäistä liikenteessä käyttöä varten. Käyttöluvan saanutta ajoneuvoa varten annetaan tullikilvet. Luvan antamisen edellytyksenä on, että: 1) hakija on tuonut ajoneuvon Suomeen tilapäistä tarvettaan varten; 2) hakija esittää ajoneuvon omistajan kotivaltiossa olevan poliisin tai Suomen konsulin taikka omistajan kotivaltiota Suomessa edustavan antaman todistuksen siitä, että ajoneuvo on sanotussa valtiossa rekisteröity ja hyväksytty pysyvästi liikenteessä käytettäväksi; 3) ajoneuvossa on rekisteröintivaltion kansallisuustunnus; 4) ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän päämitat ja massat eivät ylitä Suomessa sallittuja arvoja; 5) ajoneuvon kuljettajalla on todistus oikeudestaan pitää ajoneuvoa hallinnassaan, jollei sitä ole rekisteröity mukana olevan henkilön nimiin; 6) hakija esittää selvityksen ajoneuvoa varten Suomessa voimassa olevasta liikennevakuutuksesta ja tullikäsittelyn toimittamisesta. Tässä pykälässä tarkoitettu lupa on voimassa enintään yhden vuoden tai, jos tulliviranomainen on 43 :n 1 momentissa tarkoitettujen säännösten nojalla myöntänyt ajoneuvolle vero- tai tullivapauden määräajaksi, määräajan loppuun. Tullikilvistä on soveltuvin osin voimassa, mitä 6 luvussa säädetään rekisterikilvistä. Lupa on pidettävä mukana ajoneuvoa liikenteessä käytettäessä. 52 Ilmoitukset ETA-valtioille ja Ahvenanmaan maakuntaan Liikenteen turvallisuusviraston on ilmoitettava ETA-valtiossa rekisteröidyn ajoneuvon ensirekisteröinnistä kyseisen valtion rekisterinpitäjälle. Liikenteen turvallisuusviraston on ilmoitettava Ahvenanmaan maakuntaan rekisteröidyn ajoneuvon ensirekisteröinnistä Ahvenanmaan maakunnan rekisterinpitäjälle. Samalla on ilmoitettava ajoneuvon uusi rekisteritunnus. 53 Vakuutusyhtiöiden ilmoitukset Liikennevakuutusyhtiön ja Liikennevakuutuskeskuksen on ilmoitettava Liikenteen turvallisuusvirastolle voimassa olevat uudet liikennevakuutukset. Liikennevakuutusyhtiön on lisäksi ilmoitettava yhtiössä vakuutetut rekisteröintivelvollisuuden alaiset ajoneuvot ja koenumerotodistukset, joista ei ole suoritettu liikennevakuutusmaksua. 54 Virheelliset asiakirjat Sopimusrekisteröijä, katsastusluvan haltija, poliisi, tullilaitos ja rajavartiolaitos ovat velvollisia ilmoittamaan Liikenteen turvallisuusvirastolle havaitsemastaan virheelliseksi todetusta vaatimustenmukaisuustodistuksesta, ennakkoilmoitustodistuksesta, rekisteröintitodistuksesta ja muusta rekisteröintiin tai rekisterikilpien antamiseen liittyvästä asiakirjasta. Ajoneuvon omistaja tai haltija on velvollinen Liikenteen turvallisuusviraston kehotuksesta palauttamaan virheellisen asiakirjan Liikenteen turvallisuusvirastolle. 55 Rekisteröintitodistukseen merkittävät tiedot ja mitat Rekisteröintitodistuksen tulee täyttää ajoneuvojen rekisteröintiasiakirjoista annetussa neuvoston direktiivissä 1999/37/EY säädetyt vaatimukset sellaisina kuin ne ovat ajoneuvojen rekisteröintiasiakirjoista annetun neuvoston direktiivin 1999/37/EY muuttamisesta annetussa komission direktiivissä 2003/127/EY ja tiettyjen direktiivien mukauttamisesta liikennepolitiikan alalla Bulgarian ja Romanian liittymisen johdosta annetussa neuvoston direktiivissä 2006/103/EY. Vaatimus ei kuitenkaan koske 30 :ssä tarkoitettua vientirekisteröintitodistusta. Rekisteröintitodistus tulostetaan Liikenteen turvallisuusviraston vahvistamalle paperiselle lomakkeelle.

16 1568 N:o Rekisteröintitodistuksen tai rekisterikilpien noutamatta jättäminen Rekisteröinnin suorittajalle ja katsastusluvan haltijalle jätetyistä rekisteröintitodistuksesta, koenumerotodistuksesta ja rekisterikilvistä on tehtävä merkintä rekisteriin. Jollei katsastusluvan haltijalla ole oikeutta tehdä merkintää, hänen on ilmoitettava rekisteröintitodistuksen ja kilpien jättämisestä viipymättä Liikenteen turvallisuusvirastolle. Noutamatta jätettyjen rekisteröintitodistuksen ja kilpien osalta menetellään siten kuin Liikenteen turvallisuusvirasto määrää. 57 Rekisterikilpien ja siirtomerkkien valmistus Liikenteen turvallisuusvirasto huolehtii rekisterikilpien ja siirtomerkkien valmistuksesta sekä toimittamisesta niille, joilla on oikeus antaa niitä käytettäviksi. Virasto huolehtii rekisterikilpien toimittamisesta myös ennakkoilmoituksen tekijöille. Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä toukokuuta Helsingissä 20 päivänä toukokuuta 2010 Liikenneministeri Anu Vehviläinen Liikenneneuvos, johtava asiantuntija Kari Saari

17 1569 N:o 422 Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2010 Ulkoasiainministeriön päätöksen mukaisesti muutetaan ulkomaanedustuksen korvauksista 29 päivänä syyskuuta 2006 annetun asetuksen (854/2006) liitteet 6 ja 8 seuraavasti: Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2010 Ministeri Alexander Stubb Hallintojohtaja Ari Rouhe 3/64

18 1570 N:o 422 Liite 6 Muuttokorvausmäärät ja muuttoreitit Muuttokorvaus muutto-oikeuden ja muuttoreitin mukaan: Muuttokorvaus reittiryhmittäin Muuttooikeus m 3 A B C D E Muuttoreitit Mistä Mihin Luokka Helsinki Riika, Tallinna, Tukholma A Göteborg, Hampuri, Kööpenhamina, Oslo, B Petroskoi, Pietari, Vilna Berliini, Bratislava, Bryssel, Budapest, Haag, C Luxemburg, Murmansk, Praha, Varsova Abu Dhabi, Alger, Ankara, Ateena, Bangkok, D Beograd, Bern, Bukarest, Canberra, Dublin, Geneve, Hanoi, Hongkong, Islamabad, Jakarta, Kairo Kanton, Katmandu, Kiova, Kuala Lumpur, Las Palmas, Lissabon, Ljubljana, Lontoo, Madrid, Manila, Moskova, New Delhi, Nikosia, Pariisi, Peking, Pristina, Rabat, Ramallah, Riad, Rooma, Shanghai, Singapore, Sofia, Strasbourg, Sydney, Teheran, Tel Aviv, Tunis, Wien, Zagreb Damaskos, Kabul, Los Angeles, New York, E Ottawa, Reykjavik, Soul, Tokio, Washington Abuja, Addis Abeba, Astana, Brasiilia, Buenos Aires, Caracas, Dar es Salaam, Lima, Lu- saka, Managua, Maputo, Mexico, Nairobi, Pretoria, Santiago de Chile, Windhoek Poikkeavat korvaukset

19 N:o Pohjoismaat ja Baltian maat (Göteborg, Kööpenhamina, Oslo, Riika, Tallinna, Tukholma, Vilna) Reykjavik Keski- ja Länsi-Eurooppa (Berliini, Bern, Bratislava, Bryssel, Budapest, Dublin, Geneve, Haag, Hampuri, Lontoo, Luxemburg, Pariisi, Praha, Strasbourg, Varsova, Wien) Välimeri (Ateena, Lissabon, Madrid, Nikosia, Rooma) maan sisällä tai naapurimaat (< 500 km) A Riika, Tallinna, Tukholma -> Helsinki A alueen sisäiset (> 500 km), Keski- ja Länsi- Eurooppa, Pietari Kaakkois-Eurooppa ja Länsi-Balkan, Välimeri Aasia, Australia, Lähi-itä ja Turkki, Pohjois- Afrikka Itä-, Länsi- ja Etelä-Afrikka, Pohjois- Amerikka, Reykjavik B C D E Göteborg, Kööpenhamina, Oslo, Vilna- >Helsinki B Baltian maat -> Kiova, Murmansk, Moskova ja Petroskoi C Göteborg, Kööpenhamina, Oslo, Tukholma -> Petroskoi, Moskova, Kiova D Pohjoismaat ja Baltian maat-> Kabul, Soul, Tokio E Keski- ja Etelä-Amerikka Göteborg, Kööpenhamina, Oslo, Tukholma -> Murmansk E Helsinki, Kaakkois-Eurooppa ja Länsi- E Balkan, Keski- ja Länsi-Eurooppa, Pohjois- Amerikka (paitsi Los Angeles), Pohjoismaat ja Baltian maat, Venäjä ja Ukraina, Välimeri Aasia, Australia, Itä-, Länsi- ja Etelä-Afrikka, Keski- ja Etelä-Amerikka, Lähi-itä ja Turkki, Los Angeles, Pohjois-Afrikka maan sisällä tai naapurimaat (< 500 km) A Hampuri -> Helsinki B alueen sisällä (> 500 km), Kaakkois- B Eurooppa ja Länsi-Balkan, Pohjoismaat ja Baltian maat Helsinki, Välimeri C Bern, Dublin, Geneve, Lontoo, Pariisi, Strasbourg, Wien -> Helsinki D Aasia, Australia, Lähi-itä ja Turkki, Pohjois- Afrikka, Venäjä (Pietari, Petroskoi, Moskova) ja Ukraina Itä-, Länsi- ja Etelä-Afrikka, Pohjois- Amerikka, Murmansk, Reykjavik Keski- ja Etelä-Amerikka alueen sisäiset (> 500 km) Kaakkois-Eurooppa ja Länsi-Balkan, Keskija Länsi-Eurooppa, Pohjois-Afrikka, Pohjoismaat ja Baltian maat D E B C Keski- ja Länsi- Eurooppa -> Kabul, Soul, Tokio E

20 1572 N:o 422 Kaakkois-Eurooppa ja Länsi-Balkan (Beograd, Bukarest, Ljubljana, Pristina, Sofia, Zagreb) Pohjois-Afrikka (Alger, Kairo, Las Palmas, Rabat, Tunis) Lähi-itä ja Turkki (Abu Dhabi, Ankara, Damaskos, Kabul, Ramallah, Riad, Teheran, Tel Aviv) Itä-, Länsi- ja Etelä- Afrikka (Abuja, Addis Abeba, Dar es Salaam, Lusaka, Maputo, Nairobi, Pretoria, Windhoek) Aasia, Australia, Helsinki, Itä-, Länsi- ja Etelä-Afrikka, Lähi-itä ja Turkki, Kiova, Moskova, Pietari, Petroskoi Pohjois-Amerikka, Murmansk, Reykjavik Keski- ja Etelä-Amerikka alueen sisäiset ja naapurimaat (< 500 km) alueen sisäiset (> 500 km), Keski- ja Länsi- Eurooppa Pohjoismaat ja Baltian maat, Välimeri Aasia, Australia, Helsinki, Lähi-itä ja Turkki, Pohjois-Afrikka Itä-, Länsi- ja Etelä-Afrikka, Pohjois- Amerikka, Reykjavik, Venäjä ja Ukraina Keski- ja Etelä-Amerikka alueen sisällä, Välimeri Aasia, Australia, Itä-, Länsi- ja Etelä-Afrikka, Helsinki, Keski- ja Länsi-Eurooppa, Kaakkois-Eurooppa ja Länsi-Balkan, Lähi-itä ja Turkki, Pohjoismaat ja Baltian maat Pohjois-Amerikka (paitsi Los Angeles) Keski- ja Etelä-Amerikka, Los Angeles, Reykjavik, Venäjä ja Ukraina alueen sisällä Aasia, Australia, Pohjois-Afrikka, Itä-, Länsija Etelä-Afrikka, Helsinki, Kaakkois- Eurooppa ja Länsi-Balkan, Keski- ja Länsi- Eurooppa, Pohjoismaat ja Baltian maat, Välimeri Keski- ja Etelä-Amerikka, Pohjois-Amerikka, Reykjavik, Venäjä ja Ukraina alueen sisällä Aasia, Australia, Lähi-itä ja Turkki, Pohjois- Afrikka, Välimeri Kaakkois-Eurooppa ja Länsi-Balkan, Keskija Länsi-Eurooppa, Pohjoismaat ja Baltian maat Helsinki, Keski- ja Etelä-Amerikka, Pohjois- Amerikka, Reykjavik, Venäjä ja Ukraina D E A B C D E C D E C D C D E Välimeri -> Kabul, Soul, Tokio E Kaakkois-Eurooppa ja Länsi-Balkan -> Kabul, Soul, Tokio E Damaskos -> Helsinki E

21 N:o Aasia (Astana, Bangkok, Hanoi, Hong Kong, Islamabad, Jakarta, Kanton, Katmandu, Kuala Lumpur, Manila, New Delhi, Peking, Shanghai, Singapore, Soul, Tokio) alueen sisällä, Australia Afrikka, Helsinki, Kaakkois-Eurooppa ja Länsi-Balkan, Keski- ja Etelä-Amerikka, Keski- ja Länsi-Eurooppa, Los Angeles, Lähi-itä ja Turkki, Pohjoismaat ja Baltian maat, Välimeri Pohjois-Amerikka (pl Los Angeles), Venäjä ja Ukraina Reykjavik Australia (Canberra, Sydney) alueen sisällä A Aasia C Afrikka, Helsinki, Kaakkois-Eurooppa ja D Länsi-Balkan, Keski- ja Etelä-Amerikka, Keski- ja Länsi-Eurooppa, Los Angeles, Lähi-itä ja Turkki, Pohjoismaat ja Baltian maat, Välimeri Pohjois-Amerikka (Los Angeles, New York, Ottawa, Washington) Keski- ja Etelä- Amerikka (Brasiilia, Buenos Aires, Caracas, Lima, Managua, Mexico, Santiago de Chile) Venäjä ja Ukraina (Kiova, Petroskoi, Pietari, Moskova, Murmansk) C D Kabul, Soul, Tokio -> Helsinki, Pohjoismaat ja Baltian maat, Keskija Länsi-Eurooppa, Välimeri, Kaakkois- Eurooppa ja Länsi- Balkan E, Astana -> Helsinki E Pohjois-Amerikka (pl Los Angeles) E Reykjavik, Venäjä ja Ukraina alueen sisällä C New York -> Washington A Australia, Aasia, Helsinki, Kaakkois- Eurooppa ja Länsi-Balkan, Keski- ja Länsi- Eurooppa, Pohjois-Afrikka, Pohjoismaat ja Baltian maat, Reykjavik, Välimeri Itä-, Länsi- ja Etelä-Afrikka, Keski- ja Etelä- Amerikka, Lähi-itä ja Turkki, Venäjä ja Ukraina Etelä-Amerikan sisällä Keski-Amerikan sisällä Keski-Amerikasta Etelä-Amerikkaan Aasia, Australia Afrikka, Helsinki, Kaakkois-Eurooppa ja Länsi-Balkan, Keski- ja Länsi-Eurooppa, Lähi-itä ja Turkki, Pohjois-Amerikka, Pohjoismaat ja Baltian maat, Reykjavik, Venäjä ja Ukraina, Välimeri Venäjän sisällä E C C D D A Los Angeles -> Aasia, Australia D Los Angeles-> Reykjavik, Pohjois-Afrikka

22 1574 N:o 422 Venäjä Ukraina B Pietari, Petroskoi Helsinki B Pietari Pohjoismaat ja Baltian maat B Moskova, Murmansk, Petroskoi Baltian maat C ja Kiova Murmansk Helsinki C Moskova, Kiova Helsinki D Kiova, Moskova, Petroskoi Göteborg, Kööpenhamina, Oslo, Tukholma D Pietari,Petroskoi, Moskova Keski- ja Länsi- Eurooppa, Välimeri D ja Kiova Murmansk Keski- ja Länsi-Eurooppa, Göteborg, Kööpenhamina, E Oslo, Tukholma, Välimeri Kiova, Petroskoi, Pietari, Moskova, Murmansk Aasia, Kaakkois- Eurooppa ja Länsi- Balkan, Reykjavik E Kiova, Petroskoi, Pietari, Moskova, Murmansk Afrikka, Australia, Keski- ja Etelä-Amerikka, Lähi-itä ja Turkki, Pohjois-Amerikka

23 N:o Liite 8 Olosuhdeluokitus: Las Palmas Reykjavik Olosuhdeluokitus ja korvausmäärät Los Angeles Ottawa Ankara Buenos Aires New York Washington Kiova Moskova Astana Bangkok Brasiilia Kairo Kanton Lima Peking Petroskoi Santiago de Chile Shanghai Tel Aviv Abu Dhabi Bukarest Canberra Hongkong Pietari Rabat Singapore Sofia Sydney Tokio Tunis Beograd Kuala Lumpur Pretoria Soul Windhoek Alger Dar es Salaam Jakarta Caracas Lusaka New Delhi Damaskos Maputo Ramallah Hanoi Nairobi Riad Managua Manila Mexico Murmansk Pristina Abuja Islamabad Kabul Addis Abeba Katmandu Teheran Korvausmäärät: Olosuhdeluokka Euroa kuukaudessa

24 1576 N:o JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ N:o , 3 arkkia EDITA PRIMA OY, HELSINKI 2010 EDITA PUBLISHING OY, PÄÄTOIMITTAJA JARI LINHALA ISSN

ULKOMAANEDUSTUKSEN ASEMAPAIKKOJEN KALLEUSKERTOIMET LUKIEN

ULKOMAANEDUSTUKSEN ASEMAPAIKKOJEN KALLEUSKERTOIMET LUKIEN N:o 161 407 Liite 3 ULKOMAANUSTUKSN ASMAPAIKKOJN KALLUSKRTOIMT 1.4.2008 LUKIN Asemapaikka Kerroin Oslo 1,400 Moskova 1,350 Kööpenhamina Reykjavik Soul Tokio Abuja Bern Geneve Murmansk Petroskoi Pietari

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 2011. 278/2011 Ulkoasiainministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 2011. 278/2011 Ulkoasiainministeriön asetus SUOMN SÄÄDÖSKOKOLMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 2011 Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Paikalliskorotusten perusarvot toistaiseksi olevassa virkasuhteessa. Edustuston päällikkö (vaativuustasot 1-3) 36 950

Paikalliskorotusten perusarvot toistaiseksi olevassa virkasuhteessa. Edustuston päällikkö (vaativuustasot 1-3) 36 950 970 N:o 308 Liite 1 Paikalliskorotusten perusarvot toistaiseksi olevassa virkasuhteessa Virkanimike tai tehtävä Perusarvo euroa vuodessa Edustuston päällikkö (vaativuustasot 1-3) 36 950 Edustuston päällikkö

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 2013. 168/2013 Ulkoasiainministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 2013. 168/2013 Ulkoasiainministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 2013 Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä helmikuuta /2012 Ulkoasiainministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä helmikuuta /2012 Ulkoasiainministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä helmikuuta 2012 95/2012 Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu

Lisätiedot

C Bukarest, Haag, Kiova, Ljubljana, Luxemburg, Minsk, Murmansk, Praha, Sofia, Varsova, Zagreb Abu Dhabi, Alger, Ankara, Ateena, Bangkok,

C Bukarest, Haag, Kiova, Ljubljana, Luxemburg, Minsk, Murmansk, Praha, Sofia, Varsova, Zagreb Abu Dhabi, Alger, Ankara, Ateena, Bangkok, 4 278/2011 Liite 6 Muuttokorvausmäärät ja muuttoreitit Muuttokorvaus muutto-oikeuden ja muuttoreitin mukaan: Muuttokorvaus reittiryhmittäin Muuttooikeus m 3 A 60-7 369 10 376 11 928 13 667 16 363 18 320

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä elokuuta /2012 Ulkoasiainministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä elokuuta /2012 Ulkoasiainministeriön asetus SUOMEN SÄÄÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä elokuuta 2012 480/2012 Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä elokuuta 2014. 693/2014 Ulkoasiainministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä elokuuta 2014. 693/2014 Ulkoasiainministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä elokuuta 2014 693/2014 Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu

Lisätiedot

Edustuston päällikkö (vaativuustasot 4-7) 36 100. Muu ulkoasiainneuvos, lähetystöneuvos 20 000. Avustaja, hallinnollinen avustaja 15 400

Edustuston päällikkö (vaativuustasot 4-7) 36 100. Muu ulkoasiainneuvos, lähetystöneuvos 20 000. Avustaja, hallinnollinen avustaja 15 400 N:o 722 4359 Paikalliskorotusten perusarvot toistaiseksi olevassa virkasuhteessa Liite 1 Virkanimike tai tehtävä Perusarvo euroa vuodessa Edustuston päällikkö (vaativuustasot 1-3) 36 700 Edustuston päällikkö

Lisätiedot

ASUNTOKORVAUKSENA MAKSETTAVIEN VUOKRIEN ENIMMÄISMÄÄRÄT (VUOKRAKATOT) ASEMAPAIKOITTAIN

ASUNTOKORVAUKSENA MAKSETTAVIEN VUOKRIEN ENIMMÄISMÄÄRÄT (VUOKRAKATOT) ASEMAPAIKOITTAIN 10 Liite 9 ASUNTOKORVAUKSENA MAKSETTAVIEN VUOKRIEN ENIMMÄISMÄÄRÄT (VUOKRAKATOT) ASEMAPAIKOITTAIN Kotiedustus = pienimuotoinen kotiedustaminen mahdollista Edustusto Edustustyö VAL 1-2 henkilöä 3 henkilöä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 662. Valtioneuvoston asetus. yksityisestä terveydenhuollosta annetun asetuksen muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 662. Valtioneuvoston asetus. yksityisestä terveydenhuollosta annetun asetuksen muuttamisesta SUOMN SÄÄDÖSKOKOLMA 2009 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä elokuuta 2009 N:o 662 664 SISÄLLYS N:o Sivu 662 Valtioneuvoston asetus yksityisestä terveydenhuollosta annetun asetuksen muuttamisesta... 4181

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä maaliskuuta 2014. 158/2014 Ulkoasiainministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä maaliskuuta 2014. 158/2014 Ulkoasiainministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä maaliskuuta 2014 158/2014 Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä helmikuuta /2015 Ulkoasiainministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä helmikuuta /2015 Ulkoasiainministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 2015 Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Edustuston päällikkö (vaativuustasot 1-3) Edustuston päällikkö (vaativuustasot 4-7) Muu ulkoasiainneuvos, lähetystöneuvos

Edustuston päällikkö (vaativuustasot 1-3) Edustuston päällikkö (vaativuustasot 4-7) Muu ulkoasiainneuvos, lähetystöneuvos 2736 Liite 1 Paikalliskorotusten perusarvot toistaiseksi olevassa virkasuhteessa Virkanimike tai tehtävä Perusarvo euroa vuodessa dustuston päällikkö (vaativuustasot 1-3) 36 700 dustuston päällikkö (vaativuustasot

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 158. Opetusministeriön asetus. opetushallituksen suoritteiden maksullisuudesta annetun opetusministeriön asetuksen 1 :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 158. Opetusministeriön asetus. opetushallituksen suoritteiden maksullisuudesta annetun opetusministeriön asetuksen 1 :n muuttamisesta SUOMN SÄÄÖSKOKOLMA 2008 Julkaistu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2008 N:o 158 162 SISÄLLYS N:o Sivu 158 Opetusministeriön asetus opetushallituksen suoritteiden maksullisuudesta annetun opetusministeriön

Lisätiedot

Tasavallan presidentin asetus

Tasavallan presidentin asetus Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista ja konsulipalveluiden järjestämisestä ulkoasiainhallinnossa Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti säädetään ulkoasiainhallintolain

Lisätiedot

N:o Liite 1. Diplomaattisen edustuston tai pääkonsulaatin päällikkö (vaativuustasot 1 3) päällikkö (vaativuustasot 4 6)

N:o Liite 1. Diplomaattisen edustuston tai pääkonsulaatin päällikkö (vaativuustasot 1 3) päällikkö (vaativuustasot 4 6) 3320 Liite 1 Paikalliskorotusten perusarvot Virkanimike tai tehtävä Perusarvo euroa vuodessa iplomaattisen edustuston tai pääkonsulaatin päällikkö (vaativuustasot 1 3) 33 100 iplomaattisen edustuston tai

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä elokuuta /2013 Ulkoasiainministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä elokuuta /2013 Ulkoasiainministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä elokuuta 2013 633/2013 Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu

Lisätiedot

ASEMAPAIKKAKOODISTO SEKÄ ULKOMAILLA TYÖSKENTELEVIÄ KOSKEVA LISÄOHJE

ASEMAPAIKKAKOODISTO SEKÄ ULKOMAILLA TYÖSKENTELEVIÄ KOSKEVA LISÄOHJE Valtiokonttori 1 (5) ASEMAPAIKKAKOODISTO SEKÄ ULKOMAILLA TYÖSKENTELEVIÄ KOSKEVA LISÄOHJE Virka- tai työsopimussuhteessa valtioon olevat ulkomailla työskentelevät henkilöt kuuluvat Tahti-järjestelmän piiriin.

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä elokuuta /2013 Ulkoasiainministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä elokuuta /2013 Ulkoasiainministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä elokuuta 2013 633/2013 Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 853. Laki. ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 29 päivänä syyskuuta 2006

SISÄLLYS. N:o 853. Laki. ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 29 päivänä syyskuuta 2006 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä syyskuuta 2006 N:o 853 854 SISÄLLYS N:o Sivu 853 Laki ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain muuttamisesta... 2437 854 Ulkoasiainministeriön

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1047. Laki. palvelujen tarjoamisesta annetun lain 7 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2010

SISÄLLYS. N:o 1047. Laki. palvelujen tarjoamisesta annetun lain 7 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2010 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2010 N:o 1047 1048 SISÄLLYS N:o Sivu 1047 Laki palvelujen tarjoamisesta annetun lain 7 :n muuttamisesta... 1048 Ulkoasiainministeriön

Lisätiedot

SISÄLLYS. asetuksen muuttamisesta N:o Valtioneuvoston asetus

SISÄLLYS. asetuksen muuttamisesta N:o Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2009 N:o 1840 1847 SISÄLLYS N:o Sivu 1840 Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 307. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o 307. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 2007 N:o 307 310 SISÄLLYS N:o Sivu 307 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun

Lisätiedot

L u e t t e l o vuonna 2017 toimitettavissa kuntavaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista

L u e t t e l o vuonna 2017 toimitettavissa kuntavaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista Liite L u e t t e l o vuonna 2017 toimitettavissa kuntavaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista Valtio Toimituspaikka Edustusto Toimitusaika Afganistan

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 854. Laki. sotilasoikeudenkäyntiasioita käsittelevistä yleisistä alioikeuksista annetun lain 1 :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 854. Laki. sotilasoikeudenkäyntiasioita käsittelevistä yleisistä alioikeuksista annetun lain 1 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä lokakuuta 2007 N:o 854 858 SISÄLLYS N:o Sivu 854 Laki sotilasoikeudenkäyntiasioita käsittelevistä yleisistä alioikeuksista annetun lain 1 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 820. Valtioneuvoston asetus. valtakunnallisesta lääketieteellisestä tutkimuseettisestä toimikunnasta

SISÄLLYS. N:o 820. Valtioneuvoston asetus. valtakunnallisesta lääketieteellisestä tutkimuseettisestä toimikunnasta SUOMN SÄÄDÖSKOKOLMA 2010 Julkaistu Helsingissä 24 päivänä syyskuuta 2010 N:o 820 821 SISÄLLYS N:o Sivu 820 Valtioneuvoston asetus valtakunnallisesta lääketieteellisestä tutkimuseettisestä toimikunnasta...

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 890. Laki

SISÄLLYS. N:o 890. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä lokakuuta 2007 N:o 890 899 SISÄLLYS N:o Sivu 890 Laki Kansainvälisen merenpohjajärjestön erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 741. Laki. tuomareiden nimittämisestä annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 27 päivänä elokuuta 2010

SISÄLLYS. N:o 741. Laki. tuomareiden nimittämisestä annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 27 päivänä elokuuta 2010 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä syyskuuta 2010 N:o 741 745 SISÄLLYS N:o Sivu 741 Laki tuomareiden nimittämisestä annetun lain muuttamisesta... 2521 742 Laki Eurojustia koskevan

Lisätiedot

Vakuutustiedot REKIssä

Vakuutustiedot REKIssä Vakuutustiedot REKIssä Vakuutusalan prosessi-info 29.3.2006 Hanna Hakanen Vakuutus REKIssä Voimassaoleva liikennevakuutus todennetaan rekisteröinnin yhteydessä kolmella vaihtoehtoisella tavalla automaattinen

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Pvm Dnro 3641/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 43/14. Valtuutussäännökset:

MÄÄRÄYS. Pvm Dnro 3641/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 43/14. Valtuutussäännökset: MÄÄRÄYS Pvm 13.6.2014 Dnro 3641/54/2014 Maaseutuviraston määräyskokoelma 43/14 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 13 3 mom., 15 2 mom. ja 18 2 mom. Vastaavat EU-säännökset:

Lisätiedot

Vuoden 2013 uuhipalkkion ja sen lisäpalkkion käsittelyssä noudatettavista menettelyistä

Vuoden 2013 uuhipalkkion ja sen lisäpalkkion käsittelyssä noudatettavista menettelyistä Varainhoito-osasto 21.11.2013 Tukien maksatusyksikkö Dnro 2456/54/2013 Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset Ahvenanmaan valtionvirasto Vuoden 2013 uuhipalkkion

Lisätiedot

Suomalaisten hyväksi vastuuta maailmasta

Suomalaisten hyväksi vastuuta maailmasta Puhelin vaihde 0295 350 000 päivystys (24 h) 09 1605 5555 Postiosoite Ulkoministeriö, PL 176, 00023 Valtioneuvosto Käyntiosoite Merikasarmi, Laivastokatu 22, Merikasarminkatu 5 F Sähköposti kirjaamo.um@formin.fi

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 2455/54/2013 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto Dnro 2455/54/2013 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2455/54/2013 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset ELY-keskukset Ahvenanmaan valtionvirasto Vuoden 2013 valkuais- ja öljykasvipalkkion käsittelyssä

Lisätiedot

Liikennekäytöstäpoisto ja poiston aikaiset muutokset

Liikennekäytöstäpoisto ja poiston aikaiset muutokset Päiväys/Datum/Date 17.2.2010 Ohje / Katsastustoimipaikkojen rekisteröintitehtävien suorittajat Dnro/Dnr/Ind.no. Viite/Referens/Ref TRAFI/2996/03.04.03.01/2010 Sisältöalue: Ajoneuvojen rekisteröinti Toimivallan

Lisätiedot

Liikennekäytöstäpoisto ja poiston aikaiset muutokset

Liikennekäytöstäpoisto ja poiston aikaiset muutokset Päiväys/Datum/Date 17.2.2010 Ohje / Auto-, rahoitus- ja vakuutusalan rekisteröintitehtävien suorittajat Dnro/Dnr/Ind.no. Viite/Referens/Ref TRAFI/3034/03.04.03.01/2010 Sisältöalue: Ajoneuvojen rekisteröinti

Lisätiedot

Valtio Toimituspaikka Edustusto Toimitusaika. Afganistan Kabul Suurlähetystö

Valtio Toimituspaikka Edustusto Toimitusaika. Afganistan Kabul Suurlähetystö Liite L u e t t e l o vuonna 2014 toimitettavissa Euroopan parlamentin vaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista Valtio Toimituspaikka Edustusto Toimitusaika

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 918. Tasavallan presidentin asetus

SISÄLLYS. N:o 918. Tasavallan presidentin asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä lokakuuta 2004 N:o 918 921 SISÄLLYS N:o Sivu 918 Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista annetun tasavallan

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Nro 74/06 Dnro 3644/01/

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Nro 74/06 Dnro 3644/01/ MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 74/06 Dnro 3644/01/2006 8.9.2006 Voimassaoloaika 13.9.2006 - toistaiseksi Valtuutussäännökset Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki (329/1999, muut. 44/2000) 11 4 mom.

Lisätiedot

Maatalouden ympäristötuen erityistuen 2049 toisen erän maksaminen. Lisätietoja määräyksen sisältämistä asioista antaa:

Maatalouden ympäristötuen erityistuen 2049 toisen erän maksaminen. Lisätietoja määräyksen sisältämistä asioista antaa: Varainhoito-osasto 30.5.2016 Tukien maksatusyksikkö 919/03.03.00/2016 ELY-keskukset Maatalouden ympäristötuen erityistuen 2049 toisen erän maksaminen Liitteenä on maksamista koskeva Maaseutuviraston määräys

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä kesäkuuta 2007 N:o Laki. N:o 628. kemikaalilain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä kesäkuuta 2007 N:o Laki. N:o 628. kemikaalilain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 628 631 SISÄLLYS N:o Sivu 628 Laki kemikaalilain muuttamisesta... 3087 629 Laki rikoslain 44 luvun 1 :n ja 48 luvun 1 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

Liikennekäytöstäpoisto ja poiston aikaiset muutokset

Liikennekäytöstäpoisto ja poiston aikaiset muutokset Ohje 1 (6) Antopäivä: 24.10.2012 Voimaantulopäivä: 1.11.2012 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: toistaiseksi Muutostiedot: Kumoaa ohjeen TRAFI/2996/2010 Soveltamisala: Katsastustoimipaikkojen

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 939/22/2010 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto Dnro 939/22/2010 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 31.5.2010 Dnro 939/22/2010 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset ELY-keskukset Ahvenanmaan valtionvirasto Vuoden 2009 timotein EU:n siementuotannon tuen käsittelyssä

Lisätiedot

Valtio Toimituspaikka Edustusto Toimitusaika. Afganistan Kabul Suurlähetystö Alankomaat Haag Suurlähetystö

Valtio Toimituspaikka Edustusto Toimitusaika. Afganistan Kabul Suurlähetystö Alankomaat Haag Suurlähetystö N:o 110 363 Liite L u e t t e l o vuonna 2009 toimitettavissa europarlamenttivaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista Valtio Toimituspaikka Edustusto Toimitusaika

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 743. Laki. rikoslain 1 ja 20 luvun muuttamisesta. Annettu Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2006

SISÄLLYS. N:o 743. Laki. rikoslain 1 ja 20 luvun muuttamisesta. Annettu Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2006 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä elokuuta 2006 N:o 743 748 SISÄLLYS N:o Sivu 743 Laki rikoslain 1 ja 20 luvun muuttamisesta... 2249 744 Laki järjestyslain 7 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä maaliskuuta /2014 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä maaliskuuta /2014 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä maaliskuuta 2014 153/2014 Valtioneuvoston asetus vuonna 2014 toimitettavissa Euroopan parlamentin vaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen

Lisätiedot

SISÄLLYS. eurooppalaiseen sopimukseen liitetyn tiemerkintöjä käsittelevän pöytäkirjan muutosten voimaansaattamisesta N:o 187.

SISÄLLYS. eurooppalaiseen sopimukseen liitetyn tiemerkintöjä käsittelevän pöytäkirjan muutosten voimaansaattamisesta N:o 187. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä maaliskuuta 2006 N:o 187 193 SISÄLLYS N:o Sivu 187 Laki verkkotunnuslain muuttamisesta... 593 188 verkkotunnushallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa...

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Nro 67/02 Dnro 2725/524/

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Nro 67/02 Dnro 2725/524/ MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 67/02 Dnro 2725/524/2002 18.9.2002 Voimassaoloaika 25.9.2002 - toistaiseksi Valtuutussäännökset Laki Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 338. Tasavallan presidentin asetus. Annettu Helsingissä 7 päivänä toukokuuta 2004

SISÄLLYS. N:o 338. Tasavallan presidentin asetus. Annettu Helsingissä 7 päivänä toukokuuta 2004 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2004 N:o 338 344 SISÄLLYS N:o Sivu 338 Tasavallan presidentin asetus Itävallan, Belgian, Tanskan, Suomen, Saksan, Kreikan, Irlannin,

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 1456/22/2010 Tukien maksatusyksikkö Määräysnumero 59/10

Varainhoito-osasto Dnro 1456/22/2010 Tukien maksatusyksikkö Määräysnumero 59/10 Varainhoito-osasto 15.9.2010 Dnro 1456/22/2010 Tukien maksatusyksikkö Määräysnumero 59/10 Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset ELY-keskukset Vuoden 2010 maatalouden ympäristötuen ja luonnonhaittakorvauksen

Lisätiedot

Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2478/54/2013 Tukien maksatusyksikkö. Vuoden 2013 luonnonhaittakorvauksen toisen erän maksaminen

Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2478/54/2013 Tukien maksatusyksikkö. Vuoden 2013 luonnonhaittakorvauksen toisen erän maksaminen Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2478/54/2013 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset ELY-keskukset Vuoden 2013 luonnonhaittakorvauksen toisen erän maksaminen Liitteenä on maksamista

Lisätiedot

Tullausarvoa määritettäessä sovellettavat muuntokurssit 2001

Tullausarvoa määritettäessä sovellettavat muuntokurssit 2001 Tullausarvoa määritettäessä sovellettavat muuntokurssit 2001 joulukuu 2001 (muutos 20.12.2001) marraskuu 2001 (muutos 16.11.2001) lokakuu 2001 (muutos 19.10.2001) syyskuu 2001 (muutos 21.09.2001) elokuu

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 878. Tasavallan presidentin asetus

SISÄLLYS. N:o 878. Tasavallan presidentin asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2004 N:o 878 883 SISÄLLYS N:o Sivu 878 Tasavallan presidentin asetus biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvän

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi

Voimassa: Toistaiseksi 1 (6) Antopäivä: 16.9.2015 Voimaantulopäivä: 21.9.2015 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: TRAFI/23887/03.04.03.02/2013 Soveltamisala: Rekisteröintitehtävien

Lisätiedot

SISÄLLYS. valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

SISÄLLYS. valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 3 päivänä kesäkuuta 2009 N:o 352 361 SISÄLLYS N:o Sivu 352 Laki verontilityslain väliaikaisesta muuttamisesta... 3357 353 Laki tuloverolain väliaikaisesta

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan liikenteessä

Lisätiedot

Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2454/54/2013 Tukien maksatusyksikkö. Vuoden 2013 tilatuen käsittelyssä noudatettavista menettelyistä.

Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2454/54/2013 Tukien maksatusyksikkö. Vuoden 2013 tilatuen käsittelyssä noudatettavista menettelyistä. Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2454/54/2013 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset Ahvenanmaan valtionvirasto Vuoden 2013 tilatuen

Lisätiedot

tapauksiin lisätty muutama ohje Poistettu näpyttelyohje, omistajien/haltijoiden lukumäärä ja 2.3. Muut omistajat ja haltijat

tapauksiin lisätty muutama ohje Poistettu näpyttelyohje, omistajien/haltijoiden lukumäärä ja 2.3. Muut omistajat ja haltijat KTP-OHJEKANSION ATJ-OHJEET Muuttunut tieto Rekisteröinnin ohjekansio 1. 2.1. Rekisteriin merkittävistä yrityksistä ja yhteisöistä Uusi ohje (yhdistetty kaksi ohjetta) 2.2. Omistajan ja haltijan ikä- ja

Lisätiedot

Tullausarvoa määritettäessä sovellettavat muuntokurssit 2000

Tullausarvoa määritettäessä sovellettavat muuntokurssit 2000 Tullausarvoa määritettäessä sovellettavat muuntokurssit 2000 joulukuu 2000 (muutos 27.12.2000) marraskuu 2000 lokakuu 2000 (muutos 25.10.2000) syyskuu 2000 (muutos 27.09.2000) elokuu 2000 heinäkuu 2000

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 781. Laki. valtion eläkerahastosta annetun lain 6 :n 2 momentin kumoamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 1998

SISÄLLYS. N:o 781. Laki. valtion eläkerahastosta annetun lain 6 :n 2 momentin kumoamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 1998 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 1998 N:o 781 788 SISÄLLYS N:o Sivu 781 Laki valtion eläkerahastosta annetun lain 6 :n 2 momentin kumoamisesta... 2159 782 Laki Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 2013. 378/2013 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 2013. 378/2013 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 2013 378/2013 Valtioneuvoston asetus vuodelta 2013 maksettavien kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta Annettu

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Pvm Dnro 3454/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 32/14. Valtuutussäännökset:

MÄÄRÄYS. Pvm Dnro 3454/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 32/14. Valtuutussäännökset: MÄÄRÄYS Pvm 7.5.2014 Dnro 3454/54/2014 Maaseutuviraston määräyskokoelma 32/14 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 15 2 mom. Vastaavat EU-säännökset: Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011. 1316/2011 Laki. autoverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2011

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011. 1316/2011 Laki. autoverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2011 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011 1316/2011 Laki autoverolain muuttamisesta Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS VUODEN 2006 TILATUEN MAKSATUKSESTA

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS VUODEN 2006 TILATUEN MAKSATUKSESTA MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 89/06 Dnro 4830/01/2006 24.11.2006 Voimassaoloaika 29.11.2006 - toistaiseksi Valtuutussäännökset Laki Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 230. Tasavallan presidentin asetus

SISÄLLYS. N:o 230. Tasavallan presidentin asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta 2009 N:o 230 233 SISÄLLYS N:o Sivu 230 Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista annetun tasavallan

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Muistio 1 (6) LPO Kaisa Männistö ja Laura Sarlin 21.9.2015 LVM077:00/2014 Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Valtioneuvoston

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2011. 1217/2011 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2011. 1217/2011 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2011 1217/2011 Valtioneuvoston asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen

Lisätiedot

Koenumerokilvet ja valvonta. Koulutuskierros syksy 2010 Autoliikkeet ja Rahoitusyhtiöt

Koenumerokilvet ja valvonta. Koulutuskierros syksy 2010 Autoliikkeet ja Rahoitusyhtiöt Koenumerokilvet ja valvonta Koulutuskierros syksy 2010 Autoliikkeet ja Rahoitusyhtiöt Koenumerokilvet Koenumerokilvet voidaan myöntää mm. autokauppaa tai korjausta harjoittavalle yritykselle Koenumerokilvillä

Lisätiedot

Rekisteröintihakemus on hakijan tai hänen edustajansa allekirjoitettava ja siinä on esitettävä:

Rekisteröintihakemus on hakijan tai hänen edustajansa allekirjoitettava ja siinä on esitettävä: Asetus kasvinjalostajanoikeudesta Maa ja metsätalousministerin esittelystä säädetään kasvinjalostajanoikeudesta 21 päivänä elokuuta 1992 annetun lain (789/92) 40 :n nojalla: 1 Rekisteröintihakemus Rekisteröintihakemus

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta annettua lakia. Lakiin tehtäisiin

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015. 7/2015 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015. 7/2015 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015 7/2015 Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 172. Tasavallan presidentin asetus

SISÄLLYS. N:o 172. Tasavallan presidentin asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta 2004 N:o 172 176 SISÄLLYS N:o Sivu 172 Tasavallan presidentin asetus kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden

Lisätiedot

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2007 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki kansalaisuuslain muuttamisesta muutetaan 16 päivänä toukokuuta 2003 annetun kansalaisuuslain (359/2003) 3, 25 :n 3 momentti,

Lisätiedot

Vuoden 2015 ympäristösopimusten ( ) toisen erän maksaminen

Vuoden 2015 ympäristösopimusten ( ) toisen erän maksaminen Varainhoito-osasto 30.5.2016 Tukien maksatusyksikkö 920/03.03.00/2016 Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukset Vuoden 2015 ympäristösopimusten (2014-2020) toisen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1292. Laki. autoverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 1292. Laki. autoverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2007 N:o 1292 1298 SISÄLLYS N:o Sivu 1292 Laki autoverolain muuttamisesta... 5051 1293 Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen

Lisätiedot

Laki maakaaren muuttamisesta

Laki maakaaren muuttamisesta LUONNOS 5.10.2015 Rinnakkaistekstit Laki maakaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan maakaaren (540/1995) 6 luvun :n 2 momentti, 9 a luvun 10 :n 2 momentti ja 15 :n 1 momentti, 15

Lisätiedot

LIIKENNEVAKUUTUS JA VAKUUTUSTIETOVARASTO

LIIKENNEVAKUUTUS JA VAKUUTUSTIETOVARASTO Ohje 1 (6) Antopäivä: 25.5.2012 Voimaantulopäivä: 26.5.2012 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: 26.5.2012-25.5.2017 Muutostiedot: Kumoaa ohjeet AKE 11/2008 ja TRAFI/4625/2012

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus vuodelta 2017 maksettavien kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maa- ja puutarhatalouden kansallisista

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2008 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2008 N:o 104 105 SISÄLLYS N:o Sivu 104 Laki pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa,

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 631. Laki

SISÄLLYS. N:o 631. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä lokakuuta 2008 N:o 631 634 SISÄLLYS N:o Sivu 631 Laki Suomen ja puolustusmateriaalialan yhteistyöorganisaation (OCCAR) välillä OCCARin ESSOR-ohjelmaan

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä elokuuta 2007 N:o Laki. N:o 802. Suomen perustuslain 9 ja 38 :n muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä elokuuta 2007 N:o Laki. N:o 802. Suomen perustuslain 9 ja 38 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 27 päivänä elokuuta 2007 N:o 802 807 SISÄLLYS N:o Sivu 802 Laki Suomen perustuslain 9 ja 38 :n muuttamisesta... 3715 803 Laki valtakunnanoikeudesta ja ministerivastuuasioiden

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ (2) mmm.fi

LAUSUNTOPYYNTÖ (2) mmm.fi LAUSUNTOPYYNTÖ 235783 1(2) mmm.fi 15.5.2017 1003/01.02/2017 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI PINTA-ALOJEN JA PINTA-ALAPERUSTEISTEN EUROOPAN UNIONIN RAHOITTAMIEN

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 875. Laki

SISÄLLYS. N:o 875. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä syyskuuta 1999 N:o 875 880 SISÄLLYS N:o Sivu 875 Laki kulttuuriomaisuuden luvattoman tuonnin, viennin ja omistusoikeuden siirron kieltämiseksi

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o 394 417 SISÄLLYS N:o Sivu 394 Laki Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisestä tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta /2012 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta /2012 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2012 132/2012 Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvausten, maatalouden ympäristötuen, eläinten hyvinvoinnin tuen ja ei-tuotannollisten

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 748. Laki

SISÄLLYS. N:o 748. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 1999 N:o 748 752 SISÄLLYS N:o Sivu 748 Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä

Lisätiedot

Kevään 2018 hakukierroksilla sähköiseen järjestelmään jätetyt ensi- ja toissijaiset hakemukset. Santiago de Chile,

Kevään 2018 hakukierroksilla sähköiseen järjestelmään jätetyt ensi- ja toissijaiset hakemukset. Santiago de Chile, EDUFI-harjoittelu Kevään 8 hakukierroksilla sähköiseen järjestelmään jätetyt ensi- ja toissijaiset hakemukset Business Finland San Jose (Sao Paolo), Brazil Santiago de, Espanja Madrid, Spain 4 Etelä-Afrikka

Lisätiedot

SISÄLLYS. koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoittamisesta N:o 253.

SISÄLLYS. koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoittamisesta N:o 253. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2007 N:o 253 259 SISÄLLYS N:o Sivu 253 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

luonnos Tämä asetus tulee voimaan x päivänä x kuuta Sitä sovelletaan kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 2017.

luonnos Tämä asetus tulee voimaan x päivänä x kuuta Sitä sovelletaan kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 2017. 1 luonnos 6.7.2017 Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten noudattamisen valvonnasta annetun valtioneuvoston

Lisätiedot

Liite Luettelo vuonna 1999 toimitettavissa eduskuntavaaleissa ja europarlamenttivaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista.

Liite Luettelo vuonna 1999 toimitettavissa eduskuntavaaleissa ja europarlamenttivaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista. 2922 Liite Luettelo vuonna 1999 toimitettavissa eduskuntavaaleissa ja europarlamenttivaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista. Alankomaat Haag Suurlähetystö 10. 13.3.1999/ Amsterdam

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2007 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 663 672. Laki. N:o 663. eräiden naisjärjestöjen valtionavusta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2007 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 663 672. Laki. N:o 663. eräiden naisjärjestöjen valtionavusta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 663 672 SISÄLLYS N:o Sivu 663 Laki eräiden naisjärjestöjen valtionavusta... 3219 664 Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan,

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2001 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2001 N:o 43 45 SISÄLLYS N:o Sivu 43 Laki Pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa,

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 344. Laki. lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 344. Laki. lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2001 N:o 344 349 SISÄLLYS N:o Sivu 344 Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain

Lisätiedot

Viisi tähteä alle 150 eurolla 14 kaupungissa

Viisi tähteä alle 150 eurolla 14 kaupungissa 27.9.2011 Viisi tähteä alle 150 eurolla 14 kaupungissa Vasta julkaistun Hotels.comin Hotel Price Index -raportin (HPI) mukaan vuoden 2011 ensimmäisellä puoliskolla oli tarjolla laaja valikoima ylellisiä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 833. Laki. Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 833. Laki. Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 2002 N:o 833 839 SISÄLLYS N:o Sivu 833 Laki Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 1974/22/2012 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto Dnro 1974/22/2012 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 11.12.2012 Dnro 1974/22/2012 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Vuoden 2012 täydentävien ehtojen tilaneuvontatuen (1990) maksaminen, toinen hakukerta Liitteenä

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 25.11.2016 Suvi Ruuska VALTIONEUVOSTON ASETUS VUODELTA 2016 MAKSETTAVISTA LYPSYLEHMÄ-, NAUTA-, LAMMAS- JA VUOHIPALKKIOISTA SEKÄ PELTOKASVIPALKKIOSTA

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Vuoden 2014 täydentävien ehtojen tilaneuvontatuen (1990) ensimmäisen hakukerran maksaminen Liitteenä

Lisätiedot

SISÄLLYS. Israelin kanssa tehdyn Euro-Välimeri-assosiaatiosopimuksen eräiden määräysten

SISÄLLYS. Israelin kanssa tehdyn Euro-Välimeri-assosiaatiosopimuksen eräiden määräysten SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 7 päivänä kesäkuuta 2000 N:o 499 504 SISÄLLYS N:o Sivu 499 Laki Israelin kanssa tehdyn Euro-Välimeri-assosiaatiosopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä...

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2007 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 2007 N:o 22 25 SISÄLLYS N:o Sivu 22 Laki Euroopan poliisiviraston perustamisesta

Lisätiedot