SISÄLLYS. N:o 890. Laki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYS. N:o 890. Laki"

Transkriptio

1 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä lokakuuta 2007 N:o SISÄLLYS N:o Sivu 890 Laki Kansainvälisen merenpohjajärjestön erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta Laki sosiaalihuoltolain 29 b :n muuttamisesta Laki kansanterveyslain muuttamisesta Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen hyväksynnästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston asetus ajoneuvoliikennerekisterin tiedoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen 14 :n ja liitteen 2 muuttamisesta Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajoneuvojen katsastusluvista annetun liikenneministeriön päätöksen 6 :n muuttamisesta Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Kaustisen, Kälviän ja Ullavan kuntien välillä N:o 890 Laki Kansainvälisen merenpohjajärjestön erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta Annettu Helsingissä 12 päivänä lokakuuta 2007 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Kingstonissa 27 päivänä maaliskuuta 1998 Kansainvälisen merenpohjajärjestön erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat lakina voimassa sellaisina kuin Suomi on niihin sitoutunut. 2 Tämän lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. Helsingissä 12 päivänä lokakuuta 2007 Tasavallan Presidentti TARJA HALONEN HE 35/2007 UaVM 2/2007 EV 25/2007 Ulkoasiainministeri Ilkka Kanerva

2 3916 N:o 891 Laki sosiaalihuoltolain 29 b :n muuttamisesta Annettu Helsingissä 12 päivänä lokakuuta 2007 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 17 päivänä syyskuuta 1982 annetun sosiaalihuoltolain (710/1982) 29 b :n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1310/2003, seuraavasti: 29b Jatkuvan ja säännöllisesti annettavan kotipalvelun sekä yhdessä sen kanssa tai erikseen annettavan kotisairaanhoidon hankkimiseksi kunta voi antaa palvelusetelin, jonka arvon tulee olla vähintään 20 euroa tuntia kohti, jos kotitalouden tulot eivät ylitä 2 momentin mukaan määräytyvää tulorajaa. Tulorajan ylittävä tulo vähentää palvelusetelin täyttä määrää kotitalouden koon mukaan määräytyvällä prosenttiosuudella tulorajan ylittävästä tulosta jaettuna 60:llä. Alin palvelusetelin arvo on kuitenkin vähintään 5 euroa tuntia kohti. Tilapäisen kotipalvelun tai kotisairaanhoidon hankkimiseksi annettavan palvelusetelin arvon tulee olla kohtuullinen. Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta Helsingissä 12 päivänä lokakuuta 2007 Tasavallan Presidentti TARJA HALONEN Peruspalveluministeri Paula Risikko HE 34/2007 StVM 2/2007 EV 19/2007

3 3917 N:o 892 Laki kansanterveyslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 12 päivänä lokakuuta 2007 Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 28 päivänä tammikuuta 1972 annettuun kansanterveyslakiin (66/1972) siitä lailla 746/1992 kumotun 20 :n tilalle uusi 20 seuraavasti: 20 Kotisairaanhoidon palvelut voidaan toteuttaa palvelusetelillä siten kuin sosiaalihuoltolain (710/1982) 3 a luvussa säädetään. Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta Helsingissä 12 päivänä lokakuuta 2007 Tasavallan Presidentti TARJA HALONEN Peruspalveluministeri Paula Risikko HE 34/2007 StVM 2/2007 EV 19/2007

4 3918 N:o 893 Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä Annettu Helsingissä 11 päivänä lokakuuta 2007 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä, säädetään 11 päivänä joulukuuta 2002 annetun ajoneuvolain (1090/2002) nojalla: 1 luku Yleiset säännökset 1 Soveltamisala Tämä asetus koskee: 1) ajoneuvolaissa (1090/2002) tarkoitettujen ajoneuvojen rekisteröintiä; 2) ensirekisteröimättömän tai liikennekäytöstä poistetun ajoneuvon väliaikaista käyttöä liikenteessä; 3) ajoneuvon ennakkoilmoitusta; 4) ajoneuvon rekisteröintiä autokiinnitystä varten. 2 Määritelmät Tässä asetuksessa tarkoitetaan: 1) rekisterillä ajoneuvoliikennerekisteristä annetussa laissa (541/2003) tarkoitettua ajoneuvoliikennerekisteriä; 2) sopimusrekisteröijällä ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta annetun lain (1100/1998) 3 :ssä tarkoitettua sopimusrekisteröijää; 3) rekisteröinnin suorittajalla Ajoneuvohallintokeskusta ja 2 kohdassa mainitun lain 6 :ssä tarkoitetun sopimuksen mukaan toimivaltaista sopimusrekisteröijää; 4) ensirekisteröinnillä ajoneuvon yksilöintitietojen sekä ajoneuvon omistajuutta, haltijuutta, liikennevakuutusta ja käyttötarkoitusta koskevien tietojen merkitsemistä ensimmäistä kertaa Suomessa rekisteriin; 5) ennakkoilmoituksella uutta tai keskeneräistä ajoneuvoa koskevien tietojen ilmoittamista rekisterinpitäjälle ennen ensirekisteröintiä; 6) liikennekäytöstä poistolla ensirekisteröidyn ajoneuvon väliaikaista liikennekäytöstä poistamista ja tämän tiedon merkitsemistä rekisteriin; 7) liikennekäyttöön otolla ensirekisteröidyn ja sittemmin liikennekäytöstä poistetun ajoneuvon liikennekäyttöön ottamista ja tämän tiedon merkitsemistä rekisteriin;

5 N:o ) lopullisella poistolla ensirekisteröidyn ajoneuvon lopullista poistamista liikennekäytöstä Suomessa ja tämän tiedon merkitsemistä rekisteriin; 9) muutosrekisteröinnillä ajoneuvon omistajuutta, haltijuutta, liikennevakuutusta ja käyttötarkoitusta koskevissa tiedoissa tapahtuneiden muutosten merkitsemistä rekisteriin; 10) rekisteri-ilmoituksella ajoneuvon ensirekisteröintiä, muutosrekisteröintiä tai liikennekäyttöä koskevien tietojen ilmoittamista rekisteröinnin suorittajalle; 11) rekisteröintitodistuksella rekisteröinnin suorittajan ensirekisteröinnistä, muutosrekisteröinnistä, liikennekäytöstä poistosta ja liikennekäyttöön otosta antamaa asiakirjaa, joka todistaa, että ajoneuvo on rekisteröity ja jonka I osasta (tekninen osa) ilmenevät tiedot ajoneuvon omistajasta ja haltijasta sekä ajoneuvon tekniset tiedot ja jonka II osa (ilmoitusosa) on tarkoitettu rekisteriin merkittyjen tietojen muutosta koskevan ilmoituksen tekemiseen; 12) ennakkoilmoitustodistuksella todistusta siitä, että ajoneuvo on ennakkoilmoitettu ja jonka I osasta ilmenevät ajoneuvon ennakkoilmoituksen tekijää koskevat tiedot sekä tekniset tiedot ja jonka II osa on tarkoitettu rekisteri-ilmoituksen tekemiseen; 13) rekisteritunnuksella ajoneuvon yksilöivää rekisteröinnin suorittajan antamaa kirjain- ja numerosarjaa; 14) rekisterikilvellä ajoneuvoon kiinnitettävää kilpeä, jossa on ajoneuvon rekisteritunnus; 15) siirtomerkillä ajoneuvoon kiinnitettävää merkkiä, jossa on rekisteritunnus; 16) ETA-valtiolla Euroopan talousalueeseen kuuluvaa valtiota; 17) romutustodistuksella romuajoneuvoista annetun valtioneuvoston asetuksen (581/2004) 7 :ssä tarkoitettua todistusta tai ETA-valtiossa annettua vastaavanlaista romutustodistusta; 18) haltijalla muuta luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä kuin omistajaa, jolle ajoneuvon pääasiallinen käyttö on siirtynyt tai jonka käyttöön ajoneuvo on yli 30 päivän ajaksi luovutettu sopimuksen perusteella. Ajoneuvon käyttöönottopäiväksi katsotaan päivä, jona ajoneuvo on ensimmäisen kerran rekisteröity Suomessa tai ulkomailla, jollei rekisteriin ole erityisestä syystä merkittävä muuta päivää ajoneuvon todelliseksi käyttöönottopäiväksi. 2 luku Rekisteri-ilmoitus 3 Rekisteri-ilmoituksen tekijä Ajoneuvon omistaja tekee ensirekisteröintiä, lopullista poistoa sekä omistusoikeuden siirtymistä taikka haltijaa koskevan tiedon lisäämistä tai vaihtumista koskevan rekisteriilmoituksen. Myös jätelain (1072/1993) 18 l :n 1 momentissa tarkoitettu kerääjä tai esikäsittelijä saa tehdä lopullista poistoa koskevan ilmoituksen ajoneuvosta, josta on annettu romutustodistus. Jos ajoneuvolla on useampia omistajia tai haltijoita, yksi omistaja tai haltija saa tehdä muun kuin 1 momentissa tarkoitetun rekisteri-ilmoituksen. 4 Rekisteri-ilmoitusasiakirjat Rekisteri-ilmoitus on tehtävä viimeksi annetulla, voimassa olevalla: 1) ennakkoilmoitustodistuksen II osalla, kun kysymyksessä on valmiina ajoneuvona ennakkoilmoitetun ajoneuvon ensirekisteröinti; 2) rekisteröintitodistuksen II osalla, kun kysymyksessä on ajoneuvon liikennekäytöstä poisto, liikennekäyttöön otto tai muutosrekisteröinti taikka 13 :ssä tarkoitetuissa tilanteissa ajoneuvon lopullinen poisto; 3) rekisteröintikatsastuksesta annetun todistuksen II osalla, kun kysymyksessä on ennakkoilmoittamattoman tai keskeneräisenä ennakkoilmoitetun ajoneuvon ensirekisteröinti taikka rekisteröintikatsastetun ajoneuvon liikennekäyttöön otto; 4) romutustodistuksella, kun kysymyksessä on ajoneuvon lopullinen poisto. Jos 1 momentissa tarkoitettu asiakirja on kadonnut, ilmoitus on tehtävä kyseisen asiakirjan antaneelta hankitulla uudella asiakirjalla.

6 3920 N:o 893 Rekisteri-ilmoituksen tekemisen yhteydessä on esitettävä rekisteröintitodistuksen, ennakkoilmoitustodistuksen tai rekisteröintikatsastuksesta annetun todistuksen I osa. Rekisteröinnin suorittaja voi ottaa rekisteriilmoituksen vastaan, vaikka I osaa ei esitetäkään, jos asiakkaalle voidaan heti luovuttaa uusi rekisteröintitodistus tai jos siihen on muu erityinen syy. 5 Erityiset rekisteri-ilmoitukset Vaurioitumisen vuoksi vakuutuksen perusteella lunastetun ajoneuvon sekä ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen hävittämisestä annetun lain (151/1975) nojalla kunnan omistukseen siirtyneen ajoneuvon liikennekäytöstä poistoa koskeva ilmoitus voidaan tehdä Ajoneuvohallintokeskukseen toimitetulla Ajoneuvohallintokeskuksen vahvistamalla poistolomakkeella taikka teknisellä käyttöyhteydellä tai muutoin sähköisesti. Tuhoutumisen vuoksi vakuutuksen perusteella lunastetun muun ajoneuvon kuin jätelaissa tarkoitetun romuajoneuvon ja kunnan omistukseen 1 momentissa mainitun lain nojalla siirtyneen muun kuin jätelaissa tarkoitetun romuajoneuvon lopullista poistoa koskeva ilmoitus voidaan tehdä Ajoneuvohallintokeskukseen toimitetulla Ajoneuvohallintokeskuksen vahvistamalla poistolomakkeella taikka teknisellä käyttöyhteydellä tai muutoin sähköisesti. Jätelain 18 l :n 1 momentissa tarkoitettu kerääjä tai esikäsittelijä voi tehdä ajoneuvon lopullista poistoa koskevan ilmoituksen Ajoneuvohallintokeskuksen vahvistamalla poistolomakkeella tai teknisellä käyttöyhteydellä taikka muutoin sähköisesti. 6 Rekisteri-ilmoituksen tekeminen Muutosrekisteröintiä koskeva rekisteriilmoitus on jätettävä rekisteröinnin suorittajalle seitsemän päivän kuluessa rekisteriin merkittävän muutoksen tapahtumisesta. Jos rekisteröintitodistus on muutoksen tapahtuessa rekisteröinnin suorittajan hallussa, rekisteri-ilmoitus on jätettävä 14 päivän kuluessa uuteen rekisteröintitodistukseen merkitystä todistuksen tulostuspäivästä. Rekisteri-ilmoitus on sen tekijän allekirjoitettava. Ajoneuvon luovuttajan ja luovutuksensaajan on allekirjoitettava ajoneuvon omistusoikeuden siirtymistä koskeva ilmoitus Ṙekisteri-ilmoitusta ei tarvitse tehdä luonnollisen henkilön nimen, osoitteen tai kotikunnan muutoksesta taikka henkilön kuolemasta. Jollei ajoneuvon omistaja tai haltija ole 30 päivän kuluessa rekisteri-ilmoituksen jättämisestä saanut uutta rekisteröintitodistusta, omistaja tai haltija on velvollinen pyytämään rekisteröinnin suorittajalta seitsemän päivän kuluessa uutta rekisteröintitodistusta toimituksessa kadonneen tilalle. 7 Rekisteri-ilmoituksen yhteyteen liitettävät selvitykset Rekisteri-ilmoitukseen on liitettävä tarvittavat selvitykset ajoneuvolain 66 ja 66 b 66 e :ssä tarkoitettujen edellytysten täyttymisestä. Ensirekisteröinnin yhteydessä ei tarvitse erikseen esittää selvitystä ajoneuvoon kohdistuvan veron tai maksun suorittamisesta, jos ajoneuvosta on tehty ennakkoilmoitus tai ajoneuvon maahantuoja on autoverolaissa (1482/1994) tarkoitettu rekisteröity verovelvollinen. 8 Rekisteri-ilmoitus liikennekäytöstä poistetulle ajoneuvolle L-, T- ja O-luokan ajoneuvon sekä moottorityökoneen ja moottorikelkan rekisteritiedoissa tapahtuneista muutoksista ei tarvitse tehdä rekisteri-ilmoitusta, jos ajoneuvo on poistettu liikennekäytöstä. 9 Rekisteri-ilmoitus alaikäisen tai ulkomailla asuvan omistamalle ajoneuvolle Jos ajoneuvon omistajaksi ilmoitetaan ala-

7 N:o ikäinen, jolla ei ole kyseisen ajoneuvon kuljettamiseen oikeuttavaa ajokorttia, on samalla ilmoitettava myös ajoneuvoa käyttävä haltija, jolla ilmoitusta tehtäessä on kyseisen ajoneuvon kuljettamiseen oikeuttava ajokortti. Jos ajoneuvon, jonka kuljettaminen ei edellytä ajokorttia, omistajaksi ilmoitetaan alaikäinen, joka ikänsä puolesta ei saa kuljettaa kyseistä ajoneuvoa, on samalla ilmoitettava myös ajoneuvoa käyttävä haltija, joka ikänsä puolesta saa kuljettaa kyseistä ajoneuvoa. Jos Suomessa käytössä olevan ajoneuvon omistaja asuu ulkomailla, ajoneuvolle on ilmoitettava ajoneuvoa käyttävä Suomessa asuva haltija. 10 Rekisteröinnin merkitseminen Rekisteröinnin suorittajan tulee tarkistaa sille tehty ilmoitus ja sen liitteet. Rekisteröinnin suorittajan on merkittävä ajoneuvo tai sen tiedoissa tapahtunut muutos rekisteriin ilmoitusvelvollisen antamien tietojen perusteella, jos rekisteröinnin edellytykset täyttyvät. 11 Ajoneuvon käyttö ennen uuden rekisteröintitodistuksen saapumista tai rekisteröintipäätöksen tekemistä Rekisteröinnin suorittajan viimeksi voimassa olleeseen rekisteröintitodistuksen, rekisteröintikatsastuksesta annetun todistuksen tai ennakkoilmoitustodistuksen I osaan tekemä merkintä rekisteri-ilmoituksen jättämisestä oikeuttaa, jollei muuta estettä ole, käyttämään ajoneuvoa liikenteessä uuden rekisteröintitodistuksen saapumiseen saakka, kuitenkin enintään 30 päivää. Ajoneuvohallintokeskus voi pyynnöstä pidentää määräaikaa. Rekisteröinnin suorittaja voi 4 :n 3 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa, joissa rekisteröintitodistuksen, rekisteröintikatsastuksesta annetun todistuksen tai ennakkoilmoitustodistuksen I osaa ei ole esitetty, antaa ajoneuvoa varten väliaikaistodistuksen, joka oikeuttaa käyttämään ajoneuvoa liikenteessä todistuksessa määrätyn ajan. Väliaikaistodistus voidaan erityisestä syystä antaa myös, jos ajoneuvon omistusoikeutta ei ilmoituksen tekijästä johtumattomasta syystä voida kohtuullisessa ajassa selvittää. Rekisteröinnin hakija on velvollinen palauttamaan väliaikaistodistuksen ja ajoneuvolle mahdollisesti annetut kilvet, jos rekisteröinnin edellytykset eivät täyty. 3 luku Liikennekäytöstä poisto ja lopullinen poisto 12 Liikennekäytöstä poisto Edellä 8 :n 1 momentissa tarkoitettujen ajoneuvojen rekisterikilvet on palautettava rekisteröinnin suorittajalle kun ajoneuvo poistetaan liikennekäytöstä. Muiden ajoneuvojen rekisterikilvet voidaan palauttaa rekisteröinnin suorittajalle liikennekäytöstä poiston yhteydessä tai liikennekäytöstä poiston aikana. Rekisteröinnin suorittaja tekee rekisteriin merkinnän kilpien palauttamisesta. Ulkomaille tai Ahvenanmaan maakuntaan rekisteröidystä ajoneuvosta taikka ajoneuvosta, jota ei muusta syystä enää käytetä liikenteessä Suomessa, on tehtävä liikennekäytöstä poistoa koskeva rekisteri-ilmoitus. Ajoneuvon rekisterikilvet on palautettava rekisteröinnin suorittajalle, kun ensirekisteröity ajoneuvo rekisteröidään ulkomaille tai Ahvenanmaan maakuntaan. Ajoneuvohallintokeskuksen tulee poistaa ajoneuvo liikennekäytöstä, jos se saa ulkomaiselta tai Ahvenanmaan maakunnan rekisteröintiviranomaiselta tiedon ajoneuvon rekisteröimisestä ulkomaille tai Ahvenanmaan maakuntaan. Tullilaitos ja rajavartiolaitos ovat velvollisia poistamaan Suomesta pysyvästi ulkomaille vietävästä ajoneuvosta rekisterikilvet. Rekisterikilpien poistamisesta on ilmoitettava Ajoneuvohallintokeskukselle, jonka tulee poistaa ajoneuvo liikennekäytöstä. Edellä 1 momentissa tarkoitettu kilpien palauttamisvelvollisuus ei koske vaurioitumisen vuoksi vakuutuksen perusteella lunastetun, valtiokonttorin poistettavaksi ilmoittaman tai

8 3922 N:o 893 kunnan omistukseen ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen hävittämisestä annetun lain nojalla siirtyneen ajoneuvon rekisterikilpiä. Rekisterikilvet on kuitenkin tuhottava todistettavasti. 13 Lopullinen poisto Ajoneuvo katsotaan ajoneuvolain 66 e :n mukaisesti muulla tavalla todistettavasti tuhoutuneeksi, jos: 1) M 1 - tai N 1 -luokan ajoneuvo on tuhoutunut siten, että sitä ei voida toimittaa jätelain 18 l :n 1 momentissa tarkoitetulle kerääjälle tai esikäsittelijälle; tuhoutumisesta tulee esittää viranomaisselvitys; 2) muun kuin 1 kohdassa mainittuun luokkaan kuuluvan ajoneuvon tuhoutumisesta, romuttamisesta tai purkamisesta esitetään luotettava selvitys; 3) muu kuin 1 kohdassa mainittuun luokkaan kuuluva ajoneuvo on lunastettu vakuutuksen perusteella tuhoutuneena; tai 4) muu kuin 1 kohdassa mainittuun luokkaan kuuluva ajoneuvo on siirtynyt ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen hävittämisestä annetun lain nojalla ja mainitussa laissa määriteltynä romuajoneuvona kunnan omistukseen ja ajoneuvosta on tehty lopullista poistoa koskeva ilmoitus merkittäväksi rekisteriin. Ajoneuvo merkitään lopullisesti poistetuksi romutustodistuksen antamispäivänä tai sinä päivänä, jona ajoneuvo on muulla tavalla todistettavasti tuhoutunut. Ajoneuvo voidaan erityisestä syystä merkitä lopullisesti poistetuksi myös tätä aikaisempana päivänä. 4 luku Luovutusilmoitus 14 Luovutusilmoitus Ajoneuvon edellinen omistaja voi ilmoittaa ajoneuvon uuden omistajan nimen rekisteröinnin suorittajalle merkittäväksi rekisteriin, jos samalla ilmoitetaan uuden omistajan osoite ja ajoneuvon luovutuspäivä. 15 Ilmoitus hallinnan päättymisestä Ajoneuvon edellinen haltija voi ilmoittaa hallintansa päätymisen rekisteröinnin suorittajalle merkittäväksi rekisteriin, jos samalla ilmoitetaan hallinnan päättymispäivä. 16 Ilmoitus ajoneuvon luovuttamisesta tuntemattomalle Jos ajoneuvon edellinen omistaja on luovuttanut ajoneuvon tuntemattomalle, Ajoneuvohallintokeskus voi edellisen omistajan ilmoituksesta, saatuaan luovutuksesta luotettavan selvityksen, tehdä rekisteriin merkinnän ajoneuvon luovuttamisesta tuntemattomalle. Ajoneuvon luovuttamisen ajankohdaksi katsotaan se päivä, jona Ajoneuvohallintokeskus on saanut ilmoituksen ja luotettavaksi katsomansa selvityksen luovutuksesta. 5 luku Rekisteröintiasiakirjat 17 Ennakkoilmoitustodistuksen antaminen Ennakkoilmoituksen tekijällä on oikeus saada ennakkoilmoitustodistus ajoneuvoliikenteen tietojärjestelmästä, kun ajoneuvosta on tehty ennakkoilmoitus. 18 Rekisteröintitodistuksen antaminen Ensirekisteröinnistä, muutosrekisteröinnistä, liikennekäytöstä poistosta ja liikennekäyttöön otosta annetaan ajoneuvon omistajalle tai haltijalle rekisteröintitodistuksen I osa ja ajoneuvon omistajalle rekisteröintitodistuksen II osa. Rekisteröinnin suorittaja voi perustellusta syystä antaa määräajan voimassa olevan jäljennöksen rekisteröintitodistuksen I osasta pi-

9 N:o dettäväksi ajoneuvossa mukana ajon aikana. Velvollisuudesta esittää jäljennös on voimassa, mitä velvollisuudesta esittää rekisteröintitodistuksen I osa säädetään. 19 Rekisteröintitodistuksen säilyttäminen ja jäljennöksen mukanapito Rekisteröintitodistus on säilytettävä huolellisesti. Rekisteröintitodistuksen mukana pitämisestä ajoneuvossa säädetään ajoneuvolain 66 a :ssä. Perävaunua tai vuokra-ajoneuvoa kuljetettaessa mukana on kotimaan liikenteessä pidettävä rekisteröintitodistuksen I osa taikka sen enintään kuusi kuukautta aikaisemmin oikeaksi todistettu 18 :ssä tarkoitettu jäljennös. Jos rekisteröintitodistus on luovutettu rekisteröintikatsastuksessa, mukana on pidettävä I osan jäljennös, johon katsastuksen suorittaja on merkinnyt maininnan rekisteröintitodistuksen pois ottamisesta. 20 Rekisteröintitodistuksen katoaminen Kadonneen tai turmeltuneen rekisteröintitodistuksen taikka sen osan tilalle on kirjallisesti pyydettävä rekisteröinnin suorittajalta uusi todistus. Samalla on esitettävä kirjallinen selvitys todistuksen tai sen osan katoamisesta. Uusi rekisteröintitodistus annetaan ajoneuvon rekisteriin merkitylle omistajalle tai jos omistaja on vaihtunut, uudelle omistajalle, jos hän esittää selvityksen omistusoikeudestaan. 6 luku Rekisterikilvet 21 Rekisterikilpien antaminen /138 Rekisterikilpien antamisesta säädetään ajoneuvolain 66 a :n 2 momentissa. Ennakkoilmoituksen tekijälle voidaan toimittaa ajoneuvon rekisterikilvet, kun uusi, valmis ajoneuvo on ennakkoilmoitettu. Autoa ja moottorikelkkaa varten annetaan kaksi rekisterikilpeä sekä muuta ajoneuvoa varten yksi rekisterikilpi. Ajoneuvohallintokeskus voi hakemuksesta antaa ajoneuvoa varten lisäkilven. 22 Rekisterikilpien kiinnitys Ajoneuvoa varten annettuja rekisterikilpiä ei saa kiinnittää ajoneuvoon ennen kuin ajoneuvo on ensirekisteröity ja otetaan liikennekäyttöön Suomessa. Rekisterikilvet on kiinnitettävä autossa eteen ja taakse, traktorissa ja moottorityökoneessa eteen tai taakse, moottorikelkassa molemmille sivuille ja muussa ajoneuvossa taakse kilville varattuihin paikkoihin ajoneuvon poikkisuuntaan, pystyasentoon tai enintään 30 astetta alareunasta ulospäin kallistettuna ja siten, ettei mikään ajoneuvon osa tai varuste osittainkaan peitä sitä. Rekisterikilpi tulee tarvittaessa pohjustaa tai kehystää siten, ettei se ajoneuvoa käytettäessä vahingoitu. Rekisterikilpeä ei saa taittaa, leikata tai peittää, eikä siihen saa kiinnittää tarraa, merkkiä tai kilpeä. Rekisterikilpien kiinnitysruuvien päät on maalattava pohjan värisiksi tai peitettävä pohjan värisillä tulpilla. Luvanvaraiseen tavaraliikenteeseen käytettävän auton rekisterikilvet on kiinnitettävä erilliseen, niitä ympäröivään keltaiseen kohoreunaiseen kehykseen, jonka leveys on 20 mm. 23 Rekisterikilpien käyttö Ajoneuvossa ei saa käyttää eikä siihen kiinnittää muita kuin siihen kuuluvat rekisterikilvet tai siirtomerkit eikä muita sellaisia kilpiä taikka kirjain- tai numeroyhdistelmiä, jotka harhauttavasti muistuttavat rekisterikilpeä tai -tunnusta, siirtomerkkiä taikka jonkin valtion kansallisuustunnusta. Rekisterikilven on oltava liikenteessä vaikeudetta luettavissa.

10 3924 N:o Rekisterikilpien turmeltuminen tai katoaminen Jos rekisterikilpi on kadonnut tai turmeltunut, uuden kilven tilaamiseen sovelletaan, mitä 20 :ssä säädetään uuden rekisteröintitodistuksen pyytämisestä. Rekisteröinnin suorittaja voi rekisteröintitodistuksen I osaan rekisterikilven tilaamisesta tekemällään merkinnällä antaa oikeuden käyttää ajoneuvossa enintään kuukauden ajan 23 :stä poiketen muuta väliaikaista kilpeä, johon on merkitty ajoneuvon rekisteritunnus. Ajoneuvohallintokeskus voi tarvittaessa pyynnöstä pidentää määräaikaa. 25 Rekisteritunnuksen sisältö ja rekisterikilpien väri Ajoneuvojen rekisteritunnukset ja ajoneuvoille annettavien rekisterikilpien värit ovat seuraavat: 1) auton, L-luokan ajoneuvon sekä perävaunun rekisterikilvessä on kaksi tai kolme kirjainta ja enintään kolminumeroinen luku mustin merkein valkoisella, heijastavalla pohjalla sekä auton ja L 3e -, L 4e -, L 5e - sekä L 7e -luokan ajoneuvon ja perävaunun rekisterikilvessä myös kansallisuustunnus, jollei jäljempänä toisin säädetä; 2) moottorikelkan, traktorin ja moottorityökoneen rekisterikilvessä on enintään kolminumeroinen luku ja enintään kolme kirjainta mustin merkein keltaisella, heijastavalla pohjalla; 3) ulkovallan diplomaattisen edustuston ja lähetetyn konsulin viraston sekä muun samassa asemassa olevan edustuston virka-auton sekä diplomaattisen edustajan, lähetetyn konsulin ja näihin rinnastettavan henkilön ajoneuvon rekisterikilvessä on kirjaimet CD ja ulkoasiainministeriön määräämä enintään nelinumeroinen luku valkoisin merkein sinisellä, heijastavalla pohjalla; mainittujen edustustojen ja niiden henkilökuntaan kuuluvan henkilön muun tulli- ja verovapaan ajoneuvon rekisterikilvessä on kirjain C ja ulkoasiainministeriön määräämä enintään viisinumeroinen luku valkoisin merkein sinisellä, heijastavalla pohjalla; 4) tasavallan presidentin autossa voi rekisterikilpien asemesta olla Suomen vaakuna; 5) vientirekisteröidyn ajoneuvon rekisterikilvessä (vientikilvet) on kansallisuustunnus, yksi kirjain ja enintään nelinumeroinen luku mustin merkein valkoisella, heijastavalla pohjalla ja oikeassa reunassa valkoisin merkein punaisella, heijastavalla pohjalla vuosiluku ja kuukausi, jonka aikana rekisteröinti päättyy; 6) koenumerokilvessä on kirjaimet KOE, yksi kirjain ja enintään kolminumeroinen luku mustin merkein keltaisella, heijastavalla pohjalla; 7) tullikilvessä on yksi kirjain, järjestysnumero ja kirjaimet FIN punaisella värillä valkoisella, heijastavalla pohjalla. Ajoneuvoa varten voidaan hakemuksesta antaa rekisterikilvet, joissa 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu rekisteritunnus on valkoisin merkein mustalla pohjalla ilman kansallisuustunnusta, jos ajoneuvossa on aikaisemmin ollut tällaiset kilvet tai jos ulkomailta tuotu ajoneuvo on otettu käyttöön ennen vuotta Museoajoneuvoa varten voidaan hakemuksesta antaa rekisterikilvet, joissa 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu rekisteritunnus on valkoisin merkein mustalla pohjalla ilman kansallisuustunnusta. Rekisterikilvessä olevat numerot erotetaan kirjaimista väliviivalla. 26 Rekisteritunnuksen määräytyminen Ajoneuvoa varten annetaan sattumanvaraisesti määräytyvä rekisteritunnus, jollei 25 :ssä toisin säädetä. Ajoneuvohallintokeskus voi kuitenkin hakemuksesta antaa ajoneuvoa varten ajoneuvokohtaisen, hakemuksessa yksilöidyn rekisteritunnuksen (erityistunnus). Erityistunnuksen sisältävät rekisterikilvet luovuttaa rekisteröinnin suorittaja. Rekisteröinnin suorittajalle tehdystä hakemuksesta ajoneuvoa varten voidaan antaa ajoneuvolla aikaisemmin ollut rekisteritunnus. Tällaista tunnusta ei pidetä erityistunnuksena.

11 N:o Sellaisen liikennekäytöstä poistetun ajoneuvon, jonka rekisterikilvet on palautettu rekisteröinnin suorittajalle, rekisteritunnus voidaan pitää varattuna samaa ajoneuvoa varten enintään vuoden yhtäjaksoisen liikennekäytöstä poiston aikana. 27 Kansallisuustunnus Edellä 25 :n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetussa auton, L 3e -, L 4e -, L 5e -jal 7e -luokan ajoneuvon, perävaunun sekä vientirekisteröitävän ajoneuvon rekisterikilvessä on moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen rekisteröintijäsenvaltion tunnusmerkin tunnustamisesta yhteisön sisäisessä liikenteessä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2411/98 liitteen mukainen kansallisuustunnus. Suomessa asetuksen 2 artiklan 1 alakohdassa tarkoitettu rekisteröintijäsenvaltion tunnusmerkki on FIN. Hakemuksesta autoa, L 3e -, L 4e -, L 5e - ja L 7e -luokan ajoneuvoa sekä perävaunua varten annetaan rekisterikilvet, joissa ei ole 1 momentissa tarkoitettua kansallisuustunnusta. Hakemuksesta tällaiset kilvet voidaan vaihtaa 1 momentissa tarkoitettuihin kilpiin. Jos ajoneuvossa käytetään kansainvälisessä tieliikennesopimuksessa edellytettyä kansallisuustunnusta, siinä tulee olla valkealla soikion muotoisella pohjalla mustat kirjaimet FIN. Soikion vaakasuoran halkaisijan tulee olla vähintään 175 millimetriä ja pystysuoran halkaisijan vähintään 115 millimetriä. Kirjainten korkeuden tulee olla 80 millimetriä ja viivaleveyden 10 millimetriä. Kansallisuustunnukseen ei saa liittää lippua tai muuta merkkiä. 7 luku Vientirekisteröinti 28 Vientirekisteröinnin edellytykset Rekisteröintivelvollisuuden alaisen aikaisemmin rekisteröimättömän ajoneuvon, joka luovutetaan Suomessa ja viedään täältä muussa valtiossa käytettäväksi, saa rekisteröidä väliaikaisesti (vientirekisteröinti) maasta vientiä varten. Muunkin kuin 1 momentissa tarkoitetun ajoneuvon saa rekisteröidä väliaikaisesti ajoneuvon Suomesta rekisteröintimaahan suoritettavaa siirtokuljetusta sekä ajoneuvon, ulkomailla tapahtuvaa esittelyä, kilpailua tai tuote-esittelyä varten taikka muusta erityisestä syystä. Vientirekisteröitävä ajoneuvo on hyväksyttävä rekisteröintikatsastuksessa ennen vientirekisteröintiä. Ajoneuvoa ei kuitenkaan tarvitse esittää rekisteröintikatsastuksessa hyväksyttäväksi, jos: 1) vientirekisteröintiä varten luovutetaan ennakkoilmoitustodistus; taikka 2) vientirekisteröidään kilpailua varten vähintään euroopanmestaruustason kilpailuun käytettäväksi tarkoitettu N- tai A-kilpailuryhmän kilpa-auto, josta esitetään asianmukainen, Suomessa rekisteröidyn autourheilun valtakunnallisen keskusjärjestön antama todistus luokituksesta. 29 Vientirekisteröinnin hakeminen Vientirekisteröintiä haetaan Ajoneuvohallintokeskukselta. Hakemuksessa tulee olla selvitys ajoneuvon omistusoikeudesta ja liikennevakuutuksesta sekä tieto luovutus- ja vientipaikasta. 30 Vientikilvet ja vientirekisteröintitodistus Ajoneuvohallintokeskus antaa vientirekisteröityä ajoneuvoa varten vientikilvet ja todistuksen rekisteröinnistä (vientirekisteröintitodistus). Vientirekisteröintitodistukseen sovelletaan soveltuvin osin, mitä tässä asetuksessa säädetään rekisteröintitodistuksesta. Vientirekisteröintitodistukseen ei kuitenkaan merkitä todistukseen merkityissä tiedoissa rekisteröinnin jälkeen tapahtuneita muutoksia. Vientikilvistä on soveltuvin osin voimassa, mitä 6 luvussa säädetään rekisterikilvistä.

12 3926 N:o Vientirekisteröinnin voimassaolo Vientirekisteröinti on voimassa vuoden rekisteröintikuukauden lopusta. Hakijan pyynnöstä voimassaoloaika voidaan määrätä lyhyemmäksi. Edellä 28 :n 2 momentissa tarkoitettu vientirekisteröinti on kuitenkin voimassa vain sen tarkoitukseen tarvittavan ajan. Vientirekisteröinnin voimassaoloaikaa ei voida pidentää. Vientirekisteröityä ajoneuvoa saa Suomessa käyttää ennen maasta vientiä vain ajoneuvon siirtoon luovutuspaikalta vientipaikalle tai ajoneuvon omistajan maastamuuttoon liittyvään matkaan omistajan kotipaikalle ja sieltä edelleen vientipaikalle. Vientirekisteröityä ajoneuvoa saa 2 momentin estämättä käyttää tilapäisesti Suomessa pakottavaksi katsotun syyn, tavanomaisen lomamatkan tai siihen verrattavan lyhyehkön oleskelun johdosta, ei kuitenkaan maasta muuttoa välittömästi seuraavan tai maahanmuuttoa välittömästi edeltävän kuukauden aikana. Käytön edellytyksenä on, että asiakirjoissa on tulliviranomaisen ajoneuvon omistajan tai haltijan pyynnöstä tekemä merkintä maahantulo- ja maastapoistumispäivistä. 8 luku Ajoneuvon väliaikainen käyttö liikenteessä 32 Koenumerotodistus ja koenumerokilvet Ajoneuvolain 66 f :ssä tarkoitettua koenumerotodistusta haetaan Ajoneuvohallintokeskukselta. Koenumerotodistuksen antamisen edellytyksenä on, että koenumerokilpien käyttöä varten on voimassa oleva liikennevakuutus. Koenumerotodistus on voimassa vuoden todistuksen myöntämispäivästä. Koenumerotodistus uudistetaan vuosittain vuodeksi eteenpäin ilman eri hakemusta, jollei todistuksen haltija ole tehnyt todistuksesta luopumisilmoitusta todistuksen voimassaoloaikana, jollei todistusta ole peruutettu tai jollei Ajoneuvohallintokeskus muun erityisen syyn takia jätä todistusta uudistamatta. Edellytyksenä uudistamiselle on, että liikennevakuutusmaksu on suoritettu. Koenumerotodistuksen saanut saa käyttää ajoneuvoa koenumerokilvin liikenteessä, kun on kysymyksessä todistuksen saajan harjoittamaan toimintaan välittömästi liittyvä: 1) ajoneuvon tai sen laitteiden tutkimukseen tai tuotekehittelyyn liittyvä koe; 2) ajoneuvon lyhytaikainen koeajo tai esittely myyntitarkoituksessa; 3) muu ajoneuvon valmistukseen, myyntiin, varustamiseen, korjaukseen tai katsastukseen välittömästi liittyvä siirto. Koenumerokilvistä on soveltuvin osin voimassa, mitä 6 luvussa säädetään rekisterikilvistä. Jos koenumerokilvillä käytettävä ajoneuvo on poistettu liikennekäytöstä, eikä rekisterikilpiä ole palautettu, rekisterikilvet tulee peittää tai poistaa ajoneuvosta koenumerokilvillä käytön ajaksi. 33 Panssariajoneuvon tilapäinen käyttö liikenteessä Ajoneuvohallintokeskus voi hakemuksesta antaa pyörillä varustettuja panssariajoneuvoja teollisesti Suomessa valmistavalle yhteisölle 32 :ssä tarkoitetun koenumerotodistuksen, joka oikeuttaa sotilasajoneuvoista annetun puolustusministeriön asetuksen (180/2006) 2 :n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun panssariajoneuvon tilapäiseen käyttöön liikenteessä koenumerokilvin tämän asetuksen 32 :n 3 momentissa säädetyissä tarkoituksissa. Edellytyksenä panssariajoneuvon käytölle liikenteessä on, että se on varustettu pyörin. Koenumerotodistukseen ja koenumerokilpiin sovelletaan, mitä 32 :n 2 ja 4 momentissa säädetään. Käytettäessä liikenteessä panssariajoneuvoa on lisäksi sovellettava, mitä erikoiskuljetuksista ja erikoiskuljetusajoneuvoista annetussa liikenneministeriön päätöksessä (1715/1992) säädetään.

13 N:o Siirtolupa Ajoneuvolain 66 f :n 2 momentissa tarkoitettu siirtolupa voidaan antaa hakemuksesta ensirekisteröimätöntä tai liikennekäytöstä poistettua ajoneuvoa varten seuraaviin käyttötarkoituksiin: 1) ajoneuvon katsastukseen tai korjaamolle vienti; 2) maahantuodun ajoneuvon siirto tuontipaikalta vientipaikalle tai muualle maahan; 3) ajoneuvon tai siihen kiinteästi liittyvän tuotteen esittely; 4) Suomessa rekisteröidyn ajoneuvourheilun valtakunnallisen keskusjärjestön kilpailukalenteriin kuuluva kilpailu; 5) ajoneuvon käyttämiseksi liikenteessä, jos ajoneuvon autoverotusta koskevan asian käsittely on tullilaitoksessa kesken; 6) muu erityinen syy ajoneuvon siirtämiseksi. Siirtolupa voidaan antaa myös liikennekäytössä olevaa ajoneuvoa varten ajoneuvon korjaamolle vientiin, vaikka ajoneuvo on käyttökiellossa, sekä ajoneuvon korjaamolle ja katsastukseen vientiin, vaikka ajoneuvo on ajoneuvolain 84 :n nojalla määrätty ajokieltoon. Siirtoluvan antamisen edellytyksenä on, että ajoneuvoa varten on voimassa oleva liikennevakuutus ja että säädetty ajoneuvovero on suoritettu. Siirtolupa annetaan käyttötarpeen edellyttämäksi ajaksi. Lupaa ei ilman erityisen painavaa syytä saa myöntää seitsemää päivää pitemmäksi ajaksi. Erityisen painavana syynä voidaan pitää autoverotusta koskevan asian käsittelyn keskeneräisyyttä, mutta ei ajoneuvon kilpailukäyttöä. Siirtolupaan liittyvät siirtomerkit luovutetaan siirtoluvan antamisen yhteydessä. Siirtoluvan nojalla käytettävä ajoneuvo saa olla kuormattuna vain 1 momentin 1 3 ja 5 kohdan mukaisissa käyttötarkoituksissa ja kuorman tulee olla vain siirtoluvan haltijan henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettua. Siirtoluvan nojalla käytettävällä ajoneuvolla saa vetää perävaunua, jos molempien ajoneuvojen käyttötarkoitus on 1 momentin 1 3 kohtien mukainen. Jos vetävää ajoneuvoa käytetään siirtoluvan nojalla, myös rekisteröidyn perävaunun kuorman tulee olla vain siirtoluvan haltijan henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettua. 35 Pitkäaikainen siirtolupa Jos tullilaitos on myöntänyt autoverolain 35 a :ssä tarkoitetun luvan käyttää ajoneuvoa liikenteessä veroja suorittamatta, tullilaitos voi antaa enintään mainitussa 35 a :ssä tarkoitetuksi kolmen kuukauden ajaksi siirtoluvan, joka 34 :n 1 momentissa tarkoitettujen rajoitusten estämättä oikeuttaa ajoneuvon käyttöön liikenteessä. Jos mainitun autoverolain 35 a :ssä tarkoitetun luvan voimassaolo päättyy sen vuoksi, että luvan ehtoja ei täytetä, päättyy samalla oikeus käyttää ajoneuvoa liikenteessä siirtoluvan nojalla. Tässä pykälässä tarkoitettua siirtolupaa myönnettäessä rekisteriin ei merkitä tietoa ajoreitistä. Jos ajoneuvon rekisteröintikatsastuksessa todetaan, että ajoneuvo voi aiheuttaa välitöntä vaaraa liikenneturvallisuudelle tai merkittävää haittaa ympäristölle, ajoneuvoa ei saa käyttää liikenteessä siirtoluvan nojalla. Pitkäaikaiseen siirtoluvan myöntämiseen ja siirtolupaan sovelletaan soveltuvin osin, mitä 34 :n 3 ja 4 momentissa säädetään. 36 Siirtomerkki Siirtomerkissä on yksi tai kaksi kirjainta ja enintään nelinumeroinen luku punaisin merkein valkoisella pohjalla. Siirtomerkit on kiinnitettävä autossa eteen ja taakse, traktorissa ja moottorityökoneessa eteen tai taakse, moottorikelkassa molemmille sivuille sekä muussa ajoneuvossa taakse siten, että rekisteritunnus on vaikeudetta luettavissa. Siirtomerkkiä ei saa kiinnittää siten, että se haittaa kuljettajan näkyvyyttä. Muutoin siirtomerkistä on voimassa, mitä 21 :n 3 momentissa ja 23 :n 2 momentissa säädetään rekisterikilvistä. Jos siirtoluvan nojalla käytettävä ajoneuvo on poistettu liikennekäytöstä, rekisterikilvet tulee peittää tai poistaa ajoneuvosta käytön

14 3928 N:o 893 ajaksi. Siirtomerkit on poistettava ajoneuvosta siirtoluvan voimassaoloajan päätyttyä. 37 Koenumerokilpien ja koenumerotodistuksen palauttaminen Koenumerokilvet ja koenumerotodistus on palautettava niiden luovuttajalle viimeistään toisena arkipäivänä todistuksen voimassaoloajan päätyttyä. 9 luku Rekisteröinti autokiinnitystä varten 38 Rekisteriin merkittävät ajoneuvot Ajoneuvon autokiinnitystä varten ajoneuvoliikennerekisteriin saa hakemuksesta merkitä seuraavan ajoneuvon, jota ei ole ajoneuvolain 8 :ssä tarkoitetusta syystä merkitty rekisteriin: 1) kuorma-auto, kuorma-autoon kytkettäväksi hyväksytty hinattava ajoneuvo, linjaauto, traktori ja moottorityökone, jos ajoneuvon mitat tai massat ylittävät tieliikenteessä sallitut arvot; 2) sadonkorjuuseen tai tienpitoon rakennettu taikka varustettu moottorityökone, rinne- ja latuverkoston kunnossapitoon rakennettu tai varustettu moottorityökone, rinne- ja latuverkoston kunnossapitoon rakennettu tai varustettu muu maastoajoneuvo kuin moottorikelkka, ilmatyynyalus sekä kävellen ohjattavaksi tarkoitettu traktori ja moottorityökone; 3) metsänhoitoon rakennettu tai varustettu omamassaltaan vähintään kilogrammaa oleva traktori ja moottorityökone; ja 4) umpirenkain tai telaketjuin varustettu omamassaltaan vähintään kilogrammaa oleva traktori ja moottorityökone. Rekisteriin talletetaan soveltuvin osin ajoneuvoliikennerekisterin tiedoista annetun valtioneuvoston asetuksen (1116/2003) 3 luvussa tarkoitetut tiedot. 39 Hakemuksen liitteet Ajoneuvohallintokeskukselle toimitettavaan hakemukseen on liitettävä: 1) enintään kolme kuukautta aikaisemmin suoritetusta rekisteröintikatsastuksessa annettu katsastustodistus, josta ilmenee ajoneuvoluokka; 2) ajoneuvoa koskeva maahantuonti- tai valmistajantodistus; sekä 3) selvitys omistusoikeudesta. 40 Rekisteriin merkitseminen Ajoneuvohallintokeskuksen on merkittävä ajoneuvo rekisteriin autokiinnitystä varten, jos hakemuksessa ei ole puutteita, eikä ajoneuvoa ole ajoneuvolain 8 :ssä tarkoitetusta syystä ensirekisteröity. Ajoneuvoa varten annetaan rekisteritunnus ja todistus merkitsemisestä rekisteriin. 41 Rekisteritietojen muuttaminen ja poistaminen Kiinnitystä varten rekisteriin merkitty ajoneuvo on ilmoitettava ensirekisteröitäväksi liikenteessä käytettäväksi ajoneuvolain 8 :ssä tarkoitetulla tavalla, jos ajoneuvon käyttötarkoitus muuttuu. Ajoneuvohallintokeskus voi poistaa kiinnitystä varten rekisteriin merkityn ajoneuvon rekisteristä, jos ajoneuvosta ei ole tehty poistoilmoitusta kahden vuoden kuluessa autokiinnityksen kuolettamisesta tai raukeamisesta taikka jos ajoneuvoon ei ole kahden vuoden aikana vahvistettu autokiinnitystä. 10 luku Ulkomailla ja Ahvenanmaan maakunnassa rekisteröidyn ajoneuvon käyttö Suomessa 42 ETA-valtiossa rekisteröidyt ajoneuvot Jos ajoneuvosta ei ole suoritettava autove-

15 N:o roa, Suomessa vakituisesti asuva henkilö saa käyttää täällä ETA-valtiossa rekisteröityä ajoneuvoa 30 päivän ajan ajoneuvon maahantuonnista ennen kuin ajoneuvo rekisteröidään täällä. Ajoneuvon kuljettajan tulee osoittaa ajoneuvon maahantuontiajankohta liikennettä valvovalle viranomaiselle tullilaitoksen ajoneuvon käyttöönottoilmoitukseen tai muuhun asiakirjaan tekemin merkinnöin. Jos kyseessä on kansainvälinen, enintään seitsemän päivää Suomessa kestävä kuljetus, ajoneuvon maahantuloajankohta voidaan kuitenkin osoittaa muutoinkin kuin tullilaitoksen tekemin merkinnöin. Jos kyseessä on ajoneuvo, josta on suoritettava autoveroa, Suomessa vakituisesti asuva henkilö saa käyttää ETA-valtiossa rekisteröityä ajoneuvoa täällä autoverolaissa tarkoitettuun ajoneuvon verottomaan käyttöön oikeuttavan ajan ja sitä seuraavan seitsemän päivän ajan. Ajoneuvon kuljettajan tulee tällöin osoittaa ajoneuvon veroton käyttöoikeus liikennettä valvovalle viranomaiselle tullilaitoksen vahvistamalla käyttöönottoilmoituksella. Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetun käytön edellytyksenä on: 1) että ajoneuvossa on rekisteröintivaltion rekisterikilvet ja kansallisuustunnus; 2) että ajoneuvon ja ajoneuvoyhdistelmän päämitat ja massat eivät ylitä Suomessa sallittuja arvoja; 3) että ajoneuvoa varten on Suomessa voimassa oleva liikennevakuutus; 4) että ajoneuvon kuljettajalla on rekisteröintimaassa annettu ajoneuvon rekisteröintitodistus ja todistus oikeudestaan pitää ajoneuvoa hallinnassaan, jollei sitä ole rekisteröity mukana olevan henkilön nimiin; ja 5) jos perävaunu on otettu käyttöön valtiossa, jossa perävaunuja ei rekisteröidä, että rekisterikilven sijasta perävaunussa on sen omistajan tai viranomaisen antama numerotunnus tai että vetoauton rekisterikilpi kiinnitetään perävaunun taakse; vetoauton kuljettajalla tulee olla rekisteröintitodistuksen sijasta perävaunun omistajan tai viranomaisen antama todistus perävaunulle sallituista massoista ja todistus enintään vuotta aikaisemmin suoritetusta katsastuksesta tai vastaavasta teknisestä tarkastuksesta. 43 Geneven ja Wienin sopimuksiin liittyneissä valtioissa rekisteröidyt ajoneuvot Genevessä vuonna 1949 tehtyyn tieliikennettä koskevaan yleissopimukseen (SopS 11/1959) tai Wienissä vuonna 1968 tehtyyn tieliikennettä koskevaan yleissopimukseen (SopS 30/1986) liittyneessä muussa valtiossa kuin Suomessa vakinaisesti asuva luonnollinen henkilö saa tilapäisesti Suomessa käyttää omaa tarvettaan varten maahan tuomaansa sopimusvaltiossa rekisteröityä M 1 -, N 1 -, O 1 -, O 2 - tai L-luokan tai niihin rinnastettavan luokan ajoneuvoa enintään yhden vuoden maahantulopäivästä. Jos tulliviranomainen on autoverolain 32 :n tai Euroopan yhteisöjen tullilainsäädännön nojalla myöntänyt ajoneuvolle verovapauden taikka tullivapauden määräajaksi, ajoneuvoa saa käyttää määräajan loppuun, jollei 51 :stä muuta johdu. Yhteisö ja luonnollinen henkilö, jonka kotipaikka on 1 momentissa tarkoitetussa valtiossa, saa vastaavasti käyttää siinä tarkoitetussa valtiossa vakinaisesti asuvan kuljettajan kuljettamana Suomessa yhteisön tai henkilön tarvetta varten maahan tuotua M 2 -, M 3 -, N-, O 3 - tai O 4 -luokan taikka niihin rinnastettavan luokan ajoneuvoa. Tullilaitos voi antaa luvan käyttää Suomessa vakituisesti asuvaa henkilöä 1 momentissa tarkoitetussa sopimusvaltiossa rekisteröidyn, yksinomaan kokeilu- tai tutkimuskäyttöä varten maahan tuodun ajoneuvon kuljettajana. Lupa voidaan myöntää ajoneuvovalmistajalle tai sen edustajalle, ajoneuvovalmistajan toimeksiannosta kehitystyötä tekevälle ajoneuvon varusteiden valmistajalle tai yhteisölle, joka harjoittaa ajoneuvojen tai niiden varusteiden testausta ajoneuvon tai sen varusteiden valmistajan toimeksiannosta. Lupa on voimassa enintään vuoden kerrallaan. Suomessa vakituisesti asuva henkilö saa kuljettaa kutakin ajoneuvoa enintään kuuden kuukauden ajan. Tullilaitos voi liittää lupaan käyttöaluetta koskevia rajoituksia ja asettaa muitakin ehtoja sen varmistamiseksi, että ajoneuvoa käytetään tässä momentissa säädettyyn tarkoitukseen. Luvanhaltija vastaa ajoneuvon liikenneturvallisesta rakenteesta ja kunnosta. Tullilaitos merkitsee ajoneuvossa

16 3930 N:o 893 mukana pidettävään luvan kopioon ajoneuvon tunnistetiedot ja maahantulopäivän sekä tarvittaessa maastavientipäivän. Luvanhaltija merkitsee sanottuun kopioon ajoneuvoa kuljettavan henkilön tai henkilöt. Lupa on peruutettava, jos tässä asetuksessa säädettyjä tai luvassa asetettuja ehtoja tai rajoituksia ei noudateta. Käytettäessä ajoneuvoa tässä pykälässä tarkoitetuissa tilanteissa Suomessa käyttämisen edellytyksenä on, mitä 42 :n 3 momentissa säädetään. 44 Ajoneuvo työtehtävissä Suomessa vakituisesti asuva luonnollinen henkilö, jonka työpaikka sijaitsee muussa valtiossa kuin Suomessa, saa käyttää autoverolain 34 b :ssä tarkoitettua ulkomailla rekisteröityä ajoneuvoa pykälässä tarkoitetulla tavalla Suomessa rekisteröimättä ajoneuvoa täällä, jos hänellä on pykälän mukaan oikeus käyttää ajoneuvoa liikenteessä veroa suorittamatta. Käytön edellytyksenä on lisäksi, mitä tämän asetuksen 42 :n 3 momentissa säädetään. Ajoneuvossa tulee ajon aikana olla mukana autoverolain 34 b :ssä tarkoitettu tulliviranomaisen vastaanotetuksi vahvistama ilmoitus. Suomessa vakituisesti asuva luonnollinen henkilö saa käyttää autoverolain 34 c :ssä tarkoitettua ulkomailla rekisteröityä ajoneuvoa tilapäisesti Suomessa rekisteröimättä ajoneuvoa täällä, jos hänellä on mainitun pykälän 3 momentissa tarkoitettu tulliviranomaisen lupa ajoneuvon verottomaan käyttöön. Käytön edellytyksenä on lisäksi, mitä tämän asetuksen 42 :n 3 momentissa säädetään. Verottomaan käyttöön oikeuttava lupa on pidettävä ajon aikana mukana. 45 Kosovossa rekisteröidyt ajoneuvot Mitä 43 :n 1 momentissa säädetään, koskee myös Kosovossa vakituisesti asuvaa henkilöä, ja mitä 43 :n 2 momentissa säädetään, koskee myös yhteisöä tai henkilöä, jonka kotipaikka on Kosovossa, jos mainitussa 1 tai 2 momentissa tarkoitetun ajoneuvon on rekisteröinyt Yhdistyneiden Kansakuntien Kosovon siviilioperaatio (UNMIK). Ajoneuvon käytön edellytyksenä on lisäksi, mitä 42 :n 3 momentissa säädetään. Mainitun 3 momentin 1 kohdassa tarkoitettuina rekisteröintivaltion rekisterikilpinä pidetään kuitenkin siviilioperaation myöntämiä rekisterikilpiä ja kansallisuustunnuksen asemesta voidaan käyttää siviilioperaatiota tarkoittavaa tunnusta. Mainitun 3 momentin 4 kohdassa tarkoitettuna rekisteröintimaassa annettuna rekisteröintitodistuksena pidetään siviilioperaation antamia rekisteröintiasiakirjoja. 46 Muissa valtioissa rekisteröidyt ajoneuvot Ajoneuvohallintokeskus voi hakemuksesta antaa henkilölle tai yhteisölle, jonka kotipaikka on muualla kuin 43 :ssä tarkoitetussa valtiossa, luvan siellä rekisteröidyn ajoneuvon tilapäistä liikenteessä käyttöä varten. Käyttöluvan saanutta ajoneuvoa varten annetaan tullikilvet. Luvan antamisen edellytyksenä on, että: 1) hakija on tuonut ajoneuvon Suomeen tilapäistä tarvettaan varten; 2) hakija esittää ajoneuvon omistajan kotivaltiossa olevan poliisin tai Suomen konsulin taikka omistajan kotivaltiota Suomessa edustavan antaman todistuksen siitä, että ajoneuvo on sanotussa valtiossa rekisteröity ja hyväksytty pysyvästi liikenteessä käytettäväksi; 3) ajoneuvossa on rekisteröintivaltion kansallisuustunnus; 4) ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän päämitat ja massat eivät ylitä Suomessa sallittuja arvoja; 5) ajoneuvon kuljettajalla on todistus oikeudestaan pitää ajoneuvoa hallinnassaan, jollei sitä ole rekisteröity mukana olevan henkilön nimiin; 6) hakija esittää selvityksen ajoneuvoa varten Suomessa voimassa olevasta liikennevakuutuksesta ja tullikäsittelyn toimittamisesta. Tässä pykälässä tarkoitettu lupa on voimassa enintään yhden vuoden tai, jos tullivi-

17 N:o ranomainen on 43 :n 1 momentissa tarkoitettujen säännösten nojalla myöntänyt ajoneuvolle vero- tai tullivapauden määräajaksi, määräajan loppuun asti. Tullikilvistä on soveltuvin osin voimassa, mitä 6 luvussa säädetään rekisterikilvistä. Lupa on pidettävä mukana ajoneuvoa liikenteessä käytettäessä. 47 Ahvenanmaan maakunnassa rekisteröidyt ajoneuvot Ahvenanmaan maakunnassa rekisteröityä ajoneuvoa saa tilapäisesti käyttää muualla Suomessa ensirekisteröimättä ajoneuvoa täällä. 48 Ulkomailla tai Ahvenanmaan maakunnassa rekisteröidyn perävaunun käyttö suomalaiseen vetoautoon kytkettynä /138 Ulkomailla tai Ahvenanmaan maakunnassa rekisteröityä perävaunua saa käyttää Suomessa ensirekisteröityyn vetoautoon kytkettynä, jos: 1) O 3 - tai O 4 -luokan perävaunu on rekisteröity ETA-valtiossa; 2) O 3 - tai O 4 -luokan perävaunua käytetään kansainväliseen huolintatoimeen välittömästi liittyvässä kuljetuksessa, jossa perävaunu ylittää kolmannen valtion rajan; tai 3) muuta kuin 1 tai 2 kohdassa tarkoitettua perävaunua käytetään matkailu- tai esittelytarkoituksessa. Käytön edellytyksenä on, että: 1) perävaunussa on rekisteröintivaltion tai Ahvenanmaan maakunnan rekisterikilpi ja kansallisuustunnus; sekä 2) vetoauton kuljettajalla on perävaunun rekisteröinnistä annettu todistus tai sen enintään kuusi kuukautta aikaisemmin oikeaksi todistettu jäljennös. Jos perävaunu on otettu käyttöön valtiossa, jossa perävaunuja ei rekisteröidä, saa 1 ja 2 momentissa säädetyin edellytyksin myös tällaista perävaunua käyttää Suomessa ensirekisteröityyn vetoautoon kytkettynä. Rekisterikilven sijasta perävaunussa tulee olla sen omistajan tai viranomaisen antama numerotunnus taikka vetoauton rekisterikilpi on kiinnitettävä perävaunun taakse. Vetoauton kuljettajalla on rekisteröintitodistuksen sijasta oltava perävaunun omistajan tai viranomaisen antama todistus perävaunulle sallituista massoista ja todistus enintään vuotta aikaisemmin suoritetusta katsastuksesta tai vastaavasta teknisestä tarkastuksesta. 49 Ulkomailla tai Ahvenanmaan maakunnassa rekisteröidyn auton käyttö suomalaiseen perävaunuun kytkettynä Ulkomailla tai Ahvenanmaan maakunnassa rekisteröityä autoa saa käyttää Suomessa ensirekisteröidyn perävaunun vetoon jos: 1) autossa on rekisteröintivaltion tai Ahvenanmaan maakunnan rekisterikilpi ja kansallisuustunnus; sekä 2) auton kuljettajalla on mukanaan auton ja perävaunun rekisteröinnistä annettu todistus; perävaunun rekisteröintitodistuksen sijasta hyväksytään sen enintään kuusi kuukautta aikaisemmin oikeaksi todistettu jäljennös. 50 Rekisteröimätön L-luokan ajoneuvo ja moottorireki Ulkomailla vakituisesti asuva henkilö saa käyttää Suomessa omaa tilapäistä tarvettaan varten maahan tuomaansa rekisteröimätöntä L-luokan ajoneuvoa tai moottorirekeä enintään yhden vuoden taikka, jos tulliviranomainen on 43 :n 1 momentin säännösten nojalla myöntänyt ajoneuvolle vero- tai tullivapauden määräajaksi, sen määräajan loppuun. Edellä 1 momentissa tarkoitetun käytön edellytyksenä on, että: 1) ajoneuvoa varten on Suomessa voimassa oleva liikennevakuutus; 2) ajoneuvossa on sen kotivaltion kansallisuustunnus; ja

18 3932 N:o 893 3) ajoneuvo ei ole sen vakituisessa käyttövaltiossa rekisteröintivelvollisuuden alainen. 51 Omaa käyttöä varten maahanmuuton yhteydessä Suomeen tuodun ajoneuvon ensirekisteröinti Ulkomailla rekisteröity, omaa käyttöä varten maahanmuuton yhteydessä Suomeen tuotu ajoneuvo on sen omistajan tai maahantuoneen henkilön ilmoitettava ensirekisteröitäväksi 30 päivän kuluessa: 1) maahantuonnista, jos ajoneuvon omistajalla on Suomeen saapuessaan tarkoitus jäädä tänne vakituisesti asumaan; tai 2) siitä, kun ajoneuvon omistajan katsotaan Suomeen saapumisen jälkeen asettuneen tänne vakinaisesti asumaan. Jos ajoneuvoa käytetään Suomessa liikenteessä ennen ensirekisteröintiä, sen on soveltuvin osin täytettävä 42 :n 3 momentissa tai 46 :n 2 momentissa säädetyt edellytykset. Liikennevakuutusyhtiön ja Liikennevakuutuskeskuksen on ilmoitettava Ajoneuvohallintokeskukselle voimassa olevat uudet liikennevakuutukset. Liikennevakuutusyhtiön on lisäksi ilmoitettava yhtiössä vakuutetut rekisteröintivelvollisuuden alaiset ajoneuvot ja koenumerotodistukset, joista ei ole suoritettu liikennevakuutusmaksua. 54 Virheelliset asiakirjat Sopimusrekisteröijä, katsastusluvan haltija, poliisi, tullilaitos ja rajavartiolaitos ovat velvollisia ilmoittamaan Ajoneuvohallintokeskukselle havaitsemastaan virheelliseksi todetusta vaatimustenmukaisuustodistuksesta, ennakkoilmoitustodistuksesta, rekisteröintitodistuksesta ja muusta rekisteröintiin tai rekisterikilpien antamiseen liittyvästä asiakirjasta. Ajoneuvon omistaja tai haltija on velvollinen Ajoneuvohallintokeskuksen kehotuksesta palauttamaan virheellisen asiakirjan Ajoneuvohallintokeskukselle. 11 luku Erityiset säännökset 52 Ilmoitukset ETA-valtioille ja Ahvenanmaan maakuntaan Ajoneuvohallintokeskuksen on ilmoitettava ETA-valtiossa rekisteröidyn ajoneuvon ensirekisteröinnistä kyseisen valtion rekisterinpitäjälle. Ajoneuvohallintokeskuksen on ilmoitettava Ahvenanmaan maakuntaan rekisteröidyn ajoneuvon ensirekisteröinnistä Ahvenanmaan maakunnan rekisterinpitäjälle. Samalla on ilmoitettava ajoneuvon uusi rekisteritunnus. 53 Vakuutusyhtiöiden ilmoitukset 55 Rekisteröintitodistukseen merkittävät tiedot ja mitat Rekisteröintitodistuksen tulee täyttää ajoneuvojen rekisteröintiasiakirjoista annetussa neuvoston direktiivissä 1999/37/EY säädetyt vaatimukset sellaisina kuin ne ovat muutettuina komission direktiivillä 2003/127/EY ja neuvoston direktiivillä 2006/103/EY. Vaatimus ei kuitenkaan koske 30 :ssä tarkoitettua vientirekisteröintitodistusta. Rekisteröintitodistus tulostetaan Ajoneuvohallintokeskuksen vahvistamalle paperiselle lomakkeelle. 56 Rekisteröintitodistuksen tai rekisterikilpien noutamatta jättäminen Rekisteröinnin suorittajalle tai katsastusluvan haltijalle jätetyistä rekisteröintitodistuksesta, koenumerotodistuksesta ja rekisterikilvistä on tehtävä merkintä rekisteriin. Jollei katsastusluvan haltijalla ole oikeutta tehdä

Vakuutustiedot REKIssä

Vakuutustiedot REKIssä Vakuutustiedot REKIssä Vakuutusalan prosessi-info 29.3.2006 Hanna Hakanen Vakuutus REKIssä Voimassaoleva liikennevakuutus todennetaan rekisteröinnin yhteydessä kolmella vaihtoehtoisella tavalla automaattinen

Lisätiedot

Liikennekäytöstäpoisto ja poiston aikaiset muutokset

Liikennekäytöstäpoisto ja poiston aikaiset muutokset Päiväys/Datum/Date 17.2.2010 Ohje / Auto-, rahoitus- ja vakuutusalan rekisteröintitehtävien suorittajat Dnro/Dnr/Ind.no. Viite/Referens/Ref TRAFI/3034/03.04.03.01/2010 Sisältöalue: Ajoneuvojen rekisteröinti

Lisätiedot

Liikennekäytöstäpoisto ja poiston aikaiset muutokset

Liikennekäytöstäpoisto ja poiston aikaiset muutokset Päiväys/Datum/Date 17.2.2010 Ohje / Katsastustoimipaikkojen rekisteröintitehtävien suorittajat Dnro/Dnr/Ind.no. Viite/Referens/Ref TRAFI/2996/03.04.03.01/2010 Sisältöalue: Ajoneuvojen rekisteröinti Toimivallan

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 762. Laki. Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Sveitsin valaliiton välillä henkilöiden vapaasta

SISÄLLYS. N:o 762. Laki. Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Sveitsin valaliiton välillä henkilöiden vapaasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 6 päivänä syyskuuta 2001 N:o 762 771 SISÄLLYS N:o Sivu 762 Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Sveitsin valaliiton välillä henkilöiden vapaasta

Lisätiedot

Liikennekäytöstäpoisto ja poiston aikaiset muutokset

Liikennekäytöstäpoisto ja poiston aikaiset muutokset Ohje 1 (6) Antopäivä: 24.10.2012 Voimaantulopäivä: 1.11.2012 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: toistaiseksi Muutostiedot: Kumoaa ohjeen TRAFI/2996/2010 Soveltamisala: Katsastustoimipaikkojen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 338. Tasavallan presidentin asetus. Annettu Helsingissä 7 päivänä toukokuuta 2004

SISÄLLYS. N:o 338. Tasavallan presidentin asetus. Annettu Helsingissä 7 päivänä toukokuuta 2004 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2004 N:o 338 344 SISÄLLYS N:o Sivu 338 Tasavallan presidentin asetus Itävallan, Belgian, Tanskan, Suomen, Saksan, Kreikan, Irlannin,

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi

Voimassa: Toistaiseksi 1 (6) Antopäivä: 16.9.2015 Voimaantulopäivä: 21.9.2015 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: TRAFI/23887/03.04.03.02/2013 Soveltamisala: Rekisteröintitehtävien

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 318. Tasavallan presidentin asetus

SISÄLLYS. N:o 318. Tasavallan presidentin asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 21 päivänä toukokuuta 2008 N:o 318 322 SISÄLLYS N:o Sivu 318 Tasavallan presidentin asetus Kazakstanin kanssa sijoitusten edistämisestä ja vastavuoroisesta

Lisätiedot

tapauksiin lisätty muutama ohje Poistettu näpyttelyohje, omistajien/haltijoiden lukumäärä ja 2.3. Muut omistajat ja haltijat

tapauksiin lisätty muutama ohje Poistettu näpyttelyohje, omistajien/haltijoiden lukumäärä ja 2.3. Muut omistajat ja haltijat KTP-OHJEKANSION ATJ-OHJEET Muuttunut tieto Rekisteröinnin ohjekansio 1. 2.1. Rekisteriin merkittävistä yrityksistä ja yhteisöistä Uusi ohje (yhdistetty kaksi ohjetta) 2.2. Omistajan ja haltijan ikä- ja

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan liikenteessä

Lisätiedot

SISÄLLYS. eurooppalaiseen sopimukseen liitetyn tiemerkintöjä käsittelevän pöytäkirjan muutosten voimaansaattamisesta N:o 187.

SISÄLLYS. eurooppalaiseen sopimukseen liitetyn tiemerkintöjä käsittelevän pöytäkirjan muutosten voimaansaattamisesta N:o 187. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä maaliskuuta 2006 N:o 187 193 SISÄLLYS N:o Sivu 187 Laki verkkotunnuslain muuttamisesta... 593 188 verkkotunnushallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa...

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Muistio 1 (6) LPO Kaisa Männistö ja Laura Sarlin 21.9.2015 LVM077:00/2014 Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Valtioneuvoston

Lisätiedot

Koenumerokilvet ja valvonta. Koulutuskierros syksy 2010 Autoliikkeet ja Rahoitusyhtiöt

Koenumerokilvet ja valvonta. Koulutuskierros syksy 2010 Autoliikkeet ja Rahoitusyhtiöt Koenumerokilvet ja valvonta Koulutuskierros syksy 2010 Autoliikkeet ja Rahoitusyhtiöt Koenumerokilvet Koenumerokilvet voidaan myöntää mm. autokauppaa tai korjausta harjoittavalle yritykselle Koenumerokilvillä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta annettua lakia. Lakiin tehtäisiin

Lisätiedot

Laki. Soveltamisala ja suhde valtionavustuslakiin

Laki. Soveltamisala ja suhde valtionavustuslakiin Laki henkilöautojen romutuspalkkiosta ja sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Lisätiedot

Laki. alusrekisterilain muuttamisesta

Laki. alusrekisterilain muuttamisesta Laki alusrekisterilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan alusrekisterilain (512/1993) 4, 11 ja 35, 45 :n 2 momentti ja 46, sellaisena kuin niistä on 4 osaksi laeissa 486/2004 ja 1292/2009,

Lisätiedot

LIIKENNEVAKUUTUS JA VAKUUTUSTIETOVARASTO

LIIKENNEVAKUUTUS JA VAKUUTUSTIETOVARASTO Ohje 1 (6) Antopäivä: 25.5.2012 Voimaantulopäivä: 26.5.2012 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: 26.5.2012-25.5.2017 Muutostiedot: Kumoaa ohjeet AKE 11/2008 ja TRAFI/4625/2012

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011. 1316/2011 Laki. autoverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2011

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011. 1316/2011 Laki. autoverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2011 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011 1316/2011 Laki autoverolain muuttamisesta Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

Tullin ATJ-koulutus Prosessimuutoksista Siirtoluvan myöntäminen järjestelmässä

Tullin ATJ-koulutus Prosessimuutoksista Siirtoluvan myöntäminen järjestelmässä Tullin ATJ-koulutus Prosessimuutoksista Siirtoluvan myöntäminen järjestelmässä 20.9.2007 ja 21.9.2007 Sähköinen vakuutustietovarasto VATI Liikennevakuutuksen todistemerkistä luopuminen Vakuutustietovarasto

Lisätiedot

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2007 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki kansalaisuuslain muuttamisesta muutetaan 16 päivänä toukokuuta 2003 annetun kansalaisuuslain (359/2003) 3, 25 :n 3 momentti,

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi

Voimassa: Toistaiseksi 1 (7) Antopäivä: 17.06.2015 Voimaantulopäivä: 01.07.2015 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 863/2009 Muutostiedot: Soveltamisala: O-luokan ajoneuvot Sisällysluettelo

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2011. 1217/2011 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2011. 1217/2011 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2011 1217/2011 Valtioneuvoston asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen

Lisätiedot

Rekisteröintiasioita. Koulutuskierros syksy 2010 Autoliikkeet ja Rahoitusyhtiöt

Rekisteröintiasioita. Koulutuskierros syksy 2010 Autoliikkeet ja Rahoitusyhtiöt Rekisteröintiasioita Koulutuskierros syksy 2010 Autoliikkeet ja Rahoitusyhtiöt Valtuuttaminen Valtuutuksen perusteella valtuutettu voi edustaa valtakirjan antajaa Valtuutuksen laajuus riippuu valtakirjan

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO SIIRTOLUPA -OHJEESEEN

SISÄLLYSLUETTELO SIIRTOLUPA -OHJEESEEN SISÄLLYSLUETTELO SIIRTOLUPA -OHJEESEEN SIIRTOLUPA... 2 1. TARKOITUS, JOIHIN SIIRTOLUPA MYÖNNETÄÄN... 2 1.1. AJONEUVON KATSASTUKSEEN TAI KORJAAMOLLE VIENTI... 2 1.2. MAAHANTUODUN AJONEUVON SIIRTO TUONTIPAIKALTA

Lisätiedot

Rekisteröinnistä perittävät maksut

Rekisteröinnistä perittävät maksut Ohje 1 (5) Antopäivä: 1.6.2011 Voimaantulopäivä: 1.6.2011 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: 1.6.2011-31.12.2016 Muutostiedot: Kumoaa ohjeen TRAFI/33471/03.04.03.01/2010

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 743. Laki. rikoslain 1 ja 20 luvun muuttamisesta. Annettu Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2006

SISÄLLYS. N:o 743. Laki. rikoslain 1 ja 20 luvun muuttamisesta. Annettu Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2006 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä elokuuta 2006 N:o 743 748 SISÄLLYS N:o Sivu 743 Laki rikoslain 1 ja 20 luvun muuttamisesta... 2249 744 Laki järjestyslain 7 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET. Syksy 2008 Katsastustoimipaikat

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET. Syksy 2008 Katsastustoimipaikat KYSYMYKSET JA VASTAUKSET Syksy 2008 Katsastustoimipaikat Rekisterikilpi ja siirtolupa K: Kun ulkomaiset kilvet palautetaan Suomeen rekisteröinnin yhteydessä, historiatietoihin jää vain merkintä "Muu muutos".

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi. Paperittoman ajoneuvon rekisteröintikatsastus ja rekisteröinti

Voimassa: Toistaiseksi. Paperittoman ajoneuvon rekisteröintikatsastus ja rekisteröinti 1 (7) Antopäivä: 28.12.2015 Voimaantulopäivä: 4.1.2016 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: TRAFI/49966/03.04.03.02/2015 Soveltamisala: Rekisteröintitehtävien

Lisätiedot

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi HE 41/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Rekisteröintihakemus on hakijan tai hänen edustajansa allekirjoitettava ja siinä on esitettävä:

Rekisteröintihakemus on hakijan tai hänen edustajansa allekirjoitettava ja siinä on esitettävä: Asetus kasvinjalostajanoikeudesta Maa ja metsätalousministerin esittelystä säädetään kasvinjalostajanoikeudesta 21 päivänä elokuuta 1992 annetun lain (789/92) 40 :n nojalla: 1 Rekisteröintihakemus Rekisteröintihakemus

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta

Valtioneuvoston asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta Valtioneuvoston asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen 3 Määräaikaiskatsastusvelvollisuus 1. Ajoneuvolain 51 :ssä tarkoitettu määräaikaiskatsastusvelvollisuus koskee autoja (M- ja N-luokan ajoneuvot),

Lisätiedot

Dnro 111/4/10. Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin. Esittelijä: Esittelijäneuvos Riitta Länsisyrjä

Dnro 111/4/10. Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin. Esittelijä: Esittelijäneuvos Riitta Länsisyrjä 21.2.2012 Dnro 111/4/10 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin Esittelijä: Esittelijäneuvos Riitta Länsisyrjä AJONEUVON SIIRTOLUVAN RAJOITUKSET 1 KANTELU Arvostelette kantelussanne eri viranomaisten

Lisätiedot

Päätös. Laki. ajoneuvolain muuttamisesta

Päätös. Laki. ajoneuvolain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 224/2006 vp Hallituksen esitys ajoneuvolain ja eräiden muiden ajoneuvojen rekisteröintiä koskevia säännöksiä sisältävien lakien sekä ajoneuvoverolain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut

Lisätiedot

Autoveron vientipalautuskäytännöt muuttuvat miten uutta lakia sovelletaan? Auto 2016 /

Autoveron vientipalautuskäytännöt muuttuvat miten uutta lakia sovelletaan? Auto 2016 / Autoveron vientipalautuskäytännöt muuttuvat miten uutta lakia sovelletaan? Auto 2016 / 17.11.2016 Autoverolain muutos 1.1.2017 Laki autoverolain muuttamisesta (561/2016) Vientipalautus (säännösmuutos)

Lisätiedot

Laki maakaaren muuttamisesta

Laki maakaaren muuttamisesta LUONNOS 5.10.2015 Rinnakkaistekstit Laki maakaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan maakaaren (540/1995) 6 luvun :n 2 momentti, 9 a luvun 10 :n 2 momentti ja 15 :n 1 momentti, 15

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 878. Tasavallan presidentin asetus

SISÄLLYS. N:o 878. Tasavallan presidentin asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2004 N:o 878 883 SISÄLLYS N:o Sivu 878 Tasavallan presidentin asetus biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvän

Lisätiedot

HE 44/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 44/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 44/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikenteen tietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tieliikenteen tietojärjestelmästä

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen (423/2011) 3, 6, 22 :n

Lisätiedot

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan varainsiirtoverolain (931/1996) 47 49, sellaisina kuin ne ovat, 47 laissa 876/2012 sekä 48 ja 49 laissa 526/2010, muutetaan

Lisätiedot

Tieliikennteen sääntelyn sidosryhmätilaisuus - Vares-info

Tieliikennteen sääntelyn sidosryhmätilaisuus - Vares-info Tieliikennteen sääntelyn sidosryhmätilaisuus - Vares-info 24.11.2015 Esa Aaltonen Reijo Jälkö Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Muutoksen tavoitteet VAkuuttaminen ja REkisteröinti Sähköiseksi Asiointi

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 183. Asetus. vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun asetuksen 15 :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 183. Asetus. vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun asetuksen 15 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 1999 N:o 183 188 SISÄLLYS N:o Sivu 183 Asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun asetuksen 15 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1292. Laki. autoverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 1292. Laki. autoverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2007 N:o 1292 1298 SISÄLLYS N:o Sivu 1292 Laki autoverolain muuttamisesta... 5051 1293 Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus. vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus. vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 1 Soveltamisala Tässä asetuksessa säädetään vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 227/2009 vp. Hallituksen esitys laiksi ajoneuvolain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 227/2009 vp. Hallituksen esitys laiksi ajoneuvolain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös EDUSKUNNAN VASTAUS 227/2009 vp Hallituksen esitys laiksi ajoneuvolain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi ajoneuvolain muuttamisesta (HE 252/2009 vp). Valiokuntakäsittely

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 234. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen hyväksynnästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 234. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen hyväksynnästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 17 päivänä huhtikuuta 2009 N:o 234 239 SISÄLLYS N:o Sivu 234 Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen hyväksynnästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta...

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään ajoneuvolain (1090/2002) ja ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetun lain (957/2013) 5

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2001 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2001 N:o 43 45 SISÄLLYS N:o Sivu 43 Laki Pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa,

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2007 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 2007 N:o 22 25 SISÄLLYS N:o Sivu 22 Laki Euroopan poliisiviraston perustamisesta

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään ajoneuvolain (1090/2002) ja ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetun lain (957/2013) 5

Lisätiedot

LIIKENNEVAKUUTUS JA VAKUUTUSTIETOVARASTO

LIIKENNEVAKUUTUS JA VAKUUTUSTIETOVARASTO Ohje 1 (6) Antopäivä: 25.5.2012 Voimaantulopäivä: 26.5.2012 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: 26.5.2012-25.5.2017 Muutostiedot: Kumoaa ohjeen AKE 25/2008 ja TRAFI/4626/2012

Lisätiedot

Prosessi 1: Siirtolupa ja ajoneuvon ensirekisteröinti

Prosessi 1: Siirtolupa ja ajoneuvon ensirekisteröinti Prosessikuvaukset 1(19) 24.3.2006 Prosessi 1: Siirtolupa ja ajoneuvon ensirekisteröinti Prosessissa käydään läpi käytettynä maahantuodulle ajoneuvolle myönnettävä pitkä siirtolupa, ajoneuvon rekisteröintikatsastus

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 761. Laki

SISÄLLYS. N:o 761. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä elokuuta 2000 N:o 761 767 SISÄLLYS N:o Sivu 761 Laki Meksikon kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja vastavuoroista suojaamista koskevan sopimuksen

Lisätiedot

A7-0199/ Ehdotus direktiiviksi (COM(2012)0381 C7-0187/ /0185(COD))

A7-0199/ Ehdotus direktiiviksi (COM(2012)0381 C7-0187/ /0185(COD)) 28.6.2013 A7-0199/ 001-011 TARKISTUKSET 001-011 esittäjä(t): Liikenne- ja matkailuvaliokunta Mietintö Vilja Savisaar-Toomast Ajoneuvojen rekisteröintiasiakirjat A7-0199/2013 (COM(2012)0381 C7-0187/2012

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen (1257/1992)

Lisätiedot

Laki tavaramerkkilain muuttamisesta

Laki tavaramerkkilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1995 Laki tavaramerkkilain muuttamisesta muutetaan 10 päivänä tammikuuta 1964 annetun tavaramerkkilain (7/64) 14 :n 1 momentin

Lisätiedot

Vaurioituneen ajoneuvon katsastukseen liittyvät säädökset ja ohjeet

Vaurioituneen ajoneuvon katsastukseen liittyvät säädökset ja ohjeet Ajoneuvolaki 1090/2002 7 Ajoneuvon rakenteen muuttaminen, ajoneuvon rakentaminen ja vaurioituneen ajoneuvon katsastaminen Jos ajoneuvon alkuperäisistä osista vaihdetaan 50 prosenttia tai enemmän, ajoneuvolle

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 10.4.2014 L 107/39 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 361/2014, annettu 9 päivänä huhtikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/2009 yksityiskohtaisten soveltamissääntöjen säätämisestä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 166. Valtioneuvoston asetus. vuodelta 2009 maksettavasta mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta

SISÄLLYS. N:o 166. Valtioneuvoston asetus. vuodelta 2009 maksettavasta mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2009 N:o 166 170 SISÄLLYS N:o Sivu 166 Valtioneuvoston asetus vuodelta 2009 maksettavasta mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta

Lisätiedot

Autoverolain muutokset 1.4.2009 30.3.2009 1

Autoverolain muutokset 1.4.2009 30.3.2009 1 Autoverolain muutokset 1.4.2009 30.3.2009 1 Tärkeimmät muutokset Luovutaan kantamasta autoverolle arvonlisäveroa (ns. elv) ajoneuvojen verotus ei kuitenkaan kevene, koska autoveroa korotetaan autoverolle

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 231. Laki. vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta taloudellisiin seuraamuksiin

SISÄLLYS. N:o 231. Laki. vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta taloudellisiin seuraamuksiin SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä maaliskuuta 2007 N:o 231 237 SISÄLLYS N:o Sivu 231 Laki vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta taloudellisiin seuraamuksiin tehdyn

Lisätiedot

Rekisteröintikoulutus Autoliikkeet ja Rahoitusyhtiöt 2009

Rekisteröintikoulutus Autoliikkeet ja Rahoitusyhtiöt 2009 Rekisteröintikoulutus Autoliikkeet ja Rahoitusyhtiöt 2009 Koulutuspaikat: 06.10.2009 Helsinki / VR Auditorio 08.10.2009 Tampere / Scandic City 13.10.2009 Kuopio / Hotelli Puijonsarvi 15.10.2009 Oulu /

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rikesakkorikkomuksista Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään rikoslain (39/1889) 2 a luvun 8 :n 2 momentin ja 9 :n 8 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat 2 a luvun

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2008 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2008 N:o 104 105 SISÄLLYS N:o Sivu 104 Laki pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa,

Lisätiedot

liikennettä. Tässä liikenteessä olevilta ajoneuvoilta ei kannettaisi tullia tai muita veroja ajoneuvojen tullessa harjoittamaan Suomen sisäistä

liikennettä. Tässä liikenteessä olevilta ajoneuvoilta ei kannettaisi tullia tai muita veroja ajoneuvojen tullessa harjoittamaan Suomen sisäistä 1994 vp- HE 77 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräiden väliaikaisesti maahan tuotujen ajoneuvojen tullittomuudesta annetun lain 1 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

HE 21/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain 70 ja 108 :n muuttamisesta

HE 21/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain 70 ja 108 :n muuttamisesta HE 21/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain 70 ja 108 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tieliikennelain ajokorttiluvan myöntämistä

Lisätiedot

SOTILASILMA-ALUSREKISTERI

SOTILASILMA-ALUSREKISTERI SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUN VIRANOMAISOHJE MILITARY AVIATION ADVISORY SIO-To-Lt-003 18.02.2010 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel. +358 299

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tieliikennelain ja ajoneuvolain 89 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan tieliikennelakia ja ajoneuvolakia muutettavaksi. Lakeihin

Lisätiedot

Laki. ennakkoperintälain muuttamisesta

Laki. ennakkoperintälain muuttamisesta Laki ennakkoperintälain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ennakkoperintälain (1118/1996) 21, 32, 33, 33 a, 33 b ja 36, 4 luku, 47 ja 49 53 sekä 7 luku, sellaisina kuin niistä ovat

Lisätiedot

HE 247/2009 vp. muutettavaksi. Laista poistettaisiin säännös raskaan ajoneuvoyhdistelmän. Lakiin lisättäisiin uusi pykälä ajo-oikeuden

HE 247/2009 vp. muutettavaksi. Laista poistettaisiin säännös raskaan ajoneuvoyhdistelmän. Lakiin lisättäisiin uusi pykälä ajo-oikeuden Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan tieliikennelakia sällä menetetyn ajo-oikeuden takaisin saamisesta. muutettavaksi.

Lisätiedot

HE 61/2006 vp. lakiin eräitä muita vähäisempiä muutoksia.

HE 61/2006 vp. lakiin eräitä muita vähäisempiä muutoksia. HE 61/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle ajoneuvolain ja eräiden muiden ajoneuvojen rekisteröintiä koskevia säännöksiä sisältävien lakien sekä ajoneuvoverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o 394 417 SISÄLLYS N:o Sivu 394 Laki Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisestä tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun

Lisätiedot

Laki alkolukon hyväksymisestä liikenteeseen

Laki alkolukon hyväksymisestä liikenteeseen Lakiehdotus 1. Laki alkolukon hyväksymisestä liikenteeseen Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus Tässä laissa säädetään alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta annetun lain (439/2008)

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, on kuullut kulttuuriesineitä käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa,

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, on kuullut kulttuuriesineitä käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa, Avis juridique important 31993R0752 Komission asetus (ETY) N:o 752/93, annettu 30 päivänä maaliskuuta 1993, kulttuuriesineiden viennistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3911/92 soveltamista koskevista

Lisätiedot

Päätös. Laki. sosiaalihuoltolain väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös. Laki. sosiaalihuoltolain väliaikaisesta muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 222/2004 vp Hallituksen esitys laeiksi sosiaalihuoltolain ja kansanterveyslain väliaikaisesta muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

M-, N- ja O-luokan ajoneuvon valmistajan kilpi ja kokonaismassan määrääminen

M-, N- ja O-luokan ajoneuvon valmistajan kilpi ja kokonaismassan määrääminen Ohje 1 (5) Antopäivä: 27.5.2011 Voimaantulopäivä: 27.5.2011 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 863/2009 Voimassa: toistaiseksi Muutostiedot: Kumoaa ohjeen 759/208/2009, 26.6.2009 Soveltamisala:

Lisätiedot

HE 89/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta

HE 89/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vakuutusedustuksesta annetun lain 28 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta annettua lakia. Euroopan

Lisätiedot

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala Laki eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala Tässä laissa annetaan eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräysmenettelyn käyttöön

Lisätiedot

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta Laki ulkomaalaislain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulkomaalaislain (301/2004) 88 a, sellaisena kuin se on laissa 323/2009, muutetaan 3 :n 13 kohta, 10 a ja 35, 56 :n 4 momentti,

Lisätiedot

Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta

Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1995 Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan hyödyllisyysmallioikeudesta 10 päivänä toukokuuta 1991

Lisätiedot

Henkilötietojärjestelmä HENKI

Henkilötietojärjestelmä HENKI Henkilötietojärjestelmä HENKI Rekisteröinnin peruskurssi Vakuutusyhtiöt 4.11.2009 1 Henkilötietojärjestelmä (HENKI) Henkilötietojärjestelmässä päivitetään yksityisten henkilöiden ja yritysten tietoja HENKIssä

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp. Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp. Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 783. Laki. perintökaaren muuttamisesta. Annettu Helsingissä 20 päivänä elokuuta 2004

SISÄLLYS. N:o 783. Laki. perintökaaren muuttamisesta. Annettu Helsingissä 20 päivänä elokuuta 2004 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2004 N:o 783 791 SISÄLLYS N:o Sivu 783 Laki perintökaaren muuttamisesta... 2191 784 Laki avioliittolain 90 ja 99 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

Ohje 1 (6) Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Ajoneuvoverolaki (1281/2003), Laki liikenteen turvallisuusvirastosta (863/2009) 2

Ohje 1 (6) Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Ajoneuvoverolaki (1281/2003), Laki liikenteen turvallisuusvirastosta (863/2009) 2 Ohje 1 (6) Antopäivä: 2.11.2017 Voimaantulopäivä: 2.11.2017 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Ajoneuvoverolaki (1281/2003), Laki liikenteen turvallisuusvirastosta (863/2009) 2 Muutostiedot: Muutetaan

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä tammikuuta 2013. 1/2013 Valtioneuvoston asetus. ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä tammikuuta 2013. 1/2013 Valtioneuvoston asetus. ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 4 päivänä tammikuuta 2013 1/2013 Valtioneuvoston asetus ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 236. Laki

SISÄLLYS. N:o 236. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 2005 N:o 236 240 SISÄLLYS N:o Sivu 236 Laki alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen

Lisätiedot

EV 6/2011 vp HE 6/2011 vp. (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 765/2008.

EV 6/2011 vp HE 6/2011 vp. (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 765/2008. EDUSKUNNAN VASTAUS 6/2011 vp Hallituksen esitys laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta

Lisätiedot

Laki. kirkkolain muuttamisesta

Laki. kirkkolain muuttamisesta Laki kirkkolain muuttamisesta Kirkolliskokouksen ehdotuksen ja eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan kirkkolain (1054/1993) 19 luvun 7, sellaisena kuin se on laeissa 1274/2003 ja 1008/2012, muutetaan

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 756. Laki. valmisteverotuslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 756. Laki. valmisteverotuslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä heinäkuuta 2007 N:o 756 762 SISÄLLYS N:o Sivu 756 Laki valmisteverotuslain muuttamisesta... 3603 757 Valtioneuvoston asetus satovahinkojen korvaamisesta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 781. Laki. valtion eläkerahastosta annetun lain 6 :n 2 momentin kumoamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 1998

SISÄLLYS. N:o 781. Laki. valtion eläkerahastosta annetun lain 6 :n 2 momentin kumoamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 1998 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 1998 N:o 781 788 SISÄLLYS N:o Sivu 781 Laki valtion eläkerahastosta annetun lain 6 :n 2 momentin kumoamisesta... 2159 782 Laki Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

Ajoneuvojen romutus Trafin kumppaniseminaari 29-30.9.2011

Ajoneuvojen romutus Trafin kumppaniseminaari 29-30.9.2011 Ajoneuvojen romutus Trafin kumppaniseminaari 29-30.9.2011 Romuautojen kierrätys Suomessa Tuottajayhteisö Suomen Autokierrätys Oy hoitaa autojen valmistajien ja maahantuojien puolesta henkilö- ja pakettiautojen

Lisätiedot

1980 vp. n:o 125 ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÄLTÖ.

1980 vp. n:o 125 ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÄLTÖ. 1980 vp. n:o 125 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi auto- ja moottoripyöräverosta annetun lain 7 ja 17 :n muuttamisesta. ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÄLTÖ. Esityksessä ehdotetaan taksiauton ja invalidien

Lisätiedot

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 6 :n 3 momentti, sellaisena kuin

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2012 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi. Säädösperusta: Ajoneuvoverolaki (1281/2003), Laki liikenteen turvallisuusvirastosta (863/2009) 2

Voimassa: Toistaiseksi. Säädösperusta: Ajoneuvoverolaki (1281/2003), Laki liikenteen turvallisuusvirastosta (863/2009) 2 1 (6) TRAFI/9652/03.04.03.03/2014 Antopäivä: 28.4.2014 Voimaantulopäivä: 28.4.2014 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Ajoneuvoverolaki (1281/2003), Laki liikenteen turvallisuusvirastosta (863/2009)

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle autoverolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi autoverolain muuttamisesta annetun lain vo i- maantulosäännöstä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 875. Laki

SISÄLLYS. N:o 875. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä syyskuuta 1999 N:o 875 880 SISÄLLYS N:o Sivu 875 Laki kulttuuriomaisuuden luvattoman tuonnin, viennin ja omistusoikeuden siirron kieltämiseksi

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu , (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu , (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.4.2019 C(2019) 2859 final KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu 17.4.2019, katsastettavien kohteiden katsastamiseksi tarvittavista teknisistä tiedoista, suositeltavien

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2006 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2006 N:o 78 81 SISÄLLYS N:o Sivu 78 Laki Viron kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen

Lisätiedot