SISÄLLYS. N:o 853. Laki. ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 29 päivänä syyskuuta 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYS. N:o 853. Laki. ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 29 päivänä syyskuuta 2006"

Transkriptio

1 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä syyskuuta 2006 N:o SISÄLLYS N:o Sivu 853 Laki ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain muuttamisesta Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista N:o 853 Laki ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 29 päivänä syyskuuta 2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan ulkomaanedustuksen korvauksista 29 päivänä kesäkuuta 2006 annetun lain (596/2006) 7 :n 2 momentti, 10 :n 1, 2 ja 4 momentti ja 12 :n 3 momentti sekä lisätään 6 :ään uusi 3 momentti ja 10 :ään uusi 2 4 momentti, jolloin muutettu 2 ja 4 momentti sekä nykyinen 3 momentti siirtyvät 5 7 momentiksi, seuraavasti: 6 Varustautumiskorvaus Tarkemmat säännökset varustautumiskorvauksen määristä ja määräytymisestä annetaan ulkoasiainministeriön asetuksella. 7 Muuttokorvaus Muuttokorvauksen suuruus määräytyy virkamiehen virkanimikkeen tai tehtävän vaatimusten samoin kuin virkamiehen mukana seuraavien perheenjäsenten lukumäärän sekä muutettavan matkan perusteella. Korvattavien muuttokuutioiden määristä sekä muuttokuutioiden ja -reittien korvausmääristä säädetään ulkoasiainministeriön asetuksella. 10 Matkakorvaukset Virkamiehellä on oikeus saada korvaus asiaankuuluvista virkamiehen ja hänen mukanaan seuraavien perheenjäsenten muuttomatkoista ja Suomeen kohdistuvista kotilomamatkoista, virkamiehen ja asemamaan ulkopuolella asuvan perheenjäsenen tapaamismatkoista sekä lähisukulaisen kuolemantapauksen johdosta Suomeen tehdyistä matkoista aiheutuvista kohtuullisista kustannuksista. Oikeus korvaukseen edestakaisesta kotilomamatkasta on joka toinen vuosi, jos virkamiehen asemapaikka on Euroopassa, ja joka vuosi, jos virkamiehen asemapaikka on Euroopan ulkopuolella. Korvauksen edellytyksenä on lisäksi se, että virkamiehen toimikausi asemapaikalla on alkanut viimeistään korvausvuoden huhtikuun ensimmäisenä päivänä, sekä yhtäjaksoisesti Suomessa vietet- HE 139/2006 HaVM 15/2006 EV 101/

2 2438 N:o 853 tävä kohtuullinen vuosiloma- tai muu oleskelujakso, josta säädetään tarkemmin ulkoasiainministeriön asetuksella. Oikeutta korvaukseen ei ole, jos kotilomamatka alkaa alle neljä kuukautta ennen kuin virkamies tai mukana seuraava perheenjäsen muuttaa Suomeen tai jos kotilomamatka alkaa alle neljä kuukautta ennen kuin virkamiehen virkasuhde päättyy. Virkamies voi saada tapaamismatkakorvausta enintään kahdesta virkamiehen tai asemapaikan ulkopuolella asuvan perheenjäsenen edestakaisesta matkasta vuodessa. Tarkemmat säännökset korvattavista matkoista ja korvauksen määräytymisestä annetaan ulkoasiainministeriön asetuksella. Edellä 1 momentissa mainitulla lähisukulaisella tarkoitetaan tässä laissa lain 2 :ssä tarkoitettua perheenjäsentä, virkamiehen tai hänen puolisonsa vanhempaa taikka virkamiehen tai hänen puolisonsa huollettavana ollutta muuta kuin tämän lain 2 :n perusteella perheenjäseneksi katsottavaa lasta. Kuolemantapauksen johdosta tehdyn matkan korvattavia kustannuksia ovat virkamiehen, hänen puolisonsa tai muun mukana seuraavan perheenjäsenen matkakulut sen mukaan kuin ulkoasiainministeriön asetuksella tarkemmin säädetään. Oikeus matkakorvaukseen virkamiehen kuolemantapauksen johdosta on mukana seuranneella perheenjäsenellä. Oikeus korvaukseen on saman kuolemantapauksen yhteydessä enintään yhdestä edestakaisesta matkasta ja vain, jos virkamies tai mukana seuraava perheenjäsen ei saa korvausta yksityisesti ottamansa vakuutuksen perusteella. Virkamiehellä on oikeus saada korvaus asiaankuuluvista kotiapulaisen muuttomatkoista ja yhdestä vuosittaisesta Suomen ja asemapaikan välisestä edestakaisesta matkasta (kotiapulaisen kotilomamatka) aiheutuvista kohtuullisista kustannuksista, jos kotiapulaisen palvelussuhde kestää vähintään yhdeksän kuukautta. Edellytyksenä kotiapulaisen kotilomamatkan korvaamiselle on lisäksi, että kyseisen kalenterivuoden aikana ei korvata kotiapulaisen muuttomatkaa ja että kotiapulaisen palvelussuhde jatkuu seuraavalle kalenterivuodelle. Kotiapulaisen kotilomamatkan korvauksen edellytyksenä on lisäksi, että kotiapulainen oleskelee matkallaan Suomessa yhtäjaksoisesti kohtuullisen ajan, josta säädetään tarkemmin ulkoasiainministeriön asetuksella. Edellä 1 5 momentissa tarkoitettuihin korvauksiin ja 6 momentissa tarkoitettuihin päivärahoihin noudatetaan soveltuvin osin valtion matkustussääntöä sen mukaan kuin ulkoasiainministeriön asetuksella tarkemmin säädetään. 12 Olosuhdekorvaus Korvaukseen oikeuttavista asemapaikoista sekä korvauksen suuruudesta säädetään ulkoasiainministeriön asetuksella. Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta Helsingissä 29 päivänä syyskuuta 2006 Tasavallan Presidentti TARJA HALONEN Ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja

3 2439 N:o 854 Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista Annettu Helsingissä 29 päivänä syyskuuta 2006 Ulkoasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään ulkomaanedustuksen korvauksista 29 päivänä kesäkuuta 2006 annetun lain (596/2006) nojalla: 1 luku Paikalliskorotus 1 Paikalliskorotuksen perusarvot, virkanimikkeiden rinnastukset ja asemapaikkojen kalleuskertoimet Paikalliskorotuksen perusarvot, virkanimikkeiden rinnastukset ja asemapaikkojen kalleuskertoimet ovat tämän asetuksen liitteinä Puoliso- ja lapsikorotus Paikalliskorotuksen puolisokorotus on 20 prosenttia edustuston päällikön (vaativuustaso 1 3) paikalliskorotuksesta liitteen 1 ensimmäisen taulukon kuuden ensimmäisen rivin viroissa sekä palkkausryhmissä I VI ja 20 prosenttia väliaikaisen asiainhoitajan paikalliskorotuksesta muussa tapauksessa. Paikalliskorotuksen lapsikorotus on 12,5 prosenttia avustajan paikalliskorotuksesta. 3 Edustuston päällikön sijaisen paikalliskorotus Kun virkamies on määrätty edustuston päällikön sijaiseksi tai väliaikaiseksi edustuston johtavaksi virkamieheksi, hänen paikalliskorotukseensa maksetaan tältä ajalta lisäys, jonka suuruus on 25 prosenttia asemapaikalla maksettavasta edustuston päällikön (vaativuustaso 4 6) paikalliskorotuksesta. 4 Paikallis-, puoliso- ja lapsikorotuksen maksaminen Puolisokorotusta maksetaan siitä lukien, kun puoliso on virkamiehen toimikauden alkaessa tai sen jälkeen saapunut asemapaikalle. Jos puoliso on väliaikaisesti poissa asemapaikalta, ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain (596/2006) 4 :n 5 momentissa tarkoitettu vuoden määräaika alkaa siitä päivästä, kun puoliso on muuttanut virkamiehen Suomesta ulkomaanedustukseen tapahtuvan siirron yhteydessä tai sen jälkeen pysyvästi asemapaikkaan. Väliaikaisena poissaolona ei pidetä aikaa, jonka puoliso on virkamiehen mukana virkamatkalla tai itse edustuston tai ulkoasiainministeriön määräämällä virkamatkalla. Jos puoliso muuttaa pois asemapaikalta tai puolisot muuttavat asumaan erilleen, lopetetaan puolisokorotuksen maksaminen muuttoa seuraavan kuukauden alusta. Puolison katsotaan muuttaneen pois asemapaikalta jo siitä hetkestä, jona puoliso poistuu asemapaikasta

4 2440 N:o 854 vuosiloman tai muun syyn vuoksi eikä enää palaa asemapaikalle. Paikalliskorotus maksetaan kultakin kalenterikuukaudelta sen 15 päivänä. Jos paikalliskorotus maksetaan vajaalta kalenterikuukaudelta, lasketaan kalenteripäivän paikalliskorotus jakamalla kuukauden paikalliskorotus kyseisen kuukauden kalenteripäivien lukumäärällä. 2 luku Varustautumiskorvaus 5 Varustautumiskorvaus Virkamiehen tehtävän asettamien vaatimusten perusteella määritellyt varustautumiskorvausten määrät ovat tämän asetuksen liitteenä 4. Korvausta maksetaan tästä määrästä: 1) 100 prosenttia, jos virkamies määrätään ulkomaanedustukseen ensimmäisen kerran tai jos virkamies määrätään ensimmäisen kerran diplomaattisen edustuston tai lähetetyn pääkonsulin johtaman pääkonsulaatin päällikön tehtävään; 2) 75 prosenttia, jos edellisestä korvaukseen oikeuttaneesta siirtopäivästä on kulunut seitsemän vuotta; 3) 50 prosenttia, jos edellisestä korvaukseen oikeuttaneesta siirtopäivästä on kulunut viisi vuotta; ja 4) 30 prosenttia, jos edellisestä korvaukseen oikeuttaneesta siirtopäivästä on kulunut kolme vuotta. Edellä 1 momentissa säädettyä korvausta korotetaan 20 prosentilla, jos puoliso seuraa mukana, ja 10 prosentilla jokaisesta mukana seuraavasta lapsesta. Korotus maksetaan, jos perheenjäsen muuttaa virkamiehen asemapaikalle kuuden kuukauden kuluessa virkamiehen toimikauden alkamisesta ja asuu väliaikaista poissaoloa lukuunottamatta samassa taloudessa virkamiehen kanssa yli vuoden ajan. Korvausta voidaan maksaa 1 momentissa säädetystä poiketen, jos virkamiehen tehtävät muuttuvat olennaisesti entistä vaativammiksi. 6 Varustautumiskorvauksen maksaminen Varustautumiskorvaus maksetaan aikaisintaan neljä kuukautta ennen ulkomaanedustuksen toimikauden alkamista. Puolison tai lapsen osuus varustautumiskorvauksista maksetaan kuitenkin aikaisintaan neljä kuukautta ennen puolison tai lapsen muuttamista asemapaikalle. 3 luku Muuttokorvaus 7 Muuttokorvaus Muuttokorvauksen suuruus määräytyy kuljetuskustannusten, pakkauksen, purkauksen, vakuutuksen ja välivarastoinnin perusteella ottaen huomioon virkamiehen tehtävän asettamat vaatimukset ja mukana seuraavat perheenjäsenet. Korvausten perusteena olevat muuttokuutioiden enimmäismäärät ovat tämän asetuksen liitteenä 5. Mukana seuraava puoliso korottaa muuttokorvaukseen oikeuttavien muuttokuutioiden määrää 7 kuutiometrillä ja jokainen mukana seuraava lapsi 5 kuutiometrillä. Määräaikaisen avustajan korvausten perusteena oleva muuttokuutioiden enimmäismäärä on 8 kuutiometriä, jos määräaikaisen avustajan toimikausi asemapaikassa jatkuu alle yhden vuoden ajan. Asemapaikalla olevaan kokonaan tai osittain kalustettuun asuntoon muutettaessa ja virkamiehen alle yhden vuoden kestävän toimikauden muuttokorvauksesta määrää ulkoasiainministeriö. Asemapaikan sisällä tapahtuvat muutot korvataan esitettyjä tositteita vastaan. Muutto-oikeuden ja muuttoreitin mukaiset muuttokorvausmäärät ovat tämän asetuksen liitteenä 6. 8 Muuttokorvauksen maksaminen Muuttokorvaus maksetaan aikaisintaan

5 N:o neljä kuukautta ennen siirtopäivää. Puolison tai lapsen osuus muuttokorvauksesta maksetaan kuitenkin aikaisintaan neljä kuukautta ennen puolison tai lapsen muuttamista asemapaikalle tai asemapaikalta. 4 luku Asuntokorvaus 9 Asumiskustannukset Asuntokorvauksen perusteena oleviin asumiskustannuksiin luetaan asunnon vuokra, lämmitys-, vesi-, kaasu- ja sähkömaksut, puhelimen asennus- ja perusmaksut, asuntoon kuuluvan autotallin maksu sekä muut virkamiehen asumiseen välittömästi liittyvät välttämättömät asumiskustannukset. Jos virkamiehellä on käytettävissään autotalli, autotallipaikka tai katettu autopaikka, häneltä peritään 35 euroa kuukaudessa. 10 Asuntokorvaus väliaikaisesta asumisesta Asuntokorvauksena maksetaan väliaikaisesta hotelli- tai muusta asumisesta aiheutuvat välttämättömät asumiskustannukset silloin, kun tämän asuntokorvaukseen oikeuttava asunto ei vielä ole virkamiehen käytettävissä. 5 luku Koulutuskorvaus 11 Koulutuskorvaus Koulutuskorvauksena maksetaan koulun kirjoittautumis-, lukukausi-, oppilasvakuutusja koulukuljetusmaksut sekä muut välttämättömät kustannukset. Perusopetuksessa tarvittavan oppimateriaalin hankintaa varten virkamiehelle maksetaan ulkomaanedustuksen korvauksista säädetyn lain (596/2006) voimaantuloa seuraavan lukuvuoden alusta kutakin lasta kohden 250 euroa lukuvuodessa, jos oppimateriaalikustannukset eivät sisälly lukukausimaksuun. Lukio- tai ammatillisesta perusopetuksesta aiheutuvat kustannukset maksetaan, jos lapsi ei ole suorittanut suomalaisen koulujärjestelmän mukaista lukion tai ammatillisen oppilaitoksen oppimäärää. Virkamieheltä peritään ulkomaanedustuksen korvauksista säädetyn lain (596/2006) voimaantuloa seuraavan lukuvuoden alusta 250 euroa lukuvuodessa, jos oppikirjat sisältyvät oppilaitoksen lukukausimaksuun. Suomessa koulua käyvän ja ministeriön hyväksymässä asuntolassa asuvan lapsen koulutuskorvauksena maksetaan 85 prosenttia asuntolapalvelusta maksettavasta määrästä, kuitenkin enintään euroa kuukaudessa koulun lukuvuoden ajan. Suomessa sijaitsevan oppilaitoksen yhteydessä olevassa oppilasasuntolassa asuvan lapsen koulutuskorvauksena maksetaan asuntolan täysihoitomaksu, kuitenkin koulun lukuvuoden ajalta enintään 480 euroa kuukaudessa. Kolmannessa maassa koulua käyvän lapsen koulutuskorvauksena maksetaan sisäoppilaitosmaksut mukaan lukien koulun lukuvuoden ajalta enintään 480 euroa kuukaudessa. 6 luku Matkakorvaukset 12 Muuttomatkakorvaus Muualta kuin Suomesta tai asemapaikalta sekä muualle kuin Suomeen tai asemapaikalle muutettaessa voidaan muuttomatkakorvaus maksaa enintään sen suuruisena, mitä asemapaikan ja Suomen välisestä muuttomatkasta olisi maksettu. Korvaukset maksetaan virkamiehen tekemän matkalaskun perusteella ja esitettyjä tositteita vastaan. 13 Kotilomamatkakorvaus Virkamiehen ja mukana seuraavan perheenjäsenen edestakaisesta matkasta virkamiehen asemapaikalta Suomeen aiheutuneista

6 2442 N:o 854 kustannuksista maksetaan virkamiehelle kotilomamatkakorvaus valtion matkustussäännön mukaisesti kuitenkin niin, että päivärahoja ei makseta eikä Suomessa oleskelusta aiheutuvia muitakaan kustannuksia korvata. Korvauksen maksamisen edellytyksenä on lisäksi, että virkamies korvausvuoden toukokuun ja seuraavan vuoden huhtikuun lopun välisenä aikana viettää kotilomamatkallaan varsinaisesta vuosilomastaan yhtäjaksoisesti vähintään 12 arkipäivää Suomessa. Mukana seuraavan perheenjäsenen ja kotiapulaisen matkasta maksettavan korvauksen edellytyksenä on vastaavasti, että hän korvausvuoden toukokuun ja seuraavan vuoden huhtikuun lopun välisenä aikana matkallaan oleskelee yhtäjaksoisesti vähintään 12 arkipäivää Suomessa. 14 Tapaamismatkakorvaus Perheenjäsenen edestakaisesta tapaamismatkasta perheenjäsenen pysyvältä asuinpaikalta virkamiehen asemapaikalle tai Helsinkiin taikka virkamiehen matkasta asemapaikalta perheenjäsenen pysyvälle asuinpaikalle aiheutuneista matkakuluista maksetaan virkamiehelle korvaus. Korvaus maksetaan enintään kahdesta edestakaisesta matkasta vuodessa. Jos puolisot on virkamiehinä määrätty eri asemapaikoille, heillä on oikeus yhteensä enintään kahteen edestakaiseen matkaan vuodessa. Jos virkamies käyttää tapaamismatkan perheenjäsenen tai perheenjäsenten sijasta, hänellä on oikeus yhteensä enintään kahteen tapaamismatkaan vuodessa. Virkamiehellä tai perheenjäsenellä on oikeus enintään yhteen edestakaiseen matkaan sinä vuonna, jolloin virkamies muuttaa Suomesta tai Suomeen taikka perheenjäsen asemapaikalle tai asemapaikalta. 15 Kuolemantapauksen johdosta maksettava matkakorvaus Virkamiehelle maksetaan edestakaisesta matkasta asemapaikalta Helsinkiin aiheutuneista kustannuksista: 1) virkamiehen ja mukana seuraavan perheenjäsenen matkakulut, jos perheenjäsen on kuollut; 2) mukana seuraavan perheenjäsenen matkakulut, jos virkamies on kuollut; 3) virkamiehen ja mukana seuraavan puolison matkakulut, jos virkamiehen tai puolison vanhempi on kuollut; 4) virkamiehen matkakulut, jos virkamiehen huollettavana ollut muu kuin 1 kohdassa tarkoitettu virkamiehen lapsi on kuollut; ja 5) puolison matkakulut, jos puolison huollettavana ollut muu kuin edellä 1 kohdassa tarkoitettu puolison lapsi on kuollut. 16 Kotiapulaisen matkakorvaukset Virkamiehelle maksetaan kotiapulaisen muuttomatkasta Suomesta asemapaikalle, asemapaikalta toiselle tai asemapaikalta Suomeen aiheutuneet matkakulut ja enintään 20 kilogrammaa painavan muuttotavaran kuljetuskustannukset saattamattomana matkatavarana. 7 luku Muut korvaukset 17 Edustuskorvaus Virkatehtävänä järjestetystä edustustilaisuudesta maksettavat edustuskorvausten yksikköhinnat ovat tämän asetuksen liitteessä Olosuhdekorvaus Olosuhdekorvausta maksetaan niissä asemapaikoissa, joille on tämän asetuksen liitteessä 8 vahvistettu olosuhdeluokitus ja korvausmäärät. Korvausta korotetaan 50 prosentilla, jos puoliso seuraa mukana ja 25 prosentilla jokaisesta mukana seuraavasta lapsesta. Olosuhdekorvauksen maksamisessa nouda-

7 N:o tetaan soveltuvin osin mitä tässä asetuksessa säädetään paikalliskorotuksen maksamisesta. 8 luku Erinäiset säännökset 19 Korvaukset samaan asemapaikkaan määrätyille puolisoille Kun ulkoasiainhallinnon virkamiehinä tai virkamiehenä ja lähetettynä työsopimussuhteisena työntekijänä työskentelevät puolisot on määrätty samaan asemapaikkaan, maksetaan paikalliskorotus ja olosuhdekorvaus 12,5 prosentilla alennettuna. 20 Korvausten maksuvaluutta Ulkoasiainministeriö päättää, missä valuutassa korvaukset maksetaan. 21 Korvausmäärien tarkistus Tässä asetuksessa vahvistetut korvausten määrät ja päätöksen liitteenä olevat taulukot tarkistetaan tarvittaessa muuttuneita olosuhteita vastaaviksi 22 Ulkomaanedustuksen korvauslautakunta Lautakunnassa on kahdeksan jäsentä, joista neljä edustaa ulkoasiainministeriötä, kaksi valtiovarainministeriötä ja kaksi ulkoasiainministeriön henkilöstöä. Kullekin jäsenelle määrätään henkilökohtainen varajäsen. Yksi ulkoasiainministeriötä edustava jäsen toimii lautakunnan puheenjohtajana. Lautakunnan sihteereinä toimivat ulkoasiainministeriön määräämät virkamiehet. Lautakunnassa voi olla pysyviä asiantuntijoita. 23 Ratkaisuvalta Edustusto ratkaisee asunnon valintaan, asuntokorvauksen maksamiseen, kotilomamatkoihin, tapaamismatkoihin, muihin kuin omalla autolla tehtyihin muuttomatkoihin sekä edustuskorvauksiin liittyvät asiat. 24 Voimaantulo Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta Helsingissä 29 päivänä syyskuuta 2006 Ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja Osastopäällikkö Ulla Väistö

8 2444 N:o 854 Liite 1 Paikalliskorotusten perusarvot toistaiseksi olevassa virkasuhteessa Virkanimike tai tehtävä Perusarvo euroa vuodessa Edustuston päällikkö (vaativuustasot 1-3) Edustuston päällikkö (vaativuustasot 4-6) Väliaikainen asiainhoitaja, II-virkamies isossa edustustossa (Berliini, EU-edustusto, Geneve, Lontoo, Moskova, NATO-edustusto, Pariisi, Peking, Tallinna, Tokio, Tukholma, Washington, YK-edustusto) Muu ulkoasiainneuvos, lähetystöneuvos Ulkoasiainsihteeri, hallinnollinen ulkoasiainsihteeri Avustaja, hallinnollinen avustaja Osastosihteeri Muut Paikalliskorotuksen perusarvot määräaikaisessa virkasuhteessa Virkanimike tai tehtävä Palkkausryhmä Perusarvo euroa vuodessa Erityisasiantuntija, rajavalvonta-asiantuntija, I lehdistövirkamies Erityisasiantuntija, rajavalvonta-asiantuntija, II lehdistövirkamies Erityisasiantuntija, rajavalvonta-asiantuntija, III lehdistövirkamies Erityisasiantuntija, rajavalvonta-asiantuntija, IV lehdistövirkamies Erityisasiantuntija, rajavalvonta-asiantuntija, V lehdistövirkamies Erityisasiantuntija, rajavalvonta-asiantuntija, lehdistövirkamies VI 6 700

9 N:o Liite 2 Virkanimikkeiden rinnastukset Sovellettava virkanimike Ulkoasiainneuvos Virkanimike Kiinteistöjohtaja, neuvotteleva virkamies, talousjohtaja, tietohallintojohtaja Lähetystöneuvos Ulkoasiainsihteeri Hallinnollinen ulkoasiainsihteeri Apulaispääsihteeri, atk-päällikkö, erikoistutkija, kaupallinen neuvos, koulutuspäällikkö, lainsäädäntöneuvos, laskentapäällikkö, puolustuspolitiikan erityisasiantuntija, pääsihteeri, taloussihteeri, tietotekniikkapäällikkö, turvallisuuspäällikkö, ylitarkastaja Informaatikko, kaupallinen sihteeri, kielenkääntäjä, kirjastonhoitaja, koulutussuunnittelija, lainsäädäntösihteeri, lakimies, taloussuunnittelija, tarkastaja, tiedottaja, tietoliikenneasiantuntija, tutkija, tutkimussihteeri, ylikielenkääntäjä, ylireviisori Kamreeri, reviisori Hallinnollinen avustaja Aluetiedottaja, Arkistonhoitaja, hankintasihteeri, henkilöstösihteeri, laskentasihteeri, pääkirjanpitäjä, ylivirastomestari Osastosihteeri Toimistosihteeri Arkistosihteeri, EU-neuvoja, kirjastoamanuenssi, kurssisihteeri, projektiavustaja Kirjanpitäjä, kirjaaja, puhelunvälittäjä, verkkosihteeri, viestityssihteeri

10 2446 N:o 854 ULKOMAANEDUSTUKSEN ASEMAPAIKKOJEN KALLEUS- KERTOIMET LUKIEN Liite 3 Asemapaikka Kerroin Oslo 1,350 Reykjavik Soul Tokio 1,300 Moskova 1,250 Kööpenhamina 1,200 Abuja 1,150 Bern Geneve Murmansk Petroskoi Pietari Göteborg 1,100 Lontoo New York Ottawa Pariisi Tukholma Wien Ankara 1,050 Berliini Bryssel Dublin Haag Hampuri Hongkong Los Angeles Lusaka Luxemburg Rooma Strasbourg Washington Ateena 1,000 Brasiilia Canberra Kiova Lissabon Madrid Peking Praha Rabat

11 Ramallah Shanghai Sydney Tel Aviv Zagreb Beograd 0,950 Jakarta Kabul Kanton Las Palmas Lima Mexico Nikosia Singapore Tallinna Varsova Abu Dhabi 0,900 Alger Bratislava Bukarest Damaskus Ljubljana Maputo Nairobi Riika Santiago de Chile Sofia Teheran Vilna Addis Abeba 0,850 Bangkok Budapest Caracas New Delhi Riad Tunis Windhoek Hanoi 0,800 Kairo Katmandu Kuala Lumpur Managua Manila Pretoria Buenos Aires 0,750 Dar es Salaam Islamabad N:o

12 2448 N:o 854 Liite 4 Varustautumiskorvausten määrät Virkanimike tai tehtävä Varustautumiskorvaus euroa Edustuston päällikkö Väliaikainen asiainhoitaja, II-virkamies isossa edustustossa (Berliini, NATOedustusto, EU-edustusto, Geneve, Lontoo, Moskova, Pariisi, Peking, Tallinna, Tokio, Tukholma, Washington, YK-edustusto) Muu ulkoasiainneuvos, lähetystöneuvos, I palkkausryhmän erityisasiantuntija, rajavalvonta-asiantuntija ja lehdistövirkamies Ulkoasiainsihteeri, avustaja, II tai III palkkausryhmän erityisasiantuntija, rajavalvonta-asiantuntija ja lehdistövirkamies Hallinnollinen ulkoasiainsihteeri, hallinnollinen avustaja, osastosihteeri ja IV - VI palkkausryhmän erityisasiantuntija, rajavalvonta-asiantuntija ja lehdistövirkamies Muut 4 460

13 N:o Liite 5 Muuttokuutioiden enimmäismäärät Virkanimike tai tehtävä Muuttokuutioiden enimmäismäärä m 3 Edustuston päällikkö 30 Väliaikainen asiainhoitaja, II-virkamies isoissa edustustoissa (Berliini, EU-edustusto, Geneve, Lontoo, Moskova, NATO-edustusto, Pariisi, Peking, Tallinna, Tokio, Tukholma, Washington, YK-edustusto) 40 Muu ulkoasiainneuvos, lähetystöneuvos, I palkkausryhmän erityisasiantuntija, rajavalvonta-asiantuntija ja lehdistövirkamies 35 Ulkoasiainsihteeri, avustaja, II tai III palkkausryhmän erityisasiantuntija, rajavalvonta-asiantuntija ja lehdistövirkamies 30 Hallinnollinen ulkoasiainsihteeri, hallinnollinen avustaja, osastosihteeri, IV-VI palkkausryhmän erityisasiantuntija, rajavalvonta-asiantuntija ja lehdistövirkamies 25 Muut 20

14 2450 N:o 854 Muuttokorvausmäärät ja muuttoreitit Liite 6 Liite 6 Muuttokorvaus muutto-oikeuden ja muuttoreitin mukaan Muuttokorvaus reittiryhmittäin Muutto-oikeus m A B C D E F Muuttoreitit Mistä Mihin Luokka Poikkeavat korvaukset Helsinki Riika, Tallinna, Tukholma A Göteborg, Hampuri, Kööpenhamina, Murmansk, Petroskoi, Pietari, Oslo, Vilna Berliini, Bern, Bratislava, Bryssel, Budapest, Geneve, Haag, Luxemburg, Moskova, Pariisi Praha, Strasbourg, Varsova Abu Dhabi, Ankara, Ateena, Bangkok, Beograd, Bukarest, Canberra, Dublin, Hanoi, Hongkong, Islamabad, Jakarta, Kabul, Kairo, Kanton, Katmandu, Kiova, Kuala Lumpur, Las Palmas, Lissabon, Ljubljana, Lontoo, Madrid, Manila, New Delhi, New York, Nikosia, Ottawa, Peking, Rabat, Ramallah, Riad, Rooma, Shanghai, Singapore, Sofia, Soul, Sydney, Teheran, Tel Aviv, Tokio, Tunis, Washington, Wien, Zagreb Abuja, Addis Abeba, Damaskus, Dar es Salaam, Los Angeles, Lusaka, Maputo, Nairobi, Pretoria, Reykjavik, Windhoek Brasiilia, Buenos Aires, Caracas, Lima, Managua, Mexico, Santiago de Chile B C D E F

15 N:o Mistä Mihin Luokka Poikkeavat korvaukset Pohjoismaat maan sisällä tai naapurimaat (< 500 km) A Riika, Tallinna, Tukja Baltian maat holma -> Helsinki A (Göteborg, alueen sisäiset (> 500 km), Kööpenhamina, Oslo, Keski- ja Länsi-Eurooppa B Göteborg, Kööpenhamina, Riika, Tallinna, Oslo, Vilna ->Helsinki B Tukholma, Vilna) Kaakkois-Eurooppa ja Länsi-Balkan, Välimeri C Pohjoismaat ja Aasia, Australia, Lähi-itä ja Turkki, Pohjois- Baltian maat -> Afrikka, Pohjois-Amerikka (paitsi Los Angeles), Pietari B D Itä-, Länsi- ja Etelä-Afrikka, Keski-ja Etelä-Amerikka Baltian maat -> Los Angeles, Reykjavik Kiova, Murmansk, E Moskova ja Petroskoi C Göteborg, Kööpenhamina, Oslo, Tukholma -> Reykjavik Helsinki, Kaakkois-Eurooppa ja Länsi-Balkan, Keski- Petroskoi, Moskova, ja Länsi-Eurooppa, Pohjois-Amerikka (paitsi Los Kiova D Angeles), Pohjoismaat ja Baltian maat, Venäjä ja Ukraina, Välimeri E Göteborg, Kööpenhamina Oslo, Tukholma -> Aasia, Australia, Itä-, Länsi- ja Etelä-Afrikka, Murmansk E Keski- ja Etelä-Amerikka, Lähi-itä ja Turkki, Los Angeles, Pohjois-Afrikka F Keski- ja maan sisällä tai naapurimaat (< 500 km) A Hampuri -> Länsi-Eurooppa Helsinki B (Berliini, Bern, Bratislava, alueen sisällä (> 500 km), Kaakkois-Eurooppa Bryssel, Budapest, ja Länsi-Balkan, Pohjoismaat ja Baltian maat B Dublin, Lontoo, Dublin, Geneve, Wien -> Helsinki D Haag, Hampuri, Helsinki, Välimeri C Lontoo, Luxemburg, Pariisi, Praha, Aasia, Australia, Lähi-itä ja Turkki, Pohjois-Afrikka, Strasbourg, Pohjois-Amerikka (paitsi Los Angeles), Varsova, Wien) Venäjä (Pietari, Petroskoi, Moskova) ja Ukraina D Itä-, Länsi- ja Etelä-Afrikka, Keski- ja Etelä-Amerikka, Los Angeles Murmansk, Reykjavik E

16 2452 N:o 854 Mistä Mihin Luokka Poikkeavat korvaukset Välimeri (Ateena, Lissabon, Madrid, Nikosia, alueen sisäiset (> 500 km) B Rooma) Kaakkois-Eurooppa ja Länsi-Balkan, Keski- ja Länsi-Eurooppa, Pohjois-Afrikka, Pohjoismaat ja Baltian maat C Aasia, Australia, Helsinki, Itä-, Länsi- ja Etelä-Afrikka, Lähi-itä ja Turkki Pohjois-Amerikka (paitsi Los Angeles), Venäjä (Pietari, Petroskoi, Moskova) ja Ukraina Keski- ja Etelä-Amerikka, Los Angeles, Murmansk, Reykjavik D E Kaakkois-Eurooppa alueen sisäiset ja naapurimaat (< 500 km) A ja Länsi-Balkan (Beograd, Bukarest, alueen sisäiset (> 500 km), Keski- ja Länsi- Ljubljana, Sofia, Eurooppa B Zagreb) Pohjoismaat ja Baltian maat, Välimeri C Aasia, Australia, Helsinki, Lähi-itä ja Turkki, Pohjois-Afrikka, Pohjois-Amerikka (paitsi Los Angeles) Itä-, Länsi- ja Etelä-Afrikka, Keskija Etelä-Amerikka, Los Angeles Reykjavik, Venäjä ja Ukraina D E Pohjois-Afrikka alueen sisällä, Itä-, Länsi- ja Etelä-Afrikka, (Kairo, Las Palmas, Lähi-itä ja Turkki, Välimeri C Rabat, Tunis) Aasia, Australia, Helsinki, Keski- ja Länsi-Eurooppa, Kaakkois-Eurooppa ja Länsi-Balkan, Pohjoismaat ja Baltian maat D Pohjois-Amerikka (paitsi Los Angeles) Keski- ja Etelä-Amerikka, Los Angeles, Reykjavik, Venäjä ja Ukraina E F

17 N:o Mistä Mihin Luokka Poikkeavat korvaukset Lähi-itä ja alueen sisällä, Pohjois-Afrikka, Turkki Itä-, Länsi- ja Etelä-Afrikka C Damaskus -> (Abu Dhabi, Ankara, Helsinki E Damaskus, Kabul, Aasia, Australia, Helsinki, Kaakkois-Eurooppa ja Ramallah, Riad, Länsi-Balkan, Keski- ja Länsi-Eurooppa, Teheran, Tel Aviv) Pohjoismaat ja Baltian maat, Välimeri D Pohjois-Amerikka (paitsi Los Angeles) Keski- ja Etelä-Amerikka, Los Angeles, Reykjavik, Venäjä ja Ukraina E F Itä-, Länsi- ja alueen sisällä, Lähi-itä ja Turkki, Etelä-Afrikka Pohjois-Afrikka C (Abuja, Addis Abeba, Dar es Salaam, Aasia, Australia, Välimeri D Lusaka, Maputo, Nairobi, Pretoria, Helsinki, Kaakkois-Eurooppa ja Länsi-Balkan Windhoek) Keski- ja Länsi-Eurooppa, Pohjoismaat ja Baltian maat E Keski- ja Etelä-Amerikka, Pohjois-Amerikka (ml Los Angeles), Reykjavik, Venäjä ja Ukraina F Aasia alueen sisällä, Australia C (Bangkok, Hanoi, Hong Kong, Afrikka, Helsinki, Kaakkois-Eurooppa ja Länsi-Balkan, Islamabad, Jakarta, Keski- ja Etelä-Amerikka, Keski- ja Länsi-Eurooppa, Kanton, Katmandu, Los Angeles, Lähi-itä ja Turkki Kuala Lumpur, Pohjoismaat ja Baltian maat, Välimeri D Manila, New Delhi, Peking, Shanghai, Singapore, Soul, Pohjois-Amerikka (pl Los Angeles), Tokio) Venäjä ja Ukraina E Reykjavik F

18 2454 N:o 854 Mistä Mihin Luokka Poikkeavat korvaukset Australia alueen sisällä A (Canberra, Sydney) Aasia C Afrikka, Helsinki, Kaakkois-Eurooppa ja Länsi-Balkan, Keski- ja Etelä-Amerikka, Keski- ja Länsi-Eurooppa, Los Angeles, Lähi-itä ja Turkki Pohjoismaat ja Baltian maat, Välimeri D Pohjois-Amerikka (pl Los Angeles) E Reykjavik, Venäjä ja Ukraina F New York -> Pohjois-Amerikka alueen sisällä C Washington A (Los Angeles, Los Angeles -> Helsinki, New York, Ottawa, Helsinki, Kaakkois-Eurooppa ja Länsi-Balkan, Keski- ja Länsi- Washington) Keski- ja Länsi-Eurooppa, Pohjoismaat ja Eurooppa, Pohjois- Baltian maat, Välimeri D maat ja Baltia, Välimeri, Kaakkois- Australia, Aasia, Eurooppa ja Länsi- Lähi-itä ja Turkki, Pohjois-Afrikka, Reykjavik E Balkan E Itä-, Länsi- ja Etelä-Afrikka, Keski- ja Los Angeles -> Aasia, Etelä-Amerikka, Venäjä ja Ukraina F Australia D Los Angeles -> Reykjavik, Pohjois-Afrikka, Lähi-itä ja Turkki F Keski- ja Etelä- Etelä-Amerikan sisällä C Amerikka (Brasiilia, Buenos Aires, Keski-Amerikan sisällä C Caracas, Lima, Managua, Mexico, Santiago de Keski-Amerikasta Etelä-Amerikkaan D Chile) Aasia, Australia D Kaakkois-Eurooppa ja Länsi-Balkan, Keski- ja Länsi-Eurooppa, Pohjoismaat ja Baltian maat, Välimeri E Afrikka, Helsinki, Lähi-itä ja Turkki, Pohjois-Amerikka, Reykjavik, Venäjä ja Ukraina F

19 N:o Mistä Mihin Luokka Poikkeavat korvaukset Venäjä ja Ukraina (Kiova, Petroskoi, Venäjän sisällä A Pietari, Moskova Murmansk) Venäjä Ukraina Pietari, Petroskoi, Murmansk Helsinki Pietari Pohjoismaat ja Baltian maat B Moskova Helsinki Moskova, Murmansk, Petroskoi ja Kiova Baltian maat C Kiova, Moskova, Petroskoi Göteborg, Kööpenhamina, Oslo, Tukholma Venäjä (Pietari, Petroskoi, Keski- ja Länsi- Moskova) ja Ukraina Eurooppa, Välimeri Kiova Helsinki D Venäjä (Pietari, Petroskoi, Aasia, Kaakkois- Murmansk -> Keski- ja Moskova, Murmansk) ja Eurooppa ja Länsi- Länsi-Eurooppa, Ukraina Balkan, Reykjavik, E Göteborg, Kööpenhamina, Oslo, Tukholma, Venäjä ja Ukraina Afrikka, Australia, Keski- ja Välimeri E Etelä-Amerikka, Lähi-itä ja Turkki Pohjois-Amerikka F

20 2456 N:o 854 Liite 7 Edustuskorvausten yksikköhinnat Kotiedustamisen yksikköhinnat on määritelty lounaan, päivällisen, buffet-aterian ja cocktailvastaanoton lisäksi myös brunssille ja kevytlounaalle sekä pikkutarjoilulle kuten aamiainen, kahvitarjoilu tai drinkkitarjoilu. Lounaalle ja päivälliselle on määritelty kaksi korvauskategoriaa: normaali ja vaativa. Pääsääntönä on normaalin korvauskategorian mukainen korvaus. Vaativa kategoria hyväksytään korvausperusteeksi, jos tilaisuuden aihe ja vieraiden korkea asema asettavat tarjottavien ruokien ja juomien tasolle poikkeuksellisia vaatimuksia. Vaativan kategorian mukaista korvausta voidaan suorittaa tilaisuudesta, johon osallistuu korkeatasoisia, edustuston tehtävien kannalta tärkeitä vieraita (esim. valtionhallinnon, yritys- ja kulttuurielämän korkein johto). Tämä korvauskategoria koskee siten pääasiassa edustuston päälliköitä. Buffet-aterialle on myös määritelty kaksi korvauskategoriaa, joista korkeamman käyttö edellyttää sitä, että kaikki vieraat istuvat katetuissa pöydissä. Vastaanoton yksikkökorvaus suoritetaan täysimääräisenä vieraalle. Yksikkökorvaus alenee (% täydestä korvauksesta) vierasmäärän kasvaessa seuraavasti: 1) henkilöstä 80 % 2) henkilöstä 60 % 3) 301 tai enemmän 40 % Yksikköhinnat ovat kattohintoja. Tarjoilun taso tulee lähtökohtaisesti mitoittaa yksikköhinnan pohjana olevan ateriakategorian mukaisesti. Jos on tarkoituksenmukaista järjestää tilaisuus, jossa tarjoilu on vähäisempää, tulee käyttää yksikköhintaa alempaa velotusperustetta. Yksikköhinta on korvaus ruokien ja juomien hankkimisesta ja valmistamisesta, koristelun ja muun materiaalin hankkimisesta sekä yleiskuluista. Lisäksi voidaan korvata edustustyöohjeissa erikseen määritellyt kuluerät.

Edustuston päällikkö (vaativuustasot 4-7) 36 100. Muu ulkoasiainneuvos, lähetystöneuvos 20 000. Avustaja, hallinnollinen avustaja 15 400

Edustuston päällikkö (vaativuustasot 4-7) 36 100. Muu ulkoasiainneuvos, lähetystöneuvos 20 000. Avustaja, hallinnollinen avustaja 15 400 N:o 722 4359 Paikalliskorotusten perusarvot toistaiseksi olevassa virkasuhteessa Liite 1 Virkanimike tai tehtävä Perusarvo euroa vuodessa Edustuston päällikkö (vaativuustasot 1-3) 36 700 Edustuston päällikkö

Lisätiedot

Paikalliskorotusten perusarvot toistaiseksi olevassa virkasuhteessa. Edustuston päällikkö (vaativuustasot 1-3) 36 950

Paikalliskorotusten perusarvot toistaiseksi olevassa virkasuhteessa. Edustuston päällikkö (vaativuustasot 1-3) 36 950 970 N:o 308 Liite 1 Paikalliskorotusten perusarvot toistaiseksi olevassa virkasuhteessa Virkanimike tai tehtävä Perusarvo euroa vuodessa Edustuston päällikkö (vaativuustasot 1-3) 36 950 Edustuston päällikkö

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä elokuuta 2014. 693/2014 Ulkoasiainministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä elokuuta 2014. 693/2014 Ulkoasiainministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä elokuuta 2014 693/2014 Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä helmikuuta /2012 Ulkoasiainministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä helmikuuta /2012 Ulkoasiainministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä helmikuuta 2012 95/2012 Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 2013. 168/2013 Ulkoasiainministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 2013. 168/2013 Ulkoasiainministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 2013 Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä maaliskuuta 2014. 158/2014 Ulkoasiainministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä maaliskuuta 2014. 158/2014 Ulkoasiainministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä maaliskuuta 2014 158/2014 Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 2011. 278/2011 Ulkoasiainministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 2011. 278/2011 Ulkoasiainministeriön asetus SUOMN SÄÄDÖSKOKOLMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 2011 Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä

Lisätiedot

ULKOMAANEDUSTUKSEN ASEMAPAIKKOJEN KALLEUSKERTOIMET LUKIEN

ULKOMAANEDUSTUKSEN ASEMAPAIKKOJEN KALLEUSKERTOIMET LUKIEN N:o 161 407 Liite 3 ULKOMAANUSTUKSN ASMAPAIKKOJN KALLUSKRTOIMT 1.4.2008 LUKIN Asemapaikka Kerroin Oslo 1,400 Moskova 1,350 Kööpenhamina Reykjavik Soul Tokio Abuja Bern Geneve Murmansk Petroskoi Pietari

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä elokuuta /2012 Ulkoasiainministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä elokuuta /2012 Ulkoasiainministeriön asetus SUOMEN SÄÄÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä elokuuta 2012 480/2012 Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä

Lisätiedot

C Bukarest, Haag, Kiova, Ljubljana, Luxemburg, Minsk, Murmansk, Praha, Sofia, Varsova, Zagreb Abu Dhabi, Alger, Ankara, Ateena, Bangkok,

C Bukarest, Haag, Kiova, Ljubljana, Luxemburg, Minsk, Murmansk, Praha, Sofia, Varsova, Zagreb Abu Dhabi, Alger, Ankara, Ateena, Bangkok, 4 278/2011 Liite 6 Muuttokorvausmäärät ja muuttoreitit Muuttokorvaus muutto-oikeuden ja muuttoreitin mukaan: Muuttokorvaus reittiryhmittäin Muuttooikeus m 3 A 60-7 369 10 376 11 928 13 667 16 363 18 320

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1047. Laki. palvelujen tarjoamisesta annetun lain 7 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2010

SISÄLLYS. N:o 1047. Laki. palvelujen tarjoamisesta annetun lain 7 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2010 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2010 N:o 1047 1048 SISÄLLYS N:o Sivu 1047 Laki palvelujen tarjoamisesta annetun lain 7 :n muuttamisesta... 1048 Ulkoasiainministeriön

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 662. Valtioneuvoston asetus. yksityisestä terveydenhuollosta annetun asetuksen muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 662. Valtioneuvoston asetus. yksityisestä terveydenhuollosta annetun asetuksen muuttamisesta SUOMN SÄÄDÖSKOKOLMA 2009 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä elokuuta 2009 N:o 662 664 SISÄLLYS N:o Sivu 662 Valtioneuvoston asetus yksityisestä terveydenhuollosta annetun asetuksen muuttamisesta... 4181

Lisätiedot

Edustuston päällikkö (vaativuustasot 1-3) Edustuston päällikkö (vaativuustasot 4-7) Muu ulkoasiainneuvos, lähetystöneuvos

Edustuston päällikkö (vaativuustasot 1-3) Edustuston päällikkö (vaativuustasot 4-7) Muu ulkoasiainneuvos, lähetystöneuvos 2736 Liite 1 Paikalliskorotusten perusarvot toistaiseksi olevassa virkasuhteessa Virkanimike tai tehtävä Perusarvo euroa vuodessa dustuston päällikkö (vaativuustasot 1-3) 36 700 dustuston päällikkö (vaativuustasot

Lisätiedot

ASUNTOKORVAUKSENA MAKSETTAVIEN VUOKRIEN ENIMMÄISMÄÄRÄT (VUOKRAKATOT) ASEMAPAIKOITTAIN

ASUNTOKORVAUKSENA MAKSETTAVIEN VUOKRIEN ENIMMÄISMÄÄRÄT (VUOKRAKATOT) ASEMAPAIKOITTAIN 10 Liite 9 ASUNTOKORVAUKSENA MAKSETTAVIEN VUOKRIEN ENIMMÄISMÄÄRÄT (VUOKRAKATOT) ASEMAPAIKOITTAIN Kotiedustus = pienimuotoinen kotiedustaminen mahdollista Edustusto Edustustyö VAL 1-2 henkilöä 3 henkilöä

Lisätiedot

N:o Liite 1. Diplomaattisen edustuston tai pääkonsulaatin päällikkö (vaativuustasot 1 3) päällikkö (vaativuustasot 4 6)

N:o Liite 1. Diplomaattisen edustuston tai pääkonsulaatin päällikkö (vaativuustasot 1 3) päällikkö (vaativuustasot 4 6) 3320 Liite 1 Paikalliskorotusten perusarvot Virkanimike tai tehtävä Perusarvo euroa vuodessa iplomaattisen edustuston tai pääkonsulaatin päällikkö (vaativuustasot 1 3) 33 100 iplomaattisen edustuston tai

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä elokuuta /2013 Ulkoasiainministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä elokuuta /2013 Ulkoasiainministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä elokuuta 2013 633/2013 Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 307. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o 307. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 2007 N:o 307 310 SISÄLLYS N:o Sivu 307 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun

Lisätiedot

Tasavallan presidentin asetus

Tasavallan presidentin asetus Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista ja konsulipalveluiden järjestämisestä ulkoasiainhallinnossa Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti säädetään ulkoasiainhallintolain

Lisätiedot

ASEMAPAIKKAKOODISTO SEKÄ ULKOMAILLA TYÖSKENTELEVIÄ KOSKEVA LISÄOHJE

ASEMAPAIKKAKOODISTO SEKÄ ULKOMAILLA TYÖSKENTELEVIÄ KOSKEVA LISÄOHJE Valtiokonttori 1 (5) ASEMAPAIKKAKOODISTO SEKÄ ULKOMAILLA TYÖSKENTELEVIÄ KOSKEVA LISÄOHJE Virka- tai työsopimussuhteessa valtioon olevat ulkomailla työskentelevät henkilöt kuuluvat Tahti-järjestelmän piiriin.

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 158. Opetusministeriön asetus. opetushallituksen suoritteiden maksullisuudesta annetun opetusministeriön asetuksen 1 :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 158. Opetusministeriön asetus. opetushallituksen suoritteiden maksullisuudesta annetun opetusministeriön asetuksen 1 :n muuttamisesta SUOMN SÄÄÖSKOKOLMA 2008 Julkaistu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2008 N:o 158 162 SISÄLLYS N:o Sivu 158 Opetusministeriön asetus opetushallituksen suoritteiden maksullisuudesta annetun opetusministeriön

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 854. Laki. sotilasoikeudenkäyntiasioita käsittelevistä yleisistä alioikeuksista annetun lain 1 :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 854. Laki. sotilasoikeudenkäyntiasioita käsittelevistä yleisistä alioikeuksista annetun lain 1 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä lokakuuta 2007 N:o 854 858 SISÄLLYS N:o Sivu 854 Laki sotilasoikeudenkäyntiasioita käsittelevistä yleisistä alioikeuksista annetun lain 1 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

L u e t t e l o vuonna 2017 toimitettavissa kuntavaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista

L u e t t e l o vuonna 2017 toimitettavissa kuntavaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista Liite L u e t t e l o vuonna 2017 toimitettavissa kuntavaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista Valtio Toimituspaikka Edustusto Toimitusaika Afganistan

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 820. Valtioneuvoston asetus. valtakunnallisesta lääketieteellisestä tutkimuseettisestä toimikunnasta

SISÄLLYS. N:o 820. Valtioneuvoston asetus. valtakunnallisesta lääketieteellisestä tutkimuseettisestä toimikunnasta SUOMN SÄÄDÖSKOKOLMA 2010 Julkaistu Helsingissä 24 päivänä syyskuuta 2010 N:o 820 821 SISÄLLYS N:o Sivu 820 Valtioneuvoston asetus valtakunnallisesta lääketieteellisestä tutkimuseettisestä toimikunnasta...

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2008 Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2008 N:o 770 777. Laki. N:o 770. sairausvakuutuslain 5 luvun muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2008 Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2008 N:o 770 777. Laki. N:o 770. sairausvakuutuslain 5 luvun muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2008 N:o 770 777 SISÄLLYS N:o Sivu 770 Laki sairausvakuutuslain 5 luvun muuttamisesta... 2413 771 Valtioneuvoston asetus traktoreiden,

Lisätiedot

U L K O A S I A I N M I N I S T E R I Ö N M Ä Ä R Ä Y S K O K O E L M A

U L K O A S I A I N M I N I S T E R I Ö N M Ä Ä R Ä Y S K O K O E L M A OSASTO HALLINNOLLINEN OSASTO MÄÄRÄYS OHJE NRO 60 KOHDERYHMÄT PÄIVÄMÄÄRÄ 13.11.2001 VOIMASSAOLOAIKA 1.1.2002 - toistaiseksi TOIMIVALTA Ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella

Lisätiedot

HE 126/2017 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain muuttamisesta

HE 126/2017 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Ulkomaanedustuksen korvauksista annettuun lakiin ehdotetaan tehtäväksi

Lisätiedot

Suomalaisten hyväksi vastuuta maailmasta

Suomalaisten hyväksi vastuuta maailmasta Puhelin vaihde 0295 350 000 päivystys (24 h) 09 1605 5555 Postiosoite Ulkoministeriö, PL 176, 00023 Valtioneuvosto Käyntiosoite Merikasarmi, Laivastokatu 22, Merikasarminkatu 5 F Sähköposti kirjaamo.um@formin.fi

Lisätiedot

Valtio Toimituspaikka Edustusto Toimitusaika. Afganistan Kabul Suurlähetystö

Valtio Toimituspaikka Edustusto Toimitusaika. Afganistan Kabul Suurlähetystö Liite L u e t t e l o vuonna 2014 toimitettavissa Euroopan parlamentin vaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista Valtio Toimituspaikka Edustusto Toimitusaika

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT. 4. Voimaantulo

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT. 4. Voimaantulo Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulkomaaedustuksen korvauksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Ulkomaanedustuksen korvauksista annettuun lakiin ehdotetaan lisättäväksi

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 631. Laki

SISÄLLYS. N:o 631. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä lokakuuta 2008 N:o 631 634 SISÄLLYS N:o Sivu 631 Laki Suomen ja puolustusmateriaalialan yhteistyöorganisaation (OCCAR) välillä OCCARin ESSOR-ohjelmaan

Lisätiedot

Valtio Toimituspaikka Edustusto Toimitusaika. Afganistan Kabul Suurlähetystö Alankomaat Haag Suurlähetystö

Valtio Toimituspaikka Edustusto Toimitusaika. Afganistan Kabul Suurlähetystö Alankomaat Haag Suurlähetystö N:o 110 363 Liite L u e t t e l o vuonna 2009 toimitettavissa europarlamenttivaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista Valtio Toimituspaikka Edustusto Toimitusaika

Lisätiedot

U L K O A S I A I N M I N I S T E R I Ö N M Ä Ä R Ä Y S K O K O E L M A

U L K O A S I A I N M I N I S T E R I Ö N M Ä Ä R Ä Y S K O K O E L M A OSASTO Hallinnollinen osasto MÄÄRÄYS OHJE NRO 91 KOHDERYHMÄT PÄIVÄMÄÄRÄ 31.3.2004 VOIMASSAOLOAIKA 1.4.2004 - toistaiseksi TOIMIVALTA Ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 36/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi ulkomaanedustuksen korvauksista. Asia. Päätös. Valiokuntakäsittely

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 36/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi ulkomaanedustuksen korvauksista. Asia. Päätös. Valiokuntakäsittely EDUSKUNNAN VASTAUS 36/2006 vp Hallituksen esitys laiksi ulkomaanedustuksen korvauksista Asia Hallitus on vuoden 2005 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laiksi ulkomaanedustuksen korvauksista

Lisätiedot

Tullausarvoa määritettäessä sovellettavat muuntokurssit 2000

Tullausarvoa määritettäessä sovellettavat muuntokurssit 2000 Tullausarvoa määritettäessä sovellettavat muuntokurssit 2000 joulukuu 2000 (muutos 27.12.2000) marraskuu 2000 lokakuu 2000 (muutos 25.10.2000) syyskuu 2000 (muutos 27.09.2000) elokuu 2000 heinäkuu 2000

Lisätiedot

Tullausarvoa määritettäessä sovellettavat muuntokurssit 2001

Tullausarvoa määritettäessä sovellettavat muuntokurssit 2001 Tullausarvoa määritettäessä sovellettavat muuntokurssit 2001 joulukuu 2001 (muutos 20.12.2001) marraskuu 2001 (muutos 16.11.2001) lokakuu 2001 (muutos 19.10.2001) syyskuu 2001 (muutos 21.09.2001) elokuu

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 2010 N:o Laki. N:o 416. yliopistolain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 2010 N:o Laki. N:o 416. yliopistolain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 2010 N:o 416 422 SISÄLLYS N:o Sivu 416 Lakiyliopistolainmuuttamisesta... 1553 417 Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen hyvän

Lisätiedot

Viisi tähteä alle 150 eurolla 14 kaupungissa

Viisi tähteä alle 150 eurolla 14 kaupungissa 27.9.2011 Viisi tähteä alle 150 eurolla 14 kaupungissa Vasta julkaistun Hotels.comin Hotel Price Index -raportin (HPI) mukaan vuoden 2011 ensimmäisellä puoliskolla oli tarjolla laaja valikoima ylellisiä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 230. Tasavallan presidentin asetus

SISÄLLYS. N:o 230. Tasavallan presidentin asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta 2009 N:o 230 233 SISÄLLYS N:o Sivu 230 Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista annetun tasavallan

Lisätiedot

Minneapolis Kunniakonsulaatti / Seattle Kunniakonsulaatti

Minneapolis Kunniakonsulaatti / Seattle Kunniakonsulaatti 511 Liite L u e t t e l o vuonna 2004 toimitettavissa europarlamenttivaaleissa ja kunnallisvaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista Valtio Toimituspaikka

Lisätiedot

Tullausarvoa määritettäessä sovellettavat muuntokurssit 2005

Tullausarvoa määritettäessä sovellettavat muuntokurssit 2005 Tullausarvoa määritettäessä sovellettavat muuntokurssit 2005 joulukuu 2005 marraskuu 2005 lokakuu 2005 syyskuu 2005 elokuu 2005 heinäkuu 2005 (muutos 15.7.2005) kesäkuu 2005 (muutoksia 13.6.2005, 20.6.2005,

Lisätiedot

HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 4/2006 vp. hallituksen esityksen laiksi ulkomaanedustuksen. korvauksista JOHDANTO. Vireilletulo. Lausunnot.

HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 4/2006 vp. hallituksen esityksen laiksi ulkomaanedustuksen. korvauksista JOHDANTO. Vireilletulo. Lausunnot. HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 4/2006 vp Hallituksen esitys laiksi ulkomaanedustuksen korvauksista JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 3 päivänä toukokuuta 2005 lähettänyt hallintovaliokuntaan valmistelevasti

Lisätiedot

4378 N:o 1438. Liite. Valtio Toimituspaikka Edustusto Toimitusaika. Afganistan Kabul Suurlähetystö 7. 9.3.2007

4378 N:o 1438. Liite. Valtio Toimituspaikka Edustusto Toimitusaika. Afganistan Kabul Suurlähetystö 7. 9.3.2007 4378 N:o 1438 Liite L u e t t e l o vuonna 2007 toimitettavissa eduskuntavaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista Valtio Toimituspaikka Edustusto Toimitusaika

Lisätiedot

HE 16/2010 vp. ja korkean turvallisuusriskin asemapaikkoja. lakkautettavaksi. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

HE 16/2010 vp. ja korkean turvallisuusriskin asemapaikkoja. lakkautettavaksi. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Ulkomaanedustuksen korvauksista annettuun lakiin ehdotetaan tehtäväksi

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2001 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2001 N:o 43 45 SISÄLLYS N:o Sivu 43 Laki Pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa,

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 918. Tasavallan presidentin asetus

SISÄLLYS. N:o 918. Tasavallan presidentin asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä lokakuuta 2004 N:o 918 921 SISÄLLYS N:o Sivu 918 Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista annetun tasavallan

Lisätiedot

L u e t t e l o vuonna 2015 toimitettavissa eduskuntavaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista

L u e t t e l o vuonna 2015 toimitettavissa eduskuntavaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista L u e t t e l o vuonna 2015 toimitettavissa eduskuntavaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista Liite Valtio Toimituspaikka Edustusto Toimitusaika Afganistan

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2007 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 2007 N:o 22 25 SISÄLLYS N:o Sivu 22 Laki Euroopan poliisiviraston perustamisesta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 532. Laki. kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 532. Laki. kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 22 päivänä elokuuta 2008 N:o 532 538 SISÄLLYS N:o Sivu 532 Laki kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta... 1657

Lisätiedot

RAJAVARTIOLAITOKSEN MUUTTO- JA SIIRTOKUSTANNUSTEN KORVAAMISTA KOSKEVA SOPIMUS

RAJAVARTIOLAITOKSEN MUUTTO- JA SIIRTOKUSTANNUSTEN KORVAAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 29.11.2002 TARKVES MUUTTOSOP (VM 4.3.2003) Päivitetty 1.3.2009 LIITE 4 1 ( 4 ) RAJAVARTIOLAITOKSEN MUUTTO- JA SIIRTOKUSTANNUSTEN KORVAAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 1 Soveltamisala 2 Yleistä Tämän sopimuksen määräyksiä

Lisätiedot

Syksyn 2017 hakukierroksilla sähköiseen järjestelmään jätetyt ensi- ja toissijaiset hakemukset. Työnantaja Maa Kaupunki Hakemukset

Syksyn 2017 hakukierroksilla sähköiseen järjestelmään jätetyt ensi- ja toissijaiset hakemukset. Työnantaja Maa Kaupunki Hakemukset EDUFI-harjoittelu Syksyn 27 hakukierroksilla sähköiseen järjestelmään jätetyt ensi- ja toissijaiset hakemukset. Työnantaja Maa Kaupunki Hakemukset Finpron ja Tekesin toimistot Arabiemiraatit Dubai, United

Lisätiedot

SISÄLLYS. asetuksen muuttamisesta... 3526

SISÄLLYS. asetuksen muuttamisesta... 3526 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2006 N:o 1194 1197 SISÄLLYS N:o Sivu 1194 Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoasiainministeriön

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1996 N:o

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1996 N:o SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1996 N:o 273 280 SISÄLLYS N:o Sivu 273 Laki Argentiinan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja molemminpuolista suojaamista koskevan

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 114. Ulkoasiainministeriön asetus. ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 114. Ulkoasiainministeriön asetus. ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä helmikuuta 2010 N:o 114 115 SISÄLLYS N:o Sivu 114 Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoasiainministeriön

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2008 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2008 N:o 104 105 SISÄLLYS N:o Sivu 104 Laki pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa,

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 863. Valtioneuvoston asetus

SISÄLLYS. N:o 863. Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2005 N:o 863 SISÄLLYS N:o Sivu 863 Valtioneuvoston asetus vuonna 2006 toimitettavassa presidentinvaalissa ennakkoäänestyspaikkoina

Lisätiedot

L u e t t e l o vuonna 2003 toimitettavissa eduskuntavaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista

L u e t t e l o vuonna 2003 toimitettavissa eduskuntavaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista 4426 Liite L u e t t e l o vuonna 2003 toimitettavissa eduskuntavaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista Valtio Toimituspaikka Edustusto Toimitusaika Afganistan

Lisätiedot

Hotel Price Index. Syksy 2008

Hotel Price Index. Syksy 2008 Hotel Price Index Syksy 2008 Johdanto Hotels.comin Hotel Price Index -hotellihinnasto (HPI) on säännöllinen tutkimus hotellihinnoista suurimmissa kaupungeissa ympäri maailman. Hotels.com on hotellien asiantuntija

Lisätiedot

Ulkoasiainhallintolaki 25.2.2000/204

Ulkoasiainhallintolaki 25.2.2000/204 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2000» 25.2.2000/204 Seurattu SDK 456/2010 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Ulkoasiainhallintolaki 25.2.2000/204 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

L u e t t e l o vuonna 2018 toimitettavassa presidentinvaalissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista.

L u e t t e l o vuonna 2018 toimitettavassa presidentinvaalissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista. L u e t t e l o vuonna 2018 toimitettavassa presidentinvaalissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista. Liite Valtio Toimituspaikka Edustusto Toimitusaika Ensimmäisessä

Lisätiedot

HE 17/2014 vp. puolison ja lapsen osalta vastaamaan ulkomaanedustuksen

HE 17/2014 vp. puolison ja lapsen osalta vastaamaan ulkomaanedustuksen Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain muuttamisesta sekä valtion virkamiehen ja työntekijän terveydenhuollosta ulkomailla annetun lain kumoamisesta Laki valtion

Lisätiedot

1993 vp - HE 221. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion virkamiehen ja työntekijän terveydenhuollosta ulkomailla annetun lain muuttamisesta

1993 vp - HE 221. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion virkamiehen ja työntekijän terveydenhuollosta ulkomailla annetun lain muuttamisesta 1993 vp - HE 221 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion virkamiehen ja työntekijän terveydenhuollosta ulkomailla annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN P ÄÄASIALLI1\"EN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 834. Valtioneuvoston asetus. valtionosuuden perusteena käytettävistä opetus- ja kirjastotoimen keskimääräisistä yksikköhinnoista

SISÄLLYS. N:o 834. Valtioneuvoston asetus. valtionosuuden perusteena käytettävistä opetus- ja kirjastotoimen keskimääräisistä yksikköhinnoista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 5 päivänä lokakuuta 2001 N:o 834 839 SISÄLLYS N:o Sivu 834 Valtioneuvoston asetus valtionosuuden perusteena käytettävistä opetus- ja kirjastotoimen keskimääräisistä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä elokuuta 2001 N:o 682 687 SISÄLLYS N:o Sivu 682 Laki Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 236. Laki

SISÄLLYS. N:o 236. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 2005 N:o 236 240 SISÄLLYS N:o Sivu 236 Laki alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1. Valtiovarainministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o 1. Valtiovarainministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä tammikuuta 2003 N:o 1 3 SISÄLLYS N:o Sivu 1 Valtiovarainministeriön asetus yksittäisten kuntien ja evankelis-luterilaisten seurakuntien verovuoden

Lisätiedot

L u e t t e l o vuonna 2012 toimitettavassa presidentinvaalissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista.

L u e t t e l o vuonna 2012 toimitettavassa presidentinvaalissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista. L u e t t e l o vuonna 2012 toimitettavassa presidentinvaalissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista. Liite Valtio Toimituspaikka Edustusto Toimitusaika Ensimmäisessä

Lisätiedot

L u e t t e l o vuonna 2011 toimitettavissa eduskuntavaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista

L u e t t e l o vuonna 2011 toimitettavissa eduskuntavaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista 2 Liite L u e t t e l o vuonna 2011 toimitettavissa eduskuntavaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista Valtio Toimituspaikka Edustusto Toimitusaika Afganistan

Lisätiedot

Karttahuoneen karttavalikoima 2009

Karttahuoneen karttavalikoima 2009 www kartat marras 2009.xls Page 1 Karttahuoneen karttavalikoima 2009 16.11.2009 * tuote on kirja Hallwag Distoguide tiekartat 978-3-8283-0033-0 Alankomaat 1:200 000 978-3-8283-0005-7 Australia 1:4 milj.

Lisätiedot

1991 vp - HE 93. lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1991 vp - HE 93. lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1991 vp - HE 93 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulkomaanedustuksen virkamiesten puolisoille maksettavasta erityiskorvauksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2007 Julkaistu Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 2007 N:o 39 40 SISÄLLYS N:o Sivu 39 Laki Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 1995 N:o

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 1995 N:o SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1995 Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 1995 N:o 1615 1621 SISÄLLYS N:o Sivu 1615 Laki Etelä-Afrikan kanssa tuloveroja ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

Hotel Price Index. Katsaus hotellihintojen kehitykseen: Syksy 2010

Hotel Price Index. Katsaus hotellihintojen kehitykseen: Syksy 2010 Hotel Price Index Katsaus hotellihintojen kehitykseen: Syksy 2010 Johdanto Hotels.comin Hotel Price Index (HPI ) on säännöllinen tutkimus hotellihinnoista merkittävimmissä matkakohteissa ympäri maailman.

Lisätiedot

Laki. sairausvakuutuslain muuttamisesta

Laki. sairausvakuutuslain muuttamisesta Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan sairausvakuutuslain (1224/2004) 12 luvun 11 :n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1640/2009, muutetaan 8 luvun 10 :n

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta /2012 Ulkoasiainministeriön asetus. ulkoasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta /2012 Ulkoasiainministeriön asetus. ulkoasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2012 805/2012 Ulkoasiainministeriön asetus ulkoasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2006 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2006 N:o 78 81 SISÄLLYS N:o Sivu 78 Laki Viron kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o 394 417 SISÄLLYS N:o Sivu 394 Laki Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisestä tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden täytäntöönpanoa

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2009 N:o 391 396. Laki. N:o 391

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2009 N:o 391 396. Laki. N:o 391 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2009 N:o 391 396 SISÄLLYS N:o Sivu 391 Laki rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain 9 :n muuttamisesta... 3429 392 Valtioneuvoston

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 852. Laki

SISÄLLYS. N:o 852. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 2002 N:o 852 858 SISÄLLYS N:o Sivu 852 Laki Kroatian kanssa tehdyn sijoitusten vastavuoroista edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen

Lisätiedot

Laki. rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain muuttamisesta

Laki. rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain muuttamisesta Laki rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain (577/2005) 25 e, 25 f, 26 a ja 27, 28 :n 1 momentin

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Laki ulosottolain 3 luvun 20 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 1995

SISÄLLYS. N:o Laki ulosottolain 3 luvun 20 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 1995 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1995 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä lokakuuta 1995 N:o 1175 1181 SISÄLLYS N:o Sivu 1175 Laki ulosottolain 3 luvun 20 :n muuttamisesta... 2791 1176 ulosottoasetuksen 7 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1. Laki

SISÄLLYS. N:o 1. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä tammikuuta 2002 N:o 1 7 SISÄLLYS N:o Sivu 1 Laki Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, Euroopan yhteisöjen perustamissopimusten ja niihin liittyvien

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 940. Laki. Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain 6 ja 10 :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 940. Laki. Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain 6 ja 10 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 2002 N:o 940 953 SISÄLLYS N:o Sivu 940 Laki Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 142. Laki. rikoslain 17 luvun muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä helmikuuta 2003

SISÄLLYS. N:o 142. Laki. rikoslain 17 luvun muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä helmikuuta 2003 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä helmikuuta 2003 N:o 142 153 SISÄLLYS N:o Sivu 142 Laki rikoslain 17 luvun muuttamisesta... 321 143 Laki tapaturmavakuutuslain 15 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1292. Laki. autoverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 1292. Laki. autoverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2007 N:o 1292 1298 SISÄLLYS N:o Sivu 1292 Laki autoverolain muuttamisesta... 5051 1293 Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 429. Laki. Merenkulkulaitoksesta annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 2 päivänä kesäkuuta 2006

SISÄLLYS. N:o 429. Laki. Merenkulkulaitoksesta annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 2 päivänä kesäkuuta 2006 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä kesäkuuta 2006 N:o 429 435 SISÄLLYS N:o Sivu 429 Laki Merenkulkulaitoksesta annetun lain muuttamisesta... 1285 430 Laki öljysuojarahastosta annetun

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 833. Laki. Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 833. Laki. Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 2002 N:o 833 839 SISÄLLYS N:o Sivu 833 Laki Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602 SISÄLLYS N:o Sivu 597 Laki Kreikan kanssa lahjana saadun kiinteän omaisuuden vapauttamisesta lahjaverosta eräissä tapauksissa

Lisätiedot

HE 13/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 13/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 13/2000 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rintamasotilaseläkelain 9 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan pienituloisten rintamaveteraanien taloudellisen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA SISÄLLYS

SÄÄDÖSKOKOELMA SISÄLLYS SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2004 N:o 766 771 SISÄLLYS N:o Sivu 766 Laki lukiolain muuttamisesta... 2159 767 Laki tiedon saannista, yleisön osallistumisoikeudesta

Lisätiedot

TIEDOTUSLEHTI MERENKULKUHALLITUKSEN Helsinki No 9/75 MERISELITYKSEN ANTAMINEN ULKOMAILLA

TIEDOTUSLEHTI MERENKULKUHALLITUKSEN Helsinki No 9/75 MERISELITYKSEN ANTAMINEN ULKOMAILLA MERENKULKUHALLTUKSEN TEDOTUSLEHT 24.3.1975 Helsinki No 9/75 MERSELTYKSEN ANTAMNEN ULKOMALLA Merilain 58 :n mukaan ovat Tanskan, Norjan ja Ruotsin konsulit (edustustot) oikeutettuja ottamaan vastaan meriselityksiä

Lisätiedot

SISÄLLYS. koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoittamisesta N:o 253.

SISÄLLYS. koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoittamisesta N:o 253. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2007 N:o 253 259 SISÄLLYS N:o Sivu 253 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Laki. opintotukilain muuttamisesta

Laki. opintotukilain muuttamisesta EV 109/1999 vp - HE 73/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi opintotukilain ja asumistukilain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 7311999 vp laeiksi opintotukilain

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 85 93 SISÄLLYS N:o Sivu 85 Laki Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 781. Laki. valtion eläkerahastosta annetun lain 6 :n 2 momentin kumoamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 1998

SISÄLLYS. N:o 781. Laki. valtion eläkerahastosta annetun lain 6 :n 2 momentin kumoamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 1998 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 1998 N:o 781 788 SISÄLLYS N:o Sivu 781 Laki valtion eläkerahastosta annetun lain 6 :n 2 momentin kumoamisesta... 2159 782 Laki Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2010 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2010 N:o 909 918. Laki. N:o 909. työntekijän eläkelain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2010 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2010 N:o 909 918. Laki. N:o 909. työntekijän eläkelain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2010 N:o 909 918 SISÄLLYS N:o Sivu 909 työntekijän eläkelain muuttamisesta... 2929 910 työntekijän eläkelain voimaanpanolain 10 :n

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2002 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 2002 N:o 96 98 SISÄLLYS N:o Sivu 96 Laki Pohjoismaiden välillä valtioiden eläkejärjestelmien

Lisätiedot

Hotel Price Index. Katsaus hotellihintojen kehitykseen vuonna 2010

Hotel Price Index. Katsaus hotellihintojen kehitykseen vuonna 2010 Hotel Price Index TM Katsaus hotellihintojen kehitykseen 2010 Johdanto Hotels.comin Hotel Price Index TM (HPI ) on säännöllinen tutkimus hotellihinnoista merkittävimmissä matkakohteissa ympäri maailman.

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 748. Laki

SISÄLLYS. N:o 748. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 1999 N:o 748 752 SISÄLLYS N:o Sivu 748 Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2008 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2008 N:o 126 127 SISÄLLYS N:o Sivu 126 Laki Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 298. Laki. rikoslain 37 luvun 12 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 2000

SISÄLLYS. N:o 298. Laki. rikoslain 37 luvun 12 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 2000 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä maaliskuuta 2000 N:o 298 308 SISÄLLYS N:o Sivu 298 Laki rikoslain 37 luvun 12 :n muuttamisesta... 795 299 Laki kunnan kiinteistöinsinööristä

Lisätiedot