SISÄLLYS. N:o 853. Laki. ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 29 päivänä syyskuuta 2006

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYS. N:o 853. Laki. ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 29 päivänä syyskuuta 2006"

Transkriptio

1 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä syyskuuta 2006 N:o SISÄLLYS N:o Sivu 853 Laki ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain muuttamisesta Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista N:o 853 Laki ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 29 päivänä syyskuuta 2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan ulkomaanedustuksen korvauksista 29 päivänä kesäkuuta 2006 annetun lain (596/2006) 7 :n 2 momentti, 10 :n 1, 2 ja 4 momentti ja 12 :n 3 momentti sekä lisätään 6 :ään uusi 3 momentti ja 10 :ään uusi 2 4 momentti, jolloin muutettu 2 ja 4 momentti sekä nykyinen 3 momentti siirtyvät 5 7 momentiksi, seuraavasti: 6 Varustautumiskorvaus Tarkemmat säännökset varustautumiskorvauksen määristä ja määräytymisestä annetaan ulkoasiainministeriön asetuksella. 7 Muuttokorvaus Muuttokorvauksen suuruus määräytyy virkamiehen virkanimikkeen tai tehtävän vaatimusten samoin kuin virkamiehen mukana seuraavien perheenjäsenten lukumäärän sekä muutettavan matkan perusteella. Korvattavien muuttokuutioiden määristä sekä muuttokuutioiden ja -reittien korvausmääristä säädetään ulkoasiainministeriön asetuksella. 10 Matkakorvaukset Virkamiehellä on oikeus saada korvaus asiaankuuluvista virkamiehen ja hänen mukanaan seuraavien perheenjäsenten muuttomatkoista ja Suomeen kohdistuvista kotilomamatkoista, virkamiehen ja asemamaan ulkopuolella asuvan perheenjäsenen tapaamismatkoista sekä lähisukulaisen kuolemantapauksen johdosta Suomeen tehdyistä matkoista aiheutuvista kohtuullisista kustannuksista. Oikeus korvaukseen edestakaisesta kotilomamatkasta on joka toinen vuosi, jos virkamiehen asemapaikka on Euroopassa, ja joka vuosi, jos virkamiehen asemapaikka on Euroopan ulkopuolella. Korvauksen edellytyksenä on lisäksi se, että virkamiehen toimikausi asemapaikalla on alkanut viimeistään korvausvuoden huhtikuun ensimmäisenä päivänä, sekä yhtäjaksoisesti Suomessa vietet- HE 139/2006 HaVM 15/2006 EV 101/

2 2438 N:o 853 tävä kohtuullinen vuosiloma- tai muu oleskelujakso, josta säädetään tarkemmin ulkoasiainministeriön asetuksella. Oikeutta korvaukseen ei ole, jos kotilomamatka alkaa alle neljä kuukautta ennen kuin virkamies tai mukana seuraava perheenjäsen muuttaa Suomeen tai jos kotilomamatka alkaa alle neljä kuukautta ennen kuin virkamiehen virkasuhde päättyy. Virkamies voi saada tapaamismatkakorvausta enintään kahdesta virkamiehen tai asemapaikan ulkopuolella asuvan perheenjäsenen edestakaisesta matkasta vuodessa. Tarkemmat säännökset korvattavista matkoista ja korvauksen määräytymisestä annetaan ulkoasiainministeriön asetuksella. Edellä 1 momentissa mainitulla lähisukulaisella tarkoitetaan tässä laissa lain 2 :ssä tarkoitettua perheenjäsentä, virkamiehen tai hänen puolisonsa vanhempaa taikka virkamiehen tai hänen puolisonsa huollettavana ollutta muuta kuin tämän lain 2 :n perusteella perheenjäseneksi katsottavaa lasta. Kuolemantapauksen johdosta tehdyn matkan korvattavia kustannuksia ovat virkamiehen, hänen puolisonsa tai muun mukana seuraavan perheenjäsenen matkakulut sen mukaan kuin ulkoasiainministeriön asetuksella tarkemmin säädetään. Oikeus matkakorvaukseen virkamiehen kuolemantapauksen johdosta on mukana seuranneella perheenjäsenellä. Oikeus korvaukseen on saman kuolemantapauksen yhteydessä enintään yhdestä edestakaisesta matkasta ja vain, jos virkamies tai mukana seuraava perheenjäsen ei saa korvausta yksityisesti ottamansa vakuutuksen perusteella. Virkamiehellä on oikeus saada korvaus asiaankuuluvista kotiapulaisen muuttomatkoista ja yhdestä vuosittaisesta Suomen ja asemapaikan välisestä edestakaisesta matkasta (kotiapulaisen kotilomamatka) aiheutuvista kohtuullisista kustannuksista, jos kotiapulaisen palvelussuhde kestää vähintään yhdeksän kuukautta. Edellytyksenä kotiapulaisen kotilomamatkan korvaamiselle on lisäksi, että kyseisen kalenterivuoden aikana ei korvata kotiapulaisen muuttomatkaa ja että kotiapulaisen palvelussuhde jatkuu seuraavalle kalenterivuodelle. Kotiapulaisen kotilomamatkan korvauksen edellytyksenä on lisäksi, että kotiapulainen oleskelee matkallaan Suomessa yhtäjaksoisesti kohtuullisen ajan, josta säädetään tarkemmin ulkoasiainministeriön asetuksella. Edellä 1 5 momentissa tarkoitettuihin korvauksiin ja 6 momentissa tarkoitettuihin päivärahoihin noudatetaan soveltuvin osin valtion matkustussääntöä sen mukaan kuin ulkoasiainministeriön asetuksella tarkemmin säädetään. 12 Olosuhdekorvaus Korvaukseen oikeuttavista asemapaikoista sekä korvauksen suuruudesta säädetään ulkoasiainministeriön asetuksella. Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta Helsingissä 29 päivänä syyskuuta 2006 Tasavallan Presidentti TARJA HALONEN Ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja

3 2439 N:o 854 Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista Annettu Helsingissä 29 päivänä syyskuuta 2006 Ulkoasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään ulkomaanedustuksen korvauksista 29 päivänä kesäkuuta 2006 annetun lain (596/2006) nojalla: 1 luku Paikalliskorotus 1 Paikalliskorotuksen perusarvot, virkanimikkeiden rinnastukset ja asemapaikkojen kalleuskertoimet Paikalliskorotuksen perusarvot, virkanimikkeiden rinnastukset ja asemapaikkojen kalleuskertoimet ovat tämän asetuksen liitteinä Puoliso- ja lapsikorotus Paikalliskorotuksen puolisokorotus on 20 prosenttia edustuston päällikön (vaativuustaso 1 3) paikalliskorotuksesta liitteen 1 ensimmäisen taulukon kuuden ensimmäisen rivin viroissa sekä palkkausryhmissä I VI ja 20 prosenttia väliaikaisen asiainhoitajan paikalliskorotuksesta muussa tapauksessa. Paikalliskorotuksen lapsikorotus on 12,5 prosenttia avustajan paikalliskorotuksesta. 3 Edustuston päällikön sijaisen paikalliskorotus Kun virkamies on määrätty edustuston päällikön sijaiseksi tai väliaikaiseksi edustuston johtavaksi virkamieheksi, hänen paikalliskorotukseensa maksetaan tältä ajalta lisäys, jonka suuruus on 25 prosenttia asemapaikalla maksettavasta edustuston päällikön (vaativuustaso 4 6) paikalliskorotuksesta. 4 Paikallis-, puoliso- ja lapsikorotuksen maksaminen Puolisokorotusta maksetaan siitä lukien, kun puoliso on virkamiehen toimikauden alkaessa tai sen jälkeen saapunut asemapaikalle. Jos puoliso on väliaikaisesti poissa asemapaikalta, ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain (596/2006) 4 :n 5 momentissa tarkoitettu vuoden määräaika alkaa siitä päivästä, kun puoliso on muuttanut virkamiehen Suomesta ulkomaanedustukseen tapahtuvan siirron yhteydessä tai sen jälkeen pysyvästi asemapaikkaan. Väliaikaisena poissaolona ei pidetä aikaa, jonka puoliso on virkamiehen mukana virkamatkalla tai itse edustuston tai ulkoasiainministeriön määräämällä virkamatkalla. Jos puoliso muuttaa pois asemapaikalta tai puolisot muuttavat asumaan erilleen, lopetetaan puolisokorotuksen maksaminen muuttoa seuraavan kuukauden alusta. Puolison katsotaan muuttaneen pois asemapaikalta jo siitä hetkestä, jona puoliso poistuu asemapaikasta

4 2440 N:o 854 vuosiloman tai muun syyn vuoksi eikä enää palaa asemapaikalle. Paikalliskorotus maksetaan kultakin kalenterikuukaudelta sen 15 päivänä. Jos paikalliskorotus maksetaan vajaalta kalenterikuukaudelta, lasketaan kalenteripäivän paikalliskorotus jakamalla kuukauden paikalliskorotus kyseisen kuukauden kalenteripäivien lukumäärällä. 2 luku Varustautumiskorvaus 5 Varustautumiskorvaus Virkamiehen tehtävän asettamien vaatimusten perusteella määritellyt varustautumiskorvausten määrät ovat tämän asetuksen liitteenä 4. Korvausta maksetaan tästä määrästä: 1) 100 prosenttia, jos virkamies määrätään ulkomaanedustukseen ensimmäisen kerran tai jos virkamies määrätään ensimmäisen kerran diplomaattisen edustuston tai lähetetyn pääkonsulin johtaman pääkonsulaatin päällikön tehtävään; 2) 75 prosenttia, jos edellisestä korvaukseen oikeuttaneesta siirtopäivästä on kulunut seitsemän vuotta; 3) 50 prosenttia, jos edellisestä korvaukseen oikeuttaneesta siirtopäivästä on kulunut viisi vuotta; ja 4) 30 prosenttia, jos edellisestä korvaukseen oikeuttaneesta siirtopäivästä on kulunut kolme vuotta. Edellä 1 momentissa säädettyä korvausta korotetaan 20 prosentilla, jos puoliso seuraa mukana, ja 10 prosentilla jokaisesta mukana seuraavasta lapsesta. Korotus maksetaan, jos perheenjäsen muuttaa virkamiehen asemapaikalle kuuden kuukauden kuluessa virkamiehen toimikauden alkamisesta ja asuu väliaikaista poissaoloa lukuunottamatta samassa taloudessa virkamiehen kanssa yli vuoden ajan. Korvausta voidaan maksaa 1 momentissa säädetystä poiketen, jos virkamiehen tehtävät muuttuvat olennaisesti entistä vaativammiksi. 6 Varustautumiskorvauksen maksaminen Varustautumiskorvaus maksetaan aikaisintaan neljä kuukautta ennen ulkomaanedustuksen toimikauden alkamista. Puolison tai lapsen osuus varustautumiskorvauksista maksetaan kuitenkin aikaisintaan neljä kuukautta ennen puolison tai lapsen muuttamista asemapaikalle. 3 luku Muuttokorvaus 7 Muuttokorvaus Muuttokorvauksen suuruus määräytyy kuljetuskustannusten, pakkauksen, purkauksen, vakuutuksen ja välivarastoinnin perusteella ottaen huomioon virkamiehen tehtävän asettamat vaatimukset ja mukana seuraavat perheenjäsenet. Korvausten perusteena olevat muuttokuutioiden enimmäismäärät ovat tämän asetuksen liitteenä 5. Mukana seuraava puoliso korottaa muuttokorvaukseen oikeuttavien muuttokuutioiden määrää 7 kuutiometrillä ja jokainen mukana seuraava lapsi 5 kuutiometrillä. Määräaikaisen avustajan korvausten perusteena oleva muuttokuutioiden enimmäismäärä on 8 kuutiometriä, jos määräaikaisen avustajan toimikausi asemapaikassa jatkuu alle yhden vuoden ajan. Asemapaikalla olevaan kokonaan tai osittain kalustettuun asuntoon muutettaessa ja virkamiehen alle yhden vuoden kestävän toimikauden muuttokorvauksesta määrää ulkoasiainministeriö. Asemapaikan sisällä tapahtuvat muutot korvataan esitettyjä tositteita vastaan. Muutto-oikeuden ja muuttoreitin mukaiset muuttokorvausmäärät ovat tämän asetuksen liitteenä 6. 8 Muuttokorvauksen maksaminen Muuttokorvaus maksetaan aikaisintaan

5 N:o neljä kuukautta ennen siirtopäivää. Puolison tai lapsen osuus muuttokorvauksesta maksetaan kuitenkin aikaisintaan neljä kuukautta ennen puolison tai lapsen muuttamista asemapaikalle tai asemapaikalta. 4 luku Asuntokorvaus 9 Asumiskustannukset Asuntokorvauksen perusteena oleviin asumiskustannuksiin luetaan asunnon vuokra, lämmitys-, vesi-, kaasu- ja sähkömaksut, puhelimen asennus- ja perusmaksut, asuntoon kuuluvan autotallin maksu sekä muut virkamiehen asumiseen välittömästi liittyvät välttämättömät asumiskustannukset. Jos virkamiehellä on käytettävissään autotalli, autotallipaikka tai katettu autopaikka, häneltä peritään 35 euroa kuukaudessa. 10 Asuntokorvaus väliaikaisesta asumisesta Asuntokorvauksena maksetaan väliaikaisesta hotelli- tai muusta asumisesta aiheutuvat välttämättömät asumiskustannukset silloin, kun tämän asuntokorvaukseen oikeuttava asunto ei vielä ole virkamiehen käytettävissä. 5 luku Koulutuskorvaus 11 Koulutuskorvaus Koulutuskorvauksena maksetaan koulun kirjoittautumis-, lukukausi-, oppilasvakuutusja koulukuljetusmaksut sekä muut välttämättömät kustannukset. Perusopetuksessa tarvittavan oppimateriaalin hankintaa varten virkamiehelle maksetaan ulkomaanedustuksen korvauksista säädetyn lain (596/2006) voimaantuloa seuraavan lukuvuoden alusta kutakin lasta kohden 250 euroa lukuvuodessa, jos oppimateriaalikustannukset eivät sisälly lukukausimaksuun. Lukio- tai ammatillisesta perusopetuksesta aiheutuvat kustannukset maksetaan, jos lapsi ei ole suorittanut suomalaisen koulujärjestelmän mukaista lukion tai ammatillisen oppilaitoksen oppimäärää. Virkamieheltä peritään ulkomaanedustuksen korvauksista säädetyn lain (596/2006) voimaantuloa seuraavan lukuvuoden alusta 250 euroa lukuvuodessa, jos oppikirjat sisältyvät oppilaitoksen lukukausimaksuun. Suomessa koulua käyvän ja ministeriön hyväksymässä asuntolassa asuvan lapsen koulutuskorvauksena maksetaan 85 prosenttia asuntolapalvelusta maksettavasta määrästä, kuitenkin enintään euroa kuukaudessa koulun lukuvuoden ajan. Suomessa sijaitsevan oppilaitoksen yhteydessä olevassa oppilasasuntolassa asuvan lapsen koulutuskorvauksena maksetaan asuntolan täysihoitomaksu, kuitenkin koulun lukuvuoden ajalta enintään 480 euroa kuukaudessa. Kolmannessa maassa koulua käyvän lapsen koulutuskorvauksena maksetaan sisäoppilaitosmaksut mukaan lukien koulun lukuvuoden ajalta enintään 480 euroa kuukaudessa. 6 luku Matkakorvaukset 12 Muuttomatkakorvaus Muualta kuin Suomesta tai asemapaikalta sekä muualle kuin Suomeen tai asemapaikalle muutettaessa voidaan muuttomatkakorvaus maksaa enintään sen suuruisena, mitä asemapaikan ja Suomen välisestä muuttomatkasta olisi maksettu. Korvaukset maksetaan virkamiehen tekemän matkalaskun perusteella ja esitettyjä tositteita vastaan. 13 Kotilomamatkakorvaus Virkamiehen ja mukana seuraavan perheenjäsenen edestakaisesta matkasta virkamiehen asemapaikalta Suomeen aiheutuneista

6 2442 N:o 854 kustannuksista maksetaan virkamiehelle kotilomamatkakorvaus valtion matkustussäännön mukaisesti kuitenkin niin, että päivärahoja ei makseta eikä Suomessa oleskelusta aiheutuvia muitakaan kustannuksia korvata. Korvauksen maksamisen edellytyksenä on lisäksi, että virkamies korvausvuoden toukokuun ja seuraavan vuoden huhtikuun lopun välisenä aikana viettää kotilomamatkallaan varsinaisesta vuosilomastaan yhtäjaksoisesti vähintään 12 arkipäivää Suomessa. Mukana seuraavan perheenjäsenen ja kotiapulaisen matkasta maksettavan korvauksen edellytyksenä on vastaavasti, että hän korvausvuoden toukokuun ja seuraavan vuoden huhtikuun lopun välisenä aikana matkallaan oleskelee yhtäjaksoisesti vähintään 12 arkipäivää Suomessa. 14 Tapaamismatkakorvaus Perheenjäsenen edestakaisesta tapaamismatkasta perheenjäsenen pysyvältä asuinpaikalta virkamiehen asemapaikalle tai Helsinkiin taikka virkamiehen matkasta asemapaikalta perheenjäsenen pysyvälle asuinpaikalle aiheutuneista matkakuluista maksetaan virkamiehelle korvaus. Korvaus maksetaan enintään kahdesta edestakaisesta matkasta vuodessa. Jos puolisot on virkamiehinä määrätty eri asemapaikoille, heillä on oikeus yhteensä enintään kahteen edestakaiseen matkaan vuodessa. Jos virkamies käyttää tapaamismatkan perheenjäsenen tai perheenjäsenten sijasta, hänellä on oikeus yhteensä enintään kahteen tapaamismatkaan vuodessa. Virkamiehellä tai perheenjäsenellä on oikeus enintään yhteen edestakaiseen matkaan sinä vuonna, jolloin virkamies muuttaa Suomesta tai Suomeen taikka perheenjäsen asemapaikalle tai asemapaikalta. 15 Kuolemantapauksen johdosta maksettava matkakorvaus Virkamiehelle maksetaan edestakaisesta matkasta asemapaikalta Helsinkiin aiheutuneista kustannuksista: 1) virkamiehen ja mukana seuraavan perheenjäsenen matkakulut, jos perheenjäsen on kuollut; 2) mukana seuraavan perheenjäsenen matkakulut, jos virkamies on kuollut; 3) virkamiehen ja mukana seuraavan puolison matkakulut, jos virkamiehen tai puolison vanhempi on kuollut; 4) virkamiehen matkakulut, jos virkamiehen huollettavana ollut muu kuin 1 kohdassa tarkoitettu virkamiehen lapsi on kuollut; ja 5) puolison matkakulut, jos puolison huollettavana ollut muu kuin edellä 1 kohdassa tarkoitettu puolison lapsi on kuollut. 16 Kotiapulaisen matkakorvaukset Virkamiehelle maksetaan kotiapulaisen muuttomatkasta Suomesta asemapaikalle, asemapaikalta toiselle tai asemapaikalta Suomeen aiheutuneet matkakulut ja enintään 20 kilogrammaa painavan muuttotavaran kuljetuskustannukset saattamattomana matkatavarana. 7 luku Muut korvaukset 17 Edustuskorvaus Virkatehtävänä järjestetystä edustustilaisuudesta maksettavat edustuskorvausten yksikköhinnat ovat tämän asetuksen liitteessä Olosuhdekorvaus Olosuhdekorvausta maksetaan niissä asemapaikoissa, joille on tämän asetuksen liitteessä 8 vahvistettu olosuhdeluokitus ja korvausmäärät. Korvausta korotetaan 50 prosentilla, jos puoliso seuraa mukana ja 25 prosentilla jokaisesta mukana seuraavasta lapsesta. Olosuhdekorvauksen maksamisessa nouda-

7 N:o tetaan soveltuvin osin mitä tässä asetuksessa säädetään paikalliskorotuksen maksamisesta. 8 luku Erinäiset säännökset 19 Korvaukset samaan asemapaikkaan määrätyille puolisoille Kun ulkoasiainhallinnon virkamiehinä tai virkamiehenä ja lähetettynä työsopimussuhteisena työntekijänä työskentelevät puolisot on määrätty samaan asemapaikkaan, maksetaan paikalliskorotus ja olosuhdekorvaus 12,5 prosentilla alennettuna. 20 Korvausten maksuvaluutta Ulkoasiainministeriö päättää, missä valuutassa korvaukset maksetaan. 21 Korvausmäärien tarkistus Tässä asetuksessa vahvistetut korvausten määrät ja päätöksen liitteenä olevat taulukot tarkistetaan tarvittaessa muuttuneita olosuhteita vastaaviksi 22 Ulkomaanedustuksen korvauslautakunta Lautakunnassa on kahdeksan jäsentä, joista neljä edustaa ulkoasiainministeriötä, kaksi valtiovarainministeriötä ja kaksi ulkoasiainministeriön henkilöstöä. Kullekin jäsenelle määrätään henkilökohtainen varajäsen. Yksi ulkoasiainministeriötä edustava jäsen toimii lautakunnan puheenjohtajana. Lautakunnan sihteereinä toimivat ulkoasiainministeriön määräämät virkamiehet. Lautakunnassa voi olla pysyviä asiantuntijoita. 23 Ratkaisuvalta Edustusto ratkaisee asunnon valintaan, asuntokorvauksen maksamiseen, kotilomamatkoihin, tapaamismatkoihin, muihin kuin omalla autolla tehtyihin muuttomatkoihin sekä edustuskorvauksiin liittyvät asiat. 24 Voimaantulo Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta Helsingissä 29 päivänä syyskuuta 2006 Ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja Osastopäällikkö Ulla Väistö

8 2444 N:o 854 Liite 1 Paikalliskorotusten perusarvot toistaiseksi olevassa virkasuhteessa Virkanimike tai tehtävä Perusarvo euroa vuodessa Edustuston päällikkö (vaativuustasot 1-3) Edustuston päällikkö (vaativuustasot 4-6) Väliaikainen asiainhoitaja, II-virkamies isossa edustustossa (Berliini, EU-edustusto, Geneve, Lontoo, Moskova, NATO-edustusto, Pariisi, Peking, Tallinna, Tokio, Tukholma, Washington, YK-edustusto) Muu ulkoasiainneuvos, lähetystöneuvos Ulkoasiainsihteeri, hallinnollinen ulkoasiainsihteeri Avustaja, hallinnollinen avustaja Osastosihteeri Muut Paikalliskorotuksen perusarvot määräaikaisessa virkasuhteessa Virkanimike tai tehtävä Palkkausryhmä Perusarvo euroa vuodessa Erityisasiantuntija, rajavalvonta-asiantuntija, I lehdistövirkamies Erityisasiantuntija, rajavalvonta-asiantuntija, II lehdistövirkamies Erityisasiantuntija, rajavalvonta-asiantuntija, III lehdistövirkamies Erityisasiantuntija, rajavalvonta-asiantuntija, IV lehdistövirkamies Erityisasiantuntija, rajavalvonta-asiantuntija, V lehdistövirkamies Erityisasiantuntija, rajavalvonta-asiantuntija, lehdistövirkamies VI 6 700

9 N:o Liite 2 Virkanimikkeiden rinnastukset Sovellettava virkanimike Ulkoasiainneuvos Virkanimike Kiinteistöjohtaja, neuvotteleva virkamies, talousjohtaja, tietohallintojohtaja Lähetystöneuvos Ulkoasiainsihteeri Hallinnollinen ulkoasiainsihteeri Apulaispääsihteeri, atk-päällikkö, erikoistutkija, kaupallinen neuvos, koulutuspäällikkö, lainsäädäntöneuvos, laskentapäällikkö, puolustuspolitiikan erityisasiantuntija, pääsihteeri, taloussihteeri, tietotekniikkapäällikkö, turvallisuuspäällikkö, ylitarkastaja Informaatikko, kaupallinen sihteeri, kielenkääntäjä, kirjastonhoitaja, koulutussuunnittelija, lainsäädäntösihteeri, lakimies, taloussuunnittelija, tarkastaja, tiedottaja, tietoliikenneasiantuntija, tutkija, tutkimussihteeri, ylikielenkääntäjä, ylireviisori Kamreeri, reviisori Hallinnollinen avustaja Aluetiedottaja, Arkistonhoitaja, hankintasihteeri, henkilöstösihteeri, laskentasihteeri, pääkirjanpitäjä, ylivirastomestari Osastosihteeri Toimistosihteeri Arkistosihteeri, EU-neuvoja, kirjastoamanuenssi, kurssisihteeri, projektiavustaja Kirjanpitäjä, kirjaaja, puhelunvälittäjä, verkkosihteeri, viestityssihteeri

10 2446 N:o 854 ULKOMAANEDUSTUKSEN ASEMAPAIKKOJEN KALLEUS- KERTOIMET LUKIEN Liite 3 Asemapaikka Kerroin Oslo 1,350 Reykjavik Soul Tokio 1,300 Moskova 1,250 Kööpenhamina 1,200 Abuja 1,150 Bern Geneve Murmansk Petroskoi Pietari Göteborg 1,100 Lontoo New York Ottawa Pariisi Tukholma Wien Ankara 1,050 Berliini Bryssel Dublin Haag Hampuri Hongkong Los Angeles Lusaka Luxemburg Rooma Strasbourg Washington Ateena 1,000 Brasiilia Canberra Kiova Lissabon Madrid Peking Praha Rabat

11 Ramallah Shanghai Sydney Tel Aviv Zagreb Beograd 0,950 Jakarta Kabul Kanton Las Palmas Lima Mexico Nikosia Singapore Tallinna Varsova Abu Dhabi 0,900 Alger Bratislava Bukarest Damaskus Ljubljana Maputo Nairobi Riika Santiago de Chile Sofia Teheran Vilna Addis Abeba 0,850 Bangkok Budapest Caracas New Delhi Riad Tunis Windhoek Hanoi 0,800 Kairo Katmandu Kuala Lumpur Managua Manila Pretoria Buenos Aires 0,750 Dar es Salaam Islamabad N:o

12 2448 N:o 854 Liite 4 Varustautumiskorvausten määrät Virkanimike tai tehtävä Varustautumiskorvaus euroa Edustuston päällikkö Väliaikainen asiainhoitaja, II-virkamies isossa edustustossa (Berliini, NATOedustusto, EU-edustusto, Geneve, Lontoo, Moskova, Pariisi, Peking, Tallinna, Tokio, Tukholma, Washington, YK-edustusto) Muu ulkoasiainneuvos, lähetystöneuvos, I palkkausryhmän erityisasiantuntija, rajavalvonta-asiantuntija ja lehdistövirkamies Ulkoasiainsihteeri, avustaja, II tai III palkkausryhmän erityisasiantuntija, rajavalvonta-asiantuntija ja lehdistövirkamies Hallinnollinen ulkoasiainsihteeri, hallinnollinen avustaja, osastosihteeri ja IV - VI palkkausryhmän erityisasiantuntija, rajavalvonta-asiantuntija ja lehdistövirkamies Muut 4 460

13 N:o Liite 5 Muuttokuutioiden enimmäismäärät Virkanimike tai tehtävä Muuttokuutioiden enimmäismäärä m 3 Edustuston päällikkö 30 Väliaikainen asiainhoitaja, II-virkamies isoissa edustustoissa (Berliini, EU-edustusto, Geneve, Lontoo, Moskova, NATO-edustusto, Pariisi, Peking, Tallinna, Tokio, Tukholma, Washington, YK-edustusto) 40 Muu ulkoasiainneuvos, lähetystöneuvos, I palkkausryhmän erityisasiantuntija, rajavalvonta-asiantuntija ja lehdistövirkamies 35 Ulkoasiainsihteeri, avustaja, II tai III palkkausryhmän erityisasiantuntija, rajavalvonta-asiantuntija ja lehdistövirkamies 30 Hallinnollinen ulkoasiainsihteeri, hallinnollinen avustaja, osastosihteeri, IV-VI palkkausryhmän erityisasiantuntija, rajavalvonta-asiantuntija ja lehdistövirkamies 25 Muut 20

14 2450 N:o 854 Muuttokorvausmäärät ja muuttoreitit Liite 6 Liite 6 Muuttokorvaus muutto-oikeuden ja muuttoreitin mukaan Muuttokorvaus reittiryhmittäin Muutto-oikeus m A B C D E F Muuttoreitit Mistä Mihin Luokka Poikkeavat korvaukset Helsinki Riika, Tallinna, Tukholma A Göteborg, Hampuri, Kööpenhamina, Murmansk, Petroskoi, Pietari, Oslo, Vilna Berliini, Bern, Bratislava, Bryssel, Budapest, Geneve, Haag, Luxemburg, Moskova, Pariisi Praha, Strasbourg, Varsova Abu Dhabi, Ankara, Ateena, Bangkok, Beograd, Bukarest, Canberra, Dublin, Hanoi, Hongkong, Islamabad, Jakarta, Kabul, Kairo, Kanton, Katmandu, Kiova, Kuala Lumpur, Las Palmas, Lissabon, Ljubljana, Lontoo, Madrid, Manila, New Delhi, New York, Nikosia, Ottawa, Peking, Rabat, Ramallah, Riad, Rooma, Shanghai, Singapore, Sofia, Soul, Sydney, Teheran, Tel Aviv, Tokio, Tunis, Washington, Wien, Zagreb Abuja, Addis Abeba, Damaskus, Dar es Salaam, Los Angeles, Lusaka, Maputo, Nairobi, Pretoria, Reykjavik, Windhoek Brasiilia, Buenos Aires, Caracas, Lima, Managua, Mexico, Santiago de Chile B C D E F

15 N:o Mistä Mihin Luokka Poikkeavat korvaukset Pohjoismaat maan sisällä tai naapurimaat (< 500 km) A Riika, Tallinna, Tukja Baltian maat holma -> Helsinki A (Göteborg, alueen sisäiset (> 500 km), Kööpenhamina, Oslo, Keski- ja Länsi-Eurooppa B Göteborg, Kööpenhamina, Riika, Tallinna, Oslo, Vilna ->Helsinki B Tukholma, Vilna) Kaakkois-Eurooppa ja Länsi-Balkan, Välimeri C Pohjoismaat ja Aasia, Australia, Lähi-itä ja Turkki, Pohjois- Baltian maat -> Afrikka, Pohjois-Amerikka (paitsi Los Angeles), Pietari B D Itä-, Länsi- ja Etelä-Afrikka, Keski-ja Etelä-Amerikka Baltian maat -> Los Angeles, Reykjavik Kiova, Murmansk, E Moskova ja Petroskoi C Göteborg, Kööpenhamina, Oslo, Tukholma -> Reykjavik Helsinki, Kaakkois-Eurooppa ja Länsi-Balkan, Keski- Petroskoi, Moskova, ja Länsi-Eurooppa, Pohjois-Amerikka (paitsi Los Kiova D Angeles), Pohjoismaat ja Baltian maat, Venäjä ja Ukraina, Välimeri E Göteborg, Kööpenhamina Oslo, Tukholma -> Aasia, Australia, Itä-, Länsi- ja Etelä-Afrikka, Murmansk E Keski- ja Etelä-Amerikka, Lähi-itä ja Turkki, Los Angeles, Pohjois-Afrikka F Keski- ja maan sisällä tai naapurimaat (< 500 km) A Hampuri -> Länsi-Eurooppa Helsinki B (Berliini, Bern, Bratislava, alueen sisällä (> 500 km), Kaakkois-Eurooppa Bryssel, Budapest, ja Länsi-Balkan, Pohjoismaat ja Baltian maat B Dublin, Lontoo, Dublin, Geneve, Wien -> Helsinki D Haag, Hampuri, Helsinki, Välimeri C Lontoo, Luxemburg, Pariisi, Praha, Aasia, Australia, Lähi-itä ja Turkki, Pohjois-Afrikka, Strasbourg, Pohjois-Amerikka (paitsi Los Angeles), Varsova, Wien) Venäjä (Pietari, Petroskoi, Moskova) ja Ukraina D Itä-, Länsi- ja Etelä-Afrikka, Keski- ja Etelä-Amerikka, Los Angeles Murmansk, Reykjavik E

16 2452 N:o 854 Mistä Mihin Luokka Poikkeavat korvaukset Välimeri (Ateena, Lissabon, Madrid, Nikosia, alueen sisäiset (> 500 km) B Rooma) Kaakkois-Eurooppa ja Länsi-Balkan, Keski- ja Länsi-Eurooppa, Pohjois-Afrikka, Pohjoismaat ja Baltian maat C Aasia, Australia, Helsinki, Itä-, Länsi- ja Etelä-Afrikka, Lähi-itä ja Turkki Pohjois-Amerikka (paitsi Los Angeles), Venäjä (Pietari, Petroskoi, Moskova) ja Ukraina Keski- ja Etelä-Amerikka, Los Angeles, Murmansk, Reykjavik D E Kaakkois-Eurooppa alueen sisäiset ja naapurimaat (< 500 km) A ja Länsi-Balkan (Beograd, Bukarest, alueen sisäiset (> 500 km), Keski- ja Länsi- Ljubljana, Sofia, Eurooppa B Zagreb) Pohjoismaat ja Baltian maat, Välimeri C Aasia, Australia, Helsinki, Lähi-itä ja Turkki, Pohjois-Afrikka, Pohjois-Amerikka (paitsi Los Angeles) Itä-, Länsi- ja Etelä-Afrikka, Keskija Etelä-Amerikka, Los Angeles Reykjavik, Venäjä ja Ukraina D E Pohjois-Afrikka alueen sisällä, Itä-, Länsi- ja Etelä-Afrikka, (Kairo, Las Palmas, Lähi-itä ja Turkki, Välimeri C Rabat, Tunis) Aasia, Australia, Helsinki, Keski- ja Länsi-Eurooppa, Kaakkois-Eurooppa ja Länsi-Balkan, Pohjoismaat ja Baltian maat D Pohjois-Amerikka (paitsi Los Angeles) Keski- ja Etelä-Amerikka, Los Angeles, Reykjavik, Venäjä ja Ukraina E F

17 N:o Mistä Mihin Luokka Poikkeavat korvaukset Lähi-itä ja alueen sisällä, Pohjois-Afrikka, Turkki Itä-, Länsi- ja Etelä-Afrikka C Damaskus -> (Abu Dhabi, Ankara, Helsinki E Damaskus, Kabul, Aasia, Australia, Helsinki, Kaakkois-Eurooppa ja Ramallah, Riad, Länsi-Balkan, Keski- ja Länsi-Eurooppa, Teheran, Tel Aviv) Pohjoismaat ja Baltian maat, Välimeri D Pohjois-Amerikka (paitsi Los Angeles) Keski- ja Etelä-Amerikka, Los Angeles, Reykjavik, Venäjä ja Ukraina E F Itä-, Länsi- ja alueen sisällä, Lähi-itä ja Turkki, Etelä-Afrikka Pohjois-Afrikka C (Abuja, Addis Abeba, Dar es Salaam, Aasia, Australia, Välimeri D Lusaka, Maputo, Nairobi, Pretoria, Helsinki, Kaakkois-Eurooppa ja Länsi-Balkan Windhoek) Keski- ja Länsi-Eurooppa, Pohjoismaat ja Baltian maat E Keski- ja Etelä-Amerikka, Pohjois-Amerikka (ml Los Angeles), Reykjavik, Venäjä ja Ukraina F Aasia alueen sisällä, Australia C (Bangkok, Hanoi, Hong Kong, Afrikka, Helsinki, Kaakkois-Eurooppa ja Länsi-Balkan, Islamabad, Jakarta, Keski- ja Etelä-Amerikka, Keski- ja Länsi-Eurooppa, Kanton, Katmandu, Los Angeles, Lähi-itä ja Turkki Kuala Lumpur, Pohjoismaat ja Baltian maat, Välimeri D Manila, New Delhi, Peking, Shanghai, Singapore, Soul, Pohjois-Amerikka (pl Los Angeles), Tokio) Venäjä ja Ukraina E Reykjavik F

18 2454 N:o 854 Mistä Mihin Luokka Poikkeavat korvaukset Australia alueen sisällä A (Canberra, Sydney) Aasia C Afrikka, Helsinki, Kaakkois-Eurooppa ja Länsi-Balkan, Keski- ja Etelä-Amerikka, Keski- ja Länsi-Eurooppa, Los Angeles, Lähi-itä ja Turkki Pohjoismaat ja Baltian maat, Välimeri D Pohjois-Amerikka (pl Los Angeles) E Reykjavik, Venäjä ja Ukraina F New York -> Pohjois-Amerikka alueen sisällä C Washington A (Los Angeles, Los Angeles -> Helsinki, New York, Ottawa, Helsinki, Kaakkois-Eurooppa ja Länsi-Balkan, Keski- ja Länsi- Washington) Keski- ja Länsi-Eurooppa, Pohjoismaat ja Eurooppa, Pohjois- Baltian maat, Välimeri D maat ja Baltia, Välimeri, Kaakkois- Australia, Aasia, Eurooppa ja Länsi- Lähi-itä ja Turkki, Pohjois-Afrikka, Reykjavik E Balkan E Itä-, Länsi- ja Etelä-Afrikka, Keski- ja Los Angeles -> Aasia, Etelä-Amerikka, Venäjä ja Ukraina F Australia D Los Angeles -> Reykjavik, Pohjois-Afrikka, Lähi-itä ja Turkki F Keski- ja Etelä- Etelä-Amerikan sisällä C Amerikka (Brasiilia, Buenos Aires, Keski-Amerikan sisällä C Caracas, Lima, Managua, Mexico, Santiago de Keski-Amerikasta Etelä-Amerikkaan D Chile) Aasia, Australia D Kaakkois-Eurooppa ja Länsi-Balkan, Keski- ja Länsi-Eurooppa, Pohjoismaat ja Baltian maat, Välimeri E Afrikka, Helsinki, Lähi-itä ja Turkki, Pohjois-Amerikka, Reykjavik, Venäjä ja Ukraina F

19 N:o Mistä Mihin Luokka Poikkeavat korvaukset Venäjä ja Ukraina (Kiova, Petroskoi, Venäjän sisällä A Pietari, Moskova Murmansk) Venäjä Ukraina Pietari, Petroskoi, Murmansk Helsinki Pietari Pohjoismaat ja Baltian maat B Moskova Helsinki Moskova, Murmansk, Petroskoi ja Kiova Baltian maat C Kiova, Moskova, Petroskoi Göteborg, Kööpenhamina, Oslo, Tukholma Venäjä (Pietari, Petroskoi, Keski- ja Länsi- Moskova) ja Ukraina Eurooppa, Välimeri Kiova Helsinki D Venäjä (Pietari, Petroskoi, Aasia, Kaakkois- Murmansk -> Keski- ja Moskova, Murmansk) ja Eurooppa ja Länsi- Länsi-Eurooppa, Ukraina Balkan, Reykjavik, E Göteborg, Kööpenhamina, Oslo, Tukholma, Venäjä ja Ukraina Afrikka, Australia, Keski- ja Välimeri E Etelä-Amerikka, Lähi-itä ja Turkki Pohjois-Amerikka F

20 2456 N:o 854 Liite 7 Edustuskorvausten yksikköhinnat Kotiedustamisen yksikköhinnat on määritelty lounaan, päivällisen, buffet-aterian ja cocktailvastaanoton lisäksi myös brunssille ja kevytlounaalle sekä pikkutarjoilulle kuten aamiainen, kahvitarjoilu tai drinkkitarjoilu. Lounaalle ja päivälliselle on määritelty kaksi korvauskategoriaa: normaali ja vaativa. Pääsääntönä on normaalin korvauskategorian mukainen korvaus. Vaativa kategoria hyväksytään korvausperusteeksi, jos tilaisuuden aihe ja vieraiden korkea asema asettavat tarjottavien ruokien ja juomien tasolle poikkeuksellisia vaatimuksia. Vaativan kategorian mukaista korvausta voidaan suorittaa tilaisuudesta, johon osallistuu korkeatasoisia, edustuston tehtävien kannalta tärkeitä vieraita (esim. valtionhallinnon, yritys- ja kulttuurielämän korkein johto). Tämä korvauskategoria koskee siten pääasiassa edustuston päälliköitä. Buffet-aterialle on myös määritelty kaksi korvauskategoriaa, joista korkeamman käyttö edellyttää sitä, että kaikki vieraat istuvat katetuissa pöydissä. Vastaanoton yksikkökorvaus suoritetaan täysimääräisenä vieraalle. Yksikkökorvaus alenee (% täydestä korvauksesta) vierasmäärän kasvaessa seuraavasti: 1) henkilöstä 80 % 2) henkilöstä 60 % 3) 301 tai enemmän 40 % Yksikköhinnat ovat kattohintoja. Tarjoilun taso tulee lähtökohtaisesti mitoittaa yksikköhinnan pohjana olevan ateriakategorian mukaisesti. Jos on tarkoituksenmukaista järjestää tilaisuus, jossa tarjoilu on vähäisempää, tulee käyttää yksikköhintaa alempaa velotusperustetta. Yksikköhinta on korvaus ruokien ja juomien hankkimisesta ja valmistamisesta, koristelun ja muun materiaalin hankkimisesta sekä yleiskuluista. Lisäksi voidaan korvata edustustyöohjeissa erikseen määritellyt kuluerät.

SISÄLLYS. N:o 1047. Laki. palvelujen tarjoamisesta annetun lain 7 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2010

SISÄLLYS. N:o 1047. Laki. palvelujen tarjoamisesta annetun lain 7 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2010 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2010 N:o 1047 1048 SISÄLLYS N:o Sivu 1047 Laki palvelujen tarjoamisesta annetun lain 7 :n muuttamisesta... 1048 Ulkoasiainministeriön

Lisätiedot

C Bukarest, Haag, Kiova, Ljubljana, Luxemburg, Minsk, Murmansk, Praha, Sofia, Varsova, Zagreb Abu Dhabi, Alger, Ankara, Ateena, Bangkok,

C Bukarest, Haag, Kiova, Ljubljana, Luxemburg, Minsk, Murmansk, Praha, Sofia, Varsova, Zagreb Abu Dhabi, Alger, Ankara, Ateena, Bangkok, 4 278/2011 Liite 6 Muuttokorvausmäärät ja muuttoreitit Muuttokorvaus muutto-oikeuden ja muuttoreitin mukaan: Muuttokorvaus reittiryhmittäin Muuttooikeus m 3 A 60-7 369 10 376 11 928 13 667 16 363 18 320

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 462. Tasavallan presidentin asetus

SISÄLLYS. N:o 462. Tasavallan presidentin asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2004 N:o 462 466 SISÄLLYS N:o Sivu 462 Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista annetun tasavallan

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2005 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2005 N:o 997 1006. Laki. N:o 997

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2005 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2005 N:o 997 1006. Laki. N:o 997 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2005 N:o 997 1006 SISÄLLYS N:o Sivu 997 Laki työnantajan kansaneläkemaksun suuruudesta vuonna 2006... 4593 998 Laki kansaneläkelain

Lisätiedot

Opintotukilaki 21.1.1994/65

Opintotukilaki 21.1.1994/65 Opintotukilaki 21.1.1994/65 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleiset säännökset 1 Soveltamisala Suomen kansalaiselle, joka harjoittaa Suomessa oppivelvollisuuden jälkeisiä, päätoimisia

Lisätiedot

RAJAVARTIOLAITOKSEN MUUTTO- JA SIIRTOKUSTANNUSTEN KORVAAMISTA KOSKEVA SOPIMUS

RAJAVARTIOLAITOKSEN MUUTTO- JA SIIRTOKUSTANNUSTEN KORVAAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 29.11.2002 TARKVES MUUTTOSOP (VM 4.3.2003) Päivitetty 1.3.2009 LIITE 4 1 ( 4 ) RAJAVARTIOLAITOKSEN MUUTTO- JA SIIRTOKUSTANNUSTEN KORVAAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 1 Soveltamisala 2 Yleistä Tämän sopimuksen määräyksiä

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1998 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä syyskuuta 1998 N:o 671 677. Elatusturvalaki. N:o 671

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1998 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä syyskuuta 1998 N:o 671 677. Elatusturvalaki. N:o 671 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä syyskuuta 1998 N:o 671 677 SISÄLLYS N:o Sivu 671 Elatusturvalaki... 1843 672 Elatusturva-asetus... 1850 673 Laki lapsen elatuksesta annetun lain

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1112. Laki. työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003 2009. annetun lain muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 1112. Laki. työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003 2009. annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2005 N:o 1112 1120 SISÄLLYS N:o Sivu 1112 Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003 2005

Lisätiedot

Valtion matkustussääntö

Valtion matkustussääntö Valtion matkustussääntö 2008 1a/2008 Valtion matkustussääntö 2008 1a/2008 Valtion työmarkkinalaitos Julkaisija: Valtiovarainministeriö Kustantaja: Edita Publishing Oy Tilaukset: Edita Publishing Oy PL

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1427. Laki. opintotukilain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2001

SISÄLLYS. N:o 1427. Laki. opintotukilain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1427 1432 SISÄLLYS N:o Sivu 1427 Laki opintotukilain muuttamisesta... 3941 1428 Laki sotilasavustuslain 10 a :n muuttamisesta...

Lisätiedot

PUOLUSTUSVOIMIEN MUUTTO- JA SIIRTOKUSTANNUSTEN KOR- VAAMISEN SOPIMUSMÄÄRÄYKSET JA SOVELTAMISOHJE (Tekninen koonnos ml. muutokset)

PUOLUSTUSVOIMIEN MUUTTO- JA SIIRTOKUSTANNUSTEN KOR- VAAMISEN SOPIMUSMÄÄRÄYKSET JA SOVELTAMISOHJE (Tekninen koonnos ml. muutokset) Puolustusministeriön muutto- ja siirtotyöryhmässä 22.10.2013 hyväksytty tekninen koonnos. PUOLUSTUSVOIMIEN MUUTTO- JA SIIRTOKUSTANNUSTEN KOR- VAAMISEN SOPIMUSMÄÄRÄYKSET JA SOVELTAMISOHJE (Tekninen koonnos

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1187. Laki. valtioneuvostosta annetun lain 6 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2004

SISÄLLYS. N:o 1187. Laki. valtioneuvostosta annetun lain 6 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2004 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2004 N:o 1187 1194 SISÄLLYS N:o Sivu 1187 Laki valtioneuvostosta annetun lain 6 :n muuttamisesta... 3203 1188 Laki valtion virkamieslain

Lisätiedot

Vaasan yliopisto Matkustusohjeet

Vaasan yliopisto Matkustusohjeet Vaasan yliopisto Matkustusohjeet 1. Valtion matkustussääntö... 2 1.1. Virkamatka... 2 1.2. Matkakustannukset ja matkan tekotapa... 2 2. Matkakustannusten alentamissopimukset... 3 2.1. Matkustus- ja majoitussopimukset...

Lisätiedot

SISÄLLYS. kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta... 102

SISÄLLYS. kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta... 102 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2005 N:o 28 33 SISÄLLYS N:o Sivu 28 Laki saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta... 89 29 Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta...

Lisätiedot

LIITE 2 MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET Matkustamiskustannusten korvaus

LIITE 2 MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET Matkustamiskustannusten korvaus LIITE 2 MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET Matkustamiskustannusten korvaus Liite 2. MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET 1.1.2010 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Yleistä 1 mom. Työtehtävien edellyttämästä matkasta (työmatkasta)

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 531. Laki. valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006

SISÄLLYS. N:o 531. Laki. valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2006 N:o 531 537 SISÄLLYS N:o Sivu 531 Laki valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta... 1577 532 Laki maaseudun kehittämiseen

Lisätiedot

Valtion matkustussääntö

Valtion matkustussääntö Valtion matkustussääntö 2015 1a/2015 Valtion matkustussääntö 2015 Valtiovarainministeriön julkaisuja 1a/2015 Valtio työnantajana 441 729 Painotuote VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023

Lisätiedot

5 Kalleusluokan mukainen euromääräinen palkka määräytyy opettajan pääasiallisen toimipisteen (oppilaitos, jossa eniten tunteja) mukaan.

5 Kalleusluokan mukainen euromääräinen palkka määräytyy opettajan pääasiallisen toimipisteen (oppilaitos, jossa eniten tunteja) mukaan. 1 YLEINEN OSA YLEINEN OSA I LUKU SOVELTAMINEN 1 (1) Soveltamisala Tätä työehtosopimusta (PTYOTES) sovelletaan Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisön ylläpitämän ammattikorkeakoulun, musiikkioppilaitoksen,

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1104. Laki. muutetaan aravavuokra-asuntojen ja aravavuokratalojen käytöstä, luovutuksesta ja omaksilunastamisesta

SISÄLLYS. N:o 1104. Laki. muutetaan aravavuokra-asuntojen ja aravavuokratalojen käytöstä, luovutuksesta ja omaksilunastamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2002 N:o 1104 1110 SISÄLLYS N:o Sivu 1104 Laki aravavuokra-asuntojen ja aravavuokratalojen käytöstä, luovutuksesta ja omaksilunastamisesta

Lisätiedot

RAHANKÄSITTELYPALVELUT-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 30.09.2011. Päivitetty sopimuskirja

RAHANKÄSITTELYPALVELUT-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 30.09.2011. Päivitetty sopimuskirja RAHANKÄSITTELYPALVELUT-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 30.09.2011 Päivitetty sopimuskirja Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry Palvelualojen ammattiliitto

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1240. Asetus ulkomailla hädänalaiseen asemaan joutuneelle Suomen kansalaiselle myönnettävästä taloudellisesta avustuksesta

SISÄLLYS. N:o 1240. Asetus ulkomailla hädänalaiseen asemaan joutuneelle Suomen kansalaiselle myönnettävästä taloudellisesta avustuksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1996 N:o 1240 1249 SISÄLLYS N:o Sivu 1240 Asetus ulkomailla hädänalaiseen asemaan joutuneelle Suomen kansalaiselle myönnettävästä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 496. Laki. euromääräisten maksujen pyöristämisestä annetun lain 1 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2002

SISÄLLYS. N:o 496. Laki. euromääräisten maksujen pyöristämisestä annetun lain 1 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2002 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 2002 N:o 496 503 SISÄLLYS N:o Sivu 496 Laki euromääräisten maksujen pyöristämisestä annetun lain 1 :n muuttamisesta... 3127 497 Laki

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 624. Laki. kotikuntalain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 9 päivänä heinäkuuta 2004

SISÄLLYS. N:o 624. Laki. kotikuntalain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 9 päivänä heinäkuuta 2004 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä heinäkuuta 2004 N:o 624 628 SISÄLLYS N:o Sivu 624 Laki kotikuntalain muuttamisesta... 1767 625 Laki eräiltä matkustaja-aluksilta saadusta merityötulosta

Lisätiedot

Kassan toimintaan sovelletaan näiden sääntöjen ohella vakuutuskassalakia (1164/92). Kassan toimintaa valvoo Vakuutusvalvontavirasto.

Kassan toimintaan sovelletaan näiden sääntöjen ohella vakuutuskassalakia (1164/92). Kassan toimintaa valvoo Vakuutusvalvontavirasto. 1 MUUSIKKOJEN SAIRAUSKASSAN SÄÄNNÖT 14.5.2012 YLEISET MÄÄRÄYKSET Vakuutuskassan nimi on Muusikkojen Sairauskassa. Kassan kotipaikka on Helsinki. 1 2 Kassan tarkoituksena on näissä säännöissä määriteltyjen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 932. Laki. ulosottokaaren 1 luvun 32 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2009

SISÄLLYS. N:o 932. Laki. ulosottokaaren 1 luvun 32 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2009 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2009 N:o 932 942 SISÄLLYS N:o Sivu 932 Laki ulosottokaaren 1 luvun 32 :n muuttamisesta... 4889 933 Laki luottotietolain muuttamisesta...

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 8 päivänä lokakuuta 2012. 540/2012 Oikeusministeriön päätös. yleisen asianajajayhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta

Julkaistu Helsingissä 8 päivänä lokakuuta 2012. 540/2012 Oikeusministeriön päätös. yleisen asianajajayhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 8 päivänä lokakuuta 2012 540/2012 Oikeusministeriön päätös yleisen asianajajayhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta Annettu Helsingissä 2 päivänä lokakuuta 2012

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 27.4.2015 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/848/00.00.00/2015 Valtion työmarkkinalaitos

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 27.4.2015 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/848/00.00.00/2015 Valtion työmarkkinalaitos VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 27.4.2015 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/848/00.00.00/2015 Valtion työmarkkinalaitos Sisältöalue Virkamiesten ja työntekijöiden palvelussuhdeasiat Vuosiloma

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 352. Laki. sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta

SISÄLLYS. N:o 352. Laki. sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2010 N:o 352 361 SISÄLLYS N:o Sivu 352 Laki sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön

Lisätiedot

KANSANEDUSTAJIEN PALKKAUS EU-MAISSA NORJASSA JA ISLANNISSA. Tanja Makkonen EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 3 / 2000

KANSANEDUSTAJIEN PALKKAUS EU-MAISSA NORJASSA JA ISLANNISSA. Tanja Makkonen EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 3 / 2000 KANSANEDUSTAJIEN PALKKAUS EU-MAISSA NORJASSA JA ISLANNISSA Tanja Makkonen EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 3 / 2000 Tanja Makkonen KANSANEDUSTAJIEN PALKKAUS EU-MAISSA NORJASSA JA ISLANNISSA Eduskunnan kanslian

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2000 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä elokuuta 2000 N:o 717 725. Laki. N:o 717. Eduskunnan kirjastosta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2000 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä elokuuta 2000 N:o 717 725. Laki. N:o 717. Eduskunnan kirjastosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä elokuuta 2000 N:o 717 725 SISÄLLYS N:o Sivu 717 Laki Eduskunnan kirjastosta... 1877 718 Laki arkistolain 1 :n muuttamisesta... 1879 719 Laki

Lisätiedot