Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta"

Transkriptio

1 Muistio 1 (6) LPO Kaisa Männistö ja Laura Sarlin LVM077:00/2014 Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Valtioneuvoston asetusta ajoneuvojen rekisteröinnistä (93/2007) ehdotetaan muutettavaksi. Asetusta muutettaisiin vastaamaan ajoneuvolain (1090/2002) 8 luvun ajoneuvojen rekisteröintiä koskevien säännösten muutoksia, jotka on tehty ajoneuvolain muuttamisesta annetulla lailla (176/2015). Asetuksella mahdollistettaisiin rekisteri-ilmoituksen tekeminen paperisten asiakirjojen lisäksi Liikenteen turvallisuusviraston myöntämällä varmenteella. Tämä laajentaisi mahdollisuuksia sähköiseen rekisteröintiin. Rekisteri-ilmoituksen tekemisestä tulisi myös entistä enemmän ilmoituksenvaraista. Yksi ajoneuvon omistaja voisi tehdä yksin rekisteri-ilmoituksen kaikissa tapauksissa, vaikka ajoneuvolla olisi useampia omistajia. Lisäksi asetuksesta poistettaisiin säännökset, joissa velvoitetaan palauttamaan rekisteröinnin suorittajalle liikennekäytöstä poistettujen ajoneuvojen rekisterikilvet. Asetuksella kumottaisiin voimassa olevan asetuksen 4a, 8, 19, 20 ja 49. Asetuksen säännöksiä, jotka koskevat rekisteröintitodistuksen antamista, mukana pitämistä ja katoamista, muutettaisiin ajoneuvolakiin tehtyjen muutosten huomioimiseksi. Asetusta muutettaisiin ajoneuvolain 60 :n, 64 :n, 66 :n, 66 a :n, 66 c :n ja 66 f :n nojalla. PERUSTELUT 1. Taustaa Laki ajoneuvolain muuttamisesta (176/2015) tulee voimaan 16 päivänä marraskuuta Laissa laajennetaan sähköisten palveluiden käyttömahdollisuuksia ajoneuvojen rekisteröintitoiminnassa. Ajoneuvon rekisteröinnin voi jatkossa hoitaa muutamaa poikkeuksellista tilannetta lukuun ottamatta kokonaan sähköisesti. Lisäksi laissa määritellään ajoneuvon omistajan sähköinen varmenne, jotta oikeutensa rekisteri-ilmoituksen tekemiseen voisi osoittaa muutoinkin kuin paperisilla rekisteröintitodistuksilla. Laissa ei enää myöskään edellytetä rekisteröintitodistuksen I osan mukana pitämistä ajoneuvossa kotimaan liikenteessä. Todistuksen I osaa ei enää anneta rekisteri-ilmoituksen tekemisen yhteydessä automaattisesti, vaan pyynnöstä. Liikenteen valvonnasta vastaavat viranomaiset tarkistavat rekisterin tiedot jatkossa sähköisistä tietojärjestelmistä. Raskaan liikenteen osalta velvollisuudesta pitää todistuksen I osaa mukana kotimaan liikenteessä luovutaan kuitenkin vasta siirtymäajan jälkeen Laista poistetaan lisäksi valtuus säätää valtioneuvoston asetuksella velvoitteesta palauttaa liikennekäytöstä poistettujen ajoneuvojen rekisterikilvet. 2. Ehdotetut muutokset 2. Määritelmät. Pykälän 1 momentin 2 kohtaa, jossa määritellään sopimusrekisteröijä, muutettaisiin viittaamalla uuden ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta annetun lain määritelmään. Momentin 3 kohtaan, jossa määritellään Liikenteen turvallisuusvirasto ja sopimusrekisteröijä rekisteröinnin suorittajiksi, tehtäisiin teknisluonteinen muutos. Momentin 19 kohta, jossa määritellään käyttövastaava, vastaisi sisällöllisesti voimassa olevaa 19 kohtaa, mutta sitä muutettaisiin korvaamalla piste puolipisteellä määritelmän lopussa uuden kohdan lisäämiseksi. Momenttiin lisättäisiin uusi 20 kohta, jossa määriteltäisiin varmenne. Varmenne olisi Liikenteen turvallisuusviraston ajoneuvon ennakkoilmoittajalle tai rekisteriin merkitylle omistajalle myöntämä ajoneuvon omistusoikeutta osoittava tunnus. Varmenne ei loisi omistusoikeutta. Varmenteen myöntämisestä säädetään ajoneuvolain muutetun 66 a :n 1 momentissa. 3. Rekisteri-ilmoituksen tekijä. Pykälän 1 momentin mukaan ajoneuvon omistaja voisi tehdä kaikkia asetuksen 2 :n 1 momentin 10 kohdassa tarkoitettuja rekisteri-ilmoituksia. Omistajalla olisi oikeus tehdä yksin Liikenne- ja viestintäministeriö Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Eteläesplanadi 16 (kirjaamo) PL Helsinki Valtioneuvosto

2 2 (6) kaikkia rekisteri-ilmoituksia silloinkin, kun ajoneuvolla on useita omistajia. Rekisteri-ilmoitus olisi luonteeltaan ilmoituksenvarainen. Rekisteri-ilmoituksen tekijä vastaisi siitä, että ilmoitus sisältäisi todellisuutta vastaavat tiedot. Rekisteri-ilmoituksen tekijä vastaisi muille omistajille rekisteri-ilmoituksen oikeellisuudesta. Pykälän 1 momentista poistettaisiin säännös jätteen kerääjän tai käsittelijän oikeudesta tehdä ajoneuvon lopullista poistoa koskeva ilmoitus. Kyse on velvollisuudesta, josta säädetään jätelain 59 :n 1 momentissa. Siihen viitataan myös ajoneuvolain muutetussa 64 :n 2 momentissa. Pykälän 2 momentin mukaan ajoneuvon haltija tekisi liikennekäyttöön ottoa, liikennekäytöstä poistoa, ajoneuvon käyttötarkoituksen muutosta tai haltijana toimivan yhteisön toimipaikan muutosta koskevan rekisteri-ilmoituksen. Jos ajoneuvolla on useita haltijoita, voisi yksi haltija tehdä edellä mainittuja ilmoituksia toisten haltijoiden puolesta. Haltijan toimipaikan muutoksessa on kysymys esimerkiksi tilanteesta, jossa ajoneuvon haltijuus siirretään saman autoliikkeen sisällä toisen toimipaikan nimiin. Voimassa olevan pykälän 1 momentin mukaan ajoneuvon omistaja tekee ensirekisteröintiä, lopullista poistoa sekä omistusoikeuden siirtymistä taikka haltijaa koskevan tiedon lisäämistä tai vaihtumista koskevan rekisteriilmoituksen. Voimassa olevan 2 momentin mukaan silloin, kun ajoneuvolla on useita omistajia tai haltijoita, yksi omistaja tai haltija voi tehdä vain muita kuin edellä mainittuja ilmoituksia, esimerkiksi ajoneuvon liikennekäytöstä poistamista, liikennekäyttöön ottamista, ajoneuvon käytön muutosta tai toimipaikan muutosta koskevia rekisteri-ilmoituksia. Ehdotettu 1 momentti laajentaisi siten yhden omistajan mahdollisuuksia tehdä rekisteri-ilmoituksia silloin, kun ajoneuvolla on useampia omistajia. Voimassa olevan pykälän 3 momentissa säädetään käyttövastaavan oikeudesta ja vakuutusyhtiön velvollisuudesta tiettyjen rekisteri-ilmoitusten tekemiseen. Momentti ehdotetaan poistettavaksi, sillä käyttövastaavan ja vakuutusyhtiön tekemistä rekisteri-ilmoituksista säädetään ajoneuvolain muutetun 64 :n 2 momentissa. Käyttövastaavan osalta laissa säädetään velvollisuudesta tehdä ajoneuvon käyttövastaavaa koskevan tiedon lisäämistä, muuttamista tai poistamista koskeva rekisteri-ilmoitus, kun asetuksessa säädetään tällä hetkellä oikeudesta kyseisten ilmoitusten tekemiseen. 4. Rekisteri-ilmoitusasiakirjat ja varmenne. Pykälässä säädettäisiin rekisteri-ilmoituksen tekemisestä. Voimassa olevan 1 momentin mukaan rekisteri-ilmoituksen tekemiseen vaaditaan ennakkoilmoitustodistuksen, rekisteröintitodistuksen, katsastustodistuksen tai yksittäishyväksyntätodistuksen II osa taikka romutustodistus. Momenttia täydennettäisiin siten, että rekisteri-ilmoituksen voisi tehdä myös käyttämällä Liikenteen turvallisuusviraston myöntämää varmennetta. Pykälän 2 momentin mukaan silloin, kun 1 momentissa tarkoitettu asiakirja tai varmenne on kadonnut, rekisteri-ilmoitus on tehtävä kyseisen asiakirjan tai varmenteen antaneelta hankitulla uudella asiakirjalla tai varmenteella. Momentti vastaa muutoin voimassa olevan 4 :n 2 momenttia, mutta siihen on lisätty maininta varmenteesta. Pykälän 3 momentin mukaan ajoneuvon haltija tai omistaja voisi tehdä rekisteri-ilmoituksen myös ilman 1 momentissa tarkoitettua varmennetta tai asiakirjaa, jos hänet on jo merkitty rekisteriin omistajaksi tai haltijaksi. Haltijan osalta tämä koskisi vain niitä rekisteri-ilmoituksia, joita hänellä on 3 :n 2 momentin mukaan oikeus tehdä. Rekisteri-ilmoituksen tekijän olisi aina oltava tunnistettavissa siten kuin 6 :n 2 momentissa säädettäisiin. Voimassa olevan pykälän 3 momentti koskee rekisteröintitodistuksen, ennakkoilmoitustodistuksen, yksittäishyväksynnästä annetun todistuksen tai rekisteröintikatsastuksesta annetun todistuksen I osan esittämistä rekisteri-ilmoituksen tekemisen yhteydessä. Säännös poistettaisiin, sillä kyseisiä asiakirjoja ei enää vaadittaisi rekisteri-ilmoituksen tekemiseen. 4 a. Rekisteri-ilmoitus sähköisessä palvelussa. Voimassa olevassa 4 a :ssä säädetään siitä, milloin rekisteriilmoitus on mahdollista tehdä Liikenteen turvallisuusviraston sähköisessä palvelussa. Pykälä ehdotetaan kumottavaksi. Ajoneuvolain muutetun 64 :n 3 momentin mukaan rekisteri-ilmoituksen voi tehdä rekisteröinnin suorittajan eli Liikenteen turvallisuusviraston tai sopimusrekisteröijän sähköisessä palvelussa. Aiemmin rekisteri-ilmoitus piti pykälän mukaan tehdä henkilökohtaisesti rekisteröinnin suorittajan luona ja valtioneuvoston asetuksella voitiin erikseen säätää tilanteista, joissa ilmoituksen voi tehdä sähköisesti.

3 3 (6) 6. Rekisteri-ilmoituksen tekeminen. Pykälän 1 momentin mukaan muutosrekisteröintiä koskeva rekisteriilmoitus on tehtävä viimeistään seitsemän päivän kuluessa siitä, kun rekisteriin merkittävissä tiedoissa on tapahtunut muutos. Voimassa olevan pykälän 1 momentissa on sisällöllisesti vastaava säännös. Määräajan seitsemäs päivä on viimeinen päivä rekisteri-ilmoituksen tekemiseen. Rekisteri-ilmoitus on tehtävä, vaikka seuraava muutos tapahtuisi seitsemän päivän sisällä ensimmäisestä muutoksesta. Voimassa olevan pykälän 1 momentissa säädetään myös määräajasta tilanteissa, joissa rekisteriin ilmoitettavan muutoksen tapahtuessa rekisteröintitodistus on rekisteröinnin suorittajalla. Säännös poistettaisiin, sillä rekisteröintitodistusta ei enää 4 :n mukaan vaadittaisi rekisteri-ilmoituksen tekemiseen. Pykälän 2 momentissa säädettäisiin siitä, että rekisteri-ilmoituksen tekijä olisi tunnistettava. Jos ilmoitus toimitetaan henkilökohtaisesti sopimusrekisteröijälle, tekijä voitaisiin tunnistaa esimerkiksi passista, henkilöllisyystodistuksesta tai ajokortista. Liikenteen turvallisuusvirasto ohjeistaisi nykykäytännön mukaisesti sopimusrekisteröijiä tarkemmin tunnistamisesta. Jos ilmoituksen tekee sähköisessä palvelussa, tekijä tulisi tunnistaa vahvalla sähköisellä tunnistamisella. Sähköisestä tunnistamisesta säädetään vastaavasti myös voimassa olevan 6 :n 2 momentissa. Nykyisestä allekirjoitusvaatimuksesta ilmoituksen yhteydessä luovuttaisiin. Myös oikeushenkilöt voisivat tehdä sähköisiä rekisteri-ilmoituksia. Oikeushenkilöt voitaisiin tunnistaa esimerkiksi Katso-tunnistepalvelun avulla. Katso-tunnistus on Verohallinnon tarjoama, yrityksiä varten luotu tapa tunnistautua viranomaisten sähköisiin palveluihin. Verohallinnosta annetun lain (503/2010) 2 a :n mukaan Verohallinnon tehtävänä on ylläpitää sähköistä tunnistuspalvelua, jonka avulla viranomainen tai muu julkista tehtävää hoitava voi julkista tehtävää hoitaessaan tunnistaa organisaation ja sitä edustavan henkilön. Pykälän 3 momentin mukaan rekisteri-ilmoitusta ei tarvitsisi tehdä luonnollisen henkilön nimen, osoitteen tai kotikunnan muutoksesta eikä myöskään henkilön kuolemasta. Tämä vastaa voimassa olevan pykälän 3 momenttia. Voimassa olevan pykälän 4 momentissa säädetään ajoneuvon omistajan tai haltijan velvollisuudesta pyytää uusi rekisteröintitodistus, jos omistaja tai haltija ei ole sitä saanut 30 päivän kuluessa rekisteri-ilmoituksen jättämisestä. Säännös ehdotetaan poistettavaksi, koska rekisteröintitodistusta ei ajoneuvolain muutetun 66 a :n 1 momentin mukaan enää lähetetä tulostettuna kuin pyynnöstä. Raskaiden ajoneuvojen osalta rekisteröintitodistusten automaattisesta antamisesta luovutaan ajoneuvolain muuttamisesta annetun lain mukaan siirtymäajan jälkeen 1 päivänä tammikuuta Rekisteri-ilmoitus liikennekäytöstä poistetulle ajoneuvolle. Pykälä, jonka mukaan L-, T- ja O-luokan ajoneuvon sekä moottorityökoneen ja moottorikelkan rekisteritiedoissa tapahtuneista muutoksista ei tarvitse ilmoittaa, jos ajoneuvo on poistettu liikennekäytöstä, ehdotetaan kumottavaksi. Ajoneuvolain muutetussa 64 :ssä ei enää säädetä kiellosta poistaa L-luokan ajoneuvoa liikennekäytöstä. Tällaisesta kiellosta säädettiin aiemmin pykälän 2 momentissa. Lisäksi ajoneuvolain muuttamisesta annetulla lailla poistettiin 66 c :n 3 momenttiin sisältynyt valtuus säätää valtioneuvoston asetuksella velvoitteesta palauttaa liikennekäytöstä poistettujen ajoneuvojen rekisterikilvet. Koska sekä säännökset liikennekäytöstä poistamisesta että rekisterikilpien palauttamisesta yhtenäistetään kaikkien ajoneuvoluokkien osalta, ei poikkeusta rekisteriilmoituksen tekemisen pakollisuudesta olisi tarpeen tehdä. 11. Ajoneuvon käyttö ennen rekisteröintipäätöksen tekemistä. Pykälän mukaan väliaikainen todistus rekisteri-ilmoituksen jättämisestä oikeuttaisi, jollei muuta estettä ole, ajoneuvon käyttöön siihen asti, kun päätös ajoneuvon ensirekisteröinnistä tai muutosrekisteröinnistä on päivittynyt rekisteriin. Väliaikainen todistus olisi kuitenkin voimassa enintään 30 päivää. Rekisteröintipäätöstä ei voitaisi heti merkitä rekisteriin lähinnä niissä tilanteissa, joissa Liikenteen turvallisuusviraston tai sopimusrekisteröijän rekisteröintijärjestelmä olisi tilapäisesti pois käytöstä. Este sille, että kyseinen väliaikainen todistus oikeuttaisi ajoneuvon käyttöön, olisi kyseessä silloin, jos ajoneuvo on käyttökiellossa esimerkiksi ajoneuvoveron maksamattomuuden vuoksi tai ajoneuvo ei ole teknisten ominaisuuksiensa osalta tieliikennekelpoinen. Todistus rekisteri-ilmoituksen jättämisestä annettaisiin Liikenteen turvallisuusviraston vahvistamalle lomakkeelle. Sen voimassaolo päättyisi heti, kun rekisteröintipäätös olisi päivitetty rekisteriin. Voimassa olevan pykälän 1 3 momentin säännökset siitä, millä edellytyksillä ajoneuvoa saa käyttää ennen rekisteröintitodistuksen saapumista, sekä säännökset väliaikaistodistuksesta poistettaisiin, sillä ajoneuvolain muutetun 66 a :n 1 momentin mukaan rekisteröintitodistuksia ei enää tulostettaisi automaattisesti vaan

4 4 (6) ainoastaan ajoneuvon omistajan tai haltijan pyynnöstä. Kyseisessä momentissa ei myöskään enää edellytettäisi pitämään kotimaan liikenteessä rekisteröintitodistuksen I osaa mukana ajon aikana. Pykälästä poistettaisiin myös voimassa olevan pykälän 4 momentin säännös siitä, että rekisteröinnin hakija on velvollinen palauttamaan väliaikaistodistuksen ja ajoneuvolle mahdollisesti annetut kilvet, jos rekisteröinnin edellytykset eivät täyty. 12. Liikennekäytöstä poisto. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin liikennekäytöstä poistoa koskevan rekisteriilmoituksen tekemisestä silloin, kun ajoneuvo on rekisteröity ulkomaille tai Ahvenanmaan maakuntaan tai ajoneuvoa ei muusta syystä käytetä enää Suomessa. Tästä säädetään voimassa olevan pykälän 2 momentissa. Voimassa olevan pykälän 2 momentin mukainen velvollisuus palauttaa rekisteröinnin suorittajalle rekisterikilvet edellä mainituissa tilanteissa ehdotetaan poistettavaksi. Kuten edellä on 8 :n yhteydessä todettu, ajoneuvolain muuttamisesta annetulla lailla poistettiin 66 c :n 3 momenttiin sisältynyt valtuus säätää valtioneuvoston asetuksella velvoitteesta palauttaa liikennekäytöstä poistettujen ajoneuvojen rekisterikilvet. Pykälän 2 momentin mukaan Liikenteen turvallisuusviraston tulee poistaa ajoneuvo liikennekäytöstä, jos se saa ulkomaan tai Ahvenanmaan maakunnan rekisteröintiviranomaiselta tiedon ajoneuvon rekisteröimisestä ulkomaille tai Ahvenanmaan maakuntaan. Säännös vastaa voimassa olevan pykälän 3 momenttia. Voimassa olevan pykälän 1 momentti, joka koskee rekisterikilpien palauttamista, poistettaisiin. Liikennekäytöstä poistamisen edellytyksenä ei enää L-, T- ja O-luokan ajoneuvojen osalta olisi rekisterikilpien palauttaminen rekisteröinnin suorittajalle. Voimassa olevan pykälän 4 momentissa säädetään Tullin ja Rajavartiolaitoksen velvollisuudesta poistaa Suomesta pysyvästi ulkomaille vietävästä autosta rekisterikilvet. Voimassa olevan pykälän 5 momentissa säädetään niistä poikkeustapauksista, joissa rekisterikilpiä ei tarvitse palauttaa. Säännökset poistettaisiin, koska myös pääsääntö rekisterikilpien palauttamisesta poistettaisiin. 18. Rekisteröintitodistuksen antaminen. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin siitä, että rekisteröintitodistuksen I ja II osa annetaan pyynnöstä ajoneuvon omistajalle ja rekisteröintitodistuksen I osa ajoneuvon haltijalle. Voimassa olevan pykälän 1 momentin mukaan todistukset annetaan automaattisesti, eikä ainoastaan pyynnöstä. Vastaava muutos sisältyy ajoneuvolain muuttamisesta annetun lain 66 a :n 1 momenttiin. Toisin kuin asetuksen voimassa olevan pykälän 1 momentissa, momentissa ei myöskään enää säädettäisi erikseen siitä, että sähköisessä palvelussa tehdyistä rekisteri-ilmoituksista lähetettäisiin todistukset postitse. Momentissa ei myöskään säädettäisi siitä, ettei käyttövastaavaa koskevasta eikä liikennevakuutustietojen muutosta koskevasta rekisteri-ilmoituksesta annettaisi todistuksia. Rekisteröintitodistuksen antamisesta pyynnöstä, eikä enää automaattisesti, säädetään ajoneuvolain muutetun 66 a :n 1 momentissa. Pykälän 2 momentin mukaan rekisteröinnin suorittaja voi perustellusta syystä antaa määräajan voimassa olevan jäljennöksen rekisteröintitodistuksen I osasta. Velvollisuudesta pitää jäljennös ajoneuvossa mukana ajon aikana on voimassa, mitä velvollisuudesta pitää rekisteröintitodistuksen I osa ajoneuvossa mukana säädetään. Momentti vastaa muutoin voimassa olevan pykälän 2 momenttia, mutta siinä ei enää säädetä siitä, että jäljennös annetaan pidettäväksi ajoneuvossa mukana. Ajoneuvolain muutetun 6 a :n 2 momentin mukaan rekisteröintitodistuksen I osa on pidettävä ajoneuvossa mukana kansainvälisessä liikenteessä. Pykälässä ei enää säädetä velvollisuudesta pitää todistusta mukana kotimaan liikenteessä. Ajoneuvolain muuttamisesta annetun lain siirtymäsäännöksen mukaan raskaassa liikenteessä todistusten mukana pitämistä edellytetään kuitenkin 31 päivään joulukuuta 2016 asti. Perusteltu syy jäljennöksen antamiselle on esimerkiksi se, että rekisteröintitodistus on luovutettu rekisteröintikatsastuksessa katsastuksen suorittajalle. Rekisteröinnin suorittaja voi antaa jäljennöksen myös perävaunua tai vuokra-ajoneuvoa varten. 19. Rekisteröintitodistuksen säilyttäminen ja jäljennöksen mukanapito. Pykälä, joka koskee rekisteröintitodistuksen tai sen jäljennöksen mukana pitämistä ajon aikana, kumottaisiin, koska muutetussa ajoneuvolain 66 a :ssä ei enää edellytetä rekisteröintitodistuksen pitämistä mukana kotimaan liikenteessä. 20. Rekisteritodistuksen katoaminen. Pykälä, joka koskee uuden rekisteröintitodistuksen tilaamista kadonneen tai turmeltuneen rekisteröintitodistuksen tilalle, ehdotetaan kumottavaksi. Velvollisuudesta esittää

5 5 (6) henkilökohtaisessa asioinnissa kirjallinen selvitys todistuksen katoamisesta tai turmeltumisesta luovuttaisiin. Asetuksen 18 :n 1 momentissa säädettäisiin rekisteröintitodistuksen I ja II osan antamisesta. Tämä koskisi myös tilanteita, joissa rekisteröintitodistus on kadonnut tai turmeltunut. 21. Rekisterikilpien antaminen. Pykälän 1 momentissa muutettaisiin lakiviittausta, koska ajoneuvolain 66 a :ää on muutettu. Muutos on tekninen. Pykälän 2 ja 3 momentit vastaisivat voimassa olevan pykälän 2 ja 3 momenttia. 24. Rekisterikilpien turmeltuminen tai katoaminen. Pykälässä säädettäisiin rekisterikilpien tilaamisesta turmeltuneiden tai kadonneiden rekisterikilpien tilalle. Pykälä vastaisi pääosin voimassa olevaa pykälää, mutta rekisteröinnin suorittaja ei enää tekisi rekisteröintitodistukseen merkintää väliaikaisten rekisterikilpien käyttämisestä. Rekisteröinnin suorittaja tekisi sen sijaan ajoneuvon käyttöön enintään kuukaudeksi oikeuttavan merkinnän rekisterikilpien tilaamisesta ajoneuvoliikennerekisteriin. Tieliikennettä valvovat viranomaiset näkisivät rekisterikilpiin liittyvän rekisterimerkinnän reaaliaikaisesti. 26. Rekisteritunnuksen määräytyminen. Pykälän 1 3 momentti vastaisi voimassa olevan pykälän säännöksiä. Pykälään lisättäisiin uusi 4 momentti, jonka mukaan ajoneuvolle annettaisiin uusi rekisteritunnus silloin, kun ajoneuvon rekisterikilvet ovat kadonneet tai anastettu, ellei erityisestä syystä muuta johdu. Tunnuksen vaihdolla estettäisiin erehtymisen mahdollisuus viranomaisvalvonnassa. Erityinen syy olisi esimerkiksi se, että rekisteritunnukseen on sidottu viranomaisten myöntämä lupa. Näidenkään osalta nykyinen soveltamiskäytäntö ei muuttuisi. 49. Ulkomailla tai Ahvenanmaan maakunnassa rekisteröidyn auton käyttö suomalaiseen perävaunuun kytkettynä. Pykälä esitetään kumottavaksi. Sen mukaan ulkomailla tai Ahvenanmaan maakunnassa rekisteröityä autoa saa käyttää Suomessa ensirekisteröidyn perävaunun vetoon, jos autossa on rekisteröintivaltion tai Ahvenanmaan maakunnan rekisterikilpi ja kansallistunnus sekä auton kuljettajalla on mukanaan auton ja perävaunun rekisteröinnistä annettu todistus. Pykälä kumottaisiin, koska rekisteröintitodistuksia ei kotimaan liikenteessä enää ajoneuvolain mukaan vaadita pidettävän mukana ajon aikana. Yli 3,5 tonnia suurempia perävaunuja koskee rekisteröintitodistusten osalta aiemmin kuvattu siirtymäaika 2017 alkuun saakka, mutta ulkomailla tai Ahvenanmaan maakunnassa rekisteröidyn auton ja Suomessa rekisteröidyn perävaunun yhdistelmän osalta rekisteröintitodistuksesta ei ole enää tarvetta säätää. Muissa valtioissa ja Ahvenanmaan maakunnassa rekisteröityjen ajoneuvojen käytöstä säädetään asetuksen 46 ja 47 :ssä. Siirtymäsäännökset. Asetuksen siirtymäsäännöksen mukaan raskaan liikenteen ajoneuvoihin sovellettaisiin 31 päivään joulukuuta 2016 saakka asetuksen voimaan tullessa voimassa ollutta 19 :n 3 momenttia. Kyseisessä momentissa säädetään siitä, että ajoneuvossa on pidettävä mukana rekisteröintitodistuksen I osan jäljennöstä, johon katsastuksen suorittaja on merkinnyt maininnan rekisteröintitodistuksen pois ottamisesta, jos rekisteröintitodistus on luovutettu rekisteröintikatsastuksessa. Siirtymäsäännös tarvittaisiin, sillä ajoneuvolain muuttamisesta annetussa laissa on siirtymäsäännös, jonka mukaan raskaan liikenteen ajoneuvoissa tulee pitää rekisteröintitodistuksen I osaa mukana kyseiseen päivämäärään saakka. Siirtymäsäännöksissä säädettäisiin myös siitä, että raskaan liikenteen ajoneuvoissa on pidettävä 31 päivään joulukuuta 2016 saakka ajon aikana mukana 11 :ssä tarkoitettua väliaikaistodistusta. Väliaikaistodistus on voimassa siihen asti, kun rekisteröinnin suorittaja toimittaa ajoneuvoa koskevan uuden rekisteröintitodistuksen I osan. Se on voimassa kuitenkin enintään 30 päivää. Velvollisuus pitää mukana väliaikaistodistusta korvaisi siten siihen asti, kun uusi rekisteröintitodistuksen I osa saapuu, ajoneuvolain siirtymäsäännöksessä säädetyn velvollisuuden pitää ajoneuvossa mukana rekisteröintitodistuksen I osaa. 3. Esityksen vaikutukset Esitys helpottaisi ajoneuvojen rekisteröintiä, koska rekisteröinnin voisi hoitaa sähköisesti kaikissa niissä tilanteissa, jossa rekisteröinnin edellytykset ovat sähköisesti todettavissa. Myös varmenteen käyttöönotto paperisten rekisteröintiasiakirjojen rinnalla helpottaisi rekisteröimistä. Liikenteen turvallisuusviraston kustannukset vähenisivät paperisten todistusten vähenemisen ja sähköisen rekisteröinnin lisääntymisen ansiosta. Rekisteröinnistä perittäviä maksuja on myös tarkoitus laskea.

6 6 (6) 4. Asian valmistelu Asetusehdotus on laadittu virkatyönä liikenne- ja viestintäministeriössä yhteistyössä Liikenteen turvallisuusviraston kanssa. Asetusluonnoksesta pyydettiin lausunnot, valtiovarainministeriöltä, sisäministeriöltä, sosiaali- ja terveysministeriöltä, Rajavartiolaitokselta, Liikenteen turvallisuusvirastolta, Liikennevirastolta, Tullilta, Valtakunnanvoudinvirastolta, Finanssialan Keskusliitolta, Finanssivalvonnalta, Poliisihallitukselta, Liikenneturvalta, Liikennevakuutuskeskukselta, Helsingin vankilalta, A-Vakuutus Oy:ltä, Folksam Vahinkovakuutus Oy:ltä, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennialta, If Vahinkovakuutusyhtiö Oy:ltä, Pohjan-tähti Keskinäinen Vakuutusyhtiöltä, Pohjola Vakuutus Oy:ltä, Suomen Vahinkovakuutus Oy:ltä, LähiTapiola Keskinäinen Vakuutus-yhtiöltä, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turvalta, Yksityisten Katsastustoimipaikkojen Liitto ry:ltä, A-Katsastus Oy:ltä, K1 Katsastajat Oy:ltä, Autotuojat ry:ltä, Suomen Autokierrätys Oy:ltä, Stena Recycling Oy:ltä, Kuusakoski Oy:ltä, Autoalan Keskusliitto ry:ltä, Autoliitto ry:ltä, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:ltä, Linja-autoliitto ry:ltä, Suomen Taksiliitolta, Autokatsastajat AK ry:ltä ja Santander Consumer Finance Oy:ltä. Lausunnon toimittivat sisäministeriö, valtiovarainministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, Rajavartiolaitos, Liikenteen turvallisuusvirasto, Tulli, Valtakunnanvoudinvirasto, Finanssialan Keskusliitto, Finanssivalvonta, Liikennevakuutuskeskus, A-katsastus Oy, Stena Recycling Oy ja Linja-autoliitto ry. Liikennevakuutuskeskus edusti lausunnollaan liikennevakuutusyhtiöitä. Suurimmassa osassa lausuntoja todettiin, että esitystä kannatetaan tai siihen ei ole huomautettavaa. Linja-autoliitto ry kannatti sitä, että paperinen rekisteröintitodistus annettaisiin aina automaattisesti rekisteröinnin yhteydessä. Tulli katsoi, ettei raskaan liikenteen ajoneuvoilta pitäisi poistaa velvollisuutta pitää ajoneuvossa mukana rekisteröintitodistuksen I osaa. Laissa ajoneuvolain muuttamisesta sekä todistusten automaattisesta antamisesta että velvollisuudesta pitää sitä ajoneuvossa mukana kotimaan liikenteessä luovuttiin. Raskasta liikennettä koskee kuitenkin siirtymäaika vuoden 2016 loppuun. Sisäministeriön esityksestä asetuksen 26 :ään lisättäisiin uusi 4 momentti, jonka mukaan silloin, kun ajoneuvon rekisterikilvet ovat kadonneet tai anastettu, ajoneuvolle annettaisiin uusi rekisteritunnus, ellei erityisestä syystä muuta johdu. Asetusluonnos on ollut oikeusministeriön laintarkastusyksikön tarkastettavana. 5. Voimaantulo Asetus ehdotetaan tulemaan voimaan 16 päivänä marraskuuta 2015.

Tieliikennteen sääntelyn sidosryhmätilaisuus - Vares-info

Tieliikennteen sääntelyn sidosryhmätilaisuus - Vares-info Tieliikennteen sääntelyn sidosryhmätilaisuus - Vares-info 24.11.2015 Esa Aaltonen Reijo Jälkö Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Muutoksen tavoitteet VAkuuttaminen ja REkisteröinti Sähköiseksi Asiointi

Lisätiedot

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi HE 41/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Liikennekäytöstäpoisto ja poiston aikaiset muutokset

Liikennekäytöstäpoisto ja poiston aikaiset muutokset Päiväys/Datum/Date 17.2.2010 Ohje / Auto-, rahoitus- ja vakuutusalan rekisteröintitehtävien suorittajat Dnro/Dnr/Ind.no. Viite/Referens/Ref TRAFI/3034/03.04.03.01/2010 Sisältöalue: Ajoneuvojen rekisteröinti

Lisätiedot

Vakuutustiedot REKIssä

Vakuutustiedot REKIssä Vakuutustiedot REKIssä Vakuutusalan prosessi-info 29.3.2006 Hanna Hakanen Vakuutus REKIssä Voimassaoleva liikennevakuutus todennetaan rekisteröinnin yhteydessä kolmella vaihtoehtoisella tavalla automaattinen

Lisätiedot

Liikennekäytöstäpoisto ja poiston aikaiset muutokset

Liikennekäytöstäpoisto ja poiston aikaiset muutokset Päiväys/Datum/Date 17.2.2010 Ohje / Katsastustoimipaikkojen rekisteröintitehtävien suorittajat Dnro/Dnr/Ind.no. Viite/Referens/Ref TRAFI/2996/03.04.03.01/2010 Sisältöalue: Ajoneuvojen rekisteröinti Toimivallan

Lisätiedot

Liikennekäytöstäpoisto ja poiston aikaiset muutokset

Liikennekäytöstäpoisto ja poiston aikaiset muutokset Ohje 1 (6) Antopäivä: 24.10.2012 Voimaantulopäivä: 1.11.2012 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: toistaiseksi Muutostiedot: Kumoaa ohjeen TRAFI/2996/2010 Soveltamisala: Katsastustoimipaikkojen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 59/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä annetun lain 19 :n ja ajoneuvojen yksittäishyväksynnän väliaikaisesta järjestämisestä annetun lain

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ajoneuvojen katsastusluvista annetun lain 5 ja 10 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ajoneuvojen katsastusluvista annettua lakia siten, että henkilö

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta annettua lakia. Lakiin tehtäisiin

Lisätiedot

Rekisteröinnistä perittävät maksut

Rekisteröinnistä perittävät maksut Ohje 1 (5) Antopäivä: 1.6.2011 Voimaantulopäivä: 1.6.2011 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: 1.6.2011-31.12.2016 Muutostiedot: Kumoaa ohjeen TRAFI/33471/03.04.03.01/2010

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi. Paperittoman ajoneuvon rekisteröintikatsastus ja rekisteröinti

Voimassa: Toistaiseksi. Paperittoman ajoneuvon rekisteröintikatsastus ja rekisteröinti 1 (7) Antopäivä: 28.12.2015 Voimaantulopäivä: 4.1.2016 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: TRAFI/49966/03.04.03.02/2015 Soveltamisala: Rekisteröintitehtävien

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET. Syksy 2008 Katsastustoimipaikat

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET. Syksy 2008 Katsastustoimipaikat KYSYMYKSET JA VASTAUKSET Syksy 2008 Katsastustoimipaikat Rekisterikilpi ja siirtolupa K: Kun ulkomaiset kilvet palautetaan Suomeen rekisteröinnin yhteydessä, historiatietoihin jää vain merkintä "Muu muutos".

Lisätiedot

Laki maakaaren muuttamisesta

Laki maakaaren muuttamisesta LUONNOS 5.10.2015 Rinnakkaistekstit Laki maakaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan maakaaren (540/1995) 6 luvun :n 2 momentti, 9 a luvun 10 :n 2 momentti ja 15 :n 1 momentti, 15

Lisätiedot

Luonnos 13.11.2015 Perustelumuistio

Luonnos 13.11.2015 Perustelumuistio Luonnos 13.11.2015 Perustelumuistio Asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 14 ja 22 maakuntakaavan ja kuntien yhteisen yleiskaavan vahvistusmenettelystä

Lisätiedot

HE 247/2009 vp. muutettavaksi. Laista poistettaisiin säännös raskaan ajoneuvoyhdistelmän. Lakiin lisättäisiin uusi pykälä ajo-oikeuden

HE 247/2009 vp. muutettavaksi. Laista poistettaisiin säännös raskaan ajoneuvoyhdistelmän. Lakiin lisättäisiin uusi pykälä ajo-oikeuden Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan tieliikennelakia sällä menetetyn ajo-oikeuden takaisin saamisesta. muutettavaksi.

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan liikenteessä

Lisätiedot

LIIKENNEVAKUUTUS JA VAKUUTUSTIETOVARASTO

LIIKENNEVAKUUTUS JA VAKUUTUSTIETOVARASTO Ohje 1 (6) Antopäivä: 25.5.2012 Voimaantulopäivä: 26.5.2012 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: 26.5.2012-25.5.2017 Muutostiedot: Kumoaa ohjeet AKE 11/2008 ja TRAFI/4625/2012

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kansaneläkeindeksistä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kansaneläkeindeksistä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kansaneläkeindeksistä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki kansaneläkeindeksistä. Se korvaisi nykyisen kansaneläkelaissa säädettyjen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1 LVM/LTU/ma 18.6.2009, lu 4, laus Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ajoneuvolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Ajoneuvolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että ajoneuvon rekisteri-ilmoituksia

Lisätiedot

HE 56/2000 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamisesta annetun lain 5 :n muuttamisesta

HE 56/2000 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamisesta annetun lain 5 :n muuttamisesta HE 56/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vuokratalolainojen lainaehtojen muuttamisesta annetun lain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että vuokratalolainojen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta

Valtioneuvoston asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta Valtioneuvoston asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen 3 Määräaikaiskatsastusvelvollisuus 1. Ajoneuvolain 51 :ssä tarkoitettu määräaikaiskatsastusvelvollisuus koskee autoja (M- ja N-luokan ajoneuvot),

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 252/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta ja ajoneuvolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ajoneuvojen

Lisätiedot

Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI

Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Kirjautuminen REKI järjestelmään...2 ATJ Aloitussivu...3 Rekisteröinnin päävalikko...4 Liikennekäytöstäpoisto...5 Rekisteritietojen haku...5 Omistajuuden perustiedot...6

Lisätiedot

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta Laki ulosottokaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulosottokaaren (705/2007) 1 luvun 34 :n 2 momentti, muutetaan 1 luvun 31 :n 4 momentti, 3 luvun 1 :n 1 momentti, 5 :n 1 momentti,

Lisätiedot

HE 61/2006 vp. lakiin eräitä muita vähäisempiä muutoksia.

HE 61/2006 vp. lakiin eräitä muita vähäisempiä muutoksia. HE 61/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle ajoneuvolain ja eräiden muiden ajoneuvojen rekisteröintiä koskevia säännöksiä sisältävien lakien sekä ajoneuvoverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi

Voimassa: Toistaiseksi 1 (7) Antopäivä: 17.06.2015 Voimaantulopäivä: 01.07.2015 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 863/2009 Muutostiedot: Soveltamisala: O-luokan ajoneuvot Sisällysluettelo

Lisätiedot

Henkilötietojärjestelmä HENKI

Henkilötietojärjestelmä HENKI Henkilötietojärjestelmä HENKI Rekisteröinnin peruskurssi Vakuutusyhtiöt 4.11.2009 1 Henkilötietojärjestelmä (HENKI) Henkilötietojärjestelmässä päivitetään yksityisten henkilöiden ja yritysten tietoja HENKIssä

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTIN- TÄVERKKOA KOSKEVIEN VERKKOTOIMILUPIEN MUUTTAMISESTA AHVENAN- MAAN MAAKUNNASSA

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTIN- TÄVERKKOA KOSKEVIEN VERKKOTOIMILUPIEN MUUTTAMISESTA AHVENAN- MAAN MAAKUNNASSA VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTIN- TÄVERKKOA KOSKEVIEN VERKKOTOIMILUPIEN MUUTTAMISESTA AHVENAN- MAAN MAAKUNNASSA Päivämäärä 19.5.2016 Diaarinumero LVM/292/07/2016 VERKKOTOIMILUPIEN

Lisätiedot

Vaurioituneen ajoneuvon katsastukseen liittyvät säädökset ja ohjeet

Vaurioituneen ajoneuvon katsastukseen liittyvät säädökset ja ohjeet Ajoneuvolaki 1090/2002 7 Ajoneuvon rakenteen muuttaminen, ajoneuvon rakentaminen ja vaurioituneen ajoneuvon katsastaminen Jos ajoneuvon alkuperäisistä osista vaihdetaan 50 prosenttia tai enemmän, ajoneuvolle

Lisätiedot

tapauksiin lisätty muutama ohje Poistettu näpyttelyohje, omistajien/haltijoiden lukumäärä ja 2.3. Muut omistajat ja haltijat

tapauksiin lisätty muutama ohje Poistettu näpyttelyohje, omistajien/haltijoiden lukumäärä ja 2.3. Muut omistajat ja haltijat KTP-OHJEKANSION ATJ-OHJEET Muuttunut tieto Rekisteröinnin ohjekansio 1. 2.1. Rekisteriin merkittävistä yrityksistä ja yhteisöistä Uusi ohje (yhdistetty kaksi ohjetta) 2.2. Omistajan ja haltijan ikä- ja

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tieliikennelain ja ajoneuvolain 89 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan tieliikennelakia ja ajoneuvolakia muutettavaksi. Lakeihin

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 108/2001 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työllisyyslain 21 :n, palkkaturvalain 9 :n, merimiesten palkkaturvalain 8 :n ja työehtosopimuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi

Lisätiedot

Linja-autoliiton ajankohtaiskatsaus Joulukuu 2017

Linja-autoliiton ajankohtaiskatsaus Joulukuu 2017 Linja-autoliiton ajankohtaiskatsaus Joulukuu 2017 Tieliikennelain kokonaisuudistus Kokonaisuudistus on edennyt eduskuntaan (23.11.2017) HE 180 / 2017 (23.11.2017) Nykyinen laki vuodelta 1981 (täydentäviä

Lisätiedot

saman lain 5 :n mukaan yleisenä syyttäjänä raastuvanoikeudessa ja maistraatissa. Nimismies tai apulaisnimismies toimii kihlakunnanoikeudessa

saman lain 5 :n mukaan yleisenä syyttäjänä raastuvanoikeudessa ja maistraatissa. Nimismies tai apulaisnimismies toimii kihlakunnanoikeudessa 1992 vp- HE 101 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kaupunginviskaa Iista ja nimismiehestä käräjäoikeuden syyttäjänä ja laiksi kaupunginviskaaleista annetun lain 1 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi merityöaikalain, työajasta

Lisätiedot

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2007 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki kansalaisuuslain muuttamisesta muutetaan 16 päivänä toukokuuta 2003 annetun kansalaisuuslain (359/2003) 3, 25 :n 3 momentti,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vuokraasuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta sekä laiksi vuokra-asuntojen korkotukilainalla rahoitetuista osaomistusasunnoista

Lisätiedot

HE 14/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta

HE 14/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi ajoneuvoliikennerekisteristä

Lisätiedot

HE 21/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain 70 ja 108 :n muuttamisesta

HE 21/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain 70 ja 108 :n muuttamisesta HE 21/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain 70 ja 108 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tieliikennelain ajokorttiluvan myöntämistä

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi

Voimassa: Toistaiseksi 1 (6) Antopäivä: 16.9.2015 Voimaantulopäivä: 21.9.2015 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: TRAFI/23887/03.04.03.02/2013 Soveltamisala: Rekisteröintitehtävien

Lisätiedot

HE 89/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta

HE 89/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vakuutusedustuksesta annetun lain 28 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta annettua lakia. Euroopan

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 338. Tasavallan presidentin asetus. Annettu Helsingissä 7 päivänä toukokuuta 2004

SISÄLLYS. N:o 338. Tasavallan presidentin asetus. Annettu Helsingissä 7 päivänä toukokuuta 2004 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2004 N:o 338 344 SISÄLLYS N:o Sivu 338 Tasavallan presidentin asetus Itävallan, Belgian, Tanskan, Suomen, Saksan, Kreikan, Irlannin,

Lisätiedot

Päätös 1 (4) Hakija: AA Sakatti Mining Oy (Y-tunnus: 2436768-3)

Päätös 1 (4) Hakija: AA Sakatti Mining Oy (Y-tunnus: 2436768-3) Päätös 1 (4) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 8871, 8875, 9400, ML2013:0018,ML2013:0063, ML2013:0065,ML2012:0190, ML2012:0216,ML2013:0017, ML2014:0118 22.1.2016 AA Sakatti Mining Oy PL38 99600 SODANKYLÄ

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi keskinäisestä virka-avusta verotuksen alalla Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetun lain 1 ja 5 :n muuttamisesta

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain 6 ja 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa.

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2008 Dnro PPO 2005 Y 294 111 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kaatopaikkatoimintaa. Vestia Oy PL 66, 84101

Lisätiedot

Laki. alusrekisterilain muuttamisesta

Laki. alusrekisterilain muuttamisesta Laki alusrekisterilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan alusrekisterilain (512/1993) 4, 11 ja 35, 45 :n 2 momentti ja 46, sellaisena kuin niistä on 4 osaksi laeissa 486/2004 ja 1292/2009,

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VUOKRA-ASUNTOLAINOJEN JA ASUMISOIKEUS- TALOLAINOJEN KORKOTUESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VUOKRA-ASUNTOLAINOJEN JA ASUMISOIKEUS- TALOLAINOJEN KORKOTUESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Hallitussihteeri 31.12.2015 Ville Koponen VALTIONEUVOSTON ASETUS VUOKRA-ASUNTOLAINOJEN JA ASUMISOIKEUS- TALOLAINOJEN KORKOTUESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2011. 1217/2011 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2011. 1217/2011 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2011 1217/2011 Valtioneuvoston asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen

Lisätiedot

HE 195/2010 vp. Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan mahdollisimman

HE 195/2010 vp. Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan mahdollisimman HE 195/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merenkulun ympäristönsuojelulain 3 luvun 6 :n ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Eduskunnan

Lisätiedot

Korjattu liite nro: 1. 1 Soveltamisala. 2 Kokouspalkkiot

Korjattu liite nro: 1. 1 Soveltamisala. 2 Kokouspalkkiot Nykyinen versio Muutettu versio Korjattu liite nro: 1 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Kainuun maakunta -kuntayhtymän luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN ASETUS LIIKENTEEN TURVALLI- SUUSVIRASTON MAKSULLISISTA SUORITTEISTA

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN ASETUS LIIKENTEEN TURVALLI- SUUSVIRASTON MAKSULLISISTA SUORITTEISTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Suunnittelija Pirjo Karttunen LVM 25.11.2015 Erityisasiantuntija Saara Norrman Trafi LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN ASETUS LIIKENTEEN TURVALLI- SUUSVIRASTON

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Päätös Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.12.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Poliisi vastaa edelleen ajokortin haltijoiden ajoterveyden ja ajokyvyn valvonnasta, määrää ajokiellot ja peruuttaa luvat.

Poliisi vastaa edelleen ajokortin haltijoiden ajoterveyden ja ajokyvyn valvonnasta, määrää ajokiellot ja peruuttaa luvat. LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Hallitusneuvos Eija Maunu 10.11.2015 VALTIONEUVOSOTON ASETUS ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ MUUTOSTEN TAUSTA Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ajokorteista

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirastosta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirastosta

Lisätiedot

HE 44/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 44/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 44/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikenteen tietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tieliikenteen tietojärjestelmästä

Lisätiedot

HE 35/2015 vp. Jäteveron tasoa korotettaisiin 55 eurosta 70 euroon tonnilta jätettä, joka toimitetaan kaatopaikalle.

HE 35/2015 vp. Jäteveron tasoa korotettaisiin 55 eurosta 70 euroon tonnilta jätettä, joka toimitetaan kaatopaikalle. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jäteverolain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi jäteverolakia. Jäteveron tasoa korotettaisiin 55 eurosta

Lisätiedot

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa,

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa, HE 217/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomesta Euroopan parlamenttiin valitun edustajan palkkiosta ja eläkkeestä annetun lain kumoamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lisätiedot

HE 40/1998 vp YLEISPERUSTELUT

HE 40/1998 vp YLEISPERUSTELUT HE 40/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tieliikennelakia 26711981 siten, että turvavyön käyttöpakkoa

Lisätiedot

Hyväksytyt asiantuntijat

Hyväksytyt asiantuntijat 1(4) Hyväksytyt asiantuntijat Pätevyysalue Pätevyysluokat Tarkastuskohteet Tässä muistiossa käsitellään ajoneuvolain 1090/2002 (muutettuna viimeksi 1042/2014) 48 2 momentin nojalla Liikenteen turvallisuusviraston

Lisätiedot

Tietovarannot-toimiala

Tietovarannot-toimiala Tietovarannot Ylijohtaja Olli Lindroos Tietovarannot-toimiala Tietovarannot Liikennerekisterit Tietopalvelu Tietohallinto 2 johtavaa asiantuntijaa Kehityspäällikkö Liikenteen verotus 4 johtavaa asiantuntijaa

Lisätiedot

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia.

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ampuma-aseasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan ampuma-aseasetuksen (145/1998) 2 :n 3 momentti, 10 :n 1 momentin 6 kohta ja 3 momentti, 12, 16 ja

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 3/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi virallisista kääntäjistä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi virallisista kääntäjistä annettua

Lisätiedot

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 7/2015 Bulevardi 28 00120 Helsinki 1(3) Puh. 0404 504 244 Faksi 0404 504 246 Teemu Kastula 21.12.

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 7/2015 Bulevardi 28 00120 Helsinki 1(3) Puh. 0404 504 244 Faksi 0404 504 246 Teemu Kastula 21.12. TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 7/2015 Bulevardi 28 00120 Helsinki 1(3) Puh. 0404 504 244 Faksi 0404 504 246 Teemu Kastula 21.12.2015 TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTILAKI VOIMAAN 1.1.2016 UUDET

Lisätiedot

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

Tiedot asuntoyhteisön ja osakkaan verotusta varten 2013, lomake 102. Veroinfo isännöitsijöille 15.1.2014 Kaisa Salonen, Verohallinto

Tiedot asuntoyhteisön ja osakkaan verotusta varten 2013, lomake 102. Veroinfo isännöitsijöille 15.1.2014 Kaisa Salonen, Verohallinto Tiedot asuntoyhteisön ja osakkaan verotusta varten 2013, lomake 102 Veroinfo isännöitsijöille Kaisa Salonen, Verohallinto 102-lomakkeen tarkoitus Verotusmenettelystä annetun lain 17 :ssä on säädetty asunto-osakeyhtiöiden

Lisätiedot

HE 69/2009 vp. säätää neuvontatehtävien hoidosta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta maakunnalle.

HE 69/2009 vp. säätää neuvontatehtävien hoidosta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta maakunnalle. HE 69/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 30 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamista

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 19.4.2016 Jukka Ränkimies

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 19.4.2016 Jukka Ränkimies MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 19.4.2016 Jukka Ränkimies EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI TUOTTAJAORGANISAATIOISTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN 2 :N MUUTTAMISESTA

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 1 ASIA LUVAN HAKIJA Tikkalansalmen raittisillan rakentamisajan jatkaminen, Sotkamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1955 N:o 88 N:o 88. Kiertokirje Eräiden valtion varoista suoritettavien eläkkeiden järjestelystä on annettu seuraavat säännökset ja määräykset: I. Laki

Lisätiedot

HE 131/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajokorttilain muuttamisesta

HE 131/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajokorttilain muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajokorttilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan ajokorttilakia muutettavaksi. Ehdotetut muutokset koskevat ajokortin kaksoiskappaleita,

Lisätiedot

HE 49/2017 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2017.

HE 49/2017 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2017. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 6 :n 3 momentti, sellaisena kuin

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Yli-insinööri 3.12.2015 Maria Rautavirta

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Yli-insinööri 3.12.2015 Maria Rautavirta LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Yli-insinööri 3.12.2015 Maria Rautavirta VALTIONEUVOSTON ASETUKSET AJONEUVOJEN KÄYTÖSTÄ TIELLÄ ANNETUN ASETUKSEN MUUTTAMISESTA SEKÄ AJONEUVON RAKENTEESTA JA VARUS-

Lisätiedot

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan päivänä tammikuuta 1993.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan päivänä tammikuuta 1993. 1992 vp - HE 247 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi opintotukilain :n ja korkeakouluopiskelijoiden opintotuesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan opintotuen

Lisätiedot

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain HE 305/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain 21 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Hallinnonrajat ylittävä kokonaistarkastelu

Hallinnonrajat ylittävä kokonaistarkastelu Selvitys LVM/2252/02/2015 Valtiovarainministeriö 18.12.2015 VM118:00/2015 Aluehallintouudistuksen valmistelu ja taustaselvitys Kukin ministeriö laatii mahdollisimman yhteisestä näkökulmasta hallituksen

Lisätiedot

HE 37/2016 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan niin pian kuin mahdollista.

HE 37/2016 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan niin pian kuin mahdollista. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan yhteisen kalastuspolitiikan

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue.

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 35/2011/1 Dnro ISAVI/14/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.3.2011 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan:

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Kokouspäivä 21.9.2015 Pykälät 102-108 Sivut 1-21 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Laki. Soveltamisala ja suhde valtionavustuslakiin

Laki. Soveltamisala ja suhde valtionavustuslakiin Laki henkilöautojen romutuspalkkiosta ja sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 344. Laki. lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 344. Laki. lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2001 N:o 344 349 SISÄLLYS N:o Sivu 344 Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 ASIA HAKIJAT Laiturin rakentaminen kiinteistön Pohjoiskorvanniemi 140 407 3 153 edustalle Porovedellä, Iisalmi

Lisätiedot

HE 112/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 112/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 112/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistörekisterilakia siten, että kiinteistötunnuksen

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies 5.1.2016 VM122:00/2014 Riitta Bäck 2260/03.01.01/2014

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies 5.1.2016 VM122:00/2014 Riitta Bäck 2260/03.01.01/2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies 5.1.2016 VM122:00/2014 Riitta Bäck 2260/03.01.01/2014 EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI VALTION VIRKAEHTOSOPI- MUSASETUKSEN 10 :N MUUTTAMISESTA

Lisätiedot

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. 1 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pakkohuutokaupalla myytävien kiinteistöjen lunastamisesta valtiolle annetun lain kumoamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

HE 26/2019 vp. Esitys liittyy valtion vuoden 2020 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

HE 26/2019 vp. Esitys liittyy valtion vuoden 2020 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi öljyjätemaksusta annetun lain kumoamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi öljyjätemaksusta annettu laki. Esitys liittyy valtion

Lisätiedot

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 ASIA HAKIJA Vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamista Pohjois-Kustavin saariston merialueelle koskevan Länsi-Suomen

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 16/2014/2 Dnro PSAVI/8/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 12.5.2014

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 16/2014/2 Dnro PSAVI/8/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 12.5.2014 1 PÄÄTÖS Nro 16/2014/2 Dnro PSAVI/8/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 12.5.2014 ASIA HAKIJA Nivalan Padingin ojitusyhteisön sääntöjen vahvistaminen, Nivala Maanmittauslaitos PL 29 84101 Ylivieska 2

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen Etelä-Suomi Päätös Nro 44/2010/1 Dnro ESAVI/613/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan

Lisätiedot

HE 135/2018 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 30 :n muuttamisesta

HE 135/2018 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 30 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 30 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) muuttamista siten,

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 1 ASIA VR-Yhtymä Oy:n Oritkarin yhdistettyjen kuljetusten terminaalin ympäristölupapäätöksen PPO-2003-Y-20-111 rauettaminen,

Lisätiedot

Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Nastola

Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Nastola Etelä-Suomi Päätös Nro 83/2010/4 Dnro ESAVI/213/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen

Lisätiedot

1994 ~ - HE 113 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

1994 ~ - HE 113 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT 1994 ~ - HE 113 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kemikaalilakia muutettavaksi siten, että laissa säädettäisiin Euroopan

Lisätiedot

Asetus hyödyllisyysmallioikeudesta annetun asetuksen muuttamisesta

Asetus hyödyllisyysmallioikeudesta annetun asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1995 Asetus hyödyllisyysmallioikeudesta annetun asetuksen muuttamisesta Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä muutetaan hyödyllisyysmallioikeudesta 5 päivänä

Lisätiedot

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos,

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos, HE 66/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arkistolain 1 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arkistolakia muutettavaksi siten, että siitä poistettaisiin

Lisätiedot

HE 119/2017 vp. Esitys liittyy valtion vuoden 2018 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

HE 119/2017 vp. Esitys liittyy valtion vuoden 2018 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi väylämaksulain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ja rataverolain 5 ja 7 :n väliaikaisesta muuttamisesta

Lisätiedot

HE 23/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan autoverolakia, ajoneuvoverolakia

HE 23/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan autoverolakia, ajoneuvoverolakia Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi autoverolain, ajoneuvoverolain 50 ja 53 :n ja polttoainemaksusta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan autoverolakia,

Lisätiedot