SISÄLLYS. N:o Laki. palvelujen tarjoamisesta annetun lain 7 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYS. N:o 1047. Laki. palvelujen tarjoamisesta annetun lain 7 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2010"

Transkriptio

1 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2010 N:o SISÄLLYS N:o Sivu 1047 Laki palvelujen tarjoamisesta annetun lain 7 :n muuttamisesta Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista N:o 1047 Laki palvelujen tarjoamisesta annetun lain 7 :n muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2010 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan palvelujen tarjoamisesta annetun lain (1166/2009) 7 :n 12 kohta seuraavasti: 7 Yleinen tiedonantovelvollisuus Sen lisäksi, mitä muualla laissa säädetään velvollisuudesta antaa tietoja, palveluntarjoajan on annettava palvelun vastaanottajan saataville seuraavat tiedot: 12) vastuuvakuutus tai vakuus ja sen maantieteellistä kattavuutta koskevat tiedot sekä vakuutuksen tai vakuuden antajan yhteystiedot, jos vastuuvakuutuksen ottaminen tai vakuuden asettaminen perustuu lakiin tai viranomaisen määräykseen. Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2010 Tasavallan Presidentti TARJA HALONEN Työministeri Anni Sinnemäki HE 153/2010 TaVM 20/2010 EV 166/

2 3314 N:o 1048 Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista Annettu Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2010 Ulkoasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain (596/2006) nojalla: 1 luku Paikalliskorotus 1 Paikalliskorotuksen perusarvot, virkanimikkeiden rinnastukset ja asemapaikkojen kalleuskertoimet Paikalliskorotuksen perusarvot, virkanimikkeiden rinnastukset ja asemapaikkojen kalleuskertoimet ovat tämän asetuksen liitteinä Puoliso- ja lapsikorotus Paikalliskorotuksen puolisokorotus on 24 prosenttia ja lapsikorotus 7 prosenttia diplomaattisen edustuston päällikön (vaativuustaso 1 3) paikalliskorotuksesta. Puolisokorotusta alennetaan sillä määrällä, jolla puolison palkkatulot sekä niihin rinnastettavat muut ansiotulot ylittävät euroa kalenterivuodessa. Jos puoliso muuttaa asemapaikalle tai sieltä pois kesken kalenterivuoden, tulot lasketaan ja tulorajaa sovelletaan suhteellisesti vastaavalta osalta. 3 Edustuston päällikön sijaisen paikalliskorotus Edustuston päällikön sijaiseksi tai väliaikaiseksi edustuston johtavaksi virkamieheksi määrätylle maksettavan paikalliskorotuksen lisäys on 25 prosenttia asemapaikalla maksettavasta edustuston päällikön tai johtavan virkamiehen paikalliskorotuksesta. 4 Paikallis-, puoliso- ja lapsikorotuksen maksaminen Paikalliskorotus maksetaan kultakin kalenterikuukaudelta sen 15 päivänä. Jos paikalliskorotus maksetaan vajaalta kalenterikuukaudelta, lasketaan kalenteripäivän paikalliskorotus jakamalla kuukauden paikalliskorotus kyseisen kuukauden kalenteripäivien lukumäärällä. Jos puolisolla on tuloja, puolisokorotuksen maksaminen voidaan keskeyttää ja maksaa tuloista saadun selvityksen perusteella jälkikäteen. Jos puoliso muuttaa pois asemapaikalta tai puolisot muuttavat asumaan erilleen, lopete-

3 N:o taan puolisokorotuksen maksaminen muuttoa seuraavan kuukauden alusta. 2 luku Varustautumiskorvaus 5 Varustautumiskorvaus Varustautumiskorvaus maksetaan täysimääräisenä, jos toimikauden pituus on vähintään 18 kuukautta ja 1) virkamies määrätään ulkomaanedustukseen ensimmäisen kerran, tai 2) virkamies määrätään ensimmäisen kerran diplomaattisen edustuston tai pääkonsulaatin päällikön tehtävään, taikka 3) edellisestä korvaukseen oikeuttaneesta siirtopäivästä on kulunut vähintään kymmenen vuotta. Virkamiehen virkanimikkeen tai tehtävän vaatimusten mukaan määräytyvät varustautumiskorvauksen määrät ja edellisestä korvaukseen oikeuttaneesta siirtopäivästä kuluneen ajan perusteella määräytyvät prosenttiosuudet täydestä korvauksesta ovat tämän asetuksen liitteenä 4. Edellä 1 ja 2 momentin mukaisesti määräytyvästä korvauksesta vähennetään 50 prosenttia, jos virkamiehen toimikauden pituus on vähemmän kuin 18 kuukautta. Jos varustautumiskorvaus on maksettu tämän momentin mukaisesti alennettuna, se otetaan huomioon myöhempien korvausten määräytymisessä vain vastaavalta osalta. Edellä 1 3 momentissa säädettyä korvausta korotetaan 20 prosentilla, jos puoliso seuraa mukana, ja 10 prosentilla jokaisesta mukana seuraavasta lapsesta. Korotus maksetaan, jos perheenjäsen muuttaa virkamiehen asemapaikalle kuuden kuukauden kuluessa virkamiehen toimikauden alkamisesta ja asuu samassa taloudessa virkamiehen kanssa vähintään yksitoista kuukautta. Jos virkamies määrätään samalla asemapaikalla edustuston päällikön tehtävään kesken ulkomaanedustuksen toimikauden, hänelle maksetaan aiemmin maksetun varustautumiskorvauksen ja uuden tehtävän mukaisen korvauksen erotus. 6 Varustautumiskorvauksen maksaminen Varustautumiskorvaus maksetaan aikaisintaan neljä kuukautta ennen ulkomaanedustuksen toimikauden alkamista. Puolison tai lapsen osuus varustautumiskorvauksista maksetaan kuitenkin aikaisintaan neljä kuukautta ennen puolison tai lapsen muuttamista asemapaikalle. 3 luku Muuttokorvaus 7 Muuttokorvaus Muuttokorvauksen perusteena olevat laskennallisten muuttokuutioiden määrät kalustamattomaan asuntoon muutettaessa ovat tämän asetuksen liitteenä 5. Mukana seuraava puoliso korottaa muuttokuutioiden määrää 7 kuutiometrillä ja jokainen mukana seuraava lapsi 5 kuutiometrillä. Jos asemapaikalla oleva asunto on kalustettu, virkamiehen laskennallisten muuttokuutioiden määrä on 5 kuutiometriä, Euroopan ulkopuolella sijaitsevissa asemapaikoissa kuitenkin 10 kuutiometriä. Tässä momentissa tarkoitetuissa tapauksissa yksi mukana seuraava perheenjäsen korottaa muuttokuutioiden määrää 5 kuutiometrillä ja muut 3 kuutiometrillä. Jos perheenjäsen muuttaa erikseen, muuttokorvauksena maksetaan perheenjäseneen kohdistuva osuus korvauksen kokonaismäärästä. Muuttokuutioiden ja muuttoreitin mukaiset muuttokorvausmäärät ovat tämän asetuksen liitteenä 6. Jos muuttokorvaus ei riittäisi kattamaan todellisia muutosta aiheutuvia kustannuksia, ulkoasiainministeriö voi erityisistä syistä myöntää edellä tässä pykälässä määriteltyä suuremman muuttokorvauksen. 8 Muuttokorvauksen maksaminen Muuttokorvaus maksetaan aikaisintaan

4 3316 N:o 1048 neljä kuukautta ennen siirtopäivää. Puolison tai lapsen osuus muuttokorvauksesta maksetaan kuitenkin aikaisintaan neljä kuukautta ennen puolison tai lapsen muuttamista asemapaikalle tai asemapaikalta. 4 luku Asuntokorvaus 9 Asumiskustannukset Asuntokorvauksen perusteena oleviin asumiskustannuksiin luetaan asunnon vuokra, lämmitys-, vesi-, kaasu- ja sähkömaksut, autopaikan maksu sekä muut virkamiehen asumiseen välittömästi liittyvät välttämättömät asumiskustannukset. Lisäksi asuntokorvauksena voidaan maksaa väliaikaisesta hotelli- tai muusta asumisesta aiheutuvat välttämättömät asumiskustannukset silloin, kun asuntokorvaukseen oikeuttava asunto ei ole virkamiehen käytettävissä. Asuntokorvauksena maksetaan myös asunnon vaihdosta johtuvat muuttokustannukset. 10 Asumisjärjestelyt Edustusto hallinnoi asuntoasioita asemapaikalla. Asuntokorvaus suoritetaan osoittamalla virkamiehen käyttöön valtion vuokraama tai omistama asunto. Erityisestä syystä asuntokorvausta voidaan maksaa virkamiehen nimissä vuokratusta asunnosta. Mukana seuraavien perheenjäsenten määrässä tapahtuva muutos voi olla perusteena asunnon vaihdolle edellyttäen, että toimikautta on todennäköisesti jäljellä vähintään kaksi vuotta, jollei erityisestä syystä toisin päätetä. Edellä 1 momentissa säädetystä poiketen ulkoasiainministeriö voi virkamiehen esityksestä hyväksyä maksettavaksi asuntokorvausta virkamiehen tai puolison omistamasta taikka virkamiehen käytössä muutoin olevasta asunnosta. Asuntokorvauksen määrä on tällöin 50 prosenttia 12 :n mukaisesti määräytyvän asuntokorvauksen määrästä. 11 Asunnon kalustus Jos virkamiehen toimikausi edustustossa kestää vähintään 18 kuukautta, virkamiehelle osoitetaan kalustamaton asunto. Alle 18 kuukauden toimikaudella virkamiehelle osoitetaan kalustettu asunto. Ulkoasiainministeriö voi kuitenkin päättää poikkeuksista edellä säädettyyn pääsääntöön, jos siihen on asuntojen saatavuudesta johtuvia tai muita erityisiä syitä. 12 Asuntokorvauksen suuruus Virkanimikkeen tai tehtävän sekä perhekoon mukaan määräytyvät asuntokorvauksena maksettavien vuokrien enimmäismäärät (vuokrakatto) asemapaikoittain ovat tämän asetuksen liitteenä 9. Mahdollinen autopaikan maksu sisältyy vuokrakattoon. Ulkoasiainministeriö voi päättää virkamiesten käyttöön osoitettavien valtion omistamien asuntojen laskennallisen vuokran, jonka mukaan asuntoon sovelletaan vuokrakattoa koskevia säännöksiä. Ulkoasiainministeriön päätöksellä vuokrakatto voidaan yksittäisessä tapauksessa ylittää, jos huomattavasti tavanomaisesta poikkeava edustustyö sitä edellyttää tai siihen on muita erityisiä syitä. 13 Edustuston päällikön virka-asunto Ulkoasiainministeriö päättää virka-asunnon osoittamisesta edustuston päällikön käyttöön. Edustuston päällikön virka-asuntoa koskevissa asioissa ei sovelleta 7 :n 2 momenttia, 10 :n 2 ja 3 momenttia, 11 ja 12 :ä.

5 N:o luku Koulutuskorvaus 14 Koulutuskorvaus Koulutuskorvauksena maksetaan koulun kirjoittautumis-, lukukausi-, oppilasvakuutusja koulukuljetusmaksut sekä muut välttämättömät kustannukset. Lisäksi maksetaan kouluruokailun kulut, jos ne eivät sisälly lukukausimaksuun, kuitenkin enintään 1000 euroa lukuvuodelta. Jos lapsi ei osallistu kouluruokailuun, maksetaan ruokailukustannusten tukena 500 euroa lukuvuodelta. Jos korvauksella katetaan vain osa lukuvuotta, sen suuruus on vastaava osa koko lukuvuoden korvauksesta. Perusopetuksessa tarvittavan oppimateriaalin hankintaa varten virkamiehelle maksetaan kutakin lasta kohden 350 euroa lukuvuodessa, jos oppimateriaalikustannukset eivät sisälly lukukausimaksuun. Lukio- tai ammatillisesta perusopetuksesta aiheutuvat kustannukset maksetaan, jos lapsi ei ole suorittanut suomalaisen koulujärjestelmän mukaista lukion tai ammatillisen oppilaitoksen oppimäärää. Virkamiehen omavastuuosuus on kuitenkin 350 euroa lukuvuodessa, jos oppikirjat sisältyvät oppilaitoksen lukukausimaksuun. Suomessa koulua käyvän ja ministeriön hyväksymässä asuntolassa asuvan lapsen koulutuskorvauksena maksetaan 85 prosenttia asuntolapalvelusta maksettavasta määrästä, kuitenkin enintään euroa kuukaudessa koulun lukuvuoden ajan. Suomessa sijaitsevan oppilaitoksen yhteydessä olevassa oppilasasuntolassa asuvan lapsen koulutuskorvauksena maksetaan asuntolan täysihoitomaksu, kuitenkin koulun lukuvuoden ajalta enintään 480 euroa kuukaudessa. Kolmannessa maassa koulua käyvän lapsen koulutuskorvauksena maksetaan sisäoppilaitosmaksut mukaan lukien koulun lukuvuoden ajalta enintään 480 euroa kuukaudessa. 6 luku Päivähoitokorvaus 15 Päivähoitokorvaus Päivähoitokorvauksena maksetaan päivähoitopaikan perimät hoitomaksut ja vastaavat välttämättömät maksut korvauksen enimmäismäärään asti siltä osin kuin ne ylittävät omavastuuosuuden. Kolme vuotta täyttäneen lapsen päivähoitokorvauksen omavastuuosuus on euroa vuodessa ja omavastuuosuuden ylittävä enimmäismäärä euroa vuodessa hoidon aloittamisesta lukien. Alle kolmevuotiaan lapsen päivähoitokorvauksen omavastuuosuus on euroa vuodessa ja omavastuuosuuden ylittävä enimmäismäärä euroa vuodessa hoidon aloittamisesta lukien. Korvausta ei kuitenkaan makseta alle kolmevuotiaan lapsen päivähoidosta, jos virkamiehellä tai puolisolla on oikeus saada kyseisen lapsen osalta lasten kotihoidon tukea. Lapsen muuttaessa pois asemapaikalta tai siirtyessä koulutuskorvauksen piiriin, omavastuuosuus ja korvauksen enimmäismäärä kyseiseltä jaksolta lasketaan suhteellisesti vastaavalta osalta vuosittaisesta määrästä. 7 luku Matkakorvaukset 16 Muuttomatkakorvaus Euroopan alueella muuttomatkasta voidaan maksaa korvaus oman kulkuneuvon käyttämisen perusteella, vaikka se ei olisikaan edullisin matkan tekotapa. Lapsen muuttomatkan osalta päiväraha on 50 prosenttia virkamiehelle maksettavasta määrästä. Muilta osin virkamiehen ja perheenjäsenten muuttomatkakorvaus maksetaan valtion matkustussäännön mukaisesti.

6 3318 N:o 1048 Kotiapulaisen muuttomatkasta maksetaan matkustamiskustannukset ja enintään 20 kilogrammaa painavan muuttotavaran kuljetuskustannukset saattamattomana matkatavarana. 17 Kotilomamatkakorvaus Kotilomamatkakorvaus maksetaan yhdestä edestakaisesta matkasta kutakin täyttä vuoden ajanjaksoa kohden toimikauden alkamisesta lukien sekä lisäksi yhdestä matkasta, jos toimikauden pituus ylittää vuoden ajanjaksot vähintään yhdeksällä kuukaudella. Peräkkäiset toimikaudet eri edustustoissa lasketaan yhteen. Korkean turvallisuusriskin asemapaikoista korvaus maksetaan kolmesta edestakaisesta matkasta kutakin täyttä vuoden ajanjaksoa kohden, mutta muutoin, kuten edellä 1 momentissa säädetään. Korvauksena maksetaan matkustamiskustannukset edestakaisesta matkasta Helsinkiin soveltuvin osin valtion matkustussäännön mukaisesti, ei kuitenkaan paikallisia matkustamiskustannuksia. Yli 20 tuntia kestävällä lentomatkalla on lisäksi oikeus majoituskustannusten korvaukseen yhdestä yöpymisestä matkan aikana. Ulkoasiainministeriö voi päättää asemapaikoittain korvauksen enimmäismäärät asemapaikan ja Helsingin välisten arvioitujen matkustamiskustannusten perusteella. 18 Tapaamismatkakorvaus Tapaamismatkakorvaus maksetaan enintään kahdesta edestakaisesta tapaamismatkasta kutakin täyttä vuoden ajanjaksoa kohden toimikauden alkamisesta lukien. Peräkkäiset toimikaudet eri edustustoissa lasketaan yhteen. Jos puolisot on virkamiehinä määrätty eri asemapaikoille, heillä on oikeus yhteensä enintään kahteen edestakaiseen matkaan vuodessa. Tapaamismatkakorvauksena maksetaan matkustamiskustannukset soveltuvin osin valtion matkustussäännön mukaisesti, ei kuitenkaan paikallisia matkustamiskustannuksia. Yli 20 tuntia kestävällä lentomatkalla on lisäksi oikeus majoituskustannusten korvaukseen yhdestä yöpymisestä matkan aikana. 19 Hautajaismatkakorvaus Hautajaismatkakorvauksena maksetaan matkustamiskustannukset edestakaisesta matkasta Helsinkiin soveltuvin osin valtion matkustussäännön mukaisesti, ei kuitenkaan paikallisia matkustamiskustannuksia. Yli 20 tuntia kestävällä lentomatkalla on lisäksi oikeus majoituskustannusten korvaukseen yhdestä yöpymisestä matkan aikana. Matkasta muualle kuin Helsinkiin korvaus maksetaan vastaavasti, kuitenkin enintään sen suuruisena, mitä matkasta Helsinkiin olisi maksettu. 8 luku Muut korvaukset 20 Edustuskorvaus Virkatehtävänä järjestetystä edustustilaisuudesta maksettavat edustuskorvausten yksikköhinnat ovat tämän asetuksen liitteessä Olosuhdekorvaus Olosuhdekorvausta maksetaan niissä asemapaikoissa, joille on tämän asetuksen liitteessä 8 vahvistettu olosuhdeluokitus ja korvausmäärät. Korvausta korotetaan 50 prosentilla, jos puoliso seuraa mukana ja 25 prosentilla jokaisesta mukana seuraavasta lapsesta. Olosuhdekorvauksen maksamisessa noudatetaan soveltuvin osin, mitä tässä asetuksessa säädetään paikalliskorotuksen maksamisesta.

7 N:o luku Erinäiset säännökset 22 Korvaukset samaan asemapaikkaan määrätyille puolisoille Kun ulkoasiainhallinnon virkamiehinä tai virkamiehenä ja lähetettynä työsopimussuhteisena työntekijänä työskentelevät puolisot on määrätty samaan asemapaikkaan, maksetaan paikalliskorotus ja olosuhdekorvaus 10 prosentilla alennettuna. 23 Korkean turvallisuusriskin asemapaikat Korkean turvallisuusriskin asemapaikkoja ovat Islamabad ja Kabul. Näihin asemapaikkoihin määrätyllä virkamiehellä ei ole oikeutta mukana seuraavaa lasta koskeviin korvauksiin eikä korvaukseen lapsen tapaamismatkasta asemapaikalle. Tätä rajoitusta sovelletaan edellyttäen, että virkamiehen toimikausi ei ole alkanut ennen asemapaikan määrittelyä tässä pykälässä. 24 Korvausten maksuvaluutta Ulkoasiainministeriö päättää, missä valuutassa korvaukset maksetaan. 25 Korvausmäärien tarkistus määrät ja päätöksen liitteenä olevat taulukot tarkistetaan tarvittaessa muuttuneita olosuhteita vastaaviksi. 26 Ratkaisuvalta Edustusto päättää: 1) asuntokorvauksen myöntämisestä niissä tapauksissa, joissa asuntokorvauksen suuruus on määritelty tämän asetuksen liitteessä 9; 2) muuttomatkakorvauksen myöntämisestä edustustosta muutettaessa; 3) kotilomamatka-, tapaamismatka- ja hautajaismatkakorvauksen myöntämisestä; sekä 4) edustuskorvauksen myöntämisestä. Muissa tapauksissa korvausten myöntämisestä päättää ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain (596/2006) 3 :n mukaisesti ulkoasiainministeriö. 27 Voimaantulo Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Edustusto päättää asuntokorvauksen myöntämisestä tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti kunnes tämän asetuksen 12 :n mukainen liite 9 tulee voimaan. Tässä asetuksessa vahvistetut korvausten Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2010 Ulkoasiainministeri Alexander Stubb Hallintojohtaja Ari Rouhe

8 3320 N:o 1048 Liite 1 Paikalliskorotusten perusarvot Virkanimike tai tehtävä Perusarvo euroa vuodessa Diplomaattisen edustuston tai pääkonsulaatin päällikkö (vaativuustasot 1 3) Diplomaattisen edustuston tai pääkonsulaatin päällikkö (vaativuustasot 4 6) Diplomaattisen edustuston johtava virkamies, II-virkamies (Berliini, Geneve, Lontoo, Moskova, NATO-edustusto, Pariisi, Peking, Tallinna, Tokio, Tukholma, Washington, YKedustusto), Coreper I- tai COPSsuurlähettiläs (EU-edustusto) Muu ulkoasiainneuvos, lähetystöneuvos, I palkkausryhmän erityisasiantuntija, poliisin erityisasiantuntija, rajavalvonta-asiantuntija tai lehdistövirkamies Ulkoasiainsihteeri, hallinnollinen ulkoasiainsihteeri, II palkkausryhmän erityisasiantuntija, poliisin erityisasiantuntija, rajavalvontaasiantuntija tai lehdistövirkamies Avustaja, hallinnollinen avustaja, III palkkausryhmän erityisasiantuntija, poliisin erityisasiantuntija, rajavalvontaasiantuntija tai lehdistövirkamies Osastosihteeri, IV - VI palkkausryhmän erityisasiantuntija, poliisin erityisasiantuntija, rajavalvontaasiantuntija tai lehdistövirkamies Muut

9 N:o Virkanimikkeiden rinnastukset Liite 2 Ulkoasiainneuvos Sovellettava virkanimike Virkanimike Kiinteistöjohtaja, neuvotteleva virkamies, talousjohtaja, tietohallintojohtaja Lähetystöneuvos Ulkoasiainsihteeri Hallinnollinen ulkoasiainsihteeri Apulaispääsihteeri, atk-päällikkö, erikoistutkija, kaupallinen neuvos, koulutuspäällikkö, lainsäädäntöneuvos, laskentapäällikkö, puolustuspolitiikan erityisasiantuntija, pääsihteeri, taloussihteeri, tietotekniikkapäällikkö, turvallisuuspäällikkö, ylitarkastaja Informaatikko, kaupallinen sihteeri, kielenkääntäjä, kirjastonhoitaja, koulutussuunnittelija, lainsäädäntösihteeri, lakimies, taloussuunnittelija, tarkastaja, tiedottaja, tietoliikenneasiantuntija, tutkija, tutkimussihteeri, ylikielenkääntäjä, ylireviisori Kamreeri, reviisori Hallinnollinen avustaja Aluetiedottaja, arkistonhoitaja, hankintasihteeri, henkilöstösihteeri, laskentasihteeri, pääkirjanpitäjä, ylivirastomestari Osastosihteeri Toimistosihteeri Arkistosihteeri, EU-neuvoja, kirjastoamanuenssi, kurssisihteeri, projektiavustaja Kirjanpitäjä, kirjaaja, puhelunvälittäjä, verkkosihteeri, viestityssihteeri

10 3322 N:o 1048 ULKOMAANEDUSTUKSEN ASEMAPAIKKOJEN KALLEUSKERTOIMET Liite 3 Asemapaikka Kerroin Tokio 1,500 Oslo 1,350 Kööpenhamina 1,300 Bern 1,250 Geneve Moskova Abuja 1,200 Pariisi 1,150 Soul Berliini 1,100 Canberra Caracas Göteborg Hongkong Kabul Petroskoi Pietari Ramallah Rooma Sydney Tel Aviv Tukholma Wien Ankara 1,050 Brasília Bryssel Dublin Haag Hampuri Lontoo Luxemburg New York Ottawa Peking Reykjavik Shanghai Singapore Strasbourg Ateena 1,000 Jakarta Kanton Lissabon Los Angeles Madrid Washington Zagreb

11 N:o Lima 0,950 Murmansk Nikosia Tallinna Astana 0,900 Bangkok Bratislava Budapest Las Palmas Ljubljana Lusaka Nairobi Praha Rabat Riika Sofia Varsova Abu Dhabi 0,850 Belgrad Damaskos Dar es Salaam Kiova Maputo Vilna Addis Abeba 0,800 Alger Buenos Aires Bukarest Hanoi Kuala Lumpur Manila Pristina Santiago de Chile Teheran Kairo 0,750 Katmandu Mexico New Delhi Riad Tunis Managua 0,700 Minsk Pretoria Windhoek Islamabad 0,650

12 3324 N:o 1048 Liite 4 Varustautumiskorvausten määrät Virkanimike tai tehtävä Diplomaattisen edustuston tai pääkonsulaatin päällikkö taikka johtava virkamies, IIvirkamies (Berliini, Geneve, Lontoo, Moskova, NATO-edustusto, Pariisi, Peking, Tallinna, Tokio, Tukholma, Washington, YKedustusto), Coreper I- tai COPSsuurlähettiläs (EU-edustusto) Varustautumiskorvaus euroa Muu ulkoasiainneuvos, lähetystöneuvos, I palkkausryhmän erityisasiantuntija, poliisin erityisasiantuntija, rajavalvonta-asiantuntija tai lehdistövirkamies Ulkoasiainsihteeri, avustaja, II tai III palkkausryhmän erityisasiantuntija, poliisin erityisasiantuntija, rajavalvontaasiantuntija tai lehdistövirkamies Hallinnollinen ulkoasiainsihteeri, hallinnollinen avustaja, osastosihteeri ja IV - VI palkkausryhmän erityisasiantuntija, poliisin erityisasiantuntija, rajavalvontaasiantuntija tai lehdistövirkamies Muut Edellisestä korvaukseen oikeuttaneesta siirtopäivästä kulunut aika täysinä vuosina Prosenttiosuus täydestä korvauksesta 3 vuotta 30 % 4 vuotta 40 % 5 vuotta 50 % 6 vuotta 60 % 7 vuotta 70 % 8 vuotta 80 % 9 vuotta 90 %

13 N:o Liite 5 Muuttokuutioiden enimmäismäärät Virkanimike tai tehtävä Diplomaattisen edustuston tai pääkonsulaatin päällikkö Muuttokuutioiden enimmäismäärä m³ 30 Diplomaattisen edustuston johtava virkamies, II-virkamies (Berliini, Geneve, Lontoo, Moskova, NATO-edustusto, Pariisi, Peking, Tallinna, Tokio, Tukholma, Washington, YKedustusto), Coreper I- tai COPSsuurlähettiläs (EU-edustusto) 40 Muu ulkoasiainneuvos, lähetystöneuvos, I palkkausryhmän erityisasiantuntija, poliisin erityisasiantuntija, rajavalvonta-asiantuntija tai lehdistövirkamies 35 Ulkoasiainsihteeri, avustaja, II tai III palkkausryhmän erityisasiantuntija, poliisin erityisasiantuntija, rajavalvonta-asiantuntija tai lehdistövirkamies 30 Hallinnollinen ulkoasiainsihteeri, hallinnollinen avustaja, osastosihteeri, IV-VI palkkausryhmän erityisasiantuntija, poliisin erityisasiantuntija, rajavalvonta-asiantuntija tai lehdistövirkamies 25 Muut 20

14 3326 N:o 1048 Liite 6 Muuttokorvausmäärät ja muuttoreitit Muuttokorvaus muutto-oikeuden ja muuttoreitin mukaan: Muuttokorvaus reittiryhmittäin Muuttooikeus m 3 A B C D E F Muuttoreitit Mistä Mihin Luokka Poikkeavat korvaukset Helsinki Riika, Tallinna, Tukholma A Göteborg, Hampuri, Kööpenhamina, Oslo, B Petroskoi, Pietari, Vilna Berliini, Bratislava, Bryssel, Budapest, C Haag, Luxemburg, Murmansk, Praha, Varsova Abu Dhabi, Alger, Ankara, Ateena, Bangkok, D Belgrad, Bern, Bukarest, Canberra, Dublin, Geneve, Hanoi, Hongkong, Islamabad, Jakarta, Kairo, Kanton, Katmandu, Kiova, Kuala Lumpur, Las Palmas, Lissabon, Ljubljana, Lontoo, Madrid, Manila, Minsk, Moskova, New Delhi, Nikosia, Pariisi, Peking, Pristina, Rabat, Ramallah, Riad, Rooma, Shanghai, Singapore, Sofia, Strasbourg, Sydney, Teheran, Tel Aviv, Tunis, Wien, Zagreb Damaskos, Kabul, Los Angeles, New York, E Ottawa, Reykjavik, Soul, Tokio, Washington Abuja, Addis Abeba, Astana, Brasília, Buenos Aires, Caracas, Dar es Salaam, Lima, Lusaka, Managua, Maputo, Mexico, Nairobi, Pretoria, Santiago de Chile, Windhoek F

15 N:o Pohjoismaat ja Baltian maat (Göteborg, Kööpenhamina, Oslo, Riika, Tallinna, Tukholma, Vilna) Reykjavik Keski- ja Länsi- Eurooppa (Berliini, Bern, Bratislava, Bryssel, Budapest, Dublin, Geneve, Haag, Hampuri, Lontoo, Luxemburg, Pariisi, Praha, Strasbourg, Varsova, Wien) Välimeri (Ateena, Lissabon, Madrid, Nikosia, Rooma) maan sisällä tai naapurimaat (< 500 km) A Riika, Tallinna, Tukholma -> Helsinki A alueen sisäiset (> 500 km), Keski- ja Länsi- Eurooppa, Pietari Kaakkois-Eurooppa ja Länsi-Balkan, Välimeri Aasia, Australia, Lähi-itä ja Turkki, Pohjois- Afrikka Itä-, Länsi- ja Etelä-Afrikka, Pohjois- Amerikka, Reykjavik B C D E Göteborg, Kööpenhamina, Oslo, Vilna- >Helsinki B Baltian maat -> Kiova, Minsk, Murmansk, Moskova ja Petroskoi C Göteborg, Kööpenhamina, Oslo, Tukholma - > Petroskoi, Moskova, Kiova, Minsk D Pohjoismaat ja Baltian maat-> Kabul, Soul, Tokio E Keski- ja Etelä-Amerikka F Göteborg, Kööpenhamina, Oslo, Tukholma - > Murmansk E Helsinki, Kaakkois-Eurooppa ja Länsi- E Balkan, Keski- ja Länsi-Eurooppa, Pohjois- Amerikka (paitsi Los Angeles), Pohjoismaat ja Baltian maat, Venäjä, Ukraina ja Valko- Venäjä, Välimeri Aasia, Australia, Itä-, Länsi- ja Etelä- F Afrikka, Keski- ja Etelä-Amerikka, Lähi-itä ja Turkki, Los Angeles, Pohjois-Afrikka maan sisällä tai naapurimaat (< 500 km) A Hampuri -> Helsinki B alueen sisällä (> 500 km), Kaakkois- B Eurooppa ja Länsi-Balkan, Pohjoismaat ja Baltian maat Helsinki, Välimeri C Bern, Dublin, Geneve, Lontoo, Pariisi, Strasbourg, Wien -> Helsinki D Aasia, Australia, Lähi-itä ja Turkki, Pohjois- Afrikka, Venäjä (Pietari, Petroskoi, Moskova), Ukraina ja Valko-Venäjä Itä-, Länsi- ja Etelä-Afrikka, Pohjois- Amerikka, Murmansk, Reykjavik Keski- ja Etelä-Amerikka alueen sisäiset (> 500 km) D E F B Keski- ja Länsi- Eurooppa -> Kabul, Soul, Tokio E

16 3328 N:o 1048 Kaakkois-Eurooppa ja Länsi-Balkan (Belgrad, Bukarest, Ljubljana, Pristina, Sofia, Zagreb) Pohjois-Afrikka (Alger, Kairo, Las Palmas, Rabat, Tunis) Lähi-itä ja Turkki (Abu Dhabi, Ankara, Damaskos, Kabul, Ramallah, Riad, Teheran, Tel Aviv) Itä-, Länsi- ja Etelä- Afrikka (Abuja, Addis Abeba, Dar es Salaam, Lusaka, Maputo, Nairobi, Pretoria, Windhoek) Kaakkois-Eurooppa ja Länsi-Balkan, Keskija Länsi-Eurooppa, Pohjois-Afrikka, Pohjoismaat ja Baltian maat Aasia, Australia, Helsinki, Itä-, Länsi- ja Etelä-Afrikka, Lähi-itä ja Turkki, Kiova, Minsk, Moskova, Pietari, Petroskoi Pohjois-Amerikka, Murmansk, Reykjavik Keski- ja Etelä-Amerikka alueen sisäiset ja naapurimaat (< 500 km) alueen sisäiset (> 500 km), Keski- ja Länsi- Eurooppa Pohjoismaat ja Baltian maat, Välimeri Aasia, Australia, Helsinki, Lähi-itä ja Turkki, Pohjois-Afrikka, Venäjä, Ukraina ja Valko-Venäjä Itä-, Länsi- ja Etelä-Afrikka, Pohjois- Amerikka, Reykjavik Keski- ja Etelä-Amerikka alueen sisällä, Välimeri Aasia, Australia, Itä-, Länsi- ja Etelä- Afrikka, Helsinki, Keski- ja Länsi-Eurooppa, Kaakkois-Eurooppa ja Länsi-Balkan, Lähiitä ja Turkki, Pohjoismaat ja Baltian maat Pohjois-Amerikka (paitsi Los Angeles) Keski- ja Etelä-Amerikka, Los Angeles, Reykjavik, Venäjä, Ukraina ja Valko-Venäjä alueen sisällä Aasia, Australia, Pohjois-Afrikka, Itä-, Länsi- ja Etelä-Afrikka, Helsinki, Kaakkois- Eurooppa ja Länsi-Balkan, Keski- ja Länsi- Eurooppa, Pohjoismaat ja Baltian maat, Välimeri Keski- ja Etelä-Amerikka, Pohjois- Amerikka, Reykjavik, Venäjä, Ukraina ja Valko-Venäjä alueen sisällä Aasia, Australia, Lähi-itä ja Turkki, Pohjois- Afrikka, Välimeri Kaakkois-Eurooppa ja Länsi-Balkan, Keskija Länsi-Eurooppa, Pohjoismaat ja Baltian C D E F A B C D E F C D E F C D F C D E Välimeri -> Kabul, Soul, Tokio E Kaakkois-Eurooppa ja Länsi-Balkan -> Kabul, Soul, Tokio E Damaskos -> Helsinki E

17 N:o Aasia (Astana, Bangkok, Hanoi, Hong Kong, Islamabad, Jakarta, Kanton, Katmandu, Kuala Lumpur, Manila, New Delhi, Peking, Shanghai, Singapore, Soul, Tokio) Australia (Canberra, Sydney) Pohjois-Amerikka (Los Angeles, New York, Ottawa, Washington) Keski- ja Etelä- Amerikka (Brasília, Buenos Aires, Caracas, Lima, Managua, Mexico, Santiago de Chile) maat Helsinki, Keski- ja Etelä-Amerikka, Pohjois- Amerikka, Reykjavik, Venäjä, Ukraina ja Valko-Venäjä alueen sisällä, Australia Afrikka, Helsinki, Kaakkois-Eurooppa ja Länsi-Balkan, Keski- ja Etelä-Amerikka, Keski- ja Länsi-Eurooppa, Los Angeles, Lähi-itä ja Turkki, Pohjoismaat ja Baltian maat, Välimeri Pohjois-Amerikka (pl Los Angeles), Venäjä, Ukraina ja Valko-Venäjä Reykjavik alueen sisällä F C D Kabul, Soul, Tokio -> Helsinki, Pohjoismaat ja Baltian maat, Keskija Länsi-Eurooppa, Välimeri, Kaakkois- Eurooppa ja Länsi- Balkan E, Astana -> Helsinki F E Aasia C Afrikka, Helsinki, Kaakkois-Eurooppa ja D Länsi-Balkan, Keski- ja Etelä-Amerikka, Keski- ja Länsi-Eurooppa, Los Angeles, Lähi-itä ja Turkki, Pohjoismaat ja Baltian maat, Välimeri Pohjois-Amerikka (pl Los Angeles) E Reykjavik, Venäjä, Ukraina ja Valko-Venäjä F alueen sisällä C New York -> Washington A Australia, Aasia, Helsinki, Kaakkois- Eurooppa ja Länsi-Balkan, Keski- ja Länsi- Eurooppa, Pohjois-Afrikka, Pohjoismaat ja Baltian maat, Reykjavik, Välimeri Itä-, Länsi- ja Etelä-Afrikka, Keski- ja Etelä- Amerikka, Lähi-itä ja Turkki, Venäjä, Ukraina ja Valko-Venäjä Etelä-Amerikan sisällä Keski-Amerikan sisällä Keski-Amerikasta Etelä-Amerikkaan Aasia, Australia Afrikka, Helsinki, Kaakkois-Eurooppa ja Länsi-Balkan, Keski- ja Länsi-Eurooppa, F A E F C C D D F Los Angeles -> Aasia, Australia D Los Angeles-> Reykjavik, Pohjois-Afrikka F

18 3330 N:o 1048 Venäjä, Ukraina ja Valko-Venäjä (Kiova, Minsk, Petroskoi, Pietari, Moskova, Murmansk) Lähi-itä ja Turkki, Pohjois-Amerikka, Pohjoismaat ja Baltian maat, Reykjavik, Venäjä, Ukraina ja Valko-Venäjä, Välimeri Venäjän sisällä Venäjä Ukraina, Valko-Venäjä B Ukraina Valko-Venäjä B Pietari, Petroskoi Helsinki B Pietari Pohjoismaat ja Baltian maat B Moskova, Murmansk, Petroskoi, Baltian maat C Kiova, Minsk Murmansk Helsinki C Moskova, Kiova, Minsk Helsinki D Moskova, Petroskoi, Kiova, Göteborg, Kööpenhamina, Oslo, Tukholma D Minsk Pietari, Petroskoi, Moskova, Keski- ja Länsi- Eurooppa, Välimeri, Kaak- D Kiova, Minsk kois-eurooppa ja Länsi-Balkan Murmansk Keski- ja Länsi-Eurooppa, Göteborg, Kööpenhamina, E Oslo, Tukholma, Välimeri Kiova, Minsk, Petroskoi, Pietari, Moskova, Murmansk Aasia, Reykjavik E Kiova, Minsk, Petroskoi, Pietari, Moskova, Murmansk Afrikka, Australia, Keski- ja Etelä- Amerikka, Lähi-itä ja Turkki, Pohjois- Amerikka A F

19 N:o Liite 7 Edustuskorvausten yksikköhinnat Kotiedustamisen yksikköhinnat on määritelty lounaan, päivällisen, buffet-aterian ja cocktailvastaanoton lisäksi myös brunssille ja kevytlounaalle sekä pikkutarjoilulle kuten aamiainen, kahvitarjoilu tai drinkkitarjoilu. Lounaalle ja päivälliselle on määritelty kaksi korvauskategoriaa: normaali ja vaativa. Pääsääntönä on normaalin korvauskategorian mukainen korvaus. Vaativa kategoria hyväksytään korvausperusteeksi, jos tilaisuuden aihe ja vieraiden korkea asema asettavat tarjottavien ruokien ja juomien tasolle poikkeuksellisia vaatimuksia. Vaativan kategorian mukaista korvausta voidaan suorittaa tilaisuudesta, johon osallistuu korkeatasoisia, edustuston tehtävien kannalta tärkeitä vieraita (esim. valtionhallinnon, yritys- ja kulttuurielämän korkein johto). Tämä korvauskategoria koskee siten pääasiassa edustuston päälliköitä. Buffet-aterialle on myös määritelty kaksi korvauskategoriaa, joista korkeamman käyttö edellyttää sitä, että kaikki vieraat istuvat katetuissa pöydissä. Vastaanoton yksikkökorvaus suoritetaan täysimääräisenä vieraalle. Yksikkökorvaus alenee (% täydestä korvauksesta) vierasmäärän kasvaessa seuraavasti: 1) henkilöstä 80 % 2) henkilöstä 60 % 3) 301 tai enemmän 40 % Yksikköhinnat ovat kattohintoja. Tarjoilun taso tulee lähtökohtaisesti mitoittaa yksikköhinnan pohjana olevan ateriakategorian mukaisesti. Jos on tarkoituksenmukaista järjestää tilaisuus, jossa tarjoilu on vähäisempää, tulee käyttää yksikköhintaa alempaa velotusperustetta. Yksikköhinta on korvaus ruokien ja juomien hankkimisesta ja valmistamisesta, koristelun ja muun materiaalin hankkimisesta sekä yleiskuluista. Lisäksi voidaan korvata edustustyöohjeissa erikseen määritellyt kuluerät.

20 3332 N:o 1048 KOTIEDUSTUKSEN YKSIKKÖHINNAT Asemapaikka Lounas Brunssi, Päivällinen Buffet Vastaan- Aamiainen, Normaali Vaativa kevytlounas Normaali Vaativa Seisova Istuvotto kahvitarjoilu Abu Dhabi Abuja Addis Abeba Alger Ankara Astana Ateena Bangkok Belgrad Berliini Bern Brasília Bratislava Bryssel Budapest Buenos Aires Bukarest Canberra Caracas Damaskos Dar es Salaam Dublin Geneve Göteborg Haag Hampuri Hanoi Hongkong Islamabad Jakarta Kabul Kairo Kanton Katmandu Kiova Kuala Lumpur Kööpenhamina Las Palmas Lima

Opintotukilaki 21.1.1994/65

Opintotukilaki 21.1.1994/65 Opintotukilaki 21.1.1994/65 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleiset säännökset 1 Soveltamisala Suomen kansalaiselle, joka harjoittaa Suomessa oppivelvollisuuden jälkeisiä, päätoimisia

Lisätiedot

LIITE 2 MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET Matkustamiskustannusten korvaus

LIITE 2 MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET Matkustamiskustannusten korvaus LIITE 2 MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET Matkustamiskustannusten korvaus Liite 2. MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET 1.1.2010 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Yleistä 1 mom. Työtehtävien edellyttämästä matkasta (työmatkasta)

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1187. Laki. valtioneuvostosta annetun lain 6 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2004

SISÄLLYS. N:o 1187. Laki. valtioneuvostosta annetun lain 6 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2004 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2004 N:o 1187 1194 SISÄLLYS N:o Sivu 1187 Laki valtioneuvostosta annetun lain 6 :n muuttamisesta... 3203 1188 Laki valtion virkamieslain

Lisätiedot

SISÄLLYS. kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta... 102

SISÄLLYS. kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta... 102 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2005 N:o 28 33 SISÄLLYS N:o Sivu 28 Laki saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta... 89 29 Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta...

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1073/2012 Valtioneuvoston asetus. julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1073/2012 Valtioneuvoston asetus. julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1073/2012 Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2012 Valtioneuvoston

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Julkaistu Helsingissä 6 päivänä heinäkuuta 2001 N:o 604 610. Laki. N:o 604

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Julkaistu Helsingissä 6 päivänä heinäkuuta 2001 N:o 604 610. Laki. N:o 604 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 6 päivänä heinäkuuta 2001 N:o 604 610 SISÄLLYS N:o Sivu 604 Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta... 1553 605 Laki yhteishallinnosta

Lisätiedot

5 Kalleusluokan mukainen euromääräinen palkka määräytyy opettajan pääasiallisen toimipisteen (oppilaitos, jossa eniten tunteja) mukaan.

5 Kalleusluokan mukainen euromääräinen palkka määräytyy opettajan pääasiallisen toimipisteen (oppilaitos, jossa eniten tunteja) mukaan. 1 YLEINEN OSA YLEINEN OSA I LUKU SOVELTAMINEN 1 (1) Soveltamisala Tätä työehtosopimusta (PTYOTES) sovelletaan Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisön ylläpitämän ammattikorkeakoulun, musiikkioppilaitoksen,

Lisätiedot

Valtion matkustussääntö

Valtion matkustussääntö Valtion matkustussääntö 2015 1a/2015 Valtion matkustussääntö 2015 Valtiovarainministeriön julkaisuja 1a/2015 Valtio työnantajana 441 729 Painotuote VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023

Lisätiedot

VI OSA TYÖAIKA- JA VAPAA-AIKA- MÄÄRÄYKSET

VI OSA TYÖAIKA- JA VAPAA-AIKA- MÄÄRÄYKSET VI OSA TYÖAIKA- JA VAPAA-AIKA- MÄÄRÄYKSET LUKU 6.1. YLEISET MÄÄRÄYKSET 140 Soveltamisala 1 mom. Seurakunnan viranhaltijoiden ja työsopimussuhteisten työntekijöiden työ- ja vapaa-ajasta on voimassa, mitä

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJEET Riihimäki, Hausjärvi, Loppi 1.6.2014 alkaen

TOIMEENTULOTUKIOHJEET Riihimäki, Hausjärvi, Loppi 1.6.2014 alkaen TOIMEENTULOTUKIOHJEET Riihimäki, Hausjärvi, Loppi 1.6.2014 alkaen Hyväksytty Lopen perusturvalautakunnassa 17.6.2014 liite 2 65 28.10.2014 liite 1 104 28.4.2015 liite 4 (5.2.1. Asumismenot, s.13, voimaan

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2010 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä heinäkuuta 2010 N:o 688 690. Laki. N:o 688. kiinnitysluottopankkitoimintana

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2010 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä heinäkuuta 2010 N:o 688 690. Laki. N:o 688. kiinnitysluottopankkitoimintana SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä heinäkuuta 2010 N:o 688 690 SISÄLLYS N:o Sivu 688 Laki kiinnitysluottopankkitoiminnasta... 2385 689 Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta...

Lisätiedot

TOIMEENTULO- TUKIOHJEISTUS Ilomantsin kunta

TOIMEENTULO- TUKIOHJEISTUS Ilomantsin kunta TOIMEENTULO- TUKIOHJEISTUS Ilomantsin kunta Ilomantsin kunnan toimeentulotukiohjeistus v. 2013 1 SÄÄNNÖKSET... 1 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN HAKEMISMENETTELY... 1 2.1. Toimeentulotuen

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 1 (50) Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 2010 2011 sopimusmuutokset

KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 1 (50) Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 2010 2011 sopimusmuutokset KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 1 (50) Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 2010 2011 sopimusmuutokset KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 2 (50) II PALKKAUS 3 Vähimmäispalkka 1 mom. Täysin

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1 SÄÄNNÖKSET... 1 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN HAKEMISMENETTELY... 1 3 OPISKELIJAT... 8 4 YRITTÄJÄT...

SISÄLLYSLUETTELO 1 SÄÄNNÖKSET... 1 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN HAKEMISMENETTELY... 1 3 OPISKELIJAT... 8 4 YRITTÄJÄT... Toimeentulotukiohje Kempeleen kunnassa 1.4.2015 alkaen KEMPELEEN KUNTA TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET, VOIMASSA 1.4.2015 Tällä ohjeistuksella korvataan aiemmat soveltamisohjeet. Nämä ohjeet eivät koske

Lisätiedot

Liite. Tarkentava virka- ja työehtosopimus, joka laadittiin

Liite. Tarkentava virka- ja työehtosopimus, joka laadittiin Liite Tarkentava virka- ja työehtosopimus, joka laadittiin 26 päivänä marraskuuta 2014 valtiovarainministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Julkisten ja hyvinvointialojen

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJEET

TOIMEENTULOTUKIOHJEET 1 TOIMEENTULOTUKIOHJEET 1 SÄÄNNÖKSET Suomen perustuslain 19 :n 1 momentissa turvataan oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Toimeentulotukiasian käsittelyssä on huomioitava seuraavat säännökset

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 69. Laki. luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2003

SISÄLLYS. N:o 69. Laki. luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2003 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 2003 N:o 69 79 SISÄLLYS N:o Sivu 69 Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta... 153 70 Laki sijoituspalveluyrityksistä

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 16.6.2009 / LIITE

Perusturvalautakunta 16.6.2009 / LIITE Perusturvalautakunta 16.6.2009 / LIITE HAUKIPUTAAN KUNTA 1 TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET, VOIMASSA 1.7.2009 ALKAEN Toimeentulotuen myöntämisperusteet on käsitelty perusturvalautakunnassa 21.12.2004

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJE 2015

TOIMEENTULOTUKIOHJE 2015 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI/PERUSTURVA Perusturvalautakunta 25.2.2015 liite nro 1 TOIMEENTULOTUKIOHJE 2015 1.3.2015 alkaen Sisällysluettelo 2 JOHDANTO SÄÄNNÖKSET Oikeus toimeentulotukeen ja hakemismenettely. 3

Lisätiedot

Toimeentulotuen sisäiset ohjeet 1.1.2013 alkaen

Toimeentulotuen sisäiset ohjeet 1.1.2013 alkaen Toimeentulotuen sisäiset ohjeet 1.1.2013 alkaen Sisältö Yleistä... 2 1 Oikeus toimeentulotukeen... 2 1.1. Oleskelu kunnassa... 2 1.2. Perhekäsite... 3 1.3. Elatusvelvollisuus... 3 2 Toimeentulotukihakemuksen

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohjeet työntekijöille Salon kaupunki 2015 Aikuissosiaalityö

Toimeentulotuen soveltamisohjeet työntekijöille Salon kaupunki 2015 Aikuissosiaalityö Toimeentulotuen soveltamisohjeet työntekijöille Salon kaupunki 2015 Aikuissosiaalityö Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 17.12.2014 Voimassa 1.1.2015 alkaen 2(39) SISÄLLYSLUETTELO 1. SÄÄNNÖKSET...

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2015 alkaen

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2015 alkaen SODANKYLÄN KUNTA SOSIAALIPALVELUT Sosiaalityö TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2015 alkaen Perusturvalautakunta 28.1.2015 6 SISÄLLYS 1 SÄÄNNÖKSET... 2 1.1 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohjeet työntekijöille Salon kaupunki 2014 Aikuissosiaalityö

Toimeentulotuen soveltamisohjeet työntekijöille Salon kaupunki 2014 Aikuissosiaalityö Toimeentulotuen soveltamisohjeet työntekijöille Salon kaupunki 2014 Aikuissosiaalityö Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 20.11.2013 Voimassa 1.1.2014 alkaen 2(41) SISÄLLYSLUETTELO 1. SÄÄNNÖKSET...

Lisätiedot

Urheilujärjestöjä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS

Urheilujärjestöjä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS Urheilujärjestöjä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 PALVELUALOJEN TYÖNANTAJAT PALTA Urheilutyönantajat ry PL 62 (Eteläranta 10), 00131 Helsinki Puhelin 020 595 5000, Faksi 020 595 5001 www.palta.fi

Lisätiedot

Valtion yleinen virka- ja työehtosopimus 28.3.2010

Valtion yleinen virka- ja työehtosopimus 28.3.2010 Valtion yleinen virka- ja työehtosopimus 28.3.2010 1. SOVELTAMISALA 1 Soveltamisala Näitä määräyksiä sovelletaan valtion virastojen virkamiesten sekä työntekijöiden palvelussuhteen ehtoihin, ellei toisin

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISEN KUNNALLISET PERUSTEET JA OHJEET 1.2.2014 ALKAEN

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISEN KUNNALLISET PERUSTEET JA OHJEET 1.2.2014 ALKAEN TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISEN KUNNALLISET PERUSTEET JA OHJEET 1.2.2014 ALKAEN Siilinjärven sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymä / 2014 Sisältö 1. TOIMEENTULOTUEN TARKOITUS 3 2. MENETTELY TOIMEENTULOTUKIASIOISSA

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJE UUDEN OULUN KUNNISSA

TOIMEENTULOTUKIOHJE UUDEN OULUN KUNNISSA HYVINVOINTIPALVELUT TOIMEENTULOTUKIOHJE UUDEN OULUN KUNNISSA 1.1.2012 ALKAEN Ohjeellinen, tueksi päätöksentekijöille OULUN KAUPUNKI 1 SISÄLLYS 1 SÄÄNNÖKSET... 2 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMEENTULOTUKIOHJE

LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMEENTULOTUKIOHJE LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMEENTULOTUKIOHJE Sosiaali- ja terveyslautakunta 28.2.2012 35 Rantalantie 6 81720 Lieksa puh. 04010 44310 klo 9.00-12.00 Sisällysluettelo 1 SÄÄNNÖKSET, OHJEET JA OIKEUSKÄYTÄNTÖ... 4

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.2.2014

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.2.2014 1 TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.2.2014 2 SISÄLTÖ SISÄLTÖ... 1 1 TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET... 4 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN... 4 3 TOIMEENTULOTUEN HAKEMUSMENETTELY... 5 3.1 TOIMEENTULOTUEN MÄÄRÄYTYMISAIKA...

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJEET POLVIJÄRVI 2010-2012,

TOIMEENTULOTUKIOHJEET POLVIJÄRVI 2010-2012, 1 TOIMEENTULOTUKIOHJEET POLVIJÄRVI 2010-2012, 1 SÄÄNNÖKSET Suomen perustuslain 19 :n 1 momentissa turvataan oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Toimeentulotukiasian käsittelyssä on huomioitava

Lisätiedot