LUOTTOMIEHET _ KREDITMANNEN R.Y:N JASENLEHTI. Luottomitxten excursion Lahteen s. l(f1.1. Tlrtustumassa Luhdan ja Mallasjuoman toimintaan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUOTTOMIEHET _ KREDITMANNEN R.Y:N JASENLEHTI. Luottomitxten excursion Lahteen s. l(f1.1. Tlrtustumassa Luhdan ja Mallasjuoman toimintaan"

Transkriptio

1 LUOTTOMIEHET _ KREDITMANNEN R.Y:N JASENLEHTI Luottomitxten excursion Lahteen s. l(f1.1 Tlrtustumassa Luhdan ja Mallasjuoman toimintaan

2 uilo$ldmhhi Luottomiehet - Kreditmiinnen ry:n jiisenlehti Ilmestly neljii kertaa vuodessa Piiiitoimittaja Jari Nuorinko Toimituksen osoite Luottomiehet ry PL 89I Helsinki Toimitusneuvosto Jari Nuorinko puh. (90) Pertti Pennanen puh. (90) Ahti Nuutinen puh. (90) Jukka Marttila puh. (90) Ari Ovaska puh. (90) Tuulikki Viirtti puh. (90) Mikko Paq'anne puh. (90) Taitto Kari Martiala puh. (921) Paino Helsingin Liikekirjapaino Oy Helsinki Luotettavia miehid Kavin tassa hiuattain erazissii ravitsemusliikkeessd kolleegani kanssa. Kun kavelimne sisaen, huudahti eriis ravintolan asiakast "Kas, Luotettavia Miehi.i! ". Yhdistyksen rintamerkki oli huomattu, joten tellekin tavoin tulemme tunnetuksi toisillemme ja piddmme alan tietoisuutta yll:i. Vuoden Luottomies Luottomiehet-Kreditm:innen r.y. valitsee perinteisesti Vuoden Luottomiehen tdniikin r,uonna. Jos SinA haluat vaikuttaa asiaan, niin kirjoita meille oma ehdoruksesi toimituksen osoitteeseen. Vuoden Luottomiehen arvo mydnnetiiin henkilitlle, joka toimii tuloksellisesti luottotehtavisse, vie luottoalan kehityst?i eteenpain tai ajaa luottoalan etuja yhteiskuntamme suunnittelussa. Valinta julkistetaan syksyn kokouksessa. Linkki Lehti on jalleen 24-siwinen. Se osoittaa yhteistydhalukkuutta sekii ki{oittajien, etta mainostajien taholta. TAssii numerossa on esimerkki myds nimimerkilh ki{oittamisesta. Ottakaa kantaa Teita kiinnostaviin asioihin. Mukavaa kesan odottelua! Jari Nuorinko

3 Luottomiehet-Kreditmdnnen r.v:n kokous tilausravintola Rovalissa Luottomiehet-Kreditmennen r.y:n kokous veti jiilleen tuvan tiiydeltii viikeii tilausravintola Royalin tiloihin Helsingissii. Varsinaisen kokouksen ohella tilaisuudessa kuultiin Suomen Asiakastieto Oy:n hatlintopiiiillikkii Reiio Aarnion sitys luottotietoalaa koskevista tietosuojalautakunnan piiiitiiksistii seka Markkinointi-Instituutin koulutuspiiiillikkit Marja-Leena Veisisen esitys syksyllii alkavasta luottotutkinnosta. Kummatkin esitykset ovat mukana tiissii lehdessii. Keskustelua Luottotutkinnosta jatketaan myiis sirulla kuusi jiisenpostissa. Luottotietoalaa koskevat tietosuoj alautakunnan pri:ittikset Tictosuoialautakunnalle tehdyt hakemukset esitteli lautakunnan pdetoiminen sihteeri. Hakemuksien johdosla lautakunta pyysi iausun Tietosuojavaituutetun nukaan rckisterisse voisi k!itenkin olla myds tietoja positiivisista henki ldisti. Nriiltii osin lautakunnan ja not myos tietosuo.javaltuutetulta. tietosuoj avaltu utetu n kiisity kset poikkeavat siis toisistaan. P[etiikset Piiiitiiksistii on valitettu Perusteet HRLtn Inukaan luottotietotoi mintaa harjoittava rekisterinpirejii saa tallettaa ja luovuttaa vain HRA 5 $:ssa mainitur tiedor. HRA 5 $.st.i poikkcaminen edeilytte.i rietosuojalautakunnan antamaa poikkeuslupaa. Poikkeusluvan myijntiimiselle on oltava lain mukaan ''painava syy'. men Asiakastieto Oy, Luottolieto ry ja Suomen Luotonantajayhdis tys. jotka tekiv,it yhtcisen hake muksen, sekii pankit. Pankkien te kernii hakemus ei kuitenkaan koskenut suoranaisesti rekistericn tietosisalto:i, vaan lehinnri menetel mda,.iolla pankkien kesken tietoja vaihdetaan. Tietosuojalautakunta ratkaisi Seka Asiakastieto Oy tchdy{ h.rkemukset efiii yhdislykset ovat valittaneet Iautakunnan alkuvuodcsta pddtdksist,i korkeimpaan hallintooikeuteen, jossa Pd,itdksissiiiin lautakunta katsoi painavan s1,1n poikkeuslupien valitusten kasittely on nl,"_ilntiimiscllc olcvan vekseliprotestointien ja hoihoustietojen osal Jo aloitcttu. ra. Lisiiksi lautakunta Reijo Aarnio, mydnsi Asiakasliedolle 6 kk:n jatkoajan Suomen lain Asiakastieto Ol voinraiscksi tuloon asli. Muilta osin lautakunta hylkrisi tehdyt poikkeuslupahakemukset. Kuluiusluottoh.iirioitii koskevax Asiakastieto Oyin tekem:ia lupahakenusta ei iautahrnta ole viela t.it.i kirjoitettaessa ratkaissut. Asiassa on hankittu nlm. kuluttaja-asiamiehen lausunto. Positiiviset tiedot Asiakasticdon poikkeuslupahakemuksen kdsittelyn yhteydessii K,isittely lautakunnassa otetliin se kanta, ettil luottotietorekisteriin saisi tallettaa Hakemukset tietoja vain sellaisista henkildistii. Lain siirtynas.iiinnoksisrii johtuen o1i poikleuslupahakemukset suhairiditd. Lautal-unta ei kuiten- joilla on asctuksessa todettuja mak- Poikkeuslupia ovat tietosuojalau-tehtaivtakunnalta hakeneet ainakin Suo v ennen kesdkuun loppua kaan meerannyt positiivisia tietoja poistettaviksi. 4

4 Luottomiehet ryn ia Markkinointi_ instituurin kehittama luottoalan koulutusohielma. ilffiffi9^*t. TruSI KOUITUSOHTELMA LT]OTTOTT]TKINTO KENELLE TARKOITETTU Tutkinto on ta.rkoitettu luotonval, y9lm ja perintd.d hoitaville henki. rollre )a n hin tehuiviin aikoville seka henkiloille, jorka rarvirsevat tyoss:i?in luottoalan Ueroia. Luottotutkinnon tarkoitukse na oo aotaa luottohallinnon tehtavissarvittzv.azammartikoulutusta.sekajankohtaista perusrietoa luottoarasta ja tuksessa sen yhdisryvaf eri osa-alueista. teoria ya Koulu kry:rnto, 1ot." opn tomasri.ri;u omaan io""tl"iirjiiisio,ta "oi,rarit ryohonsa. KOULUTUSOHJELNIAN TAVOITTEET Tutkinnon tavoitteena on. antaa valmiuder aflioida asiak kaan luol tokelnoisurta ia mak. sukykya. selviftaa yleisimmat makuavar ja rahoitusmuodot. openaa arvioimaan \"rityksen,a- kuusmahdollisuukra la niiaen k4l. tozi o perehdyrtziii korkolainsiiid:in toon ja ]riryksen korkopolitiik kaz.n a selviftaa yleisimmet perinnan muodor seki pakkoraq:intoon. ^ panoon. liiftyvia menerielytapola a antaa tietoja luottokaupan t.i keudellisesta sedntelvstd. opsttg yrnm?iniimiidn asiakaspatvelun ia. neuvoneluaidon merktyksen Iuolto- ia perinutoiminnassa. 1 koulutusiakso ohjaftua etiisopiskelua 6 kk. kirjanpiro ( vapaaehroinen ) o y'rityksen luonotoiminta. )rityken luonokelpoisuus a makubvat. rahoitusmuodot a luottokaupan oikeudellinen saanrety 2. koulutusjakso ohiattua euisopiskelua 6 kk a vak-uudet. ).r'ityksen korkopolitiikka o perintzimenetelinzit. ulosotto ja konkurssi o luorovaikutus ja viestint i {T trl Luottomiehet - Iircditrn:inrren r.v. FIAKEMINEN JA OPTSKELUN ALOITTAMINEN Hahaika piitinyy Opiskelu a lkaa lokakuussa Hel singissa. Hakemus tehd:tdn Markkinointi. insdtuurin hakulomakkeelle ia lihetettan osoitteella: Ma-rkkinoinrinstituutti Tooldnrullinkaru Helsinki Koulutus toteut etaan yhteiswossa Luotiomiehet ry:n karissa. Luotto mlener ry myonu?i kaikille tutkin non slorittaneille oikeuden kilt_ lria LTs,lyhennetci nimensd yhtey oessa. KOUTUTUSMAKSUT Turkinroon sisalryy kaki koulutus. iaksoa. Yhden koulutusjakon maksu on mk. Var;aaehtoi. nen kirjanpiro 600 mk. - LIViTIEDOT Usat ietoja anua koulur uspd?il likk6 Maria Leena Vaisenen Maikkinoin ti-instir uurissa. puh. (90r 47 j6l HaKutomakkeen voit tilata Ma.rkkinointi,instituutin koulutus_ neuvonnasta, puh. (90) 4136I.

5 LTS-ammattilainen Onneksi olkoon, Luottomiehet- Kreditmennen ry, alan koulutuksen jarj stamisesta. Asia on ilmeisesti tutkittu ja suunniteltu hyvin perusteellisesti. Markkinointi-instituutin valinta yhteistydkumppaniksi on samoin onnistunut ratkaisu. Luottolinkissa 4/1988 kerrottiin myijs LTs-tutkinnon osa-alueista ja vas tuuhenkildistii. Kokonaisuus vaikuttaa hyvalta. En kuitenkaan malta olla puuttumatta eriiiiseen seikkaan. Asia on mielestiini sen arvoinen. Luotto- ja perint?ialan a ostus kersii, mikali uskotaan lehdessamme esitettyyn vditteeseen, ette kurssin kiiynyt on ammattilainen. Hiin voi olla ammattilainen vain ja ainoastaan siind tapauksessa, ettii on riittiiviin kauan, ainakin muutamia vuosia, toiminut luotto- ja perintaalan teht:ivisssai ja omaksunut ne, Edellii mainittukaan ei oikeastaan vielii riitii, krinka esim. viisi vuotta pelkestaan maksamismeareyksizi laatinut henkild voi olla ammattilainen muussa kuin juuri "maksariasioissa"? Ymmiirtaisin, etti luotto- ja perintealan antmattilaisuudella olisi tarkoitettava hiukan laaja-alaisempaa osaamista ja rutiinia. Taitaja ja tietej:i ei ole ammattilainen, mikzili rutiini puuttuu. Ammattilaiselta on vaadittava ainakin: - tietoa - tartoa - kokemusta - rutiinia Itse arvostan ammattitaitoa kovasti. Olen kiitollinen ammattitaitoisista tydtovereista ja esimiehistd. ANostan myds koulutusta, mutta on vaiirin v:iitt?ie LTs-rurkintoon aikoville, etta he ovat sen jelkeen ammattilaisia. Opiskelu, kurssit, tutkinnot, vaikka olisivat kuinka teoreettisia tai keytiinndn l.iheisia, ovat vain apuviilineit?i. Niiden avulla saadaan ja luodaan valmiuksia omaksua ammattitaitoa. Oikein suunniteltu koulutus, kuten juuri LTS-L-urssi, nopeuttaa varmasti ammattitaidon saantia, mutta ei suinkaan yksifl takaa sita. On myds nurinkurista ja luotto- ja perintiialalla tydskenteleviii viihattelevaii vaittaie liihella luouo-alaa olevia LTs-kurssin kiiyneit?i alan ammattilaisiksi. Siis kiiytiinn6n kokemusta vailla olevia. Konttoreissa ja verstaissa esimiehet nykyii:in kummastelevat suoraan oppilaitoksen tai korkeakoulun penkiltii tulleita ty6ntekijdit:i. Ndilla kun ndyttda olevan se vakaa usko, ettii tietiivzit kaikenja osaavat viele enemmen. Opeftajat ovat tamen suuntaisen k;isityksen iskostaneet heihin. ilmeisesti osin varo- Tydpaikalla tiillai sen henkildn oppimis- ja omaksumis$ky ei liene paras mahdollinen. Hyvii itseluottamus on oiva asia,.mutta liika on kehityksen jar- Sanoipa kerran opistotason tutkinnon suorittanut henkild, ettei laita kirjeit:i mappiin, on niin korkeasti koulutettu. Tassii yhteydesse muistutan, ettzi tyd on arvokasta. Oli se sitten "maksarien" laittoa, mapitusta tai iltapiiiviikahvin keittoa osastolle. Erzis henkild, onneton, keitti kahvit ilman vetta. Pannu menipuhkija priiva pilalle. Ammattitaito puuttui. Anrnattitaito antaa meille itsetuntoa, mielekb/ytte puurtaa paivasti toiseen. Ainrnattihenkildn on muistettava viela eriis seikka: henen on ystiviillisesti ohjattava ja opastettava vastatullutta alalle. Jos han laiminlyd 6man, syyllistyy hdn valitettavan yleiseen kopeuden "syntiin". Jukka Marttila Vastaus Jukka Marttilan kirjoitukseen "LTS-ammattilainen" Jukka Marttila on ldhett,inyr postia laiseksi, siini olen Jukan kanssa samaa mieltii. Liikaa olen tavannut Luottolinkissii 4/1988 olleeseen luottoalan perustutkintoa koskevaan artikkeliin. Mielestani Jukka voituneita tekema?in heidiin niitii ihmisie, jotka eivat ole moti- mieles on aivan oikeassa esitt:iessdiin, ettii pelkaistaiin luottotutkinnon eli LTS:n suorittaminen ei tee henkilostd ammattilaista luottoalalla. It, sekin olen sit.i mielte, ettii "tyd rekijiiiinsii opettaa". Ja kailcri tyd on arvokasta, hienosteluun ei ole vafaa, Tydteht:ivien suorittaminen ja keytentd antavat mita suurimmassa meerin ammattitaitoa. Mutta meidan kaikkien luottoalalla toimivien henkildiden tulee pyrkia hajenramaan omaa ammattitaitoa myds sekii sisaisen opashrksen ettai oman talon ulkopuolelta saatavan koulutuksen avulla. Pelkka koulutus luonnollisestikaan ei riitii anrmatti- 6 ttiiin liian tavallisia tai helppoja rutiinitehtavia. Erityisesri nziite ovar monet suoraan koulun penkiltii ty6- tehrdviin tulleer henkildt. "OIen kaynyt luotto- ja perint:ialan kaksipaivziisen perusl-urssin, joten kyllii minzi alan tunnen aika hyvin". Melko tavallinen selitys tyohiinottohaastattelussa. OIen tiiysin eri mieltai tyitnhakijan kasityksesta. Kun tydnantaja lzihett:i?i jonkin henkil6n saamaan liszikoulutusta tai jos henkilii itse panostaa omalla kustannuksellaan itsense kouluttamiseen, on kysymys aina investoinnista. Investoinnin tulisi olla myds kannattava. Koulutuksen osalta itse uskon huomattavastivaksi alaa lehell?i olevien teht.ivien enemm?in tydn ohessa suoritetta ja myijs rutiinitehtavien suorittamiseen. Pitkejannitteinen koulutus, vaan, pi*ajannitteis en ja kaiyt,inndn laheiseen koulutukseen k-uin motivaatio ja tydtehtavien moitteeton suorittaminen tekevat henkilds- pelkkean boriaan. Markkinointi-Instituutin koulutus monine erilaisine muotoineen ta ammatti-ihmisen. sopi niihin ajatuksiin, joita meillii Mikko.Parjanne koulutustoimikunnassa ja yhdistyksen hallituks ssa oli. Kun teet harjoitustehtivia, joudut selailemaan koulutuspaketin mydtzi saamaasi julkaisunippua. Kun tutustut luentopeivill.i tai tentteihin valmistautuessasi materiaaliin, tulevat ne sinulle taas tutuksi. Ndin voit ammentaa saamastasi opista entisfi paremmin tietoja paiviftaiseen ty6- rutiinisi koko reilun vuoden mittaisen koulutuksen aikana. Ja taitii kautta saa ammattitaitoa ja liszival miuksia mydhemminkin sovelletta-

6 Sisiiinen perintii Tamen lyhyen kirjoitelman tarkoituksena on antaa ajattelemisen airimistoimet ja saatetaan asiakas yh- jo pziesty sopimukseen. Toisinaan, mus jiiiidii suurempien ja kiirellituksesta pednniille, pysaytetaiin pekun vaik*a itse reldamaatiosta on rinniin esteilla on toisinaan taipuhetta, ikiiiinkuin laajentaa niikitkulmaa. Asiat sineense ovat kaikille - myynti on asiantuntija toimituktaja pyytii?i perintiiii karhuamaan rinniin on vain sitkeesti pyydett?iva teyteen myynnin kanssa, sillii: onneksi harvoin, reklamaation hoisempien asioiden katveeseen. Pe- tuttuja, mutta juuri sen takia niitii sen suhteen tai ainakin osaa neuvoa, kuka ydtyksessa pystyy ky- juuttuneet reklamaationeuvottelut tdsta. Mita kauemrnin joku muuta- asiakasta, jotta syystii tai toisesta ao. "instanssilta" ratkaisua ja pa?i- kannattanee joskus miettie hiukan tarkemmin. seista tapausta selvittiimiiiin. vauhdittuisivat. Tiillaiseen suostumista on kartettava. Neuvottelijan vana, sen kalliimmaksi se tulee meman satasen h:imminki on hoidetta- Perintii askartelee asiakkailta - myynti pystyy yleensa piiattamaain reklamaation hoidosta. vaihto lienee parempi ratkaisu tai, netenyna ryiiaikana, puhelinkului- olevien enemmiin tahi viihemm?in er,ientyneiden saatavien kimpussa. Perinnen on neuvottava myyntia jos silte tunuu, voitaisiin keskustella oman juristin kanssa. saattaa kuitenkin p?iiittya hyvitysna, turhana stressine. Irpuksi asia on kuitenkin olemassa hanenunin aina ja velittiim?isti ilmoittamaan muistettu kiisite: sisiiinen perint?i. perinniille uusista reldaamatioista, On tapauksia. jolloi yrityksen laskun tekemiseen. Se ei suinkaan tarkoita yrityksen sile monasti ne ovat vain heidan johdon taholta myiinneteiin jo Perinn:in on ymmarrettaivii asemansa nttaana muiden joukossa ja oman henkildkunnan karhuamista tiedossaan. Perint?i saattaa karhutessaan vaikeuttaa reklamaation lisee maksuaikaa korolla tai ilman. pyrittava asiallisesti markkinoi- ereentyneelle saatavalle reippaasti vaan kohdistuu yrityksen itsense si salla oleviin esteisiin, jotka eivat hoitoa pahoittaessaan asiakkaan Perinnan este temekin. Toivottavasti asialle on pitavat perustelut ja sa. Riihjiiiimisella ei voiteta mitedn maan niikemyksiiiiin organisaatios- mahdollista reskontrassa olevien mielen. eraiiintyneiden saatavien pedmista. Reklamaation hoitajan on myds toivottavasti riski on kartoitettu eikii nalkuttaminenkaan sovi tyg N?ime ns. perinnan esteetjakaan-pidefiav:tuvat lahinna kahteen piialuokkaan: la, jotta karhuaminen voi alkaa tamatta, ettei my6hemmin koeta perinte apahtumien tasal- etukiiteen vakuuspuoltakaan unoh- ymp:iristddn. - reklamaatioihin asian selvittyii ilman turhia viivei karvasta pettymystii. J Marttila - asia on "isommassa kedessii"-tapauksiin myds huomioitava viivestyskorko. ettzi perinnan ammattitaidon on ol- te. Reklamaation selvittelysse on Tesse yhtyedess?i sopii todeta, Mitii kauemmin perinnen este on Esimerkiksi jos reklamoidun laskun hyvittamisen sijasta tai sen yh- siihen. N?iin perintii lfkenee heltava sit?i tasoa, efte johto ]uottaa voimassa, sitai suuremmaksi kasvaa luottotappion riski. Sanonta "aika teydessa annetaan korotonta lisamaksuaikaa, on tiista ilmoitettava merkiksi juuri edele kuvatun kalpommin auttamaaneuvoillaan esi. pahentaa saatavan" pitiiii paikkansa ja on alan henkildiden tiedossa. perinnelle. Olisi aika ik?ivee, jos taisessa maksuaikatapauksessa. Asiakkaan reklamoidessa toimi- asiakas saa aiheeftoman korkolas- Markkamaiarziisesti pienill?i pe- Lakimiesapua 140 ma'assa - 7 asianrunti ja varatu()maria - Plryda tietopakerti (921) 3J0546 " '%/b -%*-t-,,. INTERNATIONAI- OY

7 lx, : s.;.# -.-:--.-t:.,:::.:.r-,..r,-;,f..f.,r-i,..f;..r,-..f.- Luottomiesten meriserninaari Seminarrinika: ]lihtiror.llinir:t 0i.) l9!q klr t.t.r tillull l,ciru:,in.l ll) it! l!r9 kln Seminaaripaililia: r s Sallr flbrrrlrrs lll r...r '".,.. ilr: '. r.'- r i,.rllr. r r.-..,. I r r..l Senrinaarin alnstava oh.ieldrai korkeakoulu..atkpohjeinc 1unlruslrrkuana11'r'sisovellusc\inlcrkkinijkr.iisiy'ritr's.'.p olissori'kt.i.tccl korkcakoulu ''Luotonvrlronnan.ja perinnlin psrkologial. F\1. logoro.r Anncli Krsancn. \,llrkkinointi-lnstiiulllli. ConsLrLting O1. ''Luorroalan juridiikan djankl)ht!iskalsrus. \'irrituonrari lirro \Iliki. pc.i.risroinristo Conrmr o). l-isriliek)ia: Luotlopririllikko I,elka Tiiliklincn. Vlltamcri Oslkc\hriij. puh: lg7 Sernin!aritef\cisin KOTILUTLTSl OIMIKUNIA P S. loirri nolcasti. sillii \ain 55 nopeinta ntahluu nlltkaai.

8 Luottomiehet Lahden excursiolla Luottomiehet-Kreditmzinnen r.y:n Luhtasen alkuunpanema kotiyritys 46 jzisenti lehti kevatmatkalle 1ana vuonna 1907 on diiden 82 vuoden vuonna Lahteen. Kerhomestarim-aikanme Pertti Larva toivotti kaikki terlan suuryritykseksi, joka on liike- kasvanut modemiksi vaateavetulleiksi ja kertoi, efta ohjelma vaihdoltaan jo yli 800 miljoonan olisi talle kertaa suhteellisenmarkan kokoinen. Tehtaalla meita kevyt... oli vastassa luottopeelikkd Pekla Siv6n, sisiiinen tiedottaja Jouni MakailAinen ja valmistusp?iiillikld Brodeeraus on nyt IN Seppo Hurmalainen. Joukkomme jakamisen jelkeen teimme asiantuntevien oppaidemme johdolla EnsimmAisenatu stumiskohtee-tehdaskieftokaynninna oli Luhta Oy:n uusi Launeen meille esiteltiin mm. maailman ai- jonka aikana tehdas. Orimattilalaisen Vihtori noa taysautomaattinen varastorobotti tekstiilialalla, brodeerauskoneen tekemia upeita kuvioita sekii tietokonea\.usteinen kaavoitus. Lopuksi halulkaat saivat vielii tutkia ja ostaa tehtaan tuotteita. Seuraavaksi siirryimme bussilla toiseen tutustumiskohteeseemme, joka oli Mallasjuoma Oy l.r. o 4 '.r-.1r -!,. ' _ *IAl r a a, * i i. Mallasjuoma O!:n talousjohtaia Jouko Liinatainen

9 "Laatu ei synny, se pitiiii tehdd" Mallasjuoma Oy:n ralousjohtaja Jouko Liimarainen ja luonopeiillikkd Marjatta Tykka toivottivat mei dat suorastaan keseisen ltimpim: la pihalla tenetulleiksi tutustumaan huurteisten olueiden ja raikkaiden virvoitusjuomien valmistukseen. Kokeneena esittelijanii Liimatainen ehdotti, etti ensin kierretteisiin tehtaassa ja sitten siirryftaisiin vasta tuotenaytepuolelle. "Ei sitten tarvitse nousta k-uin kerran." KiertokZiynnillii meille kerrottiin, efte janoisia helpotetaan vuosittain noin 180 miljoonan litran virralla. Itse asiassa joka viides litra, mite Suomessa juodaan vinokkeita, oluita ja long drink -juomia, tulee Mallasjuoma Oy:lt,i. Ta:illakin rutustuimme t?iysautomaattiseen varastointiin, joka otettiin jo vuonna 1978 k?iyttddn ja on ensimmiiisiii varastorobotteja Suomessa. Jos tamii tyd teht;iisiin muutoin. siihen tarvittaisiin 30 trukkia kuljeuajineen. Silri varaston kiefto on vain 5 vuorokautta. Tehdaskierroksen jelkeen pe lto tauolla Tuuli-ruusussa Ahti Nuutinen ja Jaakko Pohjan- tutusturmme sitten tiimankin yrityksen tuotenayfteisiin... Kiitoksia isennille! Teksti ja kuvat Jari Nuorinko Kie rtoktijnni I ld Luhta Oy : ssi LUHTA THE COOL DIFFERENCE ll

10 RUNOUTENI ei seliui niuiiin ei seluenttti mitiiiin ei julisa mitiiiin ei sistilh l<r,llcllwkt;rul<sia ei triytti biueia ei hn u:usia pelistitmtdjti ei ota osaa leikkiin silli on rajamt paikl<nua jol<a sat on ai:ytmiiuii ellei se ole, sal.attua puhctta ellei se pulvntclc ontaperiiisati ellei se hii,ntnlist1ti niihuivikti niin on oltaua Tadeusz R6iewicz: ja niin edelleen (Valikoima runoja). Suom. Jarmo Jiiiiskeliiirren 1975 (Tammi) a t c Pertti Pennanen 12

11 Ajan merkit Laihtdkohdiltaan luottomiehen vuo- :i 1989 nziytti suhreellisen hyv ra. Kotimainen ja kansainvalinen ky- :r'ntii olivat kasvaneet, eika iasl-uiuhdanteen alkamisesta ollut n:iky- \ issii merktiiik:ien, vaikta eraille rahoilla sita on odotettu kuin kuuta nousevaksi. Niiti on aina ollut, joren nliti on tultava nytkin. Kun tulimme ajankohtaan, joi ioln pankit kertoivat viime vuoden rjlinpddtiiksistaan, tapahtui suuri muutos. Piiiijohtaja Rolf Kullberg mursrutti harya se paivii kulutusjuhljen lopettamisesta ja syytti panklieja holtittomasta rahan kylv6std. Pankkien luotonanto oli k'asvanut iun yht'iikkie vapautunut raha sai luotonottojat lankeamaan veikasyntlin. Halvan ulkomaisen rahan os- Ir lnen Ja myyminen kotimaassa HELIBOR-korolla on ollur hyvee hjsnesta. Hyvii bisnes kesttiai my6s iuuremmat luottotappiot ja niiss:iiiin lehcstytean vain kansainv,iliste!rsoa. kuten erelt pankkikiirit ovat.r\akkecnomistajilleen selitelleet Iiikcpankkien kasvaneita luottotappioita. Toisen suuren liikepankin t()imitusjohtaja yrirt:iii siirraia vasruuta luotonottajilie, etteiviit he tekisi sitoumuksia, joista eiviit pysry \ astaamaan. Tiimai on toiveajattelua. sill:i pelimiehia ldyryy riinii prrv.in?i molemmin puolin. Ve suomalaiset olemme kansa, 'oka kaipaa holhousta ja ruoskaakin. Meille ei sovi eurooppalainen rlkoholipolitiikka eika myctskaan rankkipolitiikka. Rytippy o1i niin,io\ a. etta selvati asennemuutosta pankkien Iuotonannossa on havaittii! issa. Korkoja ja takausprovisioita seke lalvelumaksuja on nostettu. Ko-.LrnKorotukset ovat kohdistuneet J\elmmiten heikommin menestynerden yritysten rahoitusluottoihin. laskuun v Lasl-ua oli vajaat Fankkien lyhytaikaisten luotroien 10 %. Viihenemisr.i oli eniten iorkotaso rakennustoiminnassa. n. 20 7o. jossa alkaa taas ltihestyii viit istyskoron tasoa, joten ostovelko _en Inysan rahan anstosta markkinar kiertonopeudessa on tapahtunut ylilt-uumenivat varsinkin Eteld-Suo_ hidastumista. Luotonvalvonnan aseet taytyy rras hioa hyvaen kuntoon. kun ol'- laan menossa kohti jos ei toivotta- \asti laskukautta - niin ainakin l15kevaa noususuhdannetta. mitii \anontaa optimistit yleisesti viljele- \ at. Konkurssikehityksen muutos Konkurssien voimakas lis.iantymrnen vuosina 198/t 1987 k?iiintyi messa, Myds tavarantoimittajain luottotapprot pieneniv.it v useim_ milla a]oilla. Esimerkkin:i voin mainita jiirjestiytyneen terastukkukaupan, jossa luottotappiona kirja_ tut menetykset olivat v v;in 1,4 milj. mk n. 4 mrd:n myynnista, KUn Vastaavasta myynnista olivat v ll milj. mk ja v ,1 mjlj. n-ll. Tdmain vuoden L nelidn_ neksellii on kehitys taas kziiintvnvt huonompaan suuntaan ia mon;n yrityksen luorrotappior ovat io l. neljiinneksellii yj itiiineet koko edellisen vuoden menetykset_ Yritykset kauppatavarana Suomessa hriarii liikemiehiii, konsulrte_ja. kehirys- 1a holdingyh rrotla. Jotka syslemaattisesti etsivet ns. "rahapussiyhtiditi ". yhdenmiehen yritys, jonka ika:intyvii verotukseen kyllestynyt johtaja on paiitt:inyr luopua yriryksesteen ia saada siit,i mahdollisimman suurin verottoman rahan k:iyttd6nsii nopeastr, on niiiden kasinopelureiden paras kohde. Helmi on sellainen yritys, jolla rasitteista vapaata kiinte?ita omaisuutta, esim. toimikiinteistd. yrityski innilykser kiiyrriim,itt,i. eikd mydskdrin rahoitusyhriciiden rahoitussopimuksia. Yrityksen kauppahinta saadaan usein ulos yrityksesti ottamalla riittav.it yriryskiinnitykset. Nzimd kelpaavat vakuudeksi vakuutusyh ti6n kylkiriisenri toimivalle rahoitus- ja finanssiyhtidlle, jonla takaus taas puolestaan kelpaa edelreen ttk: le lat to]srlle vakuutus_ yhtidille. ETK:n rakaus onkin io I!-ultareunainen paperi kenelle tahansa luotonantajalle. Seuraavaksi myydaan kiinreistd erilliselle kiinteistdyhtidlle ja saatavat rahoitusyhtidlle. Nein onkin koossa usein.ja tuplasti yrityksesta entiselle omistajalle maksettu kauppahinta. Rahaa saadaan liseksi ulos yhtidsta, k_un vapaat omat pdiiomat anne_ taan osakaslainoina sopivilla ris tiintakauksilla. Entisen omistajan nimi saatraa olla lis:iksi jaanyr johonkin vanhempaan sitoumukseen. Josta hiin vicl.i joutuu vastaamaan, kun yritys tekee konkurssin. Tdmmdinen "case" on vaikea valvotta va luotonantajalle, koska usejn vield yrityksen nimi muutetaan ja sama nimi rekisterdiduiiin uudelleen. Irtaimistokiinnitykset eivdt siirry rekisterissii uudeile yhtidlle vaan jeiiv.it vanhalle kaupparekisterinumerolle. On enemmdn kuin vakavan pohtrmrsen arvoista, miksi tiimmdisia kasinopeleje rahoitetaan ja luototetaan. kun ostajalla ja konsultillakin saattaa olla ennestiian konkurssitausta. Kiitokset Kiitokset kaikillc reille, jorka muistitte minua merkkipdiviiniini. Pertti Pennanen l3

12 Toimintakertomus vuodelta 1988 Tr.rovinen Suomen Luotonintajayhdistys jajohtaja Tauno Valli Kesko Oy. Palvelevalia luottohallinnolla hallittuun luotonantoon. Jiisenistii Vuosi on ollut yhdistyksen kahdeskjm$enesseitsenliis toimintavuos j. Uusia iesenii hyvaksyttiin vuoden 1988 aikana 8l Jasenm.i.ira oli vuoden lopussa 710. Hallitus Yhdistyksen hallilus toini seuraavassa kokoonpanossa: puheenjohtaia: toimitusjohtaja Mikko Parjanne Asiakastieto Oy, vatapuhecnjohtaia: toinitusjohtaja Thomas Feodorolf Credit-Justitia Oy. sihteeri: konttoripddllikkij Seiia Leht()nen Perheauto ()y, rahaston hoitajar toimistop;iiillikkd Pirjo Lahti Eliikevakuutus Oy Ilmarinen, kerhonestari: luottopiiallikkd Pe,tti Larva Sanorna Oy, rnuut hallituksen jiisenet olivat: osastopaallikkd Fred Ilmoni Kansallis-Osake-Pankki. arkkinointiparillikl(d Martti Kuunamo Perimistoirnisto Contant Oy. iaostopiiiillikkd Ahti Nuutinen Osuusl-unla EKA Yhtymd ja luott{)peillikkd Pekka Tiilikainen Valtameri Oy. Tilintarkastaiat Konttofipeiillilld Maria-Liisa Bergman Mestarikonc Oy ja luotlopiiiiiljkkii Leena Pelander Oy Veho Varatilintarkastajat Perintiipiiaillikkd Mikko Junnila Diners Club Finland Oy ja talousiohtaja Hannu Markkane! Helsingin KTK-yhdistys. Luottoalan neuvottelukunta Luotlope:iilikkd Tom Ahlroos Luottokunta. osastopeallikko Lassi Kantoh Suonen Yhdyspankki Oy, toinritusjohtaja Jarmo Karppj Suomen Yritysrahoitus Oy. toimitusjohtaja Aulis Lindell Oy Union-Oljy Ab, toimitusjohtaja Mikko Parjannc Asiakastieto Oy, Iuottopa?illikkd Jaakko Pohjanpelto Osuuskunta Tieiorengas, luottop:iailiikj(d Veikko Semi Oy Stockmann Ab, toimitusjohtaja Risto Suviala Maksutieto Oy, toimitusjohtaja Esko Ulkomaantoimikunta Toimjtusjohtaja Thomas Feodoroif, puheenjohtaja Credit-Justitia Oy, osastopiiellikld Raimo Jirvisalo Suomen LuotonantajayhdistYs. Kamreeri Kaj Lundstrdm Suomen Yhdyspankki, toimistopiiiiuikkij Pirjo Nurmi Luottokunta ja luottopiiiillikkd Esko Salkola Oy Philips Ab. Koulutustoimikunta Luottopeiillikkd Pekka Tiilikainen. puheenjohtaja Valtameri OY. luottop?i?illiklb Jaakko Pohjanpello Osuusk_unta Tietorengas, luottopiiiillikkd Maiia Sakslin Instrumeniarium Oy, toimjtusjohtaja Esko Tuovinen Suomen LuotonantaJaYhdistys ja varatoimilusjohtaja Nils Wcckstrdm Tietoperint:i OY. Luottolinkin toimitusneuvosto Luotlopriiillikkii Pertti Pennanen paiitoirlriltaia. Oy Kontino Ab, lakimies Anne Leppiilti-Nilsson, Aspoyhtynii. markkinointipaallikktt Martti Kuurtamo. Perimistoinisto Contant Oy, toimitusjohtaja Mikko Parjaone, Asiakasticto oy. ekonomi Ari Ovaska, Luoltotieto ry. Luottolinkki ilnestyi vuonna 1988 neljii kertaa. Vuoden luottomies Hallituksen kokoukset Hallitus kokoontui 1l kerfaa. Varsinaiset kokouks t Yhdistyksen varsinainen kevetkokous pidettiin Kokouksessa hyviiksyliin yhdistyksen tilinpiiatds ja toimintakcrtornus vuodelta 1987, esitettiin tilintarkastajien kertonrus seka myonnettiin vastuuvapaus tilivehollisille. Kokouksessa yhdistyksemme jisenet luottop:tillikkd Pekka Tijllkainen Valtameri Oy:stii la talouspaiillikko Pekka Siv n Luhta Oy:stii pitiviit alustuksen aiheesta: Miten hoidamme yrityksenme luotonvalvontaa Ja peanda. Varsinainen syyskokous pidcttiin kokouksessa hyv:iksyttiin hallituksen ehdotus talousarvioksi. Yhdistyksen hallitukseen erovuoroisten tilalle valittiin: talousjohtaja Hannu Markkancn Helsingin KTK-yhdistys. luotonvalvoja Aila Oivula Hoover Oy ja luottopiiiillikkd Tuulikli Vand lndepen dent Rahoitus Oy. Hallituksen puheenjohtaiaksi valitriin t(timitusjohtaja Mikko Par-.janne Asiakastieto Oy ja varapuheenjohtajaksi toimitusjohtaja Thomas Feodoroff Credit-Justitia oy. Tilintarkastajiksi vuodeksi 1989 valittiin konttoripiia ikk6 MarJa- Liisa Bergman Mestarjkone Oy ja luottopaallikkd Mikko Junnila Oikeusperintii Oy. Varatilintarkaslajiksi valittiin jaostopatllikkij Seppo Palmu Korpivaara Oy ja luottopiiallikkd Jyrki Oksanen ()) Hartwall Ab. Yhdistys val;tsi Vuoden Luottomieheksi luottop:i:iliikkd Pe ti Pennasen Oy Kontino Ab:sta. Valintaperusteet olivat seuraavat: Muut kokoukset ja - yhdistyksen J:isen vuodesta matkat Monivuotinen Luottolinkin toimiusneuvoston iesen ja pli:itof pidetysse kokoukscssa Keskuskauppakamarin apulais- mlrraja. -Toiminut tulokseliisesti luotto' osastopiiiillikkd Leena Konsen piti tehtdvissa. keskustelun alustuks n tuotevastuulaista ja sen nykf tilanteesla sekii - Vienyt luottoalan kehitystii eteenpiiin ja ajaa luottoalan etuja V:ilityslautakunnan tyoslii. yhteiskunnan suunnittelussa tietosuo.javaltuutettu Vuoden Luottonics palkittiin Anna-Riitta wallin esitelmoi hen- ja Vuoden Luottomies-diplomilla jarjestettiin bussimal markan tunnustuspalkkioilakilorekisterilainsddd:innostii. syyskokouksessa , jossa kokouksessa luotbp?iellikk6 EKA-yhtymiin jakelukeskrkseen ka Tampereelle, Jossa tutustr.rtliin Pennanen piti esitelman.riheesta: Lemp?iilessii, Kehrasaaren Yritys- 1,1

13 pjl\ elukesk-uksecn sekd panostaia U\'n Jl Kesorl Oy:n loimintaan." ll.9. I988 Jd fiesretrjin merisem i- nrori Sally Albatrnssilla luotloalan aljnkohtajsaiheisra. L-lkomaantoiminta kien takaisinsaantia konkunsipesiiiin miia 202t0,92 markkaa, Tilinpaaitits. joka osortraa yli jad- Vuoden aikana valmistelt j jn on iai<lir_ yhdes_ tu votmassa olevien siieddsten sd Markkinoinli-insriruutin mu_ i<anssakaisesti. Iuoftoalan p ruskurssia eli luotto_ Suorittamamme tarkastuksen pe_ tutkutoa. Tuloksia syntyi siten, rusteella puollamme etta aioftu koulutus peas*izin aloittamaan - tuloslaskelman ja taseen vahvistamlsta vuoden 1989 svksr,llii. Yhdisryksen j.isenille ;iiateftj jn -vasruuvapauden hankkia oma jiisenmerkki. mydnumista Merkki vastuuvelvollisille on pydred, tadgsta$al_ hopeoiru rintamerkkia tamme tilikaudelta. siin?j on ruruksi k:iynyt LM-kjrjain_ yhdistelma. Helsingissii. maali$kuun l. Diii_ vainri 1989 Yhdistyksen talous yhdistyksen taloudellinen asema selvi.ii oheisesta tuloslaskelmasta Ja laseesla_ Tilintarkastuskertomus Maija-Liisa Bergman Leena Pelander Th,rmas Feodoroil roimi FEC_ IIAN (Federarion of Eurom CredI \{anagement Associatjon) ore_ rdenttin.i asti. L lkomaantoimil-unta ieriesti sernrnaarimatkan Fecman seminaanrn Dublioiin \tlrkalle osallistui 16 yhdisryksen,a*nra. Luotlomiesten delegatio osallisnjr luottomiehet-kreditmdnnen a \ :li vastaavan ruotsalaisen yhdish lien Svenska Kreditmannafiire-.rn-uenin 20-vuotisjuhlakonferens_ rlrn Tukholmassa ltuut asiat Yhdistys antoi lausunnon oikeuslakiesitykseen kos- Olemme tarkastaneet Luottomiehet-Kredjtmzinnen r.v:n kirianoidon ja hallinnon vuort'etta lgdl trvv.in.lilintarkastustavan ede)lyrtimassa laajuudessa. laskelma il.l2.l9gg toiminta inkin k-ulut \la:n krlut ulk-ybjisrysten kokouksiin hoitolelut ll.jdsenren, ''vuoden pderoimjttajan luottomies" :palkkiot rstyt(sen rlntamerkit KUIUt , , , , t, t4, ,56 ararn hankinta ''Luottolinkki ' eklsterrn myyntitulot FECMA:sra koulutuksesta ylij?iarn?i , ,00 t0.232,m ,90 l l.512, ,58 i , r0,92 ll. i2. t 988 Vastattavaa ,68 6'7.286,68 Omapeiioma 0l.0 t.88 4j.0j5..16 Ylijiitimii ?J86"6S Ja panklql5

14 Sran Laure ja Oli'e. I Kaksi KulkLrria. JOTKUT OVAT PAMNTU MATTO M IA optlmlsteja. Jotkut ostavat velaksi, koska uskovat vilpittomdsti saavansa ensi viikolla lottovoiton, palkankorotuksen, sen ison kaupan tai varakkaan vaimon. Ja kun niin ei kliyk:ien, i:i5vdt laskut maksamatta. Se on yksi tapa ajautua maksuvaikeuksiin. Luotonantalalla ei kovin pitkddn ole varaa olla optimisti saataviensa suhteen. Siksi luotettava la t;hokas perinteyhti6 on hyvii yhteistyokumppani. Se on parantumaton realisti. Ota yhteytte, kun saatavasi viivdstyvat' Me osaamme berinndn kaikki keinot. l6 trtmtoperinta OY Ratapihantie Helsinki puh. 90J5 631 Himeenkatu Tampere puh

15 I r-- ll I I I -{sianajaja Antero Kassinen Oulunlakiasiaintoimisto Miten suojautua I arvottomilta vakuuksilta? lvakuuksitt l*,.n r.ro I eli jatkoa numeron 1/89 t:::::::::: jiisenkeskusteluun Kiinteistdihin kiinniteryr haltijavel- van apteekinhinnoissa, jota on annosteltu no.reltu vain teelusikalla I lakifjar lakifjat ovat ) yleisii rakuuksia. vakuuksia. Ve. t I lalliset lrlliset kiinnittevat kiinnittdvzit reollisuushalli- luvulta l?ihtien Lihtien on perustettu run- I Iiinteistdjaan, I re irrdj.iiin. omakotitalojaan, omakohralojaan. ke- saasti uusia kaupunkeja- Aluksi I i.iipaikkojaan, ripaikkojaan. mersiitilojaan mersdrilojaan jne. J kaupungeiksi julisrettiin tieryr I Helpommin realisoitavia realrsoiravia irtaimen irtajn kauppalat, kauppalat. mutta mydhemmin r on,'mal.uuden l+frh:]ffil kaleispan eia relalli- kaupunkioikeuksia kaupunkioikeuk.ia jaettu varsinai 5illa ci ole samassa maarin_ Kiin- sen takajunttilan maalaiskunnille. r teistdvakuuksia on pidetty hyvin:i, Neissii on kirkonkf kirkonkl lissa tuhatmria- \ailker reali\aarjo\sa \aisikaaniin rin ihmisid, ihmisid. joista roisra ion paljon syrjdperiin per;in elekeleisia. el?ikelirsih. Neitd I paivirdis- lk'lposli m,j.irileltdvii.i hintaa klin lil{{tr:,:.ffik,-ifi aunto-osakkeista, joiden markki- tavarakauppoja, iavarakauppoja, muutamia muita i:r-arvo on paremmin ennustetta- puoteja ja katuvalotomistavia asutustihentymiii tustihentvmiii on alettu pitri:i kau- rrjsa. Asunto-osakkeista ja muista anopaperetsta voi uskoa saavansa punkeina, punkeina. jotta saataisiin raat. houkutelluksi Kun kylan teolli 80 prosenftia paivanarvosta, h,jl;iitftr*frf,h'tr,fr ioka iuksi teollisuutta. milteipa selviaiai pdivan lehtiii tues- suuslaitos sitten sitren joskus iosl menee konkurssiin, kurssiin. uutta uurra yriftejd:i yrittr eijuuri sil- liifi{+jffidtij lelemalla. Kiinrejstdn ar\on sel\iltaminen on vaikeampaa ja on syytzi ta paikkakunnalta paikkak-unnaita ldydy Id ja hallinar- laitosten haltuun, jolloin j iilkip?iiin kohteen oikean td\'tte,i arvon. Kun asiantuntijaa. velallinen ei Skene tarjoamaan muuta- Asiantunti vo on olematon vakuuksien reali- papereita tarjotaan tilivelkojille, Fistakin ldytyy monenlaisia, joten soinnin kannalta. Ttillaisista : uus kun kiiteispantiksi ei ole tarjota kaan vakuutta, on otetaan ldydettavii tarjottu vak-uus. Tiillaisen mielenrauhoituspa- luotettava.ja realisti- kaupungeista kuten myds naapurimaalaiskunnan,uilai"lunnun alueliitoksin Velkojan ei pitiiisi tyytyii pelkris- pankkitalletusta tai arvopapereita. lil'gulffi rn. Parasra on k:iyrtad kiinteisldn qjaintrpaikkal-unnan perin vastaanottaminen ei saa keskeythe pedndii kuten valitettavan henkilditii, nielaisseistavanhoir vanhoista kaupungeistaan tyytyvaisene vastaanottamaan,oilla on parempi hintatietoisuus ta ldytyy ldvtvy asumatonta r.imetd, kor- haltij apapereita j a rasitustod istusta, usein tapahtuu. Paperi on vain Fiklakl nnalla samalen kuin llelo pea. nevaa ne\aa ja muuta joutomaata. vaan pitiiisi tutkia huolellisesti rasitustodistusta ennen kassakaappiin paperi. Henkildkunnan muodollinen eikii todellinen voima-!leisesrri kysynniistii. Kaikkialla Lapinlasketielurintr laskettelurinteiden liepeiden maa ei ole vaihtuessa suinkaan kovissa hin- Ja.ja menestyvien kaupunkikasvukeskusten maan ja kiinteistdjen arvoikein lukeminen kannattaa opetella, teen Ja tavaraa ty6nnet:ian surutta kaul telkemistii. Rasitustodistuksen oi- voidaan uskoa missa, jolloin jopa vakuuden riittdvyy- omakotitalot iusten tl.iseste asuntopulasta huolimatta hin tottunut velkoja velkoia menee helposti vaikka tuttua juristia apuna kayttien. Aina pitaisi selvittari kenen hellinen ja mydntaa, velaksi. Itselleen pit:ia olla aina re- lrti,#r*rj;il.r,};lr,'n: uhkaavat j:iada myymiittri. Inflaa- hakoteille vakuuden vakuudlnkohteen arvon tx)n laukatessa etta hallussa maan arvon on us mriiirittelyissii, mtiiirittelvissai. jos ios kohde I on sopivan ran kaukana kauiana ja ji tuntemattomassa tr olevat paperit mahdollisine j;ilki- A ottomuus on pamsta todeta heti hallussa ovat paremmilla ln*#f"*':ffi sijoilla oleva miljoonapaperi t(\tlu \- on lyv-n ja jopa arvoton. nouseran. Jo.t,l nn runsaasti onnisluneira esi- paikassa. panttauksineen. Kaikki tilanomistajat eivit itse ole edes selvilla tilaanhuutokaupan jelkeen. eika vasta merkkeiii. epaonnistuneen pakko- Teollisuushalleia seisoo q hjill?ien mone.5a kunnasla monu. sa rasittavista velkakiinnityksista. m('ntl..ina. konkurssien Rasitustodistusten Meiiriiala on saatettu ostaa velkamsituksista vapaana. SiitZi on myd- Luotatko maksettuihin rarkka raikka pttalst pitiiisi mur5laa muistaa niiden_k denkrn hemmin muodostettu lohkomalla ff J?iljille. RaSitustodistusl ^'fl5''tolt, fi:::ffi;"" i'*l;:lt" arvorhtn on y"lolty. J:Jlll lukeminen lukemin n olevan yksildllisia esineirii. Ihmiser itsenainen tila ja tilausarvioihin? omistaja viiir*i:i, I i5:xl,"ii hsdentyviit, ::lh maa ""illiili; ei lisiiainny, jl?ii iosra Alioikeuden kansliasta saatavista ettei muita msituksia ol, vaikka I r)."'sta rlvsta syntyy maan niukkuuttaja rasitustodistuksista ilm nee kiinteistdtin rcistdtjn tehdyt rehdvt kiinnitykset. kiinni unohtuneet kuolettaa tiiltii osin. Yl- erilaisia arvioita. Jos velallin n an- kantatilaa rasittavat velat ovatkin Kiinteistdn arvoista voi esi AA I.no ar\o kohoaa, kohoaa. on totta rotta vainjoillakin I paiklakunnilla. paikkakunnilla. muttei murrei kaikkialla. tys on saatettu saalettu myitntiiii m)6n vakuudeksi ldtykset ovat ikaiviii. Annetun vakuuden arviointi pakkorealisaatiota kannattaa senkin fraaseja tutkia taa samalla jo arvion kohteesta, I Pankkien lainanannon ldystyttyii ldyslyttyd on ( sille, sllle, jolla on sen omistajalta or saatavaa r,aa vissi vrssi meera miizird rahaa ral tai tavaraa silmiillii pit?ien on vaikeampaa. Jos tarkkaan. Kallellaan olevasta r6tte- Io.tovoima o:tovoima nostannul noslannul kiinteistcijen kiinteistdj( I rnoa enoa kaupunkipaikoissa, mutta taikka jolla on oikeus oiker heneld kan- keulilla olevat paperit ovatjo pankkien hallussa, kannattaa jarkeillii, mia sisaldvie jiilleenhankinta-arldsta on voitu kidoitella isoja sum- I m)"ds nvos Lapin lomakohteiden lomakohreiden tuntu- taa maiirattye matratrye verotuloa tahi vissinii massa- Suurin osa runt menesry\ istii aikana kayttiia kalitde kiinteatii omaisuutta ettei pankinjohtajalle ole kelvannut vioita jne. \riltejistaja Papereilla samalla voidaan siis vakuuksia hdmetii taitavasti, jos I liilj ;,,,'ij it, iii,,t"ff iy"l: tai jotakin iotakin siihen kuuluvara. h: Kiinteistd6n rei"iddn kiinnitetyt kiinnirer)r parhaalla l- etuoi- oleva paperi. Maaseudun pankin- asemasta puhutaan temd velallisen omassa hallussa raarivisra velkojisra on kayven Helsingin. hinnan Turun ja Tampereen muista arvoista. I ixh'':: [#*:i"""" f":llff kolmiosta. i keussijalla keussiiajla olevat olerai haltijavelkakirjat johtajat ovat yleensii varovaisia ja K?iypii Kaupunkimaan hinta-arviokin on saattaa perus- aina riedetty rjederry ole- ovat oval yleens ]"leensa ehditty yjo antaa mha- hyviai asiantuntijoita tietama?in tua mielikuvitukseen ilman, ette ar- I l7

16 vioija on edes Mynyt Paikalla. julkisen kohun aikaansaamiseksi ja kastajat saattavat kysellii, niin pitaisi jotakin olla. Aiemmat vakuu- TVH:n huutokaupasta ostamansa paista ja halasi alueelle muutaman Mahdollisuuksien puitteissa pilaisi suojeluvaatimusten kannustimiksi. kayda itse katsastamassa vakuusko'hdetta. Ydttiijilii on aina kiire otettava huomioon paitsi asiakir- tyiinnetty kassakaappiin sieviin hyle kaikenlaista romua. H?in lohkoi Kiinteistiivakuuden arvioinnissa on det oli hiitaisen vilkaisun jiilkeen tydmaakopin ynnii pinosi fisetoltil- jonnekin, mutta jos huoli kohteesta joista ilmeneviit rasitukset ja rasitt et myiis tiiysin simlliset rasittavat juotu kahvikupit tavarantoimittaja- nimeksi pantiin Pertintehdas RN:o myn jiilkeen ja pziele oli yhdessii miiiiriialasta itsenziisen tilan, jonka on tarpeeksi voimakas, aikaa allakasta liiytyy. Kohteessa voi piipahtaa muun matkan lomassa. Jos aupa kiivennyt hakkuuleimikon puikauppaa. Paavolla oli taipumusta markan haltijapaperit. henkildt, joita on viime aikoina jofirman kahviossa ja ot kayry lise- 1:15. Hiin kiinnitytti tilaansa tolla ei peiise perille, kannattaa jo hin. Metsesant ovat yleensii pitkiii pikkukiitmeyteen ja h?inessa oi Petti esitteli velkojalleen tehtaitaan, kun heralfietystd piipahti tuntea syviiii huolta kohteesta. AutoII katolle pantavien laskettelulen- maastossa. Jos ta aisen kapean, H?in osti ereelte sukulaiseltaan aa- paikan piielle yrityskeynnille. H:in suorakaiteen muotoisia suikaleita myiis annos teekkarihuumoria. kutussuksien ohella voisi panna mufta pitkan saran suuntaisesti koko pituudelta kulkee voimajohtomasta puunk?ikkareste otsi ollut peesta ja lainoittajat nyiikytteliviit, vaa suota 100 hehtaaria. Muuta- puhui Pertintehtaiden mhantar- myiis kunnon metsasukset ja koukata mets,ildlle. Monesti tutustumisretki tyssiie siihen, ettei kohteejoitus hyvin merkittava. Muodollita puita ei nevalla kasvanut. Hinta pieni raha, kun vastaavasti oli betolinja, on sen aikaansaama kayttdra- tarpeet pariin nuotioon, mutta mui- ktn markkaa oli sentiiiin seen osata edes kanan ja kompassin sesti arvokas kohde on saatettu kaluta erilaisin keyttiirajoituksin ja oli kova hinta anottomasta suosta. Vakuudet vaihtoivat omistajaa ja oli 200 markkaa hehtaarilta, mika nihallia ja tonttiakin oli laajasti. kanssa eikii uskalleta l:ihtea seikkailemaan. Kyry [ik:kua maastossa muin toimin vah?iarvoiseksi todellisuudessahen, ett?i kauppakirj aan kidoitettiin kurssimenettelyssii lainoittajille il- Hiin suostutteli sukulaismiehen sii- rahat samated. Mydhemmassa kon- on terkea ominaisuus. Hiikkapolulla kirmaamisen asemesta voi kauppahinnaksi markkaa. meni nimien sekamelska. Arvokas paljon hyiidylliseffnin samota Hiin selitti, ettei se ollut laitonta betonihalli oli Pertin Tehdas Oy:n kiinnitysvakuuskohteeseen. Kiinnitiitkii huomiota mustaa kauppahintaa, kun valtiolta omistamalla Pertinhallin tilalla. papereiden piiiyiiyksiin? ei petkutettu leimaveroja, vaan Lainoittajan vakuudet koskivat piiinvastoin annettiin oikein liian Pertintehtaan suotilaa, jolla olevat kanssa. Paavo haki samantien lainhuudon ja markan kiinni konkurssihuutokaupalla ja rahat muutamat irtaimet kopitkin myytiin Merhitseekii rasitus ja Pekka, joka oli k?iynyt kauppakorkeat ja kiertiinyt ulkomaita, rykset. Tavarantoimittaja vilkaisi kiiytettiin muihin tarkoituksiin. rasite samaa? p?i:isi nuorena johtajaksi perhefirmaan isen?ikisti kuoltua. Kassakaa- lainhuutotodistusta, iosta ilmeni Lainoittajilta oli unohtunut tutkia saanto ja kauppahinta. Se riitti hanelle vakuuden liihemmesd tutkiotteita, joista olisi ilmennyt tohru- tilan kafitoja ja kiinteistdrekisteri- VaiLla velkojat ottaisivatkin rasitustodistuksesta ilmenevistii velkarasituksista selven, erilaiset ravelkakirjat ereiin asiakkaan tilaan. pista ldytyi markan haltijamisesta. Suopala sijaitsi eriiiissa det. Pertti ei ollut kehdannut pyyfie markkaa suota vastaan, l960luvun alun jekeen Perustetussa kaupungissa. Paavo hdysteli mutta lainoittajat suorastaan innossitteet saaftavat jeedii huomaamatta. Rasituksista ja rasitteista voi- ainoa kiinnitys. Metsiinhoitoyhdis- Rasitustodistuksen mukaan se oli veitikka silmakulmassa kaupungin tuneina tyrkfttivet. daan puhua hyvin rasittavasti sekaisin, vaikka tarkkoja mderitelmie mukaan metsiin arvo oli saattavan kasvaa siihen suuntaan tyksen puoli vuotta vanhan arvion olisi syytzi keytt?ia. Maanmittaustoimituksissa perustellaan rasitteita puoli vuotta sitten eikii velkaa ollut kaupungin cityyn eli osuuspankin markkaa. Asiakas oli tullut taloon liihivuosina. Suolta ei tosin ollut tieta, autojen pitamista, veden patoamista, siihkt'-, puhelin-, vesi-, vakuutuskin osoifti mukavia luku- vain 5 kilometri?i, mutta hyllyviie todellista kuin markkaa. MetsApalo- ja sziestiipankin kulmaukseen kuin Kaikki kiire ei ole viemari- ja kaasujohtojen rakentamista varten jne. Jakolaista ja kaa- tyytyvainen saadessaan syntymaiin tenkin ojitettavaksi. Konttodpaalja. Markkinahenkinen Pekka oli suota riitti siina kaupungissa muulikkij meni halpaan, kun hanelle Ilkan firmalla oli mennyt 20 voitusalueiden jakoasetuksesta l6ytyy tarkempia selityksizi. Raken- asiakkaan ostamaa tavaraa koko li- isoja kauppoja. Hen suositteli syntyi mielikuva kaupungin kasvusta ja kovista maanarvoista kuten ten alamaki alkoi verovaikeuksista. vuotta nousujohteisesti, mutta sitnusj airj estykset tuntevat erilaisia rakennusrasitteita, jolta osin raken- my6hemmin maksamatta. Pakkomiitilla. Asiakkaalta jeiviit laskut oli etehn kaupungeissa. Muutaman Kun kirjanpito olisi osoittanut konkurssikypsyytta, jonka Ilkka tahtoi vuoden kuluttua pidettiin Pakkohuutokauppa, jonka tulosta 5000 kieltaa, hen suoritutti teollisuushalnuslainsfidiinndstii ldytyy tarkempaa. Lisiiksi saattaa olla erilaisia paksi edes alimmasta huutokauppahuutokaupassa tila ei mennyt kau- markkaa ei pantinsaaja hyvaksynyt lin arvonkorotuksia. Velkakirjoja kaiyttdoikeuden rajoituksia jne. Vakuudenottaj an tulisi tutkia edtyisen mika Pekkaa ihmetytti. Jekiselvithinnasta eli 7000 markan kuluista, vaatien uusintahuutokauppaa. Uusintahuutokauppaan saapui kontto- uusista liihteista, kun paperit niiytti- kiinnitettiin [saa ja luottoa irtosi huolellisesti kiinteistiirekisterin tietoja seke tarvittaessa tulisi k?iyda roitu aivan kaljuksi Pekan valtaantelyissa ilmeni, etta metse oli parturipiiiillikkokin todistamaan, ettii tila viit hyviltii. Han oli hankkinut meni 5000 markalla Paavon va1- muutamalta tutulta arviolausuntoja, maanmittauskonttorissa ja kiint istdinsiniidrin luona juttelemassa. Jonut ostamaan metsaraiskiota, jossa tulon aikoihin eikii l-ukaan suostu- molle. Suunnitushenkinen konttoripiiiillikkd patikoi saiiiskien ahdistelkaaksi. Konkurssi seurasi ny<i- jotka osoittivat rakennuksen arvokkaisella on oikeus saada lukea kiinteistdrekisterin tietoja ja ottaa jiil- markallakaan saati sitten maksa- oli runsaasti jakitditzi tekematta, lessa avoimelle suolle omakohtalsesti harmittelemaan huolimatto- konkurssin viivyttzimisesta myds hemmin. Ilkkaa syytettiin paitsi jennitksia. Kiinteistiirekisteriotteenmaan myiihemmin metsen kasvatuksesta metszivercainakin 100 muutta. HAn myiinsi sen, etta Peruskarttaa vilkaisemalla olisi voi- konkurssirikoksesta, kun hanen petollisena velallisena tehdystii lunastus ei paljon maksa. Jotta kohteen tarkan paikan tieteisi, on ostettava myiis peruskartan lehti ynnii viokin oli tehty leimauksen yhtey- vuotta. Metenhoitoyhdistyksen arnut todeta vakuuden aruottomuuden. vaariinsisiiltdisen kirjanpidon teke- katsottiin tahallaan valmistuttaneen rckistedkartan jiiljenndksiii jne. desse. MyytaivAn puuston arvo oli miila perusteettomiarvonkorotuksia. Hiin puolustautui si[a, ettei Onhan se noloa, jos tietaa, ettii paljon pienempi markkaa, kohde on jossakin suunnassa eikii mutta orastaville taimikoille oli laskettu odotusarvoja jne, mitka nosti- han ole erehdyttiinyt velkojia, vaan tied,i kohteesta muuta. Kun huomioidaan erilaiset kaavat ja rakenvat metsan arvoa tuntuvasti. Missii kulkevat vakuutena he olivat vapaaehtoisesti antaneet pyydetyt lainat esitettyj?i asiakirjoja nusjarjestykset rajoituksineen seka olevan tilan rajat? vastaan ja oli halli ollut kaikkien etenkin vuosikausia kestevien kaavojen suunnitteluvaiheen rakennus- vapaasti nehtevissii. Halli olisikin Petin firmalla oli 3000 m' :n ollut n:ihtiivyys, L1ln kevattulvien kiellot, vakuuden arvo saattaa olla Suo on suota jotakin tontti, jolla staitsi teollisuushalli. mydtii vesi kulki hallin piiaste paahiin laftialla. Vaikka halli oli valta- muuta kuin asiantuntijan kaupungissakin Tila oli teyteen arvoonsa kiinnitetty. Firma tarvitsi velkarahaa ja vakunnallisen pfitien varressa, eivat kirjoittama arvio. Tontille on saatettu kaavassa merkita monikerroksinen liikekivitalo, jolloin vakuutta Paavo oli aloitteleva yritlaje, kuuksia. Firman nimi oli Petin rahoittaj ien asiantuntijat olleet vai Tehdas Oy. Tilan nimi oli Pertinhalli RN:o 1:10. Firma oli ereiin matkalla katsomassa kohdetta, kun vautuneet pistaytymeen ohikulku- on pidetty erinomaisena. Jos tontilla sattuu olemaan jokin vanhanpuohaiset vakuudet. Firma menestyi ja jonka kaupankayntia rajoittivat vii- uuskaupungin laidalla. Tontin toisella puolen avautui koskematon tettiin ti ta osin syytteisla. aina on niin kiirefie. Ilkka vapauleinen rakennus, on pamsta hoputtaa omistaja purkamaan se jouh-rin paasyii isompiin afiidreihin. Paavo oli nosteessa. Vakuuspula rajoitti ennen kuin talonsuojelij at j a talousehmain museointia ajavat voimat dettiin muodollisina. Vastapuolet kiitti muutamia kituliaita mantyja. oli huomannut, etta vakuuksia pi- rahkasammalsuo, jossa seistii td- ehtivat siitii kiinnostua. Talossa on olivat selitelleer, ettii kylliihan he Pertti osti 3 ha:n palasen tilaisuuden siihen saatuaan. Han pukkautti saattanut asua joskus jokin taivaanrannanmaalad, mike riitt?i?i hyvin la vakuuksia, mutta kun ne tilintar- puskutaktorilla luottivat Paavoon eivetke olisi vail- parkkipaikanta- 18

17 Kerro, kuvastin! Nimitvsuutisia...?? Kuvastimesta saattaa heijastua nenessii oleva nyppy tai repsottavat la vaakalaudalla. Muinoin, kauan toalan nimitysuutiset -palsta on jo Palsta tiivteen Voipa perijan omakin kohtalo ol- Toimitusneuvoston ideoima Luot- hapset. Ei hetaii, kosmetiikkaa se sitten, herra S. valittiin suurehton vakiinnuttanut asemansa Luottolin_ vain on. Mutta n:ikisipa kuvastimesta sielun sisaan, taitaisi katso- raitoja keytds olivat mita parhaimnille palstatilaa luottoalan nimitys- yrityksen luottopiiaillikdksi. Tieto, kisse. Tavoitteena oli tadota jiise- J?isenten aktiivisuudella tamankin palstan historian lehti saadaan jalta kohta hymy hyytyii. mat. Yksityiselemasszizin alkoi tapahtua kummia. H:in joutui pelihi- joka tavoittaa luottoalan ammatilaiuutisten julkaisemiselle lehdess?i, kiiiintymaan. Nimitysuutisia, mielellaiin valokrvalla t?iydennetyna. Toisinaan perint?ihenkildn tuttava saattaa puoli leikilliian kysye mon pauloihin, kuin isotativainaani set. ottavat mielellaln vastaan lehden neuvoa maksun lykkiiiimiseksi. l920luvulla Trawemiindessa. On totta, etta ilmestymiskertoja p:iiitoimittaja Jari Nuorinko ja toimitusneuvoston jasen Ari ovaska. Onhan perija asiantuntija mitzi suoritusten vetkutteluun tulee. lainatut varat eiviit kauan riiftaneet. useampia, ja etta suuti osa Luotto_ LuottopaAllikdn rahat loppuivat, voisi uutisointia ajatellen olla Ilman kuvaa julkaistava uutinen Niinpa usein annetaan vastauk Vekselikierre tuotti rumia merkintiije protestilistalle. Henkildn usmityksiste esim. Kauppalehden linkin lukijoista on jo tietoinen ni- tulec myds telefaxilla perille. siakin kysyjalle, sillii kyleh:in t,ima tuttava aina hoitaa asiansa ja kottavuus anmatissaan mur ni. Ei vastaavaa palstaa silm?iilty:i:in. Ari Ovaska vain pelkiista kiinnostuksesta perintiiri kohtaan esittaai "akateemisia" palveluksessaan perinnest:i vastaato markkinoinut ideansa huonosti, kf ennyt tydnantaja eniid prtiimeen Mutta silti, onko toimitusneuvos- Luottotieto r.y. PL Helsinki kysymyksiii. vaa henkilii:i, joka omakohtaisesti kun palsta tayttyy peiiosin sisasyntyisesti: toimitusneuvostokin on telefax ' Perintehenkild ikaenkuin hieman kumosi asiakkailleen markkinoimansa hyvzin maksutavan periaat- joutunut puh imarreltuna ryhtyy tarinoimaan laskun katoamisesta, reklamoinnista, rcen. lousjulkaisua lukemaan tiiviisti em ta- Jari Nuorinko puoliso on juuri maksanut- ja pankin piti :isken hoitaa- selityksist:i. set, hitaasti maksavat asiakkaamme PL Helsinki Vielzi veh:in asenteista. Velkai- Credit-Justitia Oy Naureskellen kerrotaan kaikenmoista. Ehkii joitakin raflaavia sat- roistoja. Maksuhitaus ei ole rikos puh tumuksia omasta asiakaskunnasta. eike fikkomus, ei myiiskiian mak- eiviit yleensa ole lurjuksia eivetka telefax Sanalla sanoen perij:in sanoista sun tiiydellinen laiminlydnti ellei kuultaa liipi: eihen se maksr.ljen vii muista seikoista muuta johdu. vyttely mitaiin haittaa, kenelle tahansa semmoista sattuu ja jonkin pion, joka vie hanet itsensa maksu- Yrittaje saa suuren luottotap- LUOTTOMIEHET-KREDITMANNEN R.Y. laista pelia ja leikki;ihen *imii vain vaikeuksiin, joista koituu esim. Hallituksen kokouksessa hyviiksytyt uudet Jiisenet on. maksamismaiiraystuomio ja ulosotosta aikanaan "kijyhan paperit". Telle asenteella ja keytdksella raivaanme maata jalkojemme alta, Voiko kukaan perijii hyv?illii omallarunnolla vaittiia tiitai parkaa lur- Luotonvalvoja ErikoisluotonvalvoJa Anne Sundberg Anneli Ruohonen maksumoraalista on syytzi piteii yksityisissa puheissakin tiukasti jukseksi? ABB Asea Skandia Oy Oy Esso Ab kiinni. Tottahan toki asiakkaisiimme, PL 20 PL 3'7 TAsse tulee mieleen kolmenkymmenen vuoden takaa kulosaarelaf viin, mahtuu myds lurjuksia ja ri- niin hyvin k-uin huonosti maksa ESPOO 0221l EsPoo nen lihakauppias herra P. Hanen kollisia, mutta ei varmaan sen Ritva Kahila Kirsti Veyrynen asiakaskuntansa ytimen muodosti enempiiii, kuin yhteiskunnassa on Luotonvalvoja Luotonvalvoja vat varsin varakkaat, jopa rikkaat, keskimzi:irin. Abb Asea Skandia Oy Diners Club Finland Oy paikkakuntalaiset. Toki oli k6yhaakin rahvasta, kuten perhe M. Liha- J Marttila ESPOO OOIOO HELSINKi PL 20 Mannerheimintie 20 B kauppias usein paivitteli tiliasiakkaitaan, varakkailta kun tahtoi Kirsti Ritajoki Katriina Kolari maksu lijytya usein kovemmalla Luotonvalmisteli.ja Luotonvalvoja pyytelyllii kuin koyhemmilta. Lieneekd niin, ettii pikkusummien Arkadiankatu 4-6 B Mannerheimintie 20 B lndependent Rahoitus OY Diners Club Finland oy kanssa ei erapeiviste v:iliteta eiki OOlOI HELSINKI OOlOO HELSINKI pidetii tarkkaa huolta. Kuinka on perij:it, olemmeko itse Askeisen Aino Pelkonen Kari Kulmala vertauksen rikkaita? Hallintopeelikt6 Hallintoj ohtaj a Uskallammeko katsoa omaa laskupiikkiiimme? Monenko laskun Tammelanpuistokatu 21 A Turuntie 15 Kesoil Oy Salon Kone ja Rauta Oy erapaiva on ehtinyt vanheta palkkap?iivaa odotellessa? Joku huokaa, TAMPERE SALO korkohan on maksettava, eik6s Raija Hjelt Erja Susanni Forssten juu? Asiakkailtammedellyt:imme Luotonvalvoja Konttoristi kuitenkin vallan toisenlaista kiiytdstii - rahat nyt, eikii viidestoista Humanlistonkatu KOKEMAKI Oy Lohja Ab Semera Rautakauppa Rauta-Java Ky paiva. varmaan meilta perijoiltii on 2O1OO TURKU vaadittava keskimaaraiste parempaa maksumoraalia ihan esimerkin vuoksi. Jos nyt joku napisee, ettei Hallituksen kokouksessa hyveksytyt uudet jasenet suutarin lapsillakmn ole kenkie, ei moinen vetaus sovi ollenkaan ta_ Mani Juhani Ihalainen Roland Kristian Lillqvist han. Suutarin oma leipa kapenee, LuotonvalvoJa Ktm jos hen markkinoi esimerkill,ian Oy Partek Ab Contant Oy paljain jaloin kulkemista. Perijii Sdrn:iisten Rantatie 23 Aurakatu 8 sen sijaan vaarantaa toisten rahat, OO5OO HELSINKI 2O1OO TURKU tyitpaikat jne. vahattelemelle oi kea-aikaisen suorituksen merkitysta. 20 I

18 KOKOUSKUTSU Luottomiehet-Kreditmdnnen ry:n varsinainen kevdtkokous pidetiien tiistaina klo alkaen Helsingissii ravintola ostrobotniallaf osoite Museokatu 10, 2. kerros Kokouksessa kiisiteltiiiin: l) Siiiintiijen 9 $:ssd mainitut asiat 2) Muut asiat 3) Yhdistyksen jasen toimistopiiiillikkii Ginzig Safiulla Siemens Oy:std alustaa aiheesta,otoimittajan valinta', Kokouksen jiilkeen on mahdollisuus nauttia yhteinen iltapala itsepalveluna buffetpiiydiistii. Ilmoittautumiset kokoukseen ja ruokailuun pyydetiiiin tekemiiiin mennessd puh Tervetuloa Luottomiehet-Kreditmdnnen rv Hallitus Lilliputtilinkki Licnee peldttiivissii. etta osa Luot tolinkin hiukankin pidernnistii ju_ lulsta menee aivan huklaan. llrnei_ sesti huomattava joukko Iukijoista ei viitsi lukea juttuja sen takia efti: - tekstr on niin pientd. ettii sejo paalllstn puolrn antaa tympe:in ku_ van lehdestd. kovin pikkuriiklinen reksti on myais hitaampaa lukca, kuin hiukan isompi, vaikkci silmissli oli sikaan vikaa. Saaltaa olla. ett,i heistiikin. jotka vdittiivat lukevansa lehden rarkkaan. osa todcllisuudessa vain silm.iilee tekstin peallisin puolin, koska eivrit halua rasittaa itse.iiin tckstin pienuuden edellyttiin1iillii rarkkuudella. Tekstin suurentaminen on niienniiisesti k!stannuskysymys lisii.int) neenii papcrin menekkinii. Mutta kannattaako nykytilannc..jos leh tcmme \',ihislakin sivuista jzitetii.in osa lukematta? Voitaisiinkohan joitakin suuria kllvia v:ihain picncnda. Jolloin papcrin tarve sailyisi ennai laan. Eik.i siti teksti.i larvitsisi aivan hcvosenkokoiscksi laittaa. Voitaisiinko jossakin Luollolinkin numerossa painaa malliksi muutamia eri kokoisilia kirjasimilla ladonuja palstoja. joista lukjjat saisivat sitten esitt:iri kommenttinsa? Terveisin Nimimerkki Near Sight 23

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Kaupunki maksaa välirahana satakymmenentuhatta (110 000) euroa.

Kaupunki maksaa välirahana satakymmenentuhatta (110 000) euroa. 1 Kaupunginhallitus 23.6.2014 liite nro 2 (1/5) VAIHTOKIRJA OSAPUOLET Star Capital Oy, 1933709-2 Atrainpolku 3, 13900 Pekola LUOVUTUKSEN KOHTEET Äänekosken kaupunki, 2045520-5 Hallintokatu 4, 44100 Äänekoski

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Hallitus päättää antaa seuraavat määräykset viranhaltijoiden toimivallan rajois. 1. Sopimusten päätösvaltuuksien ja allekirjoitusoikeuksien delegointi

Hallitus päättää antaa seuraavat määräykset viranhaltijoiden toimivallan rajois. 1. Sopimusten päätösvaltuuksien ja allekirjoitusoikeuksien delegointi Hallitus 87 16.06.2017 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN RAJOJEN MUUTTAMINEN Hallitus 87 Esittelijä Toimitusjohtaja Raimo Inkinen Valmistelija Johtava lakimies Sari Forsström, p. 050 463 1667 Ehdotuksen perustelut

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52. Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014 Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.521/2014 KAUPHALL 27.10.2014 397 Kaavoitusinsinööri Seppo Reiskanen

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja Virolahden kunnanhallitus 50 21.03.2016 Virolahden kunnanhallitus 64 25.04.2016 Kuntalaisaloite Asunto Oy Virolahden Sulkutie 1:n koko osakekannan ja rivitalojen tontin ostamiseksi, takauksen myöntämiseksi

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2017 1 Tarkastuslautakunta1 AIKA 06.11.2017 klo 14:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Vapaan sivistystyön lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Vapaan sivistystyön lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 198 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 40 19.06.2017 Vapaan sivistystyön lautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 198 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

A-SI-A-KAS ON TOI-MIN-TAM-ME LÄH-TÖ-KOH-TA. 1 A-SI-A-KAS TIE-TÄ KÄYT-TÄÄ - TAIK-KA PA-PE-REI-TA TÄYT-TÄÄ.

A-SI-A-KAS ON TOI-MIN-TAM-ME LÄH-TÖ-KOH-TA. 1 A-SI-A-KAS TIE-TÄ KÄYT-TÄÄ - TAIK-KA PA-PE-REI-TA TÄYT-TÄÄ. TIEHALLINTO OTJEH/J/ Tmi,,kjjwv Kirjasto Asiakkuusaapinen on tehty havainnoltistamaan Tiehallinnon johtokunnassa 30.9.2002 hyväksyttyä asiakkuusstrategiaa. Aapista ovat työstäneet Outi Ryyppö, Otti Haavisto,

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan.

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan. Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginvaltuusto 5 26.01.2015 Kokemäen kaupungin ja Freyja Oy:n välisen vuokrasopimuksen muuttaminen (vuoden 2015 vuokraerien maksulykkäys) sekä vuoden 2015 talousarvion

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Nyt voimassa oleva jätteenkuljetussopimus on irtisanottu päättymään 31.12.2011 ja jätteenkuljetukset on kilpailutettu.

Nyt voimassa oleva jätteenkuljetussopimus on irtisanottu päättymään 31.12.2011 ja jätteenkuljetukset on kilpailutettu. Tekninen lautakunta 53 13.10.2011 Jätemaksutaksan hyväksyminen 1.1.2012 alkaen 428/32.321/2011 Tekn.ltk 53 Nykyisin voimassa olevan jätelain 28 :n mukaan kunnalla on oikeus kan taa jär jes tä mäs tään

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 07.04.2015 1 Aika Tiistaina 07.04.2015 klo 16.00 16.58 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS AIKA: PAIKKA: LÄSNÄ: 24.3.2015 klo 18.00 alkaen Sibeliustalo, Ankkurikatu 7, Lahti Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja

Lisätiedot

MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh )

MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh ) Tekninen lautakunta 78 09.08.2016 Kunnanhallitus 267 22.08.2016 Valtuusto 55 29.08.2016 Valtuusto 2 30.01.2017 MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE 494-403-155-46 429/6/63/631/2016 Teknltk 09.08.2016

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

A 1 Yli esteiden Nimi

A 1 Yli esteiden Nimi A Yli esteiden Nimi Ym-py-röi oi-ke-a lu-ku. Käy-tä ku-vi-a las-ke-mi-sen tu-ke-na. Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Vä-ri-tä oi-ke-a mää-rä.

Lisätiedot

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S 100 H a n n u P o h a n n o r o N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S lauluäänelle, kitaralle sekä viola da gamballe tai sellolle or voices, guitar, viola da gamba / violoncello - ' 00 Teosto Suomalaisen

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Yrityskaupan muistilista

Yrityskaupan muistilista Yrityskaupan muistilista Aloita ajoissa * Yleisemmin yrityksen myyntiprosessi kestää noin 10 kuukautta, mutta hyvin usein se venyy yli vuoden mittaiseksi. Valitettavasti kaikkein yleisintä on, että yrityskauppa

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 44 Naantalin matkailuelinkeinon kehittämissuunnitelma 3

Sisällysluettelo. 44 Naantalin matkailuelinkeinon kehittämissuunnitelma 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 14.11.2017 Sisällysluettelo Sivu 44 Naantalin matkailuelinkeinon kehittämissuunnitelma 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/2017

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1 Matkailulautakunta 16.04.2010 Aika 16.04.2010 klo 9:00-10:30 Paikka Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle Luettelo käsitellyistä asioista

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset)

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) SÄÄNNÖT Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) 1 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Lahden Seudun Insinöörit ry. Yhdistys on Insinööriliitto IL ry:n

Lisätiedot

RovaniemenYrittäjät r.y.

RovaniemenYrittäjät r.y. RovaniemenYrittäjät r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2005 PUHEENJOHT AJAN KATSAUS Kulunut toimintavuosi oli yhdistyksemme 18. Yrittäjyyden merkitystä yhteiskunnan hyvinvoinnille korostettiin niin kuntalaisille kuin

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 24.10.2017 Sisällysluettelo Sivu 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018 2021 investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Helka-neiti kylvyssä

Helka-neiti kylvyssä Helkanet kylvyssä Frtz Grunbaum suom. M. A. ummnen Solo Tenor???? m Fred Raymond sov. G. Ventur 2001 Tä män täs tä p Bass Uu m g Wow uu uu uu uu uu uu uu, uu p wow wow wow wow wow wow wow, wow uu wow Mart

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN HINTOJEN TARKISTAMINEN

OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN HINTOJEN TARKISTAMINEN Kaupunginhallitus 7 14.01.2015 Kaupunginhallitus 26 04.02.2015 Kaupunginvaltuusto 9 12.02.2015 Kaupunginhallitus 160 01.06.2016 OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN

Lisätiedot

YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS

YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS ARVONMÄÄRITYSTILANTEITA 1. Luovutushinnan määrittäminen kauppa ulkopuolisen kanssa kauppa läheisten kanssa lahjan luonteiset kaupan lahjoitukset omien osakkeiden lunastus avioero-ositukset

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

ASUMISPAKKI-koulutus Harkittu rahan käyttö. KOTILO-projekti

ASUMISPAKKI-koulutus Harkittu rahan käyttö. KOTILO-projekti ASUMISPAKKI-koulutus Harkittu rahan käyttö Harkittu rahankäyttö Omasta taloudellisesta tilanteesta on tärkeää olla tietoinen. On hyvä arvioida tulot ja menot. Pienillä tuloilla selviää, kun suunnittelee

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 181/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aravalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan omistusaravalainan siirtoa kunnalle koskevaa aravalain säännöstä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. 24 Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Asunnot Oy:n vuoden 2016 varsinaiseen yhtiökokoukseen

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. 24 Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Asunnot Oy:n vuoden 2016 varsinaiseen yhtiökokoukseen 14.03.2016 Sivu 1 / 1 633/2016 00.04.02.00 24 Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Asunnot Oy:n vuoden 2016 varsinaiseen yhtiökokoukseen Valmistelijat / lisätiedot: Eva Elston-Hämäläinen,

Lisätiedot

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa:

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa: Varhaiskasvatus- ja 25 17.03.2016 koulutuslautakunta Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 29 19.04.2016 Virkojen perustaminen ja tuntiopettajien siirtäminen virkoihin 89/01.01.00/2013 VARKOLK 17.03.2016 25

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2016. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2016. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2016 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS AIKA: PAIKKA: LÄSNÄ: 31.3.2016 klo 18.00 alkaen Sibeliustalo, Ankkurikatu 7, Lahti Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 50 A 6 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tdmd tasekirja on siiilytettiivti

Lisätiedot

Kokouksessa olivat edustettuina osakkeenomistajat liitteenä 1 olevan ääniluettelon mukaisesti. Hallituksen puheenjohtaja Mikko Nikula avasi kokouksen.

Kokouksessa olivat edustettuina osakkeenomistajat liitteenä 1 olevan ääniluettelon mukaisesti. Hallituksen puheenjohtaja Mikko Nikula avasi kokouksen. HKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 1/2016 HKSCAN OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 13.4.2016 klo 10.00 11.53 Paikka: Läsnä: Finlandia-talo, Mannerheimintie 13, Helsinki Kokouksessa olivat edustettuina osakkeenomistajat

Lisätiedot

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10. Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.2015 Kuntatodistusohjelmien enimmäismäärän korottaminen 106/03.035/2007

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 193 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 36 19.06.2017 Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 193 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 26/31.10.2011 446 Kokousaika 31.10.2011 klo 17:00 18:17 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Varsinais-Suomi. Yhdistys

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitus. Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011

Yrityskaupan rahoitus. Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011 Yrityskaupan rahoitus Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011 Rahoituksen lähtökohdat Yrityksen rahoitusmuodot ovat oma pääoma, vieras pääoma ja tulorahoitus. Aloittavalla yrittäjällä on pääasiassa

Lisätiedot

Y-tunnus: 0151364-1 PL 4, 15561 Nastola. Y-tunnus: 2657326-1 Selkotie 11, 15560 Nastola Omistusosuus: 1/1 kaupan kohteesta

Y-tunnus: 0151364-1 PL 4, 15561 Nastola. Y-tunnus: 2657326-1 Selkotie 11, 15560 Nastola Omistusosuus: 1/1 kaupan kohteesta Kunnanhallitus 38 16.03.2015 Kauppakirja, Saremia Oy Kunnanhallitus 38 Nastolan kunnan ja Saremia Oy:n kesken on laadittu seuraavan sisäl töi nen kauppakirja. Kauppa perustuu kunnanhallituksen lainvoimaiseen

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitus

Yrityskaupan rahoitus Yrityskaupan rahoitus Sami Heikkilä, Pohjois-Suomen Yritysalue 26/3/2015 Nordean rooli yrityskaupassa Rahoituspaketin kokoaminen Neuvonantajaverkoston kokoaminen Ostajan rahoittaminen Ostokohteen rahoittaminen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa Hallitus 24 25.02.2016 Hallitus 63 30.03.2016 Hallitus 72 26.04.2016 Valtuusto 19 12.05.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 60/31.312/2016 Hallitus 25.02.2016 24 Hallituksen puheenjohtaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Teknisen lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Teknisen lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 192 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 35 19.06.2017 Teknisen lautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 192 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten kokoon pa

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEUDUN RI ISTANHOITOYHDISTYS, (lyhennet tynä rliy) SAARENKYLÄN NUORI SOSEURAN TOIMI TALO

ROVANIEMEN SEUDUN RI ISTANHOITOYHDISTYS, (lyhennet tynä rliy) SAARENKYLÄN NUORI SOSEURAN TOIMI TALO Rhy pöytiikirja. Sivu 1. ( 5) ROVANIEMEN SEUDUN RI ISTANHOITOYHDISTYS, (lyhennet tynä rliy) KOKOUS PÖYTÄKIRJA AIKA: 26.02.2005 kello 12.10-15.20 PA 1 KKA : SAARENKYLÄN NUORI SOSEURAN TOIMI TALO LÄSNÄ:

Lisätiedot

Fennovoima Oy on lähettänyt Pyhäjoen kunnalle 14.1.2008 päi vätyn 21.1.2008 ja 16.1.2008 saapuneen seuraavansisältöisen kirjeen:

Fennovoima Oy on lähettänyt Pyhäjoen kunnalle 14.1.2008 päi vätyn 21.1.2008 ja 16.1.2008 saapuneen seuraavansisältöisen kirjeen: Kunnanhallitus 225 23.06.2014 Kunnanhallitus 37 26.01.2015 Fennovoima Oy:n esitys maanvuokrasopimuksesta ja kiinteistökaupan esisopimuksesta / Kauppakirja Kunnanerkkilä RN:o 28:0 -tilasta / Kauppakirja

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Vanhusneuvosto. AIKA klo 14:00-15:30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Vanhusneuvosto. AIKA klo 14:00-15:30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 17 Vanhusneuvosto AIKA 26.10.2016 klo 14:00-15:30 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Sinisalo Seppo Puheenjohtaja Mäkinen Satu Varapuheenjohtaja Huhtinen

Lisätiedot

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä.

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä. Kunnanhallitus 162 26.05.2016 Kunnanvaltuusto 40 20.06.2016 Kunnanhallitus 237 16.08.2016 Kunnanvaltuusto 54 29.08.2016 Korkeimman hallinto-oikeuden tiedoksianto kunnanvaltuustolle Anna Mäkelän ja Inkeri

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2011 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2011 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2011 1 Vammaisneuvosto Aika 06.06.2011 klo 18:00-20:46 Paikka kokoushuone 414 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 14 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä.

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä. OULUN KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka Oulun kauppakamari toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä toiminta-alueella kotipaikkanaan

Lisätiedot