Suomesta Cleantechin edelläkävijä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomesta Cleantechin edelläkävijä"

Transkriptio

1 Suomesta Cleantechin edelläkävijä Cleantechin strategisen ohjelman sisältö ja toimenpiteet Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelman mukaisesti Cleantech on yksi Suomen elinkeinopolitiikan painopistealueita ja tavoitteena on nostaa Suomi cleantechin kärkimaaksi. Tässä asiakirjassa esitetään Cleantechin strategisen ohjelman sisältö, ja esimerkkejä toimenpiteet. Muutokset sisältöön mahdollisia. Mari Pantsar-Kallio

2

3 Sisällys 1 Määritelmät Suomen Cleantech-yrityskenttä Globaalit Cleantech markkinat Cleantechin strateginen ohjelma Cleantech-liiketoimintaa tukeva konserniohjaus Yhteinen visio Cleantechin edelläkävijyyteen Cleantech-investointien pullonkaulojen tunnistaminen ja poistaminen Resurssien fokusointi Ympäristömyötäisen kaivosteollisuuden edistäminen Paras kotimarkkina kansainvälistymiseen tähtääville cleantech-yrityksille Puhdas energia -ohjelma Julkiset hankinnat Merkittävät innovaatio/osaamiskeskittymät Kasvun vauhdittaminen kansainvälistymisen avulla Cleantech osana Team Finlandia Cleantech-yritysten liiketoiminnan tukeminen osana kehityspoliittista yhteistyötä Cleantech Finlandista maailman tunnetuin Cleantech-brändi Ohjelman indikaattorit ja vaikuttavuuden mittaaminen... 14

4

5 1 Määritelmät Vihreä kasvu on talousjärjestelmä, jossa työtä ja hyvinvointia luodaan niin, että ympäristölle aiheutuu siitä mahdollisimman vähän haittaa. Vihreässä kasvussa yhdistyvät talouskasvu, ympäristöllinen kestävyys ja ihmisten toiminnot. Päätavoite on vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista, vähentää ekosysteemien köyhtymistä, edistää maailmantaloutta ja luoda uusia työpaikkoja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti (OECD:n määritelmä). Cleantech tarkoittaa prosesseja, systeemejä, tuotteita ja palveluita vihreän kasvun edistämiseksi. Suomen Cleantech-määritelmä on: Cleantech kattaa prosessit, suljetut systeemit, tuotteet ja palvelut, jotka edistävät luonnonvarojen kestävää käyttöä ja tehokasta tuottavuutta. Cleantech maksimoi materiaali-, vesi- ja energiatehokkuuden sekä taloudellisesti että teknologisesti. Samalla Cleantech pienentää päästöjä veteen, ilmaan ja maahan. Luonnonvaratalous on raaka-ainelähtöinen käsite ja se perustuu elottomien luonnonvarojen (vesi, mineraalit) ja elollisten luonnonvarojen (puuraaka-aine, peltojen biomassa) kestävään hyödyntämiseen cleantechin avulla. Luonnonvaratalous sisältää vesitalouden, mineraalitalouden ja biotalouden. 5

6 2 Suomen Cleantech-yrityskenttä Suomessa on yli 2000 cleantech-liiketoimintaa harjoittavaa yritystä. Näiden yhteenlaskettu liikevaihto oli vuonna 2011 n. 20,6 miljardia euroa (n. 10,9 % BKT:sta). Kasvua edellisestä vuodesta oli hieman yli 10 %. Suomen Cleantechin vienti on n. 12 miljardia euroa, mikä on lähes 20 % koko maamme viennistä. Suomen Cleantech-sektorin vahvuuksia ovat erityisesti tehokkaat prosessit, puhtaan energian tuotanto, energiatehokkuus ja veden käsittely ja kierrätys. SUOMEN CLEANTECH OSAAMINEN Markkinan kasvunopeus Pallon koko vastaa suomalaisten yritysten markkina-asemaa globaaleilla cleantech-markkinoilla Markkinan koko 6

7 3 Globaalit Cleantech markkinat Maailman cleantech-markkinoiden koko on noin 1,6 miljardia euroa (n. 6 % globaalista BKT:sta). Kasvunopeus on noin 8 %. Nopeimmin kasvavia cleantech-alueita globaalisti ovat energiatehokkuus, vesihuolto ja puhdas energiantuotanto 4 Cleantechin strateginen ohjelma Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelman mukaan ympäristö- ja energiateknologiaan perustuva cleantech on yksi Suomen elinkeinopolitiikan painopistealueita. Hallituksen tavoitteena on nostaa Suomi Cleantechin kärkimaaksi. Tämän toteuttamiseksi työ- ja elinkeinoministeriössä käynnistettiin helmikuussa 2012 Cleantechin strateginen ohjelma. Cleantechin strategisen ohjelman tehtävänä on vauhdittaa suomalaisyrityksiä kestävään kasvuun ja uudistumiseen cleantechin avulla. Sen tavoitteena on synnyttää Suomeen uutta puhtaan teknologian työpaikkaa vuoteen 2020 mennessä ja kaksinkertaistaa cleantech-yritysten yhteenlaskettu liikevaihto n. 20 miljardista eurosta 40 miljardiin euroon vuoteen 2018 mennessä. Cleantechin strategisen ohjelman painopistealueiksi on valittu: 1. cleantechin juurruttaminen hallintoon valtion konserniohjaus tukemaan cleantech-liiketoiminnan kasvua 2. paras kotimarkkina kansainvälistyville cleantech-yrityksille 3. kasvun vauhdittaminen kansainvälistymisen avulla. Ohjelman kahden ensimmäisen vuoden aikana keskitytään erityisesti puhtaan energian, energiatehokkuuden (ICT:n hyödyntäminen) ja ympäristömyötäisen kaivannaisteollisuuden edistämiseen. Seuraavissa kappaleissa on esitetty esimerkkejä eri painopainopistealueiden toimenpiteistä. 7

8 4.1 Cleantech-liiketoimintaa tukeva konserniohjaus Monet cleantech-liiketoiminnan kasvuun vaikuttavista säädöksistä ja käytännöistä kuuluvat usean hallinnonalan vastuulle. Tämän vuoksi on tärkeää sitouttaa kaikki hallinnonalat yhteisen vision ja tavoitteen taakse Suomen nostamiseksi cleantechin edelläkävijämaaksi Yhteinen visio Cleantechin edelläkävijyyteen Rakennetaan Suomen yhteinen visio cleantechin edelläkävijämaaksi. Eri hallinnon aloilta, keskeisimmiltä julkisilta organisaatioilta, teollisuusjärjestöiltä ja edelläkävijäyrityksiltä pyydetään konkreettinen lupaus toimenpiteistään ja roolistaan tiekartan rakentamisessa, jolla Suomi nostetaan cleantechin edelläkävijämaaksi. Hallinnon alojen lupauksissa kiinnitetään erityistä huomiota konsernin ohjauksen yhdenmukaiseen kehittämiseen cleantech-liiketoiminnan kasvun tukemiseksi. Esimerkiksi tuulivoimainvestointien edistäminen ja niihin liittyvien pullonkaulojen poistaminen pyritään saamaan mukaan relevanttien ministeriöiden lupaukseen. Myös julkisten hankintojen edistäminen cleantech-referenssien tukemiseksi pyritään saamaan mahdollisimman monen keskeisen julkisen organisaation lupaukseen. 1. Pyydetään lupaukset ministeriöiltä ja muilta organisaatioilta konkreettisista toimista konsernin ohjauksen ja cleantech-liiketoiminnan edistämiseksi (2012) 2. Työpajat: rakennetaan yhteinen visio sekä tiekartta visioon pääsemiseksi (2012 loppuun mennessä) 3. Lupausten edistymisen seuranta ja vaativuuden nosto (2013-) Suomen yhteinen visio ja tiekartta Suomen cleantechin edelläkävijyyteen eri toimijoiden sitouttaminen yhteistyöhön selkeät roolit erityisesti julkisten toimijoiden osalta ja näiden roolien ymmärtäminen kaikkien toimijoiden keskuudessa Cleantech-investointien pullonkaulojen tunnistaminen ja poistaminen Cleantech-investointien edistämiseksi tunnistetaan ja pyritään poistamaan investointeja estäviä tai hidastavia lainsäädännöllisiä ja käytäntöihin liittyviä pullonkauloja. Näiden tunnistamista tehdään läheisessä yhteistyössä erityisesti teollisuuden edunvalvontajärjestöjen kanssa. Cleantechin strateginen ohjelma keskittyy vain cleantech-alalle spesifisten pullonkaulojen tunnistamiseen ja poistamiseen. Selvitysmies Jorma Elorannan laatimassa ja maaliskuussa 2012 julkistetussa investointeja Suomeen raportissa on esitetty yleisimmin ja laajemmin toimenpide-ehdotuksia Suomeen kohdistuvien investointien edistämiseksi. 1. Edistetään TEM:n osalta ympäristölupakäytäntöjen yhdenmukaistamista ja virtaviivaistamista cleantech-investointien ja ratkaisujen käyttöönotossa (esimerkiksi investointien esteiden purkaminen eri ministeriöiden välisenä yhteistyönä mm. tuulivoima- ja jätehuoltosektoreilla) 8

9 2. Selvitetään mahdollinen valtiontakausjärjestelmä riskiä sisältäville cleantechin demonstraatiolaitosinvestointien pankkilainoille (valmistuu 9/2012) 3. Tunnistetaan yhdessä teollisuusjärjestöjen ja muiden sidosryhmien kanssa jatkuvasti muita pullonkauloja ja laaditaan yhdessä toimenpidesuunnitelma näiden poistamiseksi Pitkäjänteinen edelläkävijämarkkina Cleantech-liiketoiminnan edistämiseksi Suomeen Cleantech liiketoiminnan kasvua tukeva ympäristölupakäytäntö Vähentynyt kilpailu yksityisen ja julkisen sektorin välillä, mikä kannustaa innovatiivisuuteen Valtiontakaus-instrumentti pankkilainoille erityisesti hankkeissa, joihin sisältyy teknologiariskiä Resurssien fokusointi Vuonna 2012 TEM-konserni suuntasi n. 400 miljoonaa euroa cleantechin T&K- ja liiketoiminnan kehittämiseen, investointitukiin sekä kansainvälistymiseen. Vuoden 2013 alusta lähtien rahoitusta tullaan kohdistamaan nykyistä enemmän Puhdas energia -ohjelman edistämiseen ja energiatehokkuuteen liittyvän liiketoiminnan kehittämiseen. Lisäksi innovaatiojärjestelmän rahoitusta tullaan suuntaamaan nykyistä enemmän tukemaan uusien teknologioiden kaupallistamista ja referenssikohteita. 1. Kohdistetaan nykyisiä rahoitusinstrumentteja Puhdas energia -ohjelmaan ja energiatehokkuuteen liittyvän liiketoiminnan kehittämiseen (vuosi ) 2. Suunnataan TEM-konsernin rahoitusta uusien teknologioiden kaupallistamiseen, demonstraatiolaitosten käynnistämiseen sekä referenssikohteiden rahoitukseen riskejäkin kaihtamatta. Puhdas energia -ohjelmaan allokoidaan Meuroa vuodessa (ks. kohta 4.2.1) Energiatehokkuuteen liittyvän liiketoiminnan kehittämiseen allokoidaan lisäresursseja, tavoitteena 2000 ICT-osaajan työllistäminen ja 150 uutta energiatehokkuusyritystä 2018 loppuun mennessä Kaupallisia referenssejä yhteensä 20 uudelle yritykselle vuosittain Ympäristömyötäisen kaivosteollisuuden edistäminen Suomen kaivosteollisuuteen odotetaan uutta työpaikkaa ja teknologian toimittajina toimiviin kotimaisiin yrityksiin uutta työpaikkaa vuoteen 2020 mennessä. Ympäristömyötäinen kaivosteollisuus on yksi Suomen tulevaisuuden merkittävimpiä kasvualoja. Cleantechin strategisen ohjelman ensimmäisenä tavoitteena kaivosteollisuuden edistämiseksi on luoda yhteinen tahtotila ja sopia toimenpiteistä merkittävimpien sidosryhmien yhteistyönä sille, miten Suomesta voidaan kehittää ympäristömyötäisen kaivosteollisuuden mallimaa. Lisäksi kartoitetaan kotimaista osaamista ja teknologioita, joita voidaan hyödyntää Suomen kaivosteollisuuden ympäristöperformanssin parantamisessa ja edistetään näiden käyttöönottoa. 9

10 1. Käynnistetään laaja korkeantason sidosryhmäprosessi elinkeinoministeriön johdolla, jossa luodaan yhteistä tahtotilaa ja sovitaan konkreettisista toimenpiteistä Suomen nostamiseksi ympäristömyötäisen kaivosteollisuuden edelläkävijäksi 2. Laaditaan ja viestitään osaamiskartoituksia ympäristöteknologioista, kuten mittaus- ja monitorointi ja veden käsittely, joita voidaan soveltaa kaivosteollisuudessa ja edistetään näiden käyttöönottoa. Yhteinen tahtotila ja toimenpiteet Suomen hallinnon, kaivannaisteollisuuden ja teknologian toimittajien välillä Suomen kaivannaisteollisuuden kehittämisestä 10 uudelle kotimaiselle yritykselle kotimarkkinareferenssejä Suomen kaivannaisteollisuudessa vuoden 2015 loppuun mennessä. 4.2 Paras kotimarkkina kansainvälistymiseen tähtääville cleantech-yrityksille Vaikka cleantechin kasvumarkkinat ovat Suomen ulkopuolella pääasiassa kasvavissa talouksissa kuten BRICS-maissa (Brasilia, Venäjä, Intia, Kiina ja Afrikka) tarvitsevat useimmat, erityisesti pienet ja keskisuuret yritykset kotimarkkinareferenssejä ennen pääsemistään kansainvälisille markkinoille. Tämän vuoksi parhaan kotimarkkinan luominen Suomeen on edellytys cleantech-alan kasvulle. Kotimarkkina tulee rakentaa tukemaan erityisesti kansainvälisyyteen tähtäävien cleantech-yritysten referenssejä ja sen tulee tukea myös teknologiariskiä sisältävien hankkeiden kaupallistamista ja käyttöönottoa Puhdas energia -ohjelma Koordinoidaan Puhdas Energia -ohjelman cleantech-osuutta ja johdetaan ohjausryhmää, jolla luodaan edelläkävijämarkkina puhtaan energian ja uusiutuvan energian osuuden kasvattamiseksi ja uusien innovaatioiden synnyttämiseksi. Hyödynnetään rahoituksessa mm. TEM:n ja Tekesin instrumentteja. 10

11 1. Kivihiilen, maakaasun, tuontisähkön vähentäminen 2. Tuuli-, aurinko- ja bioenergian lisääminen 3. Energiatehokkuuden parantaminen ja uusien yritysten synnyttäminen 4. Autokannan muuttaminen asteittain sähköisiksi ajoneuvoiksi 5. Ehdotus verokannusteiden käyttöönotosta : vaihtotaseen parantuminen 1 miljardilla eurolla vuodessa 30 uutta yritystä vuosittain uusiutuvat energiat sektorille Julkiset hankinnat Suomessa julkisen sektorin ostovoima uusien innovaatioiden kaupallistamisessa on useita muita maita jäljessä (UK, Saksa, Ruotsi, USA). Yhteensä vuonna 2011 julkisiin hankintoihin käytettiin 32,5 miljardia euroa. Tavoitteena on saada vuonna % julkisista hankinnoista tukemaan kansainvälistymiseen pyrkivien cleantech-yritysten kotimarkkinareferenssejä, (325 milj. euroa) mikä tarkoittaisi cleantechiin kohdistuvan julkisen rahoituksen lähes kaksinkertaistumista. Erittäin merkittävää on, että tämä panostus kohdistuisi uusien teknologioiden ja ratkaisujen kaupallistamiseen, mikä on Suomen innovaatiojärjestelmän pullonkaula. Asteittain panostus nostetaan 3 %:iin vuoteen 2018 mennessä. 1. Suomen hallinnon yhteinen tahtotila julkisten hankintojen suuntaamisesta cleantech-myönteisesti 2. Kasvusopimukset ja osaamiskeskittymät 3. Julkisten hankintojen neuvontapalvelu (Motiva, YM) 4. Hankintaohjeet (2013 jätehuoltopilottina) Referenssejä 30 kansainvälistyville start up- ja pk-yritykselle vuosittain 150 uutta työpaikkaa vuosittain (referenssien kautta) Vuonna 2013 n. 325 miljoonaa euroa lisää innovaatioiden kaupallistamiseen, nousee n. 1 mrd. euroon 2018 mennessä Merkittävät innovaatio/osaamiskeskittymät Valjastetaan TEM:n kasvusopimusohjelma ja osaamiskeskittymiä tukevat instrumentit tukemaan 5 6 kpl:n merkittävän innovaatiokeskittymän syntymistä cleantech-alalle Suomeen. Tavoitteena on pienen maan resurssien keskittäminen ja alueiden erikoistuminen luontaisille vahvuusalueilleen. Tutkimuslaitosten ja yritysten välisellä yhteistyöllä on merkittävä rooli innovaatio/osaamiskeskittymissä. 1. Valjastetaan TEM:n kasvusopimusohjelma ja osaamiskeskittymäinstrumentit tukemaan merkittävien innovaatiokeskittymien syntyä Suomeen kansainvälisesti merkittävää osaamiskeskittymää Suomeen cleantech-alalle. 2. Vuosittain 30 uutta kasvuyritystä osaamiskeskittymistä 11

12 4.3 Kasvun vauhdittaminen kansainvälistymisen avulla Vuonna 2011 Suomen cleantech-yritysten yhteenlaskettu vienti oli noin 12 miljardia euroa mikä on n. 60 % yritysten yhteenlasketusta kokonaisliikevaihdosta. Tavoitteena on nostaa vienti 30 miljardiin euroon vuoden 2018 loppuun mennessä ja auttaa julkisen sektorin toimenpitein 100 uutta cleantech-yritystä kansainvälisille markkinoille vuoden 2018 loppuun mennessä. Cleantechin suurimmat kasvumarkkinat ovat Kiina, Intia, Venäjä ja Brasilia. Suomalaisten Cleantechyritysten pääasialliset kohdemarkkinat ovat 1. Saksa, 2. Kiina, 3. Venäjä ja 4. Brasilia. Yritykset ennakoivat, että vuonna 2015 suurin cleantechin vientimaa on Venäjä Cleantech osana Team Finlandia Team Finland luo tavoitteellisen ja yhtenäisen kansainvälistymisen tukiverkoston julkisen ja yksityisen sektorin toimijoista tuki-instrumentteineen. Tarkoituksena on sopia työnjaosta kotimaassa ja kohdemaissa toimivien julkisten kansainvälistymistä tukevien organisaatioiden välillä. Team Finland tunnistaa ja ratkoo mm. kaupan esteitä pk-yritysten kansainvälistymiseen liittyen. Cleantechin strategia -ohjelma nostaa Cleantech-yritysten erityistarpeet esille Team Finland konseptissa. 1. Cleantech pilot-alueeksi taloudellisten ulkosuhteiden ohjelman strategiaan yhtenäinen kansainvälistymisen tuki-organisaatio kaupan esteiden poisto yrityskonsortiot vienninedistämismatkat tasavertaiset tukimekanismit kilpailijamaihin verrattuna, viennin rahoituksen ja erityisesti riskirahoituksen kehittäminen 2. Luodaan partneruudet muiden merkittävimpien cleantech-maiden (Saksa, Kiina, Venäjä, Intia, Etelä-Korea) ja partnereiden kanssa kotimaisten yritysten auttamiseksi kansainvälisiin arvoketjuihin ja -verkostoihin Auttaa 80 uutta cleantech-yritystä kansinvälistymään 2018 loppuun mennessä Nostaa cleantechin vienti 12 mrd eurosta 30 mrd euroon 2018 loppuun mennessä Cleantech-yritysten liiketoiminnan tukeminen osana kehityspoliittista yhteistyötä Kauppaa tukeva kehitysyhteistyö Suomen kehityspolitiikassa edistää kehitysmaiden talouskasvua ja kehitystä sekä tukee siirtymistä kohti vihreää taloutta ja luonnonvarojen kestävää käyttöä. Cleantechin strategisen ohjelman tavoitteena on saada suomalaisten cleantech-yritysten osaaminen kehityspoliittisen yhteistyön keskiöön. ERAfrica-hankkeen kautta edistetään yritysten kaupallisia projekteja kehitysmaiden (erityisesti Afrikassa) markkinoilla. ERAfrica toteutetaan yritysten ja tutkimuslaitosten yhteistyönä. 12

13 20 cleantech-yritykselle kaupallisia projekteja kehityspoliittisen yhteistyön avulla vuoden 2018 loppuun mennessä Cleantech Finlandista maailman tunnetuin Cleantech-brändi Suomesta rakennetaan maailman tunnetuin Cleantech-brändi TEM:n rahoittaman Cleantech Finlandin toimesta. Tavoitteena on profiloida Suomi maailman tunnetuimpana cleantech-maana ja suomalaiset yritykset haluttuina partnereina kansainvälisissä arvoverkostoissa ja arvoketjuissa. Kansainvälisen tunnettuuden nostamisessa hyödynnetään Suomen kohdemaissa olevia edustustoja Cleantech-viestinnässä ja rakennetaan Solved palvelusta maailman laajin cleantech-yhteisö. Aktivoidaan cleantech-yritykset ja julkiset toimijat toimimaan Cleantech Finland brändin rakentamisessa yhteisin viestintä- ja markkinointitoimenpitein Hyödynnetään Suomen kohdemaissa olevia edustustoja Cleantech-viestinnässä Rakennetaan Solved palvelusta maailman laajin cleantech-yhteisö Profiloida Suomi maailman tunnetuimpana cleantech-maana ja suomalaiset cleantech-yritykset haluttuina partnereina kv-verkostoissa ja arvoketjuissa. 13

14 5 Ohjelman indikaattorit ja vaikuttavuuden mittaaminen Suomen Cleantech-liiketoiminnan kehittymistä mitataan seuraavilla mittaristolla: 1. Toimialan koko ja kehitys a. 100 suurimman Cleantech-yrityksen liikevaihto (korit: kaikki ja pienet yritykset) à Cleantech Finland b. 100 suurimman Cleantech-yrityksen vienti (korit: kaikki ja pienet yritykset) à Cleantech Finland c. Cleantech-alan työpaikat (korit: kaikki ja pienet yritykset) à Cleantech Finland ja TEM d. uudet yritykset à TEM e. pörssilistautuneet cleantech-yritykset àtem f. perinteisen ympäristöliiketoiminnan liikevaihto päätoimialat à Tilastokeskus g. perinteisen ympäristöliiketoiminnan liikevaihto sivutoimialat à Tilastokeskus 2. Toimialan kasvun tukeminen a. Uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden tukeminen à TEM, EMV, Tulli b. Cleantech -alan pääomasijoitukset à (Pääomasijoitusyhdistys FVCA) c. Cleantech-alan t&k panokset à Tekes d. Cleantech professuurit ja dosenttuurit (lkm) à TEM/OKM (tbc) 3. Toimintaympäristön kehittyminen Suomessa a. Päästöintensiteetti / Energiaintensiteetti /Materiaali-intensiteetti à Tilastokeskus b. Julkisten hankintojen suuntaaminen uusien cleantech-ratkaisujen käyttöönottoon 14

15 c. Energian tuotanto uusiutuvilla energialähteillä à TEM: tuulienergia, aurinkoenergia, maalämpö, puupohjaiset polttoaineet jätteestä energiaa 4. Menestyminen kansainvälisissä vertailuissa a. Renewable energy index à Ernst & Young b. Global Cleantech Innovation Index à Cleantech Group & WWF 15

Suomesta bioöljyn suurvalta seminaari. Tilaisuuden avaus ja bioöljyt osana Suomen energiapalettia

Suomesta bioöljyn suurvalta seminaari. Tilaisuuden avaus ja bioöljyt osana Suomen energiapalettia Suomesta bioöljyn suurvalta seminaari Tilaisuuden avaus ja bioöljyt osana Suomen energiapalettia Juho Korteniemi Työ- ja elinkeinoministeriö Lahti 15.10.2012 Sisällys Cleantechin strateginen ohjelma Puhtaan

Lisätiedot

Ympäristöliiketoiminnan mahdollisuudet suomalaisille toimijoille. Juho Korteniemi Työ- ja elinkeinoministeriö Kajaani 1.11.2012

Ympäristöliiketoiminnan mahdollisuudet suomalaisille toimijoille. Juho Korteniemi Työ- ja elinkeinoministeriö Kajaani 1.11.2012 Ympäristöliiketoiminnan mahdollisuudet suomalaisille toimijoille Juho Korteniemi Työ- ja elinkeinoministeriö Kajaani 1.11.2012 Sisällys Cleantechin strateginen ohjelma Puhtaan energian ohjelma Menestyvän

Lisätiedot

Cleantechin kaupallistamisen edellytysten parantaminen lisää kasvua. Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma 22.3.2013

Cleantechin kaupallistamisen edellytysten parantaminen lisää kasvua. Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma 22.3.2013 Cleantechin kaupallistamisen edellytysten parantaminen lisää kasvua Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma 22.3.2013 Cleantechin strateginen ohjelma CSO:n strategisia avainteemoja ovat: 1. Strateginen

Lisätiedot

Ajankohtaista cleantech-ohjelmasta ja materiaalitehokkuudesta. Juho Korteniemi Turku, 19.8.2014

Ajankohtaista cleantech-ohjelmasta ja materiaalitehokkuudesta. Juho Korteniemi Turku, 19.8.2014 Ajankohtaista cleantech-ohjelmasta ja materiaalitehokkuudesta Juho Korteniemi Turku, 19.8.2014 Viime aikoina tapahtunutta Hallitus linjasi loppukeväästä Teollisuuspolitiikasta sekä kasvun kärjistä Kasvun

Lisätiedot

Suomen cleantech strategia ja kestävän kaivannaisteollisuuden edelläkävijyyden - toimintaohjelma

Suomen cleantech strategia ja kestävän kaivannaisteollisuuden edelläkävijyyden - toimintaohjelma Suomen cleantech strategia ja kestävän kaivannaisteollisuuden edelläkävijyyden - toimintaohjelma Mari Pantsar-Kallio Strateginen johtaja Cleantechin strateginen ohjelma Cleantech kasvaa Maailmanmarkkinat

Lisätiedot

Tavoitteena cleantechin liikevaihdon tuplaus millä keinoin? Juho Korteniemi Työ- ja elinkeinoministeriö Lahti 20.11.2012

Tavoitteena cleantechin liikevaihdon tuplaus millä keinoin? Juho Korteniemi Työ- ja elinkeinoministeriö Lahti 20.11.2012 Tavoitteena cleantechin liikevaihdon tuplaus millä keinoin? Juho Korteniemi Työ- ja elinkeinoministeriö Lahti 20.11.2012 Sisällys Cleantechin strateginen ohjelma Puhtaan energian ohjelma Hankintojen rooli

Lisätiedot

Puhtaan energian. 11.11.2013, Oulu. Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma, TEM

Puhtaan energian. 11.11.2013, Oulu. Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma, TEM Puhtaan energian liiketoimintamahdollisuudet 11.11.2013, Oulu Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma, TEM Globaalit ympäristöhaasteet Tuotannon siirtyminen halvempiin maihin Kasvava väestömäärä

Lisätiedot

Suomesta cleantechin supervalta

Suomesta cleantechin supervalta Suomesta cleantechin supervalta Cleantechin strateginen ohjelma kaisu.annala@tem.fi Puhtaat teknologiat kestävän luonnonvaratalouden ytimessä Raaka-aineet Teknologiat Biotalous: Mineraalitalous: Vesitalous:

Lisätiedot

Ajankohtaisia puualan aiheita valtionhallinnossa ja MSO:ssa. Sixten Sunabacka Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma 29.11.

Ajankohtaisia puualan aiheita valtionhallinnossa ja MSO:ssa. Sixten Sunabacka Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma 29.11. Ajankohtaisia puualan aiheita valtionhallinnossa ja MSO:ssa Sixten Sunabacka Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma Esityksen sisältö 1. Valtionhallinnon ohjelmat ja strategiat 2. MSO:n

Lisätiedot

Cleantech-strategia 8.5.2014

Cleantech-strategia 8.5.2014 Cleantech-strategia 8.5.2014 Cleantech Cleantechillä tarkoitetaan tuotteita, palveluja ja prosesseja, jotka edistävät luonnonvarojen kestävää käyttöä ja vähentävät päästöjä ympäristöön Cleantech ei ole

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Teollisuusneuvos Mika Aalto Elinkeino- ja innovaatio-osasto Strategiset kasvualat-ryhmä 2.9.2014 Teollisuuspolitiikan visio Teollisuuspolitiikan

Lisätiedot

Cleantechista Suomen uusi Nokia? Mari Pantsar-Kallio, FT, Dos Ohjelmajohtaja Ympäristöteknologian osaamisklusteri

Cleantechista Suomen uusi Nokia? Mari Pantsar-Kallio, FT, Dos Ohjelmajohtaja Ympäristöteknologian osaamisklusteri Cleantechista Suomen uusi Nokia? Mari Pantsar-Kallio, FT, Dos Ohjelmajohtaja Ympäristöteknologian osaamisklusteri Ympäristöteknologian osaamisklusteri Cleantech Finland-brändin kehittämistä tekemisen kautta

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAKLUSTERI YRITYSTEN TUKENA 20.5.2009

YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAKLUSTERI YRITYSTEN TUKENA 20.5.2009 YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAKLUSTERI YRITYSTEN TUKENA 20.5.2009 Dos. Mari Pantsar-Kallio Ohjelmajohtaja Ympäristöteknologian osaamisklusteri (Finnish Cleantech Cluster) Cleantech Finland-brändin kehittämistä tekemisen

Lisätiedot

Tekesin lausunto Valtioneuvoston selonteosta kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 eduskunnalle

Tekesin lausunto Valtioneuvoston selonteosta kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 eduskunnalle Tekesin lausunto Valtioneuvoston selonteosta kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 eduskunnalle Jarmo Heinonen Kehitysjohtaja Biotalous ja Cleantech Keskeiset toimenpiteet tavoitteiden

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö

Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien 2016-2019 julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö Talousvaliokunta Talousjohtaja Mika Niemelä 8.10.2015 TAE2016: TEM politiikkalohkoittain

Lisätiedot

Tekes cleantech- ja energia-alan yritystoiminnan vauhdittajana

Tekes cleantech- ja energia-alan yritystoiminnan vauhdittajana Tekes cleantech- ja energia-alan yritystoiminnan vauhdittajana Pääjohtaja Pekka Soini Tekes Uusikaupunki 11.11.2014 Tekes cleantech- ja energia-alan vauhdittajana DM 1365406 DM 1365406 Cleantechin kaupallistaminen

Lisätiedot

Alueiden kehitysnäkymät Kestävän kasvun ja uudistamisen mahdollisuudet

Alueiden kehitysnäkymät Kestävän kasvun ja uudistamisen mahdollisuudet Alueiden kehitysnäkymät Kestävän kasvun ja uudistamisen mahdollisuudet Elinkeinoministeri Olli Rehn Alueelliset kehitysnäkymät 2/2015 julkistamistilaisuus Jyväskylä 24.9.2015 Team Finland -verkoston vahvistaminen

Lisätiedot

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Kari Pokkinen, Finpro 16.4.2015 2 Finpro Export Finland yritysten kansainvälistäjä Export Finland on suomalaisten yritysten kansainvälistäjä,

Lisätiedot

KAIVOSTEOLLISUUDEN KASVUOHJELMA 2015-2017

KAIVOSTEOLLISUUDEN KASVUOHJELMA 2015-2017 KAIVOSTEOLLISUUDEN KASVUOHJELMA 2015-2017 Tuomo Airaksinen, Finpro 24.2.2015 Team Finland kasvuohjelmat ja rahoitus Team Finland Pk-yritysten kansainvälisen liiketoiminnan kehittämiseen suunnattuja - toteutetaan

Lisätiedot

Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit. Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK

Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit. Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit Gigaluokan muuttujia Kulutus ja päästöt Teknologiamarkkinat

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia 8.5.2014 Biotalous on talouden seuraava aalto BKT ja Hyvinvointi Fossiilitalous Luontaistalous 1900 2014 2030 Biotalous on talouden seuraava aalto,

Lisätiedot

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Haasteet vesialalla Monet yritykset pieniä kansainvälisen kasvun kynnyksellä

Lisätiedot

Toukokuu 2014. Valtioneuvoston strategia cleantech-liiketoiminnan edistämisestä

Toukokuu 2014. Valtioneuvoston strategia cleantech-liiketoiminnan edistämisestä Toukokuu 2014 Valtioneuvoston strategia cleantech-liiketoiminnan edistämisestä 1. Valtioneuvoston cleantechstrategian tavoite VALTIONEUVOSTON CLEANTECH- STRATEGIAN tavoitteena on vauhdittaa suomalaisen

Lisätiedot

Kestävän kehityksen haasteet ja mahdollisuudet. 29.8.2012 Mari Pantsar-Kallio, Strateginen johtaja Cleantech, työ- ja elinkeinoministeriö

Kestävän kehityksen haasteet ja mahdollisuudet. 29.8.2012 Mari Pantsar-Kallio, Strateginen johtaja Cleantech, työ- ja elinkeinoministeriö Kestävän kehityksen haasteet ja mahdollisuudet 29.8.2012 Mari Pantsar-Kallio, Strateginen johtaja Cleantech, työ- ja elinkeinoministeriö Tämän päivät faktat Maailman luonnonvarojen käyttö on kestämättömällä

Lisätiedot

Terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategia

Terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategia Terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategia Sosiaali- ja terveysvaliokunta 10.10.2017 Teollisuusneuvos Antti Valle Elinkeino- ja innovaatio-osasto #kasvustrategia @tem_uutiset Terveystoimialojen

Lisätiedot

Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous

Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous MMM:n tiekartta biotalouteen 2020 1 MMM:n hallinnonalan strategiset päämäärät Pellot, metsät, vedet, kotieläimet sekä kala- ja riistakannat ovat elinvoimaisia

Lisätiedot

Tekesin lausunto Valtioneuvoston selonteosta keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta vuoteen 2030

Tekesin lausunto Valtioneuvoston selonteosta keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta vuoteen 2030 Tekesin lausunto Valtioneuvoston selonteosta keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta vuoteen 2030 Teija Lahti-Nuuttila, Jarmo Heinonen Tekes Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma

Lisätiedot

Hallituksen strategiset tavoitteet ja kärkihankkeet

Hallituksen strategiset tavoitteet ja kärkihankkeet Hallituksen strategiset tavoitteet ja kärkihankkeet Sisältöä ja panostuksia INNOFORUM-yhdessä tekemällä parasta palvelua pk-yrityksille seminaari Hotelli Rosendahl, Tampere 10.11.2015 Erkki Lydén Pirkanmaan

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Rakennerahastoasiantuntija Jaana Tuhkalainen, ELY-keskus 11.11.2014 Vähähiilinen talous ohjelmakaudella 2014-2020

Lisätiedot

Tekesin rahoitusmahdollisuudet demonstraatiohankkeisiin

Tekesin rahoitusmahdollisuudet demonstraatiohankkeisiin Tekesin rahoitusmahdollisuudet demonstraatiohankkeisiin Martti Korkiakoski 24.5.2010 10/2009 Copyright Tekes Sähköisiin ajoneuvoihin liittyviä selvityksiä 10/2009 Copyright Tekes Sähköisiin ajoneuvoihin

Lisätiedot

TEM:n toimet tuulivoiman edistämiseksi

TEM:n toimet tuulivoiman edistämiseksi TEM:n toimet tuulivoiman edistämiseksi Helsinki, 7.11.2013 Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma, TEM TEM edistää tuulivoimaa lukuisin eri toimin Taloudelliset kannusteet Tuulivoiman edistämistyöryhmä

Lisätiedot

HALLITUKSEN BIOTALOUDEN KÄRKIHANKKEET JA SUOMEN BIOTALOUSSTRATEGIA. Liisa Saarenmaa MMM 20.10.2015 TUTKAS

HALLITUKSEN BIOTALOUDEN KÄRKIHANKKEET JA SUOMEN BIOTALOUSSTRATEGIA. Liisa Saarenmaa MMM 20.10.2015 TUTKAS HALLITUKSEN BIOTALOUDEN KÄRKIHANKKEET JA SUOMEN BIOTALOUSSTRATEGIA Liisa Saarenmaa MMM 20.10.2015 TUTKAS Suomen tulevaisuuden visio: Suomi 2025 yhdessä rakennettu Tilannekuva/SWOT Kestävä kasvu ja julkinen

Lisätiedot

Fiksu kaupunki 2013-2017. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki 2013-2017. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Energiatehokas ja kestävä Uusien ratkaisujen testaus Käyttäjät mukaan Rakentuu paikallisille vahvuuksille Elinvoimainen elinkeinoelämä

Lisätiedot

Team Finland ajankohtaiskatsaus. Marko Laiho, TEM Team Finland

Team Finland ajankohtaiskatsaus. Marko Laiho, TEM Team Finland Team Finland ajankohtaiskatsaus Marko Laiho, TEM Team Finland Tekesin Serve-ohjelman tutkimusbrunssi 16.12.2013 TEAM FINLAND: TAUSTAA JA TARKOITUS Team Finland -verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita,

Lisätiedot

Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa.

Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa. TEAM FINLAND: TAUSTAA Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa. Taustatekijät 1. Maailmantalouden

Lisätiedot

Suomi kestävän kaivannaisteollisuuden edelläkävijäksi toimintaohjelma

Suomi kestävän kaivannaisteollisuuden edelläkävijäksi toimintaohjelma Suomi kestävän kaivannaisteollisuuden edelläkävijäksi toimintaohjelma Kestävä kaivostoiminta III Kaivosten ja prosessiteollisuuden sivuvirtojen tuotteistaminen Vuokatti 13.6.2013 Maija Uusisuo Kehittämispäällikkö

Lisätiedot

Puhtaan energian ohjelma. Jyri Häkämies Elinkeinoministeri

Puhtaan energian ohjelma. Jyri Häkämies Elinkeinoministeri Puhtaan energian ohjelma Jyri Häkämies Elinkeinoministeri Puhtaan energian kolmiloikalla vauhtia kestävään kasvuun 1. 2. 3. Talous Tuontienergian vähentäminen tukee vaihtotasetta Työpaikat Kotimaan investoinneilla

Lisätiedot

uusia päämääriä Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK

uusia päämääriä Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja uusia päämääriä Johtaja, EK Säteilevät Naiset seminaari Rion ympäristö- ja kehityskonferenssi 1992 Suurten lukujen tapahtuma 180 valtiota, 120

Lisätiedot

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Iisalmen Teollisuuskylä Oy Kehitysyhtiö Savogrow Oy Taustaa Pohjois-Savon kone- ja energiateknologian

Lisätiedot

Ilmastonmuutos, ilmastopolitiikka ja talous mitkä ovat näkymät?

Ilmastonmuutos, ilmastopolitiikka ja talous mitkä ovat näkymät? Markku Ollikainen Ympäristöekonomian professori Ilmastopaneelin puheenjohtaja Ilmastonmuutos, ilmastopolitiikka ja talous mitkä ovat näkymät? Helsingin seudun ilmastoseminaari 12.2.2015 1. Vihreä talous

Lisätiedot

Metsäbiotalouden uudet mahdollisuudet. Sixten Sunabacka Strateginen johtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma

Metsäbiotalouden uudet mahdollisuudet. Sixten Sunabacka Strateginen johtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma Metsäbiotalouden uudet mahdollisuudet Sixten Sunabacka Strateginen johtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma Esityksen sisältö Metsäalan nykytilanne Globaalit trendit sekä metsäbiotalouden

Lisätiedot

Potkua vähähiilisiin energiahankkeisiin EU:n rakennerahastoista. Kehitysjohtaja Jukka Mäkitalo TEM Turku, 16.5.2014

Potkua vähähiilisiin energiahankkeisiin EU:n rakennerahastoista. Kehitysjohtaja Jukka Mäkitalo TEM Turku, 16.5.2014 Potkua vähähiilisiin energiahankkeisiin EU:n rakennerahastoista Kehitysjohtaja Jukka Mäkitalo TEM Turku, 16.5.2014 Tavoitteena vähähiilinen talous Vähähiilisyyden näkyvä rooli uudella rakennerahastokaudella:

Lisätiedot

Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille

Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille Ylitarkastaja Mikko Härkönen, TEM mikko.harkonen@tem.fi TEAM FINLAND: TAUSTAA Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita,

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös innovatiivisista cleantech -hankinnoista. Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma 11.4.2013

Valtioneuvoston periaatepäätös innovatiivisista cleantech -hankinnoista. Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma 11.4.2013 Valtioneuvoston periaatepäätös innovatiivisista cleantech -hankinnoista Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma 11.4.2013 Yleistä Periaatepäätös saatavilla www.tem.fi/cleantech Valmistelun päävastuussa

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa Mari Kuparinen Uudenmaan liitto Ohjelmarakenne Toimintalinja Temaattinen tavoite Investointiprioriteetti Erityistavoite EAKR:n toimintalinjat

Lisätiedot

Rahoittajan näkökulma metsä- ja biotalouteen

Rahoittajan näkökulma metsä- ja biotalouteen Rahoittajan näkökulma metsä- ja biotalouteen Lieksan Puuakatemian järjestämä PUUN KÄYTÖN LAAJA-ALAISTAMINEN -seminaari 20.5. 21.5.2014 Hannu Puhakka, Finnvera Oyj Finnveran tavoitteet Cleantech-sektorilla

Lisätiedot

Arktisten merien ohjelma. Uusi ilmansuunta pohjoisen meren liiketoiminta Seminaari 22.1.2014, Nosturi Teija Lahti-Nuuttila, Tekes

Arktisten merien ohjelma. Uusi ilmansuunta pohjoisen meren liiketoiminta Seminaari 22.1.2014, Nosturi Teija Lahti-Nuuttila, Tekes Arktisten merien ohjelma Uusi ilmansuunta pohjoisen meren liiketoiminta Seminaari 22.1.2014, Nosturi Teija Lahti-Nuuttila, Tekes Arktiset meret on osa Tekesin strategiaa - Luonnonvarat ja kestävä talous

Lisätiedot

Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet

Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet Tuomo Suortti 29.9.2011 DM Green Growth Tie kestävään talouteen Ohjelman kesto: 2011 2015 Ohjelman arvioitu volyymi noin 79 miljoonaa euroa Lisätietoja:

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia. Mika Aalto Kehittämispäällikkö Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma

Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia. Mika Aalto Kehittämispäällikkö Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia Mika Aalto Kehittämispäällikkö Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma Sisältö 1. Biotalous on talouden seuraava aalto 2. Biotalouden

Lisätiedot

Tukea pk yritysten ympäristöteknologiaan liittyviin kansainvälistymishankkeisiin. Mari Pantsar Kallio Ympäristöteknologian klusteriohjelma

Tukea pk yritysten ympäristöteknologiaan liittyviin kansainvälistymishankkeisiin. Mari Pantsar Kallio Ympäristöteknologian klusteriohjelma Tukea pk yritysten ympäristöteknologiaan liittyviin kansainvälistymishankkeisiin Mari Pantsar Kallio Ympäristöteknologian klusteriohjelma Ympäristöteknologia klusteri Finnish Cleantech Cluster TEM:n mandaatti

Lisätiedot

Cleantech-osaamisen kärjet ja kehittämistarpeet Lahden seudulla Lahti Science Day 2017 Mari Eronen

Cleantech-osaamisen kärjet ja kehittämistarpeet Lahden seudulla Lahti Science Day 2017 Mari Eronen Cleantech-osaamisen kärjet ja kehittämistarpeet Lahden seudulla Lahti Science Day 2017 Mari Eronen Cleantech-osaamisen kärjet ja kehittämistarpeet Lahden seudulla Selvityksessä kartoitettiin energiatehokkuuden

Lisätiedot

Green Growth - Tie kestävään talouteen

Green Growth - Tie kestävään talouteen Green Growth - Tie kestävään talouteen 2011-2015 Ohjelman päällikkö Tuomo Suortti 7.6.2011, HTC Ruoholahti Ohjelman kesto: 2011 2015 Ohjelman laajuus: 79 miljoonaa euroa Lisätietoja: www.tekes.fi/ohjelmat/kestavatalous

Lisätiedot

Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla

Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla EMV:n uusiutuvan energian ajankohtaispäivät 3.12.2013 Unto Väkeväinen Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla Esityksen sisältö:

Lisätiedot

Elinkeinoelämän näkemyksiä luonnonvara-alan kehitykseen ja osaamistarpeisiin

Elinkeinoelämän näkemyksiä luonnonvara-alan kehitykseen ja osaamistarpeisiin Elinkeinoelämän näkemyksiä luonnonvara-alan kehitykseen ja osaamistarpeisiin Asiantuntija Jouni Lind Ympäristöön vaikuttavia globaaleja megatrendejä Ilmastonmuutos Kaupungistuminen Raaka-aineiden niukkuus

Lisätiedot

Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020

Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 13.3.2014 Jouko Lankinen/ Juha Linden Kaakkois-Suomen ELY-keskus 13.3.2014 Sisältö: Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet

Lisätiedot

Kestävää Kasvua Yrityksen näkökulma

Kestävää Kasvua Yrityksen näkökulma Kestävää Kasvua Yrityksen näkökulma Kenneth Ekman CTO CrisolteQ Ltd 29200 Harjavalta TEAM FINLAND Toiminta ja Palvelut Yritysten kansainvälistymistä tukevat palvelut Vaikuttaminen ulkomaiseen toimintaympäristöön

Lisätiedot

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 Ritva Heikkinen Asiantuntija, Energia ja ympäristö Innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoiminta Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus ClimBus Climbus Business Breakfast

Lisätiedot

Finnveran osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2008. Tausta-aineisto 28.8.2008

Finnveran osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2008. Tausta-aineisto 28.8.2008 Finnveran osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2008 Tausta-aineisto 28.8.2008 Sisältö 1. Alkuvuosi lyhyesti 2. Finnveran liiketoiminta 1.1. 30.6.2008 Kotimaan ja viennin rahoitus 3. Finnvera-konsernin avainluvut

Lisätiedot

CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069

CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069 INNOVAATIOPUTKESTA YRITYSTOIMINTAA CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069 INNOVAATIOPUTKESTA YRITYSTOIMINTAA Cleantech-innovaatioiden kaupallistaminen Antti Herlevi Loppuseminaari

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 8/2013 Virpi Mikkonen Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Miksi ohjelma? Kaupungistuminen jatkuu globaalisti Kaupungit kasvavat, kutistuvat ja muuttuvat Älykkäiden

Lisätiedot

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina Kestävä yhdyskunta Tekesin ohjelma 2007 2012 Kestävä yhdyskunta Rakennus- ja kiinteistöalan kansantaloudellinen merkitys on suuri. Toimialalla on myös

Lisätiedot

Metsähallituksen rooli tutkimustiedon käytäntöön viennissä. Tapio Pouta

Metsähallituksen rooli tutkimustiedon käytäntöön viennissä. Tapio Pouta Metsähallituksen rooli tutkimustiedon käytäntöön viennissä Tapio Pouta 11.11.2009 Sisältö Metsähallituksen ja sen yksiköiden roolit Tulevaisuuden visio Metsähallituksen T&K toiminta Tutkimustiedon käytäntöön

Lisätiedot

Näkökulmia kansallisen yhteistyön tärkeydestä Tekesin Green Growth ohjelman kokemuksia

Näkökulmia kansallisen yhteistyön tärkeydestä Tekesin Green Growth ohjelman kokemuksia Näkökulmia kansallisen yhteistyön tärkeydestä Tekesin Green Growth ohjelman kokemuksia Suomen kestävän kehityksen toimikunta 6.6.2012 Kimmo Kanto yksikön johtaja ympäristötieto ja avaruussovellukset Tekes

Lisätiedot

Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta. Tuomas Lehtinen 11.9.2013

Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta. Tuomas Lehtinen 11.9.2013 Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta Tuomas Lehtinen 11.9.2013 Sisältönäkökulma Tutkimus Yritysten tuotekehitys Innovatiiviset julkiset hankinnat Kansainväliset T&K&I- alustat DM Luonnonvarat

Lisätiedot

Luonnonvarat ja kestävä talous

Luonnonvarat ja kestävä talous Luonnonvarat ja kestävä talous - Tekesin toimet jatkossa BioRefine ja Vesi loppuseminaari 26.11.2012 Teija Lahti-Nuuttila, Tekes Tekesin sisällölliset painopisteet Liiketoiminta globaaleissa arvoverkoissa

Lisätiedot

6.6.2013. Green ICT käsitteestä. Hankkeen yleisesittely 5.6.2013

6.6.2013. Green ICT käsitteestä. Hankkeen yleisesittely 5.6.2013 Hankkeen yleisesittely 5.6.2013 Jari Leppäniemi, Jari Soini, TTY Porin laitos Green ICT käsitteestä Green ICT tai myös Green by ICT tarkoittaa yleiskäsitteenä tieto- ja viestintä-teknologian käyttöä taloudellisesti,

Lisätiedot

EU:N KIERTOTALOUDEN TOIMINTASUUNNITELMA

EU:N KIERTOTALOUDEN TOIMINTASUUNNITELMA EU:N KIERTOTALOUDEN TOIMINTASUUNNITELMA Eduskunnan ympäristövaliokunta Kari Herlevi, Sitra 30.3.2016 Sitra Kari Herlevi 30.3.2016 1 Aikamme suurin systeeminen haaste on koetun hyvinvoinnin ja talouskasvun

Lisätiedot

Groove-rahoitushaku julkisille tutkimusorganisaatioille 7.6.-6.9.2011

Groove-rahoitushaku julkisille tutkimusorganisaatioille 7.6.-6.9.2011 Groove-rahoitushaku julkisille tutkimusorganisaatioille 7.6.-6.9.2011 Kehitysmaat ja kehittyvät maat avoinna uusiutuvan energian liiketoiminnalle DM 819060 06-2011 Groove - ohjelman tavoite Nostaa suomalaisten

Lisätiedot

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Jenni Kuja-Aro 19.11.2014

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Jenni Kuja-Aro 19.11.2014 Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Jenni Kuja-Aro 19.11.2014 Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Suomi, jonka haluamme 2050. Kansallinen kestävän kehityksen strategia uudistettu 2013 Perinteisen

Lisätiedot

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes. RESCA-hankkeen työpaja 23.9.2013 Pääposti Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017 Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.fi/huippuostajat Kasvua ja hyvinvointia

Lisätiedot

Yrittäjyysohjelma 2014-15. Teknologiateollisuuden yrittäjävaliokunta

Yrittäjyysohjelma 2014-15. Teknologiateollisuuden yrittäjävaliokunta Yrittäjyysohjelma 2014-15 Teknologiateollisuuden yrittäjävaliokunta Teknologiateollisuuden yrittäjyysohjelma Ohjelma on Teknologiateollisuuden yrittäjävaliokunnan kannanotto teollisuuden toimintaedellytysten

Lisätiedot

Metallinjalostajien kilpailukyky

Metallinjalostajien kilpailukyky Metallinjalostajien kilpailukyky Petri Peltonen Elinkeino- ja innovaatio-osasto TEM GDP growth in Finland 8 % 6 4 2 0-2 -4-6 -8-10 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

Lisätiedot

Tornionjokilaakson kuntaseminaari

Tornionjokilaakson kuntaseminaari Tornionjokilaakson kuntaseminaari 28.-29. syyskuuta 2016 Muonion Oloksella Kai Kaatra Maa- ja metsätalousministeriö Rajajokisopimuksen tarkoitus 1. Sopimuksen tarkoituksena on a) turvata vesienhoitoalueella

Lisätiedot

Uusiutuva energia kannattava investointi tulevaisuuteen

Uusiutuva energia kannattava investointi tulevaisuuteen Uusiutuva energia kannattava investointi tulevaisuuteen Ilmasto-ohjelman päällikkö Karoliina Auvinen, WWF Suomi TEM asiantuntijaseminaari: Uusiutuva energia pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategian

Lisätiedot

8.10.2015. Hannu Kemppainen Johtaja, Strategia ja kansainvälinen verkosto Innovaatiorahoituskeskus Tekes

8.10.2015. Hannu Kemppainen Johtaja, Strategia ja kansainvälinen verkosto Innovaatiorahoituskeskus Tekes Hallitusohjelman ja resurssileikkausten vaikutukset Tekesin toimintaan Kuulemistilaisuus eduskunnan talousvaliokunnassa: HE 30/2015 vp hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016

Lisätiedot

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Tekes innovaatiorahoittajana Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Rahoitamme sellaisten innovaatioiden kehittämistä, jotka tähtäävät kasvun ja uuden liiketoiminnan luomiseen Yritysten kehitysprojektit Tutkimusorganisaatioiden

Lisätiedot

Katsaus kiertotalouden mahdollisiin taloudellisiin ohjauskeinoihin

Katsaus kiertotalouden mahdollisiin taloudellisiin ohjauskeinoihin Katsaus kiertotalouden mahdollisiin taloudellisiin ohjauskeinoihin 24.8.2017 Ympäristöministeriö, Pankkisali Sarianne Tikkanen, Riina Antikainen, Petrus Kautto ja Hanna Salmenperä Suomen ympäristökeskus

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. ICT JA ELEKTRONIIKKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. ICT JA ELEKTRONIIKKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 ICT JA ELEKTRONIIKKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia Kainuun ilmastostrategia 2020-projekti valmistellaan maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi

Lisätiedot

Metropolialueen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit ohjelma (2014 2020) KUUMA-kuntien näkökulmasta

Metropolialueen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit ohjelma (2014 2020) KUUMA-kuntien näkökulmasta Metropolialueen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit ohjelma (2014 2020) KUUMA-kuntien näkökulmasta KUUMA-komission kokous 1.2.2013 Juha Leinonen Teknologiakeskus TechVilla Oy Teknologiateollisuus

Lisätiedot

Cleantech hankinnat, kilpailuetua yrityksille

Cleantech hankinnat, kilpailuetua yrityksille Cleantech hankinnat, kilpailuetua yrityksille Jyri Seppälä, Suomen ympäristökeskus HINKU yritystilaisuus Uudessakaupungissa 11.11.2014 Mikä yritys hyötyy cleantechhankinnoista? Yritykset, jotka osaavat

Lisätiedot

Tukea kaupallisiin kehitysmaahankkeisiin

Tukea kaupallisiin kehitysmaahankkeisiin Tukea kaupallisiin kehitysmaahankkeisiin 25.9.2013 Finnpartnership-liikekumppanuusohjelma tausta ja tavoite Ulkoasiainministeriön rahoittama ja Finnfundin hallinnoima ohjelma Tavoitteena lisätä suomalaisten

Lisätiedot

ja sen mahdollisuudet Suomelle

ja sen mahdollisuudet Suomelle ja sen mahdollisuudet Suomelle Asmo Honkanen, Luonnonvarakeskus 29.9.2015 Kuopio Biotalous on seuraava talouden aalto Biotalous on osa talouden uutta aaltoa, jossa resurssiviisaus ja luonnonvarojen kestävän

Lisätiedot

Joensuun odotuksia innovatiivisten kasvuyritysten tukemiselle

Joensuun odotuksia innovatiivisten kasvuyritysten tukemiselle Joensuun odotuksia innovatiivisten kasvuyritysten tukemiselle Kari Karjalainen Kuopio 27.10.2011 Joensuun seudun vahvoja alueita Joensuun kaupunkiseudun vahvuuksia ovat: Globaalin tason vahvuus Metsäteknologia

Lisätiedot

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA KOKONAISHANKKEEN KOLME PÄÄTEHTÄVÄÄ Osakokonaisuuden yksi tavoitteena oli selvittää, miten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten

Lisätiedot

Innovation Thursday Helsinki 7.4.2016 Pirjo Rinnepelto

Innovation Thursday Helsinki 7.4.2016 Pirjo Rinnepelto Puhdas teknologia liiketoiminnan ja innovaatioiden lähtökohtana Innovation Thursday Helsinki 7.4.2016 Pirjo Rinnepelto Esityksen sisältö Cleantech Suomessa missä mennään ja vieläkö mahtuu mukaan? Caset:

Lisätiedot

Metsäalan strateginen ohjelma (MSO) 2011 2015 Päättäjien metsäakatemia 14.9.2011

Metsäalan strateginen ohjelma (MSO) 2011 2015 Päättäjien metsäakatemia 14.9.2011 Metsäalan strateginen ohjelma (MSO) 2011 2015 Päättäjien metsäakatemia 14.9.2011 Sixten Sunabacka Strateginen johtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma MSO hallitusohjelmassa Toteuttaa

Lisätiedot

Tulossuunnittelu 2016-2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Strategiset valinnat

Tulossuunnittelu 2016-2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Strategiset valinnat Kaakkois-Suomen ELY-keskus Strategiset valinnat Tulossopimusesityksen pitkän aikavälin strategiset tavoitteet Rajallinen määrä asioita Linjassa hallitusohjelman ja sen kärkihankkeiden kanssa Linjassa maakuntaohjelmien

Lisätiedot

RTK-Palvelu Oy on Suomen johtavia kiinteistöpalvelualan yrityksiä.

RTK-Palvelu Oy on Suomen johtavia kiinteistöpalvelualan yrityksiä. KIITOS RTK-Palvelu Oy on Suomen johtavia kiinteistöpalvelualan yrityksiä. Konsernimme liikevaihto on n. 114 milj. euroa ja palveluksessamme työskentelee maanlaajuisesti yli 3500 alamme ammattilaista. Olemme

Lisätiedot

Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman (KAISU) linjaukset ja toimeenpano kunnissa ja alueilla

Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman (KAISU) linjaukset ja toimeenpano kunnissa ja alueilla Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman (KAISU) linjaukset ja toimeenpano kunnissa ja alueilla Kuntien ilmastokampanjan juhlatapaaminen 14.11.2017 Johanna Kentala-Lehtonen, Ympäristöministeriö

Lisätiedot

Hämeen liiton rahoitus

Hämeen liiton rahoitus Kanta-Hämeen rahoitus- ja ohjelmapäivä Osmo Väistö 3.4.2014 Hämeen liiton rahoitus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma Maakunnan kehittämisraha Kanta-Hämeen osuus Suomen rakennerahastoohjelmasta

Lisätiedot

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Kuntamarkkinat 12.9.2013: Mistä rahoitus kunnan päästövähennystoimenpiteisiin? Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto

Lisätiedot

ÄLYKÄS KAJAANI 6.5.2015. Anna-Kaisa Valkama Program Director Oy Merinova Ab

ÄLYKÄS KAJAANI 6.5.2015. Anna-Kaisa Valkama Program Director Oy Merinova Ab ÄLYKÄS KAJAANI 6.5.2015 Anna-Kaisa Valkama Program Director Oy Merinova Ab Esityksen sisältö EnergyVaasa tästä on kyse Vaasan valinnat Kestävät energiaratkaisut INKA kasvun tukena Case Wasa Station EnergyVaasa

Lisätiedot

- Potentiaalia innovaatioiksi

- Potentiaalia innovaatioiksi - Potentiaalia innovaatioiksi Asmo Honkanen Luonnonvarakeskus 9.9.2016, Ruokaa lähelle ja kauas, Tervo Mitä on biotalous? Biotaloudella tarkoitetaan taloutta, joka käyttää uusiutuvia luonnonvaroja ravinnon,

Lisätiedot

Metsähyvinvoinnin kehitysohjelman ajankohtaistapahtuma 18.11.2014 Biotalous tehdään yhteistyöllä. Sixten Sunabacka Työ- ja elinkeinoministeriö

Metsähyvinvoinnin kehitysohjelman ajankohtaistapahtuma 18.11.2014 Biotalous tehdään yhteistyöllä. Sixten Sunabacka Työ- ja elinkeinoministeriö Metsähyvinvoinnin kehitysohjelman ajankohtaistapahtuma Biotalous tehdään yhteistyöllä Sixten Sunabacka Työ- ja elinkeinoministeriö www.biotalous.fi Aiheet: 1. Biotalous ja hyvinvointi 2. Biotalous ja yhteistyö

Lisätiedot

JATKOSUUNNITELMAT ECO INDUSTRIAL PARK

JATKOSUUNNITELMAT ECO INDUSTRIAL PARK JATKOSUUNNITELMAT ECO INDUSTRIAL PARK Elinkeinovyöhykkeen tavoitteena on olla Suomen ensimmäinen Eco Industrial Park Eco Industrial Park on samalla yritysalueella sijaitsevien valmistavan teollisuuden

Lisätiedot

Rakennerahastot ja vähähiilisyys. Luontomatkailuseminaari 27.1.2015 Sanna Poutamo

Rakennerahastot ja vähähiilisyys. Luontomatkailuseminaari 27.1.2015 Sanna Poutamo Rakennerahastot ja vähähiilisyys Luontomatkailuseminaari 27.1.2015 Sanna Poutamo Yleistavoitteena vähähiilinen paikallistalous Yritysten tulisi panostaa: - Liiketoimintaosaamiseen - Toimiviin laatujärjestelmiin

Lisätiedot

Tekes, Vesi-ohjelma 2008-2012

Tekes, Vesi-ohjelma 2008-2012 Rakennetun ympäristönkehittäminen virtuaalisuus mahdollistajana Ajankohtaista vesialalla Tekes, Vesi-ohjelma 2008-2012 7.12.2010 Anne Salminen, Ohjelman koordinaattori Pöyry Finland Oy DM 11-2009 Vesiala

Lisätiedot

Ohjelmakausi 2014-2020

Ohjelmakausi 2014-2020 Hämeen liiton EAKR-info 11.6.2014 Osmo Väistö, Hämeen liitto Ohjelmakausi 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma Rakennerahasto-ohjelman rahoitus vuonna 2014 Kanta-Hämeessä

Lisätiedot

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 1 Energia on Suomelle hyvinvointitekijä Suuri energiankulutus Energiaintensiivinen

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot