Suomesta Cleantechin edelläkävijä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomesta Cleantechin edelläkävijä"

Transkriptio

1 Suomesta Cleantechin edelläkävijä Cleantechin strategisen ohjelman sisältö ja toimenpiteet Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelman mukaisesti Cleantech on yksi Suomen elinkeinopolitiikan painopistealueita ja tavoitteena on nostaa Suomi cleantechin kärkimaaksi. Tässä asiakirjassa esitetään Cleantechin strategisen ohjelman sisältö, ja esimerkkejä toimenpiteet. Muutokset sisältöön mahdollisia. Mari Pantsar-Kallio

2

3 Sisällys 1 Määritelmät Suomen Cleantech-yrityskenttä Globaalit Cleantech markkinat Cleantechin strateginen ohjelma Cleantech-liiketoimintaa tukeva konserniohjaus Yhteinen visio Cleantechin edelläkävijyyteen Cleantech-investointien pullonkaulojen tunnistaminen ja poistaminen Resurssien fokusointi Ympäristömyötäisen kaivosteollisuuden edistäminen Paras kotimarkkina kansainvälistymiseen tähtääville cleantech-yrityksille Puhdas energia -ohjelma Julkiset hankinnat Merkittävät innovaatio/osaamiskeskittymät Kasvun vauhdittaminen kansainvälistymisen avulla Cleantech osana Team Finlandia Cleantech-yritysten liiketoiminnan tukeminen osana kehityspoliittista yhteistyötä Cleantech Finlandista maailman tunnetuin Cleantech-brändi Ohjelman indikaattorit ja vaikuttavuuden mittaaminen... 14

4

5 1 Määritelmät Vihreä kasvu on talousjärjestelmä, jossa työtä ja hyvinvointia luodaan niin, että ympäristölle aiheutuu siitä mahdollisimman vähän haittaa. Vihreässä kasvussa yhdistyvät talouskasvu, ympäristöllinen kestävyys ja ihmisten toiminnot. Päätavoite on vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista, vähentää ekosysteemien köyhtymistä, edistää maailmantaloutta ja luoda uusia työpaikkoja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti (OECD:n määritelmä). Cleantech tarkoittaa prosesseja, systeemejä, tuotteita ja palveluita vihreän kasvun edistämiseksi. Suomen Cleantech-määritelmä on: Cleantech kattaa prosessit, suljetut systeemit, tuotteet ja palvelut, jotka edistävät luonnonvarojen kestävää käyttöä ja tehokasta tuottavuutta. Cleantech maksimoi materiaali-, vesi- ja energiatehokkuuden sekä taloudellisesti että teknologisesti. Samalla Cleantech pienentää päästöjä veteen, ilmaan ja maahan. Luonnonvaratalous on raaka-ainelähtöinen käsite ja se perustuu elottomien luonnonvarojen (vesi, mineraalit) ja elollisten luonnonvarojen (puuraaka-aine, peltojen biomassa) kestävään hyödyntämiseen cleantechin avulla. Luonnonvaratalous sisältää vesitalouden, mineraalitalouden ja biotalouden. 5

6 2 Suomen Cleantech-yrityskenttä Suomessa on yli 2000 cleantech-liiketoimintaa harjoittavaa yritystä. Näiden yhteenlaskettu liikevaihto oli vuonna 2011 n. 20,6 miljardia euroa (n. 10,9 % BKT:sta). Kasvua edellisestä vuodesta oli hieman yli 10 %. Suomen Cleantechin vienti on n. 12 miljardia euroa, mikä on lähes 20 % koko maamme viennistä. Suomen Cleantech-sektorin vahvuuksia ovat erityisesti tehokkaat prosessit, puhtaan energian tuotanto, energiatehokkuus ja veden käsittely ja kierrätys. SUOMEN CLEANTECH OSAAMINEN Markkinan kasvunopeus Pallon koko vastaa suomalaisten yritysten markkina-asemaa globaaleilla cleantech-markkinoilla Markkinan koko 6

7 3 Globaalit Cleantech markkinat Maailman cleantech-markkinoiden koko on noin 1,6 miljardia euroa (n. 6 % globaalista BKT:sta). Kasvunopeus on noin 8 %. Nopeimmin kasvavia cleantech-alueita globaalisti ovat energiatehokkuus, vesihuolto ja puhdas energiantuotanto 4 Cleantechin strateginen ohjelma Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelman mukaan ympäristö- ja energiateknologiaan perustuva cleantech on yksi Suomen elinkeinopolitiikan painopistealueita. Hallituksen tavoitteena on nostaa Suomi Cleantechin kärkimaaksi. Tämän toteuttamiseksi työ- ja elinkeinoministeriössä käynnistettiin helmikuussa 2012 Cleantechin strateginen ohjelma. Cleantechin strategisen ohjelman tehtävänä on vauhdittaa suomalaisyrityksiä kestävään kasvuun ja uudistumiseen cleantechin avulla. Sen tavoitteena on synnyttää Suomeen uutta puhtaan teknologian työpaikkaa vuoteen 2020 mennessä ja kaksinkertaistaa cleantech-yritysten yhteenlaskettu liikevaihto n. 20 miljardista eurosta 40 miljardiin euroon vuoteen 2018 mennessä. Cleantechin strategisen ohjelman painopistealueiksi on valittu: 1. cleantechin juurruttaminen hallintoon valtion konserniohjaus tukemaan cleantech-liiketoiminnan kasvua 2. paras kotimarkkina kansainvälistyville cleantech-yrityksille 3. kasvun vauhdittaminen kansainvälistymisen avulla. Ohjelman kahden ensimmäisen vuoden aikana keskitytään erityisesti puhtaan energian, energiatehokkuuden (ICT:n hyödyntäminen) ja ympäristömyötäisen kaivannaisteollisuuden edistämiseen. Seuraavissa kappaleissa on esitetty esimerkkejä eri painopainopistealueiden toimenpiteistä. 7

8 4.1 Cleantech-liiketoimintaa tukeva konserniohjaus Monet cleantech-liiketoiminnan kasvuun vaikuttavista säädöksistä ja käytännöistä kuuluvat usean hallinnonalan vastuulle. Tämän vuoksi on tärkeää sitouttaa kaikki hallinnonalat yhteisen vision ja tavoitteen taakse Suomen nostamiseksi cleantechin edelläkävijämaaksi Yhteinen visio Cleantechin edelläkävijyyteen Rakennetaan Suomen yhteinen visio cleantechin edelläkävijämaaksi. Eri hallinnon aloilta, keskeisimmiltä julkisilta organisaatioilta, teollisuusjärjestöiltä ja edelläkävijäyrityksiltä pyydetään konkreettinen lupaus toimenpiteistään ja roolistaan tiekartan rakentamisessa, jolla Suomi nostetaan cleantechin edelläkävijämaaksi. Hallinnon alojen lupauksissa kiinnitetään erityistä huomiota konsernin ohjauksen yhdenmukaiseen kehittämiseen cleantech-liiketoiminnan kasvun tukemiseksi. Esimerkiksi tuulivoimainvestointien edistäminen ja niihin liittyvien pullonkaulojen poistaminen pyritään saamaan mukaan relevanttien ministeriöiden lupaukseen. Myös julkisten hankintojen edistäminen cleantech-referenssien tukemiseksi pyritään saamaan mahdollisimman monen keskeisen julkisen organisaation lupaukseen. 1. Pyydetään lupaukset ministeriöiltä ja muilta organisaatioilta konkreettisista toimista konsernin ohjauksen ja cleantech-liiketoiminnan edistämiseksi (2012) 2. Työpajat: rakennetaan yhteinen visio sekä tiekartta visioon pääsemiseksi (2012 loppuun mennessä) 3. Lupausten edistymisen seuranta ja vaativuuden nosto (2013-) Suomen yhteinen visio ja tiekartta Suomen cleantechin edelläkävijyyteen eri toimijoiden sitouttaminen yhteistyöhön selkeät roolit erityisesti julkisten toimijoiden osalta ja näiden roolien ymmärtäminen kaikkien toimijoiden keskuudessa Cleantech-investointien pullonkaulojen tunnistaminen ja poistaminen Cleantech-investointien edistämiseksi tunnistetaan ja pyritään poistamaan investointeja estäviä tai hidastavia lainsäädännöllisiä ja käytäntöihin liittyviä pullonkauloja. Näiden tunnistamista tehdään läheisessä yhteistyössä erityisesti teollisuuden edunvalvontajärjestöjen kanssa. Cleantechin strateginen ohjelma keskittyy vain cleantech-alalle spesifisten pullonkaulojen tunnistamiseen ja poistamiseen. Selvitysmies Jorma Elorannan laatimassa ja maaliskuussa 2012 julkistetussa investointeja Suomeen raportissa on esitetty yleisimmin ja laajemmin toimenpide-ehdotuksia Suomeen kohdistuvien investointien edistämiseksi. 1. Edistetään TEM:n osalta ympäristölupakäytäntöjen yhdenmukaistamista ja virtaviivaistamista cleantech-investointien ja ratkaisujen käyttöönotossa (esimerkiksi investointien esteiden purkaminen eri ministeriöiden välisenä yhteistyönä mm. tuulivoima- ja jätehuoltosektoreilla) 8

9 2. Selvitetään mahdollinen valtiontakausjärjestelmä riskiä sisältäville cleantechin demonstraatiolaitosinvestointien pankkilainoille (valmistuu 9/2012) 3. Tunnistetaan yhdessä teollisuusjärjestöjen ja muiden sidosryhmien kanssa jatkuvasti muita pullonkauloja ja laaditaan yhdessä toimenpidesuunnitelma näiden poistamiseksi Pitkäjänteinen edelläkävijämarkkina Cleantech-liiketoiminnan edistämiseksi Suomeen Cleantech liiketoiminnan kasvua tukeva ympäristölupakäytäntö Vähentynyt kilpailu yksityisen ja julkisen sektorin välillä, mikä kannustaa innovatiivisuuteen Valtiontakaus-instrumentti pankkilainoille erityisesti hankkeissa, joihin sisältyy teknologiariskiä Resurssien fokusointi Vuonna 2012 TEM-konserni suuntasi n. 400 miljoonaa euroa cleantechin T&K- ja liiketoiminnan kehittämiseen, investointitukiin sekä kansainvälistymiseen. Vuoden 2013 alusta lähtien rahoitusta tullaan kohdistamaan nykyistä enemmän Puhdas energia -ohjelman edistämiseen ja energiatehokkuuteen liittyvän liiketoiminnan kehittämiseen. Lisäksi innovaatiojärjestelmän rahoitusta tullaan suuntaamaan nykyistä enemmän tukemaan uusien teknologioiden kaupallistamista ja referenssikohteita. 1. Kohdistetaan nykyisiä rahoitusinstrumentteja Puhdas energia -ohjelmaan ja energiatehokkuuteen liittyvän liiketoiminnan kehittämiseen (vuosi ) 2. Suunnataan TEM-konsernin rahoitusta uusien teknologioiden kaupallistamiseen, demonstraatiolaitosten käynnistämiseen sekä referenssikohteiden rahoitukseen riskejäkin kaihtamatta. Puhdas energia -ohjelmaan allokoidaan Meuroa vuodessa (ks. kohta 4.2.1) Energiatehokkuuteen liittyvän liiketoiminnan kehittämiseen allokoidaan lisäresursseja, tavoitteena 2000 ICT-osaajan työllistäminen ja 150 uutta energiatehokkuusyritystä 2018 loppuun mennessä Kaupallisia referenssejä yhteensä 20 uudelle yritykselle vuosittain Ympäristömyötäisen kaivosteollisuuden edistäminen Suomen kaivosteollisuuteen odotetaan uutta työpaikkaa ja teknologian toimittajina toimiviin kotimaisiin yrityksiin uutta työpaikkaa vuoteen 2020 mennessä. Ympäristömyötäinen kaivosteollisuus on yksi Suomen tulevaisuuden merkittävimpiä kasvualoja. Cleantechin strategisen ohjelman ensimmäisenä tavoitteena kaivosteollisuuden edistämiseksi on luoda yhteinen tahtotila ja sopia toimenpiteistä merkittävimpien sidosryhmien yhteistyönä sille, miten Suomesta voidaan kehittää ympäristömyötäisen kaivosteollisuuden mallimaa. Lisäksi kartoitetaan kotimaista osaamista ja teknologioita, joita voidaan hyödyntää Suomen kaivosteollisuuden ympäristöperformanssin parantamisessa ja edistetään näiden käyttöönottoa. 9

10 1. Käynnistetään laaja korkeantason sidosryhmäprosessi elinkeinoministeriön johdolla, jossa luodaan yhteistä tahtotilaa ja sovitaan konkreettisista toimenpiteistä Suomen nostamiseksi ympäristömyötäisen kaivosteollisuuden edelläkävijäksi 2. Laaditaan ja viestitään osaamiskartoituksia ympäristöteknologioista, kuten mittaus- ja monitorointi ja veden käsittely, joita voidaan soveltaa kaivosteollisuudessa ja edistetään näiden käyttöönottoa. Yhteinen tahtotila ja toimenpiteet Suomen hallinnon, kaivannaisteollisuuden ja teknologian toimittajien välillä Suomen kaivannaisteollisuuden kehittämisestä 10 uudelle kotimaiselle yritykselle kotimarkkinareferenssejä Suomen kaivannaisteollisuudessa vuoden 2015 loppuun mennessä. 4.2 Paras kotimarkkina kansainvälistymiseen tähtääville cleantech-yrityksille Vaikka cleantechin kasvumarkkinat ovat Suomen ulkopuolella pääasiassa kasvavissa talouksissa kuten BRICS-maissa (Brasilia, Venäjä, Intia, Kiina ja Afrikka) tarvitsevat useimmat, erityisesti pienet ja keskisuuret yritykset kotimarkkinareferenssejä ennen pääsemistään kansainvälisille markkinoille. Tämän vuoksi parhaan kotimarkkinan luominen Suomeen on edellytys cleantech-alan kasvulle. Kotimarkkina tulee rakentaa tukemaan erityisesti kansainvälisyyteen tähtäävien cleantech-yritysten referenssejä ja sen tulee tukea myös teknologiariskiä sisältävien hankkeiden kaupallistamista ja käyttöönottoa Puhdas energia -ohjelma Koordinoidaan Puhdas Energia -ohjelman cleantech-osuutta ja johdetaan ohjausryhmää, jolla luodaan edelläkävijämarkkina puhtaan energian ja uusiutuvan energian osuuden kasvattamiseksi ja uusien innovaatioiden synnyttämiseksi. Hyödynnetään rahoituksessa mm. TEM:n ja Tekesin instrumentteja. 10

11 1. Kivihiilen, maakaasun, tuontisähkön vähentäminen 2. Tuuli-, aurinko- ja bioenergian lisääminen 3. Energiatehokkuuden parantaminen ja uusien yritysten synnyttäminen 4. Autokannan muuttaminen asteittain sähköisiksi ajoneuvoiksi 5. Ehdotus verokannusteiden käyttöönotosta : vaihtotaseen parantuminen 1 miljardilla eurolla vuodessa 30 uutta yritystä vuosittain uusiutuvat energiat sektorille Julkiset hankinnat Suomessa julkisen sektorin ostovoima uusien innovaatioiden kaupallistamisessa on useita muita maita jäljessä (UK, Saksa, Ruotsi, USA). Yhteensä vuonna 2011 julkisiin hankintoihin käytettiin 32,5 miljardia euroa. Tavoitteena on saada vuonna % julkisista hankinnoista tukemaan kansainvälistymiseen pyrkivien cleantech-yritysten kotimarkkinareferenssejä, (325 milj. euroa) mikä tarkoittaisi cleantechiin kohdistuvan julkisen rahoituksen lähes kaksinkertaistumista. Erittäin merkittävää on, että tämä panostus kohdistuisi uusien teknologioiden ja ratkaisujen kaupallistamiseen, mikä on Suomen innovaatiojärjestelmän pullonkaula. Asteittain panostus nostetaan 3 %:iin vuoteen 2018 mennessä. 1. Suomen hallinnon yhteinen tahtotila julkisten hankintojen suuntaamisesta cleantech-myönteisesti 2. Kasvusopimukset ja osaamiskeskittymät 3. Julkisten hankintojen neuvontapalvelu (Motiva, YM) 4. Hankintaohjeet (2013 jätehuoltopilottina) Referenssejä 30 kansainvälistyville start up- ja pk-yritykselle vuosittain 150 uutta työpaikkaa vuosittain (referenssien kautta) Vuonna 2013 n. 325 miljoonaa euroa lisää innovaatioiden kaupallistamiseen, nousee n. 1 mrd. euroon 2018 mennessä Merkittävät innovaatio/osaamiskeskittymät Valjastetaan TEM:n kasvusopimusohjelma ja osaamiskeskittymiä tukevat instrumentit tukemaan 5 6 kpl:n merkittävän innovaatiokeskittymän syntymistä cleantech-alalle Suomeen. Tavoitteena on pienen maan resurssien keskittäminen ja alueiden erikoistuminen luontaisille vahvuusalueilleen. Tutkimuslaitosten ja yritysten välisellä yhteistyöllä on merkittävä rooli innovaatio/osaamiskeskittymissä. 1. Valjastetaan TEM:n kasvusopimusohjelma ja osaamiskeskittymäinstrumentit tukemaan merkittävien innovaatiokeskittymien syntyä Suomeen kansainvälisesti merkittävää osaamiskeskittymää Suomeen cleantech-alalle. 2. Vuosittain 30 uutta kasvuyritystä osaamiskeskittymistä 11

12 4.3 Kasvun vauhdittaminen kansainvälistymisen avulla Vuonna 2011 Suomen cleantech-yritysten yhteenlaskettu vienti oli noin 12 miljardia euroa mikä on n. 60 % yritysten yhteenlasketusta kokonaisliikevaihdosta. Tavoitteena on nostaa vienti 30 miljardiin euroon vuoden 2018 loppuun mennessä ja auttaa julkisen sektorin toimenpitein 100 uutta cleantech-yritystä kansainvälisille markkinoille vuoden 2018 loppuun mennessä. Cleantechin suurimmat kasvumarkkinat ovat Kiina, Intia, Venäjä ja Brasilia. Suomalaisten Cleantechyritysten pääasialliset kohdemarkkinat ovat 1. Saksa, 2. Kiina, 3. Venäjä ja 4. Brasilia. Yritykset ennakoivat, että vuonna 2015 suurin cleantechin vientimaa on Venäjä Cleantech osana Team Finlandia Team Finland luo tavoitteellisen ja yhtenäisen kansainvälistymisen tukiverkoston julkisen ja yksityisen sektorin toimijoista tuki-instrumentteineen. Tarkoituksena on sopia työnjaosta kotimaassa ja kohdemaissa toimivien julkisten kansainvälistymistä tukevien organisaatioiden välillä. Team Finland tunnistaa ja ratkoo mm. kaupan esteitä pk-yritysten kansainvälistymiseen liittyen. Cleantechin strategia -ohjelma nostaa Cleantech-yritysten erityistarpeet esille Team Finland konseptissa. 1. Cleantech pilot-alueeksi taloudellisten ulkosuhteiden ohjelman strategiaan yhtenäinen kansainvälistymisen tuki-organisaatio kaupan esteiden poisto yrityskonsortiot vienninedistämismatkat tasavertaiset tukimekanismit kilpailijamaihin verrattuna, viennin rahoituksen ja erityisesti riskirahoituksen kehittäminen 2. Luodaan partneruudet muiden merkittävimpien cleantech-maiden (Saksa, Kiina, Venäjä, Intia, Etelä-Korea) ja partnereiden kanssa kotimaisten yritysten auttamiseksi kansainvälisiin arvoketjuihin ja -verkostoihin Auttaa 80 uutta cleantech-yritystä kansinvälistymään 2018 loppuun mennessä Nostaa cleantechin vienti 12 mrd eurosta 30 mrd euroon 2018 loppuun mennessä Cleantech-yritysten liiketoiminnan tukeminen osana kehityspoliittista yhteistyötä Kauppaa tukeva kehitysyhteistyö Suomen kehityspolitiikassa edistää kehitysmaiden talouskasvua ja kehitystä sekä tukee siirtymistä kohti vihreää taloutta ja luonnonvarojen kestävää käyttöä. Cleantechin strategisen ohjelman tavoitteena on saada suomalaisten cleantech-yritysten osaaminen kehityspoliittisen yhteistyön keskiöön. ERAfrica-hankkeen kautta edistetään yritysten kaupallisia projekteja kehitysmaiden (erityisesti Afrikassa) markkinoilla. ERAfrica toteutetaan yritysten ja tutkimuslaitosten yhteistyönä. 12

13 20 cleantech-yritykselle kaupallisia projekteja kehityspoliittisen yhteistyön avulla vuoden 2018 loppuun mennessä Cleantech Finlandista maailman tunnetuin Cleantech-brändi Suomesta rakennetaan maailman tunnetuin Cleantech-brändi TEM:n rahoittaman Cleantech Finlandin toimesta. Tavoitteena on profiloida Suomi maailman tunnetuimpana cleantech-maana ja suomalaiset yritykset haluttuina partnereina kansainvälisissä arvoverkostoissa ja arvoketjuissa. Kansainvälisen tunnettuuden nostamisessa hyödynnetään Suomen kohdemaissa olevia edustustoja Cleantech-viestinnässä ja rakennetaan Solved palvelusta maailman laajin cleantech-yhteisö. Aktivoidaan cleantech-yritykset ja julkiset toimijat toimimaan Cleantech Finland brändin rakentamisessa yhteisin viestintä- ja markkinointitoimenpitein Hyödynnetään Suomen kohdemaissa olevia edustustoja Cleantech-viestinnässä Rakennetaan Solved palvelusta maailman laajin cleantech-yhteisö Profiloida Suomi maailman tunnetuimpana cleantech-maana ja suomalaiset cleantech-yritykset haluttuina partnereina kv-verkostoissa ja arvoketjuissa. 13

14 5 Ohjelman indikaattorit ja vaikuttavuuden mittaaminen Suomen Cleantech-liiketoiminnan kehittymistä mitataan seuraavilla mittaristolla: 1. Toimialan koko ja kehitys a. 100 suurimman Cleantech-yrityksen liikevaihto (korit: kaikki ja pienet yritykset) à Cleantech Finland b. 100 suurimman Cleantech-yrityksen vienti (korit: kaikki ja pienet yritykset) à Cleantech Finland c. Cleantech-alan työpaikat (korit: kaikki ja pienet yritykset) à Cleantech Finland ja TEM d. uudet yritykset à TEM e. pörssilistautuneet cleantech-yritykset àtem f. perinteisen ympäristöliiketoiminnan liikevaihto päätoimialat à Tilastokeskus g. perinteisen ympäristöliiketoiminnan liikevaihto sivutoimialat à Tilastokeskus 2. Toimialan kasvun tukeminen a. Uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden tukeminen à TEM, EMV, Tulli b. Cleantech -alan pääomasijoitukset à (Pääomasijoitusyhdistys FVCA) c. Cleantech-alan t&k panokset à Tekes d. Cleantech professuurit ja dosenttuurit (lkm) à TEM/OKM (tbc) 3. Toimintaympäristön kehittyminen Suomessa a. Päästöintensiteetti / Energiaintensiteetti /Materiaali-intensiteetti à Tilastokeskus b. Julkisten hankintojen suuntaaminen uusien cleantech-ratkaisujen käyttöönottoon 14

15 c. Energian tuotanto uusiutuvilla energialähteillä à TEM: tuulienergia, aurinkoenergia, maalämpö, puupohjaiset polttoaineet jätteestä energiaa 4. Menestyminen kansainvälisissä vertailuissa a. Renewable energy index à Ernst & Young b. Global Cleantech Innovation Index à Cleantech Group & WWF 15

Ympäristöliiketoiminnan mahdollisuudet suomalaisille toimijoille. Juho Korteniemi Työ- ja elinkeinoministeriö Kajaani 1.11.2012

Ympäristöliiketoiminnan mahdollisuudet suomalaisille toimijoille. Juho Korteniemi Työ- ja elinkeinoministeriö Kajaani 1.11.2012 Ympäristöliiketoiminnan mahdollisuudet suomalaisille toimijoille Juho Korteniemi Työ- ja elinkeinoministeriö Kajaani 1.11.2012 Sisällys Cleantechin strateginen ohjelma Puhtaan energian ohjelma Menestyvän

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Teollisuusneuvos Mika Aalto Elinkeino- ja innovaatio-osasto Strategiset kasvualat-ryhmä 2.9.2014 Teollisuuspolitiikan visio Teollisuuspolitiikan

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö

Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien 2016-2019 julkisen talouden suunnitelma Pääluokka 32. Työ- ja elinkeinoministeriö Talousvaliokunta Talousjohtaja Mika Niemelä 8.10.2015 TAE2016: TEM politiikkalohkoittain

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia 8.5.2014 Biotalous on talouden seuraava aalto BKT ja Hyvinvointi Fossiilitalous Luontaistalous 1900 2014 2030 Biotalous on talouden seuraava aalto,

Lisätiedot

Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit. Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK

Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit. Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit Gigaluokan muuttujia Kulutus ja päästöt Teknologiamarkkinat

Lisätiedot

Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous

Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous MMM:n tiekartta biotalouteen 2020 1 MMM:n hallinnonalan strategiset päämäärät Pellot, metsät, vedet, kotieläimet sekä kala- ja riistakannat ovat elinvoimaisia

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia. Mika Aalto Kehittämispäällikkö Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma

Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia. Mika Aalto Kehittämispäällikkö Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia Mika Aalto Kehittämispäällikkö Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma Sisältö 1. Biotalous on talouden seuraava aalto 2. Biotalouden

Lisätiedot

Hallituksen strategiset tavoitteet ja kärkihankkeet

Hallituksen strategiset tavoitteet ja kärkihankkeet Hallituksen strategiset tavoitteet ja kärkihankkeet Sisältöä ja panostuksia INNOFORUM-yhdessä tekemällä parasta palvelua pk-yrityksille seminaari Hotelli Rosendahl, Tampere 10.11.2015 Erkki Lydén Pirkanmaan

Lisätiedot

Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet

Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet Tuomo Suortti 29.9.2011 DM Green Growth Tie kestävään talouteen Ohjelman kesto: 2011 2015 Ohjelman arvioitu volyymi noin 79 miljoonaa euroa Lisätietoja:

Lisätiedot

TEM:n toimet tuulivoiman edistämiseksi

TEM:n toimet tuulivoiman edistämiseksi TEM:n toimet tuulivoiman edistämiseksi Helsinki, 7.11.2013 Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma, TEM TEM edistää tuulivoimaa lukuisin eri toimin Taloudelliset kannusteet Tuulivoiman edistämistyöryhmä

Lisätiedot

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 Ritva Heikkinen Asiantuntija, Energia ja ympäristö Innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoiminta Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus ClimBus Climbus Business Breakfast

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 8/2013 Virpi Mikkonen Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Miksi ohjelma? Kaupungistuminen jatkuu globaalisti Kaupungit kasvavat, kutistuvat ja muuttuvat Älykkäiden

Lisätiedot

Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla

Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla EMV:n uusiutuvan energian ajankohtaispäivät 3.12.2013 Unto Väkeväinen Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla Esityksen sisältö:

Lisätiedot

Näkökulmia kansallisen yhteistyön tärkeydestä Tekesin Green Growth ohjelman kokemuksia

Näkökulmia kansallisen yhteistyön tärkeydestä Tekesin Green Growth ohjelman kokemuksia Näkökulmia kansallisen yhteistyön tärkeydestä Tekesin Green Growth ohjelman kokemuksia Suomen kestävän kehityksen toimikunta 6.6.2012 Kimmo Kanto yksikön johtaja ympäristötieto ja avaruussovellukset Tekes

Lisätiedot

Tornionjokilaakson kuntaseminaari

Tornionjokilaakson kuntaseminaari Tornionjokilaakson kuntaseminaari 28.-29. syyskuuta 2016 Muonion Oloksella Kai Kaatra Maa- ja metsätalousministeriö Rajajokisopimuksen tarkoitus 1. Sopimuksen tarkoituksena on a) turvata vesienhoitoalueella

Lisätiedot

EU:N KIERTOTALOUDEN TOIMINTASUUNNITELMA

EU:N KIERTOTALOUDEN TOIMINTASUUNNITELMA EU:N KIERTOTALOUDEN TOIMINTASUUNNITELMA Eduskunnan ympäristövaliokunta Kari Herlevi, Sitra 30.3.2016 Sitra Kari Herlevi 30.3.2016 1 Aikamme suurin systeeminen haaste on koetun hyvinvoinnin ja talouskasvun

Lisätiedot

- Potentiaalia innovaatioiksi

- Potentiaalia innovaatioiksi - Potentiaalia innovaatioiksi Asmo Honkanen Luonnonvarakeskus 9.9.2016, Ruokaa lähelle ja kauas, Tervo Mitä on biotalous? Biotaloudella tarkoitetaan taloutta, joka käyttää uusiutuvia luonnonvaroja ravinnon,

Lisätiedot

Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta. Tuomas Lehtinen 11.9.2013

Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta. Tuomas Lehtinen 11.9.2013 Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta Tuomas Lehtinen 11.9.2013 Sisältönäkökulma Tutkimus Yritysten tuotekehitys Innovatiiviset julkiset hankinnat Kansainväliset T&K&I- alustat DM Luonnonvarat

Lisätiedot

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Kuntamarkkinat 12.9.2013: Mistä rahoitus kunnan päästövähennystoimenpiteisiin? Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto

Lisätiedot

Groove-rahoitushaku julkisille tutkimusorganisaatioille 7.6.-6.9.2011

Groove-rahoitushaku julkisille tutkimusorganisaatioille 7.6.-6.9.2011 Groove-rahoitushaku julkisille tutkimusorganisaatioille 7.6.-6.9.2011 Kehitysmaat ja kehittyvät maat avoinna uusiutuvan energian liiketoiminnalle DM 819060 06-2011 Groove - ohjelman tavoite Nostaa suomalaisten

Lisätiedot

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA KOKONAISHANKKEEN KOLME PÄÄTEHTÄVÄÄ Osakokonaisuuden yksi tavoitteena oli selvittää, miten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten

Lisätiedot

Metallinjalostajien kilpailukyky

Metallinjalostajien kilpailukyky Metallinjalostajien kilpailukyky Petri Peltonen Elinkeino- ja innovaatio-osasto TEM GDP growth in Finland 8 % 6 4 2 0-2 -4-6 -8-10 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

Lisätiedot

Metsäalan rakennemuutos ja toimintaedellytykset. 28.4.2009 Joensuu. Metsäalan strateginen ohjelma MSO Juha Ojala

Metsäalan rakennemuutos ja toimintaedellytykset. 28.4.2009 Joensuu. Metsäalan strateginen ohjelma MSO Juha Ojala Metsäalan rakennemuutos ja toimintaedellytykset 28.4.2009 Joensuu Metsäalan strateginen ohjelma MSO Juha Ojala Metsäsektori Suomessa + Klusteri työllistää suoraan ja välillisesti n. 200 000 työntekijää

Lisätiedot

Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä

Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä Jos energian saanti on epävarmaa tai sen hintakehityksestä ei ole varmuutta, kiinnostus investoida Suomeen

Lisätiedot

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 11.3.2014 Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet Uusiutuva yritystukilainsäädäntö

Lisätiedot

KEHITTÄMISYHTEISÖ TUKEMAAN PK-YRITYSTEN KASVUA JA KANSAINVÄLISTYMISTÄ. Teollisuus 2026 Ohjausryhmä

KEHITTÄMISYHTEISÖ TUKEMAAN PK-YRITYSTEN KASVUA JA KANSAINVÄLISTYMISTÄ. Teollisuus 2026 Ohjausryhmä KEHITTÄMISYHTEISÖ TUKEMAAN PK-YRITYSTEN KASVUA JA KANSAINVÄLISTYMISTÄ Teollisuus 2026 Ohjausryhmä 7.6.2016 TAUSTAA Koko Suomen tuleva BKT-kasvu ja sitä myöten koko hyvinvointimme on lähes täysin Pk-yritysten

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR)

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020, PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) Tavoitteena luoda yritystoiminnalle paras mahdollinen toimintaympäristö Tuetaan yritysten kasvua, kilpailukykyä ja uusiutumista

Lisätiedot

Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni

Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Esityksen sisältö: Megatrendit ja ympäristö

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA TUTKIMUSTA kokeiluehdotuksia vaikuttavuuden ja kaupallistamisen edistämiseksi

VAIKUTTAVAA TUTKIMUSTA kokeiluehdotuksia vaikuttavuuden ja kaupallistamisen edistämiseksi VAIKUTTAVAA TUTKIMUSTA kokeiluehdotuksia vaikuttavuuden ja kaupallistamisen edistämiseksi Tutkimusprofessori emeritus, johtaja Antti Hautamäki itutka-hanke Yliopistojen tutkimuksen vaikuttavuus Suomen

Lisätiedot

Kaivannaisalan koulutuksen ja tutkimuksen kehitys

Kaivannaisalan koulutuksen ja tutkimuksen kehitys Kaivannaisalan koulutuksen ja tutkimuksen kehitys Kari Knuutila Suomi kestävän kaivannaisteollisuuden edelläkävijäksi -kutsuseminaari Johdanto Suomi kestävän kaivannaisteollisuuden edelläkävijäksi toimintaohjelma

Lisätiedot

RTK-Palvelu Oy on Suomen johtavia kiinteistöpalvelualan yrityksiä.

RTK-Palvelu Oy on Suomen johtavia kiinteistöpalvelualan yrityksiä. KIITOS RTK-Palvelu Oy on Suomen johtavia kiinteistöpalvelualan yrityksiä. Konsernimme liikevaihto on n. 114 milj. euroa ja palveluksessamme työskentelee maanlaajuisesti yli 3500 alamme ammattilaista. Olemme

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Luovan talouden kehittämishaasteet

Luovan talouden kehittämishaasteet Luovan talouden kehittämishaasteet RYSÄ goes Luova Suomi 16.10.2012, Mikkeli Taustaa luovan talouden kehittämisessä Suomessa tehty 1990-luvulta saakka luovan talouden kehittämiseen tähtäävää työtä (kulttuuri-

Lisätiedot

Kohti puhdasta kotimaista energiaa

Kohti puhdasta kotimaista energiaa Suomen Keskusta r.p. 21.5.2014 Kohti puhdasta kotimaista energiaa Keskustan mielestä Suomen tulee vastata vahvasti maailmanlaajuiseen ilmastohaasteeseen, välttämättömyyteen vähentää kasvihuonekaasupäästöjä

Lisätiedot

TEKES / Digitaalinen suunnittelu Suomalainen Klubi. Jari Leppäniemi, Jari Soini, TTY Porin laitos

TEKES / Digitaalinen suunnittelu Suomalainen Klubi. Jari Leppäniemi, Jari Soini, TTY Porin laitos TEKES / Digitaalinen suunnittelu 4.6.2013 Suomalainen Klubi Jari Leppäniemi, Jari Soini, TTY Porin laitos Green ICT käsitteestä Green ICT tai myös Green by ICT tarkoittaa yleiskäsitteenä tieto- ja viestintä-teknologian

Lisätiedot

Innovation Thursday Helsinki 7.4.2016 Pirjo Rinnepelto

Innovation Thursday Helsinki 7.4.2016 Pirjo Rinnepelto Puhdas teknologia liiketoiminnan ja innovaatioiden lähtökohtana Innovation Thursday Helsinki 7.4.2016 Pirjo Rinnepelto Esityksen sisältö Cleantech Suomessa missä mennään ja vieläkö mahtuu mukaan? Caset:

Lisätiedot

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Promoting Blue Growth Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Merellisessä liiketoiminnassa on valtava potentiaali uusille innovaatioille ja kasvulle. Blue Growth

Lisätiedot

Vesi-ohjelma Yhteenveto ja eväitä jatkoon

Vesi-ohjelma Yhteenveto ja eväitä jatkoon Vesi-ohjelma 2008-2012 Yhteenveto ja eväitä jatkoon Vesi loppuseminaari 2011 Marina Congress Center 27.11.2012 Vesi-ohjelman päällikkö Tuomas Lehtinen Vesi ohjelma Ohjelman laajuus Ohjelman kesto: 2008-2012

Lisätiedot

Sähköajoneuvot Suomessa. työryhmämietintö

Sähköajoneuvot Suomessa. työryhmämietintö Sähköajoneuvot Suomessa työryhmämietintö 6.8.2009 Sähköajoneuvoklusterin nykyinen rakenne Valmet Automotive Kabus Patria BRB Bombardier Cargotec Kalmar Konecrains Ponsse Rocla Sandvik Mining John Deere

Lisätiedot

Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella Jukka Leppälahti Tekes

Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella Jukka Leppälahti Tekes Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella 25.8.2015 Jukka Leppälahti Tekes Tilaisuuden tavoite Kertoa millaista rahoitusta on saatavilla erityisesti pk-yritysten pilotointihankkeisiin ja sitä

Lisätiedot

#innovaativat julkiset hankinnat. Ilona Lundström

#innovaativat julkiset hankinnat. Ilona Lundström #innovaativat julkiset hankinnat Ilona Lundström Innovaatio on kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnetty tieto ja osaaminen Tuoteinnovaatiot, prosessi-innovaatiot, palveluinnovaatiot,

Lisätiedot

Pirkanmaan ympäristöohjelma Teema: Ympäristövastuullinen elinkeinotoiminta

Pirkanmaan ympäristöohjelma Teema: Ympäristövastuullinen elinkeinotoiminta Pirkanmaan ympäristöohjelma Teema: Ympäristövastuullinen elinkeinotoiminta Neljä strategista tavoitetta vuoteen 2030 Toimenpiteet asetettu vuosille 2011-2016 Ympäristövastuullinen elinkeinotoiminta Strategiset

Lisätiedot

Suuresta mahdollisuudesta todeksi biokaasun edistäminen Suomessa.

Suuresta mahdollisuudesta todeksi biokaasun edistäminen Suomessa. Suuresta mahdollisuudesta todeksi biokaasun edistäminen Suomessa. Satakunnan biokaasu- ja energiapäivä 1.9.2016 BIOENERGIA RY TIIVISTETTYNÄ Historiamme ulottuu 70 vuoden taakse (Turveteollisuusliitto 1943,

Lisätiedot

ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa

ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa 2.9.2016 ERM ennakoidun rakennemuutoksen varautumissuunnitelma Ennakoidun rakennemuutoksen (ERM) hallinta tarkoittaa elinkeinoja aktiivisesti uudistavaa

Lisätiedot

Mitä kuuluu cleantech-sektorille? Teollisuusneuvos Mika Aalto TEM Elinkeino- ja innovaatio-osasto Luonnonvarat ja resurssitehokkuus

Mitä kuuluu cleantech-sektorille? Teollisuusneuvos Mika Aalto TEM Elinkeino- ja innovaatio-osasto Luonnonvarat ja resurssitehokkuus Mitä kuuluu cleantech-sektorille? Teollisuusneuvos Mika Aalto TEM Elinkeino- ja innovaatio-osasto Luonnonvarat ja resurssitehokkuus Mitä cleantech on tänään? Cleantech on tuotteita, palveluja ja prosesseja,

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

BEAM-ohjelma. KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto

BEAM-ohjelma. KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto BEAM-ohjelma KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto 2 Tarve Suomen talouden elinehto on elinkeinoelämän uudistuminen ja kasvaminen. Suomalaisilla yrityksillä

Lisätiedot

- KASVAVA MAHDOLLISUUS

- KASVAVA MAHDOLLISUUS - KASVAVA MAHDOLLISUUS Asmo Honkanen Luonnonvarakeskus 9.9.2016, Ruokaa lähelle ja kauas, Tervo Mitä on biotalous? Biotaloudella tarkoitetaan taloutta, joka käyttää uusiutuvia luonnonvaroja ravinnon, energian,

Lisätiedot

Hallituksen yrittäjyyshanke

Hallituksen yrittäjyyshanke Hallituksen yrittäjyyshanke Valtion ja kuntien rooli elinkeinopolitiikassa / Kuntamarkkinat 14.9.2016 Teollisuusneuvos Ulla Hiekkanen-Mäkelä Yritys- ja alueosasto Yritysrakenne Suomessa Suomessa on 283

Lisätiedot

Oleg ostaa, jos Matti osaa myydä

Oleg ostaa, jos Matti osaa myydä Oleg ostaa, jos Matti osaa myydä Venäjän BKT kasvoi enää 1.4% (1-6/2013) Vuonna 2007 kasvu oli 8.5% Kari Liuh to Kari Liuhto Venäjän kaupan professori Turun kauppakorkeakoulu Turun kauppakorkeakoulun alumnitapaaminen

Lisätiedot

Liite 1. Talousneuvosto

Liite 1. Talousneuvosto Liite 1 Elinkeino- ja teollisuuspoliittinen linjaus Suomen talouskasvun eväitä 2010-luvulla Talousneuvosto 27.3.2013 Maailma muuttuu Suomi kohtaa haasteita Toimintaympäristö Globaali toimintaympäristö

Lisätiedot

Luontoon perustuvat ratkaisut ympäristö-, luonnonvara- ja innovaatiopolitiikkojen toteuttamisessa Teollisuusneuvos Mika Aalto, TEM

Luontoon perustuvat ratkaisut ympäristö-, luonnonvara- ja innovaatiopolitiikkojen toteuttamisessa Teollisuusneuvos Mika Aalto, TEM Luontoon perustuvat ratkaisut ympäristö-, luonnonvara- ja innovaatiopolitiikkojen toteuttamisessa Teollisuusneuvos Mika Aalto, TEM LYNETin Tutkimuspäivä 2016 Ministeriön toimialaan kuuluvat mm. Elinkeinopolitiikka

Lisätiedot

Kuntajohdon seminaari

Kuntajohdon seminaari Kuntajohdon seminaari Kuopio 11.11.2015 Hallituksen kärkihankkeiden vaikutukset Itä-Suomeen Elli Aaltonen Ylijohtaja 11.11.2015 1 11.11.2015 2 11.11.2015 3 Strategiset painopisteet ja yhteiset toimintatavat

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Teollisuuden ja yritysten ilmastotoimet. Seminaari Vauhtia Päästövähennyksiin! Keskiviikkona 17. huhtikuuta Hille Hyytiä

Teollisuuden ja yritysten ilmastotoimet. Seminaari Vauhtia Päästövähennyksiin! Keskiviikkona 17. huhtikuuta Hille Hyytiä Teollisuuden ja yritysten ilmastotoimet Seminaari Vauhtia Päästövähennyksiin! Keskiviikkona 17. huhtikuuta 201311 Hille Hyytiä Taustaa YK:n ilmastosopimuksen osapuolten 15. konferenssi Kööpenhaminassa

Lisätiedot

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Johtamis- ja innovaatiojärjestelmät avainroolissa Kemira 2011-> Kemira 2007 asti Diversifioitunut portfolio

Lisätiedot

Hiilettömään, puhtaaseen, uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti. Riku Huttunen Kansallinen biotalouspaneeli

Hiilettömään, puhtaaseen, uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti. Riku Huttunen Kansallinen biotalouspaneeli Hiilettömään, puhtaaseen, uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti Riku Huttunen Kansallinen biotalouspaneeli 19.1.2016 Kärkihanke 1: Hiilettömään, puhtaaseen, uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Metsäneuvos Marja Kokkonen Maa- ja metsätalousministeriö

Metsäneuvos Marja Kokkonen Maa- ja metsätalousministeriö KMO 2015:n muutosesitys Metsäneuvos Marja Kokkonen Maa- ja metsätalousministeriö 5.5.2010 1 KANSALLINEN METSÄOHJELMA 2015 Strateginen toimenpideohjelma - linjaa Suomen metsäpolitiikkaa - valtioneuvoston

Lisätiedot

BIOTALOUDEN KÄRJET SUOMEN HALLITUSOHJELMASSA. Liisa Saarenmaa MMM SIÑAL 2016 tiedotustilaisuus

BIOTALOUDEN KÄRJET SUOMEN HALLITUSOHJELMASSA. Liisa Saarenmaa MMM SIÑAL 2016 tiedotustilaisuus BIOTALOUDEN KÄRJET SUOMEN HALLITUSOHJELMASSA Liisa Saarenmaa MMM 23.11.2015 SIÑAL 2016 tiedotustilaisuus Sipilän hallitusohjelman toimintasuunnitelma Muutosohjelma, jonka tavoitteena nostaa Suomen talous

Lisätiedot

Resurssitehokkuus - Mitä EU:sta on odotettavissa ja mitä se merkitsee Suomelle ja elinkeinoelämälle?

Resurssitehokkuus - Mitä EU:sta on odotettavissa ja mitä se merkitsee Suomelle ja elinkeinoelämälle? Resurssitehokkuus - Mitä EU:sta on odotettavissa ja mitä se merkitsee Suomelle ja elinkeinoelämälle? Mikael Ohlström, johtava asiantuntija Toimittajataustainfo Miten EU:n resurssitehokkuuspolitiikassa

Lisätiedot

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa 5.2.2016 AIKO Hallitukselle on tärkeää, että koko Suomen erilaiset voimavarat saadaan hyödynnettyä kasvun ja työllistymisen varmistamiseksi. Siksi

Lisätiedot

Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana

Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana YRITYKSISTÄ ELINVOIMAA 16.5. Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana Anne Vänskä, toimitusjohtaja, Pohjois-Karjalan kauppakamari Kauppakamari julkisesta rahoituksesta

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Energiateollisuuden tulevaisuuden näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus Kaukolämpöpäivät Mikkeli

Energiateollisuuden tulevaisuuden näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus Kaukolämpöpäivät Mikkeli Energiateollisuuden tulevaisuuden näkymiä Jukka Leskelä Energiateollisuus Kaukolämpöpäivät Mikkeli Suomessa monet asiat kehittyvät nopeasti yhteiskunnan toivomalla tavalla Bioenergia Tuulivoima Energiatehokkuus

Lisätiedot

Biotalouden liiketoimintakärkien ja ekosysteemien haku - suunniteltu sisältö

Biotalouden liiketoimintakärkien ja ekosysteemien haku - suunniteltu sisältö Biotalouden liiketoimintakärkien ja ekosysteemien haku - suunniteltu sisältö Mitä haetaan? 1. Tunnistettuja liiketoiminta-alueita, näkyvissä merkittävä markkinapotentiaali. Source: Bosman & Rotmans, 2014.

Lisätiedot

Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet? Tiedotustilaisuus 11.2.2011

Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet? Tiedotustilaisuus 11.2.2011 Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet? Tiedotustilaisuus 2 Jorma Turunen toimitusjohtaja 3 Globaali rakennemuutos siirtää työtä ja pääomia Aasiaan Teollisuustuotannon jakauma maailmassa 1950-2009

Lisätiedot

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman keskeiset tulokset Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelma 2004 2009 TRIO on ollut Suomen suurin toimialakohtainen kehitysohjelma teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Metsäpolitiikan suunta ja toimeenpano: Hallitusohjelma ja Kansallinen metsästrategia 2025

Metsäpolitiikan suunta ja toimeenpano: Hallitusohjelma ja Kansallinen metsästrategia 2025 Metsäpolitiikan suunta ja toimeenpano: Hallitusohjelma ja Kansallinen metsästrategia 2025 Metsäneuvos Marja Kokkonen MMM/LVO/MBY Puuta liikkeelle ja luontopolitiikkaa luottamuksella seminaari 14.10.2015

Lisätiedot

Matkailussa tapahtuu - ajankohtaista TEMistä Porvoo

Matkailussa tapahtuu - ajankohtaista TEMistä Porvoo Matkailussa tapahtuu - ajankohtaista TEMistä 2.12.2013 Porvoo Nina Vesterinen Matkailu on eräs maailman nopeimmin kasvavista aloista Kansainvälisten matkailijoiden saapumisia ( Vuonna 2030: Maapallolla

Lisätiedot

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA....YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU TEKSTI: Lauri Kuukasjärvi, Ilona Mansikka, Maija Toukola, Tarja

Lisätiedot

EK:n näkemyksiä Suomen energia- ja ilmastopolitiikasta. Pääviestit tiivistettynä

EK:n näkemyksiä Suomen energia- ja ilmastopolitiikasta. Pääviestit tiivistettynä EK:n näkemyksiä Suomen energia- ja ilmastopolitiikasta Pääviestit tiivistettynä Sisältö Edessä olevat päätökset Suomessa ja EU:ssa Suomen rooli ilmasto-ongelman ratkaisijana Energiapäätösten merkitys Suomelle

Lisätiedot

TEM Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelma vuosille Uusi ilmansuunta pohjoisen meren liiketoiminta Janne Känkänen

TEM Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelma vuosille Uusi ilmansuunta pohjoisen meren liiketoiminta Janne Känkänen TEM Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelma vuosille 2014 2016 Uusi ilmansuunta pohjoisen meren liiketoiminta 22.1.2014 Janne Känkänen Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittäminen 2014-2016

Lisätiedot

Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen

Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen Kalafoorumi 11.9.2014 Kalatalousneuvos Risto Lampinen Maa- ja metsätalousministeriö Venäjän pakotteiden vaikutukset kalatalouteen Suorat vaikutukset Kalan vientikiellolla

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

MTT, Metla, RKTL ja Tiken tilastot matkalla Luonnonvarakeskukseen

MTT, Metla, RKTL ja Tiken tilastot matkalla Luonnonvarakeskukseen MTT, Metla, RKTL ja Tiken tilastot matkalla Luonnonvarakeskukseen Yhdessä olemme vahvempia 12.2.2014 1 Luonnonvarakeskuksen perustamisen taustaa Hallinnonalan tutkimuslaitosten yhteistyön tiivistäminen

Lisätiedot

Mauri Pekkarinen Energiateollisuuden kevätseminaari Oulu 23.5.2013. Energiahaasteet eivät pääty vuoteen 2020 miten siitä eteenpäin?

Mauri Pekkarinen Energiateollisuuden kevätseminaari Oulu 23.5.2013. Energiahaasteet eivät pääty vuoteen 2020 miten siitä eteenpäin? Mauri Pekkarinen Energiateollisuuden kevätseminaari Oulu 23.5.2013 Energiahaasteet eivät pääty vuoteen 2020 miten siitä eteenpäin? Vanhasen hallituksen strategiassa vuonna 2020 Vuonna 2020: Kokonaiskulutus

Lisätiedot

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS Maakunnan yhteistyöryhmän 57 07.10.2015 sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä 50 19.10.2015 Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS 07.10.2015 57 Etelä-Suomen maakunnan liittojen vuoden 2016 EAKR-haku

Lisätiedot

Green Net Finland ry. Toimintasuunnitelma Green Net Finland ry, Elannontie 3, VANTAA Y-tunnus

Green Net Finland ry. Toimintasuunnitelma Green Net Finland ry, Elannontie 3, VANTAA Y-tunnus Green Net Finland ry Toimintasuunnitelma 2016 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Green Net Finlandin missio... 3 3 Green Net Finlandin visio 2020... 3 4 Green Net Finlandin toimintaympäristö... 3 5 Green Net Finlandin

Lisätiedot

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa TRIO-ohjelman jatko Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän T&K-investoinneista Alan yritykset työllistävät suoraan 258 000 ihmistä,

Lisätiedot

Kestävät ja innovatiiviset hankinnat Hinku-foorumi Joensuu 6.4.16 Risto Larmio, Motiva Oy

Kestävät ja innovatiiviset hankinnat Hinku-foorumi Joensuu 6.4.16 Risto Larmio, Motiva Oy Kestävät ja innovatiiviset hankinnat Hinku-foorumi Joensuu 6.4.16 Risto Larmio, Motiva Oy Esityksen sisältö Motivan kestävien julkisten hankintojen neuvontapalvelu Mitkä hankinnat kestäviksi ja miten;

Lisätiedot

Biotalous- ja cleantech osaaja: tervetuloa vaikuttamaan! CLEANBIO-hankkeen sidosryhmätyöpaja

Biotalous- ja cleantech osaaja: tervetuloa vaikuttamaan! CLEANBIO-hankkeen sidosryhmätyöpaja Biotalous- ja cleantech osaaja: tervetuloa vaikuttamaan! CLEANBIO-hankkeen sidosryhmätyöpaja Aika: ke 1.6. klo 8.30-11.30 Paikka: TEMin auditorio, Etelä-Esplanadi 4, Helsinki Ohjelma: klo 8.30 Tarjolla

Lisätiedot

Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY

Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu 2016 Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY Kasvupalvelu TE-palvelut ja yrityspalvelut kootaan julkiseksi kasvupalveluksi.

Lisätiedot

UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta

UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta Projektin loppuseminaari 18.11.2016 Lapin yliopisto Risto Mäkikyrö Haemme visionäärejä Tekesin strategia Toimintatapa- ja sisältöpainotukset ovat Luonnonvarat ja

Lisätiedot

TRAFI sidosryhmätapaaminen

TRAFI sidosryhmätapaaminen TRAFI sidosryhmätapaaminen ELY-keskuksen ja TE-toimiston strategiset tavoitteet Lapissa vuosille 2016-2019 Rovaniemi 16.12.2015 Lappilainen tulokulma Toimintaympäristöanalyysi ja tavoitteet laadittu tiiviissä

Lisätiedot

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Yleistä Osaamiskeskittymien ja kaupunkien merkitys korostuu Harvaan asutun alueen kilpailukyvyn kehittämisessä hyödynnetään

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

Työtä Suomen ja suomalaisten hyväksi

Työtä Suomen ja suomalaisten hyväksi Työtä Suomen ja suomalaisten hyväksi Suomen silmät ja korvat maailmalla Mitä ulkoministeriö tekee? Ulkoministeriö edistää Suomen ja suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia. Toimii turvallisen ja oikeudenmukaisen

Lisätiedot

Rakennusten energiahuollon ja lämmityksen uusia liiketoimintamahdollisuuksia

Rakennusten energiahuollon ja lämmityksen uusia liiketoimintamahdollisuuksia Rakennusten energiahuollon ja lämmityksen uusia liiketoimintamahdollisuuksia Rakennusten energiaseminaari 8.10.2015 Raimo Lovio Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Esityksen sisältö Energiatehokkuuden parantaminen

Lisätiedot

Miten tästä eteenpäin? Tavoitteita osaamisen kehittämiseksi ja hyödyntämiseksi

Miten tästä eteenpäin? Tavoitteita osaamisen kehittämiseksi ja hyödyntämiseksi Finnish Transport Research and Innovation Partnership Miten tästä eteenpäin? Tavoitteita osaamisen kehittämiseksi ja hyödyntämiseksi Osaamisen kehittäminen ja hyödyntäminen, Fintrip-seminaari 27.8.2013

Lisätiedot

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Olli Laitinen Metsäliitto Puunhankinta 1 2 3 Edistämme kestävän kehityksen mukaista tulevaisuutta Tuotteidemme pääraaka-aine on kestävästi hoidetuissa

Lisätiedot

MetGen Oy TEKES 24.10.2014

MetGen Oy TEKES 24.10.2014 MetGen Oy TEKES 24.10.2014 MetGen Yleistä MetGen kehittää ja markkinoi uudentyyppistä teollista entsyymiratkaisua, joka merkittävästi parantaa: Energiatehokkuutta paperiteollisuuden mekaanisessa massanvalmistuksessa

Lisätiedot

VESIHUOLTO 2016 PÄIVÄT

VESIHUOLTO 2016 PÄIVÄT VESIHUOLTO 2016 PÄIVÄT MAA JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ JUHA NIEMELÄ 8.6.2016 1 Sininen biotalous kasvua vesiluonnonvarojen kestävästä hyödyntämisestä ja vesiosaamisesta Maapallon väestö vuonna 2030 noin 9

Lisätiedot

Energiasta kilpailuetua. Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala EK:n toimittajaseminaari 22.9.2009

Energiasta kilpailuetua. Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala EK:n toimittajaseminaari 22.9.2009 Energiasta kilpailuetua Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala EK:n toimittajaseminaari 22.9.2009 Energiasta kilpailuetua Energia tuotannontekijänä Energia tuotteena Energiateknologia liiketoimintana 2

Lisätiedot

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue Energia- ja ympäristöklusteri Energialiiketoiminta Ympäristöliiketoiminta Energian tuotanto Polttoaineiden tuotanto Jakelu Siirto Jakelu Jalostus Vesihuolto Jätehuolto

Lisätiedot

Green Growth- Vihreä kasvu

Green Growth- Vihreä kasvu Green Growth- Vihreä kasvu Sisältö 1. Mitä on vihreä kasvu? 2. Miksi vihreää kasvua tarvitaan? 3. Onko vihreä kasvu Suomelle mahdollisuus? 4. Yhteenveto 1. Mitä on vihreä kasvu? Vihreälle taloudelle ei

Lisätiedot

Tähtäimessä Kiina 8:30 10:00, sessio. Opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaara

Tähtäimessä Kiina 8:30 10:00, sessio. Opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaara Tähtäimessä Kiina 8:30 10:00, sessio Opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaara 23.5.2012 Kiina ja Suomi, OKM:n tavoitteet OKM:n hallinnonalan toimijoiden yhteistyö ja verkottuminen suhteessa Kiinaan pyöreän pöydän

Lisätiedot

Energiamarkkinoiden nykytila ja tulevaisuus

Energiamarkkinoiden nykytila ja tulevaisuus Energiamarkkinoiden nykytila ja tulevaisuus 27.10.2015 Juha Vanhanen Gaia Consulting Oy Gaia Consulting Oy Kestävän liiketoiminnan konsulttitoimisto vuodesta 1993 Strateginen kumppani ja käytännön toteuttaja

Lisätiedot

Lainsäädäntö ja hallitusohjelman linjaukset maaseudun yrityksen näkökulmasta. Hevosyrittäjäpäivät

Lainsäädäntö ja hallitusohjelman linjaukset maaseudun yrityksen näkökulmasta. Hevosyrittäjäpäivät Lainsäädäntö ja hallitusohjelman linjaukset maaseudun yrityksen näkökulmasta Hevosyrittäjäpäivät 13.11.2015 Biotalous on talouden seuraava aalto BKT ja Hyvinvointi Fossiilitalous Luontaistalous 1900 2014

Lisätiedot

METSÄ GROUP Liikevaihto 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 9 600

METSÄ GROUP Liikevaihto 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 9 600 Avainluvut 2015 METSÄ GROUP Liikevaihto 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 9 600 METSÄLIITTO OSUUSKUNTA Konsernin emoyritys Omistajina 116 000 suomalaista metsänomistajaa METSÄ FOREST Puunhankinta ja metsäpalvelut

Lisätiedot