Toukokuu Valtioneuvoston strategia cleantech-liiketoiminnan edistämisestä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toukokuu 2014. Valtioneuvoston strategia cleantech-liiketoiminnan edistämisestä"

Transkriptio

1 Toukokuu 2014 Valtioneuvoston strategia cleantech-liiketoiminnan edistämisestä

2 1. Valtioneuvoston cleantechstrategian tavoite VALTIONEUVOSTON CLEANTECH- STRATEGIAN tavoitteena on vauhdittaa suomalaisen cleantech-liiketoiminnan kasvua ja perinteisen teollisuuden uusiutumista puhtaan teknologian innovaatioiden avulla. Visiona on, että Suomi on vuonna 2020 cleantech-liiketoiminnan globaali supervalta. Vision saavuttaminen vaatii eri hallinnonalojen pitkäjänteistä yhteistyötä. Energia- ja ympäristöteknologiaan perustuva cleantech-liiketoiminta on yksi Suomen elinkeinopolitiikan painopistealueita. Cleantechillä tarkoitetaan tuotteita, palveluja ja prosesseja, jotka edistävät luonnonvarojen kestävää käyttöä ja vähentävät päästöjä ympäristöön. Samalla kun cleantech tuo ratkaisuja globaaleihin ympäristöhaasteisiin kuten ympäristön pilaantumiseen, ilmastonmuutokseen ja resurssien riittävyyteen, se parantaa teollisuuden ja palveluiden kilpailukykyä materiaalien ja energian tehokkaan käytön myötä. Globaalin cleantech-markkinan suuruus oli vuonna 2012 noin 1600 miljardia euroa ja markkina kasvaa vuosittain keskimäärin noin 7 8 %. Suomi on jo nykyisellään yksi maailman johtavia cleantech-maita. Suomen cleantech-yritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli vuonna 2012 noin 25 miljardia euroa ja kasvua edellisestä vuodesta oli n. 15 % (Finpro). Suomen vahvuuksia cleantech-liiketoiminnassa ovat erityisesti teollisten prosessien resurssitehokkuus eli energian, materiaalien ja veden käytön tehokkuus sekä bioenergia ja biopohjaiset tuotteet. 2. Valtioneuvoston cleantechstrategian tavoitteen toteutuminen CLEANTECH-LIIKETOIMINNAN KUNNIANHIMOISTEN tavoitteiden saavuttamiseksi valtioneuvosto edellyttää eri hallinnon alojen pitkäjänteistä yhteistyötä 1. nk. prioriteettitoimenpiteissä sekä 2. cleantech-liiketoiminnan toimintaympäristön kehittämisessä. Prioriteettitoimenpiteet edistävät yritysten cleantech-innovaatioiden kehittämistä, kaupallistamista ja käyttöönottoa. Cleantech-liiketoiminnan toimintaympäristön kehittäminen kannustaa yrityksiä innovatiiviseen ja kestävään liiketoimintaan ja tukee uusien cleantech-ratkaisujen markkinoillepääsyä. Valtioneuvoston edellyttämät prioriteettitoimenpiteet on esitetty cleantech-strategian kappaleessa 3 ja ne ovat: cleantechin nostaminen maabrändin kärkiteemaksi cleantech-investointien edistäminen cleantech-demonstraatioympäristöjen luominen ja eri hallinnonalat ylittävän Cleantech Finland Boardin perustaminen. Valtioneuvoston edellyttämiä toimintaympäristön kehittämistoimenpiteitä on esitetty cleantech-strategian kappaleessa 4 ja ne ovat: cleantech-liiketoiminnan edistämisen huomioiminen kansainvälisessä vaikuttamisessa hitaiden ja monimutkaisten luvitusprosessien selkeyttäminen ja nopeuttaminen sääntelyn kehittäminen tukemaan cleantech-innovaatioita ja niiden käyttöönottoa tulevaisuuden osaamispohjan varmistaminen tutkimuksella ja koulutuksella. Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen cleantechin strateginen ohjelma käynnistettiin vuonna Ohjelman strateginen päämäärä on, että Suomi tunnetaan cleantechin globaalina supervaltana vuonna Tämän myötä Suomen cleantech-maakuva houkuttelee ulkomaisia investointeja maahamme, Suomen painoarvo kansainvälisessä päätöksenteossa kasvaa ja Suomi vahvistaa asemiaan johtavana maana cleantechin t&k&i-toiminnassa. Cleantechin strategisen ohjelman numeerisia tavoitteita vuoteen 2020 mennessä ovat: kasvattaa cleantech-yritysten liikevaihto 50 miljardiin euroon, josta viennin osuus on yli 75 %, kaksinkertaistaa cleantechin kotimarkkina noin 20 miljardiin euroon. nostaa cleantech-yritysten määrä 2000:sta noin 3000:een ja luoda vähintään uutta puhtaan teknologian työpaikkaa Suomeen. 2 3

3 3. Valtioneuvoston tavoitteiden saavuttamista edellyttävät prioriteettitoimenpiteet 3.1 Cleantech maabrändin kärkiteemaksi KANSAINVÄLISILLÄ FOORUMEILLA ja vienninedistämismatkoilla tulee vahvistaa yhtenäistä viestiä Suomesta cleantechin edelläkävijämaana. Osana Team Finland -verkostoa cleantech nostetaan kansainvälisen markkinoinnin kärkeen ja keskeiseksi osaksi Suomen maabrändiä. Markkinointia tehdään yhteistyössä ministeriöiden, suurlähetystöjen ja sidosryhmien kanssa. Tämä vaatii yhdenmukaista markkinointiaineistoa, keskeisten toimijoiden kouluttamista sekä monipuolista kansainvälistä näkyvyyttä mm. alan tapahtumissa ja medioissa. Cleantechin nostaminen maabrändin kärkiteemaksi edistää kaikkien Suomen cleantech-yritysten kansainvälistymisponnisteluja ja lisää Suomen houkuttavuutta investointikohteena. Laaditaan Suomen cleantech-markkinoinnin viestintäsuunnitelma, Team Finland -yhteistyönä (Finland Promotion Board). Cleantech sisällytetään käsiteltäväksi aiheeksi kaikkiin kansainvälisiin korkean tason tapaamisiin ja materiaaleihin. Lisäksi laaditaan cleantech-maabrändiä tukevat ydinviestit ja markkinointimateriaali. Rahoituksesta tehdään varaus valtion budjettiin. TEM:n koordinoimana, osana Team Finland -verkoston työtä, järjestetään Suomessa ensimmäinen cleantech-huippukokous: Global Cleantech Summit Kutsuvierastilaisuutena järjestettävään kokoukseen kutsutaan eri maiden päämiehiä, cleantech-asioista vastaavia ministereitä, yritysjohtajia ja merkittävien tutkimuslaitosten johtajia sekä muita vaikuttajia. Tavoitteena on profiloida Suomi globaalien cleantech-ratkaisujen kehittämisen aloitteentekijänä. Rahoituksesta tehdään varaus valtion budjettiin. UM nimeää Team Finland -verkoston yhteiset cleantech-lähettiläät yli sataan maahan vuoteen 2015 mennessä. Tavoitteena on löytää esimerkiksi yritysjohtajia tai muita asiantuntijoita, jotka voivat toimia koko Suomen cleantech-osaamisen kasvoina kyseisissä maissa mm. median välityksellä ja osallistua puhujana merkittäviin cleantechalan tapahtumiin. Rahoituksesta tehdään varaus valtion budjettiin. TEM lanseeraa World Cleantech palkinnon arvoltaan 1 miljoona euroa kansainvälisen liiketoimintasuunnitelmakilpailun voittajalle. Palkinto pyritään toteuttamaan esimerkiksi painottamalla Millennium-palkinnossa cleantech-teemaa. Vuoden 2014 aikana koulutetaan kaikki kotimaiset kansainvälistymisen parissa toimivat organisaatiot ymmärtämään ja viestimään eteenpäin sidosryhmilleen perusviestit Suomen cleantech-osaamisesta ja kansainvälisistä tavoitteista. Koulutus toteutetaan osana Team Finland -verkoston toimintaa, ja sen toteutuksesta vastaavat ensisijaisesti TEM ja UM. Kotimaassa toimivien Team Finland -organisaatioiden (ml. ELY-keskukset) cleantech-osaamista vahvistetaan. Tätä kautta parannetaan cleantech-alaan liittyvää asiakaspalvelua ja varmistetaan, että paikallisilla Team Finland -asiakkuustiimeillä on kyky viestiä cleantech-asioista yhteisen viestintäsuunnitelman mukaisesti. Kotimaan toimijoiden koulutuksesta vastaa TEM. Lisäksi nimetään jokaiseen ulkomaan Team Finland -tiimiin cleantech-koordinaattori ja varmistetaan, että tiimeistä löytyy riittävä cleantech-asioiden asiantuntemus. Ulkomaanverkoston koulutus rahoitetaan TEM:n ja UM:n toimintamenoista ja toteutetaan pääosin virkamiestyönä. 4 5

4 3.2 Cleantech-investointien vauhdittaminen UUSIEN CLEANTECH-RATKAISUJEN markkinoille pääsy on haastavaa. Suomen kotimarkkinat ovat suhteellisen pienet ja useat cleantech-yritykset toimivat investointivaltaisilla aloilla. Cleantech-yritysten t&k- ja pilotointihankkeita voidaan nykyisellään rahoittaa mm. Tekesin rahoitusinstrumenteilla. Tutkimus- ja kehitys- sekä pilotointihankkeiden jälkeinen markkinoille pääsy on kuitenkin erityisen haastavaa nykyisessä rahoitustilanteessa. Julkinen sektori voi tässä tilanteessa toimia keskeisenä moottorina kaupallistamisen edellytysten parantamisessa turvaamalla rahoituksen saatavuus. Rahoitusinstrumenttien tulee luoda aukoton jatkumo t&k&i:sta kansainvälistymiseen. Toimenpiteillä tavoitellaan kaikkiaan 150 miljoonan euron arvosta referenssi-investointeja Suomeen vuosittain. Kehitettävää rahoitusinstrumenttia tulee soveltaa laajalti cleantechalan demonstraatio- ja referenssihankkeisiin mm. materiaalitehokkuus-, jätehuolto- ja veden käsittelyyn liittyviin hankkeisiin ja erityisesti maatalouden jätteiden käsittelyteknologioiden käyttöönottoon Itämeren kuormituksen pienentämiseksi ja vientipotentiaalia omaavien teknologioiden referoimiseksi. VM, TEM ja YM arvioivat ja toteuttavat säilyttävien yritystukien sekä ympäristölle haitallisten tukien suuntaamisen uudelleen kohdistaen ne uudistavien cleantech-ratkaisujen käyttöönottoon kuten demonstraatioympäristöjen luomiseen. Lisäksi kaikkien ministeriöiden myöntämissä investointeihin liittyvissä tuissa on huomioitava cleantech-ratkaisujen edistäminen. TEM ja VM toteuttavat 30 miljoonan vuosittaisen cleantechin demonstraatio- ja referenssihankkeisiin soveltuvan investointituen, joka katalysoi 150 miljoonan euron edestä investointeja Suomeen. Tätä voidaan soveltaa laajalti cleantech-alan demonstraatio- ja referenssihankkeisiin. Rahoitus kootaan edellä mainittujen säilyttävien yritystukien uudelleen suuntaamisesta, TEM-konsernin organisaatioiden nykyisen rahoituksen suuntaamisesta ja alueellisista EAKRohjelmista. Myös VER-rahastojen käyttömahdollisuuksia selvitetään. 3.3 Cleantech demonstraatioympäristöt SUOMALAISTEN CLEANTECH-ALAN yritysten näkökulmasta kiinnostavimmat kohdemarkkinat sijaitsevat Pohjois-Amerikassa, Venäjällä, Intiassa, Brasiliassa ja Kiinassa. Kohdemarkkinan kiinnostavuus vaihtelee toimialan mukaan, mutta yksinään Kiina käyttää seuraavien viiden vuoden aikana yli 200 miljardia dollaria päästöjen vähentämiseen. Yritysten kansainvälistymisen edistämiseksi on perustettava mittava cleantech-demonstraatio- ja pilotointiympäristö, joka toimii kansainvälisenä näyteikkunana. Demonstraatioympäristö tarjoaa yrityksille referenssikohteita ja tuotekehitysympäristön sekä mahdollisuuden tehokkaampaan yhteistyöhön muiden yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa ja tämän synnyttämiin uusiin innovaatioihin. Tavoitteellisesti referenssiympäristöjen rakentamiseen osallistuu vähintään 50 kotimaista cleantech-alan yritystä. Useiden pienten demonstraatioympäristöjen sijaan on keskitettävä ensivaiheessa voimavarat yhden kunnianhimoisen kansainvälisen näyteikkunan luomiseen pääkaupunkiseudulle. Lisäksi selvitetään mahdollisuus rakentaa Kiinaan tai muuhun kohdemaahan oma demonstraatioympäristönsä, jossa suomalaiset yritykset voivat tuoda esille tuotteitaan ja osaamistaan ja mikä toimii Suomen cleantech-ratkaisujen toisena kotimarkkinana. TEM ja YM keskittävät voimavarat mittavan ja kansainvälisesti kiinnostavan demonstraatioympäristön luomiseen pääkaupunkiseudulle tai muualle Suomeen yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyönä. Rahoituksessa hyödynnetään TEM:n, Tekesin ja mahdollisesti muiden ministeriöiden rahoitusinstrumentteja. UM:n ja TEM:n johdolla vauhditetaan cleantech-alan yritysten kansainvälistymistä ja kaupantekoa uudella Team Finland -toimintamallilla, joka pilotoidaan Kiinassa. Lisäksi toteutetaan uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden kysyntälähtöisiä demonstraatiohankkeita Kiinassa. Rahoituksessa hyödynnetään TEM:n ja UM:n rahoitusinstrumentteja. UM ja TEM luovat pienempiä temaattisia kestävää kehitystä edistäviä kehitysliiketoiminnan pilotointiympäristöjä kansainvälisiin kohdemaihin hyödyntäen muun muassa kehityspoliittisia instrumentteja. Rahoituksessa hyödynnetään TEM:n ja UM:n rahoitusinstrumentteja. TEM ja YM luovat pienempiä temaattisia pilotointiympäristöjä Suomeen hyödyntäen esimerkiksi innovatiiviset kaupungit-ohjelmaa (INKA) ja hiilineutraalit kunnat-ohjelmaa (HINKU) ja vihreän talouden toimintamallia. Rahoituksessa hyödynnetään TEM:n, Tekesin ja YM:n rahoitusinstrumentteja. 6 7

5 4. Cleantech-liiketoiminnan toimintaympäristön kehittämisen toimenpiteet CLEANTECH-LIIKETOIMINNAN KASVUTAVOITTEIDEN toteutuminen edellyttää edunvalvontaa kansainvälisillä foorumeilla, kannustavaa kotimaista toimintaympäristöä ja toimivaa kotimarkkinaa Suomessa. Suomen on pidettävä cleantech-liiketoimintaan liittyvä edunvalvonta prioriteettialueena kaikessa kansainvälisessä vaikuttamisessa, erityisesti EU-komission ja kansainvälisten rahoittajaorganisaatioiden suuntaan. Lisäksi olemassa olevia toimenpideohjelmia ja rahoitusinstrumentteja, kuten kehityspoliittista rahoitusta, on hyödynnettävä cleantechliiketoiminnan edistämiseksi, sillä cleantech-ratkaisuilla voidaan yhdistää kaupallinen liiketoiminta, yhteiskunnalliset kehitysvaikutukset ja ympäristön tilan paraneminen. 3.4 Cleantech Finland Boardin käynnistäminen VALTIOVALTA VOI parhaiten vauhdittaa cleantech-liiketoimintaa yhdistämällä cleantechin kasvua edistävä elinkeinopolitiikka nykyistä enemmän muiden politiikkasektoreiden toimintaan. Keskeisiä politiikkasektoreita ovat mm. innovaatio-, energia-, ilmasto-, ympäristö-, ulko-, liikenne-, rakentamis- ja asuntopolitiikka. Kehittämistoimenpiteissä on huomioitava vahvasti elinkeinoelämän tarpeet sekä elinkeinorakenteen uudistamisen, luonnonvarojen kestävän käytön ja päästöjen vähentämisen tavoitteet. Cleantechin linkittäminen eri politiikkasektoreiden toimintaan on tehtävä hallituksen aloitteesta, pääministerin johtamassa yhteistyöelimessä, jossa valmisteluvastuu on työja elinkeinoministeriöllä. Siinä tulee olla mukana keskeisistä politiikkasektoreista vastaavat ministerit, yritysjohtajia ja tärkeimpien valtionorganisaatioiden johtajia. Yhteistyöelin toimii cleantech-liiketoimintaa edistävän elinkeinopolitiikan kokonaisjohtamista kehittävänä toimielimenä. Sitä ohjaavat valtioneuvoston vuosittain hyväksymät tavoitteet. Uskottava, laajalti eri julkisen ja yksityisen sektoreita kattava toimielin vahvistaa myös kansainvälistä mielikuvaa Suomesta cleantechin edelläkävijänä ja on tuloksekasta markkinointia cleantech-yrityksille kansainvälisesti. VNK käynnistää vuoden 2014 aikana pääministerin johtaman Cleantech Finland Boardin, jonka tehtävä on ohjata valtioneuvoston cleantech-strategian toteuttamista ja asettaa cleantech-alan kehittämiselle vuosittaiset tavoitteet ja toimenpideohjelma. Valmistelutyö tehdään valtioneuvoston virkamiestyönä. Uusien innovatiivisten ratkaisujen markkinoille pääsyn hidasteet tulee poistaa, mikä koskee erityisesti luvitusprosessien sujuvoittamista. Cleantechiin liittyvän sääntelyn on kannustettava yrityksiä kehittämään edistyneitä, ympäristön kannalta parempia ratkaisuja sekä julkisen ja yksityisen sektorin asiakkaita ottamaan näitä ratkaisuja laajamittaisesti käyttöön. Suomi on jo nykyisellään yksi maailman johtavia cleantechin t&k&i-maita, mutta osaamispohjaa ja cleantech-alan houkuttelevuutta tulee vahvistaa entisestään tutkimuksen ja koulutuksen kehittämisen avulla yritysten ja yliopistojen välisenä yhteistyönä. VNK:n koordinoimana huomioidaan cleantechin edistäminen kaikessa kansainvälisessä vaikuttamisessa. Suomen tulee pitää esillä cleantech-liiketoiminnan mahdollisuuksia ja cleantechin vauhdittamiseen liittyviä toimenpiteitä kaikissa kansainvälisen vaikuttamisen linjauksissaan. Erityisen tärkeää on vaikuttaa EU-komission linjauksiin ja EU:n rahoitusohjelmiin, joissa Suomi pyrkii profiloitumaan cleantechin avulla uudistuvan teollisuuspolitiikan käynnistäjänä, cleantech-liiketoiminnan edelläkävijänä ja kehittämishankkeiden koordinoijana TEM:n ja VNK:n tekemän toimenpideohjelman mukaisesti. Muille tärkeille cleantech-liiketoimintaan vaikuttaville kansainvälisille foorumeille, kuten OECD, UNEP, WB, EBRD, EIB ja NMC, NEFCO sekä cleantechin kannalta keskeiset kansainväliset ympäristösopimukset, laaditaan omat vaikuttamistavoitteet vastuuministeriön ja cleantechin strategisen ohjelman yhteistyönä. Valmistelu tehdään valtioneuvoston virkamiestyönä. 8 9

6 Cleantech-hankkeiden lupamenettelyjä sujuvoitetaan osana menettelyjen yleistä sujuvoittamista. Tavoitteena on, että hankkeiden investointipäätökseen tarvittavia lupamenettelyjä voidaan nopeuttaa merkittävästi ja määrää vähentää. YM ja TEM toimivat tässä yhteistyössä. Eri ministeriöt edistävät cleantech-innovaatioita kehittämällä lainsäädäntöä, joka tukee kestävien, vientipotentiaalia omaavien cleantech-innovaatioiden syntyä ja nopeaa markkinoille pääsyä. Erityisen tärkeitä kehittämisalueita ovat energia- ja ilmastopolitiikkaan, ympäristöpolitiikkaan, liikennepolitiikkaan, asumispolitiikkaan ja maatalouspolitiikkaan liittyvä sääntely sekä EU/OECD yhteistyö esim. vientitukiin liittyen. Valmistelu tehdään valtioneuvoston virkamiestyönä. 5. Valtioneuvoston cleantechstrategian toteutumisen seuranta KUKIN HALLINNONALA ottaa huomioon cleantech-strategian tavoitteet ja toimenpiteet toimialavastuun mukaisesti läpäisyperiaatteella. Cleantech-strategian toimenpiteet toteutetaan valtioneuvoston hyväksymien määrärahakehysten ja eduskunnan myöntämien määrärahojen puitteissa. Pääministerin johtama Cleantech Finland Board arvioi cleantech-strategian toteutumista säännöllisesti. Arviointien yhteydessä valtioneuvoston kanslia antaa tarvittaessa suosituksia päätöksen toimeenpanon parantamiseksi. OKM:n johdolla vahvistetaan tulevaisuuden osaamispohjaa kehittämällä cleantech-alan koulutusta ja tutkimusta sekä kannustamalla luomaan Suomeen globaalisti johtava cleantech-korkeakoulujen verkosto. Verkostossa toimivat korkeakoulut fokusoivat koulutustaan ja tutkimustaan omille vahvuusaloilleen ja hyödyntävät synergioita muiden korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa

7 Valtioneuvoston strategia cleantechliiketoiminnan edistämisestä Valtioneuvoston cleantech-strategian tavoitteena on vauhdittaa suomalaisen cleantech-liiketoiminnan kasvua ja perinteisen teollisuuden uusiutumista puhtaan teknologian innovaatioiden avulla. Visiona on, että Suomi on vuonna 2020 cleantech-liiketoiminnan globaali supervalta. Vision saavuttaminen vaatii eri hallinnonalojen pitkäjänteistä yhteistyötä. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Cleantechin strateginen ohjelma Juho Jokinen PL 32, Valtioneuvosto Puh Paino: Edita Prima 5/2014

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA 1. Valtioneuvoston periaatepäätöksen tavoite Valtioneuvoston periaatepäätöksessä

Lisätiedot

CLEANTECH avain. Yhteistoiminta-alueen CLEANTECH raportti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A210 * 2014

CLEANTECH avain. Yhteistoiminta-alueen CLEANTECH raportti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A210 * 2014 CLEANTECH avain Yhteistoiminta-alueen CLEANTECH raportti 1 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A210 * 2014 Sisällysluettelo 1. Tausta ja tarkoitus 3 Etelä-suomen yhteistoiminta-alue: uusimaa, kanta-häme ja päijät-häme

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia SUOMEN BIOTALOUSSTRATEGIA Tiivistelmä Suomi on matkalla kohti vähähiilistä ja resurssitehokasta yhteiskuntaa ja kestävää taloutta. Tämän toteuttamisessa

Lisätiedot

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvoston 5.11.2014 hyväksymä asiakirja Esipuhe Tiivistelmä 1. Globaalin toimintaympäristön

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia Kuvat: s. 4 Shutterstock s. 10 Aarno Torvinen/ YHA kuvapankki s. 13 Pekka Rötkönen/VTT s. 15 Puuinfon kuvapankki s. 22 Pekka Väisänen/MMM Graafinen

Lisätiedot

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvosto

Lisätiedot

Valtioneuvoston metsäpoliittinen. etsäpoliittinen selonteko 2050

Valtioneuvoston metsäpoliittinen. etsäpoliittinen selonteko 2050 Valtioneuvoston metsäpoliittinen etsäpoliittinen selonteko 2050 1 Sisältö Tiivistelmä... 3 1 Johdanto... 4 1.1 Metsäpoliittinen selonteko linjaa pitkän aikavälin metsäpolitiikkaa... 4 1.2 Metsien merkitys

Lisätiedot

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68 Sisällys 1. MUOTOILE SUOMI MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 2. VISIO 2020 JA MUOTOILUN EKOSYSTEEMi 15 3. STRATEGISET TAVOITTEET 21 3.1 Muotoiluymmärrys ja osallistuvuus kansalaisyhteiskunnassa ovat vahvoja.

Lisätiedot

SUOMEN AKATEMIAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2012

SUOMEN AKATEMIAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2012 SUOMEN AKATEMIAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2012 Hyväksytty 2.10.2007 SISÄLLYS YHTEENVETO 1. JOHDANTO 3 2. HAASTEELLINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS 8 4. TOIMINNALLINEN

Lisätiedot

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso Heikki Ailisto (toim.) Martti Mäntylä (toim.) Timo Seppälä (toim.) Jari Collin Marco Halén Jari Juhanko Marko Jurvansuu Raija Koivisto Helena Kortelainen Magnus Simons Anu Tuominen Teuvo Uusitalo Suomi

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009 2012

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009 2012 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009 2012 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 1/2008 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta-

Lisätiedot

2 0 0 7-2 013. Hyvinvoinnin klusteriohjelma

2 0 0 7-2 013. Hyvinvoinnin klusteriohjelma 2 0 0 7-2 013 Hyvinvoinnin klusteriohjelma Hyvinvoinnin klusteriohjelma 2007 2013 Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 Ohjelma-asiakirja Toimitus: Minna Hendolin, Ilkka Vartiainen, Pasi Sorvisto, Marianne Dannbom,

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinohallinnon

Työ- ja elinkeinohallinnon Työ- ja elinkeinohallinnon strategia Suomen kehityspoliittisen ohjelman toteuttamiseksi Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 66/2009 Työ- ja elinkeinohallinnon strategia Suomen kehityspoliittisen

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 Uudenmaan liiton julkaisuja 2013 Valokuvat: Tuula Palaste-Eerola Helsinki 2013 Uudenmaan liitto // Nylands förbund // Uusimaa Regional Council // Helsinki-Uusimaa

Lisätiedot

KOKOOMUKSEN EDUSKUNTARYHMÄN VASTAUKSET HALLITUSNEUVOTTELUJEN TUNNUSTELUVAIHEEN VETÄJÄN JUHA SIPILÄN 28.4.2015 EDUSKUNTARYHMILLE ESITTÄMIIN KYSYMYKSIIN

KOKOOMUKSEN EDUSKUNTARYHMÄN VASTAUKSET HALLITUSNEUVOTTELUJEN TUNNUSTELUVAIHEEN VETÄJÄN JUHA SIPILÄN 28.4.2015 EDUSKUNTARYHMILLE ESITTÄMIIN KYSYMYKSIIN 1 30.4.2015 KOKOOMUKSEN EDUSKUNTARYHMÄN VASTAUKSET HALLITUSNEUVOTTELUJEN TUNNUSTELUVAIHEEN VETÄJÄN JUHA SIPILÄN 28.4.2015 EDUSKUNTARYHMILLE ESITTÄMIIN KYSYMYKSIIN 1. Mitkä ovat mielestänne Suomi vuonna

Lisätiedot

Perusteet: Jyrki Kataisen hallitusohjelma, tavoitepäätös, kaupunkipolitiikan toimenpideohjelma

Perusteet: Jyrki Kataisen hallitusohjelma, tavoitepäätös, kaupunkipolitiikan toimenpideohjelma EHDOTUS 9.12.2013 VALTION JA HELSINGIN SEUDUN VÄLINEN KASVUSOPIMUS 2013-2015 Sopijaosapuolet Tarkoitus Taustaa Tavoitteet Valtio: työ- ja elinkeinoministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, liikenne-

Lisätiedot

Perusteet: Jyrki Kataisen hallitusohjelma, tavoitepäätös, kaupunkipolitiikan toimenpideohjelma

Perusteet: Jyrki Kataisen hallitusohjelma, tavoitepäätös, kaupunkipolitiikan toimenpideohjelma LUONNOS 25.11.2013 klo 13.15 LUONNOS 2.12.2013 klo 10.30 HELSINGIN SEUDUN EHDOTUS VALTION JA HELSINGIN SEUDUN VÄLINEN KASVUSOPIMUS 2013-2015 Sopijaosapuolet Valtio: työ- ja elinkeinoministeriö, opetus-

Lisätiedot

Cleantech Finland ympäristöstä liiketoimintaa

Cleantech Finland ympäristöstä liiketoimintaa Ympäristöohjelma Cleantech Finland ympäristöstä liiketoimintaa Kansallinen toimintaohjelma ympäristöliiketoiminnan kehittämiseksi Ympäristöohjelma Cleantech Finland ympäristöstä liiketoimintaa Kansallinen

Lisätiedot

Ilmastomuutoksen hillinnän, materiaalitehokkuuden ja jätehuollon innovaatioiden rahoitus

Ilmastomuutoksen hillinnän, materiaalitehokkuuden ja jätehuollon innovaatioiden rahoitus YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 2 2011 Ilmastomuutoksen hillinnän, materiaalitehokkuuden ja jätehuollon innovaatioiden rahoitus Marja-Leena Kosola YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 2

Lisätiedot

8 Uudistamme 12 Vaikutamme 16 Verkotamme

8 Uudistamme 12 Vaikutamme 16 Verkotamme Vuosikertomus 2006 Rakennamme huomisen menestyvää Suomea Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on itsenäinen julkisoikeudellinen rahasto, joka edistää yhteiskuntamme hyvinvointia eduskunnan valvonnassa.

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös yhteiskunta- ja yritysvastuusta

Valtioneuvoston periaatepäätös yhteiskunta- ja yritysvastuusta Valtioneuvoston periaatepäätös yhteiskunta- ja yritysvastuusta Johdanto Yhteiskunta- ja yritysvastuu tarkoittaa yritysten, julkisen hallinnon ja muiden yhteisöjen taloudellista, sosiaalista ja ympäristöllistä

Lisätiedot

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 uusimaa-ohjelma visio ja strategia 2040 Strategiset valinnat 2014 2017 Uudenmaan liiton julkaisuja A27 2013 ISBN 978-952-448-375-9 ISSN 1236-679X Ulkoasu: Anni Levonen

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 28.3.2014 Etelä-Savon maakunnan vuoden 2014 rahoitussuunnitelman allekirjoittaminen

Lisätiedot

Talouspoliittiselle ministerivaliokunnalle 24.4.2015. 58 askelta kasvuun Yritystoimintahankkeen loppuraportti

Talouspoliittiselle ministerivaliokunnalle 24.4.2015. 58 askelta kasvuun Yritystoimintahankkeen loppuraportti Talouspoliittiselle ministerivaliokunnalle 24.4.2015 58 askelta kasvuun Yritystoimintahankkeen loppuraportti Sisällys YHTEENVETO... 5 SAATE... 9 A. JOHDANTO... 12 B. HANKKEEN NÄKÖKULMA & RAJAUKSET...

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. - kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun. Matkailun tiekartta 2015-2025

Yhdessä enemmän. - kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun. Matkailun tiekartta 2015-2025 Yhdessä enemmän - kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun Matkailun tiekartta 2015-2025 16.1.2015 Yhdessä enemmän Yhteistyön ja uudistumisen kautta kasvuun Suomen matkailuelinkeino on viime vuosina kasvanut

Lisätiedot

Rucola Plus - rahoitusselvitys

Rucola Plus - rahoitusselvitys Rucola Plus - rahoitusselvitys Tämän selvityksen tavoitteena on löytää rahoituskanavia matkailuyrityksille tai matkailuorganisaatioille, jotka hakevat aktiivisesti kasvua Venäjän markkinoilla. Rahoitusta

Lisätiedot

Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen

Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen Valtion tiede- ja teknologianeuvosto Helsinki 2003 ISBN 951-53-2483-3 ISBN 951-53-2483-1 (PDF) Tiivistelmä Suomen viime vuosien taloudellinen ja yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Itä-Suomi Uusiutuu. Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020. Luonnos 28.10.2011

Itä-Suomi Uusiutuu. Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020. Luonnos 28.10.2011 Itä-Suomi Uusiutuu Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020 Luonnos 28.10.2011 SISÄLTÖ ESIPUHE... 1 1 JOHDANTO... 2 2 ITÄ-SUOMEN NYKYTILA JA ERITYISPIIRTEET... 4 3 TAVOITTEET... 7 3.1. ENERGIANSÄÄSTÖ

Lisätiedot

Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tilinpäätös 2013

Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tilinpäätös 2013 Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tilinpäätös 2013 7.3.2014 Käsittely Tekesin johtokunnassa 7.3.2014 Tekesin johtoryhmässä ja YT-elimessä 24.2.2014 4ILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 2013 1 (66)

Lisätiedot