ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo"

Transkriptio

1 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus AIKA klo 15:00-17:59 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 5 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 6 3 LAUTAKUNTIEN JA MUIDEN TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT SEKÄ VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 4 LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMINEN TILALLE PERKIÖNMÄKI LUONNONSUOJELUALUEEN LAAJENTAMINEN ERÄPYHÄN ALUEELLA 6 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN RAKENNESUUNNITELMA 2040, EHDOTUKSEN HYVÄKSYMINEN 7 OMAVELKAISEN TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN ORIVESI-TALO OY:N LAINALLE 8 AHLMANIN KOULUN SÄÄTIÖN/ORIVEDEN OPISTON JA ORIVEDEN KAUPUNGIN YHTEISTYÖN VALMISTELU / NEUVOTTELURYHMÄN NIMEÄMINEN 9 KASVATUKSEN JA OPETUKSEN OSAAMISEN KEHITTÄMISTOIMINTOJEN SEUDULLINEN KOKOAMINEN - SOPIMUS SEUDULLISESTA OSAAMISEN KEHITTÄMISEN PALVELUSTA 10 POHJOISEN ALUEEN JA ETELÄISEN ALUEEN KASVATUKSEN JA OPETUKSEN JOHTOKUNTIEN YHDISTÄMINEN / HALLINTOSÄÄNNÖN TARKISTAMINEN 11 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN UUDISTUKSEN ETENEMINEN / PIRKANMAAN TUOTTAMISVASTUUALUEEN OHJAUSRYHMÄN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN 12 JÄSENEN VALINTA PIRKANMAAN PELASTUSTOIMEN NEUVOTTELUKUNTAAN TOIMIKAUDEKSI / JÄSENEN VALINTA TOIMIKAUDEKSI KIINTEISTÖ OY ORIVEDEN HOTELLITALON JA REIJO 34

2 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ RIIHIMÄKI OY:N ORIVEDEN KAUPUNGILLE OSOITTAMAT PERUSTEETTOMAT JA AIHEETTOMAT LASKUT 14 ORIVEDEN KAUPUNGIN SELVITYS ANTTI RIIHIMÄEN ARA:LLE / YLIJOHTAJA HANNU ROSSILAHDELLE TOIMITTAMAAN SÄHKÖPOSTIKIRJOITUKSEEN 15 KAUPUNGINVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJIEN VALINTA VUOSIKSI KAUPUNGINHALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN VUOSIKSI ILMOITUSASIAT 39

3 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Viljanen Jussi 15:00-17:59 kaupunginhallituksen puheenjohtaja Järvinen Jussi 15:00-17:59 kaupunginhallituksen varapj. Jokinen Kaarina 15:00-17:59 jäsen Ketola Jussi 15:00-17:59 jäsen Koppanen Matti 15:00-17:59 jäsen Lahtinen Nina 15:00-17:59 jäsen Mäkinen-Aakula Marjo 15:00-17:59 jäsen Nevala Hannu 15:00-17:59 jäsen Palomäki Marita 15:00-17:59 varajäsen Jakara Riitta 15:00-17:59 kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Nieminen Antti 15: :14-17:59 kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja Uotila Kalle 15:00-17:59 kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja POISSA Kahelin Anne jäsen MUU Kuusisto Juha 15:00-17:59 esittelijä Lappi Helena 15:00-17:59 pöytäkirjanpitäjä Lilja Marjatta 15:00-17:59 talousjohtaja Viteli Tarja 15:06-15:26 ympäristöinsinööri Valkama Päivi 15:06-16:03 maankäyttöinsinööri Naumanen Veli-Pekka 16:07-16:18 asumispalvelupäällikkö ALLEKIRJOITUKSET Jussi Viljanen Puheenjohtaja Helena Lappi Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT 1-17 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Orivedellä torstaina kello Nina Lahtinen Marjo Mäkinen-Aakula PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Oriveden kaupungintalo, hallintosihteerin työhuone viraston avoinnaoloajan. Hallintosihteeri Helena Lappi

4 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kaupunginhallitus Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

5 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Kaupunginhallitus Pöytäkirjantarkastajiksi ovat vuorossa Nina Lahtinen ja Marjo Mä ki nen-aaku la. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Nina Lahtinen ja Marjo Mäkinen- Aakula

6 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus LAUTAKUNTIEN JA MUIDEN TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT SEKÄ VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen tietoon saatetaan seuraavat lautakuntien ja muiden toi mi elin ten pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat: 1. Kaupunginjohtaja: - päätöspöytäkirja, yleinen päätös 14/ Ympäristölautakunta: - pöytäkirja Rantayleiskaavatoimikunta: - pöytäkirja Sote-jaosto: - pöytäkirja Talousjohtaja: - päätöspöytäkirjat, henkilöstöpäätökset.t 24/2014 ja 1/2015, ylei set päätökset :t 1-2/2015 sekä hankintapäätös 1/2015 (kokouksessa tehty lisäys). 6. Maankäyttöinsinööri: - päätöspöytäkirjat :t 31-33/ Maankäyttöteknikko: - päätöspöytäkirja 5/2014. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että se ei käytä kun ta lain 51 :n mukaista otto-oikeutta eikä ota käsiteltäväkseen yllä mai nituis sa pöytäkirjoissa ja päätöspöytäkirjoissa päätettyjä asioita. Päätökset ovat täytäntöön pantavissa. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

7 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMINEN TILALLE PERKIÖNMÄKI / /2014 Ympla Oriveden kaupunki omistaa tilan Perkiönmäki , joka sijaitsee lä hel lä Oriveden ja Juupajoen kuntarajaa Savon kylässä. Tilan pinta-ala on 1,74 ha. Tila on tullut kaupungin omistukseen vuonna 2006 Pekka Helinin tes ta men tin perusteella. Testamentissa ei mainita ko. tilaa, mutta tes ta mentin toimeenpanijan tulkinnan mukaan Pekka Helinin tarkoitus on ollut, että ti la tulisi suojelutarkoitukseen käytettäväksi. Viereisellä tilalla Salomäki sijaitseva alue on perustettu luonnonsuojelualueeksi Pir kanmaan ympäristökeskuksen päätöksellä nro PIR-2009-L Kart ta ote alueesta on liitteenä. Alue sijaitsee jyrkähkössä pohjoisrinteessä, jossa kasvaa melko iäkäs kuu sival tai nen metsä. Alueen rauhoitusta suojelualueeksi on tiedusteltu Pir kanmaan elinkeino-, lii ken ne- ja ympäristökeskukselta. Asumis-, maankäyttöja elin kei no toi mi kun ta on käsitellyt asiaa Kunnat voivat hakea omistamilleen alueille yksityismaiden luon non suo je lualu een perustamista. Ympäristöministeriö on päivätyssä kir jeessään esittänyt periaatteet kuntien omistamien metsien suojelusta MET- SO-oh jel man rahoituksen puitteissa. Kunnille voidaan tarvittaessa maksaa osit tais kor vaus ta täydessä metsätalouskäytössä olevasta alueesta puuston käy vän arvon mukaan enintään 50 prosenttia metsätalousarvosta. Kaikki kun tien omistamia kohteita koskevat suojelu- ja korvauspäätökset on toistai sek si hyväksytettävä ympäristöministeriössä. Markku Lehtimäki Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkka ry:stä on tehnyt puus to ar vion tilalle. Sen mukaan puuston tilavuus on 506 m 3 ja alueen metsä ta lous ar vo on euroa. Tällöin valtiolta haettava korvaus on eu roa. Puustoarvio ja tarjous METSO-ohjelmaan ovat liitteenä kokoukseen osal lis tu vil le. Ympäristöinsinöörin ehdotus: Ympäristölautakunta esittää kau pun gin halli tuk sel le, että Oriveden kaupunki hakee luonnonsuojelulain 24 :n mu kaista luonnonsuojelualueen perustamista tilalle Perkiönmäki ja kau pun ki esittää alueen suojelukorvaukseksi euroa eli 50 % met sä talous ar vos ta. Alueelle esitetään seuraavia määräyksiä: 1. Alueella on kielletty: - metsänhakkuu, lahopuiden ja kaatuneiden puiden poistaminen sekä muu kas vien ja kasvienosien ottaminen ja vahingoittaminen marjojen ja sienien poi min taa lukuun ottamatta - ojien kaivaminen sekä kaikenlainen muu maa- ja kallioperän va hin goit tami nen ja sen ainesten ottaminen - selkärankaisten eläinten tappaminen (hirvieläinten metsästystä lukuun ot-

8 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus ta mat ta), pyydystäminen, hätyyttäminen ja pesien vahingoittaminen sekä sel kä ran gat to mien eläinten pyydystäminen keräämistarkoituksessa - rakennusten, rakennelmien, teiden ja polkujen rakentaminen - liikkuminen moottoriajoneuvoilla - kaikenlainen muu toiminta, joka saattaa muuttaa alueen maisemakuvaa tai vai kut taa epäedullisesti kasvillisuuden ja eläimistön säilymiseen. 2. Edellä olevista määräyksistä voidaan poiketa Pirkanmaan elinkeino-, liiken ne- ja ympäristökeskuksen luvalla. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin Puustoarvio ja tarjous METSO-ohjelmaan ovat liitteenä kokoukseen osal listu vil le. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että Oriveden kau pun ki hakee luonnonsuojelulain 24 :n mukaista luonnonsuojelualueen pe rus ta mis ta tilalle Perkiönmäki ja kaupunki esittää alueen suo je lu kor vauk sek si euroa eli 50 % metsätalousarvosta. Alueelle esi te tään seuraavia määräyksiä: 1. Alueella on kielletty: - metsänhakkuu, lahopuiden ja kaatuneiden puiden poistaminen sekä muu kas vien ja kasvienosien ottaminen ja vahingoittaminen marjojen ja sienien poi min taa lukuun ottamatta - ojien kaivaminen sekä kaikenlainen muu maa- ja kallioperän va hin goit tami nen ja sen ainesten ottaminen - selkärankaisten eläinten tappaminen (hirvieläinten metsästystä lukuun otta mat ta), pyydystäminen, hätyyttäminen ja pesien vahingoittaminen sekä sel kä ran gat to mien eläinten pyydystäminen keräämistarkoituksessa - rakennusten, rakennelmien, teiden ja polkujen rakentaminen - liikkuminen moottoriajoneuvoilla - kaikenlainen muu toiminta, joka saattaa muuttaa alueen maisemakuvaa tai vai kut taa epäedullisesti kasvillisuuden ja eläimistön säilymiseen. 2. Edellä olevista määräyksistä voidaan poiketa Pirkanmaan elinkeino-, liiken ne- ja ympäristökeskuksen luvalla. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Merkittiin, että kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja Antti Nieminen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana kello

9 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Merkittiin, että ympäristöinsinööri Tarja Viteli ja maankäyttöinsinööri Päivi Valkama olivat asiantuntijoina paikalla asian käsittelyn aikana

10 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus LUONNONSUOJELUALUEEN LAAJENTAMINEN ERÄPYHÄN ALUEELLA 190/ /2014 Ympla Oriveden kaupunki omistaa Eräpyhän luonnonsuojelualueen, joka sijaitsee tilalla Vainio-Ruokonen Uiherlan kylässä Längelmäveden rannalla. Alue on perustettu luonnonsuojelualueeksi Hämeen lääninhallituksen päätöksellä nro 1381/VI/ ja sen pinta-ala on 14,10 hehtaaria. Luonnonsuojelualueen itäpuolella sijaitseva 11,9 hehtaarin osa tilasta Vainio-Ruokonen ei kuulu luonnonsuojelualueeseen. Siitä 4,8 hehtaarin alueen liittämistä suojelualueeseen on tiedusteltu Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta. Asumis-, maankäyttö- ja elinkeinotoimikunta on käsitellyt asiaa metsäsuunnitelman käsittelyn yhteydessä. Kunnat voivat hakea omistamilleen alueille yksityismaiden luonnonsuojelualueen perustamista. Aiemmin nämä alueet on yleensä perustettu kunnan omalla kustannuksella, ilman erillistä korvausta. Ympäristöministeriö on päivätyssä kirjeessään esittänyt periaatteet kuntien omistamien metsien suojelusta METSO-ohjelman rahoituksen puitteissa. Kunnille voidaan tarvittaessa maksaa osittaiskorvausta puuston käyvän arvon mukaan enintään 50 prosenttia metsätalousarvosta. Virkistyskäytössä olevista kohteista maksettava korvaus on 0-50 prosenttia. Markku Lehtimäki Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkka ry:stä on tehnyt alueelle päivätyn puustoarvion, jonka mukaan puuston tilavuus on yhteensä m 3 ja puuston arvo on euroa. Tällöin valtiolta haettava korvaus on euroa. Puustoarvio ja tarjous METSO-ohjelmaan ovat liitteenä kokoukseen osallistuville. Alueen läpi kulkee tie kahdelle rannassa olevalle loma-asuntotontille. Rantaan on rakennettu laavu ja nuotiopaikka ja rannassa on myös venevalkama. Tien ja rannan välisestä alueesta osa on lehtometsää, jossa kasvaa mm. tervaleppiä, lehtopensaita ym. lehtokasvillisuutta. Muu metsäalue on kuusivaltaista melko vanhaa metsää, maapohjaltaan rehevää OMT-tyypin tuoretta kangasta. Ympäristöinsinöörin ehdotus: Ympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että Oriveden kaupunki hakee luonnonsuojelualueen perustamista liitteenä olevan kartan mukaiselle määräalalle tilasta Vainio-Ruokonen RN:o 6:60 ja kaupunki esittää alueen suojelukorvaukseksi 50 % metsätalousarvosta. Määräalalle voidaan perustaa yksityinen luonnon-suojelualue luonnonsuojelulain 24 :n mukaisesti tai alue voidaan myydä valtiolle. Alueelle esitetään seuraavia määräyksiä:

11 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Alueella on kielletty: - metsänhakkuu, lahopuiden ja kaatuneiden puiden poistaminen sekä muu kasvien ja kasvienosien ottaminen ja vahingoittaminen marjojen ja sienien poimintaa lukuun ottamatta, - ojien kaivaminen sekä kaikenlainen muu maa- ja kallioperän vahingoittaminen ja sen ainesten ottaminen, - selkärankaisten eläinten tappaminen (hirvieläinten metsästystä lukuun ottamatta), pyydystäminen, hätyyttäminen ja pesien vahingoittaminen sekä selkärangattomien eläinten pyydystäminen keräämistarkoituksessa, - rakennusten rakentaminen, - kaikenlainen muu toiminta, joka saattaa muuttaa alueen maisemakuvaa tai vaikuttaa epäedullisesti kasvillisuuden ja eläimistön säilymiseen. 2. Edellä olevien määräysten estämättä alueella on sallittua: - alueella olevan tien ja polkujen kunnossapito, - opastetaulujen asentaminen ja kunnossapito, - olemassa olevan nuotio- ja uimapaikan kunnossapito laavuineen ym. rakenteineen, - tarvikkeiden kuljettaminen moottoriajoneuvolla rannassa oleville nuotiopaikoille olemassa olevaa, karttaan merkittyä polkureittiä pitkin, - metsätöiden yhteydessä kulkeminen moottoriajoneuvoilla kuviolle 293 karttaan suunnilleen merkityltä kohdalta, - huonokuntoisten puiden kaataminen alueelle lahopuuksi, mikäli puut ovat vaarassa kaatua tien, polkujen, pysäköintialueen tai nuotiopaikan päälle. - alueen hoitaminen maanomistajan hyväksymän ja Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen vahvistaman suunnitelman mukaisesti. Hoitotyössä saa käyttää moottoriajoneuvoa. 3. Edellä olevista määräyksistä voidaan poiketa Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen luvalla. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin Kaupunginhallitus Puustoarvio ja tarjous METSO-ohjelmaan ovat liitteenä kokoukseen osal listu vil le. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että Oriveden kau pun ki hakee luonnonsuojelualueen perustamista liitteenä olevan kartan mu kai sel le määräalalle tilasta Vainio-Ruokonen RN:o 6:60 ja kaupunki esit tää alueen suojelukorvaukseksi 50 % metsätalousarvosta. Määräalalle voi daan perustaa yksityinen luonnon-suojelualue luonnonsuojelulain 24 :n mu kai ses ti tai alue voidaan myydä valtiolle. Alueelle esitetään seuraavia

12 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus mää räyk siä: 1. Alueella on kielletty: - metsänhakkuu, lahopuiden ja kaatuneiden puiden poistaminen sekä muu kas vien ja kasvienosien ottaminen ja vahingoittaminen marjojen ja sienien poi min taa lukuun ottamatta, - ojien kaivaminen sekä kaikenlainen muu maa- ja kallioperän va hin goit tami nen ja sen ainesten ottaminen, - selkärankaisten eläinten tappaminen (hirvieläinten metsästystä lukuun otta mat ta), pyydystäminen, hätyyttäminen ja pesien vahingoittaminen sekä sel kä ran gat to mien eläinten pyydystäminen keräämistarkoituksessa, - rakennusten rakentaminen, - kaikenlainen muu toiminta, joka saattaa muuttaa alueen maisemakuvaa tai vai kut taa epäedullisesti kasvillisuuden ja eläimistön säilymiseen. 2. Edellä olevien määräysten estämättä alueella on sallittua: - alueella olevan tien ja polkujen kunnossapito, - opastetaulujen asentaminen ja kunnossapito, - olemassa olevan nuotio- ja uimapaikan kunnossapito laavuineen ym. raken tei neen, - tarvikkeiden kuljettaminen moottoriajoneuvolla rannassa oleville nuo tiopai koil le olemassa olevaa, karttaan merkittyä polkureittiä pitkin, - metsätöiden yhteydessä kulkeminen moottoriajoneuvoilla kuviolle 293 kart taan suunnilleen merkityltä kohdalta, - huonokuntoisten puiden kaataminen alueelle lahopuuksi, mikäli puut ovat vaa ras sa kaatua tien, polkujen, pysäköintialueen tai nuotiopaikan päälle. - alueen hoitaminen maanomistajan hyväksymän ja Pirkanmaan elinkeino-, lii ken ne- ja ympäristökeskuksen vahvistaman suunnitelman mukaisesti. Hoi to työs sä saa käyttää moottoriajoneuvoa. 3. Edellä olevista määräyksistä voidaan poiketa Pirkanmaan elinkeino-, liiken ne- ja ympäristökeskuksen luvalla. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Merkittiin, että ympäristöinsinööri Tarja Viteli ja maankäyttöinsinööri Päivi Valkama olivat asiantuntijoina paikalla asian käsittelyn aikana

13 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN RAKENNESUUNNITELMA 2040, EHDOTUKSEN HYVÄKSYMINEN Kaupunginhallitus "Seutujohtaja Nurminen ja seutusuunnittelupäällikkö Kurunmäki Ehdotus Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelmaksi 2040 ja sen toteut ta mis oh jel mak si on valmistunut. Rakennesuunnitelma on kuntien yh teinen ratkaisu alueen kasvun ja elinvoiman ylläpitämiseksi. Se perustuu kaupun ki seu dun kokonaisetuun ja voimavarojen tasapainoiseen käyttöön. Suun ni tel ma vahvistaa rakennesuunnitelman 2030 tavoitteiden vaikutuksia. Suunnitelma pohjautuu arvioon, jonka mukaan kaupunkiseudulla on asukasta vuonna Kasvu ohjataan täydentämään nykyistä yh dyskun ta ra ken net ta ja vahvistamaan joukkoliikenneväyliä, mikä mahdollistaa liik ku mi sen tapojen uudistamisen. Suunnitelmassa esitetään raideliikenteen seu dul li nen kokonaisuus ja joukkoliikennejärjestelmän kytkemä kes kusverk ko. Kasvuun varaudutaan asunnon rakentamisella. Asumisen mo ni puoli suu teen ja asuinympäristöjen laatuun kiinnitetään huomiota. Noin 70 prosent tia asunnoista sijoittuu alueille, jotka tukeutuvat raitiotiehen ja lähi- tai taa ja ma ju naan. Loput sijoittuvat keskusten välisiin nauhoihin ja alueille, jon ne on järjestettävissä hyvät joukkoliikennepalvelut. Kohtuuhintaiseen asun to tuo tan toon varaudutaan tasapainoisemmin. Seutukeskus sekä alue- ja lähipalvelukeskukset ovat elinvoimaisia asu misen, julkisten ja kaupallisten palveluiden keskittymiä. Ne kytketään toisiinsa hy väl lä joukkoliikenteellä sekä korkeatasoisilla pyöräteillä. Keskukset it sessään ovat miellyttäviä oleskelun ja asioinnin ympäristöjä. Työpaikka-alueista esitetään elinkeinojen uudistumista ja työpaikkojen kasvua tukeva kokonaisratkaisu. Työpaikat osoitetaan keskuksiin, tie to in ten siivi siin osaamiskeskittymiin sekä muihin palvelujen ja teollisuuden alueisiin. Toteutusohjelma tarkentaa asuinalueiden, työpaikka-alueiden, pal ve lu verkon ja liikennejärjestelmän ajoittamista eri vuosikymmeninä. Ra ken ne suunni tel man ja toteuttamisohjelman pohjalta valmistellaan kuntien ja valtion vä li nen MAL(PE)-aiesopimus 2016 alkavalle jaksolle. Kaavoitusjohtajien työryhmä esittää rakennesuunnitelman hyväksymistä kun ta joh ta ja ko kouk sel le ja edelleen seutuhallitukselle. Seutujohtaja Seutusuunnittelupäällikkö Kimmo Kurunmäki on kutsuttu kokoukseen. Kuntajohtajakokous päätti asiasta, kuten esitetään seu tu hal li tuk-

14 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus sel le." Seutuhallitus hyväksyi kokouksessaan Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelmaehdotuksen 2040 ja esittää sen hyväksymistä kunnallishallituksille ja valtuustoille, että hyväksymiskäsittely kunnissa tehdään tammi-helmikuun aikana 2015 ja että hyväksytyn rakennesuunnitelman pohjalta käynnistetään MAL-so pimuk sen valmistelu Oriveden kaupunginhallitus on kokouksessaan antanut kau pun gin lausunnon rakennesuunnitelman 2040 väliraportista. Tällöin kau pun gin hal li tus on pitänyt Oriveden kannalta parempana kahdesta suunni tel ma vaih to eh dos ta (ydinmalli ja nauhamalli) ns.nauhamallia.lisäksi lausun nos sa on korostettu valtatien 9 kehittämisen merkitystä sekä rai de lii kenteen lisäksi myös linja-autoliikennettä. Rakennesuunnitelmassa on varauduttu asukkaan väestönkasvuun vuo teen 2040 mennessä. Tämä kasvu suunnataan seutuhallituksen keväällä 2014 tekemän linjaratkaisun mukaisesti ensin kaupunkirakennetta tiivistäen ja keskuksia vahvistaen ja vasta toissijaisesti harkitusti rakennetta laa jentaen. Orivedellä suunnitelmassa on esitetty lähijunaan tukeutuvina alueina Ori ve den keskusta ja Oriveden aseman alue, joissa kummassakin on va raudut tu 1000 asukkaan laskennalliseen mitoitukseen. Mitoituksesta noin kolman nes on nykyisen väestön ennustettua asumisväljyyden kasvua. Junaliikenteen osalta suunnitelmassa tavoitellaan Oriveden suunnalla taa jama ju na lii ken tees sä vuoteen 2040 mennessä noin 6-7 junaparia / vrk, mikä mer kit si si nykyisen tarjonnan kaksinkertaistumista. Olemassa olevaa maankäyt töön tukeutuen suunnitelmassa esitetään vuoteen 2040 mennessä uusia taa ja ma ju na lii ken teen seisakkeita Vuohenojaan, Hankkioon, Vatialaan ja Ruu ta naan. Rakennesuunnitelman mukaan kasvun ohjaaminen ensi sijassa olemassa ole vaa yhdyskuntarakennetta tiivistäen tukee myös kylien kehittämistä kylien tarjotessa kaupunkimaiselle ympäristölle vaihtoehtoisia asumisen ja työn teon paikkoja. Rakennesuunnitelman toteutusjänne on varsin pitkä, noin 25 vuotta. To teutus ta varten on suunnitelmaan liitetty toteutusohjelma, jossa toimenpiteitä on jäsennetty kolmeen aikajaksoon eri vuosikymmenille. Toteutusohjelmassa valtatien 9 osalta Ruutana-Orivesi -välin ohituskaistat on merkitty toteutettaviksi vuoteen 2020 mennessä, nelikaistaistus välillä Alas jär vi-ruu ta na vuoteen 2030 mennessä ja nelikaistaistus välillä Ruu ta-

15 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus na-ori ve si vuoteen 2040 mennessä. Liitteenä kokoukseen osallistuville Rakennesuunnitelmaehdotus 2040 raport ti ja kartta sekä Oriveden kaupungin antama lausunto ra kenne suun ni tel man väliraportista. Todetaan, että ra ken ne suun ni tel maluon nos ta on esitelty valtuustolle Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää, että valtuusto hyväk syy Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelmaehdotuksen Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Merkittiin, että maankäyttöinsinööri Päivi Valkama oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana

16 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus OMAVELKAISEN TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN ORIVESI-TALO OY:N LAINALLE Kaupunginhallitus Orivesi-talo Oy:n hallitus on päättänyt esittää Oriveden kau pungil le, että se myöntäisi omavelkaisen takauksen yhtiön peruskorjausten rahoit ta mi seen otettavan enintään euron lainan vakuudeksi. Orivesi-talo Oy:n hallituksen mukaan kiinteistössä on toteutettava mm. seuraa via korjaustoimenpiteitä: - katon korjaaminen poistamalla jalkarännit kokonaan, - erkkerien korjaukset, - ilmanvaihdon säätäminen uudelleen vuokralaisten vaihdosten ja käyttö tar koi tus ten muutosten vuoksi sekä ilmastointikonehuoneeseen tehok kaam pien puhaltimien hankinta järjestelmän perusparannuksineen, - ilmanvaihtoon vaikuttavana rakenteiden tiivistys, ikkunoiden vaihto ja pat te ri ver kos ton tasapainotus, - lukitusjärjestelmän uusiminen, opastejärjestelmän uusiminen sekä julki si vun metalliosien maalaukset. (kokouksessa tehty korjaus). Korjaukset on tarkoitus rahoittaa osittain omilla varoilla ja osittain Ori vesi-ta lo Oy:n ottamalla euron lainalla. Rahoituskulut peritään vuoden 2016 alusta lähtien pe rit tä vä nä pääomamenovuokrana. Laina-aika on n. 20 vuotta. Lainakilpailutuksen voittaja selviää kaupunginhallituksen kokoukseen mennes sä, joten ehdotus tehdään vasta kokouksessa. (Valmistelu: asumispalvelupäällikkö V-PN) Kaupunginjohtajan ehdotus: Tehdään kokouksessa. Kaupunginjohtajan kokouksessa tekemä päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää jättää asian pöydälle lisäselvitysten takia. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Merkittiin, että talousjohtaja Marjatta Lilja ja asumispalvelupäällikkö Veli-Pek ka Naumanen olivat asiantuntijoina paikalla asian käsittelyn aikana

17 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Edellisessä kokouksessa käydyn keskustelun perusteella asiaa valmistellaan ja laaditaan lisäselvityksiä kokoukseen mennessä, joten esittelijän ehdotus teh dään kokouksessa. Esittelijän kokouksessa tekemä lisäys: Orivesi-talon korjaushankkeiden kustannusten säästämismahdollisuuksia käy tiin kaupunginhallituksen pyynnöstä uudelleen läpi yhdessä ra ken nut taja kon sul tin ja suunnittelijan kanssa. Keskustelun perusteella todettiin seuraa vaa: Täysin välttämätöntä on erkkereiden uusiminen rakennevaurioihin liittyvien ter veys ris kien poistamiseksi. Samasta syystä ilmanvaihtoon suunnitellut toimen pi teet on tehtävä. Ilmanvaihtoremontin supistamismahdollisuudet ovat vä häi set. Ilmastointikoneiden teho ei riitä tässä tilanteessa tarvittavien il mamää rien tuottamiseen ilman puhaltimien uusimista ja säätöpeltien lisäyksiä. Nä mä toimenpiteet ovat ehdoton minimi korjauksille, mutta lopputulos ei var mas ti tyydyttäisi käyttäjiä. Ikkunoiden vaihtaminen on osa kokonaisuutta, jolla pyritään saamaan koko ra ken nuk sen vaippa tiiviimmäksi sekä ilmanvaihto ja lämpötalous pa rempaan hallintaan. Jos vain osa ikkunoista vaihdetaan, jäljelle jäävien van hojen ikkunoiden pienemmätkin vuodot vesittävät muilla tiivistyksillä ta voitel lut parannukset. Lisäksi loputkin ikkunat jouduttaisiin kuitenkin vaih tamaan myöhemmin kunnon huonontuessa, eikä todellista säästöä synny. Säästövaihtoehtona selvitettiin myös mahdollisuutta vaihtaa vain si sä puo linen ikkunakehys ja tiivistää karmin ja ulkoseinän väli huolellisesti. Lisäksi on asennettava auringonsuojakalvot vanhoihin ikkunoihin. Urakoitsijan ja ik ku na teh taan edustajan haastattelun perusteella tämä vaihtoehto tulisi lähes yh tä kalliiksi kuin ikkunoiden uusiminen, koska ikkunat pitäisi tilata mit tati laus työ nä ja niiden sovitus karmeihin yksilöllisesti karmien li sä tii vis tyk sineen vaatisi paljon tuntityötä. Tätä vaihtoehtoa selvitetään kuitenkin lisää urak ka kil pai lun jälkeen muutostyötarjouspyynnöllä. Päävaihtoehtoina on ikkunoiden vaihtaminen kokonaan tai ikkunoiden vaih ta mat ta jättäminen ja samalla myös muista tiivistysyrityksistä luo pu minen. Vain joidenkin ikkunoiden uusiminen ei ole suositeltavaa. Ikkunoiden vaih ta mi ses ta kokonaan luopuminen toisi tällä perusteella noin euron kustannussäästön. On kuitenkin todennäköistä, että tämä ei tyydyttäisi tilojen käyttäjiä eikä se oli si lämpötalouden kannalta hyvä ratkaisu. Rakenteiden toimivuus ja si sä ilman laatu jäisi täysin ilmanvaihdon toiminnan varaan. Ilmanvaihto ei toi misi kuitenkaan luotettavasti, koska säätöjen automatiikka perustuu pai-

18 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus ne-eroi hin reagointiin ja vuotavat ikkunat sotkevat järjestelmän tarvitseman in for maa tion. IV-koneiden kapasiteetti ei riittäisi ratkaisemaan kesäajan läm pö ti loi hin liittyviä ongelmia ilman ikkunoiden auringonsuojakalvoja. Pat te ri ver kos ton tasapainotuksellakaan ei saada haluttua lopputulosta ilman ik ku noi den vaihtoa. Tasapainotuksen pois jättäminen toisi toki in ves toin teihin euron lisäsäästön, mutta lisäisi energialaskua n %. Jos ikkunoita ei vaihdeta, on odotettavissa, että sisäilman laatu ja ik ku noiden uusiminen nousee vuokralaisten palautteen perusteella uudelleen kä sitel tä väk si. Jos terveyshaittoja ilmenee myöhemmin ja ne voidaan yhdistää puut teel li siin korjauksiin, vastuukysymykset korjausten rajauksista voivat nous ta keskusteluun. Sekin on hyvä muistaa, että vuokralaisten pysyvyyteen vai kut taa vuokran lisäksi myös työskentelyolosuhteet, joten korjausten laimin lyön ti voi vaikuttaa käyttöasteeseen. Erkkereiden korvaaminen suoralla seinällä ja ikkunoilla säästäisi kus tannuk sia vain n eurolla. Muutos vaatisi rakennusluvan ja siirtäisi to teutus ai ka tau lua kaikkein kipeimmin kaivatuille korjauksille. Lisäksi arkkitehti pi ti muutosta epätoivottavana ottaen huomioon talon ulkonäön ja ark ki tehtuu rin aikaisemmin alan ammattilaisilta saaman kiitoksen. Kiinteistöä ostettaessa oli tiedossa, että hissiremontti oli lähitulevaisuudessa edes sä, sillä hissi jätti usein ihmisiä jumiin, eikä varaosia enää ollut saa tavis sa. Pyydetyissä kustannusarvioissa ja eri korjausvaihtoehdoista tehdyssä elin kaa ri ver tai luis sa hissin uusiminen tuli halvemmaksi kuin pe rus kor jaami nen. Kallein vaihtoehto on siirtää korjausta tai uusimista myöhemmäksi ja tehdä tässä vaiheessa vain hissiturvallisuuden edellyttämät korjaukset. Sil loin väliaikaisiin korjauksiin käytetyt rahat menisivät kokonaan hukkaan, sil lä lisäaikaa tilapäisillä korjauksilla voidaan saada korkeintaan 5 vuotta. Säästöjä saataneen kuitenkin jonkin verran urakkaneuvotteluvaiheessa jät tämäl lä pois poliisien erikoisvalmisteiset ikkunat ja käymällä läpi muita pienem piä puroja. Mm. lukituksen saneerausta voidaan keventämällä jät tä mällä osa vähemmän tärkeistä lukoista vaihtamatta. Aiemmin on suun ni tel mista karsittu vuokralaisten toivoma lämmityspistorasiallisten autopaikkojen lisäys ja muut autopaikkojen järjestelyt, syväkeräysjärjestelmä, ilmastoinnin jääh dy tys, osa esteettömyysmuutoksista sekä päiväkodin jättö- ja ha ku liiken teen muutokset. Kustannusten odotetaan jäävän alle kustannusarvion urakoitsijoiden ky syntä ti lan teen vuoksi, eikä hankevarauksia toivon mukaan tarvitse käyttää. Urak ka neu vot te luis sa ja suunnitteluratkaisuissa etsitään aktiivisesti sääs tömah dol li suuk sia. Lainaa nostetaan luonnollisesti vain se määrä, mitä tar vitaan kun kilpailutusten tulokset on saatu. Liikaa nostettu lainaosuus mak setaan takaisin taloudellisen loppuselvityksen jälkeen. Takauspäätös annetaan lai nan enimmäismäärälle, joka ei ole sama kuin lopullinen määrä.

OMAVELKAISEN TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN ORIVESI-TALO OY:N LAINALLE

OMAVELKAISEN TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN ORIVESI-TALO OY:N LAINALLE Kaupunginhallitus 266 10.11.2014 Kaupunginhallitus 284 17.11.2014 Kaupunginhallitus 7 19.01.2015 Kaupunginvaltuusto 4 26.01.2015 OMAVELKAISEN TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN ORIVESI-TALO OY:N LAINALLE Kaupunginhallitus

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 143. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 143. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 143 Kaupunginhallitus AIKA 02.03.2015 klo 15:00-18:40 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 60 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 1 Kunnanhallitus 15.12.2014 AIKA 15.12.2014 klo 16:30-20:55 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 365 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 13.01.2014 klo 17:00-18:54 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588 Kaupunginhallitus AIKA 17.08.2015 klo 15:00-16:03 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 218 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (56) Kaupunginhallitus Aika 25.06.2015 klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 13:30-19:06 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Aika: 27.05.2014 klo 19:00-20:40 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 106 Kokouksen järjestäytyminen 3 107 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 560

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 560 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 560 Kaupunginhallitus 22.09.2014 AIKA 22.09.2014 klo 17:00-19:15 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 229 Maanmyyntitarjous

Lisätiedot

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 03.11.2014 klo 19:00-22:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68. Kaupunginhallitus 16.02.2015. Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47. Kaupunginhallituksen kokoushuone.

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68. Kaupunginhallitus 16.02.2015. Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68 Kaupunginhallitus 16.02.2015 Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 29-46 Allekirjoitukset Jari Larikka

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 Kaupunginvaltuusto 29.09.2014 AIKA 29.09.2014 klo 19:00-20:50 PAIKKA Kaupungintalo, Iso auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus 12.08.2015 AIKA 12.08.2015 kello 18:00-18:55 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 186 Lähetekeskustelun käyminen elinvoimastrategian

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272 Kunnanhallitus 13.04.2015 AIKA 13.04.2015 klo 17:00-19:15 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 130 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:10 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 Kaupunginvaltuusto Aika 18.11.2013 klo 18:00-00:08 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla Tekninen lautakunta 173 24.10.2013 Kaupunginhallitus 427 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 119 14.11.2013 Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 821 Kaupunginhallitus AIKA 08.12.2014 klo 13:00-16:50 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 411 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot