KAINUUN LUONTOMATKAILUN TEEMAOHJELMAN KOORDINOINTIHANKE. Hankesuunnitelma / TT. Tuomo Tahvanainen, Kainuun Etu Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAINUUN LUONTOMATKAILUN TEEMAOHJELMAN KOORDINOINTIHANKE. Hankesuunnitelma 05.03.2008 / TT. Tuomo Tahvanainen, Kainuun Etu Oy"

Transkriptio

1 KAINUUN LUONTOMATKAILUN TEEMAOHJELMAN KOORDINOINTIHANKE Hankesuunnitelma / TT Tuomo Tahvanainen, Kainuun Etu Oy 1

2 Sisällysluettelo: 1 Hankkeen hakija ja hallinnoija Hankkeen taustaa Valtakunnallisen Vilmat -ohjelman tausta Vilmat luontomatkailupilotti Kainuussa Kainuun luontomatkailun teemaohjelman tilanne tänään Kainuun luontomatkailun teemaohjelman koordinointihankkeen tavoitteet Hankkeen liityntä Kainuun maakuntastrategiaan/maakuntaohjelmaan Hankkeen tulokset Yleiset tulokset Numeeriset tulokset Hankkeen aikataulu Toimenpiteet Teemaohjelman yleinen toteutus Kehittämistoimenpiteiden koordinointi Viestintä/tiedottaminen Sidosryhmäyhteistyö Konfliktien estäminen/ratkaisu Teemaohjelmayhteistyö Vaikuttavuuden arviointi ja seuranta Aikataulu ja kustannusarvio Aikataulu Kustannusarvio Riskit Resurssit Henkilöresurssit Muut resurssit; ohjausryhmän kokoonpano

3 1 Hankkeen hakija ja hallinnoija Kainuun Etu Oy, Lönnrotinkatu 1, Kajaani 2 Hankkeen taustaa 2.1 Valtakunnallisen Vilmat -ohjelman tausta Luontomatkailun ja luonnon virkistyskäytön kehittäminen mainittiin Lipposen II hallitusohjelman tavoitteissa, jonka pohjalta Ympäristöministeriön asettama työryhmä laati ehdotuksen luonnon virkistyskäytön ja luontomatkailun kehittämisohjelmaksi (VILMAT-ohjelma, Ympäristöministeriö 2002c). Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen toimintaohjelmasta luonnon virkistyskäytön ja luontomatkailun kehittämiseksi Alun perin valtakunnalliseen VILMAT - ohjelmaan sisältyi 29 toimenpidesuositusta, joilla pyrittiin edistämään luontomatkailua. Myöhemmin Kainuun hallintokokeilun myötä kansalliseen VILMAT -ohjelmaan lisättiin vielä yksi toimenpidesuositus, jonka mukaan "Luontomatkailua ja luonnon virkistyskäyttöä edistetään osana Kainuun hallintokokeilua. Ohjelman kehittämiskohteina ovat erityisesti luonnonsuojelualueiden käyttö virkistys- ja luontomatkailuun, luontomatkailuhankkeiden tuotteistaminen ja Suomen lähialueiden hyödyntäminen luontomatkailussa." Valtioneuvoston iltakoulupäätöksessä Kainuun hallintokokeilun yhteydessä toteutettavista muista toimenpiteistä on kohtana 5 "Matkailun kehittäminen sekä luontomatkailu". Sillä on tahdottu ilmaista, että Kainuu toimisi valtakunnallisen VIL- MAT -ohjelman toteutuksen pilottialueena. Valtioneuvoston periaatepäätös VILMAT -ohjelman pilotoinnista Kainuussa on selkeä suunnan näyttäjä luontomatkailun kehittämiselle Suomessa. Vastuuministeriöt kehittävät luontomatkailua valtioneuvoston iltakoulupäätöksen, pääministeri Lipposen II hallituksen ja pääministeri Vanhasen I ja II hallituksen hallitusohjelman mukaisesti. Vanhasen II-hallituksen ohjelmassa todetaan: `Edistetään matkailu- ja virkistyskäyttöä luonnonsuojelualueilla. Luonnonsuojelualueiden hoito- ja käyttösuunnitelmia uudistetaan vastaamaan lisääntyvän virkistyskäytön tarpeita. 2.2 Vilmat luontomatkailupilotti Kainuussa Kansalliseen VILMAT -ohjelmaan sisältyvät kaksikymmentäyhdeksän alkuperäistä toimenpide-ehdotusta muokattiin kainuulaisiin olosuhteisiin soveltuviksi. Luontomatkailuyrittäjien ja muiden matkailualan toimijoiden tekemät ehdotukset koottiin Kainuun viidellä matkailualueella järjestetyissä tilaisuuksissa. Toimenpideohjelmaa täydennettiin kuntien ja luontomatkailuyritysten kattavalla haastattelulla. Kaikkien alueiden kuulemisen lisäksi neuvoteltiin erikseen viranomaistahojen, Metsähallituksen ja muiden intressiryhmien kanssa. 3

4 Toimenpideohjelman laatiminen aloitettiin vuonna Toimenpideohjelman valmistelun tueksi perustettiin ohjausryhmä, johon kuuluivat Arto Ahokumpu Metsähallituksesta, Pertti Härkönen ja Jouko Saastamoinen Kainuun ympäristökeskuksesta, Juha Määttä ja Keijo Kunnari Kainuun TE-keskuksesta, Helena Aaltonen, Jyrki Haataja ja Pirjo Sirviö Kainuun liitosta sekä Helena Ylisirniö Kainuun Etu Oy:stä. Ohjausryhmän sihteerinä ja raportin kirjoittajana toimi alkuvaiheessa Jyrki Haataja Kainuun liitosta teemaohjelman laatimiseen saatiin Kainuun TE-keskuksen maaseutuosaston rahoitus. Samassa yhteydessä ohjausryhmän kokoonpanoa laajennettiin. Toisen vaiheen ohjausryhmään ovat kuuluneet yrittäjien edustajana Eero Hiljanen Kuusela Safari Oy:stä ja Sirpa Schettler Hotelli Kalevalasta, Hannu Koivusalo Suoparoneista ja Taneli Sutinen Oulujärven jättiläiset ry:stä. Metsähallitusta on edustanut Kerttu Härkönen. Kerttu Härkösen varahenkilönä on toiminut Matti Tapaninen. Kainuun ympäristökeskusta on edustanut Pertti Härkönen. Rahoittajan edustajana ohjausryhmässä on ollut Keijo Kunnari Kainuun TE-keskuksesta. Kuntia on edustanut Alpo Rissanen Suomussalmen kunnasta. Kainuun Etu Oy:ä on edustanut Tuomo Tahvanainen. Hän on toiminut myös ohjausryhmän varapuheenjohtajana. Vapaaehtoisjärjestöjä on edustanut Kainuun luonnonsuojelupiiri ry:ä edustanut puheenjohtaja Kimmo Kumpulainen. Kimmo Kumpulaisen henkilökohtaisina varahenkilöinä ovat toimineet Virpi Juvonen ja Jouni Laaksonen. Jouni Laaksosta on kuultu lisäksi asiantuntijana reittien luokitteluun liittyvissä erityiskysymyksissä. Ohjausryhmän puheenjohtajana on toiminut Helena Aaltonen Kainuun maakunta-kuntayhtymästä. Ohjausryhmän sihteerinä on toiminut Ilmo Juntunen, joka on myös kirjoittanut ohjelmaraportin. 2.3 Kainuun luontomatkailun teemaohjelman tilanne tänään Kainuun maakunta kuntayhtymä on vastannut VILMAT hankkeen kautta luontomatkailun teemaohjelman työstämisestä sekä alueitten kehityshanketarpeiden kirjaamisesta toimenpideohjelmaksi. Teemaohjelma ja toimenpideohjelma on hyväksytty maakuntahallituksen kokouksessa ja samassa yhteydessä Kainuun Etu Oy alueellisena kehitysyhtiönä ja Kainuun matkailun alueellisena vastuuorganisaationa nimettiin teemaohjelman toteutusvaiheen koordinoijaksi. 3 Kainuun luontomatkailun teemaohjelman koordinointihankkeen tavoitteet Kainuun luontomatkailun teemaohjelman koordinointihankkeen tavoitteena on: a. ohjata teemaohjelman yleistä toteutusta teemaohjelmaan kirjattujen Kainuun luontomatkailun vision, strategian sekä yleisten ja laadullisten tavoitteiden toteuttamiseksi suunnitellusti b. koordinoida ja tukea teemaohjelmaan kirjattujen kehityshankkeiden käynnistämistä toimenpideohjelman mukaisesti eri toimijatahojen (vastuuorganisaatiot) kesken siten, että kirjattujen toimenpiteiden päällekkäisyydet ehkäistään ja että teemaohjelmaa toteutetaan kokonaisvaltaisesti koko Kainuun matkailua palvelevana ohjelmana 4

5 c. viestittää teemaohjelman tavoitteista ja tuloksista laajamittaisesti Kainuussa sekä Kainuun ulkopuolella d. toimia läheisessä yhteistyössä eri sidosryhmien, viranomaisten, rahoittajien ja Kainuun matkailun muiden hankkeiden kanssa luontomatkailun teemaohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi. e. teemaohjelmaan sisältyvien hankkeitten toimenpiteitä toteutettaessa ennaltaehkäistä konflikteja tai jo mahdollisesti syntyneessä konfliktitilanteessa sovitella eri intressiryhmien (esim. luontomatkailuyrittäjät/maanomistajat, luonnonkatselutuotteita toteuttavat yrittäjät/metsästäjät, turistit / luonnonsuojelijat) välille syntyviä/syntyneitä erimielisyyksiä f. toimia läheisessä yhteistyössä Kainuussa toimivien muiden teemaohjelmien kanssa. 4 Hankkeen liityntä Kainuun maakuntastrategiaan/maakuntaohjelmaan Kainuun matkailun yleiseen kehittämiseen liittyen luontomatkailun kehittäminen on kirjattu maakuntaohjelmaan korkealla prioriteetilla. Kainuun maakuntaohjelmassa on kirjattu, että matkailun yleinen kehittämistoiminta kohdistetaan kasvuhakuisiin yrityksiin seuraavissa tuoteryhmissä: - Luontomatkailu - Kulttuuri- ja tapahtumamatkailu - Vapaa-ajan matkailu (ml. hyvinvointimatkailu) - Kannuste- ja kokousmatkailu Maakuntaohjelmaan on kirjattu tavoitteeksi, että luonnon tarjoamat puitteet on tuotteistettu ammattimaisesti. Reitistöjä ja niiden ylläpitomalleja kehitetään. Hyvin hoidetut matkailualueiden väliset reitistöt mahdollistavat matkailijoiden vaivattoman liikkumisen Kainuun matkailukeskuksesta toiseen, helpottavat tuotteistusta ja siten tarjoavat matkailijoille monipuolisempia ja yksilöllisempiä matkaohjelmia. Samoin helpotetaan maakunnan ulkopuolella olevien matkailupalvelujen saavutettavuutta. Kainuun matkailun vetovoiman lähteitä ovat luonto ja kalevalaisuus Lisäksi on luontomatkailuun liittyen todettu, että Kainuun luontomatkailun pilottihankkeella edistetään luonnon käyttöä matkailuun ja virkistykseen. Kehittämiskohteina ovat erityisesti luonnonsuojelualueiden käyttö, kalastus- ja riistanhoitomatkailua edistävällä tavalla, luontomatkailupalveluiden kehittäminen, reitistöjen parantaminen ja merkitseminen sekä Suomen lähialueiden hyödyntäminen luontomatkailussa. 5 Hankkeen tulokset 5.1 Yleiset tulokset Kainuun luontomatkailun teemaohjelman koordinointihankkeen tuloksena Kainuun luontomatkailun mahdollisuudet voidaan hyödyntää mahdollisimman hyvin koko Kainuun elinkeinon hyväksi. Varsinaisen luontomatkailun lisäksi luontoon liittyvät mielikuvat toimivat vetovoimatekijänä alueen muulle matkailulle. Teemaohjelman toteuttaminen edesauttaa uuden yritystoiminnan syntymistä alueelle sekä vahvistaa 5

6 jo olemassa olevien luontomatkailuyritysten menestymisen edellytyksiä. Teemaohjelman toteutuksen kautta luontomatkailukohteiden saavutettavuus ja tunnettuus kasvavat nykyisestä. Tämä edesauttaa osaltaan Kainuun matkailun kärkihankkeen, Kainuun kv-matkailumarkkinoinnin koordinointihankkeen, tavoitteiden saavuttamista. 5.2 Numeeriset tulokset Hankkeen numeerisesti mitattavana tuloksena on luontomatkailun teemaohjelmaan kirjattujen 122 toimenpide-ehdotuksen vieminen hankkeiksi tavoitesisältöjen mukaisesti. 6 Hankkeen aikataulu Koordinointihankkeen aikataulu on (36 kk). 7 Toimenpiteet 7.1 Teemaohjelman yleinen toteutus Koordinointihankkeen yleinen tehtävä on toteuttaa luontomatkailun teemaohjelman visiota, strategiaa sekä yleisiä määrällisiä ja laadullisia tavoitteita. 7.2 Kehittämistoimenpiteiden koordinointi Kainuun luontomatkailun teemaohjelman koordinointihanke ohjaa luontomatkailun kehittämistoimenpiteiden toimeenpanoa maakuntaohjelman mukaisesti ja siten, että eri keskustelufoorumien, mm. Kainuun matkailufoorumin linjaukset ja priorisoinnit toteutuisivat eikä toimenpiteiden päällekkäisyyksiä syntyisi. Koordinointihankkeen tehtävänä on organisoida alueellista luontomatkailun kehittämistyötä niin, että yritykset, viranomaiset ja kehittäjätahot voivat kaikki vaikuttaa luontomatkailun kehittämiseen ja että käytettävissä olevat resurssit suunnataan mahdollisimman tehokkaasti valituille painopistealueille. 7.3 Viestintä/tiedottaminen Hankkeen toimenpiteistä tiedotetaan erillisen viestintäsuunnitelman mukaisesti (liite). Viestinnän tavoitteena on hankkeen alussa informoida teemaohjelman sisällöstä, toimenpideohjelmasta sekä menettelytavoista kehityshankeideoiden liikkeelle saamiseksi varsinaisiksi hankkeiksi. Tiedottamiseen liittyy alueellisten informaatiotilaisuuksien toteuttaminen, tapaamiset eri toimijoiden kesken yksittäisesti ja tiedonvaihto muiden hankkeiden kesken. Hankkeen tiedottaminen ja muu viestintä kohdennetaan hankkeen kohderyhmiin niin kotimaassa kuin ulkomailla (Outdoors Finland). Koordinaatiohanke viestittää teemaohjelman tavoitteista ja toteutumisesta rahoittajaviranomaisille, alueen kaavoituksesta vastaaville, alueellisille matkailutoimijoille (Kainuun matkailun Neliapila), kaikille teemaohjelman toimenpideohjelmassa mainituille vastuutahoille sekä muille asiaan liittyville intressiryhmille. 6

7 7.4 Sidosryhmäyhteistyö Teemaohjelma toimii linkkinä hanketoimijoiden/edunsaajien, rahoittajien ja toimintaedellytyksiä luovien ja säilyttävien organisaatioiden välillä. Se luo ja ylläpitää osaltaan yhteydet lainsäätäjiin tavoitteena tarvittavien muutosten saaminen esim. jokamiehen oikeuksiin sekä luonnonsuojelulainsäädäntöön. Koordinointihanke tukee yhteistyötä luontomatkailutoimijoiden, Kainuun kansainvälisen matkailumarkkinoinnin koordinointihankkeen, Barents toimijoiden sekä Yritys-Suomi toimijoiden välillä. Hanke pyrkii vaikuttamaan Kainuun matkailutuotteiden saavutettavuuteen liikenneyhteyksien kehittämisen kautta. Koordinointihanke mahdollistaa omilla toimenpiteillään luontomatkailun teemaohjelman toteutuksen tehokkaasti ja kokonaisvaltaisesti. 7.5 Konfliktien estäminen/ratkaisu Teemaohjelman koordinointihankkeen toimenpideohjelmien hankkeistuksessa analysoidaan suunniteltujen toimenpiteiden vaikutusta eri intressiryhmien näkökannalta. Jo suunnitteluvaiheessa otetaan keskusteluun toimenpiteiden vaikutukset ja pyritään saamaan mahdollisimman hyvin kaikkia eri intressiryhmiä palvelevia ratkaisuja. Mikäli konflikteja syntyy kaikesta huolimatta, koordinointihankkeen tehtävänä on toimia välimiehenä ratkaisujen hakemisessa tilanteiden mukaan. Tässä tehtäväkokonaisuudessa on ratkaisevassa asemassa avoin tiedottaminen eri intressiryhmille hankesuunnittelun ja varsinaisen toteutuksen eri vaiheissa. 7.6 Teemaohjelmayhteistyö Koordinointihankkeen toimenpiteisiin kuuluu myös yhteistyö muiden kolmen teemaohjelman (metsä- ja puutalouden, kylien ja bioenergian teemaohjelmat) kanssa. Uusia teemaohjelmia valmisteltaessa yhteistyötä on tiivistetty niin teemaohjelmien kuin teemaohjelmien ja viranomaisten kesken. Tätä toimintaa jatketaan hankkeiden käynnistymisen jälkeenkin. Käytännön tasolla yhteistyötä on suunniteltu mm. seuraavasti: - yhteinen hankesihteeri maaseutuelinkeinojen teemaohjelman ja esim. luontomatkailun kesken (esim. raportit, tilaisuudet, lehti-ilmoitukset, kilpailutukset). Ostopalvelu toteutetaan perustuen työajan seurantaan. - tiedottaminen teemaohjelmien kesken (tilaisuudet, nettisivut, tiedotteet, teemaseminaarit) - koordinaattoreiden säännölliset kokoontumiset esim. kerran kuussa: aiheina mm. valmisteilla olevat hankkeet, verkostot, teemaohjelmien käytännön yhteistoimet, sidosryhmäyhteistyö (kunnat, eri rahoittajat, kehittämisorganisaatiot) - substanssipuolella teemaohjelmilla yhteisiä asioita mm. tieasiat, tietoliikenne, toimintamallit, koulutukset - teemaohjelmien vaikuttavuuden arviointi: teemaohjelmien toteutuksen jatkuva seuranta 7

8 - teemaohjelmien toimiminen Kainuun maaseuturyhmän ns. työrukkasena: mm. Kainuun maaseutusuunnitelman toteutuminen, maaseuturyhmän linjauksien julkituominen - hankkeiden rahoitusneuvottelut erityisesti kuntarahan suhteen - opintomatkat kotimaassa ja ulkomailla 8 Vaikuttavuuden arviointi ja seuranta Koordinointihanke seuraa tiiviisti teemaohjelmaan sisältyvien toimenpideehdotusten etenemistä hankkeiksi ja myös em. hankkeiden vaikuttavuutta ja yleistä onnistumista. Vaikuttavuutta arvioidaan mm. kohdassa 7.6. mainitun teemaohjelmayhteistyön kautta sekä loppuraportoinnin yhteydessä. Erillistä ulkoista arviointia (asiantuntijapalvelu) ei budjetoida. 9 Aikataulu ja kustannusarvio 9.1 Aikataulu Hankkeen aikataulu on (36 kk) 9.2 Kustannusarvio Hankkeen kokonaiskustannusarvio on koko hankeajalle liitteenä olevan taulukon mukaisesti eri momenteille ja vuosille jaoteltuna. Hankkeen ostopalvelut kilpailutetaan voimassaolevan hankintalain mukaisesti. Hankkeen koordinaattorin ja hankesihteerin käyttöön vuokrataan tarvittavat työvälineet (kannettava tietokone varusteineen ja tehtävän hoitoon tarvittavine sovelluksineen sekä gsm-puhelin tarvittavine varusteineen ja sovelluksineen). Hankkeen hallinnoija osoittaa tehtävän hoitoon tarvittavat toimistotilat osoitteesta Lönnrotinkatu 1, Kajaani. Tilan vuokrakustannukset jyvitetään hankkeelle yhtiön eri hankkeille sovelletun jakoperusteen mukaisesti (pääluvun mukaan). Kopiointikustannukset eritellään käyttäjätunnuksen mukaisesti yhteiseltä kopiokoneelta. 10 Riskit Tarkasteltaessa luontomatkailun teemaohjelman koordinointihankkeen onnistumiseen liittyviä riskejä, nousee esiin muutama seurattava seikka: - huolimatta hyvästä etukäteisvalmistelusta, yhteistyö toimenpideohjelmaan kirjattujen kehityshankkeiden toteutuksesta vastuuorganisaatioiden kanssa ei ole saumatonta - tiedonkulku ei ole aitoa eri toimijoiden välillä - määrällisesti suunnitellut toimenpiteet ovat voimakkaasti painottuneet toimintaedellytysten luomiseen. Yritystoiminnassa pitää tietoisesti pyrkiä hyödyntämään olemassa olevia valmiiksi rakennettuja luontokohteita. 8

9 11 Resurssit 11.1 Henkilöresurssit Hankkeen yhdyshenkilönä Kainuun Etu Oy:ssä toimii toimialapäällikkö Tuomo Tahvanainen. Hankkeeseen palkataan avoimen haun kautta kokoaikainen koordinaattori sekä osa-aikainen hankesihteeri (50 %). Hankesihteeri palkataan yhtiöön kokoaikaisena, josta työajasta myydään hankkeen ulkopuolelle (MTK Kainuu r.y) erikseen sopimalla %. Hankkeen taloushallinnosta Kainuun Etu Oy:ssä vastaa hallinnon assistentti Irmeli Summanen ja kirjanpidon avustavana henkilöä toimii hänen lisäkseen hallinnon sihteeri Kati Moilanen, molemmat osaaikaisesti tuntikirjanpidon mukaan hankkeelle Muut resurssit; ohjausryhmän kokoonpano Ohjausryhmään kutsutaan kattavasti edustajat Kainuun alueelta pitkälti samalla kokoonpanolla kuin VILMAT hankkeen ohjausryhmä aiemmin. Teemaohjelman toimeenpanovaiheessa korostuu yrittäjien osuus. Ohjausryhmään yrittäjien edustajiksi pyritään löytämään sellaiset henkilöt, joilla on mahdollisuus aidosti sitoutua ohjausryhmätyöhön. Ohjausryhmätyössä huomioidaan yrittäjäjäsenien rajoitukset ajankäytön suhteen. Hankkeen virallisena valvojana toimii päärahoittajan nimeämä edustaja. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Kainuun Etu Oy:n nimeämä edustaja, ellei ensimmäisessä ohjausryhmän kokouksessa toisin sovita. Hankkeen koordinaattori toimii ohjausryhmän esittelijänä ja hankesihteeri toimii ohjausryhmän sihteerinä. Ohjausryhmä täydentää jäsenistöään tarpeen mukaan itsenäisesti. Yhteyshenkilö hakemussisältöön liittyen: Kainuun Etu Oy Tuomo Tahvanainen, toimialapäällikkö Mobile

1(42) KAINUUN LUONTOMATKAILUN TEEMAOHJELMA. Kainuun maakunta -kuntayhtymä

1(42) KAINUUN LUONTOMATKAILUN TEEMAOHJELMA. Kainuun maakunta -kuntayhtymä 1(42) KAINUUN LUONTOMATKAILUN TEEMAOHJELMA Kainuun maakunta -kuntayhtymä 2(42) Julkaisu: B:10 Julkaisija: Kainuun maakunta - kuntayhtymä Kauppakatu 1, 87100 Kajaani Puhelin/vaihde 08-615541 Fax. 08-61554260

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä. Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA

Kainuun maakunta -kuntayhtymä. Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA Kainuun maakunta -kuntayhtymä Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA Luontomatkailun kehittäminen maakuntakaavoituksessa Kainuun maakunta kuntayhtymä 2007 B:7 Julkaisija:

Lisätiedot

KAINUUN ETU TOIMINTARAPORTTI 2012

KAINUUN ETU TOIMINTARAPORTTI 2012 KAINUUN ETU TOIMINTARAPORTTI 0 Sisältö. YHTIÖ... SWOT... TALOUS, VERTAILU RAHOITUKSEN VAIKUTTAVUUDESTA... SUHDANNEKEHITYS... SIDOSRYHMÄTYYTYVÄISYYSKYSELY... ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY... HENKILÖSTÖTYYTYVÄISYYSKYSELYN

Lisätiedot

Maaseutuelinkeinojen kehittämisen tiedotus-, koordinaatio- ja aktivointihanke Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu. Hankenumero 12159

Maaseutuelinkeinojen kehittämisen tiedotus-, koordinaatio- ja aktivointihanke Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu. Hankenumero 12159 Maaseutuelinkeinojen kehittämisen tiedotus-, koordinaatio- ja aktivointihanke Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu Hankenumero 12159 Loppuraportti 1.4.2011 31.12.2014 1 Sisällys 1 Toteuttajan nimi 3 2 Hankkeen

Lisätiedot

Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016

Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016 Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016 Sisällysluettelo 1 MAASEUTUVERKOSTO... 3 1.1 Maaseutuverkoston toiminnan tavoitteet... 3 1.2 Toiminnassa näkyvät teemat... 4 1.3 Uuden ohjelmakauden

Lisätiedot

Kolmen Ajan Rannikon kehittämisohjelma II vuosille 2007 2013. Hakemus Leader- toimintaryhmäksi. Maaseudun kehittämisyhdistys RAVAKKA

Kolmen Ajan Rannikon kehittämisohjelma II vuosille 2007 2013. Hakemus Leader- toimintaryhmäksi. Maaseudun kehittämisyhdistys RAVAKKA Kolmen Ajan Rannikon kehittämisohjelma II vuosille 2007 2013 Hakemus Leader- toimintaryhmäksi Maaseudun kehittämisyhdistys RAVAKKA SISÄLLYS 1. LUKIJALLE... 3 2. KEHITTÄMISEN LÄHTÖTILANNE... 4 2.1 Kolmen

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero LAPELY/74/07.04.2010 Käsittelijä Puhelinnumero

Lisätiedot

Khej 19.3.2014 liite numero 4 asia 6 PROJEKTISUUNNITELMA KOUVOLA INNOVATION OY 19.2.2014

Khej 19.3.2014 liite numero 4 asia 6 PROJEKTISUUNNITELMA KOUVOLA INNOVATION OY 19.2.2014 YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMISAVUSTUS KOUVOLAN VETOVOIMAINEN YDINKESKUSTA Hakijan nimi Kouvola Innovation Oy Projektin nimi Kouvolan vetovoimainen ydinkeskusta Y-tunnus 2221859-6 Projektin toteutusaika

Lisätiedot

SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO ja Maaseutuverkostoyksikkö - toimintasuunnitelma 2007 2014

SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO ja Maaseutuverkostoyksikkö - toimintasuunnitelma 2007 2014 SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO ja Maaseutuverkostoyksikkö - toimintasuunnitelma 2007 2014 Joulukuu 2007 1 SISÄLLYSLUETTELO: LÄHTÖKOHDAT...3 1. Maaseutuverkoston taustaa...3 1.1. Suomen maaseudun kehittämisstrategia

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 1.10.2009 Diaarinumero 96/3562/2009 Käsittelijä Pekka Mutanen Puhelinnumero

Lisätiedot

Ohjeessa rahoittajalla tarkoitetaan välittävää toimielintä, jolle kuuluu seuraavat tehtävät:

Ohjeessa rahoittajalla tarkoitetaan välittävää toimielintä, jolle kuuluu seuraavat tehtävät: 3.7.2008 Liite 7 OHJE OHJAUSRYHMISTÄ 1. Johdanto Tämä ohje pyrkii antamaan puitteet yhtenäisille ohjausryhmämenettelyille eri viranomaisten rahoittamissa EAKR ja ESR -hankeissa. Ohje täydentää niitä määräyksiä,

Lisätiedot

MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen. strategia 2014-2020 LIITTEET. Outokaira tuottamhan ry. Outokaira tuottamhan

MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen. strategia 2014-2020 LIITTEET. Outokaira tuottamhan ry. Outokaira tuottamhan MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen strategia 2014-2020 LIITTEET Outokaira tuottamhan ry Outokaira tuottamhan Sisällys KOKO ALUEEN KARTTA TORNION RAJAUSTEN KARTTA OUTOKAIRA TUOTTAMHAN RY:N HALLITUS

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA ORDER PROJEKTI

PROJEKTISUUNNITELMA ORDER PROJEKTI Laadittu pvm Ver 2.0. / 24.06.2009 Mikko Kettunen Tiedoston nimi projektisuunnitelma_order_mk_24062009 Dokumentit tila Rahoitushakemuksen liite: Päivitetty Mikko Kettunen PROJEKTISUUNNITELMA ORDER PROJEKTI

Lisätiedot

NÄKYVÄ SAARISTO. Selvitystyön loppuraportti

NÄKYVÄ SAARISTO. Selvitystyön loppuraportti NÄKYVÄ SAARISTO Selvitystyön loppuraportti Maaliskuu 2013 1 Tausta, menetelmät ja prosessi 1.1 Projektin tausta Turun saaristo on kiinnostava ja vetovoimainen matkailualue ja Saariston rengastien avulla

Lisätiedot

Sisäinen arviointi rahoitetuista hankkeista

Sisäinen arviointi rahoitetuista hankkeista 0 Sisäinen arviointi rahoitetuista hankkeista EAKR:llä, ESR:llä, Kainuun kehittämisrahalla tai kuntayhtymän budjettivaroilla rahoitetut vuonna 2010 käynnissä olleet hankkeet. Kainuun maakunta -kuntayhtymä

Lisätiedot

maaseudun naisten yrittäjyysohjelman koordinointi

maaseudun naisten yrittäjyysohjelman koordinointi POHJALAISET NAISET maaseudun naisten yrittäjyysohjelman koordinointi LOPPURAPORTTI 9/2004-2/2006 ProAgria Oulun Maaseutukeskus / Oulun maa- ja kotitalousnaisten piirikeskus Toimittanut Marja-Leena Juntunen

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON MATKAILUSTRATEGIA 2001-2006

POHJOIS-SAVON MATKAILUSTRATEGIA 2001-2006 POHJOIS-SAVON MATKAILUSTRATEGIA 2001-2006 ALKUSANAT Pohjois-Savon matkailustrategia 2001-2006 on valmistunut. Strategiaa on valmisteltu laajana maakunnallisena yhteistyönä. Valmistelua on ohjannut Pohjois-Savon

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 15.5.2009 Diaarinumero ESLH-2009-04869/Ha-7 Käsittelijä Taina Lommi

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Seutulautakunta 18.12.2014 Kuva: Raahen seutukunta/leena Harju 2 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisältö Sisältö Johdanto....5 Seutulautakunta...

Lisätiedot

Matkailumarkkinoinnin yhteishanke

Matkailumarkkinoinnin yhteishanke Hailuoto-Oulu Matkailumarkkinoinnin yhteishanke Esiselvitys Tero Wallin Tendon Oy 1. LÄHTÖKOHDAT...4 1.1. TYÖN TAVOITTEET...4 1.2. HAILUODON MATKAILUN KEHITTÄMINEN OSANA OULUN SEUDUN JA POHJOIS- POHJANMAAN

Lisätiedot

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen 1 PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi: KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden,

Lisätiedot

Tiivistelmä: 4. Uusien investointien aktivointitoiminnalla (vieraan pääoman sijoittajien haku ulkomailta) nopeutetaan majoituskapasiteetin kasvua.

Tiivistelmä: 4. Uusien investointien aktivointitoiminnalla (vieraan pääoman sijoittajien haku ulkomailta) nopeutetaan majoituskapasiteetin kasvua. Kainuu - maailman suomalaisin maakunta Tiivistelmä: Kainuun matkailustrategia 2011 2020 pohjautuu matkailutoimialan merkittävään asemaan Kainuun koko elinkeinoelämässä. Strategian keskeisimmät osat ovat

Lisätiedot

Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys

Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys LOPPURAPORTTI Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys 1.8.2012-31.1.2013 Sisältö 1. Hankkeen tiedot... 2 2. Yhteenveto hankkeesta... 2 3. Hankkeen tavoitteet... 2 3.1 Yleiset tavoitteet... 2 3.2

Lisätiedot

Sisäinen arviointi vuonna 2012 rahoitetuista hankkeista

Sisäinen arviointi vuonna 2012 rahoitetuista hankkeista 1 Sisäinen arviointi vuonna 2012 rahoitetuista hankkeista EAKR:llä, ESR:llä, Kainuun kehittämisrahalla tai -kuntayhtymän budjettivaroilla rahoitetut vuonna 2012 käynnissä olleet hankkeet. Kainuun liitto

Lisätiedot

KEVÄÄN MERKKEJÄ KEVÄT-hankkeen loppuarviointi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Jyväskylän toimipaikka Raija Lääperi

KEVÄÄN MERKKEJÄ KEVÄT-hankkeen loppuarviointi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Jyväskylän toimipaikka Raija Lääperi KEVÄÄN MERKKEJÄ KEVÄT-hankkeen loppuarviointi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Jyväskylän toimipaikka Raija Lääperi 2 Sisältö 1 KEVÄT-hankkeesta... 4 2 Loppuarvioinnin sisältö... 6 3 Arvioinnin tulokset...

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja 1 Sisältö 1 Johdannoksi...................................... 3 2 Hanketyypit.......................................

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 2011 KOKO LAPPEENRANTA IMATRA SEUTU Lappeenranta Imatra seutu 24.1.2012 Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 KOKO:n toiminnasta laadittiin vuonna 2010 työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen ja maakunnan

Lisätiedot