YHTEISÖN HENKILÖVAHINKOTIETOJA KOSKEVA KATTAVA YLEISKATSAUS (KOTI- JA VAPAA-AJAN TAPATURMAT)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHTEISÖN HENKILÖVAHINKOTIETOJA KOSKEVA KATTAVA YLEISKATSAUS (KOTI- JA VAPAA-AJAN TAPATURMAT)"

Transkriptio

1 YHTEISÖN HENKILÖVAHINKOTIETOJA KOSKEVA KATTAVA YLEISKATSAUS (KOTI- JA VAPAA-AJAN TAPATURMAT) Lopullinen raportti Kuratorium für Schutz und Sicherheit (Itävallan turvallisuuden ja ennaltaehkäisyn tutkimuslaitos) - "Sicher Leben" -instituutti Henkilövahinkojen ehkäisyohjelma - EYVL C 208, IPP/2000/1071 SI

2 Sicher Leben SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 4 HANKKEEN JOHTO HANKEKUMPPANIT JOHDANTO Euroopasta puuttuu kotona ja vapaa-aikana tapahtuvien tapaturmien epidemiologia Tieteelliset perustat ja tavoitteet MENETELMÄT Itävaltalainen "henkilövahinkoja koskeva tietovarasto" prototyyppinä EU:n henkilövahinkoja koskevien tietolähteiden saatavuus- ja hyödynnettävyysanalyysi EU:n henkilövahinkojen tietomalli Mallin rakenne Lähteet ja määritelmät Koeluonteinen tiedonhankinta CVI-ohjelmisto TULOKSET JA TÄRKEIMMÄT HAVAINNOT EU:n ja kansallisten henkilövahinkoja koskevien tietolähteiden saatavuusja hyödynnettävyysanalyysi EU:n henkilövahinkojen tietomalli Rakenne Määritelmät ja tietolähteet

3 EU:n henkilövahinkoja koskeva kattava yleiskatsuas - Error! Style not defined. A. Tapaturmaluokkien suositeltavat määritelmät vakioversio...39 B. Suositeltavat tietolähteet vakioversio...41 C. Tapaturmaluokkien suositeltavat määritelmät minimiversio...43 D. Suositeltavat tietolähteet minimiversio...45 EU-tason analyysi...46 Jäsenvaltioiden välinen vertailuanalyysi...55 Nykytilanne...55 Kehityssuuntaukset...62 PÄÄTELMÄT JA SUOSITUKSET...68 Malli...68 CVI-luvut...69 Täytäntöönpano ja ylläpito...70 LYHENNELUETTELO...72 VIITTEET...74 LIITE 1: JÄSENVALTIOKOHTAISET CVI-TAULUKOT...78 LIITE 2: EU:N JA JÄSENVALTIOIDEN HENKILÖVAHINKOJA KOSKEVIEN TIETOLÄHTEIDEN SAATAVUUS- JA HYÖDYNNETTÄVYYSANALYYSI EU-tason analyysi Jäsenvaltiokohtainen analyysi LIITE 3: CVI-OHJELMISTON KÄYTTÖOHJE

4 Sicher Leben TIIVISTELMÄ TUTKIMUSONGELMA Työ- ja liikennetapaturmiin verrattuna kotona ja vapaa-aikana tapahtuvista tapaturmista (Home and Leisure Accidents, HLA) ei käytännössä ole olemassa minkäänlaisia indikaattoreita Euroopan unionin (EUROSTAT, EUPHIN/HIEMS) eikä muissa kansainvälisissä kansanterveyden tietojärjestelmissä, joita ovat esimerkiksi "Health for All" (WHO) tai "Health 2001" (OECD). Euroopan yhteisö perusti kotona ja vapaa-aikana tapahtuvia tapaturmia (HLA) koskevan yhteisön tietojenvaihtojärjestelmän (EHLASS) yli kymmenen vuotta sitten, ja sen tarkoituksena oli tukea jäsenvaltioita kotona ja vapaa-aikana tapahtuvia tapaturmia koskevassa tiedonkeruussa. EHLASS oli ihanteellinen väline kyseisten tapaturmien indikaattorien luomista varten (sillä se sisältää ainutkertaisia tietoja, joiden avulla voidaan suunnitella erityisiä henkilövahinkojen ehkäisytoimia). EHLASS perustuu kuitenkin edelleenkin vain muutaman sairaalan keräämiin tietoihin kussakin jäsenvaltiossa, ja vasta hiljattain on alettu soveltaa yhteisiä menettelyjä näytetulosten yhdenmukaistamiseksi ja niiden ekstrapoloimiseksi kansallisiin tapaturmalukuihin. Kotona ja vapaa-aikana tapahtuvien tapaturmien indikaattoreita olisi mahdollista luoda myös yleisesti käytettyyn ICD-luokitukseen perustuvien kuolleisuutta ja sairastuvuutta koskevien tietojen pohjalta. Käytännössä kuitenkin ulkoisen syyn koodien niin sanottujen E-koodien riittämätön (kuolleisuus) tai puuttuva (sairastuvuus) käyttö rajoittaa tätä mahdollisuutta. Näin ollen EU:n tasolla ei ole toistaiseksi käytettävissä kotona ja vapaa-aikana tapahtuvien tapaturmien verrannollisia indikaattoreita. Kansallisella tasolla tilanne on hieman erilainen: Joissakin jäsenvaltioissa kotona ja vapaa-aikana tapahtuvien tapaturmien aiheuttamien henkilövahinkojen määrien arvioimisessa on käytetty EHLASS:in tietoja tai olemassa olevia tapaturmien rekisteröintijärjestelmiä. Joissakin jäsenvaltioissa käytetään sellaisia luokitusjärjestelmiä, joiden avulla kotona ja vapaa-aikana tapahtuvat tapaturmat voidaan tunnistaa myös muissa tietolähteissä, esimerkiksi sairaaloiden poistoilmoitus- tai sosiaalivakuutusrekistereissä. 4

5 EU:n henkilövahinkoja koskeva kattava yleiskatsuas - Error! Style not defined. Joissakin jäsenvaltioissa kotona ja vapaa-aikana tapahtuvien tapaturmien määrää mitataan myös säännöllisten kyselytutkimusten avulla. Henkilövahinkoja koskeva kattava yleiskatsaus (Comprehensive View on Injuries, CVI) on laadittu kokoamalla yhteen suurin osa sekä EU:n tasolla että kansallisella tasolla käytettävissä olevista henkilövahinkotiedoista ja yhdistämällä ne EU:n henkilövahinkojen tietomalliin. Kun tietomalliin syötetään todellisia tietoja, sen pitäisi tarjota avainlukuja tahattomien henkilövahinkojen vaikutuksista terveydentilaan ja terveydenhuoltopalvelujen käytöstä näiden vahinkojen yhteydessä. TAVOITE Tutkimuksen päätavoitteet ovat seuraavat: 1. Kehitetään EU:n henkilövahinkotietojen tietomalli (CVI), jonka avulla kotona ja vapaa-aikana tapahtuvia tapaturmia koskevat tiedot voidaan yhdistää yleisiin terveydenhuoltoa koskeviin ja muihin kuin lääketieteellisiin tapaturmia koskeviin tietoihin. CVI perustuu kansainvälisiin kansanterveyden tietojärjestelmiin ja Euroopan unionin jäsenvaltioiden tietolähteisiin. 2. Tarjotaan tähän malliin perustuvia todellisia lukuja tahattomien henkilövahinkojen vaikutuksista terveydentilaan ja terveydenhuoltopalvelujen käytöstä näiden vahinkojen yhteydessä Euroopan unionissa. 3. Toteutetaan tätä mallia koeluonteisena (meta)tietokantana, jonka avulla voidaan päivittää tietoja ja esitellä "tautikohtainen" soveltamistapa, jota voidaan hyödyntää yleisissä kansanterveyden tietojärjestelmissä, kuten EUPHIN/HIEMS-järjestelmissä. MENETELMÄT Tutkimuksen tavoitteisiin pyrittiin neljässä vaiheessa: 1. Erilaiset henkilövahingoista johtuvaa kuolleisuutta ja sairastuvuutta koskevat EU:n ja jäsenvaltioiden tietolähteet, henkilövahinkojen ehkäisyhankkeet (COST, COCOL, SPORTS PHASE I) 1 mukaan luettuina, tarkastettiin ja niille tehtiin meta-analyysi. 1 5

6 Sicher Leben 2. Kehitettiin tapaturmaluokkiin (pääasiassa kotona ja vapaa-aikana tapahtuvat, liikenneja työtapaturmat) ja henkilövahingon seuraukseen (kuolleet, vammautuneet, hoitojaksot, sairauslomat jne.) perustuva henkilövahinkomatriisi Comprehensive View of Injuries (CVI), jota käytetään EU:n henkilövahinkojen tietomallina. Mallin avulla voidaan raportoida kattavasti tahattomia henkilövahinkoja koskevista avainluvuista EU:n tasolla. Yhdistämällä henkilövahingoista johtuvaa sairastuvuutta ja kuolleisuutta sekä terveydenhuoltopalvelujen ja sosiaalivakuutuskorvausten käyttöä koskevat tietolähteet voidaan luoda sekä henkilövahinkojen ilmaantuvuuden että niistä aiheutuvien kustannusten indikaattoreita (sairaalavuorokaudet, sairauslomapäivät, vammautumistapaukset). 3. Hankekumppaneiden (CZ, DK, FR, DE, EL, NL, UK) kanssa pyrittiin yhdistämään sekä kansainvälisten että kansallisten tietolähteiden todelliset henkilövahinkoja koskevat tiedot ja syöttämään ne EU:n CVI-malliin. 4. Ranskalaisten kumppaneiden kanssa kehitimme kokeellisen tietokantasovelluksen (MS-Access), jonka avulla tulosten haku on joustavaa ja tietoja on mahdollista päivittää. AVAINLUVUT Terveydentila (CVI Henkilövahingon seuraus) Suhteellinen ilmaantuvuus (yhtä kuolemaa kohti) Tapaukset Tapaukset :ta asukasta kohti Kotona ja vapaa-aikana tapahtuvien tapaturmien osuus Kuolleet % Vammautuneet % Vuodeosastopotilaat % Poliklinikkapotilaat % Kaikki henkilövahingot % Resurssien käyttö (CVI Vahingon seuraus) Henkilövahinkoja kaikista diagnooseista 2 Frekvenssi (tapauksia tai päiviä) Frekvenssi :ta asukasta kohti Kotona ja vapaa-aikana tapahtuvien tapaturmien osuus Päättyneet hoitojaksot 10 % % (tapauksia) Päättyneet hoitojaksot 10 % % (päiviä) Sairauslomat (tapauksia) 10 % % Sairauslomat (päiviä) 21 % % 2 Sairauslomat: "Sicher Leben" -insitutti,

7 EU:n henkilövahinkoja koskeva kattava yleiskatsuas - Error! Style not defined. Kaavio 1: Kotona ja vapaa-aikana tapahtuvien tapaturmien aiheuttamia henkilövahinkoja koskeva CVI-malli - Terveydentila ja resurssien käyttö tahattomien henkilövahinkojen yhteydessä EU:n 15 jäsenvaltiossa. Perustuu täydellisimpään matriisiin ( ), jossa jäsenvaltioiden määrä vaihtelee solukohtaisesti (yhteensä 208 tietoyksikköä); keskimääräinen ilmaantuvuus on ekstrapoloitu EU:n 373 miljoonan kokonaisväestön tasolla solukohtaisesti. Sairaalavuorokausien osalta tahattomien henkilövahinkojen uhrit käyttävät 10 prosenttia sairaalaresursseista; 74 prosenttia henkilövahingoista aiheutuvista sairaalavuorokausista johtuu kotona ja vapaa-aikana tapahtuvista tapaturmista (urheilu mukaan luettuna). Yli 20 prosenttia kaikista sairauslomapäivistä johtuu tahattomista henkilövahingoista, joista 37 prosenttia aiheutuu kotona ja vapaa-aikana tapahtuvista tapaturmista (urheilutapaturmat mukaan luettuina). Henkilövahingoista johtuvasta vuodeosastohoidosta ja sairauslomista aiheutuvat kustannukset ovat noin 40 miljardia euroa vuodessa (16 miljardia euroa sairaalavuorokausista ja 24 miljardia euroa sairauslomista aiheutuvista menoista). Saatavana on myös jäsenvaltiokohtaisia CVI-taulukoita, mutta niiden tiedot eivät ole yhtä täydellisiä. Jotta lukujen haku ja päivitys olisi joustavaa, jäsenvaltiokohtaisilla tiedoilla ja hakusanastolla täydennetty CVI on saatavana myös sähköisessä muodossa (CVI, MS- Access ). CVI on toteutettu myös ohjelmistona, joka mahdollistaa EU:n henkilövahinkoja koskevien avainlukujen tehokkaan haun ja päivittämisen henkilövahingon tapahtumapaikan, seurauksen ja jäsenvaltion mukaan jaoteltuna. 7

8 Sicher Leben vammautuminen vuodeosastopotilaat poliklinikkapotilaat muu lääkintähoito Kaavio 2: EU15:n henkilövahinkoja koskeva CVI-pyramidikaavio - kerrosten koko osoittaa tahattomien henkilövahinkojen seurausten suhteellisen määrän. Kaavio perustuu täydellisimpään matriisiin ( ), jossa jäsenvaltioiden määrä vaihtelee kussakin kerroksessa. TÄRKEIMMÄT TULOKSET Tutkimuksen neljässä vaiheessa tehdyt tärkeimmät tulokset esitetään tiivistettynä seuraavissa taulukoissa: 1. Tärkeimmät havainnot: yleiskatsaus EU:ssa käytössä olevista henkilövahinkojen indikaattoreista ja tietolähteistä Monet julkiset (esim. WHO, EUROSTAT) ja yksityiset (esim. OECD, BASt) organisaatiot tarjoavat kansainvälisiä terveystietoja henkilövahinkotiedot mukaan luettuina. Tarjottavissa tiedoissa on paljon päällekkäisyyttä, ja keskeisimmät järjestelmät ovat WHO (maksuton) ja OECD (maksullinen). WHO:n ja OECD:n tietoihin sisältyvät seuraavat henkilövahinkojen indikaattorit (absoluuttisina lukuina, ikävakioituina ilmaantuvuuslukuina, ikäryhmittäin ja sukupuolittain): Terveydentila: Kuolleisuus Vammat ja myrkytykset (ICD / ulkoinen syy) * Itsemurha ja tahallinen itsensä vahingoittaminen (ICD / ulkoinen syy) Murha ja tahallinen vahingoittaminen (ICD / ulkoinen syy) Moottoriajoneuvon liikennetapaturmat (ICD / ulkoinen syy tai poliisin tiedot) 8

9 EU:n henkilövahinkoja koskeva kattava yleiskatsuas - Error! Style not defined. Kuolemaan johtaneiden työtapaturmien määrä (sosiaalivakuutustiedot) Sairastuvuus Työtapaturmissa vahingoittuneiden henkilöiden määrä (sosiaalivakuutustiedot) Liikennetapaturmissa vahingoittuneiden henkilöiden määrä (poliisin tiedot) Sairastuvuus kotona tapahtuvissa tapaturmissa (% väestöstä) ** Terveydenhuoltopalvelujen käyttö: Vuodeosastohoidon käyttö Päättyneet hoitojaksot, vammat ja myrkytykset Keskimääräinen sairaalassaoloaika, vammat ja myrkytykset * Myös muita ICD-luokituksen E-koodiryhmiä, esimerkiksi putoamisia, tulipaloja tai myrkytyksiä koskevia kuolleisuustietoja on saatavana WHO:n Mortality Database -tietokannassa. Tämän vuoksi "henkilövahingoista johtuva kuolleisuus" on toistaiseksi yksityiskohtaisimmin tutkittu henkilövahinkojen indikaattori kansainvälisellä tasolla. ** Vain OECD:n Health Data -tietokanta sisältää kotona ja vapaa-aikana tapahtuvien tapaturmien (HLA) indikaattorin. Tietoja on kuitenkin saatavana vain kahdesta EU:n jäsenvaltiosta vuodelta 95, eli Tanskasta (8,5 prosenttia) ja Portugalista (3,5 prosenttia). Työ- ja liikennetapaturmien luokkakohtaisten indikaattoreiden asianmukaisuutta on pohdittava huolellisesti kotona ja vapaa-aikana tapahtuvien tapaturmien indikaattoreiden kehittämisen yhteydessä. Lyhyesti sanottuna EU:ssa ei ole käytännössä minkäänlaisia indikaattoreita kotona ja vapaaaikana tapahtuvia tapaturmia varten. 2. Tärkeimmät tulokset: EU:n tahattomia henkilövahinkoja koskeva tietomalli (CVIraportointimalli ja suositeltavat tietolähteet) Henkilövahinkotietoja käsittelevä työryhmä (AT, DK, GE, FR, GR, NL) kehitti saatavuus- ja hyödynnettävyystutkimuksen tulosten perusteella raportointimallin, joka koskee tahattomia henkilövahinkoja EU:n ja kansallisella tasolla. CVI-malli muodostuu kuudesta itsenäisestä "tapaturmaluokasta" tai sektorista (liikenne, työpaikka, koulu, urheilu, koti ja vapaa-aika, yhteensä tahattomat) ja kuudesta itsenäisestä "henkilövahingon seurauksesta" tai kerroksesta (kuolleet, päättyneet hoitojaksot, poliklinikkapotilaat, sairauslomat, vammautuneet, kaikki henkilövahingot). Mallia voidaan käyttää sekä vakio- että minimiversiona. Kun vakioversion tiedot ovat täydellisiä, se tuottaa 36 avainlukua, joilla mitataan henkilövahingoista johtuvaa kuolleisuutta, henkilövahingoista johtuvaa sairastuvuutta sekä terveydenhuoltopalvelujen käyttöä tahattomien henkilövahinkojen yhteydessä tapaturmaluokittain. Mallia voidaan soveltaa henkilövahinkoja koskevaan raportointiin sekä EU:ssa että jäsenvaltioissa. Mallia suositellaan käytettäväksi erityisesti EHLASS/ISS -raporttien johdannon laatimiseen tällä tavoin EHLASS/ISS-tiedot asetetaan henkilövahinkojen laajaan kontekstiin. Saatavuus- ja hyödynnettävyysanalyysin perusteella määriteltiin myös tapaturmaluokkien "suositeltavat määritelmät" sekä "suositeltavat tietolähteet" erilaisia henkilövahinkojen seurauksia varten. Suositeltavat tietolähteet (vakioversio): CVI:ssä käytettävät kansainväliset tietolähteet asetetaan paremmuusjärjestykseen pääasiassa sen mukaan, miten 9

10 Sicher Leben hyvin niissä käytetty alkuperäinen luokitus soveltuu suositeltaviin määritelmiin. Suositeltavat määritelmät perustuvat pakostakin tietolähteiden alkuperäisiin määritelmiin. Eri tietolähteiden välisten päällekkäisyyksien korjaamiseksi annetaan tietojen mukaan ottamista ja pois jättämistä koskevia perusteita (esimerkiksi tapaturmaluokassa "työpaikka": jätä pois tapaturmat, jotka tapahtuvat matkalla työhön tai työstä kotiin). 3. Tärkeimmät tulokset: henkilövahinkojen kattava yleiskatsaus (CVI) EU:ssa mallin soveltaminen CVI-mallin avulla saadaan paras arvio tahattomien henkilövahinkojen määrästä (15 jäsenvaltion) EU:ssa tapaturmaluokkien (eli henkilövahinkojen ehkäisyn osa-alueiden) ja vahingon seurausten (jotka perustuvat tietolähteeseen ja osoittavat seurauksen vakavuutta) mukaan jaoteltuna seuraavasti: Ilmaantuvuus ( :ta asukasta kohti); laskettu kutakin solua vastaavan jäsenvaltiomäärän painotetun keskiarvon mukaan (Kaavio 3). Absoluuttiset luvut; ilmaantuvuuslukujen keskiarvo on ekstrapoloitu EU:n 373 miljoonan kokonaisväestöön solukohtaisesti (Kaavio 4). Tapaturmaluokkien "liikenne", "työpaikka", "koulu", "urheilu" sekä "koti ja vapaa-aika" suhteellinen osuus kunkin seurauksen ilmaantuvuutta mittaavassa kerroksessa (rivikohtainen prosenttiosuus, luokkien yhteenlaskettu osuus on 100 prosenttia; Kaavio 5) Henkilövahinkojen seurausta mittaavien kerrosten suhteellinen osuus kussakin tapaturmaluokassa (sarakekohtainen prosenttiosuus, luokan "kaikki henkilövahingot" osuus on 100 prosenttia; Kaavio 6) CVI:n käyttöön liittyviä huomautuksia: CVI-mallin erityispiirteenä on, että useimmissa henkilövahinkojen seurauksissa (mallin riveissä tai kerroksissa) yksittäisten tapaturmaluokkien summa ei ole 100 prosenttia, kuten luokassa "yhteensä". Tämä johtuu siitä, että useimmissa tapauksissa kussakin yksittäisessä tapaturmaluokassa sekä luokassa "yhteensä" oli käytettävä erillisiä arvioita. Tämän seurauksena yksittäisten tapaturmaluokkien summa voi toisinaan olla suurempi tai pienempi kuin luokan "yhteensä" summa. Päällekkäisyyksiä esiintyy myös CVI-malliin sisältyvien henkilövahinkojen seurausten välillä: Suurin osa luokkaan "kuolleet" ja kaikki luokkaan "vammautuneet" sisältyvistä tapauksista on sisällytetty myös riville "päättyneet hoitojaksot". "Päättyneet hoitojaksot" ja "poliklinikkapotilaat" sulkevat yleensä toisensa pois, ja niiden summa osoittaa "sairaalahoitoa vaativia henkilövahinkoja", joka on suurin henkilövahinkojen seurausten luokka useimmissa tapaturmaluokissa. Luokan "sairaalahoitoa vaativat henkilövahingot", joka on luokkien "päättyneet hoitojaksot" ja "poliklinikkapotilaat" yhteissumma, pitäisi yleensä olla luokan "kaikki henkilövahingot" alaryhmänä, sillä tähän luokkaan sisältyvät myös sellaiset henkilövahingot, joita hoidetaan sairaalan ulkopuolella, esimerkiksi yleislääkärin vastaanotolla. 10

11 EU:n henkilövahinkoja koskeva kattava yleiskatsuas - Error! Style not defined. Joissakin tapauksissa luokkien "päättyneet hoitojaksot" ja "poliklinikkapotilaat" summa on suurempi kuin luokan "kaikki henkilövahingot" summa. Tämä johtuu jälleen kerran siitä, että kussakin henkilövahinkojen seurausten luokassa sekä luokassa "kaikki henkilövahingot" käytettiin erillisiä arvioita. Tämä tarkoittaa sitä, että kyseisessä tietokannassa ei ole raportoitu kaikista luokkaan "kaikki henkilövahingot" sisältyvistä tapauksista (tämä koskee todennäköisesti poliisien rekisteröimiä liikennetapaturmia). CVI:n tavoitteena on tuottaa avainlukuja, jotka koskevat henkilövahinkojen vaikutuksia terveydentilaan ja terveydenhuoltopalvelujen käyttöä henkilövahinkojen yhteydessä EU:ssa ja jotka perustuvat useisiin suositeltaviin tietolähteisiin ja tietolähteissä käytettyjen tapaturmaluokkien suositeltaviin määritelmiin. Käytännössä näitä suosituksia voidaan tällä hetkellä toteuttaa vain muutamissa EU:n jäsenvaltioissa. Jotta käytettävissä olevista tiedoista saataisiin koottua mahdollisimman täydellinen katsaus, suositellaan, että CVI-taulukossa laskettaisin avainlukuja mieluummin muutaman vuoden ajalta ( ) kuin vain tietyltä vuodelta (ohjelmiston ominaisuus "most complete table" eli "täydellisin taulukko"). Nykyisessä CVI-taulukossa ja CVI-tietokannassa on yhteensä 208 tietoyksikköä kaikista EU:n 15 jäsenvaltiosta; näin ollen jokainen 36:sta saatavana olevasta avainluvusta perustuu keskimäärin kuudesta jäsenvaltiosta kerättyihin tietoyksiköihin. Seuraavien CVI-taulukoiden 36 avainlukua perustuvat yhteensä 208 tietoyksikköön (ja keskimäärin kunkin solun luku perustuu kuuteen tietoyksikköön), jotka on kerätty EU:n 15 jäsenvaltiosta vuosina (ohjelmiston ominaisuus "täydellisin taulukko"): CVI EU15 Henkilövahinkojen määrä ( :ta asukasta kohti) Liikenne Työpaikka Koulu Urheilu Koti ja vapaaaika Yht. tahattomat Kuolleet ,04 0, Vammautuneet Päättyneet hoitojaksot Poliklinikkapotilaat Kaikki henkilövahingot Sairaalassaoloaika (päiviä keskim.) Sairauslomat (tapauksia) Sairauslomat (päiviä keskim.) Kaavio 3: EU15:n CVI-keskiarvot arvio tahattomien henkilövahinkojen ilmaantuvuudesta EU:ssa henkilövahingon seurauksen ja tapaturmaluokan mukaan jaoteltuna. Luvut perustuvat täydellisimpään matriisiin ( ), jossa solukohtainen jäsenvaltioiden määrä vaihtelee; määrät :ta asukasta kohti. Huomautus: koska tietolähteitä on paljon, rivien ja sarakkeiden summa ei ole yleensä 100 prosenttia. Vuodessa keskimäärin ( ), EU:n 15 jäsenvaltion väestöstä 10 prosenttia kärsii henkilövahingon (kaikki henkilövahingot yhteensä). 11

12 Sicher Leben kotona ja vapaa-aikana tapahtuvan tapaturman uhriksi joutuu 7 prosenttia (mukaan luettuina urheilutapaturmat, joiden osuus on 1,7 prosenttia). Vuodeosastolla hoidettavien henkilövahinkojen osuus 1,4 prosenttia. Näistä 0,6 prosenttia johtuu kotona ja vapaa-aikana tapahtuvista tapaturmista (mukaan luettuina urheilutapaturmat: 0,2 prosenttia). Kaikkien vuodeosastolla hoidettavien henkilövahinkojen osuus EU:n 15 jäsenvaltiossa on noin 14 prosenttia, ja henkilövahingoista johtuvan sairastuvuuden osuus on noin 10 prosenttia (tiedot eivät ole näkyvissä). Tahattomista henkilövahingoista johtuvan kuolleisuuden osuus on 36 tapausta :ta asukasta kohti, ja näistä 15 aiheutuu kotona ja vapaa-aikana tapahtuvista tapaturmista (urheilu: 0,3 prosenttia). EU:n 15 jäsenvaltion kokonaiskuolleisuus on noin 700, ja tahattomista henkilövahingoista johtuva suhteellinen kuolleisuus on noin 4,5 prosenttia (tiedot eivät ole näkyvissä). Henkilövahinkojen seurausten luokkia "vammautuneet", "päättyneet hoitojaksot", "poliklinikkapotilaat" ja "kaikki henkilövahingot" pidetään henkilövahinkojen ilmaantuvuuden indikaattoreina, kun taas luokkia "sairaalavuorokaudet" ja "sairauslomapäivät" pidetään henkilövahingoista aiheutuvien kustannusten taloudellisina indikaattoreina: Keskimääräinen sairaalassaoloaika henkilövahingon jälkeen on 8 päivää, ja koti ja vapaa-ajan tapaturmien osalta 10 päivää (urheilu: 7 päivää). Keskimääräinen henkilövahingoista johtuvan (työstä tai koulusta annettavan) sairausloman pituus on päivää, ja koti ja vapaa-ajan tapaturmista johtuvan sairausloman osalta 24 päivää (myös urheilussa 24 päivää). 12

13 EU:n henkilövahinkoja koskeva kattava yleiskatsuas - Error! Style not defined. CVI EU15 Absoluuttiset luvut (tuhatta) Liikenne Työpaikka Koulu Urheilu Koti ja vapaaaika Kaikki tahattomat Kuolleet ,2 1, Vammautuneet Päättyneet hoitojaksot Poliklinikkapotilaat Kaikki henkilövahingot Sairaalassaoloaika (päiviä) Sairauslomat (tapauksia) Sairauslomat (päiviä) Kaavio 4: EU15:n CVI - absoluuttiset luvut (ekstrapoloituna) arvio tahattomien henkilövahinkojen määrästä EU:ssa tapaturman seurauksen ja tapaturmaluokan mukaan jaoteltuna. Perustuu täydellisimpään matriisiin ( ), jossa solukohtainen jäsenvaltioiden määrä vaihtelee; keskimääräiset ilmaantuvuusluvut on ekstrapoloitu EU:n 373 miljoonan kokonaisväestöön solukohtaisesti (absoluuttiset luvut tuhansia). Absoluuttisina lukuina vuodessa ( ): Yli henkilöä kuolee tapaturman seurauksena. Heistä vähintään kuolee kotona tai vapaa-aikana tapahtuneen tapaturman seurauksena (urheilu mukaan luettuna). Tapaturmaluokkien yhteissumman ja luokan "yhteensä" summan välinen ero osoittaa, miten vaikeaa on erotella eri tapaturmaluokkia ICD-luokitukseen perustuvissa tietolähteissä. Lähes 40 miljoonaa (38,6) henkilöä kärsii tahattoman henkilövahingon EU:n 15 jäsenvaltiossa. kotona tai vapaa-aikana tapahtuvan tapaturman uhriksi joutuu 25 miljoonaa (,6 + 6,3 milj.) henkilöä (urheilutapaturmat mukaan luettuna: 6,3 miljoonaa). vuodeosastolla hoidetaan 5 miljoonaa henkilövahingon kärsinyttä henkilöä (johon käytetään 40 miljoonaa sairaalavuorokautta); näistä vähintään 2,3 miljoonaa kotona tai vapaa-aikana tapahtuvan tapaturman seurauksena (urheilu mukaan luettuna: 0,5 miljoonaa). 13

14 Sicher Leben Henkilövahingosta johtuvan (työstä tai koulusta annettavan) sairausloman pituus on päivää, ja kotona tai vapaa-aikana tapahtuneen tapaturman seurauksena 24 päivää (myös urheilutapaturmissa 24 päivää) Päättyneet hoitojaksot ja sairauslomat ovat tärkeimmät henkilövahingoista aiheutuvien suorien kustannusten indikaattorit. Hyvin varovaisesti arvioituna keskimääräiset kustannukset ovat 400 euroa sairaalavuorokaudelta ja 70 euroa menetetyltä työpäivältä, jolloin 40 miljoonaa sairaalavuorokautta vastaa noin 16:ta miljardia euroa ja 340:tä miljoonaa sairauslomapäivää (laskematta koulusta otettua sairaslomaa) vastaa 24:ää miljardia euroa. CVI EU15 rivikohtainen prosenttiosuus Liikenne Työpaikka Koulu Urheilu Koti ja vapaaaika Luokat yhteensä Kuolleet 41 % 5 % 0 % 1 % 53 % 100 % Vammautuneet 12 % 41 % 1 % 4 % 41 % 100 % Päättyneet 16 % 16 % 2 % 15 % 51 % 100 % hoitojaksot Poliklinikkapotilaat 7 % 14 % 5 % 12 % 62 % 100 % Kaikki henkilövahingot 5 % 14 % 13 % 17 % 51 % 100 % Sairaalassaoloaika 13 % 12 % 1 % 12 % 62 % 100 % (päiviä) Sairauslomat 15 % 49 % 3% 10 % 23 % 100 % (tapauksia) Sairauslomat 18 % 41 % 4 % 11 % 26 % 100 % (päiviä) Kaavio 5: EU15 CVI: rivikohtainen prosenttiosuus - luokkien "liikenne", "työpaikka", "koulu", "urheilu" ja "koti ja vapaa-aika" suhteellinen osuus kussakin seurausta osoittavassa kerroksessa (rivikohtainen osuus, luokkien yhteissumma on 100 prosenttia). Perustuu täydellisimpään matriisiin ( ), jossa solukohtainen jäsenvaltioiden määrä vaihtelee; keskimääräinen rivikohtainen ilmaantuvuus on ekstrapoloitu EU:n 373 miljoonan kokonaisväestöön. Useimmissa EU:n jäsenvaltioissa vastuu henkilövahinkojen ehkäisystä on jakautunut perinteisesti enemmän tai vähemmän riippumattomiin hallinnon alueisiin. Selkeät vastuualueet on määritelty yleensä ainoastaan koulu- ja työtapaturmien sekä toisaalta liikennetapaturmien osalta. Vastuu jäljelle jäävien tahattomien henkilövahinkojen urheilussa sekä kotona ja vapa-aikana tapahtuvia tapaturmia ehkäisystä jakautuu yleensä useille eri hallinnon alueille. Rivikohtaisia prosenttiosuuksia esittävässä CVI-taulukossa tämä vastuualueiden jakautuminen näkyy tahattomien henkilövahinkojen jakautumisena vastaaviin tapaturmaluokkiin: 14

15 EU:n henkilövahinkoja koskeva kattava yleiskatsuas - Error! Style not defined. 73 prosenttia "kaikista henkilövahingoista" EU:n 15 jäsenvaltiossa aiheutuu muista kuin työtapaturmista (ja muista kuin koulutapaturmista), ja ne tapahtuvat kansalaisten yksityiselämän alueella. (Koska koulutapaturmien osuus on tässä todennäköisesti yliarvioitu, "yksityisten" henkilövahinkojen osuus voi olla jopa yli 73 prosenttia.) Useimmissa EU:n sosiaalivakuutusjärjestelmissä kuntoutus- ja työkyvyttömyyskorvausta ei makseta muista kuin työtapaturman aiheuttamista henkilövahingoista. CVI:n mukaan tämä pitää paikkansa ainakin 59 prosentin osalta niistä luokkaan "kaikki henkilövahingot" sisältyvistä henkilöistä, jotka ovat vammautuneet pysyvästi. "Yksityisten" henkilövahinkojen osuus päättyneistä hoitojaksoista on 82 prosenttia. Liikennetapaturmien osuus vaihtelee CVI:ssä 5 prosentista (kaikki henkilövahingot) 42 prosenttiin (kuolleet), mikä osoittaa selvästi liikennetapaturmista johtuvaa korkeaa kuolleisuutta. Kotona, vapaa-aikana ja urheilussa tapahtuvien henkilövahinkojen osuus vaihtelee CVI:ssä 33 prosentista (sairauslomat) 81 prosenttiin (kaikki henkilövahingot). CVI EU15 - sarakekohtaiset prosenttiosuudet Liikenne Työpaikka Koulu Urheilu Koti ja Yhteensä vapaaaika Kuolleet 2,1 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,3 % Vammatutuneet 4 % 5 % 0 % 0 % 1 % 1 % Päättyneet 28 % 10 % 2 % 8 % 9 % 13 % hoitojaksot Poliklinikkapotilaat 86 % 65 % 24 % 46 % 76 % 58 % Muu lääkintähoito -20 % 20 % 74 % 45 % 14 % 27 % Kaikki 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % henkilövahingot Kaavio 6: EU15:n CVI: sarakekohtainen prosenttiosuus - henkilövahingon seurauksen suhteellinen osuus kussakin tapaturmaluokassa (sarakekohtainen osuus, luokan "kaikki henkilövahingot" osuus on 100 prosenttia; koska henkilövahinkojen seurauksia koskevat tiedot on kerätty erillisistä tietokannoista, seurausten summa voi olla yli 100 prosenttia). Perustuu täydellisimpään matriisiin ( ), jossa solukohtainen jäsenvaltioiden määrä vaihtelee; keskimääräinen ilmaantuvuus on ekstrapoloitu EU:n 373 miljoonan kokonaisväestöön solukohtaisesti (absoluuttiset luvut tuhansia). Sarakekohtaisia osuuksia osoittava CVI-taulukko vastaa henkilövahinkopyramidia; siinä esitetään määrällisesti tapaturmien erilaisten seurausten suhteellinen osuus tapaturmaluokittain: 15

16 Sicher Leben Tilastollisesti EU:n 15 jäsenvaltiossa yhtä tapaturmaista kuolemaa kohti tapahtuu 333 muuta tahatonta henkilövahinkoa (kuolleiden osuus 0,3 %): 3 vammautumista, 43 vuodeosastolla hoidettavaa henkilövahinkoa, 3 ensiavussa hoidettavaa ja 90 muuta henkilövahinkoa. Noin 70 prosenttia kaikista tahattomista henkilövahingoista (luokassa "yhteensä") hoidetaan sairaaloissa, ja 13 prosenttia vahingon kärsineistä henkilöistä on hoidettava vuodeosastolla. Kiinnostavaa kyllä, sairaalahoitoa vaativien liikennetapaturmien määrä ylittää (poliisin rekisteröimien) kaikkien henkilövahinkojen määrän 14 prosentilla. Tämä ylitys merkitsee sitä, että virallisesti rekisteröityjä liikennetapaturmia on ilmoitettu vähemmän kuin sairaaloiden kirjaamia liikennetapaturmien aiheuttamia henkilövahinkoja. Liikennetapaturmien seuraukset ovat keskimääräistä vakavampia, sillä niiden aiheuttamista henkilövahingoista johtuvan kuolleisuuden (2,1 prosenttia) ja vuodeosastolla hoidettavien henkilövahinkojen osuus (28 prosenttia) on suurin kaikista luokista. Henkilövahingosta johtuvan vammautumisen osuus on suurin työtapaturmissa (5 prosenttia kaikista työtapaturmista) ja liikennetapaturmissa (4 prosenttia). Työtapaturmien määrä saattaa kuitenkin olla yliarvioitu, sillä muista kuin työtapaturmien aiheuttamista henkilövahingoista on vain vähän tietoa saatavana (tämä johtuu aiemmin etuoikeutetussa asemassa olleista työtapaturmien korvausjärjestelmistä). Tärkeimmät kehityssuuntaukset EU:n 15 jäsenvaltiossa vuosina : CVI:n tiedonkeruumenetelmällä ei pystytty hankkimaan aiempia tietoja kehityssuuntauksia koskevaa analyysiä varten. Näin ollen jäljempänä esitettävät henkilövahingoista johtuvan kuolleisuuden ja sairastuvuuden kehityssuuntauksia koskevat tiedot hankittiin WHO:n HFA-tietojärjestelmästä (http://www.who.dk/hfadb): EU:n 15 jäsenvaltiossa keskimääräinen kuolleisuus ( :ta asukasta kohti) on laskenut sekä tahallisten että tahattomien henkilövahinkojen osalta. Kuolleisuus on laskenut vähiten muissa kuin liikennetapaturmissa ja kotona ja vapaa-aikana tapahtuvissa tapaturmissa. Kehityssuuntaus on kuitenkin saattanut muuttua vuosikymmenen loppuun mennessä. 16

17 EU:n henkilövahinkoja koskeva kattava yleiskatsuas - Error! Style not defined. Kaikissa EU:n 15 jäsenvaltioissa tahattomista henkilövahingoista johtuvat kuolleisuusluvut osoittavat selvää laskua. Lukujen välillä on suuria eroja, mutta kehityslinjat näyttäisivät olevan samansuuntaisia (vuonna 90 vaihteluväli oli ja vuonna 2000 se oli 20 45). EU:n 15 jäsenvaltion henkilövahingoista johtuvan sairastuvuuden (vuodeosastolla hoidettavien henkilövahinkojen prosenttiosuus kaikesta vuodeosastohoidosta) keskimääräinen osuus on ollut koko vuosikymmenen ajan noin 10 prosenttia (vain Itävallassa on nähtävissä selvää laskua). Huomattavan suuret erot jäsenvaltioiden välillä kuvastavat myös terveydenhuoltojärjestelmien välisiä eroja (vuonna 98 vaihteluväli oli 6 12 prosenttia). Liikennetapaturmissa vahingoittuneiden henkilöiden määrät vaihtelevat suuresti jäsenvaltioiden välillä (vuonna 99 vaihteluväli oli henkilöä :ta asukasta kohti), ja tämä osoittaa, että rekisteröintimenetelmissä on järjestelmällisiä eroja. Useimmissa jäsenvaltioissa liikennetapaturmien määrää voitaisiin vähentää, mikä näkyy jossakin määrin myös EU:n keskiarvossa. Työtapaturmissa vahingoittuneiden henkilöiden määrissä on vielä suurempia eroja jäsenvaltioiden välillä kuin liikennetapaturmissa vahingoittuneiden määrissä (vuonna 99 työtapaturmien vaihteluväli oli tapaturmaa :ta asukasta kohti). Tämäkin osoittaa rekisteröintimenetelmien välisiä järjestelmällisiä eroja. Useimmissa jäsenvaltioissa työtapaturmien määrää voitaisiin vähentää, mikä näkyy jossakin määrin myös EU:n keskiarvossa. 17

18 Sicher Leben PÄÄTELMÄT JA SUOSITUKSET Yhteisön henkilövahinkotietoja koskevassa kattavassa yleiskatsauksessa (CVI) erillisissä lähteissä olevat yleiset terveydenhuoltoa koskevat tiedot ja erityisesti henkilövahinkoja koskevat tiedot vakioidaan ja yhdistetään toisiinsa. Tämän tietovarasto-tyyppisen lähestymistavan suurimpia etuja ovat: CVI-malli lisää sisältämiensä tietolähteiden arvoa, sillä sen avulla on helpompi saada tietoja eri tapaturmaluokista henkilövahinkojen seurantaa ja ehkäisyä varten. Tuomalla esiin eri tietolähteiden laajuuteen ja määritelmiin liittyviä eroja CVI antaa myös jonkinlaisen aavistuksen siitä, missä määrin tietyissä rekistereissä (esimerkiksi liikennetapaturmia koskevissa rekistereissä) henkilövahinkojen määrä ilmoitetaan liian suureksi tai liian pieneksi. CVI-malli antaa parhaaseen arvioon perustuvia avainlukuja tahattomien henkilövahinkojen määrästä EU:ssa tapaturmaluokan, eli tapaturman tapahtumapaikan, ja vahingon vakavuutta mittaavan henkilövahingon seurauksen mukaan jaoteltuna. CVI-mallia voidaan helposti laajentaa sekä maantieteellisesti (uusiin jäsenvaltioihin) että tutkimusalan osalta (lisäämällä siihen tahallisia henkilövahinkoja koskevia luokkia). CVI:n parhaat arviot perustuvat nykyisin noin 200 tietoyksikköön, joista on laskettu keskiarvo useiden vuosien jaksolta ja jotka on ekstrapoloitu EU:n 15 jäsenvaltion väestöön. Kun otetaan huomioon, että CVI:hin mahtuu enimmillään 540 tietoyksikköä (6 tapaturmaluokkaa, 6 henkilövahingon seurausta, 15 jäsenvaltiota) voidaan nähdä, miten vaikea on saada henkilövahinkoja koskevia tietoja muusta kuin ICD-luokituksen mukaisesta kuolleisuudesta (E-koodi), vuodeosastohoitoa vaativista henkilövahingoista (N-koodi) ja henkilövahinkojen ilmaantuvuudesta liikenteessä ja työpaikalla. EU:n tasolla tehtävien CVI-arvioiden uskottavuutta ja luotettavuutta pidetään kuitenkin riittävänä tahattomia henkilövahinkoja koskevaa kansanterveydellistä yleiskatsausta varten. Tarkemmassa epidemiologisessa tai alakohtaisessa analyysissä on otettava huomioon vastaavat yksittäiset tietolähteet ja tietojärjestelmät, jotka mainitaan CVI:n hakusanastossa (esim. EHLASS/ISS kotona ja vapaa-aikana, IRTAD liikenteessä ja ESAW työpaikalla tapahtuvia henkilövahinkoja varten). 18

19 EU:n henkilövahinkoja koskeva kattava yleiskatsuas - Error! Style not defined. Yksi CVI:n tiedonhankinnassa havaituista suurimmista puutteista oli E-koodien puuttuminen (vammojen ja myrkytysten ulkoiset syyt) sairaaloiden poistoilmoituksissa. Poistoilmoituksia kerätään rutiininomaisesti ja vertailukelpoisesti useimmissa EU:n jäsenvaltioissa, ja niitä myös kootaan rutiininomaisesti yhteen kansainvälisellä tasolla (WHO, EUPHIN/HIEMS, OECD). Toiseksi myös kotona ja vapaa-aikana tapahtuvien henkilövahinkojen ilmaantuvuuden (väestössä) järjestelmällinen arviointi on puutteellista. Kun tämä ongelma saadaan lähitulevaisuudessa ratkaistua, korjataan samalla suurehko CVI:ssä oleva puute. Yleensäkin kattavien ensiapuhoitoon perustuvien rekisteröintijärjestelmien (joissa olisi erityiset osa-alueet tapaturmia ja muita onnettomuuksia varten) puuttuminen useimmista EU:n jäsenvaltioista on esteenä helpommin toteutettavalle henkilövahinkoja koskevalle raportoinnille EU:n tasolla. Terveydenhuoltojärjestelmien eroista johtuva systemaattinen virhe tulee todennäköisesti säilymään jatkossakin, ja tämä heikentää kansallisten ISS-järjestelmään perustuvien kotona ja vapaa-aikana tapahtuvia tapaturmia koskevien lukujen (prosenttiosuus väestöstä, jota on hoidettu sairaaloissa kotona ja vapaa-aikana tapahtuneiden tapaturmien vuoksi, urheilutapaturmat mukaan luettuina) luotettavuutta. ISS-järjestelmän vertailukelpoisuuden parantamiseksi olisi välttämätöntä ottaa ISStietoja varten käyttöön sellainen vahingon vakavuutta mittaava indikaattori, johon kansallisten terveydenhuoltojärjestelmien väliset järjestelmälliset erot eivät vaikuta. Se, että tapahtumapaikan mukaan jaoteltujen terveydenhuoltoon liittyvien henkilövahinkotietojen hankkiminen on hankalaa, osoittaa, että EU:n terveydenhuoltoa ja henkilövahinkoja koskevissa tiedoissa on vielä paljon varaa ja myös tarvetta yhdenmukaistamiseen. CVI-mallia voidaan kuitenkin käyttää EU:n tasolla tahattomia henkilövahinkoja koskevien avainlukujen kattavaan raportointiin. Henkilövahingoista johtuvaa sairastuvuutta ja kuolleisuutta sekä terveydenhuoltopalvelujen ja sosiaalivakuutuskorvausten käyttöä koskevia tietolähteitä yhdistämällä voidaan luoda indikaattoreita, joilla mitataan sekä henkilövahinkojen ilmaantuvuutta että henkilövahingoista aiheutuvia kustannuksia (sairaalavuorokaudet, sairauslomapäivät, vammautumistapaukset).

20 Sicher Leben CVI-mallia suositellaan käytettäväksi johdantokappaleena kansallisissa EHLASS/ISSraporteissa, jotta nämä voidaan myöhemmin koota yhteen EU:n tasolla. Silloin, kun verrataan keskenään yksittäisiä jäsenvaltiota, on tulosten tulkinnassa käytettävä apuna hakusanastoa! Terveydenhuoltojärjestelmien eroista johtuva systemaattinen virhe heikentää kansallisten ISS-järjestelmään perustuvien kotona ja vapaa-aikana tapahtuvia tapaturmia koskevien lukujen (prosenttiosuus väestöstä, jota on hoidettu sairaaloissa kotona ja vapaa-aikana tapahtuneiden tapaturmien vuoksi, urheilutapaturmat mukaan luettuina) vertailukelpoisuutta. ISS-järjestelmän vertailukelpoisuuden parantamiseksi olisi välttämätöntä ottaa ISS-tietoja varten käyttöön sellainen vahingon vakavuutta mittaava indikaattori, johon kansallisten terveydenhuoltojärjestelmien väliset järjestelmälliset erot eivät vaikuta. Suositukset Yleisin suositus vaikka todennäköisesti sitä ei kovin pian noudatetakaan on ensiaputietoihin perustuvan yleisen rekisteröintijärjestelmän perustaminen EU:n jäsenvaltioissa. Tällainen rekisteröintijärjestelmä voisi koostua yleisestä osasta sekä erityisistä osa-alueista tapaturmia ja muita onnettomuuksia varten. Ensiaputietoihin perustuvana rekisteröintijärjestelmänä toimivassa ISS-järjestelmässä terveydenhuoltojärjestelmien eroista johtuvaa systemaattista virhettä voitaisiin korjata ottamalla käyttöön sellainen vahingon vakavuutta mittaava indikaattori, johon kansallisten terveydenhuoltojärjestelmien väliset järjestelmälliset erot eivät vaikuta. Toistaiseksi CVI-mallia johon on syötetty tietoja eri lähteistä suositellaan käytettäväksi johdantokappaleena kansallisissa EHLASS/ISS-raporteissa, jotta ne voidaan koota myöhemmin yhteen EU:n tasolla. Kun verrataan keskenään yksittäisiä jäsenvaltiota, tulosten tulkinnassa on käytettävä apuna hakusanastoa! 20

NEUVOSTON PÄÄTÖS sakon määräämisestä Espanjalle alijäämätietojen väärentämisestä Valencian itsehallintoalueella

NEUVOSTON PÄÄTÖS sakon määräämisestä Espanjalle alijäämätietojen väärentämisestä Valencian itsehallintoalueella EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.5.2015 COM(2015) 209 final Embargo vista Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS sakon määräämisestä Espanjalle alijäämätietojen väärentämisestä Valencian itsehallintoalueella FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

NÄYTÖN ARVIOINTI: SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS JA META-ANALYYSI. EHL Starck Susanna & EHL Palo Katri Vaasan kaupunki 22.9.

NÄYTÖN ARVIOINTI: SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS JA META-ANALYYSI. EHL Starck Susanna & EHL Palo Katri Vaasan kaupunki 22.9. NÄYTÖN ARVIOINTI: SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS JA META-ANALYYSI EHL Starck Susanna & EHL Palo Katri Vaasan kaupunki 22.9.2016 Näytön arvioinnista Monissa yksittäisissä tieteellisissä tutkimuksissa

Lisätiedot

EU:n liikenneturvallisuusohjelma tuottaa hyviä tuloksia tavoite 25 000 ihmishengen säästämisestä Euroopan teillä voidaan saavuttaa vuonna 2010

EU:n liikenneturvallisuusohjelma tuottaa hyviä tuloksia tavoite 25 000 ihmishengen säästämisestä Euroopan teillä voidaan saavuttaa vuonna 2010 IP/07/584 Bryssel, 27 april 2007 EU:n liikenneturvallisuusohjelma tuottaa hyviä tuloksia tavoite 25 000 ihmishengen säästämisestä Euroopan teillä voidaan saavuttaa vuonna 2010 Euroopan komissio käynnisti

Lisätiedot

Liekkivammatilanne Suomessa sekä vammojen sairaalahoitokustannukset

Liekkivammatilanne Suomessa sekä vammojen sairaalahoitokustannukset Liekkivammatilanne Suomessa sekä vammojen sairaalahoitokustannukset Haikonen Kari, Lillsunde Pirjo 27.8.2013, Hanasaaren kulttuurikeskus, Espoo 27.8.2013 Kari Haikonen 1 Tutkimuksen lähtökohdat Tutkimus

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) 12394/2/01 REV 2 ADD 1 DENLEG 46 CODEC 960 Asia: Neuvoston 3. joulukuuta 2001 vahvistama yhteinen

Lisätiedot

Lähentyminen Yhteisestä käytännöstä usein kysytyt kysymykset Lähentymisohjelma 3. Erottamiskyky:

Lähentyminen Yhteisestä käytännöstä usein kysytyt kysymykset Lähentymisohjelma 3. Erottamiskyky: FI FI Lähentyminen Yhteisestä käytännöstä usein kysytyt kysymykset Lähentymisohjelma 3. Erottamiskyky: kuvailevia/erottamiskyvyttömiä sanoja sisältävät kuviomerkit A. YHTEINEN KÄYTÄNTÖ 1. Mitkä virastot

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

Arvoisat ministeri Suvi Lindén

Arvoisat ministeri Suvi Lindén Arvoisat ministeri Suvi Lindén, Juha Rehula ja Paula Risikko, eduskuntapuoleen puheenjohtajat, liikenne- ja viestintävaliokunnan sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnan kansanedustaja 1.1.2003 tuli voimaan

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.2.2016 COM(2016) 78 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2016/000 TA 2016 komission aloitteesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Eurocontrolin pysyvän komission päätöksiin keskitetyistä palveluista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Eurocontrolin pysyvän komission päätöksiin keskitetyistä palveluista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.4.2016 COM(2016) 226 final 2016/0118 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Eurocontrolin pysyvän komission päätöksiin keskitetyistä

Lisätiedot

Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely

Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely Edustavat tulokset Euroopan unionin jäsenmaasta Paketti sisältää Suomen ja EUjäsenvaltion tulokset Mielipidekyselyn muotoilu Paneurooppalainen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2015 COM(2015) 488 final 2015/0237 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun ohjelman toimeenpanevan komitean 66. istunnossa

Lisätiedot

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä?

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä? Ylioppilaskoetehtäviä YH4-kurssi Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni Alla on vanhoja Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni -kurssiin liittyviä reaalikoekysymyksiä. Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia

Lisätiedot

Lääketieteen tietokannat ja OVID

Lääketieteen tietokannat ja OVID Lääketieteen tietokannat ja OVID 200100 Terkon kautta Medline on käytössä mm. opiskelu- ja tutkimuskäyttöön tiedekunnassa, se on myös sairaalakäytössä HUS:ssa yms. Käyttöliittymä on nimeltään OVID ja se

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.11.2013 COM(2013) 771 final 2013/0379 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoihin ja eläkkeisiin sovellettavien korjauskertoimien

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 11. joulukuuta 2003 PE 337.050/32-35 TARKISTUKSET 32-35 Mietintöluonnos (PE 337.050) John Bowis ehdotuksesta

Lisätiedot

Ensimmäiset ikäindeksit laskettu berninpaimenkoirille

Ensimmäiset ikäindeksit laskettu berninpaimenkoirille 1 / 5 Ensimmäiset ikäindeksit laskettu berninpaimenkoirille Katariina Mäki Suomen Sveitsinpaimenkoirat ry on kartoittanut berninpaimenkoirien kuolinsyitä ja -ikiä vuodesta 1995 alkaen. Aineistoa on kertynyt,

Lisätiedot

(Ainoastaan italian-, ranskan- ja saksankieliset tekstit ovat todistusvoimaiset) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(Ainoastaan italian-, ranskan- ja saksankieliset tekstit ovat todistusvoimaiset) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) L 171/18 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2015/1056, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2015, tiettyjen Sveitsin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 549/2004 mukaisesti esittämiin kansallisiin

Lisätiedot

15/07/2009 I. ILMASTONMUUTOKSEN KOKEMINEN. A. Käsitys maailmanlaajuisten ongelmien vakavuudesta

15/07/2009 I. ILMASTONMUUTOKSEN KOKEMINEN. A. Käsitys maailmanlaajuisten ongelmien vakavuudesta Directorate- General for Communication PUBLIC-OPINION MONITORING UNIT 15/07/2009 Ilmastonmuutos 2009 Standardi Eurobarometri ( EP/Komissio): tammikuu-helmikuu 2009 Ensimmäiset tulokset: tärkeimmät kansalliset

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

Tieteen tila 2014: Humanistiset tieteet

Tieteen tila 2014: Humanistiset tieteet Suomen Akatemia 24.1.14 : Humanistiset tieteet Tieteenaloittainen tarkastelu opetus- ja tutkimushenkilöstöstä sekä rahoituksesta www.aka.fi/tieteentila Suomen Akatemia 24.1.14 Sisällysluettelo -hanke...

Lisätiedot

Sipoon väestön terveyspalvelujen tarve on, lähinnä väestön ikärakenteesta ja sairastavuudesta johtuen, keskimääräistä vähäisempää.

Sipoon väestön terveyspalvelujen tarve on, lähinnä väestön ikärakenteesta ja sairastavuudesta johtuen, keskimääräistä vähäisempää. SIPOO Väestökehitys on runsaan 17 100 asukkaan kunta (väkiluku 31.12.1999) itäisellä Uudellamaalla. Kunnan väestö on keskimääräistä nuorempaa, alle 15 vuotiaita on noin 12 % väestöstä eli selvästi enemmän

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

Kuntatieto-ohjelma. Nykytilan analyysin tiivistelmä Versio: 1.0. Laatija: Pentti Kurki

Kuntatieto-ohjelma. Nykytilan analyysin tiivistelmä Versio: 1.0. Laatija: Pentti Kurki Kuntatieto-ohjelma Nykytilan analyysin tiivistelmä 25.6.2014 Versio: 1.0 Laatija: Pentti Kurki Kuntatieto-ohjelma nykytila tiivistelmä 25.6.2014 2 (7) Sisällys 1. Dokumentin tarkoitus... 3 2. Kuntien ulkoisen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Stressi riskinä - Myös EU huolissaan

Stressi riskinä - Myös EU huolissaan Stressi riskinä - Myös EU huolissaan Ylitarkastaja Jaana Vastamäki Sosiaali- ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto 25.11.2014 Ongelman laajuus (Eurobarometri, 2014, EU-OSHA) Työperäinen stressi on työpaikkojen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.4.2003 KOM(2003) 209 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskevista rekistereistä tehdyn YK:n Euroopan talouskomission pöytäkirjan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan

LIITTEET. asiakirjaan ROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.11.201 COM(201) 906 final ANNEXES 1 to LIITTEET asiakirjaan LUONNOS KOMISSION JA NVOSTON YHTEISEKSI TYÖLLISYYSRAPORTIKSI - oheisasiakirja komission tiedonantoon vuotuisesta kasvuselvityksestä

Lisätiedot

Talous- ja raha-asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS

Talous- ja raha-asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2010/0073(COD) 8.9.2010 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden

Lisätiedot

Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula?

Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula? Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula? Pääjohtaja Erkki Liikanen Kaupan päivä 23.1.2006 Marina Congress Center Talouden arvonlisäys, Euroalue 2004 Maatalous ja kalastus 3 % Rakennusala 5 % Teollisuus

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. kesäkuuta 2015 (OR. en) 10044/15 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 10. kesäkuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: FSTR 34 FC 36 REGIO 48 SOC 419 EMPL 273 RECH 198 ERAC

Lisätiedot

Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu Liikenneviraston vesiväylähankkeilla Vuosikatsaus 2012

Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu Liikenneviraston vesiväylähankkeilla Vuosikatsaus 2012 Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu Liikenneviraston vesiväylähankkeilla Vuosikatsaus 2012 11.3.2013 VUOSIKATSAUS 2012 SISÄLTÖ Työn taustaa Lisätietoja Työn tavoitteita Poikkeamien luokittelu Ilmoitettujen

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus. Yleistä tietoa. Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä.

EUROOPAN UNIONI. Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus. Yleistä tietoa. Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä. EUROOPAN UNIONI Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus Yleistä tietoa Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä. 1. Seuraavalla sivulla olevassa Yleistä tietoa -osiossa

Lisätiedot

Finanssivalvonnan palaute saaduista lausunnoista

Finanssivalvonnan palaute saaduista lausunnoista Muistio 1 (5) Finanssivalvonnan palaute saaduista lausunnoista Kansallisen rahoitusjärjestelmän kannalta merkittävien luottolaitosten määrittäminen FK pitää yhdenmukaisen ja läpinäkyvyyden kannalta kannatettavana,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

Ympäristöliiketoiminta 2010

Ympäristöliiketoiminta 2010 Ympäristö ja luonnonvarat 2011 Ympäristöliiketoiminta 2010 Metalliteollisuus suurin ympäristöliiketoiminnan tuottaja vuonna 2010 Vuonna 2010 ympäristöliiketoiminnan yhteenlaskettu liikevaihto teollisuudessa

Lisätiedot

Oheisessa liitteessä on määritelty lyhyesti, millaiset kehittämistoimet hankerekisteriin laitetaan, ja mitä rekisterikenttiin on tarkoitus kirjata.

Oheisessa liitteessä on määritelty lyhyesti, millaiset kehittämistoimet hankerekisteriin laitetaan, ja mitä rekisterikenttiin on tarkoitus kirjata. 09.12.2015 1 (5) n käyttöönotto Satakunnan sairaanhoitopiirissä Satakunnan sairaanhoitopiirissä tehdään paljon hyvää kehittämistyötä eri vastuualueilla ja yksiköissä. Laajan kehittämistyön näkyväksi tekemisen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2012 (04.12) (OR. en) 17266/12 STATIS 97 SOC 983 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2012 (04.12) (OR. en) 17266/12 STATIS 97 SOC 983 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2012 (04.12) (OR. en) 17266/12 STATIS 97 SOC 983 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 8. lokakuuta 2012 Vastaanottaja: Uwe CORSEPIUS, Euroopan unionin

Lisätiedot

ETÄLÄÄKÄRIPALVELUT- KÄYTÄNNÖN LÄÄKÄRIN NÄKÖKULMA. Yleislääketieteen erikoislääkäri Marja-Leena Hyypiä - seminaari

ETÄLÄÄKÄRIPALVELUT- KÄYTÄNNÖN LÄÄKÄRIN NÄKÖKULMA. Yleislääketieteen erikoislääkäri Marja-Leena Hyypiä - seminaari ETÄLÄÄKÄRIPALVELUT- KÄYTÄNNÖN LÄÄKÄRIN NÄKÖKULMA Yleislääketieteen erikoislääkäri Marja-Leena Hyypiä - seminaari 31.5.2016 SIDONNAISUUDET - Medandit Oy, omistusosuus 50 % - Ammatinharjoittaja Dextra Koskiklinikka

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.1.2016 COM(2016) 21 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE hyväksyttävän pääoman määritelmän asianmukaisuuden tarkastelusta asetuksen (EU) N:o 575/2013

Lisätiedot

Tieliikenteen tavarankuljetukset

Tieliikenteen tavarankuljetukset Liikenne ja matkailu 2011 Tieliikenteen tavarankuljetukset 2010, 4. vuosineljännes Kuorma-autojen tavarankuljetukset lisääntyivät loka joulukuussa 2010 Kuorma-autoilla kotimaan tieliikenteessä kuljetettu

Lisätiedot

pitkittäisaineistoissa

pitkittäisaineistoissa Puuttuvan tiedon käsittelystä p. 1/18 Puuttuvan tiedon käsittelystä pitkittäisaineistoissa Tapio Nummi tan@uta.fi Matematiikan, tilastotieteen ja filosofian laitos Tampereen yliopisto Puuttuvan tiedon

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA TAIPALSAARI 30.9.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA TAIPALSAARI 30.9.2015 Tieliikenneonnettomuudet v. - : KUNTA TAIPALSAARI 3.9.5 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina - tapahtui 59 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista

Lisätiedot

Somaattinen erikoissairaanhoito 2006

Somaattinen erikoissairaanhoito 2006 Terveys 2008 Hälsa Health Tilastotiedote Statistikmeddelande 7/2008 Somaattinen erikoissairaanhoito 2006 15.2.2008 Specialiserad somatisk vård 2006 Simo Pelanteri +358 9 3967 2356 S-posti: etunimi.sukunimi@stakes.fi

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuustilasto 2012

Tieliikenneonnettomuustilasto 2012 Liikenne ja matkailu 2013 Tieliikenneonnettomuustilasto 2012 Tieliikenteessä menehtyi 255 ihmistä vuonna 2012 Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuonna 2012 tapahtui 5 725 henkilövahinkoon johtanutta tieliikenneonnettomuutta.

Lisätiedot

Välillisen verotuksen rooli elintarvikkeiden ja eräiden muiden tuotteiden hinnanmuodostuksessa

Välillisen verotuksen rooli elintarvikkeiden ja eräiden muiden tuotteiden hinnanmuodostuksessa Kauppa 2010 -päivä Päivittäistavarakaupan aamupäivä 30.9.2009 Välillisen verotuksen rooli elintarvikkeiden ja eräiden muiden tuotteiden hinnanmuodostuksessa Hanna Karikallio Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos

Lisätiedot

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti Harjoitustyön ohje Tehtävänäsi on laatia tutkimussuunnitelma. Itse tutkimusta ei toteuteta, mutta suunnitelman tulisi

Lisätiedot

Ehkäisevän mielenterveystyön vaikuttavuus ja kustannusvaikuttavuus

Ehkäisevän mielenterveystyön vaikuttavuus ja kustannusvaikuttavuus Ehkäisevän mielenterveystyön vaikuttavuus ja kustannusvaikuttavuus 8.5.2012 Tampere Kristian Wahlbeck kehitysjohtaja kristian.wahlbeck@mielenterveysseura.fi Uuden paradigman nousu Vaikuttava edistävä ja

Lisätiedot

Tietojohtamisen käyttöönotto. osiaali_ja_terveyspalveluiden_tieto johtamisen_kasikirja.pdf

Tietojohtamisen käyttöönotto.  osiaali_ja_terveyspalveluiden_tieto johtamisen_kasikirja.pdf Tietojohtamisen käyttöönotto http://www.sitra.fi/julkaisut/muut/s osiaali_ja_terveyspalveluiden_tieto johtamisen_kasikirja.pdf Tietojohtamisen malli = asiakasanalyysi ja hyvinvointi-indikaattorit Asiakasanalyysi

Lisätiedot

PÄIHTEET JA LIIKENNE. EU päihteet liikenteessä tutkimusrintamalla: mitä odotettavissa? Kaarina Langel

PÄIHTEET JA LIIKENNE. EU päihteet liikenteessä tutkimusrintamalla: mitä odotettavissa? Kaarina Langel PÄIHTEET JA LIIKENNE EU päihteet liikenteessä tutkimusrintamalla: mitä odotettavissa? Kaarina Langel 15.5.2008 Liikenneonnettomuuksista Maailmassa Yli kaksi miljoonaa ihmistä kuolee vuosittain liikenneonnettomuuksissa

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

Tieliikenteen tavarankuljetukset

Tieliikenteen tavarankuljetukset Liikenne ja matkailu 2011 Tieliikenteen tavarankuljetukset 2011, 2. vuosineljännes Kuorma-autojen tavarankuljetukset kotimaan liikenteessä lisääntyivät huhti kesäkuussa 2011 Kuorma-autoilla kotimaan tieliikenteessä

Lisätiedot

Ravustustuloksia Pyhäjärveltä ja Näsijärveltä vuodelta 2015

Ravustustuloksia Pyhäjärveltä ja Näsijärveltä vuodelta 2015 Ravustustuloksia Pyhäjärveltä ja Näsijärveltä vuodelta 2015 1. Ravustuslupien myynti Tampereen kaupungin omistamille yksityisvesialueille Pyhäjärvellä ja Näsijärvellä oli vuonna 2015 myynnissä yhteensä

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

III EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN VI OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

III EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN VI OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET L 348/130 Euroopan unionin virallinen lehti 24.12.2008 III (Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset) EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN VI OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

Lisätiedot

EUROOPAN INNOVAATIOALAN PAINOPISTEET

EUROOPAN INNOVAATIOALAN PAINOPISTEET EUROOPAN INNOVAATIOALAN PAINOPISTEET J. M. Barroso, Euroopan komission puheenjohtaja, puhe Eurooppa-neuvostossa 4.2.2011 Sisältö 1 I. Eurooppa on vaarassa menettää asemiaan II. Mikä Euroopassa on vialla?

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.9.2015 COM(2015) 490 final ANNEX 7 LIITE asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE Pakolaiskriisin hallinta: Euroopan muuttoliikeagendaan

Lisätiedot

Suomen neuvottelu (taso 2) pöytäkirjamerkinnät

Suomen neuvottelu (taso 2) pöytäkirjamerkinnät Suomen neuvottelu (taso 2) pöytäkirjamerkinnät Pidetty maanantaina 17.9.2007 Helsingissä Osallistujat: JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Merja LAUNIS Urheilutyönantajat ry Esko RANTO Jalkapallon

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2014 (OR. en) 12176/14 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 17. heinäkuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: MI 565 ENT 167 COMPET 459 DELACT 135 Euroopan komission

Lisätiedot

NUORET JA LIIKENNE. Aluepäällikkö Rainer Kinisjärvi Rovaniemi

NUORET JA LIIKENNE. Aluepäällikkö Rainer Kinisjärvi Rovaniemi NUORET JA LIIKENNE Aluepäällikkö Rainer Kinisjärvi 14.2.2013 Rovaniemi 2 Rainer Kinisjärvi Liikenneonnettomuudet ja uhrit 2012 254 kuollutta Yhteensä 26 000 loukkaantunutta (vuonna 2011). Poliisin tietoon

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2014 COM(2014) 627 final 2014/0291 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä meriturvallisuuskomitean 94. istunnossa

Lisätiedot

Maakuntien erikoissairaanhoidon kustannukset, tuottavuus ja käyttö

Maakuntien erikoissairaanhoidon kustannukset, tuottavuus ja käyttö Maakuntien erikoissairaanhoidon kustannukset, tuottavuus ja käyttö Somaattisen erikoissairaanhoidon kustannukset olivat vuonna 2015 noin 6,6 miljardia euroa, mikä on noin 37 prosenttia kaikista sosiaali-

Lisätiedot

Altistumisskenaarion laatimista koskeva ohje

Altistumisskenaarion laatimista koskeva ohje TIETOVAATIMUKSET JA KEMIKAALITURVALLISUUSARVIOINTI (OSA D) Viite: ECHA-08-GF-07-FI Päivämäärä: 21/07/2008 Kieli: suomi Altistumisskenaarion laatimista koskeva ohje (ECHA) julkaisee sarjan tiedotteita,

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 1 15 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

Tieliikenteen tavarankuljetukset

Tieliikenteen tavarankuljetukset Liikenne ja matkailu 2010 Tieliikenteen tavarankuljetukset 2010, 1. neljännes Kuorma-autojen tavarankuljetukset lisääntyivät tammi-maaliskuussa 2010 Kuorma-autoilla kotimaan tieliikenteessä kuljetettu

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin

Lisätiedot

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti:

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti: Yleinen tiedonanto asiassa IP Translator annetun tuomion täytäntöönpanosta v1.2, 20. helmikuuta 2014 1 Unionin tuomioistuin antoi 19.6.2012 ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin

Lisätiedot

YRITYSTEN JAKAMINEN SUHTEELLISIIN RISKILUOKKIIN

YRITYSTEN JAKAMINEN SUHTEELLISIIN RISKILUOKKIIN YRITYSTEN JAKAMINEN SUHTEELLISIIN RISKILUOKKIIN Tapaturmavakuutuskeskuksen analyyseja nro 9 12.1.2017 1 Tapaturmavakuutuskeskus Analyyseja nro 9 YRITYSTEN JAKAMINEN SUHTEELLISIIN RISKILUOKKIIN Olisiko

Lisätiedot

Turvallisuutta koskevassa vuosikatsauksessa esitetään Euroopan ja koko maailman lentoturvallisuutta koskevia tilastoja

Turvallisuutta koskevassa vuosikatsauksessa esitetään Euroopan ja koko maailman lentoturvallisuutta koskevia tilastoja TURVALLISUUTTA KOSKEVA VUOSIKATSAUS 13 Tiivistelmä Turvallisuutta koskevassa vuosikatsauksessa esitetään Euroopan ja koko maailman lentoturvallisuutta koskevia tilastoja Katsauksen sisältämät tiedot ovat

Lisätiedot

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2014

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA 2014 TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 1/2015 Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin 0404 504 211 4.2.2015 Faksi 0404 504 246 Merja Salonen 1(1) TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINNASTA VUONNA

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti

Euroopan unionin virallinen lehti 16.1.2004 L 10/5 KOMISSION ASETUS (EY) N:o 65/2004, annettu 14 päivänä tammikuuta 2004, järjestelmän perustamisesta yksilöllisten tunnisteiden kehittämiseksi ja osoittamiseksi muuntogeenisille organismeille

Lisätiedot

VeTe. Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto. Kaatumisten ehkäisy: suosituksesta toimintamalliksi Kuopion yliopistollisessa sairaalassa

VeTe. Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto. Kaatumisten ehkäisy: suosituksesta toimintamalliksi Kuopion yliopistollisessa sairaalassa VeTe Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto Kaatumisten ehkäisy: suosituksesta toimintamalliksi Kuopion yliopistollisessa sairaalassa Potilasturvallisuuden tutkimuspäivät 26. - 27.1.2011,

Lisätiedot

YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi

YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi Tutkimuksen toteutus ja keskeisiä tuloksia Osa 2. TOT -raporttien analyysitutkimus TUTKIMUSONGELMAT 1 Millaisia yhteisillä työpaikoilla tapahtuneisiin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. elokuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. elokuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. elokuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0248 (NLE) 11723/16 TRANS 324 EHDOTUS Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 17. elokuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Timo Jetsu, Komission huumekoordinaatioyksikkö. (Virkavapaalla marraskuun alkuun asti)

Timo Jetsu, Komission huumekoordinaatioyksikkö. (Virkavapaalla marraskuun alkuun asti) Timo Jetsu, Komission huumekoordinaatioyksikkö (Virkavapaalla marraskuun alkuun asti) Bad Ems Päihdetiedotusseminaari, Saksa, 7-10 Sep 2006 EU, Päihteet & Väkivalta Päihdetietodusseminaari Saksa, 9.9.2006

Lisätiedot

TAPATURMAKATSAUS 2012. Oulu-Koillismaan Pelastusalue

TAPATURMAKATSAUS 2012. Oulu-Koillismaan Pelastusalue TAPATURMAKATSAUS 2012 Oulu-Koillismaan Pelastusalue SAATTEEKSI Tämä tilastokatsaus kuvaa onnettomuuksien aiheuttamia henkilövahinkoja eli tapaturmia. Katsaukseen on koottu perustiedot alueen tapaturmatilanteesta

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA ESPOO 9.4.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA ESPOO 9.4.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2014 tapahtui 483 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2013 luku oli 560). Onnettomuuksista 3 johti kuolemaan ja 102 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0052(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0052(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0052(NLE) 7.6.2016 *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) 6937/16 TRANS 72 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 7. maaliskuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D043528/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

Verohallinnon huomioita vertailuhauista. Verohallinnon asiakasinfo Ville Arima

Verohallinnon huomioita vertailuhauista. Verohallinnon asiakasinfo Ville Arima Verohallinnon huomioita vertailuhauista Verohallinnon asiakasinfo 31.3.2016 Ville Arima Ohjeistukset OECD TP Guidelines luku 3 (Comparability Analysis) Verohallinnon muistio Siirtohinnoittelun dokumentointi,

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011-2015: KUNTA LOPPI 30.3.2016

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011-2015: KUNTA LOPPI 30.3.2016 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 494 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 99 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 3 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.2.2014 COM(2014) 91 final ANNEX 2 LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Kroatian tasavallan osallistumista Euroopan talousalueeseen koskevan

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2016 BKTL:n muutosten mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2016 BKTL:n muutosten mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.5.2015 COM(2015) 320 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2016 BKTL:n muutosten mukaisesti (vuosia 2014

Lisätiedot

Liikenneväylähankkeet

Liikenneväylähankkeet Liikenneväylähankkeet Nykyinen ohjeistus Käytäntö tiehankkeissa Yksikköarvoihin liittyviä ongelmia Kannattavuuslaskelma Vaikutusten analyysi Toteutettavuuden arviointi 1 Nykyinen ohjeistus ja käytäntö

Lisätiedot

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10, IP Translator, ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti:

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10, IP Translator, ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti: Yhteinen tiedonanto Nizzan luokituksen luokkaotsikoiden yleisnimikkeitä koskevista yhteisistä käytännöistä v1.2, 1 28. lokakuuta 2015 Unionin tuomioistuin antoi 19.6.2012 ratkaisunsa asiassa C-307/10,

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan,

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan, 17.12.2016 L 344/117 EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT (EU) 2016/2299, annettu 2 päivänä marraskuuta 2016, eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanossa sovellettavasta markkina-arvon aliarvostuksesta

Lisätiedot

Itämeren alueen ohjelma Kansallisen työryhmän puheenjohtaja Matti Lipsanen

Itämeren alueen ohjelma Kansallisen työryhmän puheenjohtaja Matti Lipsanen Itämeren alueen ohjelma 2014+ Kansallisen työryhmän puheenjohtaja Matti Lipsanen 5.6.2013 Itämeren alueen ohjelma Baltic Sea Region Programme 2014+ Euroopan alueellisen yhteistyön (EAY) ohjelmia Valmisteilla

Lisätiedot

SAATTEEKSI. Toukokuussa 2014 Tapaturmien ehkäisyn yksikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

SAATTEEKSI. Toukokuussa 2014 Tapaturmien ehkäisyn yksikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos SAATTEEKSI Tapaturmakatsaus 2014 kuvaa onnettomuuksien aiheuttamia henkilövahinkoja eli tapaturmia. Katsaukseen on koottu perustiedot alueen tapaturmatilanteesta ja siitä, miten alue suhteutuu koko maahan

Lisätiedot

SAATTEEKSI. Toukokuussa 2014 Tapaturmien ehkäisyn yksikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

SAATTEEKSI. Toukokuussa 2014 Tapaturmien ehkäisyn yksikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos SAATTEEKSI Tapaturmakatsaus 2014 kuvaa onnettomuuksien aiheuttamia henkilövahinkoja eli tapaturmia. Katsaukseen on koottu perustiedot alueen tapaturmatilanteesta ja siitä, miten alue suhteutuu koko maahan

Lisätiedot

Rautatieonnettomuuksista aiheutuvien kustannusten arviointi. Anne Silla

Rautatieonnettomuuksista aiheutuvien kustannusten arviointi. Anne Silla Rautatieonnettomuuksista aiheutuvien kustannusten arviointi Anne Silla 2 Tausta Uusi ajattelutapa rautatieliikenteen onnettomuuskustannusten laskentaan: Onnettomuuksien vaikutusten alaisina eivät ole pelkästään

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. helmikuuta 2017 (OR. en) 10121/96 ADD 1 DCL 1 PI 52 CULT 82 TURVALLISUUSLUOKITUKSEN POISTAMINEN Asiakirja: 10121/96 CONFIDENTIEL Päivämäärä: 8. lokakuuta 1996 Muuttunut

Lisätiedot