YHTEISÖN HENKILÖVAHINKOTIETOJA KOSKEVA KATTAVA YLEISKATSAUS (KOTI- JA VAPAA-AJAN TAPATURMAT)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHTEISÖN HENKILÖVAHINKOTIETOJA KOSKEVA KATTAVA YLEISKATSAUS (KOTI- JA VAPAA-AJAN TAPATURMAT)"

Transkriptio

1 YHTEISÖN HENKILÖVAHINKOTIETOJA KOSKEVA KATTAVA YLEISKATSAUS (KOTI- JA VAPAA-AJAN TAPATURMAT) Lopullinen raportti Kuratorium für Schutz und Sicherheit (Itävallan turvallisuuden ja ennaltaehkäisyn tutkimuslaitos) - "Sicher Leben" -instituutti Henkilövahinkojen ehkäisyohjelma - EYVL C 208, IPP/2000/1071 SI

2 Sicher Leben SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 4 HANKKEEN JOHTO HANKEKUMPPANIT JOHDANTO Euroopasta puuttuu kotona ja vapaa-aikana tapahtuvien tapaturmien epidemiologia Tieteelliset perustat ja tavoitteet MENETELMÄT Itävaltalainen "henkilövahinkoja koskeva tietovarasto" prototyyppinä EU:n henkilövahinkoja koskevien tietolähteiden saatavuus- ja hyödynnettävyysanalyysi EU:n henkilövahinkojen tietomalli Mallin rakenne Lähteet ja määritelmät Koeluonteinen tiedonhankinta CVI-ohjelmisto TULOKSET JA TÄRKEIMMÄT HAVAINNOT EU:n ja kansallisten henkilövahinkoja koskevien tietolähteiden saatavuusja hyödynnettävyysanalyysi EU:n henkilövahinkojen tietomalli Rakenne Määritelmät ja tietolähteet

3 EU:n henkilövahinkoja koskeva kattava yleiskatsuas - Error! Style not defined. A. Tapaturmaluokkien suositeltavat määritelmät vakioversio...39 B. Suositeltavat tietolähteet vakioversio...41 C. Tapaturmaluokkien suositeltavat määritelmät minimiversio...43 D. Suositeltavat tietolähteet minimiversio...45 EU-tason analyysi...46 Jäsenvaltioiden välinen vertailuanalyysi...55 Nykytilanne...55 Kehityssuuntaukset...62 PÄÄTELMÄT JA SUOSITUKSET...68 Malli...68 CVI-luvut...69 Täytäntöönpano ja ylläpito...70 LYHENNELUETTELO...72 VIITTEET...74 LIITE 1: JÄSENVALTIOKOHTAISET CVI-TAULUKOT...78 LIITE 2: EU:N JA JÄSENVALTIOIDEN HENKILÖVAHINKOJA KOSKEVIEN TIETOLÄHTEIDEN SAATAVUUS- JA HYÖDYNNETTÄVYYSANALYYSI EU-tason analyysi Jäsenvaltiokohtainen analyysi LIITE 3: CVI-OHJELMISTON KÄYTTÖOHJE

4 Sicher Leben TIIVISTELMÄ TUTKIMUSONGELMA Työ- ja liikennetapaturmiin verrattuna kotona ja vapaa-aikana tapahtuvista tapaturmista (Home and Leisure Accidents, HLA) ei käytännössä ole olemassa minkäänlaisia indikaattoreita Euroopan unionin (EUROSTAT, EUPHIN/HIEMS) eikä muissa kansainvälisissä kansanterveyden tietojärjestelmissä, joita ovat esimerkiksi "Health for All" (WHO) tai "Health 2001" (OECD). Euroopan yhteisö perusti kotona ja vapaa-aikana tapahtuvia tapaturmia (HLA) koskevan yhteisön tietojenvaihtojärjestelmän (EHLASS) yli kymmenen vuotta sitten, ja sen tarkoituksena oli tukea jäsenvaltioita kotona ja vapaa-aikana tapahtuvia tapaturmia koskevassa tiedonkeruussa. EHLASS oli ihanteellinen väline kyseisten tapaturmien indikaattorien luomista varten (sillä se sisältää ainutkertaisia tietoja, joiden avulla voidaan suunnitella erityisiä henkilövahinkojen ehkäisytoimia). EHLASS perustuu kuitenkin edelleenkin vain muutaman sairaalan keräämiin tietoihin kussakin jäsenvaltiossa, ja vasta hiljattain on alettu soveltaa yhteisiä menettelyjä näytetulosten yhdenmukaistamiseksi ja niiden ekstrapoloimiseksi kansallisiin tapaturmalukuihin. Kotona ja vapaa-aikana tapahtuvien tapaturmien indikaattoreita olisi mahdollista luoda myös yleisesti käytettyyn ICD-luokitukseen perustuvien kuolleisuutta ja sairastuvuutta koskevien tietojen pohjalta. Käytännössä kuitenkin ulkoisen syyn koodien niin sanottujen E-koodien riittämätön (kuolleisuus) tai puuttuva (sairastuvuus) käyttö rajoittaa tätä mahdollisuutta. Näin ollen EU:n tasolla ei ole toistaiseksi käytettävissä kotona ja vapaa-aikana tapahtuvien tapaturmien verrannollisia indikaattoreita. Kansallisella tasolla tilanne on hieman erilainen: Joissakin jäsenvaltioissa kotona ja vapaa-aikana tapahtuvien tapaturmien aiheuttamien henkilövahinkojen määrien arvioimisessa on käytetty EHLASS:in tietoja tai olemassa olevia tapaturmien rekisteröintijärjestelmiä. Joissakin jäsenvaltioissa käytetään sellaisia luokitusjärjestelmiä, joiden avulla kotona ja vapaa-aikana tapahtuvat tapaturmat voidaan tunnistaa myös muissa tietolähteissä, esimerkiksi sairaaloiden poistoilmoitus- tai sosiaalivakuutusrekistereissä. 4

5 EU:n henkilövahinkoja koskeva kattava yleiskatsuas - Error! Style not defined. Joissakin jäsenvaltioissa kotona ja vapaa-aikana tapahtuvien tapaturmien määrää mitataan myös säännöllisten kyselytutkimusten avulla. Henkilövahinkoja koskeva kattava yleiskatsaus (Comprehensive View on Injuries, CVI) on laadittu kokoamalla yhteen suurin osa sekä EU:n tasolla että kansallisella tasolla käytettävissä olevista henkilövahinkotiedoista ja yhdistämällä ne EU:n henkilövahinkojen tietomalliin. Kun tietomalliin syötetään todellisia tietoja, sen pitäisi tarjota avainlukuja tahattomien henkilövahinkojen vaikutuksista terveydentilaan ja terveydenhuoltopalvelujen käytöstä näiden vahinkojen yhteydessä. TAVOITE Tutkimuksen päätavoitteet ovat seuraavat: 1. Kehitetään EU:n henkilövahinkotietojen tietomalli (CVI), jonka avulla kotona ja vapaa-aikana tapahtuvia tapaturmia koskevat tiedot voidaan yhdistää yleisiin terveydenhuoltoa koskeviin ja muihin kuin lääketieteellisiin tapaturmia koskeviin tietoihin. CVI perustuu kansainvälisiin kansanterveyden tietojärjestelmiin ja Euroopan unionin jäsenvaltioiden tietolähteisiin. 2. Tarjotaan tähän malliin perustuvia todellisia lukuja tahattomien henkilövahinkojen vaikutuksista terveydentilaan ja terveydenhuoltopalvelujen käytöstä näiden vahinkojen yhteydessä Euroopan unionissa. 3. Toteutetaan tätä mallia koeluonteisena (meta)tietokantana, jonka avulla voidaan päivittää tietoja ja esitellä "tautikohtainen" soveltamistapa, jota voidaan hyödyntää yleisissä kansanterveyden tietojärjestelmissä, kuten EUPHIN/HIEMS-järjestelmissä. MENETELMÄT Tutkimuksen tavoitteisiin pyrittiin neljässä vaiheessa: 1. Erilaiset henkilövahingoista johtuvaa kuolleisuutta ja sairastuvuutta koskevat EU:n ja jäsenvaltioiden tietolähteet, henkilövahinkojen ehkäisyhankkeet (COST, COCOL, SPORTS PHASE I) 1 mukaan luettuina, tarkastettiin ja niille tehtiin meta-analyysi. 1 5

6 Sicher Leben 2. Kehitettiin tapaturmaluokkiin (pääasiassa kotona ja vapaa-aikana tapahtuvat, liikenneja työtapaturmat) ja henkilövahingon seuraukseen (kuolleet, vammautuneet, hoitojaksot, sairauslomat jne.) perustuva henkilövahinkomatriisi Comprehensive View of Injuries (CVI), jota käytetään EU:n henkilövahinkojen tietomallina. Mallin avulla voidaan raportoida kattavasti tahattomia henkilövahinkoja koskevista avainluvuista EU:n tasolla. Yhdistämällä henkilövahingoista johtuvaa sairastuvuutta ja kuolleisuutta sekä terveydenhuoltopalvelujen ja sosiaalivakuutuskorvausten käyttöä koskevat tietolähteet voidaan luoda sekä henkilövahinkojen ilmaantuvuuden että niistä aiheutuvien kustannusten indikaattoreita (sairaalavuorokaudet, sairauslomapäivät, vammautumistapaukset). 3. Hankekumppaneiden (CZ, DK, FR, DE, EL, NL, UK) kanssa pyrittiin yhdistämään sekä kansainvälisten että kansallisten tietolähteiden todelliset henkilövahinkoja koskevat tiedot ja syöttämään ne EU:n CVI-malliin. 4. Ranskalaisten kumppaneiden kanssa kehitimme kokeellisen tietokantasovelluksen (MS-Access), jonka avulla tulosten haku on joustavaa ja tietoja on mahdollista päivittää. AVAINLUVUT Terveydentila (CVI Henkilövahingon seuraus) Suhteellinen ilmaantuvuus (yhtä kuolemaa kohti) Tapaukset Tapaukset :ta asukasta kohti Kotona ja vapaa-aikana tapahtuvien tapaturmien osuus Kuolleet % Vammautuneet % Vuodeosastopotilaat % Poliklinikkapotilaat % Kaikki henkilövahingot % Resurssien käyttö (CVI Vahingon seuraus) Henkilövahinkoja kaikista diagnooseista 2 Frekvenssi (tapauksia tai päiviä) Frekvenssi :ta asukasta kohti Kotona ja vapaa-aikana tapahtuvien tapaturmien osuus Päättyneet hoitojaksot 10 % % (tapauksia) Päättyneet hoitojaksot 10 % % (päiviä) Sairauslomat (tapauksia) 10 % % Sairauslomat (päiviä) 21 % % 2 Sairauslomat: "Sicher Leben" -insitutti,

7 EU:n henkilövahinkoja koskeva kattava yleiskatsuas - Error! Style not defined. Kaavio 1: Kotona ja vapaa-aikana tapahtuvien tapaturmien aiheuttamia henkilövahinkoja koskeva CVI-malli - Terveydentila ja resurssien käyttö tahattomien henkilövahinkojen yhteydessä EU:n 15 jäsenvaltiossa. Perustuu täydellisimpään matriisiin ( ), jossa jäsenvaltioiden määrä vaihtelee solukohtaisesti (yhteensä 208 tietoyksikköä); keskimääräinen ilmaantuvuus on ekstrapoloitu EU:n 373 miljoonan kokonaisväestön tasolla solukohtaisesti. Sairaalavuorokausien osalta tahattomien henkilövahinkojen uhrit käyttävät 10 prosenttia sairaalaresursseista; 74 prosenttia henkilövahingoista aiheutuvista sairaalavuorokausista johtuu kotona ja vapaa-aikana tapahtuvista tapaturmista (urheilu mukaan luettuna). Yli 20 prosenttia kaikista sairauslomapäivistä johtuu tahattomista henkilövahingoista, joista 37 prosenttia aiheutuu kotona ja vapaa-aikana tapahtuvista tapaturmista (urheilutapaturmat mukaan luettuina). Henkilövahingoista johtuvasta vuodeosastohoidosta ja sairauslomista aiheutuvat kustannukset ovat noin 40 miljardia euroa vuodessa (16 miljardia euroa sairaalavuorokausista ja 24 miljardia euroa sairauslomista aiheutuvista menoista). Saatavana on myös jäsenvaltiokohtaisia CVI-taulukoita, mutta niiden tiedot eivät ole yhtä täydellisiä. Jotta lukujen haku ja päivitys olisi joustavaa, jäsenvaltiokohtaisilla tiedoilla ja hakusanastolla täydennetty CVI on saatavana myös sähköisessä muodossa (CVI, MS- Access ). CVI on toteutettu myös ohjelmistona, joka mahdollistaa EU:n henkilövahinkoja koskevien avainlukujen tehokkaan haun ja päivittämisen henkilövahingon tapahtumapaikan, seurauksen ja jäsenvaltion mukaan jaoteltuna. 7

8 Sicher Leben vammautuminen vuodeosastopotilaat poliklinikkapotilaat muu lääkintähoito Kaavio 2: EU15:n henkilövahinkoja koskeva CVI-pyramidikaavio - kerrosten koko osoittaa tahattomien henkilövahinkojen seurausten suhteellisen määrän. Kaavio perustuu täydellisimpään matriisiin ( ), jossa jäsenvaltioiden määrä vaihtelee kussakin kerroksessa. TÄRKEIMMÄT TULOKSET Tutkimuksen neljässä vaiheessa tehdyt tärkeimmät tulokset esitetään tiivistettynä seuraavissa taulukoissa: 1. Tärkeimmät havainnot: yleiskatsaus EU:ssa käytössä olevista henkilövahinkojen indikaattoreista ja tietolähteistä Monet julkiset (esim. WHO, EUROSTAT) ja yksityiset (esim. OECD, BASt) organisaatiot tarjoavat kansainvälisiä terveystietoja henkilövahinkotiedot mukaan luettuina. Tarjottavissa tiedoissa on paljon päällekkäisyyttä, ja keskeisimmät järjestelmät ovat WHO (maksuton) ja OECD (maksullinen). WHO:n ja OECD:n tietoihin sisältyvät seuraavat henkilövahinkojen indikaattorit (absoluuttisina lukuina, ikävakioituina ilmaantuvuuslukuina, ikäryhmittäin ja sukupuolittain): Terveydentila: Kuolleisuus Vammat ja myrkytykset (ICD / ulkoinen syy) * Itsemurha ja tahallinen itsensä vahingoittaminen (ICD / ulkoinen syy) Murha ja tahallinen vahingoittaminen (ICD / ulkoinen syy) Moottoriajoneuvon liikennetapaturmat (ICD / ulkoinen syy tai poliisin tiedot) 8

9 EU:n henkilövahinkoja koskeva kattava yleiskatsuas - Error! Style not defined. Kuolemaan johtaneiden työtapaturmien määrä (sosiaalivakuutustiedot) Sairastuvuus Työtapaturmissa vahingoittuneiden henkilöiden määrä (sosiaalivakuutustiedot) Liikennetapaturmissa vahingoittuneiden henkilöiden määrä (poliisin tiedot) Sairastuvuus kotona tapahtuvissa tapaturmissa (% väestöstä) ** Terveydenhuoltopalvelujen käyttö: Vuodeosastohoidon käyttö Päättyneet hoitojaksot, vammat ja myrkytykset Keskimääräinen sairaalassaoloaika, vammat ja myrkytykset * Myös muita ICD-luokituksen E-koodiryhmiä, esimerkiksi putoamisia, tulipaloja tai myrkytyksiä koskevia kuolleisuustietoja on saatavana WHO:n Mortality Database -tietokannassa. Tämän vuoksi "henkilövahingoista johtuva kuolleisuus" on toistaiseksi yksityiskohtaisimmin tutkittu henkilövahinkojen indikaattori kansainvälisellä tasolla. ** Vain OECD:n Health Data -tietokanta sisältää kotona ja vapaa-aikana tapahtuvien tapaturmien (HLA) indikaattorin. Tietoja on kuitenkin saatavana vain kahdesta EU:n jäsenvaltiosta vuodelta 95, eli Tanskasta (8,5 prosenttia) ja Portugalista (3,5 prosenttia). Työ- ja liikennetapaturmien luokkakohtaisten indikaattoreiden asianmukaisuutta on pohdittava huolellisesti kotona ja vapaa-aikana tapahtuvien tapaturmien indikaattoreiden kehittämisen yhteydessä. Lyhyesti sanottuna EU:ssa ei ole käytännössä minkäänlaisia indikaattoreita kotona ja vapaaaikana tapahtuvia tapaturmia varten. 2. Tärkeimmät tulokset: EU:n tahattomia henkilövahinkoja koskeva tietomalli (CVIraportointimalli ja suositeltavat tietolähteet) Henkilövahinkotietoja käsittelevä työryhmä (AT, DK, GE, FR, GR, NL) kehitti saatavuus- ja hyödynnettävyystutkimuksen tulosten perusteella raportointimallin, joka koskee tahattomia henkilövahinkoja EU:n ja kansallisella tasolla. CVI-malli muodostuu kuudesta itsenäisestä "tapaturmaluokasta" tai sektorista (liikenne, työpaikka, koulu, urheilu, koti ja vapaa-aika, yhteensä tahattomat) ja kuudesta itsenäisestä "henkilövahingon seurauksesta" tai kerroksesta (kuolleet, päättyneet hoitojaksot, poliklinikkapotilaat, sairauslomat, vammautuneet, kaikki henkilövahingot). Mallia voidaan käyttää sekä vakio- että minimiversiona. Kun vakioversion tiedot ovat täydellisiä, se tuottaa 36 avainlukua, joilla mitataan henkilövahingoista johtuvaa kuolleisuutta, henkilövahingoista johtuvaa sairastuvuutta sekä terveydenhuoltopalvelujen käyttöä tahattomien henkilövahinkojen yhteydessä tapaturmaluokittain. Mallia voidaan soveltaa henkilövahinkoja koskevaan raportointiin sekä EU:ssa että jäsenvaltioissa. Mallia suositellaan käytettäväksi erityisesti EHLASS/ISS -raporttien johdannon laatimiseen tällä tavoin EHLASS/ISS-tiedot asetetaan henkilövahinkojen laajaan kontekstiin. Saatavuus- ja hyödynnettävyysanalyysin perusteella määriteltiin myös tapaturmaluokkien "suositeltavat määritelmät" sekä "suositeltavat tietolähteet" erilaisia henkilövahinkojen seurauksia varten. Suositeltavat tietolähteet (vakioversio): CVI:ssä käytettävät kansainväliset tietolähteet asetetaan paremmuusjärjestykseen pääasiassa sen mukaan, miten 9

10 Sicher Leben hyvin niissä käytetty alkuperäinen luokitus soveltuu suositeltaviin määritelmiin. Suositeltavat määritelmät perustuvat pakostakin tietolähteiden alkuperäisiin määritelmiin. Eri tietolähteiden välisten päällekkäisyyksien korjaamiseksi annetaan tietojen mukaan ottamista ja pois jättämistä koskevia perusteita (esimerkiksi tapaturmaluokassa "työpaikka": jätä pois tapaturmat, jotka tapahtuvat matkalla työhön tai työstä kotiin). 3. Tärkeimmät tulokset: henkilövahinkojen kattava yleiskatsaus (CVI) EU:ssa mallin soveltaminen CVI-mallin avulla saadaan paras arvio tahattomien henkilövahinkojen määrästä (15 jäsenvaltion) EU:ssa tapaturmaluokkien (eli henkilövahinkojen ehkäisyn osa-alueiden) ja vahingon seurausten (jotka perustuvat tietolähteeseen ja osoittavat seurauksen vakavuutta) mukaan jaoteltuna seuraavasti: Ilmaantuvuus ( :ta asukasta kohti); laskettu kutakin solua vastaavan jäsenvaltiomäärän painotetun keskiarvon mukaan (Kaavio 3). Absoluuttiset luvut; ilmaantuvuuslukujen keskiarvo on ekstrapoloitu EU:n 373 miljoonan kokonaisväestöön solukohtaisesti (Kaavio 4). Tapaturmaluokkien "liikenne", "työpaikka", "koulu", "urheilu" sekä "koti ja vapaa-aika" suhteellinen osuus kunkin seurauksen ilmaantuvuutta mittaavassa kerroksessa (rivikohtainen prosenttiosuus, luokkien yhteenlaskettu osuus on 100 prosenttia; Kaavio 5) Henkilövahinkojen seurausta mittaavien kerrosten suhteellinen osuus kussakin tapaturmaluokassa (sarakekohtainen prosenttiosuus, luokan "kaikki henkilövahingot" osuus on 100 prosenttia; Kaavio 6) CVI:n käyttöön liittyviä huomautuksia: CVI-mallin erityispiirteenä on, että useimmissa henkilövahinkojen seurauksissa (mallin riveissä tai kerroksissa) yksittäisten tapaturmaluokkien summa ei ole 100 prosenttia, kuten luokassa "yhteensä". Tämä johtuu siitä, että useimmissa tapauksissa kussakin yksittäisessä tapaturmaluokassa sekä luokassa "yhteensä" oli käytettävä erillisiä arvioita. Tämän seurauksena yksittäisten tapaturmaluokkien summa voi toisinaan olla suurempi tai pienempi kuin luokan "yhteensä" summa. Päällekkäisyyksiä esiintyy myös CVI-malliin sisältyvien henkilövahinkojen seurausten välillä: Suurin osa luokkaan "kuolleet" ja kaikki luokkaan "vammautuneet" sisältyvistä tapauksista on sisällytetty myös riville "päättyneet hoitojaksot". "Päättyneet hoitojaksot" ja "poliklinikkapotilaat" sulkevat yleensä toisensa pois, ja niiden summa osoittaa "sairaalahoitoa vaativia henkilövahinkoja", joka on suurin henkilövahinkojen seurausten luokka useimmissa tapaturmaluokissa. Luokan "sairaalahoitoa vaativat henkilövahingot", joka on luokkien "päättyneet hoitojaksot" ja "poliklinikkapotilaat" yhteissumma, pitäisi yleensä olla luokan "kaikki henkilövahingot" alaryhmänä, sillä tähän luokkaan sisältyvät myös sellaiset henkilövahingot, joita hoidetaan sairaalan ulkopuolella, esimerkiksi yleislääkärin vastaanotolla. 10

11 EU:n henkilövahinkoja koskeva kattava yleiskatsuas - Error! Style not defined. Joissakin tapauksissa luokkien "päättyneet hoitojaksot" ja "poliklinikkapotilaat" summa on suurempi kuin luokan "kaikki henkilövahingot" summa. Tämä johtuu jälleen kerran siitä, että kussakin henkilövahinkojen seurausten luokassa sekä luokassa "kaikki henkilövahingot" käytettiin erillisiä arvioita. Tämä tarkoittaa sitä, että kyseisessä tietokannassa ei ole raportoitu kaikista luokkaan "kaikki henkilövahingot" sisältyvistä tapauksista (tämä koskee todennäköisesti poliisien rekisteröimiä liikennetapaturmia). CVI:n tavoitteena on tuottaa avainlukuja, jotka koskevat henkilövahinkojen vaikutuksia terveydentilaan ja terveydenhuoltopalvelujen käyttöä henkilövahinkojen yhteydessä EU:ssa ja jotka perustuvat useisiin suositeltaviin tietolähteisiin ja tietolähteissä käytettyjen tapaturmaluokkien suositeltaviin määritelmiin. Käytännössä näitä suosituksia voidaan tällä hetkellä toteuttaa vain muutamissa EU:n jäsenvaltioissa. Jotta käytettävissä olevista tiedoista saataisiin koottua mahdollisimman täydellinen katsaus, suositellaan, että CVI-taulukossa laskettaisin avainlukuja mieluummin muutaman vuoden ajalta ( ) kuin vain tietyltä vuodelta (ohjelmiston ominaisuus "most complete table" eli "täydellisin taulukko"). Nykyisessä CVI-taulukossa ja CVI-tietokannassa on yhteensä 208 tietoyksikköä kaikista EU:n 15 jäsenvaltiosta; näin ollen jokainen 36:sta saatavana olevasta avainluvusta perustuu keskimäärin kuudesta jäsenvaltiosta kerättyihin tietoyksiköihin. Seuraavien CVI-taulukoiden 36 avainlukua perustuvat yhteensä 208 tietoyksikköön (ja keskimäärin kunkin solun luku perustuu kuuteen tietoyksikköön), jotka on kerätty EU:n 15 jäsenvaltiosta vuosina (ohjelmiston ominaisuus "täydellisin taulukko"): CVI EU15 Henkilövahinkojen määrä ( :ta asukasta kohti) Liikenne Työpaikka Koulu Urheilu Koti ja vapaaaika Yht. tahattomat Kuolleet ,04 0, Vammautuneet Päättyneet hoitojaksot Poliklinikkapotilaat Kaikki henkilövahingot Sairaalassaoloaika (päiviä keskim.) Sairauslomat (tapauksia) Sairauslomat (päiviä keskim.) Kaavio 3: EU15:n CVI-keskiarvot arvio tahattomien henkilövahinkojen ilmaantuvuudesta EU:ssa henkilövahingon seurauksen ja tapaturmaluokan mukaan jaoteltuna. Luvut perustuvat täydellisimpään matriisiin ( ), jossa solukohtainen jäsenvaltioiden määrä vaihtelee; määrät :ta asukasta kohti. Huomautus: koska tietolähteitä on paljon, rivien ja sarakkeiden summa ei ole yleensä 100 prosenttia. Vuodessa keskimäärin ( ), EU:n 15 jäsenvaltion väestöstä 10 prosenttia kärsii henkilövahingon (kaikki henkilövahingot yhteensä). 11

12 Sicher Leben kotona ja vapaa-aikana tapahtuvan tapaturman uhriksi joutuu 7 prosenttia (mukaan luettuina urheilutapaturmat, joiden osuus on 1,7 prosenttia). Vuodeosastolla hoidettavien henkilövahinkojen osuus 1,4 prosenttia. Näistä 0,6 prosenttia johtuu kotona ja vapaa-aikana tapahtuvista tapaturmista (mukaan luettuina urheilutapaturmat: 0,2 prosenttia). Kaikkien vuodeosastolla hoidettavien henkilövahinkojen osuus EU:n 15 jäsenvaltiossa on noin 14 prosenttia, ja henkilövahingoista johtuvan sairastuvuuden osuus on noin 10 prosenttia (tiedot eivät ole näkyvissä). Tahattomista henkilövahingoista johtuvan kuolleisuuden osuus on 36 tapausta :ta asukasta kohti, ja näistä 15 aiheutuu kotona ja vapaa-aikana tapahtuvista tapaturmista (urheilu: 0,3 prosenttia). EU:n 15 jäsenvaltion kokonaiskuolleisuus on noin 700, ja tahattomista henkilövahingoista johtuva suhteellinen kuolleisuus on noin 4,5 prosenttia (tiedot eivät ole näkyvissä). Henkilövahinkojen seurausten luokkia "vammautuneet", "päättyneet hoitojaksot", "poliklinikkapotilaat" ja "kaikki henkilövahingot" pidetään henkilövahinkojen ilmaantuvuuden indikaattoreina, kun taas luokkia "sairaalavuorokaudet" ja "sairauslomapäivät" pidetään henkilövahingoista aiheutuvien kustannusten taloudellisina indikaattoreina: Keskimääräinen sairaalassaoloaika henkilövahingon jälkeen on 8 päivää, ja koti ja vapaa-ajan tapaturmien osalta 10 päivää (urheilu: 7 päivää). Keskimääräinen henkilövahingoista johtuvan (työstä tai koulusta annettavan) sairausloman pituus on päivää, ja koti ja vapaa-ajan tapaturmista johtuvan sairausloman osalta 24 päivää (myös urheilussa 24 päivää). 12

13 EU:n henkilövahinkoja koskeva kattava yleiskatsuas - Error! Style not defined. CVI EU15 Absoluuttiset luvut (tuhatta) Liikenne Työpaikka Koulu Urheilu Koti ja vapaaaika Kaikki tahattomat Kuolleet ,2 1, Vammautuneet Päättyneet hoitojaksot Poliklinikkapotilaat Kaikki henkilövahingot Sairaalassaoloaika (päiviä) Sairauslomat (tapauksia) Sairauslomat (päiviä) Kaavio 4: EU15:n CVI - absoluuttiset luvut (ekstrapoloituna) arvio tahattomien henkilövahinkojen määrästä EU:ssa tapaturman seurauksen ja tapaturmaluokan mukaan jaoteltuna. Perustuu täydellisimpään matriisiin ( ), jossa solukohtainen jäsenvaltioiden määrä vaihtelee; keskimääräiset ilmaantuvuusluvut on ekstrapoloitu EU:n 373 miljoonan kokonaisväestöön solukohtaisesti (absoluuttiset luvut tuhansia). Absoluuttisina lukuina vuodessa ( ): Yli henkilöä kuolee tapaturman seurauksena. Heistä vähintään kuolee kotona tai vapaa-aikana tapahtuneen tapaturman seurauksena (urheilu mukaan luettuna). Tapaturmaluokkien yhteissumman ja luokan "yhteensä" summan välinen ero osoittaa, miten vaikeaa on erotella eri tapaturmaluokkia ICD-luokitukseen perustuvissa tietolähteissä. Lähes 40 miljoonaa (38,6) henkilöä kärsii tahattoman henkilövahingon EU:n 15 jäsenvaltiossa. kotona tai vapaa-aikana tapahtuvan tapaturman uhriksi joutuu 25 miljoonaa (,6 + 6,3 milj.) henkilöä (urheilutapaturmat mukaan luettuna: 6,3 miljoonaa). vuodeosastolla hoidetaan 5 miljoonaa henkilövahingon kärsinyttä henkilöä (johon käytetään 40 miljoonaa sairaalavuorokautta); näistä vähintään 2,3 miljoonaa kotona tai vapaa-aikana tapahtuvan tapaturman seurauksena (urheilu mukaan luettuna: 0,5 miljoonaa). 13

14 Sicher Leben Henkilövahingosta johtuvan (työstä tai koulusta annettavan) sairausloman pituus on päivää, ja kotona tai vapaa-aikana tapahtuneen tapaturman seurauksena 24 päivää (myös urheilutapaturmissa 24 päivää) Päättyneet hoitojaksot ja sairauslomat ovat tärkeimmät henkilövahingoista aiheutuvien suorien kustannusten indikaattorit. Hyvin varovaisesti arvioituna keskimääräiset kustannukset ovat 400 euroa sairaalavuorokaudelta ja 70 euroa menetetyltä työpäivältä, jolloin 40 miljoonaa sairaalavuorokautta vastaa noin 16:ta miljardia euroa ja 340:tä miljoonaa sairauslomapäivää (laskematta koulusta otettua sairaslomaa) vastaa 24:ää miljardia euroa. CVI EU15 rivikohtainen prosenttiosuus Liikenne Työpaikka Koulu Urheilu Koti ja vapaaaika Luokat yhteensä Kuolleet 41 % 5 % 0 % 1 % 53 % 100 % Vammautuneet 12 % 41 % 1 % 4 % 41 % 100 % Päättyneet 16 % 16 % 2 % 15 % 51 % 100 % hoitojaksot Poliklinikkapotilaat 7 % 14 % 5 % 12 % 62 % 100 % Kaikki henkilövahingot 5 % 14 % 13 % 17 % 51 % 100 % Sairaalassaoloaika 13 % 12 % 1 % 12 % 62 % 100 % (päiviä) Sairauslomat 15 % 49 % 3% 10 % 23 % 100 % (tapauksia) Sairauslomat 18 % 41 % 4 % 11 % 26 % 100 % (päiviä) Kaavio 5: EU15 CVI: rivikohtainen prosenttiosuus - luokkien "liikenne", "työpaikka", "koulu", "urheilu" ja "koti ja vapaa-aika" suhteellinen osuus kussakin seurausta osoittavassa kerroksessa (rivikohtainen osuus, luokkien yhteissumma on 100 prosenttia). Perustuu täydellisimpään matriisiin ( ), jossa solukohtainen jäsenvaltioiden määrä vaihtelee; keskimääräinen rivikohtainen ilmaantuvuus on ekstrapoloitu EU:n 373 miljoonan kokonaisväestöön. Useimmissa EU:n jäsenvaltioissa vastuu henkilövahinkojen ehkäisystä on jakautunut perinteisesti enemmän tai vähemmän riippumattomiin hallinnon alueisiin. Selkeät vastuualueet on määritelty yleensä ainoastaan koulu- ja työtapaturmien sekä toisaalta liikennetapaturmien osalta. Vastuu jäljelle jäävien tahattomien henkilövahinkojen urheilussa sekä kotona ja vapa-aikana tapahtuvia tapaturmia ehkäisystä jakautuu yleensä useille eri hallinnon alueille. Rivikohtaisia prosenttiosuuksia esittävässä CVI-taulukossa tämä vastuualueiden jakautuminen näkyy tahattomien henkilövahinkojen jakautumisena vastaaviin tapaturmaluokkiin: 14

15 EU:n henkilövahinkoja koskeva kattava yleiskatsuas - Error! Style not defined. 73 prosenttia "kaikista henkilövahingoista" EU:n 15 jäsenvaltiossa aiheutuu muista kuin työtapaturmista (ja muista kuin koulutapaturmista), ja ne tapahtuvat kansalaisten yksityiselämän alueella. (Koska koulutapaturmien osuus on tässä todennäköisesti yliarvioitu, "yksityisten" henkilövahinkojen osuus voi olla jopa yli 73 prosenttia.) Useimmissa EU:n sosiaalivakuutusjärjestelmissä kuntoutus- ja työkyvyttömyyskorvausta ei makseta muista kuin työtapaturman aiheuttamista henkilövahingoista. CVI:n mukaan tämä pitää paikkansa ainakin 59 prosentin osalta niistä luokkaan "kaikki henkilövahingot" sisältyvistä henkilöistä, jotka ovat vammautuneet pysyvästi. "Yksityisten" henkilövahinkojen osuus päättyneistä hoitojaksoista on 82 prosenttia. Liikennetapaturmien osuus vaihtelee CVI:ssä 5 prosentista (kaikki henkilövahingot) 42 prosenttiin (kuolleet), mikä osoittaa selvästi liikennetapaturmista johtuvaa korkeaa kuolleisuutta. Kotona, vapaa-aikana ja urheilussa tapahtuvien henkilövahinkojen osuus vaihtelee CVI:ssä 33 prosentista (sairauslomat) 81 prosenttiin (kaikki henkilövahingot). CVI EU15 - sarakekohtaiset prosenttiosuudet Liikenne Työpaikka Koulu Urheilu Koti ja Yhteensä vapaaaika Kuolleet 2,1 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,3 % Vammatutuneet 4 % 5 % 0 % 0 % 1 % 1 % Päättyneet 28 % 10 % 2 % 8 % 9 % 13 % hoitojaksot Poliklinikkapotilaat 86 % 65 % 24 % 46 % 76 % 58 % Muu lääkintähoito -20 % 20 % 74 % 45 % 14 % 27 % Kaikki 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % henkilövahingot Kaavio 6: EU15:n CVI: sarakekohtainen prosenttiosuus - henkilövahingon seurauksen suhteellinen osuus kussakin tapaturmaluokassa (sarakekohtainen osuus, luokan "kaikki henkilövahingot" osuus on 100 prosenttia; koska henkilövahinkojen seurauksia koskevat tiedot on kerätty erillisistä tietokannoista, seurausten summa voi olla yli 100 prosenttia). Perustuu täydellisimpään matriisiin ( ), jossa solukohtainen jäsenvaltioiden määrä vaihtelee; keskimääräinen ilmaantuvuus on ekstrapoloitu EU:n 373 miljoonan kokonaisväestöön solukohtaisesti (absoluuttiset luvut tuhansia). Sarakekohtaisia osuuksia osoittava CVI-taulukko vastaa henkilövahinkopyramidia; siinä esitetään määrällisesti tapaturmien erilaisten seurausten suhteellinen osuus tapaturmaluokittain: 15

16 Sicher Leben Tilastollisesti EU:n 15 jäsenvaltiossa yhtä tapaturmaista kuolemaa kohti tapahtuu 333 muuta tahatonta henkilövahinkoa (kuolleiden osuus 0,3 %): 3 vammautumista, 43 vuodeosastolla hoidettavaa henkilövahinkoa, 3 ensiavussa hoidettavaa ja 90 muuta henkilövahinkoa. Noin 70 prosenttia kaikista tahattomista henkilövahingoista (luokassa "yhteensä") hoidetaan sairaaloissa, ja 13 prosenttia vahingon kärsineistä henkilöistä on hoidettava vuodeosastolla. Kiinnostavaa kyllä, sairaalahoitoa vaativien liikennetapaturmien määrä ylittää (poliisin rekisteröimien) kaikkien henkilövahinkojen määrän 14 prosentilla. Tämä ylitys merkitsee sitä, että virallisesti rekisteröityjä liikennetapaturmia on ilmoitettu vähemmän kuin sairaaloiden kirjaamia liikennetapaturmien aiheuttamia henkilövahinkoja. Liikennetapaturmien seuraukset ovat keskimääräistä vakavampia, sillä niiden aiheuttamista henkilövahingoista johtuvan kuolleisuuden (2,1 prosenttia) ja vuodeosastolla hoidettavien henkilövahinkojen osuus (28 prosenttia) on suurin kaikista luokista. Henkilövahingosta johtuvan vammautumisen osuus on suurin työtapaturmissa (5 prosenttia kaikista työtapaturmista) ja liikennetapaturmissa (4 prosenttia). Työtapaturmien määrä saattaa kuitenkin olla yliarvioitu, sillä muista kuin työtapaturmien aiheuttamista henkilövahingoista on vain vähän tietoa saatavana (tämä johtuu aiemmin etuoikeutetussa asemassa olleista työtapaturmien korvausjärjestelmistä). Tärkeimmät kehityssuuntaukset EU:n 15 jäsenvaltiossa vuosina : CVI:n tiedonkeruumenetelmällä ei pystytty hankkimaan aiempia tietoja kehityssuuntauksia koskevaa analyysiä varten. Näin ollen jäljempänä esitettävät henkilövahingoista johtuvan kuolleisuuden ja sairastuvuuden kehityssuuntauksia koskevat tiedot hankittiin WHO:n HFA-tietojärjestelmästä (http://www.who.dk/hfadb): EU:n 15 jäsenvaltiossa keskimääräinen kuolleisuus ( :ta asukasta kohti) on laskenut sekä tahallisten että tahattomien henkilövahinkojen osalta. Kuolleisuus on laskenut vähiten muissa kuin liikennetapaturmissa ja kotona ja vapaa-aikana tapahtuvissa tapaturmissa. Kehityssuuntaus on kuitenkin saattanut muuttua vuosikymmenen loppuun mennessä. 16

17 EU:n henkilövahinkoja koskeva kattava yleiskatsuas - Error! Style not defined. Kaikissa EU:n 15 jäsenvaltioissa tahattomista henkilövahingoista johtuvat kuolleisuusluvut osoittavat selvää laskua. Lukujen välillä on suuria eroja, mutta kehityslinjat näyttäisivät olevan samansuuntaisia (vuonna 90 vaihteluväli oli ja vuonna 2000 se oli 20 45). EU:n 15 jäsenvaltion henkilövahingoista johtuvan sairastuvuuden (vuodeosastolla hoidettavien henkilövahinkojen prosenttiosuus kaikesta vuodeosastohoidosta) keskimääräinen osuus on ollut koko vuosikymmenen ajan noin 10 prosenttia (vain Itävallassa on nähtävissä selvää laskua). Huomattavan suuret erot jäsenvaltioiden välillä kuvastavat myös terveydenhuoltojärjestelmien välisiä eroja (vuonna 98 vaihteluväli oli 6 12 prosenttia). Liikennetapaturmissa vahingoittuneiden henkilöiden määrät vaihtelevat suuresti jäsenvaltioiden välillä (vuonna 99 vaihteluväli oli henkilöä :ta asukasta kohti), ja tämä osoittaa, että rekisteröintimenetelmissä on järjestelmällisiä eroja. Useimmissa jäsenvaltioissa liikennetapaturmien määrää voitaisiin vähentää, mikä näkyy jossakin määrin myös EU:n keskiarvossa. Työtapaturmissa vahingoittuneiden henkilöiden määrissä on vielä suurempia eroja jäsenvaltioiden välillä kuin liikennetapaturmissa vahingoittuneiden määrissä (vuonna 99 työtapaturmien vaihteluväli oli tapaturmaa :ta asukasta kohti). Tämäkin osoittaa rekisteröintimenetelmien välisiä järjestelmällisiä eroja. Useimmissa jäsenvaltioissa työtapaturmien määrää voitaisiin vähentää, mikä näkyy jossakin määrin myös EU:n keskiarvossa. 17

18 Sicher Leben PÄÄTELMÄT JA SUOSITUKSET Yhteisön henkilövahinkotietoja koskevassa kattavassa yleiskatsauksessa (CVI) erillisissä lähteissä olevat yleiset terveydenhuoltoa koskevat tiedot ja erityisesti henkilövahinkoja koskevat tiedot vakioidaan ja yhdistetään toisiinsa. Tämän tietovarasto-tyyppisen lähestymistavan suurimpia etuja ovat: CVI-malli lisää sisältämiensä tietolähteiden arvoa, sillä sen avulla on helpompi saada tietoja eri tapaturmaluokista henkilövahinkojen seurantaa ja ehkäisyä varten. Tuomalla esiin eri tietolähteiden laajuuteen ja määritelmiin liittyviä eroja CVI antaa myös jonkinlaisen aavistuksen siitä, missä määrin tietyissä rekistereissä (esimerkiksi liikennetapaturmia koskevissa rekistereissä) henkilövahinkojen määrä ilmoitetaan liian suureksi tai liian pieneksi. CVI-malli antaa parhaaseen arvioon perustuvia avainlukuja tahattomien henkilövahinkojen määrästä EU:ssa tapaturmaluokan, eli tapaturman tapahtumapaikan, ja vahingon vakavuutta mittaavan henkilövahingon seurauksen mukaan jaoteltuna. CVI-mallia voidaan helposti laajentaa sekä maantieteellisesti (uusiin jäsenvaltioihin) että tutkimusalan osalta (lisäämällä siihen tahallisia henkilövahinkoja koskevia luokkia). CVI:n parhaat arviot perustuvat nykyisin noin 200 tietoyksikköön, joista on laskettu keskiarvo useiden vuosien jaksolta ja jotka on ekstrapoloitu EU:n 15 jäsenvaltion väestöön. Kun otetaan huomioon, että CVI:hin mahtuu enimmillään 540 tietoyksikköä (6 tapaturmaluokkaa, 6 henkilövahingon seurausta, 15 jäsenvaltiota) voidaan nähdä, miten vaikea on saada henkilövahinkoja koskevia tietoja muusta kuin ICD-luokituksen mukaisesta kuolleisuudesta (E-koodi), vuodeosastohoitoa vaativista henkilövahingoista (N-koodi) ja henkilövahinkojen ilmaantuvuudesta liikenteessä ja työpaikalla. EU:n tasolla tehtävien CVI-arvioiden uskottavuutta ja luotettavuutta pidetään kuitenkin riittävänä tahattomia henkilövahinkoja koskevaa kansanterveydellistä yleiskatsausta varten. Tarkemmassa epidemiologisessa tai alakohtaisessa analyysissä on otettava huomioon vastaavat yksittäiset tietolähteet ja tietojärjestelmät, jotka mainitaan CVI:n hakusanastossa (esim. EHLASS/ISS kotona ja vapaa-aikana, IRTAD liikenteessä ja ESAW työpaikalla tapahtuvia henkilövahinkoja varten). 18

19 EU:n henkilövahinkoja koskeva kattava yleiskatsuas - Error! Style not defined. Yksi CVI:n tiedonhankinnassa havaituista suurimmista puutteista oli E-koodien puuttuminen (vammojen ja myrkytysten ulkoiset syyt) sairaaloiden poistoilmoituksissa. Poistoilmoituksia kerätään rutiininomaisesti ja vertailukelpoisesti useimmissa EU:n jäsenvaltioissa, ja niitä myös kootaan rutiininomaisesti yhteen kansainvälisellä tasolla (WHO, EUPHIN/HIEMS, OECD). Toiseksi myös kotona ja vapaa-aikana tapahtuvien henkilövahinkojen ilmaantuvuuden (väestössä) järjestelmällinen arviointi on puutteellista. Kun tämä ongelma saadaan lähitulevaisuudessa ratkaistua, korjataan samalla suurehko CVI:ssä oleva puute. Yleensäkin kattavien ensiapuhoitoon perustuvien rekisteröintijärjestelmien (joissa olisi erityiset osa-alueet tapaturmia ja muita onnettomuuksia varten) puuttuminen useimmista EU:n jäsenvaltioista on esteenä helpommin toteutettavalle henkilövahinkoja koskevalle raportoinnille EU:n tasolla. Terveydenhuoltojärjestelmien eroista johtuva systemaattinen virhe tulee todennäköisesti säilymään jatkossakin, ja tämä heikentää kansallisten ISS-järjestelmään perustuvien kotona ja vapaa-aikana tapahtuvia tapaturmia koskevien lukujen (prosenttiosuus väestöstä, jota on hoidettu sairaaloissa kotona ja vapaa-aikana tapahtuneiden tapaturmien vuoksi, urheilutapaturmat mukaan luettuina) luotettavuutta. ISS-järjestelmän vertailukelpoisuuden parantamiseksi olisi välttämätöntä ottaa ISStietoja varten käyttöön sellainen vahingon vakavuutta mittaava indikaattori, johon kansallisten terveydenhuoltojärjestelmien väliset järjestelmälliset erot eivät vaikuta. Se, että tapahtumapaikan mukaan jaoteltujen terveydenhuoltoon liittyvien henkilövahinkotietojen hankkiminen on hankalaa, osoittaa, että EU:n terveydenhuoltoa ja henkilövahinkoja koskevissa tiedoissa on vielä paljon varaa ja myös tarvetta yhdenmukaistamiseen. CVI-mallia voidaan kuitenkin käyttää EU:n tasolla tahattomia henkilövahinkoja koskevien avainlukujen kattavaan raportointiin. Henkilövahingoista johtuvaa sairastuvuutta ja kuolleisuutta sekä terveydenhuoltopalvelujen ja sosiaalivakuutuskorvausten käyttöä koskevia tietolähteitä yhdistämällä voidaan luoda indikaattoreita, joilla mitataan sekä henkilövahinkojen ilmaantuvuutta että henkilövahingoista aiheutuvia kustannuksia (sairaalavuorokaudet, sairauslomapäivät, vammautumistapaukset).

20 Sicher Leben CVI-mallia suositellaan käytettäväksi johdantokappaleena kansallisissa EHLASS/ISSraporteissa, jotta nämä voidaan myöhemmin koota yhteen EU:n tasolla. Silloin, kun verrataan keskenään yksittäisiä jäsenvaltiota, on tulosten tulkinnassa käytettävä apuna hakusanastoa! Terveydenhuoltojärjestelmien eroista johtuva systemaattinen virhe heikentää kansallisten ISS-järjestelmään perustuvien kotona ja vapaa-aikana tapahtuvia tapaturmia koskevien lukujen (prosenttiosuus väestöstä, jota on hoidettu sairaaloissa kotona ja vapaa-aikana tapahtuneiden tapaturmien vuoksi, urheilutapaturmat mukaan luettuina) vertailukelpoisuutta. ISS-järjestelmän vertailukelpoisuuden parantamiseksi olisi välttämätöntä ottaa ISS-tietoja varten käyttöön sellainen vahingon vakavuutta mittaava indikaattori, johon kansallisten terveydenhuoltojärjestelmien väliset järjestelmälliset erot eivät vaikuta. Suositukset Yleisin suositus vaikka todennäköisesti sitä ei kovin pian noudatetakaan on ensiaputietoihin perustuvan yleisen rekisteröintijärjestelmän perustaminen EU:n jäsenvaltioissa. Tällainen rekisteröintijärjestelmä voisi koostua yleisestä osasta sekä erityisistä osa-alueista tapaturmia ja muita onnettomuuksia varten. Ensiaputietoihin perustuvana rekisteröintijärjestelmänä toimivassa ISS-järjestelmässä terveydenhuoltojärjestelmien eroista johtuvaa systemaattista virhettä voitaisiin korjata ottamalla käyttöön sellainen vahingon vakavuutta mittaava indikaattori, johon kansallisten terveydenhuoltojärjestelmien väliset järjestelmälliset erot eivät vaikuta. Toistaiseksi CVI-mallia johon on syötetty tietoja eri lähteistä suositellaan käytettäväksi johdantokappaleena kansallisissa EHLASS/ISS-raporteissa, jotta ne voidaan koota myöhemmin yhteen EU:n tasolla. Kun verrataan keskenään yksittäisiä jäsenvaltiota, tulosten tulkinnassa on käytettävä apuna hakusanastoa! 20

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

Valtiontuki tuoreimman tulostaulun mukaan tukien kokonaismäärän lasku on hiipunut

Valtiontuki tuoreimman tulostaulun mukaan tukien kokonaismäärän lasku on hiipunut IP/05/1558 Bryssel 9. joulukuuta 2005 Valtiontuki tuoreimman tulostaulun mukaan tukien n lasku on hiipunut Euroopan komission laatiman tuoreimman valtiontukien tulostaulun mukaan EU:n 25 jäsenvaltion myöntämien

Lisätiedot

Kansallinen lasten ja nuorten tapaturmien ehkäisyn ohjelma

Kansallinen lasten ja nuorten tapaturmien ehkäisyn ohjelma Kansallinen lasten ja nuorten tapaturmien ehkäisyn ohjelma 2009 2014 Kehittämispäällikkö Ulla Korpilahti Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yksikkö, THL 2015 Ulla Korpilahti 1 Kansallinen lasten ja

Lisätiedot

NEUVOSTON PÄÄTÖS sakon määräämisestä Espanjalle alijäämätietojen väärentämisestä Valencian itsehallintoalueella

NEUVOSTON PÄÄTÖS sakon määräämisestä Espanjalle alijäämätietojen väärentämisestä Valencian itsehallintoalueella EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.5.2015 COM(2015) 209 final Embargo vista Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS sakon määräämisestä Espanjalle alijäämätietojen väärentämisestä Valencian itsehallintoalueella FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

Työturvallisuus- ja työterveyslainsäädännön soveltaminen itsenäisiin ammatinharjoittajiin *

Työturvallisuus- ja työterveyslainsäädännön soveltaminen itsenäisiin ammatinharjoittajiin * P5_TA(2002)0498 Työturvallisuus- ja työterveyslainsäädännön soveltaminen itsenäisiin ammatinharjoittajiin * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston suositukseksi työturvallisuus-

Lisätiedot

INNOVAATIOIDEN SUOJAAMINEN LIIKESALAISUUKSIEN JA PATENTTIEN AVULLA: YRITYKSIIN VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ EU:SSA TIIVISTELMÄ

INNOVAATIOIDEN SUOJAAMINEN LIIKESALAISUUKSIEN JA PATENTTIEN AVULLA: YRITYKSIIN VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ EU:SSA TIIVISTELMÄ INNOVAATIOIDEN SUOJAAMINEN LIIKESALAISUUKSIEN JA PATENTTIEN AVULLA: YRITYKSIIN VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ EU:SSA TIIVISTELMÄ Heinäkuu 2017 INNOVAATIOIDEN SUOJAAMINEN LIIKESALAISUUKSIEN JA PATENTTIEN AVULLA:

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 27.5.2009 Vaaleja edeltävä tutkimus ensimmäinen osa Alustavat tulokset: Euroopan

Lisätiedot

Liekkivammatilanne Suomessa sekä vammojen sairaalahoitokustannukset

Liekkivammatilanne Suomessa sekä vammojen sairaalahoitokustannukset Liekkivammatilanne Suomessa sekä vammojen sairaalahoitokustannukset Haikonen Kari, Lillsunde Pirjo 27.8.2013, Hanasaaren kulttuurikeskus, Espoo 27.8.2013 Kari Haikonen 1 Tutkimuksen lähtökohdat Tutkimus

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.5.2013 COM(2013) 313 final 2013/0163 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. lokakuuta 2016 (OR. en) Hanke: asiakirjojen julkisuuteen sovellettava jäsenvaltioiden lainsäädäntö

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. lokakuuta 2016 (OR. en) Hanke: asiakirjojen julkisuuteen sovellettava jäsenvaltioiden lainsäädäntö Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. lokakuuta 2016 (OR. en) 13558/16 INF 185 API 107 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat Hanke: asiakirjojen julkisuuteen

Lisätiedot

Turvallisuus meillä ja muualla

Turvallisuus meillä ja muualla Hyvää matkaa ehjänä kotiin! Matkustamisen turvallisuusseminaari 13.11.2009 Rovaniemi, Hotel Santa Claus Turvallisuus meillä ja muualla Johtaja Erkki Yrjänheikki Sosiaali- ja terveysministeriö 1 13.11.2009

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.2.2017 COM(2017) 101 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2017/000 TA 2017 komission aloitteesta

Lisätiedot

EU:n liikenneturvallisuusohjelma tuottaa hyviä tuloksia tavoite 25 000 ihmishengen säästämisestä Euroopan teillä voidaan saavuttaa vuonna 2010

EU:n liikenneturvallisuusohjelma tuottaa hyviä tuloksia tavoite 25 000 ihmishengen säästämisestä Euroopan teillä voidaan saavuttaa vuonna 2010 IP/07/584 Bryssel, 27 april 2007 EU:n liikenneturvallisuusohjelma tuottaa hyviä tuloksia tavoite 25 000 ihmishengen säästämisestä Euroopan teillä voidaan saavuttaa vuonna 2010 Euroopan komissio käynnisti

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 7.11.2001 KOM(2001) 634 lopullinen 2001/0267 (COD) 2001/0268 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön metsien suojelusta ilmansaasteilta annetun

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) 12394/2/01 REV 2 ADD 1 DENLEG 46 CODEC 960 Asia: Neuvoston 3. joulukuuta 2001 vahvistama yhteinen

Lisätiedot

NÄYTÖN ARVIOINTI: SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS JA META-ANALYYSI. EHL Starck Susanna & EHL Palo Katri Vaasan kaupunki 22.9.

NÄYTÖN ARVIOINTI: SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS JA META-ANALYYSI. EHL Starck Susanna & EHL Palo Katri Vaasan kaupunki 22.9. NÄYTÖN ARVIOINTI: SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS JA META-ANALYYSI EHL Starck Susanna & EHL Palo Katri Vaasan kaupunki 22.9.2016 Näytön arvioinnista Monissa yksittäisissä tieteellisissä tutkimuksissa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

Seitsemän miljardia? Väestölaskenta 2010 Suomessa, Euroopassa ja maailmassa

Seitsemän miljardia? Väestölaskenta 2010 Suomessa, Euroopassa ja maailmassa Seitsemän miljardia? Väestölaskenta 2010 Suomessa, Euroopassa ja maailmassa Tilastokeskuksen asiakasaamu 1.12.2011 Tilastokeskus Väestölaskenta tehdään lähes kaikissa maailman maissa 2010/2011 (2005-2014

Lisätiedot

ALV-yhteenvetoilmoitus

ALV-yhteenvetoilmoitus OHJE 1(5) ALV-yhteenvetoilmoitus n versiossa 7.20 ohjelmaan on lisätty ALV-yhteenvetoilmoitus ja sen korjausilmoitus. Tässä dokumentissa ohjeistamme toiminnon käyttöönottoa. Asetukset Tiedot ALV-yhteenvetoilmoitukseen

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 1b. Nykytilan selvitys Liikenneonnettomuudet

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 1b. Nykytilan selvitys Liikenneonnettomuudet Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 1b. Nykytilan selvitys Liikenneonnettomuudet 1.9.2015 Nykytilan selvitys - liikenneonnettomuudet Taipalsaarella vuosina 2009 2013 poliisin tietoon tulleista

Lisätiedot

Liukastumiset käyvät kalliiksi

Liukastumiset käyvät kalliiksi Liukastumiset käyvät kalliiksi Liukastumiset kansantautina miten jokainen pysyisi pystyssä? -seminaari 10.1.2013 Mirka Råback Erikoissuunnittelija Tapaturmien ehkäisyn yksikkö 11.1.2013 1 Kotitapaturmien

Lisätiedot

Lähentyminen Yhteisestä käytännöstä usein kysytyt kysymykset Lähentymisohjelma 3. Erottamiskyky:

Lähentyminen Yhteisestä käytännöstä usein kysytyt kysymykset Lähentymisohjelma 3. Erottamiskyky: FI FI Lähentyminen Yhteisestä käytännöstä usein kysytyt kysymykset Lähentymisohjelma 3. Erottamiskyky: kuvailevia/erottamiskyvyttömiä sanoja sisältävät kuviomerkit A. YHTEINEN KÄYTÄNTÖ 1. Mitkä virastot

Lisätiedot

Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely

Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely Edustavat tulokset Euroopan unionin jäsenmaasta Paketti sisältää Suomen ja EUjäsenvaltion tulokset Mielipidekyselyn muotoilu Paneurooppalainen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.7.2017 COM(2017) 384 final 2017/0162 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Armenian tasavallan välisen viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. väärennettyjen eurometallirahojen analysoinnista ja niihin liittyvästä yhteistyöstä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. väärennettyjen eurometallirahojen analysoinnista ja niihin liittyvästä yhteistyöstä EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 17.7.2003 KOM(2003) 426 lopullinen 2003/0158 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS väärennettyjen eurometallirahojen analysoinnista ja niihin liittyvästä yhteistyöstä (komission

Lisätiedot

Eläkkeet ja eläkeläisten toimeentulo Susan Kuivalainen, Juha Rantala, Kati Ahonen, Kati Kuitto ja Liisa-Maria Palomäki (toim.

Eläkkeet ja eläkeläisten toimeentulo Susan Kuivalainen, Juha Rantala, Kati Ahonen, Kati Kuitto ja Liisa-Maria Palomäki (toim. Eläkkeet ja eläkeläisten toimeentulo 1995 2015 Susan Kuivalainen, Juha Rantala, Kati Ahonen, Kati Kuitto ja Liisa-Maria Palomäki (toim.) Eläkeläisten toimeentulo on parantunut useimmilla keskeisillä toimeentulomittareilla

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Eurocontrolin pysyvän komission päätöksiin keskitetyistä palveluista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Eurocontrolin pysyvän komission päätöksiin keskitetyistä palveluista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.4.2016 COM(2016) 226 final 2016/0118 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Eurocontrolin pysyvän komission päätöksiin keskitetyistä

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön energiainfrastruktuurihankkeiden luettelon hyväksymiseksi

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön energiainfrastruktuurihankkeiden luettelon hyväksymiseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.7.2016 COM(2016) 456 final ANNEX 3 Lisäys asiakirjaan COM(2016) 456 final Täydennys alkuperäisen menettelyn liitteeeseen 3 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi ehdotuksesta

Lisätiedot

Keuhkoahtaumatauti. Miten COPD-potilaan pahenemisvaiheen hoito onnistuu terveyskeskussairaalassa. Keuhkoahtaumataudin patofysiologiaa

Keuhkoahtaumatauti. Miten COPD-potilaan pahenemisvaiheen hoito onnistuu terveyskeskussairaalassa. Keuhkoahtaumataudin patofysiologiaa Keuhkoahtaumatauti Miten COPD-potilaan pahenemisvaiheen hoito onnistuu terveyskeskussairaalassa keuhkoahtaumatauti on sairaus, jolle on tyypillistä hitaasti etenevä pääosin palautumaton hengitysteiden

Lisätiedot

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/BA/fi 1

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/BA/fi 1 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/CE/BA/fi 1 Täysivaltaiset edustajat, jotka edustavat: BELGIAN KUNINGASKUNTAA, BULGARIAN TASAVALTAA, TŠEKIN TASAVALTAA, TANSKAN KUNINGASKUNTAA, SAKSAN LIITTOTASAVALTAA, VIRON TASAVALTAA,

Lisätiedot

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä?

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä? Ylioppilaskoetehtäviä YH4-kurssi Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni Alla on vanhoja Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni -kurssiin liittyviä reaalikoekysymyksiä. Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia

Lisätiedot

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen presidentin Vítor Caldeiran puhe

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen presidentin Vítor Caldeiran puhe EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN PUHE Luxemburg, 10. joulukuuta 2013 ECA/13/45 Euroopan tilintarkastustuomioistuimen presidentin Vítor Caldeiran puhe Varainhoitovuotta 2012 koskevan vuosikertomuksen

Lisätiedot

Arvoisat ministeri Suvi Lindén

Arvoisat ministeri Suvi Lindén Arvoisat ministeri Suvi Lindén, Juha Rehula ja Paula Risikko, eduskuntapuoleen puheenjohtajat, liikenne- ja viestintävaliokunnan sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnan kansanedustaja 1.1.2003 tuli voimaan

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.1.2012 K(2012) 430 lopullinen KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 25.1.2012, kansalaisaloitteesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 211/2011

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. kesäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. kesäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. kesäkuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0357 (COD) 9763/17 ADD 1 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio FRONT 248 VISA 203 DAPIX 213

Lisätiedot

15/07/2009 I. ILMASTONMUUTOKSEN KOKEMINEN. A. Käsitys maailmanlaajuisten ongelmien vakavuudesta

15/07/2009 I. ILMASTONMUUTOKSEN KOKEMINEN. A. Käsitys maailmanlaajuisten ongelmien vakavuudesta Directorate- General for Communication PUBLIC-OPINION MONITORING UNIT 15/07/2009 Ilmastonmuutos 2009 Standardi Eurobarometri ( EP/Komissio): tammikuu-helmikuu 2009 Ensimmäiset tulokset: tärkeimmät kansalliset

Lisätiedot

Autojen turvatekniikka ja liikenneturvallisuus

Autojen turvatekniikka ja liikenneturvallisuus Autojen turvatekniikka ja liikenneturvallisuus Vaikuttajien Autoiluakatemia 11.-12.9.2012 Premier Parkissa Vakuutuskeskus, Vahingontorjuntayksikkö Pieni teollisuuskatu 7, FIN-02920 ESPOO Puh: +358 9 680401,

Lisätiedot

Laajakaista: Ero suurimpien ja pienimpien käyttäjämaiden välillä Euroopassa kapenee

Laajakaista: Ero suurimpien ja pienimpien käyttäjämaiden välillä Euroopassa kapenee IP/08/1831 Bryssel, 28. marraskuuta 2008 Laajakaista: Ero suurimpien ja pienimpien käyttäjämaiden välillä Euroopassa kapenee Laajakaistaliittymät Euroopassa yleistyvät edelleen. Euroopan komissio julkaisi

Lisätiedot

PYLL-seminaari 30.3.2011. Näkökulmia Etelä-Savon shp:n väestön hyvinvoinnin seurantaan ja strategisiin johtopäätöksiin

PYLL-seminaari 30.3.2011. Näkökulmia Etelä-Savon shp:n väestön hyvinvoinnin seurantaan ja strategisiin johtopäätöksiin PYLL-seminaari 30.3.2011 Näkökulmia Etelä-Savon shp:n väestön hyvinvoinnin seurantaan ja strategisiin Sairaalajohtaja Jari Välimäki PYLL -menetelmä perustuu kuolleen iän ja odotettavissa olevan eliniän

Lisätiedot

Toteutusvaihe T2 Edistymisraportti

Toteutusvaihe T2 Edistymisraportti Toteutusvaihe T2 Edistymisraportti Sisällysluettelo 1. Projektin tila...3 1.1. Suoritetut tehtävät...4 1.2. Käytetyt menetelmät...5 1.3. Ongelmat...6 1.4. Jatkosuunnitelmat...6 Versio- ja muutoshistoria

Lisätiedot

Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö

Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö 09/10/2007-19/11/2007 Kriteereitä vastaavia vastauksia: 517/517 OSALLISTUMINEN Maa DE - Saksa 80 (15.5%) PL - Puola 51 (9.9%) DA - Tanska 48 (9.3%) NL - Alankomaat

Lisätiedot

13060/17 ADD 1 1 DPG

13060/17 ADD 1 1 DPG Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. lokakuuta 2017 (OR. en) 13060/17 ADD 1 PV/CONS 52 ECON 806 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 3563. istunto (talous- ja rahoitusasiat), Luxemburg,

Lisätiedot

Sipoon väestön terveyspalvelujen tarve on, lähinnä väestön ikärakenteesta ja sairastavuudesta johtuen, keskimääräistä vähäisempää.

Sipoon väestön terveyspalvelujen tarve on, lähinnä väestön ikärakenteesta ja sairastavuudesta johtuen, keskimääräistä vähäisempää. SIPOO Väestökehitys on runsaan 17 100 asukkaan kunta (väkiluku 31.12.1999) itäisellä Uudellamaalla. Kunnan väestö on keskimääräistä nuorempaa, alle 15 vuotiaita on noin 12 % väestöstä eli selvästi enemmän

Lisätiedot

10417/16 team/vpy/si 1 DG B 3A

10417/16 team/vpy/si 1 DG B 3A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. kesäkuuta 2016 (OR. en) 10417/16 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat SOC 418 GENDER 29 ANTIDISCRIM 41 FREMP

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 403 final LIITE 1.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 403 final LIITE 1. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0180 (NLE) 11599/17 ADD 1 VISA 297 COLAC 65 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. heinäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. heinäkuuta 2015 (OR. en) 10297/15 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: ECON 556 UEM 274 STATIS 53 NEUVOSTON PÄÄTÖS sakon määräämisestä Espanjalle alijäämätietojen väärentämisestä

Lisätiedot

Tapaturmien tilastointi. ( Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn tavoiteohjelma vuosille 2014 2020 )

Tapaturmien tilastointi. ( Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn tavoiteohjelma vuosille 2014 2020 ) Liite 2. Tapaturmatilanne ( Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn tavoiteohjelma vuosille 2014 2020 ) Lähes 90 % tapaturmaisista kuolemista sattuu kotona ja vapaa-ajalla Lähes 80 % vammaan johtaneista

Lisätiedot

Verkkokaupan tuoteturvallisuus EU-tasolla - komission toimet Maija Laurila

Verkkokaupan tuoteturvallisuus EU-tasolla - komission toimet Maija Laurila Verkkokaupan tuoteturvallisuus EU-tasolla - komission toimet Maija Laurila Time Magazine 1966 "Online Shopping Will Flop" { Miksi komissio miettii verkkokaupan markkinavalvontaa erikseen? 1. Tuoteturvallisuusdirektiivin

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.2.2016 COM(2016) 78 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2016/000 TA 2016 komission aloitteesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunta 29. elokuuta 2002 PE 315.505/13-23 TARKISTUKSET 13-23 Lausuntoluonnos (PE 315.505) Amalia Sartori Ehdotus Euroopan parlamentin

Lisätiedot

9665/15 vp/sj/jk 1 DGD 1C

9665/15 vp/sj/jk 1 DGD 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. kesäkuuta 2015 (OR. en) 9665/15 ENFOPOL 135 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 5729/2/15 REV 2 Asia: Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

Tutkimustoiminnan tiedonkeruu ammattikorkeakouluilta Kota-amkota-seminaari 13. -14.11.2007

Tutkimustoiminnan tiedonkeruu ammattikorkeakouluilta Kota-amkota-seminaari 13. -14.11.2007 Tutkimustoiminnan tiedonkeruu ammattikorkeakouluilta Kota-amkota-seminaari 13. -14.11.2007 Tilastoinnin perusperiaatteet: Tutkimuksella ja kehittämisellä tarkoitetaan yleisesti systemaattista toimintaa

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 11. joulukuuta 2003 PE 337.050/32-35 TARKISTUKSET 32-35 Mietintöluonnos (PE 337.050) John Bowis ehdotuksesta

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin

Lisätiedot

Autokaupan määrävuosiselvitys 2010

Autokaupan määrävuosiselvitys 2010 Kauppa 2012 Autokaupan määrävuosiselvitys 2010 Autokaupassa vähittäis- ja lähes yhtä suuret Vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan autokaupan tuotteiden lähes 14,5 miljardin euron liikevaihdosta vähittäiskaupan

Lisätiedot

13525/14 tih/sas/vl 1 DG D1C

13525/14 tih/sas/vl 1 DG D1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. lokakuuta 2014 (OR. en) 13525/14 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Ed. asiak. nro: 12707/4/14 REV 4 Asia: Pysyvien edustajien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2015 COM(2015) 488 final 2015/0237 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun ohjelman toimeenpanevan komitean 66. istunnossa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.11.2013 COM(2013) 771 final 2013/0379 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoihin ja eläkkeisiin sovellettavien korjauskertoimien

Lisätiedot

Tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisy esimiestyönä

Tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisy esimiestyönä Tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisy esimiestyönä Kehittämispäällikö Anne Lounamaa, FT Tapaturmien ehkäisyn yksikkö, THL 4.10.2013 RAI- vertailukehittämisen seminaari 3.10.2013, Helsinki, Paasitorni

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan

LIITTEET. asiakirjaan ROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.11.201 COM(201) 906 final ANNEXES 1 to LIITTEET asiakirjaan LUONNOS KOMISSION JA NVOSTON YHTEISEKSI TYÖLLISYYSRAPORTIKSI - oheisasiakirja komission tiedonantoon vuotuisesta kasvuselvityksestä

Lisätiedot

6LVlPDUNNLQRLGHQ \ULW\VN\VHO\\Q SHUXVWXYD DUYLR \NVLQNHUWDLVHPSL VllQWHO\ (8Q MD MlVHQYDOWLRLGHQ WDVROODYRLVLWXRWWDDPLOMDUGLQHXURQVllVW W

6LVlPDUNNLQRLGHQ \ULW\VN\VHO\\Q SHUXVWXYD DUYLR \NVLQNHUWDLVHPSL VllQWHO\ (8Q MD MlVHQYDOWLRLGHQ WDVROODYRLVLWXRWWDDPLOMDUGLQHXURQVllVW W 0(02 Bryssel 19. marraskuuta 2001 6LVlPDUNNLQRLGHQ \ULW\VN\VHO\\Q SHUXVWXYD DUYLR \NVLQNHUWDLVHPSL VllQWHO\ (8Q MD MlVHQYDOWLRLGHQ WDVROODYRLVLWXRWWDDPLOMDUGLQHXURQVllVW W Komissio on teettänyt laajan

Lisätiedot

12, rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg Puh. (+352) Sähköposti eca.europa.eu

12, rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg Puh. (+352) Sähköposti eca.europa.eu Kertomus Sisnetin (kansallisten rajavalvonta-, tulli- ja poliisiviranomaisten tietojenvaihtoon tarkoitetun tiedotusverkoston) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 2015 päättyneeltä varainhoitovuodelta 12, rue

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 112 final LIITTEET 1 9.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 112 final LIITTEET 1 9. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. maaliskuuta 2017 (OR. en) 7057/17 ADD 1 TRANS 97 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 6. maaliskuuta 2017 Vastaanottaja: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 19. marraskuuta 2002 PE 319.720/34-42 TARKISTUKSET 34-42 Mietintöluonnos (PE 319.720) Marianne L.P. Thyssen Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.4.2010 KOM(2010)182 lopullinen Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta

Lisätiedot

Committee / Commission IMCO. Meeting of / Réunion du 30/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Edvard KOŽUŠNÍK

Committee / Commission IMCO. Meeting of / Réunion du 30/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Edvard KOŽUŠNÍK Committee / Commission IMCO Meeting of / Réunion du 30/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES Rapporteur: Edvard KOŽUŠNÍK FI FI Tarkistusluonnos 7000 === IMCO/7000 === Alamomentti 02 01

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2014

Ammatillinen koulutus 2014 Koulutus 2015 Ammatillinen 2014 Ammatillisessa koulutuksessa 120 700 uutta opiskelijaa vuonna 2014 Tilastokeskuksen tilastojen mukaan tutkintoon johtavassa ammatillisessa koulutuksessa opiskeli kalenterivuoden

Lisätiedot

(Ainoastaan italian-, ranskan- ja saksankieliset tekstit ovat todistusvoimaiset) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(Ainoastaan italian-, ranskan- ja saksankieliset tekstit ovat todistusvoimaiset) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) L 171/18 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2015/1056, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2015, tiettyjen Sveitsin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 549/2004 mukaisesti esittämiin kansallisiin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

15083/15 team/mba/kkr 1 DG C 1

15083/15 team/mba/kkr 1 DG C 1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. joulukuuta 2015 (OR. en) 15083/15 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 14. joulukuuta 2015 Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed.

Lisätiedot

Asia Komission tiedonanto neuvostolle; luonnonkatastrofien ja ihmisen aiheuttamien katastrofien ehkäisyyn sovellettava yhteisön lähestymistapa

Asia Komission tiedonanto neuvostolle; luonnonkatastrofien ja ihmisen aiheuttamien katastrofien ehkäisyyn sovellettava yhteisön lähestymistapa Sisäasiainministeriö E-KIRJE SM2009-00158 PEO Metso Jukka 09.04.2009 JULKINEN Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia Komission tiedonanto neuvostolle; luonnonkatastrofien ja ihmisen aiheuttamien katastrofien

Lisätiedot

Ensimmäiset ikäindeksit laskettu berninpaimenkoirille

Ensimmäiset ikäindeksit laskettu berninpaimenkoirille 1 / 5 Ensimmäiset ikäindeksit laskettu berninpaimenkoirille Katariina Mäki Suomen Sveitsinpaimenkoirat ry on kartoittanut berninpaimenkoirien kuolinsyitä ja -ikiä vuodesta 1995 alkaen. Aineistoa on kertynyt,

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0231(COD)

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0231(COD) Euroopan parlamentti 2014-2019 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 07.2.2017 2016/0231(COD) TARKISTUKSET 269-283 Mietintöluonnos Gerben-Jan Gerbrandy (PE592.423v02-00)

Lisätiedot

Stressi riskinä - Myös EU huolissaan

Stressi riskinä - Myös EU huolissaan Stressi riskinä - Myös EU huolissaan Ylitarkastaja Jaana Vastamäki Sosiaali- ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto 25.11.2014 Ongelman laajuus (Eurobarometri, 2014, EU-OSHA) Työperäinen stressi on työpaikkojen

Lisätiedot

Korkeakoulujen kansallinen julkaisuportaali. OKM:n bibliometriikkaseminaari, 11.3.2013 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi)

Korkeakoulujen kansallinen julkaisuportaali. OKM:n bibliometriikkaseminaari, 11.3.2013 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Korkeakoulujen kansallinen julkaisuportaali OKM:n bibliometriikkaseminaari, 11.3.2013 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) OKM:n tiedonkeruu ja raportointiportaali Yliopistojen julkaisutiedot (v. 2011 lähes

Lisätiedot

Talous- ja raha-asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS

Talous- ja raha-asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2010/0073(COD) 8.9.2010 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden

Lisätiedot

Vuodeosastohoito ja päiväkirurgia

Vuodeosastohoito ja päiväkirurgia Liite 3. Kustannukset ( Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn tavoiteohjelma vuosille 2014 2020 ) Tapaturmat aiheuttavat miljoonien eurojen kustannukset suoraan sekä välillisesti. Tapaturmien suorilla

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2017 COM(2017) 593 final 2017/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevalla 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyllä yleissopimuksella

Lisätiedot

Eräät maat julkaisevat korttinsa eri kieliversioina, josta johtuen mallikortteja on useita.

Eräät maat julkaisevat korttinsa eri kieliversioina, josta johtuen mallikortteja on useita. Eurooppalaisen sairaanhoitokortin mallikortit maittain Tässä liitteessä on tietoa eurooppalaisesta sairaanhoitokortista. Mallikortit on kopioitu Internetistä osoitteesta http://ec.europa.eu/employment_social/healthcard/index_en.htm,

Lisätiedot

Talouskriisi sosiaaliindikaattoreiden

Talouskriisi sosiaaliindikaattoreiden Talouskriisi sosiaaliindikaattoreiden valossa Euroopan talouskriisi ja elinolot Tilastokeskus, 11.3.2012 Hannele Sauli Kaisa-Mari Okkonen Kotitalouksien reaalitulokehitys kriisimaissa ja Itä- Euroopassa

Lisätiedot

Potilaiden liikkuvuus EU:ssa ja valinnanvapaus

Potilaiden liikkuvuus EU:ssa ja valinnanvapaus Potilaiden liikkuvuus EU:ssa ja valinnanvapaus Mervi Kattelus Terveyspolitiikan asiantuntija Suomen Lääkäriliitto Liikkuvuuden eri ulottuvuudet (Potilas sairastuu tilapäisen toisessa valtiossa oleskelun

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2015 BKTL:n muutosten mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2015 BKTL:n muutosten mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.5.2014 COM(2014) 307 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2015 BKTL:n muutosten mukaisesti (vuosia 2014

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

(2002/813/EY) 1 artikla

(2002/813/EY) 1 artikla L 280/62 18.10.2002 NEUVOSTON PÄÄTÖS, tehty 3 päivänä lokakuuta 2002, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/18/EY mukaisesti geneettisesti muunnettujen organismien tarkoituksellista levittämistä

Lisätiedot

Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu Liikenneviraston vesiväylähankkeilla Vuosikatsaus 2012

Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu Liikenneviraston vesiväylähankkeilla Vuosikatsaus 2012 Turvallisuuspoikkeamatiedon keruu Liikenneviraston vesiväylähankkeilla Vuosikatsaus 2012 11.3.2013 VUOSIKATSAUS 2012 SISÄLTÖ Työn taustaa Lisätietoja Työn tavoitteita Poikkeamien luokittelu Ilmoitettujen

Lisätiedot

Kuntatieto-ohjelma. Nykytilan analyysin tiivistelmä Versio: 1.0. Laatija: Pentti Kurki

Kuntatieto-ohjelma. Nykytilan analyysin tiivistelmä Versio: 1.0. Laatija: Pentti Kurki Kuntatieto-ohjelma Nykytilan analyysin tiivistelmä 25.6.2014 Versio: 1.0 Laatija: Pentti Kurki Kuntatieto-ohjelma nykytila tiivistelmä 25.6.2014 2 (7) Sisällys 1. Dokumentin tarkoitus... 3 2. Kuntien ulkoisen

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2013

Ammatillinen koulutus 2013 Koulutus 2014 Ammatillinen 2013 Ammatillisessa koulutuksessa 313 600 opiskelijaa vuonna 2013 Tilastokeskuksen tilastojen mukaan tutkintoon johtavassa ammatillisessa koulutuksessa opiskeli kalenterivuoden

Lisätiedot

DGC 2A EUROOPAN UNIONIN JA GEORGIAN VÄLINEN ASSOSIAATIO. Bryssel, 20. tammikuuta 2015 (OR. en) Tulliasioiden alakomitea UE-GE 4652/15

DGC 2A EUROOPAN UNIONIN JA GEORGIAN VÄLINEN ASSOSIAATIO. Bryssel, 20. tammikuuta 2015 (OR. en) Tulliasioiden alakomitea UE-GE 4652/15 EUROOPAN UNIONIN JA GEORGIAN VÄLINEN ASSOSIAATIO Tulliasioiden alakomitea Bryssel, 20. tammikuuta 2015 (OR. en) UE-GE 4652/15 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EU:N JA GEORGIAN TULLIASIOIDEN ALAKOMITEAN

Lisätiedot

Lääketieteen tietokannat ja OVID

Lääketieteen tietokannat ja OVID Lääketieteen tietokannat ja OVID 200100 Terkon kautta Medline on käytössä mm. opiskelu- ja tutkimuskäyttöön tiedekunnassa, se on myös sairaalakäytössä HUS:ssa yms. Käyttöliittymä on nimeltään OVID ja se

Lisätiedot

Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula?

Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula? Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula? Pääjohtaja Erkki Liikanen Kaupan päivä 23.1.2006 Marina Congress Center Talouden arvonlisäys, Euroalue 2004 Maatalous ja kalastus 3 % Rakennusala 5 % Teollisuus

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.12.2016 COM(2016) 793 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Tiettyjen neuvoston direktiivin 91/692/EY mukaisesti annettujen unionin ympäristöalan

Lisätiedot

Energia- ja ympäristötutkimuksen rahoitusmahdollisuudet tiukentuvan talouden Euroopassa

Energia- ja ympäristötutkimuksen rahoitusmahdollisuudet tiukentuvan talouden Euroopassa Energia- ja ympäristötutkimuksen rahoitusmahdollisuudet tiukentuvan talouden Euroopassa Eikka Kosonen Euroopan komission Suomen-edustuston päällikkö 7.2.2012 Eurooppa tarvitsee tutkimusta ja innovointia

Lisätiedot

Terveysosasto/nh. Sairaanhoito EU:ssa. Noora Heinonen 25.8.2009

Terveysosasto/nh. Sairaanhoito EU:ssa. Noora Heinonen 25.8.2009 Sairaanhoito EU:ssa Noora Heinonen 25.8.2009 EY-lainsäädäntöä soveltavat valtiot EU-maat maat: Alankomaat (NL), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Espanja (ES), Irlanti (IE), Italia (IT), Itävalta (AT), Kreikka

Lisätiedot

Tieteen tila 2014: Humanistiset tieteet

Tieteen tila 2014: Humanistiset tieteet Suomen Akatemia 24.1.14 : Humanistiset tieteet Tieteenaloittainen tarkastelu opetus- ja tutkimushenkilöstöstä sekä rahoituksesta www.aka.fi/tieteentila Suomen Akatemia 24.1.14 Sisällysluettelo -hanke...

Lisätiedot

Hyte-kerroin - taloudellinen kannustin vaikuttavaan työhön

Hyte-kerroin - taloudellinen kannustin vaikuttavaan työhön Hyte-kerroin - taloudellinen kannustin vaikuttavaan työhön KKI-PÄIVÄT 2017, Helsinki 22-23.2017 Timo Ståhl, johtava asiantuntija, TtT, dos. (terveyden edistäminen) Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. tammikuuta 2018 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. tammikuuta 2018 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. tammikuuta 2018 (OR. en) 5350/18 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto LIMITE PUBLIC

Lisätiedot

Tieliikenteen tavarankuljetukset

Tieliikenteen tavarankuljetukset Liikenne ja matkailu 2014 Tieliikenteen tavarankuljetukset 2014, 3. neljännes Kuorma-autoilla kuljetettu tavaramäärä kasvoi vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä Vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena komission asiakirja DEC 29/2017.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena komission asiakirja DEC 29/2017. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. lokakuuta 2017 (OR. en) 13563/17 FIN 643 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 23. lokakuuta 2017 Vastaanottaja: Günther OETTINGER, Euroopan komission jäsen Märt KIVINE, Euroopan

Lisätiedot