YHTEISÖN HENKILÖVAHINKOTIETOJA KOSKEVA KATTAVA YLEISKATSAUS (KOTI- JA VAPAA-AJAN TAPATURMAT)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHTEISÖN HENKILÖVAHINKOTIETOJA KOSKEVA KATTAVA YLEISKATSAUS (KOTI- JA VAPAA-AJAN TAPATURMAT)"

Transkriptio

1 YHTEISÖN HENKILÖVAHINKOTIETOJA KOSKEVA KATTAVA YLEISKATSAUS (KOTI- JA VAPAA-AJAN TAPATURMAT) Lopullinen raportti Kuratorium für Schutz und Sicherheit (Itävallan turvallisuuden ja ennaltaehkäisyn tutkimuslaitos) - "Sicher Leben" -instituutti Henkilövahinkojen ehkäisyohjelma - EYVL C 208, IPP/2000/1071 SI

2 Sicher Leben SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 4 HANKKEEN JOHTO HANKEKUMPPANIT JOHDANTO Euroopasta puuttuu kotona ja vapaa-aikana tapahtuvien tapaturmien epidemiologia Tieteelliset perustat ja tavoitteet MENETELMÄT Itävaltalainen "henkilövahinkoja koskeva tietovarasto" prototyyppinä EU:n henkilövahinkoja koskevien tietolähteiden saatavuus- ja hyödynnettävyysanalyysi EU:n henkilövahinkojen tietomalli Mallin rakenne Lähteet ja määritelmät Koeluonteinen tiedonhankinta CVI-ohjelmisto TULOKSET JA TÄRKEIMMÄT HAVAINNOT EU:n ja kansallisten henkilövahinkoja koskevien tietolähteiden saatavuusja hyödynnettävyysanalyysi EU:n henkilövahinkojen tietomalli Rakenne Määritelmät ja tietolähteet

3 EU:n henkilövahinkoja koskeva kattava yleiskatsuas - Error! Style not defined. A. Tapaturmaluokkien suositeltavat määritelmät vakioversio...39 B. Suositeltavat tietolähteet vakioversio...41 C. Tapaturmaluokkien suositeltavat määritelmät minimiversio...43 D. Suositeltavat tietolähteet minimiversio...45 EU-tason analyysi...46 Jäsenvaltioiden välinen vertailuanalyysi...55 Nykytilanne...55 Kehityssuuntaukset...62 PÄÄTELMÄT JA SUOSITUKSET...68 Malli...68 CVI-luvut...69 Täytäntöönpano ja ylläpito...70 LYHENNELUETTELO...72 VIITTEET...74 LIITE 1: JÄSENVALTIOKOHTAISET CVI-TAULUKOT...78 LIITE 2: EU:N JA JÄSENVALTIOIDEN HENKILÖVAHINKOJA KOSKEVIEN TIETOLÄHTEIDEN SAATAVUUS- JA HYÖDYNNETTÄVYYSANALYYSI EU-tason analyysi Jäsenvaltiokohtainen analyysi LIITE 3: CVI-OHJELMISTON KÄYTTÖOHJE

4 Sicher Leben TIIVISTELMÄ TUTKIMUSONGELMA Työ- ja liikennetapaturmiin verrattuna kotona ja vapaa-aikana tapahtuvista tapaturmista (Home and Leisure Accidents, HLA) ei käytännössä ole olemassa minkäänlaisia indikaattoreita Euroopan unionin (EUROSTAT, EUPHIN/HIEMS) eikä muissa kansainvälisissä kansanterveyden tietojärjestelmissä, joita ovat esimerkiksi "Health for All" (WHO) tai "Health 2001" (OECD). Euroopan yhteisö perusti kotona ja vapaa-aikana tapahtuvia tapaturmia (HLA) koskevan yhteisön tietojenvaihtojärjestelmän (EHLASS) yli kymmenen vuotta sitten, ja sen tarkoituksena oli tukea jäsenvaltioita kotona ja vapaa-aikana tapahtuvia tapaturmia koskevassa tiedonkeruussa. EHLASS oli ihanteellinen väline kyseisten tapaturmien indikaattorien luomista varten (sillä se sisältää ainutkertaisia tietoja, joiden avulla voidaan suunnitella erityisiä henkilövahinkojen ehkäisytoimia). EHLASS perustuu kuitenkin edelleenkin vain muutaman sairaalan keräämiin tietoihin kussakin jäsenvaltiossa, ja vasta hiljattain on alettu soveltaa yhteisiä menettelyjä näytetulosten yhdenmukaistamiseksi ja niiden ekstrapoloimiseksi kansallisiin tapaturmalukuihin. Kotona ja vapaa-aikana tapahtuvien tapaturmien indikaattoreita olisi mahdollista luoda myös yleisesti käytettyyn ICD-luokitukseen perustuvien kuolleisuutta ja sairastuvuutta koskevien tietojen pohjalta. Käytännössä kuitenkin ulkoisen syyn koodien niin sanottujen E-koodien riittämätön (kuolleisuus) tai puuttuva (sairastuvuus) käyttö rajoittaa tätä mahdollisuutta. Näin ollen EU:n tasolla ei ole toistaiseksi käytettävissä kotona ja vapaa-aikana tapahtuvien tapaturmien verrannollisia indikaattoreita. Kansallisella tasolla tilanne on hieman erilainen: Joissakin jäsenvaltioissa kotona ja vapaa-aikana tapahtuvien tapaturmien aiheuttamien henkilövahinkojen määrien arvioimisessa on käytetty EHLASS:in tietoja tai olemassa olevia tapaturmien rekisteröintijärjestelmiä. Joissakin jäsenvaltioissa käytetään sellaisia luokitusjärjestelmiä, joiden avulla kotona ja vapaa-aikana tapahtuvat tapaturmat voidaan tunnistaa myös muissa tietolähteissä, esimerkiksi sairaaloiden poistoilmoitus- tai sosiaalivakuutusrekistereissä. 4

5 EU:n henkilövahinkoja koskeva kattava yleiskatsuas - Error! Style not defined. Joissakin jäsenvaltioissa kotona ja vapaa-aikana tapahtuvien tapaturmien määrää mitataan myös säännöllisten kyselytutkimusten avulla. Henkilövahinkoja koskeva kattava yleiskatsaus (Comprehensive View on Injuries, CVI) on laadittu kokoamalla yhteen suurin osa sekä EU:n tasolla että kansallisella tasolla käytettävissä olevista henkilövahinkotiedoista ja yhdistämällä ne EU:n henkilövahinkojen tietomalliin. Kun tietomalliin syötetään todellisia tietoja, sen pitäisi tarjota avainlukuja tahattomien henkilövahinkojen vaikutuksista terveydentilaan ja terveydenhuoltopalvelujen käytöstä näiden vahinkojen yhteydessä. TAVOITE Tutkimuksen päätavoitteet ovat seuraavat: 1. Kehitetään EU:n henkilövahinkotietojen tietomalli (CVI), jonka avulla kotona ja vapaa-aikana tapahtuvia tapaturmia koskevat tiedot voidaan yhdistää yleisiin terveydenhuoltoa koskeviin ja muihin kuin lääketieteellisiin tapaturmia koskeviin tietoihin. CVI perustuu kansainvälisiin kansanterveyden tietojärjestelmiin ja Euroopan unionin jäsenvaltioiden tietolähteisiin. 2. Tarjotaan tähän malliin perustuvia todellisia lukuja tahattomien henkilövahinkojen vaikutuksista terveydentilaan ja terveydenhuoltopalvelujen käytöstä näiden vahinkojen yhteydessä Euroopan unionissa. 3. Toteutetaan tätä mallia koeluonteisena (meta)tietokantana, jonka avulla voidaan päivittää tietoja ja esitellä "tautikohtainen" soveltamistapa, jota voidaan hyödyntää yleisissä kansanterveyden tietojärjestelmissä, kuten EUPHIN/HIEMS-järjestelmissä. MENETELMÄT Tutkimuksen tavoitteisiin pyrittiin neljässä vaiheessa: 1. Erilaiset henkilövahingoista johtuvaa kuolleisuutta ja sairastuvuutta koskevat EU:n ja jäsenvaltioiden tietolähteet, henkilövahinkojen ehkäisyhankkeet (COST, COCOL, SPORTS PHASE I) 1 mukaan luettuina, tarkastettiin ja niille tehtiin meta-analyysi. 1 5

6 Sicher Leben 2. Kehitettiin tapaturmaluokkiin (pääasiassa kotona ja vapaa-aikana tapahtuvat, liikenneja työtapaturmat) ja henkilövahingon seuraukseen (kuolleet, vammautuneet, hoitojaksot, sairauslomat jne.) perustuva henkilövahinkomatriisi Comprehensive View of Injuries (CVI), jota käytetään EU:n henkilövahinkojen tietomallina. Mallin avulla voidaan raportoida kattavasti tahattomia henkilövahinkoja koskevista avainluvuista EU:n tasolla. Yhdistämällä henkilövahingoista johtuvaa sairastuvuutta ja kuolleisuutta sekä terveydenhuoltopalvelujen ja sosiaalivakuutuskorvausten käyttöä koskevat tietolähteet voidaan luoda sekä henkilövahinkojen ilmaantuvuuden että niistä aiheutuvien kustannusten indikaattoreita (sairaalavuorokaudet, sairauslomapäivät, vammautumistapaukset). 3. Hankekumppaneiden (CZ, DK, FR, DE, EL, NL, UK) kanssa pyrittiin yhdistämään sekä kansainvälisten että kansallisten tietolähteiden todelliset henkilövahinkoja koskevat tiedot ja syöttämään ne EU:n CVI-malliin. 4. Ranskalaisten kumppaneiden kanssa kehitimme kokeellisen tietokantasovelluksen (MS-Access), jonka avulla tulosten haku on joustavaa ja tietoja on mahdollista päivittää. AVAINLUVUT Terveydentila (CVI Henkilövahingon seuraus) Suhteellinen ilmaantuvuus (yhtä kuolemaa kohti) Tapaukset Tapaukset :ta asukasta kohti Kotona ja vapaa-aikana tapahtuvien tapaturmien osuus Kuolleet % Vammautuneet % Vuodeosastopotilaat % Poliklinikkapotilaat % Kaikki henkilövahingot % Resurssien käyttö (CVI Vahingon seuraus) Henkilövahinkoja kaikista diagnooseista 2 Frekvenssi (tapauksia tai päiviä) Frekvenssi :ta asukasta kohti Kotona ja vapaa-aikana tapahtuvien tapaturmien osuus Päättyneet hoitojaksot 10 % % (tapauksia) Päättyneet hoitojaksot 10 % % (päiviä) Sairauslomat (tapauksia) 10 % % Sairauslomat (päiviä) 21 % % 2 Sairauslomat: "Sicher Leben" -insitutti,

7 EU:n henkilövahinkoja koskeva kattava yleiskatsuas - Error! Style not defined. Kaavio 1: Kotona ja vapaa-aikana tapahtuvien tapaturmien aiheuttamia henkilövahinkoja koskeva CVI-malli - Terveydentila ja resurssien käyttö tahattomien henkilövahinkojen yhteydessä EU:n 15 jäsenvaltiossa. Perustuu täydellisimpään matriisiin ( ), jossa jäsenvaltioiden määrä vaihtelee solukohtaisesti (yhteensä 208 tietoyksikköä); keskimääräinen ilmaantuvuus on ekstrapoloitu EU:n 373 miljoonan kokonaisväestön tasolla solukohtaisesti. Sairaalavuorokausien osalta tahattomien henkilövahinkojen uhrit käyttävät 10 prosenttia sairaalaresursseista; 74 prosenttia henkilövahingoista aiheutuvista sairaalavuorokausista johtuu kotona ja vapaa-aikana tapahtuvista tapaturmista (urheilu mukaan luettuna). Yli 20 prosenttia kaikista sairauslomapäivistä johtuu tahattomista henkilövahingoista, joista 37 prosenttia aiheutuu kotona ja vapaa-aikana tapahtuvista tapaturmista (urheilutapaturmat mukaan luettuina). Henkilövahingoista johtuvasta vuodeosastohoidosta ja sairauslomista aiheutuvat kustannukset ovat noin 40 miljardia euroa vuodessa (16 miljardia euroa sairaalavuorokausista ja 24 miljardia euroa sairauslomista aiheutuvista menoista). Saatavana on myös jäsenvaltiokohtaisia CVI-taulukoita, mutta niiden tiedot eivät ole yhtä täydellisiä. Jotta lukujen haku ja päivitys olisi joustavaa, jäsenvaltiokohtaisilla tiedoilla ja hakusanastolla täydennetty CVI on saatavana myös sähköisessä muodossa (CVI, MS- Access ). CVI on toteutettu myös ohjelmistona, joka mahdollistaa EU:n henkilövahinkoja koskevien avainlukujen tehokkaan haun ja päivittämisen henkilövahingon tapahtumapaikan, seurauksen ja jäsenvaltion mukaan jaoteltuna. 7

8 Sicher Leben vammautuminen vuodeosastopotilaat poliklinikkapotilaat muu lääkintähoito Kaavio 2: EU15:n henkilövahinkoja koskeva CVI-pyramidikaavio - kerrosten koko osoittaa tahattomien henkilövahinkojen seurausten suhteellisen määrän. Kaavio perustuu täydellisimpään matriisiin ( ), jossa jäsenvaltioiden määrä vaihtelee kussakin kerroksessa. TÄRKEIMMÄT TULOKSET Tutkimuksen neljässä vaiheessa tehdyt tärkeimmät tulokset esitetään tiivistettynä seuraavissa taulukoissa: 1. Tärkeimmät havainnot: yleiskatsaus EU:ssa käytössä olevista henkilövahinkojen indikaattoreista ja tietolähteistä Monet julkiset (esim. WHO, EUROSTAT) ja yksityiset (esim. OECD, BASt) organisaatiot tarjoavat kansainvälisiä terveystietoja henkilövahinkotiedot mukaan luettuina. Tarjottavissa tiedoissa on paljon päällekkäisyyttä, ja keskeisimmät järjestelmät ovat WHO (maksuton) ja OECD (maksullinen). WHO:n ja OECD:n tietoihin sisältyvät seuraavat henkilövahinkojen indikaattorit (absoluuttisina lukuina, ikävakioituina ilmaantuvuuslukuina, ikäryhmittäin ja sukupuolittain): Terveydentila: Kuolleisuus Vammat ja myrkytykset (ICD / ulkoinen syy) * Itsemurha ja tahallinen itsensä vahingoittaminen (ICD / ulkoinen syy) Murha ja tahallinen vahingoittaminen (ICD / ulkoinen syy) Moottoriajoneuvon liikennetapaturmat (ICD / ulkoinen syy tai poliisin tiedot) 8

9 EU:n henkilövahinkoja koskeva kattava yleiskatsuas - Error! Style not defined. Kuolemaan johtaneiden työtapaturmien määrä (sosiaalivakuutustiedot) Sairastuvuus Työtapaturmissa vahingoittuneiden henkilöiden määrä (sosiaalivakuutustiedot) Liikennetapaturmissa vahingoittuneiden henkilöiden määrä (poliisin tiedot) Sairastuvuus kotona tapahtuvissa tapaturmissa (% väestöstä) ** Terveydenhuoltopalvelujen käyttö: Vuodeosastohoidon käyttö Päättyneet hoitojaksot, vammat ja myrkytykset Keskimääräinen sairaalassaoloaika, vammat ja myrkytykset * Myös muita ICD-luokituksen E-koodiryhmiä, esimerkiksi putoamisia, tulipaloja tai myrkytyksiä koskevia kuolleisuustietoja on saatavana WHO:n Mortality Database -tietokannassa. Tämän vuoksi "henkilövahingoista johtuva kuolleisuus" on toistaiseksi yksityiskohtaisimmin tutkittu henkilövahinkojen indikaattori kansainvälisellä tasolla. ** Vain OECD:n Health Data -tietokanta sisältää kotona ja vapaa-aikana tapahtuvien tapaturmien (HLA) indikaattorin. Tietoja on kuitenkin saatavana vain kahdesta EU:n jäsenvaltiosta vuodelta 95, eli Tanskasta (8,5 prosenttia) ja Portugalista (3,5 prosenttia). Työ- ja liikennetapaturmien luokkakohtaisten indikaattoreiden asianmukaisuutta on pohdittava huolellisesti kotona ja vapaa-aikana tapahtuvien tapaturmien indikaattoreiden kehittämisen yhteydessä. Lyhyesti sanottuna EU:ssa ei ole käytännössä minkäänlaisia indikaattoreita kotona ja vapaaaikana tapahtuvia tapaturmia varten. 2. Tärkeimmät tulokset: EU:n tahattomia henkilövahinkoja koskeva tietomalli (CVIraportointimalli ja suositeltavat tietolähteet) Henkilövahinkotietoja käsittelevä työryhmä (AT, DK, GE, FR, GR, NL) kehitti saatavuus- ja hyödynnettävyystutkimuksen tulosten perusteella raportointimallin, joka koskee tahattomia henkilövahinkoja EU:n ja kansallisella tasolla. CVI-malli muodostuu kuudesta itsenäisestä "tapaturmaluokasta" tai sektorista (liikenne, työpaikka, koulu, urheilu, koti ja vapaa-aika, yhteensä tahattomat) ja kuudesta itsenäisestä "henkilövahingon seurauksesta" tai kerroksesta (kuolleet, päättyneet hoitojaksot, poliklinikkapotilaat, sairauslomat, vammautuneet, kaikki henkilövahingot). Mallia voidaan käyttää sekä vakio- että minimiversiona. Kun vakioversion tiedot ovat täydellisiä, se tuottaa 36 avainlukua, joilla mitataan henkilövahingoista johtuvaa kuolleisuutta, henkilövahingoista johtuvaa sairastuvuutta sekä terveydenhuoltopalvelujen käyttöä tahattomien henkilövahinkojen yhteydessä tapaturmaluokittain. Mallia voidaan soveltaa henkilövahinkoja koskevaan raportointiin sekä EU:ssa että jäsenvaltioissa. Mallia suositellaan käytettäväksi erityisesti EHLASS/ISS -raporttien johdannon laatimiseen tällä tavoin EHLASS/ISS-tiedot asetetaan henkilövahinkojen laajaan kontekstiin. Saatavuus- ja hyödynnettävyysanalyysin perusteella määriteltiin myös tapaturmaluokkien "suositeltavat määritelmät" sekä "suositeltavat tietolähteet" erilaisia henkilövahinkojen seurauksia varten. Suositeltavat tietolähteet (vakioversio): CVI:ssä käytettävät kansainväliset tietolähteet asetetaan paremmuusjärjestykseen pääasiassa sen mukaan, miten 9

10 Sicher Leben hyvin niissä käytetty alkuperäinen luokitus soveltuu suositeltaviin määritelmiin. Suositeltavat määritelmät perustuvat pakostakin tietolähteiden alkuperäisiin määritelmiin. Eri tietolähteiden välisten päällekkäisyyksien korjaamiseksi annetaan tietojen mukaan ottamista ja pois jättämistä koskevia perusteita (esimerkiksi tapaturmaluokassa "työpaikka": jätä pois tapaturmat, jotka tapahtuvat matkalla työhön tai työstä kotiin). 3. Tärkeimmät tulokset: henkilövahinkojen kattava yleiskatsaus (CVI) EU:ssa mallin soveltaminen CVI-mallin avulla saadaan paras arvio tahattomien henkilövahinkojen määrästä (15 jäsenvaltion) EU:ssa tapaturmaluokkien (eli henkilövahinkojen ehkäisyn osa-alueiden) ja vahingon seurausten (jotka perustuvat tietolähteeseen ja osoittavat seurauksen vakavuutta) mukaan jaoteltuna seuraavasti: Ilmaantuvuus ( :ta asukasta kohti); laskettu kutakin solua vastaavan jäsenvaltiomäärän painotetun keskiarvon mukaan (Kaavio 3). Absoluuttiset luvut; ilmaantuvuuslukujen keskiarvo on ekstrapoloitu EU:n 373 miljoonan kokonaisväestöön solukohtaisesti (Kaavio 4). Tapaturmaluokkien "liikenne", "työpaikka", "koulu", "urheilu" sekä "koti ja vapaa-aika" suhteellinen osuus kunkin seurauksen ilmaantuvuutta mittaavassa kerroksessa (rivikohtainen prosenttiosuus, luokkien yhteenlaskettu osuus on 100 prosenttia; Kaavio 5) Henkilövahinkojen seurausta mittaavien kerrosten suhteellinen osuus kussakin tapaturmaluokassa (sarakekohtainen prosenttiosuus, luokan "kaikki henkilövahingot" osuus on 100 prosenttia; Kaavio 6) CVI:n käyttöön liittyviä huomautuksia: CVI-mallin erityispiirteenä on, että useimmissa henkilövahinkojen seurauksissa (mallin riveissä tai kerroksissa) yksittäisten tapaturmaluokkien summa ei ole 100 prosenttia, kuten luokassa "yhteensä". Tämä johtuu siitä, että useimmissa tapauksissa kussakin yksittäisessä tapaturmaluokassa sekä luokassa "yhteensä" oli käytettävä erillisiä arvioita. Tämän seurauksena yksittäisten tapaturmaluokkien summa voi toisinaan olla suurempi tai pienempi kuin luokan "yhteensä" summa. Päällekkäisyyksiä esiintyy myös CVI-malliin sisältyvien henkilövahinkojen seurausten välillä: Suurin osa luokkaan "kuolleet" ja kaikki luokkaan "vammautuneet" sisältyvistä tapauksista on sisällytetty myös riville "päättyneet hoitojaksot". "Päättyneet hoitojaksot" ja "poliklinikkapotilaat" sulkevat yleensä toisensa pois, ja niiden summa osoittaa "sairaalahoitoa vaativia henkilövahinkoja", joka on suurin henkilövahinkojen seurausten luokka useimmissa tapaturmaluokissa. Luokan "sairaalahoitoa vaativat henkilövahingot", joka on luokkien "päättyneet hoitojaksot" ja "poliklinikkapotilaat" yhteissumma, pitäisi yleensä olla luokan "kaikki henkilövahingot" alaryhmänä, sillä tähän luokkaan sisältyvät myös sellaiset henkilövahingot, joita hoidetaan sairaalan ulkopuolella, esimerkiksi yleislääkärin vastaanotolla. 10

11 EU:n henkilövahinkoja koskeva kattava yleiskatsuas - Error! Style not defined. Joissakin tapauksissa luokkien "päättyneet hoitojaksot" ja "poliklinikkapotilaat" summa on suurempi kuin luokan "kaikki henkilövahingot" summa. Tämä johtuu jälleen kerran siitä, että kussakin henkilövahinkojen seurausten luokassa sekä luokassa "kaikki henkilövahingot" käytettiin erillisiä arvioita. Tämä tarkoittaa sitä, että kyseisessä tietokannassa ei ole raportoitu kaikista luokkaan "kaikki henkilövahingot" sisältyvistä tapauksista (tämä koskee todennäköisesti poliisien rekisteröimiä liikennetapaturmia). CVI:n tavoitteena on tuottaa avainlukuja, jotka koskevat henkilövahinkojen vaikutuksia terveydentilaan ja terveydenhuoltopalvelujen käyttöä henkilövahinkojen yhteydessä EU:ssa ja jotka perustuvat useisiin suositeltaviin tietolähteisiin ja tietolähteissä käytettyjen tapaturmaluokkien suositeltaviin määritelmiin. Käytännössä näitä suosituksia voidaan tällä hetkellä toteuttaa vain muutamissa EU:n jäsenvaltioissa. Jotta käytettävissä olevista tiedoista saataisiin koottua mahdollisimman täydellinen katsaus, suositellaan, että CVI-taulukossa laskettaisin avainlukuja mieluummin muutaman vuoden ajalta ( ) kuin vain tietyltä vuodelta (ohjelmiston ominaisuus "most complete table" eli "täydellisin taulukko"). Nykyisessä CVI-taulukossa ja CVI-tietokannassa on yhteensä 208 tietoyksikköä kaikista EU:n 15 jäsenvaltiosta; näin ollen jokainen 36:sta saatavana olevasta avainluvusta perustuu keskimäärin kuudesta jäsenvaltiosta kerättyihin tietoyksiköihin. Seuraavien CVI-taulukoiden 36 avainlukua perustuvat yhteensä 208 tietoyksikköön (ja keskimäärin kunkin solun luku perustuu kuuteen tietoyksikköön), jotka on kerätty EU:n 15 jäsenvaltiosta vuosina (ohjelmiston ominaisuus "täydellisin taulukko"): CVI EU15 Henkilövahinkojen määrä ( :ta asukasta kohti) Liikenne Työpaikka Koulu Urheilu Koti ja vapaaaika Yht. tahattomat Kuolleet ,04 0, Vammautuneet Päättyneet hoitojaksot Poliklinikkapotilaat Kaikki henkilövahingot Sairaalassaoloaika (päiviä keskim.) Sairauslomat (tapauksia) Sairauslomat (päiviä keskim.) Kaavio 3: EU15:n CVI-keskiarvot arvio tahattomien henkilövahinkojen ilmaantuvuudesta EU:ssa henkilövahingon seurauksen ja tapaturmaluokan mukaan jaoteltuna. Luvut perustuvat täydellisimpään matriisiin ( ), jossa solukohtainen jäsenvaltioiden määrä vaihtelee; määrät :ta asukasta kohti. Huomautus: koska tietolähteitä on paljon, rivien ja sarakkeiden summa ei ole yleensä 100 prosenttia. Vuodessa keskimäärin ( ), EU:n 15 jäsenvaltion väestöstä 10 prosenttia kärsii henkilövahingon (kaikki henkilövahingot yhteensä). 11

12 Sicher Leben kotona ja vapaa-aikana tapahtuvan tapaturman uhriksi joutuu 7 prosenttia (mukaan luettuina urheilutapaturmat, joiden osuus on 1,7 prosenttia). Vuodeosastolla hoidettavien henkilövahinkojen osuus 1,4 prosenttia. Näistä 0,6 prosenttia johtuu kotona ja vapaa-aikana tapahtuvista tapaturmista (mukaan luettuina urheilutapaturmat: 0,2 prosenttia). Kaikkien vuodeosastolla hoidettavien henkilövahinkojen osuus EU:n 15 jäsenvaltiossa on noin 14 prosenttia, ja henkilövahingoista johtuvan sairastuvuuden osuus on noin 10 prosenttia (tiedot eivät ole näkyvissä). Tahattomista henkilövahingoista johtuvan kuolleisuuden osuus on 36 tapausta :ta asukasta kohti, ja näistä 15 aiheutuu kotona ja vapaa-aikana tapahtuvista tapaturmista (urheilu: 0,3 prosenttia). EU:n 15 jäsenvaltion kokonaiskuolleisuus on noin 700, ja tahattomista henkilövahingoista johtuva suhteellinen kuolleisuus on noin 4,5 prosenttia (tiedot eivät ole näkyvissä). Henkilövahinkojen seurausten luokkia "vammautuneet", "päättyneet hoitojaksot", "poliklinikkapotilaat" ja "kaikki henkilövahingot" pidetään henkilövahinkojen ilmaantuvuuden indikaattoreina, kun taas luokkia "sairaalavuorokaudet" ja "sairauslomapäivät" pidetään henkilövahingoista aiheutuvien kustannusten taloudellisina indikaattoreina: Keskimääräinen sairaalassaoloaika henkilövahingon jälkeen on 8 päivää, ja koti ja vapaa-ajan tapaturmien osalta 10 päivää (urheilu: 7 päivää). Keskimääräinen henkilövahingoista johtuvan (työstä tai koulusta annettavan) sairausloman pituus on päivää, ja koti ja vapaa-ajan tapaturmista johtuvan sairausloman osalta 24 päivää (myös urheilussa 24 päivää). 12

13 EU:n henkilövahinkoja koskeva kattava yleiskatsuas - Error! Style not defined. CVI EU15 Absoluuttiset luvut (tuhatta) Liikenne Työpaikka Koulu Urheilu Koti ja vapaaaika Kaikki tahattomat Kuolleet ,2 1, Vammautuneet Päättyneet hoitojaksot Poliklinikkapotilaat Kaikki henkilövahingot Sairaalassaoloaika (päiviä) Sairauslomat (tapauksia) Sairauslomat (päiviä) Kaavio 4: EU15:n CVI - absoluuttiset luvut (ekstrapoloituna) arvio tahattomien henkilövahinkojen määrästä EU:ssa tapaturman seurauksen ja tapaturmaluokan mukaan jaoteltuna. Perustuu täydellisimpään matriisiin ( ), jossa solukohtainen jäsenvaltioiden määrä vaihtelee; keskimääräiset ilmaantuvuusluvut on ekstrapoloitu EU:n 373 miljoonan kokonaisväestöön solukohtaisesti (absoluuttiset luvut tuhansia). Absoluuttisina lukuina vuodessa ( ): Yli henkilöä kuolee tapaturman seurauksena. Heistä vähintään kuolee kotona tai vapaa-aikana tapahtuneen tapaturman seurauksena (urheilu mukaan luettuna). Tapaturmaluokkien yhteissumman ja luokan "yhteensä" summan välinen ero osoittaa, miten vaikeaa on erotella eri tapaturmaluokkia ICD-luokitukseen perustuvissa tietolähteissä. Lähes 40 miljoonaa (38,6) henkilöä kärsii tahattoman henkilövahingon EU:n 15 jäsenvaltiossa. kotona tai vapaa-aikana tapahtuvan tapaturman uhriksi joutuu 25 miljoonaa (,6 + 6,3 milj.) henkilöä (urheilutapaturmat mukaan luettuna: 6,3 miljoonaa). vuodeosastolla hoidetaan 5 miljoonaa henkilövahingon kärsinyttä henkilöä (johon käytetään 40 miljoonaa sairaalavuorokautta); näistä vähintään 2,3 miljoonaa kotona tai vapaa-aikana tapahtuvan tapaturman seurauksena (urheilu mukaan luettuna: 0,5 miljoonaa). 13

14 Sicher Leben Henkilövahingosta johtuvan (työstä tai koulusta annettavan) sairausloman pituus on päivää, ja kotona tai vapaa-aikana tapahtuneen tapaturman seurauksena 24 päivää (myös urheilutapaturmissa 24 päivää) Päättyneet hoitojaksot ja sairauslomat ovat tärkeimmät henkilövahingoista aiheutuvien suorien kustannusten indikaattorit. Hyvin varovaisesti arvioituna keskimääräiset kustannukset ovat 400 euroa sairaalavuorokaudelta ja 70 euroa menetetyltä työpäivältä, jolloin 40 miljoonaa sairaalavuorokautta vastaa noin 16:ta miljardia euroa ja 340:tä miljoonaa sairauslomapäivää (laskematta koulusta otettua sairaslomaa) vastaa 24:ää miljardia euroa. CVI EU15 rivikohtainen prosenttiosuus Liikenne Työpaikka Koulu Urheilu Koti ja vapaaaika Luokat yhteensä Kuolleet 41 % 5 % 0 % 1 % 53 % 100 % Vammautuneet 12 % 41 % 1 % 4 % 41 % 100 % Päättyneet 16 % 16 % 2 % 15 % 51 % 100 % hoitojaksot Poliklinikkapotilaat 7 % 14 % 5 % 12 % 62 % 100 % Kaikki henkilövahingot 5 % 14 % 13 % 17 % 51 % 100 % Sairaalassaoloaika 13 % 12 % 1 % 12 % 62 % 100 % (päiviä) Sairauslomat 15 % 49 % 3% 10 % 23 % 100 % (tapauksia) Sairauslomat 18 % 41 % 4 % 11 % 26 % 100 % (päiviä) Kaavio 5: EU15 CVI: rivikohtainen prosenttiosuus - luokkien "liikenne", "työpaikka", "koulu", "urheilu" ja "koti ja vapaa-aika" suhteellinen osuus kussakin seurausta osoittavassa kerroksessa (rivikohtainen osuus, luokkien yhteissumma on 100 prosenttia). Perustuu täydellisimpään matriisiin ( ), jossa solukohtainen jäsenvaltioiden määrä vaihtelee; keskimääräinen rivikohtainen ilmaantuvuus on ekstrapoloitu EU:n 373 miljoonan kokonaisväestöön. Useimmissa EU:n jäsenvaltioissa vastuu henkilövahinkojen ehkäisystä on jakautunut perinteisesti enemmän tai vähemmän riippumattomiin hallinnon alueisiin. Selkeät vastuualueet on määritelty yleensä ainoastaan koulu- ja työtapaturmien sekä toisaalta liikennetapaturmien osalta. Vastuu jäljelle jäävien tahattomien henkilövahinkojen urheilussa sekä kotona ja vapa-aikana tapahtuvia tapaturmia ehkäisystä jakautuu yleensä useille eri hallinnon alueille. Rivikohtaisia prosenttiosuuksia esittävässä CVI-taulukossa tämä vastuualueiden jakautuminen näkyy tahattomien henkilövahinkojen jakautumisena vastaaviin tapaturmaluokkiin: 14

15 EU:n henkilövahinkoja koskeva kattava yleiskatsuas - Error! Style not defined. 73 prosenttia "kaikista henkilövahingoista" EU:n 15 jäsenvaltiossa aiheutuu muista kuin työtapaturmista (ja muista kuin koulutapaturmista), ja ne tapahtuvat kansalaisten yksityiselämän alueella. (Koska koulutapaturmien osuus on tässä todennäköisesti yliarvioitu, "yksityisten" henkilövahinkojen osuus voi olla jopa yli 73 prosenttia.) Useimmissa EU:n sosiaalivakuutusjärjestelmissä kuntoutus- ja työkyvyttömyyskorvausta ei makseta muista kuin työtapaturman aiheuttamista henkilövahingoista. CVI:n mukaan tämä pitää paikkansa ainakin 59 prosentin osalta niistä luokkaan "kaikki henkilövahingot" sisältyvistä henkilöistä, jotka ovat vammautuneet pysyvästi. "Yksityisten" henkilövahinkojen osuus päättyneistä hoitojaksoista on 82 prosenttia. Liikennetapaturmien osuus vaihtelee CVI:ssä 5 prosentista (kaikki henkilövahingot) 42 prosenttiin (kuolleet), mikä osoittaa selvästi liikennetapaturmista johtuvaa korkeaa kuolleisuutta. Kotona, vapaa-aikana ja urheilussa tapahtuvien henkilövahinkojen osuus vaihtelee CVI:ssä 33 prosentista (sairauslomat) 81 prosenttiin (kaikki henkilövahingot). CVI EU15 - sarakekohtaiset prosenttiosuudet Liikenne Työpaikka Koulu Urheilu Koti ja Yhteensä vapaaaika Kuolleet 2,1 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,3 % Vammatutuneet 4 % 5 % 0 % 0 % 1 % 1 % Päättyneet 28 % 10 % 2 % 8 % 9 % 13 % hoitojaksot Poliklinikkapotilaat 86 % 65 % 24 % 46 % 76 % 58 % Muu lääkintähoito -20 % 20 % 74 % 45 % 14 % 27 % Kaikki 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % henkilövahingot Kaavio 6: EU15:n CVI: sarakekohtainen prosenttiosuus - henkilövahingon seurauksen suhteellinen osuus kussakin tapaturmaluokassa (sarakekohtainen osuus, luokan "kaikki henkilövahingot" osuus on 100 prosenttia; koska henkilövahinkojen seurauksia koskevat tiedot on kerätty erillisistä tietokannoista, seurausten summa voi olla yli 100 prosenttia). Perustuu täydellisimpään matriisiin ( ), jossa solukohtainen jäsenvaltioiden määrä vaihtelee; keskimääräinen ilmaantuvuus on ekstrapoloitu EU:n 373 miljoonan kokonaisväestöön solukohtaisesti (absoluuttiset luvut tuhansia). Sarakekohtaisia osuuksia osoittava CVI-taulukko vastaa henkilövahinkopyramidia; siinä esitetään määrällisesti tapaturmien erilaisten seurausten suhteellinen osuus tapaturmaluokittain: 15

16 Sicher Leben Tilastollisesti EU:n 15 jäsenvaltiossa yhtä tapaturmaista kuolemaa kohti tapahtuu 333 muuta tahatonta henkilövahinkoa (kuolleiden osuus 0,3 %): 3 vammautumista, 43 vuodeosastolla hoidettavaa henkilövahinkoa, 3 ensiavussa hoidettavaa ja 90 muuta henkilövahinkoa. Noin 70 prosenttia kaikista tahattomista henkilövahingoista (luokassa "yhteensä") hoidetaan sairaaloissa, ja 13 prosenttia vahingon kärsineistä henkilöistä on hoidettava vuodeosastolla. Kiinnostavaa kyllä, sairaalahoitoa vaativien liikennetapaturmien määrä ylittää (poliisin rekisteröimien) kaikkien henkilövahinkojen määrän 14 prosentilla. Tämä ylitys merkitsee sitä, että virallisesti rekisteröityjä liikennetapaturmia on ilmoitettu vähemmän kuin sairaaloiden kirjaamia liikennetapaturmien aiheuttamia henkilövahinkoja. Liikennetapaturmien seuraukset ovat keskimääräistä vakavampia, sillä niiden aiheuttamista henkilövahingoista johtuvan kuolleisuuden (2,1 prosenttia) ja vuodeosastolla hoidettavien henkilövahinkojen osuus (28 prosenttia) on suurin kaikista luokista. Henkilövahingosta johtuvan vammautumisen osuus on suurin työtapaturmissa (5 prosenttia kaikista työtapaturmista) ja liikennetapaturmissa (4 prosenttia). Työtapaturmien määrä saattaa kuitenkin olla yliarvioitu, sillä muista kuin työtapaturmien aiheuttamista henkilövahingoista on vain vähän tietoa saatavana (tämä johtuu aiemmin etuoikeutetussa asemassa olleista työtapaturmien korvausjärjestelmistä). Tärkeimmät kehityssuuntaukset EU:n 15 jäsenvaltiossa vuosina : CVI:n tiedonkeruumenetelmällä ei pystytty hankkimaan aiempia tietoja kehityssuuntauksia koskevaa analyysiä varten. Näin ollen jäljempänä esitettävät henkilövahingoista johtuvan kuolleisuuden ja sairastuvuuden kehityssuuntauksia koskevat tiedot hankittiin WHO:n HFA-tietojärjestelmästä (http://www.who.dk/hfadb): EU:n 15 jäsenvaltiossa keskimääräinen kuolleisuus ( :ta asukasta kohti) on laskenut sekä tahallisten että tahattomien henkilövahinkojen osalta. Kuolleisuus on laskenut vähiten muissa kuin liikennetapaturmissa ja kotona ja vapaa-aikana tapahtuvissa tapaturmissa. Kehityssuuntaus on kuitenkin saattanut muuttua vuosikymmenen loppuun mennessä. 16

Kävelyn ja pyöräilyn terveysvaikutusten taloudellinen arviointi

Kävelyn ja pyöräilyn terveysvaikutusten taloudellinen arviointi Kävelyn ja pyöräilyn terveysvaikutusten taloudellinen arviointi Methodology Menetelmät ja and käyttäjän user guide opas LIIKENNEINFRASTRUKTUURIN JA -TOIMENPITEIDEN TALOUDELLINEN ARVIOINTI Alkuperäinen

Lisätiedot

Peqqissuseq. Peqqissuseq. Suleqatigiinneq. Peqqissuseq. Peqqissuseq Peqqissuseq. Peqqissuseq. Suleqatigiinneq Suleqatigiinneq.

Peqqissuseq. Peqqissuseq. Suleqatigiinneq. Peqqissuseq. Peqqissuseq Peqqissuseq. Peqqissuseq. Suleqatigiinneq Suleqatigiinneq. Samstarv Samstarv Samstarv Samstarv peqqissuseq peqqissuseqq peqqissuseqq alan pohjoismainen yhteistyö tulevaisuudessa Bo Könberg alan pohjoismainen yhteistyö tulevaisuudessa ISBN 978-92-893-2812-8 http://dx.doi.org/10.6027/anp2014-732

Lisätiedot

HENKILÖSTÖN KOTI- JA VAPAA-AJAN TAPATURMIEN JA NIIDEN TORJUNNAN MERKITYS TYÖYHTEISÖISSÄ: tapausesimerkeistä kohti yleistettävää tietoa

HENKILÖSTÖN KOTI- JA VAPAA-AJAN TAPATURMIEN JA NIIDEN TORJUNNAN MERKITYS TYÖYHTEISÖISSÄ: tapausesimerkeistä kohti yleistettävää tietoa Liisa Yrjämä ja Anne Ollanketo (toim.) HENKILÖSTÖN KOTI- JA VAPAA-AJAN TAPATURMIEN JA NIIDEN TORJUNNAN MERKITYS TYÖYHTEISÖISSÄ: tapausesimerkeistä kohti yleistettävää tietoa KOTVA hankkeen loppuraportti

Lisätiedot

Liikenneonnettomuuskustannusten muodostuminen ja kohdentuminen. Tiehallinnon selvityksiä 50/2006

Liikenneonnettomuuskustannusten muodostuminen ja kohdentuminen. Tiehallinnon selvityksiä 50/2006 Liikenneonnettomuuskustannusten muodostuminen ja kohdentuminen Tiehallinnon selvityksiä 50/2006 Laura Hiltunen Liikenneonnettomuuskustannusten muodostuminen ja kohdentuminen Tiehallinnon selvityksiä 50/2006

Lisätiedot

Tapaturmakatsaus 2010. Varsinais-Suomen Pelastusalue

Tapaturmakatsaus 2010. Varsinais-Suomen Pelastusalue Tapaturmakatsaus 2010 VarsinaisSuomen Pelastusalue TEKIJÄT Julkaisun suunnitteluun ja valmistamiseen vuonna 2010 ovat osallistuneet Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Tapaturmat ja toimintakyky yksiköstä:

Lisätiedot

TERVEYTTÄ JA YHTEISÖN LAAJENTUMISTA KÄSITTELEVÄ KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

TERVEYTTÄ JA YHTEISÖN LAAJENTUMISTA KÄSITTELEVÄ KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA TERVEYTTÄ JA YHTEISÖN LAAJENTUMISTA KÄSITTELEVÄ KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA Yhteenveto Tämän valmisteluasiakirjan tarkoituksena on auttaa tunnistamaan terveyteen ja yhteisön laajenemiseen

Lisätiedot

Yleiskatsaus, haasteet ja tulevaisuuden näkymät

Yleiskatsaus, haasteet ja tulevaisuuden näkymät EWMA dokumentti: Kotihoito -Haavanhoito Yleiskatsaus, haasteet ja tulevaisuuden näkymät EWMA Document: HomeCare- Wound Care; Overview, Challenges and Perspectives. Käännös alkuperäisestä: Veera Hjerppe,

Lisätiedot

Yritysten henkilöstön kokonaisturvallisuuden ja työhyvinvoinnin järjestelmällinen edistäminen Loppuraportti

Yritysten henkilöstön kokonaisturvallisuuden ja työhyvinvoinnin järjestelmällinen edistäminen Loppuraportti Tampereen teknillinen yliopisto - Tampere University of Technology Sanna Anttila, Toni Hyytinen & Jouni Kivistö-Rahnasto Yritysten henkilöstön kokonaisturvallisuuden ja työhyvinvoinnin järjestelmällinen

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO. Tehokkaat, helposti saavutettavat ja sopeutumiskykyiset terveydenhuoltojärjestelmät

KOMISSION TIEDONANTO. Tehokkaat, helposti saavutettavat ja sopeutumiskykyiset terveydenhuoltojärjestelmät EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.4.2014 COM(2014) 215 final KOMISSION TIEDONANTO Tehokkaat, helposti saavutettavat ja sopeutumiskykyiset terveydenhuoltojärjestelmät FI FI 1. Johdanto Terveydenhuoltojärjestelmien

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO VIHREÄ KIRJA. Tavoitteena savuton Eurooppa: EU:n toimintavaihtoehdot. (komission esittämä)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO VIHREÄ KIRJA. Tavoitteena savuton Eurooppa: EU:n toimintavaihtoehdot. (komission esittämä) EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 30.1.2007 KOM(2007) 27 lopullinen VIHREÄ KIRJA Tavoitteena savuton Eurooppa: EU:n toimintavaihtoehdot (komission esittämä) FI FI SISÄLLYSLUETTELO I JOHDANTO... 4 II

Lisätiedot

Euroopan lentoturvallisuusvirasto

Euroopan lentoturvallisuusvirasto Lisäys 1 lausuntoon 4/2012 Asiakirjaan () liittyvä sääntelyn vaikutusten arviointi Sivu 1/30 Sisällysluettelo 1 Menettely ja kuuleminen... 3 2 Analyysi ja riskinarviointi... 3 2.1 Nykyinen oikeudellinen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 02.05.2002 KOM(2002) 214 lopullinen KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Kertomus vuorottelu- ja erityisesti oppisopimuskoulutusta koskevien eurooppalaisten

Lisätiedot

ARVIOINTI JA RAPORTOINTI

ARVIOINTI JA RAPORTOINTI ww.mue25.net ARVIOINTI JA RAPORTOINTI TIETOJA TEKIJÖISTÄ ovat Managing Urban Europe-25 -projektin tuote. Projektia rahoitti osittain Euroopan komission ympäristöasioiden pääosasto. The Projektia koordinoi

Lisätiedot

Johdanto. Tämä tiivistelmä käsittelee EU:n nykyisiä toimia (vuonna 2007) seuraavilla aihealueilla:

Johdanto. Tämä tiivistelmä käsittelee EU:n nykyisiä toimia (vuonna 2007) seuraavilla aihealueilla: Johdanto Tämä on tiivistelmä teoksesta Public Health and the EU: an overview. Teos on tällä hetkellä saatavana ainoastaan englanninkielisenä ja sen voi ladata ilmaiseksi Euroopan kansanterveysallianssin

Lisätiedot

Tietoturvatietoisuuden edistäminen

Tietoturvatietoisuuden edistäminen Tietoturvatietoisuuden edistäminen Seminaariraportti Tampereen teknillinen yliopisto Tietoliikennetekniikan laitos Seminaari, Tietojenkäsittelyn turvallisuus (TLT-3600) Talvilukukausi 2008 2009 Jukka Koskinen

Lisätiedot

EUROOPPALAINEN HANKE M>KO>R=>GANHEMHC KC>LM>EFB>G :KOBHBGMB AHB=HG E::=NG I:K:GM:FBL>DLB

EUROOPPALAINEN HANKE M>KO>R=>GANHEMHC KC>LM>EFB>G :KOBHBGMB AHB=HG E::=NG I:K:GM:FBL>DLB EUROOPPALAINEN HANKE One of the European Commission s aims is to produce comparable information on health and health-related behaviour of the population, and on diseases and health systems. This information

Lisätiedot

MAAHANMUUTTO TYÖVOIMAN TARPEEN TÄYTTÄJÄNÄ SATISFYING LABOUR DEMAND THROUGH MIGRATION

MAAHANMUUTTO TYÖVOIMAN TARPEEN TÄYTTÄJÄNÄ SATISFYING LABOUR DEMAND THROUGH MIGRATION MAAHANMUUTTO TYÖVOIMAN TARPEEN TÄYTTÄJÄNÄ SATISFYING LABOUR DEMAND THROUGH MIGRATION Maahanmuutto työvoiman tarpeen täyttäjänä Euroopan muuttoliikeverkosto Kesäkuu 2011 Tämä synteesiraportti kokoaa yhteen

Lisätiedot

TOBACCO OR HEALTH IN THE EUROPEAN UNION

TOBACCO OR HEALTH IN THE EUROPEAN UNION TOBACCO OR HEALTH IN THE EUROPEAN UNION PAST, PRESENT AND FUTURE THE ASPECT CONSORTIUM Kooste toimista Kooste toimista Raportin luvussa 1 kuvataan tupakan käytön vaikutukset yksilöiden ja väestön terveyteen

Lisätiedot

Tilastotuotannon yleinen prosessimalli GSBPM. (Versio 5.0, joulukuu 2013)

Tilastotuotannon yleinen prosessimalli GSBPM. (Versio 5.0, joulukuu 2013) Tilastotuotannon yleinen prosessimalli GSBPM (Versio 5.0, joulukuu 2013) Dokumentin sisältö Tässä dokumentissa kuvataan tilastotuotannon yleinen prosessimalli (GSBPM) ja sen suhde muihin tilastotuotannon

Lisätiedot

KOMISSION VASTAUKSET EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN ERITYISKERTOMUKSEEN

KOMISSION VASTAUKSET EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN ERITYISKERTOMUKSEEN EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 31.7.2014 COM(2014) 512 final KOMISSION VASTAUKSET EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN ERITYISKERTOMUKSEEN ALUEELLISIA INVESTOINTIKEHYKSIÄ KOSKEVIEN AVUSTUSTEN JA RAHOITUSLAITOSTEN

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 18.12.2014,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 18.12.2014, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.12.2014 C(2014) 9672 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 18.12.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/40/EU täydentämisestä EU:n laajuisten

Lisätiedot

Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen

Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen Opassarja Miten yrittäjyyspolitiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen Enterprise and Industry 3 3 Opassarja Miten yrittäjyyspolitiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista?

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE, EUROOPAN PARLAMENTILLE, TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE, EUROOPAN PARLAMENTILLE, TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 09.11.1999 KOM(1999)569 lopullinen KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE, EUROOPAN PARLAMENTILLE, TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE YRITYSPOLITIIKAN ALALLA

Lisätiedot

VIHREÄ KIRJA. terveysalan mobiilisovelluksista ("mhealth") {SWD(2014) 135 final}

VIHREÄ KIRJA. terveysalan mobiilisovelluksista (mhealth) {SWD(2014) 135 final} EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.4.2014 COM(2014) 219 final VIHREÄ KIRJA terveysalan mobiilisovelluksista ("mhealth") {SWD(2014) 135 final} FI FI Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Terveysalan mobiilisovellusten

Lisätiedot

Suomalainen palkkataso EUvertailussa

Suomalainen palkkataso EUvertailussa Mari Kangasniemi Pekka Sauramo Ozan Yanar Suomalainen palkkataso EUvertailussa RAPORTTEJA 29 PALKANSAAJIEN TUTKIMUSLAITOS SUOMALAINEN PALKKATASO EU-VERTAILUSSA Mari Kangasniemi Pekka Sauramo Ozan Yanar

Lisätiedot

Yrittäjyyttä edistävien ajattelutapojen ja taitojen kehittäminen EU:ssa. Opassarja

Yrittäjyyttä edistävien ajattelutapojen ja taitojen kehittäminen EU:ssa. Opassarja Opassarja Miten pk-yrityksiä koskevaa politiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Yrittäjyyttä edistävien ajattelutapojen ja taitojen kehittäminen EU:ssa Yritys- ja teollisuustoiminta 1 3 Opassarja Miten

Lisätiedot

VIHREÄ KIRJA. Yhdentyneet eurooppalaiset markkinat kortti-, verkko- ja mobiilimaksuille. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

VIHREÄ KIRJA. Yhdentyneet eurooppalaiset markkinat kortti-, verkko- ja mobiilimaksuille. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.1.2012 KOM(2011) 941 lopullinen VIHREÄ KIRJA Yhdentyneet eurooppalaiset markkinat kortti-, verkko- ja mobiilimaksuille (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 1. JOHDANTO

Lisätiedot

YHTEENKUULUVUUS JA TIETOYHTEISKUNTA

YHTEENKUULUVUUS JA TIETOYHTEISKUNTA KOM (97) 7 Brysselissä YHTEENKUULUVUUS JA TIETOYHTEISKUNTA KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE ALUEIDEN KOMITEALLE SEKÄ TALOUS-JA SOSIAALIKOMITEALLE - JOHDANTO - ASIA - TAUSTA RAKENNERAHASTOJEN

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2015 COM(2015) 286 final 2015/0125 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Italian ja Kreikan hyväksi toteutettavien kansainvälistä suojelua koskevien väliaikaisten toimenpiteiden

Lisätiedot

(Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 27.5.2014 L 158/1 I (Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 536/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, ihmisille tarkoitettujen

Lisätiedot