VUODEN 2010 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUODEN 2010 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET"

Transkriptio

1 1 (39) TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2010 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa ei ole esitetty täydellisesti kaikkia hyväksyttäviä näkökohtia tai vastauksia tehtäviin. Vastausten arvostelussa on voinut saada lisäpisteitä riittävän perustelluista ja olennaisista havainnoista, vaikka niitä ei ole mainittu arvosteluperusteessa. Arvosteluperusteessa esitetyt lainsäädännön sekä hyvän tilintarkastustavan ja hyvän kirjanpitotavan tulkinnat liittyvät kunkin tehtävän vastausten arvosteluun vain tässä tutkinnossa. Arvosteluperusteen tulkintoja ei voi esittää tilintarkastuslautakunnan (TILA) kannanottoina muissa asiayhteyksissä.

2 2 (39) KHT-TUTKINTO OSA SEKÄ TÄYDENNYSOSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA Tehtävä 1 (10,0 pistettä) Pisteet Kysymys 1.1 Selosta, miten täydentäisit analyyttisen tarkastuksen suunnitelmaa (tehtävän liite 1). Selosta millaisia analyyttisiä toimenpiteitä on suoritettava tehtävän liitteessä 2 olevan analyyttisen tarkastuksen toimenpiteiden aineiston ja tehtävän liitteen 3 perusteella, jotta ne olisivat hyvän tilintarkastustavan mukaisia. 0,5 Suunnitelman täydennys: Yhtiön oma budjetti on suoritetussa analyyttisessä tarkastuksessa otettu odotusarvoksi. Liiteaineistosta ilmenee kuitenkin se, että budjetti ei ole riittävän luotettava odotusarvon perusta. Näin ollen suunnitelmasta puuttuu tieto siitä, onko tilintarkastaja suunnitellessaan ja suorittaessaan analyyttisia aineistotarkastustoimenpiteitä arvioinut odotusarvon perusteena olevan tiedon luotettavuutta, testannut tiedon tuottamiseen liittyviä tietojärjestelmä tai muita kontrolleja. Suunnitelmasta puuttuu arvio siitä, onko budjetointiprosessiin liittyvät kontrollit tehokkaita tiedon täydellisyyden, oikeellisuuden ja pätevyyden varmistamiseksi. Tilintarkastajan on määritettävä myös kirjattujen ja odotettujen arvojen eron määrä, joka on hyväksyttävissä ilman lisätutkintaa. (ISA 520, kohdat 5 ja A12d) 0,5 Suunnitelman täydennys: Olennaisuutta määrittäessä on perusteena käytetty tulosta ennen veroja. Koska tulos ennen veroja on negatiivinen, on tilintarkastusta suunniteltaessa arvioitava vaihtoehtoisia tapoja määrittää olennaisuus. Olennaisuus on määritelty tilinpäätökselle kokonaisuutena. Yhtiössä on todettu olevan useita erityyppisiä liiketapahtumien lajeja (mm. äskettäin hankittu liiketoimintayksikkö). Näiden osalta tilinpäätökselle kokonaisuutena määritettyä olennaisuutta pienempien virheellisyyksien voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan käyttäjien tilinpäätöksen perusteella tekemiin taloudellisiin päätöksiin. Tällaisissa tilanteissa tilintarkastajan on määritettävä sovellettava olennaisuustaso erikseen kokonaisuutena määritellystä olennaisuudesta. (ISA 320, kohdat 10 ja A10) 1,0 Analyyttiset toimenpiteet: Analyysin tulosten tutkinnan yhteydessä hankittu informaatio on liian suppeaa. Tehtävän liitteenä olevasta aineistosta ilmenee, että analyysissä on selkeästi tullut esille poikkeamia odotetuista arvoista. Toimitusjohtajan haastattelun lisäksi on analysoitava ja arvioitava hänen antamien tietojen luotettavuutta sekä hankittava muuta tarkoitukseen sopivaa tilintarkastusevidenssiä. Analyyttista aineistotarkastusta on täydennettävä esimerkiksi: hakemalla ulkopuolisista lähteistä saatavaa riippumatonta tietoa, analysoimalla kateprosentteja tarkemmin esimerkiksi liiketoiminta-alueittain

3 3 (39) ja maantieteellisesti laskemalla ja muodostamalla keskustelujen ja käytettävissä olevan aineiston perusteella odotusarvoja kirjatuista määristä (esimerkiksi henkilöstön määrän muutos verrattuna palkkakulujen muutokseen, liikevaihdon muutokset tms.) haastattelemalla yhtiön muuta henkilökuntaa. 2,0 Kysymys 1.1 yhteensä Pisteet Kysymys 1.2 Arvioi tehtävässä annettujen tietojen perusteella merkittävimmät tilintarkastuksessa huomioitavat olennaisen virheellisyyden riskit seuraavan taulukon muodossa. Olennaisen virheellisyyden riskin kuvaus Tilinpäätöserät ja tilinpäätöskannanotot, joihin olennainen virheellisyyden riski vaikuttaa Perustelu, miksi kyseessä on olennaisen virheellisyyden riski 0,75 Riski siitä, että johto ohittaa kontrollit. (0,3 pistettä) Kaikki tilinpäätöserät ja tilinpäätöskannanotot. (0,15 pistettä) ISA 240 A32 mukaisesti riski johdon kontrollien ohittamisesta on aina olennaisuuden virheellisyyden riski. (0,3 pistettä) 0,75 Shine-hiusliiketoiminnan ostosta on kirjattu liikearvoa perustuen positiivisiin tulosodotuksiin. (0,3 pistettä) - Liikearvo - Arvostaminen (0,15 pistettä) Hankitusta Shine - hiusliiketoiminnasta on kirjattu liikearvoa noin 1,5 miljoonaa euroa, vaikka liiketoiminta ei kuitenkaan toimitusjohtajan kommenttien mukaan ole tilikauden lopussa mennyt budjetoidusti, vaan sen liiketulos on noin 5,1 miljoonaa euroa tappiollinen. Liikearvoon liittyy olennainen arvonalentumisen riski. (0,3 pistettä) 0,75 Ostetusta Shinehiusliiketoiminnasta on tilinpäätösvaihessa maksamatta siirtovelkoiin kirjattu loppukauppahinta. - Siirtovelat - Arvostaminen (0,15 pistettä) Ostettu Shinehiusliiketoiminta on tappiollista, joten siirtovelkoihin kirjattua loppukauppahintaa on tarkas-

4 4 (39) (0,3 pistettä) teltava kriittisesti ja verrattava mm. kauppakirjassa asetettuihin ehtoihin. (0,3 pistettä) 0,75 Yhtiö on nostanut 4 miljoonaa euroa lisää lainaa ja pankki on asettanut kovenanttiehdoksi, että omavaraisuusaste pitää olla yli 2,0%. (0,3 pistettä) Tilinpäätökseen kokonaisuutena vaikuttava riski (0,15 pistettä) Pankin asettamien lainaehtojen vastaisesti yhtiön omavaraisuusaste on alle 2 % (n %). Ellei muuta saada lainanantajan kanssa sovittua laina erääntyy maksettavaksi, millä saattaa olla haitallisia seurauksia yhtiön toiminnan jatkuvuuteen. (0,3 pistettä) 0,75 Tehtävän liitteessä 2 on nähtävissä, että omaa pääomaa on toteuman mukaan jäljellä noin 1.1 miljoonaa euroa. Oman pääoman riittävyys on otettava huomioon mm. liikearvon arvostuksessa havaitun olennaisen virheellisyyden riskin takia. (0,3 pistettä) - Oma pääoma - Olemassaolo - Täydellisyys - Arvostaminen ja kohdistaminen (0,15 pistettä) Mahdollinen liikearvon alaskirjaus sekä muut mahdollisesti tarvittavat tulosvaikutteiset korjaukset saattavat aiheuttaa yhtiön oman pääoman negatiivisuuden tarkastettavan tilikauden lopussa. (0,3 pistettä) 0,75 Naapurikiinteistöt ovat esittäneet korvausvaatimuksen 0,65 miljoonaa euroa ja lisäksi asia tullee käräjäoikeuden käsittelyyn vuoden 2010 loppupuolella. (0,3 pistettä) - Varaukset - Täydellisyys/oikeudet ja velvoitteet (0,15 pistettä) Toimintakertomuksessa esitetyn tiedon mukaisesti korvausasia tullee käräjäoikeuden käsittelyyn vuoden 2010 loppupuolella. Korvausasian vallitseva tilanne on käytävä läpi yhtiön johdon kanssa ja jo kirjatun pakollisen varauksen riittävyys esitettyihin korvausvaatimuksiin nähden tulee tältä osin varmistaa. (0,3 pistettä) 0,75 Yhtiölle on siirtynyt Shinehiusliiliiketoiminnan hankinnan yhteydessä noin 4 miljoonan Turkin liiran - Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat - Arvostaminen (0,15 pistettä) Yhtiölle siirtynyt valuuttamääräinen laina on suojaamaton, joten siihen saattaa kohdistua

5 5 (39) (noin 2,0 miljoonaa euroa) suuruinen suojaamaton valuuttalaina. (0,3 pistettä) merkittävä valuuttakurssiriski. (0,3 pistettä) 0,75 Tilinpäätöksissä sovellettava yritystoiminnan jatkuvuusperiaate (going concern -periaate) pitää sisällään sen olettamuksen, että toiminta on pidemmällä aikavälillä kannattavaa. (0,3 pistettä) Tilinpäätökseen kokonaisuutena vaikuttava riski. (0,15 pistettä) Havaittujen olennaisen virheellisyyksien riskien sekä vahvasti tappiollisen liiketoiminnan takia yhtiön toiminnan jatkuvuus on asetettava kyseenalaiseksi. (0,3 pistettä) 6,0 Kysymys 1.2 yhteensä Jos 1.2 tehtävän vastauksesta oli annettu lisäpisteitä, lisäpisteet eivät voineet ylittää kuitenkaan tehtävän maksimipistemäärää 6,0 pistettä. Pisteet Kysymys 1.3 Selosta, mitä olennaisia epäloogisuuksia löydät analyyttisessä tarkastuksessa käytettyjen tietojen (liitteiden 1 ja 2) ja analyysiin saatujen toimitusjohtajan kommenttien (liite 3) välillä. 2,0 Yhtiön kate materiaalien ja palvelujen jälkeen on merkittävästi huonompi kuin budjetoitu. Kun huomioidaan uuden ostetun liiketoiminta-alueen koko suhteessa yhtiön liikevaihtoon, eivät tämän liiketoiminta-alueen ennakoitua suuremmat raaka-ainekustannukset selitä eroa budjetoituun marginaaliin. Analyysissä esitetty liikevaihdon jakauma eroaa tuloslaskelman liikevaihdosta 2 miljoonaa euroa. Tuloslaskelmasta ilmenevä valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos ei täsmää taseiden erotuksesta laskettuun valmiiden tuotteiden varaston muutokseen. Tuloslaskelman perusteella palkkakulut laskevat hieman, vaikka toimintakertomuksen mukaan yhtiöön siirtyy liiketoimintakaupan yhteydessä n. 50 työntekijää lisää. Tuloslaskelman perusteella liiketoiminnan kulut eivät ole juuri vähentyneet, vaikka toimitusjohtajan mukaan kulupolitiikkaa on kiristetty. Toimitusjohtajan kommenteissa mainitaan liikearvon poistojen alkavan sekä yhtiön lisänneen tuotantokonekantaa ja automatisoineen tuotantoa. Tulosanalyysistä ei kuitenkaan voida havaita vastaavaa poistojen lisäystä. On mahdollista, että poistoja ei ole otettu numerollisessa analyysissä huomioon tai osa investoinneista on kirjattu suoraan kuluksi. Liikearvoon saattaa sisältyä alaskirjaustarve, kun huomioidaan ostetun toiminnan tappiollisuus. Toimitusjohtajan kommenttien mukaan liikearvo johtuu positiivisista tulosodotuksista. Taseen mukaan lainat ovat kasvaneet enemmän kuin on toimitusjohtajan haastattelussa antamissa tiedoissa. Pankki on asettanut lainalle kovenanttiehdoksi, että omavaraisuusaste pitää

6 6 (39) olla yli 2,0%. Alustavan tarkastelun hetkellä lainan kovenanttiehto ei täyty. Myyntisaamisten kasvu ei ole johdonmukainen liikevaihdon kasvun kanssa. Myös pidennetyt maksuajat tuovat odotusarvon, että myyntisaamisten olisi pitänyt kasvaa enemmän. Ostovelkojen määrä ei ole johdonmukainen ostojen kasvuun ja budjettiin verrattaessa. 2,0 Kysymys 1.3 yhteensä 10,0 TEHTÄVÄ 1 YHTEENSÄ

7 7 (39) Tehtävä 2 (10,0 pistettä) Vastausten arvostelussa on painotettu kokelaan relevanttia omaa pohdintaa sekä kykyä soveltaa tietoa kriittisesti ja analyyttisesti. Pelkällä säännöksen kopioinnilla ei ole saanut täysiä pisteitä. Mikäli vastaukseen on kopioitu oikea säännös, on annettu 50 % pisteistä. Mikäli sekä säännös ja mahdollinen soveltava ohjeistus on kopioitu vastaukseen, on annettu 75 % pisteistä. Pisteet Kysymys 2.1: Selvitä lyhyesti ja ytimekkäästi, mitä on huomioitava sekä tilintarkastusyhteisöjen että yksin toimivien tilintarkastajien laadunvalvontajärjestelmissä ja mihin vaatimukset perustuvat. Arvostelussa on edellytetty, että kokelas on tuonut esille riittävästi omin sanoin seuraavia seikkoja: 0,40 Sekä tilintarkastusyhteisöjen että yksin toimivien tilintarkastajien laadunvalvontajärjestelmät perustuvat ensisijaisesti tilintarkastuslakiin ( /459) ja sen 13 :ssä mainittuihin Euroopan yhteisössä sovellettavaksi hyväksyttyihin kansainvälisiin tilintarkastusstandardeihin, kun on kyse TilintL 1 :n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetusta tehtävästä. Kansainvälisten tilintarkastusstandardien noudattamista arvioidaan osana tilintarkastustapaa (TilintL 22 ) siihen saakka, kunnes ne on hyväksytty EU.ssa sovellettavaksi. Tilintarkastuslain 23 :n mukaan tilintarkastajan on huolehdittava tilintarkastustyönsä laadusta ja osallistuttava 40 :n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettuun laaduntarkastukseen. 0,20 Kansainvälistä laadunvalvontastandardia sovelletaan kaikkiin tilintarkastusyhteisöihin, millä tarkoitetaan yksityistä ammatinharjoittajaa tai tilintarkastajien muodostamaa henkilö- tai osakeyhtiötä taikka muuta tilintarkastajien yhteenliittymää. Niiden toimintaperiaatteiden ja menettelytapojen luonne ja laajuus, joita yksittäinen tilintarkastusyhteisö luo tämän standardin noudattamiseksi, riippuu useista tekijöistä, kuten tilintarkastusyhteisön koosta ja sen toiminnalle ominaisista piirteistä sekä siitä, kuuluuko se ketjuun. (ISQC1.4) 0,20 Kansainvälisen laadunvalvontastandardin mukaiset laadunvalvontajärjestelmät on tullut luoda mennessä. (ISQC1.10) 0,20 Laadunvalvontajärjestelmälle asetetut vaatimukset perustuvat siihen, että tilintarkastusyhteisön tavoitteena on luoda ja ylläpitää laadunvalvontajärjestelmä, jonka avulla se saa kohtuullisen varmuuden siitä, että - tilintarkastusyhteisö ja sen henkilöstö noudattavat ammatillisia standardeja sekä sovellettavia säädöksiin ja määräyksiin perustuvia vaatimuksia, ja - tilintarkastusyhteisön ja toimeksiannosta vastuullisten henkilöiden antamat raportit ovat olosuhteisiin nähden asianmukaisia. (ISQC1.11)

8 8 (39) 0,20 Tilintarkastusyhteisön tulee soveltaa kaikkia relevantteja kansainvälisen laadunvalvontastandardin vaatimuksia. (ISQC1.14) 0,60 Laadunvalvontajärjestelmissä on huomioitava seuraavat osa-alueet ja luotava ja ylläpidettävä niitä koskevat toimintaperiaatteet ja menettelytavat: - laatua koskevat johdon velvoitteet tilintarkastusyhteisössä; - relevantit eettiset vaatimukset; - asiakassuhteiden ja yksittäisten toimeksiantojen hyväksyminen ja jatkaminen; - henkilöresurssit; - toimeksiannon suorittaminen; - seuranta. (ISQC1.16) 0,20 Tilintarkastusyhteisön tulee dokumentoida toimintaperiaatteensa ja menettelytapansa ja kommunikoida niistä tilintarkastusyhteisön henkilöstölle. (ISQC1.17) 2,00 Kysymys 2.1 yhteensä Pisteet Kysymys 2.2: Tee selkoa tilintarkastusyhteisöjen laadunvalvontajärjestelmään sisällytettävistä toimintaperiaatteista ja menettelytavoista, jotka takaavat, että asiakassuhteet ja yksittäiset toimeksiannot hyväksytään ja niitä jatketaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Kuvaile käytännön esimerkkien avulla tärkeimpiä menettelytapoja, joilla varmistetaan toimintaperiaatteiden toteutuminen. Arvostelussa on edellytetty, että kokelas on tuonut esille riittävästi omin sanoin seuraavia seikkoja: 0,40 Tilintarkastuslaissa säädetään tilintarkastajan velvollisuudesta noudattaa ammattieettisiä periaatteita yleisen edun mukainen tehtävä, rehellisyys ja objektiivisuus sekä ammatillinen pätevyys ja huolellisuus. Tilintarkastaja on velvollinen ylläpitämään sekä kehittämään ammattitaitoaan. Ammattitaidon ohella riippumattomuus ja salassapitovelvollisuus ovat tilintarkastuksen keskeisiä perusolettamuksia. Tilintarkastajan tulee myös noudattaa hyvää tilintarkastustapaa kaikissa tilintarkastuslain soveltamisalaan kuuluvissa tehtävissä. Tilintarkastajan on huolehdittava tilintarkastustyönsä laadusta ja osallistuttava 40 :n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettuun laaduntarkastukseen. (TilintL 4. luku) 0,30 KHT-yhdistyksen hyväksymien eettisten ohjeiden luku 210 käsittelee uusia tilintarkastusasiakkaita ja -toimeksiantoja. Ennen uuden asiakkaan tai toimeksiannon hyväksymistä tilintarkastusammatissa toimivan tilintarkastajan tulisi harkita, aiheutuisiko hyväksymisestä uhkia, jotka vaarantavat perusperiaatteiden noudattamisen. Hänen tulisi arvioida uhkien merkittävyys, ja jos tunnistetut uhat eivät ole selvästi merkityksettömiä, hänen olisi tarpeen mukaan käytettävä varo-

9 9 (39) toimia uhkien poistamiseksi tai vähentämiseksi hyväksyttävälle tasolle. Jos uhkia ei ole mahdollista vähentää hyväksyttävälle tasolle, hänen tulisi kieltäytyä asiakassuhteesta tai toimeksiannosta. Eettisten ohjeiden luku 210 ohjeistaa myös niitä tilanteita, joissa asiakassuhteessa tai toimeksiannossa tapahtuu muutoksia. 0,30 Tilintarkastusyhteisön tulee luoda asiakassuhteiden ja yksittäisten toimeksiantojen hyväksymistä ja jatkamista varten toimintaperiaatteet ja menettelytavat, jotka on tarkoitettu antamaan sille kohtuullisen varmuuden siitä, että se aloittaa tai jatkaa vain sellaisia asiakassuhteita ja toimeksiantoja, joissa se on a) pätevä suorittamaan toimeksiannon ja sillä on kyky toimeksiannon suorittamiseen, aika ja resurssit mukaan lukien b) pystyy noudattamaan relevantteja eettisiä vaatimuksia c) on arvioinut asiakkaan rehellisyyden, eikä sillä ole sellaista tietoa, jonka johdosta se toteaisi, ettei asiakas ole rehellinen. (ISQC1.26) 0,30 Tällaisiin toimintaperiaatteisiin ja menettelytapoihin tulee sisältyä vaatimus siitä, että a) tilintarkastusyhteisö hankkii kyseisissä olosuhteissa tarpeelliseksi katsomansa tiedot ennen kuin se hyväksyy toimeksiannon uudelta asiakkaalta, kun se tekee päätöstä nykyisen toimeksiannon jatkamisesta ja kun se harkitsee uuden toimeksiannon hyväksymistä nykyiseltä asiakkaalta; b) jos hyväksyttäessä toimeksiantoa uudelta tai nykyiseltä asiakkaalta on tunnistettu mahdollinen eturistiriita, tilintarkastusyhteisö ratkaisee, onko toimeksianto asianmukaista hyväksyä; c) jos on havaittu ongelmallisia seikkoja ja tilintarkastusyhteisö päättää hyväksyä asiakassuhteen tai yksittäisen toimeksiannon tai jatkaa sitä, tilintarkastusyhteisö dokumentoi, miten nämä seikat on ratkaistu. (ISQC1.27) 0,30 Tilintarkastusyhteisön tulee luoda toimeksiannon ja asiakassuhteen jatkamista koskevat periaatteet ja menettelytavat sellaisia olosuhteita varten, joissa tilintarkastusyhteisö saa tietoa, joka olisi saanut sen kieltäytymään toimeksiannosta, jos kyseinen tieto olisi ollut käytettävissä aikaisemmin. Tällaisissa periaatteissa ja menettelytavoissa tulee ottaa huomioon a) olosuhteisiin soveltuvat ammattiin liittyvät ja oikeudelliset velvollisuudet, mukaan lukien se, onko tilintarkastusyhteisö velvollinen raportoimaan sille tai niille, jotka ovat valinneet tilintarkastajan, tai joissain tapauksissa sääntelyviranomaisille; ja b) mahdollisuus luopua toimeksiannosta tai luopua sekä toimeksiannosta että asiakassuhteesta. (ISQC1.28) 0,60 Soveltamista koskeva ja muu selittävä ohjeistus, kohdat A18-23, mainitsevat asiakkaan ja toimeksiannon jatkamisessa huomioitavia asioita sekä esimerkkejä. 0,20 Toimeksiannosta vastuullisen henkilön velvollisuuksista asiakassuhteiden ja tilintarkastustoimeksiantojen hyväksymisen ja jatkamisen yhteydessä säädellään kansainvälisessä tilintarkastusstandardi ISA 220:ssa (kohdat 12-13).

10 10 (39) 0,10 Kansainvälinen tilintarkastusstandardi ISA 210 puolestaan käsittelee tilintarkastustoimeksiantojen ehdoista sopimista. 2,50 Kysymys 2.2 yhteensä Pisteet Kysymys 2.3: Selosta, mitä erityisiä vaatimuksia tulee ottaa huomioon, mikäli tilintarkastusyhteisö tarkastaa julkisesti noteerattuja yhtiöitä. Arvostelussa on edellytetty, että kokelas on tuonut vastauksessaan riittävästi omin sanoin esille seuraavia seikkoja: 0,60 Mikäli tilintarkastusyhteisö tarkastaa julkisesti noteerattuja yhtiöitä, relevantteja tilintarkastuslain huomioitavia pykäliä ovat seuraavat; 5, 25, 27, 28, 29 ja 40. Kustakin pykäläviittauksesta kokelas on saanut 0,10 pistettä. Tilintarkastuslain 57.6 :n siirtymäsäännöksen havaitsemisesta on annettu 0,10 lisäpistettä. 0,30 Valtioneuvoston asetus tilintarkastuksesta /735, 3 luku, käsittelee julkisen kaupankäynnin kohteena olevan yhteisön tilintarkastajaa koskevia erityssäännöksiä. 0,50 Kansainvälisen laadunvalvontastandardin mukaan tilintarkastusyhteisön tulee luoda toimintaperiaatteet ja menettelytavat, joissa edellytetään, että listattujen yhteisöjen tilintarkastuksissa toimeksiannosta vastuullinen henkilö ja toimeksiantokohtaisesta laadunvalvontatarkastuksesta vastaavat henkilöt ja soveltuvissa tapauksissa muut henkilöt, joita rotaatiovaatimukset koskevat, vaihdetaan tietyn ajanjakson jälkeen toisiin henkilöihin relevanttien eettisten vaatimusten mukaisesti. (ISQC1.25) 0,50 Tilintarkastusyhteisön tulee luoda listattujen yhteisöjen tilintarkastuksia varten toimintaperiaatteet ja menettelytavat, joiden mukaan toimeksiantokohtaisessa laadunvalvontatarkastuksessa on otettava huomioon myös seuraavat seikat: a) toimeksiantotiimin tekemä arvio tilintarkastusyhteisön riippumattomuudesta kyseisessä toimeksiannossa; b) onko konsultoitu asianmukaisesti asioissa, joihin liittyy mielipide-eroja, tai muissa vaikeissa tai kiistanalaisissa asioissa, sekä tällaisten konsultointien perusteella tehdyt johtopäätökset; ja c) käykö läpikäytäväksi valitusta dokumentaatiosta ilmi merkittäviin harkintaan perustuviin ratkaisuihin liittyvä työ ja tukeeko dokumentaatio tehtyjä johtopäätöksiä. (ISQC1.38) 0,60 Seuraavista, muista huomioon otettavista vaatimuksista on annettu 0,10 pistettä - Eettisten ohjeiden listattuja yhtiöitä koskevat säädökset - Kansainväliset tilinpäätösstandardit (IFRS)

11 11 (39) - Arvopaperimarkkinalaki - Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (corporate governance) - Finassivalvonnan ohjeet ja standardit - Arvopaperipörssin säännöt 2,50 Kysymys 2.3 yhteensä Pisteet Kysymys 2.4: Väittämät Vastauksissa hyväksyttiin sekä puoltavat että kielteiset vastaukset. Perustelut ratkaisivat lopulliset pisteet. Osatehtävien lopussa on suluissa osatehtävistä saatujen pisteiden jakauma mahdollisesti tunnistettuun uhkaan/seikkaan ja sen varotoimeen/perusteluun). 1, Riippumattomuuteen mahdollisesti vaikuttavat seikat/uhat: 1) Potentiaalisen uuden asiakkaan Antin Raksapalvelut Oy:n tilintarkastajana toiminut Ville Vipunen, jonka tilitoimisto hoitanut myös Antin Raksapalvelut Oy:n kirjanpidon 2) Tilintarkastusyhteisöllänne on Tilitoimisto Vipunen Oy:n kautta lukuisia tilintarkastustoimeksiantoja 3) Tilitoimisto Vipunen Oy hoitaa tilintarkastusyhteisönne kirjanpidon 4) Tilitoimistonne toinen osakas Risto Reipas on osallistunut tilitoimiston kirjanpitojärjestelmän suunnitteluun ja toteutukseen 5) Venäjän toiminnan epärehellisyys, mahdollisesti kaksoislaskutus 6) Kaikki tilintarkastusyhteisön resurssit käytössä kevätkaudella 7) Venäjänkielinen tositeaineisto, Venäjän liiketoiminnan tuntemus (seikka/uhka 0,10 pistettä, varotoimi/perustelu 0,10 pistettä) 0, Eettisten ohjeiden luku 230 käsittelee toisen mielipiteen kysymistä ja antamista: Tilintarkastajan ammatillinen pätevyys ja huolellisuus voivat vaarantua olosuhteissa, joissa mielipide ei perustu samaan tosiseikastoon kuin mitä on ollut nykyisen tilintarkastajan käytettävissä, tai se perustuu riittämättömään evidenssiin. Uhan merkittävyys riippuu olosuhteista, joissa pyyntö esitetään, sekä kaikista muista tiedossa olevista tosiasioista ja oletuksista, joilla voi olla merkitystä ammatilliseen harkintaan perustuvan ratkaisun ilmaisemisen kannalta. (huomioitu seikka 0,20 pistettä, varotoimi/perustelu 0,20 pistettä) 0, Huomioitavia seikkoja: - Tilintarkastuslain, eettisten ohjeiden sekä kansainvälisen laadunvalvontastandardin (ISQC1.25) mukaan toimeksiannon vastuullisessa asemassa

12 12 (39) olevia henkilöitä tulee kierrättää. - Tilintarkastuslaki tuli voimaan ; siirtymäsäännöksen mukaan toimikauden enimmäisaikaa koskevan 27 1 momentissa tarkoitetun määräajan kuluminen alkaa tämän lain voimaatuloa seuraavan tilikauden alusta. - Kansainvälinen laadunvalvontastandardi (ISQC ) määrittelee toimeksiantokohtaisen laadunvalvontatarkastusten suorittajan kelpoisuuskriteerit. (huomioitu seikka 0,10 pistettä, varotoimi/perustelu 0,10 pistettä) 0, Tilintarkastuslain 17 mukaan tilintarkastuksesta maksettava palkkio ei saa määräytyä tavalla, joka voi vaarantaa tilintarkastajan riippumattomuden (0,40/0,20). Eettisten ohjeiden kohdat ja käsittelevät palkkioiden suhteellista suuruutta. (huomioitu seikka 0,20 pistettä, varotoimi/perustelu 0,10 pistettä) 3,0 Kysymys 2.4 yhteensä 10,0 TEHTÄVÄ 2 YHTEENSÄ Arvosteluperusteiden viittaukset perustuvat Tilintarkastajan eettisten ohjeiden osalta KHT-yhdistys Föreningen CGR ry:n julkaisemaan Tilintarkastusalan standardit ja suositukset teokseen. Kansainvälisten tilintarkastus- ja laadunvalvontastandardien osalta viittaukset perustuvat KHT-yhdistys Föreningen CGR ry:n julkaisemaan Kansainväliset tilintarkastus- ja laadunvalvontastandardit teokseen.

13 13 (39) Tehtävä 3 (täydennysosa: tehtävä 3) (10,0 pistettä) Täydennysosa: KHT-tutkinnon täydennysosaan kuului KHT 1-osan tehtävästä 3 ainoastaan osatehtävä II. Tämän osatehtävän pisteet kerrottiin kahdella, jolloin myös täydennysosassa tehtävän 3 enimmäispistemäärä oli 10. KHT 1-osan 3 tehtävässä oli kolme osatehtävää. Tehtävän 3 vastausohjeen mukaan kokelas sai vastata valintansa mukaan kahteen kolmesta osatehtävästä. Jos kokelas oli vastannut kaikkiin kolmeen osatehtävään, arvostelussa huomioitiin vastausohjeen mukaisesti vastaukset osatehtäviin I ja II. Pisteet I Osatehtävä Kysymys 1: Kerro muistiossa, mitä oikeudellisia edellytyksiä Rahtaus Oy:n Kalustovarasto Oy:lle antaman konserniavustuksen tulee täyttää, jotta konserniavustus olisi laillinen. Vastauksessa ei tarvitse selostaa sitä, miten konserniavustusta koskevat kirjaukset tehdään Rahtaus Oy:n kirjanpidossa. Muistiossa oli tuotava esille, että Rahtaus Oy:n Kalustevarasto Oy:lle antaman konserniavustuksen tulee täyttää seuraavat laissa konserniavustuksesta verotuksessa ja osakeyhtiölaissa asetetut oikeudelliset edellytykset: 0,5 Liiketoimintaa harjoittava kotimainen osakeyhtiö (emoyhteisö) saa vähentää toiselle liiketoimintaa harjoittavalle kotimaiselle osakeyhtiölle (tytäryhteisö) suorittamansa konserniavustuksen veronalaisesta elinkeinotulostaan, jos emoyhteisö omistaa vähintään yhdeksän kymmenesosaa tytäryhteisön osakepääomasta tai osuuksista (ks. laki konserniavustuksesta verotuksessa (825/1986) 2 ja 3.1 ). 0,5 Verovelvollisella on oikeus vähentää antamansa konserniavustus kuluna vain, mikäli vastaavat meno- ja tulokirjaukset on tehty antajan ja saajan kirjanpidossa (laki konserniavustuksesta verotuksessa 5 ). 0,5 Konserniavustus ei saa ylittää elinkeinotoiminnan tulosta ennen konserniavustuksen vähentämistä (laki konserniavustuksesta verotuksessa 6 ). 1,0 Edellytyksenä avustuksen käsittelemiselle konserniavustuksena on lisäksi: (1) että konsernisuhde antajan ja saajan kesken on kestänyt koko verovuoden; (2) että antajan ja saajan tilikaudet päättyvät samanaikaisesti, mikäli kirjanpitolautakunta ei ole myöntänyt laissa tarkoitettua poikkeusta; ja (3) ettei antaja eikä saaja ole elinkeinotulon verottamisesta annetussa laissa tarkoitettu talletuspankki eikä luotto-, vakuutus- tai eläkelaitos (laki konserniavustuksesta verotuksessa 7 ). (yksi kohta 0,25 pistettä, kaksi kohtaa 0,5 pistettä ja kaikki kolme kohtaa 1,0 pistettä) 0,5 Yhtiön toiminnan tarkoituksena on tuottaa voittoa osakkeenomistajille, jollei yhtiö-

14 14 (39) järjestyksessä määrätä toisin (osakeyhtiölaki (624/2006, jäljempänä OYL) 1:5). 0,5 Muu kuin OYL 13:1:ssä määritelty liiketapahtuma, joka vähentää yhtiön varoja tai lisää sen velkoja ilman liiketaloudellista perustetta, on laitonta varojenjakoa (OYL 13:1.3). 0,5 Konserniavustukselle pitää siten esittää hyväksyttävä liiketaloudellinen peruste (ks. esim. Mähönen Jukka Villa Seppo (2006): Osakeyhtiö II: Pääomarakenne ja rahoitus, s ; Kyläkallio Juhani Iirola Olli Kyläkallio Kalle (2008): Osakeyhtiö, s. 1130; Itä-Suomen HO S 02/1352). 0,5 Konserniavustus ei myöskään saa tuottaa osakkeenomistajalle tai muulle epäoikeutettua etua yhtiön tai toisen osakkeenomistajan kustannuksella (ks. OYL 1:7). 0,5 Konserniavustus ei saa loukata osakkeenomistajan oikeutta OYL 13:7:n mukaiseen vähemmistöosinkoon (ks. esim. Mähönen Jukka Villa Seppo (2006): Osakeyhtiö II: Pääomarakenne ja rahoitus, s ; Kyläkallio Juhani Iirola Olli Kyläkallio Kalle (2008): Osakeyhtiö, s. 1130; Itä-Suomen HO S 02/1352). 5,0 I Osatehtävä yhteensä Pisteet II Osatehtävä Kysymys 1: Kerro, miten Investointitehdas Oy:n hallituksen osakeantisuunnitelman lainmukaisuutta on arvioitava yhtiöoikeudellisin perustein. 0,5 Osakeannissa on noudatettava osakeyhtiölain 9 luvun säännöksiä. 0,5 Yhtiökokous tai hallitus ei saa tehdä päätöstä, joka on omiaan tuottamaan osakkeenomistajalle tai muulle epäoikeutettua etua yhtiön tai toisen osakkeenomistajan kustannuksella (OYL 1:7). Yhdenvertaisuuden loukkaamiseen viittaavat seuraavat seikat (ks. KKO 1991:46): 0,5 - Yhteistoimintasopimuksen päättymisen vuoksi I&I ei voi enää käyttää hyväkseen Investointitehdas Oy:n tuottamia hallinto- tai markkinointipalveluja, joten osakeannilla kerättävät varat eivät tule I&I:n vaan muiden osakasyhtiöiden hyväksi.

15 15 (39) 0,5 0,5 - I&I:llä ennen osakeantia oleva 35 %:n omistus Investointitehdas Oy:ssä on riittävä eräiden osakeyhtiölain vähemmistösuojakeinojen käyttämiseen. I&I:n olisi merkittävä osakkeita suunnitellussa osakeannissa eurolla, jotta se voisi säilyttää suhteellisen omistuksensa ja siihen perustuvat oikeudet entisellään. - Osakeannilla kerätään esimerkiksi suhteessa Investointitehdas Oy:n euron liikevaihtoon huomattava euron rahoitus, vaikka yhtiön talous on erinomaisessa kunnossa. 2,5 Kysymys 1 yhteensä Pisteet Kysymys 2: Kerro, miten Investointitehdas Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa kesäkuussa 2009 tehdyn hallituksen jäsenen erottamista ja uuden jäsenen valitsemista koskevan päätöksen lainmukaisuutta on arvioitava yhtiöoikeudellisin perustein. 0,5 Osakeyhtiölain (ks. OYL 6:9) ja Investointitehdas Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenet valitsee yhtiökokous. 0,5 Hallituksen jäsenen voi ennen toimikauden päättymistä erottaa se, joka on hänet valinnut (OYL 6:13.1). 0,5 Jos hallituksen jäsenen tehtävä tulee kesken toimikauden avoimeksi, jäsenen sijalle tulee varajäsen sen mukaan kuin yhtiöjärjestyksessä määrätään tai varajäsentä valittaessa on päätetty. Jos varajäsentä ei ole, hallituksen muiden jäsenten on huolehdittava siitä, että uusi jäsen valitaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Jos kuitenkin valinta kuuluu yhtiökokoukselle ja hallitus on varajäsenineen päätösvaltainen, valinta voi tapahtua seuraavassa yhtiökokouksessa (OYL 6:14). 0,5 Hallituksen jäsenen erottaminen ja uuden jäsenen valinta tehdään yhtiökokouksessa OYL 5:26:n mukaisesti. 0,5 Investointitehdas Oy:n osakasyhtiöt ovat tehneet keskenään sopimuksen, jonka mukaan jokaisella osakasyhtiöllä on oikeus nimetä yksi jäsen yhtiön hallitukseen. Tästä osakassopimuksesta huolimatta yhtiökokous voi päättää hallituksen jäsenten valinnasta (ks. esim. Airaksinen Manne Pulkkinen Pekka Rasinaho Vesa (2007): Osakeyhtiölaki I, s ). 2,5 Kysymys 2. yhteensä 5,0 II Osatehtävä yhteensä

16 16 (39) Pisteet III Osatehtävä Kysymys 1: Kerro, miten Niilo Näpertäjän Myötätuulisäätiölle tekemää euron lahjoituksen lainmukaisuutta, on arvioitava yhtiöoikeudellisin perustein LMN Arkkitehdit avoimen yhtiön kannalta. 0,5 Yhtiömiehellä on oikeus hoitaa yhtiön asioita ilman toisen yhtiömiehen myötävaikutusta (laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä (389/1988, jäljempänä AKL) 2:2.1). 0,5 Yhtiön toimialaan tai tarkoitukseen kuulumattomaan toimenpiteeseen ei kuitenkaan saa ryhtyä ilman kaikkien yhtiömiesten suostumusta (AKL 2:2.2). 0,5 Koska avoimen yhtiön tarkoitus on taloudellinen, huomattavat lahjoitukset esimerkiksi hyväntekeväisyys- tai muihin yleishyödyllisiin tarkoituksiin saattavat olla yhtiön tarkoitukselle vieraita. Lahjoitukset voivat toisaalta olla yhtiön tarkoituksen edellyttämiä, jos niillä tavoitellaan yhtiölle markkinointi- tai muuta etua. (HE 6/1987 s. 22; Rissanen Kirsti ym (2006): Yritysoikeus, s. 154.) 0,5 Yhtiömiehellä on oikeus kieltää toista yhtiömiestä ryhtymästä yksittäiseen toimenpiteeseen (AKL 2:3.1). 0,5 Kielto-oikeus koskee kuitenkin yksittäisiä toimenpiteitä eikä oikeuta kieltämään toista yhtiömiestä ryhtymään yleisesti yhtiön tarkoituksen mukaisiin toimiin (ks. Rissanen Kirsti ym. (2006): Yritysoikeus, s. 157). 2,5 Kysymys 1. yhteensä Pisteet III Osatehtävä Kysymys 2: Kerro myös, miten Terttu Toimarin Verot Alas ry:n kanssa tekemää euron kaupan lainmukaisuutta on arvioitava yhtiöoikeudellisin perustein Antelias Oy:n kannalta. 0,5 Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti (OYL 6:17.1). Toimitusjohtaja saa ryhtyä yhtiön toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen epätavallisiin tai laajakantoisiin toimiin vain, jos hallitus on hänet siihen valtuuttanut tai hallituksen päätöstä ei voida odottaa aiheuttamatta yhtiön toiminnalle olennaista haittaa (OYL 6:17.2).

17 17 (39) 0,5 Yhtiökokous voi päättää lahjan antamisesta yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen, jos lahjoituksen määrää voidaan käyttötarkoitukseen sekä yhtiön tilaan ja muihin olosuhteisiin katsoen pitää kohtuullisena. Hallitus saa käyttää sanottuun tarkoitukseen varoja, joiden merkitys yhtiön tila huomioon ottaen on vähäinen. (OYL 13:8.) 0,5 Vapaata omaa pääomaa voidaan kaikkien osakkeenomistajien suostumuksella jakaa myös muulla kuin OYL 13:1.1:ssa tarkoitetulla tavalla, jollei yhtiöjärjestyksestä johdu muuta (OYL 13:6.4). 0,5 Osakeyhtiön toiminnan tarkoituksena on tuottaa voittoa osakkeenomistajille, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin (OYL 1:5). 0,5 Tavanomaisten lahjojen antaminen on usein voiton tuottamisen tarkoituksen mukaista (ks. HE 109/2005 s. 39). Tällaisia lahjoja voivat olla yhtiön tavanomaiseen toimintaan ja yhteiskuntasuhteiden ylläpitämiseen liittyvät muodollisesti vastikkeettomat suoritukset, joilla on merkitystä yhtiön liiketoiminnan edistämisen kannalta (ks. HE 109/2005 s. 129). 2,5 Kysymys 2 yhteensä 5,0 III Osatehtävä yhteensä 10,0 TEHTÄVÄ 3 YHTEENSÄ

18 18 (39) Tehtävä 4 (täydennysosa: tehtävä 4) (10,0 pistettä) Täydennysosa: KHT 1-osan tehtävä 4 oli myös täydennysosassa, missä pisteitä annettiin myös seuraavien arvosteluperusteiden mukaisesti. Pisteet Tehtävä 4.1 Kysymys: Selosta, mitkä olisivat Terveys Oy:n Lääke Oy:n osakkeiden hankinnasta aiheutuvat kirjaukset , kun Terveys Oy laatii konsernitilinpäätöksen FAS:n mukaan. Selosta, millaiset olisivat Terveys Oy:n Lääke Oy:n osakkeiden hankinnasta aiheutuvat kirjaukset , jos Terveys Oy laatisi konsernitilinpäätöksen IFRS-standardien mukaan. Lisää myös laki- ja standardiviittaukset vastauksessa antamiisi perusteluihin. Esitä lisäksi Terveys Oy:n erillisyhtiössä ja Terveys-konsernissa tehtävät kirjaukset summineen muodossa per tili an tili. FAS:n mukainen kirjanpitokäsittely 0,25 Erillisyhtiössä osakkeiden hankintahinnaksi on määritelty euroa. Kirjaus on per tytäryhtiöosakkeet an sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto euroa, per tytäryhtiöosakkeet an rahat euroa, per tytäryhtiöosakkeet an varainsiirtovelka euroa, per tytäryhtiöosakkeet an lisäkauppahintavelka euroa. 0,25 Osakkeiden liikkeeseen laskusta syntyneet kulut on kirjattava rahoituskuluksi (KILA 1635/2000). 0,25 Osakkeiden liikkeeseen laskusta syntyneiden kulujen kirjaus on per rahoituskulut an kassa euroa. 0,25 Lainan liikkeeseen laskukulut voidaan kirjata joko kuluksi (per rahoituskulut an kassa euroa) tai vaihtoehtoisesti ne voidaan aktivoida per muut pitkävaikutteiset menot an kassa euroa (KPL 5:10 ). 0,25 Lainan nostokulut jaksotetaan kuluksi lainan voimassaoloaikana. Aktivoidut lainan nostokulut on kuitenkin poistettava vähintään maksujen tahdissa. 0,25 Osakepääomakirjaukset osakkeiden liikkeeseen laskusta ovat per tytäryhtiöosakkeet an sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto euroa. 0,25 Joukkovelkakirjalainan kirjaukset ovat per kassa an joukkovelkakirjalaina euroa ja maksu myyjille per tytäryhtiöosakkeet an kassa euroa.

19 19 (39) 0,25 Varainsiirtovero kauppahinnan maksimimäärästä on euroa eli maksettava vero on euroa. Laskelmassa on huomioitu mahdollisesti maksettavaksi tuleva varainsiirtovero koko kauppahinnasta. Myös muut perustellut vastaukset varainsiirtoveron määrälle hyväksytään. Varainsiirtovero on 1,6 % kauppahinnasta. Kirjaukset ovat per tytäryhtiöosakkeet an varainsiirtoverovelka euroa. 0,25 Lisäkauppahintavelka A arvioidaan olevan sopimuksen mukainen euroa. Myös muut perustellut vastaukset lisäkauppahinta A:n osalta on hyväksytty. Lisäkauppahinta tulee arvioida Kilan yleisohjeen konsernitilinpäätöksen laatimisesta kohdan mukaisesti, jos se on luotettavasti arvioitavissa. 0,25 Lisäkauppahintavelka B voidaan tulkita myös FAS-tilinpäätöksessä, kuten IFRStilinpäätöksessä. Mikäli perusteltu Kilan lausunnoilla, voidaan myös tulkinta osaksi kauppahintaa hyväksyä. Seuraavat hankintamenolaskelmat ovat ilman oletusta kauppahinnan käsittelystä palkkana. Osakkeiden hankintameno Lisäkauppahinta Kulut Varainsiirtoverot maksimi Osakkeiden hankintameno yht Ostetut nettovarat Käyvän arvon oikaisut Tunnistetut omaisuuserät Laskennalliset verot Ostetut varat käyvistä arvoista Liikearvo Vähemmistöosuuden arvo ,25 Myyjä on sitoutunut korvaamaan avoimen oikeudenkäynnin aina euroon saakka. Yhtiö ei saa kuitenkaan arvostaa saamista kuin korkeintaan samaan arvoon kuin saaminen on kirjattu velaksi. Yhtiö on kirjannut euroa oikeudenkäyntivelaksi, joten vastaava summa on kirjattava saamiseksi myyjältä. FAStilinpäätöksessä voidaan soveltaa IFRS-säännöksiä ehdollisten varausten ja korvausvelvoitteiden osalta. Näin ollen tällä kirjauksella ei ole vaikutusta liikearvon määrään. Kirjaus on per myyjän korvausvelvoitesaaminen an oikeudenkäyntivelka euroa. IFRS:n mukainen kirjanpitokäsittely 0,10 Osakkeiden liikkeeseen laskusta syntyneet kulut on vähennettävä omaan pääomaan merkittävästä määrästä (IAS ja IFRS 3.53) verovaikutuksilla oikaistuna.

20 20 (39) 0,10 Osakkeiden liikkeeseen laskukulujen kirjaus on per sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto an rahoituskulut (jos kirjattu erillisyhtiössä rahoituskuluihin, vaihtoehtona an kassa, jos ajatellaan suoraan IFRS-kirjauksia) euroa. 0,20 Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskukulut on vähennettävä lainan pääomasta ja kirjattava myöhempinä tilikausina efektiivisen koron avulla kuluksi. (IAS ja IFRS 3.53) 0,10 Lainan nostokulujen kirjaus per joukkovelkakirjalainat an kassa euroa. 0,10 Johtuen verotuksen ja kirjanpitoarvon välisestä erotuksesta tasearvossa, tästä syntyy laskennallinen vero. Laskennallinen vero joukkovelkakirjalainasta on myös esitettävä. (IAS 12.62A) 0,30 Osakeannin ja lainojen alkuperäinen kirjaus on per tytäryhtiöosakkeet an sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto euroa. Luovutetut osakkeet on arvostettava käypään arvoon luovutushetkellä, joten osakkeiden arvoksi muodostuu osaketta * 85 euroa = euroa. 0,10 Maksutapahtuma Lääke Oy:n hankinnasta per tytäryhtiöosakkeet an kassa euroa. 0,15 Muut transaktiokulut kirjataan per kulut an kassa euroa (IFRSkirjanpidossa käytännössä eliminointi per kulut an tytäryhtiöosakkeet). (IFRS 3.53) 0,35 Lisäkauppahinta A täyttää ehdollisen vastikkeen määritelmän, koska lisäkauppahinta ei ole sidoksissa työvelvoitteeseen tms. Lisäkauppahinta maksetaan yhtiön tuloskehityksestä seuraavien viiden vuoden aikana. Kun lisäkauppahinta maksetaan osakkeina, mutta kyseessä ei ole kiinteä määrä osakkeita kiinteään hintaan, niin järjestelyä käsitellään velkana (IFRS 3.58). Järjestely on velkaa, koska lopputulos voi sisältää useamman eri osakemäärän (IFRS 3.58). Arvion mukaan osakkeita tulisi maksettavaksi kappaletta ja arvostus on tehtävä vastikkeen käyvän arvon mukaan (IFRS 3.37). Velaksi on kirjattava osaketta * 85 euroa = euroa. Kirjaus on per tytäryhtiöosakkeet an kauppahintavelka euroa. 0,35 Lisäkauppahinta B ei kuulu määräysvallan siirtymisestä maksettavaan hankintamenoon, vaan se on käsiteltävä palkitsemisena (3.52 b sekä IFRS 3.B55 g), koska se on määritelty samalle ajanjaksolle kuin myyjien työntekovelvoite ja tulee käsitellä työvelvoitteesta maksettavana eränä. 0,40 Terveys Oy:n aikaisemmin omistama 25 prosentin omistusosuus on arvostettava käypään arvoon (IFRS 3.42). Vaikka kauppakirjassa osakkeiden käyväksi arvoksi on määritelty 400 euroa osakkeelta, tämä hinta sisältää määräysvaltapreemion. Tämä käy ilmi siitä, että osakkeella on käyty kauppaa ennen hankintaa 390 euroa osak-

LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE

LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE Pyydämme palauttamaan täytetyn lomakkeen osoitteeseen laatu@chamber.fi. Tarkastettava tilintarkastaja Laaduntarkastaja Laadunvalvontajärjestelmän kartoitus

Lisätiedot

Sulautuva Yhtiö sulautuu selvitysmenettelyttä osakeyhtiölain 16 luvun mukaisesti alla mainituin ehdoin siten, että:

Sulautuva Yhtiö sulautuu selvitysmenettelyttä osakeyhtiölain 16 luvun mukaisesti alla mainituin ehdoin siten, että: SULAUTUMISSUUNNITELMA Yhteisöpalvelut Oy, jäljempänä "Sulautuva Yhtiö", (Y-tunnus 2443672-2) ja Varainhoito Oyj, jäljempänä "Vastaanottava Yhtiö", (Y-tunnus 1918955-2) hallitukset ovat laatineet seuraavan

Lisätiedot

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA 01.01.2013-31.12.2013 EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY 1 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE

LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE Pyydämme palauttamaan täytetyn lomakkeen osoitteeseen laatu@chamber.fi. Tarkastettava tilintarkastaja Laaduntarkastaja Laadunvalvontajärjestelmän kartoitus

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

Julius Tallberg Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS tilinpäätösperiaatteisiin

Julius Tallberg Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS tilinpäätösperiaatteisiin 11/2005 31.10.2005 Julius Tallberg Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS tilinpäätösperiaatteisiin JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.10.2005 JULIUS TALLBERG KIINTEISTÖT OYJ:N SIIRTYMINEN KANSAINVÄLISIIN

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma

OULUN YLIOPISTO Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma OULUN YLIOPISTO Nimi Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus 30.1.2014 Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma 1 a) Konserniaktiivan käsittely suomalaisessa kirjanpitokäytännössä

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 Talentum-konserni on 1.1.2005 siirtynyt taloudellisessa raportoinnissaan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Suomen Tilintarkastajat ry luonnos kommentoitavaksi 2.5.2016

Suomen Tilintarkastajat ry luonnos kommentoitavaksi 2.5.2016 Tämä tilintarkastuskertomusmalli on laadittu uudistetun ISA 700:n liitteessä olevan esimerkin 1 ja hallituksen esityksen (HE 70/2016) tilintarkastuslain muuttamisesta pohjalta. Tässä mallissa toimintakertomus

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-9/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. - Liiketulos

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Oikaisut IFRS:n mukaisiin. Datacenter Solutions - laatimisperiaatteisiin. muut järjestelyt. tilintarkastamaton. muut tuotot - 0, ,3

Oikaisut IFRS:n mukaisiin. Datacenter Solutions - laatimisperiaatteisiin. muut järjestelyt. tilintarkastamaton. muut tuotot - 0, ,3 Alustava Pro Forma konsernin tuloslaskelma 1.1.-31.12.2014 EURm IFRS Descom Group Oy Kauppahinnan kohdistamiseen liittyvät oikaisut Solteq Oyj tilintar kastett u Datacenter Solutions - liiketoiminnan divestointi

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

PRO FORMA -MUOTOISET TALOUDELLISET TIEDOT. Tilintarkastamattomien pro forma -tietojen kokoamisessa noudatetut periaatteet

PRO FORMA -MUOTOISET TALOUDELLISET TIEDOT. Tilintarkastamattomien pro forma -tietojen kokoamisessa noudatetut periaatteet PRO FORMA -MUOTOISET TALOUDELLISET TIEDOT Tilintarkastamattomien pro forma -tietojen kokoamisessa noudatetut periaatteet Seuraavat tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot ( pro forma -tiedot,

Lisätiedot

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi kirjanpitolain ja tilintarkastuslain muuttamisesta (HE 189/2000 vp).

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi kirjanpitolain ja tilintarkastuslain muuttamisesta (HE 189/2000 vp). Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi kirjanpitolain ja tilintarkastuslain muuttamisesta (HE 189/2000 vp). Talousvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (TaVM

Lisätiedot

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa.

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa. 1(5) Aika 23.2.2009 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 22 osakasta edustaen yhteensä 9 169 259 osaketta ja ääntä, joka on 94,5 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0 Kamux Oyj Liite pörssitiedotteeseen klo 12:00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2016 Tässä liitteessä esitetyt Kamux Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset taloudelliset tiedot osavuosijaksoilta

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous 16.12.2013 I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät 1. Raskone Oy:n hallintoelimet 1.1. Yhtiökokous Osakeyhtiölain mukaan ylintä päätäntävaltaa osakeyhtiössä käyttää yhtiökokous, joka

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus Puolivuosikatsaus 1.1 30.6. 2017 Avainluvut 4-6/2017 4-6/2016 Muutos% 1-6/2017 1-6/2016 Muutos% 1-12/2016 Liikevaihto, MEUR 196,0 192,4 1,9 % 352,6 350,6 0,6 % 775,8 Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous Lassila & Tikanoja Oyj 16.3.2017 Lassila & Tikanoja Oyj 1 HALLINTAREKISTERÖITYJEN ÄÄNESTYSOHJEET Lassila & Tikanoja Oyj 2 Nordea Bank AB:n edustamat Kohta 10 Hallituksen jäsenten

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Q Tilinpäätöstiedote

Q Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2017 31.12.2017 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2017 10-12/2016 Muutos% 1-12/2017 1-12/2016 Muutos% Liikevaihto, MEUR 248,5 238,1 4,4 % 796,5 775,8 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS)

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS) 24.06.2010 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS) JULIUS TALLBERG KIINTEISTÖT OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS:STÄ SUOMALAISIIN TILINPÄÄTÖSPERIAATTEISIIN

Lisätiedot

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE Pohjois-Suomen aluehallintoviraston määräys 27.3.2014 1. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään 27.3.2014 määrännyt osuuskuntalain (1488/2001) 7 luvun

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote

Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2016 31.12.2016 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2016 10-12/2015 Muutos% 1-12/2016 1-12/2015 Muutos% Liikevaihto, MEUR 238,1 231,7 2,8 % 775,8 755,3 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön nimi on Vapo Oy ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on harjoittaa turveteollisuutta, mekaanista metsäteollisuutta, energian, kasvualustojen ja turvejalosteiden

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

3154 TaINPMTOSSUUNNITfELU Tent ti 4.10.2000 klo 16.15-19.15

3154 TaINPMTOSSUUNNITfELU Tent ti 4.10.2000 klo 16.15-19.15 LTKK/TUTA Lehtori Osmo Hauta-aho 1(3) + liitteet 1-2 3154 TaINPMTOSSUUNNITfELU Tent ti 4.10.2000 klo 16.15-19.15 (Tentissii ei saa olla mukana kirjallisuutta) Tehtava 1 Oheisena on annettu SyysTek Oy:n

Lisätiedot

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0 1. Liikevaihto M 2016 % 2015 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 257,0 46,8 226,8 42,1 Teollisuuspalvelut 52,5 9,6 73,6 13,6 Kiinteistöpalvelut 239,6 43,6 238,9 44,4 Yhteensä 549,1 100,0 539,3

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

PRH:n yhteenveto listayhtiöiden 2016 tilintarkastuskertomuksista tai sen jälkeen päättyneet tilikaudet

PRH:n yhteenveto listayhtiöiden 2016 tilintarkastuskertomuksista tai sen jälkeen päättyneet tilikaudet PRH:n yhteenveto listayhtiöiden 2016 tilintarkastuskertomuksista 15.12.2016 tai sen jälkeen päättyneet tilikaudet Johdanto Uudistuneet tilintarkastuskertomukset Listayhtiöiden tilintarkastuskertomuksiin

Lisätiedot

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Sisältö: Toimintakertomus ja Iiitetiedot 1-2 Tase 3 Tuloslaskelma 4 Käytetyt kirjanpitokirjat 5 TOIMINTAKERTOMUS ASOYNELOSPESA Tilikausi 01.01.2009-31.12.2009

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖN TILINPÄÄTÖSMALLIT JA OHJEISTUS

OSAKEYHTIÖN TILINPÄÄTÖSMALLIT JA OHJEISTUS Jukka Hämäläinen OSAKEYHTIÖN TILINPÄÄTÖSMALLIT JA OHJEISTUS Alma Talent Helsinki 2017 Tilaa Osakeyhtiön tilinpäätösmallit ja ohjeistus -kirja : shop.almatalent.fi Copyright 2017 Alma Talent Oy ja tekijä

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Savonlinnan kaupungin ja Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan sisältöisen apporttisopimuksen (jäljempänä Apporttisopimus

Lisätiedot

Suomen Tilintarkastajat ry LISTAYHTIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS (KONSERNI IFRS JA EMO FAS) HUOM! TILIKAUSI 2017

Suomen Tilintarkastajat ry LISTAYHTIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS (KONSERNI IFRS JA EMO FAS) HUOM! TILIKAUSI 2017 Tämä tilintarkastuskertomusmalli on laadittu uudistetun ISA 700:n liitteessä olevan esimerkin 1 ja tilintarkastuslain muutoksen 622/2016 pohjalta. Tässä mallissa toimintakertomus ei ole tilintarkastuksen

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 29.4.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS KÄÄNTYI POSITIIVISEKSI - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN 11.11.2011 1 (6) Finanssivalvonnalle Lausuntopyyntö 7.10.2011, Dnro 10/2011 FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN Finanssivalvonta (FIVA) on pyytänyt lausuntoa Finanssialan Keskusliitolta

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

NIVOS OY. Tilinpäätös

NIVOS OY. Tilinpäätös NIVOS OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Nivos Oy Sepäntie 3 04600 MÄNTSÄLÄ Sisältö Tuloslaskelma, emoyhtiö Tase, emoyhtiö Tuloslaskelma, konserni Tase, konserni Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI. LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2008-31.12.2008 1454032-3 Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI Helsinki SisSllysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot 3-5 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2016 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 302,9 291,2 4% 590,9 571,4 3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*)

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT V.2005 AVAAVASTA TASEESTA

ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT V.2005 AVAAVASTA TASEESTA 12/2005 13.12.2005 ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT V.2005 AVAAVASTA TASEESTA JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.12.2005 ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT VUODEN 2005 AVAAVASTA TASEESTA JA VUODEN

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

Läpinäkyvyysraportti. Idman Vilèn Grant Thornton Oy

Läpinäkyvyysraportti. Idman Vilèn Grant Thornton Oy Läpinäkyvyysraportti Idman Vilèn Grant Thornton Oy Header 2 1 Oikeudellinen muoto ja omistussuhteet Idman Vilén Grant Thornton Oy on suomalainen osakeyhtiö. Yhtiön omistavat henkilöinä sen palveluksessa

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015 Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Sisältö Mitä on yrityksen taloudellinen tila? Tunnuslukujen perusteet

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot