VUODEN 2010 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUODEN 2010 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET"

Transkriptio

1 1 (39) TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2010 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa ei ole esitetty täydellisesti kaikkia hyväksyttäviä näkökohtia tai vastauksia tehtäviin. Vastausten arvostelussa on voinut saada lisäpisteitä riittävän perustelluista ja olennaisista havainnoista, vaikka niitä ei ole mainittu arvosteluperusteessa. Arvosteluperusteessa esitetyt lainsäädännön sekä hyvän tilintarkastustavan ja hyvän kirjanpitotavan tulkinnat liittyvät kunkin tehtävän vastausten arvosteluun vain tässä tutkinnossa. Arvosteluperusteen tulkintoja ei voi esittää tilintarkastuslautakunnan (TILA) kannanottoina muissa asiayhteyksissä.

2 2 (39) KHT-TUTKINTO OSA SEKÄ TÄYDENNYSOSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA Tehtävä 1 (10,0 pistettä) Pisteet Kysymys 1.1 Selosta, miten täydentäisit analyyttisen tarkastuksen suunnitelmaa (tehtävän liite 1). Selosta millaisia analyyttisiä toimenpiteitä on suoritettava tehtävän liitteessä 2 olevan analyyttisen tarkastuksen toimenpiteiden aineiston ja tehtävän liitteen 3 perusteella, jotta ne olisivat hyvän tilintarkastustavan mukaisia. 0,5 Suunnitelman täydennys: Yhtiön oma budjetti on suoritetussa analyyttisessä tarkastuksessa otettu odotusarvoksi. Liiteaineistosta ilmenee kuitenkin se, että budjetti ei ole riittävän luotettava odotusarvon perusta. Näin ollen suunnitelmasta puuttuu tieto siitä, onko tilintarkastaja suunnitellessaan ja suorittaessaan analyyttisia aineistotarkastustoimenpiteitä arvioinut odotusarvon perusteena olevan tiedon luotettavuutta, testannut tiedon tuottamiseen liittyviä tietojärjestelmä tai muita kontrolleja. Suunnitelmasta puuttuu arvio siitä, onko budjetointiprosessiin liittyvät kontrollit tehokkaita tiedon täydellisyyden, oikeellisuuden ja pätevyyden varmistamiseksi. Tilintarkastajan on määritettävä myös kirjattujen ja odotettujen arvojen eron määrä, joka on hyväksyttävissä ilman lisätutkintaa. (ISA 520, kohdat 5 ja A12d) 0,5 Suunnitelman täydennys: Olennaisuutta määrittäessä on perusteena käytetty tulosta ennen veroja. Koska tulos ennen veroja on negatiivinen, on tilintarkastusta suunniteltaessa arvioitava vaihtoehtoisia tapoja määrittää olennaisuus. Olennaisuus on määritelty tilinpäätökselle kokonaisuutena. Yhtiössä on todettu olevan useita erityyppisiä liiketapahtumien lajeja (mm. äskettäin hankittu liiketoimintayksikkö). Näiden osalta tilinpäätökselle kokonaisuutena määritettyä olennaisuutta pienempien virheellisyyksien voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan käyttäjien tilinpäätöksen perusteella tekemiin taloudellisiin päätöksiin. Tällaisissa tilanteissa tilintarkastajan on määritettävä sovellettava olennaisuustaso erikseen kokonaisuutena määritellystä olennaisuudesta. (ISA 320, kohdat 10 ja A10) 1,0 Analyyttiset toimenpiteet: Analyysin tulosten tutkinnan yhteydessä hankittu informaatio on liian suppeaa. Tehtävän liitteenä olevasta aineistosta ilmenee, että analyysissä on selkeästi tullut esille poikkeamia odotetuista arvoista. Toimitusjohtajan haastattelun lisäksi on analysoitava ja arvioitava hänen antamien tietojen luotettavuutta sekä hankittava muuta tarkoitukseen sopivaa tilintarkastusevidenssiä. Analyyttista aineistotarkastusta on täydennettävä esimerkiksi: hakemalla ulkopuolisista lähteistä saatavaa riippumatonta tietoa, analysoimalla kateprosentteja tarkemmin esimerkiksi liiketoiminta-alueittain

3 3 (39) ja maantieteellisesti laskemalla ja muodostamalla keskustelujen ja käytettävissä olevan aineiston perusteella odotusarvoja kirjatuista määristä (esimerkiksi henkilöstön määrän muutos verrattuna palkkakulujen muutokseen, liikevaihdon muutokset tms.) haastattelemalla yhtiön muuta henkilökuntaa. 2,0 Kysymys 1.1 yhteensä Pisteet Kysymys 1.2 Arvioi tehtävässä annettujen tietojen perusteella merkittävimmät tilintarkastuksessa huomioitavat olennaisen virheellisyyden riskit seuraavan taulukon muodossa. Olennaisen virheellisyyden riskin kuvaus Tilinpäätöserät ja tilinpäätöskannanotot, joihin olennainen virheellisyyden riski vaikuttaa Perustelu, miksi kyseessä on olennaisen virheellisyyden riski 0,75 Riski siitä, että johto ohittaa kontrollit. (0,3 pistettä) Kaikki tilinpäätöserät ja tilinpäätöskannanotot. (0,15 pistettä) ISA 240 A32 mukaisesti riski johdon kontrollien ohittamisesta on aina olennaisuuden virheellisyyden riski. (0,3 pistettä) 0,75 Shine-hiusliiketoiminnan ostosta on kirjattu liikearvoa perustuen positiivisiin tulosodotuksiin. (0,3 pistettä) - Liikearvo - Arvostaminen (0,15 pistettä) Hankitusta Shine - hiusliiketoiminnasta on kirjattu liikearvoa noin 1,5 miljoonaa euroa, vaikka liiketoiminta ei kuitenkaan toimitusjohtajan kommenttien mukaan ole tilikauden lopussa mennyt budjetoidusti, vaan sen liiketulos on noin 5,1 miljoonaa euroa tappiollinen. Liikearvoon liittyy olennainen arvonalentumisen riski. (0,3 pistettä) 0,75 Ostetusta Shinehiusliiketoiminnasta on tilinpäätösvaihessa maksamatta siirtovelkoiin kirjattu loppukauppahinta. - Siirtovelat - Arvostaminen (0,15 pistettä) Ostettu Shinehiusliiketoiminta on tappiollista, joten siirtovelkoihin kirjattua loppukauppahintaa on tarkas-

4 4 (39) (0,3 pistettä) teltava kriittisesti ja verrattava mm. kauppakirjassa asetettuihin ehtoihin. (0,3 pistettä) 0,75 Yhtiö on nostanut 4 miljoonaa euroa lisää lainaa ja pankki on asettanut kovenanttiehdoksi, että omavaraisuusaste pitää olla yli 2,0%. (0,3 pistettä) Tilinpäätökseen kokonaisuutena vaikuttava riski (0,15 pistettä) Pankin asettamien lainaehtojen vastaisesti yhtiön omavaraisuusaste on alle 2 % (n %). Ellei muuta saada lainanantajan kanssa sovittua laina erääntyy maksettavaksi, millä saattaa olla haitallisia seurauksia yhtiön toiminnan jatkuvuuteen. (0,3 pistettä) 0,75 Tehtävän liitteessä 2 on nähtävissä, että omaa pääomaa on toteuman mukaan jäljellä noin 1.1 miljoonaa euroa. Oman pääoman riittävyys on otettava huomioon mm. liikearvon arvostuksessa havaitun olennaisen virheellisyyden riskin takia. (0,3 pistettä) - Oma pääoma - Olemassaolo - Täydellisyys - Arvostaminen ja kohdistaminen (0,15 pistettä) Mahdollinen liikearvon alaskirjaus sekä muut mahdollisesti tarvittavat tulosvaikutteiset korjaukset saattavat aiheuttaa yhtiön oman pääoman negatiivisuuden tarkastettavan tilikauden lopussa. (0,3 pistettä) 0,75 Naapurikiinteistöt ovat esittäneet korvausvaatimuksen 0,65 miljoonaa euroa ja lisäksi asia tullee käräjäoikeuden käsittelyyn vuoden 2010 loppupuolella. (0,3 pistettä) - Varaukset - Täydellisyys/oikeudet ja velvoitteet (0,15 pistettä) Toimintakertomuksessa esitetyn tiedon mukaisesti korvausasia tullee käräjäoikeuden käsittelyyn vuoden 2010 loppupuolella. Korvausasian vallitseva tilanne on käytävä läpi yhtiön johdon kanssa ja jo kirjatun pakollisen varauksen riittävyys esitettyihin korvausvaatimuksiin nähden tulee tältä osin varmistaa. (0,3 pistettä) 0,75 Yhtiölle on siirtynyt Shinehiusliiliiketoiminnan hankinnan yhteydessä noin 4 miljoonan Turkin liiran - Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat - Arvostaminen (0,15 pistettä) Yhtiölle siirtynyt valuuttamääräinen laina on suojaamaton, joten siihen saattaa kohdistua

5 5 (39) (noin 2,0 miljoonaa euroa) suuruinen suojaamaton valuuttalaina. (0,3 pistettä) merkittävä valuuttakurssiriski. (0,3 pistettä) 0,75 Tilinpäätöksissä sovellettava yritystoiminnan jatkuvuusperiaate (going concern -periaate) pitää sisällään sen olettamuksen, että toiminta on pidemmällä aikavälillä kannattavaa. (0,3 pistettä) Tilinpäätökseen kokonaisuutena vaikuttava riski. (0,15 pistettä) Havaittujen olennaisen virheellisyyksien riskien sekä vahvasti tappiollisen liiketoiminnan takia yhtiön toiminnan jatkuvuus on asetettava kyseenalaiseksi. (0,3 pistettä) 6,0 Kysymys 1.2 yhteensä Jos 1.2 tehtävän vastauksesta oli annettu lisäpisteitä, lisäpisteet eivät voineet ylittää kuitenkaan tehtävän maksimipistemäärää 6,0 pistettä. Pisteet Kysymys 1.3 Selosta, mitä olennaisia epäloogisuuksia löydät analyyttisessä tarkastuksessa käytettyjen tietojen (liitteiden 1 ja 2) ja analyysiin saatujen toimitusjohtajan kommenttien (liite 3) välillä. 2,0 Yhtiön kate materiaalien ja palvelujen jälkeen on merkittävästi huonompi kuin budjetoitu. Kun huomioidaan uuden ostetun liiketoiminta-alueen koko suhteessa yhtiön liikevaihtoon, eivät tämän liiketoiminta-alueen ennakoitua suuremmat raaka-ainekustannukset selitä eroa budjetoituun marginaaliin. Analyysissä esitetty liikevaihdon jakauma eroaa tuloslaskelman liikevaihdosta 2 miljoonaa euroa. Tuloslaskelmasta ilmenevä valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos ei täsmää taseiden erotuksesta laskettuun valmiiden tuotteiden varaston muutokseen. Tuloslaskelman perusteella palkkakulut laskevat hieman, vaikka toimintakertomuksen mukaan yhtiöön siirtyy liiketoimintakaupan yhteydessä n. 50 työntekijää lisää. Tuloslaskelman perusteella liiketoiminnan kulut eivät ole juuri vähentyneet, vaikka toimitusjohtajan mukaan kulupolitiikkaa on kiristetty. Toimitusjohtajan kommenteissa mainitaan liikearvon poistojen alkavan sekä yhtiön lisänneen tuotantokonekantaa ja automatisoineen tuotantoa. Tulosanalyysistä ei kuitenkaan voida havaita vastaavaa poistojen lisäystä. On mahdollista, että poistoja ei ole otettu numerollisessa analyysissä huomioon tai osa investoinneista on kirjattu suoraan kuluksi. Liikearvoon saattaa sisältyä alaskirjaustarve, kun huomioidaan ostetun toiminnan tappiollisuus. Toimitusjohtajan kommenttien mukaan liikearvo johtuu positiivisista tulosodotuksista. Taseen mukaan lainat ovat kasvaneet enemmän kuin on toimitusjohtajan haastattelussa antamissa tiedoissa. Pankki on asettanut lainalle kovenanttiehdoksi, että omavaraisuusaste pitää

6 6 (39) olla yli 2,0%. Alustavan tarkastelun hetkellä lainan kovenanttiehto ei täyty. Myyntisaamisten kasvu ei ole johdonmukainen liikevaihdon kasvun kanssa. Myös pidennetyt maksuajat tuovat odotusarvon, että myyntisaamisten olisi pitänyt kasvaa enemmän. Ostovelkojen määrä ei ole johdonmukainen ostojen kasvuun ja budjettiin verrattaessa. 2,0 Kysymys 1.3 yhteensä 10,0 TEHTÄVÄ 1 YHTEENSÄ

7 7 (39) Tehtävä 2 (10,0 pistettä) Vastausten arvostelussa on painotettu kokelaan relevanttia omaa pohdintaa sekä kykyä soveltaa tietoa kriittisesti ja analyyttisesti. Pelkällä säännöksen kopioinnilla ei ole saanut täysiä pisteitä. Mikäli vastaukseen on kopioitu oikea säännös, on annettu 50 % pisteistä. Mikäli sekä säännös ja mahdollinen soveltava ohjeistus on kopioitu vastaukseen, on annettu 75 % pisteistä. Pisteet Kysymys 2.1: Selvitä lyhyesti ja ytimekkäästi, mitä on huomioitava sekä tilintarkastusyhteisöjen että yksin toimivien tilintarkastajien laadunvalvontajärjestelmissä ja mihin vaatimukset perustuvat. Arvostelussa on edellytetty, että kokelas on tuonut esille riittävästi omin sanoin seuraavia seikkoja: 0,40 Sekä tilintarkastusyhteisöjen että yksin toimivien tilintarkastajien laadunvalvontajärjestelmät perustuvat ensisijaisesti tilintarkastuslakiin ( /459) ja sen 13 :ssä mainittuihin Euroopan yhteisössä sovellettavaksi hyväksyttyihin kansainvälisiin tilintarkastusstandardeihin, kun on kyse TilintL 1 :n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetusta tehtävästä. Kansainvälisten tilintarkastusstandardien noudattamista arvioidaan osana tilintarkastustapaa (TilintL 22 ) siihen saakka, kunnes ne on hyväksytty EU.ssa sovellettavaksi. Tilintarkastuslain 23 :n mukaan tilintarkastajan on huolehdittava tilintarkastustyönsä laadusta ja osallistuttava 40 :n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettuun laaduntarkastukseen. 0,20 Kansainvälistä laadunvalvontastandardia sovelletaan kaikkiin tilintarkastusyhteisöihin, millä tarkoitetaan yksityistä ammatinharjoittajaa tai tilintarkastajien muodostamaa henkilö- tai osakeyhtiötä taikka muuta tilintarkastajien yhteenliittymää. Niiden toimintaperiaatteiden ja menettelytapojen luonne ja laajuus, joita yksittäinen tilintarkastusyhteisö luo tämän standardin noudattamiseksi, riippuu useista tekijöistä, kuten tilintarkastusyhteisön koosta ja sen toiminnalle ominaisista piirteistä sekä siitä, kuuluuko se ketjuun. (ISQC1.4) 0,20 Kansainvälisen laadunvalvontastandardin mukaiset laadunvalvontajärjestelmät on tullut luoda mennessä. (ISQC1.10) 0,20 Laadunvalvontajärjestelmälle asetetut vaatimukset perustuvat siihen, että tilintarkastusyhteisön tavoitteena on luoda ja ylläpitää laadunvalvontajärjestelmä, jonka avulla se saa kohtuullisen varmuuden siitä, että - tilintarkastusyhteisö ja sen henkilöstö noudattavat ammatillisia standardeja sekä sovellettavia säädöksiin ja määräyksiin perustuvia vaatimuksia, ja - tilintarkastusyhteisön ja toimeksiannosta vastuullisten henkilöiden antamat raportit ovat olosuhteisiin nähden asianmukaisia. (ISQC1.11)

8 8 (39) 0,20 Tilintarkastusyhteisön tulee soveltaa kaikkia relevantteja kansainvälisen laadunvalvontastandardin vaatimuksia. (ISQC1.14) 0,60 Laadunvalvontajärjestelmissä on huomioitava seuraavat osa-alueet ja luotava ja ylläpidettävä niitä koskevat toimintaperiaatteet ja menettelytavat: - laatua koskevat johdon velvoitteet tilintarkastusyhteisössä; - relevantit eettiset vaatimukset; - asiakassuhteiden ja yksittäisten toimeksiantojen hyväksyminen ja jatkaminen; - henkilöresurssit; - toimeksiannon suorittaminen; - seuranta. (ISQC1.16) 0,20 Tilintarkastusyhteisön tulee dokumentoida toimintaperiaatteensa ja menettelytapansa ja kommunikoida niistä tilintarkastusyhteisön henkilöstölle. (ISQC1.17) 2,00 Kysymys 2.1 yhteensä Pisteet Kysymys 2.2: Tee selkoa tilintarkastusyhteisöjen laadunvalvontajärjestelmään sisällytettävistä toimintaperiaatteista ja menettelytavoista, jotka takaavat, että asiakassuhteet ja yksittäiset toimeksiannot hyväksytään ja niitä jatketaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Kuvaile käytännön esimerkkien avulla tärkeimpiä menettelytapoja, joilla varmistetaan toimintaperiaatteiden toteutuminen. Arvostelussa on edellytetty, että kokelas on tuonut esille riittävästi omin sanoin seuraavia seikkoja: 0,40 Tilintarkastuslaissa säädetään tilintarkastajan velvollisuudesta noudattaa ammattieettisiä periaatteita yleisen edun mukainen tehtävä, rehellisyys ja objektiivisuus sekä ammatillinen pätevyys ja huolellisuus. Tilintarkastaja on velvollinen ylläpitämään sekä kehittämään ammattitaitoaan. Ammattitaidon ohella riippumattomuus ja salassapitovelvollisuus ovat tilintarkastuksen keskeisiä perusolettamuksia. Tilintarkastajan tulee myös noudattaa hyvää tilintarkastustapaa kaikissa tilintarkastuslain soveltamisalaan kuuluvissa tehtävissä. Tilintarkastajan on huolehdittava tilintarkastustyönsä laadusta ja osallistuttava 40 :n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettuun laaduntarkastukseen. (TilintL 4. luku) 0,30 KHT-yhdistyksen hyväksymien eettisten ohjeiden luku 210 käsittelee uusia tilintarkastusasiakkaita ja -toimeksiantoja. Ennen uuden asiakkaan tai toimeksiannon hyväksymistä tilintarkastusammatissa toimivan tilintarkastajan tulisi harkita, aiheutuisiko hyväksymisestä uhkia, jotka vaarantavat perusperiaatteiden noudattamisen. Hänen tulisi arvioida uhkien merkittävyys, ja jos tunnistetut uhat eivät ole selvästi merkityksettömiä, hänen olisi tarpeen mukaan käytettävä varo-

9 9 (39) toimia uhkien poistamiseksi tai vähentämiseksi hyväksyttävälle tasolle. Jos uhkia ei ole mahdollista vähentää hyväksyttävälle tasolle, hänen tulisi kieltäytyä asiakassuhteesta tai toimeksiannosta. Eettisten ohjeiden luku 210 ohjeistaa myös niitä tilanteita, joissa asiakassuhteessa tai toimeksiannossa tapahtuu muutoksia. 0,30 Tilintarkastusyhteisön tulee luoda asiakassuhteiden ja yksittäisten toimeksiantojen hyväksymistä ja jatkamista varten toimintaperiaatteet ja menettelytavat, jotka on tarkoitettu antamaan sille kohtuullisen varmuuden siitä, että se aloittaa tai jatkaa vain sellaisia asiakassuhteita ja toimeksiantoja, joissa se on a) pätevä suorittamaan toimeksiannon ja sillä on kyky toimeksiannon suorittamiseen, aika ja resurssit mukaan lukien b) pystyy noudattamaan relevantteja eettisiä vaatimuksia c) on arvioinut asiakkaan rehellisyyden, eikä sillä ole sellaista tietoa, jonka johdosta se toteaisi, ettei asiakas ole rehellinen. (ISQC1.26) 0,30 Tällaisiin toimintaperiaatteisiin ja menettelytapoihin tulee sisältyä vaatimus siitä, että a) tilintarkastusyhteisö hankkii kyseisissä olosuhteissa tarpeelliseksi katsomansa tiedot ennen kuin se hyväksyy toimeksiannon uudelta asiakkaalta, kun se tekee päätöstä nykyisen toimeksiannon jatkamisesta ja kun se harkitsee uuden toimeksiannon hyväksymistä nykyiseltä asiakkaalta; b) jos hyväksyttäessä toimeksiantoa uudelta tai nykyiseltä asiakkaalta on tunnistettu mahdollinen eturistiriita, tilintarkastusyhteisö ratkaisee, onko toimeksianto asianmukaista hyväksyä; c) jos on havaittu ongelmallisia seikkoja ja tilintarkastusyhteisö päättää hyväksyä asiakassuhteen tai yksittäisen toimeksiannon tai jatkaa sitä, tilintarkastusyhteisö dokumentoi, miten nämä seikat on ratkaistu. (ISQC1.27) 0,30 Tilintarkastusyhteisön tulee luoda toimeksiannon ja asiakassuhteen jatkamista koskevat periaatteet ja menettelytavat sellaisia olosuhteita varten, joissa tilintarkastusyhteisö saa tietoa, joka olisi saanut sen kieltäytymään toimeksiannosta, jos kyseinen tieto olisi ollut käytettävissä aikaisemmin. Tällaisissa periaatteissa ja menettelytavoissa tulee ottaa huomioon a) olosuhteisiin soveltuvat ammattiin liittyvät ja oikeudelliset velvollisuudet, mukaan lukien se, onko tilintarkastusyhteisö velvollinen raportoimaan sille tai niille, jotka ovat valinneet tilintarkastajan, tai joissain tapauksissa sääntelyviranomaisille; ja b) mahdollisuus luopua toimeksiannosta tai luopua sekä toimeksiannosta että asiakassuhteesta. (ISQC1.28) 0,60 Soveltamista koskeva ja muu selittävä ohjeistus, kohdat A18-23, mainitsevat asiakkaan ja toimeksiannon jatkamisessa huomioitavia asioita sekä esimerkkejä. 0,20 Toimeksiannosta vastuullisen henkilön velvollisuuksista asiakassuhteiden ja tilintarkastustoimeksiantojen hyväksymisen ja jatkamisen yhteydessä säädellään kansainvälisessä tilintarkastusstandardi ISA 220:ssa (kohdat 12-13).

10 10 (39) 0,10 Kansainvälinen tilintarkastusstandardi ISA 210 puolestaan käsittelee tilintarkastustoimeksiantojen ehdoista sopimista. 2,50 Kysymys 2.2 yhteensä Pisteet Kysymys 2.3: Selosta, mitä erityisiä vaatimuksia tulee ottaa huomioon, mikäli tilintarkastusyhteisö tarkastaa julkisesti noteerattuja yhtiöitä. Arvostelussa on edellytetty, että kokelas on tuonut vastauksessaan riittävästi omin sanoin esille seuraavia seikkoja: 0,60 Mikäli tilintarkastusyhteisö tarkastaa julkisesti noteerattuja yhtiöitä, relevantteja tilintarkastuslain huomioitavia pykäliä ovat seuraavat; 5, 25, 27, 28, 29 ja 40. Kustakin pykäläviittauksesta kokelas on saanut 0,10 pistettä. Tilintarkastuslain 57.6 :n siirtymäsäännöksen havaitsemisesta on annettu 0,10 lisäpistettä. 0,30 Valtioneuvoston asetus tilintarkastuksesta /735, 3 luku, käsittelee julkisen kaupankäynnin kohteena olevan yhteisön tilintarkastajaa koskevia erityssäännöksiä. 0,50 Kansainvälisen laadunvalvontastandardin mukaan tilintarkastusyhteisön tulee luoda toimintaperiaatteet ja menettelytavat, joissa edellytetään, että listattujen yhteisöjen tilintarkastuksissa toimeksiannosta vastuullinen henkilö ja toimeksiantokohtaisesta laadunvalvontatarkastuksesta vastaavat henkilöt ja soveltuvissa tapauksissa muut henkilöt, joita rotaatiovaatimukset koskevat, vaihdetaan tietyn ajanjakson jälkeen toisiin henkilöihin relevanttien eettisten vaatimusten mukaisesti. (ISQC1.25) 0,50 Tilintarkastusyhteisön tulee luoda listattujen yhteisöjen tilintarkastuksia varten toimintaperiaatteet ja menettelytavat, joiden mukaan toimeksiantokohtaisessa laadunvalvontatarkastuksessa on otettava huomioon myös seuraavat seikat: a) toimeksiantotiimin tekemä arvio tilintarkastusyhteisön riippumattomuudesta kyseisessä toimeksiannossa; b) onko konsultoitu asianmukaisesti asioissa, joihin liittyy mielipide-eroja, tai muissa vaikeissa tai kiistanalaisissa asioissa, sekä tällaisten konsultointien perusteella tehdyt johtopäätökset; ja c) käykö läpikäytäväksi valitusta dokumentaatiosta ilmi merkittäviin harkintaan perustuviin ratkaisuihin liittyvä työ ja tukeeko dokumentaatio tehtyjä johtopäätöksiä. (ISQC1.38) 0,60 Seuraavista, muista huomioon otettavista vaatimuksista on annettu 0,10 pistettä - Eettisten ohjeiden listattuja yhtiöitä koskevat säädökset - Kansainväliset tilinpäätösstandardit (IFRS)

11 11 (39) - Arvopaperimarkkinalaki - Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (corporate governance) - Finassivalvonnan ohjeet ja standardit - Arvopaperipörssin säännöt 2,50 Kysymys 2.3 yhteensä Pisteet Kysymys 2.4: Väittämät Vastauksissa hyväksyttiin sekä puoltavat että kielteiset vastaukset. Perustelut ratkaisivat lopulliset pisteet. Osatehtävien lopussa on suluissa osatehtävistä saatujen pisteiden jakauma mahdollisesti tunnistettuun uhkaan/seikkaan ja sen varotoimeen/perusteluun). 1, Riippumattomuuteen mahdollisesti vaikuttavat seikat/uhat: 1) Potentiaalisen uuden asiakkaan Antin Raksapalvelut Oy:n tilintarkastajana toiminut Ville Vipunen, jonka tilitoimisto hoitanut myös Antin Raksapalvelut Oy:n kirjanpidon 2) Tilintarkastusyhteisöllänne on Tilitoimisto Vipunen Oy:n kautta lukuisia tilintarkastustoimeksiantoja 3) Tilitoimisto Vipunen Oy hoitaa tilintarkastusyhteisönne kirjanpidon 4) Tilitoimistonne toinen osakas Risto Reipas on osallistunut tilitoimiston kirjanpitojärjestelmän suunnitteluun ja toteutukseen 5) Venäjän toiminnan epärehellisyys, mahdollisesti kaksoislaskutus 6) Kaikki tilintarkastusyhteisön resurssit käytössä kevätkaudella 7) Venäjänkielinen tositeaineisto, Venäjän liiketoiminnan tuntemus (seikka/uhka 0,10 pistettä, varotoimi/perustelu 0,10 pistettä) 0, Eettisten ohjeiden luku 230 käsittelee toisen mielipiteen kysymistä ja antamista: Tilintarkastajan ammatillinen pätevyys ja huolellisuus voivat vaarantua olosuhteissa, joissa mielipide ei perustu samaan tosiseikastoon kuin mitä on ollut nykyisen tilintarkastajan käytettävissä, tai se perustuu riittämättömään evidenssiin. Uhan merkittävyys riippuu olosuhteista, joissa pyyntö esitetään, sekä kaikista muista tiedossa olevista tosiasioista ja oletuksista, joilla voi olla merkitystä ammatilliseen harkintaan perustuvan ratkaisun ilmaisemisen kannalta. (huomioitu seikka 0,20 pistettä, varotoimi/perustelu 0,20 pistettä) 0, Huomioitavia seikkoja: - Tilintarkastuslain, eettisten ohjeiden sekä kansainvälisen laadunvalvontastandardin (ISQC1.25) mukaan toimeksiannon vastuullisessa asemassa

12 12 (39) olevia henkilöitä tulee kierrättää. - Tilintarkastuslaki tuli voimaan ; siirtymäsäännöksen mukaan toimikauden enimmäisaikaa koskevan 27 1 momentissa tarkoitetun määräajan kuluminen alkaa tämän lain voimaatuloa seuraavan tilikauden alusta. - Kansainvälinen laadunvalvontastandardi (ISQC ) määrittelee toimeksiantokohtaisen laadunvalvontatarkastusten suorittajan kelpoisuuskriteerit. (huomioitu seikka 0,10 pistettä, varotoimi/perustelu 0,10 pistettä) 0, Tilintarkastuslain 17 mukaan tilintarkastuksesta maksettava palkkio ei saa määräytyä tavalla, joka voi vaarantaa tilintarkastajan riippumattomuden (0,40/0,20). Eettisten ohjeiden kohdat ja käsittelevät palkkioiden suhteellista suuruutta. (huomioitu seikka 0,20 pistettä, varotoimi/perustelu 0,10 pistettä) 3,0 Kysymys 2.4 yhteensä 10,0 TEHTÄVÄ 2 YHTEENSÄ Arvosteluperusteiden viittaukset perustuvat Tilintarkastajan eettisten ohjeiden osalta KHT-yhdistys Föreningen CGR ry:n julkaisemaan Tilintarkastusalan standardit ja suositukset teokseen. Kansainvälisten tilintarkastus- ja laadunvalvontastandardien osalta viittaukset perustuvat KHT-yhdistys Föreningen CGR ry:n julkaisemaan Kansainväliset tilintarkastus- ja laadunvalvontastandardit teokseen.

13 13 (39) Tehtävä 3 (täydennysosa: tehtävä 3) (10,0 pistettä) Täydennysosa: KHT-tutkinnon täydennysosaan kuului KHT 1-osan tehtävästä 3 ainoastaan osatehtävä II. Tämän osatehtävän pisteet kerrottiin kahdella, jolloin myös täydennysosassa tehtävän 3 enimmäispistemäärä oli 10. KHT 1-osan 3 tehtävässä oli kolme osatehtävää. Tehtävän 3 vastausohjeen mukaan kokelas sai vastata valintansa mukaan kahteen kolmesta osatehtävästä. Jos kokelas oli vastannut kaikkiin kolmeen osatehtävään, arvostelussa huomioitiin vastausohjeen mukaisesti vastaukset osatehtäviin I ja II. Pisteet I Osatehtävä Kysymys 1: Kerro muistiossa, mitä oikeudellisia edellytyksiä Rahtaus Oy:n Kalustovarasto Oy:lle antaman konserniavustuksen tulee täyttää, jotta konserniavustus olisi laillinen. Vastauksessa ei tarvitse selostaa sitä, miten konserniavustusta koskevat kirjaukset tehdään Rahtaus Oy:n kirjanpidossa. Muistiossa oli tuotava esille, että Rahtaus Oy:n Kalustevarasto Oy:lle antaman konserniavustuksen tulee täyttää seuraavat laissa konserniavustuksesta verotuksessa ja osakeyhtiölaissa asetetut oikeudelliset edellytykset: 0,5 Liiketoimintaa harjoittava kotimainen osakeyhtiö (emoyhteisö) saa vähentää toiselle liiketoimintaa harjoittavalle kotimaiselle osakeyhtiölle (tytäryhteisö) suorittamansa konserniavustuksen veronalaisesta elinkeinotulostaan, jos emoyhteisö omistaa vähintään yhdeksän kymmenesosaa tytäryhteisön osakepääomasta tai osuuksista (ks. laki konserniavustuksesta verotuksessa (825/1986) 2 ja 3.1 ). 0,5 Verovelvollisella on oikeus vähentää antamansa konserniavustus kuluna vain, mikäli vastaavat meno- ja tulokirjaukset on tehty antajan ja saajan kirjanpidossa (laki konserniavustuksesta verotuksessa 5 ). 0,5 Konserniavustus ei saa ylittää elinkeinotoiminnan tulosta ennen konserniavustuksen vähentämistä (laki konserniavustuksesta verotuksessa 6 ). 1,0 Edellytyksenä avustuksen käsittelemiselle konserniavustuksena on lisäksi: (1) että konsernisuhde antajan ja saajan kesken on kestänyt koko verovuoden; (2) että antajan ja saajan tilikaudet päättyvät samanaikaisesti, mikäli kirjanpitolautakunta ei ole myöntänyt laissa tarkoitettua poikkeusta; ja (3) ettei antaja eikä saaja ole elinkeinotulon verottamisesta annetussa laissa tarkoitettu talletuspankki eikä luotto-, vakuutus- tai eläkelaitos (laki konserniavustuksesta verotuksessa 7 ). (yksi kohta 0,25 pistettä, kaksi kohtaa 0,5 pistettä ja kaikki kolme kohtaa 1,0 pistettä) 0,5 Yhtiön toiminnan tarkoituksena on tuottaa voittoa osakkeenomistajille, jollei yhtiö-

14 14 (39) järjestyksessä määrätä toisin (osakeyhtiölaki (624/2006, jäljempänä OYL) 1:5). 0,5 Muu kuin OYL 13:1:ssä määritelty liiketapahtuma, joka vähentää yhtiön varoja tai lisää sen velkoja ilman liiketaloudellista perustetta, on laitonta varojenjakoa (OYL 13:1.3). 0,5 Konserniavustukselle pitää siten esittää hyväksyttävä liiketaloudellinen peruste (ks. esim. Mähönen Jukka Villa Seppo (2006): Osakeyhtiö II: Pääomarakenne ja rahoitus, s ; Kyläkallio Juhani Iirola Olli Kyläkallio Kalle (2008): Osakeyhtiö, s. 1130; Itä-Suomen HO S 02/1352). 0,5 Konserniavustus ei myöskään saa tuottaa osakkeenomistajalle tai muulle epäoikeutettua etua yhtiön tai toisen osakkeenomistajan kustannuksella (ks. OYL 1:7). 0,5 Konserniavustus ei saa loukata osakkeenomistajan oikeutta OYL 13:7:n mukaiseen vähemmistöosinkoon (ks. esim. Mähönen Jukka Villa Seppo (2006): Osakeyhtiö II: Pääomarakenne ja rahoitus, s ; Kyläkallio Juhani Iirola Olli Kyläkallio Kalle (2008): Osakeyhtiö, s. 1130; Itä-Suomen HO S 02/1352). 5,0 I Osatehtävä yhteensä Pisteet II Osatehtävä Kysymys 1: Kerro, miten Investointitehdas Oy:n hallituksen osakeantisuunnitelman lainmukaisuutta on arvioitava yhtiöoikeudellisin perustein. 0,5 Osakeannissa on noudatettava osakeyhtiölain 9 luvun säännöksiä. 0,5 Yhtiökokous tai hallitus ei saa tehdä päätöstä, joka on omiaan tuottamaan osakkeenomistajalle tai muulle epäoikeutettua etua yhtiön tai toisen osakkeenomistajan kustannuksella (OYL 1:7). Yhdenvertaisuuden loukkaamiseen viittaavat seuraavat seikat (ks. KKO 1991:46): 0,5 - Yhteistoimintasopimuksen päättymisen vuoksi I&I ei voi enää käyttää hyväkseen Investointitehdas Oy:n tuottamia hallinto- tai markkinointipalveluja, joten osakeannilla kerättävät varat eivät tule I&I:n vaan muiden osakasyhtiöiden hyväksi.

15 15 (39) 0,5 0,5 - I&I:llä ennen osakeantia oleva 35 %:n omistus Investointitehdas Oy:ssä on riittävä eräiden osakeyhtiölain vähemmistösuojakeinojen käyttämiseen. I&I:n olisi merkittävä osakkeita suunnitellussa osakeannissa eurolla, jotta se voisi säilyttää suhteellisen omistuksensa ja siihen perustuvat oikeudet entisellään. - Osakeannilla kerätään esimerkiksi suhteessa Investointitehdas Oy:n euron liikevaihtoon huomattava euron rahoitus, vaikka yhtiön talous on erinomaisessa kunnossa. 2,5 Kysymys 1 yhteensä Pisteet Kysymys 2: Kerro, miten Investointitehdas Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa kesäkuussa 2009 tehdyn hallituksen jäsenen erottamista ja uuden jäsenen valitsemista koskevan päätöksen lainmukaisuutta on arvioitava yhtiöoikeudellisin perustein. 0,5 Osakeyhtiölain (ks. OYL 6:9) ja Investointitehdas Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenet valitsee yhtiökokous. 0,5 Hallituksen jäsenen voi ennen toimikauden päättymistä erottaa se, joka on hänet valinnut (OYL 6:13.1). 0,5 Jos hallituksen jäsenen tehtävä tulee kesken toimikauden avoimeksi, jäsenen sijalle tulee varajäsen sen mukaan kuin yhtiöjärjestyksessä määrätään tai varajäsentä valittaessa on päätetty. Jos varajäsentä ei ole, hallituksen muiden jäsenten on huolehdittava siitä, että uusi jäsen valitaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Jos kuitenkin valinta kuuluu yhtiökokoukselle ja hallitus on varajäsenineen päätösvaltainen, valinta voi tapahtua seuraavassa yhtiökokouksessa (OYL 6:14). 0,5 Hallituksen jäsenen erottaminen ja uuden jäsenen valinta tehdään yhtiökokouksessa OYL 5:26:n mukaisesti. 0,5 Investointitehdas Oy:n osakasyhtiöt ovat tehneet keskenään sopimuksen, jonka mukaan jokaisella osakasyhtiöllä on oikeus nimetä yksi jäsen yhtiön hallitukseen. Tästä osakassopimuksesta huolimatta yhtiökokous voi päättää hallituksen jäsenten valinnasta (ks. esim. Airaksinen Manne Pulkkinen Pekka Rasinaho Vesa (2007): Osakeyhtiölaki I, s ). 2,5 Kysymys 2. yhteensä 5,0 II Osatehtävä yhteensä

16 16 (39) Pisteet III Osatehtävä Kysymys 1: Kerro, miten Niilo Näpertäjän Myötätuulisäätiölle tekemää euron lahjoituksen lainmukaisuutta, on arvioitava yhtiöoikeudellisin perustein LMN Arkkitehdit avoimen yhtiön kannalta. 0,5 Yhtiömiehellä on oikeus hoitaa yhtiön asioita ilman toisen yhtiömiehen myötävaikutusta (laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä (389/1988, jäljempänä AKL) 2:2.1). 0,5 Yhtiön toimialaan tai tarkoitukseen kuulumattomaan toimenpiteeseen ei kuitenkaan saa ryhtyä ilman kaikkien yhtiömiesten suostumusta (AKL 2:2.2). 0,5 Koska avoimen yhtiön tarkoitus on taloudellinen, huomattavat lahjoitukset esimerkiksi hyväntekeväisyys- tai muihin yleishyödyllisiin tarkoituksiin saattavat olla yhtiön tarkoitukselle vieraita. Lahjoitukset voivat toisaalta olla yhtiön tarkoituksen edellyttämiä, jos niillä tavoitellaan yhtiölle markkinointi- tai muuta etua. (HE 6/1987 s. 22; Rissanen Kirsti ym (2006): Yritysoikeus, s. 154.) 0,5 Yhtiömiehellä on oikeus kieltää toista yhtiömiestä ryhtymästä yksittäiseen toimenpiteeseen (AKL 2:3.1). 0,5 Kielto-oikeus koskee kuitenkin yksittäisiä toimenpiteitä eikä oikeuta kieltämään toista yhtiömiestä ryhtymään yleisesti yhtiön tarkoituksen mukaisiin toimiin (ks. Rissanen Kirsti ym. (2006): Yritysoikeus, s. 157). 2,5 Kysymys 1. yhteensä Pisteet III Osatehtävä Kysymys 2: Kerro myös, miten Terttu Toimarin Verot Alas ry:n kanssa tekemää euron kaupan lainmukaisuutta on arvioitava yhtiöoikeudellisin perustein Antelias Oy:n kannalta. 0,5 Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti (OYL 6:17.1). Toimitusjohtaja saa ryhtyä yhtiön toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen epätavallisiin tai laajakantoisiin toimiin vain, jos hallitus on hänet siihen valtuuttanut tai hallituksen päätöstä ei voida odottaa aiheuttamatta yhtiön toiminnalle olennaista haittaa (OYL 6:17.2).

17 17 (39) 0,5 Yhtiökokous voi päättää lahjan antamisesta yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen, jos lahjoituksen määrää voidaan käyttötarkoitukseen sekä yhtiön tilaan ja muihin olosuhteisiin katsoen pitää kohtuullisena. Hallitus saa käyttää sanottuun tarkoitukseen varoja, joiden merkitys yhtiön tila huomioon ottaen on vähäinen. (OYL 13:8.) 0,5 Vapaata omaa pääomaa voidaan kaikkien osakkeenomistajien suostumuksella jakaa myös muulla kuin OYL 13:1.1:ssa tarkoitetulla tavalla, jollei yhtiöjärjestyksestä johdu muuta (OYL 13:6.4). 0,5 Osakeyhtiön toiminnan tarkoituksena on tuottaa voittoa osakkeenomistajille, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin (OYL 1:5). 0,5 Tavanomaisten lahjojen antaminen on usein voiton tuottamisen tarkoituksen mukaista (ks. HE 109/2005 s. 39). Tällaisia lahjoja voivat olla yhtiön tavanomaiseen toimintaan ja yhteiskuntasuhteiden ylläpitämiseen liittyvät muodollisesti vastikkeettomat suoritukset, joilla on merkitystä yhtiön liiketoiminnan edistämisen kannalta (ks. HE 109/2005 s. 129). 2,5 Kysymys 2 yhteensä 5,0 III Osatehtävä yhteensä 10,0 TEHTÄVÄ 3 YHTEENSÄ

18 18 (39) Tehtävä 4 (täydennysosa: tehtävä 4) (10,0 pistettä) Täydennysosa: KHT 1-osan tehtävä 4 oli myös täydennysosassa, missä pisteitä annettiin myös seuraavien arvosteluperusteiden mukaisesti. Pisteet Tehtävä 4.1 Kysymys: Selosta, mitkä olisivat Terveys Oy:n Lääke Oy:n osakkeiden hankinnasta aiheutuvat kirjaukset , kun Terveys Oy laatii konsernitilinpäätöksen FAS:n mukaan. Selosta, millaiset olisivat Terveys Oy:n Lääke Oy:n osakkeiden hankinnasta aiheutuvat kirjaukset , jos Terveys Oy laatisi konsernitilinpäätöksen IFRS-standardien mukaan. Lisää myös laki- ja standardiviittaukset vastauksessa antamiisi perusteluihin. Esitä lisäksi Terveys Oy:n erillisyhtiössä ja Terveys-konsernissa tehtävät kirjaukset summineen muodossa per tili an tili. FAS:n mukainen kirjanpitokäsittely 0,25 Erillisyhtiössä osakkeiden hankintahinnaksi on määritelty euroa. Kirjaus on per tytäryhtiöosakkeet an sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto euroa, per tytäryhtiöosakkeet an rahat euroa, per tytäryhtiöosakkeet an varainsiirtovelka euroa, per tytäryhtiöosakkeet an lisäkauppahintavelka euroa. 0,25 Osakkeiden liikkeeseen laskusta syntyneet kulut on kirjattava rahoituskuluksi (KILA 1635/2000). 0,25 Osakkeiden liikkeeseen laskusta syntyneiden kulujen kirjaus on per rahoituskulut an kassa euroa. 0,25 Lainan liikkeeseen laskukulut voidaan kirjata joko kuluksi (per rahoituskulut an kassa euroa) tai vaihtoehtoisesti ne voidaan aktivoida per muut pitkävaikutteiset menot an kassa euroa (KPL 5:10 ). 0,25 Lainan nostokulut jaksotetaan kuluksi lainan voimassaoloaikana. Aktivoidut lainan nostokulut on kuitenkin poistettava vähintään maksujen tahdissa. 0,25 Osakepääomakirjaukset osakkeiden liikkeeseen laskusta ovat per tytäryhtiöosakkeet an sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto euroa. 0,25 Joukkovelkakirjalainan kirjaukset ovat per kassa an joukkovelkakirjalaina euroa ja maksu myyjille per tytäryhtiöosakkeet an kassa euroa.

19 19 (39) 0,25 Varainsiirtovero kauppahinnan maksimimäärästä on euroa eli maksettava vero on euroa. Laskelmassa on huomioitu mahdollisesti maksettavaksi tuleva varainsiirtovero koko kauppahinnasta. Myös muut perustellut vastaukset varainsiirtoveron määrälle hyväksytään. Varainsiirtovero on 1,6 % kauppahinnasta. Kirjaukset ovat per tytäryhtiöosakkeet an varainsiirtoverovelka euroa. 0,25 Lisäkauppahintavelka A arvioidaan olevan sopimuksen mukainen euroa. Myös muut perustellut vastaukset lisäkauppahinta A:n osalta on hyväksytty. Lisäkauppahinta tulee arvioida Kilan yleisohjeen konsernitilinpäätöksen laatimisesta kohdan mukaisesti, jos se on luotettavasti arvioitavissa. 0,25 Lisäkauppahintavelka B voidaan tulkita myös FAS-tilinpäätöksessä, kuten IFRStilinpäätöksessä. Mikäli perusteltu Kilan lausunnoilla, voidaan myös tulkinta osaksi kauppahintaa hyväksyä. Seuraavat hankintamenolaskelmat ovat ilman oletusta kauppahinnan käsittelystä palkkana. Osakkeiden hankintameno Lisäkauppahinta Kulut Varainsiirtoverot maksimi Osakkeiden hankintameno yht Ostetut nettovarat Käyvän arvon oikaisut Tunnistetut omaisuuserät Laskennalliset verot Ostetut varat käyvistä arvoista Liikearvo Vähemmistöosuuden arvo ,25 Myyjä on sitoutunut korvaamaan avoimen oikeudenkäynnin aina euroon saakka. Yhtiö ei saa kuitenkaan arvostaa saamista kuin korkeintaan samaan arvoon kuin saaminen on kirjattu velaksi. Yhtiö on kirjannut euroa oikeudenkäyntivelaksi, joten vastaava summa on kirjattava saamiseksi myyjältä. FAStilinpäätöksessä voidaan soveltaa IFRS-säännöksiä ehdollisten varausten ja korvausvelvoitteiden osalta. Näin ollen tällä kirjauksella ei ole vaikutusta liikearvon määrään. Kirjaus on per myyjän korvausvelvoitesaaminen an oikeudenkäyntivelka euroa. IFRS:n mukainen kirjanpitokäsittely 0,10 Osakkeiden liikkeeseen laskusta syntyneet kulut on vähennettävä omaan pääomaan merkittävästä määrästä (IAS ja IFRS 3.53) verovaikutuksilla oikaistuna.

20 20 (39) 0,10 Osakkeiden liikkeeseen laskukulujen kirjaus on per sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto an rahoituskulut (jos kirjattu erillisyhtiössä rahoituskuluihin, vaihtoehtona an kassa, jos ajatellaan suoraan IFRS-kirjauksia) euroa. 0,20 Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskukulut on vähennettävä lainan pääomasta ja kirjattava myöhempinä tilikausina efektiivisen koron avulla kuluksi. (IAS ja IFRS 3.53) 0,10 Lainan nostokulujen kirjaus per joukkovelkakirjalainat an kassa euroa. 0,10 Johtuen verotuksen ja kirjanpitoarvon välisestä erotuksesta tasearvossa, tästä syntyy laskennallinen vero. Laskennallinen vero joukkovelkakirjalainasta on myös esitettävä. (IAS 12.62A) 0,30 Osakeannin ja lainojen alkuperäinen kirjaus on per tytäryhtiöosakkeet an sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto euroa. Luovutetut osakkeet on arvostettava käypään arvoon luovutushetkellä, joten osakkeiden arvoksi muodostuu osaketta * 85 euroa = euroa. 0,10 Maksutapahtuma Lääke Oy:n hankinnasta per tytäryhtiöosakkeet an kassa euroa. 0,15 Muut transaktiokulut kirjataan per kulut an kassa euroa (IFRSkirjanpidossa käytännössä eliminointi per kulut an tytäryhtiöosakkeet). (IFRS 3.53) 0,35 Lisäkauppahinta A täyttää ehdollisen vastikkeen määritelmän, koska lisäkauppahinta ei ole sidoksissa työvelvoitteeseen tms. Lisäkauppahinta maksetaan yhtiön tuloskehityksestä seuraavien viiden vuoden aikana. Kun lisäkauppahinta maksetaan osakkeina, mutta kyseessä ei ole kiinteä määrä osakkeita kiinteään hintaan, niin järjestelyä käsitellään velkana (IFRS 3.58). Järjestely on velkaa, koska lopputulos voi sisältää useamman eri osakemäärän (IFRS 3.58). Arvion mukaan osakkeita tulisi maksettavaksi kappaletta ja arvostus on tehtävä vastikkeen käyvän arvon mukaan (IFRS 3.37). Velaksi on kirjattava osaketta * 85 euroa = euroa. Kirjaus on per tytäryhtiöosakkeet an kauppahintavelka euroa. 0,35 Lisäkauppahinta B ei kuulu määräysvallan siirtymisestä maksettavaan hankintamenoon, vaan se on käsiteltävä palkitsemisena (3.52 b sekä IFRS 3.B55 g), koska se on määritelty samalle ajanjaksolle kuin myyjien työntekovelvoite ja tulee käsitellä työvelvoitteesta maksettavana eränä. 0,40 Terveys Oy:n aikaisemmin omistama 25 prosentin omistusosuus on arvostettava käypään arvoon (IFRS 3.42). Vaikka kauppakirjassa osakkeiden käyväksi arvoksi on määritelty 400 euroa osakkeelta, tämä hinta sisältää määräysvaltapreemion. Tämä käy ilmi siitä, että osakkeella on käyty kauppaa ennen hankintaa 390 euroa osak-

LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE

LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE Pyydämme palauttamaan täytetyn lomakkeen osoitteeseen laatu@chamber.fi. Tarkastettava tilintarkastaja Laaduntarkastaja Laadunvalvontajärjestelmän kartoitus

Lisätiedot

LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE

LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE Pyydämme palauttamaan täytetyn lomakkeen osoitteeseen laatu@chamber.fi. Tarkastettava tilintarkastaja Laaduntarkastaja Laadunvalvontajärjestelmän kartoitus

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

Suomen Tilintarkastajat ry luonnos kommentoitavaksi 2.5.2016

Suomen Tilintarkastajat ry luonnos kommentoitavaksi 2.5.2016 Tämä tilintarkastuskertomusmalli on laadittu uudistetun ISA 700:n liitteessä olevan esimerkin 1 ja hallituksen esityksen (HE 70/2016) tilintarkastuslain muuttamisesta pohjalta. Tässä mallissa toimintakertomus

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma

OULUN YLIOPISTO Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma OULUN YLIOPISTO Nimi Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus 30.1.2014 Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma 1 a) Konserniaktiivan käsittely suomalaisessa kirjanpitokäytännössä

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa.

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa. 1(5) Aika 23.2.2009 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 22 osakasta edustaen yhteensä 9 169 259 osaketta ja ääntä, joka on 94,5 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Oikaisut IFRS:n mukaisiin. Datacenter Solutions - laatimisperiaatteisiin. muut järjestelyt. tilintarkastamaton. muut tuotot - 0, ,3

Oikaisut IFRS:n mukaisiin. Datacenter Solutions - laatimisperiaatteisiin. muut järjestelyt. tilintarkastamaton. muut tuotot - 0, ,3 Alustava Pro Forma konsernin tuloslaskelma 1.1.-31.12.2014 EURm IFRS Descom Group Oy Kauppahinnan kohdistamiseen liittyvät oikaisut Solteq Oyj tilintar kastett u Datacenter Solutions - liiketoiminnan divestointi

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

PRO FORMA -MUOTOISET TALOUDELLISET TIEDOT. Tilintarkastamattomien pro forma -tietojen kokoamisessa noudatetut periaatteet

PRO FORMA -MUOTOISET TALOUDELLISET TIEDOT. Tilintarkastamattomien pro forma -tietojen kokoamisessa noudatetut periaatteet PRO FORMA -MUOTOISET TALOUDELLISET TIEDOT Tilintarkastamattomien pro forma -tietojen kokoamisessa noudatetut periaatteet Seuraavat tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot ( pro forma -tiedot,

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0 1. Liikevaihto M 2016 % 2015 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 257,0 46,8 226,8 42,1 Teollisuuspalvelut 52,5 9,6 73,6 13,6 Kiinteistöpalvelut 239,6 43,6 238,9 44,4 Yhteensä 549,1 100,0 539,3

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN 11.11.2011 1 (6) Finanssivalvonnalle Lausuntopyyntö 7.10.2011, Dnro 10/2011 FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN Finanssivalvonta (FIVA) on pyytänyt lausuntoa Finanssialan Keskusliitolta

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

Suomen Tilintarkastajat ry LISTAYHTIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS (KONSERNI IFRS JA EMO FAS) HUOM! TILIKAUSI 2017

Suomen Tilintarkastajat ry LISTAYHTIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS (KONSERNI IFRS JA EMO FAS) HUOM! TILIKAUSI 2017 Tämä tilintarkastuskertomusmalli on laadittu uudistetun ISA 700:n liitteessä olevan esimerkin 1 ja tilintarkastuslain muutoksen 622/2016 pohjalta. Tässä mallissa toimintakertomus ei ole tilintarkastuksen

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT V.2005 AVAAVASTA TASEESTA

ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT V.2005 AVAAVASTA TASEESTA 12/2005 13.12.2005 ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT V.2005 AVAAVASTA TASEESTA JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.12.2005 ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT VUODEN 2005 AVAAVASTA TASEESTA JA VUODEN

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Savonlinnan kaupungin ja Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan sisältöisen apporttisopimuksen (jäljempänä Apporttisopimus

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2013 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 17 969 052,99 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015).

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015). Orava Asuntorahasto Oyj LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA 24.8.2015 Täydennys Finanssivalvonnan 30.6.2015 hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/02.05.04/2015). Listalleottoesitteessä

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 10b: Oman pääoman riittävyys

KIRJANPITO 22C Luento 10b: Oman pääoman riittävyys KIRJANPITO 22C00100 Luento 10b: Oman pääoman riittävyys OMAN PÄÄOMAN RIITTÄVYYS Vähimmäisosakepääoma (OYL 1:3 ): Yksityinen osakeyhtiö (oy) 2 500 euroa Julkinen osakeyhtiö (oyj) 80 000 euroa. Yhtiön osakkaiden

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

LIITE. IFRS-standardien vuosittaiset parannukset 2010 2012 1

LIITE. IFRS-standardien vuosittaiset parannukset 2010 2012 1 FI LIITE IFRS-standardien vuosittaiset parannukset 2010 2012 1 1 Kopiointi sallittu Euroopan talousalueella. Kaikki oikeudet pidätetään Euroopan talousalueen ulkopuolella lukuun ottamatta oikeutta kopioida

Lisätiedot

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Yhdistyslain muutos 1.9.2010 Yhdistyslain (678/2010) muutos tullut voimaan 1.9.2010 Keskeisimmät muutokset Toiminnantarkastus Tämän lain

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 5a: Siirtosaamiset ja velat

KIRJANPITO 22C Luento 5a: Siirtosaamiset ja velat KIRJANPITO 22C00100 Luento 5a: Siirtosaamiset ja velat Luento 5 Maksuperusteen oikaiseminen suoriteperusteeksi: Siirtosaamiset ja velat Henkilöstömenot: Palkat Henkilösivukulut 2 MENON JA TULON SYNTYMINEN,

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C00100. Luento 2b: Menojen jaksottaminen: Vaihtuvat vastaavat; varaston muutos ja varaston arvostaminen

KIRJANPITO 22C00100. Luento 2b: Menojen jaksottaminen: Vaihtuvat vastaavat; varaston muutos ja varaston arvostaminen KIRJANPITO 22C00100 Luento 2b: Menojen jaksottaminen: Vaihtuvat vastaavat; varaston muutos ja varaston arvostaminen MENOJEN JAKSOTTAMINEN Kuinka menot jaksotetaan kuluiksi eri tilikausille? Meno jaksotetaan

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 12.4.2016 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

Luento 8. Arvonmuutokset: Tulojen tulouttaminen tilikaudelle: Arvonkorotus Käypä arvo Arvonalentuminen.

Luento 8. Arvonmuutokset: Tulojen tulouttaminen tilikaudelle: Arvonkorotus Käypä arvo Arvonalentuminen. Luento 8 Arvonmuutokset: Arvonkorotus Käypä arvo Arvonalentuminen. Tulojen tulouttaminen tilikaudelle: Suoriteperuste Valmistusasteen mukainen tulouttaminen. 1 KIRJANPITO 22C00100 Luento 8a: Arvonmuutokset:

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Aineettomiin hyödykkeisiin sisältyvät atk-ohjelmat on aktivoitu välittömään hankintamenoon ja niistä on tehty suunnitelman mukaiset poistot.

Aineettomiin hyödykkeisiin sisältyvät atk-ohjelmat on aktivoitu välittömään hankintamenoon ja niistä on tehty suunnitelman mukaiset poistot. Suomen Keskusta rp VÄLITILINTILINPÄÄTÖKSEN 1.1.-30.6.2010 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET Välitinpäätös on tilintarkastamaton. Välitilinpäätöstietojen vertailukelpoisuus Välitilinpäätös

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1603 VM/23/00.00.00/2016 Valtiovarainministeriön määräys kirjanpitoyksikön tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Sisällys. Lukijalle... 13. Esipuhe 4. painokseen... 13

Sisällys. Lukijalle... 13. Esipuhe 4. painokseen... 13 Lukijalle................................................... 13 Esipuhe 4. painokseen................................... 13 1. Kirjanpitolainsäädännön rakenne.......................... 15 1.1 EU:n tilinpäätössäädökset...................................

Lisätiedot

Oikaisuja Suomen säädöskokoelmaan. Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta)

Oikaisuja Suomen säädöskokoelmaan. Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta) Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta) Sivulla 1, johtolauseessa on: kumotaan kirjanpitoasetuksen (1339/1997) 1 luvun 1 :n 3 ja 4 momentti, 2 :n

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS AIKA: PAIKKA: LÄSNÄ: 24.3.2015 klo 18.00 alkaen Sibeliustalo, Ankkurikatu 7, Lahti Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja

Lisätiedot

UPM-Kymmene Oyj HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA JA OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA (Esityslistan kohta 15) Hallitus ehdottaa UPM-Kymmene

Lisätiedot

Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen

Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen TILINTARKASTUSKERTOMUS UUDISTUU 30.8.2016 Merkittäviä muutoksia tilintarkastuskertomukseen Tilintarkastuskertomus uudistuu sekä sisällöllisesti että rakenteellisesti lainsäädännön ja kansainvälisten tilintarkastusstandardien

Lisätiedot

Ahlstromin pro forma -luvut Label and Processing - liiketoimintojen jakautumisen jälkeen

Ahlstromin pro forma -luvut Label and Processing - liiketoimintojen jakautumisen jälkeen Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTTEEN LIITE 19.11.2012 Ahlstromin pro forma -luvut Label and Processing - liiketoimintojen jakautumisen jälkeen Ahlstrom on allekirjoittanut 29.8.2012 Munksjö AB:n pääomistaja EQT:n

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET 16.3.2016 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE OSINGONJAKOEHDOTUS Digia Oyj:n vapaa oma pääoma oli 31.12.2015 päivätyn taseen mukaan 34.214.777,30 euroa,

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2010 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot