KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE"

Transkriptio

1 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel COM(2014) 244 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Vientivalvontapolitiikan tarkastelu: turvallisuuden ja kilpailukyvyn varmistaminen muuttuvassa maailmassa FI FI

2 KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Vientivalvontapolitiikan tarkastelu: turvallisuuden ja kilpailukyvyn varmistaminen muuttuvassa maailmassa 2

3 1. Johdanto EU tuottaa ja vie runsaasti kaksikäyttötuotteita, minkä vuoksi sillä on keskeinen asema vientivalvonnassa, jolla pyritään estämään aseiden leviäminen. EU:n vientivalvontajärjestelmä perustettiin 1990-luvun loppupuolella, ja sitä on vahvistettu asteittain kymmenen viime vuoden aikana, etenkin vastauksena joulukuussa 2003 hyväksyttyyn joukkotuhoaseiden leviämisen vastaiseen EU:n strategiaan. Asetuksella (EY) N:o 428/2009 1, jäljempänä asetus, pannaan täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmaan 1540 (2004) perustuvia kansainvälisiä sitoumuksia, asiaa koskevia kansainvälisiä sopimuksia sekä monenvälisiä vientivalvontajärjestelyjä. Asetuksella mahdollistetaan eräin poikkeuksin kaksikäyttötuotteiden vapaa liikkuvuus EU:ssa ja säädetään kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua koskevan valvonnan perusperiaatteista ja yhteisistä säännöistä. Asetuksen 25 artiklassa komissiota kehotetaan tarkastelemaan asetuksen täytäntöönpanoa ja antamaan muutosehdotuksia. Lisäksi kymmenen vuotta joukkotuhoaseiden leviämisen vastaisen EU:n strategian hyväksymisen jälkeen neuvosto kehotti äskettäin jatkamaan joukkotuhoaseiden leviämisen estämiseen tähtäävää tehokasta EU:n politiikkaa sekä tarkistamaan ja vahvistamaan vientivalvontaa 2. Valmistellessaan tätä tarkistusta komissio antoi ensimmäisenä toimenpiteenä vihreän kirjan 3, jolla käynnistettiin laaja julkinen keskustelu EU:n vientivalvontajärjestelmästä. Lisäksi komissio julkaisi tammikuussa 2013 komission yksiköiden valmisteluasiakirjan 4, jossa esitellään yli 100 sidosryhmän esittämät tärkeimmät kysymykset sekä sidosryhmien näkemyksiä mahdollisesta kehityksestä kohti yhdennetympää EU:n vientivalvontajärjestelmää, jolla varmistettaisiin turvallisuus ja entistä tasavertaisemmat toimintaedellytykset. Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle asetuksen täytäntöönpanosta 5 hyväksyttiin 16. lokakuuta 2013, ja se oli tarkistusprosessin toinen toimenpide. Tässä tiedonannossa pyritään selvittämään EU:n vientivalvonnan kehityssuuntia ja määrittämään konkreettisia poliittisia vaihtoehtoja valvonnan nykyaikaistamiseksi ja mukauttamiseksi nopeasti muuttuviin teknisiin, taloudellisiin ja poliittisiin olosuhteisiin. Tiedonanto on myös sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta koskevan ohjelman (REFIT) mukainen aloite. 2. Vientivalvonta muuttuvissa turvallisuutta koskevissa, teknisissä ja taloudellisissa olosuhteissa: vientivalvontapolitiikan tarkastelun tarve Maailmanlaajuinen aseiden leviämisen vastainen järjestelmä on kehittynyt merkittävästi vuosituhannen vaihteesta, ja aseiden leviämisen estämiseksi on rakennettu järeitä esteitä. Vientivalvonta on keskeinen väline aseiden leviämisen estämiseksi, mutta sitä on kehitettävä jatkuvasti, jotta sillä voidaan vastata aseiden leviämistä koskeviin muuttuviin uhkiin sekä nopeisiin teknisiin ja tieteellisiin muutoksiin maailmantaloudessa. Nämä muutokset luovat uusia turvallisuushaasteita ja vaikuttavat toimintaedellytysten tasapuolisuuteen maailmassa. 1 EUVL L 134, , s Neuvoston päätelmät joukkotuhoaseiden ja niiden maaliinsaattamisjärjestelmien leviämisen asettamia uusia haasteita koskevan tehokkaan EU:n politiikan jatkamisen varmistamisesta, KOM(2011) 393, SWD(2013) 7, COM(2013) 710,

4 2.1. Muuttuvat ja uudet turvallisuusriskit ja -uhat Joukkotuhoaseiden leviämiseen liittyy yhä enemmän haasteita, ja se on yksi EU:n suurimmista turvallisuusriskeistä, etenkin koska yhä useammat valtiot kehittävät valmiuksia, jotka voivat aiheuttaa aseiden leviämiseen liittyviä huolenaiheita. Arkaluonteisten tuotteiden kauppa onkin todennäköisesti myös jatkossa keskeinen keino toteuttaa aseiden leviämiseen liittyviä peiteohjelmia. Globalisaatio ja aseiden leviämiseen liittyviin peiteohjelmiin osallistuvien valtiosta riippumattomien toimijoiden lisääntynyt toiminta johtavat kansainvälisten turvallisuusuhkien yhteen nivoutumiseen, sillä laittomat toimintatavat lähentyvät ja huumeiden salakuljettaja voi toimia myös terroristina tai aseiden levittäjänä. Terrorismiuhat ja haavoittuvuus epätavanomaisten hyökkäysten suhteen vaativat edelleen erityistä huomiota, erityisesti terroristien muuttuvan profiilin ja terrorismin maailmanlaajuisen luonteen vuoksi. Aseiden levittäjät ovat dynaamisia ja käyttävät kehittyviä aseiden levittämisstrategioita hyödyntääkseen toisiinsa kytkeytyvien maailmankaupan ja tietojärjestelmien haavoittuvuuksia. Ne kehittävät valvonnan välttämiseksi tekniikoita ja käyttävät pitkälle kehitettyjä tukiverkostoja, joissa on tavallisesti mukana monenlaisia valtiosta riippumattomia toimijoita (myös tavallisilta vaikuttavia laillisia toimijoita, kuten toimittajia, jotka eivät ole tietoisia aseiden leviämiseen liittyvistä riskeistä, rahoituslaitoksia, liikenteenharjoittajia sekä tieteeseen ja tutkimukseen osallistuvia tahoja). Aseiden levittäjät siirtävät arkaluonteisia tuotteita sellaisten alueiden kautta, joissa on heikot kansalliset instituutiot ja uudelleenlastauskeskuksia Tekniikan ja tieteen nopea kehitys Innovaatio ja tekniikan saavutusten leviäminen vaikuttavat keskeisesti uusien aseiden leviämisriskien syntyyn. Tekniikka liittyy entistä enemmän hallitusten, mutta myös yritysten ja kansalaisten, turvallisuuteen. Uusien tekniikoiden ansiosta aseiden suunnittelu ja valmistus ovat suurten ihmisryhmien saatavilla, mikä moninkertaistaa uhkien määrän. Lisäksi tietotekniikan nopea leviäminen altistaa nykyaikaiset taloudet uusille riskeille, jotka johtuvat maailmankaupan ja maailmanlaajuisten tietoverkkojen välisistä kytköksistä. Riskialttiita ovat esimerkiksi erityiset tietoverkkovälineet, joita käytetään joukkotarkkailuun, seurantaan, jäljittämiseen ja urkintaan. Verkkoturvallisuus vaikuttaa nykyään ratkaisevasti EU:n turvallisuuteen, ja aseiden leviämisestä verkossa on tullut vientivalvonnan tärkeä ulottuvuus. Vienti on yhä useammin hyödykkeiden välitystä, ei kuljetusta. Pilvipalvelujen aikakaudella arkaluonteista teknologiaa sisältävien tietovirtojen avulla voidaan tuottaa arkaluonteisia tuotteita rajattomasti, ja ne aiheuttavat merkittäviä haasteita myös vientivalvonnalle. Tämä johtuu erityisesti rajavalvonnan puutteesta ja yritysten vaikeuksista noudattaa vaatimuksia (esimerkiksi tietojärjestelmän rakenteen, teknisen yhteistyön ja asiantuntijoiden matkustamisen osalta). Sen vuoksi vientivalvontaa on 4

5 toteutettava verkossa, sillä globaalien yhteyksien maailmassa aineettomista teknologiansiirroista 6 on tullut yhä tärkeämpiä suhteessa tavaroiden fyysiseen siirtoon. Tieteellinen tutkimus johtaa yhteiskuntaa hyödyttäviin ainutlaatuisiin saavutuksiin, mutta tutkimuksen väärinkäytön riski lisää jännitettä tieteen avoimuuden periaatteen ja toisaalta turvallisuushaasteiden välillä. Eri yhteyksissä on korostettu tarvetta tarkastella tieteen maailmanlaajuista luonnetta ja tieteellisen tiedon vapaata kulkua 7, mutta lisäksi on painotettu, että on käsiteltävä tieteellisen tutkimuksen mahdolliseen väärinkäyttöön liittyviä riskejä ja varmistettava turvallisuusnäkökohtien riippumaton arviointi Maailmanlaajuiset toimitusketjut ja tasapuoliset toimintaedellytykset Turvallisuudesta on tullut keskeinen osa vastuullisia toimitusketjuja. Vientivalvonnalla on suojeltava laillista kauppaa laittomiin liiketoimiin liittyviltä riskeiltä. Kaupankäynti on yhä monimutkaisempaa ja haavoittuvampaa, sillä rajojen yli liikkuu valtava määrä tavaroita, investointeja, palveluja, osaamista ja kansainvälisiin tuotantoverkostoihin osallistuvia henkilöitä, mikä tekee maailmankaupasta nopeaa ja aineetonta. Välikäsien, peiteyhtiöiden, kiertoteiden ja uudelleenlastauspisteiden käyttö on moninkertaistanut niiden toimijoiden ja toimintojen määrän ja monimuotoisuuden, jotka osallistuvat aseiden leviämiselle alttiisiin siirtoihin. Verkkopalvelujen ja sähköisen kaupan kehitys lisää haasteita, sillä digitaalisen kaupan on oltava avointa ja turvattua. Maailmanlaajuisten arvoketjujen lisääntyminen ja kansainvälisen valmistuskapasiteetin laajentuminen parantavat kaksikäyttötuotteiden saatavuutta ulkomailta. Kaksikäyttötuotteiden valmistusteollisuuden omistussuhteet ja toiminta ovat yhä kansainvälisempiä, ja alan toimijoiden kirjo on nykyisin valtava. Tämä vaikuttaa perustavanlaatuisesti vientivalvonnan kannalta olennaiseen toimittajan käsitteeseen ja osoittaa, että vientivalvontaa on mukautettava joustavasti muuttuvaan taloustilanteeseen. Myös huipputekniikan teollisuuden profiili on muutostilassa. Siviili- ja puolustusteknologian sekä teollisten perustojen rajojen hämärtyminen sekä tuotteiden, jotka voivat olla luonteeltaan kaksikäyttöisiä, määrän valtava kasvu vaikeuttavat entisestään puhtaasti siviilituotteiden tai kaksikäyttötuotteiden siirtojen erottamista. Sen vuoksi kaksikäyttötuotteiden kauppa on kasvanut tasaisesti vuosien aikana, ja sen osuus ulkomaankaupasta on huomattava 8. Ala ja tuotteet ovat laajalle haarautuneita ja luovat siten toiminnallisia haasteita, jotka johtuvat sovellusten kasvavasta määrästä ja monimuotoisuudesta. 6 Aineeton teknologiansiirto tarkoittaa sekä teknisen tiedon siirtoa sähköisesti että henkilöiden kautta tapahtuvaa osaamisen ja taitojen siirtoa. 7 Suositus tieteellisen tiedon saatavuudesta ja säilyttämisestä, C(2012) 4890 final. 8 EU:n valvomien kaksikäyttötuotteiden viennin arvo on noin 2,5 prosenttia EU:n kokonaisviennistä. Lisätietoa EU:n kaksikäyttötuotteiden kaupasta on tiedonannossa COM(2013) 710 final. 5

6 Vientivalvonta vaikuttaa olennaisesti kilpailukykyyn, sillä painopiste Euroopan taloudessa siirtyy kohti innovatiivista korkean lisäarvon valmistusteollisuutta ja eurooppalaiset arvoketjut ovat erottamaton osa maailmanlaajuisia arvoketjuja. Tässä yhteydessä erilainen valvonnan taso kolmansissa maissa vääristää kilpailua ja heikentää maailmanlaajuisesti toimivien EU:n yritysten kilpailukykyä. Lisäksi tietyt poikkeavat valvontaparametrit ja valvonnan epäsymmetrinen täytäntöönpano voivat ajoittain vaikeuttaa valvonnan yhtenäistä toteutusta ja heikentää toimintaedellytysten tasapuolisuutta EU:ssa. 3. Aineeton ja rajat ylittävä kauppa: kohti yhdennettyä, riskiin perustuvaa ja strategista kaupan valvontajärjestelmää Nykyisessä vientivalvontajärjestelmässä EU on pyrkinyt painottamaan oikeassa suhteessa turvallisuutta ja kauppaa. Vientivalvontajärjestelmää pidetään yleisesti ottaen tiukkana ja tehokkaana järjestelmänä, joka tarjoaa vankat oikeudelliset ja institutionaaliset perusteet. Se ei kuitenkaan voi polkea paikallaan. Jotta järjestelmällä voitaisiin vastata uusiin haasteisiin, sitä on arvioitava uudelleen ja parannettava. Järjestelmän avulla on luotava nykyaikaiset valvontavalmiudet, joita EU tarvitsee tulevan vuosikymmenen aikana ja sen jälkeen. Tämä voidaan saavuttaa antamalla uutta voimaa yhdennetyn, riskiin perustuvan ja strategisen kaupan valvontamallin kehittämiselle seuraavia suuntaviivoja noudattaen: Arvioidaan riskien pohjalta kaupan sääntelyn tarpeellisuuden ja sääntelytaakan keventämisen välistä tasapainoa sen varmistamiseksi, että lainsäädäntö on selkeää ja oikeasuhteista. Muilla kuin sääntelytoimilla, kuten ohjeistuksella tai resurssien yhdistämisellä, voitaisiin lisäksi tuoda EU:n valvontajärjestelmään joustavia välineitä, joilla vastataan uusiin haasteisiin. Samalla varmistetaan tasapuoliset toimintaedellytykset EU:n sisämarkkinoilla. Lisätään yhdennetyn lähestymistavan avulla kaikkien vientivalvonnan pilareiden (lainsäädäntö, toimet ennen vientiluvan myöntämistä, täytäntöönpano, valvonta, tiedotus) yhtenäisyyttä kehittämällä EU:n yhteinen valvontaverkosto. Näin voidaan entistä enemmän keskittyä yhtenäiseen täytäntöönpanoon ja valvontaan ja vähentää siten kilpailun vääristymistä ja parantaa turvallisuutta. Yhdennetyssä lähestymistavassa olisi olennaista varmistaa avoimuus, sidosryhmien osallistuminen ja yksityissektorin entistä tärkeämpi rooli, jotta toimijat voivat toteuttaa täydentäviä tehtäviään täysimääräisesti. Näin optimoidaan resurssien käyttö ja edistetään vaatimusten tosiasiallista noudattamista. Aseiden levittäminen on kansainvälistä toimintaa, ja vientivalvontapolitiikassa on oltava kansainvälinen ulottuvuus. Yhdennetyllä järjestelmällä voitaisiin lisätä EU:n ulkoista toimintaa, vahvistaa monenvälisiä prosesseja, jotka ovat maailmanlaajuisen vientivalvontajärjestelmän keskiössä, ja luoda samalla perusta kaikkia osapuolia hyödyttäville suhteille keskeisten kumppaneiden kanssa. Tämä puolestaan vahvistaisi EU:n omaa turvallisuutta. 6

7 3.1. Prioriteetti 1: Sopeudutaan muuttuvaan turvallisuustilanteeseen ja lisätään EU:n panostusta kansainväliseen turvallisuuteen EU:n vientivalvontajärjestelmällä on kyettävä vastaamaan muuttuviin ulkopoliittisiin näkökohtiin, ja sitä on kehitettävä uusien turvallisuutta koskevien lähestymistapojen mukaisesti. Järjestelmässä on otettava huomioon uusien tekniikoiden yhä kasvavaan määrään ja kaksikäyttötuotteiden laajenevaan valikoimaan liittyvät turvallisuusnäkökohdat, jotta varmistetaan niiden rauhanomainen käyttö. Järjestelmää on kehitettävä sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden entistä keinotekoisempaa jakoa pidemmälle, ja siinä on käsiteltävä muuttuvia aseiden leviämisriskejä, jotka ulottuvat valtioiden ja oikeudenkäyttöalueiden rajojen yli. Komissio harkitsee siirtymistä kohti inhimilliseen turvallisuuteen 9 perustuvaa lähestymistapaa, sillä turvallisuus ja ihmisoikeudet ovat erottamattomasti yhteydessä toisiinsa. Tätä varten voi olla tarpeen kehittää strategisten tuotteiden käsite, joka kattaa sellaiset tuotteet, jotka voivat olla tarkoitettuja sotilaalliseen tai joukkotuhoaseiden levittämiseen liittyvään loppukäyttöön, mutta jossa turvallisuutta lähestytään myös laajemmin. Lisäksi valvontaperusteita on mahdollisesti selkeytettävä, jotta otetaan laajemmin huomioon esimerkiksi terrorismista tai ihmisoikeusrikkomuksista johtuvat turvallisuusnäkökohdat, mukaan lukien mahdollinen vaikutus ihmisten turvallisuuteen. Tällainen toimintamalli lisäisi yhtenäisyyttä myös muuhun kaupan turvallisuutta koskevaan valvontaan nähden ja olisi lähempänä kansainvälisiä suuntauksia, joita ovat esimerkiksi asekauppasopimus 10 ja YK:n ampuma-asepöytäkirja. Komissio harkitsee älykkääseen turvallisuuteen (smart security) perustuvan lähestymistavan kehittämistä, jonka avulla mukaudutaan kaksikäyttötuotteiden muutoksiin ja uusien tekniikoiden leviämiseen ja jossa käsitellään kansainvälisen toimitusketjun yhä monimutkaisempaa luonnetta. Tässä yhteydessä voidaan tarkastella seuraavia vaihtoehtoja: o Kehitetään EU:n tekninen reagointivalmius, jotta voidaan aktiivisesti osallistua valvontaluetteloita koskevaan erittäin tekniseen vuoropuheluun ja toisaalta varmistaa, että EU pystyy vastaamaan nopeasti uusien tekniikoiden (esimerkiksi pilvipalvelut, materiaalia lisäävä valmistus eli 3D-tulostus, nanoteknologia) aiheuttamiin haasteisiin. Lisäksi valvonnan ulkopuolelle voidaan jättää sellaiset tuotteet, jotka ovat vanhentuneet tai joita on laajalti saatavilla kaupallisesti. Tämä mekanismi voisi perustua vientivalvontaviranomaisten asiantuntemukseen ja teollisuuden jäsenneltyyn osallistumiseen. Lisäksi voitaisiin laatia ohjeita tilanteisiin, joissa teknologia on kehityksen keskeinen edellytys riskialttiissa liiketoiminnassa ja joissa tarvitaan avoimuutta, oikeudellista selkeyttä ja yhteistä lähestymistapaa. 9 Inhimilliseen turvallisuuteen perustuvassa lähestymistavassa ihmiset asetetaan EU:n vientivalvontapolitiikan keskiöön erityisesti tunnistamalla, että ihmisoikeudet, rauha ja turvallisuus liittyvät toisiinsa. 10 Asekauppasopimuksella pyritään vähentämään laitonta asekauppaa asettamalla tavanomaisten aseiden kansainväliselle kaupalle avoimuutta koskevia sääntöjä ja yhteisiä eettisiä normeja. 7

8 o Suunnitellaan tehokas EU:n vastaus aseiden leviämiseen verkkoympäristössä ja selkeytetään tietoverkkovälineiden valvontaa 11. Tämä voi vaatia EU:n toimia, joilla edistetään tietoverkkovälineitä koskevia monenvälisiä päätöksiä, tai vaihtoehtoisesti esimerkiksi EU:n omia luetteloja tai erityisen valvontaluetteloon kuulumattomien tuotteiden valvontamekanismin. Samalla on varmistettava, ettei heikennetä EU:n tietoja viestintäteollisuuden kilpailukykyä tai integroitumista maailmanlaajuisiin toimitusketjuihin. o Nykyaikaisiin valvontaa koskeviin lähestymistapoihin, joissa käsitellään laillisen ja laittoman kaupan huokoisuutta, voi sisältyä toimia, joilla vahvistetaan oikeusperustaa ja parannetaan tiettyjä valvontasääntöjä. Niissä pyritään ottamaan huomioon kaikki valvontaketjun osa-alueet ja toimijat ja käsittelemään valvonnan erilaista soveltamista ja siihen liittyviä heikkouksia. Tässä yhteydessä voi olla tarpeen selkeyttää viennin ja viejän käsitteitä, jotta ne kattavat kaikenlaiset maailmanlaajuisiin toimintaketjuihin kuuluvat toiminnot ja toimijat, arvioida toimivaltaisen viranomaisen määritystä (erityisesti muiden kuin EU:n yritysten osalta), päivittää teknisen tuen valvontaa, parantaa kauttakulun ja välityksen valvonnan yhtenäisyyttä ja toteutusta sekä ottaa käyttöön erityisiä säännöksiä, joilla estetään valvonnan kiertäminen ja joissa käsitellään sellaisia liiketoimia, joihin osallistuu EU:n kansalaisia heidän sijainnistaan riippumatta. Lisäksi uusien valvontasääntöjen käyttöönottoa ja yksityissektorin kanssa sovittavia kumppanuuksia koskevilla toimilla voitaisiin siirtää painopistettä loppukäytön valvontaan ja helpottaa laillista vientiä ja laittoman kaupan tunnistamista. Komissio voisi selvittää, miten voidaan edistää erityistä strategiaa, jolla varmistetaan aineettoman viennin valvonta ja jossa käsitellään aineettoman teknologiansiirron aiheuttamia haasteita. Lisäksi olisi selkeytettävä kaksikäyttötutkimuksen valvontaa mutta samalla vältettävä tiedon vapaan kulun ja EU:n tieteen ja teknologian maailmanlaajuisen kilpailukyvyn kohtuutonta rajoittamista. o Aineettomaan teknologiansiirtoon sovellettavan lainsäädäntökehyksen selkeyttämisen yhteydessä voitaisiin tarkastella säännöksiä ja/tai antaa ohjeita, jotka liittyvät valvotun teknologian sähköiseen siirtoon sovellettaviin peruskäsitteisiin. Lisäksi voitaisiin tarkastella valvontasääntöjä ja ottaa käyttöön erityisiä välineitä, joilla helpotetaan teknologian vapaata leviämistä (esimerkiksi unionin yleiset vientiluvat yrityksen sisäiselle tutkimus- ja kehitystoiminnalle). Samalla on parannettava aineettoman teknologiansiirron jäljitettävyyttä ja valvontaa keskittymällä itse siirron sijaan valvontaan ennen siirtoa (rekisteröinti, sisäinen valvonta) ja siirron jälkeen (vaatimustenmukaisuutta koskeva valvonta). o Kohdentamalla koordinoitua tiedotusta tutkimusyhteisöille kaikkialla EU:ssa voitaisiin lisätä tietoisuutta sovellettavista säännöistä ja varmistaa, että tutkijat ja laboratoriotyöntekijät panevat ne tosiasiallisesti täytäntöön. Lisäksi voitaisiin harkita 11 Ks. myös yhteinen tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle Euroopan unionin kyberturvallisuusstrategia: Avoin, turvallinen ja vakaa verkkoympäristö, JOIN(2013) 1 final,

9 esimerkiksi menettelysääntöjen laatimista kaksikäyttötutkimukseen osallistuville tutkijoille Prioriteetti 2: Edistetään vientivalvonnan lähentymistä ja tasapuolisia toimintaedellytyksiä maailmanlaajuisesti Vaikka vientivalvonnan merkitys tunnustetaan yhä laajemmin kansainvälisesti, erilaiset valvontavaatimukset kolmansissa maissa vääristävät kilpailua ja luovat maailmanlaajuiseen toimitusketjuun heikkoja lenkkejä, joita aseiden levittäjät voivat käyttää hyväkseen. Sen vuoksi EU:n politiikalla olisi edistettävä vientivalvonnan lähentymistä ja maailmanlaajuisten toimitusketjujen globaalia ja tehokasta valvontaa, jotta helpotetaan teollisuuden toimintaa poistamalla erilaisesta sääntelystä johtuvat päällekkäiset vaatimukset ja tuetaan tasapuolisia toimintaedellytyksiä. Komissio voisi harkita sellaisen tehokkaan mekanismin perustamista, jolla päivitetään säännöllisesti EU:n valvontaluetteloita kansallisten viranomaisten asiantuntemuksen pohjalta. Näin varmistetaan, että luetteloja muutetaan teknologian ja kaupan kehityksen mukaisesti, ja minimoidaan vanhentuneisiin valvontakäytäntöihin liittyvä kilpailun vääristyminen. Vaikka EU:n vientilupajärjestelmää pidetään yleisesti ottaen tyydyttävänä, lupamenettelyt vaikuttavat edelleen kilpailukykyyn. Sen vuoksi komissio etsii keinoja, joilla vientilupajärjestelmää ja -menettelyjä voitaisiin parantaa, jotta vältyttäisiin raskailta lupamenettelyiltä ja vähennettäisiin viivästyksiä ja kilpailun vääristymistä. Tähän voisi sisältyä seuraavia toimia: o Otetaan käyttöön järjestelmä, jonka puitteissa tarkistetaan säännöllisesti kansallisia yleisiä vientilupia ja keskustellaan niiden muuttamisesta unionin yleisiksi vientiluviksi, jotka kattavat koko EU:n. o Siirrytään kohti avointa vientilupamenettelyä ottamalla käyttöön uusia unionin yleisiä vientilupia. Tarkistetaan, toteutuvatko aseiden leviämisen tehokas torjunta ja lupaviranomaisten ja viejien rasituksen keventäminen tasapainoisesti oikeasuhteisella valvontatasolla. Tässä yhteydessä tarkastellaan esimerkiksi seuraavia seikkoja: arvoltaan vähäiset toimitukset, joilla helpotetaan sellaisten tuotteiden pienimuotoista vientiä, joihin liittyy pieni aseiden leviämisriski; salaus, jolla mahdollistetaan sellaisten TVT-tuotteiden vienti, joita käytetään laajalti teollisissa prosesseissa ja erittäin kilpailluissa olosuhteissa; yrityksen sisäiset teknologiansiirrot tutkimus- ja kehitystarkoituksiin; 9

10 EU:n sisäiset siirrot, jotka koskevat liitteessä IV mainittuja tuotteita 12 ja joihin voidaan soveltaa sellaisia valvontasääntöjä, joilla ei rajoiteta tavaroiden ja teknologian vapaata kulkua sisämarkkinoilla; laajat hankkeet, joiden avulla viranomaiset voisivat tarkastella kokonaiskuvaa sen sijaan, että ne keräävät tietoa yksittäisistä vientilupahakemuksista. o Tarkistetaan voimassa olevien unionin yleisten vientilupien parametrit (määräpaikat, tuotteet) ja varmistetaan niiden ajantasaisuus. Yhdenmukaistetaan joitakin vientilupaehtoja ja -vaatimuksia, mukaan lukien yksittäisten lupien ja epäämispäätösten voimassaoloajat, ja edistetään siten yhtenäistä soveltamista kaikkialla EU:ssa. Lisäksi voitaisiin laatia yhtenäisiä lupamenetelmiä koskevia ohjeita ja esimerkiksi käsittelyaikoja koskevia parhaita käytäntöjä. Komissio arvioi eri vaihtoehtoja vientivalvonnan maailmanlaajuiseksi lähentämiseksi ja kaksikäyttötuotteiden kaupan helpottamiseksi. Tähän voi sisältyä toimia, joilla edistetään johdonmukaista, kattavaa ja yhtenäistä EU:n edustusta järjestelmissä 13 sen roolin mukaisesti, joka EU:lla on aseiden leviämisen torjunnassa sekä kaupan alalla. Lisäksi voidaan toteuttaa aktiivista ulkoista tiedotusta ja yhteistyötä, jotta autetaan kumppanimaita kehittämään yhdenmukaista sääntelyä, sekä käydä vientivalvontaa koskevaa vuoropuhelua keskeisten kauppakumppaneiden kanssa, jotta vältetään ristiriitaiset sääntelyvaatimukset ja vähennetään vientikeskeisten alojen hallinnollista rasitusta Prioriteetti 3: Kehitetään tehokas ja kilpailukykyinen EU:n vientivalvontajärjestelmä EU:n vientivalvonnan monitasoinen rakenne tekee järjestelmästä ainutlaatuisen ja joustavan, mutta erilaiset soveltamistavat voivat toisinaan vaarantaa sen kokonaistehokkuuden. Komission olisi sen vuoksi arvioitava eri tapoja valvonnan epäsymmetrisen täytäntöönpanon korjaamiseksi, jotta vähennetään kilpailun vääristymistä ja EU:n sisäiseen valvontaan liittyviä toimintakustannuksia. Erilaiset valvontapäätökset johtuvat usein EU:n vientivalvontapolitiikan riittämättömänä pidetystä yhdenmukaisuudesta ja erityisesti valvontapäätösten taustalla olevasta erilaisesta riskinarvioinnista. Riskiin perustuvalla lähestymistavalla, joka pohjautuu yhteisen riskinhallintajärjestelmän kehittämiseen, voitaisiin varmistaa, että suuren riskin transaktioiden tunnistamiseen sovelletaan yhdenmukaisempia menetelmiä. Samalla optimoitaisiin resurssien käyttö EU:n tasolla ja vähennettäisiin erilaisista valvontapäätöksistä johtuvaa kilpailun vääristymistä. 12 Asetuksen (EY) N:o 428/2009 liitteessä IV luetellaan erityisen arkaluonteiset kaksikäyttötuotteet, joihin sovelletaan myös EU:n sisäisten siirtojen valvontaa. 13 Ks. esimerkiksi EU:n selitykset monenvälisissä järjestöissä Yleinen menettely, 15901/11,

11 Valvontaluetteloon kuulumattomien tuotteiden valvonta 14 on edelleen keskeinen keino estää luetteloon kuulumattomien tuotteiden käyttö aseiden levittämiseen, mutta epätasainen täytäntöönpano on aiheuttanut ongelmia, jotka liittyvät oikeudelliseen selkeyteen, kilpailun vääristymiseen ja valvontaketjun mahdollisiin heikkouksiin. Valvontaa voitaisiin lähentää yhdenmukaistamalla valvontaluetteloon kuulumattomien tuotteiden valvonnan käsitettä ja vahvistamalla neuvottelumenettelyä, jolla varmistetaan EU:n laajuinen soveltaminen ja parannetaan kaupallisen edun tavoittelun vastaista politiikkaa. Tätä voitaisiin tukea säännöllisellä tietojenvaihdolla ja perustamalla valvontaluetteloon kuulumattomia tuotteita koskeva EU:n tietokanta. Osa tiedoista voitaisiin luovuttaa tullille ja muille virastoille valvonnan parantamiseksi tai julkistaa yleisölle. Avoimuudella voidaan tukea toimijoiden huolellisuutta ja varmistaa toimitusketjun turvallisuus. Komissio voisi arvioida vaihtoehtoja EU:n sisäisten siirtojen valvontaa koskevan kriittisen uudelleenarvioinnin toteuttamiseksi, jotta vähennettäisiin sisämarkkinoilla edelleen olevia esteitä ja säilytettäisiin samalla arkaluonteisimpien kaksikäyttötuotteiden tiukka valvonta. Tässä yhteydessä voitaisiin tarkistaa liitettä IV ja keskittyä arkaluonteisimpien tuotteiden ajantasaiseen luetteloon ja/tai unionin yleisten vientilupien käyttöönottoon EU:n sisäisissä siirroissa, myös teknologiansiirroissa. Lisäksi voitaisiin laatia asianmukaisia edellytyksiä ja vaatimuksia, mukaan lukien toimituksen jälkeinen todentaminen EU:ssa, joilla kompensoitaisiin ennen siirtoa myönnettävän vientiluvan poistoa ja varmistettaisiin siirtojen turvallisuus ja tiedonsaanti Prioriteetti 4: Tuetaan vientivalvonnan tehokasta ja johdonmukaista täytäntöönpanoa ja toteutusta Vientivalvontapolitiikassa ei pitäisi keskittyä pelkästään laillisen kaupan valvontasääntöjen asettamiseen, vaan siinä pitäisi myös etsiä keinoja laittoman kaupan estämiseksi ja häiritsemiseksi. Valvontaa on pantava täytäntöön ja toteutettava johdonmukaisesti koko EU:ssa, jotta voidaan puuttua valvontamenetelmien kiertämisen riskiin. Luotettavien EU:n laajuisten tilastojen ja tiedustelutietojen puute heikentää kuitenkin edelleen politiikan ja toiminnan tehokkuutta. Yhdennetymmän täytäntöönpano- ja valvontajärjestelmän kehittämiseksi komissio aikoo tarkastella seuraavia toimia: Vientilupahakemuksia tehdään vuosittain yli , joten vientivalvonta rasittaa valvontaviranomaisten hallinnollisia voimavaroja. Kehittämällä EU:n vientivalvontaverkosto voitaisiin vahvistaa järjestelmän kokonaisvalmiuksia ja samalla optimoida resurssien käyttö ja pitää hallinnolliset kustannukset kurissa seuraavien toimien avulla: o Parantamalla vientivalvontaviranomaisten välistä jäsenneltyä tietojenvaihtoa lupatietojen ja muiden olennaisten tietojen (esimerkiksi määräpaikat, loppukäyttäjät, häiriöt ja rikkomukset) osalta voitaisiin varmistaa, että kriittiset tiedot ovat kaikkien toimivaltaisten viranomaisten saatavilla. Tätä varten olisi kuitenkin määriteltävä 14 Valvontaluetteloon kuulumattomien tuotteiden valvontaa sovelletaan kaksikäyttötuotteisiin, jotka eivät sisälly luetteloon ja jotka voivat olla tarkoitettuja sotilaalliseen tai aseiden levittämiseen liittyvään loppukäyttöön. 11

12 selkeästi tarpeet, jotta vältytään tietotulvalta. Suojattua DUeS-tietojärjestelmää 15 voitaisiin laajentaa tietojenvaihdon parantamiseksi. o Strategista ja toiminnallista yhteistyötä valvontaviranomaisten, kuten tullin, kanssa voitaisiin parantaa varmistamalla vientivalvonnan prioriteettien sisällyttäminen olennaisiin politiikkasykleihin 16, jakamalla tietoa EU:n laajuisen tietojenvaihtojärjestelmän kautta, kehittämällä yhteisiä riskinhallintavälineitä ja toteuttamalla yhteisiä operaatioita. Vaihtamalla kohdennettuja valvontatietoja voitaisiin muodostaa selkeämpi strateginen kokonaiskuva valvonnan tehokkuudesta eri puolilla EU:ta ja parantaa parhaiden käytäntöjen vaihtoa. Tietoja voitaisiin hyödyntää myös politiikan valmistelutyössä esimerkiksi laittoman kaupan tunnistamiseksi. o Parantamalla EU:n eri toimielinten ja jäsenvaltioiden toimien yhtenäisyyttä ja määrittämällä turvallisuuteen liittyvien kaupan valvontavälineiden synergiaetuja voitaisiin lisätä EU:n aseiden leviämisen vastaisten toimien kokonaisvaikutusta. Tämä voitaisiin tehdä esimerkiksi kehittämällä yhteinen tietojärjestelmä alustaksi, jolla tuetaan tiedonvaihtoa koko EU:ssa. Lisäksi olisi varmistettava yhtenäisyys muiden asiaa koskevien EU:n politiikkojen ja asetusten kanssa, joita ovat esimerkiksi kemiallisia, biologisia, säteily- ja ydinaineita koskeva EU:n toimintasuunnitelma, räjähteiden lähtöaineita koskeva asetus (EU) N:o 98/2013 ja ampuma-aseita koskeva asetus (EU) N:o 258/2012. o Joukkotuhoaseisiin liittyviä valmiuksia on parannettu merkittävästi kymmenen viime vuoden aikana, ja esimerkiksi kolmansissa maissa on toteutettu mittavia vientivalvonnan tiedotusohjelmia. EU:ssa aloitteet ovat kuitenkin vielä lähtökuopissaan. Kehittämällä kohdennettu EU:n laajuinen valmiuksia kehittävä ohjelma ja järjestämällä viranomaisille, myös tulli- ja rajavalvontaviranomaisille, koulutusta voitaisiin parantaa valmiuksia estää ja tunnistaa strategisten tuotteiden kansainvälinen laiton kauppa. Lisäksi voitaisiin yhdistää asiantuntemusta, esimerkiksi kehittämällä asiantuntijapoolia eteenpäin, mikä vahvistaisi EU:n valvontaketjua. Nykyaikaisissa talouksissa yksityissektorilla on tärkein asema valvontaketjussa. Sen vuoksi yksityissektorin kanssa sovittavilla kumppanuuksilla voitaisiin parantaa merkittävästi maailmanlaajuisen toimitusketjun turvallisuutta ja joustavuutta. Toimijoilla on asemansa vuoksi hyvä mahdollisuus havaita laitonta kauppaa ja suojella arkaluonteista teknologiaa, mutta kaupan vaatimusten epätasainen noudattaminen luo kaupan vääristymiä ja tarjoaa mahdollisuuden hyödyntää toimitusketjujen heikkoja kohtia. Näiden olosuhteiden luominen edellyttää hallitusten ja yksityissektorin välisen koordinaation ja yhteisymmärryksen parantamista, ja siihen voi sisältyä esimerkiksi seuraavia toimia: o Vaatimustenmukaisuudelle voitaisiin antaa tunnustusta valvonnan helpotuksilla ja nopeutetuilla vientimenettelyillä. Tätä varten yksityissektorille voitaisiin asettaa selkeitä vaatimustenmukaisuusvaatimuksia, jotka koskevat yksinkertaistettujen 15 Kaksikäyttötuotteita koskeva sähköinen järjestelmä. 16 Erityisesti tullin osalta neuvosto kehotti 18. kesäkuuta 2013 kehittämään uuden riskinhallintaa ja toimitusketjun turvallisuutta koskevan strategian ja toimintasuunnitelman, jossa selvitetään, miten tullitarkastuksissa käytettävää yhteistä riskinhallintajärjestelmää voidaan parhaiten hyödyntää tulli- ja lupaviranomaisten välisen yhteistyön, valvonnan ja kaupan tukemiseksi tulevaisuudessa. 12

13 mekanismien (kuten unionin ja kansalliset yleiset vientiluvat, koontiluvat) käyttöä. Tämä merkittävä etuoikeus myönnettäisiin luotettaville viejille. Toimijoille voidaan määrätä lakisääteisiä vaatimuksia ja/tai antaa ohjeita, jotta ne voivat tunnistaa, hallita ja lieventää riskiä joutua osalliseksi aseiden leviämiseen. Toimijoiden on oltava erityisen valppaina sellaisten tuotteiden osalta, joihin liittyy suuri aseiden leviämisriski, täyttämällä huolellisuus- ja avoimuusvaatimukset ja raportoimalla epäilyttävistä transaktioista. Liiketoiminnan kustannuksia olisi vähennettävä ja itsesääntelyä tuettava, ja toisaalta sisäisiä vaatimustenmukaisuusohjelmia koskevilla vakiovaatimuksilla voitaisiin tukea tasapuolisia toimintaedellytyksiä EU:ssa. Vaatimustenmukaisuus ja kilpailukyky tukevat toisiaan, sillä vaatimustenmukaisuus vähentää kaksikäyttötuotteiden tahatonta päätymistä epäilyttäviin ohjelmiin, jotka voivat johtaa seuraamuksiin ja yritysten maineen vahingoittumiseen. Lisäksi toimilla, joilla vahvistetaan yhteyttä tullin valtuutettujen taloudellisten toimijoiden (AEO) ohjelmaan, voitaisiin vähentää valvonnan päällekkäisyyttä ja parantaa sekä toimijoiden että hallinnon kustannustehokkuutta. o Avoimuus ja koordinoitu tiedotus voisivat olla ratkaisevia toimenpiteitä, joilla selkeytetään vaatimuksia, tuetaan toimijoiden vaatimustenmukaisuutta ja parannetaan niiden valvontavalmiuksia. Näin luodaan olosuhteet, joissa toimitusketjun jokainen osa-alue on vastustuskykyinen laittoman kaupan aiheuttamaa saastumista vastaan. Tässä yhteydessä voitaisiin julkaista raportteja ja ei-arkaluonteisia valvontatietoja sekä antaa ohjeita vaatimustenmukaisuutta tukevista hyvistä käytännöistä. o Kehittämällä talouden toimijoille yhteisiä EU:n tukivälineitä, kuten vakiomuotoisia tietoteknisiä välineitä ja sähköisiä lupajärjestelmiä, voitaisiin tukea yritysten vaatimustenmukaisuutta. Vientivalvonta on osoitus kansainvälisistä sitoumuksista ja keskeinen keino turvata kansainvälisen kaupan eheys. Sen vuoksi on tärkeää parantaa valvonnan tehokkuutta maailmanlaajuisesti. Strategisten tuotteiden turvallisen kaupan helpottamiseksi voitaisiin harkita valvonnan toteuttamista yhteistyössä ulkoisten kumppaneiden kanssa esimerkiksi kehittämällä loppukäytön valvontaa kolmansien maiden yrityksissä sekä tunnustamalla arvioinnit vastavuoroisesti. 4. Päätelmät Talouden toimijat, jäsenvaltiot ja EU:n kansalaiset hyötyvät kaikki tehokkaasta vientivalvonnasta, jolla varmistetaan turvallisuus torjumalla laitonta kauppaa ja helpottamalla laillista kauppaa. Ajantasainen EU:n lähestymistapa ja sääntelykehys vahvistavat toimitusketjun turvallisuutta ja eheyttä. Tämä edellyttää lupaviranomaisten ja muiden viranomaisten välistä järjestelmällisempää riskitietojen vaihtoa ja koordinaatiota, yksityissektorin sitoutumista ja tiiviimpää kansainvälistä yhteistyötä. Ennen konkreettisiin toimiin ryhtymistä komissio kehottaa neuvostoa ja Euroopan parlamenttia tarkastelemaan tässä tiedonannossa esitettyä lähestymistapaa. Samanaikaisesti komissio aikoo toteuttaa tiedonannossa esitetyistä tarkistustoimista vaikutustenarvioinnin, jonka avulla määritetään parhaiten soveltuvat sääntelytoimet ja muut toimet. REFIT-ohjelman 13

14 osalta komissio arvioi eri vaihtoehtoihin liittyviä kustannuksia ja hyötyjä, erityisesti sääntelyn yksinkertaistamisen ja rasituksen keventämisen osalta. 14

15 Lyhenneluettelo ATT DUeS EU EUGEA ICP TVT ITT NGEA REFIT WMD UNSCR Arms Trade Treaty (asekauppasopimus) Dual-Use Electronic System (kaksikäyttötuotteita koskeva sähköinen järjestelmä) Euroopan unioni EU General Export Authorisation (unionin yleinen vientilupa) Internal Compliance Programme (sisäinen vaatimustenmukaisuusohjelma) tieto- ja viestintäteknologia Intangible Technology Transfer (aineeton teknologiansiirto) National General Export Authorisation (kansallinen yleinen vientilupa) sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta koskeva ohjelma Weapons of Mass Destruction (joukkotuhoaseet) United Nations Security Council Resolution (YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma) 15

14894/16 team/msu/ts 1 DGD 1C

14894/16 team/msu/ts 1 DGD 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. joulukuuta 2016 (OR. en) 14894/16 JAI 1006 ENFOCUSTOM 203 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 6. joulukuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.8.2014 COM(2014) 527 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE tullialan riskienhallintaa koskevasta EU:n strategiasta

Lisätiedot

KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA

KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA Heikki Karri ja Melissa Säilä Ulkoasiainministeriö, vientivalvontayksikkö (TUO-30) globaaleilla markkinoilla, 5.3.2013 KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA PÄHKINÄNKUORESSA

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ ASIANTUNTIJALAUSUNTO Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen 24.11.2015 Eduskunnan sivistysvaliokunnalle E 65/2015 vp Komission tiedonanto "Kaikkien

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM TUO-30 Yrjölä Heikki(UM) VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta / Ulkoasiainvaliokunta

Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM TUO-30 Yrjölä Heikki(UM) VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta / Ulkoasiainvaliokunta Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM2014-00963 TUO-30 Yrjölä Heikki(UM) 25.07.2014 VASTAANOTTAJA: Suuri valiokunta / Ulkoasiainvaliokunta Asia Kaksikäyttötuotteiden vientiä koskeva Euroopan unionin valvontajärjestelmä

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.11.2016 C(2016) 7495 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 24.11.2016, direktiivin (EU) 2015/849 täydentämisestä yksilöimällä suuririskiset kolmannet maat, joilla

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.5.2017 COM(2017) 214 final 2017/0091 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Eteläisen Intian valtameren kalastussopimuksen (SIOFA) osapuolten kokouksessa Euroopan unionin puolesta esitettävästä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Eurocontrolin pysyvän komission päätöksiin keskitetyistä palveluista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Eurocontrolin pysyvän komission päätöksiin keskitetyistä palveluista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.4.2016 COM(2016) 226 final 2016/0118 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Eurocontrolin pysyvän komission päätöksiin keskitetyistä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.8.2017 COM(2017) 436 final 2017/0202 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan osallistumista Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuteen

Lisätiedot

PUBLIC AD 5/17 CONF-RS 5/17 1 LIMITE FI. Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA AD 5/17 LIMITE

PUBLIC AD 5/17 CONF-RS 5/17 1 LIMITE FI. Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA AD 5/17 LIMITE Conseil UE KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) AD 5/17 PUBLIC LIMITE CONF-RS 5 LIITTYMISTÄ KOSKEVA ASIAKIRJA Asia: EUROOPAN UNIONIN YHTEINEN KANTA Luku

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2017 COM(2017) 593 final 2017/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevalla 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyllä yleissopimuksella

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 22.12.2006 KOM(2006) 913 lopullinen 2006/0301 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 17.9.2007 KOM(2007) 525 lopullinen 2007/0192 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS euron väärentämisen torjunnan edellyttämistä toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 1338/2001

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. tammikuuta 2017 (OR. en) 5386/17 ENV 31 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 17. tammikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D047857/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma annettiin 18. lokakuuta 2017 samalla kun komissio julkaisi 11. täytäntöönpanoraportin turvallisuusunionista,

Toimintasuunnitelma annettiin 18. lokakuuta 2017 samalla kun komissio julkaisi 11. täytäntöönpanoraportin turvallisuusunionista, Sisäministeriö PERUSMUISTIO SM2017-00410 PO Taavila Hannele 08.12.2017 Asia Komission tiedonanto toimintasuunnitelmasta varautumisen tehostamisesta kemiallisista aineista, biologisista taudinaiheuttajista,

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.11.2011 KOM(2011) 704 lopullinen 2011/0310 (COD) C7-0395/11 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön energiainfrastruktuurihankkeiden luettelon hyväksymiseksi

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön energiainfrastruktuurihankkeiden luettelon hyväksymiseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.7.2016 COM(2016) 456 final ANNEX 3 Lisäys asiakirjaan COM(2016) 456 final Täydennys alkuperäisen menettelyn liitteeeseen 3 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi ehdotuksesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista FI FI PERUSTELUT Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2016 COM(2016) 649 final 2016/0317 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisellä

Lisätiedot

LIITE. Digitaalisten sisämarkkinoiden strategian täytäntöönpano. asiakirjaan

LIITE. Digitaalisten sisämarkkinoiden strategian täytäntöönpano. asiakirjaan EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.5.2017 COM(2017) 228 final ANNEX 1 LIITE Digitaalisten sisämarkkinoiden strategian täytäntöönpano asiakirjaan Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. toukokuuta 2009 (29.05) (OR. en) 10140/09 CRIMORG 81 ENFOPOL 142 TRANS 211

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. toukokuuta 2009 (29.05) (OR. en) 10140/09 CRIMORG 81 ENFOPOL 142 TRANS 211 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. toukokuuta 2009 (29.05) (OR. en) 10140/09 CRIMORG 81 ENFOPOL 142 TRANS 211 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea

Lisätiedot

Ed. asiak. nro: 8944/17 COMPET 305 IND 103 Ehdotus neuvoston päätelmiksi EU:n tulevasta teollisuuspolitiikan strategiasta Hyväksyminen

Ed. asiak. nro: 8944/17 COMPET 305 IND 103 Ehdotus neuvoston päätelmiksi EU:n tulevasta teollisuuspolitiikan strategiasta Hyväksyminen Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. toukokuuta 2017 (OR. en) 9110/17 COMPET 336 IND 120 ILMOITUS Lähettäjä: Pysyvien edustajien komitea (Coreper I) Vastaanottaja: Neuvosto Ed. asiak. nro: 8944/17 COMPET

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.10.2016 COM(2016) 650 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä 22 päivänä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 21. toukokuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2002/2031(COS) LAUSUNTOLUONNOS kansalaisvapauksien ja -oikeuksien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.7.2017 COM(2017) 384 final 2017/0162 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Armenian tasavallan välisen viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.7.2016 COM(2016) 437 final 2016/0200 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

Vientilupamenettelyt

Vientilupamenettelyt Neuvoston asetus (EU) N:o 833/2014 (3) On aiheellista rajoittaa tiettyjen kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian vientiä neuvoston asetuksen (EY) N:o 428/2009 mukaisesti ja rajoittaa tiettyjen niihin liittyvien

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.11.2016 COM(2016) 745 final 2016/0368 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1101/89 sekä asetusten (EY) N:o 2888/2000 ja (EY)

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. helmikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. helmikuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. helmikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten väliset asiat: 2016/0010 (CNS) 2016/0011 (CNS) 5827/16 LIMITE PUBLIC FISC 14 ECOFIN 71 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja:

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 909 lopullinen 2006/0282 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. joulukuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. joulukuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. joulukuuta 2016 (OR. en) 15349/16 JUSTCIV 318 EJUSTICE 213 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 8. joulukuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

14257/16 hkd/ess/hmu 1 DG G 2B

14257/16 hkd/ess/hmu 1 DG G 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. marraskuuta 2016 (OR. en) 14257/16 FISC 190 ECOFIN 1023 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 9. marraskuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.1.2011 KOM(2010) 791 lopullinen 2011/0001 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten

Lisätiedot

5581/16 ADD 1 team/sl/si 1 DGE 2B

5581/16 ADD 1 team/sl/si 1 DGE 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0027 (COD) 5581/16 ADD 1 EHDOTUS NEUVOSTON PERUSTELUIKSI Asia: TELECOM 7 DATAPROTECT 6 CYBER 4 MI 37 CSC

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.4.2015 COM(2015) 149 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 23.11.2016 JOIN(2016) 56 final 2016/0373 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0199 (NLE) 11685/17 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 11. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: RECH

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. helmikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. helmikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. helmikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0353 (NLE) 6501/17 SCH-EVAL 70 COMIX 142 ILMOITUS Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 21. helmikuuta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.12.2015 COM(2015) 664 final 2015/0304 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta satamavaltioiden suorittamaa valvontaa koskevan Pariisin yhteisymmärryspöytäkirjan

Lisätiedot

HYVÄKSYTYT TEKSTIT. P8_TA(2016)0432 Veroviranomaisten pääsy rahanpesun torjuntaa koskeviin tietoihin *

HYVÄKSYTYT TEKSTIT. P8_TA(2016)0432 Veroviranomaisten pääsy rahanpesun torjuntaa koskeviin tietoihin * Euroopan parlamentti 2014-2019 HYVÄKSYTYT TEKSTIT P8_TA(2016)0432 Veroviranomaisten pääsy rahanpesun torjuntaa koskeviin tietoihin * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 22. marraskuuta 2016

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 1. maaliskuuta 2013 (04.03) (OR. en) 6916/13

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 1. maaliskuuta 2013 (04.03) (OR. en) 6916/13 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 1. maaliskuuta 2013 (04.03) (OR. en) 6916/13 ENV 157 COMPET 116 IND 48 RECH 48 ECOFIN 157 ECO 32 SOC 138 SAN 76 CONSOM 28 MI 158 CHIMIE 20 ENT 65 ILMOITUS Lähettäjä:

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.4.2012 COM(2012) 139 final 2008/0241 (COD) KOMISSION LAUSUNTO Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan c alakohdan nojalla Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Luonnos. KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista

Luonnos. KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, XXX Luonnos KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

Ulkoasiainvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

Ulkoasiainvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Ulkoasiainvaliokunta 16.9.2011 2010/0273(COD) LAUSUNTOLUONNOS ulkoasiainvaliokunnalta kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle ehdotuksesta Euroopan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. toukokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0086 (COD) 8838/17 ADD 7 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 2. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro:

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9051 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission jäsenten sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

9452/16 team/rir/vb 1 DG G 2B

9452/16 team/rir/vb 1 DG G 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. toukokuuta 2016 (OR. en) 9452/16 FISC 85 ECOFIN 502 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 25. toukokuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2015 COM(2015) 465 final 2015/0222 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS kumppanuussopimuksen täytäntöönpanopöytäkirjan mukaisten kalastusmahdollisuuksien jakamisesta FI FI 1. EHDOTUKSEN

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.12.2016 COM(2016) 779 final 2016/0385 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS julkisesti tuettuja vientiluottoja koskevan OECD:n järjestelyn osallistujien työryhmässä esitettävästä markkinaviitearvoihin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en) 15505/16 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö FSTR 86 FC 84 REGIO 108 FIN 878 Pysyvien edustajien

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.6.2013 COM(2013) 427 final 2013/0198 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS neuvoston asetuksen (EY) N:o 2368/2002 muuttamisesta Grönlannin ottamiseksi mukaan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) 12394/2/01 REV 2 ADD 1 DENLEG 46 CODEC 960 Asia: Neuvoston 3. joulukuuta 2001 vahvistama yhteinen

Lisätiedot

Committee / Commission IMCO. Meeting of / Réunion du 30/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Edvard KOŽUŠNÍK

Committee / Commission IMCO. Meeting of / Réunion du 30/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Edvard KOŽUŠNÍK Committee / Commission IMCO Meeting of / Réunion du 30/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES Rapporteur: Edvard KOŽUŠNÍK FI FI Tarkistusluonnos 7000 === IMCO/7000 === Alamomentti 02 01

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.8.2012 COM(2012) 439 final 2012/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tehostetun yhteistyön yleistä kehystä koskevan Euroopan unionin ja Euroopan lennonvarmistusjärjestön välisen

Lisätiedot

17033/1/09 REV 1 eho,krl/ess,ajr/tia 1 DQPG

17033/1/09 REV 1 eho,krl/ess,ajr/tia 1 DQPG EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2009 (04.12) (OR. en) 17033/1/09 REV 1 POLGEN 230 CO EUR-PREP 4 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Neuvosto / Eurooppa-neuvosto Asia:

Lisätiedot

Verkkokaupan tuoteturvallisuus EU-tasolla - komission toimet Maija Laurila

Verkkokaupan tuoteturvallisuus EU-tasolla - komission toimet Maija Laurila Verkkokaupan tuoteturvallisuus EU-tasolla - komission toimet Maija Laurila Time Magazine 1966 "Online Shopping Will Flop" { Miksi komissio miettii verkkokaupan markkinavalvontaa erikseen? 1. Tuoteturvallisuusdirektiivin

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle

Oikeudellisten asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2016/0148(COD) 16.12.2016 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.9.2017 COM(2017) 483 final 2017/0221 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin ja Mauritiuksen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9048 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission pääjohtajien sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

13525/14 tih/sas/vl 1 DG D1C

13525/14 tih/sas/vl 1 DG D1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. lokakuuta 2014 (OR. en) 13525/14 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Ed. asiak. nro: 12707/4/14 REV 4 Asia: Pysyvien edustajien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. elohopeaa koskevan Minamatan yleissopimuksen tekemisestä

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. elohopeaa koskevan Minamatan yleissopimuksen tekemisestä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.2.2016 COM(2016) 42 final 2016/0021 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS elohopeaa koskevan Minamatan yleissopimuksen tekemisestä FI FI PERUSTELUT Yhdistyneiden kansakuntien ympäristöohjelman

Lisätiedot

KOMISSION SUOSITUS. annettu 13.1.2010,

KOMISSION SUOSITUS. annettu 13.1.2010, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.1.2010 K(2010)19 lopullinen KOMISSION SUOSITUS annettu 13.1.2010, jäsenvaltioiden välisestä suojatusta sähköisestä tiedonvaihdosta niiden myöntämien kuljettajakorttien ainutkertaisuuden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. heinäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. heinäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0253 (COD) 10507/15 EF 134 ECON 575 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Asia: Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Seychellien

Lisätiedot

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2.

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 19. lokakuuta 2011 (24.10) (OR. en) 15690/11 JAI 743 JUSTPEN 8 JUSTCIV 272 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

direktiivin kumoaminen)

direktiivin kumoaminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0296 (CNS) 5931/16 SC 16 ECON 75 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Kaakkois-Aasian kalatalousjärjestössä (SEAFO) Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Kaakkois-Aasian kalatalousjärjestössä (SEAFO) Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.3.2014 COM(2014) 137 final 2014/0073 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Kaakkois-Aasian kalatalousjärjestössä (SEAFO) Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.5.2017 COM(2017) 199 final 2017/0088 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

9665/15 vp/sj/jk 1 DGD 1C

9665/15 vp/sj/jk 1 DGD 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. kesäkuuta 2015 (OR. en) 9665/15 ENFOPOL 135 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 5729/2/15 REV 2 Asia: Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0310(COD) kalatalousvaliokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0310(COD) kalatalousvaliokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Kalatalousvaliokunta 2015/0310(COD) 29.2.2016 LAUSUNTOLUONNOS kalatalousvaliokunnalta kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle ehdotuksesta Euroopan

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0009(COD) talous- ja raha-asioiden valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2015/0009(COD) 6.3.2015 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta budjettivaliokunnalle ja talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.9.2016 COM(2016) 621 final 2016/0301 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EU ICAO-sekakomiteassa omaksuttavasta Euroopan unionin kannasta, joka koskee päätöstä ilmaliikenteen hallintaa

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.2.2016 COM(2016) 44 final 2016/0029 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS muiden kuin kahdenvälisten sopimusten, pöytäkirjojen tai muiden järjestelyjen taikka

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Εhdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Εhdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Εhdotus: Bryssel 21.4.2009 KOM(2009) 195 lopullinen 2009/0058 (COD) C7-0042/09 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS vakautusvälineen perustamisesta annetun asetuksen (EY)

Lisätiedot

16111/09 tt,vp/rr,vp/sk 1 DG C 1A

16111/09 tt,vp/rr,vp/sk 1 DG C 1A EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 30. marraskuuta 2009 (01.12) (OR. en) 16111/09 COMPET 482 ILMOITUS Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Neuvosto (kilpailukyky) Ed. asiak. nro: 15353/1/09

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 910 lopullinen 2006/0305 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2004/39/EY

Lisätiedot

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Istuntoasiakirja 29.1.2014 A7-0467/2013/err01 LISÄYS mietintöön ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 2368/2002 muuttamisesta

Lisätiedot

14950/14 elv/vk/jk 1 DG G 2B

14950/14 elv/vk/jk 1 DG G 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0400 (CNS) 14950/14 SC 182 ECON 1002 SELVITYS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.4.2017 COM(2017) 166 final 2017/0077 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta omaksuttavasta kannasta muuttavien luonnonvaraisten eläinten suojelemista koskevan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.5.2017 COM(2017) 215 final 2017/0092 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS seitivarojen säilyttämisestä ja hallinnoinnista keskisellä Beringinmerellä tehdyn yleissopimuksen osapuolten

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. huhtikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. huhtikuuta 2017 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. huhtikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0374 (CNS) 8076/17 LIMITE PUBLIC FISC 76 ECOFIN 272 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0049 (NLE) 6795/17 UD 55 CORDROGUE 31 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 28. helmikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.8.2012 COM(2012) 449 final 2012/0217 (COD)C7-0215/12 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS puun vientiin Venäjän federaatiosta Euroopan unioniin sovellettavien tariffikiintiöiden

Lisätiedot

15774/14 vpy/sj/kkr 1 DG D 2A

15774/14 vpy/sj/kkr 1 DG D 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 204 (.2) (OR. en) 5774/4 EJUSTICE 8 JUSTCIV 30 COPEN 296 JAI 90 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta 30.5.2012 2011/0299(COD) LAUSUNTOLUONNOS kulttuuri- ja koulutusvaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 20.11.2012 COM(2012) 697 final 2012/0328 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS poikkeamisesta tilapäisesti kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän

Lisätiedot