EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. Euratomin ydinmateriaalivalvonta vuonna 2002

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. Euratomin ydinmateriaalivalvonta vuonna 2002"

Transkriptio

1 EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel KOM(2003) 764 lopullinen KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Euratomin ydinmateriaalivalvonta vuonna 2002 Fl Fl

2 KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Euratomin ydinmateriaalivalvonta vuonna JOHDANTO Vuosi 2002 oli ratkaiseva Euratomin ydinmateriaalivalvonnan kannalta. Komissio oli vuonna 2001 asettanut korkean tason asiantuntijaryhmän tutkimaan entisen Euratomin ydinmateriaalivalvontatoimiston tehtävää ja toimintatapoja. Ryhmän loppuraportin perusteella komissio hyväksyi entiselle toimistolle uuden toimintaajatuksen ja esitti, että se yhdistetään kokonaisuudessaan liikenteen ja energian pääosastoon. Tätä tarkoitusta varten perustettiin 26. kesäkuuta 2002 pääosastoon kaksi uutta linjaa: ydinturvallisuudesta ja ydinmateriaalivalvonnasta vastaava linja H ja ydinmateriaalin tarkastuksista vastaava linja I. Uuden toiminta-ajatuksen hyväksyminen tuo mukanaan merkittäviä muutoksia Euratomin ydinmateriaalivalvonnan tarkastuksissa sovellettaviin toimintamalleihin. Näin ollen on luotu rakenteita, jotta uusien toimintamallien käyttöönottoa voitaisiin edistää uusien suunnitelmien ja ohjeiden avulla. Pääosaston sisälle perustettiin sisäisiä työryhmiä, joissa oli mukana linjojen H ja I kokenutta henkilöstöä. Pääosaston ulkopuolelle perustettiin johtavien ydinmateriaalivalvonnan asiantuntijoiden neuvoa-antava työryhmä SAGES. Maaliskuussa 2002 komissio hyväksyi ehdotuksen uudeksi asetukseksi Euratomin ydinmateriaalivalvonnan täytäntöönpanosta, ja se annettiin neuvoston vahvistettavaksi. Uudella asetuksella on tarkoitus saattaa voimassa oleva asetus Nro 3227/76 ajan tasalle siten, että lainsäädännön ja tekniikan kehitys, erityisesti jäsenvaltioiden, yhteisön ja kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) välisten sopimusten lisäpöytäkirja (AP), nykyaikaiset tiedonsiirtotekniikat ja johdonmukainen ydinjätteen valvontapolitiikka otetaan asetuksessa huomioon. Neuvoston käsittely on edennyt kohtuullisen hyvin, ja uuden asetuksen toivotaan tulevan voimaan vuoden 2003 lopussa. Vuoden 2002 loppuun mennessä 11 jäsenvaltiota 15:stä oli ratifioinut yhteisön, jäsenvaltioiden ja IAEA:n ydinmateriaalivalvontasopimusten lisäpöytäkirjat. Samaan aikaaan on järjestetty IAEA:n ja eräiden jäsenvaltioiden välisiä hankkeita, joiden tavoitteena oli selvittää täytäntöönpanoon liittyviä käytännön seikkoja ja kehittää tarpeellisia täytäntöönpanomenettelytapoja. Parhaillaan kehitetään tietokantaa, joka on nimenomaan tarkoitettu lisäpöytäkirjojen seurantaan sitten, kun ne ovat voimassa. Avoimuuden lisäämiseksi pidettiin sidosryhmille seminaari, johon osallistui 110 jäsenvaltioiden ja ydinlaitosten edustajaa ja jolla pyrittiin antamaan osallistujille tietoa uuden asetuksen ja lisäpöytäkirjojen täytäntöönpanosta sekä Euratomin ydinmateriaalivalvonnan uusista tehtävistä. Samoin entistä suuremman avoimuuden hengessä kaikkia Euroopan unionin tärkeimpiä ydinlaitoksia pyydettiin täyttämään kyselylomake, joka koski Euratomin ydinmateriaalivalvontaan liittyviä mielikuvia ja valvonnan laatua. Pääosin myönteisiä vastauksia on pidettävä rohkaisevina. 2

3 Unionin laajentumisen ei odoteta aiheuttavan kovin suuria käytännön vaikeuksia. Unioniin liittymässä olevia maita varten kehitettävien ydinmateriaalin raportointiohjelmistojen ja -laitteistojen kehityshanke oli vuoden 2002 loppuun mennessä edennyt viimeiseen vaiheeseensa. Euratomin ydinmateriaalivalvonnan piiriin kuuluvan plutoniumin kokonaismäärä oli vuoden 2002 lopussa 569 tonnia, 11 tonnia enemmän kuin vuoden 2001 lopussa. Myös Euratomin ydinmateriaalivalvonnan piirissä olevan uraanin kokonaismäärä kasvoi tonniin. Valvottavan materiaalin määrän kasvusta huolimatta tarkastustoimien harkittu järkeistäminen ja priorisointi mahdollistivat sen, että tarkastuspäivät vähenivät viisi prosenttia vuoteen 2001 verrattuna. Asetuksen Nro 3227/76 mukaiset ydinlaitosten toiminnanharjoittajien ydinmateriaalivarastoja ja -vuota koskevat ilmoitukset käsiteltiin ja tarkistettiin. Yhteensä vastaanotettiin yli miljoona kirjanpitotietoa enimmäkseen sähköisessä muodossa. Asianomaiset toiminnanharjoittajat korjasivat tyydyttävästi kaikki havaitut virheet ja epäjohdonmukaisuudet. Euratomin ydinmateriaalivalvonta puolestaan toimitti IAEA:lle kirjanpitoraportit, jotka yhteisö on velvollinen lähettämään IAEA:n kanssa tehtyjen ydinmateriaalivalvontasopimusten perusteella. Kaikki raportit toimitettiin määräajassa ja oikeassa muodossa. Vuoden aikana toimeenpannuissa tarkastustoimissa havaittiin joitakin poikkeavuuksia ja epäjohdonmukaisuuksia. Lisätutkimusten perusteella pääteltiin kuitenkin, että ydinmateriaalia ei ollut käytetty vääriin tarkoituksiin. Myöskään päämajassa suoritetussa tietojen analyysissä ei ilmennyt seikkoja, jotka olisivat osoittaneet ydinmateriaalia käytetyn laittomaan tarkoitukseen. IAEA:n vuotta 2002 koskevassa ydinmateriaalivalvonnan täytäntöönpanoraportissa (Safeguards Implementation Report of the IAEA, SIR) todettiin, ettei ole löytynyt mitään näyttöä IAEA:n ydinmateriaalivalvonnan piiriin kuuluvien ydinmateriaalien käytöstä laittomiin tarkoituksiin tai laitosten tai laitteiden väärinkäytöstä. 2. EURATOMIN YDINMATERIAALIVALVONNAN OIKEUSPERUSTA Euratomin ydinmateriaalivalvonnan tehtävänä on varmistaa, että ydinmateriaalia ei Euroopan unionissa käytetä muuhun kuin aiottuun käyttötarkoitukseensa ja että yhteisölle sen ulkopuolisten maiden tai kansainvälisten järjestöjen kanssa tekemien sopimusten perusteella kuuluvat valvontasitoumukset täytetään. Euratomin ydinmateriaalivalvonnan oikeusperustan muodostavat Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen (yleisesti Euratomin perustamissopimuksen) VII luku ja täytäntöönpanoasetus (Euratom) Nro 3227/76, sellaisena kuin se on muutettuna. 1 Lisätietoja on vuosien toimintakertomuksen luvuissa 2 ja 3 (KOM(2001) 436 lopullinen). 3

4 3. EURATOMIN YDINMATERIAALIVALVONNAN TEHTÄVÄT JA TOIMINTA 3.1. Korkean tason asiantuntijaryhmän raportti ja täytäntöönpanon edistyminen Komissio antoi kesäkuussa 2001 korkean tason asiantuntijaryhmän 2 tehtäväksi valmistella raportti, jossa arvioitaisiin jo lakkautetun Euratomin ydinmateriaalivalvontatoimiston (Euratom Safeguards Office, ESO) toimintaa. Raportti valmistui vuoden 2002 alussa ja toimitettiin helmikuussa 2002 energia- ja liikenneasioista vastaavalle komission jäsenelle, komission varapuheenjohtajalle Loyola de Palaciolle. Korkean tason asiantuntijaryhmän havainnot ja suositukset olivat perustana 26. kesäkuuta 2002 tehdylle komission päätökselle, 3 jolla liikenteen ja energian pääosaston ydinvoimapalvelut organisoitiin uudelleen ja Euratomin ydinmateriaalivalvonnalle hyväksyttiin uusi toiminta-ajatus. Komission 26. kesäkuuta 2002 tehdyssä päätöksessä otettiin huomioon korkean tason asiantuntijaryhmän raportin havainnot, otettiin käyttöön raportissa esitetty toimintaajatus ja hyväksyttiin Euratomin ydinmateriaalivalvonnan neuvoa-antavan tieteellisen työryhmän (Scientific Advisory Group on Euratom Safeguards, SAGES 4 ) perustaminen. Työryhmän tehtävänä olisi antaa komissiolle neuvoja uuden toimintaajatuksen toimeenpanosta, erityisesti yleisten ydinmateriaalivalvonnan toimintamallien uudelleenmäärittelystä. Komission 26. kesäkuuta 2002 tehdyssä päätöksessä oli jo saatettu alkuun korkean tason asiantuntijaryhmän (HLEG) suositusten arviointi ja täytäntöönpano, kun ydinmateriaalivalvontatoimisto (ESO) yhdistettiin uudelleen energian ja liikenteen pääosastoon, uusi toiminta-ajatus hyväksyttiin ja SAGES-työryhmä perustettiin. On selvää, että asiantuntijaryhmän muiden suositusten arviointi ja mahdollinen täytäntöönpano tarvittavassa laajuudessa vie pidemmän ajan. Ydinmateriaalivalvonnan uusien toimintamallien erityyppisille ydinlaitoksille asettamien vaatimusten ja mallien yleispiirteiden yksityiskohtainen analysointi on aloitettu useissa aihetta käsittelevissä sisäisissä työryhmissä. Komission ja ydinlaitosten toiminnanharjoittajien sekä komission ja IAEA:n välisen yhteistyön mekanismien uudelleentarkastelu voidaan aloittaa vasta, kun uuden suunnitelman pääpiirteet on eritelty sisäisessä valmistelussa Organisaatiouudistus ja uusi toiminta-ajatus Organisaatiouudistus Koska ydinvoima-asioita hoidetaan hajanaisesti eri tahoilla, komissio käynnisti vuonna 1999 hankkeen, jonka tarkoituksena on ryhmitellä ja järkeistää sen ydinvoimaan liittyviä toimintoja. Tästä johtuen 26. kesäkuuta 2002 tehdyssä uudelleenorganisaatiota koskevassa päätöksessä energian ja liikenteen pääosastoon Ryhmän jäsenet olivat Christopherson, Eliat ja Pellaud. Ks. komission kokouksen pöytäkirja, PV(2002) 1573 lopullinen. SAGES-ryhmän jäsenet ovat Pellaud, Loos ja Schenkel. 4

5 perustettiin kaksi uutta linjaa, joista toinen hoitaa ydinturvallisuuteen (linja H) 5 ja toinen ydinmateriaalitarkastuksiin (linja I) liittyviä asioita Uusi toiminta-ajatus Uudessa toiminta-ajatuksessa, joka hyväksyttiin samassa 26. kesäkuuta 2002 tehdyssä komission päätöksessä, esitetään komission ydinmateriaalivalvontaan liittyvien toimien perussuuntaviivat. Siinä korostetaan tarvetta siirtää painopistettä pois nykykäytännöstä, joka perustuu melkein yksinomaan riippumattomaan todentamiseen, kohti tilannetta, jossa ydinlaitosten toiminnanharjoittajien mittaus- ja valvontajärjestelmien laatu ja toiminta otetaan huomioon arvioitaessa laitosten edellyttämiä ydinmateriaalivalvontaponnistuksia. Lisäksi toiminta-ajatuksessa kehotetaan määrittelemään uudestaan IAEA-yhteistyön mekanismit, jotta päällekkäisiltä toimilta vältytään ja toiminta tehostuu Uuden asetuksen valmistelu Tilannekatsaus - Keskustelu neuvostossa Kuten edellisvuoden kertomuksessa todettiin, komissio hyväksyi 22. maaliskuuta 2002 ehdotuksen uudesta asetuksesta Euratomin ydinmateriaalivalvonnan täytäntöönpanosta (KOM(2002) 99). Ehdotus toimitettiin samana päivänä neuvoston vahvistettavaksi. Neuvostossa käydyissä monissa keskusteluissa otettiin esiin seuraavia asioita, joihin haettiin kompromissiratkaisuja: Toiminnanharjoittajan komissiolle luovuttamien tietojen tietosuoja ja luottamuksellisuus. Toiminnanharjoittajien asiakirjoihin sisältyvien ydinmateriaalitietojen laajuus. Ydinmateriaalijätettä koskevan raportoinnin laajuus ja yksityiskohtaisuus. Sen siirtymäajan pituus, joka toiminnanharjoittajille myönnetään kirjanpitojärjestelmien sopeuttamiseksi uuden raportointimallin mukaisiksi. Vapautusten myöntäminen sellaisille toimijoille, jotka käyttävät ydinmateriaalia sen loppukäyttömuodossa muuhun tarkoitukseen kuin ydinkäyttöön. Käsittely neuvostossa on edistynyt hyvin, ja onkin syytä uskoa, että uusi asetus vahvistetaan neuvostossa hyvissä ajoin ennen lisäpöytäkirjojen voimaantuloa ja EU:n laajentumista Sidosryhmien seminaari Puheenjohtajavaltio Tanskan pyynnöstä komissio järjesti tiedotusseminaarin, jossa keskityttiin seuraaviin kahteen aiheeseen: 5 Jatkotoimena linjaan H liitettiin 16. helmikuuta 2003 vielä yksikkö, joka hoitaa säteilysuojeluun liittyviä asioita. 5

6 Uuteen Euratom-asetukseen KOM(2002)99 liittyvät tekniset asiat ja asetuksen täytäntöönpanon aikataulu sekä komission valmistelut lisäpöytäkirjojen täytäntöönpanemiseksi. Euratomin ydinmateriaalivalvonnan uudet tehtävät korkean tason asiantuntijaryhmän raportin mukaan ja ydinmateriaalivalvonnan uusien toimintamallien kehitys. Seminaari pidettiin Luxemburgissa 12. ja 13. joulukuuta Siihen osallistui 110 ydinlaitosten ja kansallisten viranomaisten edustajaa EU:n eri jäsenvaltioista. Tärkeä osa seminaaria olivat käytännönläheiset osiot: niissä osallistujilla oli mahdollisuus käyttää komission kehitteillä olevaa ohjelmistoa, jonka avulla tiedot on mahdollista raportoida uuden kirjanpitoasetuksen ja lisäpöytäkirjojen edellyttämällä tavalla. Seminaarin päätöstilaisuudessa todettiin, että komissio tulee antamaan toiminnanharjoittajille mahdollisimman paljon apua helpottaakseen uuden asetuksen käyttöönottoa. Lisäksi mainittiin, että toiminnanharjoittajien näkemykset Euratomin toiminnasta otetaan huomioon harkittaessa ydinmateriaalivalvonnan menetelmien ja toimintamallien uudistamista ydinlaitoksissa. Päätöstilaisuudessa todettiin myös, että edelleen tutkitaan mahdollisuuksia ottaa käyttöön sellaisia laadunvarmistuksen toimintamalleja, joissa yhdistettäisiin toiminnanharjoittajan kirjanpitojärjestelmän tarkastaminen sekä riskianalyysi turhien tarkastusten välttämiseksi. 4. EURATOMIN TODENNUSTEHTÄVÄT 4.1. Ydinmateriaalikirjanpito Euroopan unionin alueella on koko ydinpolttoainekiertoon liittyviä toimintoja, joskaan toiminta ei ole tasaisesti jakautunut kaikkiin jäsenvaltioihin. Ydinmateriaalivalvonnan piiriin kuuluvien laitosten ydinmateriaalivarastot kasvavat jatkuvasti. Esimerkiksi plutoniumvarastot kasvoivat 203 tonnista vuonna 1990 noin 569 tonniin vuoden 2002 lopussa. Plutoniumvarastot ovat sensitiivisyytensä vuoksi ydinmateriaalivalvonnan kannalta erityisen tärkeitä. Samana ajanjaksona uraanivarastojen kokonaismäärä Euroopan unionissa kasvoi tonnista noin tonniin vuoden 2002 lopussa (taulukko 1). Ydinlaitosten toiminnanharjoittajat raportoivat kaikki ydinmateriaalivarastot ja -vuot Euratomin ydinmateriaalivalvontatoimistolle. Viime vuonna kertyi yli miljoona kirjanpitotapahtumaa, joista suurin osa saatiin sähköisessä muodossa. Kaikista tiedoista tarkistettiin niiden sisäinen ja ulkoinen vastaavuus sekä se, noudatetaanko niissä yhteisön ulkopuolisten maiden kanssa tehtyjen Euratom-sopimusten määräyksiä. Kaikki vuonna 2002 paljastuneet kirjausvirheet ja epäjohdonmukaisuudet korjattiin kyseisten toiminnanharjoittajien kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen. Kirjanpitoraportit lähetettiin IAEA:lle Euroopan unionin ja IAEA:n tekemien valvontasopimusten velvoitteiden mukaisesti. Tämän raportin kattaman ajanjakson osalta IAEA oli tyytyväinen raporttien laatuun sekä siihen, että ne lähetettiin määräaikoihin mennessä. 6

7 4.2. Tarkastustoimet ja niiden tulokset Euratomin ydinmateriaalivalvonnan tarkastajien tarkastustoimintaan kului vuonna 2002 yhteensä henkilötyöpäivää; vähennystä oli noin viisi prosenttia vuoteen 2001 verrattuna. Tämä kehitys on pääosin seurausta edellä hahmotellusta tarkastustoiminnan järkeistämisestä ja priorisoinnista. Näin saavutetun säästön ansiosta tarkastusresursseja vapautui uusiin laitoksiin, jotka aloittivat toimintansa raportin kattamana aikana. Tarkastustoimien likimääräinen jakautuminen laitosten päätyyppien mukaan osoittaa, että noin 30 prosenttia tarkastustoimista tehtiin jälleenkäsittelylaitoksissa (ks. kohta 4.2.1) ja niihin liittyvissä varastoissa, 45 prosenttia rikastus- ja polttoaineenvalmistuslaitoksissa (ks. kohdat ) ja loput 25 prosenttia ydinreaktoreissa, tutkimusreaktoreissa (ks. kohta 4.2.5) ja muissa ydinlaitoksissa (ks. kohta 4.2.6). Seuraavassa esitetään tiivistetysti kaikissa valvonnan piiriin kuuluvissa laitostyypeissä toteutettujen tarkastustoimien pääkohteet ja/tai tulokset Jälleenkäsittelylaitokset 6 Sellafieldissä Yhdistyneessä kuningaskunnassa (THORP) ja La Haguessa Ranskassa (UP2 ja UP3) sijaitsevien nykyaikaisten laitosten suoritusteho 7 on korkea, ja niiden prosessit ovat pitkälti automatisoituja ja ympäristöstään erotettuja. Nykyisissä ydinmateriaalivalvonnan toimintamalleissa on varauduttu usein toistuviin tarkastuksiin ja automaattisiin (ilman valvontaa toimiviin) ydinmateriaalin valvontajärjestelmiin, joiden avulla todennetaan ydinmateriaalivuot, joista merkittävä osa on tuoretta plutoniumia. Molempien näiden isojen jälleenkäsittelylaitosten laitosalueella toimii Euratomin paikallinen laboratorio, jossa tehdään todennusmittauksia Yhteisen tutkimuskeskuksen (YTK) alaisen Transuraanien tutkimuslaitoksen (ITU) analyytikoiden johdolla. THORP toimi säännöllisesti lukuun ottamatta suunnitelmien mukaista seisokkia vuoden 2002 maaliskuun puolestavälistä kesäkuun 2002 alkuun. Kesäkuussa 2001 havaittiin toiminnanharjoittajan syöttöpuolen näytteiden tuloksissa ilmeinen poikkeama. Koska ilmiön pääsyyt olivat selvillä ja niihin liittyvistä olosuhteista oltiin tietoisia, toiminnanharjoittaja sai jatkaa tuotantoa huhtikuun 2002 suunnitelmien mukaiseen kemiallisen erotuslaitoksen varastonmääritykseen asti. Toiminnanharjoittajan laajat testit ja tutkimukset, joissa laitosalueella sijaitseva Euratomin laboratorio (Euratom On-Site Laboratory, OSL) olennaisesti avusti, osoittivat, että näennäiseen materiaalitappioon viittavat tiedot olivat virheellisiä ja että niitä oli korjattava. Tarkistetut arvot ovat kansainvälisten standardien mukaisia. 6 7 Jälleenkäsittelylaitoksissa ydinreaktoreista saadut käytetyt polttoaineniput käsitellään kemiallisesti uraanin ja plutoniumin erottamiseksi erittäin radioaktiivisista halkeamistuotteista. Erotetut ydinmateriaalit voidaan palauttaa polttoainekiertoon. Näiden kolmen laitoksen vuotuinen läpivirtausmäärä oli yhteensä yli tonnia polttoainetta, josta yli 20 tonnia oli plutoniumia. 7

8 Toiminnanharjoittaja BNFL:n esittämä vuotuinen varastonmääritys ja materiaalitase hyväksyttiin. Toiminnanharjoittaja ryhtyi asianmukaisiin toimiin tämän ongelman toistumisen estämiseksi. Laitoksen ydinmateriaalin valvontajärjestelmässä ei ole sittemmin ilmennyt vastaavia ongelmia. Magnox-jälleenkäsittelylaitoksessa ja sen yhteydessä toimivissa laitoksissa Sellafieldissä tehdyn tarkastuksen tulokset olivat tyydyttäviä. Vuotuinen varastonmäärityksen todennus osoitti, että kaikkien ydinmateriaalien kirjaamattoman materiaalin (MUF) arvot jäivät kansainvälisesti hyväksyttyjen raja-arvojen alle. Erityisesti polttoaineenkäsittelylaitoksen suojakuoren poistolaitteita koskevat tulokset olivat parantuneet edellisvuosiin verrattuna. Vuoden lopussa otettiin käyttöön erityisydinmateriaalivaraston 9 laajennusosa, ja sen toiminta käynnistettiin. Ensimmäiset plutoniumoksidiastiat sijoitettiin varastoon marraskuussa. Uuden plutoniumin jälleenkäsittelylinjan (R4) käyttöönoton jälkeen la Haguen jälleenkäsittelylaitos UP2/800 oli toiminnassa huhtikuusta 2002 vuoden loppuun. Jälleenkäsittelylaitos UP3 oli toiminnassa vuoden 2002 tammikuusta saman vuoden joulukuuhun. Toiminnanharjoittaja COGEMA antoi japanilaisille harjoittelijoille jälleenkäsittelytekniikoihin liittyvää koulutusta koko vuoden ajan. Järjestettiin vuorotellen sekä lyhyitä murskaus- ja jälleenkäsittelyjaksoja yhteenvetojaksoineen että kaupallisia jälleenkäsittelyjaksoja. Sisään menevän ja ulos tulevan plutoniumin vuot todennettiin rutiiniluonteisesti, ja tulokset vahvistivat COGEMAn antamat ilmoitukset. Kuitenkin todettiin, että samoin kuin edellisinä vuosina, toiminnanharjoittaja toimitti joitakin analyysituloksia koskevat ilmoitukset huomattavasti myöhässä. UP3:n kemiallisen prosessin varastonmääritys paljasti, että kirjaamattoman materiaalin (MUF) määrä oli melko suuri U:n ja U235:n osalta. UP2-800-laitoksessa todettiin yhtä suuri kirjaamattoman materiaalin hävikki, joten ilmiön on saattanut aiheuttaa uranyylinitraatin järjestelmällinen siirtäminen UP2-800:sta UP3:een. COGEMA selvittää mahdollisia syitä edelleen. Kaikki toimet toteutettiin hyvässä yhteistyössä toiminnanharjoittajan kanssa ja Yhteisen tutkimuskeskuksen (YTK) alaisen Transuraanien tutkimuslaitoksen (ITU) laitosaluelaboratorion (LSS) analyytikko-tarkastajien avustuksella. Tarkastustoimintaa on pyritty edelleen järkeistämään keskittymällä strategisesti merkittäviin materiaaleihin, nimittäin plutoniumin sisään menevään ja ulos tulevaan vuohon. Samoin kuin vuonna 2001, uraanituotantoa ei tarkastettu rutiiniluonteisesti eikä vähemmän merkittävää uraania valvottu muilta osin. Dounreayssä Yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitsevan jälleenkäsittelylaitoksen käytöstäpoistamissuunnitelmalla pyritään ajan mittaan poistamaan ydinmateriaali kokonaan useista laitosalueen osista. Suunnitelma edellyttää muun muassa joidenkin vanhojen laitosten käynnistämistä uudelleen sekä uusien rakentamista esimerkiksi jätteenkäsittelyä varten. Ydinmateriaalivalvontaa on harjoitettava niin kauan kuin näissä laitoksissa on halkeamiskelpoista materiaalia. Kuluneen vuoden aikana tarkastajat tekivät rutiiniluonteisesti viikoittaisia tarkastuksia, ja lisäksi tehtiin kaksi varastonmäärityksen todentamistarkastusta (PIV). Kaikilla näillä toimilla pystyttiin vahvistamaan laitosten toiminnanharjoittajien tekemät ilmoitukset. 8

9 Sekaoksidipolttoaineen (MOX) valmistuslaitokset 8 Plutoniumin käyttöönotto aloitettiin huhtikuussa Sellafieldin sekaoksidipolttoaineen valmistuslaitoksessa (SMP) sen jälkeen, kun kansallinen valvontaviranomainen (Nuclear Installations Inspectorate, NII) oli myöntänyt toimiluvan ja pre-plutoniumin varastonmäärityksen todentaminen oli suoritettu tyydyttävästi. Sekaoksidipolttoainepellettien tuotanto on jatkunut siitä lähtien, ja ensimmäiset sekaoksidipolttoaineneulat on valmistettu. Ydinmateriaalivalvontalaitteet on otettu käyttöön lähes täysimääräisesti. Sekaoksidipolttoaineen tuotannon alkaessa käynnistettiin jatkuvat viikoittaiset tarkastukset. Tarkastuksissa todennetaan päivittäin toiminnanharjoittajan paikallisverkon linkin kautta saatavat toiminnalliset tiedot vertaamalla niitä asennetuista ydinmateriaalivalvontalaitteista tuleviin signaaleihin. Nykyisin nämä signaalit kontrolloidaan manuaalisesti, mutta kehitteillä on ohjelmistotyökaluja, joiden avulla toimet voidaan automatisoida. On myös jatkettu neuvotteluja laitosalueen ja Luxemburgin päämajan välisestä tiedonsiirrosta, jolla tarkastustoimintaa voitaisiin entisestään tehostaa. Toiminnanharjoittaja sai luvan käyttää Sellafieldissä sijaitsevaa sekaoksidipolttoaineen käytön esittelylaitosta (MDF) toimintansa tukiyksikkönä ja SMP:n testauslaboratoriona. Materiaalinkäsittelytoimintaa käynnistettiin kesän aikana vähitellen uudelleen. Kaikkien rutiiniluonteisten väliaikaistodennusten, rutiiniluonteisten kuukausittaisten väliaikaisinventaarioiden todennusten ja helmikuussa suoritetun varastonmäärityksen todennuksen tulokset olivat tyydyttäviä. Marcoulessa MELOXin sekaoksidipolttoaineen valmistuslaitoksessa käytettyihin menetelmiin ja tekniikkaan on edelleen oltu erittäin tyytyväisiä. Tarkastajat päättivät tiiviissä yhteistyössä toiminnanharjoittajan kanssa uusien valvontatoimien käyttöönotosta laitoksessa äskettäin rakennetun uuden varaston turvaamiseksi. Laitoksen vuotuinen varastonmäärityksen todennus (PIV) tehtiin heinäkuussa, ja tulokset olivat tyydyttäviä. Ranskassa sijaitsevan COGEMA:n Cadarache-laitoksen vuotuisessa varastonmäärityksen todennuksessa todettiin plutoniumin kirjaamattoman materiaalin (MUF) määrä mahdottomaksi hyväksyä. Toiminnanharjoittaja on selvittänyt kirjaamattoman materiaalin määrän syitä ja tarkistaa parhaillaan laitoksen sisäisiä menettelyjä varastoidun materiaalin kirjanpitoa ja seurantaa koskevia menettelyjä, mittaa uudelleeen MUF-määriin sisältyviä materiaalieriä ja arvioi uudelleen mittausjärjestelmänsä tarkkuutta. Kirjaamaton materiaali jää laitokseen, joten ilmoitettujen määrien tarkistus on mahdollista. 8 Sekaoksidipolttoaineen valmistuslaitoksissa sekoitetaan jälleenkäsittelylaitoksissa tuotettua plutoniumoksidia uraanioksidiin, jotta voidaan valmistaa sekaoksidipolttoaine-elementtejä käytettäviksi myöhemmin ydinvoimalaitoksissa. 9

10 Komissio on saanut asiasta alustavan raportin, ja tarkastajat seuraavat tiiviisti toiminnanharjoittajan edistymistä. Desselissä Belgiassa sijaitseva Belgonucléairen sekaoksidipolttoaineen valmistuslaitos kuuluu Euratomin ja IAEA:n ydinmateriaalivalvonnan piiriin uuden New Partnership Approach (NPA) -sopimuksen mukaisesti. Vuonna 2002 tehdyissä tarkastuksissa on voitu vahvistaa toiminnanharjoittajan ilmoitukset, ja vuoden lopuksi tehtiin onnistunut varastonmäärityksen todennus. Vastaanotetun materiaalin ilman valvontaa toimivaa mittausjärjestelmää on ajanmukaistettu, ja laitoksella sijaitsevista ilman valvontaa toimivista laitteista on rakennettu yhteys tarkastajien toimistoihin. Koska Belgian viranomaiset eivät ole myöntäneet vientilupia plutoniumnäytteiden kuljettamiseksi Yhteisen tutkimuskeskuksen (YTK) alaiseen Transuraanien tutkimuslaitokseen (ITU), Euratomin ydinmateriaalivalvonta ei ole voinut suorittaa ainetta rikkovia analyyseja maaliskuun 2001 jälkeen. FBFC:n sekaoksidipolttoaineen tuotantolaitos Desselissä Belgiassa toimittaa edelleen polttoainetta pääasiassa saksalaisiin ja sveitsiläisiin reaktoreihin. Materiaalin vaihtojen kattamiseksi vuotuinen varastonmäärityksen todennus (PIV) tehtiin samaan aikaan kuin Belgonucléairen varastonmäärityksen todennus. Hanaun alueella Saksassa sijaitsevia laitoksia koskevat ydinmateriaalivalvonnan tavoitteet on saavutettu. Siemensin sekaoksidipolttoaineen valmistuslaitoksen käytöstäpoistoa koskeva ydinmateriaalivalvonnan suunnitelma hyväksyttiin, ja sen menestyksellinen täytäntöönpano jatkuu. BfS:ssä Hanaussa säilytetty ydinmateriaali on siirretty kokonaisuudessaan tarkoitusta varten rakennettuun uuteen varastoon. Näiden liikkeiden todentamiseksi ja sen jälkeen jatkuvan valvonnan säilyttämisesksi järjestetty ydinmateriaalivalvonta toimi tyydyttävästi Rikastuslaitokset 9 Kaikkia unionissa sijaitsevia kolmea URENCOn sentrifugirikastuslaitosta (Almelo Alankomaissa, Gronau Saksassa ja Capenhurst Yhdistyneessä kuningaskunnassa) valvotaan yhdessä IAEA:n kanssa. Capenhurst on niiden laitosten luettelossa, jotka Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset ovat vapaaehtoisesti ilmoittaneet ja jotka IAEA on nimennyt kuuluviksi ydinmateriaalivalvonnan soveltamisalaan. Rikastuskapasiteetin viime vuosina nopeaksi kiihtynyt kasvu jatkui laantumatta koko vuoden Kaikkien kolmen laitoksen yhteenlasketun kapasiteetin on arvioitu nyt olevan yli tonnia vuodessa. Liikesalaisuuksien ja ydinmateriaalin leviämisriskin vuoksi pääsyä sentrifugointialueille on rajoitettu tiukasti. Käyttämällä sekä HPTA-analyysia (High Performance Trace Analysis) ja ympäristöstä otettavien näytteitä (Environmental Sampling, ES) että kiinteitä kaskadiputkimonitoreja, kannettavia NDA-laitteita 9 Nykyaikaiset kevytvesireaktorit tarvitsevat polttoainetta, josta 3 5 prosenttia on halkeamiskelpoista uraanin isotooppia 235. Koska luonnonuraani sisältää vain 0,7 prosenttia tätä nuklidia, halutun pitoisuuden aikaansaamiseksi tarvitaan rikastusprosessia. Euroopan unionissa toimii kaksi yritystä, jotka tarjoavat tätä palvelua siviiliasiakkaille, URENCO ja EURODIF. 10

11 (ainetta rikkomattomiin mittauksiin), turva- ja valvontatoimia (C/S) ja harvoin toteutettavia yllätystarkastuksia (LFUA) pyritään varmistamaan, että korkearikasteista uraania (HEU) ei tuoteta. Vuonna 2002 näytteiden keruusta HPTja ES-analyyseja varten on tullut osa tarkastuksia. Vuodessa tehdään yksi varastonmäärityksen todennus ja 11 epäsäännöllisin väliajoin toteutettavaa rutiinitarkastusta sekä useita rutiiniluonteisia lisätarkastuksia, joilla pyritään todentamaan syöttömateriaali tai tuote. Näiden toimien perusteella on voitu todeta, että kaikkien laitosten toiminnanharjoittajien vuonna 2002 tekemät ilmoitukset ydinmateriaalivuosta ja -varastoista. Pierrelattessa Ranskassa sijaitseva EURODIFin kaasudiffuusiorikastuslaitos tarkastettiin vuonna 2002 viikoittain. Vuosittainen varastonmäärityksen todennus suoritettiin maaliskuun ensimmäisellä viikolla menestyksekkäästi. Vuoden 2002 kesäkuun puoleenväliin saakka kaikki ydinmateriaalivalvonnan piiriin kuuluvaksi ilmoitettu ulos tuleva matalarikasteinen uraani todennettiin viikkotarkastuksissa; sisään tulevaa luonnonuraania ja jäämiä todennettiin satunnaisesti. Kesäkuun puolestavälistä lähtien tarkastustoimia vähennettiin, ja myös rikastetun uraanin todennuksen taso jäi alle 100 prosenttiin. Tämän seurauksena kaikkea EURODIFistä Euroopan unionin ulkopuolelle vietyä rikastettua materiaalia ei todennettu eikä sinetöity. Tarkastustoiminnan perusteella ei vuonna 2002 voitu havaita näyttöä valvonnan piiriin kuuluvan ydinmateriaalin käytöstä muuhun kuin aiottuun tarkoitukseen. Laitoksen "erityisaseman" 10 kuitenkin rajoittaa ydinmateriaalivalvonnan varmuutta, ja tähän asiaan onkin puututtava LEU- ja HEU-polttoaineen valmistuslaitokset, konversiolaitokset 11 NPA-sopimukseen perustuva yhteistyö IAEA:n kanssa Desselissä Belgiassa sijaitsevassa FBFC:n LEU-polttoaineen valmistuslaitoksessa jatkuu. Vuotuinen varastonmäärityksen todennus tehtiin heinäkuussa, ja tulokset olivat tyydyttäviä. Kenttämittauksiin saatiin tukea YTK:n alaiselta ITU-tutkimuslaitokselta. Springfieldsissä Yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitsevassa BNFL:n isossa konversio- ja polttoaineenvalmistuslaitoksessa tehtiin edelleen tarkastuksia viikoittain. Tämä johtuu laitoksen suuresta koosta ja laaja-alaisesta toiminnasta sekä laitoksen tuonti- ja vientitoiminnan jatkuvuudesta ja laajuudesta. Lisäksi kaikki EU:n ulkopuolelle vietävät lähetykset sinetöidään. Euroopan komission hallinnoiman Radiological Health and Safety -palvelun asiantuntijat tutkivat Springfieldsin laitosalueen arvioidakseen niitä säteily- ja saastumisriskejä, joille tarkastajat altistuvat. Toimi oli hyödyllinen sikäli, että näin pystyttiin lisäämään tarkastajien tietoisuutta laitosalueen hyvin monenlaisten EURODIFissä on materiaalia, joka ei kuulu ydinmateriaalivalvonnan piiriin. LEU-polttoaineen valmistuslaitoksissa tuotetaan polttoaine-elementtejä matalarikasteisesta uraanista (LEU) käytettäviksi myöhemmin ydinvoimalaitoksissa. HEU-polttoaineen valmistuslaitoksissa valmistetaan polttoaine-elementtejä korkearikasteista uraania (HEU) käyttäviin tutkimusreaktoreihin. 11

12 olosuhteiden ja materiaalityyppien aiheuttamista suhteellisista riskeistä. Suositeltiin, että tällainen arvio tehtäisiin kaikista tärkeimmistä laitoksista, joissa on tarkastajia. Suunnitteilla oleva, NDA-aseman asentaminen suljettuun oksidipolttoainekompleksin tynnyrisäiliöön ja ko. hankkeen tietojen erittely saatiin päätökseen. Kun toiminnanharjoittaja on tehnyt ehdotuksen hankkeen rahoituksesta, tehdään toteuttamispäätös. Toiminnanharjoittajan kanssa neuvoteltiin nykyisen tarkastusmallin mahdollisista vaihtoehdoista. FBFC:n Romans-sur-Isèressä (Ranskassa) sijaitsevan LEU-polttoaineen valmistuslaitoksen vuotuinen varastonmäärityksen todennus tehtiin elokuussa. Kenttämittauksiin saatiin apua YTK:n alaiselta ITU-tutkimuslaitokselta. Vaikka ydinmateriaalin joutumisesta väärään käyttöön ei ollut näyttöä, useita puutteita havaittiin, ja toiminnanharjoittajaa vaadittiin korjaamaan ne. Puutteet muodostuivat eristä, jotka toiminnanharjoittaja oli ilmoittanut varastossa olevien ainesten luetteloon mutta joita ei löytynyt tarkastajien suorittamassa varastonmäärityksen todennuksessa, sekä eristä, joita toiminnanharjoittaja ei ollut ilmoittanut mutta joita löytyi todennuksen yhteydessä. Heinäkuussa asennettiin ilman valvontaa toimiva mittausasema (UMS), ja sekä toiminnanharjoittaja että Euratomin tarkastajat ovat saaneet koulutusta sen käytössä. UMS-aseman on kehittänyt Ispran YTK, ja sen on määrä mitata valmiin polttoaineen ulos menevää vuota online-periaatteella. CERCAn Romans-sur-Isèressä (Ranskassa) sijaitsevan HEU-polttoaineen valmistuslaitoksen vuosittainen varastonmäärityksen todennus tehtiin marraskuussa, ja tulokset olivat yleisesti ottaen tyydyttäviä. Ensimmäistä kertaa todennus voitiin tehdä tietokoneella luettavassa muodossa saadun varastossa olevien ainesten luettelon perusteella, minkä ansiosta tarkastajat pystyivät tarkistamaan ilmoitetut tiedot tyydyttävästi. Ispran YTK on asentanut laitokseen gammasäteilymittauslaitteen uuden ja parannetun version. Mittauslaitetta käytetään tutkimusreaktoreita varten valmistettujen polttoaine-elementtien ainetta rikkomattomaan testaukseen. Kaikki Juzbadossa, Espanjassa sijaitsevassa ENUSA-laitoksessa, Västeråsissa, Ruotsissa sijaitsevassa Westinghouse Atom AB -laitoksessa ja Saksassa ANF- Lingen-laitoksessa tehdyt todennukset olivat tuloksiltaan tyydyttäviä. Kenttämittauksiin saatiin tukea YTK:n alaiselta ITU-tutkimuslaitokselta. Näitä laitoksia pidetään usein esimerkillisinä niiden materiaalikirjanpidon saavutusten ansiosta. Juzbadossa ja Västeråsissa Euratomin tarkastajat hyödyntävät menestyksekkäästi kehittyneitä työkaluja laitosalueella toteutettavaan todennukseen ja arviointiin. 12

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 02.05.2002 KOM(2002) 214 lopullinen KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Kertomus vuorottelu- ja erityisesti oppisopimuskoulutusta koskevien eurooppalaisten

Lisätiedot

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto Vuoden 2013 työohjelma 1. TIIVISTELMÄ... 4 1.1. Strategiset

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN ELINTEN KÄÄNNÖSKESKUS VUODEN 2002 TOIMINTAKERTOMUS & VUODEN 2003 TYÖOHJELMA

EUROOPAN UNIONIN ELINTEN KÄÄNNÖSKESKUS VUODEN 2002 TOIMINTAKERTOMUS & VUODEN 2003 TYÖOHJELMA EUROOPAN UNIONIN ELINTEN KÄÄNNÖSKESKUS & VUODEN 2003 TYÖOHJELMA FI Runsaasti lisätietoja on saatavissa Internet-sivustoltamme (http://www.cdt.eu.int) Euroopan unionin toimielinten käännöskeskus EUROOPAN

Lisätiedot

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle Innovaatioiden edistäminen patenttien avulla * * * Yhteisön patenttia ja Euroopan patenttijärjestelmää koskevan

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.12.2011 KOM(2011) 895 lopullinen 2011/0439 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien

Lisätiedot

FI 2014. Euroopan pankkivalvonnan kehittyminen Euroopan pankkiviranomainen ja sen muuttuva toimintaympäristö. Erityiskertomus

FI 2014. Euroopan pankkivalvonnan kehittyminen Euroopan pankkiviranomainen ja sen muuttuva toimintaympäristö. Erityiskertomus FI 2014 nro 05 Erityiskertomus Euroopan pankkivalvonnan kehittyminen Euroopan pankkiviranomainen ja sen muuttuva toimintaympäristö EUROOPAN TILINTARKASTUS- TUOMIOISTUIN EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN

Lisätiedot

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN 14.4.2000 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti C 109/1 I (Tiedonantoja) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN ERITYISKERTOMUS nro 5/2000 tuomioistuimen kiinteistömenoista (lisärakennukset Erasmus ja Thomas More

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE, EUROOPAN PARLAMENTILLE, TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE, EUROOPAN PARLAMENTILLE, TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 09.11.1999 KOM(1999)569 lopullinen KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE, EUROOPAN PARLAMENTILLE, TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE YRITYSPOLITIIKAN ALALLA

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011 STUK SÄTEILYTURVAKESKUS

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011 STUK SÄTEILYTURVAKESKUS SÄTEILYTURVAKESKUS Tilinpäätös ja toimintakertomus 2011 1 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011 SÄTEILYTURVAKESKUS PL 14 (Laippatie 4), 00881 Helsinki Puhelin (09) 759 881 (vaihde) etunimi.sukunimi@stuk.fi

Lisätiedot

LEHDISTÖ EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO C/06/287. 13989/06 (Presse 287) (OR. en) Neuvoston 2757. istunto Ympäristö Luxemburg, 23.

LEHDISTÖ EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO C/06/287. 13989/06 (Presse 287) (OR. en) Neuvoston 2757. istunto Ympäristö Luxemburg, 23. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO C/06/287 13989/06 (Presse 287) (OR. en) LEHDISTÖTIEDOTE Neuvoston 2757. istunto Ympäristö Luxemburg, 23. lokakuuta 2006 Puheenjohtaja Jan-Erik Enestam Suomen ympäristöministeri

Lisätiedot

EIOPA-13/108 27. syyskuuta 2013. Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA) Työohjelma 2014

EIOPA-13/108 27. syyskuuta 2013. Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA) Työohjelma 2014 EIOPA-13/108 27. syyskuuta 2013 Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA) Työohjelma 2014 1 Sisällysluettelo 2. Sääntelytehtävät... 4 2.1. Vakuutukset... 4 2.2. Ammatilliset lisäeläkkeet... 5

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2015 COM(2015) 286 final 2015/0125 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Italian ja Kreikan hyväksi toteutettavien kansainvälistä suojelua koskevien väliaikaisten toimenpiteiden

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 26/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen huolto Suomalaisen suunnitelman pääpiirteet

Käytetyn ydinpolttoaineen huolto Suomalaisen suunnitelman pääpiirteet VTT TIEDOTTEITA MEDDELANDEN RESEARCH NOTES 1953 Käytetyn ydinpolttoaineen huolto Suomalaisen suunnitelman pääpiirteet Kari Rasilainen & Seppo Vuori VTT Energia VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS ESPOO

Lisätiedot

LIITE NEUVOSTOLLE ESITETTÄVÄT KYSYMYKSET. Kysymyksen nro 11 esittäjä Per-Arne Arvidsson (H-0091/03)

LIITE NEUVOSTOLLE ESITETTÄVÄT KYSYMYKSET. Kysymyksen nro 11 esittäjä Per-Arne Arvidsson (H-0091/03) LIITE NEUVOSTOLLE ESITETTÄVÄT KYSYMYKSET Aihe: Luottamus YUTP:aa kohtaan Kysymyksen nro 11 esittäjä Per-Arne Arvidsson (H-0091/03) EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

KOMISSION VASTAUKSET EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN ERITYISKERTOMUKSEEN

KOMISSION VASTAUKSET EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN ERITYISKERTOMUKSEEN EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 31.7.2014 COM(2014) 512 final KOMISSION VASTAUKSET EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN ERITYISKERTOMUKSEEN ALUEELLISIA INVESTOINTIKEHYKSIÄ KOSKEVIEN AVUSTUSTEN JA RAHOITUSLAITOSTEN

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 19.12.2012,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 19.12.2012, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.12.2012 C(2012) 8370 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 19.12.2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/61/EU täydentämisestä poikkeuksien,

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. yhtenäisestä viisumin kaavasta annetun asetuksen (EY) N:o 1683/95 muuttamisesta.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. yhtenäisestä viisumin kaavasta annetun asetuksen (EY) N:o 1683/95 muuttamisesta. EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 24.09.2003 KOM(2003)558 lopullinen 2003/0217 (CNS) 2003/0218 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS yhtenäisestä viisumin kaavasta annetun asetuksen (EY) N:o 1683/95 muuttamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle VUOSIKERTOMUS VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄVÄLLE VIRANOMAISELLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle VUOSIKERTOMUS VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄVÄLLE VIRANOMAISELLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 30.7.2008 KOM(2008) 499 lopullinen Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle VUOSIKERTOMUS VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄVÄLLE VIRANOMAISELLE VUONNA 2007 TOIMITETUISTA

Lisätiedot

yhtenäinen euromaksualue

yhtenäinen euromaksualue yhtenäinen euromaksualue lokakuu 2010 seitsemäs seurantaraportti teoriasta käytäntöön FI YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE SEITSEMÄS SEURANTARAPORTTI TEORIASTA KÄYTÄNTÖÖN LOKAKUU 2010 Vuonna 2010 kaikkien :n julkaisujen

Lisätiedot

Kertomus Euroopan keskuspankin hallinnon tehokkuuden tarkastuksesta tilikaudelta 2008:

Kertomus Euroopan keskuspankin hallinnon tehokkuuden tarkastuksesta tilikaudelta 2008: ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF EUROOPA KONTROLLIKODA ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO EUROPEAN COURT OF AUDITORS

Lisätiedot

[FI]-Opinion 03/2004 - Explanatory Note. Related regulation(s): Regulation (EC) No 216/2008

[FI]-Opinion 03/2004 - Explanatory Note. Related regulation(s): Regulation (EC) No 216/2008 Opinion 03/2004 Description: Language: [FI]-Opinion 03/2004 - Explanatory Note Finnish Opinion number: 03/2004 Related regulation(s): Regulation (EC) No 216/2008 Related NPA(s): NPA 02-2004 European Aviation

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Kuudes kertomus rahoituspalveluiden toimintasuunnitelmasta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Kuudes kertomus rahoituspalveluiden toimintasuunnitelmasta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 3.6. KOM() 267 lopullinen KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Kuudes kertomus rahoituspalveluiden toimintasuunnitelmasta KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE

Lisätiedot

PUBLIC 11383/02 Toimielinten välinen asia: 2001/0126 (CNS)

PUBLIC 11383/02 Toimielinten välinen asia: 2001/0126 (CNS) Conseil UE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 7. elokuuta 2002 (OR. en) PUBLIC 11383/02 Toimielinten välinen asia: 2001/0126 (CNS) LIMITE RECH 137 ATO 104 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston päätös

Lisätiedot

LIITE (Kirjalliset vastaukset)

LIITE (Kirjalliset vastaukset) LIITE (Kirjalliset vastaukset) KYSYMYKSET NEUVOSTOLLE (Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajavaltio vastaa yksin näistä vastauksista.) Kysymyksen nro 10 esittäjä Jacky Henin (H-0093/07) Työterveys ja

Lisätiedot

YHTEENKUULUVUUS JA TIETOYHTEISKUNTA

YHTEENKUULUVUUS JA TIETOYHTEISKUNTA KOM (97) 7 Brysselissä YHTEENKUULUVUUS JA TIETOYHTEISKUNTA KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE ALUEIDEN KOMITEALLE SEKÄ TALOUS-JA SOSIAALIKOMITEALLE - JOHDANTO - ASIA - TAUSTA RAKENNERAHASTOJEN

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS. Rakennerahastotuen päättämistä (2000 2006) koskevat suuntaviivat

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS. Rakennerahastotuen päättämistä (2000 2006) koskevat suuntaviivat FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 1.8.2006 KOM(2006) 3424 lopullinen KOMISSION PÄÄTÖS Rakennerahastotuen päättämistä (2000 2006) koskevat suuntaviivat FI FI KOMISSION PÄÄTÖS Rakennerahastotuen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C5-0224/1999 03/11/1999 ***II YHTEINEN KANTA Asia: Neuvoston 22 päivänä lokakuuta 1999 vahvistama yhteinen kanta (EY) N:o../1999 Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

Euroopan lentoturvallisuusvirasto

Euroopan lentoturvallisuusvirasto Lisäys 1 lausuntoon 4/2012 Asiakirjaan () liittyvä sääntelyn vaikutusten arviointi Sivu 1/30 Sisällysluettelo 1 Menettely ja kuuleminen... 3 2 Analyysi ja riskinarviointi... 3 2.1 Nykyinen oikeudellinen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS. I osa. XXXII kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2002

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS. I osa. XXXII kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2002 EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 25.4.2003 SEK(2003) 467 lopullinen KOMISSION KERTOMUS I osa XXXII kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2002 KOMISSION KERTOMUS I osa XXXII kilpailupolitiikkaa koskeva

Lisätiedot