EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. Euratomin ydinmateriaalivalvonta vuonna 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. Euratomin ydinmateriaalivalvonta vuonna 2002"

Transkriptio

1 EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel KOM(2003) 764 lopullinen KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Euratomin ydinmateriaalivalvonta vuonna 2002 Fl Fl

2 KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Euratomin ydinmateriaalivalvonta vuonna JOHDANTO Vuosi 2002 oli ratkaiseva Euratomin ydinmateriaalivalvonnan kannalta. Komissio oli vuonna 2001 asettanut korkean tason asiantuntijaryhmän tutkimaan entisen Euratomin ydinmateriaalivalvontatoimiston tehtävää ja toimintatapoja. Ryhmän loppuraportin perusteella komissio hyväksyi entiselle toimistolle uuden toimintaajatuksen ja esitti, että se yhdistetään kokonaisuudessaan liikenteen ja energian pääosastoon. Tätä tarkoitusta varten perustettiin 26. kesäkuuta 2002 pääosastoon kaksi uutta linjaa: ydinturvallisuudesta ja ydinmateriaalivalvonnasta vastaava linja H ja ydinmateriaalin tarkastuksista vastaava linja I. Uuden toiminta-ajatuksen hyväksyminen tuo mukanaan merkittäviä muutoksia Euratomin ydinmateriaalivalvonnan tarkastuksissa sovellettaviin toimintamalleihin. Näin ollen on luotu rakenteita, jotta uusien toimintamallien käyttöönottoa voitaisiin edistää uusien suunnitelmien ja ohjeiden avulla. Pääosaston sisälle perustettiin sisäisiä työryhmiä, joissa oli mukana linjojen H ja I kokenutta henkilöstöä. Pääosaston ulkopuolelle perustettiin johtavien ydinmateriaalivalvonnan asiantuntijoiden neuvoa-antava työryhmä SAGES. Maaliskuussa 2002 komissio hyväksyi ehdotuksen uudeksi asetukseksi Euratomin ydinmateriaalivalvonnan täytäntöönpanosta, ja se annettiin neuvoston vahvistettavaksi. Uudella asetuksella on tarkoitus saattaa voimassa oleva asetus Nro 3227/76 ajan tasalle siten, että lainsäädännön ja tekniikan kehitys, erityisesti jäsenvaltioiden, yhteisön ja kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) välisten sopimusten lisäpöytäkirja (AP), nykyaikaiset tiedonsiirtotekniikat ja johdonmukainen ydinjätteen valvontapolitiikka otetaan asetuksessa huomioon. Neuvoston käsittely on edennyt kohtuullisen hyvin, ja uuden asetuksen toivotaan tulevan voimaan vuoden 2003 lopussa. Vuoden 2002 loppuun mennessä 11 jäsenvaltiota 15:stä oli ratifioinut yhteisön, jäsenvaltioiden ja IAEA:n ydinmateriaalivalvontasopimusten lisäpöytäkirjat. Samaan aikaaan on järjestetty IAEA:n ja eräiden jäsenvaltioiden välisiä hankkeita, joiden tavoitteena oli selvittää täytäntöönpanoon liittyviä käytännön seikkoja ja kehittää tarpeellisia täytäntöönpanomenettelytapoja. Parhaillaan kehitetään tietokantaa, joka on nimenomaan tarkoitettu lisäpöytäkirjojen seurantaan sitten, kun ne ovat voimassa. Avoimuuden lisäämiseksi pidettiin sidosryhmille seminaari, johon osallistui 110 jäsenvaltioiden ja ydinlaitosten edustajaa ja jolla pyrittiin antamaan osallistujille tietoa uuden asetuksen ja lisäpöytäkirjojen täytäntöönpanosta sekä Euratomin ydinmateriaalivalvonnan uusista tehtävistä. Samoin entistä suuremman avoimuuden hengessä kaikkia Euroopan unionin tärkeimpiä ydinlaitoksia pyydettiin täyttämään kyselylomake, joka koski Euratomin ydinmateriaalivalvontaan liittyviä mielikuvia ja valvonnan laatua. Pääosin myönteisiä vastauksia on pidettävä rohkaisevina. 2

3 Unionin laajentumisen ei odoteta aiheuttavan kovin suuria käytännön vaikeuksia. Unioniin liittymässä olevia maita varten kehitettävien ydinmateriaalin raportointiohjelmistojen ja -laitteistojen kehityshanke oli vuoden 2002 loppuun mennessä edennyt viimeiseen vaiheeseensa. Euratomin ydinmateriaalivalvonnan piiriin kuuluvan plutoniumin kokonaismäärä oli vuoden 2002 lopussa 569 tonnia, 11 tonnia enemmän kuin vuoden 2001 lopussa. Myös Euratomin ydinmateriaalivalvonnan piirissä olevan uraanin kokonaismäärä kasvoi tonniin. Valvottavan materiaalin määrän kasvusta huolimatta tarkastustoimien harkittu järkeistäminen ja priorisointi mahdollistivat sen, että tarkastuspäivät vähenivät viisi prosenttia vuoteen 2001 verrattuna. Asetuksen Nro 3227/76 mukaiset ydinlaitosten toiminnanharjoittajien ydinmateriaalivarastoja ja -vuota koskevat ilmoitukset käsiteltiin ja tarkistettiin. Yhteensä vastaanotettiin yli miljoona kirjanpitotietoa enimmäkseen sähköisessä muodossa. Asianomaiset toiminnanharjoittajat korjasivat tyydyttävästi kaikki havaitut virheet ja epäjohdonmukaisuudet. Euratomin ydinmateriaalivalvonta puolestaan toimitti IAEA:lle kirjanpitoraportit, jotka yhteisö on velvollinen lähettämään IAEA:n kanssa tehtyjen ydinmateriaalivalvontasopimusten perusteella. Kaikki raportit toimitettiin määräajassa ja oikeassa muodossa. Vuoden aikana toimeenpannuissa tarkastustoimissa havaittiin joitakin poikkeavuuksia ja epäjohdonmukaisuuksia. Lisätutkimusten perusteella pääteltiin kuitenkin, että ydinmateriaalia ei ollut käytetty vääriin tarkoituksiin. Myöskään päämajassa suoritetussa tietojen analyysissä ei ilmennyt seikkoja, jotka olisivat osoittaneet ydinmateriaalia käytetyn laittomaan tarkoitukseen. IAEA:n vuotta 2002 koskevassa ydinmateriaalivalvonnan täytäntöönpanoraportissa (Safeguards Implementation Report of the IAEA, SIR) todettiin, ettei ole löytynyt mitään näyttöä IAEA:n ydinmateriaalivalvonnan piiriin kuuluvien ydinmateriaalien käytöstä laittomiin tarkoituksiin tai laitosten tai laitteiden väärinkäytöstä. 2. EURATOMIN YDINMATERIAALIVALVONNAN OIKEUSPERUSTA Euratomin ydinmateriaalivalvonnan tehtävänä on varmistaa, että ydinmateriaalia ei Euroopan unionissa käytetä muuhun kuin aiottuun käyttötarkoitukseensa ja että yhteisölle sen ulkopuolisten maiden tai kansainvälisten järjestöjen kanssa tekemien sopimusten perusteella kuuluvat valvontasitoumukset täytetään. Euratomin ydinmateriaalivalvonnan oikeusperustan muodostavat Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen (yleisesti Euratomin perustamissopimuksen) VII luku ja täytäntöönpanoasetus (Euratom) Nro 3227/76, sellaisena kuin se on muutettuna. 1 Lisätietoja on vuosien toimintakertomuksen luvuissa 2 ja 3 (KOM(2001) 436 lopullinen). 3

4 3. EURATOMIN YDINMATERIAALIVALVONNAN TEHTÄVÄT JA TOIMINTA 3.1. Korkean tason asiantuntijaryhmän raportti ja täytäntöönpanon edistyminen Komissio antoi kesäkuussa 2001 korkean tason asiantuntijaryhmän 2 tehtäväksi valmistella raportti, jossa arvioitaisiin jo lakkautetun Euratomin ydinmateriaalivalvontatoimiston (Euratom Safeguards Office, ESO) toimintaa. Raportti valmistui vuoden 2002 alussa ja toimitettiin helmikuussa 2002 energia- ja liikenneasioista vastaavalle komission jäsenelle, komission varapuheenjohtajalle Loyola de Palaciolle. Korkean tason asiantuntijaryhmän havainnot ja suositukset olivat perustana 26. kesäkuuta 2002 tehdylle komission päätökselle, 3 jolla liikenteen ja energian pääosaston ydinvoimapalvelut organisoitiin uudelleen ja Euratomin ydinmateriaalivalvonnalle hyväksyttiin uusi toiminta-ajatus. Komission 26. kesäkuuta 2002 tehdyssä päätöksessä otettiin huomioon korkean tason asiantuntijaryhmän raportin havainnot, otettiin käyttöön raportissa esitetty toimintaajatus ja hyväksyttiin Euratomin ydinmateriaalivalvonnan neuvoa-antavan tieteellisen työryhmän (Scientific Advisory Group on Euratom Safeguards, SAGES 4 ) perustaminen. Työryhmän tehtävänä olisi antaa komissiolle neuvoja uuden toimintaajatuksen toimeenpanosta, erityisesti yleisten ydinmateriaalivalvonnan toimintamallien uudelleenmäärittelystä. Komission 26. kesäkuuta 2002 tehdyssä päätöksessä oli jo saatettu alkuun korkean tason asiantuntijaryhmän (HLEG) suositusten arviointi ja täytäntöönpano, kun ydinmateriaalivalvontatoimisto (ESO) yhdistettiin uudelleen energian ja liikenteen pääosastoon, uusi toiminta-ajatus hyväksyttiin ja SAGES-työryhmä perustettiin. On selvää, että asiantuntijaryhmän muiden suositusten arviointi ja mahdollinen täytäntöönpano tarvittavassa laajuudessa vie pidemmän ajan. Ydinmateriaalivalvonnan uusien toimintamallien erityyppisille ydinlaitoksille asettamien vaatimusten ja mallien yleispiirteiden yksityiskohtainen analysointi on aloitettu useissa aihetta käsittelevissä sisäisissä työryhmissä. Komission ja ydinlaitosten toiminnanharjoittajien sekä komission ja IAEA:n välisen yhteistyön mekanismien uudelleentarkastelu voidaan aloittaa vasta, kun uuden suunnitelman pääpiirteet on eritelty sisäisessä valmistelussa Organisaatiouudistus ja uusi toiminta-ajatus Organisaatiouudistus Koska ydinvoima-asioita hoidetaan hajanaisesti eri tahoilla, komissio käynnisti vuonna 1999 hankkeen, jonka tarkoituksena on ryhmitellä ja järkeistää sen ydinvoimaan liittyviä toimintoja. Tästä johtuen 26. kesäkuuta 2002 tehdyssä uudelleenorganisaatiota koskevassa päätöksessä energian ja liikenteen pääosastoon Ryhmän jäsenet olivat Christopherson, Eliat ja Pellaud. Ks. komission kokouksen pöytäkirja, PV(2002) 1573 lopullinen. SAGES-ryhmän jäsenet ovat Pellaud, Loos ja Schenkel. 4

5 perustettiin kaksi uutta linjaa, joista toinen hoitaa ydinturvallisuuteen (linja H) 5 ja toinen ydinmateriaalitarkastuksiin (linja I) liittyviä asioita Uusi toiminta-ajatus Uudessa toiminta-ajatuksessa, joka hyväksyttiin samassa 26. kesäkuuta 2002 tehdyssä komission päätöksessä, esitetään komission ydinmateriaalivalvontaan liittyvien toimien perussuuntaviivat. Siinä korostetaan tarvetta siirtää painopistettä pois nykykäytännöstä, joka perustuu melkein yksinomaan riippumattomaan todentamiseen, kohti tilannetta, jossa ydinlaitosten toiminnanharjoittajien mittaus- ja valvontajärjestelmien laatu ja toiminta otetaan huomioon arvioitaessa laitosten edellyttämiä ydinmateriaalivalvontaponnistuksia. Lisäksi toiminta-ajatuksessa kehotetaan määrittelemään uudestaan IAEA-yhteistyön mekanismit, jotta päällekkäisiltä toimilta vältytään ja toiminta tehostuu Uuden asetuksen valmistelu Tilannekatsaus - Keskustelu neuvostossa Kuten edellisvuoden kertomuksessa todettiin, komissio hyväksyi 22. maaliskuuta 2002 ehdotuksen uudesta asetuksesta Euratomin ydinmateriaalivalvonnan täytäntöönpanosta (KOM(2002) 99). Ehdotus toimitettiin samana päivänä neuvoston vahvistettavaksi. Neuvostossa käydyissä monissa keskusteluissa otettiin esiin seuraavia asioita, joihin haettiin kompromissiratkaisuja: Toiminnanharjoittajan komissiolle luovuttamien tietojen tietosuoja ja luottamuksellisuus. Toiminnanharjoittajien asiakirjoihin sisältyvien ydinmateriaalitietojen laajuus. Ydinmateriaalijätettä koskevan raportoinnin laajuus ja yksityiskohtaisuus. Sen siirtymäajan pituus, joka toiminnanharjoittajille myönnetään kirjanpitojärjestelmien sopeuttamiseksi uuden raportointimallin mukaisiksi. Vapautusten myöntäminen sellaisille toimijoille, jotka käyttävät ydinmateriaalia sen loppukäyttömuodossa muuhun tarkoitukseen kuin ydinkäyttöön. Käsittely neuvostossa on edistynyt hyvin, ja onkin syytä uskoa, että uusi asetus vahvistetaan neuvostossa hyvissä ajoin ennen lisäpöytäkirjojen voimaantuloa ja EU:n laajentumista Sidosryhmien seminaari Puheenjohtajavaltio Tanskan pyynnöstä komissio järjesti tiedotusseminaarin, jossa keskityttiin seuraaviin kahteen aiheeseen: 5 Jatkotoimena linjaan H liitettiin 16. helmikuuta 2003 vielä yksikkö, joka hoitaa säteilysuojeluun liittyviä asioita. 5

6 Uuteen Euratom-asetukseen KOM(2002)99 liittyvät tekniset asiat ja asetuksen täytäntöönpanon aikataulu sekä komission valmistelut lisäpöytäkirjojen täytäntöönpanemiseksi. Euratomin ydinmateriaalivalvonnan uudet tehtävät korkean tason asiantuntijaryhmän raportin mukaan ja ydinmateriaalivalvonnan uusien toimintamallien kehitys. Seminaari pidettiin Luxemburgissa 12. ja 13. joulukuuta Siihen osallistui 110 ydinlaitosten ja kansallisten viranomaisten edustajaa EU:n eri jäsenvaltioista. Tärkeä osa seminaaria olivat käytännönläheiset osiot: niissä osallistujilla oli mahdollisuus käyttää komission kehitteillä olevaa ohjelmistoa, jonka avulla tiedot on mahdollista raportoida uuden kirjanpitoasetuksen ja lisäpöytäkirjojen edellyttämällä tavalla. Seminaarin päätöstilaisuudessa todettiin, että komissio tulee antamaan toiminnanharjoittajille mahdollisimman paljon apua helpottaakseen uuden asetuksen käyttöönottoa. Lisäksi mainittiin, että toiminnanharjoittajien näkemykset Euratomin toiminnasta otetaan huomioon harkittaessa ydinmateriaalivalvonnan menetelmien ja toimintamallien uudistamista ydinlaitoksissa. Päätöstilaisuudessa todettiin myös, että edelleen tutkitaan mahdollisuuksia ottaa käyttöön sellaisia laadunvarmistuksen toimintamalleja, joissa yhdistettäisiin toiminnanharjoittajan kirjanpitojärjestelmän tarkastaminen sekä riskianalyysi turhien tarkastusten välttämiseksi. 4. EURATOMIN TODENNUSTEHTÄVÄT 4.1. Ydinmateriaalikirjanpito Euroopan unionin alueella on koko ydinpolttoainekiertoon liittyviä toimintoja, joskaan toiminta ei ole tasaisesti jakautunut kaikkiin jäsenvaltioihin. Ydinmateriaalivalvonnan piiriin kuuluvien laitosten ydinmateriaalivarastot kasvavat jatkuvasti. Esimerkiksi plutoniumvarastot kasvoivat 203 tonnista vuonna 1990 noin 569 tonniin vuoden 2002 lopussa. Plutoniumvarastot ovat sensitiivisyytensä vuoksi ydinmateriaalivalvonnan kannalta erityisen tärkeitä. Samana ajanjaksona uraanivarastojen kokonaismäärä Euroopan unionissa kasvoi tonnista noin tonniin vuoden 2002 lopussa (taulukko 1). Ydinlaitosten toiminnanharjoittajat raportoivat kaikki ydinmateriaalivarastot ja -vuot Euratomin ydinmateriaalivalvontatoimistolle. Viime vuonna kertyi yli miljoona kirjanpitotapahtumaa, joista suurin osa saatiin sähköisessä muodossa. Kaikista tiedoista tarkistettiin niiden sisäinen ja ulkoinen vastaavuus sekä se, noudatetaanko niissä yhteisön ulkopuolisten maiden kanssa tehtyjen Euratom-sopimusten määräyksiä. Kaikki vuonna 2002 paljastuneet kirjausvirheet ja epäjohdonmukaisuudet korjattiin kyseisten toiminnanharjoittajien kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen. Kirjanpitoraportit lähetettiin IAEA:lle Euroopan unionin ja IAEA:n tekemien valvontasopimusten velvoitteiden mukaisesti. Tämän raportin kattaman ajanjakson osalta IAEA oli tyytyväinen raporttien laatuun sekä siihen, että ne lähetettiin määräaikoihin mennessä. 6

7 4.2. Tarkastustoimet ja niiden tulokset Euratomin ydinmateriaalivalvonnan tarkastajien tarkastustoimintaan kului vuonna 2002 yhteensä henkilötyöpäivää; vähennystä oli noin viisi prosenttia vuoteen 2001 verrattuna. Tämä kehitys on pääosin seurausta edellä hahmotellusta tarkastustoiminnan järkeistämisestä ja priorisoinnista. Näin saavutetun säästön ansiosta tarkastusresursseja vapautui uusiin laitoksiin, jotka aloittivat toimintansa raportin kattamana aikana. Tarkastustoimien likimääräinen jakautuminen laitosten päätyyppien mukaan osoittaa, että noin 30 prosenttia tarkastustoimista tehtiin jälleenkäsittelylaitoksissa (ks. kohta 4.2.1) ja niihin liittyvissä varastoissa, 45 prosenttia rikastus- ja polttoaineenvalmistuslaitoksissa (ks. kohdat ) ja loput 25 prosenttia ydinreaktoreissa, tutkimusreaktoreissa (ks. kohta 4.2.5) ja muissa ydinlaitoksissa (ks. kohta 4.2.6). Seuraavassa esitetään tiivistetysti kaikissa valvonnan piiriin kuuluvissa laitostyypeissä toteutettujen tarkastustoimien pääkohteet ja/tai tulokset Jälleenkäsittelylaitokset 6 Sellafieldissä Yhdistyneessä kuningaskunnassa (THORP) ja La Haguessa Ranskassa (UP2 ja UP3) sijaitsevien nykyaikaisten laitosten suoritusteho 7 on korkea, ja niiden prosessit ovat pitkälti automatisoituja ja ympäristöstään erotettuja. Nykyisissä ydinmateriaalivalvonnan toimintamalleissa on varauduttu usein toistuviin tarkastuksiin ja automaattisiin (ilman valvontaa toimiviin) ydinmateriaalin valvontajärjestelmiin, joiden avulla todennetaan ydinmateriaalivuot, joista merkittävä osa on tuoretta plutoniumia. Molempien näiden isojen jälleenkäsittelylaitosten laitosalueella toimii Euratomin paikallinen laboratorio, jossa tehdään todennusmittauksia Yhteisen tutkimuskeskuksen (YTK) alaisen Transuraanien tutkimuslaitoksen (ITU) analyytikoiden johdolla. THORP toimi säännöllisesti lukuun ottamatta suunnitelmien mukaista seisokkia vuoden 2002 maaliskuun puolestavälistä kesäkuun 2002 alkuun. Kesäkuussa 2001 havaittiin toiminnanharjoittajan syöttöpuolen näytteiden tuloksissa ilmeinen poikkeama. Koska ilmiön pääsyyt olivat selvillä ja niihin liittyvistä olosuhteista oltiin tietoisia, toiminnanharjoittaja sai jatkaa tuotantoa huhtikuun 2002 suunnitelmien mukaiseen kemiallisen erotuslaitoksen varastonmääritykseen asti. Toiminnanharjoittajan laajat testit ja tutkimukset, joissa laitosalueella sijaitseva Euratomin laboratorio (Euratom On-Site Laboratory, OSL) olennaisesti avusti, osoittivat, että näennäiseen materiaalitappioon viittavat tiedot olivat virheellisiä ja että niitä oli korjattava. Tarkistetut arvot ovat kansainvälisten standardien mukaisia. 6 7 Jälleenkäsittelylaitoksissa ydinreaktoreista saadut käytetyt polttoaineniput käsitellään kemiallisesti uraanin ja plutoniumin erottamiseksi erittäin radioaktiivisista halkeamistuotteista. Erotetut ydinmateriaalit voidaan palauttaa polttoainekiertoon. Näiden kolmen laitoksen vuotuinen läpivirtausmäärä oli yhteensä yli tonnia polttoainetta, josta yli 20 tonnia oli plutoniumia. 7

8 Toiminnanharjoittaja BNFL:n esittämä vuotuinen varastonmääritys ja materiaalitase hyväksyttiin. Toiminnanharjoittaja ryhtyi asianmukaisiin toimiin tämän ongelman toistumisen estämiseksi. Laitoksen ydinmateriaalin valvontajärjestelmässä ei ole sittemmin ilmennyt vastaavia ongelmia. Magnox-jälleenkäsittelylaitoksessa ja sen yhteydessä toimivissa laitoksissa Sellafieldissä tehdyn tarkastuksen tulokset olivat tyydyttäviä. Vuotuinen varastonmäärityksen todennus osoitti, että kaikkien ydinmateriaalien kirjaamattoman materiaalin (MUF) arvot jäivät kansainvälisesti hyväksyttyjen raja-arvojen alle. Erityisesti polttoaineenkäsittelylaitoksen suojakuoren poistolaitteita koskevat tulokset olivat parantuneet edellisvuosiin verrattuna. Vuoden lopussa otettiin käyttöön erityisydinmateriaalivaraston 9 laajennusosa, ja sen toiminta käynnistettiin. Ensimmäiset plutoniumoksidiastiat sijoitettiin varastoon marraskuussa. Uuden plutoniumin jälleenkäsittelylinjan (R4) käyttöönoton jälkeen la Haguen jälleenkäsittelylaitos UP2/800 oli toiminnassa huhtikuusta 2002 vuoden loppuun. Jälleenkäsittelylaitos UP3 oli toiminnassa vuoden 2002 tammikuusta saman vuoden joulukuuhun. Toiminnanharjoittaja COGEMA antoi japanilaisille harjoittelijoille jälleenkäsittelytekniikoihin liittyvää koulutusta koko vuoden ajan. Järjestettiin vuorotellen sekä lyhyitä murskaus- ja jälleenkäsittelyjaksoja yhteenvetojaksoineen että kaupallisia jälleenkäsittelyjaksoja. Sisään menevän ja ulos tulevan plutoniumin vuot todennettiin rutiiniluonteisesti, ja tulokset vahvistivat COGEMAn antamat ilmoitukset. Kuitenkin todettiin, että samoin kuin edellisinä vuosina, toiminnanharjoittaja toimitti joitakin analyysituloksia koskevat ilmoitukset huomattavasti myöhässä. UP3:n kemiallisen prosessin varastonmääritys paljasti, että kirjaamattoman materiaalin (MUF) määrä oli melko suuri U:n ja U235:n osalta. UP2-800-laitoksessa todettiin yhtä suuri kirjaamattoman materiaalin hävikki, joten ilmiön on saattanut aiheuttaa uranyylinitraatin järjestelmällinen siirtäminen UP2-800:sta UP3:een. COGEMA selvittää mahdollisia syitä edelleen. Kaikki toimet toteutettiin hyvässä yhteistyössä toiminnanharjoittajan kanssa ja Yhteisen tutkimuskeskuksen (YTK) alaisen Transuraanien tutkimuslaitoksen (ITU) laitosaluelaboratorion (LSS) analyytikko-tarkastajien avustuksella. Tarkastustoimintaa on pyritty edelleen järkeistämään keskittymällä strategisesti merkittäviin materiaaleihin, nimittäin plutoniumin sisään menevään ja ulos tulevaan vuohon. Samoin kuin vuonna 2001, uraanituotantoa ei tarkastettu rutiiniluonteisesti eikä vähemmän merkittävää uraania valvottu muilta osin. Dounreayssä Yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitsevan jälleenkäsittelylaitoksen käytöstäpoistamissuunnitelmalla pyritään ajan mittaan poistamaan ydinmateriaali kokonaan useista laitosalueen osista. Suunnitelma edellyttää muun muassa joidenkin vanhojen laitosten käynnistämistä uudelleen sekä uusien rakentamista esimerkiksi jätteenkäsittelyä varten. Ydinmateriaalivalvontaa on harjoitettava niin kauan kuin näissä laitoksissa on halkeamiskelpoista materiaalia. Kuluneen vuoden aikana tarkastajat tekivät rutiiniluonteisesti viikoittaisia tarkastuksia, ja lisäksi tehtiin kaksi varastonmäärityksen todentamistarkastusta (PIV). Kaikilla näillä toimilla pystyttiin vahvistamaan laitosten toiminnanharjoittajien tekemät ilmoitukset. 8

9 Sekaoksidipolttoaineen (MOX) valmistuslaitokset 8 Plutoniumin käyttöönotto aloitettiin huhtikuussa Sellafieldin sekaoksidipolttoaineen valmistuslaitoksessa (SMP) sen jälkeen, kun kansallinen valvontaviranomainen (Nuclear Installations Inspectorate, NII) oli myöntänyt toimiluvan ja pre-plutoniumin varastonmäärityksen todentaminen oli suoritettu tyydyttävästi. Sekaoksidipolttoainepellettien tuotanto on jatkunut siitä lähtien, ja ensimmäiset sekaoksidipolttoaineneulat on valmistettu. Ydinmateriaalivalvontalaitteet on otettu käyttöön lähes täysimääräisesti. Sekaoksidipolttoaineen tuotannon alkaessa käynnistettiin jatkuvat viikoittaiset tarkastukset. Tarkastuksissa todennetaan päivittäin toiminnanharjoittajan paikallisverkon linkin kautta saatavat toiminnalliset tiedot vertaamalla niitä asennetuista ydinmateriaalivalvontalaitteista tuleviin signaaleihin. Nykyisin nämä signaalit kontrolloidaan manuaalisesti, mutta kehitteillä on ohjelmistotyökaluja, joiden avulla toimet voidaan automatisoida. On myös jatkettu neuvotteluja laitosalueen ja Luxemburgin päämajan välisestä tiedonsiirrosta, jolla tarkastustoimintaa voitaisiin entisestään tehostaa. Toiminnanharjoittaja sai luvan käyttää Sellafieldissä sijaitsevaa sekaoksidipolttoaineen käytön esittelylaitosta (MDF) toimintansa tukiyksikkönä ja SMP:n testauslaboratoriona. Materiaalinkäsittelytoimintaa käynnistettiin kesän aikana vähitellen uudelleen. Kaikkien rutiiniluonteisten väliaikaistodennusten, rutiiniluonteisten kuukausittaisten väliaikaisinventaarioiden todennusten ja helmikuussa suoritetun varastonmäärityksen todennuksen tulokset olivat tyydyttäviä. Marcoulessa MELOXin sekaoksidipolttoaineen valmistuslaitoksessa käytettyihin menetelmiin ja tekniikkaan on edelleen oltu erittäin tyytyväisiä. Tarkastajat päättivät tiiviissä yhteistyössä toiminnanharjoittajan kanssa uusien valvontatoimien käyttöönotosta laitoksessa äskettäin rakennetun uuden varaston turvaamiseksi. Laitoksen vuotuinen varastonmäärityksen todennus (PIV) tehtiin heinäkuussa, ja tulokset olivat tyydyttäviä. Ranskassa sijaitsevan COGEMA:n Cadarache-laitoksen vuotuisessa varastonmäärityksen todennuksessa todettiin plutoniumin kirjaamattoman materiaalin (MUF) määrä mahdottomaksi hyväksyä. Toiminnanharjoittaja on selvittänyt kirjaamattoman materiaalin määrän syitä ja tarkistaa parhaillaan laitoksen sisäisiä menettelyjä varastoidun materiaalin kirjanpitoa ja seurantaa koskevia menettelyjä, mittaa uudelleeen MUF-määriin sisältyviä materiaalieriä ja arvioi uudelleen mittausjärjestelmänsä tarkkuutta. Kirjaamaton materiaali jää laitokseen, joten ilmoitettujen määrien tarkistus on mahdollista. 8 Sekaoksidipolttoaineen valmistuslaitoksissa sekoitetaan jälleenkäsittelylaitoksissa tuotettua plutoniumoksidia uraanioksidiin, jotta voidaan valmistaa sekaoksidipolttoaine-elementtejä käytettäviksi myöhemmin ydinvoimalaitoksissa. 9

10 Komissio on saanut asiasta alustavan raportin, ja tarkastajat seuraavat tiiviisti toiminnanharjoittajan edistymistä. Desselissä Belgiassa sijaitseva Belgonucléairen sekaoksidipolttoaineen valmistuslaitos kuuluu Euratomin ja IAEA:n ydinmateriaalivalvonnan piiriin uuden New Partnership Approach (NPA) -sopimuksen mukaisesti. Vuonna 2002 tehdyissä tarkastuksissa on voitu vahvistaa toiminnanharjoittajan ilmoitukset, ja vuoden lopuksi tehtiin onnistunut varastonmäärityksen todennus. Vastaanotetun materiaalin ilman valvontaa toimivaa mittausjärjestelmää on ajanmukaistettu, ja laitoksella sijaitsevista ilman valvontaa toimivista laitteista on rakennettu yhteys tarkastajien toimistoihin. Koska Belgian viranomaiset eivät ole myöntäneet vientilupia plutoniumnäytteiden kuljettamiseksi Yhteisen tutkimuskeskuksen (YTK) alaiseen Transuraanien tutkimuslaitokseen (ITU), Euratomin ydinmateriaalivalvonta ei ole voinut suorittaa ainetta rikkovia analyyseja maaliskuun 2001 jälkeen. FBFC:n sekaoksidipolttoaineen tuotantolaitos Desselissä Belgiassa toimittaa edelleen polttoainetta pääasiassa saksalaisiin ja sveitsiläisiin reaktoreihin. Materiaalin vaihtojen kattamiseksi vuotuinen varastonmäärityksen todennus (PIV) tehtiin samaan aikaan kuin Belgonucléairen varastonmäärityksen todennus. Hanaun alueella Saksassa sijaitsevia laitoksia koskevat ydinmateriaalivalvonnan tavoitteet on saavutettu. Siemensin sekaoksidipolttoaineen valmistuslaitoksen käytöstäpoistoa koskeva ydinmateriaalivalvonnan suunnitelma hyväksyttiin, ja sen menestyksellinen täytäntöönpano jatkuu. BfS:ssä Hanaussa säilytetty ydinmateriaali on siirretty kokonaisuudessaan tarkoitusta varten rakennettuun uuteen varastoon. Näiden liikkeiden todentamiseksi ja sen jälkeen jatkuvan valvonnan säilyttämisesksi järjestetty ydinmateriaalivalvonta toimi tyydyttävästi Rikastuslaitokset 9 Kaikkia unionissa sijaitsevia kolmea URENCOn sentrifugirikastuslaitosta (Almelo Alankomaissa, Gronau Saksassa ja Capenhurst Yhdistyneessä kuningaskunnassa) valvotaan yhdessä IAEA:n kanssa. Capenhurst on niiden laitosten luettelossa, jotka Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset ovat vapaaehtoisesti ilmoittaneet ja jotka IAEA on nimennyt kuuluviksi ydinmateriaalivalvonnan soveltamisalaan. Rikastuskapasiteetin viime vuosina nopeaksi kiihtynyt kasvu jatkui laantumatta koko vuoden Kaikkien kolmen laitoksen yhteenlasketun kapasiteetin on arvioitu nyt olevan yli tonnia vuodessa. Liikesalaisuuksien ja ydinmateriaalin leviämisriskin vuoksi pääsyä sentrifugointialueille on rajoitettu tiukasti. Käyttämällä sekä HPTA-analyysia (High Performance Trace Analysis) ja ympäristöstä otettavien näytteitä (Environmental Sampling, ES) että kiinteitä kaskadiputkimonitoreja, kannettavia NDA-laitteita 9 Nykyaikaiset kevytvesireaktorit tarvitsevat polttoainetta, josta 3 5 prosenttia on halkeamiskelpoista uraanin isotooppia 235. Koska luonnonuraani sisältää vain 0,7 prosenttia tätä nuklidia, halutun pitoisuuden aikaansaamiseksi tarvitaan rikastusprosessia. Euroopan unionissa toimii kaksi yritystä, jotka tarjoavat tätä palvelua siviiliasiakkaille, URENCO ja EURODIF. 10

11 (ainetta rikkomattomiin mittauksiin), turva- ja valvontatoimia (C/S) ja harvoin toteutettavia yllätystarkastuksia (LFUA) pyritään varmistamaan, että korkearikasteista uraania (HEU) ei tuoteta. Vuonna 2002 näytteiden keruusta HPTja ES-analyyseja varten on tullut osa tarkastuksia. Vuodessa tehdään yksi varastonmäärityksen todennus ja 11 epäsäännöllisin väliajoin toteutettavaa rutiinitarkastusta sekä useita rutiiniluonteisia lisätarkastuksia, joilla pyritään todentamaan syöttömateriaali tai tuote. Näiden toimien perusteella on voitu todeta, että kaikkien laitosten toiminnanharjoittajien vuonna 2002 tekemät ilmoitukset ydinmateriaalivuosta ja -varastoista. Pierrelattessa Ranskassa sijaitseva EURODIFin kaasudiffuusiorikastuslaitos tarkastettiin vuonna 2002 viikoittain. Vuosittainen varastonmäärityksen todennus suoritettiin maaliskuun ensimmäisellä viikolla menestyksekkäästi. Vuoden 2002 kesäkuun puoleenväliin saakka kaikki ydinmateriaalivalvonnan piiriin kuuluvaksi ilmoitettu ulos tuleva matalarikasteinen uraani todennettiin viikkotarkastuksissa; sisään tulevaa luonnonuraania ja jäämiä todennettiin satunnaisesti. Kesäkuun puolestavälistä lähtien tarkastustoimia vähennettiin, ja myös rikastetun uraanin todennuksen taso jäi alle 100 prosenttiin. Tämän seurauksena kaikkea EURODIFistä Euroopan unionin ulkopuolelle vietyä rikastettua materiaalia ei todennettu eikä sinetöity. Tarkastustoiminnan perusteella ei vuonna 2002 voitu havaita näyttöä valvonnan piiriin kuuluvan ydinmateriaalin käytöstä muuhun kuin aiottuun tarkoitukseen. Laitoksen "erityisaseman" 10 kuitenkin rajoittaa ydinmateriaalivalvonnan varmuutta, ja tähän asiaan onkin puututtava LEU- ja HEU-polttoaineen valmistuslaitokset, konversiolaitokset 11 NPA-sopimukseen perustuva yhteistyö IAEA:n kanssa Desselissä Belgiassa sijaitsevassa FBFC:n LEU-polttoaineen valmistuslaitoksessa jatkuu. Vuotuinen varastonmäärityksen todennus tehtiin heinäkuussa, ja tulokset olivat tyydyttäviä. Kenttämittauksiin saatiin tukea YTK:n alaiselta ITU-tutkimuslaitokselta. Springfieldsissä Yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitsevassa BNFL:n isossa konversio- ja polttoaineenvalmistuslaitoksessa tehtiin edelleen tarkastuksia viikoittain. Tämä johtuu laitoksen suuresta koosta ja laaja-alaisesta toiminnasta sekä laitoksen tuonti- ja vientitoiminnan jatkuvuudesta ja laajuudesta. Lisäksi kaikki EU:n ulkopuolelle vietävät lähetykset sinetöidään. Euroopan komission hallinnoiman Radiological Health and Safety -palvelun asiantuntijat tutkivat Springfieldsin laitosalueen arvioidakseen niitä säteily- ja saastumisriskejä, joille tarkastajat altistuvat. Toimi oli hyödyllinen sikäli, että näin pystyttiin lisäämään tarkastajien tietoisuutta laitosalueen hyvin monenlaisten EURODIFissä on materiaalia, joka ei kuulu ydinmateriaalivalvonnan piiriin. LEU-polttoaineen valmistuslaitoksissa tuotetaan polttoaine-elementtejä matalarikasteisesta uraanista (LEU) käytettäviksi myöhemmin ydinvoimalaitoksissa. HEU-polttoaineen valmistuslaitoksissa valmistetaan polttoaine-elementtejä korkearikasteista uraania (HEU) käyttäviin tutkimusreaktoreihin. 11

12 olosuhteiden ja materiaalityyppien aiheuttamista suhteellisista riskeistä. Suositeltiin, että tällainen arvio tehtäisiin kaikista tärkeimmistä laitoksista, joissa on tarkastajia. Suunnitteilla oleva, NDA-aseman asentaminen suljettuun oksidipolttoainekompleksin tynnyrisäiliöön ja ko. hankkeen tietojen erittely saatiin päätökseen. Kun toiminnanharjoittaja on tehnyt ehdotuksen hankkeen rahoituksesta, tehdään toteuttamispäätös. Toiminnanharjoittajan kanssa neuvoteltiin nykyisen tarkastusmallin mahdollisista vaihtoehdoista. FBFC:n Romans-sur-Isèressä (Ranskassa) sijaitsevan LEU-polttoaineen valmistuslaitoksen vuotuinen varastonmäärityksen todennus tehtiin elokuussa. Kenttämittauksiin saatiin apua YTK:n alaiselta ITU-tutkimuslaitokselta. Vaikka ydinmateriaalin joutumisesta väärään käyttöön ei ollut näyttöä, useita puutteita havaittiin, ja toiminnanharjoittajaa vaadittiin korjaamaan ne. Puutteet muodostuivat eristä, jotka toiminnanharjoittaja oli ilmoittanut varastossa olevien ainesten luetteloon mutta joita ei löytynyt tarkastajien suorittamassa varastonmäärityksen todennuksessa, sekä eristä, joita toiminnanharjoittaja ei ollut ilmoittanut mutta joita löytyi todennuksen yhteydessä. Heinäkuussa asennettiin ilman valvontaa toimiva mittausasema (UMS), ja sekä toiminnanharjoittaja että Euratomin tarkastajat ovat saaneet koulutusta sen käytössä. UMS-aseman on kehittänyt Ispran YTK, ja sen on määrä mitata valmiin polttoaineen ulos menevää vuota online-periaatteella. CERCAn Romans-sur-Isèressä (Ranskassa) sijaitsevan HEU-polttoaineen valmistuslaitoksen vuosittainen varastonmäärityksen todennus tehtiin marraskuussa, ja tulokset olivat yleisesti ottaen tyydyttäviä. Ensimmäistä kertaa todennus voitiin tehdä tietokoneella luettavassa muodossa saadun varastossa olevien ainesten luettelon perusteella, minkä ansiosta tarkastajat pystyivät tarkistamaan ilmoitetut tiedot tyydyttävästi. Ispran YTK on asentanut laitokseen gammasäteilymittauslaitteen uuden ja parannetun version. Mittauslaitetta käytetään tutkimusreaktoreita varten valmistettujen polttoaine-elementtien ainetta rikkomattomaan testaukseen. Kaikki Juzbadossa, Espanjassa sijaitsevassa ENUSA-laitoksessa, Västeråsissa, Ruotsissa sijaitsevassa Westinghouse Atom AB -laitoksessa ja Saksassa ANF- Lingen-laitoksessa tehdyt todennukset olivat tuloksiltaan tyydyttäviä. Kenttämittauksiin saatiin tukea YTK:n alaiselta ITU-tutkimuslaitokselta. Näitä laitoksia pidetään usein esimerkillisinä niiden materiaalikirjanpidon saavutusten ansiosta. Juzbadossa ja Västeråsissa Euratomin tarkastajat hyödyntävät menestyksekkäästi kehittyneitä työkaluja laitosalueella toteutettavaan todennukseen ja arviointiin. 12

13 Ydin- ja tutkimusreaktorit 12 Alankomaissa sijaitsevalle vuonna 1997 suljetulle Dodewaardin reaktorille tehtiin varastonmäärityksen todennus hyvin tuloksin. Käytetyn polttoaineen kuljetukset jatkuvat vielä vuonna Wylfan (Yhdistynyt kuningaskunta) Magnox-ydinreaktorille tehdyn vuosittaisen varastonmäärityksen todennuksen yhteydessä ilmeni, että yksi säteilytetty polttoaineelementti puuttui. Teknisen tutkintaryhmän raportissa tultiin siihen tulokseen, että elementti on todennäköisesti lähetetty epähuomiossa Sellafieldiin. Raportissa esitettiin lisäksi useita suosituksia, joiden tavoitteena on estää tällaisten tapausten toistuminen. Toiminnanharjoittajalle tähdennettiin kuitenkin, että päätelmää ei voida lopullisesti vahvistaa, ennen kuin Sellafield kykenee vahvistamaan vastaanottaneensa puuttuvan elementin. Bradwellin (Yhdistynyt kuningaskunta) toiminnanharjoittaja tiedotti huhtikuussa Euratomille polttoaine-elementtejä koskevassa kirjanpidossa ilmenneestä poikkeavuudesta, joka liittyi Sellafieldiin kuljetettuihin elementteihin. Joulukuussa sama voimala raportoi toisesta samanlaisesta tapauksesta, joka koski löydettyä säteilyttämätöntä elementtiä. Täysimittaisen tutkinnan jälkeen Euratom on vakuuttunut siitä, että tarvittaviin korjaaviin toimiin on ryhdytty. Myös Yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitsevan Sizewellin laitoksen kirjanpitomenettelyssä todettiin puutteita. Euratomin kehotuksesta toiminnanharjoittaja on ryhtynyt toimiin estääkseen ilmiön toistumisen. Suomessa ja Ruotsissa sijaitsevien ydinreaktorien rutiinitarkastuksissa ei ilmennyt merkittäviä ydinmateriaalin valvontaan liittyviä puutteita. Euratomin ydinmateriaalivalvonta pyrkii välttämään reaktorisydämen tarkastuksia, koska ne edellyttävät runsaasti tarkastusresursseja. Aina niitä ei kuitenkaan voitu välttää, ja tässä yhteydessä ilmeni tavanomaisia suunnitteluongelmia, jotka johtuivat lyhyellä varoitusajalla tehdyistä aikataulumuutoksista. IAEA:n Suomessa sijaitseviin reaktoreihin liittyvässä vastuualueessa tapahtuneet muutokset vaikuttivat IAEA:n toimintamalliin ja aiheuttivat toiminnanharjoittajan kannalta huomattavaa epäselvyyttä. Euratomin ydinmateriaalivalvonta aikoo ehdottaa, että näistä tapauksista laaditaan laitoskohtaiset NPA-asiakirjat. Vaikka Ruotsissa sijaitsevassa Barsebäck 1 -reaktorissa ei ole ydinmateriaalia, toiminnanharjoittaja haluaa säilyttää sen tilana "käytössä oleva" ja käyttää sitä rakenteeltaan samanlaisen Barsebäck 2 -reaktorin uusien käsittelymenetelmien 12 Suurin osa Euroopan unionin alueella toiminnassa olevista ydinreaktoreista on kevytvesireaktoreita (LWR) eli reaktoreita, joissa hidasteena ja jäähdytteenä käytetään tavallista vettä. Näiden lisäksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa toimii MAGNOX-reaktoreita ja kehittyneitä kaasujäähdytteisiä reaktoreita (AGR), joissa hidasteena on grafiitti ja jäähdytteenä hiilidioksidikaasu. Matalarikasteista uraania käyttävät kevytvesireaktorit voivat toimia yhtäjaksoisesti pitkiä jaksoja (12 18 kuukautta). Näitä jaksoja, jolloin reaktorisydämessä olevaan polttoaineeseen ei pääse käsiksi seuraavat 2 4 viikon huoltoseisokit. Tällöin noin yksi kolmasosa (käytetystä) reaktorisydämen polttoaineesta vaihdetaan polttoaineenvalmistuslaitoksesta tulevaan tuoreeseen polttoaineeseen. Kevytvesireaktorit tarkastetaan tämän huoltoseisokin aikana, jolloin kaikki polttoaine voidaan todentaa. 13

14 kokeiluun. Tästä syystä valvontajärjestelmä on jätetty paikoilleen, ja se on edelleen toiminnassa. Ranskalaiset reaktorit tarkastettiin säännöllisesti aina, kun reaktorialueen jossakin yksikössä oli seisokki uudelleenlatauksen vuoksi. Tarkastukset eivät antaneet aihetta huomautuksiin. Joidenkin Espanjan reaktoreiden työskentely-ympäristö aiheutti kiinteiden valvontajärjestelmien osalta teknisiä luotettavuusongelmia, joten uudelleenlatauksen aikana oli asennettava lisäksi väliaikaisia valvontajärjestelmiä. Vandellosissa oli sovellettava intrusiivisia toimia (ionihaarukkaa), kun Euratomin ydinmateriaalivalvonnan ja toiminnanharjoittajan välinen viestintäkatkos aiheutti reaktorisydämen materiaalia koskevan tiedonsaannin katkeamisen. Käytetyn polttoaineen kuljetussäiliöiden (CASTOR-säiliöiden) lastausta jatkettiin useissa ydinvoimaloissa Saksassa ja Belgiassa, ja tällainen toiminta käynnistettiin Espanjan Trillossa. Koska nämä säiliöt on määrä varastoida pitkäksi aikaa reaktorialueille, Euratom mittasi niiden sisällön ennen lastausta ja saattoi ne sitten useiden turva- ja valvontajärjestelmien piiriin.lastaus-, kuivatus- ja sulkemisprosessissa ilmenneiden toistuvien teknisten ongelmien vuoksi CASTORsäiliöihin liittyvät tarkastukset edellyttivät runsaasti resursseja ja niitä oli hankala suunnitella. Lisäksi vaikuttaa siltä, että joidenkin Saksan liittotasavallan osavaltioiden viranomaisten lupapolitiikka ei edistä tarkastusten suunnittelua. Tilanteen odotetaan vähitellen paranevan, kun kaikkiin asianomaisiin reaktoreihin asennetaan ilman valvontaa toimivat mittausasemat. Toinen huomattavia inhimillisiä resursseja edellyttävä tarkastustyyppi on ydinaseettomien valtioiden sekaoksidipolttoainetta käyttävien reaktorien tarkastus. Erityisen reaktorisydänkamerajärjestelmän asentaminen Saksan Gundremmingenissä sijaitseviin reaktoreihin auttoi helpottamaan kuormitusta tällä laitosalueella. Tutkimusreaktoreiden tarkastukset eivät tässä vuosittaisessa tiivistelmässä yleisesti ottaen anna aihetta ydinmateriaalivalvontaa koskeviin huomautuksiin. Koska monet jäsenvaltioista pyrkivät luopumaan ydinvoimasta, reaktorien määrä on vähenemässä. Ainoa uusi tämän alan hanke on Saksan FR2-reaktori. Alankomaissa Pettenissä sijaitsevan suurvuoreaktorin odottamattoman ja väliaikaisen sulkemisen jälkeen toiminnanharjoittaja sai luvan käynnistää reaktorin uudestaan maaliskuussa. Turvallisuuteen liittyviä menettelytapoja ja turvallisuusjohtamista koskevat tarkastukset osoittivat, että reaktorin turvallinen toiminta ei ollut uhattuna. Ei ollut syytä ryhtyä laatimaan ennakkosuunnitelmia tuoreen ydinpolttoaineen kasvaneiden varastojen valvomiseksi Muut laitokset Ranskan La Haguessa sijaitsevat kevytvesireaktorin säteilytetyn polttoaineen varastointialtaat tarkastetaan yhdessä IAEA:n kanssa. Tällä alueella tehdyissä todennuksissa ei ilmennyt poikkeavuuksia. Vuoden 2001 loppupuolella katkennut tiedonkulku saatiin kuntoon vuoden 2002 alussa, ei kuitenkaan määräaikojen puitteissa. 14

15 IAEA aikoo tulevaisuudessa vähentää toimintaansa Ranskassa (joka on ydinasevaltio), ja se onkin näiden kevytvesireaktoripolttoaineen varastointialtaiden osalta harkitsemassa ydinmateriaalivalvontamenettelynsä tarkistamista. Konkreettisia ehdotuksia ei kuitenkaan ole vielä tehty. Vuonna 2002 Euroopan unionissa aloitti toimintansa kaksi uutta välivarastointilaitosta. Siirtymistä säteilytetyn polttoaineen varastointiin reaktorin lähelle suositaan etenkin Saksassa, mutta myös joissakin muissa maissa. Näin ollen ydinmateriaalivalvontatoimet välivarastointilaitoksissa lisääntyvät vuonna 2003, ja parhaillaan neuvotellaankin tällaisiin laitoksiin sovellettavista uusista ydinmateriaalivalvonnan toimintamalleista. Ranskan Cadarachessa toiminnanharjoittaja (CEA) aikoo rakentaa vanhan varaston tilalle uuden. Tämä merkitsee merkittävien ydinmateriaalimäärien uudelleenkäsittelyä. Euratom on ilmaissut toiveensa osallistua suunnitteluvaiheeseen, jotta voidaan kehittää ja asentaa asianmukaiset välineet sekä minimoida työvoiman tarve ja henkilöstön säteilyannokset. Euratom on pyytänyt toiminnanharjoittajaa mahdollisimman pitkälti erottelemaan siviili- ja puolustusmateriaalivuot. Monet Saksan Karlsruhen tutkimuskeskuksessa sijaitsevista laitoksista ovat kuluneen vuosikymmenen aikana lopettaneet ydinteknisen toiminnansa. Vuoden 2002 viimeisellä neljänneksellä Euratom teki tarkastuksia, joilla pyrittiin todentamaan 17 materiaalitasealueen tekniset perustiedot ja nykytila (suljettu tai käytöstä poistettu laitos). Tarkastukset tehtiin tiiviissä yhteistyössä IAEA:n kanssa, jotta pystyttiin toteamaan, että ydinmateriaali oli kuljetettu poist ja että rakenteet ja välineet oli purettu ja/tai poistettu. Saadut tulokset olivat tyydyttäviä ja vahvistivat sen, että useimpia näistä laitoksista ei tarvitse enää tarkastaa. Creys-Malvillessa, Ranskassa, jatkui koko vuoden 2002 säteilytettyjen polttoainenippujen purku Superphenix-nopeavuoreaktorin reaktorisydämestä käytetyn polttoaineen altaaseen. Nämä toimet odotetaan saatavan päätökseen kesäkuussa 2003, jolloin reaktorisydämen pitäisi olla tyhjä. Tuoreet polttoaineniput varastoidaan yhä paikan päällä olevan kuivavarastoon, johon tehdään säännöllisiä ydinmateriaalin valvontatarkastuksia. Ydinmateriaalin valvonta on toteutettu, ja seuranta on ollut asianmukaista. Italiassa Isprassa sijaitsevassa Yhteisessä tutkimuskeskuksessa käytettiin joulukuun 2002 vuosittaisessa varastonmäärityksessä uutta ohjelmistopakettia (IP3) ositukseen, mitattavien erien valintaan ja muuhun tarkastuksiin liittyvään todennustyöhön. Lopullisten tulosten perusteella voidaan todeta, että työkalu otettiin tämän varastonmäärityksen todennuksen aikana käyttöön menestyksellisesti. IAEA osallistui tähän hankkeeseen. Saksan Lingen-Emslandin välivarastointilaitoksessa siirrettiin joulukuussa 2002 ensimmäinen säteilytettyä polttoainetta sisältävä Castor-säiliö Emslandin reaktorista laitosalueen välivarastoon. Toimi noudattaa Saksan politiikkaa, jossa säteilytetty polttoaine pyritään varastoimaan laitosalueiden omiin varastoihin. Saksan Ahausissa ja Gorlebenissä sijaitseviin GNS:n välivarastointilaitoksiin ei lähivuosina odoteta Saksan reaktoreista säteilytettyä polttoainetta. 15

16 Vuonna 2002 kuusi käytettyjä polttoainenippuja sisältävää säiliötä siirrettiin BR3- tutkimusreaktorista uuteen SCK-Belgoprocess-välivarastoon Desseliin Belgiaan. Materiaalitasealue MBA-BR3 on tyhjennetty kokonaan. Saksassa Greifswaldin välivarastossa CASTOR-säiliöiden lastaus jatkui koko vuoden tavallista hitaammalla aikataululla, mikä johtui monista teknisistä ongelmista. Ongelmien syynä olivat lähinnä säiliön primäärikannen sinetöintijärjestelmään liittyvät hankaluudet. Lohkossa 2 lastattiin yhteensä kuusi CASTOR-säiliötä, jotka siirrettiin välivarastoon. Lohkon 1 jäljelle jäänyt materiaali todennettiin ionihaarukalla ja lastattiin KRB-sekaoksidisäiliöön ennen välivarastoon siirtämistä. Greifswaldin märkävaraston ydinmateriaalivalvontaan liittyvät nykyiset järjestelyt aiheuttavat edelleen huolta. Tämä johtuu teidokulun melkein lakkaamattomista katkoksista, jotka ovat seurausta osittain täytettyjen säiliöiden siirtämisestä sillä nykyinen toimintamalli aiheuttaa tiedonkulun jatkuvuuteen katkoksia melkin lakkaamatta, kun säiliöitä siirretään osittain. IAEA on ehdottanut vyöhykeperusteista toimintamallia, mutta ehdotusta ei ole vielä toteutettu. Suljetussa Rheinsbergin reaktorissa Saksassa tehtiin vuoden aikana vain yksi tarkastus, jonka tarkoituksena oli saada perusnäytteitä kuumakammioista. Laitoksella ei ole varastoja Ydinmateriaalivalvonnan yleinen arviointi Raportointikaudella 2002 ydinmateriaalivalvonnan yleinen arviointi keskittyi pääosin kirjaamattoman materiaalin (MUF) arviointiin, lähettäjän ja vastaanottajan välisiin eroihin, kumulatiiviseen MUF:ään, joka on materiaalitasealueen (MBA) kirjaamattoman materiaalin (MUF) ajallinen, algebrallinen summa. ja. 13 MUF voidaan kuvat todellisen varaston ja kirjanpidollisen varaston erotuksena. Arviointi suoritettiin vain niiden irtotavaraa käsittelevien laitosten (jälleenkäsittelylaitosten, polttoaineen valmistuslaitosten ja kaasun sentrifugirikastuslaitosten) osalta, joissa voi mittausten epävarmuustekijöiden ja ydinmateriaalin käsittelyn luonteen vuoksi odottaa olevan kirjaamatonta materiaalia. Koko arviointi suoritettiin Euratomin ydinmateriaalivalvonnan kirjanpitotietokannassa olevien tietojen perusteella. Näin ollen Ranskan irtotavaraa käsittelevät materiaalitasealueet (MBA:t) jäivät arvioinnin ulkopuolelle, koska niistä ei ole käytettävissä ilmoituksia. Arviointiin ei myöskään otettu mukaan pieniä irtotavaraa käsitteleviä materiaalitasealueita, joiden varastot tai materiaalin suorituskykyvuo olivat alle kaksi merkitsevää suuretta, 14 eikä niitä irtotavaraa käsitteleviä materiaalitasealueita, jotka poistettiin käytöstä raportointikaudella Lähettäjän ja vastaanottajan välinen ero tarkoittaa lähettävän materiaalitasealueen ilmoittaman määrän ja vastaanottavalla materiaalitasealueella mitatun ydinmateriaalin määrän välistä eroa. Merkitseviä suureita käytetään ilmaisemaan ydinmateriaalivalvontatarkastusten tavoitteiden suureita. Merkitseviä yksiköitä ovat esim. 8 kg plutoniumia, 25 kg korkearikasteista uraania ja 75 kg matalarikasteista uraania. 16

17 Arvioinnin perusteella ei ole näyttöä siitä, että EU:n irtotavaraa käsittelevillä materiaalitasealueilla olisi käytetty lähtöainetta ja erityistä halkeamiskelpoista ainetta muuhun kuin aiottuihin tarkoituksiin, jotka toiminnanharjoittajat ovat ilmoittaneet kirjaamattomana materiaalina tai lähettäjän ja vastaanottajan välisinä eroina. Kaikkien EU:ssa sijaitsevien irtotavaraa käsittelevien materiaalitasealueiden mittausjärjestelmät ovat viimeisimpien kansainvälisten standardien mukaisia. Esiin tuli kuitenkin yhä seikkoja, joiden mukaan joidenkin irtotavaraa käsittelevien materiaalitasealueiden kumulatiivisessa MUF:ssä on poikkeamia. Nämä poikkeamat on tutkittava ja ryhdyttävä korjaaviin toimienpiteisiin. 5. NPA-SOPIMUKSEN MUKAISET YDINMATERIAALIVALVONTATOIMET 5.1. IAEA:n ydinmateriaalivalvonnan täytäntöönpanoraportti Euratomin ydinmateriaalivalvontatoimisto (ESO) sai käyttöönsä IAEA:n ydinmateriaalivalvonnan täytäntöönpanoraportin (SIR) toukokuussa IAEA:n päämajassa järjestettiin kesäkuun alkupuolella kokous, jossa tarkasteltiin raportin havaintoja ja keskusteltiin EU:n ydinlaitoksiin liittyvistä yksityiskohdista. Kaiken kaikkiaan vuotta 2001 koskevassa IAEA:n raportissa todettiin, ettei esiin ollut tullut mitään seikkoja, jotka osoittaisivat ydinmateriaalivalvonnan piiriin Euroopan unionissa asetettua ydinmateriaalia käytetyn muuhun kuin aiottuun tarkoitukseensa tai että laitteita tai välineitä käytetyn väärin. Vuotta 2001 koskevassa SIR-raportissa myönnettiin, että yhteistyö Euratomin ydinmateriaalivalvontatoimiston (ESO) kanssa ja jäsenvaltioiden tukiohjelmat mahdollistivat merkittävät edistysaskeleet ydinmateriaalivalvonnan tekniikan ja todennusmenetelmien alalla. EU:n eri laitoksissa kokeiltiin valvontajärjestelmiä, lyhyellä varoitusajalla suoritettavia satunnaisia tarkastuksia ja kaukovalvontaa. Osana New Partnership Approach -sopimusta ja resurssien säästämiseksi IAEA sekä ESO jakoivat edelleen keskenään myös IAEA:n valvomiin laitoksiin asennettujen välineiden osto-, käyttö- ja ylläpitokustannuksia. Samoin kuin vuoden 2000 SIR-raportissa IAEA painotti ydinmateriaalin valtiollisten ja alueellisten kirjanpito- ja valvontajärjestelmien ylläpitäjien kanssa tehtävän tiiviin yhteistyön merkitystä; yhteistyön avulla voidaan tehostaa todennustoimintaa ja lisätä kustannustehokkuutta. Tähän liittyen on perustettu IAEA:n ja Euratomin yhteinen työryhmä valmistelemaan lisäpöytäkirjojen täytäntöönpanoa EU:ssa. Vuonna 2001 pidettiin ensimmäistä kertaa New Partnership Approach -sopimusta koskeva uusi seminaari, jota IAEA ja Euratom ovat yhdessä kehittäneet. Moniin rutiiniluonteisiin koulutustilaisuuksiin osallistui ydinmateriaalivalvontatoimiston tarkastajia, ja toisaalta IAEA:n tarkastajat osallistuivat ESOn järjestämille kursseille, joten molempien järjestöjen välistä koulutusyhteistyötä pidettiin yllä. IAEA ilmoitti myös integroidussa ydinmateriaalivalvontajärjestelmässä tapahtuneen merkittävää edistymistä suunnittelukehyksen valmistuttua. Kehykseen sisältyvät integroidun ydinmateriaalivalvontajärjestelmän suunnittelua, toteutusta ja arviointia koskevat ydinmateriaalivalvonnan käsitteet, toimintamallit, suuntaviivat ja arviointiperusteet. 17

18 Yleisten päätelmien lisäksi vuotta 2001 koskevassa SIR-raportissa esitettiin suosituksia joillakin erityisalueilla toteutettavista parannuksista. Suositukset voi tiivistää seuraavasti: Jos mahdollista, osittain täytettyjä tai tyhjiä kuljetussäiliöitä ei pitäisi siirtää kevytvesireaktorien sydämen ollessa avattuna. Muina aikoina Euratomin ydinmateriaalivalvontatoimiston olisi vaadittava etukäteisilmoitus tyhjien tai osittain täytettyjen säiliöiden siirtämisestä, ja nämä tiedot olisi toimitettava IAEA:lle hyvissä ajoin tarkastustoimien helpottamiseksi. IAEA:n mekaaninen järjestelmä aiheuttaa ongelmia, kun ydinmateriaalia säilytetään suljetuissa kuljetussäiliöissä pitkiä aikoja tai kun reaktoreissa on ydinmateriaalia sauvoina suljetuissa säiliöissä, jolloin materiaaliin ei pääse helposti käsiksi. Euroopan unionissa tällaisia ongelmia on ilmennyt, koska siirtoja on rajoitettu lupaongelmien vuoksi ja suu- ja sorkkataudin puhkeamisen aiheuttaman kuljetuskiellon vuoksi. IAEA aikoo lisäksi tutkia mahdollisuutta joko laajentaa valvottavaa aluetta tai sinetöidä tällaiset säiliöt ennen niiden poistoa. Plutoniumintuotantoon suurissa tutkimusreaktoreissa liittyvä yleisongelma saadaan ratkaistuksi, kun tällaisiin laitoksiin asennetaan tehomonitorit, edellyttäen, että välineistön vaurioitumistestin tulokset ovat tyydyttäviä. Korjaaviin toimiin on ryhdyttävä heti, kun turva- ja valvontajärjestelmässä havaitaan vika tai välittömästi vian havaitsemisen jälkeen. IAEA:n mielestä on tärkeää asentaa sinetteihin suojakuoret ja varmistaa avoimen reaktorisydämen seurantajärjestelmiä. IAEA:n pitäisi ottaa täysimääräisesti vastatakseen kulut, joita aiheutuu tästä Euratomin ydinmateriaalivalvonnan kannalta tarpeettomasta laitteistosta. Kun NPA-sopimuksen täytäntöönpanossa päästään tulevaisuudessa eteenpäin, tämän odotetaan osaltaan edistävän kustannusten tasaisempaa jakautumista näiden kahden tarkastuselimen välillä ja parempaa yhdenmukaisuutta SIR:n ja ESO:n ydinmateriaalivalvonnan johtopäätösten välillä Lisäpöytäkirjat ja integroitu ydinmateriaalivalvontajärjestelmä Lisäpöytäkirjojen tavoitteena on parantaa IAEA:n valmiuksia havaita ilmoittamaton ydinmateriaali, ja toiminta, joka on vastoin ydinsulkusopimuksen (NPT) määräyksiä. 15 Euratomilla on avainasema lisäpöytäkirjan täytäntöönpanossa Euroopan unionissa. Koska Euroopan ydinpolttoainekiertoon liittyy useita nimenomaan Euroopalle ominaisia piirteitä, jotka johtuvat ydinvoiman käytön vähenemisestä vuosien mittaan, Euratom on kehittänyt tärkeimpiä aloja varten yleisen toimintamallin: 15 Lisäpöytäkirjojen kattamia aloja ja yhteisön vastuualuetta on selvitetty komission vuotta 2001 koskevassa kertomuksessa "Euratomin ydinmateriaalivalvontatoimiston toiminta vuonna 2001". 18

19 Entisissä ydintutkimuskeskuksissa voi nykyisin olla monenlaista toimintaa. Näiden keskusten tiloissa ei välttämättä enää ole ydinpolttoaineen kiertoon liittyvää toimintaa. EU:ssa on satoja tiloja, jotka ovat ennen sisältäneet IAEA:lle ilmoitettua ydinmateriaalia mutta joiden nykytoiminta on täysin toisenlaista tai joita ollaan purkamassa kokonaan. Ydinmateriaalivalvonta loppuu, kun ydinmateriaali on poistettu, joten komission ja IAEA:n on selvitettävä näiden tilojen nykytila. Lisäksi on paljon paikkoja, joissa ydinmateriaalia käytetään muihin kuin ydinpolttoainekiertoon liittyviin tarkoituksiin, eikä niistä tarvitse lisäpöytäkirjan perusteella tehdä lisäpöytäkirjassa tarkoitettua ilmoitusta. Tästä syystä Euratom aloitti IAEA:n kanssa neuvottelut, joiden avulla pyrittiin kehittämään kaikkien näiden tapausten varalle yhdenmukainen toimintamalli, joka olisi lisäpöytäkirjan hengen mukainen, mutta joka toisaalta ei kuitenkaan muodostaisi tarpeetonta rasitetta sellaisille toiminnanharjoittajille, joilla ei ole missään vaiheessa ollut tai joilla ei enää ole toiminnallista yhteyttä ydinpolttoainekiertoon. Tällaiset yhdessä IAEA:n kanssa kehitetyt menettelytavat on testattu, ja ne otetaan nyt järjestelmällisesti käyttöön EU:ssa. Lisäksi on tehty erityisiä vierailuja, joiden tarkoituksena on ollut avustaa ydinaseettomissa valtioissa toimivia toiminnanharjoittajia sellaisten monimutkaisten laitosalueiden määrittelyssä, joiden toimintaohjelma on vuosien kuluessa muuttunut. Euratom on toteuttanut nämä toimet tarkoituksenaan valmistella lisäpöytäkirjan kitkatonta täytäntöönpanoa EU:ssa sillä aikaa, kun on odotettu, että kaikki jäsenvaltiot ratifioivat lisäpöytäkirjan, mikä on sen voimaantulon edellytys. 16 Samassa tarkoituksessa on tehty kaksi kenttäkoetta (Yhteisessä tutkimuskeskuksessa Pettenissä ja VTT:ssä Helsingissä), joilla on haluttu testata toimintatapoja IAEA:n edellyttämää tiedonkulkua, ydinlaitosalueiden rajojen määrittämistä sekä täydentävien tarkastuskäyntien järjestämistä varten. Vuoden 2002 loppuun mennessä lisäpöytäkirjan oli ratifioinut 11 jäsenvaltiota 15:stä, ja loppujen neljän jäsenvaltion odotetaan ratifioivan pöytäkirja vuoden 2003 aikana. Euratom on valmistellut kullekin jäsenvaltiolle kaksi asiakirjaa: "Järjestelyt lisäpöytäkirjan panemiseksi täytäntöön ssa (jäsenvaltio) (Arrangements for the implementation of the Additional Protocol in (Member State))" ja "Lisäpöytäkirjan mukainen tiedonkulku ssa (jäsenvaltio) (Information Flow under the Additional Protocol in (Member State))". Näistä asiakirjoista käydään keskusteluja jäsenvaltioiden kanssa kahdenvälisissä tapaamisissa. Lisäksi komissio on kehittänyt 16 Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 102 artiklassa todetaan: "Sopimukset, jotka on tehty kolmannen maan, kansainvälisen järjestön tai kolmannen maan kansalaisen kanssa jo joissa yhteisön lisäksi on yksi tai useampi jäsenvaltio osapuolena, tulevat voimaan vasta kun kaikki jäsenvaltiot, joita asia koskee, ovat ilmoittaneet komissiolle, että sopimuksia sovelletaan kunkin jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti." 19

20 tulevaa käyttöä varten raportointiohjelmiston, josta on keskusteltu ja jota on testattu erityisissä käyttäjäryhmien tapaamisissa, ja valmistellut erityisen lisäpöytäkirjatietokannan kehittämistä. Sekä komission että jäsenvaltioiden tekemien valmistelujen ansiosta lisäpöytäkirjan voimaantulo vuonna 2004 näyttää nyt realistiselta. Pöytäkirja tulee voimaan, kun komissio ja jäsenvaltiot toimittavat lisäpöytäkirjan määräysten mukaisesti IAEA:lle kirjallisen ilmoituksen siitä, että voimaantuloa varten tarvittavat (sisäiset) menettelyt on saatettu päätökseen. Lisäpöytäkirja tulee siten voimaan sinä päivänä, jolloin IAEA vastaanottaa tämän ilmoituksen. 6. KOHTI PARANNETTUA JA TARKISTETTUA EURATOMIN YDINMATERIAALIVALVONTAJÄRJESTELMÄÄ 6.1. Ydinmateriaalivalvonnan uusien toimintamallien ohjausryhmät On perustettu useita ohjausryhmiä, joiden tehtävänä on ollut määritellä uudelleen ydinmateriaalitarkastusten tavoitteet ja tehdä ehdotuksia ydinmateriaalivalvonnan uusista toimintamalleista korkean tason asiantuntijaryhmän raportissa esitettyjen suositusten mukaisesti. Ohjausryhmät perusti ja niiden toimintaa koordinoi ydinmateriaalivalvonnasta ja ydinaseiden leviämisen estämisestä vastaavan yksikön metodologiasta vastaava osasto, mutta ryhmissä oli jäseniä myös molemmilta muilta tämän yksikön osastoilta sekä linjan I logistiikasta ja tarkastuksista vastaavista yksiköistä. Ensimmäiseksi oli selvitettävä nykyiset käytännöt. Ryhmät vaihtoivat tietoja ja kenttäoperaatioista saatuja kokemuksia sekä tarkastelivat Euratomin tarkastusohjeiden (EIG, Euratom Inspections Guidelines) nykyisiä vaatimuksia ja New Partnership Approach -järjestelyä (NPA) koskevia asiakirjoja. Sen jälkeen aloitettiin seuraavien vaiheiden suunnittelu. Tavoitteena oli sekä ehdottaa mahdollisia lyhyen aikavälin muutoksia, joiden avulla voidaan vastata lähitulevaisuuden haasteisiin, kuten EU:n laajentumiseen ilman lisäresursseja, että esittää innovatiivisia toimintamalleja, joiden avulla voidaan parantaa kokonaistehokkuutta järjestelmän toimivuutta vaarantamatta. Ensimmäiset hyvin yleisluonteiset tulokset esiteltiin joulukuun alussa SAGES-ryhmälle, joka hyväksyi esitetyn työskentelymenetelmän mutta ehdotti, että seuraavassa kuulemisessa tehtäisiin käytännön ehdotuksia. Työn tähänastisia tuloksia esiteltiin myös joulukuussa 2002 järjestetyssä sidosryhmien seminaarissa Toiminnanharjoittajaselvitys Euratomin ydinmateriaalivalvonnan laatua koskeva selvitys on yksi ensimmäisistä toimista, joihin komissio on ryhtynyt korkean tason asiantuntijaryhmän 17 suositusten toteuttamiseksi; ryhmä suositteli Euroopan komissiota lisäämään ydinmateriaalivalvontansa avoimuutta ja kehittämään suhteitaan ydinlaitosten toiminnanharjoittajiin. Käytännössä tämä tarkoittaa, että komission on 17 HLEG (high level experts group, korkean tason asiantuntijaryhmä) 20

Ydinvoima ja ydinaseet Markku Anttila Erikoistutkija, VTT

Ydinvoima ja ydinaseet Markku Anttila Erikoistutkija, VTT Ydinvoima ja ydinaseet Markku Anttila Erikoistutkija, VTT Energia - turvallisuus - terveys -seminaari Helsinki 18.11.2006 Järjestäjät: Lääkärin sosiaalinen vastuu ry ja Greenpeace 2 Sisältö Ydinvoima -

Lisätiedot

NEUVOSTON PÄÄTÖS sakon määräämisestä Espanjalle alijäämätietojen väärentämisestä Valencian itsehallintoalueella

NEUVOSTON PÄÄTÖS sakon määräämisestä Espanjalle alijäämätietojen väärentämisestä Valencian itsehallintoalueella EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.5.2015 COM(2015) 209 final Embargo vista Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS sakon määräämisestä Espanjalle alijäämätietojen väärentämisestä Valencian itsehallintoalueella FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.7.2017 COM(2017) 384 final 2017/0162 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Armenian tasavallan välisen viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. heinäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. heinäkuuta 2015 (OR. en) 10297/15 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: ECON 556 UEM 274 STATIS 53 NEUVOSTON PÄÄTÖS sakon määräämisestä Espanjalle alijäämätietojen väärentämisestä

Lisätiedot

Ydinvoimalaitoksen polttoaine

Ydinvoimalaitoksen polttoaine Ydinvoimalaitoksen polttoaine Teemailta, Pyhäjoen toimisto 23.4.2014 Hanna Virlander/Minttu Hietamäki Polttoainekierto Louhinta ja rikastus Jälleenkäsittely Loppusijoitus Konversio Välivarastointi Väkevöinti

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

Edellyttäen, että edellä mainitut valtuuskunnat poistavat varaumansa, pysyvien edustajien komiteaa ja neuvostoa pyydetään

Edellyttäen, että edellä mainitut valtuuskunnat poistavat varaumansa, pysyvien edustajien komiteaa ja neuvostoa pyydetään EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 2. kesäkuuta 2003 (04.06) (OR. en) 9771/03 EUROJUST 12 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Ed. asiak.

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.04.2003 KOM(2003) 193 lopullinen 2001/0265 (COD) KOMISSION LAUSUNTO EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan c alakohdan nojalla Euroopan

Lisätiedot

9452/16 team/rir/vb 1 DG G 2B

9452/16 team/rir/vb 1 DG G 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. toukokuuta 2016 (OR. en) 9452/16 FISC 85 ECOFIN 502 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 25. toukokuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 30.5.2000 KOM(2000) 346 lopullinen 2000/0137 (CNS) 2000/0134 (CNS) 2000/0138 (CNB) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0049 (NLE) 6795/17 UD 55 CORDROGUE 31 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 28. helmikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.12.2015 COM(2015) 664 final 2015/0304 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta satamavaltioiden suorittamaa valvontaa koskevan Pariisin yhteisymmärryspöytäkirjan

Lisätiedot

Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talousarvion valvontavaliokunta 2010/2184(DEC) 3.2.2011 MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä yhteisön kalastuksenvalvontaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

15466/14 team/hkd/akv 1 DGG 2B

15466/14 team/hkd/akv 1 DGG 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. marraskuuta 2014 (OR. en) 15466/14 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed. asiak. nro: 14799/14 FSTR 66 FC 46 REGIO 126 SOC 777 AGRISTR

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: SOPIMUS EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille toimitetaan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. väärennettyjen eurometallirahojen analysoinnista ja niihin liittyvästä yhteistyöstä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. väärennettyjen eurometallirahojen analysoinnista ja niihin liittyvästä yhteistyöstä EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 17.7.2003 KOM(2003) 426 lopullinen 2003/0158 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS väärennettyjen eurometallirahojen analysoinnista ja niihin liittyvästä yhteistyöstä (komission

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 17.9.2007 KOM(2007) 525 lopullinen 2007/0192 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS euron väärentämisen torjunnan edellyttämistä toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 1338/2001

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2012/0340 (COD) 11407/16 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 19. heinäkuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en) 15505/16 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö FSTR 86 FC 84 REGIO 108 FIN 878 Pysyvien edustajien

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0383(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0383(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0383(NLE) 9.6.2017 *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Chilen tasavallan välisen, luonnonmukaisesti

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11435/17 AGRILEG 141 DENLEG 57 VETER 64 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 17. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. maaliskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. maaliskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. maaliskuuta 2017 (OR. en) 7079/17 ENFOPOL 116 JAI 225 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 7078/17 Asia: Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.7.2015 COM(2015) 362 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tavaroiden ja matkustajien merikuljetuksia koskevista tilastoista annetun direktiivin 2009/42/EY

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) 12394/2/01 REV 2 ADD 1 DENLEG 46 CODEC 960 Asia: Neuvoston 3. joulukuuta 2001 vahvistama yhteinen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Belgian kuningaskunnalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.4.2015 COM(2015) 149 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0092(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0092(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0092(NLE) 9.9.2016 *** SUOSITUSLUONNOS ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0026/1. Tarkistus. Louis Aliot ENF-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0026/1. Tarkistus. Louis Aliot ENF-ryhmän puolesta 2.3.2016 A8-0026/1 1 11 kohta 11. on huolissaan alv-vajeesta sekä siitä, että arvonlisäveroa on jäänyt keräämättä, minkä vuoksi vaje nousi 168 miljardiin euroon vuonna 2013; korostaa, että vuonna 2014

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. marraskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. marraskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. marraskuuta 2017 (OR. en) 13992/17 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Asia: Eurooppalainen ohjausjakso

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2018 (OR. en) 9694/01 DCL 1 CATS 20 COPEN 25 TURVALLISUUSLUOKITUKSEN POISTAMINEN Asiakirja: Päivämäärä: 7. kesäkuuta 2001 Muuttunut jakelu: Julkinen Asia:

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 4. helmikuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2000/0159(COD) ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN Neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 16.10.2002 KOM(2002) 561 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa

Lisätiedot

2. Selvityksessä otetaan huomioon valtuuskuntien huomautukset ja se esitettiin pysyvien edustajien komitealle 3. joulukuuta 2014.

2. Selvityksessä otetaan huomioon valtuuskuntien huomautukset ja se esitettiin pysyvien edustajien komitealle 3. joulukuuta 2014. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0045 (CNS) 16498/14 FISC 222 ECOFIN 1159 SELVITYS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

Fiche CdR 4190/2004 (fr fi)hp/at/pk BRYSSEL YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2004 PÄÄLUOKKA VII ALUEIDEN KOMITEA. MÄÄRÄRAHASIIRTO Nro 2/04

Fiche CdR 4190/2004 (fr fi)hp/at/pk BRYSSEL YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2004 PÄÄLUOKKA VII ALUEIDEN KOMITEA. MÄÄRÄRAHASIIRTO Nro 2/04 SEC( 2004) FINAL BRYSSEL YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2004 PÄÄLUOKKA VII ALUEIDEN KOMITEA MÄÄRÄRAHASIIRTO Nro 2/04 (Varainhoitoasetuksen 24 ja 43 artikla) Fiche CdR 4190/2004 (fr fi)hp/at/pk EUROOPAN

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. marraskuuta 2016 (OR. en) 13883/16 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Asia: Eurooppalainen ohjausjakso

Lisätiedot

9665/15 vp/sj/jk 1 DGD 1C

9665/15 vp/sj/jk 1 DGD 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. kesäkuuta 2015 (OR. en) 9665/15 ENFOPOL 135 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 5729/2/15 REV 2 Asia: Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.9.2013 COM(2013) 639 final 2013/0313 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston

Lisätiedot

13525/14 tih/sas/vl 1 DG D1C

13525/14 tih/sas/vl 1 DG D1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. lokakuuta 2014 (OR. en) 13525/14 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Ed. asiak. nro: 12707/4/14 REV 4 Asia: Pysyvien edustajien

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 23. tammikuuta 2009 (26.01) (OR. fr) 5685/09 AGRILEG 9 ENV 36 EHDOTUS

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 23. tammikuuta 2009 (26.01) (OR. fr) 5685/09 AGRILEG 9 ENV 36 EHDOTUS EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 23. tammikuuta 2009 (26.01) (OR. fr) 5685/09 AGRILEG 9 ENV 36 EHDOTUS Lähettäjä: Komissio Päivä: 21. tammikuuta 2009 Asia: Ehdotus neuvoston päätökseksi, Bt cry1ab -geeniä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 18.12.2007 KOM(2007) 813 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, muuntogeenisestä perunasta EH92-527-1 (BPS-25271-9) valmistetun rehun sekä elintarvikkeiden ja muiden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. marraskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. marraskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. marraskuuta 2017 (OR. en) 14587/17 FIN 738 ILMOITUS: A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Neuvosto Asia: Euroopan unionin yleinen talousarvio

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.4.2012 COM(2012) 139 final 2008/0241 (COD) KOMISSION LAUSUNTO Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan c alakohdan nojalla Euroopan parlamentin

Lisätiedot

PUBLIC 8974/16 1 DG C LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. toukokuuta 2016 (OR. en) 8974/16 LIMITE PV/CONS 23 RELEX 402

PUBLIC 8974/16 1 DG C LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. toukokuuta 2016 (OR. en) 8974/16 LIMITE PV/CONS 23 RELEX 402 Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. toukokuuta 2016 (OR. en) 8974/16 LIMITE PUBLIC PV/CONS 23 RELEX 402 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopan unionin neuvoston 3463. istunto (ULKOASIAT/KAUPPA),

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 2011. 544/2011 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 2011. 544/2011 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 2011 544/2011 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus maksuttomien päästöoikeuksien hakemiseksi päästökauppakaudelle 2013 2020 Annettu Helsingissä

Lisätiedot

EU:n erityisasema kansainvälisessä viinijärjestössä (OIV) Kirjeen hyväksyminen

EU:n erityisasema kansainvälisessä viinijärjestössä (OIV) Kirjeen hyväksyminen Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11007/17 ILMOITUS: A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Pääsihteeristö Neuvosto Ed. asiak. nro: 10430/17 Asia: AGRI 376 AGRIORG 69 OIV 12 EU:n

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. marraskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. marraskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. marraskuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0300 (NLE) 14567/17 EHDOTUS Lähettäjä: EF 288 ECOFIN 965 SURE 52 SERVICES 37 CH 44 Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

ottaa huomioon komission ehdotuksen (KOM(2003) 560) 1,

ottaa huomioon komission ehdotuksen (KOM(2003) 560) 1, P5_TA(2004)0004 Uudet synteettiset ja muut huumausaineet * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi uusia synteettisiä ja muita huumausaineita koskevasta tietojenvaihdosta,

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 403 final LIITE 1.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 403 final LIITE 1. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0180 (NLE) 11599/17 ADD 1 VISA 297 COLAC 65 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0288 (NLE) 14521/1/14 REV 1 SC 163 ECON 944 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 3.2.2016 JOIN(2016) 4 final 2016/0025 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Ehdotus neuvoston päätökseksi alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus neuvoston päätökseksi alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. lokakuuta 2014 (OR. en) 14333/14 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed. asiak. nro: 13884/14 Asia: CDR 109 INST 511 AG 17 Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

HYVÄKSYTYT TEKSTIT. Kiireellisten yksipuolisten kauppatoimenpiteiden toteuttaminen Tunisian osalta ***I

HYVÄKSYTYT TEKSTIT. Kiireellisten yksipuolisten kauppatoimenpiteiden toteuttaminen Tunisian osalta ***I Euroopan parlamentti 2014-2019 HYVÄKSYTYT TEKSTIT P8_TA(2016)0056 Kiireellisten yksipuolisten kauppatoimenpiteiden toteuttaminen Tunisian osalta ***I Euroopan parlamentin tarkistukset 25. helmikuuta 2016

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 22.12.2006 KOM(2006) 913 lopullinen 2006/0301 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden

Lisätiedot

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI,

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI, PÖYTÄKIRJA EUROOPAN UNIONISTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN, EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN JA EUROOPAN ATOMIENERGIAYHTEISÖN PERUSTAMISSOPIMUKSEEN LIITETYN, SIIRTYMÄMÄÄRÄYKSISTÄ TEHDYN PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.4.2015 COM(2015) 168 final 2013/0273 (NLE) Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä San Marinon tasavallan yhteistyöstä ja tulliliitosta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 10830/2/15 REV 2 ASIM

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. kesäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. kesäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. kesäkuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0357 (COD) 9763/17 ADD 1 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio FRONT 248 VISA 203 DAPIX 213

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014. Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014. Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talousarvion valvontavaliokunta 27.1.2014 2013/2230(DEC) MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0156 (NLE) 11206/15 WTO 157 SERVICES 25 COMER 104 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 23. heinäkuuta 2015 Vastaanottaja:

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön energiainfrastruktuurihankkeiden luettelon hyväksymiseksi

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön energiainfrastruktuurihankkeiden luettelon hyväksymiseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.7.2016 COM(2016) 456 final ANNEX 3 Lisäys asiakirjaan COM(2016) 456 final Täydennys alkuperäisen menettelyn liitteeeseen 3 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi ehdotuksesta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 06.01.2005 KOM(2004) 854 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Alankomaiden kuningaskunnalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. maataloustukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 10-11/2013

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. maataloustukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 10-11/2013 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.12.2013 COM(2013) 887 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE maataloustukirahaston menoista Varojärjestelmä nro 10-11/2013 FI FI 1. Johdanto...3 2.

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Ed. asiak.

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0297 (COD) 11702/16 STATIS 57 TRANS 322 CODEC 1162 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 10. elokuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu XXX,

LIITE. asiakirjaan. KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu XXX, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.7.2014 C(2014) 5136 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu XXX, asetuksen (EU) N:o 514/2014 täydentämisestä vastuuviranomaisten nimeämisen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2015 COM(2015) 465 final 2015/0222 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS kumppanuussopimuksen täytäntöönpanopöytäkirjan mukaisten kalastusmahdollisuuksien jakamisesta FI FI 1. EHDOTUKSEN

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2236(DEC)

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2236(DEC) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talousarvion valvontavaliokunta 2011/2236(DEC) 6.2.2012 MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euratomin hankintakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna

Lisätiedot

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 15.11.2012 2011/0254(NLE) LAUSUNTOLUONNOS työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en) 16253/14 AVIATION 224 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 28. marraskuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D035899/03 Asia:

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.12.2006 KOM(2006) 796 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2000/91/EY soveltamisalan laajentamisesta luvan antamiseksi Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. päätöksen 2002/546/EY muuttamisesta sen soveltamisajan osalta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. päätöksen 2002/546/EY muuttamisesta sen soveltamisajan osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.7.2011 KOM(2011) 443 lopullinen 2011/0192 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2002/546/EY muuttamisesta sen soveltamisajan osalta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. lokakuuta 2017 (OR. en) 8525/12 DCL 1 RECH 109 ATO 51 CH 14 OC 179 TURVALLISUUSLUOKITUKSEN POISTAMINEN Asiakirja: ST 8525/17 RESTREINT UE/EU RESTRICTED Päivämäärä:

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.11.2016 COM(2016) 745 final 2016/0368 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1101/89 sekä asetusten (EY) N:o 2888/2000 ja (EY)

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

5808/17 rir/vpy/ts 1 DGG 3B

5808/17 rir/vpy/ts 1 DGG 3B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. helmikuuta 2017 (OR. en) 5808/17 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Ed. asiak. nro: 5590/17 Asia: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea /

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. huhtikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. huhtikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. huhtikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0052 (NLE) 8465/17 SCH-EVAL 124 COMIX 295 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2015 COM(2015) 426 final 2015/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön TRIPS-neuvostossa ja yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta,

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 08.04.2005 KOM(2005)131 lopullinen 2005/0031(CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä niistä perusteista

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2014 COM(2014) 627 final 2014/0291 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä meriturvallisuuskomitean 94. istunnossa

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 23.2.2009 KOM(2009)81 lopullinen 2009/0023 (CNS) C6-0101/09 Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS elatusvelvoitteisiin sovellettavaa lakia koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.12. COM() 597 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen ja eläkkeiden sekä näihin palkkoihin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0317 (NLE) 15374/17 COLAC 134 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 1. joulukuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak.

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.12.2016 COM(2016) 793 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Tiettyjen neuvoston direktiivin 91/692/EY mukaisesti annettujen unionin ympäristöalan

Lisätiedot

16350/12 sas/rr/kv 1 DG D 2A

16350/12 sas/rr/kv 1 DG D 2A EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 22. marraskuuta 2012 (03.12) (OR. en) 16350/12 Toimielinten välinen asia: 2011/0204 (COD) JUSTCIV 335 CODEC 2706 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2015 (OR. en) 12313/15 ADD 7 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 23. syyskuuta 2015 Vastaanottaja: JAI 685 ASIM 93 FRONT 196 RELEX 741 CADREFIN 58 ENFOPOL 261 PROCIV

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010)

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 11.11.2010 ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010) Asia: Ruotsin Riksdagenin lausunto perusteluineen muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin

Lisätiedot