Kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien huolto- ja käyttöopas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien huolto- ja käyttöopas"

Transkriptio

1 Kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien huolto- ja käyttöopas

2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO JÄTEVEDEN PUHDISTAMINEN MAAPERÄKÄSITTELYSSÄ Maaimeytys ja maasuodatus Imeytysmoduuli/moduulisuodattamo Kumparesuodattamo Maapuhdistamojen huolto Maapuhdistamojen ongelmakohdat LAITEPUHDISTAMOT ELI PIENPUHDISTAMOT Laitepuhdistamon toimintaperiaatteet Aktiivilietteen laskeutuvuuskoe Laitepuhdistamon ongelmatilanteet BIOSUOTIMET TEHOSTETTU FOSFORINPOISTO SAOSTUSKAIVOLIETE JA SEN KÄSITTELY Täyttymisen tarkkailu Kalkkistabilointi NÄYTTEENOTTO Puhdistustehon laskenta KUIVAKÄYMÄLÄT Käymäläjätteen jälkikompostointi Virtsan hyötykäyttö...19

3 2 1 JOHDANTO Tähän oppaaseen on koottu yleisiä ohjeita erilaisten jäteveden käsittelyjärjestelmien käytöstä. Markkinoilla on hyvin erilaisia järjestelmiä, joissa on monenlaisia teknisiä ratkaisuja. Tämän oppaan sisältö on tarkoitettu tukimateriaaliksi jätevesijärjestelmien käyttö- ja huoltotoimenpiteille. Edellä mainittujen yleisten käyttö- ja huolto-ohjeiden lisäksi täytyy tutustua myös laitevalmistajien antamiin ohjeisiin. 2 JÄTEVEDEN PUHDISTAMINEN MAAPERÄKÄSITTELYSSÄ 2.1 Maaimeytys ja maasuodatus Maapuhdistamoja ovat maaimeyttämöt ja maasuodattamot. Maapuhdistamon toiminta perustuu maaperään biologisiin fysikaalisiin ja kemiallisiin prosesseihin. Maapuhdistamon rakenne on esitettynä alla olevassa kuvassa 1. Kuva 1. Maapuhdistamon osat ja toimintaperiaate. Jätevesi johdetaan talosta jäteveden tuloputkea myöten kolmeen erilliseen saostuskaivoon tai kolmiosaiseen saostussäiliöön. Saostuskaivoissa jäteveden kiintoaine/orgaaninen aine laskeutuu säiliöiden pohjalle. Laskeutuksen jälkeen jätevedet johdetaan imeytysputken kautta maaperäkäsittelyyn, joko imeytyskenttään tai suodatuskenttään. Tuuletusputkien kautta maaperän puhdistusbakteerit saavat happea.

4 3 Maaimeyttämössä (imeytyskenttä) jätevedet imeytyvät rakennettujen maakerrosten läpi maahan ja pohjaveteen. Maasuodattamot on varustettu kokoomaputkistolla, joka kerää jätevedet kokoomakaivoon ja sen kautta purkuputkeen. Purkuputken kautta puhdistuneet jätevedet johdetaan maastoon. 2.2 Imeytysmoduuli/moduulisuodattamo Maapuhdistamoja on toteutettu myös moduuliratkaisuilla. Niissä imeytysputken alla oleva sepeli on korvattu muovisilla moduuleilla. Hyöty tässä ratkaisussa on pienempi sepelin tarve ja tilan säästö. Muutoin järjestelmien toimintatapa on sama kuin normaaleissa maapuhdistamoissa. Viereisessä kuvassa 2 on yksi tällainen moduuli. Kuva 2. Imeytysmoduuli 2.3 Kumparesuodattamo Kumparesuodattamo voidaan rakentaa sellaisille kohteilla, joissa esimerkiksi pohjavesi tai kallio on lähellä maanpintaa. Usein kohteille on tuotu paljon täyttömaata. Jätevedet eivät pysty virtaamaan järjestelmään viettäen ja tarvitsevat siis pumpun. Muutoin järjestelmä toimii kuin normaali maasuodattamo. 2.4 Maapuhdistamojen huolto Seuraavalle sivulle on koottuna tärkeimmät huoltoasiat. Ne pitää huomioida sellaisissa kiinteistö kohteissa, joissa käsittelemättömien jätevesien puhdistaminen perustuu kiintoaineen lasketukseen saostussäiliöissä ja maaperäkäsittelyyn.

5 4 Saostussäiliön oikea-aikainen tyhjennys Maasuodattamossa on tehostettu fosforinpoisto Jako- ja kokoomakaivon tarkastus (kahdesti vuodessa) Jako- ja kokoomakaivon puhdistus (kerran vuodessa) Imeytyksen tarkkailu (onnistuu jakokaivon ja tuuletusputkien kautta) Muista seuraavat asiat maapuhdistamojen kohdalla! Suodatus- tai imeytyskentän päällä ei saa olla raskasta toimintaa. Esimerkiksi ei saa ajaa autolla. Kentän lähellä ei saa olla puita => juuret voivat tukkeuttaa imeytysputket. Talvella lumi kentän päällä ei saa painautua. Tuuletusputket eivät saa talvella peittyä lumen alle! Tuuletusputkissa pitää olla hatut! 2.5 Maapuhdistamojen ongelmakohdat Alle on koottuna ongelmakohtia, jotka saattavat tulla esiin kiinteistökohtaisissa jätevesijärjestelmien käytössä. Viemäri ei vedä Tarkastetaan, onko jakokaivoon kertynyt lietettä, mikäli ei ole tukos ennen imeytystä. Mikäli jakokaivossa on lietettä, se poistetaan ja jakokaivo pestään. Liian pieni saostussäiliö tai liian pitkä tyhjennysväli. Maasuodattamossa tarkistetaan myös kokoomakaivo. Kokoomaputkia voidaan huuhdella kokoomakaivon kautta.

6 5 Maasuodatus- tai imeytyskenttä tulvii Jätevesijärjestelmä tukossa? Sadevedet ja lumen sulamisvedet jäävät paikalleen. Valumavedet on tärkeää johtaa muualle esimerkiksi oikealla pinnan muotoilulla Imeytysputki tukossa/puristuksissa. Puhdistamon lähellä vahva jäteveden tuoksu Tarkista, onko saostussäiliön tuuletusputkessa tukos. Tarkista, onko talon ilmanottoputki tukkeutunut (esim. lunta talvella). Tarkista, onko maaimeytys tai maasuodatuskentän tuuletusputkissa tukos. Kokoomakaivon vedessä paljon kiintoainetta Saostussäiliöt ovat täynnä. Tilaa tyhjennys! Saostussäiliön T-haarat on sijoitettu liian alas. Saostussäiliö on liikkunut roudan vaikutuksesta. 3 LAITEPUHDISTAMOT ELI PIENPUHDISTAMOT Laitepuhdistamojen toimintaperiaate on samantyyppinen kuin kunnallisilla jätevedenpuhdistamoilla. Suurimpana erona on puhdistusprosessin koko; siitä tulee nimi pienpuhdistamo. Pienpuhdistamoissa jätevesi puhdistuu pieneliöiden, erilaisten bakteerien ja muiden hajottajamikrobien avulla. Pieneliöstö hajottaa jäteveden orgaanista, kiintoainetta. Puhdistusprosessiin tarvitaan happea, ja sitä kutsutaan aktiivilieteprosessiksi. Markkinoilla on useita erilaisia aktiivilietemenetelmään perustuvia laitepuhdistamoja. Niiden toimintatapa on kuitenkin pääpiirteittäin sama. Puhdistusprosessi perustuu laitteessa olevaan aktiivilietteeseen, joka puhdistaa jätevettä ilmastusprosessin aikana.

7 6 3.1 Laitepuhdistamon toimintaperiaatteet Jatkuvatoiminen laitepuhdistamo = pienpuhdistamossa on osastot eri puhdistusprosesseille. Tämä tekniikka on yleisempi isommissa puhdistamoissa, esimerkiksi kyläpuhdistamoissa. Kyläpuhdistamo tarkoittaa useamman talon yleistä laitepuhdistamoa. Laitepuhdistamot vaativat lähes aina sähköliitännän. Pienpuhdistamoiden päivittäinen sähkönkulutus vaihtelee n. 0,8-5 kwh/vrk. Panospuhdistamo = kaikki puhdistusprosessit tapahtuvat samassa reaktiosäiliössä eli jätevesi puhdistetaan panoksina. Tyypillinen laitepuhdistamon toimintamalli on kuvattu alla olevassa kaaviossa 1. Kaavio 1. Laitepuhdistamon toimintakaavio saostussäiliön jälkeen. Laitepuhdistamot ovat varustettu ohjausyksiköillä, joissa ohjelmistot voivat olla toteutettu eri tavoilla. Pääpiirteittäin kaikista ohjausyksiköistä löytyy kuitenkin vikailmoitukset, säädöt ja nykyisen ohjelman tarkkailu. Laitepuhdistamoiden huollossa huomioi seuraavat asiat: Tarkastetaan pumppujen toiminta. Tarkastetaan ohjausyksikön säädöt. Tarkastetaan saostuskemikaalin riittävyys. Puhdistetaan saostussäiliöiden tyhjennyksen yhteydessä laitepuhdistamon osat vedellä.

8 7 Selvitetään laitteen puhdistusteho näytteenotolla. Tehdään aktiivilietteen laskeutuvuuskoe säännöllisin väliajoin. Tarkastetaan, ettei jätevesien purkupaikka ei jäädy talvella. Kuva 3. Laitepuhdistamon ohjausyksikkö, joka voidaan asentaa erilliseen tekniseen tilaan tai ulos. Mikäli yksikkö sijoitetaan ulos, on talvisaikaan hyvä huolehtia, ettei ohjausyksikön sisään pääse lunta. Osa laitevalmistajista tarjoaa laitteistolleen GSM- etävalvontaa, joka antaa tekstiviestin välityksellä vikailmoituksen. Laitteen keskusyksiköstä näkee kuitenkin suurimmassa osassa tapauksista, mikä on häiriö. 3.2 Aktiivilietteen laskeutuvuuskoe Laitepuhdistamojen aktiivilietteen täytyy olla sopivan ikäistä, jotta se puhdistaa jätevettä tehokkaasti. Aktiivilietteen kunto voidaan tarkistaa aktiivilietteen laskeutuvuuskokeella, joka suositellaan tehtäväksi kerran kuukaudessa. Terve aktiiviliete on väriltään suklaanruskeaa, eikä sen pitäisi liiemmin haista. Kuollut aktiiviliete on väriltään mustaa, eikä puhdista jätevesiä riittävästi. Ohje aktiivilietteen laskeutuvuuden testaamiseen Otetaan vettä prosessisäiliöstä ilmastuksen loppuvaiheen aikana kirkkaaseen astiaan Tarkastetaan haju; terve liete ei haise Annetaan lietenäytteen laskeutua 1/2 tuntia. Terve liete laskeutuu nopeasti pohjalle, pinnalle jää kirkas vesi

9 8 o Välissä on selvä rajapinta. o Lietteen väri on vaaleanruskeaa. o Kuollut liete on väriltään mustaa eikä laskeudu kunnolla 3.3 Laitepuhdistamon ongelmatilanteet Pienpuhdistamot vaativat toimiakseen säännöllistä huoltoa ja ylläpitoa. Yleisimmät huoltotoimenpiteet ovat lietteen tyhjennys ja fosforin saostuskemikaalin lisäys. Ne pitää tehdä lähes kaikille pienpuhdistamoille. Laitteisto ei saa purettua jätevesipanosta Tarkasta aluksi purkupaikka (kuva 4). Purkuputki tukossa? Laitteistossa tukos? Laitteiston purkupumppu on hajonnut Kuva 4. Laitepuhdistamon purkuputken pää on hyvä suojata myyriltä esimerkiksi metalliritilällä. (Mikko Repo 2012) Jäteveden purkupaikalla on voimakas jäteveden tuoksu? Aktiiviliete ei toimi! o Tee laskeutuvuuskoe! Ilmastinyksikkö- tai lautanen on vahingoittunut.

10 9 Ilmastuksessa jäteveteen pitää syntyä paljon ilmakuplia, jos ilmakuplat ovat yksittäisiä ja suurikokoisia, on ilmastuslaitteessa todennäköisesti vika. Katso prosessisäiliöön ilmastuksen aikana. Puhdistetussa jätevedessä on paljon kiintoainetta saostussäiliö on liian pieni saostussäiliön T-haarat on asennettu liian alas routa on liikuttanut saostussäiliötä, jolloin kiintoainetta pääsee liikkumaan eteenpäin 4 BIOSUOTIMET Biosuotimia on myynnissä erilaisia, mutta niiden toimintamalli on pääpiirteittäin sama kuin muilla pienpuhdistamoilla. Biosuotimella jäteveden puhdistaminen perustuu esimerkiksi suodatinmuovin tai suodatinkankaan käyttöön. Suodatinaineen pinnalle muodostuu jätevettä puhdistava mikrobikanta. Usein puhdistettava jätevesi syötetään suodatinaineen päälle, josta se pystyy painovoimaisesti kulkeutumaan suodatinmateriaalin läpi. Puhdistettu jätevesi kierrätetään usein pumpulla (esim. uppopumppu) uudestaan suodattimen päälle, jotta saadaan tasattua kuormitusvaihteluita, estetään suodatinmateriaalin kuivuminen ja varmistutaan jäteveden puhdistumisesta. Alla olevassa kuvassa 5 on esitettynä biosuotimen rakennetta. Kuva 5. Yksinkertaistettu rakennekuva biosuotimesta.

11 10 Biosuotimen toiminnan tarkkailussa tärkeää Tarkastetaan pumppujen toiminta. Tarkastetaan jäteveden syöttö suodatinmateriaalille. Suuttimissa ei ole tukoksia. Puhdistettava jätevesi leviää tasaisesti suodatinmateriaalille Mikäli järjestelmään tulee esimerkiksi vika, jonka seurauksena suodatinmateriaalille päätyy lietettä, täytyy suodatinmateriaalia huuhdella vedellä ja saostussäiliöt tyhjentää Biosuotimien kohdalla ongelmatilanteet ovat hyvin samanlaisia kuin edellä mainittujen laitepuhdistamojen kohdalla! 5 TEHOSTETTU FOSFORINPOISTO Yleisimpiä fosforin poistokeinoja ovat fosforin saostus kemikaalilla tai saostus erillisellä fosforikaivolla. Maasuodattamoissa voidaan käyttää myös fosforia sitovia kerroksia. Fosforinsidontakerrokset täytyy uusia aika-ajoin, koska fosforin poistaminen jätevedestä heikkenee. Tällöin joudutaan suodatuskenttä rakentamaan uudelleen. Saostuskemikaalin käyttö perustuu liukoisen fosforin saostamiseen saostussäiliöön. Laitteistoissa voi olla mallikohtaisia eroja, mutta usein laitteisto koostuu kemikaaliastiasta, ajastimesta ja annostelupumpusta. Mikäli huomaat jotain poikkeavaa, selvitä laitteiston merkki ja malli ja pyydä valmistajalta tarkat ohjeet laitteistolle. Fosforin kemiallisen saostuksen huoltotoimenpiteet Tarkastetaan kemikaalipumpun toiminta! Tarkastetaan, että fosforin saostuskemikaalia tulee riittävästi suhteessa henkilömäärään. Tarkastetaan, että kemikaaliastian ja syöttöletkun välissä ei ole saostumia. Muutoin kemikaalin syöttö voi estyä.

12 11 Kemikaalia lisättäessä käytä samaa kemikaalia! Älä sekoita erilaisia kemikaaleja keskenään. Turvallisuussyistä kemikaali on hyvä säilyttää suljetussa tilassa. Saostuskemikaali saattaa kerrostua, joten isoa säiliötä (esim. 50 l) ei kannata täyttää aivan täyteen. Kemikaalit ovat vähintään ihoa ja limakalvoja ärsyttäviä aineita. Käytä siis suojahanskoja! Haitallinen/ärsyttävä kemikaali on merkitty kuvan osoittamalla tavalla. Kuva 6. Ärsyttävän kemikaalin merkintä. (Tukes) Alla olevassa kuvassa 7 on esitetty eräs kemikaalisäiliön asennusvaihtoehto. Kuvan tapauksessa kemikaalilaitteisto on asennettu kylpyhuoneeseen. Muita mahdollisuuksia ovat esimerkiksi sijainti tiskipöydän alla tai omassa teknisessä tilassa (esim. maakellari lähellä puhdistamoa). kemikaalipumppu kemikaalin viemäriin liitäntä kemikaalisäiliö Kuva 7. Fosforin saostaminen esisaostusyksiköllä (Mikko Repo)

13 12 Fosforin saostaminen fosforikaivolla Usein ratkaisuna on ns. jälkisaostuskaivo. Puhdistetut jätevedet johdetaan erillisen kaivon kautta purkuun. Fosforinsaostuskaivoissa käytetään erilaisia massoja kuten biotiittia. Massojen käyttöiässä on eroja. Suositus vaihtaa ainakin joka toinen vuosi! Kaivon tyhjennys tapahtuu imuautolla. Hyvä ajoittaa samaan aikaan saostussäiliöiden tyhjennyksen kanssa. 6 SAOSTUSKAIVOLIETE JA SEN KÄSITTELY Saostuskaivojen tai -säiliön tyhjennys on tärkeä huoltotoimenpide niin maapuhdistamoille kuin pienpuhdistamoillekin. Saostussäiliöiden suositeltu tyhjennysväli on kaksi kertaa vuodessa, riippuen tosin käytöstä ja saostussäiliön tilavuudesta. Saostussäiliö tai -kaivot voi olla esimerkiksi kolmiosainen muovinen saostussäiliö tai erillinen betoninen saostuskaivo. Mustilla jätevesillä saostussäiliöt ovat vähintään kolmeosaisia, harmaille vesille tehdään kaksiosaisia säiliöitä. Muista oikea-aikainen tyhjennys! Ensimmäisessä saostusosassa kuuluu olla pinta- ja pohjalietettä, toisessa säiliössä saa olla hieman pintalietettä ja lietettä pohjalla. Viimeisessä saostusosassa ei kuulu olla lietettä. Mikäli viimeiseen saostusosaan kertyy lietettä, on vaarana maaperäkäsittelyn, suodatuskentän tukkiutuminen. Tällöin saostussäiliöt täytyy tyhjentää ja pestä vedellä. Säiliöt vuotavat, mikäli saostussäiliöissä tai -kaivoissa jäteveden pinta on alempana kuin T-haaran poistoputken pinta!

14 Täyttymisen tarkkailu Täyttymistä pystytään tarkkailemaan esimerkiksi puukepin ja valkoisen lakanan avulla. Pitkän kepin toisen päähän kierretään lakanaa/harsoa säiliön pohjan ja poistoputken välisen korkeuden pituudelle. Keppi lasketaan säiliön pohjalle ja kierretään pari kertaa rauhallisesti. Keppi nostetaan varovasti ylös ja mitataan lietekerroksen paksuus. Säiliö on tyhjennettävä viimeistään silloin kun lietteen pinta on 10 cm:n päässä poistoputken T-haaran alareunasta. Tyhjennyksen yhteydessä tehtävät tarkastukset Tyhjennyksen lopuksi tarkastetaan säiliön kunto silmämääräisesti (halkeamat ja painumat). Samalla tarkastetaan säiliöltä lähtevien putkien T-haarojen oikea asema. Tyhjennyksen jälkeen saostussäiliöt täytetään vedellä! o Samalla voidaan tarkkailla vuotavatko säiliöt. o Säiliön ensimmäinen osa täytetään vedellä poistoputken alarajaan saakka ja tilannetta seurataan jonkin aikaa, mikäli veden pinta ei alene, säiliö ei vuoda. Saostussäiliöiden lietteet on kuljetettava kunnan määräämään loppukäsittelypaikkaan. Saostuskaivojen ja umpisäiliöiden tyhjennyksiä hoitavat Imatran seudulla mm. seuraavat yrittäjät Parikkalan Autorahti Oy Jätekuljetus Kosonen H. Oy Ristiharjuntie 100 Moskuuntie Parikkala Parikkala puh puh

15 14 Puhdistushuolto J. Terävä Ky Kuljetus E. Tammisto Silamustie 139 Valajankatu Simpele Imatra puh puh. (05) Puhtaanapito J. Kuisma Oy Pajatie Puntala puh Mikäli lietteet käytetään hyödyksi esimerkiksi pelloilla lannoitteena tai maanparannusaineena, on ne kalkkistabiloitava! 6.2 Kalkkistabilointi Kalkkistabiloinnissa lietteen ph eli nostetaan korkealle, jolloin lietteestä tuhoutuvat terveydelle haitalliset bakteerit. Stabilointi voidaan tehdä esimerkiksi saostuskaivossa ja lietelannan keräysvaunussa. Aluksi liete sekoitetaan tasalaatuiseksi ja siihen lisätään sammutettua kalkkia noin 8,5 kg/m 3. Mikäli liete on hyvin vesipitoista, lisätään kalkkia vähintään 13,5 kg/m 3. Kalkkistabiloinnin aikana lietteen ph nostetaan yli 12 eli liete muuttuu emäksiseksi. Happamuutta (ph) seurataan esimerkiksi apteekeista saatavilla ph-liuskoilla. Kun ph on oikea, lietteen annetaan seisoa kaivossa kaksi tuntia. Tämän jälkeen se levitetään käyttökohteeseensa (esimerkiksi pellolle) välittömästi ja mullataan. Jos kalkkistabilointi tehdään kiinteistön omissa saostuskaivoissa, niin stabiloinnin aikana ei saa käyttää WC- tai suihkutiloja. Tällä tavoin estetään uuden lietteen syntyminen. Kalkkia ja stabiloitua sakokaivolietettä ei saa päästää maapuhdistamoihin tai laitepuhdistamojen prosesseihin.

16 15 Lietteen käytöllä on tiettyjä rajoituksia ruokakasvien viljelyssä. Kalkkistabiloitua lietettä voidaan käyttää lannoitteena, mutta lannoituskäyttö rajoittaa hyötykasvien viljelyä. Pellolla voidaan viljellä vain öljykasveja, viljaa ja sokerijuurikasta. Siis sellaisia kasveja, joita ei sellaisenaan käytetä ihmisten tai eläinten ravinnoksi. Aikaisintaan viiden vuoden kuluttua on mahdollista viljellä muunlaisia ruokakasveja. Viherrakentamisessa ei ole suuria rajoitteita. 7 NÄYTTEENOTTO Puhdistetusta jätevedestä pystytään aistinvaraisesti arvioimaan lähinnä kiintoaineen määrä ja biologinen hapenkulutus. Mikäli puhdistetussa jätevedessä on vahva tuoksu, ei orgaanisen aineen hajoaminen mahdollisesti toimi oikein. Kiintoaineen määrää voidaan arvioida jäteveden värin perusteella. Puhdistetuille jätevesille on kuitenkin normaalia lievä humuksen väri. Haitta-aineiden kuten typen ja fosforin määrät puhdistetussa jätevedessä tulevat ilmi vain laboratoriomääritysten avulla. Laboratoriomääritysten kannalta tärkeää on keskimääräisen näytteen saaminen järjestelmästä. Maasuodattamoista näytteen saa otettua kokoomakaivosta tai purkuputken päästä. Maahanimeyttämöissä näytteen saa vain pohjavedestä ja toimenpide edellyttää pohjaveden tarkkailuputken asentamista. Laitepuhdistamoista ja biosuotimista näytteen saa purkuputken päästä. Keskimääräisen näytteen saamiseksi kannattaa ottaa tarpeeksi suuri raakanäyte. Osassa laitepuhdistamoissa mitoitettu jätevesien purkumäärä kerralla voi olla esimerkiksi 150 litraa, ja alussa laite saattaa purkaa myös aktiivilietettä.

17 16 Kertanäyte kertoo laitteen sen hetkisen tilanteen, ja on usein tarpeeksi suuntaa antava tieto. Alla olevissa kuvissa 8 ja 9 on kaksi erilaista jätevesinäytteenotto tilannetta. Kuva 8 ja 9. Puhdistetun jätevesinäytteen ottaminen Jätevesinäytteet tulee säilyttää viileässä. Ohjesääntönä on, että näytteet tulee toimittaa näytteenoton jälkeen vuorokauden sisällä laboratorioon. Lisäohjeita kannattaa kuitenkin kysyä laboratoriosta, jossa näytteet tullaan analysoimaan. 7.1 Puhdistustehon laskenta Jätevesien puhdistuksessa on käytössä niin sanottu perustaso ja tiukennettu taso. Tiukennettu taso määritetään ympäristönsuojelulain (2000/86) 19 :n nojalla annettujen kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä. Hajajätevesiasetuksen (209/2011) puhdistustavoitteet on osoitettu seuraavalla sivulla olevassa taulukossa 1. Alue a tarkoittaa alempiin puhdistustavoitteisiin soveltuvaa aluetta. Alue b tarkoittaa pilaantumiselle herkkää aluetta kuten pohjavesi- tai ranta-aluetta.

18 17 Orgaaninen aines Kuormituksen vähentämisvaatimus Kokonaisfosfori Kokonaistyppi Mustat jätevedet Alue a b a b a b Puhdistusvaatimus (%) Päästö ympäristöön(g/hlö/vrk) ,66 0,33 9,8 8,4 Harmaat jätevedet Alue a b a b a b Puhdistusvaatimus (%) Päästö ympäristöön(g/hlö/vrk) 9,9 5,1 0,4 0, Taulukko 1. Jätevesiasetuksen puhdistustavoitteet. Laboratoriotulokset ilmoitetaan yksikössä mg/l, mutta asetuksen puhdistustehot on ilmoitettu prosentteina. Mikäli järjestelmästä on otettu näyte tulevasta ja lähtevästä jätevedestä (esimerkiksi jako- ja kokoomakaivosta) on puhdistustehon laskeminen helppoa arvojen vertailulla. Esimerkki 1 Orgaanisen aineksen määrä jakokaivon vedessä 400 mg/l ja kokoomakaivossa 10 mg/l. Laitteiston puhdistusteho on 1-(10:400)=0,975*100 % =97,5 %. Esimerkki 2 Mikäli jätevesijärjestelmästä on otettu näyte vain puhdistetusta jätevedestä, saadaan vertailu laskettua asetuksen kuormituslukujen (g/hlö/vrk) avulla. Kuormitusarvot ovat orgaaniselle ainekselle 50g, kokonaisfosforille 2,2g ja kokonaistypelle 40g. Vertailuarvon laskemiseksi pitää tietää kiinteistön vedenkulutus.

19 18 Kokonaisfosforin määrä panospuhdistamon purkuputken päässä oli 0,2 mg/l. Kiinteistön vedenkulutus on 130l/hlö. Mikä on laitteiston puhdistusteho? Grammat pitää muuttaa milligrammoiksi: 2,2g x 1000=2 200 mg. Vertailuarvo: 2200mg/130l=16,9 mg/l Puhdistusteho: 1-(0,2/16,9)*100 % =98,8 % 8 KUIVAKÄYMÄLÄT Kuivakäymälät ovat huolloltaan jätevesijärjestelmistä helppohoitoisimpia. Kuivakäymälän kohdalla on tärkeää huolehtia käymäläjätteiden oikeanlaisesta jälkikäsittelystä eli kompostoinnista ja virtsan hyötykäytöstä. Kuivakäymäläkohteilla, joissa on kantovesi, niin pesu- ja tiskivesien käsittely voidaan hoitaa imeytyskaivolla. Jos kohteessa on painevesi (sähköpumppu), niin pesuvesien eli harmaiden vesien käsittelyksi riittää kaksiosainen saostussäiliö + maaperäkäsittely tai harmaavesisuodatin. Saostussäiliöt tyhjennetään tarvittaessa ja tarkistetaan säiliöiden kunto (ks. 6.2). Harmaavesisuodattimen suodatinmateriaali vaihdetaan valmistajan ohjeiden mukaisesti.

20 Käymäläjätteen jälkikompostointi Mikäli kuivakäymälästä tyhjennettävä käymäläjäte on vain osittain kompostoitunutta, kuivattua tai pakastettua, se jälkikompostoidaan. Näin siitä saadaan erinomaista maanparannusainetta. Käymäläjätteen kompostointiin kestää noin vuoden. Kompostointiaika alkaa, kun kompostiin ei enää lisätä tuoretta käymäläjätettä. Jos käymäläjätteeseen ei käytön aikana ole sekoitettu kuiviketta, lisätään se kompostoitaessa. Kuivattu ja pakastettu käymäläjäte vaatii sekoittamista ja aikaa, jotta kompostoituminen voi käynnistyä. Suomen olosuhteissa kompostoituminen tapahtuu kesällä. Mitä viileämpi sää on, sitä hitaampaa on kompostoituminen. Suositus kompostoida käymäläjätettä vuoden ympäri varmistaa käymäläjätteen kompostoitumisen ulkona. Tämän jälkeen kompostoitunut käymäläjäte voidaan käyttää turvallisesti ohjeiden mukaan esimerkiksi lannoitteena tai maanparannusaineena. 8.2 Virtsan hyötykäyttö Erikseen kerätty virtsa ei ole ollut kosketuksissa kiinteän ulosteen kanssa. Osassa käymälälaitteista virtsa erotellaan istuinosassa ja kerätään erillisen säiliöön. Virsta on erittäin hyvä ravinneliuos ja ravinteet ovat suoraan kasveille sopivassa muodossa. Lisäksi se sisältää hivenaineita tasapainoisesti. Virtsa on lähes steriiliä, joten sitä voidaan hyödyntää sellaisenaan ilman erillistä käsittelyä. Virtsan käsittelyyn on erilaisia tapoja: Virtsan lannoitekäyttö Kerätään erilliseen astiaan ja käytetään laimennettuna ravinneliuoksena. o Laimennussuhde on 3:1 tai 10:1. o Suojavyöhyke kaivoihin ja vesistöihin on metriä. o Lannoituskastelu tehdään mieluiten illalla ja pilvisellä säällä.

21 Hyötykasvien lannoitus lopetetaan noin kuukausi ennen sadonkorjuuta Virtsa voidaan laittaa o puutarhakompostoriin herätteeksi o kompostoinnin kiihdyttäjäksi o imeyttää turpeeseen tai muuhun kuivikeaineeseen ja käsitellä kuten kiinteää käymäläjätettä. 20

MUISTA MYÖS KOKOOMAPUTKISTON JA KOKOOMAKAIVON KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE!

MUISTA MYÖS KOKOOMAPUTKISTON JA KOKOOMAKAIVON KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE! MAASUODATTAMO tarkoitetaan sellaista maahan kaivettua tai pengerrettyä talousjäteveden käsittelylaitteistoa, jossa vähintään saostussäiliössä esikäsitelty jätevesi puhdistuu kulkeutuessaan rakennetun hiekkaa

Lisätiedot

Jätevesien määrä, laatu ja kuormituksen vähentäminen

Jätevesien määrä, laatu ja kuormituksen vähentäminen Jätevesien määrä, laatu ja kuormituksen vähentäminen Johanna Kallio, Suomen ympäristökeskus Jätevesineuvojien koulutus 3.6.2016 Kuva: Erkki Santala Johdanto jätevedenpuhdistukseen 1. jätevesien syntyminen

Lisätiedot

HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY

HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI 2016 2 Vaatimukset viemäriverkoston ulkopuolisten kiinteistöjen jätevesijärjestelmille: Jätevedet tulee johtaa vähintään kolmeosastoisen

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN YMPA RISTO NSUOJELUMA A RA YKSET 2 LUKU: Jätevedet Sisällys 2. LUKU: JÄTEVEDET... 3 3 Jätevesien käsittely viemäriverkoston ulkopuolella... 3 1. Jätevesien

Lisätiedot

Jätevesijärjestelmän toimintakunnon arviointi kiinteistöllä. Erkki Santala, Hajaputsari ry

Jätevesijärjestelmän toimintakunnon arviointi kiinteistöllä. Erkki Santala, Hajaputsari ry Jätevesijärjestelmän toimintakunnon arviointi kiinteistöllä Erkki Santala, Hajaputsari ry Neuvontaan liittyvällä kiinteistökäynnillä tehtävä jätevesijärjestelmän arviointi Jätevesijärjestelmän toimintakunnon

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta Vöyrintie 18, Vöyri

Rakennus- ja ympäristölautakunta Vöyrintie 18, Vöyri VÖYRIN KUNTA Jätevesijärjestelmä Rakennus- ja ympäristölautakunta Vöyrintie 18, 66600 Vöyri selvitys olemassa olevasta järjestelmästä jätevesijärjestelmän uusiminen uusi jätevesijärjestelmä rakennusluvan

Lisätiedot

PUHTAAN VEDEN HYVÄKSI Ohjeita ja neuvoja mökkien jätevesien käsittelyyn Kesämökk esämökkik ikin in kuormittaa vesistöä Suomen järvien rannoille rakennetaan jatkuvasti uusia kesämökkejä. Varustelutaso on

Lisätiedot

LokaPuts hankkeen työnäytös Kiteellä

LokaPuts hankkeen työnäytös Kiteellä Suomen Salaojakeskus LokaPuts-hanke Euroopan aluekehitysrahasto EAKR LokaPuts hankkeen työnäytös Kiteellä Työnäytösraportti 4. SUOMEN SALAOJAKESKUS OY Oulun toimisto: Kauppurienkatu 23, 90100 OULU, puh.

Lisätiedot

HS- JÄTEVEDENPUHDISTAMON HOITO

HS- JÄTEVEDENPUHDISTAMON HOITO Tämän hoito-ohjeen tiedot on tarkoitettu puhdistamon hoidon lisäksi puhdistamoiden suunnittelu, asennus, tarjous ja lupakäsittelyihin (mm. rakennusluvan liitteeksi). Kaikki mallimme ovat suojatut mallisuojin

Lisätiedot

Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Lieksassa

Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Lieksassa Suomen Salaojakeskus Oy Hajajätevesihuolto-hanke Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Lieksassa Työnäytösraportti 1 (2) HAJAJÄTEVESIHUOLTO HANKE JÄRJESTI TYÖNÄYTÖKSEN TEOPLASTIN BIO PP-BIOSUODATTIMEN

Lisätiedot

CleanuX-järjestelmään on myös mahdollista liittää kemia, jolloin puhdistusjärjestelmä kykenee poistamaan tehokkaasti myös fosforin jätevedestä.

CleanuX-järjestelmään on myös mahdollista liittää kemia, jolloin puhdistusjärjestelmä kykenee poistamaan tehokkaasti myös fosforin jätevedestä. Asennusohje CleanuX Simple on järjestelmä jolla voit muuttaa olemassa olevat sakokaivosi toimimaan täysiverisen puhdistamon tavoin toimivaksi ja puhdistamaan jätevetesi toimivaksi todetulla tavalla. Puhdistus

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

KOKEMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET KOKEMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Liite 1A KV hyväksynyt 17.5.2004 25 Ohjeet jätevesijärjestelmän valintaan, rakentamiseen ja hoitoon Kokemäen kaupungin viemärilaitoksen viemäriverkon ulkopuolisilla

Lisätiedot

Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Kiteellä

Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Kiteellä Suomen Salaojakeskus Oy Hajajätevesihuolto-hanke Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Kiteellä Työnäytösraportti 1 (2) HAJAJÄTEVESIHUOLTO HANKE JÄRJESTI TYÖNÄYTÖKSEN PIPELI- FEN V6-PANOSPUHDISTAMON ASENTAMISESTA

Lisätiedot

22. Haja-asutuksen ravinnekuormituksen vähentäminen Ravinnesampo. Osa 1: Asumisjätevesien käsittely. (Vilpas et al., 2005)

22. Haja-asutuksen ravinnekuormituksen vähentäminen Ravinnesampo. Osa 1: Asumisjätevesien käsittely. (Vilpas et al., 2005) 17.9.2013 www.ymparisto.fi/puhdistamosivusto 22. Haja-asutuksen ravinnekuormituksen vähentäminen Ravinnesampo. Osa 1: Asumisjätevesien käsittely. (Vilpas et al., 2005) Kirjallisuuslähde Kirjallisuuslähde

Lisätiedot

SELVITYS KIINTEISTÖN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ KUNTA

SELVITYS KIINTEISTÖN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ KUNTA K A I N U U N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Kainuun kunnat SELVITYS KIINTEISTÖN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ KUNTA Selvitys tulee tehdä 1.1.2006 mennessä (kiinteistöt joissa ei ole vesikäymälää 1.1.2008 mennessä)

Lisätiedot

Jätevesisuunnitelma. Rakennuspaikan osoite: Kohtsalmentie 319 (nimetön tie) 56310 Syyspohja Korttelin nro/tilan nimi, nro 700-17-1-13

Jätevesisuunnitelma. Rakennuspaikan osoite: Kohtsalmentie 319 (nimetön tie) 56310 Syyspohja Korttelin nro/tilan nimi, nro 700-17-1-13 55800 Imatra, p. 0400 152120 Jätevesisuunnitelma Rakentaja: Oy TNT Kiinteistöt Ab Rakennuspaikan osoite: Kohtsalmentie 319 (nimetön tie) 56310 Syyspohja Korttelin nro/tilan nimi, nro 700-17-1-13 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

Jätevesijärjestelmät

Jätevesijärjestelmät SUOMALAISEN MUOVIVALUN EXPERTTI Jätevesijärjestelmät JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT PUMPPAAMOT PUTKET JA OSAT KAAPELINSUOJAUS RUMMUT VIEMÄRI- JA VESIJOHTOPUTKET KAIVOT LAITURITARVIKKEET KIINTEISTÖTARVIKKEET Ympäristöystävällistä

Lisätiedot

Viemäröinti ja jätevedenpuhdistus Anna Mikola TkT D Sc (Tech)

Viemäröinti ja jätevedenpuhdistus Anna Mikola TkT D Sc (Tech) Viemäröinti ja jätevedenpuhdistus Anna Mikola TkT D Sc (Tech) Kytkeytyminen oppimistavoitteisiin Pystyy kuvailemaan yhdyskuntien vesi- ja jätehuollon kokonaisuuden sekä niiden järjestämisen perusperiaatteet

Lisätiedot

8h 30min PUHDISTUSPROSESSIN TOIMINNAT:

8h 30min PUHDISTUSPROSESSIN TOIMINNAT: PUHDISTUSPROSESSIN TOIMINNAT: 5 ) Lietteenkäsittely Puhdistusprosessi tuottaa ylijäämälietettä. Lietettä poistetaan lietepumpulla (SP) prosessin loppuvaiheessa (8 h 25 min). Lietettä kerätään lietekoriin,

Lisätiedot

Maveplan Oy Hajajätevesihuolto-hanke Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Kiteellä

Maveplan Oy Hajajätevesihuolto-hanke Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Kiteellä Maveplan Oy Hajajätevesihuolto-hanke Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Kiteellä Työnäytösraportti 1 (2) HAJAJÄTEVESIHUOLTO HANKE JÄRJESTI TYÖNÄYTÖKSEN FOSFORIN ESISAOSTUKSELLA VARUSTETUN MAASUODATTAMON

Lisätiedot

IISI mini. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet SUOMI GLOBAL INNOVATION OY, AUTOMAATIOTIE Oulunsalo.

IISI mini. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet SUOMI GLOBAL INNOVATION OY, AUTOMAATIOTIE Oulunsalo. IISI mini Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet SUOMI 2012.1 1 GLOBAL INNOVATION OY, AUTOMAATIOTIE 1 90460 Oulunsalo. www.go-gin.com IISI Mini -harmaavesisuodattimet IISI mini soveltuu kesämökkien tai loma-asuntojen

Lisätiedot

Rakennuksen haltijan nimi ja yhteystiedot (jos eri kuin omistaja): Tilan nimi ja Rn:o / Kortteli ja tontin nro: henkilöä

Rakennuksen haltijan nimi ja yhteystiedot (jos eri kuin omistaja): Tilan nimi ja Rn:o / Kortteli ja tontin nro: henkilöä Säilytettävä kiinteistöllä, esitetään viranoaiselle tarvittaessa RAKENNUKSEN OMISTAJA Nii: Osoite: JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN SELVITYS Puhelin koti/työ: Rakennuksen haltijan nii ja yhteystiedot (jos eri kuin

Lisätiedot

SELVITYS & SUUNNITELMA

SELVITYS & SUUNNITELMA CW Solutions Oy 29.06.2005 1(12) VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN SELVITYS & SUUNNITELMA Maasuodattamo pumppukaivolla kumpuna Talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten

Lisätiedot

PUHDISTUSTULOKSIA RAITA PA2 PUHDISTAMOSTA LOKA-PUTS HANKKEEN SEURANNASSA 2008-2011

PUHDISTUSTULOKSIA RAITA PA2 PUHDISTAMOSTA LOKA-PUTS HANKKEEN SEURANNASSA 2008-2011 PUHDISTUSTULOKSIA RAITA PA2 PUHDISTAMOSTA LOKA-PUTS HANKKEEN SEURANNASSA 2008-2011 Raita PA 2.0-panospuhdistamo Seurannassa oli yksi Raita PA 2.0-panospuhdistamo, josta otettiin kahdeksan lähtevän jäteveden

Lisätiedot

OHJE JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTON ULKOPUOLELLA. Miksi jätevesien käsittely vaatii tehostamista?

OHJE JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTON ULKOPUOLELLA. Miksi jätevesien käsittely vaatii tehostamista? JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTON ULKOPUOLELLA Miksi jätevesien käsittely vaatii tehostamista? Haja-asutusalueiden jätevesien vaikutus kohdistuu pääosin lähiympäristöön. Maahan johdetut jätevedet voivat

Lisätiedot

Neuvojan kiinteistökäyntiin liittyvä jätevesijärjestelmän toimintakunnon arviointi

Neuvojan kiinteistökäyntiin liittyvä jätevesijärjestelmän toimintakunnon arviointi Neuvojan kiinteistökäyntiin liittyvä jätevesijärjestelmän toimintakunnon arviointi Arvioinnin tarkoitus Kiinteistökäynnin yhteydessä tehtävän jätevesijärjestelmän toimintakunnon arvioinnin tavoitteena

Lisätiedot

Hyvä valinta ystävä. Lue ohje kokonaan ennen asentamista!

Hyvä valinta ystävä. Lue ohje kokonaan ennen asentamista! Hyvä valinta ystävä! Moduulipuhdistaja 8 - asennus-, käyttö ja huolto-ohje Moduulipuhdistaja 8 toiminta Moduulipuhdistaja 8 asennus Moduulipuhdistaja 8 käyttö ja huolto Yleistä Lue ohje kokonaan ennen

Lisätiedot

Kuivakäymälä sisälle tai huussi ulos Rauman kansalaisopisto, OSA3: Käymäläjätteen kompostointi kasvuvoimaa kompostista!

Kuivakäymälä sisälle tai huussi ulos Rauman kansalaisopisto, OSA3: Käymäläjätteen kompostointi kasvuvoimaa kompostista! Kuivakäymälä sisälle tai huussi ulos Rauman kansalaisopisto, 11.11.2013 OSA3: Käymäläjätteen kompostointi kasvuvoimaa kompostista! Aino Maija Kyykoski Käymäläseura Huussi ry Vuosituotos Vuosituotos virtsaa

Lisätiedot

Asennusohje. Pipelife Ympäristö -tuotteet

Asennusohje. Pipelife Ympäristö -tuotteet TÄY T TÄ V ÄT Pipelife Ympäristö -tuotteet P U H D J ÄT E V E S I S T U I A S E T U K S E N S T U L O K T E S Pipelife Ympäristö Propipe Oy Yrittäjäntie 5, 91100 Ii, puh. 030 600 2220, faksi 030 600 2221

Lisätiedot

Maaperäkäsittelyn suunnittelu ja toteutus

Maaperäkäsittelyn suunnittelu ja toteutus Maaperäkäsittelyn suunnittelu ja toteutus Petri Kurki Omakoti ja -mökkimessut 8.4.2011 Maveplan Oy April 7, 2011 2 Maveplan Oy maa- ja vesirakennusalan insinööritoimisto kaksi toimistoa: Oulu ja Kuopio,

Lisätiedot

Maveplan Oy Hajajätevesihuolto-hanke Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Tohmajärvellä

Maveplan Oy Hajajätevesihuolto-hanke Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Tohmajärvellä Maveplan Oy Hajajätevesihuolto-hanke Hajajätevesihuolto hankkeen työnäytös Tohmajärvellä Työnäytösraportti 1 (2) HAJAJÄTEVESIHUOLTO HANKE JÄRJESTI TYÖNÄYTÖKSEN INDRÄN-VAAKAVIRTAUSMAASUODATTIMEN RAKENTAMISESTA

Lisätiedot

Ympäristösi suojelu on helppoa

Ympäristösi suojelu on helppoa 10 VUODEN TOIMINTATAKUU Ympäristösi suojelu on helppoa - uusi jätevesijärjestelmäsi Me autamme sinua Luet tätä koska haluat puhdistaa jätevetesi. Joko kunta vaatii sitä asetuksen ja lain nojalla tai haluat

Lisätiedot

Uponor -fosforinpoistokaivo

Uponor -fosforinpoistokaivo H a ja-a s u t u s a lu e e n jät e v e d e n k ä s i t t e ly A S E N N U S O H J E E T Uponor -fosforinpoistokaivo 8/2006 Monta huolta vähemmän luotettavilla Uponor-ratkaisuilla Teit hyvän ratkaisun

Lisätiedot

Envor Group Hämeenlinna

Envor Group Hämeenlinna Envor Group 9.12.2016 Hämeenlinna Envor Group Envor Group muodostuu neljästä eri yrityksestä, joilla on vuosikymmenten kokemus kierrätyspalveluiden tuottamisesta. Envor Group tarjoaa asiakkailleen monipuolisia,

Lisätiedot

Joroisten, Juvan ja Rantasalmen kunnan ympäristönsuojelumääräykset Ympäristölautakunta

Joroisten, Juvan ja Rantasalmen kunnan ympäristönsuojelumääräykset Ympäristölautakunta Joroisten, Juvan ja Rantasalmen kunnan ympäristönsuojelumääräykset Ympäristölautakunta 12.10.2011 46 1 Luku Yleiset määräykset 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on ympäristönsuojelulakia

Lisätiedot

SELVITYS & SUUNNITELMA

SELVITYS & SUUNNITELMA CW Solutions Oy 21.04.2005 VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN SELVITYS & SUUNNITELMA Talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010

LOIMAAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 LOIMAAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2010 1 LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2010 Kaupunginvaltuuston hyväksymät Loimaan kaupungin

Lisätiedot

SUUNNITELMA BIOMODUULEIN TOTEUTETUSTA MAASUODATTAMOSTA

SUUNNITELMA BIOMODUULEIN TOTEUTETUSTA MAASUODATTAMOSTA VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN SUUNNITELMA BIOMODUULEIN TOTEUTETUSTA MAASUODATTAMOSTA Talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla

Lisätiedot

LokaPuts hankkeen toinen työnäytös Rääkkylässä

LokaPuts hankkeen toinen työnäytös Rääkkylässä Suomen Salaojakeskus Oy LokaPuts-hanke Euroopan aluekehitysrahasto EAKR LokaPuts hankkeen toinen työnäytös Rääkkylässä Työnäytösraportti 2. SUOMEN SALAOJAKESKUS OY Oulun toimisto: Kauppurienkatu 23, 90100

Lisätiedot

raita.com Harmaan veden puhdistamot Saunaan - mökille - loma-asunnot - piental0t - yleisökohteet

raita.com Harmaan veden puhdistamot Saunaan - mökille - loma-asunnot - piental0t - yleisökohteet 0400 912 111 helpdesk@ Harmaan veden puhdistamot Saunaan - mökille - loma-asunnot - piental0t - yleisökohteet Huolehdi ympäristöstäsi - nauti puhtaista vesistä - jätä ne puhtaina jälkipolville 0400 912

Lisätiedot

Putkilahden vesihuoltosuunnitelma

Putkilahden vesihuoltosuunnitelma JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Putkilahden vesihuoltosuunnitelma Raportti, LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P29378 Raportti, LUONNOS 1 (6) Saviranta Sonja Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Putkilahden vesihuolto

Lisätiedot

Tammikuu 2015. Jätevesiopas. Kiinteistökohtainen jätevesien käsittely haja-asutusalueella. Wavin-Labkon jätevesiratkaisut

Tammikuu 2015. Jätevesiopas. Kiinteistökohtainen jätevesien käsittely haja-asutusalueella. Wavin-Labkon jätevesiratkaisut Tammikuu 2015 Jätevesiopas Kiinteistökohtainen jätevesien käsittely haja-asutusalueella Wavin-Labkon jätevesiratkaisut Yleistä Jätevesihanke ammattitaitoa alusta loppuun! Jätevesijärjestelmän hankinta,

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN

VALTIONEUVOSTON VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN CW Solutions Oy 18.05.2005 VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN SELVITYS & SUUNNITELMA Talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla

Lisätiedot

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS Tuotannon ja kulutuksen tutkimusohjelma Suomenojan tutkimusasema. TESTAUSRAPORTTI Tunnistenumero: SYKE-2004-A-3-A4/32 15.5.

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS Tuotannon ja kulutuksen tutkimusohjelma Suomenojan tutkimusasema. TESTAUSRAPORTTI Tunnistenumero: SYKE-2004-A-3-A4/32 15.5. SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS Tuotannon ja kulutuksen tutkimusohjelma Suomenojan tutkimusasema TESTAUSRAPORTTI Tunnistenumero: SYKE-2004-A-3-A4/32 15.5.2009 Green Rock Oy Sivu 1/9 Sisällysluettelo 1 Johdanto...

Lisätiedot

Nitraattiasetus (1250/2014)

Nitraattiasetus (1250/2014) Lannan varastointi, uutta: Lantalan ohjetilavuudet ovat muuttuneet, prosessoiduille lannoille on omat ohjetilavuudet. Myös nautojen alkuperäisroduille on omat lantalatilavuudet. Lantalan vähimmäistilavuuden

Lisätiedot

Asumisen ympäristövaikutukset

Asumisen ympäristövaikutukset 1 Asumisen ympäristövaikutukset Energiankulutus: lämmitys, sähkö ja lämmin vesi Veden kulutus Ostostavat ja hankinnat Rakentaminen, remontointi ja kunnossapito Jätehuolto: lajittelu ja kompostointi 2 Energiankulutus

Lisätiedot

LokaPuts hankkeen työnäytös Polvijärvellä

LokaPuts hankkeen työnäytös Polvijärvellä Suomen Salaojakeskus LokaPuts-hanke Euroopan aluekehitysrahasto EAKR LokaPuts hankkeen työnäytös Polvijärvellä Työnäytösraportti 9. SUOMEN SALAOJAKESKUS OY Oulun toimisto: Kiilakiventie 1, 90250 OULU,

Lisätiedot

JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT. Vettä varten. Omakotitaloille Vapaa-ajanasunnoille Rantasaunoille Haastaville kohteille.

JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT. Vettä varten. Omakotitaloille Vapaa-ajanasunnoille Rantasaunoille Haastaville kohteille. www.jita.fi Vettä varten JÄTEVESIT Omakotitaloille Vapaa-ajanasunnoille Rantasaunoille Haastaville kohteille Kattavasta valikoimastamme löydät ratkaisun kohteeseesi! 1 Sisällys Jätevesien maaperäkäsittely

Lisätiedot

Lining pumppaamot Käyttö- ja perushuolto-ohje

Lining pumppaamot Käyttö- ja perushuolto-ohje Lining pumppaamot Käyttö- ja perushuolto-ohje REVISIO 6.8.2012 sivu 2 Onnittelumme! Laadukas ja varmatoiminen Lining pumppaamo on nyt asennettu ja ammattimiesten suorittamat sähkö- ja putkiasennukset on

Lisätiedot

BIOVAC Puhdas ympäristö

BIOVAC Puhdas ympäristö Puhdas ympäristö Gamla Godbyvägen Kisakaarteentie 2 018-23 14, 100 42700 Keuruu +358 18 526 Keilanrannankatu 416 0144948-3 5, 70840 Kuopio office@.goodtech.fi Svartbölentie 10, 04130 Sipoo Jätevesipuhdistamot

Lisätiedot

Clewer AinaValmis -pienpuhdistamo. Käyttöohje Asennusohje Tekniset tiedot. Clewer Oy

Clewer AinaValmis -pienpuhdistamo. Käyttöohje Asennusohje Tekniset tiedot. Clewer Oy Clewer AinaValmis -pienpuhdistamo Käyttöohje Asennusohje Tekniset tiedot Clewer Oy 1/11 Sisällysluettelo 1Pienpuhdistamon valinta...3 1.1Asennustavan valinta...3 1.2Clewer Ainavalmis 560...3 1.3Clewer

Lisätiedot

HUMUSVESIEN PUHDISTUSTEKNOLOGIA

HUMUSVESIEN PUHDISTUSTEKNOLOGIA HUMUSVESIEN PUHDISTUSTEKNOLOGIA 2012-2014 1 HANKKEEN TOIMIJAT JA RAHOITTAJAT Hankkeen toteuttajat: VTT (hallinnoija) ja JAMK Hankkeen rahoittajat: Euroopan aluekehitysrahasto, Vapo Oy, Turveruukki Oy,

Lisätiedot

Haja-asutuksen jäteveden käsittely IN-DRÄN- menetelmällä

Haja-asutuksen jäteveden käsittely IN-DRÄN- menetelmällä FANN Ympäristötekniikka Oy 13.05.2004 Börje Forsberg Luentoteksti Haja-asutuksen jäteveden käsittely IN-DRÄN- menetelmällä Lyhyesti yhtiöstä FANN Ympäristötekniikka Oy on yritys, joka on erikoistunut haja-asutuksen

Lisätiedot

KALKKIA VEDENPUHDISTUKSEEN

KALKKIA VEDENPUHDISTUKSEEN KALKKIA VEDENPUHDISTUKSEEN Vesi tärkein elintarvikkeemme SMA Mineral on Pohjoismaiden suurimpia kalkkituotteiden valmistajia. Meillä on pitkä kokemus kalkista ja kalkin käsittelystä. Luonnontuotteena kalkki

Lisätiedot

LokaPuts hankkeen ensimmäinen työnäytös Liperissä

LokaPuts hankkeen ensimmäinen työnäytös Liperissä Suomen Salaojakeskus Oy LokaPuts-hanke Euroopan aluekehitysrahasto EAKR LokaPuts hankkeen ensimmäinen työnäytös Liperissä Työnäytösraportti 1. SUOMEN SALAOJAKESKUS OY Oulun toimisto: Kauppurienkatu 23,

Lisätiedot

Kuusikkotie 25 01380 Vantaa. tel 09 857 1187 fax 09 857 1258 info@raita.com www.raita.com

Kuusikkotie 25 01380 Vantaa. tel 09 857 1187 fax 09 857 1258 info@raita.com www.raita.com Kuusikkotie 25 01380 Vantaa EV Ekovessaratkaisut AQ Biologiset wc-laitteistot tel 09 857 1187 fax 09 857 1258 info@raita.com www.raita.com Esite sisältää kuvaukset yllämainituista tuoteryhmistä. Lisätietoja

Lisätiedot

Uusinta uutta jätevesien käsittelyyn - Biojussi Maxi UUSI Päivitetty tuote 2017

Uusinta uutta jätevesien käsittelyyn - Biojussi Maxi UUSI Päivitetty tuote 2017 Uusinta uutta jätevesien käsittelyyn - Biojussi Maxi UUSI Päivitetty tuote 2017 Mitoitusvirtaama: Biojussi Maxi painovoimainen ilmastus 600 l/vrk ja kopressori ilmastus 700 l/vrk keittiö, pyykinpesuvedet

Lisätiedot

LokaPuts hankkeen kolmas työnäytös Kiteellä

LokaPuts hankkeen kolmas työnäytös Kiteellä Suomen Salaojakeskus Oy LokaPuts-hanke Euroopan aluekehitysrahasto EAKR LokaPuts hankkeen kolmas työnäytös Kiteellä Työnäytösraportti 3. SUOMEN SALAOJAKESKUS OY Oulun toimisto: Kauppurienkatu 23, 90100

Lisätiedot

Pienpuhdistamo-vertailu Pernajassa Ilkka Sipilä, MTT. Länsi-Uudenmaan Vesi- ja ympäristö ry Jätevesiseminaari Lohja

Pienpuhdistamo-vertailu Pernajassa Ilkka Sipilä, MTT. Länsi-Uudenmaan Vesi- ja ympäristö ry Jätevesiseminaari Lohja Pienpuhdistamo-vertailu Pernajassa Ilkka Sipilä, MTT Länsi-Uudenmaan Vesi- ja ympäristö ry Jätevesiseminaari 15.11.2010 Lohja Hankkeen historiaa Suunnittelu käynnistettiin jo 2008, maanrakennustöihin päästiin

Lisätiedot

LokaPuts hankkeen työnäytös Nurmeksessa

LokaPuts hankkeen työnäytös Nurmeksessa Suomen Salaojakeskus Oy LokaPuts 2006-2007-hanke Euroopan aluekehitysrahasto EAKR LokaPuts 2006-2007 hankkeen työnäytös Nurmeksessa Työnäytösraportti SUOMEN SALAOJAKESKUS OY Oulun toimisto: Kiilakiventie

Lisätiedot

105,00 104,90 104,80 Yläraja Vuosi 2001 Vuosi 2002 Vuosi 2003 Alaraja 104,70 104,60 104,50 104,40 104,30 104,20 104,10 104,00 1.1. 29.1. 20.2. 17.3. 9.4. 25.4. 14.5. 30.3. 21.6. 13.7. 3.8. 21.8. 7.9. 20.9.

Lisätiedot

Selvitys jätevesien johtamisesta

Selvitys jätevesien johtamisesta Selvitys jätevesien johtaisesta 1. Kiinteistönhaltija Nii jakeluosoite, postinuero ja -toiipaikka Selvitys on säilytettävä kiinteistöllä ja tarvittaessa esitettävä valvontaviranoaiselle OSYT 2015 puhelinnuero

Lisätiedot

Vapon kuiviketurpeet. Edistää tuotantoeläinten hyvinvointia.

Vapon kuiviketurpeet. Edistää tuotantoeläinten hyvinvointia. VAPO YMPÄRISTÖ Vapon kuiviketurpeet. Edistää tuotantoeläinten hyvinvointia. Imukykyinen ja monikäyttöinen vaalea rahkaturve on ylivoimainen kuivike nesteiden, ravinteiden ja hajujen sitomisessa. Se sopii

Lisätiedot

Kiinteistökohtaisten jätevesien käsittelyjärjestelmien toimivuus LokaPuts 2006-2007 -hankkeessa

Kiinteistökohtaisten jätevesien käsittelyjärjestelmien toimivuus LokaPuts 2006-2007 -hankkeessa Suomen Salaojakeskus Oy LokaPuts 2006-2007 hanke Euroopan aluekehitysrahasto EAKR Kiinteistökohtaisten jätevesien käsittelyjärjestelmien toimivuus LokaPuts 2006-2007 -hankkeessa Puhdistamoiden seurantaraportti

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOS

VIRTAIN KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOS VIRTAIN KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOS TOIMINTAKERTOMUS 2015 VESIHUOLTOLAITOKSEN HOITAJAN KATSAUS Virtain nykyinen keskuspuhdistamo rakennettiin vuosina 1982-1983 ja käyttöönotto tapahtui huhtikuussa 1983,

Lisätiedot

NEUVO-hajajätevesien neuvontahanke

NEUVO-hajajätevesien neuvontahanke NEUVO-hajajätevesien neuvontahanke Hankkeen sisältö ja toteutus Hanketta hallinnoi Kymijoen vesi ja ympäristö ry Hankkeessa toimii projektipäällikkö ja neljä jätevesineuvojaa, toimipisteet ovat Kouvolassa,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 16. Ympäristölautakunta 13.02.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 16. Ympäristölautakunta 13.02.2014 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 13.02.2014 Sivu 1 / 1 460/11.01.00/2014 16 Etelä-Suomen aluehallintoviraston lausuntopyyntö koskien Rinnekoti-säätiön hakemusta Rinnekodin jätevedenpuhdistamon ja jätevesilietteen kompostointialueen

Lisätiedot

CW Solutions Oy (1) VALTIONEUVOSTON VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN

CW Solutions Oy (1) VALTIONEUVOSTON VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN CW Solutions Oy 05.11.2004 1(1) VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN SUUNNITELMA Talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla

Lisätiedot

Selvitys haja-asutusalueen jätevesien pienpuhdistamoiden toimivuudesta

Selvitys haja-asutusalueen jätevesien pienpuhdistamoiden toimivuudesta Selvitys haja-asutusalueen jätevesien pienpuhdistamoiden toimivuudesta Toimivatko haja-asutusalueen jätevesien pienpuhdistamot jätevesiasetuksen vaatimusten mukaisesti? Juha Niemi Tero Myllyvirta Itä-Uudenmaan

Lisätiedot

Biopuhdistaja 4 - harmaavesipuhdistaja. Harmaavesipuhdistajan Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

Biopuhdistaja 4 - harmaavesipuhdistaja. Harmaavesipuhdistajan Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Biopuhdistaja 4 - harmaavesipuhdistaja Harmaavesipuhdistajan Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje SISÄLTÖ 01 Biopuhdistaja 4 - ominaisuudet 02 Turvallisuus 03 Toimintaperiaate 04 Mitä tarvitset asennuksessa

Lisätiedot

Ympäristönsuojelumääräykset, LIITTEET. LIITE 3, Sivu 1/6

Ympäristönsuojelumääräykset, LIITTEET. LIITE 3, Sivu 1/6 LIITE 3, Sivu 1/6 LIITE 3, Sivu 2/6 LIITE 3, Sivu 3/6 LIITE 3, Sivu 4/6 LIITE 3, Sivu 5/6 LIITE 3, Sivu 6/6 Ohje käymälöistä suurissa yleisötilaisuuksissa LIITE 4 Suuressa yleisötilaisuudessa on oltava

Lisätiedot

Ympäristöteema 2010: Maatilojen biokaasun mahdollisuudet hyödyt ympäristölle ja taloudelle

Ympäristöteema 2010: Maatilojen biokaasun mahdollisuudet hyödyt ympäristölle ja taloudelle Ympäristöteema 2010: Maatilojen biokaasun mahdollisuudet hyödyt ympäristölle ja taloudelle - Lannankäsittelytekniikat nyt ja tulevaisuudessa- Toni Taavitsainen, Envitecpolis Oy 6/30/2009 4/15/2009 12/10/2010

Lisätiedot

HYVÄ JÄTEVESIENKÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEILLA

HYVÄ JÄTEVESIENKÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEILLA TAMMELAN KUNTA HYVÄ JÄTEVESIENKÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEILLA Opas kotitalouksille ja vapaa-ajanasunnoille Tämän esitteen ohjeet perustuvat 15.3.2011 voimaan tulleeseen valtioneuvoston asetukseen talousjätevesien

Lisätiedot

JÄTEVEDENPUHDISTAMON HOITO-OHJE

JÄTEVEDENPUHDISTAMON HOITO-OHJE PROG2009/01 Tämän hoito-ohjeen tiedot on tarkoitettu puhdistamon hoidon lisäksi puhdistamoiden suunnittelu, asennus, tarjous ja lupakäsittelyihin (mm. rakennusluvan liitteeksi). Kaikki mallimme ovat suojatut

Lisätiedot

soveltuvuus turvetuotannon kosteikolle TuKos- hankkeen loppuseminaari 1.9.2011 Heini Postila Oulun yliopisto, Vesi- ja ympäristötekniikan laboratorio

soveltuvuus turvetuotannon kosteikolle TuKos- hankkeen loppuseminaari 1.9.2011 Heini Postila Oulun yliopisto, Vesi- ja ympäristötekniikan laboratorio Ympärivuotisen pumppauksen ja vesienkäsittelyn soveltuvuus turvetuotannon kosteikolle TuKos- hankkeen loppuseminaari 1.9.2011 Heini Postila Oulun yliopisto, Vesi- ja ympäristötekniikan laboratorio Esityksen

Lisätiedot

Saostussäiliöt ja jäteveden maaperäkäsittely hajaasutusalueella. Erkki Santala

Saostussäiliöt ja jäteveden maaperäkäsittely hajaasutusalueella. Erkki Santala Saostussäiliöt ja jäteveden maaperäkäsittely hajaasutusalueella Erkki Santala Käsittelymenetelmät ja niiden kunnon arviointi Saostuskaivot ja säiliöt Maahanimeyttämön ja maasuodattamon toimintaperiaatteet

Lisätiedot

Asennus-, käyttö ja huolto-ohjeet. RM Sako 3/3600

Asennus-, käyttö ja huolto-ohjeet. RM Sako 3/3600 Asennus-, käyttö ja huolto-ohjeet RM Sako 3/3600 LUE ENNEN ASENNUKSEN ALOITTAMISTA TÄMÄ OHJE KOKONAAN 0915 Kaivojen ja säiliöiden asennus Säiliön siirtäminen ja säilytys Säiliöitä saa nostaa nostonarusta

Lisätiedot

t j ä t e v e s i a s e t Pipelife Y ä Ympäristö t -tuotteet s h d i s t u s t u lo

t j ä t e v e s i a s e t Pipelife Y ä Ympäristö t -tuotteet s h d i s t u s t u lo tevesias t se k ä yttäv tä en p h ks fe Pipeli ö rist Ympä et e -tuott u Asennusohje e tu t jä di stustu l o Hyvä Rakentaja, Pipelife Ympäristön järjestelmät on suunniteltu huolettomiksi ja oikein asennettuina

Lisätiedot

Vala hiekkakerroksen päälle ankkurointilaatta (2200x1800x150) mm.

Vala hiekkakerroksen päälle ankkurointilaatta (2200x1800x150) mm. 10 ASENTAMINEN 10.1 Panospuhdistamon kuljetus ja käsittely Kuljetusherkkien laitteiden takia BioKem Panospuhdistamoa ja sen osia on käsiteltävä varoen. Sido panospuhdistamon osat kuljetuksen ajaksi siten,

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE 1(7) WATMAN - VEDENSUODATTIMET ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE NEUTRALOINTISUODATIN... C8 (laitetyypit alkaen 08-11-2006) C10 C12 C15 C18 YLEISTÄ 1. ASENNUS 2. SUODATTIMEN KÄYTTÖÖNOTTO 3. ph- ARVON SÄÄTÖ 4. HUOLTO

Lisätiedot

KALIUMPERMANGANAATIN KULUTUS

KALIUMPERMANGANAATIN KULUTUS sivu 1/6 Kohderyhmä: Työ on suunniteltu lukiolaisille Aika: n. 1h + laskut KALIUMPERMANGANAATIN KULUTUS TAUSTATIEDOT tarkoitaa veden sisältämien kemiallisesti hapettuvien orgaanisten aineiden määrää. Koeolosuhteissa

Lisätiedot

Ravinnehuuhtoumien mittaaminen. Kirsti Lahti ja Pasi Valkama Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry

Ravinnehuuhtoumien mittaaminen. Kirsti Lahti ja Pasi Valkama Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry Ravinnehuuhtoumien mittaaminen Kirsti Lahti ja Pasi Valkama Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry RaHa-hankkeen loppuseminaari 17.6.2014 18.6.2014 1 Mitä hankkeessa tavoiteltiin? Kehittää

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

JA MUITA MENETELMIÄ PILAANTUNEIDEN SEDIMENTTIEN KÄSITTELYYN. Päivi Seppänen, Golder Associates Oy

JA MUITA MENETELMIÄ PILAANTUNEIDEN SEDIMENTTIEN KÄSITTELYYN. Päivi Seppänen, Golder Associates Oy GEOTEKSTIILIALLAS JA MUITA MENETELMIÄ PILAANTUNEIDEN SEDIMENTTIEN KÄSITTELYYN Päivi Seppänen, Golder Associates Oy Käsittelymenetelmät ESITYKSEN RAKENNE Vedenpoistomenetelmät Puhdistusmenetelmät Sijoitusmenetelmät

Lisätiedot

Kierrätysravinteiden kannattavuus. Sari Peltonen ProAgria Keskusten Liitto

Kierrätysravinteiden kannattavuus. Sari Peltonen ProAgria Keskusten Liitto Kierrätysravinteiden kannattavuus Sari Peltonen ProAgria Keskusten Liitto 9.12.2016 Mikä on lannoituskustannuksen osuus viljelyn muuttuvista kustannuksista? Lähde: ProAgria Lohkotietopankki 2016 Lannoituskustannus

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon

Lisätiedot

Labko SAKO-2 Biomoduli 6 ja Labko SAKO-3 Biomoduli 8 Imeytysjärjestelmät Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

Labko SAKO-2 Biomoduli 6 ja Labko SAKO-3 Biomoduli 8 Imeytysjärjestelmät Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet WAVIN-LABKO OY / Säiliöt Labkotie 1 36240 KANGASALA Puh: 020 1285 210 Fax: 020 1285 280 E-mail: tanks@wavin-labko.fi 01/05 Labko SAKO-2 Biomoduli 6 ja Labko SAKO-3 Biomoduli 8 Imeytysjärjestelmät Asennus-,

Lisätiedot

WehoPuts JÄTEVEDEN PIENPUHDISTAMOT KIINTEISTÖJEN YHTEISKÄYTTÖÖN

WehoPuts JÄTEVEDEN PIENPUHDISTAMOT KIINTEISTÖJEN YHTEISKÄYTTÖÖN 20 1200 JÄTEVEDEN PIENPUHDISTAMOT KIINTEISTÖJEN YHTEISKÄYTTÖÖN Mitä on talousjätevesi? Jätevesi on jokapäiväisessä toiminnassamme käyttämäämme vettä, joka palautetaan kiertoon käytön jälkeen. Ennen kuin

Lisätiedot

Erotinjärjestelmien käyttö- ja huoltoohjeet

Erotinjärjestelmien käyttö- ja huoltoohjeet Öljynerotinjärjestelmien käyttö ja huolto 18.10.2007 Erotinjärjestelmien käyttö- ja huoltoohjeet Käytännön kokemukset ja suositukset 2 Erotinjärjestelmän huoltotoimista on suositukset öljynerotinstandardissa

Lisätiedot

Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri

Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri Tämä ohjekirja sisältää kaikki tiedot joita tarvitset laitteen asianmukaiseen käyttöön. Lue ohjekirja huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi

Lisätiedot

Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3

Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 Uponor-sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 5 1 3 2 4 1. Sadevesiputki (tuloputki). - 2. Suojaputki vesiletkulle. - 3. Huoltokaivo. - 4. Ylivuotoputki. - 5. Vesiposti

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Hallitus

HÄMEENKYRÖN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Hallitus HÄMEENKYRÖN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Hallitus 13.4.2004 Hyväksytty: Valtuusto 26.4.2004 Voimaantulo: 1.5.2004 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite 1.1 Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on

Lisätiedot

PERINTEISILLE FANN 1G IMEYTYS- JA MAASUODATUSJÄRJESTELMILLE

PERINTEISILLE FANN 1G IMEYTYS- JA MAASUODATUSJÄRJESTELMILLE OHJEET FANNIN PERINTEISILLE IMEYTYS JA MAASUODATUSJÄRJESTELMILLE - FI 5755 - versio 1.1-2014-07-18 Esimerkki FANN:in perinteisestä 1G maasuodatusjärjestelmästä - 1. sukupolvi ASENNUSOHJEET PERINTEISILLE

Lisätiedot

Korvatorven pallolaajennus - 1 -

Korvatorven pallolaajennus - 1 - Korvatorven pallolaajennus - 1 - Korvatorven pallolaajennus Perustietoa korvatorvesta 31 38 mm pituinen; 2/3 rustoinen osa 1/3 luinen osa Tehtävänä mm. paineentasaus, välikorvan ilmastointi, eritteiden

Lisätiedot

Riihikosken jätevedenpuhdistamo

Riihikosken jätevedenpuhdistamo PÖYTYÄN KUNTA Riihikosken jätevedenpuhdistamo Sulkemissuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 29.4.2016 P29958 Sulkemissuunnitelma Tomi Kallio 29.4.2016 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 2 PUHDISTAMON

Lisätiedot

Kompostien käyttö viherrakentamisessa. Katja Börjesson 2015

Kompostien käyttö viherrakentamisessa. Katja Börjesson 2015 Kompostien käyttö viherrakentamisessa Katja Börjesson 2015 Historia & perusfilosofia Pitkä kokemus; puutarha-alalla 90 vuotta ja viherrakentamistuotteitta 30 vuotta Perusfilosofia Mikko Jortikan ajoista

Lisätiedot

K Ä S I H Y G I E N I a K Ä S I H Y G I E N I A

K Ä S I H Y G I E N I a K Ä S I H Y G I E N I A K Ä S I H Y G I E N I a K Ä S I H Y G I E N I A Puhelin (03) 780 2363 SIVU 2 l KÄSIHYGIENIA www.solmaster.fi Kestävän kehityksen puolesta Solmaster Oy on yksi Pohjoismaiden johtavista teollisuuskemikaalien

Lisätiedot

Päivittäinen jalkineiden hoito

Päivittäinen jalkineiden hoito JALKINEIDEN HOITO 1. Perehdy jalkineiden hoidon ohjeisiin. 2. Tunnista jalkineiden materiaali ja puhdista jalkineet ohjeen mukaan. 3. Suojaspray suihkutetaan kengille ulkona. Suihkutusetäisyys kengistä

Lisätiedot

JÄTEVEDENPUHDISTAMOJEN EDELLÄKÄVIJÄ METSÄ-SAIRILAAN

JÄTEVEDENPUHDISTAMOJEN EDELLÄKÄVIJÄ METSÄ-SAIRILAAN JÄTEVEDENPUHDISTAMOJEN EDELLÄKÄVIJÄ METSÄ-SAIRILAAN 1 PUHTAAMPI SAIMAA SYDÄMEN ASIANA Mikkelin Metsä-Sairilan alueelle kallion sisään rakennetaan uusi jätevedenpuhdistamo. Puhdistamon rakentaminen on osa

Lisätiedot

Maanparannuskompostin maataloskäyttö. Mikko Wäänänen, HSY Vesihuolto

Maanparannuskompostin maataloskäyttö. Mikko Wäänänen, HSY Vesihuolto Maanparannuskompostin maataloskäyttö Mikko Wäänänen, HSY Vesihuolto 18.11.2011 Teollisuusjätevesien tarkkailu ja neuvonta Jätevedenpuhdistusosasto Jätevedenpuhdistus Lietteiden jatkojalostus Vedenjakelun

Lisätiedot