TOIMINTAKERTOMUS. Silta-Valmennusyhdistys ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS. Silta-Valmennusyhdistys ry"

Transkriptio

1 2013 TOIMINTAKERTOMUS Silta-Valmennusyhdistys ry

2 Tekemällä turvallisesti tavoitteeseen Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2013

3 SISÄLLYS 1. TIIVISTELMÄ STRATEGISET TULOKSET Asiakkuusstrategian toteutumisen arviointi Palvelustrategian toteutumisen arviointi Kumppanuusstrategia Tulosstrategia TOIMINNAN VOLYYMI JA ASIAKKAAT Asiakastulokset PALVELUJEN ASIAKASMÄÄRÄT JA MUUTOKSET PALVELUISSA HENKILÖSTÖ JA TUOTTAVUUS LAATU JA JATKUVA PARANTAMINEN TALOUS JA KANNATTAVUUS Tulot, menot ja tulos Rahoitus Maksuvalmius Investoinnit Lainat ja vakuudet Tase YHDISTYKSEN HALLINTO Jäsenet Hallitus ja johtoryhmä Jäsenyydet eri yhteisöissä ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ TUNNUSLUVUT...26

4 1. TIIVISTELMÄ Vuoden 2013 toiminnan tiivistelmä: Vision toteuttamisen painopisteinä olivat edelleen asiakkaiden osallisuuden tukeminen, Sillan roolin selkiinnyttäminen kansalaisjärjestönä ja kumppanuusyhteistyön kehittäminen järjestöjen ja ammattiopistojen kanssa. Johtamisessa painopisteinä olivat johtamisjärjestelmän ja hallitustyöskentelyn kehittäminen. Asiakasmäärän kehityksen osalta, asiakasmäärää koskevasta tavoitteesta jäätiin jälkeen ja asiakasmäärä laski 7 prosenttiyksikköä. Toimintavuonna yhdistyksen palveluissa oli mukana lähes 978 asiakasta ja asiakkuuksien määrä oli Keskimääräinen päivittäinen asiakasmäärä nousi hieman mikä kertoo asiakkuuksien keston pidentymisestä Nuoria asiakkaita toimintavuonna oli yli 740 (800). Asiakkaista 79 % (85%) sijoittui jatkopolulle ja 20 % (15 %) keskeytti palvelun.. Uusina palveluina alkoivat pintakäsittelyn ja kiinteistöalan perustutkintokoulutukset tuotantokoulumallilla ja SiltaLisän pajakoulumallin toiminta vakiintui projektin jälkeen. Silta Monitori Oy toiminta ja osallistuminen valtakunnalliseen työpankkikokeiluun käynnistyivät tammikuussa ja yhtiöön siirtyivät yhdistyksestä Viinikan lounasravintola, rakennuspalvelut ja nuorisotalon kahvila Cafe 13. Työvoiman vuokraustoiminta alkoi huhtikuussa. Hanketoiminnassa uutena käynnistyi Ray:n rahoittama Tavalliseen elämään hanke. Projekteja päättyi kaksi Avartajat ja SiltaLisä. Vuoden lopussa hankkeita oli käynnissä seitsemän. Palveluprosesseja huollettiin ja päivitettiin IMS -toiminnanohjausjärjestelmään. Aloitettiin sisäisten auditointien toteutus.. Henkilöstöä yhdistyksen palveluksessa oli 96 (104) ja henkilötyövuosia kertyi (80). Henkilöstön kehittämiseen panostettiin keskimääri 5,2 päivää työntekijää kohden. Taloudellisen tuloksen osalta tavoitteena oli ylijäämä ja päädyttiin ylijäämään. Verottaja antoi päätöksen, jossa aiemmin yleishyödylliseksi katsotusta toiminnasta valtaosa katsottiin elinkeinotoiminnaksi ja työpajat lisäksi arvonlisäverolliseksi. Päätöksestä päätettiin valittaa. Päätös heikensi vuoden tulosta euroa.

5 2. STRATEGISET TULOKSET Strategian uudistamisen myötä yhdistyksen strategisia tavoitteita selkeytettiin ja vision toteuttamiseen tähtäävät strategiat tiivistettiin neljään osa-alueeseen: Asiakkuusstrategian päätavoitteina ovat sellaisten toimintatapojen ja muotojen kehittäminen, jotka tukevat toiminnan yhteisöllisyyttä, asiakkaiden oppimista ja osallisuutta. Asiakasmäärän kehityksen osalta pyritään maltilliseen kasvuun. Palvelustrategian päätavoitteina on kehittää yhteistyössä julkisen ja kolmannen sektorin kanssa paremmin muuttuviin asiakastarpeisiin vastaavia palveluja ja kansalaistoimintaa, parantaa palvelujen saatavuutta kehittämällä matalankynnyksen palveluja ja vahvistaa kokonaisvaltaiseen palveluun ja verkostojen käyttöön perustuvia palvelukonsepteja. Uutena strategian toteutusvälineenä on otettu käyttöön toimialakohtaiset vuosittain tarkistettavat palvelujen kehittämissuunnitelmat. Kumppanuusstrategian päätavoitteina on lisätä järjestöjen välistä yhteistoimintaa ja yhteistoimintarakenteita asiakastyössä, palvelujen tuottamisessa, vaikuttamistyössä ja järjestöjen tukipalveluissa, lisätä julkisen sektorin kanssa monialalaista yhteistyötä ja monialaisten kumppanuushankkeiden määrää ja asiakasohjaukseen ja tulosten vaikutusten yhteiseen arviointiin liittyvää yhteistyötä. Tulosstrategian osalta päätavoitteet ovat yhteiskunnallisten, yhteisöllisten ja asiakastulosten ja vaikutusten parantaminen ja näkyväksi tekeminen kehittämällä arviointimenetelmiä ja sosiaalista tilinpitoa. 2.1 Asiakkuusstrategian toteutumisen arviointi Tahtotila 2015 : Sillan valmennusyhteisöissä aktiivisessa osallisuudessa asiakas oppiva Menestystekijät Mittausväline Tavoite/Tulos 1. Silta takaa turvallisuuden ja tasa-arvon toteutumisen asiakkailleen. Seuraamme ja arvioimme turvallisuuden ja tasa-arvon toteutumista ja kysymme asiakkaiden kokemuksia asiasta. Toimimme asian suhteen systemaattisesti ja saavutamme toimintakulttuurin, jossa Asiakaspalautekysely kysymykset 1 ja 7 1.Tulin kuulluksi Vastausten keskiarvo vähintään 4 Tot.4,3 (4,2) turvallisuus ja tasa-arvo toteutuvat kaikissa toimissamme. 7.Minua kohdel-tiin ystävällisesti Tot.4,6 (4,6) 2. Sillassa asiakas haluaa työstää omia tavoitteitaan ja tulevaisuuttaan yhteistyössä ja toimii niiden toteuttamiseksi. Tarjoamme luottamusta synnyttävää vuorovaikutusta yksilö- ja yhteisötasolla sekä järjestämme ympäristön ja rakenteet siten, että asiakas voi ja tahtoo toimia tavoitteidensa suuntaisesti. ja kohteliaasti Asiakaspalautekyselyn kysymykset 2, 4 ja 6 2.Minulle selvitet-tiin palvelun sisältö ja tavoitteet 4. Sovituista asioista pidettiin kiinni 6. Miten sitoutunut olet suunnitelmasi toteuttamiseen Kysymysten keskiarvo vähintään 4 Tot.4,4 (4,2) Tot. 4,2 (4,2) Tot 3,9 (4,1)

6 3. Sillassa asiakas on osallisena yhteisön arjen toiminnassa ja kehittämisessä. Otamme asiakkaat systemaattisesti mukaan arjen toimintaan ja sen kehittämiseen. Haastamme asiakkaat esittämään ratkaisuehdotuksia ja kehittämisideoita. 3. Asiakkaan mielestä hänen luottamuksensa omiin kykyihin lisääntyi palvelun aikana Suunnitelma asiakasyhteistyön foorumeista ja yhteisöllisten toimintatapojen kehittämisestä kaikissa toiminnoissa Sos.tilinpidon kysymys 121 Asiakkaiden arviot omasta tilanteestaan Tehty, osallisuus vuoden teemana, työ jatkuu Kysymysten keskiarvo vähintään 4 Tot. 4,1 (3,9) 2.2 Palvelustrategian toteutumisen arviointi Tahtotila 2015: Silta vastaa yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa niiden asiakkaiden palvelutarpeisiin, joille julkiset sosiaali-, työvoima- ja koulutuspalvelut eivät riitä, eivät ole saavutettavissa tai niitä ei ole. Menestystekijät Mittausväline Tavoite 1. Tarjoamme palveluja erityistä tukea tarvitseville 2. Teemme julkisen sektorin kanssa sellaisia kumppanuussopimuksia, jotka edistävät tarpeenmukaisia palveluja ja niiden saatavuutta 3. Kehitämme enemmän sellaisia palvelumuotoja, joihin asiakkaiden on helppo päästä myös suoraan ilman maksusitoumuksia ja viranomaisohjausta. 4. Työpajat- ja työyhteisöt ovat tärkeitä oppimisympäristöjä Nuorten tulotilanne talouden-, koulutuksen ja työmarkkinaaseman osalta Sofiassa Palveluja kehittävien palvelu- ja kumppanuussopimusten määrä ja osapuolet. Matalan kynnyksen palvelujen asiakasmäärän kehitys nuortenpalveluissa. Koho, Kipinä, Etti, Startti Tulona tt-tuki 36 % (42%) Maksuhäiriömerkintä 37% (37%) Vain peruskoulu 60 %, (67 %) Opinnot keskeytetty 56 %, (60 %) Työttömyyden kesto yli 6 kk 66 %, (68%) Työkokemusta alle vuosi 66% (68%) Sosiaalipalvelut: ktt, sos. kuntoutus, Koho Nuorisotyö, Etsivätyö Työvoimapalvelut: työkokeilut, palkkatuki, Silta tyko Koulutuspalvelut: valmentavakoulutus, tuotantokoulu, SiltaLisä, Silta Koutsi Rise-ala: Vapauteen valmennus, asumispalvelut Tavoite: yli 600 nuorta/v V2011/486 V2012//648 V2013/636 Työpajoilla valmentautuvien asiakkaiden lukumäärä kaikista asiakkaista Tavoite: Yli 50 % asiakkaista osallistuu työpajojen toimintaan Tot. 528/978 =54% 5. Teemme yksilöllistä yhteistyötä Asiakaspalautekyselyn kysymys Tavoite. Vähintään 4.

7 asiakkaan tilanteeseen paneutuen. 6. Asiakkaistamme useimmat löytävät uuden ratkaisun arkeensa. 7. Arvioimme ja parannamme palvelujamme. 3. Saamani ohjaus oli tarkoituksen mukaista suhteessa omiin tavoitteisiini. Asiakasraportin tulokset kohta 4.3.Sijoittuminen palvelun päättyessä Sisäisten auditointien lukumäärä ja arviointipäivän toteutus. Tot. 4,2 (4,.1) Tavoite 83 %: Tot. 89 %, (87%) Totetunut: Sisäisiä auditointeja 6 kpl ja arviointipäivän toteutus 2.3 Kumppanuusstrategia Tahtotila 2015 : Silta on aloitteellinen kumppanuuksien rakentaja, joka yhteistyössä kumppaneidensa kanssa toimii, kehittää ja vaikuttaa asiakkaidensa parhaaksi. Menestystekijät Mittausväline Tavoite /toteutuma 1. Rakennamme järjestöjen välistä pysyvää yhteistoimintaa, edistämällä järjestöjen verkostoitumista asiakasyhteistyössä, järjestöjen palvelujen tuottamisessa ja järjestöjen tukipalveluissa. Järjestöjen välisten yhteisten hankkeiden ja yhteistyöorganisaatioiden ja foorumien määrä ja yhteisten tukipalvelujen Toteutunut: Kirkas Mieli-toiminta jatkuu, toiminnan-johtajien tapaamiset, Kumppanuustalo Artteli ry 2. Panostamme Sillan ja rikosseuraamusalan, sosiaali-, nuoriso-, työvoima-, koulutus- ja asumispalvelujen välisten kumppanuusrakenteiden ja yhteistyön kehittämiseen asiakasohjauksessa, palvelujen ja palveluketjujen tuottamisessa. kehitys Monialaisten kumppanuushankkeiden foorumeiden määrä. ja perustettu 5/2013 Toteutunut: Useiden toimijoiden hankkeita käynnissä 7 kpl. Järjestöjen ja kaupungin kumppanuus foorumi aloittanut 3/ Yhteistyö eri yhteistyötahojen kanssa on sujuvaa ja sopimuksen mukaista. Sidosryhmäkysely kysymyksen 3.keskiarvo. Tavoite vähintään 3 Tulos Vuosi 2010 = 3,4 Vuosi 2012 = 3,2 Seuraava mittaus Tulosstrategia Menestystekijä Mittausväline Tavoite /toteutunut 1. Sillan toiminta asettaa sille asetetut odotukset Sidosryhmä kysely kysymys 5.1. Toiminta täyttää odotukset 5.2. Sillan toiminta on luotettavaa Seur. mittaus 2014 Vuosi 2010 =3,2 Vuosi 2012 = 3,3 Vuosi 2010 = 3,5 Vuosi 2012 =3,6 2. Olemme luotettava, osaava ja aloitteellinen toimija ja palveluihimme luotetaan. Sidosryhmä kysely 5.5. Käytän myös jatkossa Sillan palveluja ja voin suositella niitä muillekin. Sidosryhmä kysely 5.3. Asiakkaani ovat olleet tyytyväisiä Sillassa saamiinsa palveluihin Seuraava mittaus 2014 Vuosi 2010 = 3,5 Vuosi 2012 = 3,7 Vuosi 2010 = 3,1 Vuosi 2012 = 3,3

8 3. Sillan palvelujen jälkeen asiakkaat sijoittuvat mielekkääseen toimintaan ja 4. Henkilöstö on hyvinvoivaa, kokee työnsä mielekkääksi ja kehittää työtään. 5.Johtamisen laatu, työnorganisointi ja muutoksen hallinta ovat hyvällä tasolla 6. Toimimme kannattavasti turvaten toiminnan jatkuvuuden ja riittävät henkilöstö- ja aineelliset resurssit perustehtävämme tulokselliseksi toteuttamiseksi. Sostilinpito indikaattori 151 asiakkaiden jatkosijoittuminen Sofian asiakastiedot: Asiakkaiden sijoittuminen koulutukseen ja työhön Työhyvinvointikyselyn pääkategoriat.(1-5 luokka) 1.Fyysinen hyvinvointi 2.Työn mielekkyys 3.Kehittämistä tukeva työkulttuuri Työhyvinvointikysely pääkategoriat. Johtamisen laatu Työnorganisointi Mutoksen hallita Henkilöstö- ja asiakasmäärän suhde, taloudellinen tulos ja investoinnit Tavoite vähintään 8 5 % Tot. 79 %, (84,8%) Tavoite: koulutus ja työ 1/3 päättäneistä Tot. 33 % (30 %) Vuosi 2013 (vuosi 2011) Tot. 4,0, (4,1) Tot. 4,1 (4,0) Tot. 3,8, (3,7) Vuosi 2013 (vuosi 2011) Tot. 3,6, (3,7) Tot. 3,5 (3,2) Tot. 3,4, (2,9) Tavoite: Henkilöstö/ 1/20 asiakasta Tulos 1/17,5 Taloudellinen tulos Tavoite Toteutunut tulos Kumulatiivinen tulos: Velkaantumisaste:

9 3. TOIMINNAN VOLYYMI JA ASIAKKAAT Vuodelle 2013 asiakasmäärän kehityksen osalta tavoitteeksi asetettiin noin 10 % kasvutavoite. Asiakasmäärä kääntyi kuitenkin laskuun ja asiakasmäärä väheni ensimmäisen kerran 8 vuoteen. Asiakasmäärän lisäystavoitteen taustalla oli vahva näkemys siitä, että nuorisotakuun toimeenpanon alkaminen ja kaupungin pitkäaikaistyöttömyyden vähentämistavoitteet lisäävät Sillan asiakasmäärää. Nämä oletukset eivät toteutuneet, koska nuorisotakuu on käynnistynyt hitaasti ja kaupungin asiakasohjaus ei ole toiminut toivotulla tavalla. Asiakasmäärän laskusta huolimatta asiakkuuksien määrä lisääntyi vuodesta asiakkuudesta asiakkuuteen. Asiakkuudet kuvaavat Sillan kaikissa palveluissa olvien asiakkaiden palveluun osallistumisjaksojen lukumäärää. Asiakasmäärän väheneminen ei vaikuttanut myöskään asiakasmäärän päivittäiseen lukumäärään, joka nousi hieman edellisvuodesta ja oli 394 asiakasta. Näiden lukujen perusteella johtopäätös on se, että asiakkuuden kestot ovat pidentyneet. Tämä kehitys on nähtävissä myös asiakkuuden kestojen jakaantumista kuvaavasta tilastosta. Asiakastyön suoritteiden kuvaamisessa olisi hyvä ottaa käyttöön kertyvien asiakaspäivien seuranta, joka kuvaisi konkreettisesti Sillan tuottamien palvelujen määrää ja sen kehitystä.

10 Asiakaskunnan sukupuoli ja ikärakenne: Asiakkaista (N= 962) naisia oli 37 % ja miehiä 63 %. Naisten keski-ikä oli 24 vuotta ja miesten hieman alle 26 vuotta. Kaikkien asiakkaiden keski-ikä oli 25 vuotta. Asiakkaiden keski-ikä oli 25,9 vuotta (25,6). Asiakkaista 74 % (73 %) on nuoria eli alle 29 vuotiaita. Alle 29 vuotaiden kokonaismäärä oli 740 asiakasta. Silta on edelleen Suomen suurin nuorten työpajapalvelujen tarjoaja. Nuorista asiakkaista vuotiaiden lukumäärä kasvoi mutta sitä nuorempien asiakkaiden lukumäärä laski,. Asiakkaiden ohjautuminen Asiakkaita Sillan palveluihin ohjaavat useat kymmenet eri yhteistyötahot. Asiakkaista ohjautuu sosiaalipalveluista lähes kolmannes, koulutuspalveluista 20 % ja Te-toimistosta ja TYP:stä yhteensä 9 prosenttia. Sillan palveluista ohjautuneita oli 50 asiakasta eli alle 6 prosenttia. Nuorten tavoittamisen näkökulmasta Sillan vahvuutena on laaja ja monipuolinen ohjausverkosto.

11 Asiakasprofiili Asiakkaista 81 prosenttia ( 83 % ) on tamperelaisia ja ympäristökunnista olevien osuus 5 %. Maahanmuuttajataustaustaisia asiakkaista on vain 5 % eli 50 asiakasta vuodessa. Yhdistyksen asiakastyön tuloksiin ja vaikutuksiin vaikuttaa työn laatutekijöiden ja palvelujärjestelmän tarjoamien mahdollisuuksien lisäksi asiakaskunnan haastavuus. Tästä syystä on tärkeää kehittää sellaisia arviointikriteerejä, joilla pystytään kuvaamaan asiakkaiden tilannetta Sillan palveluihin tultaessa. Tällaisia arviointikriteerejä ovat ainakin asiakkaiden ohjautumisväylä palveluun, koulutustausta, työttömyyden kesto, työkokemuksen pituus, toimeentulo ja asiakkaiden suhde palvelujärjestelmään ennen Siltaan tuloa. Asiakkaiden taustatietojen perusteella Silta palvelut kohdistuvat nuorten yhteiskuntatakuun kohderyhmään. Kaikista asiakkaista vain peruskoulun suorittaneiden osuus on 60 % mutta nuorista yli 80 prosentilla ei ole peruskoulun jälkeistä tutkintoa. Kolme neljännestä nuorista on keskeyttänyt ammatillisen koulutuksen vähintään kerran. Nuorista yli kolmanneksella ei ole työkokemusta lainkaan ja lähes puolella alle vuosi. Viime vuosina vähän tai ei lainkaan työkokemusta omaavien nuorten määrä on lisääntynyt voimakkaasti samoin maksuhäiriömerkintöjen määrä sekä terveysongelmat. Sillan nuorista asiakkaista jo noin kolmanneksella on maksuhäiriömerkintä ja terveydellisiä ongelmia. Lähes 60 % siltaan tulevista asiakkaista on nuorisotakuun piiriin kuuluvia asiakkaita.

12 Asiakkaiden sosiaalisen aseman, toimeentulon ja koetun terveydentilan osalta mielenterveysongelmien osuus jatkaa selvää kasvua. Päihdeongelmien määrä on kääntynyt nousevasta trendistä lievään laskuun. Maksuhäiriömerkintöjen määrä on kasvanut viime vuosina nopeasti mutta nyt kasvu näyttää pysähtyneen. Tulottomien osuus on hieman noussut mutta toimeentulotuella olevien määrä vähentynyt. 3.1 Asiakastulokset Palvelun suorittaneista asiakkaista 79 % (89 %) sijoittui vuonna 2013 jatkopolulle, joko palvelun aikana tai sen päätyttyä. Sijoittumistulosten selvään heikkenemiseen on vaikuttanut todennäköisesti kaksi asiaa, asiakasmäärän lisääntyminen alkuvaiheen palveluissa ja palveluvajeet. Myös palvelun keskeyttäneiden määrän lisääntyminen viidellä prosenttiyksiköllä 20 prosenttiin edellisvuodesta on huolestuttavaa ja vaatii tarkempi selvittämistä ja todennäköisesti myös palvelujen kehittämistä. Nuorten tulotilanteen ja taustatietojen perusteella tärkeimpinä tavoitteina ovat koulutukseen, työhön ja kuntoutuspalveluihin sijoittumisen määrän lisääminen.

13 Vuonna 2013 koulutukseen sijoittui kuitenkin vain 20 %,. työhön 13 % ja kuntoutuspalveluihin 14 %. Nuorten sijoittumisen lisääminen em. palveluihin edellyttää palvelujen lisäämistä ja niihin pääsyn joustavoittamista. Asiakaspalautteiden keskiarvo oli viisi -luokkaisella asteikoilla 4,2 (4,3) ja asiakasvaikutuksia koskevien kysymysten keskiarvo 4,2 (4,3). Asiakastuloksia laadullisesta ja vaikutusten näkökulmasta on kuvattu sosiaalisen tilinpidonm tililuokissa Tässä yhteydessä esitetään vain tietoja määrällisistä asiakastuloksista ja asiakaspalautteiden yhteenveto.

14 4. PALVELUJEN ASIAKASMÄÄRÄT JA MUUTOKSET PALVELUISSA Asiakasmäärien jakaantumisessa eri palvelujen kesken ei tapahtunut merkittäviä muutoksia. Nuorten, työpajapaja ja kuntouttavan valmennuksen palvelujen asiakasmäärät laskivat selvemmin ja koulutuspalvelujen asiakasmäärä pysyi lähes ennallaan. Tämän seurauksena yhdistyksen koko asiakasmäärä laski ensimmäisen kerran kahdeksaan vuoteen. Erikoista kehityksessä on se, että nuorisotakuun toimeenpano eikä kaupungin tavoitteet lisätä kuntouttavan työtoiminnan asiakasmääriä näy lainkaan Sillan asiakasmäärissä vaan päinvastoin asiakasmäärät laskivat. Ongelman taustalla on kaupungin ja työhallinnon asiakasohjauksen ongelmat, koska saman suuntainen kehitys on todettu myös muissa palveluissa ja asiakkailta saadussa palautteessa. Uusina palveluina alkoivat tuotantokoulussa pintakäsittelyn perustutkinto koulutus yhteistyössä Invalidien Järvenpään koulutuskeskuksen kanssa ja kiinteistöalan perustutkintokoulutus yhteistyössä Ammattiopisto luovin kanssa. Lisäksi projektina päättyneessä SiltaLisä hankkeessa kehitetty toiminta vakinaistui yhteistyössä Tampereen kaupungin perusopetuksen kanssa. Toimintavuoden lopussa päättyi Vapauteen valmennusyksikön toiminta mutta yhteistyö Rikosseuraamuslaitoksen kanssa jatkui uudella toimintamallilla. Kehittämishankkeet Toimintavuoden aikana päättyi kaksi ESR-hanketta SiltaLisä ja Avartajat hankkeet. Päättyvä rakennerahastokausi näkyy projektitoiminnan vähenemisenä. Uutena hankkeena käynnistyi Ray:n rahoittama rikosseuraamusasiakkaille tarkoitettu Tavalliseen elämään hanke. Vuoden päättyessä kehittämishankkeita oli käynnissä yhteensä 7 (9)..

15 5. HENKILÖSTÖ JA TUOTTAVUUS Henkilöstö Yhdistyksen palveluksessa vuoden aikana oli kaikkiaan 96 (104) henkilöä. Vuoden lopussa yhdistyksen palveluksessa oli 79 (90) henkilöä. Heistä vakituisessa työsuhteessa oli 61 % (41 %) eli 48 (43) henkilöä. Määräaikaisissa työsuhteissa oli 39 % eli 31. Määräaikaisen työsuhteen perusteena olivat työskentely hankkeessa, määräaikainen rahoitus tai palkkatuki. Henkilöstön vähenemisen seurauksena määräaikaisten työsuhteiden osuus laski. Sillan oman henkilökunnan lisäksi yhdistyksessä työskenteli kumppanuusorganisaatioiden työntekijöitä vuoden vaihteessa 10 henkilöä. Henkilötyövuosien kokonaismäärä toimintavuonna oli 68, 8 htv (76,6 htv). Asiakastyössä ja hallinnossa työskentelevien henkilötyövuosien määrä oli 65,4 htv ja palkkatuella työskentelevien määrä 3,2 htv. Henkilöstö osallistui erilaisiin koulutuksiin 426 ( 393) päivää eli keskimäärin jokaista asiakastyössä ja hallinnossa työskentelevän henkilötyövuotta kohden oli kohden oli 6,5 koulutuspäivää, kun tavoitteena oli noin 6 koulutuspäivää. Sairauspoissaoloja toimintavuonna kertyi 495 päivää (619) eli 7,2 päivää kaikkia henkilötyövuosia kohden. Työterveyspalvelut hankittiin Suomen Terveystalo Oy:ltä perustaso 2 mukaisessa laajuudessa. Työterveyskulut olivat yhteensä ( ). Työsuojelun toimintaohjelma oli käytössä ja siihen on kirjattu työsuojelumääräysten mukaiset asiat. Pelastussuunnitelma ja ympäristösuunnitelma ovat ajantasaiset. päivitetty ja vaaratilanne ilmoitukset käytössä. Työnantajan ja henkilöstön välisenä yhteistyöelimenä toimi Yhteishyvä ryhmä, joka kokoontui vuoden aikana kolme kertaa käsittelemään mm. toimintasuunnitelman ja talousarvion henkilöstövaikutuksia, henkilöstö säästöjä ja Työhyvinvointikysely tehdään joka toinen vuosi. Toimintavuonna tehdyn kyselyn tulokset säilyivät hyvällä aiempine vuosien tasolla ja muutokset olivat pieniä. Parannusta oli muutoksen hallinnassa työnorganisoinnissa, oman työn hallinnassa ja työilmapiirissä. Heikennystä oli johtamisen laadussa ja kommunikaatiossa ja viestinnässä.

16 Asiakkaiden ja henkilöstön määrän kehitys Asiakkuuksien ja henkilötyövuosien kehitys on yksi tapa arvioida työn tuottavuutta ja toiminnan taloudellisuutta. Vaikka palvelut ovat asiakastyön intensiteetin osalta jossain määrin erilaisia, antaa mittari suuntaa-antavan kuvan kehityksestä. Vuodesta 2012 vuoteen 2013 asiakkuuksien määrä laski 7 % ja henkilötyökuukausien määrä laski 15 % eli palvelujen tuottamiseen käytetyn työn määrä väheni ja toiminta todennäköisesti tehostui.

17

18 6. LAATU JA JATKUVA PARANTAMINEN Laatutyön kehittämisessä painopisteenä oli sisäisten auditointien käyttöönotto, jota edelsi auditoijien koulutus yhdessä harjoitusaudiointien kanssa. Toimintavuoden keväällä tehtiin vuotta 2013 koskeva auditointisuunnitelma ja auditoinnit toteutettiin suunnitelman mukaan seitsemässä eri palvelussa ja toimintayksikössä eri toimintoja edustavien auditoijien toimesta.vuoden 2014 aikana sisäisiä auditointeja laajennetaan myös johdon katselmuksiin. Kesäkuussa pidettiin Varalassa jo perinteiseksi muodostunut koko Sillaan yhteinen arviointipäivä, jossa kaikki toimintayksiköt, palvelut ja projektit esittivät tiiviit itsearvoinnit omasta toiminnastaan annettujen arviointikysymysten pohjalta. Auditointisuunnitelman sisältämiä auditoitavia asioita olivat: Työturvallisuussuunnitelma (sis. vakuutusjärjestelmä, pelastussuunnitelma ja ympäristösuunnitelma) Asiakkuusstrategia (kohdat 1 ja 3) Prosessikuvaukset: asiakkaaksi tuleminen Yksikön keskeisimmät kehittämistarpeet Yleisellä tasolla tulokset voitiin tiivistää seuraavasti: Palveluissa vahvoja osallisuutta lisääviä käytäntöjä. Puutteita vuorovaikutuksellisessa herkkyydessä. Asiakkaaksi tulo räätälöity asiakkaan tarpeiden mukaisesti, henkilöstön osaaminen tulee esille hyvin. Asiakkaan perehdytystä pidetään tärkeänä osana asiakkuusprosessia ja jos puutteita, siitä ollaan tietoisia ja tilannetta korjataan Toiminta koetaan turvalliseksi tilojen turvallisuuspuutteista ja ahtaudesta huolimatta Tasa-arvoiseen kohteluun pyritään ja ollaan tasa-arvoisen kohtelun suhteen tilannetietoisia, mutta toiset asiakkaat vaativat intensiivisempää ohjausta kuin toiset Sillan turvallisuustoiminnan rutiineissa puutteita: esim. työsuojelutoimikunnan toiminnan unohtuminen, uusien toimitilojen turvallisuusvarustaminen ja pelastussuunnittelu, henkilöstön turvallisuusperehdytys Huoli työilmapiiristä Työ- ja yksilövalmennuksen yhteistyö ja työnjako toimii hyvin Menettelytavoissa kehitettävää - vastuunjako epäselvä (esim. työympäristön turvallisuusasioissa) - tilaustyöltä (olkoon sisäinen tai ulkoinen) vaadittava kunnollista jälkeä - Strategiadokumentti vaikeasti löydettävissä ja epävarmuus löydetyn dokumentin ajankohtaisuudesta

19 Lopuksi kirjattiin havaitut poikkeamat.

20 7. TALOUS JA KANNATTAVUUS 7.1 Tulot, menot ja tulos Yhdistyksen talous supistui noin 1 milj. euroa, koska kolme työpajayksikköä siirrettiin toimintavuoden alusta Silta Monitori Oy:n yksiköiksi. Tilinpäätöksen mukaiset tulot olivat Talousarvion mukaiset tulot toteutuivat 96 prosenttisesti. Tilinpäätöksen mukaiset menot olivat Talousarvioon nähden menot pysyivät budjetissa. Tilikauden tulos ennen rahoitustuottoja ja -kuluja ja veroja oli ylijäämäinen. Rahoitustuottojen ja kulujen jälkeen tulos oli ylijäämäinen. Verrattuna vuoden 2012 tulokseen tulos parani Verottaja katsoi päätöksessään merkittävän osan yhdistyksen toiminnasta elinkeinotoiminnaksi, minkä seurauksena yhdistys joutui maksamaan tuloveroa tilikausilta yhteensä Verojen jälkeen tilikauden ylijäämä oli Aiemmin koko yhdistyksen toiminta on verottajan päätöksen mukaan ollut yleishyödyllistä. Kumulatiivinen tulos tilikauden lopussa oli ylijäämäinen. 7.2 Rahoitus Yhdistyksen toiminnan rahoituksessa lisääntyivät Tampereen kaupungin palvelujen osto ja hankerahoitus, Ray:n hankerahoitus ja ammattiopistojen 2. asteen koulutusyhteistyöhön perustuva rahoitus. Yhteisvaikutukseltaan lisäykset olivat noin euroa.

21 7.3 Maksuvalmius Yhdistyksen maksuvalmius perustuu oman toiminnan tuloihin ja luotolliseen tiliin, josta keskimäärin oli käytössä noin 55 prosenttia. 7.4 Investoinnit Ray myönsi vuodelle 2013 lainrikkojataustaisten asiakkaiden tukiasuntojen hankintaan , hankinnat siirtyivät vuoden 2014 alkupuolelle. 7.5 Lainat ja vakuudet Tilikauden lopussa yhdistyksellä oli pitkäaikaisia lainoja euroa ( ), jossa vähennystä Vähennyksestä euroa johtui luotollisen tilin limiitin käytön alentumisesta ja euroa lainojen lyhennyksistä. Luotollisen tilin limiittistä oli tilikauden lopussa käytössä Lyhennettävää velkakirjalainaa käyttöpääomaan oli tilikauden lopussa Tukiasuntojen hankintaan otettua velkakirjalainaa oli vuoden lopussa Luotollisen pankkitilin ja lainojen vakuutena ovat Iidesjärven liiketalo Oy:n osakkeet ( ), Vehnämyllynkadun kiinteistöön kohdistuvat kiinnitykset määrältään euroa ja tukiasuntojen osakkeet ( ) Korollisen pitkäaikaisen velan suhdetta taseen loppusummaan kuvaava velkaantumisaste oli 25 % kun se vuonna 2012 oli 32 prosenttia. 7.6 Tase Taseen loppusumma oli ( ), jossa vähennystä edellisvuodesta noin 5 %. Vastaavien oalta pieneneminen johtui poistoista ja lyhytaikaisten myyntisaamisten vähentymisestä noin eurolla. Lyhyt ja pitkäaikaisia saamisia tilikauden lopussa yhdistyksellä oli Silta Monitori Oy:ltä

22

23 8. YHDISTYKSEN HALLINTO 8.1 Jäsenet Yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksellä on vain yhteisöjäseniä. Jäsenyhteisöjä ovat: perustajajäseninä Setlementtiyhdistys Naapuri ry, Yhdessä Selviytymisen Tuki ry ja Syrjäytyneiden nuorten tuki Syltty ry. Yhdistyksen hallitus hyväksyi Tampereen A-kilta ry:n yhdistyksen jäseneksi Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Hallitus ja johtoryhmä Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana vuonna 2013 jatkoi Martti Silvennoinen ja varapuheenjohtajana koulutusjohtaja Rauno Konttilan Kiipula säätiöstä. Edellä mainittujen henkilöiden lisäksi yhdistyksen hallituksen ovat kuuluneet vuosikokouksessa valittuina jäseninä seuraavat henkilöt: Varsinaiset jäsenet: Merja Kerttula, projektipäällikkö, Martinus-säätiö Pekka Salmi, toiminnanjohtaja, kaupunginvaltuutettu Kristiina Järvelä, tuotantojohtaja, Tampereen kaupunki, erosi lukien Sami Wirkkula, toiminnanjohtaja, Setlementti Naapuri ry Mirkka Nimeminen-Hirvelä, yksilövalmentaja, henkilöstön edustaja Henkilökohtaiset varajäsenet: Tapio Kuure, tutkija, dosentti Matti Ranta, toimitusjohtaja, Tampereen A-kilta Reijo Saarinen, johtaja, Tampereen Invalidien Työtuki TITRY ry Timo Virtanen, koulutuspäällikkö, Tampereen ammattiopisto Johanna Heine, ohjaaja, Yhdessä Selviytymisen Tuki ry Tarja Rosenberg, yksilövalmentaja, henkilöstön edustajan varajäsen Hallitus kokoontui toimintavuonna 7 (8) kertaa. Lisäksi pidettiin kaksi sähköpostikokousta ja kaksi hallituksen seminaaria, joissa käsiteltiin yhdistyksen johtamista ja strategiapäivitystä. Hallituksen toiminnasta on tehty vuodesta 2011 alkaen vuosittain itsearviointikysely, jonka tulokset on analysointi hallituksessa. Normaaliin työskentelyyn liittyvien asioiden lisäksi hallitus päätti mm. hyvä johtamis- ja hallintotapa Sillassa toimenpiteistä, viestintästrategiasta, lainoista, verotusasioista, Silta Monitori Oy:n omistajaohjauksesta ja arvioi strategian toteutumista.. Johtoryhmään ovat kuuluneet toiminnanjohtaja Sampo Järvelä, toimialajohtajat Erkki

24 Sipilä ja Maija Laukkanen. Johdontiimi kokoontui toimintavuoden aikana 21 (19) kertaa. Hallitus nimitti yhdistyksen omistaman Silta Monitori Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi Sampo Järvelän ja jäseniksi Martti Silvennoisen, Erkki Sipilän, Merja Kerttulan ja Mikko Kesän, jolle pyynnöstä myönnettiin ero yhtiön hallituksesta. Joulukuussa 2013 yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi nimitettiin Erkki Sipilä ja Sampo Järvelä siirtyi yhtiön toimitusjohtajaksi. 8.3 Jäsenyydet eri yhteisöissä Silta-Valmennusyhditys on jäsenenä seuraavissa yhteisöissä: Valtakunnallinen työpajayhdistys, liittynyt 2002, edustaja hallituksessa Tampereen Kauppakamari, liitytty 2012 Säätiö Oktetti ry, liitytty 2013 SOSTE ry, liitytty 2012 perustajajäsenenä Sosiaali- ja terveysturvan keskusliiton toiminnan päättyessä. Pirkanmaan Päihdepalvelujärjestöt, PIPA ry, 2011 perustajajäsenen, edustaja hallituksessa Kumppanuustalo Artteli ry, 2013 perustajajäsen, hallituksen puheenjohtajuus Pirkanmaan rakennuskulttuuriyhdistys ry, 2011 perustajajäsenen, hallituksen puheenjohtajuus. Tampereen työvalmennussäätiö Syke, 2011 perustajajäsen

25 9. ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ Vuoden 2013 tulos oli ylijäämäinen ja tulos parani vuoteen 2012 verrattuna Yhdistyksen taloudellista asemaa rasittaa kuitenkin yhdistyksen omistaman työpankkiyrityksen Silta Monitori Oy:n toiminnankäynnistämisestä aiheutuneet tappiot. Yhdistys on päättänyt varmistaa pääomalainalla Silta Monitori Oy:n oman pääoman säilymisen positiivisena. Vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä hallitus päätti valmistelutyön käynnistämisestä, joilla pyritään varmistamaan yhdistyksen taloudelliset toimintaedellytykset myös pidemmällä tähtäimellä yhdistyksen perustehtävän toteuttamiseksi. Nuorten ulkopuolisuus ja rakennetyöttömyys ovat ikäviä ongelmia, joihin ei ole yhtä ratkaisua ja joiden helpottaminen voi perusta vain laaja-alaiseen yhteistyöhön. Hyvin toimivat työpajapalvelut ovat tärkeä osa sekä nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamista että rakennetyöttömyyden alentamista. Hyvin toimivien ja vaikuttavien työpajapalvelujen tärkein edellytys on laajapohjainen ja monialainen yhteistyö ja kehittynyt työnjako eri toimijatahojen kesken. Yhteistyö ja kumppanuus luovat myös pohjan uusille nykyistä vaikuttavammille palveluille ja palveluketjuille. Erityisesti nuorille tarkoitetuissa työpajapalveluissa on kysymys nuorten perusoikeuksiin kuuluvista heidän kasvuaan ja kehitystään tukevista sosiaali-, kuntoutus-, koulutus- ja työllistymistä tukevista palveluista. Ratkaistava pulma on se, miten nämä palvelut saadaan lisääntymään ja kehittymään siten, että ne kykenevät tarjoamaan tukea ja ratkaisuja mahdollisimman monelle nuorelle. Yhteistyön lisäksi on ratkaistava kysymys työpajoilla tapahtuvan kuntoutuksen, ohjauksen, valmennuksen ja koulutuksen rahoituksen järjestämisestä. Rahoituksen näkökulmasta ensisijainen ratkaisu ei ole lisärahoitus vaan olemassa olevien palvelujen resurssien uudelleen suuntaaminen siten, että se mahdollistaa uudenlaisten joustavien palvelujen kehittymisen työpajaympäristössä. Tämä ei ole helppoa. Uusista hyvin toimivista malleista, toimintavoista ja työmenetelmistä on paljon tietoa ja osaamista myös Silta-Valmennusyhdistyksessä. Niiden käyttöönoton ja laajemman soveltamisen esteenä ovat kehittymätön yhteistyön koordinointi, työnjako sekä resurssien yhteinen suuntaaminen ongelman ratkaisuun. Onnistuminen näiden pulmien ratkaisussa luo edellytykset nuorten ulkopuolisuuden ja rakennetyöttömyyden vähentämiselle. Nykytilanteelle ominaista on, että myönteisen kehityksen vauhdittajana voivat toimia niukkeneva talous ja ennaltaehkäisevän työn merkityksen oivaltaminen tehokkaana pitkäntähtäimen menojen kasvun supistajana.

TOIMINTAKERTOMUS. Silta-Valmennusyhdistys ry

TOIMINTAKERTOMUS. Silta-Valmennusyhdistys ry 2014 TOIMINTAKERTOMUS Silta-Valmennusyhdistys ry Tekemällä turvallisesti tavoitteeseen Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2014 1 SISÄLLYS 1. TIIVISTELMÄ... 3 2. STRATEGISET TULOKSET... 4 2.1 Asiakkuusstrategian

Lisätiedot

Silta-Valmennusyhdistys ry Vuosikertomus 2011

Silta-Valmennusyhdistys ry Vuosikertomus 2011 Silta-Valmennusyhdistys ry Vuosikertomus 2011 sisukas vastuullinen ihmistä kunnioittava yhdessä onnistuva Toimitus Sampo Järvelä Painopaikka Kopijyvä Oy Ulkoasu ja taitto Teemu Niemelä Valokuvat Pekka

Lisätiedot

Silta-Valmennusyhdistys ry Sosiaalinen tilinpäätöskertomus 2010

Silta-Valmennusyhdistys ry Sosiaalinen tilinpäätöskertomus 2010 Silta-Valmennusyhdistys ry Sosiaalinen tilinpäätöskertomus 2010 sisukas vastuullinen ihmistä kunnioittava yleishyödyllinen TOIMITUS Sampo Järvelä PAINOPAIKKA Kopijyvä Oy ULKOASU JA TAITTO Teemu Niemelä

Lisätiedot

Selvitys ja kehittämisehdotukset ulkopuolisten nuorten osallisuuden vahvistamiseksi

Selvitys ja kehittämisehdotukset ulkopuolisten nuorten osallisuuden vahvistamiseksi 0 Selvitys ja kehittämisehdotukset ulkopuolisten nuorten osallisuuden vahvistamiseksi 6.3.2015 Silta-Valmennusyhdistys ry 1 Sisällysluettelo Opetus- ja kulttuuriministeriölle... 2 1. TIIVISTELMÄ... 3 2.

Lisätiedot

Kiipulasäätiö. Kiipula. Perustamisvuosi: 1945 Päätoimipaikka: Janakkala Vuosivaihto: n. 28,4 milj. euroa Henkilöstö: 409

Kiipulasäätiö. Kiipula. Perustamisvuosi: 1945 Päätoimipaikka: Janakkala Vuosivaihto: n. 28,4 milj. euroa Henkilöstö: 409 Kiipulasäätiö Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Päätoimipaikka: Janakkala Vuosivaihto: n. 28,4 milj. euroa Henkilöstö: 409 2 Sisältö Kiipulasäätiö...2 Sisältö...3 Muutoksesta voimaa uuteen kasvuun...4 Työtä

Lisätiedot

Kiipula. Perustamisvuosi: 1945. Kotipaikka: Janakkala

Kiipula. Perustamisvuosi: 1945. Kotipaikka: Janakkala Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Kotipaikka: Janakkala Säätiön tarkoituksena on huolehtia vammaisten, erityistä tukea tarvitsevien ja muiden henkilöiden ammatillisesta koulutuksesta sekä ammatillisesta ja

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA - SELVITYS LAHDEN JA HEINOLAN SEUDUN TYÖLLISYYSPALVELUISTA Harri Hietala Jukka Lindberg Kaija Ray Vates-säätiö 2014 1 SISÄLLYS JOHDANTO...

Lisätiedot

TYÖLLISYYDEN KUNTAKOKEILUN VUOSIKERTOMUS

TYÖLLISYYDEN KUNTAKOKEILUN VUOSIKERTOMUS Vuosikertomus 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. Loppukiriä kohden...3 2. Töihin!-palvelu Jyväskylä...4 2.1. Elinkeinopolitiikka ja yritysyhteistyö... 4 2.2. Työn merkitys ihmiselle... 4 2.3. Yrittäjän tukena...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012. Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä www.mainiemikk.fi

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012. Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä www.mainiemikk.fi TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä www.mainiemikk.fi SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 1.1.1 Kuntayhtymän

Lisätiedot

Kiipula. Kiipulasäätiö

Kiipula. Kiipulasäätiö Kiipulasäätiö Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Kotipaikka: Janakkala Säätiön tarkoituksena on huolehtia vammaisten, erityistä tukea tarvitsevien ja muiden henkilöiden ammatillisesta koulutuksesta sekä ammatillisesta

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2014

Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2014 Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2014 www.vantaa.fi/arviointikertomus Tarkastuslautakunta 5.5.2015 Sisällysluettelo TIIVISTELMÄ... 3 1 NÄKÖKULMANA JOHTAMINEN... 6 1.1 Strategian vieminen läpi organisaation...

Lisätiedot

Jupiter-säätiön vuosikertomuksen toimituksesta vastaa Mediapaja

Jupiter-säätiön vuosikertomuksen toimituksesta vastaa Mediapaja Vuosikertomus 2014 Jupiter-Säätiö Pähkinänkuoressa Jupiterin valmennuspalvelut - Valmentavat työhön ja koulutukseen - Työtä tai harjoittelua joko Jupiteriin työyksiköissä tai ulkopuolisilla työpaikoilla

Lisätiedot

Työllisyyspalvelut esitys. Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola

Työllisyyspalvelut esitys. Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola Työllisyyspalvelut esitys Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola Sisällysluettelo Työllisyyspalvelut...4 1. Nykytila...4 1.1. Kemiläinen työttömyys...4 1.2. Työmarkkinatuki...5 1.3. Työllisyydenhoidon

Lisätiedot

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET VUOSIKERTOMUS 2013 Jupiter-säätiö pähkinänkuoressa JUPITERIN VALMENNUSPALVELUT valmentavat työhön ja koulutukseen - työtä tai harjoittelua joko Jupiterin työyksiköissä tai ulkopuolisilla työpaikoilla tai

Lisätiedot

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä www.phkk.fi Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015 2017 Talousarvio vuodelle 2015 Tuoterenkaan johtokunta Koulutuskeskus Salpauksen johtokunta Konsernihallitus

Lisätiedot

K H A B SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN TOIMIALA - PALVELUILLA TASA-ARVOA TYÖLLISYYTEEN. Valtakunnallinen työpajayhdistys ry ja VATES-säätiö

K H A B SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN TOIMIALA - PALVELUILLA TASA-ARVOA TYÖLLISYYTEEN. Valtakunnallinen työpajayhdistys ry ja VATES-säätiö ÖTY L K H A B C T TYÖ SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN TOIMIALA - PALVELUILLA TASA-ARVOA TYÖLLISYYTEEN Valtakunnallinen työpajayhdistys ry ja VATES-säätiö Anne Välimaa, Pasi Ylipaavalniemi, Suvi Pikkusaari,

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Valmennuspalvelujen tuottaminen Kehittämistyö ja projektit vuonna 2002 Työllisyyden edistämisen uusimmat keinot

Toimitusjohtajan katsaus Valmennuspalvelujen tuottaminen Kehittämistyö ja projektit vuonna 2002 Työllisyyden edistämisen uusimmat keinot Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 4 Valmennuspalvelujen tuottaminen 5 Kehittämistyö ja projektit vuonna 2002 9 Työllisyyden edistämisen uusimmat keinot 10 Tekniset asiat 13 Kieso -projekti 13 Pomppu

Lisätiedot

Tuettu työllistyminen -projekti

Tuettu työllistyminen -projekti Raportteja 2/2011 Tuettu työllistyminen -projekti Työtä tavallisella työpaikalla työhönvalmentajan tukemana Loppuraportti 2011 Lea Nikula (toim.) TUETTU TYÖLLISTYMINEN -PROJEKTI Työtä tavallisella työpaikalla

Lisätiedot

Vuosikatsaus 2000. Medivire Työterveyspalvelut Oy. Työhyvinvointipalveluita kaikkialla Suomessa

Vuosikatsaus 2000. Medivire Työterveyspalvelut Oy. Työhyvinvointipalveluita kaikkialla Suomessa Vuosikatsaus 2000 Medivire Työterveyspalvelut Oy Työhyvinvointipalveluita kaikkialla Suomessa Sisällys 4 6 8 10 11 19 20 24 Medivireen hallituksen puheenjohtaja Jukka Wuolijoki: Medivireellä on selvä suunta

Lisätiedot

Kiipula. Perustamisvuosi: 1945. Kotipaikka: Janakkala

Kiipula. Perustamisvuosi: 1945. Kotipaikka: Janakkala Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Kotipaikka: Janakkala Säätiön tarkoituksena on huolehtia vammaisten, erityistä tukea tarvitsevien ja muiden henkilöiden ammatillisesta koulutuksesta sekä ammatillisesta ja

Lisätiedot

2. VANHUSTEN ASUMISPALVELUT JA TUKI TYÖRYHMÄN RAPORTTI...

2. VANHUSTEN ASUMISPALVELUT JA TUKI TYÖRYHMÄN RAPORTTI... Lappeenrannann kaupunki Säätiöiden ja yhdistysten selvitys yhteistyöstä 2011 Kaupunginhallituksen päätös 7.2.2011 77 1 (40) Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustatiedot... 3 1.1. Työryhmät... 3 1.2. Yhteisöjen

Lisätiedot

1. Yleistä... 5. 2. Jyväskylän tulosalue... 8. 2.1. Hoitopalveluyksikkö... 8. 2.2. Arviointi- ja kuntoutuspalveluyksikkö... 9

1. Yleistä... 5. 2. Jyväskylän tulosalue... 8. 2.1. Hoitopalveluyksikkö... 8. 2.2. Arviointi- ja kuntoutuspalveluyksikkö... 9 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013 Sisällys 1. Yleistä... 5 2. Jyväskylän tulosalue... 8 2.1. Hoitopalveluyksikkö... 8 2.2. Arviointi- ja kuntoutuspalveluyksikkö... 9 2.3. Palveluohjausyksikkö...

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 NAAPURIN VUOSIKERTOMUS 2014 1

Vuosikertomus 2014 NAAPURIN VUOSIKERTOMUS 2014 1 Vuosikertomus 2014 NAAPURIN VUOSIKERTOMUS 2014 1 Sisällysluettelo SETLEMENTTIYHDISTYS NAAPURI RY...3 Toiminta-ajatus...3 Visio...3 Toimintaa ohjaavat perusarvot...4 Perustehtävät...4 TOIMINNANJOHTAJAN

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT HUHTIKUU 2013 2 SISÄLLYS: ESPOO... 3 ETELÄ-KARJALA... 4 ETELÄ-PIRKANMAA... 5 HAMINA JA KOTKA... 6 HELSINKI... 7 HATTULA,

Lisätiedot

Sosiaalisen tilinpidon tilinpäätös TULOKSET (tiivistelmä) tilikaudelta 1.9.2009 31.8.2010

Sosiaalisen tilinpidon tilinpäätös TULOKSET (tiivistelmä) tilikaudelta 1.9.2009 31.8.2010 Pohjois-Kymen Setlementti ry Uusi ura ammattipajasta projekti 2009-2011 Sosiaalisen tilinpidon tilinpäätös TULOKSET (tiivistelmä) tilikaudelta 1.9.2009 31.8.2010 (I tilikausi) Sosiaalisen tilinpidon TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS. Kuvassa Vantaan ammattiopiston Varian Tennistien toimipiste. Tarkastuslautakunta 9.5.2007

VANTAAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS. Kuvassa Vantaan ammattiopiston Varian Tennistien toimipiste. Tarkastuslautakunta 9.5.2007 VANTAAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2006 Kuvassa Vantaan ammattiopiston Varian Tennistien toimipiste Tarkastuslautakunta 9.5.2007 TIIVISTELMÄ 1 Vuonna 2006 alkuperäisistä 28 tavoitteesta saavutettiin

Lisätiedot

Sisältö. 1 Johdanto... 3 Työllisyysohjelman suhde kaupunkistrategiaan ja kaupungin muihin ohjelmiin... 4

Sisältö. 1 Johdanto... 3 Työllisyysohjelman suhde kaupunkistrategiaan ja kaupungin muihin ohjelmiin... 4 PORVOON KAUPUNGIN TYÖLLISYYSOHJELMA 2015 2017 Sisältö 1 Johdanto... 3 Työllisyysohjelman suhde kaupunkistrategiaan ja kaupungin muihin ohjelmiin... 4 2 Nykytilanne... 6 Organisointi... 6 Kustannukset...

Lisätiedot

autamme vahvistamaan arjen johtajuutta 2

autamme vahvistamaan arjen johtajuutta 2 VUOSIKERTOMUS 2010 Sisältö 1 Trainers House autamme vahvistamaan arjen johtajuutta 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Missio, visio, arvot, strategia 4 Palvelut 16 Henkilöstö 17 Hallintokäytäntö 18 Sisäinen

Lisätiedot

Kohti avoimia työmarkkinoita. Pohjois-Savon pitkittyneen työttömyyden alentamisen toimeenpanosuunnitelma

Kohti avoimia työmarkkinoita. Pohjois-Savon pitkittyneen työttömyyden alentamisen toimeenpanosuunnitelma Kohti avoimia työmarkkinoita Pohjois-Savon pitkittyneen työttömyyden alentamisen toimeenpanosuunnitelma 2015 2017 Rohkeutta, osallisuutta ja yhteistyötä työllisyyden edistämiseen Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

S I S Ä L L Y S. 6-7 Trainers House lyhyesti. 8-9 Toimitusjohtajan katsaus. 10-11 Missio, visio, strategia ja arvot. 16-18 SaaS-tuotteet

S I S Ä L L Y S. 6-7 Trainers House lyhyesti. 8-9 Toimitusjohtajan katsaus. 10-11 Missio, visio, strategia ja arvot. 16-18 SaaS-tuotteet 2 S I S Ä L L Y S 4-5 Trainers House autamme asiakkaitamme kasvamaan 6-7 Trainers House lyhyesti 8-9 Toimitusjohtajan katsaus 10-11 Missio, visio, strategia ja arvot 12-15 Palvelut 16-18 SaaS-tuotteet

Lisätiedot