TOIMINTAKERTOMUS. Silta-Valmennusyhdistys ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS. Silta-Valmennusyhdistys ry"

Transkriptio

1 2013 TOIMINTAKERTOMUS Silta-Valmennusyhdistys ry

2 Tekemällä turvallisesti tavoitteeseen Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2013

3 SISÄLLYS 1. TIIVISTELMÄ STRATEGISET TULOKSET Asiakkuusstrategian toteutumisen arviointi Palvelustrategian toteutumisen arviointi Kumppanuusstrategia Tulosstrategia TOIMINNAN VOLYYMI JA ASIAKKAAT Asiakastulokset PALVELUJEN ASIAKASMÄÄRÄT JA MUUTOKSET PALVELUISSA HENKILÖSTÖ JA TUOTTAVUUS LAATU JA JATKUVA PARANTAMINEN TALOUS JA KANNATTAVUUS Tulot, menot ja tulos Rahoitus Maksuvalmius Investoinnit Lainat ja vakuudet Tase YHDISTYKSEN HALLINTO Jäsenet Hallitus ja johtoryhmä Jäsenyydet eri yhteisöissä ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ TUNNUSLUVUT...26

4 1. TIIVISTELMÄ Vuoden 2013 toiminnan tiivistelmä: Vision toteuttamisen painopisteinä olivat edelleen asiakkaiden osallisuuden tukeminen, Sillan roolin selkiinnyttäminen kansalaisjärjestönä ja kumppanuusyhteistyön kehittäminen järjestöjen ja ammattiopistojen kanssa. Johtamisessa painopisteinä olivat johtamisjärjestelmän ja hallitustyöskentelyn kehittäminen. Asiakasmäärän kehityksen osalta, asiakasmäärää koskevasta tavoitteesta jäätiin jälkeen ja asiakasmäärä laski 7 prosenttiyksikköä. Toimintavuonna yhdistyksen palveluissa oli mukana lähes 978 asiakasta ja asiakkuuksien määrä oli Keskimääräinen päivittäinen asiakasmäärä nousi hieman mikä kertoo asiakkuuksien keston pidentymisestä Nuoria asiakkaita toimintavuonna oli yli 740 (800). Asiakkaista 79 % (85%) sijoittui jatkopolulle ja 20 % (15 %) keskeytti palvelun.. Uusina palveluina alkoivat pintakäsittelyn ja kiinteistöalan perustutkintokoulutukset tuotantokoulumallilla ja SiltaLisän pajakoulumallin toiminta vakiintui projektin jälkeen. Silta Monitori Oy toiminta ja osallistuminen valtakunnalliseen työpankkikokeiluun käynnistyivät tammikuussa ja yhtiöön siirtyivät yhdistyksestä Viinikan lounasravintola, rakennuspalvelut ja nuorisotalon kahvila Cafe 13. Työvoiman vuokraustoiminta alkoi huhtikuussa. Hanketoiminnassa uutena käynnistyi Ray:n rahoittama Tavalliseen elämään hanke. Projekteja päättyi kaksi Avartajat ja SiltaLisä. Vuoden lopussa hankkeita oli käynnissä seitsemän. Palveluprosesseja huollettiin ja päivitettiin IMS -toiminnanohjausjärjestelmään. Aloitettiin sisäisten auditointien toteutus.. Henkilöstöä yhdistyksen palveluksessa oli 96 (104) ja henkilötyövuosia kertyi (80). Henkilöstön kehittämiseen panostettiin keskimääri 5,2 päivää työntekijää kohden. Taloudellisen tuloksen osalta tavoitteena oli ylijäämä ja päädyttiin ylijäämään. Verottaja antoi päätöksen, jossa aiemmin yleishyödylliseksi katsotusta toiminnasta valtaosa katsottiin elinkeinotoiminnaksi ja työpajat lisäksi arvonlisäverolliseksi. Päätöksestä päätettiin valittaa. Päätös heikensi vuoden tulosta euroa.

5 2. STRATEGISET TULOKSET Strategian uudistamisen myötä yhdistyksen strategisia tavoitteita selkeytettiin ja vision toteuttamiseen tähtäävät strategiat tiivistettiin neljään osa-alueeseen: Asiakkuusstrategian päätavoitteina ovat sellaisten toimintatapojen ja muotojen kehittäminen, jotka tukevat toiminnan yhteisöllisyyttä, asiakkaiden oppimista ja osallisuutta. Asiakasmäärän kehityksen osalta pyritään maltilliseen kasvuun. Palvelustrategian päätavoitteina on kehittää yhteistyössä julkisen ja kolmannen sektorin kanssa paremmin muuttuviin asiakastarpeisiin vastaavia palveluja ja kansalaistoimintaa, parantaa palvelujen saatavuutta kehittämällä matalankynnyksen palveluja ja vahvistaa kokonaisvaltaiseen palveluun ja verkostojen käyttöön perustuvia palvelukonsepteja. Uutena strategian toteutusvälineenä on otettu käyttöön toimialakohtaiset vuosittain tarkistettavat palvelujen kehittämissuunnitelmat. Kumppanuusstrategian päätavoitteina on lisätä järjestöjen välistä yhteistoimintaa ja yhteistoimintarakenteita asiakastyössä, palvelujen tuottamisessa, vaikuttamistyössä ja järjestöjen tukipalveluissa, lisätä julkisen sektorin kanssa monialalaista yhteistyötä ja monialaisten kumppanuushankkeiden määrää ja asiakasohjaukseen ja tulosten vaikutusten yhteiseen arviointiin liittyvää yhteistyötä. Tulosstrategian osalta päätavoitteet ovat yhteiskunnallisten, yhteisöllisten ja asiakastulosten ja vaikutusten parantaminen ja näkyväksi tekeminen kehittämällä arviointimenetelmiä ja sosiaalista tilinpitoa. 2.1 Asiakkuusstrategian toteutumisen arviointi Tahtotila 2015 : Sillan valmennusyhteisöissä aktiivisessa osallisuudessa asiakas oppiva Menestystekijät Mittausväline Tavoite/Tulos 1. Silta takaa turvallisuuden ja tasa-arvon toteutumisen asiakkailleen. Seuraamme ja arvioimme turvallisuuden ja tasa-arvon toteutumista ja kysymme asiakkaiden kokemuksia asiasta. Toimimme asian suhteen systemaattisesti ja saavutamme toimintakulttuurin, jossa Asiakaspalautekysely kysymykset 1 ja 7 1.Tulin kuulluksi Vastausten keskiarvo vähintään 4 Tot.4,3 (4,2) turvallisuus ja tasa-arvo toteutuvat kaikissa toimissamme. 7.Minua kohdel-tiin ystävällisesti Tot.4,6 (4,6) 2. Sillassa asiakas haluaa työstää omia tavoitteitaan ja tulevaisuuttaan yhteistyössä ja toimii niiden toteuttamiseksi. Tarjoamme luottamusta synnyttävää vuorovaikutusta yksilö- ja yhteisötasolla sekä järjestämme ympäristön ja rakenteet siten, että asiakas voi ja tahtoo toimia tavoitteidensa suuntaisesti. ja kohteliaasti Asiakaspalautekyselyn kysymykset 2, 4 ja 6 2.Minulle selvitet-tiin palvelun sisältö ja tavoitteet 4. Sovituista asioista pidettiin kiinni 6. Miten sitoutunut olet suunnitelmasi toteuttamiseen Kysymysten keskiarvo vähintään 4 Tot.4,4 (4,2) Tot. 4,2 (4,2) Tot 3,9 (4,1)

6 3. Sillassa asiakas on osallisena yhteisön arjen toiminnassa ja kehittämisessä. Otamme asiakkaat systemaattisesti mukaan arjen toimintaan ja sen kehittämiseen. Haastamme asiakkaat esittämään ratkaisuehdotuksia ja kehittämisideoita. 3. Asiakkaan mielestä hänen luottamuksensa omiin kykyihin lisääntyi palvelun aikana Suunnitelma asiakasyhteistyön foorumeista ja yhteisöllisten toimintatapojen kehittämisestä kaikissa toiminnoissa Sos.tilinpidon kysymys 121 Asiakkaiden arviot omasta tilanteestaan Tehty, osallisuus vuoden teemana, työ jatkuu Kysymysten keskiarvo vähintään 4 Tot. 4,1 (3,9) 2.2 Palvelustrategian toteutumisen arviointi Tahtotila 2015: Silta vastaa yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa niiden asiakkaiden palvelutarpeisiin, joille julkiset sosiaali-, työvoima- ja koulutuspalvelut eivät riitä, eivät ole saavutettavissa tai niitä ei ole. Menestystekijät Mittausväline Tavoite 1. Tarjoamme palveluja erityistä tukea tarvitseville 2. Teemme julkisen sektorin kanssa sellaisia kumppanuussopimuksia, jotka edistävät tarpeenmukaisia palveluja ja niiden saatavuutta 3. Kehitämme enemmän sellaisia palvelumuotoja, joihin asiakkaiden on helppo päästä myös suoraan ilman maksusitoumuksia ja viranomaisohjausta. 4. Työpajat- ja työyhteisöt ovat tärkeitä oppimisympäristöjä Nuorten tulotilanne talouden-, koulutuksen ja työmarkkinaaseman osalta Sofiassa Palveluja kehittävien palvelu- ja kumppanuussopimusten määrä ja osapuolet. Matalan kynnyksen palvelujen asiakasmäärän kehitys nuortenpalveluissa. Koho, Kipinä, Etti, Startti Tulona tt-tuki 36 % (42%) Maksuhäiriömerkintä 37% (37%) Vain peruskoulu 60 %, (67 %) Opinnot keskeytetty 56 %, (60 %) Työttömyyden kesto yli 6 kk 66 %, (68%) Työkokemusta alle vuosi 66% (68%) Sosiaalipalvelut: ktt, sos. kuntoutus, Koho Nuorisotyö, Etsivätyö Työvoimapalvelut: työkokeilut, palkkatuki, Silta tyko Koulutuspalvelut: valmentavakoulutus, tuotantokoulu, SiltaLisä, Silta Koutsi Rise-ala: Vapauteen valmennus, asumispalvelut Tavoite: yli 600 nuorta/v V2011/486 V2012//648 V2013/636 Työpajoilla valmentautuvien asiakkaiden lukumäärä kaikista asiakkaista Tavoite: Yli 50 % asiakkaista osallistuu työpajojen toimintaan Tot. 528/978 =54% 5. Teemme yksilöllistä yhteistyötä Asiakaspalautekyselyn kysymys Tavoite. Vähintään 4.

7 asiakkaan tilanteeseen paneutuen. 6. Asiakkaistamme useimmat löytävät uuden ratkaisun arkeensa. 7. Arvioimme ja parannamme palvelujamme. 3. Saamani ohjaus oli tarkoituksen mukaista suhteessa omiin tavoitteisiini. Asiakasraportin tulokset kohta 4.3.Sijoittuminen palvelun päättyessä Sisäisten auditointien lukumäärä ja arviointipäivän toteutus. Tot. 4,2 (4,.1) Tavoite 83 %: Tot. 89 %, (87%) Totetunut: Sisäisiä auditointeja 6 kpl ja arviointipäivän toteutus 2.3 Kumppanuusstrategia Tahtotila 2015 : Silta on aloitteellinen kumppanuuksien rakentaja, joka yhteistyössä kumppaneidensa kanssa toimii, kehittää ja vaikuttaa asiakkaidensa parhaaksi. Menestystekijät Mittausväline Tavoite /toteutuma 1. Rakennamme järjestöjen välistä pysyvää yhteistoimintaa, edistämällä järjestöjen verkostoitumista asiakasyhteistyössä, järjestöjen palvelujen tuottamisessa ja järjestöjen tukipalveluissa. Järjestöjen välisten yhteisten hankkeiden ja yhteistyöorganisaatioiden ja foorumien määrä ja yhteisten tukipalvelujen Toteutunut: Kirkas Mieli-toiminta jatkuu, toiminnan-johtajien tapaamiset, Kumppanuustalo Artteli ry 2. Panostamme Sillan ja rikosseuraamusalan, sosiaali-, nuoriso-, työvoima-, koulutus- ja asumispalvelujen välisten kumppanuusrakenteiden ja yhteistyön kehittämiseen asiakasohjauksessa, palvelujen ja palveluketjujen tuottamisessa. kehitys Monialaisten kumppanuushankkeiden foorumeiden määrä. ja perustettu 5/2013 Toteutunut: Useiden toimijoiden hankkeita käynnissä 7 kpl. Järjestöjen ja kaupungin kumppanuus foorumi aloittanut 3/ Yhteistyö eri yhteistyötahojen kanssa on sujuvaa ja sopimuksen mukaista. Sidosryhmäkysely kysymyksen 3.keskiarvo. Tavoite vähintään 3 Tulos Vuosi 2010 = 3,4 Vuosi 2012 = 3,2 Seuraava mittaus Tulosstrategia Menestystekijä Mittausväline Tavoite /toteutunut 1. Sillan toiminta asettaa sille asetetut odotukset Sidosryhmä kysely kysymys 5.1. Toiminta täyttää odotukset 5.2. Sillan toiminta on luotettavaa Seur. mittaus 2014 Vuosi 2010 =3,2 Vuosi 2012 = 3,3 Vuosi 2010 = 3,5 Vuosi 2012 =3,6 2. Olemme luotettava, osaava ja aloitteellinen toimija ja palveluihimme luotetaan. Sidosryhmä kysely 5.5. Käytän myös jatkossa Sillan palveluja ja voin suositella niitä muillekin. Sidosryhmä kysely 5.3. Asiakkaani ovat olleet tyytyväisiä Sillassa saamiinsa palveluihin Seuraava mittaus 2014 Vuosi 2010 = 3,5 Vuosi 2012 = 3,7 Vuosi 2010 = 3,1 Vuosi 2012 = 3,3

8 3. Sillan palvelujen jälkeen asiakkaat sijoittuvat mielekkääseen toimintaan ja 4. Henkilöstö on hyvinvoivaa, kokee työnsä mielekkääksi ja kehittää työtään. 5.Johtamisen laatu, työnorganisointi ja muutoksen hallinta ovat hyvällä tasolla 6. Toimimme kannattavasti turvaten toiminnan jatkuvuuden ja riittävät henkilöstö- ja aineelliset resurssit perustehtävämme tulokselliseksi toteuttamiseksi. Sostilinpito indikaattori 151 asiakkaiden jatkosijoittuminen Sofian asiakastiedot: Asiakkaiden sijoittuminen koulutukseen ja työhön Työhyvinvointikyselyn pääkategoriat.(1-5 luokka) 1.Fyysinen hyvinvointi 2.Työn mielekkyys 3.Kehittämistä tukeva työkulttuuri Työhyvinvointikysely pääkategoriat. Johtamisen laatu Työnorganisointi Mutoksen hallita Henkilöstö- ja asiakasmäärän suhde, taloudellinen tulos ja investoinnit Tavoite vähintään 8 5 % Tot. 79 %, (84,8%) Tavoite: koulutus ja työ 1/3 päättäneistä Tot. 33 % (30 %) Vuosi 2013 (vuosi 2011) Tot. 4,0, (4,1) Tot. 4,1 (4,0) Tot. 3,8, (3,7) Vuosi 2013 (vuosi 2011) Tot. 3,6, (3,7) Tot. 3,5 (3,2) Tot. 3,4, (2,9) Tavoite: Henkilöstö/ 1/20 asiakasta Tulos 1/17,5 Taloudellinen tulos Tavoite Toteutunut tulos Kumulatiivinen tulos: Velkaantumisaste:

9 3. TOIMINNAN VOLYYMI JA ASIAKKAAT Vuodelle 2013 asiakasmäärän kehityksen osalta tavoitteeksi asetettiin noin 10 % kasvutavoite. Asiakasmäärä kääntyi kuitenkin laskuun ja asiakasmäärä väheni ensimmäisen kerran 8 vuoteen. Asiakasmäärän lisäystavoitteen taustalla oli vahva näkemys siitä, että nuorisotakuun toimeenpanon alkaminen ja kaupungin pitkäaikaistyöttömyyden vähentämistavoitteet lisäävät Sillan asiakasmäärää. Nämä oletukset eivät toteutuneet, koska nuorisotakuu on käynnistynyt hitaasti ja kaupungin asiakasohjaus ei ole toiminut toivotulla tavalla. Asiakasmäärän laskusta huolimatta asiakkuuksien määrä lisääntyi vuodesta asiakkuudesta asiakkuuteen. Asiakkuudet kuvaavat Sillan kaikissa palveluissa olvien asiakkaiden palveluun osallistumisjaksojen lukumäärää. Asiakasmäärän väheneminen ei vaikuttanut myöskään asiakasmäärän päivittäiseen lukumäärään, joka nousi hieman edellisvuodesta ja oli 394 asiakasta. Näiden lukujen perusteella johtopäätös on se, että asiakkuuden kestot ovat pidentyneet. Tämä kehitys on nähtävissä myös asiakkuuden kestojen jakaantumista kuvaavasta tilastosta. Asiakastyön suoritteiden kuvaamisessa olisi hyvä ottaa käyttöön kertyvien asiakaspäivien seuranta, joka kuvaisi konkreettisesti Sillan tuottamien palvelujen määrää ja sen kehitystä.

10 Asiakaskunnan sukupuoli ja ikärakenne: Asiakkaista (N= 962) naisia oli 37 % ja miehiä 63 %. Naisten keski-ikä oli 24 vuotta ja miesten hieman alle 26 vuotta. Kaikkien asiakkaiden keski-ikä oli 25 vuotta. Asiakkaiden keski-ikä oli 25,9 vuotta (25,6). Asiakkaista 74 % (73 %) on nuoria eli alle 29 vuotiaita. Alle 29 vuotaiden kokonaismäärä oli 740 asiakasta. Silta on edelleen Suomen suurin nuorten työpajapalvelujen tarjoaja. Nuorista asiakkaista vuotiaiden lukumäärä kasvoi mutta sitä nuorempien asiakkaiden lukumäärä laski,. Asiakkaiden ohjautuminen Asiakkaita Sillan palveluihin ohjaavat useat kymmenet eri yhteistyötahot. Asiakkaista ohjautuu sosiaalipalveluista lähes kolmannes, koulutuspalveluista 20 % ja Te-toimistosta ja TYP:stä yhteensä 9 prosenttia. Sillan palveluista ohjautuneita oli 50 asiakasta eli alle 6 prosenttia. Nuorten tavoittamisen näkökulmasta Sillan vahvuutena on laaja ja monipuolinen ohjausverkosto.

11 Asiakasprofiili Asiakkaista 81 prosenttia ( 83 % ) on tamperelaisia ja ympäristökunnista olevien osuus 5 %. Maahanmuuttajataustaustaisia asiakkaista on vain 5 % eli 50 asiakasta vuodessa. Yhdistyksen asiakastyön tuloksiin ja vaikutuksiin vaikuttaa työn laatutekijöiden ja palvelujärjestelmän tarjoamien mahdollisuuksien lisäksi asiakaskunnan haastavuus. Tästä syystä on tärkeää kehittää sellaisia arviointikriteerejä, joilla pystytään kuvaamaan asiakkaiden tilannetta Sillan palveluihin tultaessa. Tällaisia arviointikriteerejä ovat ainakin asiakkaiden ohjautumisväylä palveluun, koulutustausta, työttömyyden kesto, työkokemuksen pituus, toimeentulo ja asiakkaiden suhde palvelujärjestelmään ennen Siltaan tuloa. Asiakkaiden taustatietojen perusteella Silta palvelut kohdistuvat nuorten yhteiskuntatakuun kohderyhmään. Kaikista asiakkaista vain peruskoulun suorittaneiden osuus on 60 % mutta nuorista yli 80 prosentilla ei ole peruskoulun jälkeistä tutkintoa. Kolme neljännestä nuorista on keskeyttänyt ammatillisen koulutuksen vähintään kerran. Nuorista yli kolmanneksella ei ole työkokemusta lainkaan ja lähes puolella alle vuosi. Viime vuosina vähän tai ei lainkaan työkokemusta omaavien nuorten määrä on lisääntynyt voimakkaasti samoin maksuhäiriömerkintöjen määrä sekä terveysongelmat. Sillan nuorista asiakkaista jo noin kolmanneksella on maksuhäiriömerkintä ja terveydellisiä ongelmia. Lähes 60 % siltaan tulevista asiakkaista on nuorisotakuun piiriin kuuluvia asiakkaita.

12 Asiakkaiden sosiaalisen aseman, toimeentulon ja koetun terveydentilan osalta mielenterveysongelmien osuus jatkaa selvää kasvua. Päihdeongelmien määrä on kääntynyt nousevasta trendistä lievään laskuun. Maksuhäiriömerkintöjen määrä on kasvanut viime vuosina nopeasti mutta nyt kasvu näyttää pysähtyneen. Tulottomien osuus on hieman noussut mutta toimeentulotuella olevien määrä vähentynyt. 3.1 Asiakastulokset Palvelun suorittaneista asiakkaista 79 % (89 %) sijoittui vuonna 2013 jatkopolulle, joko palvelun aikana tai sen päätyttyä. Sijoittumistulosten selvään heikkenemiseen on vaikuttanut todennäköisesti kaksi asiaa, asiakasmäärän lisääntyminen alkuvaiheen palveluissa ja palveluvajeet. Myös palvelun keskeyttäneiden määrän lisääntyminen viidellä prosenttiyksiköllä 20 prosenttiin edellisvuodesta on huolestuttavaa ja vaatii tarkempi selvittämistä ja todennäköisesti myös palvelujen kehittämistä. Nuorten tulotilanteen ja taustatietojen perusteella tärkeimpinä tavoitteina ovat koulutukseen, työhön ja kuntoutuspalveluihin sijoittumisen määrän lisääminen.

13 Vuonna 2013 koulutukseen sijoittui kuitenkin vain 20 %,. työhön 13 % ja kuntoutuspalveluihin 14 %. Nuorten sijoittumisen lisääminen em. palveluihin edellyttää palvelujen lisäämistä ja niihin pääsyn joustavoittamista. Asiakaspalautteiden keskiarvo oli viisi -luokkaisella asteikoilla 4,2 (4,3) ja asiakasvaikutuksia koskevien kysymysten keskiarvo 4,2 (4,3). Asiakastuloksia laadullisesta ja vaikutusten näkökulmasta on kuvattu sosiaalisen tilinpidonm tililuokissa Tässä yhteydessä esitetään vain tietoja määrällisistä asiakastuloksista ja asiakaspalautteiden yhteenveto.

14 4. PALVELUJEN ASIAKASMÄÄRÄT JA MUUTOKSET PALVELUISSA Asiakasmäärien jakaantumisessa eri palvelujen kesken ei tapahtunut merkittäviä muutoksia. Nuorten, työpajapaja ja kuntouttavan valmennuksen palvelujen asiakasmäärät laskivat selvemmin ja koulutuspalvelujen asiakasmäärä pysyi lähes ennallaan. Tämän seurauksena yhdistyksen koko asiakasmäärä laski ensimmäisen kerran kahdeksaan vuoteen. Erikoista kehityksessä on se, että nuorisotakuun toimeenpano eikä kaupungin tavoitteet lisätä kuntouttavan työtoiminnan asiakasmääriä näy lainkaan Sillan asiakasmäärissä vaan päinvastoin asiakasmäärät laskivat. Ongelman taustalla on kaupungin ja työhallinnon asiakasohjauksen ongelmat, koska saman suuntainen kehitys on todettu myös muissa palveluissa ja asiakkailta saadussa palautteessa. Uusina palveluina alkoivat tuotantokoulussa pintakäsittelyn perustutkinto koulutus yhteistyössä Invalidien Järvenpään koulutuskeskuksen kanssa ja kiinteistöalan perustutkintokoulutus yhteistyössä Ammattiopisto luovin kanssa. Lisäksi projektina päättyneessä SiltaLisä hankkeessa kehitetty toiminta vakinaistui yhteistyössä Tampereen kaupungin perusopetuksen kanssa. Toimintavuoden lopussa päättyi Vapauteen valmennusyksikön toiminta mutta yhteistyö Rikosseuraamuslaitoksen kanssa jatkui uudella toimintamallilla. Kehittämishankkeet Toimintavuoden aikana päättyi kaksi ESR-hanketta SiltaLisä ja Avartajat hankkeet. Päättyvä rakennerahastokausi näkyy projektitoiminnan vähenemisenä. Uutena hankkeena käynnistyi Ray:n rahoittama rikosseuraamusasiakkaille tarkoitettu Tavalliseen elämään hanke. Vuoden päättyessä kehittämishankkeita oli käynnissä yhteensä 7 (9)..

15 5. HENKILÖSTÖ JA TUOTTAVUUS Henkilöstö Yhdistyksen palveluksessa vuoden aikana oli kaikkiaan 96 (104) henkilöä. Vuoden lopussa yhdistyksen palveluksessa oli 79 (90) henkilöä. Heistä vakituisessa työsuhteessa oli 61 % (41 %) eli 48 (43) henkilöä. Määräaikaisissa työsuhteissa oli 39 % eli 31. Määräaikaisen työsuhteen perusteena olivat työskentely hankkeessa, määräaikainen rahoitus tai palkkatuki. Henkilöstön vähenemisen seurauksena määräaikaisten työsuhteiden osuus laski. Sillan oman henkilökunnan lisäksi yhdistyksessä työskenteli kumppanuusorganisaatioiden työntekijöitä vuoden vaihteessa 10 henkilöä. Henkilötyövuosien kokonaismäärä toimintavuonna oli 68, 8 htv (76,6 htv). Asiakastyössä ja hallinnossa työskentelevien henkilötyövuosien määrä oli 65,4 htv ja palkkatuella työskentelevien määrä 3,2 htv. Henkilöstö osallistui erilaisiin koulutuksiin 426 ( 393) päivää eli keskimäärin jokaista asiakastyössä ja hallinnossa työskentelevän henkilötyövuotta kohden oli kohden oli 6,5 koulutuspäivää, kun tavoitteena oli noin 6 koulutuspäivää. Sairauspoissaoloja toimintavuonna kertyi 495 päivää (619) eli 7,2 päivää kaikkia henkilötyövuosia kohden. Työterveyspalvelut hankittiin Suomen Terveystalo Oy:ltä perustaso 2 mukaisessa laajuudessa. Työterveyskulut olivat yhteensä ( ). Työsuojelun toimintaohjelma oli käytössä ja siihen on kirjattu työsuojelumääräysten mukaiset asiat. Pelastussuunnitelma ja ympäristösuunnitelma ovat ajantasaiset. päivitetty ja vaaratilanne ilmoitukset käytössä. Työnantajan ja henkilöstön välisenä yhteistyöelimenä toimi Yhteishyvä ryhmä, joka kokoontui vuoden aikana kolme kertaa käsittelemään mm. toimintasuunnitelman ja talousarvion henkilöstövaikutuksia, henkilöstö säästöjä ja Työhyvinvointikysely tehdään joka toinen vuosi. Toimintavuonna tehdyn kyselyn tulokset säilyivät hyvällä aiempine vuosien tasolla ja muutokset olivat pieniä. Parannusta oli muutoksen hallinnassa työnorganisoinnissa, oman työn hallinnassa ja työilmapiirissä. Heikennystä oli johtamisen laadussa ja kommunikaatiossa ja viestinnässä.

16 Asiakkaiden ja henkilöstön määrän kehitys Asiakkuuksien ja henkilötyövuosien kehitys on yksi tapa arvioida työn tuottavuutta ja toiminnan taloudellisuutta. Vaikka palvelut ovat asiakastyön intensiteetin osalta jossain määrin erilaisia, antaa mittari suuntaa-antavan kuvan kehityksestä. Vuodesta 2012 vuoteen 2013 asiakkuuksien määrä laski 7 % ja henkilötyökuukausien määrä laski 15 % eli palvelujen tuottamiseen käytetyn työn määrä väheni ja toiminta todennäköisesti tehostui.

17

18 6. LAATU JA JATKUVA PARANTAMINEN Laatutyön kehittämisessä painopisteenä oli sisäisten auditointien käyttöönotto, jota edelsi auditoijien koulutus yhdessä harjoitusaudiointien kanssa. Toimintavuoden keväällä tehtiin vuotta 2013 koskeva auditointisuunnitelma ja auditoinnit toteutettiin suunnitelman mukaan seitsemässä eri palvelussa ja toimintayksikössä eri toimintoja edustavien auditoijien toimesta.vuoden 2014 aikana sisäisiä auditointeja laajennetaan myös johdon katselmuksiin. Kesäkuussa pidettiin Varalassa jo perinteiseksi muodostunut koko Sillaan yhteinen arviointipäivä, jossa kaikki toimintayksiköt, palvelut ja projektit esittivät tiiviit itsearvoinnit omasta toiminnastaan annettujen arviointikysymysten pohjalta. Auditointisuunnitelman sisältämiä auditoitavia asioita olivat: Työturvallisuussuunnitelma (sis. vakuutusjärjestelmä, pelastussuunnitelma ja ympäristösuunnitelma) Asiakkuusstrategia (kohdat 1 ja 3) Prosessikuvaukset: asiakkaaksi tuleminen Yksikön keskeisimmät kehittämistarpeet Yleisellä tasolla tulokset voitiin tiivistää seuraavasti: Palveluissa vahvoja osallisuutta lisääviä käytäntöjä. Puutteita vuorovaikutuksellisessa herkkyydessä. Asiakkaaksi tulo räätälöity asiakkaan tarpeiden mukaisesti, henkilöstön osaaminen tulee esille hyvin. Asiakkaan perehdytystä pidetään tärkeänä osana asiakkuusprosessia ja jos puutteita, siitä ollaan tietoisia ja tilannetta korjataan Toiminta koetaan turvalliseksi tilojen turvallisuuspuutteista ja ahtaudesta huolimatta Tasa-arvoiseen kohteluun pyritään ja ollaan tasa-arvoisen kohtelun suhteen tilannetietoisia, mutta toiset asiakkaat vaativat intensiivisempää ohjausta kuin toiset Sillan turvallisuustoiminnan rutiineissa puutteita: esim. työsuojelutoimikunnan toiminnan unohtuminen, uusien toimitilojen turvallisuusvarustaminen ja pelastussuunnittelu, henkilöstön turvallisuusperehdytys Huoli työilmapiiristä Työ- ja yksilövalmennuksen yhteistyö ja työnjako toimii hyvin Menettelytavoissa kehitettävää - vastuunjako epäselvä (esim. työympäristön turvallisuusasioissa) - tilaustyöltä (olkoon sisäinen tai ulkoinen) vaadittava kunnollista jälkeä - Strategiadokumentti vaikeasti löydettävissä ja epävarmuus löydetyn dokumentin ajankohtaisuudesta

19 Lopuksi kirjattiin havaitut poikkeamat.

20 7. TALOUS JA KANNATTAVUUS 7.1 Tulot, menot ja tulos Yhdistyksen talous supistui noin 1 milj. euroa, koska kolme työpajayksikköä siirrettiin toimintavuoden alusta Silta Monitori Oy:n yksiköiksi. Tilinpäätöksen mukaiset tulot olivat Talousarvion mukaiset tulot toteutuivat 96 prosenttisesti. Tilinpäätöksen mukaiset menot olivat Talousarvioon nähden menot pysyivät budjetissa. Tilikauden tulos ennen rahoitustuottoja ja -kuluja ja veroja oli ylijäämäinen. Rahoitustuottojen ja kulujen jälkeen tulos oli ylijäämäinen. Verrattuna vuoden 2012 tulokseen tulos parani Verottaja katsoi päätöksessään merkittävän osan yhdistyksen toiminnasta elinkeinotoiminnaksi, minkä seurauksena yhdistys joutui maksamaan tuloveroa tilikausilta yhteensä Verojen jälkeen tilikauden ylijäämä oli Aiemmin koko yhdistyksen toiminta on verottajan päätöksen mukaan ollut yleishyödyllistä. Kumulatiivinen tulos tilikauden lopussa oli ylijäämäinen. 7.2 Rahoitus Yhdistyksen toiminnan rahoituksessa lisääntyivät Tampereen kaupungin palvelujen osto ja hankerahoitus, Ray:n hankerahoitus ja ammattiopistojen 2. asteen koulutusyhteistyöhön perustuva rahoitus. Yhteisvaikutukseltaan lisäykset olivat noin euroa.

21 7.3 Maksuvalmius Yhdistyksen maksuvalmius perustuu oman toiminnan tuloihin ja luotolliseen tiliin, josta keskimäärin oli käytössä noin 55 prosenttia. 7.4 Investoinnit Ray myönsi vuodelle 2013 lainrikkojataustaisten asiakkaiden tukiasuntojen hankintaan , hankinnat siirtyivät vuoden 2014 alkupuolelle. 7.5 Lainat ja vakuudet Tilikauden lopussa yhdistyksellä oli pitkäaikaisia lainoja euroa ( ), jossa vähennystä Vähennyksestä euroa johtui luotollisen tilin limiitin käytön alentumisesta ja euroa lainojen lyhennyksistä. Luotollisen tilin limiittistä oli tilikauden lopussa käytössä Lyhennettävää velkakirjalainaa käyttöpääomaan oli tilikauden lopussa Tukiasuntojen hankintaan otettua velkakirjalainaa oli vuoden lopussa Luotollisen pankkitilin ja lainojen vakuutena ovat Iidesjärven liiketalo Oy:n osakkeet ( ), Vehnämyllynkadun kiinteistöön kohdistuvat kiinnitykset määrältään euroa ja tukiasuntojen osakkeet ( ) Korollisen pitkäaikaisen velan suhdetta taseen loppusummaan kuvaava velkaantumisaste oli 25 % kun se vuonna 2012 oli 32 prosenttia. 7.6 Tase Taseen loppusumma oli ( ), jossa vähennystä edellisvuodesta noin 5 %. Vastaavien oalta pieneneminen johtui poistoista ja lyhytaikaisten myyntisaamisten vähentymisestä noin eurolla. Lyhyt ja pitkäaikaisia saamisia tilikauden lopussa yhdistyksellä oli Silta Monitori Oy:ltä

22

23 8. YHDISTYKSEN HALLINTO 8.1 Jäsenet Yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksellä on vain yhteisöjäseniä. Jäsenyhteisöjä ovat: perustajajäseninä Setlementtiyhdistys Naapuri ry, Yhdessä Selviytymisen Tuki ry ja Syrjäytyneiden nuorten tuki Syltty ry. Yhdistyksen hallitus hyväksyi Tampereen A-kilta ry:n yhdistyksen jäseneksi Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Hallitus ja johtoryhmä Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana vuonna 2013 jatkoi Martti Silvennoinen ja varapuheenjohtajana koulutusjohtaja Rauno Konttilan Kiipula säätiöstä. Edellä mainittujen henkilöiden lisäksi yhdistyksen hallituksen ovat kuuluneet vuosikokouksessa valittuina jäseninä seuraavat henkilöt: Varsinaiset jäsenet: Merja Kerttula, projektipäällikkö, Martinus-säätiö Pekka Salmi, toiminnanjohtaja, kaupunginvaltuutettu Kristiina Järvelä, tuotantojohtaja, Tampereen kaupunki, erosi lukien Sami Wirkkula, toiminnanjohtaja, Setlementti Naapuri ry Mirkka Nimeminen-Hirvelä, yksilövalmentaja, henkilöstön edustaja Henkilökohtaiset varajäsenet: Tapio Kuure, tutkija, dosentti Matti Ranta, toimitusjohtaja, Tampereen A-kilta Reijo Saarinen, johtaja, Tampereen Invalidien Työtuki TITRY ry Timo Virtanen, koulutuspäällikkö, Tampereen ammattiopisto Johanna Heine, ohjaaja, Yhdessä Selviytymisen Tuki ry Tarja Rosenberg, yksilövalmentaja, henkilöstön edustajan varajäsen Hallitus kokoontui toimintavuonna 7 (8) kertaa. Lisäksi pidettiin kaksi sähköpostikokousta ja kaksi hallituksen seminaaria, joissa käsiteltiin yhdistyksen johtamista ja strategiapäivitystä. Hallituksen toiminnasta on tehty vuodesta 2011 alkaen vuosittain itsearviointikysely, jonka tulokset on analysointi hallituksessa. Normaaliin työskentelyyn liittyvien asioiden lisäksi hallitus päätti mm. hyvä johtamis- ja hallintotapa Sillassa toimenpiteistä, viestintästrategiasta, lainoista, verotusasioista, Silta Monitori Oy:n omistajaohjauksesta ja arvioi strategian toteutumista.. Johtoryhmään ovat kuuluneet toiminnanjohtaja Sampo Järvelä, toimialajohtajat Erkki

24 Sipilä ja Maija Laukkanen. Johdontiimi kokoontui toimintavuoden aikana 21 (19) kertaa. Hallitus nimitti yhdistyksen omistaman Silta Monitori Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi Sampo Järvelän ja jäseniksi Martti Silvennoisen, Erkki Sipilän, Merja Kerttulan ja Mikko Kesän, jolle pyynnöstä myönnettiin ero yhtiön hallituksesta. Joulukuussa 2013 yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi nimitettiin Erkki Sipilä ja Sampo Järvelä siirtyi yhtiön toimitusjohtajaksi. 8.3 Jäsenyydet eri yhteisöissä Silta-Valmennusyhditys on jäsenenä seuraavissa yhteisöissä: Valtakunnallinen työpajayhdistys, liittynyt 2002, edustaja hallituksessa Tampereen Kauppakamari, liitytty 2012 Säätiö Oktetti ry, liitytty 2013 SOSTE ry, liitytty 2012 perustajajäsenenä Sosiaali- ja terveysturvan keskusliiton toiminnan päättyessä. Pirkanmaan Päihdepalvelujärjestöt, PIPA ry, 2011 perustajajäsenen, edustaja hallituksessa Kumppanuustalo Artteli ry, 2013 perustajajäsen, hallituksen puheenjohtajuus Pirkanmaan rakennuskulttuuriyhdistys ry, 2011 perustajajäsenen, hallituksen puheenjohtajuus. Tampereen työvalmennussäätiö Syke, 2011 perustajajäsen

25 9. ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ Vuoden 2013 tulos oli ylijäämäinen ja tulos parani vuoteen 2012 verrattuna Yhdistyksen taloudellista asemaa rasittaa kuitenkin yhdistyksen omistaman työpankkiyrityksen Silta Monitori Oy:n toiminnankäynnistämisestä aiheutuneet tappiot. Yhdistys on päättänyt varmistaa pääomalainalla Silta Monitori Oy:n oman pääoman säilymisen positiivisena. Vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä hallitus päätti valmistelutyön käynnistämisestä, joilla pyritään varmistamaan yhdistyksen taloudelliset toimintaedellytykset myös pidemmällä tähtäimellä yhdistyksen perustehtävän toteuttamiseksi. Nuorten ulkopuolisuus ja rakennetyöttömyys ovat ikäviä ongelmia, joihin ei ole yhtä ratkaisua ja joiden helpottaminen voi perusta vain laaja-alaiseen yhteistyöhön. Hyvin toimivat työpajapalvelut ovat tärkeä osa sekä nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamista että rakennetyöttömyyden alentamista. Hyvin toimivien ja vaikuttavien työpajapalvelujen tärkein edellytys on laajapohjainen ja monialainen yhteistyö ja kehittynyt työnjako eri toimijatahojen kesken. Yhteistyö ja kumppanuus luovat myös pohjan uusille nykyistä vaikuttavammille palveluille ja palveluketjuille. Erityisesti nuorille tarkoitetuissa työpajapalveluissa on kysymys nuorten perusoikeuksiin kuuluvista heidän kasvuaan ja kehitystään tukevista sosiaali-, kuntoutus-, koulutus- ja työllistymistä tukevista palveluista. Ratkaistava pulma on se, miten nämä palvelut saadaan lisääntymään ja kehittymään siten, että ne kykenevät tarjoamaan tukea ja ratkaisuja mahdollisimman monelle nuorelle. Yhteistyön lisäksi on ratkaistava kysymys työpajoilla tapahtuvan kuntoutuksen, ohjauksen, valmennuksen ja koulutuksen rahoituksen järjestämisestä. Rahoituksen näkökulmasta ensisijainen ratkaisu ei ole lisärahoitus vaan olemassa olevien palvelujen resurssien uudelleen suuntaaminen siten, että se mahdollistaa uudenlaisten joustavien palvelujen kehittymisen työpajaympäristössä. Tämä ei ole helppoa. Uusista hyvin toimivista malleista, toimintavoista ja työmenetelmistä on paljon tietoa ja osaamista myös Silta-Valmennusyhdistyksessä. Niiden käyttöönoton ja laajemman soveltamisen esteenä ovat kehittymätön yhteistyön koordinointi, työnjako sekä resurssien yhteinen suuntaaminen ongelman ratkaisuun. Onnistuminen näiden pulmien ratkaisussa luo edellytykset nuorten ulkopuolisuuden ja rakennetyöttömyyden vähentämiselle. Nykytilanteelle ominaista on, että myönteisen kehityksen vauhdittajana voivat toimia niukkeneva talous ja ennaltaehkäisevän työn merkityksen oivaltaminen tehokkaana pitkäntähtäimen menojen kasvun supistajana.

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot II Ohjaamo-päivät 24.3.2015, Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllisyydenhoidon kokonaisuus ELINKEINO- POLITIIKKA TYÖPOLITIIKKA

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) verkostojen rakentaminen alkaa. Keski-Suomen aluetilaisuus Jyväskylä 9.2.

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) verkostojen rakentaminen alkaa. Keski-Suomen aluetilaisuus Jyväskylä 9.2. Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) verkostojen rakentaminen alkaa Keski-Suomen aluetilaisuus Jyväskylä 9.2.2015 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) TYP-aluekierros

Lisätiedot

Nuorisotakuun toteuttaminen

Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuun toteuttaminen Hyvinvointi- ja turvallisuuspalveluja sekä nuorisotakuun toteutumista koskeva kehittämisneuvottelu 4.8.2013 Saariselkä Lapin ELY-keskus Tiina Keränen 11.9.2013 Nuorisotakuu

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos 27.10.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki, jossa korostuu hyvä elämänlaatu ja oma

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus 1.12.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa pieni kaupunki, suuria elämyksiä Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki,

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP)

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) Vates-päivät 5.-6.5.2015 Hallitusneuvos Päivi Kerminen Lakisääteistämisen tavoitteet Pitkäaikaistyöttömyyden ja työttömyydestä aiheutuvien julkisten

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 1405/01.00.02/2014 94 Henkilöstökertomus vuodelta 2013 Valmistelijat / lisätiedot: Jere Kunnas, puh. 046 877 3285 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

monialayhteistyö nuorten

monialayhteistyö nuorten Petra-projekti monialayhteistyö nuorten työllisyyden edistämisessä Työllisyyspalvelut, Vantaan kaupunki Palveluohjaaja Mikko Mäkelä 31.1.2014 Petra-projektit Petra Nuoret työhön ja kouluun: 1.3.2010-31.10.2013

Lisätiedot

MYP-hanke TYP-palveluverkostojen kehittämishanke Kainuu, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa

MYP-hanke TYP-palveluverkostojen kehittämishanke Kainuu, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa MYP-hanke TYP-palveluverkostojen kehittämishanke Kainuu, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa Hankkeen virallinen nimi: Monialaisten yhteispalveluverkostojen luominen pitkäaikaistyöttömille Pohjois-Suomeen 1.12.2015-30.11.2017

Lisätiedot

Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi. Miessakit ry & Miestyön Osaamiskeskus 2011

Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi. Miessakit ry & Miestyön Osaamiskeskus 2011 Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi Miessakit ry:n raportteja 1/2011 Peter Peitsalo Annankatu 16 B 28 00120 Helsinki SISÄLLYS JOHDANTO... 5 MIESLÄHTÖISEN TYÖN KEHITTÄMISPROSESSI... 6

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia 2016 2020 Hallitus hyväksynyt 1.2.2016 Tutkimus-kehittämistoiminnan strategia kertoo 1) Toiminta-ajatuksemme (Miksi olemme olemassa?) 2) Arvomme (Mikä meille

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja

Lisätiedot

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Vaikuttamistoiminnan päällikkö Marika Ahlstén, Kehitysvammaliitto 4.3.2015 1 Nykytila Sosiaalihuoltolaki

Lisätiedot

HKL:n johtamisjärjestelmän uudistaminen

HKL:n johtamisjärjestelmän uudistaminen HKL:n johtamisjärjestelmän uudistaminen Suunnittelu & Valmistelu Toimeenpano Vakiinnuttaminen HKL johtoryhmä työpaja 13.5.2015 1 Uuden johtamisjärjestelmän suunnittelu ja valmistelu 1. Projektin tavoitteet,

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Byströmin nuorten palvelut ja työpajatoiminta - askelia matkan varrella. Anneli Koistinen

Byströmin nuorten palvelut ja työpajatoiminta - askelia matkan varrella. Anneli Koistinen Byströmin nuorten palvelut ja työpajatoiminta - askelia matkan varrella Anneli Koistinen 15.9.2015 nuorten työpajatoiminnan vakinaistaminen v. 2003 nuorten työpajakeskus, päätös 2010, valmistui 2013 Byströmin

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke

Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke 1.8.2016-28.2.2019 10.10.2016 Perustietoa hankkeesta Päärahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus 29.7.2014 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 Markkinat Liiketoimintaympäristö Asiakasteollisuuksien markkinatilanteessa ei merkittäviä muutoksia epävarmuus kehityksestä jatkui.

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

Perustajayhteisöt. Iisalmen Kehitysvammaisten Tuki ry. Iisalmen Mielenterveystuki ry. Kiuruveden Varapäre ry. Sonkajärven Nuorison Tuki ry

Perustajayhteisöt. Iisalmen Kehitysvammaisten Tuki ry. Iisalmen Mielenterveystuki ry. Kiuruveden Varapäre ry. Sonkajärven Nuorison Tuki ry Perustajayhteisöt Iisalmen Kehitysvammaisten Tuki ry Iisalmen Mielenterveystuki ry Kiuruveden Varapäre ry Sonkajärven Nuorison Tuki ry Sonkajärven Mielenterveyskerho ry Iisalmen Invalidit ry ORGANISAATIO

Lisätiedot

MARTELA OSAV OSA UOSIKA

MARTELA OSAV OSA UOSIKA OSAVUOSIKATSAUS 01-09 / 20.10. TAMMI SYYSKUU SYYSKUU Toimistokalustekysyntä nousi hieman viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 74,4 milj. euroa (71,1), jossa oli kasvua edelliseen

Lisätiedot

HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus

HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku Hyvä hakemus Hyvän hakemuksen piirteitä Ohjelman ja haun mukainen Selkeästi kirjoitettu; mitä tavoitellaan mitä tehdään tavoitteiden saavuttamiseksi mitä tuloksia saadaan

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ

POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi & ajankohtaista Pohjois-Karjalassa 20.4.2011 Vaivion kurssi- ja leirikeskus Johtaja Jarmo

Lisätiedot

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Seinäjoki, 13.3.2013 Nuorisotakuun taustoja Perusasteen varassa olevat nuoret Työttömät alle 30-vuotiaat nuoret Työn ja koulutuksen

Lisätiedot

Nurmeksen etsivänuorisotyö on osa Nuoriso- ja matkailukeskys Hyvärilä Oy:n toteuttamista paikallisista nuorisopalveluista.

Nurmeksen etsivänuorisotyö on osa Nuoriso- ja matkailukeskys Hyvärilä Oy:n toteuttamista paikallisista nuorisopalveluista. ETSIVÄNUORISOTYÖ Vuosiraportti 2015 Paula Timonen Nurmeksen etsivänuorisotyö on osa Nuoriso- ja matkailukeskys Hyvärilä Oy:n toteuttamista paikallisista nuorisopalveluista. Etsivien tyypillinen asiakas

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä Vintola Mauri

Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä Vintola Mauri Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä 1 Linjaukset Palkkatuettu työ vähenee välityömarkkinoilla Tarkoituksena on tarjota työvälineitä paikallisen yhteistyön kehittämiselle

Lisätiedot

Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy

Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy Omavalvonta osana oman toiminnan systemaattista laadunhallintaa Valvira 25.8.2015 Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy Mainiossa Vireessä jo 15 vuotta Tarjoamme sosiaali- ja hoivapalveluja

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvoinnista vastaavan toimielimen ja sen jäsenen oma-arvio Kunta Toimielimen nimi Arvioijan nimi Pvm

Lasten ja nuorten hyvinvoinnista vastaavan toimielimen ja sen jäsenen oma-arvio Kunta Toimielimen nimi Arvioijan nimi Pvm tilasta 1. Suunnitelma ohjaa konkreettisesti kunnan toimintaa 1.1. Suunnitelman laadinta on yhteistyöprosessi, johon voivat osallistua kaikki joiden toimin lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin vaikutetaan.

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Työpaja- pedagogiikka

Työpaja- pedagogiikka Työpaja- pedagogiikka LAHTI 28.10.2014 Susanna Palo 28.10.2014 TPY = Valtakunnallinen työpajayhdistys? TEKEMÄLLÄ OPPII -hanke Työpajapedagogiikka Työpajatoiminnan määrittely ja asemointi palvelujärjestelmässä

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Nuorisotakuun ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet 21.5.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-,

Lisätiedot

ROVANIEMEN MONITOIMIKESKUS-SÄÄTIÖ L A A D U K K A I D E N K U N T O U T U S - J A O H J A U S P A L V E L U J E N E D E L L Ä K Ä V I J Ä

ROVANIEMEN MONITOIMIKESKUS-SÄÄTIÖ L A A D U K K A I D E N K U N T O U T U S - J A O H J A U S P A L V E L U J E N E D E L L Ä K Ä V I J Ä ROVANIEMEN MONITOIMIKESKUS-SÄÄTIÖ L A A D U K K A I D E N K U N T O U T U S - J A O H J A U S P A L V E L U J E N E D E L L Ä K Ä V I J Ä ROMOTKE Rovaniemen kaupungin konserniin kuuluva säätiö Perustettu

Lisätiedot

Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parempi integrointi nuorisotakuuseen Tuija Oivo Ylijohtaja TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto

Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parempi integrointi nuorisotakuuseen Tuija Oivo Ylijohtaja TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parempi integrointi nuorisotakuuseen 7.11.2013 Tuija Oivo Ylijohtaja TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Nuorten työttömyys on kasvanut 2012 Syyskuun lopussa 29 721

Lisätiedot

Martela. Tilinpäätös

Martela. Tilinpäätös Martela Tilinpäätös 3.2.2017 1 TAMMI-JOULUKUU YHTEENVETO 2 Konsernin neljännen neljänneksen liikevaihto laski 8,6 % edellisvuodesta. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto laski 2,8 %, johtuen erityisesti

Lisätiedot

4.12.2015 VAMOS VAIKUTTAVA SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN KONSEPTI

4.12.2015 VAMOS VAIKUTTAVA SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN KONSEPTI 4.12.2015 VAMOS VAIKUTTAVA SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN KONSEPTI Sosiaalinen kuntoutus pähkinänkuoressa Sosiaaliseen kuntoutukseen kuuluu: 1) sosiaalisen toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen selvittäminen; 2)

Lisätiedot

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta LARK5-seminaari 22.9.2016 Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta Perho Liiketalousopisto Oy:n tavoite Perho Liiketalousopisto

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yhtiökokous 13.3.2014 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Liiketoiminnan kehitys vuonna 2013 Haastava taloudellinen toimintaympäristö läpi koko vuoden. Kilpailu kiristyi

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet kuntoutuksen ja työhyvinvoinnin erikoislehti Työhyvinvoinnin vuosikymmenet Työyhteisö keskeisessä roolissa: SAIRAUSPOISSAOLOT PUOLITTUIVAT VERVE 1965-2015 Palvelujärjestelmän MONIMUTKAISUUS HÄMMENTÄÄ TYÖKYKYJOHTAMINEN

Lisätiedot

MIEPÄ -kuntoutusmalli. Paljon tukea tarvitsevien palveluprosessit ja rakenteet Pohjois-Suomessa seminaari Amira Bushnaief

MIEPÄ -kuntoutusmalli. Paljon tukea tarvitsevien palveluprosessit ja rakenteet Pohjois-Suomessa seminaari Amira Bushnaief MIEPÄ -kuntoutusmalli Paljon tukea tarvitsevien palveluprosessit ja rakenteet Pohjois-Suomessa seminaari 15.1.2014 Amira Bushnaief MIEPÄ RAY:n rahoittama kehityshanke vuosina 2003-2010 Oulun kaupungin

Lisätiedot

Sosiaalinen isännöinti. Alvari Palmi, asumisohjaaja Sanna Salopaju, asumisohjaaja

Sosiaalinen isännöinti. Alvari Palmi, asumisohjaaja Sanna Salopaju, asumisohjaaja Sosiaalinen isännöinti Alvari Palmi, asumisohjaaja Sanna Salopaju, asumisohjaaja 28.9.2015 Historia Asu Ite pilottihanke toteutettiin 1.3. 31.12.2010 omalla rahoituksella, yksi asukasohjaaja Varsinainen

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TYÖLLISYYSPOLIITTISELLA AVUSTUKSELLA TUETUN HANKKEEN LOPPURAPORTTI

TYÖLLISYYSPOLIITTISELLA AVUSTUKSELLA TUETUN HANKKEEN LOPPURAPORTTI Liite G 28 Pohjanmaa TYÖLLISYYSPOLIITTISELLA AVUSTUKSELLA TUETUN HANKKEEN LOPPURAPORTTI Raporttiaika: 1.5.2007-31.12.2010 (Työttömille suunnatut hankkeet) 1. Taustatiedot 1.1 Hankkeen nimi ALMA (Alkava

Lisätiedot

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016 MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ 9. elokuuta 1 Työympäristöasiantuntija Martela on yksi Pohjoismaiden johtavista käyttäjälähtöisiä työ- ja oppimisympäristöjä toteuttavista yrityksistä. Tarjoamme asiakkaillemme

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.5. 1 JOHDANTO Henkilöstöohjelmalla tuetaan Kokkolan kaupunkistrategian toteuttamista. Henkilöstöohjelmalla tuodaan näkyväksi kaupunkistrategian

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ JULKISEN SEKTORIN KANSSA JA RAY-RAHOITUS. Tuomas Koskela

JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ JULKISEN SEKTORIN KANSSA JA RAY-RAHOITUS. Tuomas Koskela JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ JULKISEN SEKTORIN KANSSA JA RAY-RAHOITUS Tuomas Koskela RAY:n avustuslinjaukset 2016-2019 7.10.2016 JÄRJESTÖ-KUNTA YHTEISTYÖLLÄ PYSYVIÄ TULOKSIA Korostamme järjestöjen ja kuntien

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS / MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS 01-03 / 2011 27.04.2011 TAMMI MAALISKUU 2011 Toimistokalustekysynnässä ei ole 2011 alussa tapahtunut merkittävää muutosta päämarkkinoillamme. Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunta Nuorisopalvelut xx.xx.2015 Johdanto Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin (Nuorisolaki, Kuntien nuorisotyö ja

Lisätiedot

kustannukset nousivat euroa.

kustannukset nousivat euroa. 1 (5) Nurmeksen tulot kasvoivat menoja enemmän Nurmeksen kaupungin tulot kasvoivat vuonna 2015 menoja enemmän. Kaupungin tilikauden tulos oli 460 816 euroa ja ylijäämä esitettävien tilinpäätössiirtojen

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa

PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa Kaakkois-Suomen osahanke Twitter #uudenlaista sosiaalityötä OSA I Valtakunnallinen hanke PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa 2

Lisätiedot

Kaupungin hankkeet muuttuvassa toimintaympäristössä

Kaupungin hankkeet muuttuvassa toimintaympäristössä Kaupungin hankkeet muuttuvassa toimintaympäristössä Valtuustoseminaari 15.9.2014 Kehittämispäällikkö Tarja Saarelainen Valtuuston päätös 19.5.2014: Valtuustolle tuodaan vuonna 2016 tiedoksi kaupunkistrategian

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

K O M P A S S I - ammatillisesta kuntoutuksesta kohti avoimia työmarkkinoita

K O M P A S S I - ammatillisesta kuntoutuksesta kohti avoimia työmarkkinoita K O M P A S S I - ammatillisesta kuntoutuksesta kohti avoimia työmarkkinoita Lapin välityömarkkinoiden työkokous 26.9.2013 projektipäällikkö Anne-Mari Arola Kompassi-projektin ammatillisen kuntoutuksen

Lisätiedot

Työpajojen ja verkko-osallistujien havainnot ja muutosehdotukset reformin teemoista kesäkuussa 2016

Työpajojen ja verkko-osallistujien havainnot ja muutosehdotukset reformin teemoista kesäkuussa 2016 Työpajojen ja verkko-osallistujien havainnot ja muutosehdotukset reformin teemoista kesäkuussa 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö Opetushallitus Raportti 30.6.2016 Janne Jauhiainen ja Anu Valtari / Fountain

Lisätiedot

Itsearvioinnin toteutus pilotoinnissa

Itsearvioinnin toteutus pilotoinnissa Itsearvioinnin toteutus pilotoinnissa Valmisteluvaihe ja tausta Tiedotus Osallistaminen Pilotointiprosessin toteutus Itsearviointi-istunnot Tietojen koonti ja syöttö Mitä maksoi? Hyödyt: Organisaatiolle

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

Tekemisen laatu ratkaisee Koulutusorganisaation laadun parantamisen prosessit Laatua laivalla -seminaari

Tekemisen laatu ratkaisee Koulutusorganisaation laadun parantamisen prosessit Laatua laivalla -seminaari Tekemisen laatu ratkaisee Koulutusorganisaation laadun parantamisen prosessit Laatua laivalla -seminaari 26.8.2013 Jatta Herranen kehitysjohtaja jatta.herranen@pkky.fi 2 21.8.2013 Mitkä asiat ovat olennaisia?

Lisätiedot

Monialainen yhteispalvelu (TYP) ja työllisyyden kokeilut missä mennään?

Monialainen yhteispalvelu (TYP) ja työllisyyden kokeilut missä mennään? Monialainen yhteispalvelu (TYP) ja työllisyyden kokeilut missä mennään? TEM:n ajankohtaisiltapäivä Ohjaamoille 15.3.2016 Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz, TEM TYP-lain toimeenpanon etappeja

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus 2.10.2015 2.10.2015 Page 1 Oman vesihuollon yhtiöittäminen 2.10.2015 Page 2 Taustatiedot Vesihuollon tuloslaskelma TP 2014 ja TA 2015, tase TP

Lisätiedot

Yhtäläinen tavoite, erilaiset toimintatavat. Liisa Sahi Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Yhtäläinen tavoite, erilaiset toimintatavat. Liisa Sahi Etelä-Suomen aluehallintovirasto Yhtäläinen tavoite, erilaiset toimintatavat Liisa Sahi Etelä-Suomen aluehallintovirasto 21.8.2014 Nuorisotakuu 2013 -määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

Asiakkaan kanssa ajoissa ja aktiivisesti!

Asiakkaan kanssa ajoissa ja aktiivisesti! Asiakkaan kanssa ajoissa ja aktiivisesti! Kelan syvennetyt asiakasprosessit Mats Enberg Vakuutuspiirin johtaja Länsi-Uudenmaan vakuutuspiiri 24.9.2014 2 Työkykyneuvonta Kelan tarjoaa uutta työhön paluuta

Lisätiedot