TOIMINTAKERTOMUS. Silta-Valmennusyhdistys ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS. Silta-Valmennusyhdistys ry"

Transkriptio

1 2014 TOIMINTAKERTOMUS Silta-Valmennusyhdistys ry

2 Tekemällä turvallisesti tavoitteeseen Hallituksen toimintakertomus vuodelta

3 SISÄLLYS 1. TIIVISTELMÄ STRATEGISET TULOKSET Asiakkuusstrategian toteutumisen arviointi Palvelustrategian toteutumisen arviointi Kumppanuusstrategia Tulosstrategia TOIMINNAN VOLYYMI JA ASIAKKAAT Asiakastulokset PALVELUJEN ASIAKASMÄÄRÄT JA MUUTOKSET PALVELUISSA HENKILÖSTÖ JA TUOTTAVUUS LAATU JA JATKUVA PARANTAMINEN TALOUS JA KANNATTAVUUS Tulot, menot ja tulos Rahoitus Maksuvalmius Investoinnit Lainat ja vakuudet Tase YHDISTYKSEN HALLINTO Jäsenet Hallitus ja johtoryhmä Jäsenyydet eri yhteisöissä ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ TUNNUSLUVUT

4 1. TIIVISTELMÄ Vuoden 2014 toiminnan tiivistelmä: Vision toteuttamisen painopisteinä olivat edelleen asiakkaiden osallisuus ja oppiminen, palvelujen uudistaminen, kumppanuuksien kehittämien ja Sillan roolin selkiinnyttäminen kansalaisjärjestönä. Vision suuntaan edettiin erityisesti asiakkaiden osallisuuden lisäämisessä ja kumppanuustyössä. Hallituksen painopisteinä olivat: johtamisjärjestelmän ja yhdistyskulttuurin kehittäminen, talouden, taloudellisuus ja taloudellisten ratkaisujen sopeuttaminen epävarmuus- ja riskitekijöihin mutta myös uusiin mahdollisuuksiin sekä kumppanuusyhteistyön vahvistaminen ja suuntaaminen strategisiin kumppanuuksiin Asiakasmäärän kehityksen osalta päätavoitteena oli asiakasmäärän kääntäminen nousuun. Asiakasmäärä kasvoi 7 prosenttiyksikköä. Vuoden aikana Sillassa oli yhteensä asiakasta Nuorten asiakkaiden osuus väheni vaikka tavoitteena oli nuorten määrän lisääminen. Silta on kuitenkin edelleen Suomen suurin nuorille palveluja tarjoavan työpajatoimija. Nuoria asiakkaita toimintavuonna oli yli 690 (740). Asiakkaista 79 % (79 %) sijoittui jatkopolulle ja 17 % (18 %) keskeytti palvelun. Uudet palvelut; Tampereen kaupungille tuotettava sosiaalisen kuntoutuksen ryhmäpalvelu. Päättyneet palvelut ja hankkeet: Kaupunki lopetti Koho-nuorten ohjauspalvelun hankinnan. Hankkeista päättyivät Oppituki, Nuorten startti ja Nuorten palvelutakuu. Henkilöstöä yhdistyksen palveluksessa oli vuoden aikana 100 (109) ja henkilötyövuosia kertyi 71,1 (62,5). Henkilöstön kehittämiseen panostettiin keskimääri 3,6 (5,2) päivää työntekijää kohden. Marraskuussa käytiin YTneuvottelut henkilöstömenojen vähentämiseksi. Palveluprosesseja huollettiin ja päivitettiin IMS -toiminnanohjausjärjestelmään. Aloitettiin sisäisten auditointien toteutus. Taloudellinen tulos: tavoitteena oli ylijäämä ja päädyttiin ylijäämään ennen veroja. Verottajalle tehtiin ennakkoratkaisuhakemus toiminnan yleishyödyllisyydestä. Silta Monitori Oy jatkoi valtakunnallisessa työpankki kokeilussa. Yhtiön taloudellinen tulos oli tavoitteen mukaisesti hieman ylijäämäinen. 3

5 2. STRATEGISET TULOKSET Strategian uudistamisen myötä yhdistyksen strategisia tavoitteita selkeytettiin ja vision toteuttamiseen tähtäävät strategiat tiivistettiin neljään osa-alueeseen: Asiakkuusstrategian päätavoitteina ovat sellaisten toimintatapojen ja -muotojen kehittäminen, jotka tukevat toiminnan yhteisöllisyyttä, asiakkaiden oppimista ja osallisuutta. Asiakasmäärän kehityksen osalta pyritään maltilliseen kasvuun. Palvelustrategian päätavoitteina on kehittää yhteistyössä julkisen ja kolmannen sektorin kanssa paremmin muuttuviin asiakastarpeisiin vastaavia palveluja ja kansalaistoimintaa, parantaa palvelujen saatavuutta kehittämällä matalankynnyksen palveluja ja vahvistaa kokonaisvaltaiseen palveluun ja verkostojen käyttöön perustuvia palvelukonsepteja. Uutena strategian toteutusvälineenä on otettu käyttöön toimialakohtaiset vuosittain tarkistettavat palvelujen kehittämissuunnitelmat. Kumppanuusstrategian päätavoitteina on lisätä järjestöjen välistä yhteistoimintaa ja yhteistoimintarakenteita asiakastyössä, palvelujen tuottamisessa, vaikuttamistyössä ja järjestöjen tukipalveluissa, lisätä julkisen sektorin kanssa monialalaista yhteistyötä ja monialaisten kumppanuushankkeiden määrää ja asiakasohjaukseen ja tulosten vaikutusten yhteiseen arviointiin liittyvää yhteistyötä. Tulosstrategian osalta päätavoitteet ovat yhteiskunnallisten, yhteisöllisten ja asiakastulosten ja vaikutusten parantaminen ja näkyväksi tekeminen kehittämällä arviointimenetelmiä ja sosiaalista tilinpitoa. 2.1 Asiakkuusstrategian toteutumisen arviointi Strategian toteutumista on arvioitu palvelutiimeissä sovittujen arviointikriteerien perusteella, johdon katselmuksessa ja hallituksessa strategian etenemisarvioinnin yhteydessä kunkin vuoden lopussa. Palvelukohtaisiin auditointisuunnitelmiin on otettu mukaan strategian toteutumista arvioivia näkökulmia. STRATEGIAN ARVIOINTI - ASIAKKAIDEN OSALLISUUS JA OPPIMINEN Tahtotila 2015: Sillan valmennusyhteisössä asiakkaiden osallisuus kasvaa Menestystekijät Mittausväline Tavoite/Tulos 1. Silta takaa turvallisuuden ja tasa-arvon toteutumisen asiakkailleen. Seuraamme ja arvioimme turvallisuuden ja tasa-arvon toteutumista ja kysymme asiakkaiden kokemuksia asiasta. Toimimme asian suhteen systemaattisesti ja saavutamme toimintakulttuurin, jossa turvallisuus ja tasa-arvo toteutuvat kaikissa toimissamme. Asiakaspalaute-kysely kysymykset 5.1.1Tulin kuulluksi Minua kohdeltiin ystävällisesti ja kohteliaasti Vastausten keskiarvo vähintään 4 Tot.4,4 (4,3) Tot.4,6 (4,6) 2. Sillassa asiakas haluaa työstää omia tavoitteitaan ja tulevaisuuttaan yhteistyössä ja toimii niiden toteuttamiseksi. Tarjoamme luottamusta synnyttävää vuorovaikutusta yksilö- ja yhteisötasolla sekä järjestämme ympäristön ja rakenteet siten, että asiakas voi ja tahtoo toimia tavoitteidensa suuntaisesti. Asiakaspalaute-kyselyn kysymykset Minulle selvitettiin palvelun sisältö ja tavoitteet Sovituista asioista pidettiin kiinni Kysymysten keskiarvo vähintään 4 Tot.4,3 (4,4) Tot. 4,2 (4,2) 4

6 3. Sillassa asiakas on osallisena yhteisön arjen toiminnassa ja kehittämisessä. Otamme asiakkaat systemaattisesti mukaan arjen toimintaan ja sen kehittämiseen. Haastamme asiakkaat esittämään ratkaisuehdotuksia ja kehittämisideoita Miten sitoutunut olet suunnitelmasi toteuttamiseen Suunnitelma asiakasyhteistyön foorumeista ja yhteisöllisten toimintatapojen kehittämisestä kaikissa toiminnoissa Tot 3,9 (3,9) Tehty, osallisuus vuoden teemana, työ jatkuu Palvelustrategian toteutumisen arviointi STRATEGIAN ARVIOINTI - PALVELUJEN UUDISTAMINEN Tahtotila 2015: Sillan palvelut tarjoavat erityistä tukea tarvitseville uusia ratkaisuja yhdessä kumppaniemme kanssa. Menestystekijät Mittausväline Tavoite ja tulos 1. Tarjoamme palveluja erityistä tukea tarvitseville Nuorten tulotilanne talouden-, koulutuksen ja työmarkkinaaseman osalta Sofiassa 2. Teemme julkisen sektorin kanssa sellaisia kumppanuussopimuksia, jotka edistävät tarpeenmukaisia palveluja ja niiden saatavuutta Tulos 2014 Kohderyhmä ennallaan mutta nuorten osuus laskenut. Palveluja kehittävien palvelu- ja kumppanuussopimusten määrä ja osapuolet. Tulona tt-tuki 29 % (36 %) Maksuhäiriömerkintä 42 % (37%) Vain peruskoulu 56 %, (60 %) Opinnot keskeytetty 53 %, (56 %) Työttömyyden kesto yli 6 kk 54 %, (46%) Työkokemusta alle vuosi 63% (58%) Uusia kumppanuussopimuksia ei tehty 3. Kehitämme enemmän sellaisia palvelumuotoja, joihin asiakkaiden on helppo päästä myös suoraan ilman maksusitoumuksia ja viranomaisohjausta. 4. Työpajat- ja työyhteisöt ovat tärkeitä oppimisympäristöjä 5. Teemme yksilöllistä yhteistyötä asiakkaan tilanteeseen paneutuen. 6. Asiakkaistamme useimmat löytävät uuden ratkaisun arkeensa. Matalan kynnyksen palvelujen asiakasmäärän kehitys nuortenpalveluissa. Nuorten osuus laskenut 67,5 %:iin Työpajoilla valmentautuvien asiakkaiden lukumäärä kaikista asiakkaista: 620 työpajalla (ml. palvelut, joilla työvalmentaja) Asiakaspalautekyselyn kysymys Saamani ohjaus oli tarkoituksen mukaista suhteessa omiin tavoitteisiini. Asiakasraportin tulokset kohta 4.3. Sijoittuminen palvelun päättyessä 7. Arvioimme ja parannamme palvelujamme. Sisäisten auditointien lukumäärä ja arviointipäivän toteutus. Tavoite: yli 600 nuorta/v V2011/486 V2012/648 V2013/636 V2014/668 Tavoite: Yli 50 % asiakkaista osallistuu työpajojen toimintaan Tot. 620/1029*100= 60,3 % Tavoite. Vähintään 4. Tot. 4,2 (4,2) Tavoite 83 %: Tot. 90 %, (89%) Toteutunut 2014: Sisäisiä auditointeja 7 kpl ja arviointipäivän toteutus, laaturyhmä käynnistetty uudelleen 5

7 2.3 Kumppanuusstrategia Tahtotila 2015: Silta on aloitteellinen kumppanuuksien rakentaja, joka yhteistyössä kumppaneidensa kanssa toimii, kehittää ja vaikuttaa asiakkaidensa parhaaksi. STRATEGIAN ARVIOINTI -KUMPPANUUKSIEN KEHITTÄMINEN Tahtotila 2015: Silta on aloitteellinen kumppanuuksien rakentaja, joka yhteistyössä kumppaneidensa kanssa toimii, kehittää ja vaikuttaa asiakkaidensa parhaaksi. Menestystekijät Mittausväline Tavoite /toteutuma 1. Rakennamme järjestöjen välistä pysyvää yhteistoimintaa, edistämällä järjestöjen verkostoitumista asiakasyhteistyössä, palvelujen tuottamisessa, järjestöjen tukipalveluissa ja kansalaistoiminnan järjestämisessä. Järjestöjen välisten yhteisten hankkeiden ja yhteistyöorganisaatioiden ja foorumien määrä ja yhteisten tukipalvelujen kehitys Sote-alalle yhteisen järjestön perustaminen. / Perustettu ja toiminta käynnistynyt 2. Yleinen mielikuva Sillasta on myönteinen Sidosryhmäkysely Silta tarjoaa asiantuntevaa, laadukasta ja luotettavaa valmentavaa toimintaa 3. Yhteistyö eri sidosryhmien kanssa on sujuvaa ja Sidosryhmäkysely Yhteistyökäytännöt ja toiminnan sujuvuus Tavoite: vastausten keskiarvo 3,5 Tavoite keskiarvo yli 3,3 Tulos 3,2 (3,2) 2.4 Tulosstrategia STRATEGIAN ARVOINTI -TULOKSET Tahtotila 2015: Sillan palvelut vastaavat asiakkaiden tarpeisiin, asiakkaiden elämänlaatu kohenee ja he etenevät kohti työelämää. Menestystekijä Mittausväline Tavoite /toteutunut 1. Arvojemme mukainen yhteistyöhön ja Sidosryhmäkysely kysymys (Suluissa vuosi 2012) kumppanuuteen perustuva työmme lisää 5.1. Toiminta täyttää Vuosi 2014 = 3,2 (3,3) ihmisten osallisuutta ja sosiaalista pääomaa seutukunnalla. odotukset 5.2. Sillan toiminta on Vuosi 2014 = 3,5 (3,6) 2. Olemme luotettava, osaava ja aloitteellinen yhteiseen arvopohjaan perustuvien kumppanuuksien rakentaja. 3. Sillan palvelujen avulla asiakkaat kiinnittyvät yhteiskunnan palveluihin, heidän osaamisensa ja elämänlaatunsa paranee ja he etenevät kohti työelämää. luotettavaa Sidosryhmäkysely 5.5. Käytän myös jatkossa Sillan palveluja ja voin suositella niitä muillekin. Sidosryhmäkysely 5.3. Asiakkaani ovat olleet tyytyväisiä Sillassa saamiinsa palveluihin Asiakastulokset-raportti 4.1 asiakkaiden jatkosijoittuminen Asiakastulokset-raportti 4.3 Asiakkaiden sijoittuminen koulutukseen ja työhön Vuosi 2014 = 3,6 (3,7) Vuosi 2014 = 3,1 (3,3) Tavoite vähintään 85 % Tot. 79 % (79 %) Tavoite: koulutus ja työ 1/3 päättäneistä Tot. 25 % (33 %) 4. Toimimme kannattavasti turvaten toiminnan jatkuvuuden ja riittävät henkilöstö- ja aineelliset resurssit perustehtävämme tulokselliseksi toteuttamiseksi. Henkilöstö- ja asiakasmäärän suhde, taloudellinen tulos ja investoinnit Tulostavoite noin Toteutunut tulos: Kumulatiivinen tulos: Velkaantumisaste: 25% 6

8 3. TOIMINNAN VOLYYMI JA ASIAKKAAT Vuodelle 2014 asiakasmäärän kehityksen osalta tavoitteeksi asetettiin noin 12 % kasvutavoite. Asiakasmäärä oli 1047 ja kasvua noin 7 %. Asiakasmäärän kasvussa tapahtui muutoksia Koho-palvelun sopimuksen päätyttyä Tampereen kaupungin kanssa kesäkuun lopulla. Samaan aikaan sosiaalisen kuntoutuksen ryhmien sekä koulutustoimialan asiakasmäärät ovat hieman kasvaneet. Nuorisotakuu on käynnistynyt hitaasti, ja vastoin odotuksia nuorten osuus Sillan asiakkaista jatkaa laskua. Asiakkuuksien määrä kasvoi hieman 1390 (1322) asiakkuuteen. Asiakkuudet kuvaavat Sillan kaikissa palveluissa olevien asiakkaiden palveluun osallistumisjaksojen lukumäärää. Kuukausittaisten asiakkaiden määrä kasvoi 422 (395) asiakkaaseen. Asiakkuuden kestot ovat keskimäärin hieman lyhentyneet viime vuodesta. Asiakastyön suoritteiden kuvaamisessa otettiin käyttöön asiakaspäivien seuranta, joka kuvaa konkreettisemmin Sillan tuottamien palvelujen määrää ja sen kehitystä. Asiakaspäivien määrä kasvoi edellisvuodesta 11 %. Kaikilla toimialoilla asiakaspäivien määrä kasvoi edellisvuodesta % paitsi nuortentoimialalla, jossa laskua oli 27 %. 7

9 Asiakaskunnan sukupuoli ja ikärakenne: Asiakkaista (N= 1029) naisia oli 35 % ja miehiä 65 %. Naisten keski-ikä oli 26 (24) vuotta ja miesten hieman yli 27 vuotta. Kaikkien asiakkaiden keski-ikä oli 27,9 (26) vuotta. Asiakkaista 67 % (74 %) on nuoria eli alle 29-vuotiaita. Alle 29-vuotiaiden kokonaismäärä oli 668 (691) asiakasta. Silta on edelleen Suomen suurin nuorten työpajapalvelujen tarjoaja. Nuorten osuus Sillan asiakkaita kuitenkin laskee, mikä on huolestuttava ilmiö hallitusohjelmaan kirjatun nuorisotakuuhankkeen aikana. Nuorista asiakkaista alle 21- vuotiaiden lukumäärä laski eniten viime vuodesta (5 prosenttiyksikköä). Asiakkaiden ohjautuminen Asiakkaita Sillan palveluihin ohjaavat useat kymmenet eri yhteistyötahot. Asiakkaista ohjautuu sosiaalipalveluista reilu kolmannes, koulutuspalveluista 18 % ja TE-toimistosta 7 %. Sillan palveluista ohjautuneita oli 41 (50) asiakasta eli hieman yli 4 (6) prosenttia. Nuorten tavoittamisen näkökulmasta Sillan vahvuutena on laaja ja monipuolinen ohjausverkosto. 8

10 Asiakasprofiili Asiakkaista 90 prosenttia on tamperelaisia ja ympäristökunnista olevien osuus 5 %. Maahanmuuttajataustaustaisia asiakkaista on vain 5 % eli 41 asiakasta vuodessa. Yhdistyksen asiakastyön tuloksiin ja vaikutuksiin vaikuttaa työn laatutekijöiden ja palvelujärjestelmän tarjoamien mahdollisuuksien lisäksi asiakaskunnan haastavuus. Tästä syystä on tärkeää kehittää sellaisia arviointikriteerejä, joilla pystytään kuvaamaan asiakkaiden tilannetta Sillan palveluihin tultaessa. Tällaisia arviointikriteerejä ovat ainakin asiakkaiden ohjautumisväylä palveluun, koulutustausta, työttömyyden kesto, työkokemuksen pituus, toimeentulo ja asiakkaiden suhde palvelujärjestelmään ennen Siltaan tuloa. 9

11 Asiakkaiden taustatietojen perusteella Sillan palvelut kohdistuvat nuorten yhteiskuntatakuun kohderyhmään. Kaikista asiakkaista vain peruskoulun suorittaneiden osuus on 56 % mutta nuorista yli 65 prosentilla ei ole peruskoulun jälkeistä tutkintoa. Nuorista 56 % on keskeyttänyt ammatillisen koulutuksen vähintään kerran. Nuorista 45 % ei ole työkokemusta lainkaan ja lähes 40 % alle vuosi. Viime vuosina vähän tai ei lainkaan työkokemusta omaavien nuorten määrä on lisääntynyt voimakkaasti samoin maksuhäiriömerkintöjen määrä sekä terveysongelmat. Sillan nuorista asiakkaista 42 % on maksuhäiriömerkintä ja samoin 42 % terveydellisiä ongelmia. 10

12 Peräti 70 % Sillassa alkavista asiakkuuksista kuuluu nuorisotakuun piiriin. Asiakkaiden sosiaalisen aseman, toimeentulon ja koetun terveydentilan osalta mielenterveysongelmien osuus jatkaa selvää kasvua. Päihdeongelmien määrä on alkanut hivenen nousta. Maksuhäiriömerkintöjen määrä jatkaa kasvuaan viime vuodesta 5 prosenttiyksikön verran. Sillan asiakkaista tulottomien osuus on laskemaan päin, ja erityisesti toimeentulotuella olevien määrä vähentynyt 7 prosenttiyksikköä. 3.1 Asiakastulokset Palvelun suorittaneista asiakkaista 79 % (79 %) sijoittui vuonna 2014 jatkopolulle, joko palvelun aikana tai sen päätyttyä. Sijoittumistulosten heikkenemiseen kahden vuoden takaisista luvuista on vaikuttanut todennäköisesti kaksi asiaa, asiakasmäärän lisääntyminen alkuvaiheen palveluissa sekä palveluvajeet. Myös palvelun keskeyttäneiden määrä väheni yhden prosenttiyksikön verran 17 prosenttiin. Keskeyttämisien määrä on iso ja vaatii tarkempi selvittämistä ja todennäköisesti myös palvelujen kehittämistä. Nuorten tulotilanteen ja taustatietojen perusteella tärkeimpinä tavoitteina ovat koulutukseen, työhön ja kuntoutuspalveluihin sijoittumisen määrän lisääminen. 11

13 Vuonna 2014 koulutukseen sijoittui kuitenkin vain 16 % (20 %), työhön 9 % (13 %) ja palvelujärjestelmään 31 % (30 %). Nuorten sijoittumisen lisääminen em. palveluihin edellyttää palvelujen lisäämistä ja niihin pääsyn joustavoittamista. Asiakaspalautteiden keskiarvo oli viisiluokkaisella asteikoilla 4,2 (4,2) ja asiakasvaikutuksia koskevien kysymysten keskiarvo 4,2 (4,2). 12

14 4. PALVELUJEN ASIAKASMÄÄRÄT JA MUUTOKSET PALVELUISSA Asiakasmäärien jakaantumisessa eri palvelujen kesken tapahtui seuraavat muutokset: Nuorten palvelujen asiakasmäärä laski 91 asiakkaalla, koska kaupungin rahoittama Koho-nuorten ohjauspalvelu päättyi heinäkuussa eikä korvaavia nuorten matalankynnyksen palveluja saatu. Työpajapajapalvelujen asiakasmäärä kasvoi lähes 40 % yksikköä, mikä vastasi toimintavuoden tavoitetta. Työpajapalvelujen kasvu johtui kuntouttavan työtoiminannan asiakasmäärän kasvusta. Kuntouttavan valmennuksen ja koulutuspalvelujen asiakasmäärät säilyivät lähes ennallaan. Uusina palveluina alkoi vain Tampereen kaupungin kilpailutuksen kautta hankkima sosiaalisen kuntoutuksen ryhmäpalvelu. Kelan työhön valmennuspalvelu kilpailutettiin loppuvuodesta mutta palvelun tuottaminen alkaa vasta 2015 vuoden puolella. Kehittämishankkeet Toimintavuoden aikana päättyi kaksi ESR-hanketta Nuorten startti joulukuussa ja Oppituki heinäkuussa. Lisäksi päättyi joulukuussa Ray:n hankkeista Nuorten palvelutakuu -hanke. Uusia hankkeita ei toimintavuoden aikana käynnistynyt. Vuoden päättyessä kehittämishankkeita oli käynnissä yhteensä 4 (7). 13

15 5. HENKILÖSTÖ JA TUOTTAVUUS Henkilöstö Yhdistyksen palveluksessa vuoden 2014 aikana oli kaikkiaan 100 (109) henkilöä. Vuoden lopussa yhdistyksen palveluksessa oli 75 (75) henkilöä. Heistä vakituisessa työsuhteessa oli 62 % (57 %) eli 46 (43) henkilöä. Määräaikaisissa työsuhteissa oli 38 % eli 28 henkilöä. Määräaikaisen työsuhteen perusteena olivat työskentely hankkeessa, määräaikainen rahoitus tai palkkatuki. Sillan oman henkilökunnan lisäksi yhdistyksessä työskenteli kumppanuusorganisaatioiden työntekijöitä vuoden vaihteessa 10 henkilöä. Henkilötyövuosien kokonaismäärä toimintavuonna oli 71,08 htv (62,5 htv). Asiakastyössä ja hallinnossa työskentelevien henkilötyövuosien määrä oli 53,08 htv ja palkkatuella työskentelevien määrä 18 htv. Henkilöstö osallistui erilaisiin koulutuksiin 273 (400) päivää eli keskimäärin jokaista asiakastyössä ja hallinnossa työskentelevän henkilötyövuotta kohden oli 3,64 koulutuspäivää, kun tavoitteena oli noin 6 koulutuspäivää. Sairauspoissaoloja toimintavuonna kertyi 823 (495) päivää eli 11,6 (7,2) päivää kaikkia henkilötyövuosia kohden. Sairauspoissaolojen määrä on kasvanut vuodessa merkittävästi. Työterveyspalvelut hankittiin Suomen Terveystalo Oy:ltä perustaso 2 mukaisessa laajuudessa. Työterveyskulut olivat yhteensä ( ). Työsuojelun toimintaohjelma oli käytössä ja siihen on kirjattu työsuojelumääräysten mukaiset asiat. Pelastussuunnitelma ja ympäristösuunnitelma ovat ajantasaiset, päivitetty ja vaaratilanneilmoitukset käytössä. Työnantajan ja henkilöstön välisenä yhteistyöelimenä toimi Yhteishyvä-työryhmä, joka kokoontui vuoden aikana neljä kertaa käsittelemään mm. toimintasuunnitelman ja talousarvion henkilöstövaikutuksia, yhdistyksen taloudellista tilannetta ja henkilöstö säästöjä. Marras-joulukuussa käytiin YT-neuvottelut joulukuussa toteutettavista lomautuksista. Työhyvinvointikysely tehdään joka toinen vuosi. Vuonna 2013 tehdyn kyselyn tulokset säilyivät hyvällä aiempien vuosien tasolla ja muutokset olivat pieniä. Parannusta oli muutoksen hallinnassa työnorganisoinnissa, oman työn hallinnassa ja työilmapiirissä. Heikennystä oli johtamisen laadussa ja kommunikaatiossa ja viestinnässä. 14

16 Seuraava työhyvinvointikysely tehdään vuonna Asiakkaiden ja henkilöstön määrän kehitys Asiakkuuksien ja henkilötyövuosien kehitys on yksi tapa arvioida työn tuottavuutta ja toiminnan taloudellisuutta. Vaikka palvelut ovat asiakastyön intensiteetin osalta jossain määrin erilaisia, tarjoaa mittari suuntaa-antavan kuvan kehityksestä. Vuodesta 2012 vuoteen 2013 asiakkuuksien määrä laski 7 % ja henkilötyökuukausien määrä laski 15 % eli palvelujen tuottamiseen käytetyn työn määrä väheni ja toiminta todennäköisesti tehostui. Vuonna 2014 otettiin käyttöön asiakaspäiväsuoritteiden seuranta kaikissa toimintayksiköissä. Toimintavuonna kertyi yhteensä asiakaspäivää. Tuottavuutta kuvavana mittarina käytetään jatkossa asiakaspäivien ja henkilötyövuosien välistä suhdetta, joka vuonna 2014 oli 799 asiakaspäivää yhtä henkilötyövuotta kohden. 15

17 6. LAATU JA JATKUVA PARANTAMINEN Laatutyön kehittämisessä painopisteenä oli sisäisten auditointien jatkaminen sekä vuoden loppuvaiheilla laaturyhmän uudelleenkäynnistäminen. Toimintavuoden keväällä tehtiin vuotta 2014 koskeva auditointisuunnitelma ja auditoinnit toteutettiin suunnitelman mukaan seitsemässä eri palvelussa ja toimintayksikössä eri toimintoja edustavien auditoijien toimesta. Auditointisuunnitelman sisältämiä auditoitavia asioita olivat: - Työturvallisuussuunnitelma (sis. vakuutusjärjestelmä, pelastussuunnitelma ja ympäristösuunnitelma ml. ekologisuus ja ekonomisuus) - Sisäiset palvelut - Turvallisuusnäkökulman huomioiminen prosessikuvauksissa - Muut yksikön kehittämistarpeet Yleisellä tasolla tulokset voitiin tiivistää seuraavasti: Tulokset yleisellä tasolla - Työntekijät tiedostaneet työhön liittyvät turvallisuusriskit hyvin. Turvallisuustyötä kehitetään yhdessä muiden pajojen kanssa. Pajoilla huomioidaan hyvin ympäristöja turvallisuustekijät. Asiakkaiden työturvallisuusperehdyttäminen on huolellista. - Vaaratilanteet ahtaissa tiloissa on pystytty huomioimaan. Siitä huolimatta toisin paikoin epäsiisti halliympäristö ja henkilöstön erilaiset toimintatavat ja roolit luovat paineita arjen sujuvuuteen. - Työilmapiiristä annetaan kiitoksia työkavereille, myös asiakkailla kokemus hyvästä työilmapiiristä - Sisäisiin tukipalveluihin ollaan pääosin tyytyväisiä, erityisesti IT-tukipalvelut ja kuljetuspalvelut saavat runsaasti kiitosta. - Suojavälineiden käytössä on ohjauksesta huolimatta puutteita, joten asennetyö valmennustyössä sen suhteen jatkuu. - Turvallisuusongelmia Jupiter-rakennuksen rappukäytävässä kulkemisessa sekä ilmanlaadussa. - Turvallisuusohjeiden jalkauttamisessa kehitettävää koskien sekä henkilöstön että asiakkaiden turvallisuutta Jupiterissa. Poikkeamia löytyi kaikkiaan neljä, joista osa on saatu korjattua nopeassa aikataulussa ja osa odottaa lisäresursointia. Kesäkuussa pidettiin Varalassa jo perinteiseksi muodostunut koko Sillan yhteinen arviointipäivä, jossa kaikki toimintayksiköt, palvelut ja projektit esittivät tiiviit itsearvioinnit omasta toiminnastaan annettujen arviointikysymysten pohjalta. Marraskuussa hankittiin TPY:ltä jatkokoulutus STL-mallin (ja EFQM-mallin) mukaiseen itsearviointiin. Vuoden 2015 itsearviointia alettiin valmistella joulukuussa käynnistetyssä laaturyhmässä. 16

18 7. TALOUS JA KANNATTAVUUS 7.1 Tulot, menot ja tulos Yhdistyksen tulot pysyivät lähes ennallaan. Tilinpäätöksen mukaiset tulot olivat Talousarvion mukaiset tulot toteutuivat 99 prosenttisesti. Tilinpäätöksen mukaiset menot olivat Talousarvioon nähden menot olivat hieman budjetoitua pienemmät. Tilikauden tulos ennen poistoja rahoitustuottoja ja -kuluja ja veroja oli ylijäämäinen. Poistojen, rahoitustuottojen ja kulujen ja verojen jälkeen tulos oli ylijäämäinen. Suunnitelman mukaiset poistot olivat Vuoteen 2013 verrattuna verojen jälkeinen tulos parani Budjetoitu tulokseen nähden tulos parani yli kaksinkertaiseksi. Verottaja katsoi vuotta 2012 koskevassa verotuspäätöksessään merkittävän osan yhdistyksen toiminnasta elinkeinotoiminnaksi. Aiemmin koko yhdistyksen toiminta on verottajan päätöksen mukaan ollut yleishyödyllistä. Tilikaudella 2014 yhdistys teki verottajalle ennakkoratkaisuhakemuksen, jossa haetaan yhdistyksen koko toimintaa yleishyödylliseksi. Verottajan ratkaisua ei tilikauden päättymiseen mennessä saatu. Kumulatiivinen tulos tilikauden lopussa oli ylijäämäinen. 17

19 7.2 Rahoitus Yhdistyksen toiminnan rahoituksessa lisääntyivät Tampereen kaupungin palvelujen ostot ja yksityinen rahoitus. Valtion rahoitus väheni, koska ESR-hankkeiden rahoitus pieneni. 7.3 Maksuvalmius Yhdistyksen maksuvalmius perustuu oman toiminnan tuloihin ja luotolliseen tiliin, josta keskimäärin oli käytössä noin 67 prosenttia. 7.4 Investoinnit Ray myönsi vuodelle 2014 rikosseuraamustaustaisten asiakkaiden tukiasuntojen hankintaan Vuosina Ray myönsi tukiasuntojen hankintaan Asuntojen hankintahinnasta 50 % rahoitetaan Ray:n avustuksella ja loput pankkilainalla. Vuonna 2014 ostettiin neljä asuntoa, joiden hankintahinta oli Yhteensä asuntoja oli vuoden 2014 loppuun mennessä hankittu yhdeksän. 7.5 Lainat ja vakuudet Tilikauden lopussa yhdistyksellä oli pitkäaikaisia lainoja euroa ( ), jossa lisäystä Lisäykseen vaikutti asuntojen hankintaan otettu laina. Luotollisen tilin limiittistä oli tilikauden lopussa käytössä ( ). Lyhennettäviä velkakirjalainaoja oli tilikauden lopussa Velkakirjalainoista kohdistui tukiasuntojen hankintojen omarahoitukseen. 18

20 Luotollisen pankkitilin ja lainojen vakuutena ovat Iidesjärven liiketalo Oy:n osakkeet ( ), Vehnämyllynkadun kiinteistöön kohdistuvat kiinnitykset määrältään euroa ja tukiasuntojen osakkeet ( ) Lainoja lyhennettiin normaalisti. Korollisen pitkäaikaisen velan suhdetta taseen loppusummaan kuvaava velkaantumisaste oli 25,4 % (25,1 %). 7.6 Tase Taseen loppusumma oli ( ), jossa lisäystä edellisvuodesta noin 4,5 %. Tilikaudella tehtiin suunnitelman mukaiset poistot ( ). Lyhyt ja pitkäaikaisia saamisia tilikauden lopussa yhdistyksellä oli Silta Monitori Oy:ltä

21 8. YHDISTYKSEN HALLINTO 8.1 Jäsenet Yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksellä on vain yhteisöjäseniä. Jäsenyhteisöjä ovat: perustajajäseninä Setlementtiyhdistys Naapuri ry, Yhdessä Selviytymisen Tuki ry ja Syrjäytyneiden nuorten tuki Syltty ry. Yhdistyksen hallitus hyväksyi Tampereen A-kilta ry:n yhdistyksen jäseneksi Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Hallitus ja johtoryhmä Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana vuonna 2014 jatkoi Martti Silvennoinen ja varapuheenjohtajana koulutusjohtaja Rauno Konttilan Kiipulasäätiöstä. Puheenjohtajan lisäksi yhdistyksen hallituksen ovat kuuluneet vuosikokouksessa valittuina jäseninä seuraavat henkilöt: Rauno Konttila varajäsen Tapio Kuure Pekka Salmi varajäsen Reijo Saarinen Liisa Häikiö varajäsen Katja Repo Johanna Heine varajäsen Sami Wirkkula Eino Hietalahti varajäsen Matti Ranta Pekka Huttunen varajäsen Riikka Nurmi koulutusjohtaja, Kiipulasäätiö tutkija, dosentti apulaispormestari, Tampereen kaupunki johtaja, Tampereen Invalidien Työtuki TITRY ry professori, TaY professori, TaY vastaava ohjaaja YST ry toiminnanjohtaja Setlementtiyhdistys Naapuri ry projektipäällikkö, Bovallius-Säätiö puheenjohtaja, Tampereen A-kilta ry työvalmentaja, henkilöstön edustaja starttivalmentaja, henkilöstön edustaja Hallitus kokoontui toimintavuonna 7 (8) kertaa. Lisäksi pidettiin kaksi sähköpostikokousta ja kaksi hallituksen seminaaria, joissa käsiteltiin yhdistyksen johtamista ja strategiapäivitystä. Normaaliin työskentelyyn liittyvien asioiden lisäksi hallitus päätti mm. asuntojen hankintalainasta, muutoksenhausta verotusasioissa, Silta Monitori Oy:n omistajaohjauksesta ja hyväksyi johtamisjärjestelmää koskevat kehittämistoimenpiteet. Johtoryhmään ovat kuuluneet toiminnanjohtaja Sampo Järvelä, toimialajohtajat Erkki Sipilä ja Maija Laukkanen. Johtoryhmä kokoontui toimintavuoden aikana 24 (21) kertaa. 20

22 Yhdistyksen omistaman Silta Monitori Oy:n hallituksen puheenjohtajana toimi Erkki Sipilä ja jäseninä Martti Silvennoisen ja Merja Kerttula. Kerttula luopui hallituksen jäsenyydestä ja hänen tilalleen nimitettiin Maija Laukkanen. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Sampo Järvelä. 8.3 Jäsenyydet eri yhteisöissä Silta-Valmennusyhditys on jäsenenä seuraavissa yhteisöissä: Valtakunnallinen työpajayhdistys, liittynyt 2002, toimialajohtaja Erkki Sipilä hallituksessa Tampereen Kauppakamari, liitytty 2012 Säätiö Oktetti ry, liitytty 2013 SOSTE ry, liitytty 2012 perustajajäsenenä Sosiaali- ja terveysturvan keskusliiton toiminnan päättyessä. Pirkanmaan Päihdepalvelujärjestöt, PIPA ry, 2011 perustajajäsenen, toiminnanjohtaja Sampo Järvelä hallituksen varapuheenjohtajana Kumppanuustalo Artteli ry, 2013 perustajajäsen, toiminnanjohtaja Sampo Järvelä hallituksen puheenjohtajana Pirkanmaan rakennuskulttuuriyhdistys ry, 2011 perustajajäsenen, toiminnanjohtaja Sampo Järvelä hallituksen jäsenenä Tampereen työvalmennussäätiö Syke, 2011 perustajajäsen, toiminnanjohtaja Sampo Järvelä jäsenyhteisöjen edustajana hallituksessa läsnäolo-oikeuksin 21

23 9. ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ Yksi hallituksen päätavoitteista on talouden tasapainottaminen. Vuoden 2014 tulos oli ylijäämäinen ja tulos parani vuoteen 2013 verrattuna Myös Silta Monitori Oy:n tulos tulee olemaan hieman ylijäämäinen. Vuoden 2014 syksyllä aloitettiin YT-neuvottelut, joiden tavoitteena on henkilöstökulujen vähentämien ja tuottavuuden parantaminen kehittämällä työtapoja ja toimintamalleja yhteistyössä henkilöstön kanssa. Neuvotteluissa on aidosti etsitty toimivia ratkaisuja, joista osaa on jo lähdetty toteuttamaan. Vuoden 2015 talousarvion tavoitteena on samansuuruinen ylijäämä kuin vuonna Vähitellen olemme etenemässä tilanteeseen, jossa yhdistyksen käyttötalouden rahoitus perustuu pääosin omaan tulorahoitukseen. Toisena hallituksen tavoitteena on yhdistyksen johtamisen ja järjestötoimintaan perustuvan toimintakulttuurin vahvistaminen. Johtamisen kehittämisen osalta hallitus on tehnyt päätökset johtamisjärjestelmän ja johtamiskulttuurin kehittämisestä. Lisäksi järjestölähtöistä työtä on ryhdytty vahvistamaan omalla toimialalla ja vastuuhenkilöllä. Kolmantena hallituksen tavoitteena on strategisten kumppanuuksien tiivistäminen sekä julkisen että kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Kumppanuusyhteistyö Tampereen kaupungin, ammattiopistojen ja järjestöjen kanssa on edennyt myönteisesti ja se on jo tuottanut lisäarvoa kaikille osapuolille. Yhteistyön tiivistämisen tavoitteena on turvata toimivat ja kehittyvät palvelut ja toimintamuodot yhdistyksen asiakkaille myös pitkällä tähtäimellä. Nuorten ulkopuolisuus ja rakennetyöttömyys ovat ongelmia, joihin ei ole yhtä ratkaisua ja joiden helpottaminen voi perusta vain laaja-alaiseen yhteistyöhön. Omalta osaltaan Silta-Valmennus pyrkii vahvistamaan sosiaalisen työllistämisen toimialan paikallisia, alueellisia ja valtakunnallisia eri toimijoiden välisiä yhteistyörakenteita siten, että nykyisiin ja edessä oleviin haasteisiin ja muutoksiin pystytään vastaamaan nykyistä paremmin ja tehokkaammin toimivilla palveluluilla ja toiminnalla. Erityisesti nuorille tarkoitetuissa työpajapalveluissa on kysymys nuorten perusoikeuksiin kuuluvista heidän kasvuaan ja kehitystään tukevista sosiaali-, kuntoutus-, koulutus- ja työllistymistä tukevista palveluista. Ratkaistava pulma on se, miten nämä palvelut saadaan lisääntymään ja kehittymään siten, että ne kykenevät tarjoamaan tukea ja ratkaisuja mahdollisimman monelle ulkopuoliselle nuorelle. Nuorten työpajapalvelujen aseman vahvistaminen osana nuorisolain uudistusta ja nuorisotoimialan kehittämistä on myös valtiovallan tavoite. Hyvin toimivista malleista, toimintavoista ja työmenetelmistä on paljon tietoa ja osaamista myös Silta-Valmennusyhdistyksessä. Uusien toimintamallien käyttöönottoon ja laajempaan soveltamiseen tulee pyrkiä yhteistyötä ja koordinaatiota parantamalla sekä keskittämällä niukkenevat voimavarat yhteisten tavoitteiden saavuttamista edistäviin ratkaisuihin. 22

Silta-Valmennusyhdistys ry Sosiaalinen tilinpäätöskertomus 2010

Silta-Valmennusyhdistys ry Sosiaalinen tilinpäätöskertomus 2010 Silta-Valmennusyhdistys ry Sosiaalinen tilinpäätöskertomus 2010 sisukas vastuullinen ihmistä kunnioittava yleishyödyllinen TOIMITUS Sampo Järvelä PAINOPAIKKA Kopijyvä Oy ULKOASU JA TAITTO Teemu Niemelä

Lisätiedot

Selvitys ja kehittämisehdotukset ulkopuolisten nuorten osallisuuden vahvistamiseksi

Selvitys ja kehittämisehdotukset ulkopuolisten nuorten osallisuuden vahvistamiseksi 0 Selvitys ja kehittämisehdotukset ulkopuolisten nuorten osallisuuden vahvistamiseksi 6.3.2015 Silta-Valmennusyhdistys ry 1 Sisällysluettelo Opetus- ja kulttuuriministeriölle... 2 1. TIIVISTELMÄ... 3 2.

Lisätiedot

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET VUOSIKERTOMUS 2013 Jupiter-säätiö pähkinänkuoressa JUPITERIN VALMENNUSPALVELUT valmentavat työhön ja koulutukseen - työtä tai harjoittelua joko Jupiterin työyksiköissä tai ulkopuolisilla työpaikoilla tai

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012. Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä www.mainiemikk.fi

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012. Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä www.mainiemikk.fi TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä www.mainiemikk.fi SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 1.1.1 Kuntayhtymän

Lisätiedot

Kiipula. Perustamisvuosi: 1945. Kotipaikka: Janakkala

Kiipula. Perustamisvuosi: 1945. Kotipaikka: Janakkala Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Kotipaikka: Janakkala Säätiön tarkoituksena on huolehtia vammaisten, erityistä tukea tarvitsevien ja muiden henkilöiden ammatillisesta koulutuksesta sekä ammatillisesta ja

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA - SELVITYS LAHDEN JA HEINOLAN SEUDUN TYÖLLISYYSPALVELUISTA Harri Hietala Jukka Lindberg Kaija Ray Vates-säätiö 2014 1 SISÄLLYS JOHDANTO...

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 NAAPURIN VUOSIKERTOMUS 2014 1

Vuosikertomus 2014 NAAPURIN VUOSIKERTOMUS 2014 1 Vuosikertomus 2014 NAAPURIN VUOSIKERTOMUS 2014 1 Sisällysluettelo SETLEMENTTIYHDISTYS NAAPURI RY...3 Toiminta-ajatus...3 Visio...3 Toimintaa ohjaavat perusarvot...4 Perustehtävät...4 TOIMINNANJOHTAJAN

Lisätiedot

2. VANHUSTEN ASUMISPALVELUT JA TUKI TYÖRYHMÄN RAPORTTI...

2. VANHUSTEN ASUMISPALVELUT JA TUKI TYÖRYHMÄN RAPORTTI... Lappeenrannann kaupunki Säätiöiden ja yhdistysten selvitys yhteistyöstä 2011 Kaupunginhallituksen päätös 7.2.2011 77 1 (40) Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustatiedot... 3 1.1. Työryhmät... 3 1.2. Yhteisöjen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa 1 Suomen lasten ja nuorten säätiö Yrjönkatu 29 A 00100 Helsinki saatio@nuori.fi www.nuori.fi 2 SISÄLTÖ ALKUSANAT... 4 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS

Lisätiedot

Made in Ähtäri Kaupunkistrategia 2020

Made in Ähtäri Kaupunkistrategia 2020 Made in Ähtäri Kaupunkistrategia 2020 2 Sisältö JOHDANTO... 4 1. MIKÄ KUNTASTRATEGIA ON?... 5 2. VISIO, PERUSTEHTÄVÄ, ARVOT JA STRATEGISET LINJAUKSET... 7 2.1 Ähtärin kaupungin visio 2020... 7 2.2 Ähtärin

Lisätiedot

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Piia Vähäsalo Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Pelastuslaitosten kumppanuushanke Pelastuslaitokset TEKIJÄ Piia Vähäsalo 1. painos ISBN 978-952-213-548-3 (nid.)

Lisätiedot

Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje. Uuden Oulun taloustyöryhmä

Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje. Uuden Oulun taloustyöryhmä Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje Uuden Oulun taloustyöryhmä Sisältö Johdanto...3 Yhdistymisprosessi ja yhdistymissopimuksen toteuttaminen...3 Johtamisjärjestelmä...4 Yleinen

Lisätiedot

Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia. Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti

Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia. Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 15/2014 MATTI TUUSA SARI PITKÄNEN RIIKKA SHEMEIKKA JOHANNA

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Eteva kuntayhtymä Yhtymähallitus 26.2.2015 1 Pta-liite 1 Yhtymäkokous 28.5.2015 6 Pta-liite 1 Sisältö 1 Toimintakertomus... 4 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2013 1 1 SISÄLTÖ KUNTAYHTYMÄN ALUE... 2 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON... KUNTAYHTYMÄN ORGANISAATIO... 3 YHTYMÄJOHTAJAN KATSAUS... 4 YHTYMÄHALLITUKSEN

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin. Tilinpäätös 2011

Kouvolan kaupungin. Tilinpäätös 2011 Kouvolan kaupungin Tilinpäätös 2011 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 1 1.1.2 Kouvolan kaupungin hallinto...

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus 2010

Hallituksen toimintakertomus 2010 Tilinpäätös 2010 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 13 Tase 14 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 17 Liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot 19 Taseen liitetiedot 21

Lisätiedot

S I S Ä L L Y S. 6-7 Trainers House lyhyesti. 8-9 Toimitusjohtajan katsaus. 10-11 Missio, visio, strategia ja arvot. 16-18 SaaS-tuotteet

S I S Ä L L Y S. 6-7 Trainers House lyhyesti. 8-9 Toimitusjohtajan katsaus. 10-11 Missio, visio, strategia ja arvot. 16-18 SaaS-tuotteet 2 S I S Ä L L Y S 4-5 Trainers House autamme asiakkaitamme kasvamaan 6-7 Trainers House lyhyesti 8-9 Toimitusjohtajan katsaus 10-11 Missio, visio, strategia ja arvot 12-15 Palvelut 16-18 SaaS-tuotteet

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2014

Henkilöstötilinpäätös 2014 Henkilöstötilinpäätös 2014 Henkilöstöpalvelut in yt-johtoryhmä 23.2.2015 in johtokunta 6.3.2015 DM 1389731 2015 2 Sisällysluettelo 1. Katsaus henkilöstöjohtamiseen 2014... 3 2. Henkilöstöjohtaminen...

Lisätiedot

http://www.stat.fi/til/jali/2010/jali_2010_2011-03-01_fi.pdf

http://www.stat.fi/til/jali/2010/jali_2010_2011-03-01_fi.pdf Autismisäätiö Toimintakertomus 2010 1. ULKOINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Autismisäätiö jatkoi perustehtävänsä toteuttamista toimintavuotena 2010; tuottamalla toimialojensa kautta erityistä lisäarvoa aikuisille

Lisätiedot

Järjestöt ja kunta hyvinvointia edistämässä Näkökulmia järjestö-kuntayhteistyöhön

Järjestöt ja kunta hyvinvointia edistämässä Näkökulmia järjestö-kuntayhteistyöhön Järjestöt ja kunta hyvinvointia edistämässä kirja kuvaa ennaltaehkäisevän työn keskeisiä kehittämiskysymyksiä eri toimijoiden näkökulmista elämänkaaren vaiheet huomioiden. Kirja perustuu sosiaali- ja terveysjärjestöjen

Lisätiedot

RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS 2004 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI

RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS 2004 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI RAY:n pelitoimintaa ohjaa pelaamisen sosiaalisten haittojen rajoittaminen. Pelitoiminnan tuotolla vahvistetaan kansalaisyhteiskuntaa sekä edistetään terveyttä ja hyvinvointia. RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS 2004

Lisätiedot

Lindströmin vastuuraportti

Lindströmin vastuuraportti VASTUURAPORTTI 2014 Lindströmin vastuuraportti kertoo yhtiön toiminnasta ja kuvaa Lindströmin vastuuta palveluntuottajana, kannattavana, tulosta tekevänä yrityksenä, työnantajana, palvelujen ja tuotteiden

Lisätiedot

Asuntoalan moniosaaja

Asuntoalan moniosaaja Vuosikertomus 2006 Asuntoalan moniosaaja VVO on monipuolinen asumispalveluita tarjoava konserni, joka rakennuttaa, vuokraa sekä myy asuntoja. VVO omistaa lähes 38 000 vuokra-asuntoa noin 60 paikkakunnalla.

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan

Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan Vantaan talousarviovalmistelua on tehty useiden toimintaympäristöön liittyvien

Lisätiedot

Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005

Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005 Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005 Yritysvastuuraportti 2005 Sisältö Konsernijohtajan katsaus...3 Yritysvastuuraportin sisällön ja raportointiprosessin kuvaus...4 Fazer-konserni tänään...4 Fazer-konsernin

Lisätiedot

JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA

JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA Jaana Simola (toim.) JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNEUUDISTUS -PROJEKTI PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A175 * 2009 JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA Päijät-Hämeen

Lisätiedot

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS Julkisen sektorin tuottavuustyön toinen aalto Tuottavuus synnyttää edellyttää Kestävä tuottavuus Työelämän laatu Innovaatiot mahdollistaa 7.4.2010 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot