TOIMINTAKERTOMUS. Silta-Valmennusyhdistys ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS. Silta-Valmennusyhdistys ry"

Transkriptio

1 2014 TOIMINTAKERTOMUS Silta-Valmennusyhdistys ry

2 Tekemällä turvallisesti tavoitteeseen Hallituksen toimintakertomus vuodelta

3 SISÄLLYS 1. TIIVISTELMÄ STRATEGISET TULOKSET Asiakkuusstrategian toteutumisen arviointi Palvelustrategian toteutumisen arviointi Kumppanuusstrategia Tulosstrategia TOIMINNAN VOLYYMI JA ASIAKKAAT Asiakastulokset PALVELUJEN ASIAKASMÄÄRÄT JA MUUTOKSET PALVELUISSA HENKILÖSTÖ JA TUOTTAVUUS LAATU JA JATKUVA PARANTAMINEN TALOUS JA KANNATTAVUUS Tulot, menot ja tulos Rahoitus Maksuvalmius Investoinnit Lainat ja vakuudet Tase YHDISTYKSEN HALLINTO Jäsenet Hallitus ja johtoryhmä Jäsenyydet eri yhteisöissä ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ TUNNUSLUVUT

4 1. TIIVISTELMÄ Vuoden 2014 toiminnan tiivistelmä: Vision toteuttamisen painopisteinä olivat edelleen asiakkaiden osallisuus ja oppiminen, palvelujen uudistaminen, kumppanuuksien kehittämien ja Sillan roolin selkiinnyttäminen kansalaisjärjestönä. Vision suuntaan edettiin erityisesti asiakkaiden osallisuuden lisäämisessä ja kumppanuustyössä. Hallituksen painopisteinä olivat: johtamisjärjestelmän ja yhdistyskulttuurin kehittäminen, talouden, taloudellisuus ja taloudellisten ratkaisujen sopeuttaminen epävarmuus- ja riskitekijöihin mutta myös uusiin mahdollisuuksiin sekä kumppanuusyhteistyön vahvistaminen ja suuntaaminen strategisiin kumppanuuksiin Asiakasmäärän kehityksen osalta päätavoitteena oli asiakasmäärän kääntäminen nousuun. Asiakasmäärä kasvoi 7 prosenttiyksikköä. Vuoden aikana Sillassa oli yhteensä asiakasta Nuorten asiakkaiden osuus väheni vaikka tavoitteena oli nuorten määrän lisääminen. Silta on kuitenkin edelleen Suomen suurin nuorille palveluja tarjoavan työpajatoimija. Nuoria asiakkaita toimintavuonna oli yli 690 (740). Asiakkaista 79 % (79 %) sijoittui jatkopolulle ja 17 % (18 %) keskeytti palvelun. Uudet palvelut; Tampereen kaupungille tuotettava sosiaalisen kuntoutuksen ryhmäpalvelu. Päättyneet palvelut ja hankkeet: Kaupunki lopetti Koho-nuorten ohjauspalvelun hankinnan. Hankkeista päättyivät Oppituki, Nuorten startti ja Nuorten palvelutakuu. Henkilöstöä yhdistyksen palveluksessa oli vuoden aikana 100 (109) ja henkilötyövuosia kertyi 71,1 (62,5). Henkilöstön kehittämiseen panostettiin keskimääri 3,6 (5,2) päivää työntekijää kohden. Marraskuussa käytiin YTneuvottelut henkilöstömenojen vähentämiseksi. Palveluprosesseja huollettiin ja päivitettiin IMS -toiminnanohjausjärjestelmään. Aloitettiin sisäisten auditointien toteutus. Taloudellinen tulos: tavoitteena oli ylijäämä ja päädyttiin ylijäämään ennen veroja. Verottajalle tehtiin ennakkoratkaisuhakemus toiminnan yleishyödyllisyydestä. Silta Monitori Oy jatkoi valtakunnallisessa työpankki kokeilussa. Yhtiön taloudellinen tulos oli tavoitteen mukaisesti hieman ylijäämäinen. 3

5 2. STRATEGISET TULOKSET Strategian uudistamisen myötä yhdistyksen strategisia tavoitteita selkeytettiin ja vision toteuttamiseen tähtäävät strategiat tiivistettiin neljään osa-alueeseen: Asiakkuusstrategian päätavoitteina ovat sellaisten toimintatapojen ja -muotojen kehittäminen, jotka tukevat toiminnan yhteisöllisyyttä, asiakkaiden oppimista ja osallisuutta. Asiakasmäärän kehityksen osalta pyritään maltilliseen kasvuun. Palvelustrategian päätavoitteina on kehittää yhteistyössä julkisen ja kolmannen sektorin kanssa paremmin muuttuviin asiakastarpeisiin vastaavia palveluja ja kansalaistoimintaa, parantaa palvelujen saatavuutta kehittämällä matalankynnyksen palveluja ja vahvistaa kokonaisvaltaiseen palveluun ja verkostojen käyttöön perustuvia palvelukonsepteja. Uutena strategian toteutusvälineenä on otettu käyttöön toimialakohtaiset vuosittain tarkistettavat palvelujen kehittämissuunnitelmat. Kumppanuusstrategian päätavoitteina on lisätä järjestöjen välistä yhteistoimintaa ja yhteistoimintarakenteita asiakastyössä, palvelujen tuottamisessa, vaikuttamistyössä ja järjestöjen tukipalveluissa, lisätä julkisen sektorin kanssa monialalaista yhteistyötä ja monialaisten kumppanuushankkeiden määrää ja asiakasohjaukseen ja tulosten vaikutusten yhteiseen arviointiin liittyvää yhteistyötä. Tulosstrategian osalta päätavoitteet ovat yhteiskunnallisten, yhteisöllisten ja asiakastulosten ja vaikutusten parantaminen ja näkyväksi tekeminen kehittämällä arviointimenetelmiä ja sosiaalista tilinpitoa. 2.1 Asiakkuusstrategian toteutumisen arviointi Strategian toteutumista on arvioitu palvelutiimeissä sovittujen arviointikriteerien perusteella, johdon katselmuksessa ja hallituksessa strategian etenemisarvioinnin yhteydessä kunkin vuoden lopussa. Palvelukohtaisiin auditointisuunnitelmiin on otettu mukaan strategian toteutumista arvioivia näkökulmia. STRATEGIAN ARVIOINTI - ASIAKKAIDEN OSALLISUUS JA OPPIMINEN Tahtotila 2015: Sillan valmennusyhteisössä asiakkaiden osallisuus kasvaa Menestystekijät Mittausväline Tavoite/Tulos 1. Silta takaa turvallisuuden ja tasa-arvon toteutumisen asiakkailleen. Seuraamme ja arvioimme turvallisuuden ja tasa-arvon toteutumista ja kysymme asiakkaiden kokemuksia asiasta. Toimimme asian suhteen systemaattisesti ja saavutamme toimintakulttuurin, jossa turvallisuus ja tasa-arvo toteutuvat kaikissa toimissamme. Asiakaspalaute-kysely kysymykset 5.1.1Tulin kuulluksi Minua kohdeltiin ystävällisesti ja kohteliaasti Vastausten keskiarvo vähintään 4 Tot.4,4 (4,3) Tot.4,6 (4,6) 2. Sillassa asiakas haluaa työstää omia tavoitteitaan ja tulevaisuuttaan yhteistyössä ja toimii niiden toteuttamiseksi. Tarjoamme luottamusta synnyttävää vuorovaikutusta yksilö- ja yhteisötasolla sekä järjestämme ympäristön ja rakenteet siten, että asiakas voi ja tahtoo toimia tavoitteidensa suuntaisesti. Asiakaspalaute-kyselyn kysymykset Minulle selvitettiin palvelun sisältö ja tavoitteet Sovituista asioista pidettiin kiinni Kysymysten keskiarvo vähintään 4 Tot.4,3 (4,4) Tot. 4,2 (4,2) 4

6 3. Sillassa asiakas on osallisena yhteisön arjen toiminnassa ja kehittämisessä. Otamme asiakkaat systemaattisesti mukaan arjen toimintaan ja sen kehittämiseen. Haastamme asiakkaat esittämään ratkaisuehdotuksia ja kehittämisideoita Miten sitoutunut olet suunnitelmasi toteuttamiseen Suunnitelma asiakasyhteistyön foorumeista ja yhteisöllisten toimintatapojen kehittämisestä kaikissa toiminnoissa Tot 3,9 (3,9) Tehty, osallisuus vuoden teemana, työ jatkuu Palvelustrategian toteutumisen arviointi STRATEGIAN ARVIOINTI - PALVELUJEN UUDISTAMINEN Tahtotila 2015: Sillan palvelut tarjoavat erityistä tukea tarvitseville uusia ratkaisuja yhdessä kumppaniemme kanssa. Menestystekijät Mittausväline Tavoite ja tulos 1. Tarjoamme palveluja erityistä tukea tarvitseville Nuorten tulotilanne talouden-, koulutuksen ja työmarkkinaaseman osalta Sofiassa 2. Teemme julkisen sektorin kanssa sellaisia kumppanuussopimuksia, jotka edistävät tarpeenmukaisia palveluja ja niiden saatavuutta Tulos 2014 Kohderyhmä ennallaan mutta nuorten osuus laskenut. Palveluja kehittävien palvelu- ja kumppanuussopimusten määrä ja osapuolet. Tulona tt-tuki 29 % (36 %) Maksuhäiriömerkintä 42 % (37%) Vain peruskoulu 56 %, (60 %) Opinnot keskeytetty 53 %, (56 %) Työttömyyden kesto yli 6 kk 54 %, (46%) Työkokemusta alle vuosi 63% (58%) Uusia kumppanuussopimuksia ei tehty 3. Kehitämme enemmän sellaisia palvelumuotoja, joihin asiakkaiden on helppo päästä myös suoraan ilman maksusitoumuksia ja viranomaisohjausta. 4. Työpajat- ja työyhteisöt ovat tärkeitä oppimisympäristöjä 5. Teemme yksilöllistä yhteistyötä asiakkaan tilanteeseen paneutuen. 6. Asiakkaistamme useimmat löytävät uuden ratkaisun arkeensa. Matalan kynnyksen palvelujen asiakasmäärän kehitys nuortenpalveluissa. Nuorten osuus laskenut 67,5 %:iin Työpajoilla valmentautuvien asiakkaiden lukumäärä kaikista asiakkaista: 620 työpajalla (ml. palvelut, joilla työvalmentaja) Asiakaspalautekyselyn kysymys Saamani ohjaus oli tarkoituksen mukaista suhteessa omiin tavoitteisiini. Asiakasraportin tulokset kohta 4.3. Sijoittuminen palvelun päättyessä 7. Arvioimme ja parannamme palvelujamme. Sisäisten auditointien lukumäärä ja arviointipäivän toteutus. Tavoite: yli 600 nuorta/v V2011/486 V2012/648 V2013/636 V2014/668 Tavoite: Yli 50 % asiakkaista osallistuu työpajojen toimintaan Tot. 620/1029*100= 60,3 % Tavoite. Vähintään 4. Tot. 4,2 (4,2) Tavoite 83 %: Tot. 90 %, (89%) Toteutunut 2014: Sisäisiä auditointeja 7 kpl ja arviointipäivän toteutus, laaturyhmä käynnistetty uudelleen 5

7 2.3 Kumppanuusstrategia Tahtotila 2015: Silta on aloitteellinen kumppanuuksien rakentaja, joka yhteistyössä kumppaneidensa kanssa toimii, kehittää ja vaikuttaa asiakkaidensa parhaaksi. STRATEGIAN ARVIOINTI -KUMPPANUUKSIEN KEHITTÄMINEN Tahtotila 2015: Silta on aloitteellinen kumppanuuksien rakentaja, joka yhteistyössä kumppaneidensa kanssa toimii, kehittää ja vaikuttaa asiakkaidensa parhaaksi. Menestystekijät Mittausväline Tavoite /toteutuma 1. Rakennamme järjestöjen välistä pysyvää yhteistoimintaa, edistämällä järjestöjen verkostoitumista asiakasyhteistyössä, palvelujen tuottamisessa, järjestöjen tukipalveluissa ja kansalaistoiminnan järjestämisessä. Järjestöjen välisten yhteisten hankkeiden ja yhteistyöorganisaatioiden ja foorumien määrä ja yhteisten tukipalvelujen kehitys Sote-alalle yhteisen järjestön perustaminen. / Perustettu ja toiminta käynnistynyt 2. Yleinen mielikuva Sillasta on myönteinen Sidosryhmäkysely Silta tarjoaa asiantuntevaa, laadukasta ja luotettavaa valmentavaa toimintaa 3. Yhteistyö eri sidosryhmien kanssa on sujuvaa ja Sidosryhmäkysely Yhteistyökäytännöt ja toiminnan sujuvuus Tavoite: vastausten keskiarvo 3,5 Tavoite keskiarvo yli 3,3 Tulos 3,2 (3,2) 2.4 Tulosstrategia STRATEGIAN ARVOINTI -TULOKSET Tahtotila 2015: Sillan palvelut vastaavat asiakkaiden tarpeisiin, asiakkaiden elämänlaatu kohenee ja he etenevät kohti työelämää. Menestystekijä Mittausväline Tavoite /toteutunut 1. Arvojemme mukainen yhteistyöhön ja Sidosryhmäkysely kysymys (Suluissa vuosi 2012) kumppanuuteen perustuva työmme lisää 5.1. Toiminta täyttää Vuosi 2014 = 3,2 (3,3) ihmisten osallisuutta ja sosiaalista pääomaa seutukunnalla. odotukset 5.2. Sillan toiminta on Vuosi 2014 = 3,5 (3,6) 2. Olemme luotettava, osaava ja aloitteellinen yhteiseen arvopohjaan perustuvien kumppanuuksien rakentaja. 3. Sillan palvelujen avulla asiakkaat kiinnittyvät yhteiskunnan palveluihin, heidän osaamisensa ja elämänlaatunsa paranee ja he etenevät kohti työelämää. luotettavaa Sidosryhmäkysely 5.5. Käytän myös jatkossa Sillan palveluja ja voin suositella niitä muillekin. Sidosryhmäkysely 5.3. Asiakkaani ovat olleet tyytyväisiä Sillassa saamiinsa palveluihin Asiakastulokset-raportti 4.1 asiakkaiden jatkosijoittuminen Asiakastulokset-raportti 4.3 Asiakkaiden sijoittuminen koulutukseen ja työhön Vuosi 2014 = 3,6 (3,7) Vuosi 2014 = 3,1 (3,3) Tavoite vähintään 85 % Tot. 79 % (79 %) Tavoite: koulutus ja työ 1/3 päättäneistä Tot. 25 % (33 %) 4. Toimimme kannattavasti turvaten toiminnan jatkuvuuden ja riittävät henkilöstö- ja aineelliset resurssit perustehtävämme tulokselliseksi toteuttamiseksi. Henkilöstö- ja asiakasmäärän suhde, taloudellinen tulos ja investoinnit Tulostavoite noin Toteutunut tulos: Kumulatiivinen tulos: Velkaantumisaste: 25% 6

8 3. TOIMINNAN VOLYYMI JA ASIAKKAAT Vuodelle 2014 asiakasmäärän kehityksen osalta tavoitteeksi asetettiin noin 12 % kasvutavoite. Asiakasmäärä oli 1047 ja kasvua noin 7 %. Asiakasmäärän kasvussa tapahtui muutoksia Koho-palvelun sopimuksen päätyttyä Tampereen kaupungin kanssa kesäkuun lopulla. Samaan aikaan sosiaalisen kuntoutuksen ryhmien sekä koulutustoimialan asiakasmäärät ovat hieman kasvaneet. Nuorisotakuu on käynnistynyt hitaasti, ja vastoin odotuksia nuorten osuus Sillan asiakkaista jatkaa laskua. Asiakkuuksien määrä kasvoi hieman 1390 (1322) asiakkuuteen. Asiakkuudet kuvaavat Sillan kaikissa palveluissa olevien asiakkaiden palveluun osallistumisjaksojen lukumäärää. Kuukausittaisten asiakkaiden määrä kasvoi 422 (395) asiakkaaseen. Asiakkuuden kestot ovat keskimäärin hieman lyhentyneet viime vuodesta. Asiakastyön suoritteiden kuvaamisessa otettiin käyttöön asiakaspäivien seuranta, joka kuvaa konkreettisemmin Sillan tuottamien palvelujen määrää ja sen kehitystä. Asiakaspäivien määrä kasvoi edellisvuodesta 11 %. Kaikilla toimialoilla asiakaspäivien määrä kasvoi edellisvuodesta % paitsi nuortentoimialalla, jossa laskua oli 27 %. 7

9 Asiakaskunnan sukupuoli ja ikärakenne: Asiakkaista (N= 1029) naisia oli 35 % ja miehiä 65 %. Naisten keski-ikä oli 26 (24) vuotta ja miesten hieman yli 27 vuotta. Kaikkien asiakkaiden keski-ikä oli 27,9 (26) vuotta. Asiakkaista 67 % (74 %) on nuoria eli alle 29-vuotiaita. Alle 29-vuotiaiden kokonaismäärä oli 668 (691) asiakasta. Silta on edelleen Suomen suurin nuorten työpajapalvelujen tarjoaja. Nuorten osuus Sillan asiakkaita kuitenkin laskee, mikä on huolestuttava ilmiö hallitusohjelmaan kirjatun nuorisotakuuhankkeen aikana. Nuorista asiakkaista alle 21- vuotiaiden lukumäärä laski eniten viime vuodesta (5 prosenttiyksikköä). Asiakkaiden ohjautuminen Asiakkaita Sillan palveluihin ohjaavat useat kymmenet eri yhteistyötahot. Asiakkaista ohjautuu sosiaalipalveluista reilu kolmannes, koulutuspalveluista 18 % ja TE-toimistosta 7 %. Sillan palveluista ohjautuneita oli 41 (50) asiakasta eli hieman yli 4 (6) prosenttia. Nuorten tavoittamisen näkökulmasta Sillan vahvuutena on laaja ja monipuolinen ohjausverkosto. 8

10 Asiakasprofiili Asiakkaista 90 prosenttia on tamperelaisia ja ympäristökunnista olevien osuus 5 %. Maahanmuuttajataustaustaisia asiakkaista on vain 5 % eli 41 asiakasta vuodessa. Yhdistyksen asiakastyön tuloksiin ja vaikutuksiin vaikuttaa työn laatutekijöiden ja palvelujärjestelmän tarjoamien mahdollisuuksien lisäksi asiakaskunnan haastavuus. Tästä syystä on tärkeää kehittää sellaisia arviointikriteerejä, joilla pystytään kuvaamaan asiakkaiden tilannetta Sillan palveluihin tultaessa. Tällaisia arviointikriteerejä ovat ainakin asiakkaiden ohjautumisväylä palveluun, koulutustausta, työttömyyden kesto, työkokemuksen pituus, toimeentulo ja asiakkaiden suhde palvelujärjestelmään ennen Siltaan tuloa. 9

11 Asiakkaiden taustatietojen perusteella Sillan palvelut kohdistuvat nuorten yhteiskuntatakuun kohderyhmään. Kaikista asiakkaista vain peruskoulun suorittaneiden osuus on 56 % mutta nuorista yli 65 prosentilla ei ole peruskoulun jälkeistä tutkintoa. Nuorista 56 % on keskeyttänyt ammatillisen koulutuksen vähintään kerran. Nuorista 45 % ei ole työkokemusta lainkaan ja lähes 40 % alle vuosi. Viime vuosina vähän tai ei lainkaan työkokemusta omaavien nuorten määrä on lisääntynyt voimakkaasti samoin maksuhäiriömerkintöjen määrä sekä terveysongelmat. Sillan nuorista asiakkaista 42 % on maksuhäiriömerkintä ja samoin 42 % terveydellisiä ongelmia. 10

12 Peräti 70 % Sillassa alkavista asiakkuuksista kuuluu nuorisotakuun piiriin. Asiakkaiden sosiaalisen aseman, toimeentulon ja koetun terveydentilan osalta mielenterveysongelmien osuus jatkaa selvää kasvua. Päihdeongelmien määrä on alkanut hivenen nousta. Maksuhäiriömerkintöjen määrä jatkaa kasvuaan viime vuodesta 5 prosenttiyksikön verran. Sillan asiakkaista tulottomien osuus on laskemaan päin, ja erityisesti toimeentulotuella olevien määrä vähentynyt 7 prosenttiyksikköä. 3.1 Asiakastulokset Palvelun suorittaneista asiakkaista 79 % (79 %) sijoittui vuonna 2014 jatkopolulle, joko palvelun aikana tai sen päätyttyä. Sijoittumistulosten heikkenemiseen kahden vuoden takaisista luvuista on vaikuttanut todennäköisesti kaksi asiaa, asiakasmäärän lisääntyminen alkuvaiheen palveluissa sekä palveluvajeet. Myös palvelun keskeyttäneiden määrä väheni yhden prosenttiyksikön verran 17 prosenttiin. Keskeyttämisien määrä on iso ja vaatii tarkempi selvittämistä ja todennäköisesti myös palvelujen kehittämistä. Nuorten tulotilanteen ja taustatietojen perusteella tärkeimpinä tavoitteina ovat koulutukseen, työhön ja kuntoutuspalveluihin sijoittumisen määrän lisääminen. 11

13 Vuonna 2014 koulutukseen sijoittui kuitenkin vain 16 % (20 %), työhön 9 % (13 %) ja palvelujärjestelmään 31 % (30 %). Nuorten sijoittumisen lisääminen em. palveluihin edellyttää palvelujen lisäämistä ja niihin pääsyn joustavoittamista. Asiakaspalautteiden keskiarvo oli viisiluokkaisella asteikoilla 4,2 (4,2) ja asiakasvaikutuksia koskevien kysymysten keskiarvo 4,2 (4,2). 12

14 4. PALVELUJEN ASIAKASMÄÄRÄT JA MUUTOKSET PALVELUISSA Asiakasmäärien jakaantumisessa eri palvelujen kesken tapahtui seuraavat muutokset: Nuorten palvelujen asiakasmäärä laski 91 asiakkaalla, koska kaupungin rahoittama Koho-nuorten ohjauspalvelu päättyi heinäkuussa eikä korvaavia nuorten matalankynnyksen palveluja saatu. Työpajapajapalvelujen asiakasmäärä kasvoi lähes 40 % yksikköä, mikä vastasi toimintavuoden tavoitetta. Työpajapalvelujen kasvu johtui kuntouttavan työtoiminannan asiakasmäärän kasvusta. Kuntouttavan valmennuksen ja koulutuspalvelujen asiakasmäärät säilyivät lähes ennallaan. Uusina palveluina alkoi vain Tampereen kaupungin kilpailutuksen kautta hankkima sosiaalisen kuntoutuksen ryhmäpalvelu. Kelan työhön valmennuspalvelu kilpailutettiin loppuvuodesta mutta palvelun tuottaminen alkaa vasta 2015 vuoden puolella. Kehittämishankkeet Toimintavuoden aikana päättyi kaksi ESR-hanketta Nuorten startti joulukuussa ja Oppituki heinäkuussa. Lisäksi päättyi joulukuussa Ray:n hankkeista Nuorten palvelutakuu -hanke. Uusia hankkeita ei toimintavuoden aikana käynnistynyt. Vuoden päättyessä kehittämishankkeita oli käynnissä yhteensä 4 (7). 13

15 5. HENKILÖSTÖ JA TUOTTAVUUS Henkilöstö Yhdistyksen palveluksessa vuoden 2014 aikana oli kaikkiaan 100 (109) henkilöä. Vuoden lopussa yhdistyksen palveluksessa oli 75 (75) henkilöä. Heistä vakituisessa työsuhteessa oli 62 % (57 %) eli 46 (43) henkilöä. Määräaikaisissa työsuhteissa oli 38 % eli 28 henkilöä. Määräaikaisen työsuhteen perusteena olivat työskentely hankkeessa, määräaikainen rahoitus tai palkkatuki. Sillan oman henkilökunnan lisäksi yhdistyksessä työskenteli kumppanuusorganisaatioiden työntekijöitä vuoden vaihteessa 10 henkilöä. Henkilötyövuosien kokonaismäärä toimintavuonna oli 71,08 htv (62,5 htv). Asiakastyössä ja hallinnossa työskentelevien henkilötyövuosien määrä oli 53,08 htv ja palkkatuella työskentelevien määrä 18 htv. Henkilöstö osallistui erilaisiin koulutuksiin 273 (400) päivää eli keskimäärin jokaista asiakastyössä ja hallinnossa työskentelevän henkilötyövuotta kohden oli 3,64 koulutuspäivää, kun tavoitteena oli noin 6 koulutuspäivää. Sairauspoissaoloja toimintavuonna kertyi 823 (495) päivää eli 11,6 (7,2) päivää kaikkia henkilötyövuosia kohden. Sairauspoissaolojen määrä on kasvanut vuodessa merkittävästi. Työterveyspalvelut hankittiin Suomen Terveystalo Oy:ltä perustaso 2 mukaisessa laajuudessa. Työterveyskulut olivat yhteensä ( ). Työsuojelun toimintaohjelma oli käytössä ja siihen on kirjattu työsuojelumääräysten mukaiset asiat. Pelastussuunnitelma ja ympäristösuunnitelma ovat ajantasaiset, päivitetty ja vaaratilanneilmoitukset käytössä. Työnantajan ja henkilöstön välisenä yhteistyöelimenä toimi Yhteishyvä-työryhmä, joka kokoontui vuoden aikana neljä kertaa käsittelemään mm. toimintasuunnitelman ja talousarvion henkilöstövaikutuksia, yhdistyksen taloudellista tilannetta ja henkilöstö säästöjä. Marras-joulukuussa käytiin YT-neuvottelut joulukuussa toteutettavista lomautuksista. Työhyvinvointikysely tehdään joka toinen vuosi. Vuonna 2013 tehdyn kyselyn tulokset säilyivät hyvällä aiempien vuosien tasolla ja muutokset olivat pieniä. Parannusta oli muutoksen hallinnassa työnorganisoinnissa, oman työn hallinnassa ja työilmapiirissä. Heikennystä oli johtamisen laadussa ja kommunikaatiossa ja viestinnässä. 14

16 Seuraava työhyvinvointikysely tehdään vuonna Asiakkaiden ja henkilöstön määrän kehitys Asiakkuuksien ja henkilötyövuosien kehitys on yksi tapa arvioida työn tuottavuutta ja toiminnan taloudellisuutta. Vaikka palvelut ovat asiakastyön intensiteetin osalta jossain määrin erilaisia, tarjoaa mittari suuntaa-antavan kuvan kehityksestä. Vuodesta 2012 vuoteen 2013 asiakkuuksien määrä laski 7 % ja henkilötyökuukausien määrä laski 15 % eli palvelujen tuottamiseen käytetyn työn määrä väheni ja toiminta todennäköisesti tehostui. Vuonna 2014 otettiin käyttöön asiakaspäiväsuoritteiden seuranta kaikissa toimintayksiköissä. Toimintavuonna kertyi yhteensä asiakaspäivää. Tuottavuutta kuvavana mittarina käytetään jatkossa asiakaspäivien ja henkilötyövuosien välistä suhdetta, joka vuonna 2014 oli 799 asiakaspäivää yhtä henkilötyövuotta kohden. 15

17 6. LAATU JA JATKUVA PARANTAMINEN Laatutyön kehittämisessä painopisteenä oli sisäisten auditointien jatkaminen sekä vuoden loppuvaiheilla laaturyhmän uudelleenkäynnistäminen. Toimintavuoden keväällä tehtiin vuotta 2014 koskeva auditointisuunnitelma ja auditoinnit toteutettiin suunnitelman mukaan seitsemässä eri palvelussa ja toimintayksikössä eri toimintoja edustavien auditoijien toimesta. Auditointisuunnitelman sisältämiä auditoitavia asioita olivat: - Työturvallisuussuunnitelma (sis. vakuutusjärjestelmä, pelastussuunnitelma ja ympäristösuunnitelma ml. ekologisuus ja ekonomisuus) - Sisäiset palvelut - Turvallisuusnäkökulman huomioiminen prosessikuvauksissa - Muut yksikön kehittämistarpeet Yleisellä tasolla tulokset voitiin tiivistää seuraavasti: Tulokset yleisellä tasolla - Työntekijät tiedostaneet työhön liittyvät turvallisuusriskit hyvin. Turvallisuustyötä kehitetään yhdessä muiden pajojen kanssa. Pajoilla huomioidaan hyvin ympäristöja turvallisuustekijät. Asiakkaiden työturvallisuusperehdyttäminen on huolellista. - Vaaratilanteet ahtaissa tiloissa on pystytty huomioimaan. Siitä huolimatta toisin paikoin epäsiisti halliympäristö ja henkilöstön erilaiset toimintatavat ja roolit luovat paineita arjen sujuvuuteen. - Työilmapiiristä annetaan kiitoksia työkavereille, myös asiakkailla kokemus hyvästä työilmapiiristä - Sisäisiin tukipalveluihin ollaan pääosin tyytyväisiä, erityisesti IT-tukipalvelut ja kuljetuspalvelut saavat runsaasti kiitosta. - Suojavälineiden käytössä on ohjauksesta huolimatta puutteita, joten asennetyö valmennustyössä sen suhteen jatkuu. - Turvallisuusongelmia Jupiter-rakennuksen rappukäytävässä kulkemisessa sekä ilmanlaadussa. - Turvallisuusohjeiden jalkauttamisessa kehitettävää koskien sekä henkilöstön että asiakkaiden turvallisuutta Jupiterissa. Poikkeamia löytyi kaikkiaan neljä, joista osa on saatu korjattua nopeassa aikataulussa ja osa odottaa lisäresursointia. Kesäkuussa pidettiin Varalassa jo perinteiseksi muodostunut koko Sillan yhteinen arviointipäivä, jossa kaikki toimintayksiköt, palvelut ja projektit esittivät tiiviit itsearvioinnit omasta toiminnastaan annettujen arviointikysymysten pohjalta. Marraskuussa hankittiin TPY:ltä jatkokoulutus STL-mallin (ja EFQM-mallin) mukaiseen itsearviointiin. Vuoden 2015 itsearviointia alettiin valmistella joulukuussa käynnistetyssä laaturyhmässä. 16

18 7. TALOUS JA KANNATTAVUUS 7.1 Tulot, menot ja tulos Yhdistyksen tulot pysyivät lähes ennallaan. Tilinpäätöksen mukaiset tulot olivat Talousarvion mukaiset tulot toteutuivat 99 prosenttisesti. Tilinpäätöksen mukaiset menot olivat Talousarvioon nähden menot olivat hieman budjetoitua pienemmät. Tilikauden tulos ennen poistoja rahoitustuottoja ja -kuluja ja veroja oli ylijäämäinen. Poistojen, rahoitustuottojen ja kulujen ja verojen jälkeen tulos oli ylijäämäinen. Suunnitelman mukaiset poistot olivat Vuoteen 2013 verrattuna verojen jälkeinen tulos parani Budjetoitu tulokseen nähden tulos parani yli kaksinkertaiseksi. Verottaja katsoi vuotta 2012 koskevassa verotuspäätöksessään merkittävän osan yhdistyksen toiminnasta elinkeinotoiminnaksi. Aiemmin koko yhdistyksen toiminta on verottajan päätöksen mukaan ollut yleishyödyllistä. Tilikaudella 2014 yhdistys teki verottajalle ennakkoratkaisuhakemuksen, jossa haetaan yhdistyksen koko toimintaa yleishyödylliseksi. Verottajan ratkaisua ei tilikauden päättymiseen mennessä saatu. Kumulatiivinen tulos tilikauden lopussa oli ylijäämäinen. 17

19 7.2 Rahoitus Yhdistyksen toiminnan rahoituksessa lisääntyivät Tampereen kaupungin palvelujen ostot ja yksityinen rahoitus. Valtion rahoitus väheni, koska ESR-hankkeiden rahoitus pieneni. 7.3 Maksuvalmius Yhdistyksen maksuvalmius perustuu oman toiminnan tuloihin ja luotolliseen tiliin, josta keskimäärin oli käytössä noin 67 prosenttia. 7.4 Investoinnit Ray myönsi vuodelle 2014 rikosseuraamustaustaisten asiakkaiden tukiasuntojen hankintaan Vuosina Ray myönsi tukiasuntojen hankintaan Asuntojen hankintahinnasta 50 % rahoitetaan Ray:n avustuksella ja loput pankkilainalla. Vuonna 2014 ostettiin neljä asuntoa, joiden hankintahinta oli Yhteensä asuntoja oli vuoden 2014 loppuun mennessä hankittu yhdeksän. 7.5 Lainat ja vakuudet Tilikauden lopussa yhdistyksellä oli pitkäaikaisia lainoja euroa ( ), jossa lisäystä Lisäykseen vaikutti asuntojen hankintaan otettu laina. Luotollisen tilin limiittistä oli tilikauden lopussa käytössä ( ). Lyhennettäviä velkakirjalainaoja oli tilikauden lopussa Velkakirjalainoista kohdistui tukiasuntojen hankintojen omarahoitukseen. 18

20 Luotollisen pankkitilin ja lainojen vakuutena ovat Iidesjärven liiketalo Oy:n osakkeet ( ), Vehnämyllynkadun kiinteistöön kohdistuvat kiinnitykset määrältään euroa ja tukiasuntojen osakkeet ( ) Lainoja lyhennettiin normaalisti. Korollisen pitkäaikaisen velan suhdetta taseen loppusummaan kuvaava velkaantumisaste oli 25,4 % (25,1 %). 7.6 Tase Taseen loppusumma oli ( ), jossa lisäystä edellisvuodesta noin 4,5 %. Tilikaudella tehtiin suunnitelman mukaiset poistot ( ). Lyhyt ja pitkäaikaisia saamisia tilikauden lopussa yhdistyksellä oli Silta Monitori Oy:ltä

21 8. YHDISTYKSEN HALLINTO 8.1 Jäsenet Yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksellä on vain yhteisöjäseniä. Jäsenyhteisöjä ovat: perustajajäseninä Setlementtiyhdistys Naapuri ry, Yhdessä Selviytymisen Tuki ry ja Syrjäytyneiden nuorten tuki Syltty ry. Yhdistyksen hallitus hyväksyi Tampereen A-kilta ry:n yhdistyksen jäseneksi Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Hallitus ja johtoryhmä Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana vuonna 2014 jatkoi Martti Silvennoinen ja varapuheenjohtajana koulutusjohtaja Rauno Konttilan Kiipulasäätiöstä. Puheenjohtajan lisäksi yhdistyksen hallituksen ovat kuuluneet vuosikokouksessa valittuina jäseninä seuraavat henkilöt: Rauno Konttila varajäsen Tapio Kuure Pekka Salmi varajäsen Reijo Saarinen Liisa Häikiö varajäsen Katja Repo Johanna Heine varajäsen Sami Wirkkula Eino Hietalahti varajäsen Matti Ranta Pekka Huttunen varajäsen Riikka Nurmi koulutusjohtaja, Kiipulasäätiö tutkija, dosentti apulaispormestari, Tampereen kaupunki johtaja, Tampereen Invalidien Työtuki TITRY ry professori, TaY professori, TaY vastaava ohjaaja YST ry toiminnanjohtaja Setlementtiyhdistys Naapuri ry projektipäällikkö, Bovallius-Säätiö puheenjohtaja, Tampereen A-kilta ry työvalmentaja, henkilöstön edustaja starttivalmentaja, henkilöstön edustaja Hallitus kokoontui toimintavuonna 7 (8) kertaa. Lisäksi pidettiin kaksi sähköpostikokousta ja kaksi hallituksen seminaaria, joissa käsiteltiin yhdistyksen johtamista ja strategiapäivitystä. Normaaliin työskentelyyn liittyvien asioiden lisäksi hallitus päätti mm. asuntojen hankintalainasta, muutoksenhausta verotusasioissa, Silta Monitori Oy:n omistajaohjauksesta ja hyväksyi johtamisjärjestelmää koskevat kehittämistoimenpiteet. Johtoryhmään ovat kuuluneet toiminnanjohtaja Sampo Järvelä, toimialajohtajat Erkki Sipilä ja Maija Laukkanen. Johtoryhmä kokoontui toimintavuoden aikana 24 (21) kertaa. 20

22 Yhdistyksen omistaman Silta Monitori Oy:n hallituksen puheenjohtajana toimi Erkki Sipilä ja jäseninä Martti Silvennoisen ja Merja Kerttula. Kerttula luopui hallituksen jäsenyydestä ja hänen tilalleen nimitettiin Maija Laukkanen. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Sampo Järvelä. 8.3 Jäsenyydet eri yhteisöissä Silta-Valmennusyhditys on jäsenenä seuraavissa yhteisöissä: Valtakunnallinen työpajayhdistys, liittynyt 2002, toimialajohtaja Erkki Sipilä hallituksessa Tampereen Kauppakamari, liitytty 2012 Säätiö Oktetti ry, liitytty 2013 SOSTE ry, liitytty 2012 perustajajäsenenä Sosiaali- ja terveysturvan keskusliiton toiminnan päättyessä. Pirkanmaan Päihdepalvelujärjestöt, PIPA ry, 2011 perustajajäsenen, toiminnanjohtaja Sampo Järvelä hallituksen varapuheenjohtajana Kumppanuustalo Artteli ry, 2013 perustajajäsen, toiminnanjohtaja Sampo Järvelä hallituksen puheenjohtajana Pirkanmaan rakennuskulttuuriyhdistys ry, 2011 perustajajäsenen, toiminnanjohtaja Sampo Järvelä hallituksen jäsenenä Tampereen työvalmennussäätiö Syke, 2011 perustajajäsen, toiminnanjohtaja Sampo Järvelä jäsenyhteisöjen edustajana hallituksessa läsnäolo-oikeuksin 21

23 9. ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ Yksi hallituksen päätavoitteista on talouden tasapainottaminen. Vuoden 2014 tulos oli ylijäämäinen ja tulos parani vuoteen 2013 verrattuna Myös Silta Monitori Oy:n tulos tulee olemaan hieman ylijäämäinen. Vuoden 2014 syksyllä aloitettiin YT-neuvottelut, joiden tavoitteena on henkilöstökulujen vähentämien ja tuottavuuden parantaminen kehittämällä työtapoja ja toimintamalleja yhteistyössä henkilöstön kanssa. Neuvotteluissa on aidosti etsitty toimivia ratkaisuja, joista osaa on jo lähdetty toteuttamaan. Vuoden 2015 talousarvion tavoitteena on samansuuruinen ylijäämä kuin vuonna Vähitellen olemme etenemässä tilanteeseen, jossa yhdistyksen käyttötalouden rahoitus perustuu pääosin omaan tulorahoitukseen. Toisena hallituksen tavoitteena on yhdistyksen johtamisen ja järjestötoimintaan perustuvan toimintakulttuurin vahvistaminen. Johtamisen kehittämisen osalta hallitus on tehnyt päätökset johtamisjärjestelmän ja johtamiskulttuurin kehittämisestä. Lisäksi järjestölähtöistä työtä on ryhdytty vahvistamaan omalla toimialalla ja vastuuhenkilöllä. Kolmantena hallituksen tavoitteena on strategisten kumppanuuksien tiivistäminen sekä julkisen että kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Kumppanuusyhteistyö Tampereen kaupungin, ammattiopistojen ja järjestöjen kanssa on edennyt myönteisesti ja se on jo tuottanut lisäarvoa kaikille osapuolille. Yhteistyön tiivistämisen tavoitteena on turvata toimivat ja kehittyvät palvelut ja toimintamuodot yhdistyksen asiakkaille myös pitkällä tähtäimellä. Nuorten ulkopuolisuus ja rakennetyöttömyys ovat ongelmia, joihin ei ole yhtä ratkaisua ja joiden helpottaminen voi perusta vain laaja-alaiseen yhteistyöhön. Omalta osaltaan Silta-Valmennus pyrkii vahvistamaan sosiaalisen työllistämisen toimialan paikallisia, alueellisia ja valtakunnallisia eri toimijoiden välisiä yhteistyörakenteita siten, että nykyisiin ja edessä oleviin haasteisiin ja muutoksiin pystytään vastaamaan nykyistä paremmin ja tehokkaammin toimivilla palveluluilla ja toiminnalla. Erityisesti nuorille tarkoitetuissa työpajapalveluissa on kysymys nuorten perusoikeuksiin kuuluvista heidän kasvuaan ja kehitystään tukevista sosiaali-, kuntoutus-, koulutus- ja työllistymistä tukevista palveluista. Ratkaistava pulma on se, miten nämä palvelut saadaan lisääntymään ja kehittymään siten, että ne kykenevät tarjoamaan tukea ja ratkaisuja mahdollisimman monelle ulkopuoliselle nuorelle. Nuorten työpajapalvelujen aseman vahvistaminen osana nuorisolain uudistusta ja nuorisotoimialan kehittämistä on myös valtiovallan tavoite. Hyvin toimivista malleista, toimintavoista ja työmenetelmistä on paljon tietoa ja osaamista myös Silta-Valmennusyhdistyksessä. Uusien toimintamallien käyttöönottoon ja laajempaan soveltamiseen tulee pyrkiä yhteistyötä ja koordinaatiota parantamalla sekä keskittämällä niukkenevat voimavarat yhteisten tavoitteiden saavuttamista edistäviin ratkaisuihin. 22

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot II Ohjaamo-päivät 24.3.2015, Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllisyydenhoidon kokonaisuus ELINKEINO- POLITIIKKA TYÖPOLITIIKKA

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP)

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) Vates-päivät 5.-6.5.2015 Hallitusneuvos Päivi Kerminen Lakisääteistämisen tavoitteet Pitkäaikaistyöttömyyden ja työttömyydestä aiheutuvien julkisten

Lisätiedot

Lapset puheeksi Oulussa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

Lapset puheeksi Oulussa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Lapset puheeksi Oulussa 6.5.2014 Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Hyvinvointikuntayhtymän strategia Toimintaympäristössä, olosuhteissa ja tarpeissa tapahtuvat muutokset

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) verkostojen rakentaminen alkaa. Keski-Suomen aluetilaisuus Jyväskylä 9.2.

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) verkostojen rakentaminen alkaa. Keski-Suomen aluetilaisuus Jyväskylä 9.2. Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) verkostojen rakentaminen alkaa Keski-Suomen aluetilaisuus Jyväskylä 9.2.2015 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) TYP-aluekierros

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi. Miessakit ry & Miestyön Osaamiskeskus 2011

Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi. Miessakit ry & Miestyön Osaamiskeskus 2011 Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi Miessakit ry:n raportteja 1/2011 Peter Peitsalo Annankatu 16 B 28 00120 Helsinki SISÄLLYS JOHDANTO... 5 MIESLÄHTÖISEN TYÖN KEHITTÄMISPROSESSI... 6

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia 2016 2020 Hallitus hyväksynyt 1.2.2016 Tutkimus-kehittämistoiminnan strategia kertoo 1) Toiminta-ajatuksemme (Miksi olemme olemassa?) 2) Arvomme (Mikä meille

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy

Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy Omavalvonta osana oman toiminnan systemaattista laadunhallintaa Valvira 25.8.2015 Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy Mainiossa Vireessä jo 15 vuotta Tarjoamme sosiaali- ja hoivapalveluja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos 27.10.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki, jossa korostuu hyvä elämänlaatu ja oma

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Nuorisotakuun toteuttaminen

Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuun toteuttaminen Hyvinvointi- ja turvallisuuspalveluja sekä nuorisotakuun toteutumista koskeva kehittämisneuvottelu 4.8.2013 Saariselkä Lapin ELY-keskus Tiina Keränen 11.9.2013 Nuorisotakuu

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet kuntoutuksen ja työhyvinvoinnin erikoislehti Työhyvinvoinnin vuosikymmenet Työyhteisö keskeisessä roolissa: SAIRAUSPOISSAOLOT PUOLITTUIVAT VERVE 1965-2015 Palvelujärjestelmän MONIMUTKAISUUS HÄMMENTÄÄ TYÖKYKYJOHTAMINEN

Lisätiedot

Liite Länsi-Suomen ESR-haun 17.12.2014 16.2.2015 hakuohjeeseen. Varsinais-Suomen alueen painotukset

Liite Länsi-Suomen ESR-haun 17.12.2014 16.2.2015 hakuohjeeseen. Varsinais-Suomen alueen painotukset Liite Länsi-Suomen ESR-haun 17.12.2014 16.2.2015 hakuohjeeseen Varsinais-Suomen alueen painotukset 2 ESR-haussa etusijalla ovat hankkeet, jotka perustuvat todelliseen tarpeeseen ja joissa jo hakuvaiheessa

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ PED-kumppanuusverkoston aloitusseminaari Kuntaliitto 10.3.2016 Projektisuunnittelija Marja Tiittanen Osuuskunta Viesimo Joensuun kaupungin kasvu kuntaliitosten

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

ROVANIEMEN MONITOIMIKESKUS-SÄÄTIÖ L A A D U K K A I D E N K U N T O U T U S - J A O H J A U S P A L V E L U J E N E D E L L Ä K Ä V I J Ä

ROVANIEMEN MONITOIMIKESKUS-SÄÄTIÖ L A A D U K K A I D E N K U N T O U T U S - J A O H J A U S P A L V E L U J E N E D E L L Ä K Ä V I J Ä ROVANIEMEN MONITOIMIKESKUS-SÄÄTIÖ L A A D U K K A I D E N K U N T O U T U S - J A O H J A U S P A L V E L U J E N E D E L L Ä K Ä V I J Ä ROMOTKE Rovaniemen kaupungin konserniin kuuluva säätiö Perustettu

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Itsearvioinnin toteutus pilotoinnissa

Itsearvioinnin toteutus pilotoinnissa Itsearvioinnin toteutus pilotoinnissa Valmisteluvaihe ja tausta Tiedotus Osallistaminen Pilotointiprosessin toteutus Itsearviointi-istunnot Tietojen koonti ja syöttö Mitä maksoi? Hyödyt: Organisaatiolle

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus

HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku Hyvä hakemus Hyvän hakemuksen piirteitä Ohjelman ja haun mukainen Selkeästi kirjoitettu; mitä tavoitellaan mitä tehdään tavoitteiden saavuttamiseksi mitä tuloksia saadaan

Lisätiedot

JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ JULKISEN SEKTORIN KANSSA JA RAY-RAHOITUS. Tuomas Koskela

JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ JULKISEN SEKTORIN KANSSA JA RAY-RAHOITUS. Tuomas Koskela JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ JULKISEN SEKTORIN KANSSA JA RAY-RAHOITUS Tuomas Koskela RAY:n avustuslinjaukset 2016-2019 7.10.2016 JÄRJESTÖ-KUNTA YHTEISTYÖLLÄ PYSYVIÄ TULOKSIA Korostamme järjestöjen ja kuntien

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus 1.12.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa pieni kaupunki, suuria elämyksiä Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki,

Lisätiedot

Keskustelu ja kuulemistilaisuus:

Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien kriteerit Johtaja Mika Tammilehto Lähtökohtia Ammatillisen koulutuksen tasalaatuisuuden varmistaminen

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yhtiökokous 13.3.2014 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Liiketoiminnan kehitys vuonna 2013 Haastava taloudellinen toimintaympäristö läpi koko vuoden. Kilpailu kiristyi

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin kriteerit

Ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin kriteerit 1. LAATUKULTTUURI JA LAADUNHALLINNAN KOKONAISUUS Laadunhallinta osana koulutuksen järjestäjän johtamisjärjestelmää toiminnan ohjausta ja toimintaa 1.1 Laadunhallinta ei kytkeydy johtamisjärjestelmään.

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy

Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy Kajaani 10.9.2013 Leena Meriläinen, Kaste-ohjelma Ohjelmapäällikkö Me kaikki olemme vastuussa toisistamme, heikoimmistakin, jotta jokainen huomenna näkisi

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2011 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä omistaa Liedon ammatti- ja aikuisopiston, Loimaan ammatti- ja aikuisopiston ja Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Ohjaamo osana ESR-toimintaa

Ohjaamo osana ESR-toimintaa Ohjaamo osana ESR-toimintaa Kohti ohjaamoa 23.9.2014 Merja Rossi Ohjelmakausi 2014-2020 yksi ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma Sekä Euroopan sosiaalirahaston ESR

Lisätiedot

SOPIMUS HYVINVOINTIALAN LIITTO RY:N PERUSTAMISESTA

SOPIMUS HYVINVOINTIALAN LIITTO RY:N PERUSTAMISESTA SOPIMUS HYVINVOINTIALAN LIITTO RY:N PERUSTAMISESTA Sosiaalialan Työnantajat ry (myöhemmin Sosta) ja Terveyspalvelualan liitto ry (myöhemmin TPL) ovat selvittäneet liittojen toimintojen yhdistämistä ja

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

TYÖLLISYYSPOLIITTISELLA AVUSTUKSELLA TUETUN HANKKEEN LOPPURAPORTTI

TYÖLLISYYSPOLIITTISELLA AVUSTUKSELLA TUETUN HANKKEEN LOPPURAPORTTI Liite G 28 Pohjanmaa TYÖLLISYYSPOLIITTISELLA AVUSTUKSELLA TUETUN HANKKEEN LOPPURAPORTTI Raporttiaika: 1.5.2007-31.12.2010 (Työttömille suunnatut hankkeet) 1. Taustatiedot 1.1 Hankkeen nimi ALMA (Alkava

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja

Lisätiedot

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö Visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa yrittämisen perusedellytykset. Kunnan

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA

ARVIOINTISUUNNITELMA VERKOTTAJA 2013 2016 -projekti - Päihde- ja mielenterveystyön kokemusta, vertaisuutta ja ammattiapua ARVIOINTISUUNNITELMA 1 SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Hankkeen kuvaus ja päämäärä 3 3 Hankkeen tavoitteet 3

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

Nurmeksen etsivänuorisotyö on osa Nuoriso- ja matkailukeskys Hyvärilä Oy:n toteuttamista paikallisista nuorisopalveluista.

Nurmeksen etsivänuorisotyö on osa Nuoriso- ja matkailukeskys Hyvärilä Oy:n toteuttamista paikallisista nuorisopalveluista. ETSIVÄNUORISOTYÖ Vuosiraportti 2015 Paula Timonen Nurmeksen etsivänuorisotyö on osa Nuoriso- ja matkailukeskys Hyvärilä Oy:n toteuttamista paikallisista nuorisopalveluista. Etsivien tyypillinen asiakas

Lisätiedot

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 1 ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 HYVÄKSYTTY OHJAUSRYHMÄSSÄ 9.12.2014 teemu.japisson@valo.fi www.sport.fi 2 Jatkossa samat toiminnot tarjolla koko maassa Neljä toiminnan osa-aluetta: menestyvä lisää

Lisätiedot

MYP-hanke TYP-palveluverkostojen kehittämishanke Kainuu, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa

MYP-hanke TYP-palveluverkostojen kehittämishanke Kainuu, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa MYP-hanke TYP-palveluverkostojen kehittämishanke Kainuu, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa Hankkeen virallinen nimi: Monialaisten yhteispalveluverkostojen luominen pitkäaikaistyöttömille Pohjois-Suomeen 1.12.2015-30.11.2017

Lisätiedot

Sosiaalinen isännöinti. Alvari Palmi, asumisohjaaja Sanna Salopaju, asumisohjaaja

Sosiaalinen isännöinti. Alvari Palmi, asumisohjaaja Sanna Salopaju, asumisohjaaja Sosiaalinen isännöinti Alvari Palmi, asumisohjaaja Sanna Salopaju, asumisohjaaja 28.9.2015 Historia Asu Ite pilottihanke toteutettiin 1.3. 31.12.2010 omalla rahoituksella, yksi asukasohjaaja Varsinainen

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus TYPO

Työllisyyspoliittinen avustus TYPO TriPla-hanke TriPla-hanke LounaPlussa ry:n ja Hämeen Kylät ry:n toteuttama välityömarkkinahanke, jossa työllistetään palkkatuella pitkään työttömänä olleita henkilöitä yhdistyksiin ja yrityksiin Toimialueena

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvoinnista vastaavan toimielimen ja sen jäsenen oma-arvio Kunta Toimielimen nimi Arvioijan nimi Pvm

Lasten ja nuorten hyvinvoinnista vastaavan toimielimen ja sen jäsenen oma-arvio Kunta Toimielimen nimi Arvioijan nimi Pvm tilasta 1. Suunnitelma ohjaa konkreettisesti kunnan toimintaa 1.1. Suunnitelman laadinta on yhteistyöprosessi, johon voivat osallistua kaikki joiden toimin lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin vaikutetaan.

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Toimintasuunnitelma 2012 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Yleistä Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski- Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen

Lisätiedot

Työpaja- pedagogiikka

Työpaja- pedagogiikka Työpaja- pedagogiikka LAHTI 28.10.2014 Susanna Palo 28.10.2014 TPY = Valtakunnallinen työpajayhdistys? TEKEMÄLLÄ OPPII -hanke Työpajapedagogiikka Työpajatoiminnan määrittely ja asemointi palvelujärjestelmässä

Lisätiedot

Tekemisen laatu ratkaisee Koulutusorganisaation laadun parantamisen prosessit Laatua laivalla -seminaari

Tekemisen laatu ratkaisee Koulutusorganisaation laadun parantamisen prosessit Laatua laivalla -seminaari Tekemisen laatu ratkaisee Koulutusorganisaation laadun parantamisen prosessit Laatua laivalla -seminaari 26.8.2013 Jatta Herranen kehitysjohtaja jatta.herranen@pkky.fi 2 21.8.2013 Mitkä asiat ovat olennaisia?

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009 Etteplan Oyj Liiketoimintakatsaus 2009 Sisältö Taloudellinen kehitys Toimintaympäristö Yhtiön kehitys Taloudelliset tunnusluvut Näkymät 2010 Taloudellinen kehitys* Milj. euroa 2009 2008 Muutos Liikevaihto

Lisätiedot

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj Tulos Q1 2013 Helsinki, 19.4.2013 Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj 19.4.2013 1 Sisältö Suomisen Q1 2013 lyhyesti Taloudellinen katsaus Q1 2013 Strategian

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

TE-toimiston palvelulinjat osana palvelumallin muutosta

TE-toimiston palvelulinjat osana palvelumallin muutosta osana palvelumallin muutosta Vaivio 25.4.2012 8.5.2012 Palvelulinjoihin perustuvalla toiminnalla.. varmistetaan asiakkaiden palvelutarpeita vastaava palvelu varmistetaan eri palvelukanavien tehokas ja

Lisätiedot

YM:n lainvalmistelun nykytilanne ja tulevaisuus

YM:n lainvalmistelun nykytilanne ja tulevaisuus YM:n lainvalmistelun nykytilanne ja tulevaisuus 8.9.2011 Lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn 8.9.2011 1 Säädösvalmistelun kehittämisen tarve Keskeisten tahojen lausumat ministeriöiden säädösvalmistelun laadun

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA

ARVIOINTISUUNNITELMA 1 VERKOTTAJA 2013 2016 -projekti - Päihde- ja mielenterveystyön kokemusta, vertaisuutta ja ammattiapua ARVIOINTISUUNNITELMA 2 SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Hankkeen kuvaus ja päämäärä 3 3 Hankkeen tavoitteet

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Moninaisuus on rikkaus Lahti

Moninaisuus on rikkaus Lahti Moninaisuus on rikkaus Lahti 28.10.2014 Petri Puroaho Tilaisuuden tavoite Tehdä näkyväksi työpajatoiminnan moniulotteisuutta ja merkityksellisyyttä. Nostaa esiin kolmannen sektorin / välityömarkkinoiden

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

TAMMI-KESÄKUU 2013 OSAVUOSIKATSAUS

TAMMI-KESÄKUU 2013 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 213 OSAVUOSIKATSAUS 24.7.213 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, CFO ESITYKSEN PÄÄKOHDAT 213 Q1-Q2 lyhyesti Tammi-kesäkuu 213 Liitteet Alexis Fries Toimitusjohtaja Q2/213 PRESENTATION

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Kestävän kehityksen ohjelmat kaikkiin kouluihin ja oppilaitoksiin

Kestävän kehityksen ohjelmat kaikkiin kouluihin ja oppilaitoksiin Kestävän kehityksen ohjelmat kaikkiin kouluihin ja oppilaitoksiin Kestävä kehitys on koulun yhteinen asia Kuvat: Keke koulussa -esite/seppo Leinonen Aino Alasentie, Vihreä lippu -päällikkö Suomen Ympäristökasvatuksen

Lisätiedot

Menestyvä kunta osaava kunta = yhteistyön kunta. Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja, HTT 15.1.2014

Menestyvä kunta osaava kunta = yhteistyön kunta. Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja, HTT 15.1.2014 Menestyvä kunta osaava kunta = yhteistyön kunta Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja, HTT 15.1.2014 1 Edunvalvonta Kehittäminen Palvelut Oma esittelyni Kuntaliiton tutkimus- ja kehitysjohtaja Tampereen

Lisätiedot

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa 13.9.2016, Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Esityksen rakenne Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta

Lisätiedot

Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke

Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke 1.8.2016-28.2.2019 10.10.2016 Perustietoa hankkeesta Päärahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 1405/01.00.02/2014 94 Henkilöstökertomus vuodelta 2013 Valmistelijat / lisätiedot: Jere Kunnas, puh. 046 877 3285 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ. Varallisuuskriteerit

AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ. Varallisuuskriteerit AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ Varallisuuskriteerit RAY:n avustustoiminnan periaatteet - RAY:n tarkennetut varallisuuskriteerit Lain Raha-automaattiavustuksista 1 luvun 4 :n mukaisesti

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ

POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi & ajankohtaista Pohjois-Karjalassa 20.4.2011 Vaivion kurssi- ja leirikeskus Johtaja Jarmo

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013 KUOPION 2020 KAUPUNKISTRATEGIA hyväksytty 2010 - päivitetty 2013 Arvot/ toimintaperiaatteet toimivat organisaation toiminnan ohjenuorina ROHKEUS Rohkeutta on tehdä asioita toisin kuin muut erottua, olla

Lisätiedot

Etelä-Savon välityömarkkinat ja työllisyyden hoidon haasteet 2015

Etelä-Savon välityömarkkinat ja työllisyyden hoidon haasteet 2015 Etelä-Savon välityömarkkinat ja työllisyyden hoidon haasteet 2015 Verkostoja hyödyntäen järjestöjen kautta aitoon työllistymiseen 15.10.2014 1 17.10.2014 Etelä-Savon TE-toimisto/ Rakennepoliittinen ohjelman

Lisätiedot

Kaupungin hankkeet muuttuvassa toimintaympäristössä

Kaupungin hankkeet muuttuvassa toimintaympäristössä Kaupungin hankkeet muuttuvassa toimintaympäristössä Valtuustoseminaari 15.9.2014 Kehittämispäällikkö Tarja Saarelainen Valtuuston päätös 19.5.2014: Valtuustolle tuodaan vuonna 2016 tiedoksi kaupunkistrategian

Lisätiedot

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Vaikuttamistoiminnan päällikkö Marika Ahlstén, Kehitysvammaliitto 4.3.2015 1 Nykytila Sosiaalihuoltolaki

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN TOIMINTAMALLI VISIOMME VUOTEEN 2019 Tavoitteenamme on, että hoitotyön yhteisömme on alueellisesti vetovoimainen

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimen strategia

Joensuun seudun hankintatoimen strategia Joensuun seudun hankintatoimen strategia Page 1 Visio Vuonna 2015 Joensuun seudun hankintatoimi on edistyksellisten ja kilpailukykyisten hankintapalveluiden tarjoaja ja aluekehityksellisesti merkittävä

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella on yrityksen johtajalta edellytettävä yrityksen strategisen johtamisen

Lisätiedot

Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti. Henkilökunnan osallistuminen, osa 3.

Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti. Henkilökunnan osallistuminen, osa 3. Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti Henkilökunnan osallistuminen, osa 3. Henkilökunnan kommentit toimintamallin uudistamisen tavoitteisiin ja muihin päälinjauksiin Loorassa e-lomake

Lisätiedot