HAKEMUS VALTIONAVUSTUKSEN SAAMISEKSI KASTE-OHJELMAA TOTEUTTAVAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KEHITTÄMISHANKKEESEEN.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAKEMUS VALTIONAVUSTUKSEN SAAMISEKSI KASTE-OHJELMAA TOTEUTTAVAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KEHITTÄMISHANKKEESEEN. taru.kuosmanen@tampere."

Transkriptio

1 Hakemus saapunut Diaarinro HAKEMUS VALTIONAVUSTUKSEN SAAMISEKSI KASTE-OHJELMAA TOTEUTTAVAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KEHITTÄMISHANKKEESEEN Hakija Hankkeen hallinnoinnista vastaava kunta/kuntayhtymä Tampereen kaupunki Vastuuhenkilön yhteystiedot Yhteyshenkilön yhteystiedot Kunnan/kuntayhtymän postiosoite PL 487 Nimi Taru Kuosmanen Postiosoite Konsernihallinto, tilaajaryhmä Puhelin ja matkapuhelin Nimi Leena-Kaisa Nikkarinen Postiosoite Konsernihallinto, tilaajaryhmä Puhelin ja matkapuhelin Postinumero ja postitoimipaikka Tampere Tehtävänimike Tilaajapäällikkö Postinumero ja postitoimipaikka Tampere Fax Tehtävänimike Ohjelmapäällikkö Postinumero ja postitoimipaikka Tampere Fax S-posti S-posti Hankkeen nimi ja siitä käytettävä lyhenne sekä hankkeen toteuttamisaika Nimi ja lyhenne MuTu - Muutoksen tuki Arvioitu toteuttamisaika (kk/vuosi kk/vuosi) 3/ /2016 Hankkeen kokonaiskustannukset Haettava valtionavustus Hankkeeseen osallistuvat tahot Kaikki hankkeeseen osallistuvat kunnat ja sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymät sekä kunkin rahoitusosuus ks. erillinen liite Muut hankkeessa osallisena olevat tahot ja niiden rahoitusosuudet Hankkeeseen osallistuvat muut tahot kartoitetaan toimeenpanosuunnitelman tekovaiheessa hyödyntäen olemassa olevia ja aiemmissa hankkeissa (mm. Ikäkaste - Äldrekaste, Välittäjä 2013 ja Kasperi II) muodostuneita alueellisia verkostoja ja yhteistyösuhteita. Nämä tahot eivät osallistu hankkeeseen rahoitusosuuksin.

2 Kaste-ohjelman osaohjelma, jonka toimenpiteitä hanke toteuttaa [ ] Riskiryhmien mahdollisuutta osallisuuteen, hyvinvointiin ja terveyteen parannetaan [ ] Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentäminen [ ] Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluja uudistetaan [ ] Ikäihmisten palveluiden rakennetta ja sisältöä uudistetaan [X] Palvelurakennetta ja peruspalveluja uudistetaan [ ] Tieto ja tietojärjestelmät saatetaan asiakkaiden ja ammattilaisten tueksi [X] Johtamisella tuetaan palvelurakenteen uudistamista ja työhyvinvointia Hankkeen tavoitteet Keskeiset tavoitteet numeroituna tärkeysjärjestyksessä 1. Tuetaan kuntia/kuntayhtymiä asiakaslähtöisten palvelukokonaisuuksien kehittämiseen, luomiseen ja uudistamiseen liittyvissä muutosprosesseissa ja muutosjohtamisessa; 2. Tuetaan kuntien/kuntayhtymiä kustannus- ja asiakasvaikuttavien palvelukokonaisuuksien luomiseen ja uudistamiseen liittyvissä muutosprosesseissa ja muutosjohtamisessa. Hankkeen odotetut vaikutukset Keskeiset odotetut vaikutukset numeroituna tärkeysjärjestyksessä Hankkeen päättyessä Etelä-Karjalan, Etelä-Pohjanmaan, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson, Pirkanmaan maakuntiin kuuluvien hankekuntien sosiaali-, terveys- ja hyvinvointipalvelut: a) ovat entistä asiakaslähtöisempiä: - asiakas nähdään oman hyvinvointinsa asiantuntijana - asiakas (ja hänen läheisensä) on aktiivinen toimija itseään koskevien palvelui-den suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa; - asiakaslähtöinen ajattelutapa on omaksuttu organisaatioiden työ-, toiminta- ja johtamiskulttuureissa; Keskeiset toimenpiteet vaikutusten saavuttamiseksi b) ovat entistä kustannus- ja asiakasvaikuttavampia: - palvelut vastaavat entistä paremmin asiakkaiden yksilökohtaisiin tarpeisiin ja asiakas saa tarvitsemansa palvelut oikea-aikaisesti; - palvelut on järjestetty kokonaisvaltaisesti ja sujuvasti sektorirajat ylittävänä, mo-nialaisena yhteistyönä eri toimialojen sekä kolmannen ja yksityisen sektorin kanssa; - palveluiden painopistettä on siirretty korjaavasta työstä varhaiseen tukeen ja ennaltaehkäisevään työhön; - peruspalveluiden ja erityispalveluiden roolia on selkiytetty; - henkilöstön osaamista ja osallisuutta on vahvistettu sekä henkilöstöresursseja ja -rakennetta on organisoitu ja muotoiltu uudelleen; - johtamisjärjestelmiä ja -malleja on selkiytetty ja kehitetty; - kustannus- ja asiakasvaikutusten arviointimalleja on kehitetty ja niitä käytetään monialaisten palveluiden suunnittelun ja päätöksenteon tukena; Keskeiset toimenpiteet numeroituna tärkeysjärjestyksessä A. Asiakaslähtöisten monialaisten palvelukokonaisuuksien sekä asiakasprosessien kehittäminen, luominen ja uudelleen organisointi 1. Tarjotaan kunnille/kuntayhtymille työvälineitä muutosprosessien asiakas-, työntekijä- ja järjestelmälähtöiseen prosessikehittämiseen tiettyjen teemojen kautta (mm. johtaminen, muutoksen hallinta ja läpivienti, jaettu asiantuntijuus, tieto, innovatiivisuus). 2. Toteutetaan yhdessä hanketoimijoiden kanssa kuntien valitsemia muutosprosessipilotteja palvelumuotoilun keinoin. 3. Tuotetaan ja levitetään tietoa asiakaslähtöisten monialaisten palvelukokonaisuuksien ja asiakasprosessien kehittämisestä paikallisesti, maakunnallisesti ja alueellisesti. B. Kustannus- ja asiakasvaikutusten arviointimallin kehittäminen 1. Tarjotaan kunnille/kuntayhtymille työvälineitä palvelukokonaisuuksien ja asiakasprosessien kustannus- ja asiakasvaikutusten arviointiin. 2. Kehitetään ja otetaan käyttöön yhdessä hanketatoimijoiden, THL:n ja kustannus- ja asiakasvaikuttavuuden arvioinnin asiantuntijoiden kanssa kustannus- ja asiakasvaikutusten arviointimalli hyödyntämällä valmiita mittareita sekä kehittämällä mittareita muutosprosessipiloteissa. 3. Vahvistetaan kustannus- ja asiakasvaikutusten arviointiin liittyvää osaamista sosiaali-, terveys- ja hyvinvointipalveluissa hankealueella levittämällä aiemman Kaste -kehittämistyön käytäntöjä sekä kehittämällä tietotuotantoa hanketoimijoiden ja THL:n asiantuntemusta hyödyntäen 2

3 Hankkeen prosessikuvaus Hankkeen juurruttaminen sekä hyvien käytäntöjen hyödyntäminen ja levittäminen Kuvaus hankkeen organisoinnista, toteutustavasta ja aikataulusta Hankkeen toiminta-alueena on Etelä-Karjalan, Etelä-Pohjanmaan, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson, Pirkanmaan maakunnat, joista mukana on kaikkiaan 28 kuntaa.hanke toteutetaan ajalla 3/ /2016. Hanketta hallinnoi Tampereen kaupunki. Hankkeeseen palkataan hankejohtaja väliseksi ajaksi. Eri puolille hankealuetta sijoittuu viisi kokoaikaista ja yksi osa-aikainen (50 %) alueellinen prosessikehittäjä. Heistä kaksi työskentelee välisen ajan. Kaksi kokoaikaista ja yksi osa-aikainen kehittäjä työskentelee välisen ajan. Prosessikehittäjät muodostavat yhdessä hankejohtajan kanssa yhteistyötiimin, joka vastaa muutosprosessien koordinoinnista ja eteenpäin viemisestä yhdessä kuntatoimijoiden kanssa. Kustannus- ja asiakasvaikutusten arvioinnin kehittämistä varten hankitaan asiantuntijaosaamista ostopalveluna tai palkkaamalla tehtävään määräaikainen työntekijä. Hanketta ohjaa, suuntaa ja valvoo ohjausryhmä, johon kutsutaan edustus keskeisistä tahoista. Hankkeessa hyödynnetään etenkin aiempien Kaste-kehittämishankkeiden (esim. Ikäkaste- Äldrekaste, Välittäjä 2013 ja Kasperi II) hyviä käytäntöjä ja tuloksia sekä jatketaan niissä toteutettua kehittämistyötä. Lisäksi hyödynnetään THL:n ja muiden asiantuntijoiden sekä hanketoimijoiden osaamista kustannus- ja asiakasvaikutusten arvoinnin kehittämisessä. Hankkeen kehittämistoimiin sisältyy suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä ja juurruttamisesta (ks. III vaihe: Muutoskaruselli). Hankkeessa: - Kootaan yhteen tietoa toteutetuista muutosprosesseista (prosessitarjotin, julkaisu, kuvaukset Innokylään) - Levitetään ja jalkautetaan tietoa toteutetuista muutosprosesseista sekä kustannus- ja asiakasvaikutusten arviointimallista (paikalliset, maakunnalliset, alueelliset benchmarkingtilaisuudet, valtakunnallinen muutosprosessikatselmus) - Luodaan pohja uusien muutosprosessien läpiviemiselle (valitaan uudet muutosprosessit, vahvistetaan strategista johtamista) Suunnitelma hankkeen arvioimiseksi Liitteet Hankkeen tavoitteiden ja kehittämistoimien toteutumisen osalta toteutetaan sisäistä arviointia.yksityiskohtainen arviointisuunnitelma laaditaan hankkeen käynnistyessä. Väliarviointi toteutetaan hankkeen puolivälissä ja loppuarviointi hankkeen päättyessä. Väli- ja loppuarvioinnin yhteydessä kartoitetaan, miten hanke on pystynyt toteuttamaan suunnitelmaa, pitämään kiinni aikataulusta ja vastaamaan asetettuihin tavoitteisiin. Lisäksi hanketyöntekijät toteuttavat jatkuvaa itsearviointia yhteistyössä kuntatoimijoiden kanssa. Hankkeessa järjestettävistä tilaisuuksista kootaan palautetta ja kehittämistoimien toteuttaminen dokumentoidaan. Paikallisten muutosprosessien ja niihin kytkettävien asiakas- ja kustannusvaikutusten arvioinnin osalta toteutetaan sekä sisäistä että ulkoista arviointia. Tarkennettu arviointisuunnitelma laaditaan muutosprosessien mallinnuksen ja paikallisten toimenpiteiden tarkentamisen ohella hankkeen käynnistyessä. Sisäistä arviointia palvelukokonaisuuksien, asiakasprosessien ja palvelujen uudelleen organisoinnin osalta toteutetaan kokoamalla asiakkaiden, henkilöstön ja johdon näkemyksiä muutosprosessien eri vaiheissa. Ulkoista arviointia toteutetaan muutosprosesseista nousevien tarpeiden pohjalta. [X] Päätökset hankkeeseen osallistuvien kuntien ja kuntayhtymien sitoutumisesta hankkeeseen (pakollinen) - kunnat/kuntayhtymät, joiden sitoumukset ovat hakemukset liitteenä - kunnat/kuntayhtymät, joiden sitoumukset toimitetaan myöhemmin (viimeistään joulukuun loppuun mennessä) Kaikki kunnat/kuntayhtymät [X] Hankesuunnitelma (pakollinen) [ ] Selvitys henkilöstömenoista (ellei selvitystä ole sisällytetty hankesuunnitelmaan; pakollinen) [X] Toimintokohtainen kustannusarvio (pakollinen) [X] Aluejohtoryhmän pöytäkirja (pakollinen) [ ] Aiesopimus (pakollinen pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämishankkeissa) [ ] Lisähenkilöstösuunnitelma (pakollinen pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämishankkeissa) [X] Muu liite, mikä Osallistuvat kunnat ja niiden omarahoitusosuudet [X] Muu liite, mikä Yhteenveto kuntien hankkeessa toteuttamista muutosprosesseista [ ] Muu liite, mikä 3

4 Allekirjoitus Paikka ja aika Allekirjoitus ja tehtävänimike Tampere Tilaajajohtaja Kari Hakari 4

5 VALTIONAVUSTUSHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEET Hakemuksen vastaanottaja Hakemus toimitetaan sosiaali- ja terveysministeriöön. Allekirjoitettu hakemus toimitetaan skannattuna sähköpostitse sosiaali- ja terveysministeriön kirjaamoon, Hakemukseen liitetään hankesuunnitelma ml. henkilöstömenoja koskeva selvitys. Hakemus on toimitettava tai klo mennessä. Hakija Hakijaksi merkitty kunta tai kuntayhtymä vastaa hankkeen hallinnoinnista. Vastuuhenkilö Henkilö, joka on päävastuussa hankkeen toteuttamisesta. Yhteyshenkilö Henkilö, joka on hankkeen käytännön toteutuksessa keskeisesti mukana ja jonka kautta on tarvittaessa saatavissa lisätietoja. Hankkeen nimi ja siitä käytettävä lyhenne sekä hankkeen toteuttamisaika Hyväksytyille hankkeille voidaan myöntää avustusta aloitusilmoituksen tekemisen jälkeen syntyneisiin kustannuksiin. Kyseessä on kolmivuotinen siirtomääräraha. Kirjanpidollisista syistä viimeinen maksatushakemus on toimitettava Lounais-Suomen aluehallintovirastolle jo kolmannen vuoden lokakuun loppuun mennessä, mikä on syytä ottaa huomioon hankesuunnitelmaa tehtäessä. Hankkeen kokonaiskustannukset Hankkeen kokonaiskustannuksina pidetään niitä kustannuksia, jotka hankkeen toteuttamisesta kokonaisuudessaan aiheutuvat. Haettava valtionavustus Haettava valtionavustus ilmoitetaan täysien eurojen tarkkuudella. Haettava valtionavustus yhdessä muun julkisen rahoituksen kanssa voi olla enintään 75 % valtionavustukseen oikeuttavista kustannuksista. Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämishankkeissa valtion rahoitusta myönnetään enintään 50 % tukipalvelujen tuottamiseen vaadittavista henkilöstön palkkausmenoista. Hankkeeseen osallistuvat tahot Luetteloidaan hankkeeseen osallistuvat kunnat ja sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymät sekä kunkin rahoitusosuus. Myös ne kunnat, jotka osallistuvat hankkeeseen ilman rahoitusosuutta, mainitaan (Kunta X 0 euroa). Muilla hankkeeseen osallistuvilla tahoilla tarkoitetaan muita julkisia tahoja (esim. yliopistot, ammattikorkeakoulut ja sosiaalialan osaamiskeskukset) sekä muita kuin julkisia tahoja eli yksityisiä osallistujia. Muiden hankkeeseen osallistuvien tahojen osalta ilmoitetaan myös osallisen rahoitusosuus. Yksityinen rahoitus on esimerkiksi yritysten, järjestöjen, yhdistysten tai säätiöiden hankkeelle myöntämää taloudellista tukea. Kaste-ohjelman osaohjelma, jonka toimenpiteitä hanke toteuttaa. Kehittämishankkeiden valtionavustukset kohdennetaan Kaste-ohjelman linjausten mukaisesti. Kohdassa on lueteltu Kaste-ohjelman osaohjelmat sekä pitkäaikaisasunnottomuuden vähentäminen, joka sisältyy osaohjelmaan 1. Lomakkeeseen merkitään kaikki osaohjelmat, joiden toimenpiteitä hanke toteuttaa. Hankkeen tavoitteet Tavoitteet esitetään luettelona tärkeysjärjestyksessä. Tavoitteita ovat välittömät hyödyt ja pitkäkestoiset vaikutukset. Hankkeen tavoitteiden tulee olla Kaste-ohjelma linjausten mukaisia. Hankkeen odotetut vaikutukset Hankkeiden odotetut vaikutukset esitetään vastaavalla numeroinnilla kuin edellisessä kohdassa, eli hankkeen kukin tavoite täsmennetään kuvaamalla tältä osin odotettu vaikutus. Hankkeen prosessikuvaus Kohdassa kuvataan lyhyesti hankkeen toteuttamistapa, eli hankkeen organisointi, työvaiheet ja eri vaiheiden aikataulutus. Hankkeen juurruttaminen sekä hyvien käytäntöjen hyödyntäminen ja levittäminen Kuvaus siitä kuinka olemassa olevia hyviä käytäntöjä hyödynnetään hankkeessa ja miten hankkeessa muodostuneet uudet hyvät käytännöt juurrutetaan vakiintuneeksi toimintatavaksi ja levitetään hankkeeseen osallistuneiden kuntien lisäksi myös laajemmin käyttöön otettaviksi. Kohdassa kuvataan myös, miten hankkeessa muodostuneen uuden toiminnan rahoitus järjestetään hankkeen päättymisen jälkeen. Suunnitelma hankkeen arvioimiseksi Selvitetään, miten hankkeen toteutumista ja tuloksia seurataan ja arvioidaan hankkeen aikana ja sen päätyttyä. Liitteet Pakollisia liitteitä ovat kuntien ja kuntayhtymien sitoumukset, hankesuunnitelma ja toimintokohtainen kustannusarvio, joka tulee laatia lomakkeelle Hankkeen menot ja rahoitus. Hakemuksesta tulee ilmetä, minkä kuntien/kuntayhtymien sitoumukset ovat hakemukset liitteenä ja minkä kuntien/kuntayhtymien osalta sitoumukset toimitetaan myöhemmin. Henkilöstömenojen rakenteen tule ilmetä joko hankesuunnitelmasta tai erillisestä liitteestä. Aluejohtoryhmän pöytäkirja hankkeen käsittelystä on myös pakollinen liite. Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämishankkeissa pakollisia liitteitä ovat hankesuunnitelma, aiesopimus ja lisähenkilöstösuunnitelma. 5

6 HANKKEEN MENOT JA RAHOITUS Henkilöstömenot Henkilöstömenoista tulee antaa selvitys joko hankesuunnitelmassa tai erillisessä liitteessä. Selvityksestä tulee ilmetä 1) palkkamenot projektiin palkattavan henkilöstön osalta ja 2) kunnan tehtävässä jo työskentelevien henkilöiden työpanoksen siirto hankkeeseen. Selvitys sisältää henkilöstön osalta sekä kirjanpidolliset menosiirrot kunnalta tai kuntayhtymältä että hankkeeseen palkattavan henkilöstön. Valtionavustukseen oikeuttamattomat kustannukset Valtionavustukseen oikeuttavat kustannukset on kuvattu julkaisussa Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionavustukset Hakemuksessa tulee esittää myös ne kustannukset, joihin valtionavustusta ei voida myöntää. Tulorahoitus Tulorahoitus on hankkeen toiminnan kautta saatua rahoitusta. Muu kuin julkinen rahoitus Muu kuin julkinen rahoitus on yksityistä rahoitusta. Yksityisellä rahoituksella tarkoitetaan esimerkiksi yritysten, järjestöjen, yhdistysten tai säätiöiden hankkeelle myöntämää taloudellista tukea. Tämän kaltainen rahoitus on selvitettävä myös lomakkeen sivulla 1 Hankkeeseen osallistuvat tahot. Valtionavustukseen oikeuttavat kustannukset Valtionavustukseen oikeuttavat kustannukset saadaan, kun hankkeen kokonaiskustannuksista vähennetään valtionavustukseen oikeuttamattomat kustannukset, muu kuin julkinen rahoitus ja tulorahoitus. Kunnan ja kuntayhtymän omarahoitusosuus Omarahoitusosuus on se summa, jolla hankkeessa mukana olevat kunnat ja kuntayhtymät osallistuvat hankkeen kustannuksiin. Omarahoitusosuuden on oltava vähintään 25 % valtionavustukseen oikeuttavista kustannuksista. Muu julkinen rahoitus Muu julkinen rahoitus on hankkeelle haettu tai jo saatu muu julkinen rahoitus kuin kunnan oma rahoitus tai haettava valtionavustus. Muuta julkista rahoitusta ovat mm. koulutuskuntayhtymien, maakuntaliittojen, RAY:n tai EU:n tuki. Tämänkaltainen rahoitus on selvitettävä myös lomakkeen sivulla 1 Hankkeeseen osallistuvat tahot. Valtionavustus ja muu julkinen rahoitus voi olla yhteensä enintään 75 %. Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämishankkeissa valtion rahoitusta myönnetään enintään 50 % tukipalvelujen tuottamiseen vaadittavista henkilöstön palkkausmenoista. Paikka ja aika sekä allekirjoitus Hakemuksen tulee olla päivätty ja allekirjoitettu. Hakemuksen allekirjoittaa se taho, joka on oikeutettu hakemaan valtionavustusta hallinnoinnista vastaavan kunnan tai kuntayhtymän nimissä. 6

MuTu Muutoksen tuki. Suunnitelma ajalle 1.3.2014 30.10.2016. Suunnittelija Heli Niemi ja toimitusjohtaja Kristiina Laiho Pikassos 27.9.

MuTu Muutoksen tuki. Suunnitelma ajalle 1.3.2014 30.10.2016. Suunnittelija Heli Niemi ja toimitusjohtaja Kristiina Laiho Pikassos 27.9. MuTu Muutoksen tuki Suunnitelma ajalle 1.3.2014 30.10.2016 Suunnittelija Heli Niemi ja toimitusjohtaja Kristiina Laiho Pikassos 27.9.2013 PIKASSOS OY Sosiaalialan osaamiskeskus Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi myönnettävät valtionavustukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi myönnettävät valtionavustukset Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin myönnettävät valtionavustukset Valtionavustusohje Vuoden 2015 hakuaika päättyy - keväällä 30.4.2015 ja - syksyllä

Lisätiedot

Sopimus. Virta- Pidämme huolta työ- ja toimintakyvystämme sekä tulevaisuudestamme. yhteistyöstä ja hallinnoinnista

Sopimus. Virta- Pidämme huolta työ- ja toimintakyvystämme sekä tulevaisuudestamme. yhteistyöstä ja hallinnoinnista Sopimus Virta- Pidämme huolta työ- ja toimintakyvystämme sekä tulevaisuudestamme -hankkeen yhteistyöstä ja hallinnoinnista - osallistujien logot, KASTE-logo LUONNOS 6.5.2011 / tp SISÄLLYS 1. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Pois syrjästä hankkeen kehittämispäivä

Pois syrjästä hankkeen kehittämispäivä 22.5.2014 Pois syrjästä hankkeen kehittämispäivä Paikka: Satakunnan keskussairaala, Os. Sairaalantie 3, 28500 Pori. B1 koulutusluokka (B-rakennus) Aika: pe 16.5 klo 9.00 14.00 Osallistujat Marjo Jasu,

Lisätiedot

SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden täydentävä valtionavustushaku. Valtionavustusohje Hakuaika päättyy 7.2.

SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden täydentävä valtionavustushaku. Valtionavustusohje Hakuaika päättyy 7.2. SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden täydentävä valtionavustushaku Valtionavustusohje Hakuaika päättyy 7.2.2014 Asianumero: THL/1828/6.00.00/2013 Sisältö Johdanto... 3 1. Taustaa...

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 02.09.2011 Diaarinumero LAPELY/1762/05.02.08/2010 Käsittelijä

Lisätiedot

20.3.2014 HALLINNOIJAN OHJE POIS SYRJÄSTÄ -HANKKEEN KEHITTÄMIOSIOILLE

20.3.2014 HALLINNOIJAN OHJE POIS SYRJÄSTÄ -HANKKEEN KEHITTÄMIOSIOILLE 1 HALLINNOIJAN OHJE POIS SYRJÄSTÄ -HANKKEEN KEHITTÄMIOSIOILLE 1. SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TEHTÄVÄT Satakunnan sairaanhoitopiiri toimii koko hankkeen hallinnoivana tahona. Sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveystoimen johtamisen-tiekartta

Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveystoimen johtamisen-tiekartta Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveystoimen johtamisen-tiekartta Vuorovaikutuksellisella johtamisella uusiin tavoitteisiin 1.3.2011-31.10.2013 TIIVISTELMÄ Hankkeen vastuullinen taho: Peruspalvelukuntayhtymä

Lisätiedot

Ohje Maakunnan kehittämisrahan hakulomakkeen täyttämiseksi

Ohje Maakunnan kehittämisrahan hakulomakkeen täyttämiseksi VARSINAIS-SUOMEN LIITTO Ohje Maakunnan kehittämisrahan hakulomakkeen täyttämiseksi Rahoitushakemuslomakkeella voidaan hakea avustusta kansallisesta maakunnan kehittämisrahasta maakuntaohjelmaa toteuttaviin

Lisätiedot

Kansallisen rahoituksen hakuohjeet. Maakunnan kehittämisraha ja Pohjois-Savon kehittämisrahasto

Kansallisen rahoituksen hakuohjeet. Maakunnan kehittämisraha ja Pohjois-Savon kehittämisrahasto Kansallisen rahoituksen hakuohjeet Maakunnan kehittämisraha ja Pohjois-Savon kehittämisrahasto 1 2 Sisällys 1 KANSALLISEN RAHOITUKSEN HAKEMINEN POHJOIS-SAVON LIITOSTA... 3 2 RAHOITUKSEN HAKEMINEN... 4

Lisätiedot

16.6.2015. Aika Ti 12.5.2015 klo 10.00 11.38 (Kokouksen jälkeen yhteisruokailu Satakunnan keskussairaalan henkilöstöravintolassa).

16.6.2015. Aika Ti 12.5.2015 klo 10.00 11.38 (Kokouksen jälkeen yhteisruokailu Satakunnan keskussairaalan henkilöstöravintolassa). 1(7) 16.6.2015 POIS SYRJÄSTÄ -HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika Ti 12.5.2015 klo 10.00 11.38 (Kokouksen jälkeen yhteisruokailu Satakunnan keskussairaalan henkilöstöravintolassa). Paikka Satakunnan keskussairaala,

Lisätiedot

Riskiryhmien palvelukonseptien kehittäminen palvelurakenteita muotoilemalla 2013-2015

Riskiryhmien palvelukonseptien kehittäminen palvelurakenteita muotoilemalla 2013-2015 Riskiryhmien palvelukonseptien kehittäminen palvelurakenteita muotoilemalla 2013-2015 Palvelumuotoilu ja johtaminen Mielenterveys- ja päihdeasiakkaan palvelukokonaisuuden suunnittelu ja kehittäminen Salossa

Lisätiedot

Päivitetty 7.5.2013 OPAS TERVEYDEN EDISTÄMISEN MÄÄRÄRAHASTA

Päivitetty 7.5.2013 OPAS TERVEYDEN EDISTÄMISEN MÄÄRÄRAHASTA 1 OPAS TERVEYDEN EDISTÄMISEN MÄÄRÄRAHASTA Tähän oppaaseen on koottu terveyden edistämisen määrärahan hakemiseen, käyttämiseen, raportointiin, arviointiin ja seurantaan liittyviä asioita. Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus 1 Hakemus on Uusi Jatkorahoitushakemus (täytä myös kohta 1 C) Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Etelä Pohjanmaan liitto täyttää Saapunut Dnro FIMOS nro Hakemusnro

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 700311 Projektikoodi

Lisätiedot

Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi

Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi 1/6 MH 27.5.2013 Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi Rahoitushakemuslomake on maakunnan kehittämisrahan hakemista varten. EAKR:n tai ESR:n tukea haetaan sähköisen EURA2007-järjestelmän kautta.

Lisätiedot

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Yleistä Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta

Lisätiedot

30.09.2013. Hankesuunnitelma Hyvä Potku. - jatkuvaa parantamista sosiaali- ja terveydenhuollon tiimeissä

30.09.2013. Hankesuunnitelma Hyvä Potku. - jatkuvaa parantamista sosiaali- ja terveydenhuollon tiimeissä Hankesuunnitelma Hyvä Potku - jatkuvaa parantamista sosiaali- ja terveydenhuollon tiimeissä 30.09.2013 Tausta : Hyvä vastaanotto ja Potku hankkeet Saatavuus ia Hyvä vastaanotto Aiemmin toteutuneen Kaste

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja 1 Sisältö 1 Johdannoksi...................................... 3 2 Hanketyypit.......................................

Lisätiedot

2006-2008 LOPPURAPORTTI

2006-2008 LOPPURAPORTTI Anjalankoski, Elimäki, Iitti, Jaala, Kouvola, Kuusankoski, Valkeala Kouvolan seudun lastensuojelun kehittämishanke 2006-2008 LOPPURAPORTTI Ritva Seppälä projektipäällikkö 16.10.2008 Ulkoasu Eija Tiitinen

Lisätiedot

Ohjeet maakunnan kehittämisrahan käytöstä

Ohjeet maakunnan kehittämisrahan käytöstä Hakija Valmistelija Yhteyshenkilö Maksatustarkastaja Hankehakemus Rahoituspäätös Valvonta Maksatuspäätös Ohjeet maakunnan kehittämisrahan käytöstä Maakunnan kehittämisrahan hakeminen ja myöntäminen Hankkeen

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 24.09.2013 Diaarinumero UUDELY/3289/04.00.05.00/2013 Käsittelijä

Lisätiedot

Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi

Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi 1/8 MH 27.8.2013 Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi Rahoitushakemuslomake on maakunnan kehittämisrahan hakemista varten. EAKR:n tai ESR:n tukea haetaan sähköisen EURA2014-järjestelmän kautta.

Lisätiedot

OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE

OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE Versio VI 11.10.2005 Länsi-Suomen lääninhallitus http://www.laaninhallitus.fi/lansi/siv/www/eu-hankkeet 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle 5 I RAHOITUKSEN HAKEMINEN 1. Hyvä

Lisätiedot

Lupaan kuunnella lasta ajan kanssa (vaikkei se usein ole mahdollista) Lupaan ottaa erityisesti lapset huomioon perhetapaamisessa

Lupaan kuunnella lasta ajan kanssa (vaikkei se usein ole mahdollista) Lupaan ottaa erityisesti lapset huomioon perhetapaamisessa Lupaan tulla lapsen tasolle, kohdata ja kuunnella häntä Lupaan kysyä lapselta hänen oman mielipiteensä Lupaan kuunnella lasta ajan kanssa (vaikkei se usein ole mahdollista) Lupaan ottaa erityisesti lapset

Lisätiedot

Välittäjä 2009 -hankkeen loppuraportti

Välittäjä 2009 -hankkeen loppuraportti Välitämme ihmisistä Välitämme osaamista ja tietoa Välitämme hyviä käytäntöjä ja kokemuksia Välittäjä 2009 hankkeen loppuraportti Tiivistelmä VäliSuomen mielenterveys ja päihdetyön kehittämishanke Välittäjä

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 17.12.2009 Diaarinumero ESLH-2009-10719/Ha-7 Käsittelijä Sari

Lisätiedot

KASTE-OHJELMAN ALUEELLISTEN JOHTORYHMIEN LAUSUNTO KASTE II - OHJELMAN VALMISTELUSSA HUOMIOITAVAKSI

KASTE-OHJELMAN ALUEELLISTEN JOHTORYHMIEN LAUSUNTO KASTE II - OHJELMAN VALMISTELUSSA HUOMIOITAVAKSI 1 LAUSUNTO, 11.8.2010 Sosiaali- ja terveysministeriö PL 33, 00023 Valtioneuvosto Meritullinkatu 8, Helsinki 17 KASTE-OHJELMAN ALUEELLISTEN JOHTORYHMIEN LAUSUNTO KASTE II - OHJELMAN VALMISTELUSSA HUOMIOITAVAKSI

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Lump sum kustannusmalli (kertakorvaus)

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Lump sum kustannusmalli (kertakorvaus) 1 MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Lump sum kustannusmalli (kertakorvaus) Hakemus on Uusi Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Etelä Pohjanmaan liitto täyttää Saapunut Dnro FIMOS nro Hakemusnro

Lisätiedot