MuTu Muutoksen tuki. Suunnitelma ajalle Suunnittelija Heli Niemi ja toimitusjohtaja Kristiina Laiho Pikassos 27.9.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MuTu Muutoksen tuki. Suunnitelma ajalle 1.3.2014 30.10.2016. Suunnittelija Heli Niemi ja toimitusjohtaja Kristiina Laiho Pikassos 27.9."

Transkriptio

1 MuTu Muutoksen tuki Suunnitelma ajalle Suunnittelija Heli Niemi ja toimitusjohtaja Kristiina Laiho Pikassos PIKASSOS OY Sosiaalialan osaamiskeskus Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Satakunnassa

2 SISÄLLYS 1 Hankkeen tausta Kehittämisen lähtökohdat Hankealue Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet Hankkeen toteutus Prosessikehittäminen hankkeen ytimenä Palvelumuotoilu asiakaslähtöisen kehittämisen välineenä Kustannus- ja asiakasvaikuttavuus kehittämisen välineenä Kehittämiskokonaisuudet Kehittämistoimet Hankkeen organisointi, johtaminen ja arviointi Hankkeen budjettiehdotus Hankkeessa mukana olevat toimijat Hankkeen aikataulu Lähteet... 19

3 1 HANKKEEN TAUSTA 1. Kehittämisen lähtökohdat Meneillään olevat kuntauudistus ja sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenneuudistus sekä eri väestö- ja ikäryhmiä koskevat lakimuutokset (esim. lastensuojelulaki, sosiaalihuoltolaki, vammaislaki, vanhuspalvelulaki) asettavat kunnat haasteelliseen tilanteeseen. Ne pakottavat etsimään entistä tehokkaampia, taloudellisempia ja vaikuttavampia ratkaisuja palveluiden järjestämiseen sekä haastavat kuntia luomaan uudenlaisia palvelurakenteita ja -kokonaisuuksia. Sosiaalihuoltolain uudistuksilla pyritään siirtämään painopistettä korjaavista toimista ennaltaehkäisevään työhön, vahvistamaan asiakaslähtöisyyttä ja palvelujen kokonaisvaltaisuutta, turvaamaan asiakkaiden tuen saanti heidän omissa arkiympäristöissään sekä tiivistämään monialaisten toimijoiden välistä yhteistyötä (Sosiaali- ja terveysministeriö 2012, 89). Väli-Suomen aluejohtoryhmä teki vuonna 2012 suunnittelupäivillään Lahdessa päätöksen, että seuraavan vuoden Kaste-hakuun valmistellaan ns. teemallinen hanke. Tiedossa oli, että kolme isoa, eri väestöryhmiin kohdistuvaa kehittämishanketta päättyy vuonna Näitä ovat Ikäkaste Äldrekaste II, Välittäjä 2013 IIja Kasperi II. Suunnittelupäivien tuloksena todettiin myös, että vaade ja kiinnostus kehittämistoimintaa kohtaan ovat nimenomaan sellaisissa palvelukokonaisuuksissa, joissa yhdistetään useamman asiantuntijaalueen työtä niin, että asiakas asioi yhdessä paikassa ja tarvittava osaaminen ja palvelut tulevat asiakkaan hyödyksi tässä ja nyt -periaatteella. Eri palvelut on pystyttävä yhdistämään yhdeksi palvelukokonaisuudeksi tai on kehitettävä täysin uusia, useimmiten moniammatillista osaamista vaativia palvelukokonaisuuksia. Väli-Suomen alueelliseen toimeenpanosuunnitelmaan on kirjattu, että vuonna 2013 valmistellaan uusi hanke, jonka yhteisinä teemoina ovat osallisuus, tuottavuus ja johtaminen. Kehittämisen kohteina voivat olla esimerkiksi asiakasohjaus ja -neuvonta, syrjäytymisen ehkäisy, tiedolla johtaminen ja osaamisen vahvistaminen. Ajatuksena on ollut muodostaa sektorikohtaisten kehittämisprosessien sijasta laajempia kokonaisuuksia (Sosiaali- ja terveysministeriö 2012, 88-89). Päättymässä olevien, kaksi hankekautta toteutettujen vanhuspalvelujen, lasten ja nuorten monialaisten palvelujen sekä päihde- ja mielenterveystyön hankkeiden tulokset hyödynnetään joko siten, että kehitettyjä toimintamalleja, työvälineitä tai uudistettuja palvelukokonaisuuksia otetaan käyttöön uusissa hankekunnissa tai osin käynnistetään samoja kehittämisprosesseja (esimerkiksi palvelukampus) kunnissa, jotka eivät ole aiemmin tällaisia uudistuksia tehneet. Väli-Suomessa luotiin Kasteen ensimmäisellä kaudella kokonaisnäkemys hyvinvointikunnasta, jonka sisään ajateltiin tulevien hankkeiden tavoitteiden sisältyvän: Hyvinvointikunnassa ihmiset voivat asua, työskennellä ja elää turvallisesti ja heillä on koko elämänsä ajan saatavilla kohtuullisessa ajassa tarpeelliset palvelut ja tuki, jotka tuottaa ammattitaitoinen, osaava ja työssään viihtyvä henkilöstö. Hyvinvointipalvelujen rinnalla kansalaisyhteiskunnassa korostuu omais- ja lähiverkostojen merkitys. 1

4 Väli-Suomen toimijoiden lisäksi hankkeessa on mukana Etelä-Suomen Kaste-alueelta Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote sekä Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Carea. Alueella on toteutettu voimakkaasti sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden integraatiota. Kehittämistyötä jatketaan vahvistamalla palveluissa monialaisia ja asiakaslähtöisiä sekä kustannus- ja asiakasvaikuttavia toimintatapoja ja -malleja. Etelä-Karjalassa kuntakohtaiset sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteet yhdistettiin v hallinnollisesti integroiduksi sosiaali- ja terveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon kattavaksi sosiaali- ja terveyspiiriksi, Eksoteksi. Kehittämistä hallinnollisesta integraatiosta toiminnalliseen integraatioon on tehty voimakkaasti ja työ jatkuu. Eksoten alueella käynnistyy vuoden vaihteessa mm. keskitetty ikäkeskus sekä vammaisten palveluneuvonnan ja palvelutarpeen arvioinnin osaamis- ja toimintakeskus. Toimintaympäristön muuttuessa on uudistettava myös työnjakoa moniammatilliseen ja monialaiseen suuntaan. Keskeistä on kiinnittää huomiota erityisesti eri ammattiryhmien tehtäviin rajapintoihin. On arvioitava kriittisesti millaista osaamista uusissa rakenteissa tarvitaan, millaisia eri ammattiryhmiä tarvitaan ja millaisia ovat eri ammattiryhmien suhteelliset osuudet erilaisissa ympäristöissä, kun lähtökohtana ovat muuttuvat asiakastarpeet. Carean sosiaalipalveluissa kehittämistyön tarkoituksena on kehitysvammaisten palvelujen laadun parantaminen heidän osallisuuttaan tukemalla ja kehittämällä asiakaslähtöistä toimintatapaa. Asiakaslähtöisyyden ja osallisuuden lisääminen edellyttävät organisaatioissa toiminnallisia sekä rakenteellisia uudistuksia. Lähtökohtana on organisaatioissa tähän mennessä toteutettu kehittämistyö. Tavoitteena on kehittää asiakaslähtöisiä ja kustannusvaikuttavia palvelukokonaisuuksia. Carean sosiaalipalvelujen hinnoittelun uudistaminen on ollut jo toimenpide tähän suuntaan. Nyt tähdätään asiakkaan saaman palvelun ja hinnoittelumallin sekä kustannusten muodostumisen välisen yhteyden tiedostamiseem. Tämä edellyttää työntekijä- ja yksikkötasolla hinnoittelumallin sisäistämistä, mikä toteutuu sisäisen tuotteistamisen toteutuksen kautta sekä kustannusvastaavuuden ja kustannustietoisuuden lisääntymisenä. Tavoitteena on asiakaslähtöinen, yhteiskuntavastuullinen ja taloudellisesti kestävä toimintatapa sekä uusien innovatiivisten käytäntöjen ja tuotantotapojen käyttöönoton edistäminen ja arviointi. Kokonaisuudessaan kuntien sosiaali- ja terveyspalveluissa on käynnissä suuret muutokset ja kehittämisprosessit. Laajaa meneillään olevaa muutosta ja kehittämistyötä on nyt haluttu konkretisoida luomalla sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuudesta rakentuva hanke. Siinä kehittämisen kohteena ovat palveluprosessit, joita tarkastellaan myös järjestelmätason, työntekijätason ja asiakaslähtöisen kehittämisen tavoitteita asettaen (ks. Virtanen & Stenvall 2012, ). Kaksi Kaste -hankekautta ovat vieneet kehittämistä suuntaan, jossa korostuvat entisestä enemmän palvelunkäyttäjälle tuotettu arvo ja laatu. Hanke on siten rakennettu Kaste-ohjelman IV- ja VI-osaohjelman sisällöistä. Lähtökohtana ovat asiakaslähtöiset, kustannustehokkaat palveluprosessit, jotka voivat olla myös eri väestöryhmille kohdistuvia ja näin ollen niiden tavoitteet voivat paikantua myös osaohjelmiin II ja III, mutta tällöin Muutoksen tuki -hanke kohdistuu palvelukokonaisuuksien kehittämiseen, ei muihin II ja III -osaohjelmien toimenpidekokonaisuuksiin. Näistä rajauksista johtuen Muutoksen tuki -hankkeessa olevia pilotteja tarkastellaan ensisijaisesti prosessien kehittämisen ja johtamisrakenteiden kautta. Prosessien sujuvoittaminen, niiden kustannustehokkuuden tarkastelu ja vaikutusten arviointi sekä asiakkaiden aiempaa huomattavasti vahvempi rooli ovat Muutoksen tuki -hankkeen lähtökohtia. Kehittäminen on osa kunnan/kuntayhtymän palvelustrategiaan kirjatun muutoksen toteuttamista ja kohdistuu asiakas-, työntekijä- ja järjestelmätasolle siinä määrin kuin prosessien uudistaminen tätä vaatii. 2

5 Hanke antaa välineitä muutosjohtamiseen ja monialaisten palvelukokonaisuuksien uudistamiseen. Kunta puolestaan toteuttaa ja vastaa muutoksen läpiviennistä. Muutoksen tuki -hankkeen pilottiprosessien konkretisoiduttua on mahdollista täsmentää Kaste-ohjelman osaohjelmien (I - VI) suhde pilotteihin. Osaohjelmien joitakin toimenpiteitä (esimerkiksi toimenpide 3, 4 ja 6) konkretisoidaan jo Muutoksen tuki -hankkeen pilottiprosesseja mallinnettaessa. Suunnitelma on laadittu hankekuntien/kuntayhtymien ja alueen sosiaalialan osaamiskeskusten (Pikassos, SONet Botnia, Verso ja Socom) yhteistyönä. Hankevalmistelua on tehty vahvasti aluejohtoryhmien ohjauksessa kuunnellen kuntien/kuntayhtymien sosiaali- ja terveysjohdon asiantuntemusta niin kuntien toimintaympäristössä tapahtuvista muutoksista, niukkenevien taloudellisten resurssien tuomista muutospaineista kuin palvelujenkäyttäjien muuttuvista tarpeista. Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet ovat muodostuneet aluejohtoryhmän kannanotoista sekä kuntien valitsemien kehittämisprosessien avulla. Tarkoitus on, että hankekunnat/kuntayhtymät tekevät palvelurakenteessaan tai -prosesseissaan muutoksia ja uudistuksia, joihin sosiaali- ja terveysministeriön valtionavustus antaa lisävahvistusta ja tukea. Muutoksen tuki -hanke on lisäresurssi niihin prosesseihin, joita kunnat toteuttaisivat joka tapauksessa, mutta tuen voimin niiden aikaan saaminen nopeutuu ja tehostuu. Lisäksi prosesseihin nivotaan kustannustehokkuuden tarkastelu, jota kunnat/kuntayhtymät ovat tähän mennessä havitelleet kehittävänsä, mutta mikä ei ilman lisäresurssia ja osaamista näytä kehittyvän siinä vauhdissa kuin kunnat haluaisivat. 2. Hankealue Hankkeeseen osallistuvat Etelä-Pohjanmaan, Kanta-Hämeen, Pirkanmaan, Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnat, joista mukana on yhteensä 28 kuntaa. Lisäksi hankkeeseen osallistuu Pirkanmaan sairaanhoitopiiri. Väestöpohja koko hankealueella on yhteensä asukasta. Etelä-Pohjanmaalta hankkeeseen osallistuvat Alavuden kaupunki sekä kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kuntien kehittämistyötä tukee sosiaalialan osaamiskeskus SONet Botnia. Hankekunnissa on yhteensä asukasta. Alavus tuottaa pääosin itse sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen vastaa Kauhavan, Evijärven ja Lappajärven sosiaali- ja perusterveydenhuollon palvelujen tuottamisesta. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri vastaa maakunnassa erikoissairaanhoidosta. Kanta-Hämeestä hankkeeseen osallistuvat Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä (Hyky), Hattulan kunta sekä Hämeenlinnan kaupunki. Kuntien kehittämistyötä tukee sosiaalialan osaamiskeskus Pikassos. Hankealueen väkiluku on yhteensä asukasta. Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä tuottaa perusterveydenhuollon ohella erikoissairaanhoidon palveluja. Vuoden 2014 alusta kuntayhtymän toiminta laajenee siten, että kuntien sosiaalihuollon palvelut siirretään uuden Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän (Hyky) järjestettäväksi. Hyky:ään kuuluvat Forssan kaupunki sekä Humppilan, Jokioisen, Tammelan ja Ypäjän kunnat. Hattula tuottaa pääosin itse sosiaalihuollon palvelut. Perusterveydenhuoltopalvelut tuotetaan Janakkala-Hattulan perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen toimesta ja avoterveydenhuollon palveluita tuottaa Pihlajalinna Oy Janak- 3

6 kala-hattula. Hämeenlinnan kaupunki tuottaa pääosin itse sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Erikoissairaanhoitopalveluiden tuottamisesta vastaa Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä. Pirkanmaalta hankkeeseen osallistuvat Hämeenkyrön kunta ja Tampereen kaupunki. Lisäksi hankkeeseen osallistuu Pirkanmaan sairaanhoitopiiri. Kuntien kehittämistyötä tukee sosiaalialan osaamiskeskus Pikassos. Hankekuntien väkiluku on yhteensä asukasta. Hämeenkyrön sosiaali- ja perusterveydenhuollon palvelut tuotetaan Hämeenkyrö-Ikaalinen yhteistoiminta-alueen toimesta. Tampere tuottaa sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelunsa pääosin itse. Tampereen ja Oriveden sosiaalipalvelut yhdistyivät vuoden 2013 alussa ja kehitysvammaisten avopalvelut, kasvatus- ja perheneuvontapalvelut, terveydenhuollon palvelut sekä vanhusten palvelut siirtyvät Tampereen vastuulle vuoden 2014 alussa. Tarkoituksena on, että kaikki Tampereen ja Oriveden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut on yhdistetty vuoteen 2015 mennessä. Etelä-Karjalasta hankkeeseen osallistuvat Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote. Eksoteen kuuluvat Lappeenrannan kaupunki, Lemin, Luumäen, Parikkalan, Rautjärven, Ruokolahden, Savitaipaleen ja Taipalsaaren kunnat sekä Imatran kaupunki erikoissairaanhoidon ja kehitysvammaisten erityishuollon osalta. Eksoten tehtävänä on tuottaa alueen kunnille erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palvelut. Kuntien kehittämistyötä tukee sosiaalialan osaamiskeskus Socom. Alueen väkiluku on asukasta. Kymenlaaksosta hankkeeseen osallistuu Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, Carea, joka tuottaa erikoissairaanhoidon sekä sosiaali- ja erityishuollon palveluja Kymenlaaksossa. Carean jäsenkuntia ovat Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti. Kuntien kehittämistyötä tukee sosiaalialan osaamiskeskus Socom. Alueella on asukasta. 4

7 2 HANKKEEN TARKOITUS JA TAVOITTEET Hankkeen tarkoituksena on tarjota kunnille/kuntayhtymille tukea ja ohjausta monialaisten sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamiseen liittyvien muutosprosessien toteuttamiseen ja muutosjohtamiseen Etelä-Karjalan, Etelä-Pohjanmaan, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson ja Pirkanmaan maakuntien alueilla. Hankkeen päämääränä on tuottaa palvelumuotoilun keinoin asiakaslähtöisiä, kustannusja asiakasvaikuttavia palveluja, jotka edistävät asiakkaan kokonaisvaltaista hyvinvointia. Hankkeen tavoitteet: a) Tuetaan kuntia/kuntayhtymiä asiakaslähtöisten palvelukokonaisuuksien kehittämiseen, luomiseen sekä uudistamiseen liittyvissä muutosprosesseissa ja muutosjohtamisessa; b) Tuetaan kuntia/kuntayhtymiä kustannus- ja asiakasvaikuttavien palvelukokonaisuuksien kehittämiseen, luomiseen sekä uudistamiseen liittyvissä muutosprosesseissa ja muutosjohtamisessa. Hankkeen odotetut vaikutukset: Hankkeen päättyessä hankekuntien sosiaali-, terveys- ja hyvinvointipalvelut ovat entistä asiakaslähtöisempiä: a) asiakas nähdään oman hyvinvointinsa asiantuntijana b) asiakas (ja hänen läheisensä) on aktiivinen toimija itseään koskevien palveluiden suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa; c) asiakaslähtöinen ajattelutapa on omaksuttu organisaatioiden työ-, toiminta- ja johtamiskulttuureissa; ovat entistä kustannus- ja asiakasvaikuttavampia: a) palvelut vastaavat entistä paremmin asiakkaiden yksilökohtaisiin tarpeisiin ja asiakas saa tarvitsemansa palvelut oikea-aikaisesti; b) palvelut on järjestetty kokonaisvaltaisesti ja sujuvasti sektorirajat ylittävänä, monialaisena yhteistyönä eri toimialojen sekä kolmannen ja yksityisen sektorin kanssa; c) palveluiden painopistettä on siirretty korjaavasta työstä varhaiseen tukeen ja ennaltaehkäisevään työhön; d) peruspalveluiden ja erityispalveluiden roolia on selkiytetty; e) henkilöstön osaamista ja osallisuutta on vahvistettu sekä henkilöstöresursseja ja -rakennetta on organisoitu ja muotoiltu uudelleen; f) johtamisjärjestelmiä ja -malleja on selkiytetty ja kehitetty; g) kustannus- ja asiakasvaikutusten arviointimalleja on kehitetty ja niitä käytetään monialaisten palveluiden suunnittelun ja päätöksenteon tukena; 5

8 Hankkeen tuki kohdistuu kuntien/kuntayhtymien tarpeista nouseviin ja esittämiin muutosprosesseihin (ks. liite 1). Kehittämistyössä on lähdetty liikkeelle siitä, että kunnat ovat valinneet itse kehittämisen kohteensa. Tällöin ei ole ennalta määritelty, minkä sektorin palveluja lähdetään kehittämään. Kuntalähtöisellä kehittämisotteella on pyritty saamaan mukaan sektorirajat ylittäviä, erilaisiin monialaisiin palvelukokonaisuuksiin kohdistuvia, erityyppisiä ja erikokoisia muutosprosessipilotteja. Keskeistä on ollut mahdollistaa akuuttien, priorisoitujen kehittämisprosessien läpivientiä tukemalla sitä muutosta, jota kunta/kuntayhtymä joutuisi joka tapauksessa tekemään, mutta niukkojen resurssien ja puutteellisen tietotaidon vuoksi joutuisi tekemään hitaammin tai jopa lykkäämään. Kuntien/kuntayhtymien esittämät muutosprosessipilotit (17 kpl) liittyvät eri ikä- ja väestöryhmien asiakasprosessien kehittämiseen sekä uusien kokonaisvaltaisten palvelukokonaisuuksien luomiseen. Pilotit kohdentuvat diabeetikkojen, ikäihmisten, kehitysvammaisten, mielenterveyskuntoutujien sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluiden kehittämiseen. Kehittäminen painottuu pilotista riippuen joko koko palveluprosessin (asiakkaaksi tulo, asiakkaana palveluissa, asiakkuuden päättäminen) uudelleen muotoilemiseen tai palveluprosessin eri vaiheisiin sijoittuvien käytäntöjen ja rakenteiden kehittämiseen. Hankkeen muutosprosessit paikantuvat ennaltaehkäisevien palveluiden ja palvelutarpeen arvioinnin kehittämiseen, uusien toimintamallien ja -tapojen luomiseen sekä palvelurakenteen uudelleen organisointiin. Kunnat/kuntayhtymät etsivät uusia ratkaisuja palvelujen järjestämiseen tilanteessa, jossa palvelujen tarve sekä kustannukset kasvavat ja samaan aikaan resurssit vähenevät. Palvelukokonaisuuksien rakentamisessa vastataan mm. sosiaalihuoltolain, lastensuojelulain, vammaislain ja vanhuspalvelulain uudistuksiin. Kuntien muutosprosesseissa pyritään mm. siirtymään korjaavasta lastensuojelutyöstä varhaiseen tukeen, laitoshoidosta avohuoltoon ja kotihoitoon, hajautuneista palveluista toimiviin monialaisiin ja rajapinnat ylittäviin palveluihin sekä eriytyneistä palveluista kokonaisvaltaisuuteen. Kuvio 1. Hankkeen ydin. LUONNOS PALVELUMUOTOILU Kehikko & prosessi- ja työkaluvalikoima palvelujen kehittämiseen Yhteinen ajattelu- ja toimintatapa ASIAKKAAKSI TULO PALVELUPROSESSI ASIAKAS PALVELUISSA ASIAKKUUDEN PÄÄTTÄMINEN ASIAKAS- LÄHTÖISET & KUSTANNUS- JA ASIAKAS- VAIKUTTAVAT PALVELUT Ennaltaehkäisevät palvelut Palvelutarpeen arviointi Palvelukokonaisuudet Toimintatavat ja - mallit & ASIAKKAAN KOKONAIS- VALTAINEN HYVINVOINTI ASIAKASLÄHTÖISYYS KUSTANNUS- JA ASIAKASVAIKUTTAVUUS 6

9 3 HANKKEEN TOTEUTUS 1. Prosessikehittäminen hankkeen ytimenä Hankkeen lähtökohtana on prosessikehittäminen. Hankkeeseen osallistuvat kunnat määrittävät itse, mitä prosesseja ne näkevät tarpeellisiksi kehittää. Prosessinomistajina ne päättävät ratkaistavasta ongelmasta (esimerkiksi uuden palvelukokonaisuuden välttämättömyydestä) ja toimenpiteistä, jotka on toteutettava (eteneminen ja päätöksenteko). Prosessikehittämisessä korostuu toimijoiden oma vastuu ja rooli kehittämisprosessissa. Hanke johtaa kehittämisprosessin kuljettamista, mutta osallistuva kunta päättää ensin muutoksesta ja huolehtii muutoksen läpiviennistä. Hanke tuo muutoksen käsittelyyn tarvittavat välineet, huolehtii aikataulutuksesta sekä tarvittavien toimenpiteiden ja päätösten synnyttämisestä. Hanke tuottaa myös tietoa päätösten tekemiseksi. Prosessikonsultoinnin tavoitteena on muutoksen nopeuttaminen, muutoksen näkeminen muutosvoimana muutosvastarinnan sijaan sekä jatkuva oppiminen, joka johtaa tulosten paranemiseen. Organisaation tietojen, taitojen ja osaamisen lisääntymisen lisäksi toimintamalli on pidemmän päälle myös asiakkaalle kustannustehokasta. Hankkeeseen palkataan alueellisia prosessikehittäjiä, jotka työskentelevät tiiviissä yhteistyössä hankekuntien toimijoiden kanssa. Prosessikehittäjät edesauttavat oman asiantuntemuksen turvin hankekuntia tunnistamaan prosessin kannalta oleelliset ongelmat ja muutostarpeet ja tuottamaan niihin ratkaisuja luomalla tarvittavan viitekehyksen ja tarjoamalla menetelmiä. Prosessikehittäjät mahdollistavat yhteisen oppimisprosessin, jolloin toimijoiden tiedot, taidot ja osaaminen kasvavat. Lähtötilanne, tavoitteiden asettaminen ja kehittämisen kohteet kuin myös jatkokehittäminen tehdään yhdessä, ei hankkeen toimesta. Oleellinen osa hankkeen toimintaa on tuoda tarkasteluun asiakaslähtöinen prosessien tarkastelu palvelumuotoilun keinoin sekä lisätä tietoa ja antaa myös välineitä kustannus- ja asiakasvaikutuksista ja niiden tarkastelusta päätöksenteon välineeksi. Prosessikehittämistä tarkastellaan tyypillisen prosessilähtöisen ajattelutavan lisäksi jakamalla prosessien tarkastelu järjestelmä-, asiakas- ja työntekijälähtöiseen kehittämiseen. Kehittämistyötä tehdään siten kokonaisvaltaisesti huomioiden kaikkien eri tasojen (johto, työntekijät, asiakkaat) näkökulma. Näin varmistetaan myös asiakkaiden ja henkilöstön osallistuminen kehittämistyöhön. Muutosprosesseja tarkastellaan järjestelmä-, asiakas- ja työntekijälähtöisesti tiettyjen teemojen kautta, jotka tarkentuvat myöhemmin. Alustavasti tärkeimmiksi teemoiksi on valittu johtaminen, muutoksen hallinta ja läpivienti, jaettu asiantuntijuus, tieto (tiedolla johtaminen, asiakaspalaute) sekä innovatiivisuus. (ks. esim. Stenvall & Virtanen 2012, ) Hankkeen toiminnassa keskeistä on: kehittäminen perustuu asiakasprosessien tarkastelulle, eikä ulotu työn sisältöjen kehittämiseen, vaikka se tuottaa aineksia myös tälle tasolle; kehittäminen edellyttää johdon läsnäoloa ja päätöksentekovalmiutta; kehittäminen kytkeytyy vahvasti kunnan omiin strategioihin; kehittäminen on prosessin kannalta keskeisten toimijoiden vastuulla ja omistajuus on koko ajan prosessiin osallistujilla; kehittämisen keskeisiä välineitä ovat palvelumuotoilu ja kustannus- ja asiakasvaikutusten arviointi. 7

10 2. Palvelumuotoilu asiakaslähtöisen kehittämisen välineenä Asiakaslähtöisyys ei ole uusi lähestymistapa sosiaali-, terveys- ja hyvinvointipalveluiden sisällöissä, mutta siitä huolimatta asiakkaiden näkeminen oman hyvinvointinsa asiantuntijoina ja heidän kokemustensa hyödyntäminen palveluiden kehittämisessä on vielä vähäistä. (ks. Laitinen & Niskala 2013, 13; Stenvall & Virtanen 2012, ) Asiakaslähtöisten palveluiden kehittämiseen on tartuttu uudessa sosiaalihuoltolain esityksessä (Sosiaali- ja terveysministeriö 2012) ja se on myös yhtenä painopisteenä Kaste-ohjelmassa (Sosiaalija terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma -Kaste ). Asiakkaan osallisuutta on myös edistetty kehittämishankkeissa ympäri Suomen, myös Muutoksen tuki - hankkeen kunnissa. Muutoksen tuki -hankkeessa jatketaan jo aloitettua kehittämistyötä sekä viedään asiakaslähtöistä ajattelu- ja toimintatapaa aiempaa pidemmälle. Tarkoituksena on, että asiakas on aidosti mukana omissa asiakasprosesseissaan; niiden suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Asiakaslähtöisen ajattelutavan omaksuminen vaatii aikaa ja edellyttää uudenlaista lähestymistapaa ja toimintakulttuuria koko organisaatiossa. Sen tulisi näkyä organisaation tietosisältöjen suunnittelussa ja johtamisessa, arvoissa, palvelukulttuurissa, johdon toimintatavoissa sekä asiakkaan ja työntekijän vuorovaikutuksessa. Prosessijohtamisen näkökulmasta prosessit lähtevät liikkeelle aina asiakkaan tarpeista. (ks. Stenvall & Virtanen 2012, 67, ) Asiakkaan näkökulmasta laadukkaan palvelukokemuksen muodostuminen on hyvin kokonaisvaltaista. Se perustuu vahvasti asiakkaan omiin kokemuksiin, jolloin keskeistä on asiakkaan kohtelu. Asiakaslähtöiset palvelut määrittyvät siten pitkälti työntekijöiden asenteista ja välittämisen tavoista. Vuorovaikutuksen lisäksi siihen vaikuttavat myös esimerkiksi tilat ja tilasuunnittelu. (Stenvall & Virtanen 2012, ) Palvelukokonaisuuksien asiakaslähtöinen luominen ja uudelleen organisointi edellyttävät kokonaisvaltaista otetta sekä suunnitelmallista ja innovatiivista toimintamallia. Tähän tarpeeseen palvelumuotoilu tarjoaa hyvän pohjan ja rakenteen. Näin ollen se toimii hankkeessa keskeisenä kehittämisen välineenä. Palvelumuotoilu mahdollistaa kokonaisvaltaisen lähestymistavan, jossa huomioidaan sekä asiakkaan että palvelun tuottajien tarpeet. Sen keinoja käyttäen asiakkaalle luodaan hänen tarpeidensa ja toiveidensa mukainen palvelukokemus. Asiakas on prosesseissa eri tavoin mukana tuottamassa tietoa omista palvelutarpeistaan ja ratkaisuehdotuksistaan palvelujen järjestämiseksi osallistavien menetelmien avulla. Palvelun tuottajan näkökulmasta palvelumuotoilu auttaa löytämään tehokkaan ja tunnistettavan palvelukokonaisuuden. Se antaa myös mahdollisuuden radikaalien palvelukonseptien suunnitteluun sekä nopeuttaa palvelujen kehittämistä. Palvelumuotoilun keinoja käyttäen varmistetaan sekä asiakkaiden, henkilöstön että johdon välinen vuoropuhelu ja aktiivinen osallistuminen muutosprossien toteuttamiseen. (ks. esim. Ahvenainen 2011, Miettinen 2009 ja 2013.) 3. Kustannus- ja asiakasvaikuttavuus kehittämisen välineenä Kuntien haasteena kiristyvässä taloudessa on palvelutuotannon kustannusten hallinta ja samaan aikaan asiakkaiden tarpeita vastaavien, oikea-aikaisten ja laadukkaiden palvelujen järjestäminen. Tehokkaan, toimivan ja asiakkaiden tarpeita vastaavia palveluja tuottavan palvelujärjestelmän kehittäminen vaatii tuekseen kustannusten sekä asiakkaille tavoiteltujen vaikutusten arviointia. 8

11 Asiakasvaikutuksilla tarkoitetaan tässä toiminnalla aikaan saatuja muutoksia asiakkaan hyvinvoinnissa. Toiminnasta voi koitua tavoiteltujen vaikutusten ohella myös tahattomia, ei-tavoiteltuja vaikutuksia. Vaikutukset voivat olla suoria tai ne voivat syntyä välillisesti. Toiminnasta syntyneitä välittömiä vaikutuksia voidaan tarkastella heti palvelun toteutumisen jälkeen. Asiakasvaikutusten toteutumisjakso saattaa olla myös pitkä ja näitä pitkän aikavälin vaikutuksia voidaan seurata ja arvioida palvelun toteutumisen jälkeen eri aikaväleillä. (Rousu & Holma 2004.) Asiakkaan tilanteen muutoksen tai tavoitteiden toteutumisen arvioimiseksi tarvitaan vähintään lähtötilanteen ja palvelun toteutumisen jälkeen suoritetut mittaukset. Kustannusvaikutusten arviointia pidetään keskeisenä tulosmittarina. Kun asiakasvaikutuksia tarkastellaan suhteessa palvelusta aiheutuneisiin kustannuksiin, tulee konkretisoitua, mitä on saatu aikaan ja millaisin kustannuksin. Ihmisen toimintakyvyssä ja elämäntilanteessa tapahtuvan muutoksen mittaaminen ja yhteyden kuvaaminen palveluun ja sen kustannuksiin on haasteellista. Tässä hankkeessa lähtökohtana on asiakasvaikutusten ja kustannusten rinnakkainen arviointi ja arvioinnin menetelmien kehittäminen. 4. Kehittämiskokonaisuudet A. Asiakaslähtöisten monialaisten palvelukokonaisuuksien sekä asiakasprosessien kehittäminen, luominen ja uudelleen organisointi Prosessit: Tarjotaan kunnille työvälineitä muutosprosessien asiakas-, työntekijä- ja järjestelmälähtöiseen prosessikehittämiseen tiettyjen teemojen kautta (johtaminen, muutoksen hallinta ja läpivienti, jaettu asiantuntijuus, tieto, innovatiivisuus). Toteutetaan yhdessä kuntatoimijoiden kanssa kuntien valitsemia muutosprosessipilotteja palvelumuotoilun keinoin. Tuotetaan ja levitetään tietoa asiakaslähtöisten monialaisten palvelukokonaisuuksien ja asiakasprosessien kehittämisestä paikallisesti ja alueellisesti. Tuotokset: Prosessikohtaiset muutospilottien mallinnukset; Paikalliset ja alueelliset benchmarking-tilaisuudet ja työverstaat, joissa on mahdollisuus käydä kuntien ja maakuntien välistä vuoropuhelua sekä jakaa osaamista ja asiantuntemusta muutosprosessien toteuttamisesta; Uudenlaiset asiakaslähtöiset monialaiset palvelukokonaisuudet ja asiakasprosessit pilottiprosessien osalta; Uusien muutosprosessien käynnistyminen; Raportti/julkaisu toteutetuista muutosprosesseista. 9

12 B. Kustannus- ja asiakasvaikutusten arviointimallin kehittäminen Prosessit: Tarjotaan kunnille työvälineitä palvelukokonaisuuksien ja asiakasprosessien kustannus- ja asiakasvaikutusten arviointiin. Kehitetään ja otetaan käyttöön yhdessä kuntatoimijoiden, THL:n ja kustannus- ja asiakasvaikuttavuuden arvioinnin asiantuntijoiden kanssa kustannus- ja asiakasvaikutusten arviointimalli hyödyntämällä valmiita mittareita sekä kehittämällä mittareita muutosprosessipiloteissa. Vahvistetaan kustannus- ja asiakasvaikutusten arviointiin liittyvää osaamista sosiaali-, terveys- ja hyvinvointipalveluissa hankealueella levittämällä aiemman te -kehittämistyön käytäntöjä sekä kehittämällä tietotuotantoa hanketoimijoiden ja THL:n asiantuntemusta hyödyntäen. Tuotokset: Suunnitelmat kustannus- ja asiakasvaikutusten arvioimiseksi hankekuntien muutosprosessipiloteissa; Paikalliset, maakunnalliset ja alueelliset benchmarking-tilaisuudet, joissa on mahdollisuus käydä vuoropuhelua sekä jakaa osaamista ja asiantuntemusta kustannusja asiakasvaikutusten arvioinnista; Kustannus- ja asiakasvaikutusten arviointimalli; Raportti/julkaisu kustannus- ja asiakasvaikutusten arvioinnin toteuttamisesta muutosprosessipiloteissa. 5. Kehittämistoimet I VAIHE: PROSESSIKUVAUKSISTA KOHTI UUSIA PALVELUKOKONAISUUKSIA (3/ /2014) Mallinnetaan paikalliset muutosprosessipilotit ja täsmennetään paikalliset toimenpiteet laatimalla kuntakohtaiset prosessikuvaukset (A). Kartoitetaan nykyiset prosessit ja kuvataan ne tavoitetilaa vastaaviksi; Tuotetaan tietoa asiakasprosessien kehittämistarpeista; hyödynnetään asiakkaiden, henkilöstön sekä johdon näkemyksiä muutosprosessin toteuttamisesta; Laaditaan prosessikohtaiset toteuttamissuunnitelmat (tavoite, osallistujat, toimenpiteet, aikataulutus, tulokset); eritellään hankkeessa tehtävät toimet ja kunnan muut kehittämistoimet. 10

13 Vahvistetaan ja lisätään projektihenkilöstön ja kuntatoimijoiden (johto ja muu henkilöstö) osaamista palvelukokonaisuuksien kehittämisessä järjestämällä koulutusta mm. palvelumuotoilusta. Samalla luodaan yhteistä ymmärrystä ja tavoitetilaa hankealueen hyvinvointipalveluiden kehittämisestä (A). Laaditaan erillinen suunnitelma kustannus- ja asiakasvaikutusten arvioimiseksi paikallisissa muutosprosesseissa ja liitetään se osaksi prosessien mallinnuksia (B). Muodostetaan jokaiseen muutosprosessipilottiin systemaattinen tapa kuvata, vertailla ja arvioida kehitettävien palvelujen kustannus- ja asiakasvaikutuksia; Kustannusvaikuttavuuden arvioinnissa tehdään näkyväksi eri palveluntuottajien palvelun ja integroidun palvelun kustannukset suhteessa käytettyihin resursseihin Käynnistetään yhteistyö THL:n kanssa kustannus- ja asiakasvaikutusten mittarien luomiseksi ja arviointimallin kehittämiseksi (B) II VAIHE: MUUTOSPROSESSIEN LÄPIVIENTI (9/2014 5/2016) Toteutetaan paikalliset muutosprosessipilotit asiakas-, työntekijä- ja organisaatiolähtöisesti yhdessä kuntatoimijoiden kanssa palvelumuotoilun keinoja käyttäen (A, B). Tarjotaan kunnille työvälineitä muutosprosessien asiakas-, työntekijä- ja järjestelmälähtöiseen prosessikehittämiseen tiettyjen teemojen kautta (johtaminen, muutoksen hallinta ja läpivienti, jaettu asiantuntijuus, tieto, innovatiivisuus). Tuetaan kuntien johtoa muutosprosessien eteenpäin viemisessä tarjoamalla välineitä muutosjohtamiseen; Varmistetaan kuntien henkilöstön osallistuminen ja osaamisen hyödyntäminen palveluiden kehittämisessä; Varmistetaan asiakkaiden kokemustiedon hyödyntäminen palveluiden kehittämisessä; Tehostetaan muutosprosessien toteuttamista hyödyntämällä tarvittaessa erityisasiantuntijoiden osaamista (esim. palvelumuotoilu). Mahdollistetaan paikallisten ja alueellisten muutosprosessien vuoropuhelu järjestämällä tarpeen mukaisesti paikallisia, alueellisia ja teemallisia benchmarkingtilaisuuksia ja työverstaita (A, B) Järjestetään kuntatoimijoille (johto, työntekijät, asiakkaat) avoimia koulutusja keskustelutilaisuuksia, joissa heillä on mahdollisuus kuulla muiden pilottien kokemuksia ja välittää asiantuntemusta muutosprosessien toteuttamisesta sekä palvelujen kustannus- ja asiakasvaikuttavuuden arvioinnista. 11

14 Luodaan ja otetaan käyttöön kustannus- ja asiakasvaikutusten arviointimalli (B) Kerätään hankekuntien asiakkaiden, henkilöstön ja johdon kokemustietoa kehitettävistä palvelukokonaisuuksista ja niiden tuottamasta hyödystä suhteessa asiakkaiden tarpeisiin ja asetettuihin tavoitteisiin. Osana muutosprossien toteuttamista analysoidaan, dokumentoidaan ja kehitetään kustannus- ja asiakasvaikuttavuuden arviointia yhteistyössä hanketoimijoiden ja THL:n kanssa. III VAIHE: MUUTOSKARUSELLI (9/2015 9/2016) Kootaan yhteen tietoa toteutetuista muutosprosesseista Luodaan hanketoimijoiden käyttöön prosessitarjotin, johon on koottu hankkeen aikana toteutetut muutosprosessit. Jokaisella toimijalla on mahdollisuus tutustua prosessitarjottimen mallinnuksiin ja hyödyntää niitä omassa kehittämistyössään. Prosessitarjottimen kokoaminen aloitetaan vaiheissa I ja II. Muutoskaruselliin (vaihe III) tultaessa tarjotin on täydentynyt siten, että se on monipuolisesti hyödynnettävissä. Näin toimijoiden välille syntyy mahdollisuuksia alueelliseen ja teemalliseen bencmarkingiin. Laaditaan raportti/julkaisu mallinnetuista ja toteutetuista muutosprosesseista sekä niihin kytketystä kustannus- ja asiakasvaikuttavuuden mittaamisesta. Kuvataan ja tallennetaan muutosprosessit hyvinvointi- ja terveysalan innovaatioympäristöön Innokylään (www.innokylä.fi). Levitetään ja jalkautetaan tietoa toteutetuista muutosprosesseista sekä kustannusja asiakasvaikutusten arviointimallista Järjestetään paikallisia ja alueellisia benchmarking-tilaisuuksia kuntien toiveiden ja tarpeiden mukaan. Järjestetään hankkeen päättyessä valtakunnallinen muutosprosessikatselmus, jossa esitellään hankkeessa toteutettuja hyviä käytäntöjä. Luodaan pohja uusien muutosprosessien läpiviemiselle; Hankkeen loppuvaiheessa toimijat valitsevat prosessitarjotinta hyödyntäen uudet, lähitulevaisuutta koskevat muutosprosessinsa, jotka voidaan tarvittaessa käynnistää muutoskaruselli-vaiheessa hankehenkilöstön osaamista hyödyntäen. Vahvistetaan strategista johtamista: työkalut ja valinnat seuraavan portaan etenemisestä. 12

15 4 HANKKEEN ORGANISOINTI, JOHTAMINEN JA ARVIOINTI Hanketta hallinnoi Tampereen kaupunki. Hallinnoija vastaa tarvittavista maksatuksista ja raportoinneista hankejohtajan avustuksella. Hankkeeseen palkataan hankejohtaja väliseksi ajaksi. Hankejohtaja johtaa hanketta, vastaa taloudesta sekä raportoi hankkeesta rahoittajille. Hän vastaa hankkeen kokonaissuunnittelusta ja toteuttamisesta, koordinoi ja tukee muutosprosessien eteenpäin viemistä sekä työskentelee tiiviissä yhteistyössä hankekuntien ja prosessikehittäjien kanssa. Hanketta ohjaa, suuntaa ja valvoo ohjausryhmä, johon kutsutaan edustus Etelä- Pohjanmaan, Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan maakunnista, Tampereen kaupungista, Pirkanmaan sairaanhoitopiiristä, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiristä, Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymästä, Pikassokselta, Socomilta, SONet Botnialta, sosiaali- ja terveysministeriöstä sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Ohjausryhmä pyritään pitämään mahdollisimman pienenä ja sen rinnalle muodostetaan hankkeen käynnistyessä kehittäjäryhmiä, joihin kutsutaan mukaan järjestöjen, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen edustus. Hankkeeseen palkataan 5½ alueellista prosessikehittäjää, joista kaksi työskentelee välisen ajan ja 2½ kehittäjää välisen ajan. He sijoittuvat eri puolille hankealuetta, mutta ovat koko hankkeen käytettävissä järjestettäessä esim. alueellisia tilaisuuksia. Kanta-Hämeeseen, Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin sekä Tampereelle sijoittuu kuhunkin yksi prosessikehittäjä. Socomin alueelle palkataan kaksi kokoaikaista työntekijää. Etelä-Pohjanmaalla ja Pirkanmaalla (Hämeenkyrön kunta) on käytössään yksi osa-aikainen (50 %) prosessikehittäjä. Prosessikehittäjät muodostavat yhdessä hankejohtajan kanssa yhteistyötiimin, joka vastaa muutosprosessien koordinoinnista ja eteenpäin viemisestä. He toimivat muutostyön tukijoina ja vievät muutosprosesseja eteenpäin yhdessä kuntatoimijoiden kanssa. Kustannus- ja asiakasvaikutusten arvioinnin kehittämistä varten hankitaan hankkeeseen asiantuntijaosaamista joko ostopalveluna tai palkkaamalla siihen määräajaksi työntekijä. Asiantuntijan tehtävänä on tuoda hankkeeseen kustannus- ja asiakasvaikutusten arvioinnin tietotaitoa sekä kehittää yhdessä hankejohtajan, prosessikehittäjien ja kuntien kanssa kustannus- ja asiakasvaikutusten mittareita sekä arviointimalli. Paikallisten muutosprosessien ja niihin kytkettävien asiakas- ja kustannusvaikutusten arvioinnin osalta toteutetaan sekä sisäistä että ulkoista arviointia. Tarkennettu arviointisuunnitelma laaditaan muutosprosessien mallinnuksen ja paikallisten toimenpiteiden tarkentamisen ohella hankkeen käynnistyessä. Sisäistä arviointia palvelukokonaisuuksien, asiakasprosessien ja palvelujen uudelleen organisoinnin osalta toteutetaan kokoamalla asiakkaiden, henkilöstön ja johdon näkemyksiä muutosprosessien eri vaiheissa. Ulkoista arviointia toteutetaan muutosprosesseista nousevien tarpeiden pohjalta. Hankkeen tavoitteiden ja kehittämistoimien toteutumisen osalta toteutetaan sisäistä arviointia. Yksityiskohtainen arviointisuunnitelma laaditaan hankkeen käynnistyessä. Väliarviointi toteutetaan hankkeen puolivälissä ja loppuarviointi hankkeen päättyessä. Väli- ja loppuarvioinnin yhteydessä kartoitetaan, miten hanke on pystynyt toteuttamaan suunnitelmaa, pitämään kiinni aikataulusta ja vastaamaan asetettuihin tavoitteisiin. Loppuraporttiin 13

16 kirjataan, miltä osin hankkeessa onnistuttiin ja miltä osin mahdollisesti jäätiin tavoitteesta. Loppuraporttiin kirjataan myös, millaisia konkreettisia kehittämistoimintoja hankekunnissa tulisi hankkeen jälkeen toteuttaa. Lisäksi hanketyöntekijät toteuttavat jatkuvaa itsearviointia yhteistyössä kuntatoimijoiden kanssa. Hankkeessa järjestettävistä tilaisuuksista kootaan palautetta ja kehittämistoimien toteuttaminen dokumentoidaan. Kuvio 2. Organisaatiokaavio Hankkeen koordinointi & hallinointi Hallinnoija Hankejohtaja Ohjausryhmä Alueelliset kehittäjät 2 Prosessikehittäjää EKSOTE & CAREA 1 Prosessikehittäjä KANTA- HÄME ½ Prosessikehittäjä EP & PIRKANMAA 1 Prosessikehittäjä TAMPERE 1 Prosessikehittäjä PSHP Asiantuntija (ostopalvelu) Paikalliset muutosprosessit 3 prosessia 4 prosessia 3 prosessia 6 prosessia 1 prosessi Kustannusja asiakasvaikutukset 14

17 5 HANKKEEN BUDJETTIEHDOTUS Hankkeen budjettiehdotus on euroa, josta kuntien omarahoitusosuus on euroa ja haettava valtionosuus on euroa. Hankesuunnitelman liitteenä on budjetti (liite 2) ja taulukko omarahoituksen jakautumisesta kuntien kesken (liite 3). 15

18 6 HANKKEESSA MUKANA OLEVAT TOIMIJAT Hankkeen hallinnoija ja yhteyshenkilöt: Tampereen kaupunki Hallinto tilaajapäällikkö Taru Kuosmanen Uudistuvat palvelut 6-17-vuotiaille -pilottiprosessit (3 kpl): kasvatus- ja opetuspäällikkö Pia Kola-Torvinen kehityspäällikkö Leena Viitasaari pedagogisen tuen koordinaattori Sari Salomaa-Niemi Varhainen tuki ja lastensuojelun osallisuuden kehittäminen -pilottiprosessi: suunnittelija Minna Nurminen Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon osaamisverkosto -pilottiprosessi: suunnittelupäällikkö Mika Vuori suunnittelija Johanna Riippi Ikäihmisten palvelujärjestelmän uudistaminen -pilottiprosessi: suunnittelupäällikkö Armi Lampi suunnittelupäällikkö Anniina Tirronen Muut hankekunnat/kuntayhtymät ja yhteyshenkilöt: Alavus: sosiaalityön johtaja Jutta Paavola Carea: sosiaalipalvelujen päällikkö Teija Vanhala Eksote: kehittämisjohtaja Merja Tepponen Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä: Mielenterveyskuntoutujan palvelukokonaisuuden kehittäminen -pilotti: ylilääkäri Sirpa Lindroos Perhepalveluiden palvelukokonaisuuden kehittäminen -pilotti: perusturvajohtaja Margit Rajahalme Hattula: perusturvajohtaja Mirja Saarni vanhustyön johtaja Eeva Ylämurto Hämeenkyrö: sosiaalijohtaja Taina Niiranen Hämeenlinna: tilaajajohtaja Jukka Lindberg tilaajapäällikkö Tuulikki Forssen tilaajapäällikkö Jari Pekuri 16

19 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen: sosiaalipalveluiden johtaja Eija Ala-Toppari-Peltola lastensuojelun johtava sosiaalityöntekijä Terhi Järvi Pirkanmaan sairaanhoitopiiri: vastuualuejohtaja, ylilääkäri Hanna-Mari Alanen hankejohtaja Juha Ahonen Sosiaalialan osaamiskeskukset Pikassos, SOCOM ja SONet Botnia tukevat hanketyöskentelyä. Yhteyshenkilöt osaamiskeskuksissa: Pikassos: toimitusjohtaja Kristiina Laiho kehittämispäällikkö Minna Niemi Socom: ma toimitusjohtaja Leena Kaljunen SONet Botnia: kehitysjohtaja Arto Rautajoki kehittämissuunnittelija Anne Saarijärvi 17

20 7 HANKKEEN AIKATAULU Ks. erillinen liite (liite 4). 18

21 8 LÄHTEET Ahvenainen Mirja Yhdessä luomista, ymmärrystä ja yhdistelyä Innovatiiviset tutkimusmenetelmät palvelumuotoilussa. Kerava: Laurea ammattikorkeakoulu. Viitattu Laitinen, Merja & Niskala, Asta 2013: Sosiaalityön suhde asiakkaaseen. Teoksessa Laitinen, Merja & Niskala, Asta (toim.) Asiakkaat toimijoina sosiaalityössä. Tampere: Vastapaino. Miettinen Satu Johdatus palvelumuotoiluun Viitattu Miettinen Satu Palveluiden laadun kehittäminen palvelumuotoilun avulla & Palvelumuotoilun hyödyntäminen Suomessa mm. sosiaali- ja terveyspalveluissa ocuments/satu%20miettinen.pdf. Viitattu Rousu Sirkka & Holma Tupu Lastensuojelupalvelujen kustannukset ja hinnoittelu. Suomen Kuntaliitto. Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaalihuollon lainsäädännön uudistaminen. Sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamistyöryhmän loppuraportti. Helsinki; Sosiaali- ja terveysministeriö pdf Viitattu Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (Kaste) Sosiaalija terveysministeriön julkaisuja 2012:1. Helsinki; Sosiaali- ja terveysministeriö. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (Kaste) Toimeenpanosuunnitelma 2012:20 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2012:20. Helsinki; Sosiaali- ja terveysministeriö. Viitattu Stenvall, Jari & Virtanen, Petri Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistaminen. Kehittämisen mallit, toimintatavat ja periaatteet. Helsinki; Tietosanoma. 19

22

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta Kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon kohtaa & innosta Ikäpalo-hanke 1 ? Katso DIA Käsikirjan tueksi koottuja konkreettisia esimerkkejä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella KAAKON SOTE-INTO 2 Hankeaika 1.11.2010-31.10.2012 Etelä-Karjalan

Lisätiedot

Hankeaika 1.1.2009 31.10.2010. 2011 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Tuula Partanen Vastaava projektipäällikkö

Hankeaika 1.1.2009 31.10.2010. 2011 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Tuula Partanen Vastaava projektipäällikkö Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella KAAKON SOTE-INTO Hankeaika 1.1.2009 31.10.2010 2011 Etelä-Karjalan

Lisätiedot

Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveystoimen johtamisen-tiekartta

Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveystoimen johtamisen-tiekartta Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveystoimen johtamisen-tiekartta Vuorovaikutuksellisella johtamisella uusiin tavoitteisiin 1.3.2011-31.10.2013 TIIVISTELMÄ Hankkeen vastuullinen taho: Peruspalvelukuntayhtymä

Lisätiedot

Lupaan kuunnella lasta ajan kanssa (vaikkei se usein ole mahdollista) Lupaan ottaa erityisesti lapset huomioon perhetapaamisessa

Lupaan kuunnella lasta ajan kanssa (vaikkei se usein ole mahdollista) Lupaan ottaa erityisesti lapset huomioon perhetapaamisessa Lupaan tulla lapsen tasolle, kohdata ja kuunnella häntä Lupaan kysyä lapselta hänen oman mielipiteensä Lupaan kuunnella lasta ajan kanssa (vaikkei se usein ole mahdollista) Lupaan ottaa erityisesti lapset

Lisätiedot

LUONNOS Versio 7.6 16.1.2012

LUONNOS Versio 7.6 16.1.2012 LUONNOS Versio 7.6 16.1.2012 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012-2015 1 Sisältö 1. Kaste-ohjelmalla uudistetaan sosiaali- ja terveyspolitiikkaa 3 1.1 Tämä on Kaste-ohjelma

Lisätiedot

Työmme hyvinvoinnin puolesta JULKAISUJA 1/2013

Työmme hyvinvoinnin puolesta JULKAISUJA 1/2013 Työmme hyvinvoinnin puolesta JULKAISUJA 1/2013 Toimintasuunnitelma 2013 Toimintasuunnitelma 2013 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB VASSO Toimintasuunnitelma 2013 1 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56

Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56 Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56 Anna Karttunen, Keijo Piirainen & Aija Kettunen Politiikkaohjelmasta käytännöksi vai käytännöstä ohjelmaksi? Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma. Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä.

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma. Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä. 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä Raportti 3.12.2010 2 1. Toimeksianto Tässä raportissa esitellään kahden

Lisätiedot

Kaste-järjestöhankkeiden arviointi

Kaste-järjestöhankkeiden arviointi Avustustoiminnan raportteja 27 Eeva Terävä, Kaisa Lähteenmäki-Smith, Antti Eronen Kaste-järjestöhankkeiden arviointi RAY:n rahoittamat hankkeet kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelman

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016 Luonnos 8.10.2013 Kainuun soten hallitus 17.10.2013 0 Sisällys 1. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman

Lisätiedot

MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA

MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA Keski-Suomen SOTE2020-hanke, raportti 30.4.2015 MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA Pikkarainen Aila, asiantuntija, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Kuva: Pirjo Ala-Hynnilä MONIALAISEN

Lisätiedot

Riskiryhmien palvelukonseptien kehittäminen palvelurakenteita muotoilemalla 2013-2015

Riskiryhmien palvelukonseptien kehittäminen palvelurakenteita muotoilemalla 2013-2015 Riskiryhmien palvelukonseptien kehittäminen palvelurakenteita muotoilemalla 2013-2015 Palvelumuotoilu ja johtaminen Mielenterveys- ja päihdeasiakkaan palvelukokonaisuuden suunnittelu ja kehittäminen Salossa

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012-2015

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012-2015 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012-2015 19.1.2012 1 Kaste 2012-2015 Valtioneuvosto on vahvistanut tämän Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUSTRATEGIA

KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUSTRATEGIA KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUSTRATEGIA 17.12.2004 Keski-Suomen liitto 1 Julkaisutiedot Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä puhelin 014-652 200, vaihde Yhteydet:

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 30.5.2013 TOIMINTASUUNNITELMA ALKOHOLIOHJELMAN KUNTAKUMPPANUUDELLE 2013 2020, MIKKELIN SEUTU - Hirvensalmi, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju,

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö MEHTÄLÄ, ULLA ESIOPETUKSEN TIEDONSIIRTOMALLI ERI TOIMIJOIDEN KOKEMANA Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella Kaakon SOTE-INTO Kupera osahanke Kaakkois-Suomen vanhus- ja vammaistyön

Lisätiedot

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA RAPORTTEJA 31 SELVITYSHENKILÖIDEN RAPORTTI KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNESELVITYSHANKKEELLE 30.4.2011 INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON UUDISTAMISTARPEISIIN

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

KASTE-OHJELMAN ALUEELLISTEN JOHTORYHMIEN LAUSUNTO KASTE II - OHJELMAN VALMISTELUSSA HUOMIOITAVAKSI

KASTE-OHJELMAN ALUEELLISTEN JOHTORYHMIEN LAUSUNTO KASTE II - OHJELMAN VALMISTELUSSA HUOMIOITAVAKSI 1 LAUSUNTO, 11.8.2010 Sosiaali- ja terveysministeriö PL 33, 00023 Valtioneuvosto Meritullinkatu 8, Helsinki 17 KASTE-OHJELMAN ALUEELLISTEN JOHTORYHMIEN LAUSUNTO KASTE II - OHJELMAN VALMISTELUSSA HUOMIOITAVAKSI

Lisätiedot

TEPA Kehitysvammaisen henkilön terveydenhuollon palvelupolut PROJEKTISUUNNITELMA 2012-2016. Kirsi Ruutala/31.5.201

TEPA Kehitysvammaisen henkilön terveydenhuollon palvelupolut PROJEKTISUUNNITELMA 2012-2016. Kirsi Ruutala/31.5.201 TEPA Kehitysvammaisen henkilön terveydenhuollon palvelupolut PROJEKTISUUNNITELMA 2012-2016 Kirsi Ruutala/31.5.201 28 SISÄLLYS 1 PROJEKTIN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT 3 1.1. Avoterveydenhuollon palveluista puuttuu

Lisätiedot

16.6.2015. Aika Ti 12.5.2015 klo 10.00 11.38 (Kokouksen jälkeen yhteisruokailu Satakunnan keskussairaalan henkilöstöravintolassa).

16.6.2015. Aika Ti 12.5.2015 klo 10.00 11.38 (Kokouksen jälkeen yhteisruokailu Satakunnan keskussairaalan henkilöstöravintolassa). 1(7) 16.6.2015 POIS SYRJÄSTÄ -HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika Ti 12.5.2015 klo 10.00 11.38 (Kokouksen jälkeen yhteisruokailu Satakunnan keskussairaalan henkilöstöravintolassa). Paikka Satakunnan keskussairaala,

Lisätiedot

Mitä Kasteesta on kasvamassa?

Mitä Kasteesta on kasvamassa? Mitä Kasteesta on kasvamassa? (toim.) AVAUKSIA AVAUKSIA Elina Siltala, Maiju Paananen (toim.) Elina Siltala Maiju Paananen (toim.) Elina Siltala Maiju Paananen Lasten Kaste -seminaari 5.10.2010 Laste Kaste

Lisätiedot

Välittäjä 2009 -hankkeen loppuraportti

Välittäjä 2009 -hankkeen loppuraportti Välitämme ihmisistä Välitämme osaamista ja tietoa Välitämme hyviä käytäntöjä ja kokemuksia Välittäjä 2009 hankkeen loppuraportti Tiivistelmä VäliSuomen mielenterveys ja päihdetyön kehittämishanke Välittäjä

Lisätiedot

PIIA TIENHAARA TERVEYSPALVELUIHIN ASIAKASLÄHTÖISYYTTÄ - PULLATAIKINASTA PITKOKSI

PIIA TIENHAARA TERVEYSPALVELUIHIN ASIAKASLÄHTÖISYYTTÄ - PULLATAIKINASTA PITKOKSI PIIA TIENHAARA TERVEYSPALVELUIHIN ASIAKASLÄHTÖISYYTTÄ - PULLATAIKINASTA PITKOKSI Kokemuksia Tampereen kaupungin OSAKE-työpajapilotista vuosilta 2013 2014 JULKAISUT SELVITYKSET JA KEHITTÄMISRAPORTIT 8/2015

Lisätiedot

Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palvelujen tukena. Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia

Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palvelujen tukena. Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palvelujen tukena Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia 2020 Sisällys Esipuhesivu...sivu 4 Tiivistelmä...sivu 5 Kohti tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuoltoa...sivu

Lisätiedot

SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä TOIMINTASUUNNITELMA. Pirkanmaa ja Kanta-Häme

SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä TOIMINTASUUNNITELMA. Pirkanmaa ja Kanta-Häme SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä TOIMINTASUUNNITELMA Pirkanmaa ja Kanta-Häme Sisällys 1. Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen tiimin lähtökohtia... 3 2. Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen tavoitteet... 4

Lisätiedot

JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA

JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA Jaana Simola (toim.) JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNEUUDISTUS -PROJEKTI PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A175 * 2009 JÄRJESTÖJEN ROOLI KUNTAKENTÄN RAKENNEMUUTOKSISSA Päijät-Hämeen

Lisätiedot