TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006-2009"

Transkriptio

1 /033/2004/HAT + YLE TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

2 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET PÄÄMÄÄRÄ SUUNNITTELUKAUDEN PAINOPISTEET JA NIIDEN RESURSOINTI VAIKUTTAVUUSTAVOITTEET HENKILÖSTÖ JA OSAAMINEN Määrä ja osaaminen Työhyvinvointi Palkkakilpailukyky Henkilöstötiedon hallinta TOIMINTA Toimintajärjestelmän kehittäminen Kansainvälistyminen Omien resurssien uudelleensuuntaaminen vahvistettaville toiminnoille Menokehyksen nousulla vahvistettavat toiminnot (kehittämissuunnitelma) Viestintä Tiedon ja teknologian siirto VOIMAVARAT Rahoitus Taloushallinnon kehittäminen Toimitilat ja pellot TALOUDEN KEHITYS...22 Liite 1. Yhteenveto MTT:n voimavaroista vuosina Liite 2. Rakennushankkeiden vaikutukset vuokriin vuosin , Liite 3. Kehyslomakkeisto

3 2 1. Toimintaympäristön muutokset MTT:n toimintaympäristöön vaikuttavina megatrendeinä nähdään seuraavaa. Kuluttaja ratkaisee elintarvikemarkkinoiden kehityksen. Perustuotteissa hinta säilyy tärkeimpänä ostokriteerinä. Kaupan rooli tarjontaketjun järjestäjänä kasvaa. Kansainväliset kauppaketjut koettelevat perinteisen tarjontaketjun hintakilpailukykyä. Koska elintarvikkeiden tuonti kasvaa, Suomen elintarviketalouden kannalta on tärkeää, että suomalaisyritykset onnistuvat vastaavasti vientimarkkinoilla. Yhteismarkkinat laajenevat, mikä merkitsee tuontipaineen kasvamista, mutta myös vientimahdollisuuksien lisääntymistä paitsi elintarvikkeiden myös siemen- ja taimituotannon osalta. Kapeissa markkinasegmenteissä, erikoistuotteissa, suomalaisella teollisuudella on mahdollista olla merkittävä tekijä. Elintarvikkeiden laadun ja riskien hallinta on ratkaisevaa sektorin kilpailukyvyn kannalta. Tutkimuksen tehtävänä on tuottaa tietoa ja ratkaisuja koko tarjontaketjun pituudelta. Eläin- ja kasvitautien riskeihin kiinnitetään suurta huomiota. Tämä perustelee esimerkiksi kotimaisen lisäysmateriaalin tuotannon tarvetta, mutta toisaalta se korostaa laatuketjun aukottomuuden tärkeyttä. Bio- ja geeniteknologisten menetelmien kehittäminen ja käyttö elintarviketaloudessa avaa uusia mahdollisuuksia tuottavuutta parantaville tuotantoprosesseille. Niitä hyödynnetään myös ympäristöteknologiassa. Odotettavissa oleva GMO:ien laajamittainen hyödyntäminen elintarviketuotannossa edellyttää kattavaa tutkimustietoa mahdollisuuksista, vaikutuksista ja riskeistä. Politiikan valinnat vaikuttavat siihen, mitä ja miten voi ja kannattaa tuottaa, jalostaa ja markkinoida. Maatalouspolitiikan osalta EU on päättänyt vuoteen 2013 ulottuvista uudistuksista. Suomelle tärkeä maitokiintiöjärjestelmä jatkuu ainakin vuoteen Vuoteen 2007 mennessä päätetään maaseutupolitiikan linjauksista osana EU:n uutta ohjelmakautta. On tarve tietää, millainen politiikka ottaisi Suomen erityisongelmat parhaiten huomioon, ja miten elintarviketalous voi huolehtia kilpailukyvystään politiikan muuttuessa. Maailmankaupan pelisäännöistä käytävät WTO-neuvottelut ratkeavat aikaisintaan vuonna Lopputulos saattaa vaikuttaa EU:n vientitukeen ja tuontisuojaan sekä sisäiseen tukitasoon. Kansalliset (pohjoinen tuki, 141-tuki, kasvinviljelyn tuki) ja kansallisesti räätälöitävät maataloustuet (LFA ja ympäristöohjelma), investointituet sekä aluetuet ovat ratkaisevassa asemassa elintarviketalouden tulevaisuuden kannalta. Järjestelmien jatkokaudet edellytävät voimakasta tutkimuksellista panosta. Huoltovarmuus on tärkeää. Poikkeamat energian ja veden saatavuudessa, radioaktiivinen laskeuma ja vakavat eläintaudit ovat esimerkkejä uhkatekijöistä, jotka vaikuttavat maatilojen toimintaedellytyksiin ja elintarvikkeiden tarjontaan nopeasti. Maaseudun kehitys on hyvin epäyhtenäistä. Osa alueista tyhjenee vauhdilla, osa menestyy asutuksen avulla sekä hyödykkeiden ja palvelujen tuotannolla. On tarvetta maaseudun yritystoiminnan lisäämiselle ja monipuolistamiselle. Yrittäjyys ja markkinointiosaaminen ovat maaseutuyrittäjyyden kriittisiä menestystekijöitä. EU:n aluepolitiikassa seutukuntien asema korostuu, ja se suosii paikallista yrittäjyyttä, mm. elintarvikejalostusta. Maatalouden yksikkökoko kasvaa nopeasti, mikä lisää yrittäjänriskiä ja työn kuormitusta. Yrittäjän päätöksentekoa tukevien sovellusten vaatimustaso kasvaa. Maatilat ovat

4 3 jakautumassa päätoimisiin suuriin yksiköihin ja palkkatyön tai yritystoiminnan ohessa hoidettaviin sivutoimitiloihin. Yhä suurempi osuus tuotannosta tulee yhä harvemmilta tiloilta. Isojen yksiköiden perustamisen yhteydessä on entistä enemmän otettava huomioon ympäröivän yhteiskunnan tarpeet. Lainoituksessa ja tukipolitiikassa joudutaan ottamaan kantaa hyväksyttävään yrityskokoon. YK:n kestävän kehityksen ohjelman mukaisesti taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen kestävyys ovat kriteereitä, joilla myös elintarvikkeiden tuotantoa ohjataan. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja sen hidastaminen, biologisen monimuotoisuuden edistäminen ja kestävän energiantuotannon vaatimukset tulevat rajaamaan tuotantotapoja. Geneettisen monimuotoisuuden kaventumisen riskit pelottavat. Eläin- ja kasvigeenivaroja halutaan säilyttää jalostuksen ja tutkimuksen tarpeisiin. Yhteiskunta ohjaa uusiutuvien luonnonvarojen kestävään käyttöön sekä ekologisesti kestäviin kulutus-, tuotanto- ja toimintatapoihin. Selvitysmies Jussi Huttusen laatimassa raportissa Valtion sektoritutkimusjärjestelmän rakenteellinen ja toiminnallinen kehittäminen ( ) korostetaan, että sektoritutkimus on yhteiskunnan kehittämisen keskeinen väline. Raportin mukaan sektoritutkimuksen merkitys poliittisessa päätöksenteossa ja yhteiskunnan eri lohkojen kehittämisessä kasvaa. Raportissa korostetaan tutkimuslaitosten ja yliopistojen yhteistyötä. Tutkimusvarojen suuntaamiseen sektorin elinkeinojen kilpailukyvyn ja koko yhteiskunnan kannalta relevanttiin t&k-toimintaan on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota. MTT varautuu tutkimuslaitoksena uudenlaiseen kilpailutilanteeseen. Tutkimuksen ohjaus EU:ssa johtaa tutkimus- ja innovaatiojärjestelmiin, joissa kansalliset rakenteet ovat osa globaalia verkostoa. Ennen kansallisesti haettu tutkimusrahoitus avautuu kansainväliselle kilpailulle. On tarvetta strategisille kumppanuuksille, joissa MTT yhtenä toimijana tähtää tarkoituksenmukaiseen työnjakoon muiden tutkimusorganisaatioiden kanssa. MTT:n tutkimuksen rahoituksen turvaaminen edellyttää kansainvälisesti kilpaillun rahoituksen kasvattamista. Tämä edellyttää pitkäjänteistä yhteistyötä asiakkaiden sekä julkisten ja yksityisten rahoittajaorganisaatioiden kanssa. Eduskunta on edellyttänyt parannuksia valtionhallinnon tuloksellisuutta koskevaan raportointiin. Tilinpäätösten ja toimintakertomusten valmistumista on nopeutettava ja sisältöä saatava konkreettisemmaksi. Keinoksi on valittu tulosohjauksen terävöittäminen sekä sisällöllisesti että ministeriöiden ohjaavaa roolia korostamalla (Tulosohjauksen terävöittäminen, VM:n työryhmämuistio 9/2003, ). Erityisen huomion suosituksissa saa tulostavoitteista eduskunnalle budjettiesityksessä annettavan informaation selkeys ja johdonmukaisuus sekä tarve pitää yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet ja toiminnalliset tulostavoitteet erillään ja hierarkkisesti jäsennettyinä. Suositusten toteuttaminen edellyttää toimenpiteitä niin MMM:ltä kuin MTT:ltä. MTT osallistuu valtiovarainministeriön johtamien tuottavuusohjelmien laadintaan osana MMM:n hallinnonalaa. Alkuvaiheessa MMM osallistuu tuottavuusohjelman valmisteluun ottamalla osahankkeeksi tietojärjestelmät ja kustannuslaskennan. Taloushallinnon suorituskyky ja osaamisvaatimus on korostetun kriittinen menestystekijä julkisissa tutkimusorganisaatioissa, joissa muun kuin budjettirahoituksen osuus on kasvanut suureksi, ja rahoituslähteiden moninaisuus saattaa edelleen kasvaa. Taloushallinto on organisaation kriittinen menestystekijä, ja sellaisena se voi toimia, jos se palvelee organisaation ydinprosesseja entistä paremmin. On paineita tehostaa valtion konserniohjausta ja yksinkertaistaa taloushallintoa. Rutiinitehtäviä varten valtiolle perustetaan erillisiä taloushallinnon palvelukeskuksia.

5 4 Henkilöstöhallinnossa on varauduttava väestö- ja ikärakenteen muutoksiin. Vuosina valtion henkilöstöstä on arvioitu poistuvan jopa puolet eli lähes henkilöä joko eläköitymisen tai muille sektoreille siirtymisen seurauksena. Kiristyvä julkinen talous edellyttää julkisen sektorin organisaatioilta toiminnan ja palvelujen tehostamista. Tämä koskee myös MTT:tä. Monimuotoisuus työn organisoinnissa lisääntyy. Tämä kasvattaa johtamis- ja toimintajärjestelmien vaatimuksia. Palkkakilpailukyvyn varmistaminen on yksi julkisen sektorin haasteista. 2. Päämäärä Tehtävä (missio) MTT edistää kuluttajien hyvinvointia, maa- ja elintarviketalouden kilpailukykyä, tuotanto- ja elinympäristön laatua, maaseudun elinvoimaisuutta sekä kaupungin ja maaseudun vuorovaikutusta. MTT:n työ luo pohjaa luonnonvarojen kestävälle ja monipuoliselle käytölle. Yhdessä kumppaneiden kanssa MTT tuottaa ja välittää tutkimukseen perustuvaa tietoa ja teknologiaa maaseudun yrittäjien, heitä palvelevan hallinnon, neuvonnan, opetuksen ja tutkimuksen, elintarviketeollisuuden, maatalouden panosteollisuuden ja kaupan käyttöön. Tutkimusaloja ovat elintarvike-, ympäristön-, talous- ja teknologiatutkimus sekä kasvintuotannon ja kotieläintuotannon tutkimus. Tavoitetila (visio) MTT osana kansainvälistä tiedeyhteisöä on keskittymä, jolla on paras mahdollinen tietämys ja keinot uuden tiedon tuottamiseen maa- ja elintarviketalouden kentässä. Vain olemalla huippututkimuslaitos MTT suoriutuu tutkimuksen yhteydessä hankittavaan asiantuntemukseen perustuvista julkisista palvelutehtävistä. Tutkimus on yhteiskunnan kehittymisen välttämätön moottori. MTT:llä on laajasti tunnustettu rooli edustamiensa toimialojen kehittämisessä. MTT:llä on kykyä suunnata nopeasti toimintaa uusille tutkimusalueille kysynnän mukaisesti. MTT edistää taloudellista kasvua, uusien työpaikkojen syntyä, alueellisesti tasapainoista kehitystä, luonnonvarojen järkevää käyttöä ja yleisen hyvinvoinnin lisääntymistä. MTT on haluttu yhteistyökumppani, ja se menestyy hyvin strategisissa kumppanuuksissa ulkomaisten tutkimuslaitosten ja yritysten kanssa. MTT saa tutkimusohjelmilleen runsaat ja aiempaa monipuolisemmat rahoituslähteet. Varsinkin kansainvälisen rahoituksen ja yritysrahoituksen osuus nousee. MTT on haluttu työpaikka, jossa on osaava ja hyvinvoiva henkilöstö. 3. Suunnittelukauden painopisteet ja niiden resursointi 3.1. Vaikuttavuustavoitteet Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arviointia kehitetään yhteistyössä neljän muun tutkimuslaitoksen kanssa VTT:n johtamassa JYVA-hankeessa (Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arviointi julkisissa tutkimusorganisaatioissa), joka valmistuu suunnittelukauden alkuun mennessä.

6 5 MTT:n yleisenä vaikuttavuustavoitteena on elintarvikkeiden kuluttajien, kansalaisten ja elintarviketalouden toimijoiden hyvinvoinnin lisääntyminen. MTT tekee korkeatasoista tutkimusta tärkeistä aiheista, osallistuu ajankohtaiseen keskusteluun ja huolehtii siitä, että tutkimustulokset välittyvät tehokkaasti asiakkaille. MTT huolehtii siitä, että se toimii tehokkaasti ottaen huomioon toimintalinjansa ja toimintaympäristön muutokset. Tutkimuksella on keskeinen vastuu siitä, että Suomi menestyy EU:n yhteismarkkinoilla ja globaalissa toimintaympäristössä. Tutkimuksessa tarkasteluväli on pidempi kuin muussa suunnittelussa, ennakoinnissa ja valmistautumisessa. Suunnittelukaudella MTT suuntaa voimavarojaan uudelleen ja vahvistaa osaamistaan. Suunnitelmassa esitettävän toimenpidekokonaisuuden perusteella MTT:n suorituskyky ja vaikuttavuus paranevat huomattavasti. Pitkän aikavälin vaikuttavuuden varmistamiseksi MTT panostaa osaamisen kehittämiseen. Tutkimusta suunnataan aloille, joiden arvioidaan antavan parhaan vasteen vahvistukselle. Parantaakseen vaikuttavuuttaan: MTT verkottuu aiempaa paremmin kansainvälisesti sekä alueellisiin yliopistoihin ja tutkimuslaitoksiin MTT parantaa osaamistaan ja kasvattaa tiedon jalostusastetta MTT kuuntelee asiakkaita ja keskittyy heidän kannaltaan kaikkein oleellisimpiin asioihin MTT:n toiminta tukee maaseudun yrittäjyyttä ja innovatiivisten yritysten syntyä MTT:n toiminta on aiempaa tehokkaampaa MTT:n osaaminen siirtyy aiempaa tehokkaammin käytäntöön MTT profiloituu huippututkimuslaitokseksi ja sillä on edustamiensa sektorien suunnannäyttäjän rooli Tehtävänsä mukaisesti MTT tähtää seuraavaan: Kuluttajien hyvinvointi MTT tuottaa elintarvikeketjun laadun ja riskien hallintaa tukevia menetelmiä, joiden ansiosta tuotteiden alkuperä ja jäljitettävyys ovat aiempaa paremmin kuluttajan käytettävissä, ja kuluttajan luottamus elintarvikkeisiin pysyy vahvana. MTT:n kehittämien menetelmien ansiosta elintarviketeollisuus kehittää uusia innovatiivisia elintarvikkeita, jotka perustuvat kotimaisen raaka-aineen korkeaan laatuun ja haluttuihin erityisominaisuuksiin. Kuluttajalla on käytettävissään erilaistettuja tuotteita, joita kuluttaja voi erilaisten tarpeidensa pohjalta valita kilpailukykyiseen hintaan. Maa- ja elintarviketalouden kilpailukyky MTT tuottaa välineitä elintarvikealan yritysten laatujärjestelmien kehittämiseen. Yritysten käyttöön kehitetään uutta teknologiaa, joka mahdollistaa kuluttajan erilaisten tarpeiden mukaisten tuotteiden tuottamisen kilpailukykyisesti ja ympäristönäkökohdat huomioiden. Maa- ja elintarviketaloutta sekä maaseudun muita elinkeinoja ohjaavassa politiikassa voidaan ottaa huomioon Suomen tarpeet. Politiikkatoimenpiteiden tehokkuutta, hyvinvointivaikutuksia ja julkistaloudellisia seurauksia arvioidaan. Monitoimisuus on keskeinen keino edistää maatalousyrittäjien kilpailukykyä. Tuotanto- ja elinympäristön laatu MTT tuottaa ympäristöteknologisia ratkaisuja yrittäjien ja ohjauskeinoja hallinnon käyttöön. Maaseudun ympäristön laatua voidaan parantaa niiden avulla.

7 6 Maaseudun elinvoimaisuus sekä kaupungin ja maaseudun vuorovaikutus MTT kehittää toimintamalleja maa- ja elintarviketalouden ympäristökasvatukselle. Elonkiertopuisto on tässä tärkeä koekenttä. Tutkimuksen avulla osoitetaan maaseudun ja elintarvikeketjun merkitys työllisyydelle ja kansantaloudelle. Kehitetään maatalouden monivaikutteisuutta edistäviä ohjauskeinoja Henkilöstö ja osaaminen MTT suuntaa suunnittelukaudella toimintojaan uudelleen. Erityistä huomiota kiinnitetään osaamisen kehittämiseen. Uuden osaamisen hankintatapoina painotetaan kotimaisten ja ulkomaisten tutkimuslaitosten kanssa tehtävää tutkimusyhteistyötä, työskentelyä kotimaisissa ja ulkomaisissa tutkimuslaitoksissa, kansainvälistä tutkijanvaihtoa, kansallista ja kansainvälistä verkostoitumista sekä kansallisten ja kansainvälisten kumppanuuksien hyödyntämistä. Nämä edesauttavat osaltaan henkilöstörakenteen muuttumista. Vahvistettavien ja uudelleenjärjestettävien tutkimusalojen rinnalla tutkimusstrategia korostaa osaamista ja kansainvälisellä tasolla tehtävää tutkimusta. Tutkimusmenetelmissä uudistus tarkoittaa mallinnusosaamisen, systeemisen lähestymistavan ja tieteidenvälisen yhteistyön merkityksen korostumista. Empiirisen tutkimusaineiston kerääminen muuttuu aiempaa suunnitelmallisemmaksi, ja aineistoa hyödynnetään aiempaa tarkemmin. Tutkimusaineistojen yhteiskäyttöä lisätään. Toimintatavan muutos edellyttää tutkijoiden ja asiantuntijoiden osuuden kasvamista MTT:n henkilöstössä. Vastaavasti tutkimusta avustavana tukipalveluhenkilöstönä toimivan henkilöstön osuus vähenee. Vuonna 2005 valmistaudutaan vuonna 2006 tehtävään tieteelliseen arviointiin Määrä ja osaaminen MTT:n henkilöstön kokonaistyöpanos oli vuonna 2003 yhteensä 920 henkilötyövuotta (htv). MTT:n henkilöstövahvuus on suunnittelukauden alussa sopeutettu noin 890 htv:een. Suunnittelukauden aikana henkilöstön kokonaistyöpanos vakiinnutetaan enimmillään 870 htv:een. Vakinaisessa palvelussuhteessa olevan henkilöstön osuus vakiinnutetaan 70 prosenttiin koko henkilöstöstä. Taulukko 1. Henkilöstörakenne (htv) vuonna 2003 ja suunnittelukaudella *) Henkilöstöryhmä Toteuma Suunnitelma Suunnitelma Suunnitelma Suunnitelma Johtajat Tukipalveluhenkilöst Toimistohenkilöstö Laboratoriohenkilöstö Tutkijat Muu tutkimushenkilöstö Harjoittelijat Muut tehtävät Yhteensä *) Luokittelumuutos vuodesta 2006 alkaen MTT:n henkilöstörakennetta muutetaan tutkija- ja asiantuntijapainotteiseksi. Tutkijoiden suhteellista osuutta henkilöstöstä kasvatetaan suunnittelukaudella vuoden 2003 toteutumasta 31 prosentista 40 prosenttiin eli 1,5 prosenttiyksiköllä vuodessa. Asiantuntijoiden (vähintään ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet) osuus vuonna 2003 oli 35 prosenttia henkilöstöstä.

8 7 Asiantuntijoiden suhteellista osuutta kasvatetaan suunnittelukauden aikana 44 prosenttiin henkilöstöstä. Asiantuntijoista 130 on suunnittelukauden lopussa tohtorin tai lisensiaatin tutkinnon suorittaneita nykyisen 105 sijasta. MTT tukee tutkijoiden osallistumista yliopistojen järjestämiin tutkijankoulutusohjelmiin. MTT hyödyntää aiempaa monipuolisemmin eri alojen harjoittelijatyövoimaa. Taulukko 2. Koulutusrakenne vuonna 2003 ja 2009 (henkilöstön määrä vuoden lopussa) Koulutusaste henkilöä henkilöä % Tutkijakoulutusaste (tri, lis.) % Ylempi korkeakouluaste % Alempi korkeakouluaste % Alin korkea-aste % Keskiaste % Perusaste / tuntematon % Yhteensä % Henkilöstörakenteen muutoksen tukemiseksi MTT:ssä käynnistetään keskitetysti koordinoituja henkilöstön osaamisen kehittämisen ohjelmia, joissa hyödynnetään myös verkko-opiskelun tarjoamia mahdollisuuksia. Luonnollisen poistuman kautta vapautuvat vakanssit muutetaan mahdollisuuksien mukaan tutkijanvakansseiksi. Henkilökunnan määrää, laatua ja sijoittumista ohjataan täyttölupamenettelyn avulla MTT:n strategisesti keskeisille tutkimus- ja toimintaalueille. Vanhuuseläkeiän saavuttaa suunnittelukaudella keskimäärin vain 1,2 % henkilöstöstä (11 henkilöä vuodessa), mutta suunnittelukauden jälkeen osuus kasvaa noin 3 %:iin. Palvelussuhdelajia muutetaan asteittain siten, että virkasuhteen käyttö rajataan työnantajavirkamiehille, professoreille, toimintayksiköiden ja vastuualueiden johtajille ja heidän varamiehilleen sekä tehtäviin, joihin sisältyy muuta julkisen vallan käyttöä. Työsuhteesta tulee yleisin palvelussuhteen laji MTT:ssä. Nykyisiä virkoja muutetaan optimointiprojektin II-vaiheen suunnitelman mukaisesti työsuhteisiksi tehtäviksi työyksikkökohtaisten kehittämishankkeiden ja nimikemuutosten yhteydessä. Lisäksi avoimeksi tulevat virat täytetään mahdollisuuksien mukaan työsuhteisina tehtävinä. Henkilöstön tutkintopainotteisen kehittämisen lisäksi henkilöstön osaamista varmistetaan henkilöstöryhmille suunnattavien valmennusten ja työyhteisöjen kehittämisen avulla. Asiantuntijatehtävissä kehitetään työn ja projektien hallintaan liittyvien taitojen valmennusta sekä vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja. Esimiestehtävissä olevien kohdalla painotetaan henkilöstöjohtamisvalmiuksia sekä työyhteisön yhteistoimintaa edistäviä taitoja. Työyhteisöjä kehitetään tarvittaessa työn rakenteita muuttaen. MTT:n sisäistä tulosohjausta parannetaan siten, että MTT:n yleisjohto vastuuttaa toimintayksiköt selkiinnyttämään tulosohjauksen rakennetta yksiköiden sisällä. Yleisjohto velvoittaa toimintayksiköt määrittelemään henkilökohtaisia tulos-, tavoite- ja kehityskeskusteluja käyvien esimiesten toimintavaltuudet ja -vastuut sekä seuraa vastuutuksen onnistumista. Esimiehiä ohjataan tarvittaessa tulosohjausvalmennukseen. Tulospalkkiojärjestelmän käyttö, ryhmätulossopimukset ja ryhmien suorittamat itsearvioinnit vakiinnutetaan osaksi tulosohjausprosessia Työhyvinvointi Työterveyshuollon toiminnassa painotetaan ennaltaehkäisevää ja laaja-alaista terveydenhuoltoa työssä jaksamisen ja hyvän työkyvyn ylläpitämiseksi. Työterveyshuollon painopisteet suunnitellaan vuosittain työterveyshuollon toimintasuunnitelmien laadinnan yhteydessä.

9 8 Työkykyä ylläpitävää toimintaa ja kuntoutusta toteutetaan yhdessä työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja kuntoutuksen asiantuntijoiden kanssa MTT:n henkilöstön tarpeita vastaavasti. Työterveyshuolto toimii konsulttina työntekijöiden työkyvyn muutostilanteissa. Tavoitteena on sovittaa yhteen työntekijän ja työpaikan tarpeet toteuttamalla työjärjestelyjä työpaikalla sekä hyödyntämällä aktiivisesti erilaisia eläke- ja kuntoutusratkaisuja työkyvyn muutostilanteissa. MTT suunnittelee tuettavia liikuntatoiminnan muotoja yhteistyössä työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja henkilökunnan kanssa. Työsuojelua toteutetaan MTT:n työympäristöohjelman mukaisesti. Ohjelma perustuu työturvallisuuslainsäädäntöön. Huomiota kiinnitetään erityisesti henkiseen työsuojeluun. Lisäksi painotetaan työergonomian huomioon ottamista työympäristön ja työtilojen kehittämis- ja perusparannustoimenpiteiden yhteydessä. Toiminnassa hyödynnetään työhyvinvointiohjelmia, joiden tavoitteina on muun muassa vakiinnuttaa työhyvinvointitoiminta osaksi johtamista ja työpaikan arkea sekä tukea ikääntyvien työntekijöiden pysymistä mukana työelämässä. Työhyvinvointiohjelmien rakenteet pyritään suunnittelemaan sellaisiksi, että niitä varten saadaan rahoitusta kansallisista ja kansainvälisistä rahoituslähteistä Palkkakilpailukyky Valtion työmarkkinalaitoksen tuottaman valtion palkka-analyysin (VPL) mukaan MTT:n palkkataso alittaa valtion tutkimustoiminnan palkkatason työn vaativuustasosta riippuen prosentilla. Vaativuustasoihin, joissa on osoitettavissa palkkatason selvä jälkeenjääneisyys, kuuluu noin 90 prosenttia MTT:n henkilöstöstä. Palkkojen jälkeenjääneisyys on MTT:lle selkeä kilpailukyvyn este. MTT on niin suurten osaamiseen kohdistuvien haasteiden edessä, että sen tulisi olla houkutteleva työpaikka myös palkkatason suhteen. Suunnittelukauden aikana MTT:n palkkataso saavuttaa valtion tutkimuslaitosten palkkatasoa 1,5 prosenttiyksiköllä vuodessa. Palkkakilpailukyvyn parantamisen keinoja ovat nykyistä suurempi käytettävissä oleva kokonaisrahoitus tai henkilöstömäärän ja henkilöstörakenteen sopeuttaminen nykyiseen rahoitustasoon. Henkilöstömäärän sopeuttamisessa hyödynnetään entistä tehokkaammin eri eläkejärjestelmiä. MTT esittää kehittämissuunnitelmassaan palkkakilpailukyvyn parantamista. Menokehykseen esitetään 1,1 milj. euron nousua vuoteen 2009 mennessä. Tällä parannetaan palkkauksellista asemaa vain osittain, sillä MTT:n palkkauksellisen aseman kohentaminen valtion tutkimuslaitosten palkkatasoon suunnitellulla henkilöstörakenteella aiheuttaisi MTT:n vuoden 2004 budjettikehykseen verrattuna 3,0 milj. euron nostotarpeen vuoteen 2009 mennessä Henkilöstötiedon hallinta Yhtenäiset menettelyt ja kehittyneet henkilöstötiedon hallinnan järjestelmät ja niiden käyttö tukevat henkilöstöjohtamista. Henkilöstötilinpäätöstietoja käytetään nykyistä laajemmin MTT:n strategisen päätöksenteon apuvälineenä. Tilinpäätöstiedoilla kuvataan henkilöstön tilaa ja etsitään kehittämiskohteita, asetetaan tavoitteita ja seurataan niiden toteutumista. Suunnittelukauden aikana MTT:ssä otetaan käyttöön uusi henkilötieto- ja palkanlaskentajärjestelmä. Uusi järjestelmä sisältää muun muassa erillisen henkilöstön osaamisen hallintajärjestelmän, jota hyödynnetään henkilöstön koulutus- ja kehittämishankkeiden toteuttamisessa. Suunnittelukauden aikana hankitaan lisäksi tietoja hallinnon keskitetyistä tietojärjestelmistä. Tietojen hankinnassa hyödynnetään muun muassa

10 9 valtionhallinnossa käyttöön otettavaa keskitettyä henkilöstövoimavarojen suunnittelua, päätöksentekoa ja johtamista tukevaa tietojärjestelmää. Uusia tietojärjestelmähankintoja tehtäessä huomioidaan mahdollinen palveluiden keskitetty tuottamismalli Toiminta Toimintajärjestelmän kehittäminen MTT:n toiminta perustuu kolmeen ydinprosessiin: tutkimus, tiedon- ja teknologian siirto sekä markkinointi. Johtamisprosessi yhdistää ydinprosessit ja apuprosessin (osaamisen kehitys) sekä tukiprosessit (talouspalvelut, henkilöstöpalvelut, laitepalvelut, toimitilapalvelut, pelto- ja eläinpalvelut, laboratoriopalvelut, tietopalvelut, kansainvälisen tuen palvelut) toimivaksi kokonaisuudeksi. Prosesseja kehitetään edelleen. Arviointi on laajin kehittämisasia. Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arviointia kehitetään yhteistyössä neljän muun tutkimuslaitoksen kanssa (VTT:n johtama JYVA-hanke). Tutkimusohjelma-alueryhmät käynnistävät systemaattisen vaikuttavuuden arvioinnin asiakassegmenteittäin. MTT:n johtoryhmä ja johtokunta määrittelevät oman roolinsa arvioinnissa. Itsearvioinnit otetaan käyttöön tiimitasolla ja liitetään toiminnan jatkuvaan kehittämiseen. Sisäiset auditoinnit keskitetään hyvien käytäntöjen siirtoon tiimeistä toiseen sekä vastuualueiden ja yksiköiden väliseen tiedonsiirtoon. Myös MTT:n johtoryhmä aloittaa itsearvioinnin, jolla seurataan tasapainoa a) resursoinnin, b) osaamisen kehityksen c) toiminnan (prosessit) ja c) tuloksellisuuden suhteen. Arviointitiedon tallennus organisoidaan JYVAhankkeessa suunniteltavalla tavalla. Laatujohtamista kehitetään EFQM-mallin periaatteiden mukaisesti. Pitkän aikavälin laatutavoite on saavuttaa mallissa yli 400 pistettä ja se, että laatujärjestelmä täyttää ISO9001-standardin vaatimukset. Jatketaan johtajien JET-koulutusta ja kehitetään sisäistä viestintää. Laatupäällikkö koordinoi akreditoitujen laatuketjujen sekä tutkimuksen työketjujen laatukehitystä. Tärkeimmät työketjut sidotaan laatujärjestelmään. MTT kehittää osaamistaan soveltuvuustutkimuksessa ja ottaa käytännöksi tehdä soveltuvuustutkimuksen aina merkittäviä hankkeita ja ohjelmia käynnistettäessä. Tutkimushankkeiden johtamista parannetaan uusien tutkijantyökalujen käyttöönotolla vuodesta 2005 alkaen. Asiakaslähtöisyyttä parannetaan kaikissa prosesseissa. Erityiskohteena on tiedepuistotoiminnan vauhdittaminen, eri toimijoiden roolien määrittäminen ja konkreettisen yhteistyön aloittaminen. Otetaan käyttöön asiakasrekisteri. Kehittämistyön vastuuhenkilöt määrittelevät kehittämisen tavoitteet, käytettävissä olevat resurssit ja seuraavat tavoitteiden toteutumista. Kehityksen sisäisestä auditoinnista vastaavat MTT:n johtoryhmä ja johtokunta. Toimintajärjestelmän kehittämiskohteet vuonna 2005: - Sisäinen viestintä - Asiakkuuksien ja kumppanuuksien hallinta - EFQM malliin perustuvan laatujärjestelmän (johtamisjärjestelmä) rakentaminen - Toiminnan mittareiden määrittäminen (EFQM/Balanced Scorecard)

11 10 - MTT:n vaikuttavuuden arvioinnin kehittäminen - Toiminnan kehittäminen kouluttamalla ja tiedottamalla siten, että laatujärjestelmät saadaan rakennettua ja toiminnan laatu paranee. Sisältää asiakassuhdetyön ja prosessien kehittämisen Kansainvälistyminen Menestyminen kansainvälisessä yhteistyössä edellyttää huippuosaamista. MTT panostaa valitsemillaan painoaloilla kansainvälisten yhteistyöverkkojen rakentamiseen. Tämä konkretisoituu kansainvälisten yhteisyöhankkeiden ja myös rahoituksen lisääntymisenä. Keskeisenä välineenä ja mittarina kansainvälisen kilpailukyvyn parantamissa on kansainvälisten asiantuntijatarkastettujen artikkelien määrän lisääminen MTT:ssä. MTT priorisoi kansainvälisessä yhteistyössään EU-maiden, ml. uudet jäsenmaat, tutkimuslaitosten kanssa tehtävää tutkimusyhteistyötä ja osallistuu aktiivisesti EU:n tutkimusohjelmiin. MTT valitsee keskeisiä yhteistyölaitoksia ja kehittää niiden kanssa yhteistyötä systemaattisesti mm. pyrkimällä "Centers of Excellence" -mallin mukaiseen toimintaan ja hyödyntää tässä EU:n rahoitusta (Integrated Projects). Tutkijanvaihdossa MTT hyödyntää EU:n ohjelmia. Pohjoismaisessa yhteistyössä etsitään mahdollisuuksia resurssien yhteiskäyttöön ja selkeytetään roolijakoa eri tutkimusaloilla. Osana pohjoismaista yhteistyötä MTT tiivistää yhteistyötä NOVAn kanssa. Osallistuminen EU:n tutkimuksen puiteohjelmiin on keskeinen keino MTT:n osaamisen tunnetuksi tekemiseen. EU-hankkeet luovat pohjaa osaamisen myynnille myös eurooppalaisille yrityksille ja organisaatioille. Eurooppalaisten yhteyksien lisäksi yhteistyötä tehdään lähinnä USA:n, Kanadan, Australian ja Japanin kanssa. Yhteistyö perustuu eri tutkimusyksiköiden identifioimiin tarpeisiin, mutta se on luonteeltaan rajatumpaa kuin eurooppalainen yhteistyö. MTT on solminut yhteistyösopimuksen Venäjän maataloustiedeakatemian kanssa. Siinä on identifioitu useita yhteistyöalueita, joilla pyritään saamaan aikaan tutkijanvaihtoa ja tutkimusyhteistyötä esim. Interreg-hankkeissa. Painopiste on Pietarin alueella sijaitsevien tutkimuslaitosten kanssa. Vuonna 2004 valmistunut UM:n maaseutukehitysstrategia korostaa tutkimuksen roolia kehitysmaiden ongelmien ratkaisussa. MTT pyrkii vastaamaan tähän tarjoamalla osaamistaan kansainvälisten ravinto- ja ympäristöongelmien ratkaisuun. Kehitysyhteistyöhankkeisiin MTT osallistuu kuitenkin vain silloin, kun niissä on selkeä tutkimuksellinen osio tai eurooppalainen näkökulma. MTT etsii kumppanuuteen perustuvaa yhteistyötä UM:n priorisoimien maiden tutkimuslaitosten kanssa. Yhteistyötä CGIAR-laitosten kanssa syvennetään ottamalla huomioon UM:n linjaukset. MTT selvittää näitä mahdollisuuksia yhteistyössä UM:n ja kansainvälisten järjestöjen kanssa ja tarjoaa osaamistaan näiden käyttöön. Yhteistyömuotona ovat asiantuntijavaihto ja yhteiset hankkeet. Kehitysyhteistyöhankkeisiin MTT osallistuu sellaisilla aloilla, joilla MTT:llä on kansainvälistä kompetenssia ja kun yhteistyö tukee MTT:n tutkimuksen integroitumista kansainväliseen tutkimuskenttään ja parantaa Suomen mahdollisuutta vastata globalisoituvan talouden haasteisiin. Erityisesti varttuneille asiantuntijoille tarjotaan tämän kautta mahdollisuus osaamisen laajentamiseen. Pääsääntö on kuitenkin, että ulkopuolinen rahoittaja korvaa kehitysyhteistyöhön liittyvät kustannukset. Kehitysyhteistyöhankkeiden suunnittelu ja niihin osallistuminen järjestetään pääsääntöisesti verkottumalla keskeisten suomalaisten konsulttitoimistojen kanssa yhteisten hankkeiden löytämiseksi. Osaamisen viennin tukeminen (esim. asiantuntijoiden osallistuminen kansainvälisiin kehityshankkeisiin) on kansainvälisen yhteistyön yksi tavoite. Tätä toteutetaan osaltaan Agropolis-tiedepuistoyhteistyössä tiedepuiston muiden toimijoiden kanssa.

Dn:o 195/035/2005 MAA- JA ELINTARVIKETALOUDEN TUTKIMUSKESKUKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2004

Dn:o 195/035/2005 MAA- JA ELINTARVIKETALOUDEN TUTKIMUSKESKUKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2004 Dn:o 195/035/2005 MAA- JA ELINTARVIKETALOUDEN TUTKIMUSKESKUKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2004 31.3.2005 Sisällysluettelo 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN...2 2. TULOKSELLISUUDEN KUVAUS...3 2.1. TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS...3

Lisätiedot

Dnro 97/035/2007. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2006

Dnro 97/035/2007. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2006 Dnro 97/035/2007 Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2006 13.3.2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 JOHDON KATSAUS... 3 1.2 VAIKUTTAVUUS... 5 1.3. TOIMINNALLINEN

Lisätiedot

Suomen harpattava uusiin innovaatioihin

Suomen harpattava uusiin innovaatioihin Suomen harpattava uusiin innovaatioihin EK:n innovaatiopoliittiset linjaukset vuoteen 2015 Suomen harpattava uusiin innovaatioihin EK:n innovaatiopoliittiset linjaukset vuoteen 2015 3 Sisältö Esipuhe...5

Lisätiedot

STRA S TE TRA GIA TE GIA 2013-2016

STRA S TE TRA GIA TE GIA 2013-2016 STRATEGIA STRATEGIA 2013-2016 Sisällys 1. Vapaan kansan lahja vapaalle tieteelle... 3 2. Tutkimusyliopisto rakentuu monialaisille vahvuuksille... 5 3. Tutkimusperustainen opetus ja vastuullinen opiskelukulttuuri

Lisätiedot

STRATEGIA 2013-2016. hyväksytty hallituksessa 15.2.2012

STRATEGIA 2013-2016. hyväksytty hallituksessa 15.2.2012 STRATEGIA 2013-2016 hyväksytty hallituksessa 15.2.2012 Strategia 2013-2016 2 (19) Sisällys 1. Vapaan kansan lahja vapaalle tieteelle... 3 2. Tutkimusyliopisto rakentuu monialaisille vahvuuksille... 5 3.

Lisätiedot

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi 12.8.2010 Aino Siippainen 1 Sisällysluettelo 1. Tausta, tavoite ja menetelmät...3 1.1 Tausta ja tavoite...3 1.2 Menetelmät...3

Lisätiedot

Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen

Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen Valtion tiede- ja teknologianeuvosto Helsinki 2003 ISBN 951-53-2483-3 ISBN 951-53-2483-1 (PDF) Tiivistelmä Suomen viime vuosien taloudellinen ja yhteiskunnallinen

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön hallinnonalan strateginen henkilöstösuunnitelma vuosille 2013-2017

Sisäasiainministeriön hallinnonalan strateginen henkilöstösuunnitelma vuosille 2013-2017 Sisäasiainministeriön hallinnonalan strateginen henkilöstösuunnitelma vuosille 2013-2017 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto...5 Yhteenveto strategisista valinnoista ja painopisteistä... 6-9 2. Henkilöstösuunnitteluun

Lisätiedot

SUOMEN AKATEMIAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2012

SUOMEN AKATEMIAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2012 SUOMEN AKATEMIAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2012 Hyväksytty 2.10.2007 SISÄLLYS YHTEENVETO 1. JOHDANTO 3 2. HAASTEELLINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS 8 4. TOIMINNALLINEN

Lisätiedot

MTT on Suomen johtava ruokajärjestelmän vastuullisuutta, kilpailukykyä ja luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä kehittävä tutkimuskeskus.

MTT on Suomen johtava ruokajärjestelmän vastuullisuutta, kilpailukykyä ja luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä kehittävä tutkimuskeskus. Vuosikertomus 2011 MTT on Suomen johtava ruokajärjestelmän vastuullisuutta, kilpailukykyä ja luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä kehittävä tutkimuskeskus. Missio Laadukas ruoka, puhdas ympäristö hyvinvoiva

Lisätiedot

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvoston 5.11.2014 hyväksymä asiakirja Esipuhe Tiivistelmä 1. Globaalin toimintaympäristön

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA 6/211/2004 Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Kauppa- ja teollisuusministeriö antaa

Lisätiedot

VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS Dnro 3/212/2006 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011

VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS Dnro 3/212/2006 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS Dnro 3/212/2006 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 Helsinki 2006 1 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 VATT:n tutkimuksen suuntaaminen ydintehtäviin Suunnitelmakaudella

Lisätiedot

Dnro 5799/0000/2010 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015

Dnro 5799/0000/2010 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015 Dnro 5799/0000/2010 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015 Helsinki Marraskuu 2010 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2015

Lisätiedot

Suomi osaamispohjaiseen nousuun Tutkimus- ja innovaatiopolitiikan toimintaohjelma

Suomi osaamispohjaiseen nousuun Tutkimus- ja innovaatiopolitiikan toimintaohjelma Suomi osaamispohjaiseen nousuun Tutkimus- ja innovaatiopolitiikan toimintaohjelma Opetus- ja kulttuuriministeriö Työ- ja elinkeinoministeriö 12.12.2012 2 TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTOLLE Tutkimus- ja

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009 Hyväksytty Jyväskylän yliopiston hallituksessa 2.2.2005 SISÄLLYS 1 Johdanto...5 2 Arvoperusta ja tehtävä...5 3 Strategiatyö...6 4 Koulutusalat...7

Lisätiedot

Suomalainen kotieläintutkimus ja sen kehitystarpeet. Selvitysmies Jarmo Jugan arviot ja ehdotukset

Suomalainen kotieläintutkimus ja sen kehitystarpeet. Selvitysmies Jarmo Jugan arviot ja ehdotukset Suomalainen kotieläintutkimus ja sen kehitystarpeet Selvitysmies Jarmo Jugan arviot ja ehdotukset Helsinki 2008 Yhteenveto Kotieläintuotanto on ylivoimaisesti suurin maa- ja elintarviketuotannon sektori,

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN Selvitys/kehittämisraportti Professori Jorma Rantanen 31.1.2009 Saatteeksi Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Yliopistokeskusten rahoitusselvitys Selvitys yliopistokeskusten rahoituksesta sekä rahoituksen kehittämislinjoista

Yliopistokeskusten rahoitusselvitys Selvitys yliopistokeskusten rahoituksesta sekä rahoituksen kehittämislinjoista Arja Poranen Yliopistokeskusten rahoitusselvitys Selvitys yliopistokeskusten rahoituksesta sekä rahoituksen kehittämislinjoista Oulun yliopisto Kajaanin yliopistokeskus Kajaani 2006 Tiivistelmä Tiivistelmä

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvosto

Lisätiedot

Taloudellisten ulkosuhteiden toimintaohjelma

Taloudellisten ulkosuhteiden toimintaohjelma Taloudellisten ulkosuhteiden toimintaohjelma Valtioneuvoston periaatepäätös 16.5.2012 Taloudellisten ulkosuhteiden toimintaohjelma Valtioneuvoston periaatepäätös 16.5.2012 2 SISÄLLYS 1 Lähtökohdat...5

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2012 2016

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2012 2016 ELÄKETURVAKESKUS STRATEGIA 2012 2016 1 (14) ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2012 2016 TYÖELÄKETURVA TUTUKSI JA TEHOA TOIMEENPANOON Tausta Seuraavan parinkymmenen vuoden kehitykselle on leimaa-antavaa väestön

Lisätiedot

Sihteeristön katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa

Sihteeristön katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Sihteeristön katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Sivu 1 Tuottavuuden pyöreä pöytä 7.3.2007 Sihteeristön katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Sisältö

Lisätiedot

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS Julkisen sektorin tuottavuustyön toinen aalto Tuottavuus synnyttää edellyttää Kestävä tuottavuus Työelämän laatu Innovaatiot mahdollistaa 7.4.2010 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68 Sisällys 1. MUOTOILE SUOMI MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 2. VISIO 2020 JA MUOTOILUN EKOSYSTEEMi 15 3. STRATEGISET TAVOITTEET 21 3.1 Muotoiluymmärrys ja osallistuvuus kansalaisyhteiskunnassa ovat vahvoja.

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009 2012

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009 2012 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009 2012 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 1/2008 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta-

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

70/035/2011. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2010

70/035/2011. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2010 70/035/2011 Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2010 14.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintakertomus...2 1.1. Johdon katsaus...2 1.2. Vaikuttavuus...5 1.2.1. Tutkimus...5

Lisätiedot