DNro 537/033/2005 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DNro 537/033/2005 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2007-2010"

Transkriptio

1 DNro 537/033/2005 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

2 Sisällysluettelo 1. VUOSIEN STRATEGISET TAVOITTEET TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET ( , ) VAIKUTTAMINEN TOIMIALAN VAIKUTTAVUUSTAVOITTEISIIN TOIMINNALLISET LINJAUKSET VUOSIEN TULOSTAVOITTEET KOKO LAITOSTA KOSKEVAT TAVOITTEET Toiminnallinen tehokkuus ja sen kehitys Tuotokset ja niiden kehitys Laadunhallinta ja sen kehitys Henkisten voimavarojen hallinta ja sen kehitys Tietovarantojen ja tietotekniikan hyödyntämisen tila ja kehitys KESKEISET KEHITTÄMISTAVOITTEET JA INVESTOINTIHANKKEET TOIMINNAN RAHOITUS LIITE 1. Tuottavuusohjelman edellyttämä muutos toimintaan.26 LIITE 2. Yhteenveto Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen voimavaroista vuosina LIITE 3. Kehyslomake...32 MMM Johtokunta Esikunta Ylijohtaja ja johtoryhmä Palveluyksikkö Ympäristöntutkimus Teknologiatutkimus Kasvintuotannon tutkimus Kotieläintuotannon tutkimus Biotekniikkaja elintarviketutkimus Taloustutkimus Tutkimusohjelmat Asiantuntijaohjelmat

3 1. Vuosien strategiset tavoitteet 1.1. Toimintaympäristön muutokset ( , ) Asiakkaiden toimintaympäristö Ravitsemuksen merkitys merkittävien kansanterveydellisten ongelmien synnyssä, ehkäisyssä ja hoidossa on huomattava. Ravitsemuspolitiikan keskeinen perusta on kansalliset ravitsemussuositukset, joiden tavoitteena on edistää ja tukea ravitsemuksen ja terveyden myönteistä kehitystä. Väestön ravitsemukseen liittyy ongelmia ja kehittämistarpeita. Tiedon tarvetta kohdistuu mm. ravinnon ja terveyden välisen yhteyden selvittämiseen, merkittäviin ravitsemusongelmiin kuten ylipaino ja tietyt kansansairaudet, erityisryhmien kuten ikäihmisten, lasten ja nuorten ravitsemukseen, ravitsemuksellisesti suositeltavien elintarvikkeiden kehittämiseen ja elintarvikemarkkinoiden kehitykseen. Kuluttaja ratkaisee elintarvikemarkkinoiden kehityksen. Perustuotteissa hinta säilyy tärkeimpänä ostokriteerinä. Kaupan rooli tarjontaketjun järjestäjänä kasvaa. Kansainväliset kauppaketjut koettelevat perinteisen tarjontaketjun hintakilpailukykyä. Koska elintarvikkeiden tuonti kasvaa, Suomen elintarviketalouden raaka-aineen tuotannon ja jalostuksen kannalta on tärkeää, että suomalaisyritykset onnistuvat vastaavasti vientimarkkinoilla. EU:n laajeneminen ja maailmankaupan vapauttaminen merkitsevät tuontipaineen kasvamista, mutta myös vientimahdollisuuksien lisääntymistä paitsi elintarvikkeiden myös siemen- ja taimituotannon osalta. Kapeissa markkinasegmenteissä, erikoistuotteissa, suomalaisella teollisuudella on mahdollista olla merkittävä tekijä. Elintarvikeketjun kilpailukyvystä huolehtiminen edellyttää koko tarjontaketjun samanaikaista tarkastelua. Elintarvikkeiden laadun ja riskien hallinta on ratkaisevaa sektorin kilpailukyvyn kannalta. Tutkimuksen tehtävänä on tuottaa tietoa ja ratkaisuja koko tarjontaketjun pituudelta. Eläin- ja kasvitautien riskeihin kiinnitetään suurta huomiota. Tämä perustelee esimerkiksi kotimaisen lisäysmateriaalin tuotannon tarvetta, mutta toisaalta se korostaa laatuketjun aukottomuuden tärkeyttä. Ympäristönäkökohta on tulossa entistä tärkeämmäksi kaikessa tuotannossa ja kulutuksessa. Taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen kestävyys ovat kriteereitä, joilla myös elintarvikkeiden tuotantoa ohjataan. Vesiensuojelun ehdot vaikuttavat maatalouden tuotantomenetelmiin entistä enemmän. Myös ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja sen hidastaminen, biologisen monimuotoisuuden edistäminen ja kestävän energiantuotannon vaatimukset tulevat rajaamaan tuotantotapoja. Geneettisen monimuotoisuuden kaventumisen riskit pelottavat. Eläin- ja kasvigeenivaroja halutaan säilyttää jalostuksen ja tutkimuksen tarpeisiin. Yhteiskunta ohjaa uusiutuvien luonnonvarojen kestävään käyttöön sekä ekologisesti kestäviin kulutus-, tuotanto- ja toimintatapoihin. Tuotantoeläinten hyvinvointi on tärkeä tuotantomenetelmiin vaikuttava kriteeri. Tuotanto-olosuhdetta käytetään myös tuotteiden erilaistamiskeinona. 1

4 Elintarvikkeiden ja niiden raaka-aineiden ohella maataloudelta kysytään yhä enemmän myös muita tuotteita(non-food -tuotanto). Puuhun perustuvan energian lisäksi peltobiomassa, biokaasu ja kierrätyspolttoaineet tarjoavat yhä enemmän työtä maaseudulla. Samalla energian huolto-omavaraisuus paranee. Taustalla on useita tekijöitä: (a) maatalouspolitiikan uudistuksista ja maataloustuotteiden alhaisista markkinahinnoista johtuen peltoa hakee käyttökohdettaan; (b) EU:n linjaukset uusiutuvien energianlähteiden suosimisesta; (c) ilmastosopimuksiin perustuva päästökauppa; (d) öljyn kallistuminen. Biopolttoaineita halutaan myös liikenteeseen. EU:n tavoite on, että 5,75 % liikennepolttonesteistä olisi bionesteitä vuonna Suomessa ollaan tässä suhteessa vielä lähtökuopassa, joten kasvulle on tilaa. Rypsi, vilja, sokerijuurikas ja peruna soveltuvat biodieselin tai bioetanolin valmistukseen. Kotieläintilojen kasvu ja alueellinen keskittyminen parantavat lietteiden ja lannan mahdollisuuksia biokaasun tuotannossa. Ruokohelpi tuottaa energiaa voimalan kattilassa. Jos kannustimet ovat kohdallaan, energiaa voidaan ensi vuosikymmenellä tuottaa jopa 10 prosentilla peltoalastamme, mikä vastaa alaa, jonka voi arvioida poistuva viljanviljelystä vuonna 2006 voimaan astuvan maatalouden tukiuudistuksen seurauksena. Bio- ja geeniteknologisten menetelmien kehittäminen ja käyttö elintarviketaloudessa avaa uusia mahdollisuuksia tuottavuutta parantaville tuotantoprosesseille. Niitä hyödynnetään myös ympäristöteknologiassa. Odotettavissa oleva GMO:ien laajamittainen hyödyntäminen elintarviketuotannossa edellyttää kattavaa tutkimustietoa mahdollisuuksista, vaikutuksista ja riskeistä. Politiikan valinnat vaikuttavat siihen, mitä ja miten voi ja kannattaa tuottaa, jalostaa ja markkinoida. Elintarviketalouden politiikkariippuvuus jatkuu varsinkin raaka-aineen tuotannossa. Maatalouspolitiikan osalta EU on päättänyt vuoteen 2013 ulottuvista uudistuksista. EU:n budjettipaineet saattavat johtaa uudistuksiin sitä ennen. Suomelle tärkeä maitokiintiöjärjestelmä jatkuu ainakin vuoteen Vuoteen 2007 mennessä päätetään maaseutupolitiikan linjauksista osana EU:n uutta ohjelmakautta. On tarve tietää, millainen politiikka ottaisi Suomen erityisongelmat parhaiten huomioon, ja miten elintarviketalous voi huolehtia kilpailukyvystään politiikan muuttuessa. Maailmankaupan pelisäännöistä käytävät WTO-neuvottelut ratkeavat aikaisintaan vuonna Lopputulos saattaa vaikuttaa EU:n vientitukeen ja tuontisuojaan sekä sisäiseen tukitasoon. Kansalliset ja kansallisesti räätälöitävät maataloustuet (ns. maaseututuet), investointituet sekä aluetuet ovat ratkaisevassa asemassa elintarviketalouden tulevaisuuden kannalta. Järjestelmien jatkokaudet edellyttävät voimakasta tutkimuksellista panosta. Tulevissa maatalouspoliittisissa ratkaisuissa joudutaan arvioimaan markkina- ja tukiehtojen kannustavuus epäedullisilla alueilla, kuten Suomessa. Jos kannusteet laadukkaan ja määrältään riittävän raaka-aineen tuottamiseen puuttuvat, nousee esille kysymys huoltovarmuudesta. Poikkeamat energian saatavuudessa, radioaktiivinen laskeuma ja vakavat eläintaudit ovat esimerkkejä uhkatekijöistä, jotka vaikuttavat maatilojen toimintaedellytyksiin ja elintarvikkeiden tarjontaan nopeasti. 2

5 Maaseudun kehitys on hyvin epäyhtenäistä. Osa alueista tyhjenee vauhdilla, osa menestyy asutuksen avulla sekä hyödykkeiden ja palvelujen tuotannolla. On tarvetta maaseudun yritystoiminnan lisäämiselle ja monipuolistamiselle. Yrittäjyys ja markkinointiosaaminen ovat maaseutuyrittäjyyden kriittisiä menestystekijöitä. EU:n aluepolitiikassa seutukuntien asema korostuu, ja se suosii paikallista yrittäjyyttä, mm. elintarvikejalostusta. Kuntarakenteen muutos tulee vaikuttamaan maaseudun kehittämisen edellytyksiin. Maataloustuotannon pitäminen kannattavana on yhä haasteellisempaa. Teknologinen kehitys mahdollistaa yhä suuremmat yksikkökoot. Teknologiaa hyödynnetään varsinkin kotieläintaloudessa, missä yrityskoko kasvaa nopeasti. Tämä lisää yrittäjänriskiä ja työn kuormitusta. Yrittäjän päätöksentekoa tukevien sovellusten vaatimustaso kasvaa. Maatilat ovat jakautumassa päätoimisiin suuriin yksiköihin ja palkkatyön tai yritystoiminnan ohessa hoidettaviin sivutoimitiloihin. Yhä suurempi osuus tuotannosta tulee yhä harvemmilta tiloilta. Isojen yksiköiden perustamisen yhteydessä on entistä enemmän otettava huomioon ympäröivän yhteiskunnan tarpeet. Lainoituksessa ja tukipolitiikassa joudutaan ottamaan kantaa hyväksyttävään yrityskokoon. Tutkimuslaitosten toimintaympäristö MTT osallistuu valtiovarainministeriön johtamien tuottavuusohjelmien toteuttamiseen osana MMM:n hallinnonalaa. Valtionhallinnon tuottavuusohjelmassa tavoitellaan noin kahden prosentin tuottavuuden paranemista vuodessa. Tehostamishyötyjä haetaan parantamalla toiminnan laatua ja keskittymällä oleellisimpaan. Valtion palvelukeskukset on yksi keino parantaa tuottavuutta. Suunnittelukaudella keskitettyjä palveluja voidaan saada talous-, henkilöstö- ja IT-hallinnossa. Tutkimuspoliittisessa keskustelussa tutkimuksen merkitystä yhteiskunnan kehityksen mahdollistajana korostetaan. Samalla lasketaan sijoitetun euron vastinetta ja vertaillaan tutkimuksen suuntautumista eri sektoreille. Tutkimuslaitosten merkitystä poliittisessa päätöksenteossa ja yhteiskunnan kehittämisessä korostetaan. Mutta järjestelmän koordinaatiossa nähdään puutteita: yhteiskunnan muutokset eivät riittävästi heijastu järjestelmän rakenteisiin ja voimavaroihin. Suunnittelukauden alkuun mennessä tehdään Valtio tiede- ja teknologianeuvoston vetämänä linjauksia sektoritutkimuksen ja sen resurssien kohdentamiseksi toimintaympäristön muutosten ja yhteiskunnan muuttuneiden tarpeiden mukaan. Työssä tullaan tarkastelemaan: o sektoritutkimuksen kokonaisorganisaatiota o perusrahoituksen kehittämistä kilpaillun rahoituksen suuntaan o yhteistyön tiivistämistä korkeakoulujen kanssa o ministeriöiden sitomattomien tutkimusvarojen kehittämistä o yksittäisiä elinkeinoja palvelevan sektoritutkimuksen ja Suomen elinkeinorakenteen keskinäistä vastaavuutta o tutkimuslaitosten organisointimalleja Eduskunta on edellyttänyt parannuksia valtionhallinnon tuloksellisuutta koskevaan raportointiin. Tilinpäätösten ja toimintakertomusten valmistumista on nopeutettava ja sisältö saatava aiempaa konkreettisemmaksi. Keinoksi on valittu toiminnan tehokkuutta 3

6 ja vaikuttavuutta kuvaavien mittareiden - tulosprisman tiedot - hyödyntäminen toiminnan tavoitteiden asetannassa ja tuloksellisuuden raportoinnissa sekä tulosohjauksen terävöittäminen ministeriöiden ohjaavaa roolia korostamalla. Erityisen huomion suosituksissa saa tulostavoitteista eduskunnalle budjettiesityksessä annettavan informaation selkeys ja johdonmukaisuus sekä tarve pitää yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet ja toiminnalliset tulostavoitteet erillään ja hierarkkisesti jäsennettyinä. Johtamista palveleva laskentatoimi on organisaatioiden kriittinen menestystekijä. Taloushallinnon suorituskyky ja osaamisvaatimus on tärkeä myös siksi, että muun kuin budjettirahoituksen osuus on kasvanut suureksi, ja rahoituslähteiden moninaisuus saattaa edelleen kasvaa. Henkilöstöhallinnossa on varauduttava väestö- ja ikärakenteen muutoksiin. Kiristyvä julkinen talous edellyttää julkisen sektorin organisaatioilta toiminnan ja palvelujen tehostamista. Tämä koskee myös MTT:tä. Monimuotoisuus työn organisoinnissa lisääntyy. Tämä kasvattaa johtamis- ja toimintajärjestelmien vaatimuksia. Palkkakilpailukyvyn varmistaminen on yksi julkisen sektorin haasteista. MTT varautuu tutkimuslaitoksena uudenlaiseen kilpailutilanteeseen. Tutkimuksen ohjaus EU:ssa johtaa tutkimus- ja innovaatiojärjestelmiin, joissa kansalliset rakenteet ovat osa globaalia verkostoa. Ennen kansallisesti haettu tutkimusrahoitus avautuu kansainväliselle kilpailulle. On tarvetta strategisille kumppanuuksille, joissa MTT yhtenä toimijana tähtää tarkoituksenmukaiseen työnjakoon muiden tutkimusorganisaatioiden kanssa. MTT:n tutkimuksen rahoituksen turvaaminen edellyttää kansainvälisesti kilpaillun rahoituksen kasvattamista. Tämä edellyttää pitkäjänteistä yhteistyötä asiakkaiden sekä julkisten ja yksityisten rahoittajaorganisaatioiden kanssa Vaikuttaminen toimialan vaikuttavuustavoitteisiin Hallinnonalan vaikuttavuustavoitteita palvelevan tutkimuksen osuus MTT:n tutkimusohjelmasta vuonna 2005 on yhteensä 91 %. Tutkimus, joka palvelee maatalouden tuottavuuden kasvua, maataloustuotannon jatkumista ja kotimaisen elintarvikeketjun tarvitseman laadukkaan raaka-aineen tuottamista, vastaavat MTT:n tutkimuksesta 65 %. Maataloustuotannon ympäristövaikutuksia koskevan tutkimuksen osuus tutkimuksesta 18 %. 4

7 Taulukko. Hallinnonalan vaikuttavuustavoitteita palvelevan tutkimuksen osuus MTT:n koko tutkimusohjelmasta vuonna Tutkimuksen Hallinnonalan vaikuttavuustavoite osuus % 1. Maaseudun elinvoiman säilyminen 2 2. Maataloustuotannon jatkuminen koko Suomessa ja kotimaisen elintarvikeketjun tarvitseman laadukkaan raaka-aineen tuottaminen Maatalouden tuottavuuden kasvu Maataloustuotannon ympäristövaikutukset, ml. ravinnekuormituksen vähentäminen, avoimen viljelymaiseman säilyttäminen ja maatalousympäristön monimuotoisuuden edistäminen Elintarvikkeiden turvallisuus- ja laatujärjestelmät 2 6. Elintarvikkeiden jäljitettävyys alle 1 7. Eläinten hyvinvointi ja terveys 3 8. Muuntogeenisten tuotteiden käyttöönotto 1 Hallinnonalan vaikuttavuustavoitteita palveleva tutkimus yhteensä 91 Kun MTT:n ja muiden tutkimuslaitosten ja yliopistojen vaikuttavuus yhdistetään, hallinnonalan vaikuttavuustavoitteet tulevat katetuksi tasapainoisesti Toiminnalliset linjaukset Tehtävä (missio) MTT edistää tutkimuksen keinoin kuluttajien hyvinvointia, maa- ja elintarviketalouden kilpailukykyä, tuotanto- ja elinympäristön laatua, maaseudun elinvoimaisuutta sekä kaupungin ja maaseudun vuorovaikutusta. MTT:n työ luo pohjaa taloudelliselle kasvulle, uusien työpaikkojen synnylle, alueellisesti tasapainoiselle kehitykselle, luonnonvarojen kestävälle ja monipuoliselle käytölle sekä yleisen hyvinvoinnin lisääntymiselle. Tavoitetila (visio) MTT on osa kansainvälistä tiedeyhteisöä ja sillä on tutkimusalojensa paras tietämys ja keinot uuden tiedon ja teknologian tuottamiseen ja siirtämiseen toimialoillaan. MTT:n tavoitteet ja toiminta vastaavat oleellisiin yhteiskunnallisiin ongelmiin. Se reagoi joustavasti muuttuviin olosuhteisiin. MTT tuntee asiakkaidensa tarpeet, ja sillä on kyky suunnata nopeasti toimintaa kysynnän mukaisesti. Vastaavasti MTT:llä on kyky luopua vähemmän tärkeästä. MTT menestyy strategisissa kumppanuuksissa ulkomaisten tutkimuslaitosten ja yritysten kanssa. MTT:llä on vahva ja monipuolinen rahoituspohja. Kansainvälisen rahoituksen ja yritysrahoituksen osuus on noussut. 5

8 MTT hyväksytään laajasti. MTT:n toimintajärjestelmä on läpinäkyvä: johtamista, tuloksia ja tuotoksia voidaan ennakoida. Toiminnan vaikutukset ovat pitkäaikaisia. MTT on haluttu työpaikka ja haluttu yhteistyökumppani, jossa on osaava ja hyvinvoiva henkilöstö. Arvot Sidosryhmälähtöisyys o Toimimme yhteistyössä sidosryhmiemme kanssa. Haluamme ennakoida ja ymmärtää asiakkaidemme tarpeet ja olemme kiinnostuneita, miten toimintamme vaikuttaa. Seuraamme toimintaympäristömme muutoksia, ja tiedon avulla suuntaamme toimintaamme. Haluamme, että MTT koetaan kumppanina, jonka tutkimus on asiakkaiden mielestä korvaamatonta. Asiantuntijuus ja innovatiivisuus o Huolehdimme kehittymisestämme. Arvostamme kansainvälisen tiedeyhteisön hyväksymää osaamista, luovuutta ja kriittisyyttä. Kannustamme jokaista löytämään parhaan tavan osallistua yhteisten tehtäviemme toteuttamiseen. Organisaatiorajat eivät häiritse yhteistyötämme. Eettisyys o Valitsemme tutkimuskohteet ja tutkimusmenetelmät ihmistä ja luontoa kunnioittaen. Tutkimusta tehdessä ja tuloksia julkaistaessa noudatamme tutkimuksen eettisiä periaatteita. Julkaisemme myös tutkimustuloksen, joka ei ole odotustemme mukainen. Tuomme esiin havaitsemamme epäkohdat, ja korjaamme virheet omalta osaltamme. Henkilöstön hyvinvointi o MTT on hyvä työnantaja, jonka palveluksessa olevalla työntekijällä on mahdollisuus osaamisensa jatkuvaan kehittämiseen, haasteellisiin työtehtäviin ja uralla etenemiseen. Luomme edellytykset ja kannustamme vastuunottoon ryhmän, toimintayksikön ja MTT:n työn tuloksista. Kannamme vastuumme työpaikkojen turvallisuudesta ja henkilöstön hyvinvoinnista. Henkilöstö on valmis muutoksiin ja on aktiivinen itsensä kehittämisessä. Toiminnan tuloksellisuus o Haluamme toimia tehokkaasti, läpinäkyvästi, ennakoitavasti ja vaikuttavasti. Toiminnan suuntaamiseksi kokoamme tietoa tuloksistamme ja niiden aikaansaamiseksi syntyneistä kustannuksista. Parannamme tehokkuuttamme kehittämällä jatkuvasti tutkimusmenetelmiämme sekä toiminta- ja yhteistyömallejamme. Huolehdimme, että MTT vastaa oleellisiin yhteiskunnallisiin ongelmiin ja että toimintamme vaikutukset ovat pitkäaikaisia. Keskitymme sellaisiin tutkimusongelmiin, jotka ovat ainakin potentiaalisesti taloudellisesti tai muuten yhteiskunnallisesti merkittäviä. 6

9 2. Vuosien tulostavoitteet 2.1. Koko laitosta koskevat tavoitteet Taulukko 1. Päätoiminnot (BRUTTOMENOT) tpäätös arvio tavoite tavoite tavoite tavoite tavoite m htv m htv m htv m htv m htv m htv m htv Ministeriötaso ja sen tukipalvelut Tutkimus- ja kehittämistoiminta: 45, , , , , , , Tarkastus ja valvonta: - Torjunta-ainetarkastukset 0, , , , , , , Palvelut ulkopuolisille asiakkaille: - Maksullinen palvelutoiminta 2, , , , , , , Muiden julkishyödykkeiden tuottaminen ja viranomaistoiminta: - Hallintoa palvelevat asiantuntijatehtävät 6, , , , , Yhteensä (bruttomenot) 48, , , , , , , Muiden virastojen momentit Menojen jakautuminen kululajeittain, m Henkilöstömenot Toimitilavuokrat Palvelujen ostot Muut toiminnan menot 2004 tp 31,243 6,782 4,498 4, arvio 32,500 6,800 4,561 3, arvio 32,690 6,600 4,600 3, tavoite 33,100 6,600 4,610 3, tavoite 33,250 6,600 4,620 3, tavoite 33,400 6,600 4,630 3, tavoite 33,550 6,600 4,640 3,297 Investoinnit Yhteensä 1,648 48,424 1,750 48,776 1,750 48,806 1,800 49,287 1,800 49,487 1,800 49,687 1,800 49,887 7

10 Toiminnallinen tehokkuus ja sen kehitys Taulukko 2. TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS Selite 2002 TP 2003 TP 2004 TP 2005 TA 2006 TAE 2007 TTS 2008 TTS 2009 TTS 2010 TTS Taloudellisuus: toiminnan kustannukset, Elintarvikkeet ja markkinat Tuotanto- ja informaatiojärjestelmät Maaseutupolitiikka ja -ympäristö Hallintoa palvelevat asiantuntijatehtävät Muu tutkimuksellinen toiminta Tutkimustoiminta yhteensä Taloudellisuuden tunnuslukuja (1000 ): 1. Kokonaiskustannukset / htv Kokonaiskustannukset / tutkija Kokonaiskustannukset / julkaisu Kokonaiskust. / Asiakkaita palvelevat tuotokset Yhteishankerah.*) ja maks. palv.toim. tuotot / tutkija Tuottavuus (kpl/tutkija): 1. Julkaisut 5,7 5,1 6 4,8 4,5 4,7 4,6 4,5 4,4 - Asiantuntijatarkastetut tieteelliset artikkelit 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 - Ammattilehtiartikkelit 2 1,9 2,1 1,4 1,8 2 1,9 2 1,9 - Yleislehtiartikkelit 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 2. Asiakkaita palvelevat tuotokset 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Kannattavuus ja kustannusvastaavuus 1. Maksullinen toiminta yhteensä, Tuotot yhteensä Kustannukset yhteensä (erillis- ja yhteis-) Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) Kustannusvastaavuus, % hintatuki Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen a. Maksullinen hintatuettu toiminta, Tuotot yhteensä Kustannukset yhteensä (erillis- ja yhteis-) Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) Kustannusvastaavuus, % hintatuki Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen b. Muu maksullinen toiminta, Tuotot yhteensä Kustannukset yhteensä (erillis- ja yhteis-) Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) Kustannusvastaavuus, % hintatuki - Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen Yhteisrahoitteinen toiminta, 1000 *) - Tuotot yhteensä, josta: - muilta valtion virastoilta saatava rahoitus EU:lta saatava rahoitus muu valtiontalouden ulkop. rahoitus Kokonaiskustannukset Tuotot - kustannukset (=oma rahoitus) Kustannusvastaavuus, % (arvio) Kustannusvastaavuus, % (tavoite) *) Yhteisrahoitteisen toiminnan tulot ja kustannukset eivät sisällä EU-maataloustukia eivätkä työministeriön työllistämismäärärahoja

11 Tuotokset ja niiden kehitys Taulukko 3. TUOTOKSET KESKEISISTÄ SUORITTEISTA (kpl) Selite 2002 TP 2003 TP 2004 TP 2005 TA 2006 TAE 2007 TTS 2008 TTS 2009 TTS 2010 TTS 1. Julkaisut yhteensä Keskeiset julkaisut - Asiantuntijatarkastetut tieteelliset artikkelit Ammattilehtiartikkelit Yleislehtiartikkelit Asiakkaita palvelevat tuotokset yhteensä Tuotokset asiakkaiden päätöksenteon tueksi Keksintöilmoitukset ja patentit Uudet tuotteet ja tuotereseptit Menetelmät ja palvelut Ohjeet ja suositukset Laadunhallinta ja sen kehitys Toimintajärjestelmän kehittäminen MTT:n toimintajärjestelmän tehtävänä on kehittää toimintaa siten, että MTT:n strategiset tavoitteet saavutetaan. Olennainen osa toimintajärjestelmää ovat työkalut, jotka tukevat ja helpottavat henkilöstöä työtehtävien hoitamisessa. Näitä ovat mm. tutkijan työkalut, asiakastarpeiden ja tyytyväisyyden seurantamenetelmät ja sidosryhmärekisteri. Yksi tavoite on, että ajankäytön painopistettä voidaan siirtää rutiineista innovatiivisiin tutkimustehtäviin. MTT:n toiminta perustuu kolmeen ydinprosessiin: tutkimus, tiedon- ja teknologian siirto sekä markkinointi. Johtamisprosessi yhdistää ydinprosessit ja osaamisen kehitysprosessin sekä muut tukiprosessit (talouspalvelut, henkilöstöpalvelut, laitepalvelut, toimitilapalvelut, pelto- ja eläinpalvelut, laboratoriopalvelut, tietopalvelut, kansainvälisen tuen palvelut) toimivaksi kokonaisuudeksi. Suunnittelukauden alkuun mennessä yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arviointia on kehitetty yhteistyössä neljän muun tutkimuslaitoksen kanssa (VTT:n johtama JYVA - hanke). Kehittämistyötä jatketaan ja yhteistyötä MMM:n kanssa tiivistetään siten, että MTT:n vaikuttavuustavoitteet ja toimenpiteet tukevat nykyistä paremmin MMM:n määrittelemiä yhteiskunnallisia vaikutustavoitteita. Yhteiskunnallisen vaikuttavuutta kehitetään suunnittelukautena myös kokonaisuutena siten, että MTT pystyy osoittamaan tekemänsä toimenpiteet ja arvioimaan niiden vaikuttavuuden myös muiden ministeriöiden, hallitusohjelmien, yritysten, alueiden, EU:n ja globaalin elintarviketalouden näkökulmasta. Vuonna 2005 on otettu ensimmäistä kertaa käyttöön itsearviointi ryhmätasolla osana strategisten tavoitteiden jalkauttamista ja toiminnan jatkuvaa kehittämistä. Itsearviointia kehitetään palautteiden ja johtamisjärjestelmän uudistuksen tuomien mahdollisten muutosten perusteella vuonna 2006 ja käyttöönottoa tuetaan mm. ryhmien neuvonnalla. Sisäiset auditoinnit keskitetään hyvien käytäntöjen siirtoon ryhmästä toiseen. Myös MTT:n 9

12 johtoryhmä aloittaa itsearvioinnin, jolla seurataan tasapainoa a) resursoinnin, b) osaamisen kehityksen, c) toiminnan (prosessit) ja d) tuloksellisuuden suhteen. Toimintajärjestelmää kehitetään eurooppalaisen laatujärjestelmän (EFQM-malli) periaatteiden mukaisesti. Toimintaa strategisesta suunnittelusta toiminnan arviointiin kehitetään siten, että EFQM:n mukaisessa laadukkuuden arvioinnissa saavutetaan yli 400 pistettä ja MTT:n toiminta täyttää ISO9001:2000 -standardin vaatimukset. Toimintajärjestelmää rakennetaan siten, että MTT pystyy raportoimaan ja täyttämään vuonna 2008 käyttöön tulevan kansainvälisen ISO-organisaation yhteiskunnallisen vastuun standardin vaatimukset. Mahdollisesti laadukkuutta yhteiskunnallisen vastuun kantamisessa osoitetaan sertifioimalla toiminta vuonna 2008 voimaan tulevan ISOstandardin mukaisesti. Osana yhteiskunnallista vastuuta MTT:n toimintajärjestelmään lisätään vuosien aikana ympäristöasioiden hallintaan liittyvät kysymykset. Ympäristönäkökulmassa MTT:n toimintaa ei tarkastella vain MTT:n sisällä, vaan myös MTT:n toiminnan ja tutkimuksen vaikutus yhteiskunnalle tärkeiden ympäristöasioiden kehittymiseen sisällytetään ympäristövastuuseen. MTT osallistuu eri organisaatioiden yhteisiin kehittämisryhmiin taatakseen tehokkaan tiedonvaihdon ja kehittymisen. MTT:ssä tuetaan strategian jalkauttamista ja toiminnan jatkuvaa parantamista jatkamalla johtajien JET-koulutusta ja kehittämällä sisäistä viestintää. Laatupäällikkö koordinoi akreditoitujen laatuketjujen sekä tutkimuksen työketjujen laatukehitystä. MTT parantaa osaamistaan soveltuvuustutkimuksessa ja ottaa käytännöksi tehdä soveltuvuustutkimuksen merkittäviä hankkeita ja ohjelmia käynnistettäessä. Tutkimushankkeiden johtamista on parannettu uusien tutkijantyökalujen käyttöönotolla vuodesta 2005 alkaen. Asiakaslähtöisyyttä parannetaan kaikissa prosesseissa. Yhteistyö keskeisten kotimaisten toimijoiden kanssa on tässä avainasemassa. Erityiskohteena on tiedepuistotoiminnan vauhdittaminen, eri toimijoiden roolien määrittäminen ja konkreettisen yhteistyön aloittaminen. Toimintajärjestelmän tavoitteena on, että jokaisessa tutkimusryhmässä on hyvää markkinointi- ja kaupallistamisosaamista tutkimusosaamisen lisäksi. Näin varmistetaan riittävä ymmärrys asiakkuuksien merkityksestä ja alennetaan kynnystä kaupallistaa tutkimusinnovaatioita. Kehitystyö tulee näkymään suunnittelukaudella kasvavana yritysrahoituksen osuutena ja lisääntyneinä tutkimusinnovaatioiden kaupallistamishankkeina. Asiakkuustyön tukemiseksi otetaan käyttöön sidosryhmärekisteri. Kehittämistyön vastuuhenkilöt määrittelevät kehittämisen tavoitteet, käytettävissä olevat resurssit ja seuraavat tavoitteiden toteutumista. Kehityksen sisäisestä auditoinnista vastaavat MTT:n johtoryhmä ja johtokunta. Kansainvälistyminen MTT panostaa kansainvälisten yhteistyöverkkojen ylläpitoon ja rakentamiseen. Tämä konkretisoituu kansainvälisten yhteistyöhankkeiden ja rahoituksen lisääntymisenä. 10

13 Tärkeimmät kansainvälisen kilpailukyvyn mittarit ovat asiantuntijatarkastettujen artikkelien määrä (suunnittelukauden tavoite 0,5 0,6/tutkija) sekä kansainvälinen rahoitus (tavoite 1,0 milj. 1,5 milj. ). Kansainvälisen rahoituksen kulmakiviä ovat EU-tutkimusrahoitus ja yhteistyö teollisuuden kanssa. Tavoitteet Tutkijat tuottavat tieteellisiä julkaisuja Tutkijoilla on monipuoliset yhteydet alansa tärkeimpiin kansainvälisiin tutkimuslaitoksiin MTT on mukana oman alansa merkittävissä kansainvälisissä verkostoissa MTT:llä on runsaasti kansainvälisiä tutkimus- ja kehittämishankkeita, myös MTT:n vetäminä. Tutkimushankkeet ovat korkeatasoisia ja ne toteutetaan ammattitaitoisesti ja asiantuntevasti. MTT on haluttu kumppani kansainvälisessä tutkimustoiminnassa korkean tieteellisen tason ja hyvän hankkeiden hallinnoinnin takia. Kansainvälisen rahoituksen osuus MTT:n toiminnassa kasvaa Keinot MTT priorisoi kansainvälisessä yhteistyössään EU-maiden tutkimuslaitosten kanssa tehtävää tutkimusyhteistyötä ja osallistuu aktiivisesti EU:n tutkimusohjelmiin. MTT valitsee keskeisiä yhteistyölaitoksia ja kehittää niiden kanssa yhteistyötä systemaattisesti käyttämällä hyväksi EU-rahoitusta. Tätä tuetaan osallistumalla aktiivisesti EURAGRI:n toimintaan. Osallistuminen EU:n tutkimuksen puiteohjelmiin on myös keskeinen keino MTT:n osaamisen tunnetuksi tekemiseen, sillä EU-hankkeet luovat pohjaa osaamisen myynnille eurooppalaisille yrityksille ja organisaatioille. Pohjoismaista yhteistyötä jatketaan muun muassa NKJ:n (Nordisk Kontaktorgan för Jordbruksforskning), Pohjoismaisen ministerineuvoston ja Nordforskin tarjoamia mahdollisuuksia hyödyntäen. Eurooppalaisten yhteyksien lisäksi yhteistyötä tehdään lähinnä USA:n, Kanadan, Australian ja Japanin kanssa. Yhteistyö perustuu eri tutkimusyksiköiden identifioimiin tarpeisiin. Jatkokoulutusohjelmiin sisällytetään työskentely ulkomaisessa tutkimuslaitoksessa. MTT tukee nuorten väitelleiden tutkijoiden työskentelyä ulkomailla. Tavoitteena on, että kaikki MTT:n tutkijat ovat työskennelleet ulkomaisessa tutkimuslaitoksessa ainakin muutaman kuukauden ajan, tai että heillä on vastaava kokemus työskentelystä kansainvälisissä verkostoissa. MTT edistää myös kokeneiden tutkijoiden kansainvälistä työskentelyä. Tutkimushankkeita suunniteltaessa arvioidaan asiantuntijanvaihdon tarve. Tämä tarkoittaa sekä MTT.n tutkijoiden työskentelyä ulkomailla että ulkomaalaisten tutkijoiden työskentelyä MTT:ssä. Asiantuntijanvaihtoa tuetaan tähän varatulla erillisrahalla, mutta pääosa vaihdosta tapahtuu osana yksikköjen normaalia tutkimustyötä. Asiantuntijanvaihdon rahoituksessa hyödynnetään EU:n tutkijoiden liikkuvuusohjelmaa sekä muita asiantuntijavaihdon rahoittajia kuten Suomen Akatemia, Kansainvälisen henkilövaihdon keskuksen CIMOn sekä OECD:n stipendiohjelma. Nuorempien tutkijoiden kohdalla hyödynnetään myös 11

14 säätiöiden tarjoamaa rahoitusta. Tavoitteena on, että vuosittain keskimäärin 30 MTT:n asiantuntijaa työskentelee kansainvälisissä laitoksissa. Venäjän maataloustiedeakatemian kanssa solmitussa yhteistyösopimuksessa on määritelty useita yhteistyöalueita, joilla pyritään saamaan aikaan tutkijanvaihtoa ja tutkimusyhteistyötä esim. Interreg-hankkeissa. Painopisteenä ovat Pietarin alueella sijaitsevat tutkimuslaitokset. UM:n maaseutukehitysstrategia korostaa tutkimuksen roolia kehitysmaiden ongelmien ratkaisussa. MTT pyrkii vastaamaan tähän tarjoamalla osaamistaan kansainvälisten ravinto- ja ympäristöongelmien ratkaisuun. Kehitysyhteistyöhankkeisiin MTT osallistuu kuitenkin vain silloin, kun niissä on selkeä tutkimuksellinen osio tai eurooppalainen näkökulma. MTT etsii kumppanuuteen perustuvaa yhteistyötä UM:n priorisoimien maiden tutkimuslaitosten kanssa. Yhteistyötä CGIAR-laitosten kanssa syvennetään ottamalla huomioon UM:n linjaukset. Osana tätä MTT osallistuu EIARD-yhteistyöhön. MTT selvittää näitä mahdollisuuksia yhteistyössä UM:n ja kansainvälisten järjestöjen kanssa ja tarjoaa osaamistaan näiden käyttöön. Yhteistyömuotona ovat asiantuntijavaihto ja yhteiset hankkeet. Osaamisen viennin tukeminen (esim. asiantuntijoiden osallistuminen kansainvälisiin kehityshankkeisiin) on kansainvälisen yhteistyön yksi tavoite. Tätä toteutetaan osaltaan Agropolis-tiedepuistoyhteistyössä tiedepuiston muiden toimijoiden kanssa. Kansainvälisen yhteistyön tavoitteellisuutta lisätään selkeällä vastuuttamisella. Tämä konkretisoidaan toimintayksiköiden kanssa tehtävissä tulossopimuksissa. Kukin toimintayksikkö tekee vuosittain oman suunnitelman kansainvälisestä yhteistyöstä. Tämä suunnitelma vastuutetaan ryhmätasolle asti ja ryhmät sitoutetaan kansainvälistymiseen, jonka painoarvoa mittaamisessa lisätään. MTT:n kansainvälisen rahoitus on kasvussa. Vuonna 2003 kv. rahoitus oli 0,7 ja 2004 lähes 1,0 milj. euroa. Tutkimusaloilla kansainvälisen rahoituksen vaihtelee kuitenkin huomattavasti. Tavoitteena on nostaa kansainvälinen rahoitus suunnittelukauden loppuun mennessä 1,5 miljoonaan euroon Henkisten voimavarojen hallinta ja sen kehitys Henkilöstön määrä ja rakenne MTT:n henkilöstön kokonaistyöpanos oli 933 henkilötyövuotta (htv) vuonna 2004, josta 35 htv oli muiden virastojen momenteilla. Perussuunnitelmassa henkilöstövahvuus on suunnittelukauden ajan 935 htv, josta 20 htv on muiden virastojen momenteilla. Suunnitelma henkilöstörakenteen muuttamisesta esitetään liitteessä 1. Vakinaisessa palvelussuhteessa olevan henkilöstön osuus vakiinnutetaan 70 prosenttiin. Henkilökunnan määrää, laatua ja sijoittumista ohjataan täyttölupamenettelyn avulla MTT:n strategisesti keskeisille tutkimus- ja toiminta-alueille. Strateginen henkilöstösuunnitelma laaditaan mennessä. 12

15 Työsuhde on yleisin palvelussuhteen laji MTT:ssä. Työnantajavirkamiehet, professorit, toimintayksiköiden johtajat, ohjelmajohtajat ja heidän sijaisensa ja muut julkista valtaa käyttävät ovat virkasuhteessa. Nimikemuutosten yhteydessä tarkastellaan aina palvelussuhteen lajia. Lisäksi avoimeksi tulevat virat täytetään mahdollisuuksien mukaan työsuhteisina tehtävinä. Hyvinvointi Työterveyshuollon toiminnassa painotetaan ennaltaehkäisevää ja laaja-alaista terveydenhuoltoa työssä jaksamisen ja hyvän työkyvyn ylläpitämiseksi. Työterveyshuollon painopisteet suunnitellaan vuosittain työterveyshuollon toimintasuunnitelmien laadinnan yhteydessä. Työkykyä ylläpitävää toimintaa ja kuntoutusta toteutetaan yhdessä työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja kuntoutuksen asiantuntijoiden kanssa MTT:n henkilöstön tarpeita vastaavasti. Työterveyshuolto toimii konsulttina työntekijöiden työkyvyn muutostilanteissa. Tavoitteena on sovittaa yhteen työntekijän ja työpaikan tarpeet toteuttamalla työjärjestelyjä työpaikalla sekä hyödyntämällä aktiivisesti erilaisia eläke- ja kuntoutusratkaisuja työkyvyn muutostilanteissa. MTT suunnittelee tuettavia liikuntatoiminnan muotoja yhteistyössä työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja henkilökunnan kanssa. Työsuojelua toteutetaan MTT:n työympäristöohjelman mukaisesti. Ohjelma perustuu työturvallisuuslainsäädäntöön. Huomiota kiinnitetään erityisesti henkiseen työsuojeluun. Lisäksi painotetaan työergonomian huomioon ottamista työympäristön ja työtilojen kehittämis- ja perusparannustoimenpiteiden yhteydessä. Toiminnassa hyödynnetään työhyvinvointiohjelmia, joiden tavoitteina on muun muassa vakiinnuttaa työhyvinvointitoiminta osaksi johtamista ja työpaikan arkea sekä tukea ikääntyvien työntekijöiden pysymistä mukana työelämässä. Työhyvinvointiohjelmien rakenteet pyritään suunnittelemaan sellaisiksi, että niitä varten saadaan rahoitusta kansallisista ja kansainvälisistä rahoituslähteistä. Sukupuolten välistä tasa-arvoa edistetään tasa-arvosuunnitelman mukaisesti. MTT:ssä tehdään henkilöstökyselyjä, joiden tulosten perusteella käynnistetään työyhteisöjen ja esimiestyön kehittämishankkeita ja muita tukitoimia. Suunnittelukauden tavoitteena henkilöstön hyvinvoinnissa: Sairauspoissaolojen osuus säännöllisestä vuosityöajasta pysyy alle valtion budjettitalouden keskiarvon (vuonna 2004 MTT 2,8 %, valtio 3,4 %) Tapaturmapoissaolojen osuus säännöllisessä vuosityöajasta alenee valtion budjettitalouden keskiarvoon (vuonna 2004 MTT 0,2 %, valtio 0,1 %) Sosiaaliturvakustannusten osuus työvoimakustannuksista pysyy alle valtion budjettitalouden keskiarvon (vuonna 2004 MTT 16,8 %, valtio 19,1 %) Keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä nousee yli valtion budjettitalouden keskiarvon (vuonna 2004 MTT 61,1 vuotta, valtio 61,3 vuotta) Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden henkilöiden lukumäärän osuus koko henkilöstöstä pysyy selvästi alle valtion budjettitalouden keskiarvon (vuonna 2004 MTT 0,2 %, valtio 0,4 %) Työtyytyväisyysmittauksissa saavutetaan jatkuvaa edistystä. 13

16 Valtion työmarkkinalaitoksen tuottaman valtion palkka-analyysin (VPL) mukaan MTT:n palkkataso alittaa valtion tutkimustoiminnan palkkatason työn vaativuustasosta riippuen prosentilla. Vaativuustasoihin, joissa on osoitettavissa palkkatason selvä jälkeenjääneisyys, kuuluu noin 90 prosenttia MTT:n henkilöstöstä. Palkkojen jälkeenjääneisyys on MTT:lle selkeä kilpailukyvyn este. MTT on niin suurten osaamiseen kohdistuvien haasteiden edessä, että sen tulisi olla houkutteleva työpaikka myös palkkatason suhteen. Suunnitelma palkkakilpailukyvyn parantamisesta esitetään liitteessä 1. Osaaminen Nykyisen 12 %:n sijaan MTT:n asiantuntijoista 15 % on suunnittelukauden lopussa tohtorin tai lisensiaatin tutkinnon suorittaneita. Henkilöstön tutkintopainotteisen kehittämisen lisäksi henkilöstön osaamista ja hyvinvointia varmistetaan henkilöstöryhmille suunnattavien valmennusten ja työyhteisöjen kehittämisen avulla. Johto- ja esimiestehtävissä olevien toimintaa tuetaan valmennuksin, joiden painotukset vaihtelevat työnohjauksesta tulospalkkiojärjestelmän hallintaan (tulospalkkiot, ryhmien itsearvioinnit ja tulos-, tavoite- ja kehityskeskustelujen käynti) ja työyhteisön yhteistoimintaa ja työhyvinvointia edistäviin taitoihin. Johtamistehtäviä täytettäessä painotetaan johtamisosaamisen merkitystä. Uutta osaamista hankitaan tekemällä tutkimusyhteistyötä kotimaisten ja ulkomaisten tutkimuslaitosten kanssa. Tutkijat ylläpitävät ja lisäävät osaamistaan työskentelyllä kotimaisissa ja ulkomaisissa tutkimuslaitoksissa, osallistumalla kansainväliseen tutkijanvaihtoon sekä verkostoitumalla ja hyödyntämällä kansallisia ja kansainvälisiä kumppanuuksia. Tutkija- ja asiantuntijatehtävissä työskenteleville kohdennetaan työn ja projektien hallintaan sekä vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoihin liittyvää valmennusta. Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja koulutusrakenteen muutos lisävät henkilöstö- ja urasuunnitteluun kohdistuvia paineita. Osaamisen kehittämisen linjaukset puretaan auki strategisessa henkilöstösuunnitelmassa Tietovarantojen ja tietotekniikan hyödyntämisen tila ja kehitys Valtion IT-toiminnan uudistus on lähtenyt liikkeellä osana tietoyhteiskuntaohjelmaa. Näkyviä merkkejä ovat valtion IT-johtajan rekrytointi ja ValtIT nimellä tunnettu kehittämishanke. Tavoitteena on selkeyttää valtion IT-toiminnan ohjausta ja koota yhteen koko valtionhallinnolle yhteisiä palveluja. Uusi tietohallintolaki on työn alla. MTT:n kannalta merkittävää: MTT:n tulee ottaa kantaa ainakin taloushallintoon, henkilöstöhallintoon ja asiakirjahallintoon liittyvien tietojärjestelmien yhteiskäytöön (ulkoistamiseen). Sähköisten palvelujen rakentamisvauhti kiihtyy Liikkuva työtapa yleistyy Tutkimustyössä tarvitaan yhä enemmän IT-pohjaisia laitteita ja ohjelmistoja (yhteiset tietovarastot, toiminnan ohjaus, aineistojen keräys, aineistojen analysointi, raportointi, jne ) MTT:n toiminta tulee yhä riippuvaisemmaksi sekä ulkoisista yhteistyökumppaneista että omasta osaavasta IT-henkilöstöstä. 14

17 IT-kustannusten määrä tulee jatkossa entistäkin suuremmassa määrin riippumaan IT:tä käyttävän henkilöstön määrästä (lisenssit ja ostetut palvelut hinnoitellaan pääluvun mukaisesti). MTT varautuu siihen, että sen nykyiset IT-kustannukset, noin 1500 euroa/htv, kasvavat suunnittelukauden aikana merkittävästi. MTT tiivistää yhteistyötä tieteellisen laskennan keskuksen (CSC) kanssa pyrkimällä sopimukseen, jossa keskuksen palvelujen käyttö on MTT:lle taloudellisesti kannattavaa, eikä MTT:n tarvitse rakentaa itselleen kaikkia valmiuksia. MTT hyödyntää CSC:n laskentakapasiteettia erityisesti eläinarvostelumallien laskennassa sekä ohjelmisto- ja menetelmätukea bioinformatiikassa. Paikkatietoaineistojen hallinnan tukeudutaan CSC:n laskentakapasiteettiin Keskeiset kehittämistavoitteet ja investointihankkeet Tuottavuusohjelma Liite 1. Tutkimuksen suuntaaminen MTT:n tutkimus jakautuu asiakaslähtöisiin tutkimusohjelma-alueisiin: Elintarvikkeet ja markkinat (asiakkaana elintarvikeketju, hyötyjänä viime kädessä kuluttaja): 35 % tutkimuksen volyymistä vuonna 2005, suunnittelukaudella osuus kasvaa. Tuotanto- ja informaatiojärjestelmät (asiakkaana maaseudun yrittäjä ja hänen työtään tukevat neuvonta, koulutus ja tutkimus): 49 % tutkimuksen volyymistä vuonna 2005, suunnittelukaudella osuus supistuu. Maaseutupolitiikka ja -ympäristö (asiakkaana hallinto): 15 % tutkimuksen volyymistä vuonna 2005, suunnittelukaudella osuus kasvaa. Osaamista kehitetään erityisesti seuraavilla alueilla: Elintarvikeketjun (Elintarvikkeet ja markkinat -tutkimusohjelma-alue) tutkimus kattaa elintarvikkeen koko elinkaaren, mukaan lukien ympäristövaikutukset. MTT tuntee elintarvikemarkkinat ja niiden toimintamekanismit, ml. globaalimarkkinat ja niiden vaikutukset suomalaiseen elintarviketalouteen. MTT edistää elintarvikeketjun toimivuutta ja verkottaa tarvittavaa osaamista tämän päämäärän saavuttamiseen. MTT vahvistaa osaamistaan kuluttajakäyttäytymisen ennakoinnissa ja elintarvikkeiden jalostusprosessien hallinnassa. Bio- ja geeniteknisten menetelmien tarjoamia mahdollisuuksia korostetaan, ja samalla varmistetaan niiden hallittu käyttö. Kasvibiotekniikassa panostetaan geeninsiirtotekniikan hyödyntämiseen. Mikrosiruteknologisia valmiuksia parannetaan. Elintarvikeketjuun liittyvä tutkimus perustuu tiiviiseen kotimaiseen ja ulkomaiseen yhteistyöhön. Maatilayrityksiä (Tuotanto- ja informaatiojärjestelmät tutkimusohjelma-aluetta) varten kehitetään tuotanto- ja informaatioteknisiä ratkaisuja. Tutkitaan erityisesti yrityksen johtamista, tuotantojärjestelmiä, tuotannon tehokkuuden kasvattamista, yrityskoon 15

18 kasvattamista, markkinoilla toimimista, maatilojen osa-aikaisuutta, monitoimisuutta ja yhteiskunnan ohjausvälineiden toimivuutta. Palvelu- ja julkishyödyketuotanto laajentaa maatalouden roolia yhteiskunnassa. Soveltava tuotantobiologinen tutkimus hyödyntää bioteknologian sallimia mahdollisuuksia. Maaseutuyrityksiä (Tuotanto- ja informaatiojärjestelmät sekä Maaseutupolitiikka ja - ympäristö -tutkimusohjelma-alueita) varten tutkitaan päätöksenteon lisäksi keinoja yritysten kilpailukyvyn parantamiseksi ja menestymisen edellytysten luomiseksi erilaisilla alueilla. Tarkasteluun tulevat sekä yrittäminen että siihen liittyvät politiikkatoimet, kuten esimerkiksi yritystukien kohdentuminen. Sekä yritys- että politiikantutkimuksella tuetaan päätöksentekoa. Tutkimus kohdistetaan maaseudun resursseihin perustuvaan yritystoimintaan sekä maatalous- ja maaseutupolitiikkaan ja niiden keskinäisen suhteeseen. Maaseudun politiikantutkimuksessa uutena kehittämiskohteena ovat paikalliset ja seudulliset ratkaisut niin perinteisissä elinkeinopolitiikoissa kuin maaseudun ympäristö- ja teknologiaratkaisuissakin. Alan johtavien eurooppalaisten tutkimuslaitosten kanssa hakeudutaan yhteistyöhön. MTT:n sisäistä verkostoa tiivistetään. Ympäristön ja luonnonvarojen (Maaseutupolitiikka ja -ympäristö tutkimusohjelmaaluetta) tutkimuksen haasteet tulevat ensisijaisesti kansainvälisestä integraatiosta ja siihen liittyvistä sopimuksista. Tästä seuraa tarve, että yhteistyökumppanit ovat kansainvälisiä tutkimuslaitoksia, joiden toimintamallia MTT:n seuraa: korkea tieteenalakohtainen osaaminen ja menetelmät, tuntemus soveltavan maatalous- ja elintarviketutkimuksen kentästä, monitieteinen lähestymistapa. Yhteistyöverkostot mahdollistavat globaalien muutosten ennakoinnin ja nopean reagoinnin. Vaikuttavuuden saaminen ympäristöntutkimuksessa edellyttää kansainvälisyyttä myös tiedon ja teknologian siirron kumppaneissa. MTT:lle luontaisia tutkimuskohteita ovat maatalouden ja maaseudun hajautettujen teknologioiden ympäristökytkennät, elintarvikeketjun ympäristökytkennät, maaseudun tuotantojärjestelmien toiminnallinen kestävyys, geenivarat ja monimuotoisuus, maatalouteen, elintarvikeketjuun ja maaseutuun liittyvät ympäristötietoaineistot sekä maaseudun ja maatalouden ympäristöohjausjärjestelmät. Maatalouden aiheuttamia vesistö- ja ilmastopäästöjä on voitava vähentää. Energiakasvien osuus pellonkäytössä kasvaa, mikä edellyttää tutkimusta. Ilmastonmuutos edellyttää tutkimusta. Resurssien käytössä vahvistetaan bioteknologista tutkimusta. Se tähtää elinkeinoa tukevien ratkaisujen ja sovellusten tuottamiseen. Kotieläintutkimus on tutkinut menestyksellä alkionsiirtotekniikkaa sekä kotieläinten perimää ja kehittänyt näiden perusteella useita käytännön sovelluksia. Kasvintuotannon tutkimuksessa on kehitetty uusia molekyylibiologisia menetelmiä kasvinjalostajien käyttöön, kasvitautien aiheuttajien diagnosointimenetelmiä sekä kasvien monistusmenetelmiä. Elintarviketutkimuksessa on selvitetty maitohappobakteerien perimää, kehitetty sen pohjalta entistä parempia hapatekantoja sekä identifioitu elintarvikkeiden funktionaalisia ainesosia ja kehitetty niiden eristysmenetelmiä. Geeninsiirron vaikutuksia on tutkittu EU-hankkeiden yhteydessä maitohappobakteeritutkimuksessa sekä mansikan sokerimetaboliaa selvittävässä tutkimuksessa. 16

19 Bioteknologia nähdään kansainvälisesti yhtenä tulevaisuuden avainteknologiana. Niin EUtutkimuksessa kuin maa- ja metsätalousministeriön linjauksissa korostetaan geeniteknisten menetelmien tarjoamia mahdollisuuksia elinkeinolle mutta samalla menetelmien hallittua käyttöä. Bio- ja geeniteknologia on yksi maa- ja metsätalousministeriön tutkimusstrategian painoaloista. MTT:ssä valmistui vuonna 2005 uusi biotekniikkastrategia ja toimenpideohjelma sen toteuttamiseen vuoteen 2015 asti. Tämä strategia antaa huomattavasti entistä konkreettisempaa suuntaa MTT:n biotekniikkatutkimuksen kehittämiselle. Toinen merkittävä muutos MTT:n biotekniikan kehittämiselle on, että MTT:n organisaatiouudistuksen myötä MTT:n biotekniikkatutkimus kootaan Biotekniikka- ja elintarviketutkimus-yksikköön. Biotekniikkatutkimuksen kehittämisessä panostetaan erityisesti valittujen avainteknologioiden kehittämiseen. Nämä avainteknologiat ovat: o funktionaalinen genomiikka o DNA-diagnostiikka o geeninsiirtotekniikat o solu-, solukko- ja alkioviljely Biotekniikan tutkimusta kehitetään monipuolistamalla sähköistä kirjastoa alan julkaisuilla, parantamalla yhteyksiä biotietokantoihin ja -ohjelmistoihin, vahvistamalla bioinformatiikan osaamispohjaa sekä kehittämällä yhteistä laitekeskusmallia. Mikrosiruteknologiaa käytetään kaikilla bioteknisen tutkimuksen sovellusaloilla. MTT aloittaa mikrosirutekniikkavalmiuksien rakentamisen vuonna 2006 tavoitteena, että vuoteen 2008 mennessä MTT:lle saadaan toimiva mikrosirutekniikkayksikkö. MTT on hyödyntänyt bioteknisiä tutkimusmenetelmiä merkittävässä määrin noin 15 vuoden ajan. Nykyisin biotekniikkaan käytetään noin 80 htv eli 9 % MTT:n koko työpanoksesta. Biotekniikkatutkimuksen kokonaiskustannus MTT:ssä on 6,7 milj. euroa. Ulkopuolinen rahoitus on 1,7 miljoonaa euroa. Tavoitteena on kasvattaa rahoitusta. Markkinointi MTT:n markkinointiprosessia kehitetään viestintästrategian ja -suunnitelman sekä vuonna 2005 toteutetun sidosryhmäanalyysin pohjalta. Työkaluna toimii sidosryhmärekisteri ja kontaktienhallintaohjelma (CRM eli Customer Relationship Management). Markkinointiviestinnän ja asiakkuuden hallinnan ohella sidosryhmärekisterillä on keskeinen rooli MTT:n vaikuttavuuden raportoinnissa. Sidosryhmärekisteri otetaan käyttöön vaiheittain vuoden 2005 lopusta niin, että se on kaikkine ominaisuuksineen käytössä vuoden 2007 loppuun mennessä. Markkinoinnin mittaristoa kehitetään osana koko MTT:n vaikuttavuuden mittaristoa. Vuoden 2006 alusta otetaan uutena vuosittaisena mittarina käyttöön julkisuusanalyysi ja -profiili, jossa MTT:n yhteiskunnallista vaikuttavuutta mitataan ja arvioidaan tutkimuskeskuksen medianäkyvyyden ja julkisuuskuvan kautta. Lisäksi MTT toteuttaa sidosryhmätutkimuksen vuodenvaihteessa Samalla vaikuttavuuden raportointia parannetaan kehittämällä vuosikertomusta kohti yhteiskuntavastuun raporttia. Tässä MTT haluaa olla edelläkävijä valtionhallinnossa ja korvaa vuosikertomuksensa vaikuttavuusraportilla keväällä Asiakkuusviestintä ja uusmyynti järjestetään 17

20 uudelleen MTT:n uudelleenorganisoinnin yhteydessä. Tutkijoille järjestetään markkinointikoulutusta: etusijalla ovat MTT:n omaan tutkijankoulutukseen osallistuneet. Palvelu- ja tuotevalikoimansa selkeyttämiseksi MTT julkistaa keväällä 2006 uuden verkkopalvelualustan, johon kerätään kaikki MTT:n ulkoiset verkkopalvelut. Nykyisten ja uusien verkkopalvelujen kehittämistä jatketaan yhdessä asiakkaiden kanssa. Merkittävimmät uusista verkkopalveluista rekisteröidään tavaramerkeiksi. Kansainvälistä markkinointiviestintää kehitetään osana maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan viestintäyhteistyötä. Hallinnonalan virastot julkaisevat Suomen EUpuheenjohtajuuskauden alla yhteisen englanninkielisen lehden, joka kertoo uusiutuvien luonnonvarojen kestävästä käytöstä ja tutkimuksesta Suomessa. Jatkossa lehti ilmestyy 3-4 kertaa vuodessa, joista kaksi numeroa toimitetaan vain englanniksi hallinnonalan ulkomaisille yhteistyökumppaneille. Sisäisen viestinnän tavoitteena on suunnata muutosta kohti palveluyhteisöä: lisätä MTT:n sisäistä yhtenäisyyttä ja kannustaa yhteisten tavoitteiden saavuttamisessa. Sisäisessä viestinnässä korostetaan MTT:n asiakaslähtöisyyttä ja haetaan tätä kautta oikeutusta MTT:n olemassaololle. Sisäisen viestinnän merkitystä korostaa myös MTT:n organisaatioja johtamisjärjestelmän uudistaminen, jossa viestinnällä on keskeinen rooli sitoutettaessa henkilökuntaa muutoksen läpivientiin. Sisäisen viestinnän kehitystyössä noudatetaan vuonna 2005 valmistunutta sisäisen viestinnän toimintasuunnitelmaa, jossa on mm. määritelty sisäisen viestinnän vastuut ja kuvattu tärkeimmät kehityshankkeet. Sisäisen viestinnän tärkeimmän kanavan, vuonna 2005 täysin uudistetun MTTinfon kehitystyötä jatketaan integroimalla yksiköiden omat intrat MTTinfoon. Sisäisen viestinnän toinen kieli on englanti. Tiedon ja teknologian siirto Tiedon ja teknologian siirron tarkoitus on muokata MTT:n tutkimuksen tuottama tieto sellaiseen muotoon, että asiakkaat ja muut sidosryhmät voivat ottaa tutkimuksen tulokset helposti käyttöönsä ja voivat näiden tulosten avulla kehittää omaa liiketoimintaansa tai saavat niiden kautta käyttöönsä tarvitsemiaan palveluja ja hyödykkeitä. Pelkistäen tehtävänä on varmistaa asiakastyytyväisyys, hyödykkeiden ja palvelujen saatavuus asiakkaille sekä luoda edellytykset elinkeinon kehittymiselle. Toimintamallin kehittämisellä nopeutetaan tutkimustulosten hyödynnettävyyttä. MTT siirtää tietoa ja teknologiaa käytäntöön julkaisutoiminnan ja muun viestinnän avulla sekä asiakkaiden kanssa toteutettavissa yhteishankkeissa. MTT ottaa entistä selkeämmin huomioon tarpeen elinkeinotoimintaa hyödyttävien tulosten tuottamisen lisäksi niiden siirron toimialan käyttöön. Tämän vuoksi tiedon ja teknologian siirto on eriytetty omaksi prosessikseen ja sen toteuttaminen tapahtuu tiiviissä yhteistyössä muiden tiedepuiston toimijoiden kanssa. MTT hyödyntää tiedon ja teknologian siirrossa Agronet-tietoverkkoa, Agropolistiedepuistoa sekä eri puolille Suomea muodostuvia osaamiskeskittymiä. Agropolis-tiedepuistolla on tärkeä rooli kehitettäessä MTT:n tiedon- ja teknologian siirtoa erityisesti yrityksille tuotettavien palvelujen osalta. Kehitysyhtiö Agropolis Oy vastaa 18

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006-2009

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006-2009 29.10.2004 523/033/2004/HAT + YLE TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006-2009 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET...2 2. PÄÄMÄÄRÄ...4 3. SUUNNITTELUKAUDEN PAINOPISTEET JA NIIDEN RESURSOINTI...4

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2004-2007

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2004-2007 24.10.2002 511/033/2002/HAT + YLE TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2004-2007 1 ORGANISAATIO 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET...3 2. TOIMINTALINJA...6 3. STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA VAIKUTTAVUUSTAVOITTEET...6

Lisätiedot

Dn:o 195/035/2005 MAA- JA ELINTARVIKETALOUDEN TUTKIMUSKESKUKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2004

Dn:o 195/035/2005 MAA- JA ELINTARVIKETALOUDEN TUTKIMUSKESKUKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2004 Dn:o 195/035/2005 MAA- JA ELINTARVIKETALOUDEN TUTKIMUSKESKUKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2004 31.3.2005 Sisällysluettelo 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN...2 2. TULOKSELLISUUDEN KUVAUS...3 2.1. TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS...3

Lisätiedot

Dnro 97/035/2007. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2006

Dnro 97/035/2007. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2006 Dnro 97/035/2007 Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2006 13.3.2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 JOHDON KATSAUS... 3 1.2 VAIKUTTAVUUS... 5 1.3. TOIMINNALLINEN

Lisätiedot

Dnro 5799/0000/2010 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015

Dnro 5799/0000/2010 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015 Dnro 5799/0000/2010 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015 Helsinki Marraskuu 2010 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2015

Lisätiedot

METLA 857/200/2011 Konsernipalvelut

METLA 857/200/2011 Konsernipalvelut METLA 857/200/2011 Konsernipalvelut METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN (jäljempänä METLA) TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 1. Vuosien 2013 2016 strategiset tavoitteet 1.1. Perustehtäviin vaikuttavat toimintaympäristön

Lisätiedot

Tutkimus- ja innovaatiopoliittinen linjaus 2011 2015

Tutkimus- ja innovaatiopoliittinen linjaus 2011 2015 Tutkimus- ja innovaatiopoliittinen linjaus 2011 2015 Tutkimus- ja innovaationeuvosto 2 Linjaus 2011 2015 Esipuhe Tutkimus- ja innovaationeuvosto laatii kerran toimikaudellaan koulutus-, tutkimus- ja innovaatiopoliittisen

Lisätiedot

Dnro Evira/7583/0000/2012 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017

Dnro Evira/7583/0000/2012 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 Dnro Evira/7583/0000/2012 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 Helsinki Lokakuu 2012 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017

Lisätiedot

TUTKIMUKSELLA TULOKSIIN

TUTKIMUKSELLA TULOKSIIN TUTKIMUKSELLA TULOKSIIN Etelä-Savon elintarvikealan tutkimusstrategia 2010 2015 1 Mikkeli 2010 Sisällysluettelo Tiivistelmä 3 1 Strategiatyön tausta 5 1.1 Tulevaisuuden tutkimustarpeet 5 1.2 Strategiaprosessi

Lisätiedot

Suomen harpattava uusiin innovaatioihin

Suomen harpattava uusiin innovaatioihin Suomen harpattava uusiin innovaatioihin EK:n innovaatiopoliittiset linjaukset vuoteen 2015 Suomen harpattava uusiin innovaatioihin EK:n innovaatiopoliittiset linjaukset vuoteen 2015 3 Sisältö Esipuhe...5

Lisätiedot

VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS Dnro 3/212/2006 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011

VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS Dnro 3/212/2006 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS Dnro 3/212/2006 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 Helsinki 2006 1 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 VATT:n tutkimuksen suuntaaminen ydintehtäviin Suunnitelmakaudella

Lisätiedot

Kasvu metsäalan suunnannäyttäjäksi ja kokoavaksi voimaksi

Kasvu metsäalan suunnannäyttäjäksi ja kokoavaksi voimaksi Suomen metsäkeskuksen julkisten palvelujen strategia 2013 2015 1 Kasvu metsäalan suunnannäyttäjäksi ja kokoavaksi voimaksi Suomen metsäkeskuksen julkisten palvelujen strategia 2013 2015 Sisällys 1 Johdanto...........................................5

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön hallinnonalan strateginen henkilöstösuunnitelma vuosille 2013-2017

Sisäasiainministeriön hallinnonalan strateginen henkilöstösuunnitelma vuosille 2013-2017 Sisäasiainministeriön hallinnonalan strateginen henkilöstösuunnitelma vuosille 2013-2017 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto...5 Yhteenveto strategisista valinnoista ja painopisteistä... 6-9 2. Henkilöstösuunnitteluun

Lisätiedot

SUOMEN AKATEMIAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2012

SUOMEN AKATEMIAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2012 SUOMEN AKATEMIAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2012 Hyväksytty 2.10.2007 SISÄLLYS YHTEENVETO 1. JOHDANTO 3 2. HAASTEELLINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS 8 4. TOIMINNALLINEN

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Dnro 5/211/2005 15.6.2005 Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Tuloksellisuus ja tulostavoitteiden

Lisätiedot

Kansainvälistyvä koulutus, tutkimus ja innovaatiotoiminta TIN TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO

Kansainvälistyvä koulutus, tutkimus ja innovaatiotoiminta TIN TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO 2 0 0 9 Kansainvälistyvä koulutus, tutkimus ja innovaatiotoiminta TIN TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Kansainvälistyvä koulutus, tutkimus ja innovaatiotoiminta Tutkimus- ja innovaationeuvosto Helsinki

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön alaisten

Sosiaali- ja terveysministeriön alaisten Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2007:66, ensipainos Jussi Huttunen, Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Sosiaali- ja terveysministeriön alaisten virastojen ja laitosten voimavarojen uudelleen suuntaaminen

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen

Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen Valtion tiede- ja teknologianeuvosto Helsinki 2003 ISBN 951-53-2483-3 ISBN 951-53-2483-1 (PDF) Tiivistelmä Suomen viime vuosien taloudellinen ja yhteiskunnallinen

Lisätiedot

70/035/2011. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2010

70/035/2011. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2010 70/035/2011 Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2010 14.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintakertomus...2 1.1. Johdon katsaus...2 1.2. Vaikuttavuus...5 1.2.1. Tutkimus...5

Lisätiedot

MTT on Suomen johtava ruokajärjestelmän vastuullisuutta, kilpailukykyä ja luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä kehittävä tutkimuskeskus.

MTT on Suomen johtava ruokajärjestelmän vastuullisuutta, kilpailukykyä ja luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä kehittävä tutkimuskeskus. Vuosikertomus 2011 MTT on Suomen johtava ruokajärjestelmän vastuullisuutta, kilpailukykyä ja luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä kehittävä tutkimuskeskus. Missio Laadukas ruoka, puhdas ympäristö hyvinvoiva

Lisätiedot

STRATEGIA 2013-2016. hyväksytty hallituksessa 15.2.2012

STRATEGIA 2013-2016. hyväksytty hallituksessa 15.2.2012 STRATEGIA 2013-2016 hyväksytty hallituksessa 15.2.2012 Strategia 2013-2016 2 (19) Sisällys 1. Vapaan kansan lahja vapaalle tieteelle... 3 2. Tutkimusyliopisto rakentuu monialaisille vahvuuksille... 5 3.

Lisätiedot

STRA S TE TRA GIA TE GIA 2013-2016

STRA S TE TRA GIA TE GIA 2013-2016 STRATEGIA STRATEGIA 2013-2016 Sisällys 1. Vapaan kansan lahja vapaalle tieteelle... 3 2. Tutkimusyliopisto rakentuu monialaisille vahvuuksille... 5 3. Tutkimusperustainen opetus ja vastuullinen opiskelukulttuuri

Lisätiedot

MAASEUTUVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015

MAASEUTUVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015 MAASEUTUVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Vuosien 2012 2015 strategiset tavoitteet... 1 1.1. Perustehtäviin vaikuttavat toimintaympäristön muutostrendit... 1 1.2. Vaikuttaminen

Lisätiedot

Sihteeristön katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa

Sihteeristön katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Sihteeristön katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Sivu 1 Tuottavuuden pyöreä pöytä 7.3.2007 Sihteeristön katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Sisältö

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

KUVA-ALUE. Maaseutu luo hyvinvointia. Mavi tarjoaa parhaat palvelut menestykseen!

KUVA-ALUE. Maaseutu luo hyvinvointia. Mavi tarjoaa parhaat palvelut menestykseen! Maaseutuviraston strategia 2012 KUVA-ALUE Maaseutu luo hyvinvointia Mavi tarjoaa parhaat palvelut menestykseen! Maaseutu luo hyvinvointia Mavi tarjoaa parhaat palvelut menestykseen! Maaseutuviraston julkaisusarjat:

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2012 2016

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2012 2016 ELÄKETURVAKESKUS STRATEGIA 2012 2016 1 (14) ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2012 2016 TYÖELÄKETURVA TUTUKSI JA TEHOA TOIMEENPANOON Tausta Seuraavan parinkymmenen vuoden kehitykselle on leimaa-antavaa väestön

Lisätiedot

Suomalainen kotieläintutkimus ja sen kehitystarpeet. Selvitysmies Jarmo Jugan arviot ja ehdotukset

Suomalainen kotieläintutkimus ja sen kehitystarpeet. Selvitysmies Jarmo Jugan arviot ja ehdotukset Suomalainen kotieläintutkimus ja sen kehitystarpeet Selvitysmies Jarmo Jugan arviot ja ehdotukset Helsinki 2008 Yhteenveto Kotieläintuotanto on ylivoimaisesti suurin maa- ja elintarviketuotannon sektori,

Lisätiedot

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS Julkisen sektorin tuottavuustyön toinen aalto Tuottavuus synnyttää edellyttää Kestävä tuottavuus Työelämän laatu Innovaatiot mahdollistaa 7.4.2010 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot