Osakeanti. enintään osaketta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osakeanti. enintään 4.720.630 osaketta"

Transkriptio

1 LISTALLEOTTOESITE Osakeanti enintään osaketta Tämän listalleottoesitteen ("Esite") mukainen osakeanti ("Osakeanti") liittyy Affecto Oyj:n ("Yhtiö" tai "Affecto") julkiseen ostotarjoukseen kaikista Component Software Group ASAn ("Component Software") liikkeeseen laskemista osakkeista, jota koskevan aikomuksensa Affecto julkisti ("Ostotarjous"). Ostotarjouksessa tarjoushinta on 65,50 Norjan kruunua Component Softwaren osakkeelta, ja se maksetaan yhdistettynä käteis- ja osakevastikkeena siten, että yksi Component Softwaren osake vaihdetaan 40,03 Norjan kruunun suuruiseen käteisvastikkeeseen ja 0,81063 uuteen Affecton osakkeeseen (noin 25,47 Norjan kruunua perustuen siihen, että Ostotarjousta varten yhden Affecton osakkeen arvona pidetään 31,42 Norjan kruunua). Niillä Component Softwaren osakkeenomistajilla, jotka hyväksyvät Ostotarjouksen, mutta haluavat saada 100% käteisvastikkeen, on oikeus myydä heille tulevat Affecton osakkeet ns. konsortioon kuuluville Component Softwaren enemmistöosakkeenomistajille. Osakeannissa liikkeeseen laskettavat Affecton uudet osakkeet ("Antiosakkeet") annetaan Ostotarjouksessa osana edellä mainittua yhdistettyä käteis- ja osakevastiketta. Osakeannissa liikkeeseen laskettavien Antiosakkeiden enimmäismäärä on Antiosakkeet ovat vapaasti luovutettavissa ja ne tuottavat samat osakkeenomistajan oikeudet kuin olemassa olevat Affecton osakkeet ("Olemassa olevat osakkeet"). Affecton Olemassa olevat osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena OMX Nordic Exchange Helsinki Oy:n pörssilistalla. Affecto aikoo jättää hakemuksen Antiosakkeiden listaamiseksi OMX Nordic Exchange Helsinki Oy:n pörssilistalle. Antiosakkeet otetaan OMX Nordic Exchange Helsinki Oy:n pörssilistalle arviolta , ja kaupankäynti Antiosakkeilla alkaa arviolta Affecto on velvollinen saattamaan Ostotarjouksen loppuun ainoastaan tiettyjen Ostotarjouksen ehtojen täytyttyä. Jos Ostotarjousta ei saateta loppuun, Osakeantia ei toteuteta eikä Antiosakkeita siten lasketa liikkeeseen. Ellei tässä Esitteessä ole toisin mainittu, tätä Esitettä ei saa toimittaa tai lähettää kenellekään sellaiseen maahan, jossa Antiosakkeiden tarjoaminen olisi kiellettyä. Antiosakkeita ei saa suoraan tai välillisesti tarjota, myydä, myydä edelleen, siirtää tai toimittaa tällaisiin maihin tai tällaisissa maissa. Tämän Esitteen päivämäärä on Sijoitusta harkitsevia pyydetään tutustumaan erityisesti kohtaan "Riskitekijät".

2 Tietoja Esitteestä Tämä Esite on laadittu arvopaperimarkkinalain ( /495, muutoksineen), Euroopan komission asetuksen (EY) N:o 809/2004, annettu 29. päivänä huhtikuuta 2004 (liitteet I, II ja III), Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY ("Esitedirektiivi") täytäntöönpanosta esitteiden sisältämien tietojen, esitteiden muodon, viittauksina esitettävien tietojen, julkistamisen ja mainonnan osalta, arvopaperimarkkinalain 2 luvussa tarkoitetusta esitteestä annetun Valtiovarainministeriön asetuksen ( /452) sekä Rahoitustarkastuksen standardien mukaisesti. Rahoitustarkastus on hyväksynyt tämän Esitteen, mutta ei vastaa siinä esitettyjen tietojen oikeellisuudesta. Rahoitustarkastuksen hyväksymispäätöksen diaarinumero on 105/250/2007. Esite on laadittu suomenkielisenä, ja se on käännetty englannin kielelle. Suomenkielinen ja englanninkielinen Esite ovat saatavilla Osakeannin merkintäpaikoista ja suomenkielinen Esite OMX Nordic Exchange Helsinki Oy:n palvelupisteestä OMX Way, osoitteessa Fabianinkatu 14, Helsinki. Lisäksi Esite on saatavilla Yhtiön Internetsivuilla Englanninkielinen Esite on saatavilla myös SEB Enskilda ASA:n Internet-sivuilla Yhtiö julkisti aikomuksensa tehdä julkinen ostotarjous kaikista Component Softwaren osakkeista, jotka ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Oslon pörssissä (Oslo Børs). Tämän esitteen mukaiset Antiosakkeet tarjotaan Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti vastikkeeksi Component Softwaren osakkeista. Ostotarjouksesta on laadittu tarjousasiakirja ("Tarjousasiakirja"), joka hyväksytetään Oslon pörssissä. Tässä Esitteessä "Yhtiö" ja "Affecto" tarkoittavat asiayhteydestä riippuen joko Affecto Oyj:tä tai Affecto Oyj:tä ja sen tytäryhtiöitä yhdessä. Lukuun ottamatta velvollisuuksia ja vastuita, joita Affectolle tai Järjestäjille voi aiheutua sellaisen Suomen lain tai jonkun muun valtion pakottavan lainsäädännön perusteella, jonka mukaisen vastuun poissulkeminen olisi laitonta, mitätöntä tai täytäntöönpanokelvotonta, Affecto tai Järjestäjät eivät hyväksy minkäänlaista vastuuta tämän Esitteen sisällöstä tai minkään sellaisen lausuman osalta, joka on tehty tai jonka on oletettu tehdyn Affecton tai Järjestäjien puolesta ja joka liittyy Yhtiöön, Antiosakkeisiin tai Osakeantiin. Yhtiö on laatinut tämän Esitteen Osakeannin yhteydessä ja ainoastaan siinä tarkoituksessa, että Component Softwaren osakkeenomistajat voivat harkita Antiosakkeiden merkitsemistä, ja Antiosakkeiden listaamiseksi OMX Nordic Exchange Helsinki Oy:n pörssilistalle. Esitteessä esitettävät tiedot on saatu Yhtiöltä ja muista tässä Esitteessä ilmoitetuista lähteistä. Tämän Esitteen jäljentäminen tai levittäminen taikka sen sisällön paljastaminen tai käyttö missä tahansa muussa tarkoituksessa kuin Antiosakkeisiin tehtävän sijoituksen harkitsemisen yhteydessä on kiellettyä. Kaikki tässä Esitteessä esitetty Component Softwarea koskeva taloudellinen ja muu tieto perustuu yksinomaan Component Softwaren julkistamiin vuosikertomuksiin ja osavuosikatsauksiin niiltä tilikausilta, joilta tässä Esitteessä on annettu tietoja, sekä muuhun Component Softwaren julkistamaan tietoon. Ketään ei ole valtuutettu Osakeannin yhteydessä antamaan mitään muita kuin tähän Esitteeseen sisältyviä tietoja tai lausuntoja. Mikäli tällaisia tietoja tai lausuntoja annetaan, niitä ei tule katsoa Yhtiön tai Järjestäjien hyväksymiksi. Tämän Esitteen luovuttaminen ja siihen perustuvat merkinnät, myynnit tai toimeksiannot eivät missään olosuhteissa merkitse sitä, että Esitteessä esitetyt tiedot pitäisivät paikkansa tulevaisuudessa tai että Yhtiön liiketoiminnassa ei olisi tapahtunut muutoksia tämän Esitteen päivämäärän jälkeen. Tiettyjen valtioiden lainsäädäntö asettaa rajoituksia tämän Esitteen levittämiselle ja Antiosakkeiden tarjoamiselle tai myymiselle. Osakeannissa tarjottuja Antiosakkeita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Suomen ulkopuolella, eikä niitä saa tarjota tai myydä Suomen ja Norjan ulkopuolella. Näin ollen Suomen ja Norjan ulkopuolella asuvat henkilöt eivät välttämättä saa ottaa vastaan tätä Esitettä tai merkitä tai muuten hankkia Antiosakkeita. Yhtiö ja Järjestäjät edellyttävät, että tämän Esitteen haltuunsa saavat henkilöt hankkivat asianmukaiset tiedot sanotuista rajoituksista ja noudattavat niitä. Tätä Esitettä ei saa levittää tai julkaista Osakeannin yhteydessä sellaisissa valtioissa tai muutoin sellaisissa olosuhteissa, joissa Antiosakkeiden tarjoaminen tai myyminen olisi lainvastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen tai Norjan lain mukaisia toimia. Tämä Esite ei muodosta tarjousta tai tarjouspyyntöä ostaa tai merkitä Antiosakkeita sellaisessa valtiossa, jossa tarjous tai tarjouspyyntö olisi lainvastainen. Yhtiöllä tai Järjestäjillä, niiden konserniyhtiöillä tai niiden edustajilla ei ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Antiosakkeisiin sijoittamista harkitsevien tiedossa vai eivät. i

3 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 1 AFFECTON LIIKETOIMINTA JA STRATEGIA... 1 OSAKKEET... 2 OSTOTARJOUS COMPONENT SOFTWARESTA JA OSAKEANTI... 2 HALLINTO, JOHTO JA HENKILÖSTÖ... 3 RISKITEKIJÖIDEN TIIVISTELMÄ... 3 YHTEENVETO AFFECTON TUNNUSLUVUISTA... 4 RISKITEKIJÄT... 5 AFFECTON LIIKETOIMINTAAN LIITTYVIÄ RISKEJÄ... 5 COMPONENT SOFTWAREN HANKINTAAN LIITTYVIÄ RISKEJÄ... 8 OSAKEANTIIN LIITTYVIÄ RISKEJÄ... 8 YHTIÖ, YHTIÖN HALLITUKSEN JÄSENET, NEUVONANTAJAT JA TILINTARKASTAJAT VAKUUTUS LISTALLEOTTOESITTEESSÄ ANNETUISTA TIEDOISTA TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT VERKKOSIVUSTON TIEDOT SAATAVILLA OLEVIA TIETOJA TALOUDELLISTEN TIETOJEN JA ERÄIDEN MUIDEN TIETOJEN ESITTÄMINEN OSAKEANNIN EHDOT YLEISTÄ ANTIOSAKKEIDEN REKISTERÖIMINEN KAUPPAREKISTERIIN JA KAUPANKÄYNTI ANTIOSAKKEILLA OSAKKEENOMISTAJIEN OIKEUDET SOVELLETTAVA LAKI JA ERIMIELISYYKSIEN RATKAISU MUUT SEIKAT OSAKEANNIN SYYT JA HANKITTAVIEN VAROJEN KÄYTTÖ AFFECTON PÄÄOMARAKENNE JA VELKAANTUNEISUUS OSAKEMARKKINATIETOJA AFFECTON OSINGOT JA OSINKOPOLITIIKKA ERÄITÄ TIIVISTETTYJÄ AFFECTON KONSERNITILINPÄÄTÖSTIETOJA AFFECTON LIIKETOIMINNAN TULOS JA TALOUDELLINEN ASEMA YLEISKUVAUS KONSERNIRAKENTEEN KEHITYKSESTÄ VUOSINA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT KESKEISET TILINPÄÄTÖSTEN LAADINTAPERIAATTEET LIIKETOIMINNAN TULOS MAKSUVALMIUS JA PÄÄOMALÄHTEET KÄYTTÖPÄÄOMAA KOSKEVA LAUSUNTO INVESTOINNIT OPTIO-OHJELMA RISKIENHALLINTA MARKKINA- JA TOIMIALAKATSAUS YLEISKUVAUS IT-PALVELUMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ BUSINESS INTELLIGENCE (BI) - LIIKETOIMINTATIEDON HALLINTARATKAISUT AFFECTON LIIKETOIMINTA YLEISTÄ ii

4 STRATEGIA YHTIÖN HISTORIA JA VIIMEAIKAISET TAPAHTUMAT LIIKETOIMINNAN ORGANISOINTI AFFECTO SUOMI AFFECTO BALTIA AFFECTO NORDIC LIIKETOIMINTA-ALUEET KILPAILU ASIAKKAAT MYYNTI JA MARKKINOINTI TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS IMMATERIAALIOIKEUDET HENKILÖSTÖ KONSERNIRAKENNE TOIMIPAIKAT OIKEUDENKÄYNNIT VAKUUTUKSET OLENNAISET SOPIMUKSET AFFECTON HALLITUS, JOHTO JA TILINTARKASTAJAT YLEISTÄ HALLITUS JA JOHTO TOIMITUSJOHTAJA KONSERNIN JOHTO YHTIÖN JOHTOHENKILÖIDEN OIKEUDENKÄYNTEJÄ KOSKEVA LAUSUNTO ETURISTIRIIDAT HALLITUKSEN JÄSENTEN JA JOHTAJIEN PALKKIOT HALLITUKSEN JÄSENTEN JA JOHDON OMISTUS PALKITSEMISJÄRJESTELMÄT TILINTARKASTAJAT AFFECTON OMISTUSRAKENNE AFFECTON LÄHIPIIRILIIKETOIMET AFFECTON OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA YLEISTÄ TIETOA YHTIÖSTÄ TIEDOT OSAKKEISTA JA OSAKEPÄÄOMASTA OSAKEPÄÄOMAN HISTORIALLINEN KEHITYS YHTIÖKOKOUKSEN HALLITUKSELLE MYÖNTÄMÄT VALTUUTUKSET VAIHTOVELKAKIRJA- JA PÄÄOMALAINAT SEKÄ OPTIO-OIKEUDET OSAKKEENOMISTAJIEN OIKEUDET OMAT OSAKKEET OSAKKEIDEN LUOVUTUS ULKOMAALAISOMISTUSTA KOSKEVAT RAJOITUKSET VALUUTTAKONTROLLI OSAKASSOPIMUKSET LUOVUTUSRAJOITUKSET OSTOTARJOUS COMPONENT SOFTWARE GROUPISTA JULKINEN OSTOTARJOUS JA LUNASTUSMENETTELY RAHOITUS JÄRJESTELYT NEUVONANTAJIEN KANSSA TIETOJA COMPONENT SOFTWARE GROUPISTA YLEISTÄ HISTORIA STRATEGIA LIIKETOIMINTAMALLI LIIKETOIMINTA-ALUE - BUSINESS INTELLIGENCE AND INTEGRATION LIIKETOIMINTA-ALUE - ENTERPRISE PURCHASE TO PAYMENT AND ENTERPRISE CONTENT MANAGEMENT KUMPPANIT BUSINESS LOGICIN OSTAMINEN LÄHIPIIRILIIKETOIMET iii

5 TAVANOMAISEEN LIIKETOIMINTAAN KUULUMATTOMAT OLENNAISET SOPIMUKSET AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET TIETOJA OSAKEOMISTUKSISTA KÄYTTÖPÄÄOMA MAKSUVALMIUS JA PÄÄOMALÄHTEET HALLITUS YLIN JOHTO HENKILÖSTÖ ORGANISAATIORAKENNE OIKEUDELLINEN RAKENNE LIIKETOIMINNAN TULOS JA TALOUDELLINEN ASEMA LIIKETOIMINNAN TULOS INVESTOINNIT TILINTARKASTAJAT OSAKASSOPIMUKSET OSAKKEIDEN LUOVUTUSTA KOSKEVA RAJOITUS (LOCK-UP) MÄÄRÄYSVALLAN MUUTTUMISEN SEURAUKSET OIKEUDENKÄYNNIT KONSERNIN LIIKETOIMINTA YRITYSKAUPAN JÄLKEEN JA PRO FORMA -TIEDOT YLEISTÄ TILINTARKASTAMATTOMAN PRO FORMA -TALOUDELLISEN INFORMAATION LAADINTAPERIAATTEET PRO FORMA -TIEDOT (I) TILINTARKASTAMATTOMAT YHDISTELLYT AFFECTON JA COMPONENT SOFTWAREN PRO FORMA -TULOSLASKELMAT KAUSILTA JA SEKÄ TASE (II) AFFECTON TILINTARKASTAMATON PRO FORMA -TULOSLASKELMA (III) COMPONENT SOFTWAREN TILINTARKASTAMATON PRO FORMA -TULOSLASKELMA SUOMEN ARVOPAPERIMARKKINAT KAUPANKÄYNTI JA SELVITYS OMX NORDIC EXCHANGE HELSINKI OY:SSÄ ARVOPAPERIMARKKINOIDEN SÄÄNTELY ARVO-OSUUSJÄRJESTELMÄ OSINKOJEN VEROTUS SUOMESSA AFFECTON YHTIÖJÄRJESTYS AFFECTON OSAVUOSIKATSAUS AJALTA TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO TULOSENNUSTEESTA TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO PRO FORMA -TALOUDELLISESTA INFORMAATIOSTA NÄHTÄVILLÄ OLEVAT ASIAKIRJAT LISTALLEOTTOESITTEESEEN VIITTAAMALLA SISÄLTYVÄT ASIAKIRJAT iv

6 TIIVISTELMÄ Tätä tiivistelmää ei ole tarkoitettu täydelliseksi, vaan sitä on pidettävä tämän Esitteen ja siinä esitetyn yksityiskohtaisemman tiedon johdantona. Sijoittajien tulee perustaa Antiosakkeita koskevat sijoituspäätöksensä kaikkiin Esitteessä esitettäviin tietoihin eikä ainoastaan tähän yhteenvetoon. Esitteestä vastuulliset tahot vastaavat tiivistelmässä olevista virheistä ainoastaan, jos tiivistelmä on harhaanjohtava, epätarkka tai epäjohdonmukainen suhteessa tämän Esitteen muihin osiin. Jos Euroopan talousalueella nostetaan tässä Esitteessä esitettäviin tietoihin liittyvä kanne, kantajalta voidaan vaatia Esitteen käännöskustannusten maksamista ennen oikeuskäsittelyn aloittamista sen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti, jossa kanne nostetaan. Affecton liiketoiminta ja strategia Affecto rakentaa monipuolisia tietojärjestelmäratkaisuja yritysten ja organisaatioiden liiketoiminnan tehostamiseksi ja liiketoimintaan liittyvien päätösten perustaksi. Yhtiön IT-ratkaisut toteutetaan aina yksilöllisesti ja asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Affecton IT-palveluliiketoiminta keskittyy kahteen vahvaan osaamisalueeseen: liiketoimintatiedon hallintaratkaisuihin ja operatiivisiin IT-ratkaisuihin. Affecto on johtava liiketoimintatiedon hallintaratkaisujen eli Business Intelligence -ratkaisujen (BI) toimittaja Suomessa ja Ruotsissa. Operatiivisissa ratkaisuissa Yhtiöllä on merkittävä asema Suomessa ja erityisen vahva asema Baltian alueella. Lisäksi Yhtiö tuottaa erilaisia kartografisia ratkaisuja. Liiketoimintatiedon hallintaratkaisut tuottavat yrityksille tietoa johtamisen tueksi. Ne mahdollistavat yrityksen toiminnanohjausjärjestelmistä kertyvän tiedon yhdistämisen ja tehokkaan hyödyntämisen. Tämä tarkoittaa prosessia, jossa yhdistellään, analysoidaan ja visualisoidaan useista eri lähteistä saatuja digitaalisia tietoja ja ratkaisut rakennetaan toiminnanohjausjärjestelmien päälle. Operatiivisia IT-ratkaisuja ovat erilaiset asiakaskohtaiset, yritysten ja organisaatioiden toimintaa tehostavat tietojärjestelmät, kuten paikkatieto- ja dokumenttienhallintaratkaisut (GIS ja ECM) ja operatiiviset sovellukset, kuten vakuutusalan, henkilöstöhallinnon sekä materiaalihallinnon ja lääkehuollon ratkaisut. Kolmella eri markkina-alueella toimiminen antaa organisaatiolle etuja mahdollistaen ristiinmyynnin sekä paremman kustannustehokkuuden. Lisäksi Baltian alue tarjoaa mahdollisuuksia nopeaan kasvuun sekä pääsyn Venäjälle ja sen lähialueille. Affecton ratkaisut perustuvat kolmansien osapuolten ohjelmistoihin, joista yhtiö integroi asiakaskohtaisen ratkaisun. Affecton teknologiakumppaneita ovat mm. Business Objects, Cognos, Corpsoft, ESRI, Informatica, Lawson, MapInfo, Microsoft, OpenText (entinen Hummingbird), Oracle, Outlooksoft, SAP, SAS ja TIA. Yhtiön liiketoiminnalla on kaksi vahvaa tukijalkaa: merkittävät kasvuodotukset kohdistuvat kasvaville Business Intelligence -markkinoille, mutta samalla Yhtiö haluaa vahvistaa entisestään asemaansa vaativien ja asiakaskohtaisten operatiivisten IT-ratkaisujen toimittajana. Keskeisiä strategisia tekijöitä ovat myös Baltian alueen hyödyntäminen sekä vahva panostaminen henkilöstön osaamiseen ja viihtymiseen. Yhtiön strategian ydin on kestävä ja kannattava kasvu, joka perustuu strategisiin valintoihin. Yhtiön tavoitteena on olla johtava Business Intelligence -ratkaisutoimittaja Pohjoismaissa, Baltian alueella ja muualla Itä-Euroopassa. Lisäksi Yhtiön tavoitteena on olla osaavin ja laadukkain paikkatietoratkaisujen, sisällön- ja dokumenttienhallinnan ratkaisujen sekä muiden operatiivisten sovellusten toimittaja valitsemillaan toimialoilla ja markkinoilla. Affecton strategia perustuu neljään vahvuuteen, jotka ovat keskittyminen liiketoimintatiedon hallintaratkaisuihin (BI), operatiivisten IT-ratkaisujen tarjonnan vahvistaminen, läsnäolo Baltiassa sekä motivoinut ja sitoutunut henkilöstö. a) Liiketoimintatiedon hallintaratkaisut tuottavat asiakkaille entistä enemmän hyötyä olemassa olevista ERPjärjestelmistä. Affecton BI-ratkaisut perustuvat syvälliseen liiketoiminnan ymmärtämiseen ja maailmanlaajuisiin teknologioihin. Yhtiön tavoitteena on säilyttää johtava asema kasvavalla markkina-alueella. b) Operatiivisissa IT-ratkaisuissa Affecto keskittyy paikkatiedon sekä sisällön- ja dokumenttienhallinnan ratkaisuihin sekä operatiivisiin sovelluksiin. Järjestelmäkehityksessä ja sovellusintegraatiossa Yhtiö voi 1

7 hyödyntää pitkää kokemustaan ja vankkaa osaamistaan. Yhtiön tavoitteena on kehittää maailmanlaajuista osaamista valituilla toimialoilla. c) Yhtiön toiminta Baltiassa tarjoaa mahdollisuuden hyödyntää alueen voimakasta markkinakasvua omassa liiketoiminnassaan. Yhtiö voi hyödyntää Baltian asiantuntijoiden osaamista myös Pohjoismaissa. d) Affecto keskittyy henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Yhtiö kannustaa ja kouluttaa esimiehiä toimimaan innostavina johtajina. Yhtiö tarjoaa henkilöstölle kilpailukykyisen palkan ja palkitsee myös muutoin onnistumisista. Yhtiön kasvutavoitteena vuosille on ylittää 100 miljoonan euron liikevaihto vuonna Kasvutavoite saavutetaan orgaanisen kasvun ja sitä täydentävien yritysostojen avulla. Samanaikaisesti Yhtiön tavoitteena on olla omalla markkina-alueellaan yksi parhaiten kannattavista IT-palveluyrityksistä. Osakkeet Yhtiö on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin Affecton kaupparekisteriin merkitty osakepääoma oli tämän Esitteen päivämääränä ,30 euroa, ja se jakautui osakkeeseen. Yhtiön osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Affectolla on yksi osakesarja. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen Affecton yhtiökokouksessa. Yhtiön osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena OMX Nordic Exchange Helsinki Oy:n (entinen Helsingin Pörssi Oy) virallisella listalla. Ostotarjous Component Softwaresta ja Osakeanti Affecto julkisti aikomuksensa tehdä julkinen ostotarjous kaikista Component Softwaren osakkeista, jotka ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Oslon pörssissä (Oslo Børs). Ostotarjouksessa tarjoushinta on 65,50 Norjan kruunua Component Softwaren osakkeelta, ja se maksetaan yhdistettynä käteis- ja osakevastikkeena siten, että yksi Component Softwaren osake vaihdetaan 40,03 Norjan kruunun suuruiseen käteisvastikkeeseen ja 0,81063 uuteen Affecton osakkeeseen (noin 25,47 Norjan kruunua perustuen siihen, että Ostotarjousta varten yhden Affecton osakkeen arvona pidetään 31,42 Norjan kruunua). Niillä Component Softwaren osakkeenomistajilla, jotka hyväksyvät Ostotarjouksen mutta haluavat saada 100% käteisvastikkeen, on oikeus myydä heille tulevat Affecton osakkeet ns. konsortioon kuuluville Component Softwaren enemmistöosakkeenomistajille. Osakeannissa liikkeeseen laskettavat Antiosakkeet annetaan Ostotarjouksessa osana edellä mainittua yhdistettyä käteisja osakevastiketta. Jos kaikki Component Softwaren osakkeenomistajat hyväksyvät Ostotarjouksen, Affecto laskee liikkeeseen Antiosaketta. Jos vain osa Component Softwaren osakkeenomistajista hyväksyy Ostotarjouksen, mutta Ostotarjous saatetaan loppuun, Antiosakkeita lasketaan liikkeeseen vähemmän. Antiosakkeet vastaavat enintään 21,72% Yhtiön kaikista osakkeista ja niiden tuottamista äänistä Osakeannin jälkeen. Affecto aikoo jättää hakemuksen Antiosakkeiden listaamiseksi OMX Nordic Exchange Helsinki Oy:n pörssilistalle. Antiosakkeet otetaan OMX Nordic Exchange Helsinki Oy:n pörssilistalle arviolta , ja kaupankäynti Antiosakkeilla alkaa arviolta Affecto on velvollinen saattamaan Ostotarjouksen loppuun ainoastaan tiettyjen Ostotarjouksen ehtojen täytyttyä, katso jäljempänä kohta "Ostotarjous Component Software Groupista Julkinen ostotarjous ja lunastusmenettely Tiivistelmä Ostotarjouksen ehdoista". Jos Ostotarjousta ei saateta loppuun, Osakeantia ei toteuteta eikä Antiosakkeita siten lasketa liikkeeseen. Component Software on IT-palveluyritys, joka toimii kahdella alueella: Business Intelligence (BI, liiketoimintatiedon hallinta) ja Enterprise Content Management (ECM, sähköinen sisällönhallinta). Business Intelligence -alueella Component Software auttaa asiakkaitaan hallinnoimaan, integroimaan ja hyödyntämään tietojärjestelmiinsä tallennettua tietoa. Component Softwaren ECM-toiminta muodostuu pääasiassa Contempusista, joka on johtava ohjelmistotuoteperhe yritysten ostotoimintojen (Purchase to Payment) sähköiseen hallintaan. Component Softwaren hankkiminen muuttaa Affecton liiketoiminnan rakennetta jonkin verran, mutta koska yhtiöiden liiketoiminnat ovat melko samankaltaisia, muutokset ovat enimmäkseen vähäisiä. Kaupalla on suurin vaikutus liikevaihdon jakautumiseen eri maiden kesken, sillä muiden Pohjoismaiden (muiden kuin Suomi) osuus kasvaa merkittävästi. Yhtiön johdon arvion mukaan kaupan myötä Affectosta tulee toiminta-alueensa selkeästi suurin ja vahvin Business Intelligence -ratkaisuntarjoaja, jolla on erittäin vahva asema Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa sekä hyvä markkinaasema Tanskassa ja Baltian maissa. Yrityskaupan arvioidaan vahvistavan Affecton asemaa sekä asiakkaiden että 2

8 teknologiakumppanien näkökulmasta. Yrityskauppa mahdollistaa myös entistä monipuolisemman palvelutarjonnan, koska eri maiden osaamisalueet täydentävät toisiaan. Yrityskaupan toteutumisen jälkeen Component Software tullaan integroimaan osaksi Affectoa. Yhtiöillä ei ole merkittäviä päällekkäisyyksiä, joten integroinnin ei odoteta aiheuttavan merkittäviä muutoksia liiketoimintaan eri maissa. Hallinto, johto ja henkilöstö Vastuu Yhtiön valvonnasta ja hallinnosta on jaettu yhtiökokouksen, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken. Lisäksi Affectolla on konsernitason johtoryhmä. Affecton hallitukseen kuuluvat seuraavat henkilöt: Aaro Cantell, Pyry Lautsuo, Heikki Lehmusto, Pasi Mäenpää, Jukka Norokorpi ja Esko Rytkönen. Affecton ylimääräinen yhtiökokous päätti valita yhden uuden Component Softwaren nimeämän hallituksen jäsenen, Haakon Skaarerin, Ostotarjouksen toteutumisesta alkaen. Johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja Pekka Eloholma ja kymmenen muuta jäsentä. Henkilöstön määrä oli päättyneen jakson lopussa 778 henkilöä. Component Softwaren hankinnan johdosta Affecton henkilökunnan määrä nousee noin henkilöön. Riskitekijöiden tiivistelmä Sijoituspäätöstä tehtäessä tulee ottaa huomioon, että osakesijoittamiseen liittyy riskejä. Sijoitusta harkitsevan tulee tutustua huolellisesti Esitteeseen ja erityisesti sen kohtaan "Riskitekijät". Yhtiöön liittyviä riskitekijöitä ovat muun muassa seuraavat: Affecton liiketoimintaan liittyviä riskejä - Markkinatilanne - Kilpailu - Nopean kasvun hallinta - Riippuvuus avainasiakkaista - Riippuvuus avainhenkilöistä - Työvoiman riittävyys - Vahinkoriskit - IT-palvelumarkkinoiden kausivaihtelu - Pitkäaikaiset projektit - Laajentuminen yritysostoilla - Laajentuminen kehittyville markkinoille - Riippuvuus ulkopuolisista ohjelmistotoimittajista - Immateriaalioikeudet - Taseen sisältämä liikearvo - Euroopan unionin verosäännösten yhdenmukaistamiseen sekä Latvian ja Liettuan lainsäädännön muutoksiin liittyvät epävarmuustekijät - Osingot - Valuuttariskit - Maksuvalmiusriski Component Softwaren hankintaan liittyviä riskejä - Liikearvon ja aineettomien hyödykkeiden määrän kasvu - Velan määrän kasvu - Vuosineljännesvaihtelun kasvu Osakeantiin liittyviä riskejä - Antiosakkeiden markkinahinnan vaihtelut - Valuuttakurssien vaihtelut Luettelo ei ole tyhjentävä. Myös riskit ja epävarmuustekijät, joista Affecto ei tällä hetkellä ole tietoinen tai joita se pitää tällä hetkellä epäolennaisina, saattavat vaikuttaa haitallisesti Affecton liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen ja Affecton osakkeisiin tehdyn sijoituksen arvoon. 3

9 Yhteenveto Affecton tunnusluvuista Alla esitettävää yhteenvetoa Affecton tunnusluvuista on tarkasteltava yhdessä jäljempänä tässä Esitteessä esitettävien "Eräitä tiivistettyjä Affecton konsernitilinpäätöstietoja" ja "Affecton liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema" - osioiden ja Affecton osavuosikatsauksen kanssa sekä viittaamalla sisällytettyjen Affecton konsernitilinpäätöstietojen kanssa. Yhteenvedossa on viiva, jos luku ei ole laskettavissa, se ei ole relevantti tai se on nolla. Konsernin tunnusluvut 2006 IFRS Tilintarkastettu Tilikaudelta Jaksolta IFRS IFRS IFRS Tilintarkastettkastamaton Tilintar- Tilintarkastamaton 2006 IFRS Tilintarkastamaton Liikevaihto, 1000 EUR EBITDA, 1000 EUR % liikevaihdosta 10,0 13,4 19,8 15,0 0,4 Liiketulos, 1000 EUR (231) % liikevaihdosta 7,3 11,0 17,7 11,4 (2,2) Tulos ennen veroja, 1000 EUR (292) % liikevaihdosta 6,9 10,3 16,9 10,6 (2,8) Tilikauden tulos emoyhtiön osakkaille, 1000 EUR (280) % liikevaihdosta 5,2 7,9 11,9 8,2 (2,7) Oman pääoman tuotto, % 7,2 13,3 22,5 - - Sijoitetun pääoman tuotto, % 7,3 11,8 17,4 - - Omavaraisuusaste, % 52,0 56,9 41,5 50,1 57,6 Bruttoinvestoinnit taseen pysyviin vastaaviin, 1000 EUR % liikevaihdosta 2,2 1,8 1,5 2,1 2,6 Tutkimus- ja tuotekehitysmenot, 1000 EUR % liikevaihdosta 0,9 1,6 1,2 0,9 1,3 Tilauskanta, 1000 EUR Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana Nettovelkaantumisaste, % 35,2 9,9 52,2 29,9 9,9 Korolliset nettovelat, 1000 EUR Tunnuslukujen laskentaperusteet Oman pääoman tuotto, % = Sijoitetun pääoman tuotto, % = Omavaraisuusaste, % = Nettovelkaantumisaste, % = tulos ennen veroja - verot oma pääoma + vähemmistöosuus tulos ennen veroja + korkokulut ja muut rahoituskulut taseen loppusumma korottomat velat oma pääoma + vähemmistöosuus taseen loppusumma saadut ennakot korolliset velat rahat, pankkisaamiset, rahoitusarvopaperit oma pääoma + vähemmistöosuus * 100 * 100 * 100 * 100 Korolliset nettovelat = korolliset velat rahat ja pankkisaamiset EBITDA = Liikevoitto + poistot + arvonalentumiset 4

10 RISKITEKIJÄT Sijoitusta harkitsevien tulee huolellisesti harkita seuraavia riskitekijöitä muiden tässä Esitteessä esitettyjen tietojen lisäksi. Alla esitettävillä riskeillä voi toteutuessaan olla epäedullinen vaikutus Affecton liiketoimintaan, toiminnan tulokseen tai taloudelliseen asemaan, ja ne voivat yksin tai yhdessä estää Affectoa saavuttamasta taloudellisia tavoitteitaan. Jos nämä riskit johtavat Affecton osakkeiden markkinahinnan laskuun, Antiosakkeisiin sijoittaneet voivat menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain. Jäljempänä kuvatut riskit ja epävarmuustekijät eivät ole ainoita Affecton toimintaan vaikuttavia tekijöitä. Myös muilla seikoilla ja epävarmuustekijöillä, joita ei tällä hetkellä tunneta tai joita pidetään epäolennaisina, voi olla epäedullinen vaikutus Affecton liiketoimintaan, toiminnan tulokseen tai taloudelliseen asemaan. Affecton liiketoimintaan liittyviä riskejä Markkinatilanne Affecto toimii markkinoilla, joihin yleisellä taloussuhdanteella ja asiakkaiden toimintaympäristön muutoksilla on välitön vaikutus. Talouden yleinen laskusuhdanne voi vähentää palvelujen kysyntää ja siten myös Affecton tarjoamien palvelujen kysyntää. Lisäksi epäsuotuisat muutokset yleisissä taloussuhdanteissa tai asiakassegmenttien sisällä voivat johtaa siihen, että yksittäiset asiakkaat supistavat jo aloitettuja IT-palveluprojekteja tai lykkäävät tai peruvat suunniteltuja IT-palveluprojekteja. Muutokset taloussuhdanteissa tai Affecton asiakkaiden toimintaympäristössä voivat vaikuttaa olennaisen haitallisesti Affecton liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Kilpailu Affecto toimii markkinoilla, joilla kilpailu kiristyy. Tietyillä kilpailijoilla on Affectoa laajempi tuotevalikoima, tunnetummat tuotemerkit ja suuremmat rahoitus- ja markkinointiresurssit, ja ne voivat toteuttaa laajamittaisempia markkinointikampanjoita sekä harjoittaa aggressiivisempaa hinnoittelua kuin Affecto. Vaikka Affectolla on vahva markkina-asema Pohjoismaissa ja Baltian alueella, ei ole varmuutta siitä, että Affecto pystyy jatkossakin kilpailemaan menestyksekkäästi nykyisillä tai tulevilla markkinoillaan nykyisten tai tulevien kilpailijoidensa kanssa tai säilyttämään vahvan markkinaosuutensa. Ei myöskään ole varmuutta siitä, pystyykö Affecto saavuttamaan kilpailuvahvuuksia uusilla markkinoilla, joille se aikoo laajentua tulevaisuudessa, tai miten menestyminen näillä markkinoilla tulee vaikuttamaan Affecton liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Nopean kasvun hallinta Affecton nykyinen yritysrakenne muodostettiin vuonna 2004, kun Yhtiö osti Genimap International Oy:n ja UAB Informacines technologijosin. Tämän jälkeen Yhtiö on toteuttanut useita erikokoisia yritysostoja. Nopea kasvu ja yritysten integrointi on vaatinut ja vaatii jatkossakin merkittävää panosta Affecton johdolta ja henkilöstöltä. Ei myöskään ole varmaa, että näistä yritysostoista odotetut synergiat ja muut hyödyt toteutuvat. Jos ostettujen yrityksien integrointia ei voida toteuttaa suunnitelmien mukaisesti tai odotetut synergiat eivät toteudu, tämä voi vaikuttaa olennaisen haitallisesti Affecton liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Riippuvuus avainasiakkaista Affecton suurimmalla asiakkaalla oli vajaan 10% osuus ja kymmenellä suurimmalla asiakkaalla noin 25% osuus Affecton liikevaihdosta päättyneellä tilikaudella. Ei ole varmuutta siitä, että Affecton pääasiakkaat ostavat jatkossakin Affecton palveluja nykyisessä määrin tai lainkaan, ja tällaisten asiakkaiden menettäminen tai niiden ostovolyymin lasku voivat vaikuttaa olennaisen haitallisesti Affecton liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Riippuvuus avainhenkilöistä Affecton menestyksen jatkuminen riippuu merkittävässä määrin sen johdosta ja muusta henkilöstöstä. Ylimpään johtoon kuuluvan henkilön tai muun avainhenkilön työpanoksen menettäminen voisi vaikuttaa haitallisesti Affecton liiketoimintaan ja Yhtiön mahdollisuuksiin toteuttaa strategiaansa. Lisäksi Affecton menestys riippuu sen kyvystä palkata, kehittää, kouluttaa ja motivoida ammattitaitoisia henkilöitä sekä pitää heidät Yhtiön palveluksessa. Avainhenkilöiden menettäminen tai epäonnistuminen riittävän pätevien henkilöiden palkkaamisessa ja pitämisessä Yhtiön palveluksessa voivat vaikuttaa olennaisen haitallisesti Affecton liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Tehtyjen yritysostojen yhteydessä ostettujen yhtiöiden avainhenkilöt ovat tyypillisesti sitoutuneet työvelvoitteisiin joksikin aikaa transaktion jälkeen. 5

9 160 000 Osaketta Alustava hintaväli: 4,20 5,00 euroa

9 160 000 Osaketta Alustava hintaväli: 4,20 5,00 euroa Tässä Listalleottoesitteessä annetut tiedot ovat alustavia. Osakkeiden myyntihinnasta, Osakkeiden kokonaislukumäärästä ja eri sijoittajaryhmille myytävien Osakkeiden lukumäärästä päätetään lopullisesti

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITE 30.4.2009

LISTALLEOTTOESITE 30.4.2009 LISTALLEOTTOESITE 30.4.2009 Kanta-asiakasoptioiden haltijoille tarjottavat osakkeet 1 373 482 kappaletta B-sarjan osakkeita Tämä Listalleottoesite liittyy Stockmann Oyj Abp:n ( Stockmann tai Yhtiö ) vuoden

Lisätiedot

Kanta-asiakasoptioiden haltijoille tarjottavat 553 910 kappaletta B-sarjan osakkeita Merkintähinta 8,29 euroa B-sarjan osakkeelta

Kanta-asiakasoptioiden haltijoille tarjottavat 553 910 kappaletta B-sarjan osakkeita Merkintähinta 8,29 euroa B-sarjan osakkeelta Kanta-asiakasoptioiden haltijoille tarjottavat 553 910 kappaletta B-sarjan osakkeita Merkintähinta 8,29 euroa B-sarjan osakkeelta Tämä Esite liittyy Stockmann Oyj Abp:n ( Stockmann tai Yhtiö ) vuoden 2008

Lisätiedot

Salcomp Oyj. Osakeanti ja -myynti. Enintään 17 000 000 osaketta. Alustava hintaväli 3,20-4,00 euroa

Salcomp Oyj. Osakeanti ja -myynti. Enintään 17 000 000 osaketta. Alustava hintaväli 3,20-4,00 euroa LISTALLEOTTOESITE 27.2.2006 Osakkeiden lopullisesta merkintä- ja myyntihinnasta, Osakkeiden kokonaislukumäärästä ja eri sijoittajaryhmille myytävien Osakkeiden lukumäärästä päätetään lopullisesti institutionaalisille

Lisätiedot

ESITE 24.3.2011. 9 489 877 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 10,50 euroa Tarjottavalta osakkeelta

ESITE 24.3.2011. 9 489 877 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 10,50 euroa Tarjottavalta osakkeelta ESITE 24.3.2011 9 489 877 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 10,50 euroa Tarjottavalta osakkeelta Tämä esite liittyy osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvaan osakeantiin ( Osakeanti ), jossa

Lisätiedot

ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ 3.3.2015 IXONOS OYJ YHTEENSÄ 96 670 000 UUDEN OSAKKEEN OTTAMINEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI

ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ 3.3.2015 IXONOS OYJ YHTEENSÄ 96 670 000 UUDEN OSAKKEEN OTTAMINEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ 3.3.2015 IXONOS OYJ YHTEENSÄ 96 670 000 UUDEN OSAKKEEN OTTAMINEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI Tämän arvopaperiliitteen ja tiivistelmän ( Arvopaperiliite ) on laatinut Ixonos Oyj

Lisätiedot

TURVATIIMI OYJ PERUSESITE 19.11.2010

TURVATIIMI OYJ PERUSESITE 19.11.2010 TURVATIIMI OYJ PERUSESITE 19.11.2010 Tämän perusesitteen ( Perusesite ) on laatinut Turvatiimi Oyj, Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö (jäljempänä Turvatiimi tai Yhtiö ). Yhtiön osakkeet ovat julkisen

Lisätiedot

ESITE 25.5.2015 INCAP OYJ. Osakeanti / Enintään 109 114 035 Incap Oyj:n osaketta

ESITE 25.5.2015 INCAP OYJ. Osakeanti / Enintään 109 114 035 Incap Oyj:n osaketta ESITE 25.5.2015 INCAP OYJ Osakeanti / Enintään 109 114 035 Incap Oyj:n osaketta Incap Oyj ("Incap" tai "Yhtiö"), joka on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, tarjoaa osakkeenomistajilleen merkittäväksi

Lisätiedot

TURVATIIMI OYJ PERUSESITE 24.8.2012

TURVATIIMI OYJ PERUSESITE 24.8.2012 TURVATIIMI OYJ PERUSESITE 24.8.2012 Tämän perusesitteen ( Perusesite ) on laatinut Turvatiimi Oyj, Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö. Turvatiimi Oyj:n osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Osakeanti Vähintään 188.888.889 ja enintään 266.666.667 osaketta Merkintähinta 0,45 euroa osakkeelta

Suominen Yhtymä Oyj. Osakeanti Vähintään 188.888.889 ja enintään 266.666.667 osaketta Merkintähinta 0,45 euroa osakkeelta 3.10.2011 Suominen Yhtymä Oyj Osakeanti Vähintään 188.888.889 ja enintään 266.666.667 osaketta Merkintähinta 0,45 euroa osakkeelta Suominen Yhtymä Oyj ( Suominen Yhtymä tai Yhtiö ) on solminut sopimuksen

Lisätiedot

IXONOS OYJ Osakeanti

IXONOS OYJ Osakeanti ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ 14.11.2013 IXONOS OYJ Osakeanti Merkittäväksi tarjotaan enintään 77 526 075 Osaketta 0,07 euroa Osakkeelta Ixonos Oyj ( Yhtiö tai Ixonos ), joka on Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

Outotec Oyj:n julkinen ostotarjous. Larox Oyj:n kaikista osakkeista

Outotec Oyj:n julkinen ostotarjous. Larox Oyj:n kaikista osakkeista TARJOUSASIAKIRJA JA LISTALLEOTTOESITE 22.12.2009 Outotec Oyj:n julkinen ostotarjous Larox Oyj:n kaikista osakkeista Outotec Oyj ( Outotec tai Tarjouksentekijä ), Suomen lakien mukaan perustettu, Suomessa

Lisätiedot

TURVATIIMI OYJ. Suunnatuissa osakeanneissa 17.6.2010 ja 1.7.2010 liikkeeseen laskettujen osakkeiden hakeminen kaupankäynnin kohteeksi

TURVATIIMI OYJ. Suunnatuissa osakeanneissa 17.6.2010 ja 1.7.2010 liikkeeseen laskettujen osakkeiden hakeminen kaupankäynnin kohteeksi ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ 19.11.2010 TURVATIIMI OYJ Suunnatuissa osakeanneissa 17.6.2010 ja 1.7.2010 liikkeeseen laskettujen osakkeiden hakeminen kaupankäynnin kohteeksi 17.227.730 osaketta Turvatiimi

Lisätiedot

ESITE 21.3.2014. Verkkokauppa.com Oyj

ESITE 21.3.2014. Verkkokauppa.com Oyj ESITE 21.3.2014 Verkkokauppa.com Oyj Listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Listautumisanti enintään 2 425 656 Tarjottavaa Osaketta Alustava merkintähinta 20,00 24,00 euroa Osakkeelta Listautumisannissa

Lisätiedot

Pääjärjestäjä Nordea

Pääjärjestäjä Nordea ESITE 25.8.2009 1.611.977 Tarjottavaa A-sarjan osaketta ja 2.129.810 Tarjottavaa B-sarjan osaketta Merkintähinta 12,00 euroa Tarjottavalta A-sarjan ja B-sarjan osakkeelta Tämä Esite liittyy osakkeenomistajien

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ LISTALLEOTTOESITE. 2.849.632 uutta osaketta

SOLTEQ OYJ LISTALLEOTTOESITE. 2.849.632 uutta osaketta 4.4.2012 SOLTEQ OYJ LISTALLEOTTOESITE 2.849.632 uutta osaketta Solteq Oyj:n hallitus päätti 20.3.2012 yhtiökokouksen 23.3.2007 ja 14.3.2012 antamien valtuutuksien nojalla tarjota 2.849.632 uutta osaketta

Lisätiedot

OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj. Osakeanti. enintään 78 585 304 A-sarjan osaketta ja enintään 22 003 176 K-sarjan osaketta

OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj. Osakeanti. enintään 78 585 304 A-sarjan osaketta ja enintään 22 003 176 K-sarjan osaketta LISTALLEOTTOESITE 14.10.2005 OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Osakeanti enintään 78 585 304 A-sarjan osaketta ja enintään 22 003 176 K-sarjan osaketta Merkintähinta 7,20 euroa uudelta A-sarjan osakkeelta

Lisätiedot

FIRST NORTH NORDIC RULEBOOK -SÄÄNTÖJEN MUKAINEN YHTIÖESITE 14.11.2014. Nixu Oyj

FIRST NORTH NORDIC RULEBOOK -SÄÄNTÖJEN MUKAINEN YHTIÖESITE 14.11.2014. Nixu Oyj FIRST NORTH NORDIC RULEBOOK -SÄÄNTÖJEN MUKAINEN YHTIÖESITE 14.11.2014 Nixu Oyj Listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Listautumisanti enintään 1 134 091 osaketta Merkintähinta 4,40 euroa osakkeelta

Lisätiedot

12 274 355 Osaketta. Katso Osakkeisiin liittyvistä tietyistä riskitekijöistä kohta Riskitekijät Listalleottoesitteen sivulta 4 alkaen.

12 274 355 Osaketta. Katso Osakkeisiin liittyvistä tietyistä riskitekijöistä kohta Riskitekijät Listalleottoesitteen sivulta 4 alkaen. LISTALLEOTTOESITE 12 274 355 Osaketta Aspocomp Group Oyj ( Aspocomp tai Yhtiö ) on NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ( Helsingin Pörssi ) pörssilistalla noteerattu suomalainen julkinen osakeyhtiö. Aspocompin hallitus

Lisätiedot

Osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa, ja ne tuottavat samat osakkeenomistajan oikeudet kuin Restamaxin olemassa olevat osakkeet.

Osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa, ja ne tuottavat samat osakkeenomistajan oikeudet kuin Restamaxin olemassa olevat osakkeet. LISTALLEOTTOESITE Listautumisanti enintään 3.600.000 uutta osaketta Merkintähinta 4,60 euroa osakkeelta Yleisö- ja Instituutioannissa sekä 4,14 euroa osakkeelta Henkilöstöannissa Listautumisannissa Restamax

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITTEESEEN LIITTYVIÄ TIETOJA

LISTALLEOTTOESITTEESEEN LIITTYVIÄ TIETOJA LISTALLEOTTOESITE A-osakkeiden listaaminen First North Finland -markkinapaikalle Listautumisanti enintään 300 000 uutta A-osaketta Merkintähinta 33,00 euroa osakkeelta Yleisöannissa sekä 29,70 euroa osakkeelta

Lisätiedot

Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Enintään 15.386.000 A-sarjan osaketta Merkintähinta 0,65 euroa osakkeelta

Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Enintään 15.386.000 A-sarjan osaketta Merkintähinta 0,65 euroa osakkeelta LISTAUTUMISESITE 2.5.2014 Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Enintään 15.386.000 A-sarjan osaketta Merkintähinta 0,65 euroa osakkeelta Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA JA ESITE 29.6.2007

TARJOUSASIAKIRJA JA ESITE 29.6.2007 TARJOUSASIAKIRJA JA ESITE 29.6.2007 Panostaja Oyj:n Julkinen ostotarjous kaikista Suomen Helasto Oyj:n liikkeeseen laskemista osakkeista Panostaja Oyj ( Tarjouksentekijä tai Panostaja ), joka on Suomen

Lisätiedot

TECHNOPOLIS OYJ. Osakeanti

TECHNOPOLIS OYJ. Osakeanti TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 28.4.2008 TECHNOPOLIS OYJ Osakeanti enintään 13.233.540 Osaketta Technopolis Oyj, joka on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, tarjoaa osakkeenomistajilleen merkittäväksi

Lisätiedot

FIM Group Oyj 9 700 000 Osaketta Alustava hintaväli: 5,20 5,75 euroa

FIM Group Oyj 9 700 000 Osaketta Alustava hintaväli: 5,20 5,75 euroa Tässä Listalleottoesitteessä annetut tiedot ovat alustavia. Osakkeiden merkintä- ja myyntihinnasta, Osakkeiden kokonaislukumäärästä ja eri sijoittajaryhmille tarjottavien Osakkeiden lukumäärästä päätetään

Lisätiedot

9.10.2013 TULIKIVI OYJ ESITE. Pääjärjestäjä. Pohjola Corporate Finance

9.10.2013 TULIKIVI OYJ ESITE. Pääjärjestäjä. Pohjola Corporate Finance 9.10.2013 TULIKIVI OYJ ESITE Tulikivi Oyj:n (jäljempänä Tulikivi tai Yhtiö ) hallitus päätti 8.10.2013 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla osakeannista, jossa Yhtiö tarjoaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITE. Cargotec Oyj

LISTALLEOTTOESITE. Cargotec Oyj LISTALLEOTTOESITE 23. toukokuuta 2005 Cargotec Oyj Kone Oyj jakautuu arviolta 1. kesäkuuta 2005 ( Jakautumisen Voimaantulopäivä ) siten, että sen kaikki varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä kahdelle

Lisätiedot

TURVATIIMI OYJ PERUSESITE 25.6.2008

TURVATIIMI OYJ PERUSESITE 25.6.2008 TURVATIIMI OYJ PERUSESITE 25.6.2008 Tämän perusesitteen ( Perusesite ) on laatinut Turvatiimi Oyj, Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö. Turvatiimi Oyj:n osake on julkisen kaupankäynnin kohteena OMX

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITE 18.2.2011 PANOSTAJA OYJ PERUSESITE

LISTALLEOTTOESITE 18.2.2011 PANOSTAJA OYJ PERUSESITE LISTALLEOTTOESITE 18.2.2011 PANOSTAJA OYJ PERUSESITE Tämän perusesitteen ( Perusesite ) on laatinut Panostaja Oyj, Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö. Panostaja Oyj:n osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin

Lisätiedot

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE COMPONENTA OYJ TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 8.9.2009 OSAKEANTI 2009 PÄÄOMALAINA 2009 Componenta Oyj:n ( Componenta tai Yhtiö ) hallitus päätti 8.9.2009 ylimääräisen yhtiökokouksen 8.9.2009 antaman valtuutuksen

Lisätiedot