KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/ Urho Kekkosen katu kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2010 1. Urho Kekkosen katu 2-4 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani"

Transkriptio

1 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/ Sosiaali- ja terveyslautakunta AIKA Klo 13:30-17:04 PAIKKA Urho Kekkosen katu kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 156 Tilapäisen puheenjohtajan valinta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Ambulanssien hankinta HES Oy:n ja Kainuun maakunta -kuntayhtymän välisen ensihoitopalvelun sopimuksen seuranta 161 Toistaiseksi voimassa olevien työsopimussuhteisten vakanssien perustaminen ensihoitoon 162 Henkilöstöraportti vuodelta Kainuun Työterveys -liikelaitokseen alkaen perustettavat toistaiseksi voimassa olevat työsopimussuhteiset vakanssit 164 Toistaiseksi voimassa olevan työterveyshoitajan työsopimussuhteisen vakanssin perustaminen alkaen Kainuun työvoiman palvelukeskukseen 165 Sosiaali- ja terveyslautakunnan syyskauden 2010 kokousaikataulu 166 Valtuustoaloite: Kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen Valtuustoaloite: Maakunta -kuntayhtymän sosiaalityön resurssit ja niiden vahvistaminen, erityisesti vammaispalveluissa ja lastensuojelussa 168 OYS-erityisvastuualueen laboratoriotoiminnan organisointi 169 Talouden ja toiminnan seurantaraportti ajalta Talouden ja toiminnan kehykset sekä suunnitteluohjeet vuosille Selvityksen antaminen tarkastuslautakunnalle Oikaisuvaatimus lastensuojelun sosiaalityöntekijän virkavalinnasta/järvinen Merja 173 Toimeentulotukihakemusten käsittelytilanne Sotainvalidien lounassetelin arvo Eettisen toimikunnan henkilövaihdos

2 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/ Asumis- ja hoivapalvelujen kilpailuttaminen Päätösvallan delegointi viranhaltijoille Laitoskirjaston toimintakertomus vuodelta Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/suomen Terveystalo Oy/Terveystalo Kajaani 180 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/sol Palvelut Oy Pöytäkirjat Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat Katsaus Coronaria Hoitoketju Oy Perusterveydenhuollon päivystystoiminta - virka-aika, arki-ilta, viikonloppu- ja juhlapyhäpäivystys Kajaaniin ja Suomussalmelle -hankinta-asia 63 77

3 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/ KOKOUSAIKA klo 13:30-17:04 OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Päätöksentekijät Karjalainen Aki 13:30-17:04 jäsen Kemppainen Aila 13:30-17:04 jäsen Nikulainen Kari 13:30-17:04 jäsen Puurunen Yrjö 13:30-17:04 jäsen Ronkainen Tauno 13:30-17:04 jäsen Tervo Raili 13:30-17:04 jäsen Törmänen Anni-Inkeri 13:30-17:04 jäsen Väisänen Sanni 13:30-17:04 jäsen Pyykkönen Kyllikki 13:30-17:04 varajäsen Esteellisenä poissa kokouksesta :n 176 käsittelyn ajan klo 15:43-16:15 Pääkkönen Matti 13:30-17:04 varajäsen Poissa Heikkinen Pekka puheenjohtaja Moilanen Pentti jäsen Tolonen Kaisa varapuheenjohtaja Jokelainen Alpo mh:n puheenjohtaja Haataja Minna mh:n edustaja Muut osallistujat Pääkkönen Tuomo 13:30-17:04 sosiaali- ja terveysjohtaja Repo Marjatta 13:30-17:04 sihteeri Kinnunen Anneli 13:30-16:38 mh:n edustajan varajäsen Poistui :n 184 käsittelyn jälkeen Härkönen Laila 13:36-13:43 hankintapäällikkö Läsnä :n 159 esittelyn ajan Mäenpää Sami 13:45-14:00 ylilääkäri Läsnä :n 160 esittelyn ajan kello 13:45-13:54 ja :n 161 esittelyn ajan kello 13:59-14:00 Angerman Jukka 13:36-14:00 Lääkintäesimies Läsnä :n 159 esittelyn ajan klo 13:36-13:43 ja :n 160 esittelyn ajan klo 13:45-13:54 sekä :n 161 esittelyn ajan klo 13:59-14:00 Ahonen Esa 13:30-17:04 hallintoylilääkäri Läsnä :n esittelyn ajan Hämäläinen Markku 13:59-14:30 henkilöstöjohtaja Saapui :n 161

4 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/ Tyrmi Seija 15:43-16:12 palvelusuunnittelija käsittelyn alkaessa ja poistui :n 162 esittelyn jälkeen Läsnä :n 176 esittelyn aikana ALLEKIRJOITUKSET Aki Karjalainen Puheenjohtaja Marjatta Repo Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kajaanissa Kari Nikulainen Yrjö Puurunen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Kainuun maakunta -kuntayhtymän kanslia, Kauppakatu 1, 2. kerros Kajaani, keskiviikkona klo Marjatta Repo, hallintosihteeri

5 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Tilapäisen puheenjohtajan valinta STLTK 156 Kyllikki Pyykkönen totesi, että sekä puheen johtaja että vara puheenjoh taja ovat estyneitä.hän esitti, että puheenjohtajaksi valitaan Aki Karjalainen. Lautakunta yksimielisesti valitsi kokouksen puheenjohtajaksi Aki Karjalaisen.

6 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus STLTK 157 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: Kuntalain 58 :n mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kainuun maakunta -kuntayhtymän hallintosäännön 4 :n mukaan esityslista, johon sisältyy selostus käsiteltävistä asioista sekä päätösehdotus, lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus kokouksessa, vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta. Kokouksen esityslista on annettu postin kuljetettavaksi Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa läsnäolijat sekä sen, että kokous on lail li sesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Hyväksyi päätösehdotuksen.

7 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Pöytäkirjantarkastajien valinta STLTK 158 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi Kari Nikulaisen ja Yrjö Puurusen. Hyväksyi päätösehdotuksen.

8 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Ambulanssien hankinta STLTK 159 Kainuun maakunta kuntayhtymän hankinta toimisto on järjestänyt avoimen tarjouskil pailun Kainuun maakunta - kuntayhtymän ensihoitoon tarvittavien am bulansseja han kinnasta koko luokassa A ja kokoluokassa B vuosina puite järjestelyin. Koko naishankinnan määrä on kpl. Optio varataan samalla vuosille 2015 ja 2016, jol loin hankintaan kor vauska lustoa käytetyn kaluston tilalle. Puitesopimus tehdään yhden (1) tai kolmen (3) toimittajan kanssa. Liitteenä oleva hankintailmoitus julkaistiin hankintailmoi tuk set si vus tolla Liite nro: 1 Tarjouksista tehtiin vertailu tarjouspyynnön liitteenä olleen taulukon mukaisesti kokoluo kissa A ja B korirakentei neen. Tarjouksensa määräaikaan mennessä jättivät: Veho Oy ja Laakkonen Oy sisältäen korityöt Tamlans Oy:ltä ja Profile Vehicles Oy:ltä. Tarjous pyydettiin sairaankuljetusautosta liitteen 1 ja 2 mukaisilla vähimmäisvaati muksilla si ten, että tarjous teh dään yhdessä alustasta sekä koritöistä. Tarjouksen hinnoittelu ja sisältö Tarjouksessa on ilmoitettava: 1. Sairaankuljetusauton arvonlisäveroton (alv 0 %) koko naishinta netto yksilöitynä jo kaiseen autoon erikseen 2. Huolto- ja varaosapalvelu - Ilmoitettava huoltopalvelun saatavuus ja lähimmän pal velupisteen sijainti - Selvitys huoltopalvelun nopeudesta - Selvitys varaosien saatavuudesta 3. Toimitusaikaehdot siten, että koriraken teen toimitusaika alkaa alustan toimittami sen toteu tumisajan koh dasta. 4. Takuuehdot 5. Kulutustiedot ja päästötiedot. Valintaperusteet Hankintapäätös perustuu kokonaistaloudel liseen edullisuuteen seuraavien arviointipe rustei den mukaan: - Hinta sisältäen alustan ja korirakenteen yhteensä 50 - Laatu ja teknisten erittelyjen toteutus sekä sairaankuljetusauton ominaisuudet ja suori tus kyky 15 - Huolto- ja varaosapalvelut 15 - Takuuehdot ja toimitusaika 15

9 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristöasiat (kulutus, päästöt) 5 Tarjouksista on tehty erillinen vertailutauluk ko, jossa kokoluokan A ja kokoluokan B au tojen alustoille on tar jousten mukaisesti ra kennettuna Tamlans Oy:n ja Profile Vehi cles Oy:n korirakenteet. Lautakunnalle jaetaan esityslistan erillisliitteenä yhteenveto tarjousten arvioinnista. Erillisliite nro: 1 Asia esitellään yksityiskohtaisemmin lautakunnan kokouksessa. Lisätietoja asiasta antavat hankintapäällikkö Laila Härkönen, puh ja vs. sosiaali- ja ter veysjohtaja Esa Aho nen, puh sekä sosiaali- ja terveys johtaja Tuomo Pääk könen, puh tai sähköpostitse Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: Teen päätösehdotukseni kokouksessa asian esittelyn jälkeen. Asiantuntijoina tässä asiassa kuultiin hankintapäällikkö Laila Härköstä ja lääkintäesimies Jukka Angermania, he olivat läsnä kokouksessa tämän asian esittelyn aikana klo Asiaa valmistelleen työryhmän esitys: Tarjousten vertailun perusteella hankintatoimisto esittää, että puitesopimukseen otetaan - kokoluokkaan A Veho Oy:n tarjoama MB319CDI 3,5 t alusta, jo hon Profile Vehicles Oy:n tekemällä korirakenteella - kokoluokkaan B Laakkonen Oy:n tarjoama VW Transporter Kombi pitkä 2,0 TDI alusta, johon Profile Vehicles Oy:n tekemäl lä korirakenteella. Kalusto hankintaan rahoitusleasingilla 3Step It:n kautta. Ambulanssikäyttöön hankitaan tarvittavat autot puitesopimustoimittajilta paikkakunnittain ja käyttökohteittain tehtävän määrittelyn perusteella joko 2- tai 4- vetoisina ja joko yksi- tai kaksi -paikkaisina. Sosiaali- ja terveys johtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy työryhmän esityksen. Hyväksyi päätösehdotuksen.

10 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/ Liitteet Liite nro 1, : Ambulanssitarjouspyyntö

11 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/ Sosiaali- ja terveyslautakunta HES Oy:n ja Kainuun maakunta -kuntayhtymän välisen ensihoitopalvelun sopimuksen seuranta STLTK 160 Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti , että Kainuun maakunta -kuntayhtymän erikoissairaanhoitolain ja kansanterveyslain mukaisen sairaankuljetuksen ja sen edellyttämän valmiuden ylläpidon järjestämiseksi Kainuun maakunta -kuntayhtymän alueella erikseen mainituin valmiuksin ja tarjouspyynnön mukaisin ehdoin hankitaan Helsingin Ensihoito ja Sairaankuljetuspalvelut Oy:ltä hälytysvalmius hintaan euroa vuodessa ja Kainuun maakunta -kuntayhtymän maksamat siirtokuljetukset liikenne- ja viestintäministeriön sairaankuljetuksen taksalla vähennettynä 5%:n alennus. Sosiaali- ja terveyslautakunta käsitteli ( 225), ( 262) ja ( 327) Helsingin Ensihoito ja Sairaankuljetus Oy:n ja Kai nuun maa kunta -kuntayhtymän välisen ensihoitopalvelun sopi muk sen noudat tamista sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsi tiedoksi Helsingin Ensihoito ja Sairaankuljetus Oy:n antaman selvityksen ja päätti seurata sopimusehtojen täyttymistä sekä päätti, että asia valmistellaan päätettäväksi pidettävässä lautakunnan kokouksessa sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että sopimuksen mukaisen sanktiotaulukon 1. kohtaa käytetään ja sopimuseh tojen toteutumisen seurantaa jatketaan. HES Sairaankuljetus Oy ilmoitti virallisesti pidetyn neuvotte lun yh tey des sä, et tä sopimuksessa määriteltyä laatua ja yksiköitä ei voi da yl läpi tää kai kissa so pimuksen piirissä olevissa kunnissa. On gel mat ovat pai not tu neet Puolangan sekä Vuolijoen toimipisteisiin, joi hin HES Sairaankuljetus Oy ei ole saa nut rek ry toi tua riittävästi hen ki lö kun taa. Tämän vuoksi on yhdessä pal veluntuottajan kanssa laa dit tu jat kosuunni telmia, joihin sisältyy kol me vaihtoehtoa: 1. Nykyisen toiminnan jatkaminen, jolloin toimintaan liittyvät riskit ovat liian suuret ja hallitsemattomat. 2. Yhden tai kahden toimipisteen muuttaminen Kainuun maakunta -kuntayhtymän omaksi toiminnaksi. 3. Sopimuksen purkaminen ja kaiken sen alaisen toiminnan siirtäminen Kainuun maakunta -kuntayhtymän omaksi toiminnaksi.

12 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/ Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: Ensihoidon ja sairaankuljetuksen esimiesten kanssa tehdyn selvityksen perusteella on päädytty vaihtoehdon kaksi (2) esittämiseen siten, että toiminta siirtyisi Kai nuun maakun ta -kuntayhtymän hoidettavaksi Paltamon toimipisteen osalta alkaen ja Vuolijoen toimipisteen osal ta alkaen. Ilmoituksensa perusteella HES Sairaankuljetus Oy panostaa toiminnan jatkamiseen muissa sopimuk sen alai sis sa toimi pisteissä. Täl löin HES Sairaankuljetus Oy pys tyy oh jaa maan va pau tuvat re surs sit Puo lan gan ja mui den sopimuk seen si säl tyvien toi mi pistei den käyt töön so pi mus kau den loppuun saakka. Kustannuksista ja niiden kompensoinnista on päästy yhteiseen näkemykseen HES Sairaankuljetus Oy:n kanssa. Lisätietoja asiasta antavat vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Esa Ahonen, puh ja sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkö nen, puh tai sähköpostitse Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että ensihoito ja sairaankuljetustoi min ta siir tyy Kai nuun maakun ta -kuntayhtymän hoidetta vaksi Pal ta mon toimipisteen osalta al kaen ja Vuolijoen toimipisteen osal ta alkaen. Lautakunta edellyttää, että HES Sairaankuljetus Oy ohjaa va pautuvat re surs sit Puo lan gan ja mui den sopimukseen sisältyvien toimipistei den käyt töön so pi mus kau den lop puun saakka. Lisäksi lautakunta valtuuttaa sosiaali- ja terveysjohtajan vahvistamaan hyväksyttävät kustannukset ja HES Sairaankuljetus Oy:n suorit ta mat kom pen saa tiot myöhemmin käytävän neuvottelun perusteella. Asiantuntijoina tässä asiassa kuultiin ylilääkäri Sami Mäenpäätä ja lääkintäesimies Jukka Angermania, he olivat läsnä kokouksessa asian esittelyn ajan klo 13:45-13:54. Hyväksyi päätösehdotuksen.

13 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Toistaiseksi voimassa olevien työsopimussuhteisten vakanssien perustaminen ensihoitoon STLTK 161 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Ensihoidon ja sairaankuljetuksen uudelleenjärjestelyjen yhteydessä osa ostopalvelutoiminnasta on tarkoitus muuttaa Kainuun maakunta -kuntayhtymän omaksi toiminnaksi siten, että Kainuun maakunta vastaisi palvelusta Paltamon toimipisteen osalta alkaen ja Vuolijoen toimipisteen osalta alkaen. Ensihoitoon ja sairaankuljetukseen esitetään perustettavaksi yksi (1) vastaavan ensihoitajan toimi joka toimisi lääkintäesimiehen sijaisena ja koko maakunnan aluetta hoitavana työntekijänä, viisi (5) sairaanhoitajan toimea ja neljä (4) lääkintävahtimestari-sairaankuljettaja/lähihoitajan toimea. Ensihoidon ja sairaankuljetuksen yksikköjen ensisijainen tehtävä on turvata laadukas ja korkeatasoinen ensihoitojärjestelmä. Samalla työpanoksella on tarkoitus tukea vastaanottotoimintaa, kehittää sairaanhoitajien itsenäistä vastaanottotoimintaa sekä tukea turvapuhelinpalveluja ja kotona selviytymistä. Nykyisellä ostopalvelun tuottajalla ei ole ollut riittävää määrää työntekijöitä, jotka omaavat lääkkeenanto-oikeuden eivätkä näin ollen täytä tätä kelpoisuutta. Oman toiminnan laajentamisen myötä haetaan toiminnan tehostamista ja ensihoidon tason nousua. Näin ollen nykyisen ensihoidon ja sairaankuljetuksen ostopalvelun tuottajan työntekijöitä ei ole tarkoitus ottaa vanhoina työntekijöinä maakunnan ensihoidon palvelukseen. Nyt perustettavana olevat vakanssit on tarkoitus laittaa julkiseen hakuun. Lisätietoja asiasta antavat vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Esa Ahonen, puh , sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääk könen, puh ja en si hoi don vastuulääkäri Sami Mäen pää, puh tai säh kö pos titse Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää maakuntahallitukselle, että se perustaa alkaen seuraavat toistaiseksi voimassa olevat työsopimussuhteiset vakanssit: Vakanssinume ro Nimike Hinnoittelutunnus Vastaava ensihoitaja 03HOI Sairaanhoitaja 03HOI Sairaanhoitaja 03HOI Sairaanhoitaja 03HOI Sairaanhoitaja 03HOI030

14 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/ Sosiaali- ja terveyslautakunta: Sairaanhoitaja 03HOI Lääkintävahtimesta ri-sai raankuljettaja/lä hi hoitaja 03HOI Lääkintävahtimesta ri-sai raankuljettaja/lä 03HOI040 hi hoitaja Lääkintävahtimesta ri-sai raankuljettaja/lä 03HOI040 hi hoitaja Lääkintävahtimesta ri-sai raankuljettaja/lä hi hoitaja 03HOI040 Vakanssit täytetään ensihoidon ja sairaankuljetuksen turvaamiseksi sitä mukaa kun toiminnalliset tarpeet edellyttävät niiden käyttöönottoa. Kokouksessa olivat läsnä tämän asian esittelyn ajan ylilääkäri Sami Mäenpää ja lääkintäesimies Jukka Angerman, he olivat läsnä kokouksessa asian esittelyn ajan klo 13:59-14:00. Henkilöstöjohtaja Markku Hämäläinen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn alkaessa klo 13:59. Sosiaali- ja terveysjohtaja muutti päätösehdotuksensa kuulumaan: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää maakuntahallitukselle, että se perustaa alkaen seuraavat toistaiseksi voimassa ole vat työsopimussuhteiset vakanssit: Vakanssinume ro Nimike Hinnoittelutunnus Vastaava ensihoitaja 03HOI Sairaanhoitaja 03HOI Sairaanhoitaja 03HOI Sairaanhoitaja 03HOI Sairaanhoitaja 03HOI Sairaanhoitaja 03HOI Lääkintävahtimesta ri-sai raankuljettaja/lä hi hoitaja 03HOI Lääkintävahtimesta ri-sai raankuljettaja/lä 03HOI040 hi hoitaja Lääkintävahtimesta ri-sai raankuljettaja/lä 03HOI040 hi hoitaja Lääkintävahtimesta ri-sai raankuljettaja/lä hi hoitaja 03HOI040 Vakanssit täytetään ensihoidon ja sairaankuljetuksen turvaamiseksi sitä mukaa kun toiminnalliset tarpeet edellyttävät niiden käyttöönottoa. Hyväksyi päätösehdotuksen.

15 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Henkilöstöraportti vuodelta 2009 STLTK 162 Maakuntahallitus hyväksyi erillisliitteen nro 2 mukaisen henkilöstö rapor tin vuo delta 2009 ko kouk sessaan Maakuntavaltuusto käsitteli raportin Erillisliite nro: 2 Vuoden 2009 henkilöstöraportti on järjestyk sessä viides Kainuun maakunta -kuntayhty män henkilöstötilinpää tösmuotoon koottu henkilöstöraportti. Hen kilöstöraportti 2009 on laadittu soveltuvin osin Kunnallisen työ markkinalaitoksen hen kilöstöraporttisuosi tuksen (2004) mu kaisin tunnusluvuin ja si sältörakentein. Tietoläh teenä on käytetty myös Kunkin eläkevakuu tuksen tilastoja, osin myös muita tietolähtei tä. Henkilöstöraportti on tärkeä suunnittelun ja johtamisen väline päättäjille, johdolle, esi miehille ja henkilöstölle. Se antaa tietoa henkilöstövoimavarojen tilasta, käytöstä ja niiden muutoksis ta. Sillä arvioi daan myös henkilöstöstrategian toteutumis ta. Vuoden 2009 lopussa Kainuun maakunta -kuntayhtymän palvelussuhteiden määrä oli 4098, joka oli 84 palve lussuhdetta enem män kuin vuotta aiemmin. Vakinaisten pal velussuhteiden määrä oli 77,6 % ja määrä aikaisen palvelussuhteiden määrä 22,4 % (v ,5%) kaikista pal velussuhteista. Määräaikaisten määrä ja osuus pienentyi edellisestä vuodesta. Kun tayh tymän henki löstöstä naisia oli 83,4 % ja miehiä 16,6 %. Henkilöstön keski-ikä pysyi samana kuin edellisenä vuonna 45,9 vuotta. Eläkkeelle siirtyi vuoden 2009 aikana yh teensä 88 henki löä, eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä oli 59 vuotta. Edellisenä vuonna eläkkeelle siir tyneitä oli 93, joiden keski-ikä oli 58,7 vuot ta. Henkilöstön määrä kehittyi talousarvion ja muiden päätök sien mukai sesti, kun ote taan huomioon eri tehtävien siirtymiset maakunnalle ja maakunnalta pois. Vuoden 2009 aikana henkilöstön osaami sen kehittämisen koulutuskustannuksiin (koulutus kustannukset eivät sisällä palk kauskustannuksia) käytettiin eu roa ja yhteensä työpäivää. Osaamisen kehittämiseen käytettiin 0,6 % koko kunta yhtymän henkilöstö menoista. Henkilöstöryh mistä eniten täydennyskoulu tukseen osallis tuivat lääkärit ja ham maslää kärit, jotka osal listuivat täydennyskoulutuk seen keskimää rin 5,9 päivää/koulutettu. Henkilöstön osaamisen kehittäminen on kuntayhtymän pitkän aikavälin toiminnalli sen sekä taloudellisen menestymisen kan nalta keskeistä, jossa tu lee korostumaan osaamisen kehittä misen tarvekartoituspe rustainen suunnitelmalli suus ja tavoitteelli suus. Työtapaturmia vuoden 2009 aikana oli yh teensä 232 kappaletta, jot-

16 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/ Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: ka aiheuttivat pois saolopäivää ja välit tömiä kustan nuksia euroa sairaus poissaolon palkkakustannuksi na. Sairauspoissa oloja kertyi keskimäärin 11,8 työpäi vää henkilö työvuotta kohden. Ta patur mien ja ammatti tautien määrä väheni 21:llä vuo teen 2008 ver rattuna. Tapaturmista aiheutu neet sai raspäivät lisääntyivät vuoteen 2008 verrat tuna 176 päivällä. Sairasloman kesto tapa turmaa ja am mattitautia kohden lisään tyivät vuoden 2008 yhdeksästä kymme neen päi vään. Sairauspoissaolot vähenivät edel li sestä vuodesta 0,2 työpäivää henkilötyö vuotta kohden. Sairauspoissaolojen välittö mät palkkakustannukset olivat vuoden 2009 aikana eu roa, jossa lisäystä edel liseen vuoteen verrattuna oli euroa. Maksetut palkat ja palkkiot olivat vuonna 2009 yhteensä euroa. Työhy vinvointiin panos tettiin vä lit töminä kustannuksina eu roa, joka jakaantui työ yhteisörahaan , henki löstöetuuksiin sekä koulu tusapura hoihin Työterveys huollon palvelui den kustan nukset olivat yh teensä noin eu roa, joka oli noin euroa (13 %) edellisvuotta enem män. Työhyvinvointi mittaus tehdään joka toinen vuosi ja sitä ei tehty kertomusvuonna. Tuloksellisesti ja kustannustehokkaasti tuo tettujen laadukkaiden kuntapalveluiden tär kein osa-alue on moti voitunut, hyvinvoiva ja osaava henkilöstö. Henkilöstöraportti osal taan antaa tietoa henkilöstövoimavarojen ti lasta ja kehityk sestä kuntayhtymässämme. Henkilöstöraportti tulee käsitellä yhteistoi mintalain mukaisesti ja se tehdään ennen maakun tavaltuuston ko kousta. Henkilöstöraporttia esittelee lautakunnalle henkilöstöjohtaja Markku Hämäläinen. Lisätietoja asiasta antavat henkilöstöjohtaja Markku Hämäläinen, puh , ja vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Esa Ahonen puh sekä sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääk kö nen, puh tai säh kö pos titse Sosiaali- ja terveyslautakunta keskustelee asiasta ja merkitsee tiedok si hen ki lös tö ra por tin vuo del ta Asiantuntijana tässä asiassa kuultiin henkilöstöjohtaja Markku Hämäläistä, hän poistui kokouksesta asian esittelyn jälkeen klo 14:30. Hyväksyi päätösehdotuksen.

17 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/ Liitteet Erillisliite nro 2, : Henkilöstöraportti vuodelta 2009

18 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kainuun Työterveys -liikelaitokseen alkaen perustettavat toistaiseksi voimassa olevat työsopimussuhteiset vakanssit STLTK 163 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Työterveyshuollon sisällön ja asiakasyritysten tarpeiden muuttuessa ja monipuolistuessa Kainuun Työterveyden henkilöstömäärä on liian pieni asiakasmäärää kohti. Mitoitussuosituksena 2000-luvulla pidetään 1200 asiakasta lääkäriä kohti, 600 työterveyshoitajaa kohti, ja 1200 asiakasta työfysioterapeuttia kohti. Tällä hetkellä Kainuun Työterveyden lääkäriä kohti on 2000 asiakasta, työterveyshoitajaa kohti 650 asiakasta ja työfysioterapeuttia kohti 5000 asiakasta, työterveyspsykologia kohti asiakasta. Osittain työfysioterapeuttien ja työterveyspsykologin palvelua saadaan korvattua ostopalveluina. Perusteluina perustettaville työsopimussuhteisille vakansseille esitetään asiakasmäärän li sääntyminen ja työterveys huoltosopimusten laajene minen. Kainuun Työterveys liikelaitos esittää sosiaali- ja terveyslautakunnalle, että se päättää perustaa viisi (5) työterveyshoitajan, yksi (1) terveydenhoitajan, viisi (5) työterveyslääkärin, yksi (1) työfysioterapeutin, yksi (1) työterveyspsykologin toistaiseksi voimassa olevaa työsopimussuhteista vakanssia alkaen. Vakanssi nro Nimike Hinnoittelutunnus Työterveyshoitaja 03HOI Työterveyshoitaja 03HOI Työterveyshoitaja 03HOI Työterveyshoitaja 03HOI Työterveyshoitaja 03HOI Terveydenhoitaja 03HOI Työterveyslääkäri L1TK Työterveyslääkäri L1TK Työterveyslääkäri L1TK Työterveyslääkäri L1TK Työterveyslääkäri L1TK Työfysioterapeutti 03HOI Työterveyspsykologi Hinnoittelematon Lisätietoja asiasta antavat Kainuun Työterveys -liikelaitoksen toimitusjohtaja Veli Kolehmainen, puh sosiaali- ja ter veysjoh taja Tuo mo Pääk kö nen, puh tai säh kö pos titse

19 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/ Sosiaali- ja terveyslautakunta: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esit tää maakuntahallitukselle, että se perustaa Kainuun Työter veys -liikelaitok seen seuraavat toistaiseksi voi massa olevat työsopi mus suhtei set vakans sit: Vakanssi nro Nimike Hinnoittelutunnus Työterveyshoitaja 03HOI Työterveyshoitaja 03HOI Työterveyshoitaja 03HOI Työterveyshoitaja 03HOI Työterveyshoitaja 03HOI Terveydenhoitaja 03HOI Työterveyslääkäri L1TK Työterveyslääkäri L1TK Työterveyslääkäri L1TK Työterveyslääkäri L1TK Työterveyslääkäri L1TK Työfysioterapeutti 03HOI Työterveyspsykologi Hinnoittelematon Hyväksyi päätösehdotuksen.

20 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Toistaiseksi voimassa olevan työterveyshoitajan työsopimussuhteisen vakanssin perustaminen alkaen Kainuun työvoiman palvelukeskukseen STLTK 164 Kainuun työvoiman palvelukeskuksen johto ryhmä esittää Kainuun maakunta- kuntayh tymälle työterveyshoita jan vakanssin perus tamista Kainuun työvoi man palvelukeskuk seen. Työter veyshoita jan sijoituspaikka tuli si olemaan Kajaani ja hän palvelee asiak kaita koko TYP:n toi min ta-alueella. Toistaiseksi voimassa olevan työterveyshoi tajan työsopimussuhteisen vakanssin pe rusta minen Kainuun työ voiman palvelukes kukseen edistää monin tavoin sekä työttö mien työnha kijoiden työ hön kuntoutumista että työvoiman palvelu keskuksen toimintaa. Terveyspalveluiden kytkeminen tiiviimmin työhön kuntoutumi seen, edistää vaikeassa asemassa olevien kai nuulaisten työllistymis tä. Moniammatilli nen työtapa mahdollistaa joustavan tiedon siirron yli sektorirajojen ja vähentää asiak kaiden epätarkoituksenmu kaista palvelua. Kainuun työvoiman palvelukeskus on mo niammatillinen palveluyksikkö, jossa asiak kaiden on mahdollista saada monipuolista elämäntilanteet huo mioivaa tukea ja ohjaus ta. Työvoiman pal velukeskus (TYP) tarjoaa työhön kuntoutta via palveluja työ- ja elinkei notoimistojen (TE-toimisto), kunnan ja Ke lan (= emo-orga nisaatioiden) asiakkaille palveluyhteistyönä. Suh teessa edellä mai nittujen emo-organisaatioiden palveluihin TYP-palvelu on luon teeltaan työ hön kun touttamiseen keskitty vää erityisasiakaspal velua. Kainuulainen työ- ja terveyskunnon toimintamalli- hank keen terveydenhoitaja on työskennellyt syk systä 2009 lähtien osana TYP:n moniam matillista tiimiä. Terveyden hoitaja on koettu ensiarvoisen tärkeäksi edistet täessä TYP:n asiakkaiden työhön kuntoutumista. Työvoiman palvelukeskus on Kainuun maa kunta-kuntayhtymän ja Länsi-Kainuun TE-toimis ton alainen palve lu- ja asiantunti javerkosto, joka toimii Kajaa nin, Ristijärven, Paltamon, Kuh mon, Sotka mon, Hyrynsal men, Suomussalmen ja Puo langan alueella. Palvelukeskuksen toi minta pohjautuu tiivii seen yhteistyöhön Kainuun työ- ja elinkei notoimistojen, sosiaalitoimisto jen ja Kelan sekä palvelutuottajien kanssa. Työvoiman palvelukeskustoimintaa koske vat valtakunnalliset linjaukset vahvistettiin touko kuussa 2010 TEM:n, STM:n, Kelan ja Suomen Kuntaliiton toi mesta. Kaikkien Suo men työvoi man palve lukeskusten tulee toi mia vahvistettujen lin jausten mukaisesti vuoden 2011 alusta. Linjausten mu kaan kai kissa henkilöstömääräl tään yli 10 henkilön työvoiman palve lukes kuksissa tulee olla ter veydenhoitaja/sai raanhoitaja. Kainuun TYP:ssa työskentelee vakitui sesti yhteensä 15 ko-

21 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/ Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: koaikaista ja kaksi 50 % työajalla ole vaa työntekijää. Työvoimapalvelujen ja sosiaali- ja terveys palvelujen nivominen nykyistä paremmin yhteen tu kee työttömien työnhakijoiden työ hön kuntoutumista ja avoimille työmarkki noille työllistymis tä. Työ- ja toimintakyvyn arviointi ja vahvistaminen edellyttää mo niammatillista verkostotyötä. Terveyspalve luiden kytkemisellä työvoima palveluihin voidaan tavoittaa myös sellaisia asiak kaita, joi den mahdollinen terveyshyöty on suurin. Ai kaisemmissa Kainuuta koske vissa selvi tyk sissä on esimerkiksi havaittu, että pitkään työttöminä olleiden henkilöiden terveystilas sa on monenlaisia terveysriske jä. Suuntaa malla sosiaalija terveyspalvelu ja heikoim massa ase massa oleville, voi daan koko kai nuulaisväestön terveyttä edis tää tehokkaim min. Tiettyjen ris kiryhmien ja niiden, joille ongelmat kasaantuvat, tilan teen kohenemisella on suurin vaikutus koko väestön ter veyteen ja hyvinvointiin. Monien tutkimusten perusteella on näyttöä siitä, että työttömät voivat huonommin ja ovat sai raampia kuin työlli set. Työttömyys vaikuttaa haitallisesti ter veyteen ja hyvin vointiin ja huono terveys vaikeuttaa työllisty mistä. Työllistymistä voi daan edistää tunnis tamalla ja ehkäisemällä työkykyyn vaikutta vat riskitekijät ja hoitamal la sairaudet sekä tarjoamalla lääkinnällisen ja ammatillisen kuntoutuksen palveluja. Olennainen osa työllistymisen esteiden kar toittamista on työ kyvyn arviointi ja terveys tarkastuksen suorit taminen. Työttömille suunnattuja terveys tar kastuksia ja - palvelu ja on viime vuosina ke hitetty sekä valtakun nallisesti että Kainuus sa. Terveydenhoitajan vakanssin perustaminen on nykyisten valtionosuuksien ja uuden ter vey denhuoltolain mukaista toimintaa. Kun nille maksetaan täl lä hetkellä valtionosuus määrärahaa pitkäai kaistyöttömille kohden nettujen terveyspal veluiden järjestämiseksi (STM:n kuntakirje ). Lisäksi uu dessa terveyden huoltolaissa velvoitetaan järjestämään ter veysneu vonta ja terveystar kastukset työter veyshuollon ulkopuolella oleville henkilöille (STM La kiehdotus: laki terveyden huollosta, 3. luku, 28 ter veysneuvonta ja terveystarkastukset). Lisätietoja asiasta antavat perhepalvelujoh ta ja Helena Ylävaara, puh , ja hallin toylilääkäri Esa Aho nen, puh , se kä sosiaali- ja ter veysjohtaja Tuomo Pääk könen, puh tai sähkö postitse Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää maakuntahallitukselle, että se perustaa alkaen Kainuun työvoiman palvelukeskukseen yhden toistaiseksi voimassa olevan työsopimussuhteisen työterveyshoitajan vakanssin, numero ja hinnoittelu tun nus 03HOI030.

Valtuustoaloite: Kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen

Valtuustoaloite: Kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen Maakuntavaltuusto 114 28.09.2009 Sosiaali- ja terveyslautakunta 297 04.11.2009 Sosiaali- ja terveyslautakunta 358 16.12.2009 Sosiaali- ja terveyslautakunta 166 16.06.2010 Valtuustoaloite: Kuntouttavan

Lisätiedot

Toistaiseksi voimassa olevien työsopimussuhteisten vakanssien perustaminen ensihoitoon

Toistaiseksi voimassa olevien työsopimussuhteisten vakanssien perustaminen ensihoitoon Sosiaali- ja terveyslautakunta 442 21.12.2011 Maakuntahallitus I 19 16.01.2012 Maakuntahallitus I 22 06.02.2012 Maakuntahallitus I 53 26.03.2012 Toistaiseksi voimassa olevien työsopimussuhteisten vakanssien

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira/Fanin Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira/Fanin Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 256 06.10.2010 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira/Fanin Oy 761/61/616/2010 STLTK 256 Fanin Oy Kuopiosta on pyytänyt lupaa Sosi aali- ja terveysalan

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perla 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh. 06 438 4101, 044 438 4101 ja vs. perusturvajohtaja

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 1. Scandic hotelli Kajaanus, Koskikatu 3, Kajaani, MYR:n kokouksen jälkeen

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 1. Scandic hotelli Kajaanus, Koskikatu 3, Kajaani, MYR:n kokouksen jälkeen KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 1 Maakuntahallitus II 08.10.2012 AIKA 08.10.2012 Klo 12:07-12:10 PAIKKA Scandic hotelli Kajaanus, Koskikatu 3, Kajaani, MYR:n kokouksen jälkeen KÄSITELLYT

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 208 18.08.2010 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/invalidiliiton Asumispalvelut Oy 604/61/616/2010 640/61/616/2010 STLTK 208 Invalidiliiton Asumispalvelut

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Ehdotus: Yhtymähallitus 1. hyväksyy oheismateriaalin mukaisen suunnitelman tehtävien uu delleenjaosta,

Ehdotus: Yhtymähallitus 1. hyväksyy oheismateriaalin mukaisen suunnitelman tehtävien uu delleenjaosta, Yhtymähallitus 244 17.12.2014 Yhtymähallitus 33 25.02.2015 Yhtymähallitus 51 18.03.2015 Tehtävien uudelleen järjestely vuonna 2015 117/01.01.03/2014 Yhtymähallitus 17.12.2014 244 17.12.2014 Perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 1

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 Yhteistyötoimikunta 16.06.2009 AIKA 16.06.2009 Klo 09:00-11:30 PAIKKA Kauppakatu 1, 4. krs, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä loppuvuonna 2012

Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä loppuvuonna 2012 Sosiaali- ja terveyslautakunta 326 17.10.2012 Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä loppuvuonna 2012 STLTK 326 1. Maakunnallinen sijaispalveluyksikkö Maakunnallinen

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ Kainuun Työterveys -liikelaitoksen johtokunta

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ Kainuun Työterveys -liikelaitoksen johtokunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 20.04.2015 AIKA 20.04.2015 Klo 10:15-11:19 PAIKKA Osmonkatu 3, Neuvotteluhuone 1, 87100 Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 27 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/hes Sairaankuljetus Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/hes Sairaankuljetus Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 246 29.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/hes Sairaankuljetus Oy 652/61/616/2011 STLTK 246 HES Sairaankuljetus Oy on pyytänyt Sosi aali- ja terveysalan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Ilmoitusasiat. Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329

Ilmoitusasiat. Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329 Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 Ilmoitusasiat 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329 1) Julkista hankintaa; asu mis- ja hoivapalveluita koskeva markki naoi keuden päätös

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 1

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 Työsuojelutoimikunta 20.05.2009 AIKA 20.05.2009 klo 13:00-14:10 PAIKKA kaupungintalo, neuvotteluhuone Leino KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01. Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.01/2011 Perla 07.04.2015 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42 Tarkastuslautakunta Kokousaika 16.12.2015 kello 15:00-18:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies Asialista: Otsikko

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Päätösvallan delegointi viranhaltijoille

Päätösvallan delegointi viranhaltijoille Hallitus 54 13.12.2012 Päätösvallan delegointi viranhaltijoille H 54 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä aloittaa toimintansa 1.1.2013. Alla olevaan delegointitaulukkoon

Lisätiedot

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513 Sosiaali- ja terveyslautakunta 41 23.04.2013 Kunnanhallitus 121 06.05.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 68 27.08.2013 Kunnanhallitus 217 16.09.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 60 26.08.2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Osmonkatu 3, Neuvotteluhuone, pohjakerros, Kajaani

Osmonkatu 3, Neuvotteluhuone, pohjakerros, Kajaani PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 23.05.2013 AIKA 23.05.2013 Klo 10:10-13:00 PAIKKA Osmonkatu 3, Neuvotteluhuone, pohjakerros, 87100 Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014. Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1.

Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014. Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1. Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014 Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1.2015 351/00.01.02/2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.09.2014 110

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 380 09.11.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy 1068/61/616/2011 STLTK 380 Botnia Scan Oy on pyytänyt sosiaali- ja ter veysalan lupa- ja valvontavirastolta

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä 16.6.2011 Sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma Ohjausryhmän kokoonpano ja yhteystiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä 16.6.2011 Sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma Ohjausryhmän kokoonpano ja yhteystiedot 16.6.2011 Kainuun sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma KAIRA -hanke (Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen) (S10179) KaiTo -projekti (Kainuulainen työ- ja terveyskunnon toimintamalli)

Lisätiedot

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen Esityslista 2/2016 1 Aika 11.04.2016 klo 14:30 Paikka Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu Lisätietoja Osallistujat Huusko Anu puheenjohtaja Isoniemi

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1 Nuorisolautakunta AIKA 17.12.2015 klo 18:00 PAIKKA Flamingo Spa, Tasetie 8 Vantaa Käsiteltävät asiat Asia 47 48 49 50 51 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelma

Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelma Sosiaalilautakunta 2 27.01.2015 Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelma 7/02.07.01/2015 Sosltk 2 Kunnanvaltuusto on 1.12.2014 67 hyväksynyt vuoden 2015 ta lousar vion so si

Lisätiedot

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 1/2017 1 Koululautakunta Aika 19.01.2017 klo 09:00 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Yöhoidon tarve varhaiskasvatuksessa 3 2 Työsuunnitelman

Lisätiedot

- Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on jär jes tet tä vä samana tai seuraavana työpäivänä.

- Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on jär jes tet tä vä samana tai seuraavana työpäivänä. Sos. ja terv.ltk. 34 10.06.2015 Oppilas- ja opiskeluhuollon lain mukaiset oppilashuollon palvelut Juuassa 557/22.222/2014 Stltk 34 Laki oppilas ja opiskelijahuollosta on astunut voimaan elokuussa 2014.

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymän toimialueen sotainvalidien koti- ja tukipalveluiden hankinta puitejärjestelyin

Kainuun maakunta -kuntayhtymän toimialueen sotainvalidien koti- ja tukipalveluiden hankinta puitejärjestelyin Sosiaali- ja terveyslautakunta 264 27.10.2010 Sosiaali- ja terveyslautakunta 314 08.12.2010 Kainuun maakunta -kuntayhtymän toimialueen sotainvalidien koti- ja tukipalveluiden hankinta puitejärjestelyin

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Hankinnan ennakoitu arvo ja toimivalta hankinta-asiassa

Hankinnan ennakoitu arvo ja toimivalta hankinta-asiassa Kunnanhallitus 60 16.02.2015 Hankintapäätös Kirkkonummen kunnantalon ravintolapalveluista 947/02.08.00/2014 Kunnanhallitus 60 Taustaa Kirkkonummen kunnantalon ravintolapalvelut kilpailutettiin vuonna 2011.

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen vaatimus oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran laskussa mainittujen asiakirjojen luovuttamisesta

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1 Matkailulautakunta 16.04.2010 Aika 16.04.2010 klo 9:00-10:30 Paikka Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle Luettelo käsitellyistä asioista

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus, jatkoaika urakoihin

Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus, jatkoaika urakoihin Ympäristölautakunta 36 28.09.2011 Ympäristölautakunta 44 02.11.2011 Ympäristölautakunta 49 30.11.2011 Ympäristölautakunta 39 09.10.2014 Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus,

Lisätiedot

Valtuustoaloite: Ennaltaehkäisevän päihdetyön organisointi

Valtuustoaloite: Ennaltaehkäisevän päihdetyön organisointi Sosiaali- ja terveyslautakunta 264 24.08.2011 Sosiaali- ja terveyslautakunta 107 21.03.2012 Maakuntahallitus I 69 16.04.2012 Valtuustoaloite: Ennaltaehkäisevän päihdetyön organisointi 699/18/180/2011 STLTK

Lisätiedot

Kunnanhallitus 184 14.09.2015 ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSALUEEN KUNTAYHTYMÄN PERUSTAMINEN

Kunnanhallitus 184 14.09.2015 ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSALUEEN KUNTAYHTYMÄN PERUSTAMINEN Kunnanhallitus 184 14.09.2015 ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSALUEEN KUNTAYHTYMÄN PERUSTAMINEN 46/00.01/2014 KHALL 184 (Asian valmistelija kunnanjohtaja Heikki Laukkanen, puh. 0400 755 204) Maakunnallisen

Lisätiedot

Coronaria Hoitoketju Oy

Coronaria Hoitoketju Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 155 26.05.2010 Sosiaali- ja terveyslautakunta 185 16.06.2010 Sosiaali- ja terveyslautakunta 219 08.09.2010 Coronaria Hoitoketju Oy STLTK 155 Sosiaali- ja terveyslautakunnan

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 9.12.2010 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 21.04.2016 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 7 Nurmijärven Työterveys -liikelaitoksen tulevan toimintamallin selvitys 8 Viranhaltijapäätökset 4 9 Kehitys- ja keskusteluasiat 5

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/silmäasema Fennica Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/silmäasema Fennica Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 271 24.08.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/silmäasema Fennica Oy 750/61/616/2011 STLTK 271 Silmäasema Fennica Oy on pyytänyt Sosi aali- ja terveysalan

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Tekninen 10, Tampereentie 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Selvitys työmarkkinatukea saavien henkilöiden työllistämistoimista

Selvitys työmarkkinatukea saavien henkilöiden työllistämistoimista Sosiaali- ja terveyslautakunta 59 21.08.2014 Kaupunginhallitus 335 01.09.2014 Kaupunginhallitus 382 06.10.2014 Selvitys työmarkkinatukea saavien henkilöiden työllistämistoimista 175/13.05/2014 SOTELTK

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Maakuntajohtajan virka

Maakuntajohtajan virka Maakuntahallitus 47 25.02.2013 Maakuntahallitus 50 11.03.2013 Maakuntahallitus 63 18.03.2013 Maakuntavaltuusto 23 25.03.2013 Maakuntajohtajan virka MH 47 Hallintopäällikön ehdotus: Maakuntahallitus perusti

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Nurmijärven työterveys -liikelaitoksen johtokunta 19.01.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Kuntalain 2 a muutoksen edellyttämä kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen,

Lisätiedot

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa.

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa. Tilapäinen valiokunta 4 13.03.2015 Valtuusto 15 23.03.2015 Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa 23/00.02.04/2015 TILAPVAL 13.03.2015 4 Valtuusto

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9. Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015 Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.2015 alkaen 768/01.01.03/2015 SIVLTK 03.03.2015 38 Asian valmistelija:

Lisätiedot

Ajoneuvotietojärjestelmien (ATJ) kehittämisohjelma

Ajoneuvotietojärjestelmien (ATJ) kehittämisohjelma Maakuntahallitus I 279 10.12.2007 Maakuntahallitus I 50 23.02.2009 Ajoneuvotietojärjestelmien (ATJ) kehittämisohjelma 1049/82/820/2007 1153/82/820/2008 MH 279 Hanketiimi Hakijana Kajaanin Teknologiakeskus

Lisätiedot

Pihlan paikkamäärän katkaisuhoidon ja kuntoutuksen sekä palveluasumisen toteutumista seurataan edelleen kuukausittain.

Pihlan paikkamäärän katkaisuhoidon ja kuntoutuksen sekä palveluasumisen toteutumista seurataan edelleen kuukausittain. Sosiaali- ja terveyslautakunta 84 28.08.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 155 12.12.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 25 11.02.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 48 01.04.2015 Lapin aluehallintoviraston

Lisätiedot

Kunnanhallitus 202 01.09.2014 TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN 1.1.2014 ALKAEN /PALVELUTUOTTAJAN VALINTA

Kunnanhallitus 202 01.09.2014 TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN 1.1.2014 ALKAEN /PALVELUTUOTTAJAN VALINTA Kunnanhallitus 202 01.09.2014 TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN 1.1.2014 ALKAEN /PALVELUTUOTTAJAN VALINTA 327/01.04.02/2014 199/41.416/2013 KHALL 145 Terveydenhuoltolain mukaan kunnan on järjestettävä alueellaan

Lisätiedot

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/valvontapäätökset

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/valvontapäätökset Sosiaali- ja terveyslautakunta 275 29.08.2012 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/valvontapäätökset 459/66/2012, 520/66/2012, 53/61/616/2011, 589/61/2012, 52/61/616/2011 STLTK 275 Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 / Tilintarkastusmuistio / Hankintaohjeiden noudattaminen ja korjaustoimenpiteet

Tilinpäätös 2014 / Tilintarkastusmuistio / Hankintaohjeiden noudattaminen ja korjaustoimenpiteet Tarkastuslautakunta 24 05.05.2015 2013-2016 Kaupunginhallitus 194 01.06.2015 Kaupunginhallitus 280 06.10.2015 Tilinpäätös 2014 / Tilintarkastusmuistio / Hankintaohjeiden noudattaminen ja korjaustoimenpiteet

Lisätiedot

Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä kesällä 2009

Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä kesällä 2009 Sosiaali- ja terveyslautakunta 149 13.05.2009 Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä kesällä 2009 STLTK 149 1. Terveyden- ja sairaudenhoitopalvelut Aikuisten mielenterveyspalveluiden

Lisätiedot

Vanhustenhuollon organisointikokeilun raportointi ja organisointimallista päättäminen

Vanhustenhuollon organisointikokeilun raportointi ja organisointimallista päättäminen Kunnanhallitus 44 14.01.2013 Perusturvalautakunta 56 02.12.2015 Vanhustenhuollon organisointikokeilun raportointi ja organisointimallista päättäminen 56/01.010/2013 Sosltk 18.12.2012 67 Nakkilan kunnan

Lisätiedot

Kainuun Työterveys liikelaitoksen johtokunta 14.12.2012-18.12.2012. 67 Katsaus ------- Kainuun Työterveys -liikelaitoksen johtokunta:

Kainuun Työterveys liikelaitoksen johtokunta 14.12.2012-18.12.2012. 67 Katsaus ------- Kainuun Työterveys -liikelaitoksen johtokunta: Sosiaali- ja terveyslautakunta 405 31.12.2012 Kainuun Työterveys -liikelaitoksen toimitusjohtaja Veli Kolehmaiseen kohdistuvat lain kunnallisesta viranhaltijasta 8 luvun 35 :n ja 36 :n sekä 9 luvun 47

Lisätiedot

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä Kunnanhallitus 344 15.09.2014 Kunnanhallitus 31 02.02.2015 Kunnanhallitus 439 21.12.2015 Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä 375/01.00.01/2014 KHALL 344 Hallintojohtaja

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Valtuustoaloite terveyskioskipalvelun kokeilumahdollisuuden käynnistämiseksi

Valtuustoaloite terveyskioskipalvelun kokeilumahdollisuuden käynnistämiseksi Maakuntavaltuusto 76 15.06.2009 Sosiaali- ja terveyslautakunta 311 18.11.2009 Maakuntahallitus I 295 30.11.2009 Maakuntavaltuusto 136 14.12.2009 Valtuustoaloite terveyskioskipalvelun kokeilumahdollisuuden

Lisätiedot