KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/ Urho Kekkosen katu kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2010 1. Urho Kekkosen katu 2-4 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani"

Transkriptio

1 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/ Sosiaali- ja terveyslautakunta AIKA Klo 13:30-17:04 PAIKKA Urho Kekkosen katu kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 156 Tilapäisen puheenjohtajan valinta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Ambulanssien hankinta HES Oy:n ja Kainuun maakunta -kuntayhtymän välisen ensihoitopalvelun sopimuksen seuranta 161 Toistaiseksi voimassa olevien työsopimussuhteisten vakanssien perustaminen ensihoitoon 162 Henkilöstöraportti vuodelta Kainuun Työterveys -liikelaitokseen alkaen perustettavat toistaiseksi voimassa olevat työsopimussuhteiset vakanssit 164 Toistaiseksi voimassa olevan työterveyshoitajan työsopimussuhteisen vakanssin perustaminen alkaen Kainuun työvoiman palvelukeskukseen 165 Sosiaali- ja terveyslautakunnan syyskauden 2010 kokousaikataulu 166 Valtuustoaloite: Kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen Valtuustoaloite: Maakunta -kuntayhtymän sosiaalityön resurssit ja niiden vahvistaminen, erityisesti vammaispalveluissa ja lastensuojelussa 168 OYS-erityisvastuualueen laboratoriotoiminnan organisointi 169 Talouden ja toiminnan seurantaraportti ajalta Talouden ja toiminnan kehykset sekä suunnitteluohjeet vuosille Selvityksen antaminen tarkastuslautakunnalle Oikaisuvaatimus lastensuojelun sosiaalityöntekijän virkavalinnasta/järvinen Merja 173 Toimeentulotukihakemusten käsittelytilanne Sotainvalidien lounassetelin arvo Eettisen toimikunnan henkilövaihdos

2 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/ Asumis- ja hoivapalvelujen kilpailuttaminen Päätösvallan delegointi viranhaltijoille Laitoskirjaston toimintakertomus vuodelta Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/suomen Terveystalo Oy/Terveystalo Kajaani 180 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/sol Palvelut Oy Pöytäkirjat Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat Katsaus Coronaria Hoitoketju Oy Perusterveydenhuollon päivystystoiminta - virka-aika, arki-ilta, viikonloppu- ja juhlapyhäpäivystys Kajaaniin ja Suomussalmelle -hankinta-asia 63 77

3 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/ KOKOUSAIKA klo 13:30-17:04 OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Päätöksentekijät Karjalainen Aki 13:30-17:04 jäsen Kemppainen Aila 13:30-17:04 jäsen Nikulainen Kari 13:30-17:04 jäsen Puurunen Yrjö 13:30-17:04 jäsen Ronkainen Tauno 13:30-17:04 jäsen Tervo Raili 13:30-17:04 jäsen Törmänen Anni-Inkeri 13:30-17:04 jäsen Väisänen Sanni 13:30-17:04 jäsen Pyykkönen Kyllikki 13:30-17:04 varajäsen Esteellisenä poissa kokouksesta :n 176 käsittelyn ajan klo 15:43-16:15 Pääkkönen Matti 13:30-17:04 varajäsen Poissa Heikkinen Pekka puheenjohtaja Moilanen Pentti jäsen Tolonen Kaisa varapuheenjohtaja Jokelainen Alpo mh:n puheenjohtaja Haataja Minna mh:n edustaja Muut osallistujat Pääkkönen Tuomo 13:30-17:04 sosiaali- ja terveysjohtaja Repo Marjatta 13:30-17:04 sihteeri Kinnunen Anneli 13:30-16:38 mh:n edustajan varajäsen Poistui :n 184 käsittelyn jälkeen Härkönen Laila 13:36-13:43 hankintapäällikkö Läsnä :n 159 esittelyn ajan Mäenpää Sami 13:45-14:00 ylilääkäri Läsnä :n 160 esittelyn ajan kello 13:45-13:54 ja :n 161 esittelyn ajan kello 13:59-14:00 Angerman Jukka 13:36-14:00 Lääkintäesimies Läsnä :n 159 esittelyn ajan klo 13:36-13:43 ja :n 160 esittelyn ajan klo 13:45-13:54 sekä :n 161 esittelyn ajan klo 13:59-14:00 Ahonen Esa 13:30-17:04 hallintoylilääkäri Läsnä :n esittelyn ajan Hämäläinen Markku 13:59-14:30 henkilöstöjohtaja Saapui :n 161

4 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/ Tyrmi Seija 15:43-16:12 palvelusuunnittelija käsittelyn alkaessa ja poistui :n 162 esittelyn jälkeen Läsnä :n 176 esittelyn aikana ALLEKIRJOITUKSET Aki Karjalainen Puheenjohtaja Marjatta Repo Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kajaanissa Kari Nikulainen Yrjö Puurunen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Kainuun maakunta -kuntayhtymän kanslia, Kauppakatu 1, 2. kerros Kajaani, keskiviikkona klo Marjatta Repo, hallintosihteeri

5 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Tilapäisen puheenjohtajan valinta STLTK 156 Kyllikki Pyykkönen totesi, että sekä puheen johtaja että vara puheenjoh taja ovat estyneitä.hän esitti, että puheenjohtajaksi valitaan Aki Karjalainen. Lautakunta yksimielisesti valitsi kokouksen puheenjohtajaksi Aki Karjalaisen.

6 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus STLTK 157 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: Kuntalain 58 :n mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kainuun maakunta -kuntayhtymän hallintosäännön 4 :n mukaan esityslista, johon sisältyy selostus käsiteltävistä asioista sekä päätösehdotus, lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus kokouksessa, vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta. Kokouksen esityslista on annettu postin kuljetettavaksi Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa läsnäolijat sekä sen, että kokous on lail li sesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Hyväksyi päätösehdotuksen.

7 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Pöytäkirjantarkastajien valinta STLTK 158 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi Kari Nikulaisen ja Yrjö Puurusen. Hyväksyi päätösehdotuksen.

8 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Ambulanssien hankinta STLTK 159 Kainuun maakunta kuntayhtymän hankinta toimisto on järjestänyt avoimen tarjouskil pailun Kainuun maakunta - kuntayhtymän ensihoitoon tarvittavien am bulansseja han kinnasta koko luokassa A ja kokoluokassa B vuosina puite järjestelyin. Koko naishankinnan määrä on kpl. Optio varataan samalla vuosille 2015 ja 2016, jol loin hankintaan kor vauska lustoa käytetyn kaluston tilalle. Puitesopimus tehdään yhden (1) tai kolmen (3) toimittajan kanssa. Liitteenä oleva hankintailmoitus julkaistiin hankintailmoi tuk set si vus tolla Liite nro: 1 Tarjouksista tehtiin vertailu tarjouspyynnön liitteenä olleen taulukon mukaisesti kokoluo kissa A ja B korirakentei neen. Tarjouksensa määräaikaan mennessä jättivät: Veho Oy ja Laakkonen Oy sisältäen korityöt Tamlans Oy:ltä ja Profile Vehicles Oy:ltä. Tarjous pyydettiin sairaankuljetusautosta liitteen 1 ja 2 mukaisilla vähimmäisvaati muksilla si ten, että tarjous teh dään yhdessä alustasta sekä koritöistä. Tarjouksen hinnoittelu ja sisältö Tarjouksessa on ilmoitettava: 1. Sairaankuljetusauton arvonlisäveroton (alv 0 %) koko naishinta netto yksilöitynä jo kaiseen autoon erikseen 2. Huolto- ja varaosapalvelu - Ilmoitettava huoltopalvelun saatavuus ja lähimmän pal velupisteen sijainti - Selvitys huoltopalvelun nopeudesta - Selvitys varaosien saatavuudesta 3. Toimitusaikaehdot siten, että koriraken teen toimitusaika alkaa alustan toimittami sen toteu tumisajan koh dasta. 4. Takuuehdot 5. Kulutustiedot ja päästötiedot. Valintaperusteet Hankintapäätös perustuu kokonaistaloudel liseen edullisuuteen seuraavien arviointipe rustei den mukaan: - Hinta sisältäen alustan ja korirakenteen yhteensä 50 - Laatu ja teknisten erittelyjen toteutus sekä sairaankuljetusauton ominaisuudet ja suori tus kyky 15 - Huolto- ja varaosapalvelut 15 - Takuuehdot ja toimitusaika 15

9 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/ Ympäristöasiat (kulutus, päästöt) 5 Tarjouksista on tehty erillinen vertailutauluk ko, jossa kokoluokan A ja kokoluokan B au tojen alustoille on tar jousten mukaisesti ra kennettuna Tamlans Oy:n ja Profile Vehi cles Oy:n korirakenteet. Lautakunnalle jaetaan esityslistan erillisliitteenä yhteenveto tarjousten arvioinnista. Erillisliite nro: 1 Asia esitellään yksityiskohtaisemmin lautakunnan kokouksessa. Lisätietoja asiasta antavat hankintapäällikkö Laila Härkönen, puh ja vs. sosiaali- ja ter veysjohtaja Esa Aho nen, puh sekä sosiaali- ja terveys johtaja Tuomo Pääk könen, puh tai sähköpostitse Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: Teen päätösehdotukseni kokouksessa asian esittelyn jälkeen. Asiantuntijoina tässä asiassa kuultiin hankintapäällikkö Laila Härköstä ja lääkintäesimies Jukka Angermania, he olivat läsnä kokouksessa tämän asian esittelyn aikana klo Asiaa valmistelleen työryhmän esitys: Tarjousten vertailun perusteella hankintatoimisto esittää, että puitesopimukseen otetaan - kokoluokkaan A Veho Oy:n tarjoama MB319CDI 3,5 t alusta, jo hon Profile Vehicles Oy:n tekemällä korirakenteella - kokoluokkaan B Laakkonen Oy:n tarjoama VW Transporter Kombi pitkä 2,0 TDI alusta, johon Profile Vehicles Oy:n tekemäl lä korirakenteella. Kalusto hankintaan rahoitusleasingilla 3Step It:n kautta. Ambulanssikäyttöön hankitaan tarvittavat autot puitesopimustoimittajilta paikkakunnittain ja käyttökohteittain tehtävän määrittelyn perusteella joko 2- tai 4- vetoisina ja joko yksi- tai kaksi -paikkaisina. Sosiaali- ja terveys johtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy työryhmän esityksen. Hyväksyi päätösehdotuksen.

10 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/ Liitteet Liite nro 1, : Ambulanssitarjouspyyntö

11 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/ Sosiaali- ja terveyslautakunta HES Oy:n ja Kainuun maakunta -kuntayhtymän välisen ensihoitopalvelun sopimuksen seuranta STLTK 160 Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti , että Kainuun maakunta -kuntayhtymän erikoissairaanhoitolain ja kansanterveyslain mukaisen sairaankuljetuksen ja sen edellyttämän valmiuden ylläpidon järjestämiseksi Kainuun maakunta -kuntayhtymän alueella erikseen mainituin valmiuksin ja tarjouspyynnön mukaisin ehdoin hankitaan Helsingin Ensihoito ja Sairaankuljetuspalvelut Oy:ltä hälytysvalmius hintaan euroa vuodessa ja Kainuun maakunta -kuntayhtymän maksamat siirtokuljetukset liikenne- ja viestintäministeriön sairaankuljetuksen taksalla vähennettynä 5%:n alennus. Sosiaali- ja terveyslautakunta käsitteli ( 225), ( 262) ja ( 327) Helsingin Ensihoito ja Sairaankuljetus Oy:n ja Kai nuun maa kunta -kuntayhtymän välisen ensihoitopalvelun sopi muk sen noudat tamista sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsi tiedoksi Helsingin Ensihoito ja Sairaankuljetus Oy:n antaman selvityksen ja päätti seurata sopimusehtojen täyttymistä sekä päätti, että asia valmistellaan päätettäväksi pidettävässä lautakunnan kokouksessa sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että sopimuksen mukaisen sanktiotaulukon 1. kohtaa käytetään ja sopimuseh tojen toteutumisen seurantaa jatketaan. HES Sairaankuljetus Oy ilmoitti virallisesti pidetyn neuvotte lun yh tey des sä, et tä sopimuksessa määriteltyä laatua ja yksiköitä ei voi da yl läpi tää kai kissa so pimuksen piirissä olevissa kunnissa. On gel mat ovat pai not tu neet Puolangan sekä Vuolijoen toimipisteisiin, joi hin HES Sairaankuljetus Oy ei ole saa nut rek ry toi tua riittävästi hen ki lö kun taa. Tämän vuoksi on yhdessä pal veluntuottajan kanssa laa dit tu jat kosuunni telmia, joihin sisältyy kol me vaihtoehtoa: 1. Nykyisen toiminnan jatkaminen, jolloin toimintaan liittyvät riskit ovat liian suuret ja hallitsemattomat. 2. Yhden tai kahden toimipisteen muuttaminen Kainuun maakunta -kuntayhtymän omaksi toiminnaksi. 3. Sopimuksen purkaminen ja kaiken sen alaisen toiminnan siirtäminen Kainuun maakunta -kuntayhtymän omaksi toiminnaksi.

12 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/ Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: Ensihoidon ja sairaankuljetuksen esimiesten kanssa tehdyn selvityksen perusteella on päädytty vaihtoehdon kaksi (2) esittämiseen siten, että toiminta siirtyisi Kai nuun maakun ta -kuntayhtymän hoidettavaksi Paltamon toimipisteen osalta alkaen ja Vuolijoen toimipisteen osal ta alkaen. Ilmoituksensa perusteella HES Sairaankuljetus Oy panostaa toiminnan jatkamiseen muissa sopimuk sen alai sis sa toimi pisteissä. Täl löin HES Sairaankuljetus Oy pys tyy oh jaa maan va pau tuvat re surs sit Puo lan gan ja mui den sopimuk seen si säl tyvien toi mi pistei den käyt töön so pi mus kau den loppuun saakka. Kustannuksista ja niiden kompensoinnista on päästy yhteiseen näkemykseen HES Sairaankuljetus Oy:n kanssa. Lisätietoja asiasta antavat vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Esa Ahonen, puh ja sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkö nen, puh tai sähköpostitse Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että ensihoito ja sairaankuljetustoi min ta siir tyy Kai nuun maakun ta -kuntayhtymän hoidetta vaksi Pal ta mon toimipisteen osalta al kaen ja Vuolijoen toimipisteen osal ta alkaen. Lautakunta edellyttää, että HES Sairaankuljetus Oy ohjaa va pautuvat re surs sit Puo lan gan ja mui den sopimukseen sisältyvien toimipistei den käyt töön so pi mus kau den lop puun saakka. Lisäksi lautakunta valtuuttaa sosiaali- ja terveysjohtajan vahvistamaan hyväksyttävät kustannukset ja HES Sairaankuljetus Oy:n suorit ta mat kom pen saa tiot myöhemmin käytävän neuvottelun perusteella. Asiantuntijoina tässä asiassa kuultiin ylilääkäri Sami Mäenpäätä ja lääkintäesimies Jukka Angermania, he olivat läsnä kokouksessa asian esittelyn ajan klo 13:45-13:54. Hyväksyi päätösehdotuksen.

13 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Toistaiseksi voimassa olevien työsopimussuhteisten vakanssien perustaminen ensihoitoon STLTK 161 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Ensihoidon ja sairaankuljetuksen uudelleenjärjestelyjen yhteydessä osa ostopalvelutoiminnasta on tarkoitus muuttaa Kainuun maakunta -kuntayhtymän omaksi toiminnaksi siten, että Kainuun maakunta vastaisi palvelusta Paltamon toimipisteen osalta alkaen ja Vuolijoen toimipisteen osalta alkaen. Ensihoitoon ja sairaankuljetukseen esitetään perustettavaksi yksi (1) vastaavan ensihoitajan toimi joka toimisi lääkintäesimiehen sijaisena ja koko maakunnan aluetta hoitavana työntekijänä, viisi (5) sairaanhoitajan toimea ja neljä (4) lääkintävahtimestari-sairaankuljettaja/lähihoitajan toimea. Ensihoidon ja sairaankuljetuksen yksikköjen ensisijainen tehtävä on turvata laadukas ja korkeatasoinen ensihoitojärjestelmä. Samalla työpanoksella on tarkoitus tukea vastaanottotoimintaa, kehittää sairaanhoitajien itsenäistä vastaanottotoimintaa sekä tukea turvapuhelinpalveluja ja kotona selviytymistä. Nykyisellä ostopalvelun tuottajalla ei ole ollut riittävää määrää työntekijöitä, jotka omaavat lääkkeenanto-oikeuden eivätkä näin ollen täytä tätä kelpoisuutta. Oman toiminnan laajentamisen myötä haetaan toiminnan tehostamista ja ensihoidon tason nousua. Näin ollen nykyisen ensihoidon ja sairaankuljetuksen ostopalvelun tuottajan työntekijöitä ei ole tarkoitus ottaa vanhoina työntekijöinä maakunnan ensihoidon palvelukseen. Nyt perustettavana olevat vakanssit on tarkoitus laittaa julkiseen hakuun. Lisätietoja asiasta antavat vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Esa Ahonen, puh , sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääk könen, puh ja en si hoi don vastuulääkäri Sami Mäen pää, puh tai säh kö pos titse Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää maakuntahallitukselle, että se perustaa alkaen seuraavat toistaiseksi voimassa olevat työsopimussuhteiset vakanssit: Vakanssinume ro Nimike Hinnoittelutunnus Vastaava ensihoitaja 03HOI Sairaanhoitaja 03HOI Sairaanhoitaja 03HOI Sairaanhoitaja 03HOI Sairaanhoitaja 03HOI030

14 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/ Sosiaali- ja terveyslautakunta: Sairaanhoitaja 03HOI Lääkintävahtimesta ri-sai raankuljettaja/lä hi hoitaja 03HOI Lääkintävahtimesta ri-sai raankuljettaja/lä 03HOI040 hi hoitaja Lääkintävahtimesta ri-sai raankuljettaja/lä 03HOI040 hi hoitaja Lääkintävahtimesta ri-sai raankuljettaja/lä hi hoitaja 03HOI040 Vakanssit täytetään ensihoidon ja sairaankuljetuksen turvaamiseksi sitä mukaa kun toiminnalliset tarpeet edellyttävät niiden käyttöönottoa. Kokouksessa olivat läsnä tämän asian esittelyn ajan ylilääkäri Sami Mäenpää ja lääkintäesimies Jukka Angerman, he olivat läsnä kokouksessa asian esittelyn ajan klo 13:59-14:00. Henkilöstöjohtaja Markku Hämäläinen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn alkaessa klo 13:59. Sosiaali- ja terveysjohtaja muutti päätösehdotuksensa kuulumaan: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää maakuntahallitukselle, että se perustaa alkaen seuraavat toistaiseksi voimassa ole vat työsopimussuhteiset vakanssit: Vakanssinume ro Nimike Hinnoittelutunnus Vastaava ensihoitaja 03HOI Sairaanhoitaja 03HOI Sairaanhoitaja 03HOI Sairaanhoitaja 03HOI Sairaanhoitaja 03HOI Sairaanhoitaja 03HOI Lääkintävahtimesta ri-sai raankuljettaja/lä hi hoitaja 03HOI Lääkintävahtimesta ri-sai raankuljettaja/lä 03HOI040 hi hoitaja Lääkintävahtimesta ri-sai raankuljettaja/lä 03HOI040 hi hoitaja Lääkintävahtimesta ri-sai raankuljettaja/lä hi hoitaja 03HOI040 Vakanssit täytetään ensihoidon ja sairaankuljetuksen turvaamiseksi sitä mukaa kun toiminnalliset tarpeet edellyttävät niiden käyttöönottoa. Hyväksyi päätösehdotuksen.

15 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Henkilöstöraportti vuodelta 2009 STLTK 162 Maakuntahallitus hyväksyi erillisliitteen nro 2 mukaisen henkilöstö rapor tin vuo delta 2009 ko kouk sessaan Maakuntavaltuusto käsitteli raportin Erillisliite nro: 2 Vuoden 2009 henkilöstöraportti on järjestyk sessä viides Kainuun maakunta -kuntayhty män henkilöstötilinpää tösmuotoon koottu henkilöstöraportti. Hen kilöstöraportti 2009 on laadittu soveltuvin osin Kunnallisen työ markkinalaitoksen hen kilöstöraporttisuosi tuksen (2004) mu kaisin tunnusluvuin ja si sältörakentein. Tietoläh teenä on käytetty myös Kunkin eläkevakuu tuksen tilastoja, osin myös muita tietolähtei tä. Henkilöstöraportti on tärkeä suunnittelun ja johtamisen väline päättäjille, johdolle, esi miehille ja henkilöstölle. Se antaa tietoa henkilöstövoimavarojen tilasta, käytöstä ja niiden muutoksis ta. Sillä arvioi daan myös henkilöstöstrategian toteutumis ta. Vuoden 2009 lopussa Kainuun maakunta -kuntayhtymän palvelussuhteiden määrä oli 4098, joka oli 84 palve lussuhdetta enem män kuin vuotta aiemmin. Vakinaisten pal velussuhteiden määrä oli 77,6 % ja määrä aikaisen palvelussuhteiden määrä 22,4 % (v ,5%) kaikista pal velussuhteista. Määräaikaisten määrä ja osuus pienentyi edellisestä vuodesta. Kun tayh tymän henki löstöstä naisia oli 83,4 % ja miehiä 16,6 %. Henkilöstön keski-ikä pysyi samana kuin edellisenä vuonna 45,9 vuotta. Eläkkeelle siirtyi vuoden 2009 aikana yh teensä 88 henki löä, eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä oli 59 vuotta. Edellisenä vuonna eläkkeelle siir tyneitä oli 93, joiden keski-ikä oli 58,7 vuot ta. Henkilöstön määrä kehittyi talousarvion ja muiden päätök sien mukai sesti, kun ote taan huomioon eri tehtävien siirtymiset maakunnalle ja maakunnalta pois. Vuoden 2009 aikana henkilöstön osaami sen kehittämisen koulutuskustannuksiin (koulutus kustannukset eivät sisällä palk kauskustannuksia) käytettiin eu roa ja yhteensä työpäivää. Osaamisen kehittämiseen käytettiin 0,6 % koko kunta yhtymän henkilöstö menoista. Henkilöstöryh mistä eniten täydennyskoulu tukseen osallis tuivat lääkärit ja ham maslää kärit, jotka osal listuivat täydennyskoulutuk seen keskimää rin 5,9 päivää/koulutettu. Henkilöstön osaamisen kehittäminen on kuntayhtymän pitkän aikavälin toiminnalli sen sekä taloudellisen menestymisen kan nalta keskeistä, jossa tu lee korostumaan osaamisen kehittä misen tarvekartoituspe rustainen suunnitelmalli suus ja tavoitteelli suus. Työtapaturmia vuoden 2009 aikana oli yh teensä 232 kappaletta, jot-

16 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/ Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: ka aiheuttivat pois saolopäivää ja välit tömiä kustan nuksia euroa sairaus poissaolon palkkakustannuksi na. Sairauspoissa oloja kertyi keskimäärin 11,8 työpäi vää henkilö työvuotta kohden. Ta patur mien ja ammatti tautien määrä väheni 21:llä vuo teen 2008 ver rattuna. Tapaturmista aiheutu neet sai raspäivät lisääntyivät vuoteen 2008 verrat tuna 176 päivällä. Sairasloman kesto tapa turmaa ja am mattitautia kohden lisään tyivät vuoden 2008 yhdeksästä kymme neen päi vään. Sairauspoissaolot vähenivät edel li sestä vuodesta 0,2 työpäivää henkilötyö vuotta kohden. Sairauspoissaolojen välittö mät palkkakustannukset olivat vuoden 2009 aikana eu roa, jossa lisäystä edel liseen vuoteen verrattuna oli euroa. Maksetut palkat ja palkkiot olivat vuonna 2009 yhteensä euroa. Työhy vinvointiin panos tettiin vä lit töminä kustannuksina eu roa, joka jakaantui työ yhteisörahaan , henki löstöetuuksiin sekä koulu tusapura hoihin Työterveys huollon palvelui den kustan nukset olivat yh teensä noin eu roa, joka oli noin euroa (13 %) edellisvuotta enem män. Työhyvinvointi mittaus tehdään joka toinen vuosi ja sitä ei tehty kertomusvuonna. Tuloksellisesti ja kustannustehokkaasti tuo tettujen laadukkaiden kuntapalveluiden tär kein osa-alue on moti voitunut, hyvinvoiva ja osaava henkilöstö. Henkilöstöraportti osal taan antaa tietoa henkilöstövoimavarojen ti lasta ja kehityk sestä kuntayhtymässämme. Henkilöstöraportti tulee käsitellä yhteistoi mintalain mukaisesti ja se tehdään ennen maakun tavaltuuston ko kousta. Henkilöstöraporttia esittelee lautakunnalle henkilöstöjohtaja Markku Hämäläinen. Lisätietoja asiasta antavat henkilöstöjohtaja Markku Hämäläinen, puh , ja vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Esa Ahonen puh sekä sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääk kö nen, puh tai säh kö pos titse Sosiaali- ja terveyslautakunta keskustelee asiasta ja merkitsee tiedok si hen ki lös tö ra por tin vuo del ta Asiantuntijana tässä asiassa kuultiin henkilöstöjohtaja Markku Hämäläistä, hän poistui kokouksesta asian esittelyn jälkeen klo 14:30. Hyväksyi päätösehdotuksen.

17 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/ Liitteet Erillisliite nro 2, : Henkilöstöraportti vuodelta 2009

18 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kainuun Työterveys -liikelaitokseen alkaen perustettavat toistaiseksi voimassa olevat työsopimussuhteiset vakanssit STLTK 163 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Työterveyshuollon sisällön ja asiakasyritysten tarpeiden muuttuessa ja monipuolistuessa Kainuun Työterveyden henkilöstömäärä on liian pieni asiakasmäärää kohti. Mitoitussuosituksena 2000-luvulla pidetään 1200 asiakasta lääkäriä kohti, 600 työterveyshoitajaa kohti, ja 1200 asiakasta työfysioterapeuttia kohti. Tällä hetkellä Kainuun Työterveyden lääkäriä kohti on 2000 asiakasta, työterveyshoitajaa kohti 650 asiakasta ja työfysioterapeuttia kohti 5000 asiakasta, työterveyspsykologia kohti asiakasta. Osittain työfysioterapeuttien ja työterveyspsykologin palvelua saadaan korvattua ostopalveluina. Perusteluina perustettaville työsopimussuhteisille vakansseille esitetään asiakasmäärän li sääntyminen ja työterveys huoltosopimusten laajene minen. Kainuun Työterveys liikelaitos esittää sosiaali- ja terveyslautakunnalle, että se päättää perustaa viisi (5) työterveyshoitajan, yksi (1) terveydenhoitajan, viisi (5) työterveyslääkärin, yksi (1) työfysioterapeutin, yksi (1) työterveyspsykologin toistaiseksi voimassa olevaa työsopimussuhteista vakanssia alkaen. Vakanssi nro Nimike Hinnoittelutunnus Työterveyshoitaja 03HOI Työterveyshoitaja 03HOI Työterveyshoitaja 03HOI Työterveyshoitaja 03HOI Työterveyshoitaja 03HOI Terveydenhoitaja 03HOI Työterveyslääkäri L1TK Työterveyslääkäri L1TK Työterveyslääkäri L1TK Työterveyslääkäri L1TK Työterveyslääkäri L1TK Työfysioterapeutti 03HOI Työterveyspsykologi Hinnoittelematon Lisätietoja asiasta antavat Kainuun Työterveys -liikelaitoksen toimitusjohtaja Veli Kolehmainen, puh sosiaali- ja ter veysjoh taja Tuo mo Pääk kö nen, puh tai säh kö pos titse

19 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/ Sosiaali- ja terveyslautakunta: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esit tää maakuntahallitukselle, että se perustaa Kainuun Työter veys -liikelaitok seen seuraavat toistaiseksi voi massa olevat työsopi mus suhtei set vakans sit: Vakanssi nro Nimike Hinnoittelutunnus Työterveyshoitaja 03HOI Työterveyshoitaja 03HOI Työterveyshoitaja 03HOI Työterveyshoitaja 03HOI Työterveyshoitaja 03HOI Terveydenhoitaja 03HOI Työterveyslääkäri L1TK Työterveyslääkäri L1TK Työterveyslääkäri L1TK Työterveyslääkäri L1TK Työterveyslääkäri L1TK Työfysioterapeutti 03HOI Työterveyspsykologi Hinnoittelematon Hyväksyi päätösehdotuksen.

20 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Toistaiseksi voimassa olevan työterveyshoitajan työsopimussuhteisen vakanssin perustaminen alkaen Kainuun työvoiman palvelukeskukseen STLTK 164 Kainuun työvoiman palvelukeskuksen johto ryhmä esittää Kainuun maakunta- kuntayh tymälle työterveyshoita jan vakanssin perus tamista Kainuun työvoi man palvelukeskuk seen. Työter veyshoita jan sijoituspaikka tuli si olemaan Kajaani ja hän palvelee asiak kaita koko TYP:n toi min ta-alueella. Toistaiseksi voimassa olevan työterveyshoi tajan työsopimussuhteisen vakanssin pe rusta minen Kainuun työ voiman palvelukes kukseen edistää monin tavoin sekä työttö mien työnha kijoiden työ hön kuntoutumista että työvoiman palvelu keskuksen toimintaa. Terveyspalveluiden kytkeminen tiiviimmin työhön kuntoutumi seen, edistää vaikeassa asemassa olevien kai nuulaisten työllistymis tä. Moniammatilli nen työtapa mahdollistaa joustavan tiedon siirron yli sektorirajojen ja vähentää asiak kaiden epätarkoituksenmu kaista palvelua. Kainuun työvoiman palvelukeskus on mo niammatillinen palveluyksikkö, jossa asiak kaiden on mahdollista saada monipuolista elämäntilanteet huo mioivaa tukea ja ohjaus ta. Työvoiman pal velukeskus (TYP) tarjoaa työhön kuntoutta via palveluja työ- ja elinkei notoimistojen (TE-toimisto), kunnan ja Ke lan (= emo-orga nisaatioiden) asiakkaille palveluyhteistyönä. Suh teessa edellä mai nittujen emo-organisaatioiden palveluihin TYP-palvelu on luon teeltaan työ hön kun touttamiseen keskitty vää erityisasiakaspal velua. Kainuulainen työ- ja terveyskunnon toimintamalli- hank keen terveydenhoitaja on työskennellyt syk systä 2009 lähtien osana TYP:n moniam matillista tiimiä. Terveyden hoitaja on koettu ensiarvoisen tärkeäksi edistet täessä TYP:n asiakkaiden työhön kuntoutumista. Työvoiman palvelukeskus on Kainuun maa kunta-kuntayhtymän ja Länsi-Kainuun TE-toimis ton alainen palve lu- ja asiantunti javerkosto, joka toimii Kajaa nin, Ristijärven, Paltamon, Kuh mon, Sotka mon, Hyrynsal men, Suomussalmen ja Puo langan alueella. Palvelukeskuksen toi minta pohjautuu tiivii seen yhteistyöhön Kainuun työ- ja elinkei notoimistojen, sosiaalitoimisto jen ja Kelan sekä palvelutuottajien kanssa. Työvoiman palvelukeskustoimintaa koske vat valtakunnalliset linjaukset vahvistettiin touko kuussa 2010 TEM:n, STM:n, Kelan ja Suomen Kuntaliiton toi mesta. Kaikkien Suo men työvoi man palve lukeskusten tulee toi mia vahvistettujen lin jausten mukaisesti vuoden 2011 alusta. Linjausten mu kaan kai kissa henkilöstömääräl tään yli 10 henkilön työvoiman palve lukes kuksissa tulee olla ter veydenhoitaja/sai raanhoitaja. Kainuun TYP:ssa työskentelee vakitui sesti yhteensä 15 ko-

21 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/ Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: koaikaista ja kaksi 50 % työajalla ole vaa työntekijää. Työvoimapalvelujen ja sosiaali- ja terveys palvelujen nivominen nykyistä paremmin yhteen tu kee työttömien työnhakijoiden työ hön kuntoutumista ja avoimille työmarkki noille työllistymis tä. Työ- ja toimintakyvyn arviointi ja vahvistaminen edellyttää mo niammatillista verkostotyötä. Terveyspalve luiden kytkemisellä työvoima palveluihin voidaan tavoittaa myös sellaisia asiak kaita, joi den mahdollinen terveyshyöty on suurin. Ai kaisemmissa Kainuuta koske vissa selvi tyk sissä on esimerkiksi havaittu, että pitkään työttöminä olleiden henkilöiden terveystilas sa on monenlaisia terveysriske jä. Suuntaa malla sosiaalija terveyspalvelu ja heikoim massa ase massa oleville, voi daan koko kai nuulaisväestön terveyttä edis tää tehokkaim min. Tiettyjen ris kiryhmien ja niiden, joille ongelmat kasaantuvat, tilan teen kohenemisella on suurin vaikutus koko väestön ter veyteen ja hyvinvointiin. Monien tutkimusten perusteella on näyttöä siitä, että työttömät voivat huonommin ja ovat sai raampia kuin työlli set. Työttömyys vaikuttaa haitallisesti ter veyteen ja hyvin vointiin ja huono terveys vaikeuttaa työllisty mistä. Työllistymistä voi daan edistää tunnis tamalla ja ehkäisemällä työkykyyn vaikutta vat riskitekijät ja hoitamal la sairaudet sekä tarjoamalla lääkinnällisen ja ammatillisen kuntoutuksen palveluja. Olennainen osa työllistymisen esteiden kar toittamista on työ kyvyn arviointi ja terveys tarkastuksen suorit taminen. Työttömille suunnattuja terveys tar kastuksia ja - palvelu ja on viime vuosina ke hitetty sekä valtakun nallisesti että Kainuus sa. Terveydenhoitajan vakanssin perustaminen on nykyisten valtionosuuksien ja uuden ter vey denhuoltolain mukaista toimintaa. Kun nille maksetaan täl lä hetkellä valtionosuus määrärahaa pitkäai kaistyöttömille kohden nettujen terveyspal veluiden järjestämiseksi (STM:n kuntakirje ). Lisäksi uu dessa terveyden huoltolaissa velvoitetaan järjestämään ter veysneu vonta ja terveystar kastukset työter veyshuollon ulkopuolella oleville henkilöille (STM La kiehdotus: laki terveyden huollosta, 3. luku, 28 ter veysneuvonta ja terveystarkastukset). Lisätietoja asiasta antavat perhepalvelujoh ta ja Helena Ylävaara, puh , ja hallin toylilääkäri Esa Aho nen, puh , se kä sosiaali- ja ter veysjohtaja Tuomo Pääk könen, puh tai sähkö postitse Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää maakuntahallitukselle, että se perustaa alkaen Kainuun työvoiman palvelukeskukseen yhden toistaiseksi voimassa olevan työsopimussuhteisen työterveyshoitajan vakanssin, numero ja hinnoittelu tun nus 03HOI030.

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/2010 1. Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/2010 1. Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/2010 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.11.2010 AIKA 17.11.2010 Klo 10:00-11:51 PAIKKA Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani KÄSITELLYT

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2011 1. Puolangan kunnanvaltuuston kokoushuone, Maaherrankatu 7, Puolanka

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2011 1. Puolangan kunnanvaltuuston kokoushuone, Maaherrankatu 7, Puolanka KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 14/2011 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.10.2011 AIKA 26.10.2011 Klo 13:12-17:50 PAIKKA Puolangan kunnanvaltuuston kokoushuone, Maaherrankatu 7, Puolanka KÄSITELLYT

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1. Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1. Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.03.2010 AIKA 24.03.2010 Klo 10:00-15:55 PAIKKA Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani KÄSITELLYT

Lisätiedot

Kainuun sote, Urho Kekkosen Katu 2-4 2. krs. iso neuvotteluhuone 87100 Kajaani

Kainuun sote, Urho Kekkosen Katu 2-4 2. krs. iso neuvotteluhuone 87100 Kajaani PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 Hallitus 06.05.2015 AIKA 06.05.2015 Klo 10:04-12:10 PAIKKA Kainuun sote, Urho Kekkosen Katu 2-4 2. krs. iso neuvotteluhuone 87100 Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 87 Kokouksen

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Perusturvalautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Aika 15.04.2015 klo 15:00-18:23 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Tuikkanen Tuija puheenjohtaja Poissa 51

Lisätiedot

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 03.11.2014 klo 19:00-22:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, iso neuvotteluhuone, Kajaani

Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, iso neuvotteluhuone, Kajaani PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Hallitus 22.01.2014 AIKA 22.01.2014 Klo 10:00-17:50 Tauko: 12:20-13:05 PAIKKA Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, iso neuvotteluhuone, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 Perusturvalautakunta Aika 28.04.2015 klo 12:00-16:16 Paikka Kiteen perusturvalakeskuksen hallintorakennus, Savikontie 15, 82500 Kitee Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (56) Kaupunginhallitus Aika 25.06.2015 klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 08.03.2010 kello 18:00-19:27 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika 06.05.2014 klo 17:05-21:00 Paikka Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Läsnäolleet Poti Jorma puheenjohtaja

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 13:30-19:06 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Hallitus Aika klo 09:00-11:10 Paikka Hallinnon kokoushuone SISÄLLYSLUETTELO Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 120 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 5 121 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 6

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1. 35 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 2014-2017 5

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1. 35 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 2014-2017 5 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 Kunnanhallitus Aika 31.03.2014 klo 16:00-19:02 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 35 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 2014-2017 5

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (55)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (55) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (55) Yhtymähallitus Aika 22.01.2015 klo 15:00-19:24 Paikka Iisalmen terveyskeskus, kokoustila Virta, 2 krs. Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 821 Kaupunginhallitus AIKA 08.12.2014 klo 13:00-16:50 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 411 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/2012 1

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/2012 1 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/2012 1 Maakuntahallitus I 08.10.2012 AIKA 08.10.2012 Klo 12:45-14:22 PAIKKA Scandic hotelli Kajanus, Koskikatu 3, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 118 Kokouksen

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Ympäristölautakunta AIKA 20.02.2013 kello 17:00-19:43 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15. Jämsän kaupunki Pöytäkirja 18/2013 1 Kaupunginhallitus Aika 04.11.2013 klo 15:00-22:22 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272 Kunnanhallitus 13.04.2015 AIKA 13.04.2015 klo 17:00-19:15 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 130 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot