SIIRTOLAISUUS MIGRATION SIIRTOLAISUUSINSTITUUTTI. MTGRATIONSINSTITUTET. INSTTTUTE OF MIGRA. Finns as Language - The Age lssue

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SIIRTOLAISUUS MIGRATION SIIRTOLAISUUSINSTITUUTTI. MTGRATIONSINSTITUTET. INSTTTUTE OF MIGRA. Finns as Language - The Age lssue"

Transkriptio

1 tssn SIIRTOLAISUUSINSTITUUTTI. MTGRATIONSINSTITUTET. INSTTTUTE OF MIGRA - Editorial Koivukangas Finns as Language - The Age lssue Berlil Nelhans Mgra tankar om migration i ttamtiden SIIRTOLAISUUS MIGRATION

2 Siirtolaisuus - Migration 17. vuosiker(a - l7lh year Siirtolaisuusinstituutti o Migrationsinstitutet. InstituteofMigration Piispankatu 3, SF Turku, Finland, Puh./Tel. (9) o Piititoimitt oj o l Edit or-in - C h ief : OIavi Koivukangrs o Toimit us si ht ee ri I Editotiel A ssitd t1t: Trimi Sai nio o Toimittajul Editorsr NIaija-Liisa Krlhama, Tirno Virtanen. Tuitto I La\'-Out : Anne SeDDli crr c ToimituskunLul Editoriul Br.,,rrcl: Siirtolaisuusinstituutin hallitus/ Administrative Board of the Instilr.rte of Migrltion o I'ilaushiuu:30 nrk'r,uosi (4 nurnerra), PSP Tu c Subscriptiont Finland and ScandiIuvia 30 Fl\IK, other countries S 10 (4 issues) Siirlolaisuusinstituutin hallitus/ Administrati\e Board of the lnstitute of I\{isration: D osentti Ton t S antll u nd, Abo Akadeni, pri heenjohtaja Prolesstrri 'I Erkki A.yt, urun yliopisto Vt. protessori Elina Huavb-Mcnnilu, I telsjngin yliopisto Toininnanjohtaja M anti Hiiik i0, Suomi-Seura r.y. Ulkoasiainsihteeri J uha KnuuttiLt Ulkoasiainministe rio Neuvottcleva virkamies Rlto l-uukkorrcn, Tyiiministeriii Rakennusreur os Ruimo Nulu.;- ScutLrsuunnillelun Kcskusliitto Aprlrispr, rler.r 'ri lr4tnitt I'at', litr.'. Opctusministeriii OhjeJmajohtaja.4r)rto Pu I kk i n cn, VJestailiitto YTM Tuula Rosus, Turur kaupunki ll ed ki liiku n ta/.s ta lt: 0lLtvi KuivukangtL;, T,tinti Suitir.t, johtaj:y'dircto r vs. toinr islos ih 1ee ri,i Bureau Secretlrv Ismo Siilerling, Antrc Sappiinen, tlrtkinrlrssihteeri. virkavaprilll:rl loim istovirk rj jlija,/assisru rt Clerk 'fu Research Secretary, off dutv t kijat/reselrch Ofiicers: Timo Vinanen, Rabter Gror untl, Kmnut Koiranen, vs. tutkimussihteeri/ Jouni Korkiusuuri, Peter Fisclter (vieruilaw tutkua SreitsisttilV'isiting Scholqr Research Secrelary Nl aij'r - Jiom Svitzerhutll Lt i:iu Kal I u nu, Siirt,rl;ri:reki:tr'ri Erttigr.rtirrrr Rcgi\rcr : osas tosih teeri/dc pa rt me ntal Secretary l\lutti Kutnpuluitcn, Seija Sirkiii, toim istosihtee ri/bu rcau Secretarv toimistosihtceri, virkavapalllo/ Sirkka-Lii'a L,tttril,t, Elit,th, th I ',/i.lr,'r 13Lrreau Secrctary, oif duty tal lentajati'cornputir g C)flice rs liarr.ri: Ensimmliiscn poh'cn siirlolaiscl o!:rt uscin siirlii- Docl suomcnkiclen laidon jiilkipolvillccn. Kuvasse lastcnlastensa seurassa Hcdvif Niskancn, ioka muutti (lo, lonia Finlandcsaan, A.gcni;;naan, v Kuva: EnriqucTcssicri. (SI/VA,/00 Elclai,Arncrikla) a;rafia Oy, Turku 199u Co tr: First ganereti(d cnria.ln(s havc olt.n tfuns terrod Finnish language to their desccndants. Pic lurcd wilh hcr grrndchildron Hcdvig Niskanen, rlho (nrigrjrcd r', (i'l,,nij Fi lrnj( \r. Aig.nrinJ. Ur l,/ll PhL'to tnriqul Icsi.ri.(Sl \A 00:,,Er -Anrfrilk.,l

3 Olavi Koivukangas Liiydii juuresi l.zahden r.urrden kuluttuu itseniiinen Suomi taivttiiii 75 vuotla. Juhlille kutsutaall A.myiis u lkosu, rmrluiset jr heiclin julkclui.,. nsl. S u o m i - t i c r r r u r r I levitetijn ja "liii. d?i juuresi" -kutsu kuuluu yli maailman. "Kuka minii o)en?", kyseleviit usein siirtolaisten jailkelaiiset. Ihmisen identiteetille ja oman itsensri ymmrirtrimiselle on tiirke:i:i tietai:i, mihin heimoon ja sukuun hiin kuuluu, misti esi-isdt ov.rt lrihtijisinja millainen on ollut hcitliin synnyinnaansa kulttuuri. Sukujuuriemme tutkimisen lrerustalta osaamnle n]yiis antaa arvon oman kulttuuriperintdmme s:iilytt:imiscllc. Ensimmiinen ja toinen ulkosuomalaispolvi tict:iv:it, rnistii ovat liihriiisin. Kolmanncsta sukupolvesta eteenpijin - varsinkin, jos suomcnkieli on perheestti kadonnul ja sukunimikin muuttunut - ei useinklan ole muula tietoa ku in cttii "esi-isri tli -iii ti tuli Suomesta tri Vaasan lririnisrl". Liittyen itseniisyytenlme juhlavuoleen "Juurcl Suontessa 1992" -projekti, jonka keskeisinii taustavoimina ovat Suomi-Seura ry., Finnair ja Matkailun edistiniskcskus, toivottaa ulkosuoma)aiset ja suomllaista syntypcriii olevat henkiliit terve tullciksi Suomeenja tarjoaa heillc mahdollisuuclen etsiri omia sukujuuriaan. Paluumuultoli suunnitteleville tarjotaan ajankohtaistl tietoa tyi)paikoista, asumisesta, sosiaalitur vasta ym. kiyt:innon asioista. Siirtolaistemne jilkcliisten ei ole swtai Odotlla vuotcen 1992 aloittaaksccn slrkututkimuksen ja yhtevksicn luornisen Suornessl olcvaan kantlsukuun. Siirtollisuusinstituutti jr rruut suku tulkimusta hr rjoitlrvat vhte isi)t pl,rkiviit jo nvt krikin tavoin palvelernaan ulkosuomllaisia. Yhleisr.oinin rakennetaan kampanjavuodeksi "Sukumessut 1992" -pr(iektia mahclollisimman iehokkaan pllvelun rarjoaniscksi. Juuristaan kiinnostuncella on siten valitlavanaan ainakin kaksi toinintatapaa: 1) Yksilcillinenjuurien etsintli,.jolloin siirtolaisenjrilkeliiincn omuss usuinrlussaan joko itse '[iiivottavasti tiimi innostaisi mycis vierailcmlan Su<tmessa ja lulltstumaan klntasuvlrn tai palkkaamallasiantuntijan pyrkii selvittrimiiiin sukujuurensa. k0tlseutuun. 2) Ohjattu sukututkinus, joka rapahruisi ennen kaikkea siri varren jrirjesrerrjvillii sukumessuilla. Niiden osanottajille trrjottaisiin tlrpcen mukarn e\inr. slr,)rncn, ruotsin ja englannin kielillli tiivis sukututkimuksen peruskurssi omaan sukuun kohdistuvine harjoituksineen. Lopuksi sukrrmessujen osanottajat hajaantuisivur cri plrrrlille Suomea tapaamaan niiin nahdolliscsti ldydettyjn uusia sukulaisialn. N,luista pohjoismaista saadut kokemuksetlllaisesta toiminnasta ovat ollect critt:iin mvi)n teisia. Sukumessuja on tarkoitus jrirjestdri ainakinsiirtolaisu sin st it u utissa Turussa, koyhteydessli Pohjanmlarr jrirviseudu I ti.eutupjivien ju :iirtoliisiilrei.en :cnrinirirrin Ilr L_

4 l heindkuussa 1992 ja tarpeen mukaan muillakin paikkakunnilla. Ei liene myiiskzi:in estettii sille, etta sukumessuja jiirjestcttiiisiin mytis ulkosuo malaisten juhlien yhteydessai esim. Yhdysvalloissa ja Ruotsissa. Turussa toimiva Siirtolaisuusirstituutti sai vuonna 1988 vietetyn Delaware-sijrtolaisuuden 3-50-ruotisjuhlan yhlevdessii varoja siirtolaisrekisterin pcrustaniseen. Plssi-, matkustaja- kuolleiderr luetlelojs!r sjirretiiin liedot ujkonraille mr:uttrneislu suomalaisista tietokoneelle. cnsi vaiheess:r ajrltj ennen ensinun:iist, maailmlnso' taa. Runsaan vuoden ku luessa on tapausta jo siirretty ja saman verran chdittdneen siirt:iii j uhla\'rloteen 1992 rnennessii. T:illli hetkeliii painopiste on tallentamisessa, mutta rekisteri pyrkii palvelemaan mviis kyselijciitl jo tiss:i vaiheessa. Rekisterin ammatt jtaitoiset sukututkijat voivat eri sopimuksesta tehdii Jaajempirkin sukuse)vityksid. Vuonna 1992 tulee kuluneeksi 500 vuotta siiti, kun Kolunrbus lciysi Amcrikan. Me tiiiillii Suomessa toivomrne, ettii Suomen itseniiisyyde n 75-vuotisjuhlana ulkosuomalaiset ja siirtolaistemme.jrilkekiiset "loytriisiviit" Suomen jl tririllri olevat juurcnsa. Siitii hyr)tvisiv:it molemmlt osupuolct; cn nen kaikkea suomalainen yhteisku n ll jl kulttuuri. "Juuret Suomessa 1992" vahvistaisi riiin suonralli\1a identitcettiija kult, tuuriperintriiylikansallisia - je chk:.i Iiiaksi nraterialislisir - anrla korostlvassujri parhaillarn suurte ntuutosten illaisena 0lcr assl rnaailnassa. Find your Roots lwo yel rs f rom now. Finlr nd u'ill be celebrating 75 vears ol independence, and rhc I Finnish c('mmunity rhruild emigrants and their descendants - w,ill also l'le in vited to join in the celebrations: a call to "IiirLi volrr roots" \\ ill go out rround tlte world. "Who am l?" the descendlnts of migrants often ask. In order properlv to understand yourself and your identity, it is important to know what rribe and what cla n you belong to, where your forefathers came from, and what the culture oftheir homeland was like. The quest for our community roots provides a basis for respcct for the preservation of our cultural traditions. First- and second-generation Finnish emigrlnts are uslrirllv well arvarc 0f thcir background, but from the third generrlion onrvlrds especillly jf the Finnish language has been lost in the fantilv, and thc surnrme has changed - thcv mry only know that "one of my ancestors camc from Finland" or "from the Vaasa region ', for example. In conjurcljon with the 75th anniversary o[ Finnish independence, therefore, I "Roots in Finland 1992" project is being launched, backcd by the Suomi Seura, Finnair, and the Finnish Tourist Board, to welcorne to Finland mcmbers ofthe overseas Finnish community and their descendants, and to offer them the opportunitv to cx-

5 plore their roots. For those considering moving blck to Finland, information will be provided on employment, accommodation, social security, and other such practiclj matlers. ItisnotneccssaryforpeopleofFinnishdcscentabroadrc\,xitlor1992.hrr*cver, before contacting their relativcs in lrinlrnd or embarking on exploring their origins. Iloth the Institute of Migration. and thc other institutioils in I:inland involved in genealogical rescarch, are keen to help the r.rrcrscas Fjlnish cornnrunity in lny rvav possible.lnordcrtopronotctlrrirrurl]servrce.\\eilrescttintuplhel992cenc'llogical Fair campaign. Peop)e intercstcd in exploring their ["innish rnots may rhen choose between two channels: 1) Private investigation: from wherever you live, if you are a descendant of Finnish n'rigrants you can set about exploring your Firnish roots either individually or by hiring professional assistance. Hcpefully, this wi)j thcn prorrole interest in lcrurlly visiting Finland and erplorinli thc areil that Your ancestors c:rn]c frorn. 2) Gr: ided gc nealogical resclrch, especiallv t hrough Genealogical Fairs. u hcre in lensive genealogy courses rvill bc offered (e.g. in Finnish, Srvedish ur English), rvith practicxl exercises relating to ode's o\\ n fantilv. Follorving thc courscs, thosc rvhu havc laken part will lhen scatter through Finllnd lo nrcct the new rellrlivcs thcv haie'1hus trackcd dou'n. The e,rpcricnccs frorn sirnilur corrrses in olher Nordic countries hlr,c been very e ncou r:rging. It is intended to hold Genellogical Fairs lt the Institute of N{igration in Turku, in the lake districl of Ostrobothnia (in conjuncrion uith a Horl1e Town Festivrl and I seminar on migration in Julv l9()3). and clre*here in respunsc to nccd lnd tie mand. N{orcover, there is no r!'asoo why sirnilur Cicncaiogicll I-airs should n(rt iils(j l)c armnged at mcctings and festival.s lrranged hv the F'innish contntunitv lbrilrd. e.g. in Sweden or the United Statcs. In 198U, in conjunction wilh thc i50th rrniversarv uf the ),Jeu Sueden colonl in Delaware, the lnstitute of Nligrltion lras given furding 1o sc't up a l{cgisrcr of 1\{igrants. Infortttltion on Finnish cnrigrlnts i\ I)eing c{)llec,c(l lrorn llr\\p{,rt rigisl(r\, shipping passengcr lists, and registers of dcuths, anij colllted or contpurer, initi:rll,- covering the period up to the First World Wrr. Since the project was initi:rted jlrsr over a year ago, cases have alrcady been registered, and it is expcctcd that the files will have bccn doubled hy Although lirr the rine being the nlijn focus is on collating and storing the irhrrmation, thc- Rc'gister is alrearlv willing to rcccpl cnquiries, and special contracts cln also he nurtlc wilh thc profcssional qerrealr.tgists.tlf[ing the Rcgi\tcr t,' crrn ()r.t nl{,r( e\l( n\lvc inr <.tigrrti,rn will be the 5001h anniversary of Columbus' discoverv ol the Anericas. Herc in Finland, wc hope that the 751h annivcrsary ()f Irinnish indepenclence will also oflcr the oversers descendants of Fjnnirh cnrigranls tlte chance 1() redjscover Finllnd and their Finnish roots, thus crcxting cortacts beneficirl to thc Finnish conrnrunities lroth overseas and here at home. In I world currently underg(]ing rapid changc, and olten dominated bv international, m:rterialistic values, the "R(x)ts in Finland 1992" project can make an inportant conlribution to stren{thening our Finnish idcntity and cullurrl traditions. t-_

6 Piiivi Pietilii American Finns as Language Learners - The Age Issue r r rben r Finnish enriprlrrleil [r,r Arrcr- Y V rca dunng the great mlgratron )errs ruuntj lhc lu rn of the centurl. he uu. tlpically a young man, in his early 20's, singlc - or at lersr travelling alone - uneducatcd, and in most cases originlteil in the rural areas of the province of Oulu or Vaasa. He u'as driven away from his honc country by cconomic necessitv, bv a lack oi work and foocl. I Ie though( of America as a pronrised Iand, the country of freedom, where living corditions rvere good, the soil productrye und fruitful. and where anyone could make monev and reach an independcnt and respecled position. 'lhis image of America was greatly strcngthened by letters received from friends and relatives who had alrerdy movcd to America and who describcd the United Strtes rs the golden land of prosperity. "No matter how good your lile is over there, here it will bc much better". thcy wrotc (Kero L976:19). It goes rvilhout saying that realit-v- uls often harsher thln whlt people inagined. Even lhe jou rney over the Atlantic was full of hardships. Aftcr the monel for the trip had finally been acquired, usually bor- The author Ls working us u lecturer of EnglishPhik ogtatthe Univers,* of Turku, Finkutd. rowcd, the journey slarted: the lirst milcs on horseback, then by trajn lo Hanko, where one sometimes had to wail li)r wccks before embarking on a voyage lowards Englrnd and the tcrwn of Hull. From llull the journey was continued by train to the West coast of Englanrl. usuallv to Livcrpool, fron rvhere the actual crossinr.trrcri. C,rnJiti,rrrr,rn tlrc 'hii rrel< p()or, tnere was not enouglr roonr. iln(l tnc frlod rvas lousy. This kind of discornf()rl could go on for a couple of weeks. bctirre the travellers arrivcd in Ne*')'ork. C)n Ellis lshnd thcy had 1o go lhrough l thorolrgh examination, after uhich they \\cre ihle Io Ir('ve on lo thcir r(\pecli\e dcstinations, to the copper mines of Uppcr Michigan, to the tbrcsts or iron mines ol Minnesota, or to the farmlands of Wiscon- :in. Sone had to travcl across the contln(nt l{r llrc W(.t cou\t:,,lhcr} l'irtictrlarlv part of the wonen immigrants stlt'ed in thc cities of the Erst. 'l he rnonrenl hc had set foot on Americln soii, rhe young Finn *as flced wirh qrritc;r prohlem: lre dij rrot Lnurr lnr En-ili\h. Forrunltely, he fbund his first job in ln lrrel uhich rvas alrcadv popullted bv Finns, so he could get along in Finnish r.luitc ivcll. It could even happen thrt as the obstinate I"inns stubbornly went on speaking their own languagc, some of the other nationalities, such as Norwegians and Ital-

7 S idolaisuus [,] gration 3/1990 ians in the area, realizcd that they had to adaptation process afier settling in their lcurn Finnirh to he ahle to cummunicrrte nerv home country. America was unflmiliar to everyone; the ways and customs we rc with the Finns. ln general, those women who worked as different from those in Finland. One had maids in American families, learned the to create new living conditions, struggle basics of English relatively quickly and hard to make one's way in the labor were soon able to handle situations where market, or adjust onesclf otherwise to the English was needed. On the other hand, new environnrent. The adjustment was not those men and women who lived in Finnish easy for everyone; some succeeded better communities, married othcr Finns, and than others. uorked and spcnt their leiiure tirre primarily among their countrymen, usurlly silion of second languages in naturalistic For underitrrrrrlhle rei\ons. the ierlui- mrnaged to avoid learning English a great deal longer. 'fhey communicative settings has mainly been also participatcd in studied in countries with l great nunrbcr of various Finnish organizations. 1n fact, immigrants from other parts of the world, rvhile churches, political groupings and the for instancc in thc United States, Germany, rnd Sweden. Sometimes the lan- temperance movement attracted Finnish people and increased their group idcntity, guage acquirers have also received formal they unavoidably isolated the Finns fronr instruction in their second languages. My the majority population (Kero l9lt0:60 rniorrrrrnt.. the eldcrly lnd *urking-ugc 6r ). Finnish Arncriclns, had had very little formrl training in English during the ir Arncr- The situation was somewhat different for those Finns who moved to the United ican yerrs. I'br the most part, they had acquired English whcn communicating with States later. The present reserrch derls wrth the English of those innigrants who Americans, in other *ords, in a mainly naturalistic communication environnent. moved to America at the beginning of the certury and of those who moved there According to John Schumann, those more recently. The former group has norv who have settled in the target language reached a very advanced age, whereas the arca lcquire the language to the degree to lrtter group consists of young and middlerged Finnish Americans. That is, thc lcrluisition ol the second lan- uhiclr rlrey:rr:crtlturlte l(, lhe Ic$ :'(,ci(l). The hrckground of the rrrtrnger irrrnigrant group was rather dillerenl from thrt proximity, bctwccn thc learner and thc guage is dctcrmined by the dislance, or of the older immigrants. The younger ones speakcrs ofthe target langulge. Schu mann no longer had to leave Finland bcclusc of talks about social and psychological distance or proximity. Among factors that in- hunger, although their rersons were also largely economic. Integration into thc ncw crcase the distance and therefore make society was faster and easier, as more ancl language lcquisition nore difficult are, for more had some knou,lcdgc of thc English instrnce, negrtive attitudes between the language rvhen arriving in America. There lelrner group and the tlrgct languagc were some, however, who tlitl not knorv group, a certain political or ccoromlc rmbalancc of lhc groups, internal cohcsion any English, but unlike their predecessors, they could not avoid contacts rvith Englishspeaking people from the very beginning. group (rvhich tends to diminish contacts and a certain self-sufficiency of the learner All of my Finni:h-Anrericun interviewees had to gr.r through some kind of an learners'intention to stay in thc targct with speakers of the target language), the lani-_

8 A,.nerican Flnns as L"nguage Learners guage area for only a short time instead of having serrled lhere permrnently. erc. (Schumann 1978a: 16.t-166, 197tlb:2ti-31). For Arnerican Finns the situation seems to have been relativelv favourable, at least after they had overcome s()me initial difficulties. There are individual differences, of course. Ir is a common rssumption thrt rcquiring the mrsiery o[ a second llngurge is more difficult for adllts than it is for children. Children seem to pick up foreign sounds and structures,,vithout anv tlifficulty at all, whcrcas xdu lts have to strugglc hlrd to become fluent speakers of a second - or foreign - )anguage. And after hand, English, for instance, is spoken in many dift'erent ways in different parts of the world, so even "nativc" English has a number ofvarieties. And on an individual level, there is, naturally. a tremendous lmolrnt of vuria(ion. Still, it is nrtirespeaker competence lhat Ianguage learning somehow aims at - not literally perhlps; many learners only need a basic knowledge of a foreign language and they lre perfectly happy with that, but sonehorv it is nltive-speaker competence that kind of looms in the rentote distrnce - rnd sets a standard by \\'hich a learner's pnrficic ncv level is judgcd xnd evrluated. Onc way of looking at a language years and years of hrrd work and constant le;rrner s cl ree r is sccing jt rs a co n tin u u m. 'fhe practice, there is slj)l thlt foreign accent or learncr starts at one cnd, acquires the slightly wrong intonation that tells everybody thatyou are not a niltive speaker. And that is so unfair, isn't it? hnguage little by little, moves along the continuum as acquisition goes on, ilpproaches the other end, knowing that rhe However, the picture is not tluite as u ltimate goal (native-spcaker competence) simple as it looks like. In fact, rn some llpccls uf sicontl hngrrlrgc ucquisiti,rn ldults seem lo )rave an advantage over small children. In the early stages of sec- Ond language acquisilior, adults tend to be faster, cspecially when it comes to learning morphology and synl:xr. In the long run, however, children do outperform ldults (Long l98ll:16), and of course, it is thc u ltinrate attainmenthiit is, perhaps, the most interesting for most 0f us. According to l;rrrv Selinker, onc of thc ccntral figures in ear)y interlanguage stutiies. rhe numher rrf rdult' rchieving nrrtive-speaker competence in a sccond language is very small indeed, perhaps a mere 5 % (Selinker 1972). C)ne could argue thrt the percentage is probrbly even smaller than that, but ofcourse it is rathcr difficult to determine whlt is nati',e-speaker cornpetcnce. Not :rll n'.rtive speakers spelik in the same way; thev are not a)l equally pro ficient in their molher longue. Then what clowe expect from r learncr? Ontheother is rcallv unattainable (and con- linur don't have ends, anyr"ay!), and stops somervhere on lhe continuurn, when acq L: isition no longer llkes pllce. The acquisition of the different aspccts of language (vocabulary, pronuncialion, grlmmltical morphenes, svntax, and evervthing that is includcd in these domains) may proceed difierently and stop at difierent pornts on the contlnuum. ln SchLrnrann's terms. everv point on the \ce{'nd lir)blrils( ir(llui:ilion contirruuru corresponds to a pijrticulrr dcgree of acculturation, in other \\ords: the degree to rvhich the learner acquirc's the second language is determined by the degree to *'hich he or she acculturatcs to the target lrnguage group and society (Schumann 1()78b:29). It is easily conceivablc that second langrlgc ait;ui'it.r'rt dl,s: r(rl Ao on ir)r e\ <r. Depending on various nrotivational, situalional, and cven biolor.ical factors, the second language ccases to develop toward

9 target language norms. An immigrant, for instance, may realize that his proficiency in the target language is perfectly sufficient for him to get along in everyday communication. He is not motivated to make any furlher effort to learn more. When it comes to the language development of elderly people, a number of changes have been fuund to occur in their native language capacity (eg. by Obler & Albert 1981, Emery 1986, Kynette & Kemper 1986). However, the development of a second languagc in advanced age has received very little attention. Mv research before. Besides. he was an ndult, whiclr mcunt lhrt he h:rrl pus"ed the m,r:t sensitive, or reccptive, age for acquiring language. Of course he was not aware of the fact that he had reached the stage of Forrnal Operations a long tjme ago, or that he had developed an affective filter which could actually prevent him from picking up language from his environment in a child- )lke manner, in other words, without being lfraid of making mistakes and sounding ritliculous. Childre n do not mind that; they are happy to tn everything new. It is r!thcr like playing a ncw game (Rosansky 1975, is prinrarily concerned with sccond Krashcn 1981). 'I'he ianguage development in advlnced age. conccpl of ego permeability Those Finnish Americans who left Finland in the early decades of the centu ry are now in their eighties and nincties. They hardlv learn any more English nowadays, but (Guiora 1972, Schumann 197-5:223) was cr'rtainly totally unknown to our Finnish Americln, brrt, as I grown-up person, he probably could not help being aittcted by their English is very unlikely to rcmain the it - or by the llck of it, rather. 'fhe same. The language acquisition of thesc young immigrant might have been elderly Finnish Americans hos stopped at frustratcd to know that the left hemisphere some point on the llngulgr lretlui'itiun of his brlin had tlken ovcr lhe con- continuum, hut their iungulrge continucs trol of his Iinguistic faculties. and that thc to evolve. It is still in a srnlc of dgvelopment, although some of this development may involve reverting to earlier stages of iinguisticonlpetence, making a U-turn on lhe c()ntinuunr.ls il \\ere. C{'ntrlisling le n- dencies, hnwever, can also be found. Elderly people tend to be ratheralkative, in spite of the fact that they nrry not be able to find all the words so easilv.'l'hev keep the ir abilil) I u com m u n i(ute ir tlre ir n rrtivc pl:rsticity ofhis brain had diminished in thc process, mlking it more difficult tirr hjm to acquire new linguistic skills. On the other hand, he nighr have been relieved to knolv that thc right hemisphere hrd probxbl) starled to contribute rnore and r,.rorc to his efftrrts ro:ictluire the English langlrage (Scovel ltl69:252, Albert & Obler 1978: ). Moreover, our young immigrant nost language and even lend 1o become ccrtrinly did not DOtice that the input he nrore skillful in certain aspects of it - and was receiving liom native rnd olher this lbilitv seems tu be pre\cn ed in u second sperkers of English was wi(h great language as well. So if we think of our young Finnish American, rvho arrived in the United States without knowing a word of English, lre uas certrinll frced rvjth r lf,\l ofgreirl magnitude: trying to come to grips with a totally new language that did not even remotely resemble anything he had heard likelihood - less explicit and morc complex than the kind of speech that was arldressed to children, a fact which also acted agrinst him in his endelvours to rnlernirlize lhe English language (Hatch 1981:16511i2, Long 1988:35-30). Ncvertheless, in spite of the lxct that be was an adult trying to acquire a new lan-

10 American Finns as Language Learners guage, our Finnish American did manage to learn English. He got along fine in his daily activities and interactions with Americans, and he became an Amencan citizen himself. He worked hard for many years to fulfill his aspirations for success and comfortable living, and finally retired to enjoy his remaining years in the c{'rnprny ()f hir fellow cuuntrymcn in southern Florida. This was what he wanted, because he found it comforting to be able to use his own native language again and exchange memories and recollections of his beloved old country with other Finnish Americans. This articlc is bascd on thc opcning address givcn br ths rulhor al thc puhlic dc[cncc of her doctoral disscrlalion al lhc fjniversity ofturku, on January 20tb 1990.'fho tillo of the dissortation The English ol Fiurish Anrcicuns; xtilt Refertnce to Social anl PrychobgicuI Buckgtourld Factots and with Spccial Rcfl-iterature Albert N{.L., Oblcr, L.: l'he I}ilingual Brain. Ncuropsvchologicel and Ncurolinguistir: Aspeos of Bilingualism. Nclr York 197E. EDery, O.: L;nguistic Dccremcnt in N(rrm:rlAgrn8. Languagc rnd (irnrmunication 6 (11)S(,):1/2, p. 41<A.,'iatch, E.lvl.: Psycholinguistics, A Sccond Langu:tgc Pcrspoctive. Massachusclts Kero, R.: Suurcn liinncn suomalaisct. tlolsinki Kero, R.: Finnish Emiqration to lhc Unired Srares. In: I. Scmmingscn, P. Soyerstcd (cds.), Scando- Amcricanu, Papcrs on Scandinavian Emigralion to thc Unilcd Stalcs. Univcrs;ly otoslo Krashen, S.D.: Second Languagc Acquisition and Sccond Language Lcarning. London 19lll. Kyn tte, D., Kemper, S.: Aging and thc Loss of (;rammalicai l--orms: A Clross Scclional Slud), of Languagc Pcrformance. Languago and Com municalion 6 (19116):1 i2, p.65-'72. Long, M.t Maturat;onal Conslrainls on Langu.rgc Development. Univcrsity of Hawai'i Working Papors in ESL 7 (19i18):1, p. I 53. Obk., L., Albert, M.L.: Language anci Aging: A Ncurobchl\ioral Analysis. ln: D.S. Beaslcy, (;.A. Davis (eds.), Aginq: (irmmunication Proccsscs und Disordcrs. Ncw York l9el. Rosunsky, E.: Tbc Critical Period lirr thc Acquisi tion Lrl Languagc: Some Cbgnitivc Dcvclopmen tal Cousidcmtions. Working Papcrs on Bilingurl, ism (1975):6, p. l0 23. Schumann, J.H.: Affcclire Faclors and thc Problenr of Agc in Sccond Languagc Acquisilion. Lan cu.r!( I (Jrning 25 ( Ir)75):). p. )rn : lj. Schunxnn, J.H.: Social and Psychological Factors in Sccond Language Acquisilion. In: J.C. Ri, chrrds (ed.), Undcrstanding Sec()nd & Forcign Lrngurgr- Lcarning. Cambridgc 197Ea. Schumann. J. H.: The Acculturalion ModelFor Scc, ond Languagc Acquisition. In R.C.Gingras (cd.), Sr,cond L:rnguagc Acquisition and Forcign L;rn, guagr- Tcaching. Washington 1978b. Scorrl. T: Forcisn Arccnt\. I irngurgc n cqui.ili,,n. and Clerebral Dominancc. Languagc Lerrning 19(1969), p. 2.15,25,1. Selinker, L.: Intcrlanlluagc. IRAL 10(1971)::1, p. l{

11 Teppo M. Sintonen Kielellinen kehitys ja Yuorovaikutussuhteet kanadansuomalaisilla siirtolaisilla f ahliessjrn siirtolai:.ck.'i vk:.ilii koht:rr formaation perusteella. Omien informilnttieni valinnassa pyrin ()ttanraan huo- I-.rhdne lle e n tuudestuan t u n te mjtoml.n kulttuurin ja yhteiskunna[. Tlill(jin hlin nrioon Toronton suomalaisten poliittiset, joutuu rakenlamaan uudellcen sosiaaliser s uhdeve rkosto ns a ja opettelemlan Tu tk imuksen niik(ikulrna rtn sik{lisub- uskonnol)iset ym. jirkaumat. uuden kielen. Nimii kaksi seikkaa ovat sid0krissu je vjikuttr\rt toinen toisijrrsu. tri ettii vuorovaikutussuhteiden kehitystal jektiivinen, eltii tarkastelen sekii kielellis- Tutkimuksessuni seuraan tietyn siirtolaisryhmin kielellisen kehityksen suhdetta ja -tapahtumien kautta. Tiisti seuraa, ettij informanttien omien el:imtrko ke nruste n hcidin sosiaalisen vlrorovaikutusverkos-krisitiitonsr muotoutumisee n, ja tarkoituksenl viit vaikultanrarn 0nraan elrnraiin\ii (]mal- informanrit yksiliiiksi, jotka pvstv- on osoittaa niiden jaksottuvan yhdenmukaiscsti siirtolaisten el:imiinkaarien lika- sidoksissa vleisiin historiallisiin tapahtula toiminnallaan. Toisaalt:r he ov:rt myiis nil. nriiu jrr rlrtci'krrnrrrllj'iin rrkenlcisiirr.iten, ettii ne civiit suoranaisesti m:ilriiii hci- Tutkimuksen kohteena ovat l92t)-luvulla Kanadaan muuttaneet suomalaiset d:in eliim:j:insii, vaan muodostavat laajemmat puitteet heidiin toiminralleen. Trisvi siirtolaiset, ja aincistonr 18 ihmiscn elrmdn historiat. Tutkimushaastattelut ole n tydssri kiyletty elirniinkaaren krisite oh.jaa tehnvt iammi-belmikuussa 1!)U9 Toron- mvos subjektiiviseen n:ikijkulmaan. (ossj, NanrdJssa. KaikLi infurrrruntit urr Elliminkaaren rniiliritelmiit ovat suhaastateltu kahteen kertaan, jo)loin ensimmiiiselli kerralla on tahioitu heidrin r ivahde crojl. Levinsonin ( 1979:6-7) nlr- In:in\ d u tiri\i!. j,,\kin n ii'.1 e'iin t) v li< n ii, eliimdnhistoriansa p:iapiirleirri, ja toisella kuur clirrtrkaareel sis:illvy kaksi itjeair. eldm:inhistorian keskcisiri taitckohtia, sosiaalista vuorovaikutu sta seki identrteetin irrstrkin rlktrpistccstj johonkin lopptr p i.- EnsinnLkin on kysecssai proscssi: nlatka ja etnisyyden tunteita. Informrnttien hankinassa kiiytir ns. lumipallo menetelm:i:i, kijiit vaikuttavat tiim:in rnatkan luontee- lees en, syntym?islt kuolemiian. Mone t te - jossa varsinaiset haastateltavat valitilan seen, suuntaanja nopeuteen. Toiseksi ejiimtnkaari nruodostuu erilrisista aikakau- prikjiii\ten a\!inhen kili;iden i-rrrtrman irrsista, jaksoista ja tiloista- Se ei siten ole HUK Teppo lr1. Sintonen opiskclee Jyvciskl\- prosessina mulrnlumator jr alati jatkuva, liin yl iopi.st on e! n ol ogi ttrr I eit ok;c I I a. vran siin:i ilmeree llldullisesti erilrisia :ii

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Guidebook for Multicultural TUT Users

Guidebook for Multicultural TUT Users 1 Guidebook for Multicultural TUT Users WORKPLACE PIRKANMAA-hankkeen KESKUSTELUTILAISUUS 16.12.2010 Hyvää käytäntöä kehittämässä - vuorovaikutusopas kansainvälisille opiskelijoille TTY Teknis-taloudellinen

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges Lappeenranta, 5th September 2014 Contents of the presentation 1. SEPRA what is it and why does it exist? 2. Experiences

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

Alueellinen yhteistoiminta

Alueellinen yhteistoiminta Alueellinen yhteistoiminta Kokemuksia alueellisesta toiminnasta Tavoitteet ja hyödyt Perusterveydenhuollon yksikön näkökulmasta Matti Rekiaro Ylilääkäri Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö

Lisätiedot

Erasmus Intensive Language Course KV kevätpäivät Kuopio 9.5.2011 Päivi Martin, Lapin yliopisto

Erasmus Intensive Language Course KV kevätpäivät Kuopio 9.5.2011 Päivi Martin, Lapin yliopisto Erasmus Intensive Language Course KV kevätpäivät Kuopio 9.5.2011 Päivi Martin, Lapin yliopisto EILC KOKEMUKSIA LAPISTA HAKEMUS BUDJETTI JÄRJESTÄVÄTAHO & VASTUU TYÖNJAKO KIELENOPETUS OHJELMA JA PALJON KOKEMUKSIA

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

Basic Flute Technique

Basic Flute Technique Herbert Lindholm Basic Flute Technique Peruskuviot huilulle op. 26 Helin & Sons, Helsinki Basic Flute Technique Foreword This book has the same goal as a teacher should have; to make himself unnecessary.

Lisätiedot

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION Lapsen nimi / Name of the child Lapsen ikä / Age of the child yrs months HYVINKÄÄN KAUPUNKI Varhaiskasvatuspalvelut Lapsen päivähoito daycare center / esiopetusyksikkö

Lisätiedot

Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa. Siru Korkala 12.10.2012

Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa. Siru Korkala 12.10.2012 Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa Siru Korkala 12.10.2012 Tutkimuskysymykset Miten kansainväliseen liikkuvuuteen osallistuvat opiskelijat eroavat ei-liikkujista taustoiltaan Mitkä ovat liikkuvuuden

Lisätiedot

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa Aloitustapaaminen 11.4.2016 Osa II: Projekti- ja tiimityö Sisältö Projektityö Mitä on projektityö? Projektityön tekeminen: ositus, aikatauluhallinta, päätöksenteon

Lisätiedot

Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella

Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella 26.4.2012 1 "There is often a property bubble around catchment areas. If a school makes a house more saleable or desirable,

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed Online Meeting Guest Online Meeting for Guest Participant Lync Attendee Installation Online kokous vierailevalle osallistujalle Lync Attendee Asennus www.ruukki.com Overview Before you can join to Ruukki

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

-seminaari 24.4.2013

-seminaari 24.4.2013 -seminaari 24.4.2013 OHJELMA 24.4.2013 Sanomatalo 15.00 Seminaarin avaus, Suomen Partiolaisten puheenjohtaja Harri Länsipuro 15.05 Tervetuliaissanat Sanomatalon puolesta toimituspäällikkö Antero Mukka

Lisätiedot

Sisällysluettelo Table of contents

Sisällysluettelo Table of contents Sisällysluettelo Table of contents OTC:n Moodlen käyttöohje suomeksi... 1 Kirjautuminen Moodleen... 2 Ensimmäinen kirjautuminen Moodleen... 2 Salasanan vaihto... 2 Oma käyttäjäprofiili... 3 Työskentely

Lisätiedot

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE November 7, 2014 Paula Kilpinen 1 7.11.2014 Aalto University

Lisätiedot

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo Windows Phone Module Descriptions Mikä on RekryKoulutus? Harvassa ovat ne työnantajat, jotka löytävät juuri heidän alansa hallitsevat ammatti-ihmiset valmiina. Fiksuinta on tunnustaa tosiasiat ja hankkia

Lisätiedot

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-INSTRUMENT OY has generate new consistency transmitter with blade-system to meet high technical requirements in Pulp&Paper industries. Insurmountable advantages are

Lisätiedot

Norpe Winning Culture

Norpe Winning Culture Norpe Winning Culture TEKES Ideat vaihtoon 2.4.2014 Mona Hokkanen Smarter retailing Elämykselliset ostokokemukset Yksilölliset myymäläkonseptit Alhaisimmat kokonaiselinkaarikustannukset Seite 2 Miksi?

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.4-0-201505291153 Pekka Muhonen 8/12/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes

Lisätiedot

S-55.1100 SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

S-55.1100 SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA S-55.00 SÄHKÖKNKKA A KONKKA. välikoe 2..2008. Saat vastata vain neljään tehtävään!. aske jännite U. = 4 Ω, 2 = Ω, = Ω, = 2, 2 =, = A, 2 = U 2 2 2 2. ännitelähde tuottaa hetkestä t = t < 0 alkaen kaksiportaisen

Lisätiedot

Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse

Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse Nordic Forum for Geostatistics 2007 Session 3, GI infrastructure and use of spatial database Statistics Finland, Population

Lisätiedot

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Ostamisen muutos muutti myynnin Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Taking Sales to a Higher Level Mercuri International on maailman suurin myynnin konsultointiyritys. Autamme asiakkaitamme parantamaan

Lisätiedot

Sisustusarkkitehtuuri Kansavälinen Työpaja kauppankulttuuri ja ostoskeskuksen tilasuunnittelu Istanbulin Tekniillinen yliopisto Istanbul, Turkki

Sisustusarkkitehtuuri Kansavälinen Työpaja kauppankulttuuri ja ostoskeskuksen tilasuunnittelu Istanbulin Tekniillinen yliopisto Istanbul, Turkki ANSIOLUETTELO 25.05.2015 Zahra Rasti Teknologiapuistonkatu 2 B 23, 53850 Lappeenranta zahra.rasti@gmail.com www.rastistudio.com Puh: +358-401560268 Syntymäpäivämäärä: 13.07.1982 KOULUTUS 2012-2014 Sisustusarkkitehtuuri

Lisätiedot

1. Gender - Sukupuoli N = 65. 2. Age - Ikä N = 65. Female Nainen. Male Mies 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-

1. Gender - Sukupuoli N = 65. 2. Age - Ikä N = 65. Female Nainen. Male Mies 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50- Aalto Doctoral Programme in Science, Follow-up Questionnaire for Doctoral Students - Perustieteiden tohtoriohjelma, seurantakysely jatko-opiskelijoille (22 % answered to the questionnaire) 1. Gender -

Lisätiedot

Tervetuloa bussimatkalle, jonka avainsanoja. Welcome on board! We hope you enjoy your

Tervetuloa bussimatkalle, jonka avainsanoja. Welcome on board! We hope you enjoy your www.vent Tervetuloa bussimatkalle, jonka avainsanoja ovat asiakaslähtöisyys ja laadukkuus. Vuonna 1928 startannut, jo kolmannen polven perheyritys, Ventoniemi Oy on liikenteen moniosaaja. Tilausajomme

Lisätiedot

EARLY LEARNING PLAN / ENGLANTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

EARLY LEARNING PLAN / ENGLANTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA EARLY LEARNING PLAN / ENGLANTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Dear Family, Home and the family are the most important growth environment and community for the child. Alongside with home,

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

Biojätteen keruu QuattroSelect - monilokerojärjestelmällä. 21.10.2015 Tiila Korhonen SUEZ

Biojätteen keruu QuattroSelect - monilokerojärjestelmällä. 21.10.2015 Tiila Korhonen SUEZ Biojätteen keruu QuattroSelect - monilokerojärjestelmällä 21.10.2015 Tiila Korhonen SUEZ Agenda 1 SITA Suomi on SUEZ 2 QS, mikä se on? 3 QS maailmalla 4 QS Suomessa 5 QS Vaasassa SITA Suomi Oy ja kaikki

Lisätiedot

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Research is focused on Students Experiences of Workplace learning (WPL) 09/2014 2 Content Background of the research Theoretical

Lisätiedot

JA CHALLENGE 18.-19.4.2013. Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence

JA CHALLENGE 18.-19.4.2013. Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence JA CHALLENGE 18.-19.4.2013 Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence 12.11.2014 Challenges of the City of Turku What kind of city you would

Lisätiedot

Kielenkäytön näkökulma oppimisvuorovaikutukseen

Kielenkäytön näkökulma oppimisvuorovaikutukseen Kielenkäytön näkökulma oppimisvuorovaikutukseen Tarja Nikula Soveltavan kielentutkimuksen keskus tarja.nikula@jyu.fi Kiinnostuksen kohteena Luokkahuonevuorovaikutus vieraalla kielellä englannin kielen

Lisätiedot

Lähivõrdlusi Lähivertailuja19

Lähivõrdlusi Lähivertailuja19 Lähivõrdlusi Lähivertailuja19 P E A T O I M E T A J A A N N E K A T R I N K A I V A P A L U T O I M E T A N U D E V E M I K O N E, K I R S T I S I I T O N E N, M A R I A - M A R E N S E P P E R E E S T

Lisätiedot

Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus. Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu

Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus. Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu The future is already here - it is just unevenly distributed.

Lisätiedot

Työmarkkinoiden tulevaisuuden näkymät Pohjois-Savossa

Työmarkkinoiden tulevaisuuden näkymät Pohjois-Savossa Työmarkkinoiden tulevaisuuden näkymät Pohjois-Savossa Yhdessä tekemällä kaikkien työpanos käyttöön seminaari Pohjois-Savon ELY-keskus, Juha Kaipiainen, strategiapäällikkö, vs. yksikön päällikkö 22.2.2011

Lisätiedot

for employers Työvoimaa kuntoutujista ja kaikki voittaa! Projektipäällikkö Kaarina Latostenmaa Satakunnan ammattikorkeakoulu

for employers Työvoimaa kuntoutujista ja kaikki voittaa! Projektipäällikkö Kaarina Latostenmaa Satakunnan ammattikorkeakoulu Työvoimaa kuntoutujista ja kaikki voittaa! Projektipäällikkö Kaarina Latostenmaa Satakunnan ammattikorkeakoulu Employer Counselling www.tyomieli.fi Many models focus on rehabilitees We need to take care

Lisätiedot

Lakimies PDF. ==>Download: Lakimies PDF ebook

Lakimies PDF. ==>Download: Lakimies PDF ebook Lakimies PDF ==>Download: Lakimies PDF ebook Lakimies PDF - Are you searching for Lakimies Books? Now, you will be happy that at this time Lakimies PDF is available at our online library. With our complete

Lisätiedot

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto Serve Research Brunch 24.10.2013 Esityksen sisältö ATLAS-hanke lyhyesti ATLAS-kartan kehittäminen:

Lisätiedot

ETELÄESPLANADI 2 00130 HELSINKI

ETELÄESPLANADI 2 00130 HELSINKI 00130 HELSINKI MODERNIA TOIMISTOTILAA Noin VUOKRATAAN Ainutlaatuinen tilaisuus vuokrata huipputason Helsingin näköalapaikalta Toimi pian! Lisätietoja KALLE JASKARA Myyntijohtaja +358 50 324 0404 kalle.jaskara@tkoy.fi

Lisätiedot

Kansaianvälinen aikuistutkimus PIAAC 2012

Kansaianvälinen aikuistutkimus PIAAC 2012 1 AIKUISKOULUTUS MARGINAALISTA KESKIÖÖN KVS140-Juhlavuoden seminaari Helsinki 21.3.2014 Kansaianvälinen aikuistutkimus PIAAC 2012 Antero Malin Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto 2 Kansainvälinen

Lisätiedot

Opiskelusta taidot työelämään Tiedon merkitys työelämässä. Kimmo Vänni TAMK 05.02.2008

Opiskelusta taidot työelämään Tiedon merkitys työelämässä. Kimmo Vänni TAMK 05.02.2008 Opiskelusta taidot työelämään Tiedon merkitys työelämässä Kimmo Vänni TAMK 05.02.2008 Mistä kaikesta tässä tulisi tietää? Keskeiset työtehtävät Toimit teknisenä kouluttajana sekä asiantuntijana. Keskityt

Lisätiedot

epäsuora esitys ilmoittaa jälkikäteen, mitä joku sanoo tai sanoi

epäsuora esitys ilmoittaa jälkikäteen, mitä joku sanoo tai sanoi EPÄSUORA ESITYS epäsuora esitys ilmoittaa jälkikäteen, mitä joku sanoo tai sanoi tyypillisesti epäsuoraa esitystä käytetään viestin välittämiseen, kirjan / lehden tms. selostamiseen, kertomaan mitä joku

Lisätiedot

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks Salla Sipari, PhD, Principal Lecturer Helena Launiainen, M.Ed, Manager Helsinki Metropolia

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland:

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland: Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project Kam oon China- verkostoon kuuluu kaksitoista (12) koulutuksen järjestäjää eri puolilta Suomea. Verkosto on perustettu 1998 alkaen. Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot

E U R O O P P A L A I N E N

E U R O O P P A L A I N E N E U R O O P P A L A I N E N A N S I O L U E T T E L O M A L L I HENKILÖTIEDOT Nimi SERGEI AZAROV Osoite K. KÄRBERI 4-129, TALLINN 13812, ESTONIA Puhelin 0037255999964 Faksi Sähköposti serjoga79a@mail.ru

Lisätiedot

Miten maailman paras koulu selviää tulevaisuuden haasteista?

Miten maailman paras koulu selviää tulevaisuuden haasteista? Miten maailman paras koulu selviää tulevaisuuden haasteista? Kari Sajavaara muistoluento Jyväskylän yliopisto 15.1.2016 @pasi_sahlberg Along with especially Canadian "applied language studies (Kari koined

Lisätiedot

ENGLISH 1 A1 alkeet, 1. kappale M.A. Tehtävien symbolit: vihkotehtäviä kielioppi

ENGLISH 1 A1 alkeet, 1. kappale M.A. Tehtävien symbolit: vihkotehtäviä kielioppi ENGLISH 1 A1 alkeet, 1. kappale M.A. Tehtävien symbolit: vihkotehtäviä kielioppi Keskustelutehtävä Kertaustehtäviä Sanasto 1. Friends. Thom is a new boy in school. No-one knows him. Thom doesn t have any

Lisätiedot

Suomen 2011 osallistumiskriteerit

Suomen 2011 osallistumiskriteerit KAH Suomen 2011 osallistumiskriteerit ARTEMIS Call 2011 -työpaja @ Helsinki 17.1.2011 Oiva Knuuttila KAH ARTEMIS Advanced Research and Technology for Embedded Intelligence and Systems Sulautettuja tietotekniikkajärjestelmiä

Lisätiedot

Viestintään tarvitaan tiedon jakamista tietotyöläisten kesken. 26.10.2006 Ville Hurnonen

Viestintään tarvitaan tiedon jakamista tietotyöläisten kesken. 26.10.2006 Ville Hurnonen Viestintään tarvitaan tiedon jakamista tietotyöläisten kesken 26.10.2006 Ville Hurnonen Enfo Enfo on sopivan kokoinen kumppani Enfo on uusi, riittävän kokoinen palvelutalo Enfo on suomalainen toimija Enfo

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet

lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet Saattohoidon opetus lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet Leila Niemi-Murola dosentti, kliininen opettaja Anestesiologian ja tehohoidon klinikka HY/HYKS Esityksen sisältö Työelämässä olevat,

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Matti Taajamo Ammatillisen koulutuksen tutkimusseminaari 21.1.2016 Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä (kansallinen tutkimus- ja kehittämishanke)

Lisätiedot

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen The acquisition of science competencies using ICT real time experiments COMBLAB Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen Project N. 517587-LLP-2011-ES-COMENIUS-CMP This project

Lisätiedot

Land-Use Model for the Helsinki Metropolitan Area

Land-Use Model for the Helsinki Metropolitan Area Land-Use Model for the Helsinki Metropolitan Area Paavo Moilanen Introduction & Background Metropolitan Area Council asked 2005: What is good land use for the transport systems plan? At first a literature

Lisätiedot

Building meanings for child s craft process and play by storycrafting

Building meanings for child s craft process and play by storycrafting Building meanings for child s craft process and play by storycrafting Aerila Juli Anna Rönkkö Marja Leena Yliverronen Virpi University of Turku Department of Teacher Education in Rauma 26th ICCP World

Lisätiedot

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Note! Before starting download and install a fresh version of OfficeProfessionalPlus_x64_en-us. The instructions are in the beginning of the exercise.

Lisätiedot

Ohjelmointikielet ja -paradigmat 5op. Markus Norrena

Ohjelmointikielet ja -paradigmat 5op. Markus Norrena Ohjelmointikielet ja -paradigmat 5op Markus Norrena Kotitehtävä 6, toteuttakaa alla olevan luokka ja attribuutit (muuttujat) Kotitehtävä 6, toteuttakaa alla olevan luokka ja attribuutit (muuttujat) Huom!

Lisätiedot

WITNESS SUPPORT THE FINNISH EXPERIENCE

WITNESS SUPPORT THE FINNISH EXPERIENCE WITNESS SUPPORT THE FINNISH EXPERIENCE T i i n a R a n t a n e n R e g i o n a l M a n a g e r, V i c t i m S u p p o r t F i n l a n d 17.6.2013 1 VS FINLAND S SERVICES Help line (nation wide) Mon - Tue

Lisätiedot

* lotta.laine@cancer.fi for more information. Sakari Nurmela

* lotta.laine@cancer.fi for more information. Sakari Nurmela Finnish families and holidays in the Sun Views among parents of underaged children about sunprotection on holiday trips Lotta Laine*, Liisa Pylkkänen, and Tapani Koskela Cancer Society of Finland Finnish

Lisätiedot

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Case Saudi Arabia EduCluster Finland Ltd. Anna Korpi, Manager, Client Relations AIPA-päivät Kouvolassa 11.6.2013 11.6.2013 EduCluster Finland Ltd Contents

Lisätiedot

DECIPHER Development & Export of Cultural Initiatives for the Promotion & Harmonisation of Employer-led Resources

DECIPHER Development & Export of Cultural Initiatives for the Promotion & Harmonisation of Employer-led Resources DECIPHER Development & Export of Cultural Initiatives for the Promotion & Harmonisation of Employer-led Resources Leonardo da Vinci 2009 2011 Kansainvälisyyttä Etelä-Pohjanmaan matkailuun seminaari, Lapua

Lisätiedot

Opintomatkat PDF. ==>Download: Opintomatkat PDF ebook By Risto Antikainen

Opintomatkat PDF. ==>Download: Opintomatkat PDF ebook By Risto Antikainen Opintomatkat PDF ==>Download: Opintomatkat PDF ebook By Risto Antikainen Opintomatkat PDF By Risto Antikainen - Are you searching for Opintomatkat pdf Books? Now, you will be happy that Opintomatkat PDF

Lisätiedot

Uni ja lepo töissä sallittua vai kiellettyä?

Uni ja lepo töissä sallittua vai kiellettyä? Uni ja lepo töissä sallittua vai kiellettyä? 21.8.2014 Professori, KTT, Anu Valtonen Lapin yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tausta Tutkimusprojekti New Sleep Order Mitä on tapahtumassa unen ja

Lisätiedot

Lapin Rovaniemen moduuli 2 verkko-opiskelijoiden kysymyksiä tetoimiston virkailijoiden tapaamiseen AC-huoneessa:

Lapin Rovaniemen moduuli 2 verkko-opiskelijoiden kysymyksiä tetoimiston virkailijoiden tapaamiseen AC-huoneessa: Lapin Rovaniemen moduuli 2 verkko-opiskelijoiden kysymyksiä tetoimiston virkailijoiden tapaamiseen AC-huoneessa: Koulutukseen ja Te-toimiston rooliin liittyviä kysymykset: 1. Olen yli 30-vuotias mutta

Lisätiedot

4x4cup Rastikuvien tulkinta

4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Control point picture guidelines Päivitetty kauden 2010 sääntöihin Updated for 2010 rules Säännöt rastikuvista Kilpailijoiden tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen,

Lisätiedot

indexhan wen Club Ambulant -play together

indexhan wen Club Ambulant -play together Club Ambulant -play together Tänä vuonna näyttelyn teema on Tulevaisuuden oppimisympäristö. Kurssin tavoite oli löytää persoonallisia, joustavia ja inspiroivia ratkaisuja koulumaailmaan. indexhan wen Suunnitellessamme

Lisätiedot

WORKING WITH ELDERLY SUBJECTED TO VIOLENCE OR ABUSE

WORKING WITH ELDERLY SUBJECTED TO VIOLENCE OR ABUSE WORKING WITH ELDERLY SUBJECTED TO VIOLENCE OR ABUSE Päivi Helakallio Coordinator Suvanto ry Edinburgh 6-9.9.2015 SUVANTO RYHMÄ (GROUP) Suvanto group started operating in April 2009. Workers of Kinapori

Lisätiedot

I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin

I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin 29.9.2011 Ulla Tissari Taustaa Euroopan laajuinen kysely,

Lisätiedot

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen

Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hankkeen toiminnot työsuunnitelman laatiminen Hanketyöpaja LLP-ohjelman keskitettyjä hankkeita (Leonardo & Poikittaisohjelma) valmisteleville11.11.2011 Työsuunnitelma Vastaa kysymykseen mitä projektissa

Lisätiedot

Naisnäkökulma sijoittamiseen. 24.3.2007 Vesa Puttonen

Naisnäkökulma sijoittamiseen. 24.3.2007 Vesa Puttonen Naisnäkökulma sijoittamiseen 24.3.2007 Vesa Puttonen Miten sukupuolella voi olla mitään tekemistä sijoittamisen kanssa??? Naiset elävät (keskimäärin) pidempään kuin miehet Naiset saavat (keskimäärin) vähemmän

Lisätiedot

Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa?

Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa? Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa? Kerro meille datastasi työpaja 10.4.2013 Antti Auer Tietohallintopäällikkö Jyväskylän yliopisto Strateginen kehittäminen Johtamista, tutkimushallintoa

Lisätiedot

Tietoa Joensuun Eliittikisoista

Tietoa Joensuun Eliittikisoista Tietoa Joensuun Eliittikisoista Harjoittelu ja verryttely Yleisurheilukenttä (Keskuskenttä) Kisan aikana Joensuu Areena + kuntosali Pesäpallokenttä ja Louhelan kenttä heitoille Uimahalli Vesikko + kuntosali

Lisätiedot

7. Product-line architectures

7. Product-line architectures 7. Product-line architectures 7.1 Introduction 7.2 Product-line basics 7.3 Layered style for product-lines 7.4 Variability management 7.5 Benefits and problems with product-lines 1 Short history of software

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016 Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Wallstreet lyhyesti Perustettu vuonna 2006, SiPa toimilupa myönnetty 3/2014 Täysin kotimainen,

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia osallistumisesta EU projekteihin. 7. puiteohjelman uusien hakujen infopäivät 2011

Käytännön kokemuksia osallistumisesta EU projekteihin. 7. puiteohjelman uusien hakujen infopäivät 2011 Käytännön kokemuksia osallistumisesta EU projekteihin 7. puiteohjelman uusien hakujen infopäivät 2011 15.3.2010 07.09.2011 Markku Timo Ture Nikkilä T&K yritys, 8 henkilöä Elastopoli Oy PK-yritys, omistajina

Lisätiedot

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Arkkitehtuuritietoisku eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Esikysymys Kuinka moni aikoo suunnitella projektityönsä arkkitehtuurin? Onko tämä arkkitehtuuria?

Lisätiedot

Competitiveness with user and customer experience

Competitiveness with user and customer experience Competitiveness with user and customer experience MPD Workshop 10.6.2015 Results of the group works Eija Kaasinen VTT Technical Research Centre of Finland Group work In pairs: Discuss the ideas you have

Lisätiedot

Katsaus majakkamatkailuun ja Majakat matkailutuotteeksi hanke. Antti Karlin, Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskus www.lighthousetourism.

Katsaus majakkamatkailuun ja Majakat matkailutuotteeksi hanke. Antti Karlin, Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskus www.lighthousetourism. Katsaus majakkamatkailuun ja Majakat matkailutuotteeksi hanke Antti Karlin, Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskus www.lighthousetourism.net Majakat maailmalla ja Euroopassa Maailmalla 14 820 majakkaa

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

Tork Paperipyyhe. etu. tuotteen ominaisuudet. kuvaus. Väri: Valkoinen Malli: Vetopyyhe

Tork Paperipyyhe. etu. tuotteen ominaisuudet. kuvaus. Väri: Valkoinen Malli: Vetopyyhe etu Monikäyttöpaperi hoitaa useimmat pyyhintätehtävät Sopiva lasipintojen pyyhintään Sopii käsien kuivaamiseen Elintarvikekäyttöön hyväksytty Tork Easy Handling, pakkaus, jota on helppo kantaa mukana,

Lisätiedot

Pentti Heikkinen, toimitusjohtaja Gateway Technolabs Finland Oy Copyright 2011 Gateway TechnoLabs Finland Oy

Pentti Heikkinen, toimitusjohtaja Gateway Technolabs Finland Oy Copyright 2011 Gateway TechnoLabs Finland Oy Kansainvälisesti verkottuneet organisaatiot kilpailukyvyn lähteenä Pentti Heikkinen, toimitusjohtaja Gateway Technolabs Finland Oy Copyright 2011 Gateway TechnoLabs Finland Oy Sisältö Globaalit muutosdriverit

Lisätiedot

Integration of Finnish web services in WebLicht Presentation in Freudenstadt 2010-10-16 by Jussi Piitulainen

Integration of Finnish web services in WebLicht Presentation in Freudenstadt 2010-10-16 by Jussi Piitulainen Integration of Finnish web services in WebLicht Presentation in Freudenstadt 2010-10-16 by Jussi Piitulainen Who we are FIN-CLARIN University of Helsinki The Language Bank of Finland CSC - The Center for

Lisätiedot

Strategiset kumppanuushankkeet

Strategiset kumppanuushankkeet Strategiset kumppanuushankkeet Tavoitteet, toiminnot & tuotokset KA2 työpaja 13.1.2016 E. Description of the Project Pyri konkretiaan Jäsentele tekstiä Kerro oma tarinasi älä anna hakulomakkeen viedä 1

Lisätiedot

Lukio.fi. Laura Simik Pääsihteeri Suomen Lukiolaisten Liitto

Lukio.fi. Laura Simik Pääsihteeri Suomen Lukiolaisten Liitto Lukio.fi Laura Simik Pääsihteeri Suomen Lukiolaisten Liitto Liikkeelle lähtö Ajatus1 Tavaa o n g e l m a Lukio.fi = commodore64 Sivusto yhtä aikansa elänyt ja viihdyttävä kuin otsapermis tai NKOTB Julkaisujärjestelmä

Lisätiedot

812336A C++ -kielen perusteet, 21.8.2010

812336A C++ -kielen perusteet, 21.8.2010 812336A C++ -kielen perusteet, 21.8.2010 1. Vastaa lyhyesti seuraaviin kysymyksiin (1p kaikista): a) Mitä tarkoittaa funktion ylikuormittaminen (overloading)? b) Mitä tarkoittaa jäsenfunktion ylimääritys

Lisätiedot

Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015

Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015 Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015 Pohjoismainen ECHE-hanke ECHE-dokumenttien tarkastelu ja vertailu

Lisätiedot

Data Quality Master Data Management

Data Quality Master Data Management Data Quality Master Data Management TDWI Finland, 28.1.2011 Johdanto: Petri Hakanen Agenda 08.30-09.00 Coffee 09.00-09.30 Welcome by IBM! Introduction by TDWI 09.30-10.30 Dario Bezzina: The Data Quality

Lisätiedot

Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies

Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies Lukion jälkeen.. Ammatillinen toinen aste 2v. Ammattikorkeakoulut 3,5-4v. Yliopistot 5,5-6 v. Opinnot ulkomailla After Upper Secondary Vocational school, 2 years

Lisätiedot

BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET.

BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET. BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET. Pekka Ollikainen Open Source Microsoft CodePlex bio Verkkosivustovastaava Suomen Sarjakuvaseura

Lisätiedot

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 PIPPA_NORRIS@HARVARD.EDU. FAX:

Lisätiedot

1. Laitoksen tutkimusstrategia: mitä painotetaan (luettelo, ei yli viisi eri asiaa)

1. Laitoksen tutkimusstrategia: mitä painotetaan (luettelo, ei yli viisi eri asiaa) Tutkimuksen laadunvarmistus laitostasolla: Itsearviointi Tutkimuksen laadunvarmistukseen ja laadun arviointiin liittyvä kysely on tarkoitettu vastattavaksi perusyksiköittäin (laitokset, osastot / laboratoriot,

Lisätiedot

Junaelokuva 6 (kuvausversio) 14.8.2011. Kirjoittanut: Ismo Kiesiläinen. sekä Leena Kuusisto. Alkuperäisidea: Julieta Lehto

Junaelokuva 6 (kuvausversio) 14.8.2011. Kirjoittanut: Ismo Kiesiläinen. sekä Leena Kuusisto. Alkuperäisidea: Julieta Lehto Junaelokuva 6 (kuvausversio) 14.8.2011 Kirjoittanut: Ismo Kiesiläinen sekä Leena Kuusisto Alkuperäisidea: Julieta Lehto 01 INT. RAVINTOLAVAUNU - ALKUILTA Tyttö istuu junan ravintolavaunussa pienen baaripöydän

Lisätiedot