SIIRTOLAISUUS MIGRATION SIIRTOLAISUUSINSTITUUTTI. MTGRATIONSINSTITUTET. INSTTTUTE OF MIGRA. Finns as Language - The Age lssue

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SIIRTOLAISUUS MIGRATION SIIRTOLAISUUSINSTITUUTTI. MTGRATIONSINSTITUTET. INSTTTUTE OF MIGRA. Finns as Language - The Age lssue"

Transkriptio

1 tssn SIIRTOLAISUUSINSTITUUTTI. MTGRATIONSINSTITUTET. INSTTTUTE OF MIGRA - Editorial Koivukangas Finns as Language - The Age lssue Berlil Nelhans Mgra tankar om migration i ttamtiden SIIRTOLAISUUS MIGRATION

2 Siirtolaisuus - Migration 17. vuosiker(a - l7lh year Siirtolaisuusinstituutti o Migrationsinstitutet. InstituteofMigration Piispankatu 3, SF Turku, Finland, Puh./Tel. (9) o Piititoimitt oj o l Edit or-in - C h ief : OIavi Koivukangrs o Toimit us si ht ee ri I Editotiel A ssitd t1t: Trimi Sai nio o Toimittajul Editorsr NIaija-Liisa Krlhama, Tirno Virtanen. Tuitto I La\'-Out : Anne SeDDli crr c ToimituskunLul Editoriul Br.,,rrcl: Siirtolaisuusinstituutin hallitus/ Administrative Board of the Instilr.rte of Migrltion o I'ilaushiuu:30 nrk'r,uosi (4 nurnerra), PSP Tu c Subscriptiont Finland and ScandiIuvia 30 Fl\IK, other countries S 10 (4 issues) Siirlolaisuusinstituutin hallitus/ Administrati\e Board of the lnstitute of I\{isration: D osentti Ton t S antll u nd, Abo Akadeni, pri heenjohtaja Prolesstrri 'I Erkki A.yt, urun yliopisto Vt. protessori Elina Huavb-Mcnnilu, I telsjngin yliopisto Toininnanjohtaja M anti Hiiik i0, Suomi-Seura r.y. Ulkoasiainsihteeri J uha KnuuttiLt Ulkoasiainministe rio Neuvottcleva virkamies Rlto l-uukkorrcn, Tyiiministeriii Rakennusreur os Ruimo Nulu.;- ScutLrsuunnillelun Kcskusliitto Aprlrispr, rler.r 'ri lr4tnitt I'at', litr.'. Opctusministeriii OhjeJmajohtaja.4r)rto Pu I kk i n cn, VJestailiitto YTM Tuula Rosus, Turur kaupunki ll ed ki liiku n ta/.s ta lt: 0lLtvi KuivukangtL;, T,tinti Suitir.t, johtaj:y'dircto r vs. toinr islos ih 1ee ri,i Bureau Secretlrv Ismo Siilerling, Antrc Sappiinen, tlrtkinrlrssihteeri. virkavaprilll:rl loim istovirk rj jlija,/assisru rt Clerk 'fu Research Secretary, off dutv t kijat/reselrch Ofiicers: Timo Vinanen, Rabter Gror untl, Kmnut Koiranen, vs. tutkimussihteeri/ Jouni Korkiusuuri, Peter Fisclter (vieruilaw tutkua SreitsisttilV'isiting Scholqr Research Secrelary Nl aij'r - Jiom Svitzerhutll Lt i:iu Kal I u nu, Siirt,rl;ri:reki:tr'ri Erttigr.rtirrrr Rcgi\rcr : osas tosih teeri/dc pa rt me ntal Secretary l\lutti Kutnpuluitcn, Seija Sirkiii, toim istosihtee ri/bu rcau Secretarv toimistosihtceri, virkavapalllo/ Sirkka-Lii'a L,tttril,t, Elit,th, th I ',/i.lr,'r 13Lrreau Secrctary, oif duty tal lentajati'cornputir g C)flice rs liarr.ri: Ensimmliiscn poh'cn siirlolaiscl o!:rt uscin siirlii- Docl suomcnkiclen laidon jiilkipolvillccn. Kuvasse lastcnlastensa seurassa Hcdvif Niskancn, ioka muutti (lo, lonia Finlandcsaan, A.gcni;;naan, v Kuva: EnriqucTcssicri. (SI/VA,/00 Elclai,Arncrikla) a;rafia Oy, Turku 199u Co tr: First ganereti(d cnria.ln(s havc olt.n tfuns terrod Finnish language to their desccndants. Pic lurcd wilh hcr grrndchildron Hcdvig Niskanen, rlho (nrigrjrcd r', (i'l,,nij Fi lrnj( \r. Aig.nrinJ. Ur l,/ll PhL'to tnriqul Icsi.ri.(Sl \A 00:,,Er -Anrfrilk.,l

3 Olavi Koivukangas Liiydii juuresi l.zahden r.urrden kuluttuu itseniiinen Suomi taivttiiii 75 vuotla. Juhlille kutsutaall A.myiis u lkosu, rmrluiset jr heiclin julkclui.,. nsl. S u o m i - t i c r r r u r r I levitetijn ja "liii. d?i juuresi" -kutsu kuuluu yli maailman. "Kuka minii o)en?", kyseleviit usein siirtolaisten jailkelaiiset. Ihmisen identiteetille ja oman itsensri ymmrirtrimiselle on tiirke:i:i tietai:i, mihin heimoon ja sukuun hiin kuuluu, misti esi-isdt ov.rt lrihtijisinja millainen on ollut hcitliin synnyinnaansa kulttuuri. Sukujuuriemme tutkimisen lrerustalta osaamnle n]yiis antaa arvon oman kulttuuriperintdmme s:iilytt:imiscllc. Ensimmiinen ja toinen ulkosuomalaispolvi tict:iv:it, rnistii ovat liihriiisin. Kolmanncsta sukupolvesta eteenpijin - varsinkin, jos suomcnkieli on perheestti kadonnul ja sukunimikin muuttunut - ei useinklan ole muula tietoa ku in cttii "esi-isri tli -iii ti tuli Suomesta tri Vaasan lririnisrl". Liittyen itseniisyytenlme juhlavuoleen "Juurcl Suontessa 1992" -projekti, jonka keskeisinii taustavoimina ovat Suomi-Seura ry., Finnair ja Matkailun edistiniskcskus, toivottaa ulkosuoma)aiset ja suomllaista syntypcriii olevat henkiliit terve tullciksi Suomeenja tarjoaa heillc mahdollisuuclen etsiri omia sukujuuriaan. Paluumuultoli suunnitteleville tarjotaan ajankohtaistl tietoa tyi)paikoista, asumisesta, sosiaalitur vasta ym. kiyt:innon asioista. Siirtolaistemne jilkcliisten ei ole swtai Odotlla vuotcen 1992 aloittaaksccn slrkututkimuksen ja yhtevksicn luornisen Suornessl olcvaan kantlsukuun. Siirtollisuusinstituutti jr rruut suku tulkimusta hr rjoitlrvat vhte isi)t pl,rkiviit jo nvt krikin tavoin palvelernaan ulkosuomllaisia. Yhleisr.oinin rakennetaan kampanjavuodeksi "Sukumessut 1992" -pr(iektia mahclollisimman iehokkaan pllvelun rarjoaniscksi. Juuristaan kiinnostuncella on siten valitlavanaan ainakin kaksi toinintatapaa: 1) Yksilcillinenjuurien etsintli,.jolloin siirtolaisenjrilkeliiincn omuss usuinrlussaan joko itse '[iiivottavasti tiimi innostaisi mycis vierailcmlan Su<tmessa ja lulltstumaan klntasuvlrn tai palkkaamallasiantuntijan pyrkii selvittrimiiiin sukujuurensa. k0tlseutuun. 2) Ohjattu sukututkinus, joka rapahruisi ennen kaikkea siri varren jrirjesrerrjvillii sukumessuilla. Niiden osanottajille trrjottaisiin tlrpcen mukarn e\inr. slr,)rncn, ruotsin ja englannin kielillli tiivis sukututkimuksen peruskurssi omaan sukuun kohdistuvine harjoituksineen. Lopuksi sukrrmessujen osanottajat hajaantuisivur cri plrrrlille Suomea tapaamaan niiin nahdolliscsti ldydettyjn uusia sukulaisialn. N,luista pohjoismaista saadut kokemuksetlllaisesta toiminnasta ovat ollect critt:iin mvi)n teisia. Sukumessuja on tarkoitus jrirjestdri ainakinsiirtolaisu sin st it u utissa Turussa, koyhteydessli Pohjanmlarr jrirviseudu I ti.eutupjivien ju :iirtoliisiilrei.en :cnrinirirrin Ilr L_

4 l heindkuussa 1992 ja tarpeen mukaan muillakin paikkakunnilla. Ei liene myiiskzi:in estettii sille, etta sukumessuja jiirjestcttiiisiin mytis ulkosuo malaisten juhlien yhteydessai esim. Yhdysvalloissa ja Ruotsissa. Turussa toimiva Siirtolaisuusirstituutti sai vuonna 1988 vietetyn Delaware-sijrtolaisuuden 3-50-ruotisjuhlan yhlevdessii varoja siirtolaisrekisterin pcrustaniseen. Plssi-, matkustaja- kuolleiderr luetlelojs!r sjirretiiin liedot ujkonraille mr:uttrneislu suomalaisista tietokoneelle. cnsi vaiheess:r ajrltj ennen ensinun:iist, maailmlnso' taa. Runsaan vuoden ku luessa on tapausta jo siirretty ja saman verran chdittdneen siirt:iii j uhla\'rloteen 1992 rnennessii. T:illli hetkeliii painopiste on tallentamisessa, mutta rekisteri pyrkii palvelemaan mviis kyselijciitl jo tiss:i vaiheessa. Rekisterin ammatt jtaitoiset sukututkijat voivat eri sopimuksesta tehdii Jaajempirkin sukuse)vityksid. Vuonna 1992 tulee kuluneeksi 500 vuotta siiti, kun Kolunrbus lciysi Amcrikan. Me tiiiillii Suomessa toivomrne, ettii Suomen itseniiisyyde n 75-vuotisjuhlana ulkosuomalaiset ja siirtolaistemme.jrilkekiiset "loytriisiviit" Suomen jl tririllri olevat juurcnsa. Siitii hyr)tvisiv:it molemmlt osupuolct; cn nen kaikkea suomalainen yhteisku n ll jl kulttuuri. "Juuret Suomessa 1992" vahvistaisi riiin suonralli\1a identitcettiija kult, tuuriperintriiylikansallisia - je chk:.i Iiiaksi nraterialislisir - anrla korostlvassujri parhaillarn suurte ntuutosten illaisena 0lcr assl rnaailnassa. Find your Roots lwo yel rs f rom now. Finlr nd u'ill be celebrating 75 vears ol independence, and rhc I Finnish c('mmunity rhruild emigrants and their descendants - w,ill also l'le in vited to join in the celebrations: a call to "IiirLi volrr roots" \\ ill go out rround tlte world. "Who am l?" the descendlnts of migrants often ask. In order properlv to understand yourself and your identity, it is important to know what rribe and what cla n you belong to, where your forefathers came from, and what the culture oftheir homeland was like. The quest for our community roots provides a basis for respcct for the preservation of our cultural traditions. First- and second-generation Finnish emigrlnts are uslrirllv well arvarc 0f thcir background, but from the third generrlion onrvlrds especillly jf the Finnish language has been lost in the fantilv, and thc surnrme has changed - thcv mry only know that "one of my ancestors camc from Finland" or "from the Vaasa region ', for example. In conjurcljon with the 75th anniversary o[ Finnish independence, therefore, I "Roots in Finland 1992" project is being launched, backcd by the Suomi Seura, Finnair, and the Finnish Tourist Board, to welcorne to Finland mcmbers ofthe overseas Finnish community and their descendants, and to offer them the opportunitv to cx-

5 plore their roots. For those considering moving blck to Finland, information will be provided on employment, accommodation, social security, and other such practiclj matlers. ItisnotneccssaryforpeopleofFinnishdcscentabroadrc\,xitlor1992.hrr*cver, before contacting their relativcs in lrinlrnd or embarking on exploring their origins. Iloth the Institute of Migration. and thc other institutioils in I:inland involved in genealogical rescarch, are keen to help the r.rrcrscas Fjlnish cornnrunity in lny rvav possible.lnordcrtopronotctlrrirrurl]servrce.\\eilrescttintuplhel992cenc'llogical Fair campaign. Peop)e intercstcd in exploring their ["innish rnots may rhen choose between two channels: 1) Private investigation: from wherever you live, if you are a descendant of Finnish n'rigrants you can set about exploring your Firnish roots either individually or by hiring professional assistance. Hcpefully, this wi)j thcn prorrole interest in lcrurlly visiting Finland and erplorinli thc areil that Your ancestors c:rn]c frorn. 2) Gr: ided gc nealogical resclrch, especiallv t hrough Genealogical Fairs. u hcre in lensive genealogy courses rvill bc offered (e.g. in Finnish, Srvedish ur English), rvith practicxl exercises relating to ode's o\\ n fantilv. Follorving thc courscs, thosc rvhu havc laken part will lhen scatter through Finllnd lo nrcct the new rellrlivcs thcv haie'1hus trackcd dou'n. The e,rpcricnccs frorn sirnilur corrrses in olher Nordic countries hlr,c been very e ncou r:rging. It is intended to hold Genellogical Fairs lt the Institute of N{igration in Turku, in the lake districl of Ostrobothnia (in conjuncrion uith a Horl1e Town Festivrl and I seminar on migration in Julv l9()3). and clre*here in respunsc to nccd lnd tie mand. N{orcover, there is no r!'asoo why sirnilur Cicncaiogicll I-airs should n(rt iils(j l)c armnged at mcctings and festival.s lrranged hv the F'innish contntunitv lbrilrd. e.g. in Sweden or the United Statcs. In 198U, in conjunction wilh thc i50th rrniversarv uf the ),Jeu Sueden colonl in Delaware, the lnstitute of Nligrltion lras given furding 1o sc't up a l{cgisrcr of 1\{igrants. Infortttltion on Finnish cnrigrlnts i\ I)eing c{)llec,c(l lrorn llr\\p{,rt rigisl(r\, shipping passengcr lists, and registers of dcuths, anij colllted or contpurer, initi:rll,- covering the period up to the First World Wrr. Since the project was initi:rted jlrsr over a year ago, cases have alrcady been registered, and it is expcctcd that the files will have bccn doubled hy Although lirr the rine being the nlijn focus is on collating and storing the irhrrmation, thc- Rc'gister is alrearlv willing to rcccpl cnquiries, and special contracts cln also he nurtlc wilh thc profcssional qerrealr.tgists.tlf[ing the Rcgi\tcr t,' crrn ()r.t nl{,r( e\l( n\lvc inr <.tigrrti,rn will be the 5001h anniversary of Columbus' discoverv ol the Anericas. Herc in Finland, wc hope that the 751h annivcrsary ()f Irinnish indepenclence will also oflcr the oversers descendants of Fjnnirh cnrigranls tlte chance 1() redjscover Finllnd and their Finnish roots, thus crcxting cortacts beneficirl to thc Finnish conrnrunities lroth overseas and here at home. In I world currently underg(]ing rapid changc, and olten dominated bv international, m:rterialistic values, the "R(x)ts in Finland 1992" project can make an inportant conlribution to stren{thening our Finnish idcntity and cullurrl traditions. t-_

6 Piiivi Pietilii American Finns as Language Learners - The Age Issue r r rben r Finnish enriprlrrleil [r,r Arrcr- Y V rca dunng the great mlgratron )errs ruuntj lhc lu rn of the centurl. he uu. tlpically a young man, in his early 20's, singlc - or at lersr travelling alone - uneducatcd, and in most cases originlteil in the rural areas of the province of Oulu or Vaasa. He u'as driven away from his honc country by cconomic necessitv, bv a lack oi work and foocl. I Ie though( of America as a pronrised Iand, the country of freedom, where living corditions rvere good, the soil productrye und fruitful. and where anyone could make monev and reach an independcnt and respecled position. 'lhis image of America was greatly strcngthened by letters received from friends and relatives who had alrerdy movcd to America and who describcd the United Strtes rs the golden land of prosperity. "No matter how good your lile is over there, here it will bc much better". thcy wrotc (Kero L976:19). It goes rvilhout saying that realit-v- uls often harsher thln whlt people inagined. Even lhe jou rney over the Atlantic was full of hardships. Aftcr the monel for the trip had finally been acquired, usually bor- The author Ls working us u lecturer of EnglishPhik ogtatthe Univers,* of Turku, Finkutd. rowcd, the journey slarted: the lirst milcs on horseback, then by trajn lo Hanko, where one sometimes had to wail li)r wccks before embarking on a voyage lowards Englrnd and the tcrwn of Hull. From llull the journey was continued by train to the West coast of Englanrl. usuallv to Livcrpool, fron rvhere the actual crossinr.trrcri. C,rnJiti,rrrr,rn tlrc 'hii rrel< p()or, tnere was not enouglr roonr. iln(l tnc frlod rvas lousy. This kind of discornf()rl could go on for a couple of weeks. bctirre the travellers arrivcd in Ne*')'ork. C)n Ellis lshnd thcy had 1o go lhrough l thorolrgh examination, after uhich they \\cre ihle Io Ir('ve on lo thcir r(\pecli\e dcstinations, to the copper mines of Uppcr Michigan, to the tbrcsts or iron mines ol Minnesota, or to the farmlands of Wiscon- :in. Sone had to travcl across the contln(nt l{r llrc W(.t cou\t:,,lhcr} l'irtictrlarlv part of the wonen immigrants stlt'ed in thc cities of the Erst. 'l he rnonrenl hc had set foot on Americln soii, rhe young Finn *as flced wirh qrritc;r prohlem: lre dij rrot Lnurr lnr En-ili\h. Forrunltely, he fbund his first job in ln lrrel uhich rvas alrcadv popullted bv Finns, so he could get along in Finnish r.luitc ivcll. It could even happen thrt as the obstinate I"inns stubbornly went on speaking their own languagc, some of the other nationalities, such as Norwegians and Ital-

7 S idolaisuus [,] gration 3/1990 ians in the area, realizcd that they had to adaptation process afier settling in their lcurn Finnirh to he ahle to cummunicrrte nerv home country. America was unflmiliar to everyone; the ways and customs we rc with the Finns. ln general, those women who worked as different from those in Finland. One had maids in American families, learned the to create new living conditions, struggle basics of English relatively quickly and hard to make one's way in the labor were soon able to handle situations where market, or adjust onesclf otherwise to the English was needed. On the other hand, new environnrent. The adjustment was not those men and women who lived in Finnish easy for everyone; some succeeded better communities, married othcr Finns, and than others. uorked and spcnt their leiiure tirre primarily among their countrymen, usurlly silion of second languages in naturalistic For underitrrrrrlhle rei\ons. the ierlui- mrnaged to avoid learning English a great deal longer. 'fhey communicative settings has mainly been also participatcd in studied in countries with l great nunrbcr of various Finnish organizations. 1n fact, immigrants from other parts of the world, rvhile churches, political groupings and the for instancc in thc United States, Germany, rnd Sweden. Sometimes the lan- temperance movement attracted Finnish people and increased their group idcntity, guage acquirers have also received formal they unavoidably isolated the Finns fronr instruction in their second languages. My the majority population (Kero l9lt0:60 rniorrrrrnt.. the eldcrly lnd *urking-ugc 6r ). Finnish Arncriclns, had had very little formrl training in English during the ir Arncr- The situation was somewhat different for those Finns who moved to the United ican yerrs. I'br the most part, they had acquired English whcn communicating with States later. The present reserrch derls wrth the English of those innigrants who Americans, in other *ords, in a mainly naturalistic communication environnent. moved to America at the beginning of the certury and of those who moved there According to John Schumann, those more recently. The former group has norv who have settled in the target language reached a very advanced age, whereas the arca lcquire the language to the degree to lrtter group consists of young and middlerged Finnish Americans. That is, thc lcrluisition ol the second lan- uhiclr rlrey:rr:crtlturlte l(, lhe Ic$ :'(,ci(l). The hrckground of the rrrtrnger irrrnigrant group was rather dillerenl from thrt proximity, bctwccn thc learner and thc guage is dctcrmined by the dislance, or of the older immigrants. The younger ones speakcrs ofthe target langulge. Schu mann no longer had to leave Finland bcclusc of talks about social and psychological distance or proximity. Among factors that in- hunger, although their rersons were also largely economic. Integration into thc ncw crcase the distance and therefore make society was faster and easier, as more ancl language lcquisition nore difficult are, for more had some knou,lcdgc of thc English instrnce, negrtive attitudes between the language rvhen arriving in America. There lelrner group and the tlrgct languagc were some, however, who tlitl not knorv group, a certain political or ccoromlc rmbalancc of lhc groups, internal cohcsion any English, but unlike their predecessors, they could not avoid contacts rvith Englishspeaking people from the very beginning. group (rvhich tends to diminish contacts and a certain self-sufficiency of the learner All of my Finni:h-Anrericun interviewees had to gr.r through some kind of an learners'intention to stay in thc targct with speakers of the target language), the lani-_

8 A,.nerican Flnns as L"nguage Learners guage area for only a short time instead of having serrled lhere permrnently. erc. (Schumann 1978a: 16.t-166, 197tlb:2ti-31). For Arnerican Finns the situation seems to have been relativelv favourable, at least after they had overcome s()me initial difficulties. There are individual differences, of course. Ir is a common rssumption thrt rcquiring the mrsiery o[ a second llngurge is more difficult for adllts than it is for children. Children seem to pick up foreign sounds and structures,,vithout anv tlifficulty at all, whcrcas xdu lts have to strugglc hlrd to become fluent speakers of a second - or foreign - )anguage. And after hand, English, for instance, is spoken in many dift'erent ways in different parts of the world, so even "nativc" English has a number ofvarieties. And on an individual level, there is, naturally. a tremendous lmolrnt of vuria(ion. Still, it is nrtirespeaker competence lhat Ianguage learning somehow aims at - not literally perhlps; many learners only need a basic knowledge of a foreign language and they lre perfectly happy with that, but sonehorv it is nltive-speaker competence that kind of looms in the rentote distrnce - rnd sets a standard by \\'hich a learner's pnrficic ncv level is judgcd xnd evrluated. Onc way of looking at a language years and years of hrrd work and constant le;rrner s cl ree r is sccing jt rs a co n tin u u m. 'fhe practice, there is slj)l thlt foreign accent or learncr starts at one cnd, acquires the slightly wrong intonation that tells everybody thatyou are not a niltive speaker. And that is so unfair, isn't it? hnguage little by little, moves along the continuum as acquisition goes on, ilpproaches the other end, knowing that rhe However, the picture is not tluite as u ltimate goal (native-spcaker competence) simple as it looks like. In fact, rn some llpccls uf sicontl hngrrlrgc ucquisiti,rn ldults seem lo )rave an advantage over small children. In the early stages of sec- Ond language acquisilior, adults tend to be faster, cspecially when it comes to learning morphology and synl:xr. In the long run, however, children do outperform ldults (Long l98ll:16), and of course, it is thc u ltinrate attainmenthiit is, perhaps, the most interesting for most 0f us. According to l;rrrv Selinker, onc of thc ccntral figures in ear)y interlanguage stutiies. rhe numher rrf rdult' rchieving nrrtive-speaker competence in a sccond language is very small indeed, perhaps a mere 5 % (Selinker 1972). C)ne could argue thrt the percentage is probrbly even smaller than that, but ofcourse it is rathcr difficult to determine whlt is nati',e-speaker cornpetcnce. Not :rll n'.rtive speakers spelik in the same way; thev are not a)l equally pro ficient in their molher longue. Then what clowe expect from r learncr? Ontheother is rcallv unattainable (and con- linur don't have ends, anyr"ay!), and stops somervhere on lhe continuurn, when acq L: isition no longer llkes pllce. The acquisition of the different aspccts of language (vocabulary, pronuncialion, grlmmltical morphenes, svntax, and evervthing that is includcd in these domains) may proceed difierently and stop at difierent pornts on the contlnuum. ln SchLrnrann's terms. everv point on the \ce{'nd lir)blrils( ir(llui:ilion contirruuru corresponds to a pijrticulrr dcgree of acculturation, in other \\ords: the degree to rvhich the learner acquirc's the second language is determined by the degree to *'hich he or she acculturatcs to the target lrnguage group and society (Schumann 1()78b:29). It is easily conceivablc that second langrlgc ait;ui'it.r'rt dl,s: r(rl Ao on ir)r e\ <r. Depending on various nrotivational, situalional, and cven biolor.ical factors, the second language ccases to develop toward

9 target language norms. An immigrant, for instance, may realize that his proficiency in the target language is perfectly sufficient for him to get along in everyday communication. He is not motivated to make any furlher effort to learn more. When it comes to the language development of elderly people, a number of changes have been fuund to occur in their native language capacity (eg. by Obler & Albert 1981, Emery 1986, Kynette & Kemper 1986). However, the development of a second languagc in advanced age has received very little attention. Mv research before. Besides. he was an ndult, whiclr mcunt lhrt he h:rrl pus"ed the m,r:t sensitive, or reccptive, age for acquiring language. Of course he was not aware of the fact that he had reached the stage of Forrnal Operations a long tjme ago, or that he had developed an affective filter which could actually prevent him from picking up language from his environment in a child- )lke manner, in other words, without being lfraid of making mistakes and sounding ritliculous. Childre n do not mind that; they are happy to tn everything new. It is r!thcr like playing a ncw game (Rosansky 1975, is prinrarily concerned with sccond Krashcn 1981). 'I'he ianguage development in advlnced age. conccpl of ego permeability Those Finnish Americans who left Finland in the early decades of the centu ry are now in their eighties and nincties. They hardlv learn any more English nowadays, but (Guiora 1972, Schumann 197-5:223) was cr'rtainly totally unknown to our Finnish Americln, brrt, as I grown-up person, he probably could not help being aittcted by their English is very unlikely to rcmain the it - or by the llck of it, rather. 'fhe same. The language acquisition of thesc young immigrant might have been elderly Finnish Americans hos stopped at frustratcd to know that the left hemisphere some point on the llngulgr lretlui'itiun of his brlin had tlken ovcr lhe con- continuum, hut their iungulrge continucs trol of his Iinguistic faculties. and that thc to evolve. It is still in a srnlc of dgvelopment, although some of this development may involve reverting to earlier stages of iinguisticonlpetence, making a U-turn on lhe c()ntinuunr.ls il \\ere. C{'ntrlisling le n- dencies, hnwever, can also be found. Elderly people tend to be ratheralkative, in spite of the fact that they nrry not be able to find all the words so easilv.'l'hev keep the ir abilil) I u com m u n i(ute ir tlre ir n rrtivc pl:rsticity ofhis brain had diminished in thc process, mlking it more difficult tirr hjm to acquire new linguistic skills. On the other hand, he nighr have been relieved to knolv that thc right hemisphere hrd probxbl) starled to contribute rnore and r,.rorc to his efftrrts ro:ictluire the English langlrage (Scovel ltl69:252, Albert & Obler 1978: ). Moreover, our young immigrant nost language and even lend 1o become ccrtrinly did not DOtice that the input he nrore skillful in certain aspects of it - and was receiving liom native rnd olher this lbilitv seems tu be pre\cn ed in u second sperkers of English was wi(h great language as well. So if we think of our young Finnish American, rvho arrived in the United States without knowing a word of English, lre uas certrinll frced rvjth r lf,\l ofgreirl magnitude: trying to come to grips with a totally new language that did not even remotely resemble anything he had heard likelihood - less explicit and morc complex than the kind of speech that was arldressed to children, a fact which also acted agrinst him in his endelvours to rnlernirlize lhe English language (Hatch 1981:16511i2, Long 1988:35-30). Ncvertheless, in spite of the lxct that be was an adult trying to acquire a new lan-

10 American Finns as Language Learners guage, our Finnish American did manage to learn English. He got along fine in his daily activities and interactions with Americans, and he became an Amencan citizen himself. He worked hard for many years to fulfill his aspirations for success and comfortable living, and finally retired to enjoy his remaining years in the c{'rnprny ()f hir fellow cuuntrymcn in southern Florida. This was what he wanted, because he found it comforting to be able to use his own native language again and exchange memories and recollections of his beloved old country with other Finnish Americans. This articlc is bascd on thc opcning address givcn br ths rulhor al thc puhlic dc[cncc of her doctoral disscrlalion al lhc fjniversity ofturku, on January 20tb 1990.'fho tillo of the dissortation The English ol Fiurish Anrcicuns; xtilt Refertnce to Social anl PrychobgicuI Buckgtourld Factots and with Spccial Rcfl-iterature Albert N{.L., Oblcr, L.: l'he I}ilingual Brain. Ncuropsvchologicel and Ncurolinguistir: Aspeos of Bilingualism. Nclr York 197E. EDery, O.: L;nguistic Dccremcnt in N(rrm:rlAgrn8. Languagc rnd (irnrmunication 6 (11)S(,):1/2, p. 41<A.,'iatch, E.lvl.: Psycholinguistics, A Sccond Langu:tgc Pcrspoctive. Massachusclts Kero, R.: Suurcn liinncn suomalaisct. tlolsinki Kero, R.: Finnish Emiqration to lhc Unired Srares. In: I. Scmmingscn, P. Soyerstcd (cds.), Scando- Amcricanu, Papcrs on Scandinavian Emigralion to thc Unilcd Stalcs. Univcrs;ly otoslo Krashen, S.D.: Second Languagc Acquisition and Sccond Language Lcarning. London 19lll. Kyn tte, D., Kemper, S.: Aging and thc Loss of (;rammalicai l--orms: A Clross Scclional Slud), of Languagc Pcrformance. Languago and Com municalion 6 (19116):1 i2, p.65-'72. Long, M.t Maturat;onal Conslrainls on Langu.rgc Development. Univcrsity of Hawai'i Working Papors in ESL 7 (19i18):1, p. I 53. Obk., L., Albert, M.L.: Language anci Aging: A Ncurobchl\ioral Analysis. ln: D.S. Beaslcy, (;.A. Davis (eds.), Aginq: (irmmunication Proccsscs und Disordcrs. Ncw York l9el. Rosunsky, E.: Tbc Critical Period lirr thc Acquisi tion Lrl Languagc: Some Cbgnitivc Dcvclopmen tal Cousidcmtions. Working Papcrs on Bilingurl, ism (1975):6, p. l0 23. Schumann, J.H.: Affcclire Faclors and thc Problenr of Agc in Sccond Languagc Acquisilion. Lan cu.r!( I (Jrning 25 ( Ir)75):). p. )rn : lj. Schunxnn, J.H.: Social and Psychological Factors in Sccond Language Acquisilion. In: J.C. Ri, chrrds (ed.), Undcrstanding Sec()nd & Forcign Lrngurgr- Lcarning. Cambridgc 197Ea. Schumann. J. H.: The Acculturalion ModelFor Scc, ond Languagc Acquisition. In R.C.Gingras (cd.), Sr,cond L:rnguagc Acquisition and Forcign L;rn, guagr- Tcaching. Washington 1978b. Scorrl. T: Forcisn Arccnt\. I irngurgc n cqui.ili,,n. and Clerebral Dominancc. Languagc Lerrning 19(1969), p. 2.15,25,1. Selinker, L.: Intcrlanlluagc. IRAL 10(1971)::1, p. l{

11 Teppo M. Sintonen Kielellinen kehitys ja Yuorovaikutussuhteet kanadansuomalaisilla siirtolaisilla f ahliessjrn siirtolai:.ck.'i vk:.ilii koht:rr formaation perusteella. Omien informilnttieni valinnassa pyrin ()ttanraan huo- I-.rhdne lle e n tuudestuan t u n te mjtoml.n kulttuurin ja yhteiskunna[. Tlill(jin hlin nrioon Toronton suomalaisten poliittiset, joutuu rakenlamaan uudellcen sosiaaliser s uhdeve rkosto ns a ja opettelemlan Tu tk imuksen niik(ikulrna rtn sik{lisub- uskonnol)iset ym. jirkaumat. uuden kielen. Nimii kaksi seikkaa ovat sid0krissu je vjikuttr\rt toinen toisijrrsu. tri ettii vuorovaikutussuhteiden kehitystal jektiivinen, eltii tarkastelen sekii kielellis- Tutkimuksessuni seuraan tietyn siirtolaisryhmin kielellisen kehityksen suhdetta ja -tapahtumien kautta. Tiisti seuraa, ettij informanttien omien el:imtrko ke nruste n hcidin sosiaalisen vlrorovaikutusverkos-krisitiitonsr muotoutumisee n, ja tarkoituksenl viit vaikultanrarn 0nraan elrnraiin\ii (]mal- informanrit yksiliiiksi, jotka pvstv- on osoittaa niiden jaksottuvan yhdenmukaiscsti siirtolaisten el:imiinkaarien lika- sidoksissa vleisiin historiallisiin tapahtula toiminnallaan. Toisaalt:r he ov:rt myiis nil. nriiu jrr rlrtci'krrnrrrllj'iin rrkenlcisiirr.iten, ettii ne civiit suoranaisesti m:ilriiii hci- Tutkimuksen kohteena ovat l92t)-luvulla Kanadaan muuttaneet suomalaiset d:in eliim:j:insii, vaan muodostavat laajemmat puitteet heidiin toiminralleen. Trisvi siirtolaiset, ja aincistonr 18 ihmiscn elrmdn historiat. Tutkimushaastattelut ole n tydssri kiyletty elirniinkaaren krisite oh.jaa tehnvt iammi-belmikuussa 1!)U9 Toron- mvos subjektiiviseen n:ikijkulmaan. (ossj, NanrdJssa. KaikLi infurrrruntit urr Elliminkaaren rniiliritelmiit ovat suhaastateltu kahteen kertaan, jo)loin ensimmiiiselli kerralla on tahioitu heidrin r ivahde crojl. Levinsonin ( 1979:6-7) nlr- In:in\ d u tiri\i!. j,,\kin n ii'.1 e'iin t) v li< n ii, eliimdnhistoriansa p:iapiirleirri, ja toisella kuur clirrtrkaareel sis:illvy kaksi itjeair. eldm:inhistorian keskcisiri taitckohtia, sosiaalista vuorovaikutu sta seki identrteetin irrstrkin rlktrpistccstj johonkin lopptr p i.- EnsinnLkin on kysecssai proscssi: nlatka ja etnisyyden tunteita. Informrnttien hankinassa kiiytir ns. lumipallo menetelm:i:i, kijiit vaikuttavat tiim:in rnatkan luontee- lees en, syntym?islt kuolemiian. Mone t te - jossa varsinaiset haastateltavat valitilan seen, suuntaanja nopeuteen. Toiseksi ejiimtnkaari nruodostuu erilrisista aikakau- prikjiii\ten a\!inhen kili;iden i-rrrtrman irrsista, jaksoista ja tiloista- Se ei siten ole HUK Teppo lr1. Sintonen opiskclee Jyvciskl\- prosessina mulrnlumator jr alati jatkuva, liin yl iopi.st on e! n ol ogi ttrr I eit ok;c I I a. vran siin:i ilmeree llldullisesti erilrisia :ii

96 Academia Scientiarum Fennica 2008

96 Academia Scientiarum Fennica 2008 96 Academia Scientiarum Fennica 2008 Antti Suviranta * 30.11.1923 30.3.2008 Suomalaisen Tiedeakatemian pitkäaikainen jäsen Antti Suviranta menehtyi sairauteen maaliskuun 30. päivänä 84-vuotiaana. Hän oli

Lisätiedot

Liisa Tainio! : Gender in Finnish Language Use: Equal, Inequal and/or Queer?

Liisa Tainio! : Gender in Finnish Language Use: Equal, Inequal and/or Queer? Liisa Tainio! : Gender in Finnish Language Use: Equal, Inequal and/or Queer? From the lay(wo)man s perspective, the grammar of the Finnish language has been regarded as a precondition for the successful

Lisätiedot

fulbright center news

fulbright center news Fulbright-Finland for the Future Miten Fulbright-stipendiaatit valitaan International Vision vol. 23 nro 2 (58) syksy/fall 2013 fulbright center news Fulbright Finland...for the Future From the Executive

Lisätiedot

Fulbright Center News

Fulbright Center News 4 6 7 9 Fulbright Center, Saastamoinen Foundation and University of Kuopio Cooperation pages 10-13 Syksyn stipendiaatit laajasti eri aloilta Fulbright Centerin ja CIMOn uusi stipendi suomen kielen ja kulttuurin

Lisätiedot

Oppiva alue, menestyvä alue

Oppiva alue, menestyvä alue ILKKA LUOTO HANNU KATAJAMÄKI NIKLAS LUNDSTRÖM (Toim.) Oppiva alue, menestyvä alue Juhlakirja professori Seija Virkkalan 60-vuotispäiväksi ACTA WASAENSIA 275 ALUETIEDE 12 Vaasan yliopisto University of

Lisätiedot

Editorial. Sustainable development. Jotakin erityistä. Sivu. Timo Lehto

Editorial. Sustainable development. Jotakin erityistä. Sivu. Timo Lehto Editorial Timo Lehto Jotakin erityistä Innoissamme avasimme oven! Sisään astuessamme tiesimme jo, että vastassa olisi kaikkien aikojen suomalaiskeksintö. Mutta emme osanneet kuvitella sitä innostuksen

Lisätiedot

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Työpaikkojen monikulttuurisuusvalmiudet, tieto- ja osaamistarpeet selvitys Pohjois-Savon yrityksissä

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Työpaikkojen monikulttuurisuusvalmiudet, tieto- ja osaamistarpeet selvitys Pohjois-Savon yrityksissä Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Työpaikkojen monikulttuurisuusvalmiudet, tieto- ja osaamistarpeet selvitys Pohjois-Savon yrityksissä TK-Eval Selvitysraportti 31.12.2013 1 Alkuperäisestä versiosta lyhennetty

Lisätiedot

Contemporary marketing

Contemporary marketing Anton Molander Contemporary marketing A study of marketing's role in large Finnish service firms Master of Sciences Thesis Department of Marketing HANKEN- Swedish School of Economic and Business Administration

Lisätiedot

Boardview. Syö tai tule syödyksi. tarkkana yritysjärjestelyissä. 2/2014 kesä. Directors Institute of. Finland

Boardview. Syö tai tule syödyksi. tarkkana yritysjärjestelyissä. 2/2014 kesä. Directors Institute of. Finland Boardview 2/2014 kesä Finland Hallitusammattilaiset ry:n jäsenlehti Directors Institute of Syö tai tule syödyksi tarkkana yritysjärjestelyissä Kaksoishaastattelussa Pauliina Tenhunen ja Markku Pohjola

Lisätiedot

CIMOn talvikouluja 15 vuotta

CIMOn talvikouluja 15 vuotta CIMOn talvikouluja 15 vuotta CIMOn talvikouluja 15 vuotta 2 ISBN 978-951-805-455-2 (painettu) ISBN 978-951-805-456-9 (pdf) Toimitus: Hannele Ahti, Marjaana Kopperi, Tarja Mäkelä ja Virve Zenkner Valokuvat:

Lisätiedot

Koskaan et muuttua saa!

Koskaan et muuttua saa! pekka räihä Koskaan et muuttua saa! Luokanopettajakoulutuksen opiskelijavalintojen uudistamisen vaikeudesta AKATEEMINEN VÄITÖSKIRJA Esitetään Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan suostumuksella

Lisätiedot

MITÄ TERMIT VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS TARKOITTAVAT?

MITÄ TERMIT VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS TARKOITTAVAT? S U U N Y L I O P JOENSUUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN TUTKIMUKSIA J O E N I S T O UNIVERSITY OF JOENSUU RESEARCH REPORTS OF THE FACULTY OF EDUCATION N:o 86 Ulla Härkönen MITÄ TERMIT VARHAISKASVATUS

Lisätiedot

MAATALOUSEKONOMIAN TUTKIMUK- SEEN LIITTYVIÄ AJATUKSIA

MAATALOUSEKONOMIAN TUTKIMUK- SEEN LIITTYVIÄ AJATUKSIA MAATALOUSEKONOMIAN TUTKIMUK- SEEN LIITTYVIÄ AJATUKSIA Some Thoughts on the Research of Agricultural Economics in Finland MATIAS TOR VELA JULKAISUJA 69 1992 MAATALOUSEKONOMIAN TUTKI- MUKSEEN LIITTYVIÄ AJATUKSIA

Lisätiedot

National Glossary FINLAND. Central Finnish spatial development and planning terms

National Glossary FINLAND. Central Finnish spatial development and planning terms BSR INTERREG III B project Promoting Spatial Development by Creating COMon MINdscapes COMMIN National Glossary FINLAND Central Finnish spatial development and planning terms COMMIN.org COMMIN Finnish Glossary

Lisätiedot

Jokaisessa maassa on tiedustelu, ellei oma, niin vieras

Jokaisessa maassa on tiedustelu, ellei oma, niin vieras Turun Yliopisto 1.4.2014 René Nyberg rene@anselm.fi Jumala tietää paljon, mutta niin tietää liikkuva ihminenkin. Suomi pehmeni pitkittyneen 1970-luvun myötä ja sai ehkä vamman sielulleen. Suomi, toisin

Lisätiedot

RAPORTTI 81. Maaseudun palvelut valinkauhassa markkinoiden toimivuus ja SGEI MTT. Hilkka Vihinen ja Hanna Moilanen (toim.)

RAPORTTI 81. Maaseudun palvelut valinkauhassa markkinoiden toimivuus ja SGEI MTT. Hilkka Vihinen ja Hanna Moilanen (toim.) MTT RAPORTTI 81 Maaseudun palvelut valinkauhassa markkinoiden toimivuus ja SGEI Hilkka Vihinen ja Hanna Moilanen (toim.) 81 Maaseudun palvelut valinkauhassa markkinoiden toimivuus ja SGEI Hilkka Vihinen

Lisätiedot

Sitä saa mitä tilaa. Tilaaja tuottaja-toiminta tavan kehittyminen sosiaalija terveyspalveluissa RAPORTTI

Sitä saa mitä tilaa. Tilaaja tuottaja-toiminta tavan kehittyminen sosiaalija terveyspalveluissa RAPORTTI Maijaliisa Junnila Tuomas Aho Sami Fredriksson Ilmo Keskimäki Juhani Lehto Miika Linna Sari Miettinen Liina-Kaisa Tynkkynen Tilaaja tuottaja-toiminta tavan kehittyminen sosiaalija terveyspalveluissa RAPORTTI

Lisätiedot

Haapio The One-Log Boat

Haapio The One-Log Boat Haapio The One-Log Boat To the reader This teaching material of one-log boat you have got in your hands has been produced by the HANDISCOLA project that was approved into the Socrates/Grundtvig 1 Programme

Lisätiedot

TAVOITTEELLINEN JOHTAMISEN KEHITTYMINEN JOHTAMISOPPINA JA KÄYTTÖ SUURISSA SUOMALAISORGANISAATIOISSA

TAVOITTEELLINEN JOHTAMISEN KEHITTYMINEN JOHTAMISOPPINA JA KÄYTTÖ SUURISSA SUOMALAISORGANISAATIOISSA TEKNILLINEN KORKEAKOULU TUOTANTOTALOUDEN LAITOS TYÖPSYKOLOGIA JA JOHTAMINEN JUSSI KULLA TAVOITTEELLINEN JOHTAMISEN KEHITTYMINEN JOHTAMISOPPINA JA KÄYTTÖ SUURISSA SUOMALAISORGANISAATIOISSA LISENSIAATINTUTKIMUS

Lisätiedot

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ ARKI

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ ARKI LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 41 Päivi Marjanen & Eila Lindfors (toim.) LAPSEN JA NUOREN HYVÄ ARKI Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 41 Lapsen ja nuoren hyvä arki Päivi Marjanen &

Lisätiedot

Tajua Mut! -toimintamalli lasten ja nuorten tukena

Tajua Mut! -toimintamalli lasten ja nuorten tukena Sitran selvityksiä 83 Tajua Mut! -toimintamalli lasten ja nuorten tukena Kyllä mua saa auttaa! Ketään ei jätetä! Joulukuu 2014 Sitra 2014 Sitran selvityksiä 83 ISBN 978-951-563-894-6 (nid.) ISBN 978-951-563-895-3

Lisätiedot

Parasta oli kaikki. Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta. Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015. Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry

Parasta oli kaikki. Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta. Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015. Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015 Parasta oli kaikki Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry Tekstit ja toimitus: Katri Mäkeläinen Kuvat: Fahima Rezaei,

Lisätiedot

SUOMI NEPAL -SEURAN JÄSENLEHTI

SUOMI NEPAL -SEURAN JÄSENLEHTI SUOMI NEPAL -SEURAN JÄSENLEHTI 1/2013HIMAL Sisältö HIMAL 1/2013 2 Seuran hallituksen jäsenet 3 Pääkirjoitus 4 Seuran toimintasuunnitelma 2013 5 Nepalese music society in Finland 6 Elämää Nepalin Kaukolännessä

Lisätiedot

Finnish for Beginners

Finnish for Beginners Finnish for Beginners GRAMMAR VOWEL HARMONY: There are 8 vowels in the Finnish alphabet. The vowels a, o, u can never occur together with ä, ö, y in a single word, unless it is a compound word. This is

Lisätiedot

Suomalaisten fyysinen aktiivisuus ja kunto 2010

Suomalaisten fyysinen aktiivisuus ja kunto 2010 Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Suomalaisten fyysinen aktiivisuus ja kunto 2010 Terveyttä edistävän liikunnan nykytila ja muutokset Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja

Lisätiedot

The Use of Detention and Alternatives to Detention in the Context of Immigration Policies

The Use of Detention and Alternatives to Detention in the Context of Immigration Policies EMN FOCUSSED STUDY 1 2014 The Use of Detention and Alternatives to Detention in the Context of Immigration Policies Co-financed by the European Union 2 The use of detention and alternatives to detention

Lisätiedot

HYBRIDILÄMMITYS KAUKOLÄMMITETYISSÄ VAIKUTUKSET

HYBRIDILÄMMITYS KAUKOLÄMMITETYISSÄ VAIKUTUKSET HYBRIDILÄMMITYS KAUKOLÄMMITETYISSÄ KIINTEISTÖISSÄ SÄ JA KÄYTÖN YMPÄRISTÖ- VAIKUTUKSET YLEISTIIVISTELMÄ Mikkeli 11.5.2007 Veli-Matti Mäkelä Tero Lintunen Ville Latva Susanna Kuha Arto Hämäläinen Tuomo Asikainen

Lisätiedot

Conflict Management as a Means to the Sustainable Use of Natural Resources

Conflict Management as a Means to the Sustainable Use of Natural Resources This is a shortened version of an research article to be published in Silva Fennica 40(4) in November 2006. It will be available at http://www.metla.fi/silvafennica/full/sf40/sf404687.pdf Simo Kyllönen,

Lisätiedot

Korkeakoulusta työelämään? Väylänä ulkomainen tai kotimainen tutkinto

Korkeakoulusta työelämään? Väylänä ulkomainen tai kotimainen tutkinto 2008 Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 96 Miia Saarikallio, Katri Hellsten ja Vesa-Pekka Juutilainen Korkeakoulusta työelämään? Väylänä ulkomainen tai kotimainen tutkinto Sosiaali- ja terveysturvan

Lisätiedot