LIEVIÖ-PAUNI -ALUEEN MAISEMASELVITYS. Lohjan kaupunki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIEVIÖ-PAUNI -ALUEEN MAISEMASELVITYS. Lohjan kaupunki 29.8.2014"

Transkriptio

1 LIEVIÖ-PAUNI -ALUEEN MAISEMASELVITYS Lohjan kaupunki

2 SISÄLLYS TARKASTELUALUEEN SIJAINTI LIEVIÖ-PAUNI OSANA LOHJAN MAISEMAA 1. Lohjan maiseman osa-alueet 2. Lohjan maisemarakenne 3. Lohjan maiseman tilallisuus LIEVIÖ-PAUNI MAASEUTUALUEET 4. Lieviö-Pauni -alueen maisemakuva 5. Maiseman kulttuurihistoria TYÖN SISÄLTÖ JA TARKOITUS Lieviö-Pauni -alueen maisemaselvitys kuvaa Y4 Lieviö-Pauni maaseutualueiden osayleiskaava-alueen maisemallisia ominaispiirteitä ja se on tehty alueelle toteutettavan osayleiskaavan pohjaksi. Selvityksen alkuosan tarkastelut käsittävät koko Lohjan alueen (vuoden 2008 kuntarajojen mukaan) ja niissä Lieviö-Paunin aluetta tutkitaankin osana laajempaa maisemaa sen vyöhykejaon, maisemarakenteen sekä tilallisuuden osalta. Lähemmässä, Lieviö-Paunin aluetta koskevassa tarkastelussa selvitetään tarkemmin alueen maisemakuvaa sekä kulttuurihistoriaa. Maisemaselvityksen pohjana on käytetty vuonna 2008 tehtyä selvitystä Lohjan hajarakentamisen ohjaaminen (Antikainen, L; Levonmaa, A.), jota on hyödynnetty erityisesti Lohjan aluetta koskevissa laajemmissa tarkasteluissa. Lieviö-Paunin -alueen lähemmässä tarkastelussa selvityksessä tehtyjä havaintoja on tarkennettu ja tarkistettu tähän selvitykseen mm. maastokäynnein. Maastokäynnit on tehty heinäkuun 2014 aikana, ja niiden pohjalta on tutkittu erityisesti Lieviö-Pauni -alueen maisemakuvaa. Maiseman kulttuurihistoriaa esittelevä selvityksen osuus pohjautuu erityisesti vuoden 2006 Uudenmaan maakuntakaavaa varten tehtyihin kulttuuriympäristöjen inventointeihin. Lieviö-Pauni -alueen maisemaselvityksen on tehnyt maisema-arkkitehti yo. Terhikki Vaarala välisenä aikana. Työtä on ohjannut lisäksi Lohjan kaupungin kaavoituspäällikkö Leena Iso-Markku sekä yleiskaavasuunnittelija Teija Liuska. 0 2, km

3 1. LOHJAN MAISEMAN OSA-ALUEET Suomi on jaettu kymmeneen eri maisemamaakuntaan (Ympäristöministeriön asettama maisema-aluetyöryhmä, 1993). Lohjan alue on tässä jaottelussa eteläistä rantamaata, josta Lohjanharjun luoteispuoli kuuluu Kiskon-Vihdin järviseutuun ja kaakkoispuoli eteläiseen viljelyseutuun. Kiskon-Vihdin järviseudulle tyypillistä ovat lukuisat järvet, kalkkikalliot, lehdot ja maaston vaihtelevuus maastonmuotojen sekä maankäytön osalta. Eteläiselle viljelyseudulle ominaista ovat taas savikkoinen, suurelta osin viljelty maasto, jossa peltoaukeita rajaavat metsäsaarekkeet ja järvet. Tähän jakoon perustuen Lohjan maisema voidaan edelleen jakaa karkeasti oheisen kartan mukaisiin maisemavyöhykkeisiin (Antikainen, 2008). Alla on kuvattuna tarkemmin ne vyöhykkeet, jotka sijoittuvat Lieviö-Pauni maaseutualueiden osayleiskaavan alueelle tai sen läheisyyteen. Lohjan ja Sammatin maisemaselvitykset - Lohjan hajarakentamisen ohjaaminen (Antikainen, L., Levonmaa, A. 2008): Pienien järvien luonnehtima alue Lohjanharjun itäpuolella, Lohjan koilliskulmassa olevia alueita voidaan luonnehtia pienien järvien alueeksi. Osa-alueelle on tyypillisiä rehevät purolaaksot ja karut kallioselänteet. Varsinainen pienten järvien ydinalue järvineen painottuu Siuntion puolelle. Lohjan puolelle alue ulottaa mutkittelevat sormensa Lieviön viljelyalueen ympärille. Osa-alueella ei ole juurikaan peltoja. Kapeiden peltolaaksojen alue Kapeiden, savipohjaisten peltolaaksojen laaksotilat työntyvät pienien järvien alueelle mm. Lieviössä, ja ne yhtyvät laajaan viljelyalueeseen Lohjan kaakkoispuolella Siuntiossa. Peltolaaksojen väliin jäävät metsäiset selänteet. Alue on vaihtelevan mäkistä ja pieniä puroja ja jokia sijoittuu alueelle runsaasti. Asutus on perinteisesti sijoittunut peltojen ja selänteiden vaihettumisvyöhykkeelle. Y4 Lieviö-Pauni maaseutualueiden osayleiskaavan aluerajaus HUOM PIENENNÖS 1: Metsävaltainen alue Metsävaltainen alue jää tilallisesti eriluonteisten viljelyalueiden väliin. Se ei ole kovin yhtenäinen, vaan metsäiset selänteet mutkittelevat sarjamaisesti Lohjan ja Siuntion rajan tuntumassa. Harju - teollisuuden ja taajamien vyöhyke Lohjanharju kuuluu I Salpausselän reunamuodostelmaan. Se erottuu maisemasta ympäristöään korkeampana selänteenä ja laajana, yhtenäisenä mäntykankaana. Alue on virkistyskäytöltään Lohjan tärkeimpiä. Lohjanharjulle ja sen liepeille on aikoinaan rakentunut päätiestö ja asutus. Harju on nykyäänkin teollisuuden ja nauhataajaman vyöhykettä, ja sen reunassa länsipuolella on Lohjanjärveen ja harjuun liittyvä viljelyvyöhyke. Osayleiskaavan alueella vaihtelevat pääasiassa pienten järvien luonnehtima alue sekä kapeiden peltolaaksojen alue. Näiden kahden eri tyyppisen alueen lomittuminen tekee osayleiskaavan alueesta hyvin vaihtelevan. Toisaalta alueella on karuja kallioselänteitä, toisaalta viljavaa laaksoa. 12

4 2. LOHJAN MAISEMARAKENNE Lieviö-Paunin alue Lohjan maisemarakenteessa Maisemarakenteellisesti Lieviö-Paunin alue sijoittuu Lohjanharjun kaakkoispuolelle, jossa maasto on suuntautunutta koillis-lounaissuuntaisesti. Aluetta jakaa pitkä ja melko kapea selännealue, joka on oheisella kartalla määritelty selänteen ylärinnevyöhykkeeksi. Selänteiden korkeimmilla kohdilla, noin >80 mpy, on lakivyöhykettä melko pieninä alueina. Nämä maaston korkeimmat kohdat näkyvät kauas maisemassa ja muodostavat näkyvät rajat laaksojen avoimille tiloille. Lieviö-Paunin aluetta jakavan selänteen molemmin puolin maasto on alavampaa laaksovyöhykettä tai vaihettumisvyöhykettä, mikä korostaa selännealueen maisemallista merkitystä. Aluelle muodostuukin kaksi melko laajaa laaksoaluetta, jotka ovat nekin koillis-lounaissuuntaisia. Alueen lounaispäähän, Veijolaan, sijoittuu yksi Lohjan alueen kolmesta merkittävimmästä maiseman solmukohdasta, jossa pelto ja selännealue kohtaavat. Tässä kohdin laakson suuntautuneisuus onkin kaakkois-luoteissuuntainen ympäröivästä maisemasta poiketen. Lohjan ja Sammatin maisemaselvitykset - Lohjan hajarakentamisen ohjaaminen (Antikainen, L., Levonmaa, A. 2008): Selänteiden laki- ja ylärinnevyöhykkeet Selänteiden laki- (>80 m mpy) ja ylärinne-vyöhykkeet (60-80 m mpy) ovat voimakkaita topografisia elementtejä, jotka ovat taustana ihmisen toiminnalle maisemassa. -- Lakialueita sijoittuu Lohjanharjulle sekä pieninä saarekkeina erityisesti Itä- ja Pohjois-Lohjalle. Ne ovat maisemallisesti ja rakentamiselle erityisen herkkiä alueita, koska mm. kasvillisuus on niillä herkästi kuluvaa ja luonto on uusiutumiskyvyltään heikkoa. Selänteiden ja laaksojen vaihettumisvyöhykkeet Vaihettumisvyöhykkeet (40-60 m mpy) ovat alarinnettä, jotka jäävät korkeampien selännealueiden ja alavimpien ranta- ja laaksoalueiden väliin. Monin paikoin suurin osa Lohjan perinteisestä rakentamisesta sijoittuu tälle pienilmastollisesti suotuisalle vaihettumisvyöhykkeille. Y4 Lieviö-Pauni maaseutualueiden osayleiskaavan aluerajaus HUOM PIENENNÖS 1: Laakso- ja rantavyöhyke Laakso- ja rantavyöhykkeiksi on määritelty alueet, jotka ovat tasolla 40 m mpy tai sitä matalammalla. Laakso- ja ranta-alueet ovat maiseman alimpina tasoina usein kosteita alueita. Maiseman solmukohdat Maiseman solmukohdat ovat useiden maisemaelementtien tiivistymiä tai kohtaamispaikkoja. Solmukohtia voivat olla esim. paikat, joissa harju kohtaa järven. Pitkät laakso- ja kallioperän murroslinjat Kartalle on hahmoteltu maiseman pitkät laaksolinjat, joista osa on Lohjan seudulle tyypillisiä kallioperän murroslinjoja. Pitkät laaksoja kallioperän murroslinjat havainnollistavat suurmaiseman rakennetta, maiseman suuria linjoja.

5 3. LOHJAN MAISEMAN TILALLISUUS Lohjan alueella suuri osa maapinta-alasta on metsäistä tai rakennettua aluetta, joka on useimmiten sulkeutunutta tai puoliavointa maisematilaa. Tällöin avoimet tilat korostuvat. Lohjan merkittävimmät avoimet maisematilat ovat vesistöjen alueella sekä pienempinä avoimina tiloina peltoaukeilla. Lieviö-Paunin alue osana Lohjan maiseman tilallisuutta Lieviö-Paunin alue sijoittuu Lohjanharjun kaakkoispuolelle, missä vesistöt ovat pieniä verrattuna Lohjan länsiosaan. Vesistöjen ollessa pienempiä myös pienemmät avoimet peltoaukeat korostuvat. Toisin kuin Lohjan länsiosissa, Lohjanharjun kaakkoispuolella merkittävimmät avoimet tilat ovatkin peltoaukeita vesistöjen sijaan. Lieviö-Paunin alueen kaksi merkittävintä avointa tilaa ovat Lieviön peltoaukea alueen pohjoisosassa sekä Paunin kylän pohjoispuolinen peltoalue. Nämä ovat koko Lohjan alueella huomattavia vahvoja maisematiloja, joissa voimakkaat selännealueet rajaavat peltoaukeita ja alueelle muodostuu vaikuttavia näkymiä. Lohjan ja Sammatin maisemaselvitykset - Lohjan hajarakentamisen ohjaaminen (Antikainen, L., Levonmaa, A. 2008): Maisematilojen sulkeutuneisuus Avoin maisematila on pääasiassa peltoa. Laajimmat avoimet maisematilat sijoittuvat Pohjois-Lohjalle ja I Salpausselän eteläpuolelle. Pienempiä avoimia alueita on tasaisesti lähes koko Lohjan alueella. Taajama-alue on merkitty puoliavoimeksi tilaksi, koska se on tiiviimmin rakennettua aluetta. Lohjalla se painottuu nauhataajaman alueelle Lohjanharjun suuntaisesti. Lisäksi kitukasvuiset kallioalueet on merkitty puoliavoimiksi maisematiloiksi. Peitteiset eli sulkeutuneet maisematilat ovat suurelta osin metsäisiä, latvuksen peittämiä alueita. Lohjalla lähes puolet maapinta-alasta on metsien peitossa. Y4 Lieviö-Pauni maaseutualueiden osayleiskaavan aluerajaus HUOM PIENENNÖS 1: Vahvat maisematilat Vahva maisematila syntyy maisemaelementtien kontrastista. Tällaisissa paikoissa esimerkiksi maiseman perustasoa rajaavat voimakkaat reunat kuten metsäselänteiden rajaamat peltoaukeat. Maisemassa korustuvat reunat Maisemassa korostuva reuna on tilaa muodostava raja ja näkymän tausta. Tällaisia rajoja ovat esimerkiksi yhtenäiset metsävyöhykkeet pellon reunassa. 20

6 4. LIEVIÖ-PAUNI -ALUEEN MAISEMAKUVA Lieviö-Pauni maaseutualueiden osayleiskaavan alueen maisemakuvassa merkittävimpinä elementteinä erottuvat peltoaukeat, niitä rajaavat selänteet sekä näiden lomaan sijoittunut kylämäinen asutus. Oheisella kartalla on esitetty tärkeimpiä huomioita alueen maisemakuvaan vaikuttavista tekijöistä. viiva viiva viiva viiva _viiva Selite LOHJANHARJU MERKINTÖJEN Selite SELITYKSET tilallisuus_tie tilallisuus_tie Y4 Lieviö-Pauni maaseutualueiden osayleiskaavan Aluerajaus maiseman solmukohta Aluerajaus aluerajaus maiseman solmukohta Hiiden_kuntarajat maisemassa korostuva reuna Hiiden_kuntarajat maiseman Kuntarajat solmukohta maisemassa korostuva reuna maiseman_tilallisuus_viiva näkymä maisemassa Maisemassa korostuva reuna: reuna Avointa tilaa rajaava maiseman_tilallisuus_viiva näkymä maiseman metsäinen solmukohta reuna, joka on erityisen näkyvällä paikalla. näkymä maiseman solmukohta näköalapaikka Reunan käsittely vaikuttaa avoimen maisematilan näköalapaikka maisemassa luonteeseen. korostuva reuna näköalapaikka maisemassa korostuva reuna vahva maisematila vahva maisematila näkymä Näkymälinja. Näkymälinjojen nuolet on vahva näkymä piirretty metsäisten maisematila selänteiden laelle asti havainnollistamaan sitä, näköalapaikka maiseman solmukohta näköalapaikka maiseman minkä maisematilan solmukohta rajan selänteet muodostavat. selänteen lakialue selänteen lakialue vahva maisemassa maiseman solmukohta korostuva reuna selänteen vahva maisemassa Vahva maisematila: maisematila korostuva Avoin maisematila, reuna joka on Lohjanharju lakialue maisemassa vaikuttava mittasuhteidensa korostuva reuna ja/tai rajautuvuutensa Lohjanharju näkymä näkymä vuoksi. Topografian vaihtelut lisäävät maisematilan Lohjanharju Selite selänteen näköalapaikka näkymä vaikuttavuutta. lakialue selänteen näköalapaikka lakialue Lohjanharju tilallisuus_tie vahva näköalapaikka Tilallisesti maisematila huomionarvoinen tiealue, joka kiinnittää Lohjanharju vahva maisematila taajama, puoliavoin huomion esim. näkymien, sitä rajaavan puuston taajama, ja/tai puoliavoin Aluerajaus vahva topografian maisematila vaihteluiden vuoksi. Tiealue liittyy olennaisena osana puoliavoin pelto- ja/tai kylämaisemaan. peitteinen maisematila maiseman solmukohta peitteinen maisematila taajama, Hiiden_kuntarajat selänteen lakialue maisemassa korostuva reuna selänteen lakialue peitteinen Maisemallisesti selänteen maisematila herkkä selänteen lakialue: maaston lakialue maiseman_tilallisuus_viiva taajama, Lohjanharju puoliavoin näkymä taajama, Lohjanharju paikallisesti korkein kohta, joka muodostaa maisemassa avoimen tilan rajan. Alueen käsittelyllä, esim. peitteinen maisematila näköalapaikka puoliavoin Lohjanharju peitteinen puuston poistaminen, maisematila on näkyvä vaikutus ympäröivään laajaan maisematilaan. vahva maisematila taajama, Taajama-alue taajama, puoliavoin puoliavoin peitteinen taajama, Peitteinen puoliavoin maisematila: metsä tai metsäinen suo. selänteen Selänteiden laella lakialue peitteinen maisematila avokallioalueilla peitteisyys vaihtelee peitteinen harvasta puustosta maisematila pieniin avoimiin tiloihin. Peitteisyydessä on myös paikoin aukkoja metsänhoidon Lohjanharju seurauksena. Avoin maisematila: pelto tai niitty Uusikylä Pauni Kivimäki Frigårdinmäki Tammela Lieviö taajama, puoliavoin peitteinen maisematila Pohjakartta: Maanmittauslaitos km

7 MAISEMASSA KOROSTUVAT REUNAT, NÄKYMÄT JA LAKIALUEET Maisemassa korostuvia reunoja ovat usein metsäisen selänteen ja avoimen peltoaukean välinen reuna varsinkin niissä kohtaa, joihin on näkymä esimerkiksi tieltä. Näillä reuna-alueilla tehdyillä muutoksilla voi olla merkittävä vaikutus avoimeen maisematilaan. Maisematilan uloin näkyvä raja on kuitenkin usein sitä ympäröivien selänteiden laella. Näkymänuolet onkin piirretty selänteen lakialueille asti havainnollistamaan sitä, minkä avoimen tilan rajan kukin lakialue muodostaa. Selänteiden lakialueet ovat alueella yleisesti ottaen noin 80 m korkeustasolla, mutta maisemallinen vaikutus niiden mahdollisella käsittelyllä on kuitenkin paikkakohtaista. Esimerkiksi 80 m korkeustasolla olevan lakialueen käsittelyllä ei välttämättä ole suuria vaikutuksia maisemaan, jos sen ja katsantopaikan (esim. peltoaukea) välillä on sitä korkeampi lakialue. Karttaan on merkitty selänteen lakialueiksi ne alueet, joiden käsittelyllä (esim. puuston poistaminen) on vaikutuksia laajaan maisematilaan. Alueet eivät ole tarkkarajaisia. Lieviö-Paunin alueen kahdella suurella peltoaukealla on havaittavissa tilarajat maaston korkeimmilla kohdilla. Peltoaukean metsäinen reuna ei siis välttämättä ole laajan visuaalisen maisematilan raja, jos sen takana oleva maasto kohoaa sitä korkeammalle. Toisaalta jos rinne kohoaa ensin jyrkästi ja sen jälkeen loivasti korkeammalle, korkein kohta saattaa etenkin läheltä katsottuna jäädä jyrkästi nousevan rinteen taakse, jolloin jyrkän rinteen ylin kohta onkin maisematilan raja. Tällainen tilanne on useassa kohtaa Paunin kylästä Tammelaan ulottuvan selännealueen länsireunalla. Avointa peltoaukeaa rajaavat metsäiset reunat, lakialueet ja näiden väliset pitkät näkymät muodostavat vahvoja maisematiloja. Lieviö-Paunin alueen kaksi vahvaa maisematilaa, Lieviön peltoaukea sekä Paunin ja n kylän välinen peltoaukea, ovat Lohjan alueella paikallisesti merkittäviä maisematiloja. MAANKÄYTÖN SIJOITTUMINEN MAISEMASSA Maiseman rakennetta tarkastelemalla voidaan huomata säännönmukaisuuksia maankäytön sijoittumisessa. Maaston paikallisesti alimmalle tasolle laaksoihin ovat sijoittuneet pellot, eikä alavimmilla kohdilla ole juurikaan rakentamista. Tämä on perusteltua paitsi viljelyn kannalta, myös pienilmastollisesti, sillä alaviin laaksoihin syntyy usein kylmäilmajärviä. Myöskään maaston korkeimmille kohdille, selänteille ja niiden lakialueille, ei ole muodostunut juurikaan rakentamista. Niillä pääosin harjoitetaan metsänhoitoa tai maasto on luonnontilaista. Suurin osa rakentamisesta, varsinkin vanha rakennuskanta, sijoittuu selänteen ja laakson väliselle vaihettumisvyöhykkeelle noin 60 metrin korkeustasolle. Vaihettumisvyöhyke on usein suotuisampi ilmastoltaan kuin maaston ylimmät ja alimmat kohdat. Metsäisten selänteiden ja avoimien laaksojen väliin vaihettumisvyöhykkeelle onkin muodostunut useassa kohtaa kylämäinen vyöhyke, jossa topografian mukaan mutkittelevan tien varteen on sijoittunut rakennuksia. Tällä vyöhykkeellä on paljon puutarhakasvillisuutta ja tietä reunustavat monesti jalot lehtipuut. Kapeat puiden rajaamat tieympäristöt ovat usein miellyttäviä tilallisesti. Paunin raitinvarsikylä on tästä hyvä esimerkki. Vanhat kyläympäristöt sijaitsevatkin juuri vaihettumisvyöhykkeellä. Uudempaa rakentamista on alkanut muodostua myös maisemallisesti vähemmän suotuisille alueille esimerkiksi selänteiden laelle tai peltolaaksoon. Maisemakuvan ominaispiirteiden säilymisen kannalta olisi kuitenkin perustellumpaa noudattaa perinteistä maankäytön maisemallista vyöhykejakoa, jossa rakentaminen sijoittuu vaihettumisvyöhykkeelle. Selänteen lakialueilla on usein kalliopaljastumia ja kasvillisuus on karumpaa kuin muulla selännealueella. Kuva Tammelan selännealueelta. Vanhojen, mutkaisten teiden varsille on muodostunut kylämäistä asutusta. Jalopuiden reunustaman kapean tien yllätykselliset näkymät tekevät siitä tilallisesti miellyttävän. Kuvassa Paunin raitti. Näkymä ntieltä Paunin peltoaukeiden suuntaan on jopa yli kolmen kilometrin mittainen. Kuvassa vasemmalla näkyy Tammelan selännealue. Näkymä ntieltä Kivimäen suuntaan. Voimalinjoja varten tehty puuston poistaminen selänteen laelta näkyy maisemassa kauas. Laajat peltoaukeat ovat vaikuttavia ja niiltä on pitkiä näkymiä mm. selänteiden lakialueille. Kuva Paunin raittikylästä pohjoiseen.

8 ruukki Kuninkaan kartasto: Lehmijärvi pelto artano " saha stki evar i rouvi ylä # silta sopiva merkkitulen paikka 5. MAISEMAN KULTTUURIHISTORIA " talo Lehmijärvi ituri arttamerkinnät arttamerkinnät tilitehdas arkkinapaikka MERKINTÖJEN " torppa SELITYKSET Aluerajaus rakennuskeskitymä uut Karttamerkinnät Aluerajaus # virkatalo rakennuskeskitymä Karttamerkinnät " rustholli ylly Y4 Aluerajaus Lieviö-Pauni maaseutualueiden rakennuskeskitymä osayleiskaavan $+ virstanpylväs " aluerajaus rustholli ruukki appila Aluerajaus " rakennuskeskitymä rustholli Kuninkaan ruukki kartasto: pääte kartano Kuntarajat " saha " rustholli kartano Kuninkaan " saha kartasto: sivute ruukki kestki evar i # kartano silta kestki evar i UML Uudenmaan # krouvi silta inventoinnin maakuntakaava mukaisen " ruukki sahakultuur 2006: inventoidut i ymp är i stöt " kulttuuriympäristöt kartano kestki sopiva evar i merkkitulen "(numerointi # saha paikka seuraavan sivun krouvi Kuninkaan silta teksteihin) kartasto: niity kylä " sopiva merkkitulen paikka "# kestki krouvi talo evar i # kylä Kuninkaan " kartasto: pelto silta sopiva merkkitulen paikka laituri talo # krouvi kylä tilitehdas " sopiva talo merkkitulen paikka laituri markkinapaikka tilitehdas Historialliset " " kylä laituri torppa paikkatietoainestot: " talouudenmaan liitto 2011 tilitehdas markkinapaikka muut " torppa "# # laituri markkinapaikka virkatalo Lehmijärvi " tilitehdas torppa muut 1560 mylly # $+ virkatalo kylien nimet on merkitty karttaan valkoisin laatikoin, # virstanpylväs muut markkinapaikka tiedot ovat kuninkaan "# torppa virkatalo kartastosta 1700-luvun lopulta. mylly $+ pappila virstanpylväs Kuninkaan kartasto: pääte " muut mylly # $+ virkatalo virstanpylväs pappila Kuninkaan Pä ä ti e kartasto: pääte "# Karttamerkinnät mylly Kuninkaan kartasto: sivute pappila $+ virstanpylväs Kuninkaan kartasto: pääte Kuninkaan UML Sivutie inventoinnin kartasto: mukaisen sivute # pappila Kuninkaan kultuur i ymp är i stöt Aluerajaus rakennuskeskitymä kartasto: pääte sivute UML inventoinnin mukaisen kultuur i ymp är i stöt Kuninkaan Niitty kartasto: Kuninkaan niity UML " rustholli inventoinnin kartasto: mukaisen sivute kultuur i ymp är i stöt Kuninkaan kartasto: niity Kuninkaan Pelto kartasto: UML pelto Kuninkaan ruukki inventoinnin kartasto: mukaisen niity kultuur i ymp är i stöt Kuninkaan kartasto: pelto Kartano kartano Kuninkaan " saha kartasto: niity pelto " Kestikievari kestki evar i Kuninkaan # silta kartasto: pelto Lehmijärvi # Krouvi krouvi Lehmijärvi sopiva merkkitulen paikka Kylä kylä " talo Lehmijärvi " Laituri laituri Lehmijärvi tilitehdas # Markkinapaikka markkinapaikka " torppa Muut muut # virkatalo " Mylly mylly $+ virstanpylväs Veijola Pauni 44. Pauni 43. Kopu Bläsaby Kopula Övitsb Kanala1 Näsby4 Bläsaby # Pappila pappila Rakennuskeskittymä " Rustholli Ruukki " Saha # Silta Kuninkaan kartasto: pääte Veijola Kuninkaan kartasto: sivute UML inventoinnin mukaisen kultuur i ymp är i stöt Kuninkaan kartasto: niity Kuninkaan kartasto: pelto Kanala1 Näsby4 " Sopiva merkkitulen paikka Talo Lehmijärvi Tiilitehdas " # +$+$ Torppa Virkatalo Virstanpylväs Pauni Kopula Bläsaby Övitsby Järvans Kvarnby2 Kvarnby2 Andb Harv la Pohjakartta: Maanmittauslaitos, Kanala1 4 km Näsby4 Järvans

9 Uudenmaan liiton inventoinnin mukaiset kulttuuriympäristöt ( vahvistetun maakuntakaavan liitekartta nro 25) 42. n kylämaisema Siuntion tien varrella sijaitsevan n kylän maisemakuva on vaihteleva. Kylään on noussut uusia taloja, mutta vanhoilla kantatiloilla on silti paljon perinteistä rakennuskantaa. Hakulin pitkänurkkainen päärakennus on vuodelta Kokonaisuuteen kuuluvat lisäksi luhtiaitta, muonamiehen tupa sekä hirsinen navetta 1800-luvun lopulta sekä luuvariihi vuodelta Sauvon jugendhenkinen suuri päärakennus on vuodelta Vanhoja rakennuksia ovat myös Haittula, Pukali ja n Villa. n koulu on 1920-luvulta. Vaihtelevassa maisemassa sijaitseva kylä, jossa runsaasti eri-ikäisiä rakennuksia, vanhimmat 1700-luvulta. 43. Lieviön kulttuurimaisema Lieviön (in) kylän maisemakuvalle antavat leimansa vanhat maantiet, joiden varsilla vanha asutus sijaitsee peltojen ympäröimänä. Vanhan kyläkeskuksen tuntumassa sijaitsevat Inkaisen ja Näppisen kantatilojen rakennusryhmät. Inkaisen (Ingas) komea kaksikerroksinen hirsinen päärakennus on 1800-luvun keskivaiheilta. Suuri kaksikerroksinen kuisti on nuorempi. Tiilirunkoinen navetta on vuodelta Myös Näppisen entinen päärakennus on 1800-luvun puolivälistä. Uusi päärakennus on vuodelta Lieviön suurehko seurantalo on vuodelta HUOM PIENENNÖS 1: Vanhojen maanteiden varsille asettunut kylä perinteisine rakennuksineen. 44. n kylämaisema Hanko-Hyvinkää -radan kaakkoispuolella sijaitseva n kylä on säilyttänyt vanhan rakennuskantansa kyläraitin varrella. Tarran tyylipuhdas päärakennus on 1800-luvun jälkipuolelta. Pihassa on kaksi aittaa 1700-luvulta sekä muita vanhoja talousrakennuksia. Salin päärakennus on 1800-luvun keskivaiheilta. Soltin jugendhenkinen päärakennus on vuodelta Vanhan rakennuskantansa säilyttänyt kylä raitin varrella. 45. Paunin raittikylä n naapurina oleva Pauni mainitaan ensi kerran 1500-luvulla. Kylän kantatilojen rakennukset sijaitsevat raitin varrella. Uusi-Momman päärakennus on 1800-luvun keskivaiheilta samoin kuin Pässin päärakennus. Molempiin tiloihin kuuluu vanhoja 2 talousrakennuksia. Vanhan rakennuskantansa säilyttänyt raitinvarsikylä. Ylimpänä: Näkymä Nummenkyläntieltä koilliseen Lieviön peltoaukeille. Nummenkyläntien linjaus ja avoin viljelymaisema on merkitty jo luvun lopun kuninkaan kartastoon. Yllä: Monista vanhoista rakennuksista näkyy tielle vain pilkahdus. Kuvassa Pässin päärakennus Paunin kylässä luvun lopulta ntien varresta nähtynä. MAISEMAN MUINAISHISTORIA KULTTUURIHISTORIAN POHJANA karttaote työstä Lohjan ja Sammatin maisemaselvitykset - Lohjan hajarakentamisen ohjaaminen (Antikainen, L., Levonmaa, A. 2008) Lieviö-Paunin alueen asutuksesta on merkintöjä jo luvun verokirjoissa. Alueella tiedetään olleen useita kyliä ainakin jo 1560-luvulla (historialliset paikkatietoaineistot, Uudenmaan liitto 2011), mm.,, ja Pauni. Vanha historiallinen asutus on sijoittunut noin 60 metrin tasolle merenpinnasta pääosin muinaisrantojen alueelle. Maiseman muinaishistoria (ylläoleva karttakuva) on ollut pohjana historiallisen asutuksen muodostumiselle alueella, sillä vanhat merenpohjat ovat olleet otollista viljelymaata. Maan viljeltävyys onkin ollut tärkeimpiä asutuksen sijoittumiseen vaikuttaneita tekijöitä luvulle asti (Lieviön osayleiskaava 1992).

10 LÄHTEET Antikainen, L.; Levonmaa, A Lohjan & Sammatin maisemaselvitykset. Lohjan hajarakentamisen ohjaaminen. Lohjan kaupunkisuunnittelukeskus. Lohja. Hiiden kartasto Lohjan kaupunki/syke. Historialliset paikkatietoaineistot: Näkymiä maakunnan maisemahistoriaan - Uudenmaan paikkatietoaineistot Uudenmaan liiton julkaisuja E Uudenmaan liitto. Lieviön osayleiskaava Lohjan kunnan kaavoitustoimisto. Lohja. Lohjan rakennetun ympäristön inventointiluettelo Lohjan kaupunkisuunnittelukeskus ja Lohjan museo. Lohja. Rautamäki, M Maisema rakentamisen perustana. Ympäristöministeriön mietintö 66/1992. Helsinki. Rautamäki-Paunila, Maija Maisemamaakunnat maakunnallinen viheraluejärjestelmä, Teknillinen korkeakoulu, Arkkitehtiosasto julkaisu 3/82, Espoo Uudenmaan liiton inventoinnin mukaiset kulttuuriympäristöt Uudenmaan maakuntakaavan liitekartta nro 25. Uudenmaan liitto. Uudenmaan maakuntakaava Uudenmaan liitto. KUVALÄHTEET: Kaikki työssä käytetyt valokuvat ovat tekijän itse ottamia.

Säkylän osayleiskaavan maisemaselvitys

Säkylän osayleiskaavan maisemaselvitys TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY Säkylän kunta Säkylän osayleiskaavan maisemaselvitys 2(27) MAISEMASELVITYS SÄKYLÄN OSAYLEISKAAVA 1. JOHDANTO 1.1 SELVITYSALUE Selvitys on laadittu Säkylän osayleiskaavoitusta

Lisätiedot

Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi: Pirkanmaan maakuntakaava 2040

Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi: Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi: Ehdotus maakunnallisiksi maisema-alueiksi 2013 Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Teemme muutosta yhdessä 1 Pirkanmaan liitto Julkaisu

Lisätiedot

KEHÄ IV OSAYLEISKAAVA-ALUEEN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 674-C7740

KEHÄ IV OSAYLEISKAAVA-ALUEEN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 674-C7740 Tuusulan kunta KEHÄ IV OSAYLEISKAAVA-ALUEEN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 674-C7740 5.1.2007 SUUNNITTELUKESKUS OY Tuusulan kunta 1 5.1.2007 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 1 2.1

Lisätiedot

MANNER-NAANTALIN OSAYLEISKAAVA MAISEMASELVITYS

MANNER-NAANTALIN OSAYLEISKAAVA MAISEMASELVITYS NAANTALIN KAUPUNKI MANNER-NAANTALIN OSAYLEISKAAVA MAISEMASELVITYS Raportti P23569 1 (15) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 TYÖN LÄHTÖKOHDAT... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Lähtötiedot... 2 2.3 Työn tavoitteet

Lisätiedot

1/11 PÄIJÄT-HÄMEEN MAISEMASELVITYS PROJEKTI PÄIJÄT-HÄMEEN MAISEMATYYPIT 1 PORVOONJOEN VILJELYSEUTU

1/11 PÄIJÄT-HÄMEEN MAISEMASELVITYS PROJEKTI PÄIJÄT-HÄMEEN MAISEMATYYPIT 1 PORVOONJOEN VILJELYSEUTU 1/11 PÄIJÄT-HÄMEEN MAISEMASELVITYS PROJEKTI PÄIJÄT-HÄMEEN MAISEMATYYPIT 1 PORVOONJOEN VILJELYSEUTU Jääkauden jälkeen vähitellen väistynyt vesi on lajitellut maa-aineksia ja muokannut maisemakuvaa Salpausselän

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN IV VAIHEMAAKUNTAKAAVAN TUULIVOIMA-ALUEIDEN MAISEMAVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

KESKI-POHJANMAAN IV VAIHEMAAKUNTAKAAVAN TUULIVOIMA-ALUEIDEN MAISEMAVAIKUTUSTEN ARVIOINTI Vastaanottaja eski-pohjanmaan liitto Asiakirjatyyppi Arviointiraportti, kaavaselostuksen liite Päivämäärä 12.1.2015 Viite Työnumero 1510016432 ESI-POHJANMAAN IV VAIHEMAAUNTAAAVAN TUULIVOIMA-ALUEIDEN MAISEMAVAIUTUSTEN

Lisätiedot

OSA 4. Maakunnan Parhaat Maisemat

OSA 4. Maakunnan Parhaat Maisemat 5.6.2013 Loppuraportti OSA 4 Maakunnan Parhaat Maisemat Etelä-Savon valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi 2011-2013 Leena Lahdenvesi-Korhonen 3.2.13 Rantasalmi...

Lisätiedot

SUHANGON KAIVOSALUEEN LAAJENNUS MAISEMASELVITYS

SUHANGON KAIVOSALUEEN LAAJENNUS MAISEMASELVITYS Liite 26 Gold Fields Arctic Platinum SUHANGON KAIVOSALUEEN LAAJENNUS MAISEMASELVITYS 28.9.2012 Yhteystiedot PL 50 (Jaakonkatu 3) FI-01621 Vantaa Finland Kotipaikka Vantaa Y-tunnus 0625905-6 Puh. +358 10

Lisätiedot

JOENSUU Reijolan osayleiskaava Kulttuuriympäristöselvitys

JOENSUU Reijolan osayleiskaava Kulttuuriympäristöselvitys JOENSUU Reijolan osayleiskaava Kulttuuriympäristöselvitys Raportti 4.5.2012 Teija Ahola Selvitystyö Ahola Mikkeli Tilaaja Joensuun kaupunki SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 3 1.1 Kohdealue... 4 1.2 Lähtötiedot

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN NORDANÅ-LÖVBÖLEN TUULIVOIMAPUISTO Maisema- ja kulttuuriympäristöselvityksen päivitys. Egentliga Finlands Energi Ab (EFE)

KEMIÖNSAAREN NORDANÅ-LÖVBÖLEN TUULIVOIMAPUISTO Maisema- ja kulttuuriympäristöselvityksen päivitys. Egentliga Finlands Energi Ab (EFE) KEMIÖNSAAREN NORDANÅ-LÖVBÖLEN TUULIVOIMAPUISTO Maisema- ja kulttuuriympäristöselvityksen päivitys Egentliga Finlands Energi Ab (EFE) 1 Taustaa Tämä maisema- ja kulttuuriympäristöselvityksen päivitys on

Lisätiedot

UOTSOLA (ITÄOSA) HÄIJÄÄ SALMIN OSAYLEISKAAVAN MAISEMASELVITYS

UOTSOLA (ITÄOSA) HÄIJÄÄ SALMIN OSAYLEISKAAVAN MAISEMASELVITYS UOTSOLA (ITÄOSA) HÄIJÄÄ SALMIN OSAYLEISKAAVAN MAISEMASELVITYS Sastamalan kaupunki Yhdyskuntasuunnittelu 12.2.2010 Susanna Vainiola 1 JOHDANTO...1 1.1 Selvitysalueen sijainti...1 1.2 Suunnittelutilanne...2

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi

Pohjois-Pohjanmaan valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi Pohjois-Pohjanmaan valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi Ehdotus valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi 2014 Kannen kuvat Kalajokilaakson kulttuurimaisema ja Nivalan

Lisätiedot

Selvitys historiallisen ajan maisemasta ja rakennetusta kulttuuriympäristöstä

Selvitys historiallisen ajan maisemasta ja rakennetusta kulttuuriympäristöstä Ylöjärven kaupunki Ylöjärven ydinkeskustan osayleiskaavan muutos Selvitys historiallisen ajan maisemasta ja rakennetusta kulttuuriympäristöstä A-Insinöörit Suunnittelu Oy ja Selvitystyö Ahola 1 (86) Kansikuva:

Lisätiedot

OSA 2. Maakunnan Parhaat Maisemat

OSA 2. Maakunnan Parhaat Maisemat 5.6.2013 Loppuraportti OSA 2 Maakunnan Parhaat Maisemat Etelä-Savon valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi 2011-2013 Leena Lahdenvesi-Korhonen 3.2 Maakunnallisesti

Lisätiedot

missä maat on mainiommat

missä maat on mainiommat missä maat on mainiommat Uudenmaan kulttuuriympäristöt Uudenmaan liiton julkaisuja E 114-2012 Uudenmaan liiton julkaisuja E 114-2012 Missä maat on mainiommat Uudenmaan kulttuuriympäristöt Uudenmaan liitto

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN POHJOISTEN KYLÄALUEIDEN MAISEMASELVITYS

RAUMAN KAUPUNGIN POHJOISTEN KYLÄALUEIDEN MAISEMASELVITYS RAUMAN KAUPUNGIN POHJOISTEN KYLÄALUEIDEN MAISEMASELVITYS 15.04.2014 SISÄLLYSLUETTELO Selvitysalueen rajaus 4 1 JOHDANTO 5 1.1 Työn lähtökohdat ja tavoi eet 5 1.2 Menetelmät 5 1.3 Työryhmä 5 2. KOKO ALUEEN

Lisätiedot

INVENTOINTIOHJE VALTAKUNNALLISESTI ARVOKKAIDEN MAISEMA-ALUEIDEN PÄIVITYSINVENTOINNIT MAASEUDUN KULTTUURIMAISEMAT JA MAISEMANÄHTÄVYYDET

INVENTOINTIOHJE VALTAKUNNALLISESTI ARVOKKAIDEN MAISEMA-ALUEIDEN PÄIVITYSINVENTOINNIT MAASEUDUN KULTTUURIMAISEMAT JA MAISEMANÄHTÄVYYDET INVENTOINTIOHJE VALTAKUNNALLISESTI ARVOKKAIDEN MAISEMA-ALUEIDEN PÄIVITYSINVENTOINNIT MAASEUDUN KULTTUURIMAISEMAT JA MAISEMANÄHTÄVYYDET Ympäristöministeriö MAPIO-työryhmä 10/2010 Valtakunnallisesti arvokkaiden

Lisätiedot

Maakunnan Parhaat Maisemat

Maakunnan Parhaat Maisemat 5.6.2013 Loppuraportti Maakunnan Parhaat Maisemat Etelä-Savon valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi 2011-2013 Leena Lahdenvesi-Korhonen Taitto: Kansikuva:

Lisätiedot

Kylien rakentamistapaohjeet Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin

Kylien rakentamistapaohjeet Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin Kylien rakentamistapaohjeet Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin Sirkka Köykkä Rakennushankkeessa toimivat joutuvat tehtävissään ratkaisemaan monitahoisia ongelmia: on pohdittava yhtäaikaisesti useita asioita

Lisätiedot

Suodenniemen Kortekallion tuulivoimaosayleiskaava

Suodenniemen Kortekallion tuulivoimaosayleiskaava SASTAMALAN KAUPUNKI Suodenniemen Kortekallion tuulivoimaosayleiskaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24042 Kaavaselostus 1 (85) Seppänen Pekka Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 1.1 Suunnittelun

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄ. Muurikkalan yleiskaava, pohjoisosat. Rakennusinventointi ja kulttuuriympäristöselvitys. Raportti 17.12.2013, täydennetty 17.1.

MIEHIKKÄLÄ. Muurikkalan yleiskaava, pohjoisosat. Rakennusinventointi ja kulttuuriympäristöselvitys. Raportti 17.12.2013, täydennetty 17.1. MIEHIKKÄLÄ Muurikkalan yleiskaava, pohjoisosat Rakennusinventointi ja kulttuuriympäristöselvitys Raportti 17.12.2013, täydennetty 17.1.2014 Selvitystyö Ahola FM Teija Ahola, Mikkeli Tilaajat: FCG Suunnittelu

Lisätiedot

Iloranta 22.10.2009 Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin

Iloranta 22.10.2009 Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin Iloranta 22.10.2009 Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin Sirkka Köykkä 1. MAISEMARAKENNE Maisema rakentuu ekologisista perustekijöistä: kallio- ja maaperästä, vesistöistä, ilmastosta ja elollisesta luonnosta.

Lisätiedot

Kulttuuriympäristöselvitys/ rakennusinventointi

Kulttuuriympäristöselvitys/ rakennusinventointi FCG Planeko Oy YLISTARON KUNTA YLISTARON YLEISKAAVA 2020 Kulttuuriympäristöselvitys/ rakennusinventointi 0720-C7989 27.10.2008 FCG Planeko Oy Kulttuuriympäristöselvitys/ rakennusinventointi I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Tuulivoimatuotantoon soveltuviksi osoitettavien alueiden maisema- ja luontovaikutusten arviointi

Tuulivoimatuotantoon soveltuviksi osoitettavien alueiden maisema- ja luontovaikutusten arviointi Tuulivoimatuotantoon soveltuviksi osoitettavien alueiden maisema- ja luontovaikutusten arviointi Päijät-Hämeen liitto 19.5.2014 Sisällys Tuulivoimatuotantoon soveltuviksi osoitettavien alueiden maisema-

Lisätiedot

SYSMÄN RAKENNETUN KULTTUURIYMPÄRISTÖN SELVITYS

SYSMÄN RAKENNETUN KULTTUURIYMPÄRISTÖN SELVITYS SYSMÄN RAKENNETUN KULTTUURIYMPÄRISTÖN SELVITYS KUNTIEN YMPÄRISTÖSELVITYS, KUKUSE Hartola, Hausjärvi, Heinola, Orimattila, Sysmä HÄMEEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN MONISTE 98 / 2005 Nina Könönen SYSMÄN RAKENNETUN

Lisätiedot

Ritvala raikaa historiaa ja nykyaikaa. Ritvalan kylän maankäyttösuunnitelma Kylät kehällä -hanke 2009. Maria Iivari-Hirvelä

Ritvala raikaa historiaa ja nykyaikaa. Ritvalan kylän maankäyttösuunnitelma Kylät kehällä -hanke 2009. Maria Iivari-Hirvelä Ritvala raikaa historiaa ja nykyaikaa Ritvalan kylän maankäyttösuunnitelma Kylät kehällä -hanke 2009 Maria Iivari-Hirvelä R i t v a l a r a i k a a historiaa ja nykyaikaa RITVALAN KYLÄN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA

Lisätiedot

Rakennusinventointi ja kulttuuriympäristöselvitys

Rakennusinventointi ja kulttuuriympäristöselvitys Mäntsälän kunta SÄLINKÄÄN MAAREKISTERIKYLÄ Rakennusinventointi ja kulttuuriympäristöselvitys RAPORTTI 18.2.2014 SELVITYSTYÖ AHOLA Teija Ahola, FM Tilaaja: Mäntsälän kunta 2 Sisällysluettelo 1 Yleistä...

Lisätiedot

Siiki-Mutalan luontoselvitys

Siiki-Mutalan luontoselvitys 1 Täydennetty luontoselvitys 15.12.2008 Siiki-Mutalan luontoselvitys Tammelan kunta 15.12.2008 2 Täydennetty luontoselvitys 15.12.2008 SIIKI-MUTALAN LUONTOSELVITYS 1 1. JOHDANTO 3 2. AINEISTO JA MENETELMÄT

Lisätiedot

VERHONKULMA. - Kulttuuriympäristön arvot ja tuulipuiston vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön

VERHONKULMA. - Kulttuuriympäristön arvot ja tuulipuiston vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön VERHONKULMA - Kulttuuriympäristön arvot ja tuulipuiston vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön Riitta Jaakkola Maisemasuunnittelija 14.12.2013 Yleiskuvaus kulttuurimaisemasta Verhonkulman tuulipuistoalue

Lisätiedot

Juurusvesi Kuuslahti yleiskaava. Yleiskaavaselostus luonnos 31.3.2015. Maankäytönsuunnittelu KAAVAHARJU

Juurusvesi Kuuslahti yleiskaava. Yleiskaavaselostus luonnos 31.3.2015. Maankäytönsuunnittelu KAAVAHARJU Juurusvesi Kuuslahti yleiskaava Yleiskaavaselostus luonnos 31.3.2015 Maankäytönsuunnittelu KAAVAHARJU Johdanto Siilinjärven kunnanhallitus teki 31.3.2014 74 päätöksen Juurusvesi - Kuuslahti yleiskaavatyön

Lisätiedot