LIEVIÖ-PAUNI -ALUEEN MAISEMASELVITYS. Lohjan kaupunki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIEVIÖ-PAUNI -ALUEEN MAISEMASELVITYS. Lohjan kaupunki 29.8.2014"

Transkriptio

1 LIEVIÖ-PAUNI -ALUEEN MAISEMASELVITYS Lohjan kaupunki

2 SISÄLLYS TARKASTELUALUEEN SIJAINTI LIEVIÖ-PAUNI OSANA LOHJAN MAISEMAA 1. Lohjan maiseman osa-alueet 2. Lohjan maisemarakenne 3. Lohjan maiseman tilallisuus LIEVIÖ-PAUNI MAASEUTUALUEET 4. Lieviö-Pauni -alueen maisemakuva 5. Maiseman kulttuurihistoria TYÖN SISÄLTÖ JA TARKOITUS Lieviö-Pauni -alueen maisemaselvitys kuvaa Y4 Lieviö-Pauni maaseutualueiden osayleiskaava-alueen maisemallisia ominaispiirteitä ja se on tehty alueelle toteutettavan osayleiskaavan pohjaksi. Selvityksen alkuosan tarkastelut käsittävät koko Lohjan alueen (vuoden 2008 kuntarajojen mukaan) ja niissä Lieviö-Paunin aluetta tutkitaankin osana laajempaa maisemaa sen vyöhykejaon, maisemarakenteen sekä tilallisuuden osalta. Lähemmässä, Lieviö-Paunin aluetta koskevassa tarkastelussa selvitetään tarkemmin alueen maisemakuvaa sekä kulttuurihistoriaa. Maisemaselvityksen pohjana on käytetty vuonna 2008 tehtyä selvitystä Lohjan hajarakentamisen ohjaaminen (Antikainen, L; Levonmaa, A.), jota on hyödynnetty erityisesti Lohjan aluetta koskevissa laajemmissa tarkasteluissa. Lieviö-Paunin -alueen lähemmässä tarkastelussa selvityksessä tehtyjä havaintoja on tarkennettu ja tarkistettu tähän selvitykseen mm. maastokäynnein. Maastokäynnit on tehty heinäkuun 2014 aikana, ja niiden pohjalta on tutkittu erityisesti Lieviö-Pauni -alueen maisemakuvaa. Maiseman kulttuurihistoriaa esittelevä selvityksen osuus pohjautuu erityisesti vuoden 2006 Uudenmaan maakuntakaavaa varten tehtyihin kulttuuriympäristöjen inventointeihin. Lieviö-Pauni -alueen maisemaselvityksen on tehnyt maisema-arkkitehti yo. Terhikki Vaarala välisenä aikana. Työtä on ohjannut lisäksi Lohjan kaupungin kaavoituspäällikkö Leena Iso-Markku sekä yleiskaavasuunnittelija Teija Liuska. 0 2, km

3 1. LOHJAN MAISEMAN OSA-ALUEET Suomi on jaettu kymmeneen eri maisemamaakuntaan (Ympäristöministeriön asettama maisema-aluetyöryhmä, 1993). Lohjan alue on tässä jaottelussa eteläistä rantamaata, josta Lohjanharjun luoteispuoli kuuluu Kiskon-Vihdin järviseutuun ja kaakkoispuoli eteläiseen viljelyseutuun. Kiskon-Vihdin järviseudulle tyypillistä ovat lukuisat järvet, kalkkikalliot, lehdot ja maaston vaihtelevuus maastonmuotojen sekä maankäytön osalta. Eteläiselle viljelyseudulle ominaista ovat taas savikkoinen, suurelta osin viljelty maasto, jossa peltoaukeita rajaavat metsäsaarekkeet ja järvet. Tähän jakoon perustuen Lohjan maisema voidaan edelleen jakaa karkeasti oheisen kartan mukaisiin maisemavyöhykkeisiin (Antikainen, 2008). Alla on kuvattuna tarkemmin ne vyöhykkeet, jotka sijoittuvat Lieviö-Pauni maaseutualueiden osayleiskaavan alueelle tai sen läheisyyteen. Lohjan ja Sammatin maisemaselvitykset - Lohjan hajarakentamisen ohjaaminen (Antikainen, L., Levonmaa, A. 2008): Pienien järvien luonnehtima alue Lohjanharjun itäpuolella, Lohjan koilliskulmassa olevia alueita voidaan luonnehtia pienien järvien alueeksi. Osa-alueelle on tyypillisiä rehevät purolaaksot ja karut kallioselänteet. Varsinainen pienten järvien ydinalue järvineen painottuu Siuntion puolelle. Lohjan puolelle alue ulottaa mutkittelevat sormensa Lieviön viljelyalueen ympärille. Osa-alueella ei ole juurikaan peltoja. Kapeiden peltolaaksojen alue Kapeiden, savipohjaisten peltolaaksojen laaksotilat työntyvät pienien järvien alueelle mm. Lieviössä, ja ne yhtyvät laajaan viljelyalueeseen Lohjan kaakkoispuolella Siuntiossa. Peltolaaksojen väliin jäävät metsäiset selänteet. Alue on vaihtelevan mäkistä ja pieniä puroja ja jokia sijoittuu alueelle runsaasti. Asutus on perinteisesti sijoittunut peltojen ja selänteiden vaihettumisvyöhykkeelle. Y4 Lieviö-Pauni maaseutualueiden osayleiskaavan aluerajaus HUOM PIENENNÖS 1: Metsävaltainen alue Metsävaltainen alue jää tilallisesti eriluonteisten viljelyalueiden väliin. Se ei ole kovin yhtenäinen, vaan metsäiset selänteet mutkittelevat sarjamaisesti Lohjan ja Siuntion rajan tuntumassa. Harju - teollisuuden ja taajamien vyöhyke Lohjanharju kuuluu I Salpausselän reunamuodostelmaan. Se erottuu maisemasta ympäristöään korkeampana selänteenä ja laajana, yhtenäisenä mäntykankaana. Alue on virkistyskäytöltään Lohjan tärkeimpiä. Lohjanharjulle ja sen liepeille on aikoinaan rakentunut päätiestö ja asutus. Harju on nykyäänkin teollisuuden ja nauhataajaman vyöhykettä, ja sen reunassa länsipuolella on Lohjanjärveen ja harjuun liittyvä viljelyvyöhyke. Osayleiskaavan alueella vaihtelevat pääasiassa pienten järvien luonnehtima alue sekä kapeiden peltolaaksojen alue. Näiden kahden eri tyyppisen alueen lomittuminen tekee osayleiskaavan alueesta hyvin vaihtelevan. Toisaalta alueella on karuja kallioselänteitä, toisaalta viljavaa laaksoa. 12

4 2. LOHJAN MAISEMARAKENNE Lieviö-Paunin alue Lohjan maisemarakenteessa Maisemarakenteellisesti Lieviö-Paunin alue sijoittuu Lohjanharjun kaakkoispuolelle, jossa maasto on suuntautunutta koillis-lounaissuuntaisesti. Aluetta jakaa pitkä ja melko kapea selännealue, joka on oheisella kartalla määritelty selänteen ylärinnevyöhykkeeksi. Selänteiden korkeimmilla kohdilla, noin >80 mpy, on lakivyöhykettä melko pieninä alueina. Nämä maaston korkeimmat kohdat näkyvät kauas maisemassa ja muodostavat näkyvät rajat laaksojen avoimille tiloille. Lieviö-Paunin aluetta jakavan selänteen molemmin puolin maasto on alavampaa laaksovyöhykettä tai vaihettumisvyöhykettä, mikä korostaa selännealueen maisemallista merkitystä. Aluelle muodostuukin kaksi melko laajaa laaksoaluetta, jotka ovat nekin koillis-lounaissuuntaisia. Alueen lounaispäähän, Veijolaan, sijoittuu yksi Lohjan alueen kolmesta merkittävimmästä maiseman solmukohdasta, jossa pelto ja selännealue kohtaavat. Tässä kohdin laakson suuntautuneisuus onkin kaakkois-luoteissuuntainen ympäröivästä maisemasta poiketen. Lohjan ja Sammatin maisemaselvitykset - Lohjan hajarakentamisen ohjaaminen (Antikainen, L., Levonmaa, A. 2008): Selänteiden laki- ja ylärinnevyöhykkeet Selänteiden laki- (>80 m mpy) ja ylärinne-vyöhykkeet (60-80 m mpy) ovat voimakkaita topografisia elementtejä, jotka ovat taustana ihmisen toiminnalle maisemassa. -- Lakialueita sijoittuu Lohjanharjulle sekä pieninä saarekkeina erityisesti Itä- ja Pohjois-Lohjalle. Ne ovat maisemallisesti ja rakentamiselle erityisen herkkiä alueita, koska mm. kasvillisuus on niillä herkästi kuluvaa ja luonto on uusiutumiskyvyltään heikkoa. Selänteiden ja laaksojen vaihettumisvyöhykkeet Vaihettumisvyöhykkeet (40-60 m mpy) ovat alarinnettä, jotka jäävät korkeampien selännealueiden ja alavimpien ranta- ja laaksoalueiden väliin. Monin paikoin suurin osa Lohjan perinteisestä rakentamisesta sijoittuu tälle pienilmastollisesti suotuisalle vaihettumisvyöhykkeille. Y4 Lieviö-Pauni maaseutualueiden osayleiskaavan aluerajaus HUOM PIENENNÖS 1: Laakso- ja rantavyöhyke Laakso- ja rantavyöhykkeiksi on määritelty alueet, jotka ovat tasolla 40 m mpy tai sitä matalammalla. Laakso- ja ranta-alueet ovat maiseman alimpina tasoina usein kosteita alueita. Maiseman solmukohdat Maiseman solmukohdat ovat useiden maisemaelementtien tiivistymiä tai kohtaamispaikkoja. Solmukohtia voivat olla esim. paikat, joissa harju kohtaa järven. Pitkät laakso- ja kallioperän murroslinjat Kartalle on hahmoteltu maiseman pitkät laaksolinjat, joista osa on Lohjan seudulle tyypillisiä kallioperän murroslinjoja. Pitkät laaksoja kallioperän murroslinjat havainnollistavat suurmaiseman rakennetta, maiseman suuria linjoja.

5 3. LOHJAN MAISEMAN TILALLISUUS Lohjan alueella suuri osa maapinta-alasta on metsäistä tai rakennettua aluetta, joka on useimmiten sulkeutunutta tai puoliavointa maisematilaa. Tällöin avoimet tilat korostuvat. Lohjan merkittävimmät avoimet maisematilat ovat vesistöjen alueella sekä pienempinä avoimina tiloina peltoaukeilla. Lieviö-Paunin alue osana Lohjan maiseman tilallisuutta Lieviö-Paunin alue sijoittuu Lohjanharjun kaakkoispuolelle, missä vesistöt ovat pieniä verrattuna Lohjan länsiosaan. Vesistöjen ollessa pienempiä myös pienemmät avoimet peltoaukeat korostuvat. Toisin kuin Lohjan länsiosissa, Lohjanharjun kaakkoispuolella merkittävimmät avoimet tilat ovatkin peltoaukeita vesistöjen sijaan. Lieviö-Paunin alueen kaksi merkittävintä avointa tilaa ovat Lieviön peltoaukea alueen pohjoisosassa sekä Paunin kylän pohjoispuolinen peltoalue. Nämä ovat koko Lohjan alueella huomattavia vahvoja maisematiloja, joissa voimakkaat selännealueet rajaavat peltoaukeita ja alueelle muodostuu vaikuttavia näkymiä. Lohjan ja Sammatin maisemaselvitykset - Lohjan hajarakentamisen ohjaaminen (Antikainen, L., Levonmaa, A. 2008): Maisematilojen sulkeutuneisuus Avoin maisematila on pääasiassa peltoa. Laajimmat avoimet maisematilat sijoittuvat Pohjois-Lohjalle ja I Salpausselän eteläpuolelle. Pienempiä avoimia alueita on tasaisesti lähes koko Lohjan alueella. Taajama-alue on merkitty puoliavoimeksi tilaksi, koska se on tiiviimmin rakennettua aluetta. Lohjalla se painottuu nauhataajaman alueelle Lohjanharjun suuntaisesti. Lisäksi kitukasvuiset kallioalueet on merkitty puoliavoimiksi maisematiloiksi. Peitteiset eli sulkeutuneet maisematilat ovat suurelta osin metsäisiä, latvuksen peittämiä alueita. Lohjalla lähes puolet maapinta-alasta on metsien peitossa. Y4 Lieviö-Pauni maaseutualueiden osayleiskaavan aluerajaus HUOM PIENENNÖS 1: Vahvat maisematilat Vahva maisematila syntyy maisemaelementtien kontrastista. Tällaisissa paikoissa esimerkiksi maiseman perustasoa rajaavat voimakkaat reunat kuten metsäselänteiden rajaamat peltoaukeat. Maisemassa korustuvat reunat Maisemassa korostuva reuna on tilaa muodostava raja ja näkymän tausta. Tällaisia rajoja ovat esimerkiksi yhtenäiset metsävyöhykkeet pellon reunassa. 20

6 4. LIEVIÖ-PAUNI -ALUEEN MAISEMAKUVA Lieviö-Pauni maaseutualueiden osayleiskaavan alueen maisemakuvassa merkittävimpinä elementteinä erottuvat peltoaukeat, niitä rajaavat selänteet sekä näiden lomaan sijoittunut kylämäinen asutus. Oheisella kartalla on esitetty tärkeimpiä huomioita alueen maisemakuvaan vaikuttavista tekijöistä. viiva viiva viiva viiva _viiva Selite LOHJANHARJU MERKINTÖJEN Selite SELITYKSET tilallisuus_tie tilallisuus_tie Y4 Lieviö-Pauni maaseutualueiden osayleiskaavan Aluerajaus maiseman solmukohta Aluerajaus aluerajaus maiseman solmukohta Hiiden_kuntarajat maisemassa korostuva reuna Hiiden_kuntarajat maiseman Kuntarajat solmukohta maisemassa korostuva reuna maiseman_tilallisuus_viiva näkymä maisemassa Maisemassa korostuva reuna: reuna Avointa tilaa rajaava maiseman_tilallisuus_viiva näkymä maiseman metsäinen solmukohta reuna, joka on erityisen näkyvällä paikalla. näkymä maiseman solmukohta näköalapaikka Reunan käsittely vaikuttaa avoimen maisematilan näköalapaikka maisemassa luonteeseen. korostuva reuna näköalapaikka maisemassa korostuva reuna vahva maisematila vahva maisematila näkymä Näkymälinja. Näkymälinjojen nuolet on vahva näkymä piirretty metsäisten maisematila selänteiden laelle asti havainnollistamaan sitä, näköalapaikka maiseman solmukohta näköalapaikka maiseman minkä maisematilan solmukohta rajan selänteet muodostavat. selänteen lakialue selänteen lakialue vahva maisemassa maiseman solmukohta korostuva reuna selänteen vahva maisemassa Vahva maisematila: maisematila korostuva Avoin maisematila, reuna joka on Lohjanharju lakialue maisemassa vaikuttava mittasuhteidensa korostuva reuna ja/tai rajautuvuutensa Lohjanharju näkymä näkymä vuoksi. Topografian vaihtelut lisäävät maisematilan Lohjanharju Selite selänteen näköalapaikka näkymä vaikuttavuutta. lakialue selänteen näköalapaikka lakialue Lohjanharju tilallisuus_tie vahva näköalapaikka Tilallisesti maisematila huomionarvoinen tiealue, joka kiinnittää Lohjanharju vahva maisematila taajama, puoliavoin huomion esim. näkymien, sitä rajaavan puuston taajama, ja/tai puoliavoin Aluerajaus vahva topografian maisematila vaihteluiden vuoksi. Tiealue liittyy olennaisena osana puoliavoin pelto- ja/tai kylämaisemaan. peitteinen maisematila maiseman solmukohta peitteinen maisematila taajama, Hiiden_kuntarajat selänteen lakialue maisemassa korostuva reuna selänteen lakialue peitteinen Maisemallisesti selänteen maisematila herkkä selänteen lakialue: maaston lakialue maiseman_tilallisuus_viiva taajama, Lohjanharju puoliavoin näkymä taajama, Lohjanharju paikallisesti korkein kohta, joka muodostaa maisemassa avoimen tilan rajan. Alueen käsittelyllä, esim. peitteinen maisematila näköalapaikka puoliavoin Lohjanharju peitteinen puuston poistaminen, maisematila on näkyvä vaikutus ympäröivään laajaan maisematilaan. vahva maisematila taajama, Taajama-alue taajama, puoliavoin puoliavoin peitteinen taajama, Peitteinen puoliavoin maisematila: metsä tai metsäinen suo. selänteen Selänteiden laella lakialue peitteinen maisematila avokallioalueilla peitteisyys vaihtelee peitteinen harvasta puustosta maisematila pieniin avoimiin tiloihin. Peitteisyydessä on myös paikoin aukkoja metsänhoidon Lohjanharju seurauksena. Avoin maisematila: pelto tai niitty Uusikylä Pauni Kivimäki Frigårdinmäki Tammela Lieviö taajama, puoliavoin peitteinen maisematila Pohjakartta: Maanmittauslaitos km

7 MAISEMASSA KOROSTUVAT REUNAT, NÄKYMÄT JA LAKIALUEET Maisemassa korostuvia reunoja ovat usein metsäisen selänteen ja avoimen peltoaukean välinen reuna varsinkin niissä kohtaa, joihin on näkymä esimerkiksi tieltä. Näillä reuna-alueilla tehdyillä muutoksilla voi olla merkittävä vaikutus avoimeen maisematilaan. Maisematilan uloin näkyvä raja on kuitenkin usein sitä ympäröivien selänteiden laella. Näkymänuolet onkin piirretty selänteen lakialueille asti havainnollistamaan sitä, minkä avoimen tilan rajan kukin lakialue muodostaa. Selänteiden lakialueet ovat alueella yleisesti ottaen noin 80 m korkeustasolla, mutta maisemallinen vaikutus niiden mahdollisella käsittelyllä on kuitenkin paikkakohtaista. Esimerkiksi 80 m korkeustasolla olevan lakialueen käsittelyllä ei välttämättä ole suuria vaikutuksia maisemaan, jos sen ja katsantopaikan (esim. peltoaukea) välillä on sitä korkeampi lakialue. Karttaan on merkitty selänteen lakialueiksi ne alueet, joiden käsittelyllä (esim. puuston poistaminen) on vaikutuksia laajaan maisematilaan. Alueet eivät ole tarkkarajaisia. Lieviö-Paunin alueen kahdella suurella peltoaukealla on havaittavissa tilarajat maaston korkeimmilla kohdilla. Peltoaukean metsäinen reuna ei siis välttämättä ole laajan visuaalisen maisematilan raja, jos sen takana oleva maasto kohoaa sitä korkeammalle. Toisaalta jos rinne kohoaa ensin jyrkästi ja sen jälkeen loivasti korkeammalle, korkein kohta saattaa etenkin läheltä katsottuna jäädä jyrkästi nousevan rinteen taakse, jolloin jyrkän rinteen ylin kohta onkin maisematilan raja. Tällainen tilanne on useassa kohtaa Paunin kylästä Tammelaan ulottuvan selännealueen länsireunalla. Avointa peltoaukeaa rajaavat metsäiset reunat, lakialueet ja näiden väliset pitkät näkymät muodostavat vahvoja maisematiloja. Lieviö-Paunin alueen kaksi vahvaa maisematilaa, Lieviön peltoaukea sekä Paunin ja n kylän välinen peltoaukea, ovat Lohjan alueella paikallisesti merkittäviä maisematiloja. MAANKÄYTÖN SIJOITTUMINEN MAISEMASSA Maiseman rakennetta tarkastelemalla voidaan huomata säännönmukaisuuksia maankäytön sijoittumisessa. Maaston paikallisesti alimmalle tasolle laaksoihin ovat sijoittuneet pellot, eikä alavimmilla kohdilla ole juurikaan rakentamista. Tämä on perusteltua paitsi viljelyn kannalta, myös pienilmastollisesti, sillä alaviin laaksoihin syntyy usein kylmäilmajärviä. Myöskään maaston korkeimmille kohdille, selänteille ja niiden lakialueille, ei ole muodostunut juurikaan rakentamista. Niillä pääosin harjoitetaan metsänhoitoa tai maasto on luonnontilaista. Suurin osa rakentamisesta, varsinkin vanha rakennuskanta, sijoittuu selänteen ja laakson väliselle vaihettumisvyöhykkeelle noin 60 metrin korkeustasolle. Vaihettumisvyöhyke on usein suotuisampi ilmastoltaan kuin maaston ylimmät ja alimmat kohdat. Metsäisten selänteiden ja avoimien laaksojen väliin vaihettumisvyöhykkeelle onkin muodostunut useassa kohtaa kylämäinen vyöhyke, jossa topografian mukaan mutkittelevan tien varteen on sijoittunut rakennuksia. Tällä vyöhykkeellä on paljon puutarhakasvillisuutta ja tietä reunustavat monesti jalot lehtipuut. Kapeat puiden rajaamat tieympäristöt ovat usein miellyttäviä tilallisesti. Paunin raitinvarsikylä on tästä hyvä esimerkki. Vanhat kyläympäristöt sijaitsevatkin juuri vaihettumisvyöhykkeellä. Uudempaa rakentamista on alkanut muodostua myös maisemallisesti vähemmän suotuisille alueille esimerkiksi selänteiden laelle tai peltolaaksoon. Maisemakuvan ominaispiirteiden säilymisen kannalta olisi kuitenkin perustellumpaa noudattaa perinteistä maankäytön maisemallista vyöhykejakoa, jossa rakentaminen sijoittuu vaihettumisvyöhykkeelle. Selänteen lakialueilla on usein kalliopaljastumia ja kasvillisuus on karumpaa kuin muulla selännealueella. Kuva Tammelan selännealueelta. Vanhojen, mutkaisten teiden varsille on muodostunut kylämäistä asutusta. Jalopuiden reunustaman kapean tien yllätykselliset näkymät tekevät siitä tilallisesti miellyttävän. Kuvassa Paunin raitti. Näkymä ntieltä Paunin peltoaukeiden suuntaan on jopa yli kolmen kilometrin mittainen. Kuvassa vasemmalla näkyy Tammelan selännealue. Näkymä ntieltä Kivimäen suuntaan. Voimalinjoja varten tehty puuston poistaminen selänteen laelta näkyy maisemassa kauas. Laajat peltoaukeat ovat vaikuttavia ja niiltä on pitkiä näkymiä mm. selänteiden lakialueille. Kuva Paunin raittikylästä pohjoiseen.

8 ruukki Kuninkaan kartasto: Lehmijärvi pelto artano " saha stki evar i rouvi ylä # silta sopiva merkkitulen paikka 5. MAISEMAN KULTTUURIHISTORIA " talo Lehmijärvi ituri arttamerkinnät arttamerkinnät tilitehdas arkkinapaikka MERKINTÖJEN " torppa SELITYKSET Aluerajaus rakennuskeskitymä uut Karttamerkinnät Aluerajaus # virkatalo rakennuskeskitymä Karttamerkinnät " rustholli ylly Y4 Aluerajaus Lieviö-Pauni maaseutualueiden rakennuskeskitymä osayleiskaavan $+ virstanpylväs " aluerajaus rustholli ruukki appila Aluerajaus " rakennuskeskitymä rustholli Kuninkaan ruukki kartasto: pääte kartano Kuntarajat " saha " rustholli kartano Kuninkaan " saha kartasto: sivute ruukki kestki evar i # kartano silta kestki evar i UML Uudenmaan # krouvi silta inventoinnin maakuntakaava mukaisen " ruukki sahakultuur 2006: inventoidut i ymp är i stöt " kulttuuriympäristöt kartano kestki sopiva evar i merkkitulen "(numerointi # saha paikka seuraavan sivun krouvi Kuninkaan silta teksteihin) kartasto: niity kylä " sopiva merkkitulen paikka "# kestki krouvi talo evar i # kylä Kuninkaan " kartasto: pelto silta sopiva merkkitulen paikka laituri talo # krouvi kylä tilitehdas " sopiva talo merkkitulen paikka laituri markkinapaikka tilitehdas Historialliset " " kylä laituri torppa paikkatietoainestot: " talouudenmaan liitto 2011 tilitehdas markkinapaikka muut " torppa "# # laituri markkinapaikka virkatalo Lehmijärvi " tilitehdas torppa muut 1560 mylly # $+ virkatalo kylien nimet on merkitty karttaan valkoisin laatikoin, # virstanpylväs muut markkinapaikka tiedot ovat kuninkaan "# torppa virkatalo kartastosta 1700-luvun lopulta. mylly $+ pappila virstanpylväs Kuninkaan kartasto: pääte " muut mylly # $+ virkatalo virstanpylväs pappila Kuninkaan Pä ä ti e kartasto: pääte "# Karttamerkinnät mylly Kuninkaan kartasto: sivute pappila $+ virstanpylväs Kuninkaan kartasto: pääte Kuninkaan UML Sivutie inventoinnin kartasto: mukaisen sivute # pappila Kuninkaan kultuur i ymp är i stöt Aluerajaus rakennuskeskitymä kartasto: pääte sivute UML inventoinnin mukaisen kultuur i ymp är i stöt Kuninkaan Niitty kartasto: Kuninkaan niity UML " rustholli inventoinnin kartasto: mukaisen sivute kultuur i ymp är i stöt Kuninkaan kartasto: niity Kuninkaan Pelto kartasto: UML pelto Kuninkaan ruukki inventoinnin kartasto: mukaisen niity kultuur i ymp är i stöt Kuninkaan kartasto: pelto Kartano kartano Kuninkaan " saha kartasto: niity pelto " Kestikievari kestki evar i Kuninkaan # silta kartasto: pelto Lehmijärvi # Krouvi krouvi Lehmijärvi sopiva merkkitulen paikka Kylä kylä " talo Lehmijärvi " Laituri laituri Lehmijärvi tilitehdas # Markkinapaikka markkinapaikka " torppa Muut muut # virkatalo " Mylly mylly $+ virstanpylväs Veijola Pauni 44. Pauni 43. Kopu Bläsaby Kopula Övitsb Kanala1 Näsby4 Bläsaby # Pappila pappila Rakennuskeskittymä " Rustholli Ruukki " Saha # Silta Kuninkaan kartasto: pääte Veijola Kuninkaan kartasto: sivute UML inventoinnin mukaisen kultuur i ymp är i stöt Kuninkaan kartasto: niity Kuninkaan kartasto: pelto Kanala1 Näsby4 " Sopiva merkkitulen paikka Talo Lehmijärvi Tiilitehdas " # +$+$ Torppa Virkatalo Virstanpylväs Pauni Kopula Bläsaby Övitsby Järvans Kvarnby2 Kvarnby2 Andb Harv la Pohjakartta: Maanmittauslaitos, Kanala1 4 km Näsby4 Järvans

9 Uudenmaan liiton inventoinnin mukaiset kulttuuriympäristöt ( vahvistetun maakuntakaavan liitekartta nro 25) 42. n kylämaisema Siuntion tien varrella sijaitsevan n kylän maisemakuva on vaihteleva. Kylään on noussut uusia taloja, mutta vanhoilla kantatiloilla on silti paljon perinteistä rakennuskantaa. Hakulin pitkänurkkainen päärakennus on vuodelta Kokonaisuuteen kuuluvat lisäksi luhtiaitta, muonamiehen tupa sekä hirsinen navetta 1800-luvun lopulta sekä luuvariihi vuodelta Sauvon jugendhenkinen suuri päärakennus on vuodelta Vanhoja rakennuksia ovat myös Haittula, Pukali ja n Villa. n koulu on 1920-luvulta. Vaihtelevassa maisemassa sijaitseva kylä, jossa runsaasti eri-ikäisiä rakennuksia, vanhimmat 1700-luvulta. 43. Lieviön kulttuurimaisema Lieviön (in) kylän maisemakuvalle antavat leimansa vanhat maantiet, joiden varsilla vanha asutus sijaitsee peltojen ympäröimänä. Vanhan kyläkeskuksen tuntumassa sijaitsevat Inkaisen ja Näppisen kantatilojen rakennusryhmät. Inkaisen (Ingas) komea kaksikerroksinen hirsinen päärakennus on 1800-luvun keskivaiheilta. Suuri kaksikerroksinen kuisti on nuorempi. Tiilirunkoinen navetta on vuodelta Myös Näppisen entinen päärakennus on 1800-luvun puolivälistä. Uusi päärakennus on vuodelta Lieviön suurehko seurantalo on vuodelta HUOM PIENENNÖS 1: Vanhojen maanteiden varsille asettunut kylä perinteisine rakennuksineen. 44. n kylämaisema Hanko-Hyvinkää -radan kaakkoispuolella sijaitseva n kylä on säilyttänyt vanhan rakennuskantansa kyläraitin varrella. Tarran tyylipuhdas päärakennus on 1800-luvun jälkipuolelta. Pihassa on kaksi aittaa 1700-luvulta sekä muita vanhoja talousrakennuksia. Salin päärakennus on 1800-luvun keskivaiheilta. Soltin jugendhenkinen päärakennus on vuodelta Vanhan rakennuskantansa säilyttänyt kylä raitin varrella. 45. Paunin raittikylä n naapurina oleva Pauni mainitaan ensi kerran 1500-luvulla. Kylän kantatilojen rakennukset sijaitsevat raitin varrella. Uusi-Momman päärakennus on 1800-luvun keskivaiheilta samoin kuin Pässin päärakennus. Molempiin tiloihin kuuluu vanhoja 2 talousrakennuksia. Vanhan rakennuskantansa säilyttänyt raitinvarsikylä. Ylimpänä: Näkymä Nummenkyläntieltä koilliseen Lieviön peltoaukeille. Nummenkyläntien linjaus ja avoin viljelymaisema on merkitty jo luvun lopun kuninkaan kartastoon. Yllä: Monista vanhoista rakennuksista näkyy tielle vain pilkahdus. Kuvassa Pässin päärakennus Paunin kylässä luvun lopulta ntien varresta nähtynä. MAISEMAN MUINAISHISTORIA KULTTUURIHISTORIAN POHJANA karttaote työstä Lohjan ja Sammatin maisemaselvitykset - Lohjan hajarakentamisen ohjaaminen (Antikainen, L., Levonmaa, A. 2008) Lieviö-Paunin alueen asutuksesta on merkintöjä jo luvun verokirjoissa. Alueella tiedetään olleen useita kyliä ainakin jo 1560-luvulla (historialliset paikkatietoaineistot, Uudenmaan liitto 2011), mm.,, ja Pauni. Vanha historiallinen asutus on sijoittunut noin 60 metrin tasolle merenpinnasta pääosin muinaisrantojen alueelle. Maiseman muinaishistoria (ylläoleva karttakuva) on ollut pohjana historiallisen asutuksen muodostumiselle alueella, sillä vanhat merenpohjat ovat olleet otollista viljelymaata. Maan viljeltävyys onkin ollut tärkeimpiä asutuksen sijoittumiseen vaikuttaneita tekijöitä luvulle asti (Lieviön osayleiskaava 1992).

10 LÄHTEET Antikainen, L.; Levonmaa, A Lohjan & Sammatin maisemaselvitykset. Lohjan hajarakentamisen ohjaaminen. Lohjan kaupunkisuunnittelukeskus. Lohja. Hiiden kartasto Lohjan kaupunki/syke. Historialliset paikkatietoaineistot: Näkymiä maakunnan maisemahistoriaan - Uudenmaan paikkatietoaineistot Uudenmaan liiton julkaisuja E Uudenmaan liitto. Lieviön osayleiskaava Lohjan kunnan kaavoitustoimisto. Lohja. Lohjan rakennetun ympäristön inventointiluettelo Lohjan kaupunkisuunnittelukeskus ja Lohjan museo. Lohja. Rautamäki, M Maisema rakentamisen perustana. Ympäristöministeriön mietintö 66/1992. Helsinki. Rautamäki-Paunila, Maija Maisemamaakunnat maakunnallinen viheraluejärjestelmä, Teknillinen korkeakoulu, Arkkitehtiosasto julkaisu 3/82, Espoo Uudenmaan liiton inventoinnin mukaiset kulttuuriympäristöt Uudenmaan maakuntakaavan liitekartta nro 25. Uudenmaan liitto. Uudenmaan maakuntakaava Uudenmaan liitto. KUVALÄHTEET: Kaikki työssä käytetyt valokuvat ovat tekijän itse ottamia.

Tykköön kylän ympäristökatselmus. Jämijärvi

Tykköön kylän ympäristökatselmus. Jämijärvi Tykköön kylän ympäristökatselmus Jämijärvi 6.2.2014 Kankaanpään kaupunki Ympäristökeskus Tykköön kylän ympäristökatselmus Katselmus suoritettiin 6.2.2014. Kartasta yksi nähdään tuulivoimapuiston sijoittuminen

Lisätiedot

IMMERSBYN OSAYLEISKAAVAN MAISEMASELVITYS

IMMERSBYN OSAYLEISKAAVAN MAISEMASELVITYS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SIPOON KUNTA IMMERSBYN OSAYLEISKAAVAN MAISEMASELVITYS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16134 Maisemaselvitys 1 (15) Ger Riikka FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie

Lisätiedot

5. Kurittula-Parikka-Jäppilänlahti

5. Kurittula-Parikka-Jäppilänlahti 5. Kurittula-Parikka-Jäppilänlahti Korkeakoskenhaaran ja Koivukoskenhaaran haarautumiskohdassa on laaja kulttuurikeskittymä vanhoilla kylätonteilla sijaitsevine kylineen ja vanhoine peltoineen. Joen niemekkeet

Lisätiedot

ESPOONJOKILAAKSON ESISELVITYS

ESPOONJOKILAAKSON ESISELVITYS ESPOONJOKILAAKSON ESISELVITYS ANALYYSI JA KEHITTÄMISSUUNNITELMA 20.10.2011 Suunnittelualueen sijainti / maiseman historia Jokilaakso oli pitkään metsäselänteiden reunustamaa avointa maisemaa, peltoja ja

Lisätiedot

LOIMIJOEN MAISEMA JA TEOLLISUUS HISTORIASTA TULEVAAN

LOIMIJOEN MAISEMA JA TEOLLISUUS HISTORIASTA TULEVAAN MAISEMALLINEN SELVITYS LINIKKALAN OSAYLEISKAAVA FORSSAN KAUPUNKI MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU LOIMIJOEN MAISEMA JA TEOLLISUUS HISTORIASTA TULEVAAN MAAKIRJAKARTAT 1660-70-LUKU Linikkalan osayleiskaava-alueen

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI PELLINGIN RANTAOSAYLEISKAAVA

PORVOON KAUPUNKI PELLINGIN RANTAOSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Porvoon kaupunki Asiakirjatyyppi Maisemaselvitys Päivämäärä Joulukuu 2013 Työnumero 82119884 PORVOON KAUPUNKI PELLINGIN RANTAOSAYLEISKAAVA pellingin SISÄSAARISTON MAISEMAselvitys Tarkastus

Lisätiedot

Turrin asemakaavan laajennus ja muutos nro 241 Maisema-analyysi

Turrin asemakaavan laajennus ja muutos nro 241 Maisema-analyysi 23.12.2015 Pirkkalan Maankäyttö Kuvien tekijänoikeudet Ilmakuvat: Google maps, Paitsi dia 10 Pirkkalan kunta Dia 3, viistoilmakuva: Lentokuva Vallas Oy Katunäkymät: Google streetview Dia 2, Turrin asuinalue

Lisätiedot

Eteläinen rantamaa, Suomenlahden rannikkoseutu

Eteläinen rantamaa, Suomenlahden rannikkoseutu 1. PERUSTIEDOT KOHTEESTA 1.1. Maisema-alueen nimi Tammio 1.2. Maisema-alueen uusi nimi Tammion saaristokylämaisema 1.3. Kunta Hamina 1.4. Pinta-ala noin 300 ha 1.5. Aikaisemmat inventoinnit [tekijä, vuosi,

Lisätiedot

Tammisaari 110 kv voimajohtolinjauksen Österby-Skarpkulla muinaisjäännösinventointi 2010.

Tammisaari 110 kv voimajohtolinjauksen Österby-Skarpkulla muinaisjäännösinventointi 2010. 1 Tammisaari 110 kv voimajohtolinjauksen Österby-Skarpkulla muinaisjäännösinventointi 2010. Timo Jussila Kustantaja: Tammisaaren Energia 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Historiallinen aika...

Lisätiedot

Eteläinen rantamaa, Kaakkoinen viljelyseutu

Eteläinen rantamaa, Kaakkoinen viljelyseutu 1. PERUSTIEDOT KOHTEESTA 1.1. Maisema-alueen nimi Vaalimaan jokilaakso 1.2. Maisema-alueen uusi nimi Vaalimaan jokilaakson kulttuurimaisema 1.3. Kunta Virolahti ja Miehikkälä 1.4. Pinta-ala 1 700 ha 1.5.

Lisätiedot

Kirkkonummi Överkurk Kurkgårdin ranta-asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2011

Kirkkonummi Överkurk Kurkgårdin ranta-asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2011 1 Kirkkonummi Överkurk Kurkgårdin ranta-asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2011 Timo Jussila Kustantaja: Seppo Lamppu tmi 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Yleiskartta... 3 Inventointi...

Lisätiedot

JALASJÄRVI Jokipiin alueen muinaisjäännösinventointi 2006

JALASJÄRVI Jokipiin alueen muinaisjäännösinventointi 2006 1 JALASJÄRVI Jokipiin alueen muinaisjäännösinventointi 2006 Timo Jussila Kustantaja: Jalasjärven kunta 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 2 Paikannuskartat... 3 Maastokarttaote... 4 Maakirjakarttaote...

Lisätiedot

Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi/lausuntopyyntö

Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi/lausuntopyyntö Kunnanhallitus 74 07.03.2016 Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi/lausuntopyyntö 622/11.05.00/2016 Khall 74 Ympäristöministeriö pyytää Euran kunnan lausuntoa 15.1.2016 valtakunnallisesti

Lisätiedot

LIITE 7 KORPELA RANTA-ASEMAKAAVA RAKENNUS-, KULTTUURIHISTORIA- JA MAISEMATAR- KASTELU VALOKUVAT 1-22

LIITE 7 KORPELA RANTA-ASEMAKAAVA RAKENNUS-, KULTTUURIHISTORIA- JA MAISEMATAR- KASTELU VALOKUVAT 1-22 LIITE 7 KORPELA RANTA-ASEMAKAAVA RAKENNUS-, KULTTUURIHISTORIA- JA MAISEMATAR- KASTELU VALOKUVAT 1-22 Rakennukset, kulttuurihistoria Korpelan tilan entisessä talouskeskuksessa sijaitsevat asuinrakennus,

Lisätiedot

AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAOSAYLEISKAAVA, PORI MAISEMAN YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN TÄYDENNYS

AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAOSAYLEISKAAVA, PORI MAISEMAN YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN TÄYDENNYS Vastaanottaja Satawind Oy A. Ahlström Kiinteistöt Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 21.3.2016 Viite 1510006584 AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAOSAYLEISKAAVA, PORI MAISEMAN YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN

Lisätiedot

LAPPEENRANTA Ruoholampi 3 (Muntero) asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2006

LAPPEENRANTA Ruoholampi 3 (Muntero) asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2006 1 LAPPEENRANTA Ruoholampi 3 (Muntero) asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2006 Timo Jussila Kustantaja: Lappeenrannan kaupunki 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Maastokartta, tutkimusalue,

Lisätiedot

KUORTANE Mäyryn kaavamuutosalueen muinaisjäännösinventointi. Timo Jussila. * ~~I!Qf!!T!!.fll. Kustantaja: Kuortaneen kunta

KUORTANE Mäyryn kaavamuutosalueen muinaisjäännösinventointi. Timo Jussila. * ~~I!Qf!!T!!.fll. Kustantaja: Kuortaneen kunta KUORTANE Mäyryn kaavamuutosalueen muinaisjäännösinventointi 2006 Timo Jussila * ~~I!Qf!!T!!.fll _L--..._ ARKEOLOGISET TUTKIMUKSET ~ TAIDOLLA VUODESTA 1988 Kustantaja: Kuortaneen kunta 2 Sisältö: Perustiedot....

Lisätiedot

MAISEMATARKASTELU PORLAN ALUE, LOHJA

MAISEMATARKASTELU PORLAN ALUE, LOHJA MAISEMATARKASTELU PORLAN ALUE, LOHJA 27.1.2014 MAISEMARAKENNE kalliokummut (maaperä kartoittamatta) savilaaksot vedenjakaja moreenikumpareet (mm. Liessaari) Lohjanjärvi hiekkavaltainen harju (Lohjanselkä)

Lisätiedot

Sipoo Hangelby-Box mt. 170:n parantamisalueen muinaisjäännösinventointi 2012

Sipoo Hangelby-Box mt. 170:n parantamisalueen muinaisjäännösinventointi 2012 1 Sipoo Hangelby-Box mt. 170:n parantamisalueen muinaisjäännösinventointi 2012 Timo Jussila Kustantaja: FINNMAP Infra Oy 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi... 2 Yleiskartta... 4 Vanhat

Lisätiedot

Eteläinen rantamaa, Suomenlahden rannikkoseutu

Eteläinen rantamaa, Suomenlahden rannikkoseutu 1. PERUSTIEDOT KOHTEESTA 1.1. Maisema-alueen nimi Kattilainen - Klamila 1.2. Maisema-alueen uusi nimi Klamilan kulttuurimaisema 1.3. Kunta Virolahti 1.4. Pinta-ala noin 1 800 ha 1.5. Aikaisemmat inventoinnit

Lisätiedot

Löytöretkiä Päijät-Hämeen kyliin. Kalhonkylä, Hartola. Kyläajelu 13.6.2013. Auli hirvonen

Löytöretkiä Päijät-Hämeen kyliin. Kalhonkylä, Hartola. Kyläajelu 13.6.2013. Auli hirvonen KYLÄKÄVELYRAPORTTI 2013 Löytöretkiä Päijät-Hämeen kyliin Kalhonkylä, Hartola Kyläajelu 13.6.2013 Auli hirvonen Kalhon kyläajelu toteutettiin 13.6.2013. Ajelulle oli ennakkoilmoittautuminen. Mukaan mahtui

Lisätiedot

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta 356 Isojakokartat 1800-luvun pitäjänkartat 1950-luvun peruskartta Vuoden 2014 peruskartta 357 Kihniö Virrat YLÖJÄRVI Mutalan kulttuurimaisema Parkano Mänttä-Vilppula Ruovesi Ikaalinen Ylöjärvi Juupajoki

Lisätiedot

KASNÄSIN ASEMAKAAVAN MAISEMASELVITYS

KASNÄSIN ASEMAKAAVAN MAISEMASELVITYS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KEMIÖNSAAREN KUNTA KASNÄSIN ASEMAKAAVAN MAISEMASELVITYS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20134 1 (9) Ger Riikka Sisällysluettelo 1 Yleistä... 2 2 Maisema... 2 2.1

Lisätiedot

Porvoo Tolkkinen - Nyby Maakaasuputkilinjausten ja terminaalialueen muinaisjäännösinventointi 2012

Porvoo Tolkkinen - Nyby Maakaasuputkilinjausten ja terminaalialueen muinaisjäännösinventointi 2012 1 Porvoo Tolkkinen - Nyby Maakaasuputkilinjausten ja terminaalialueen muinaisjäännösinventointi 2012 Timo Jussila Kustantaja: Pöyry Finland Oy 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Yleiskartat...

Lisätiedot

Maiseman perustekijät Maisemarakenne

Maiseman perustekijät Maisemarakenne Maiseman perustekijät Maisemarakenne Sirpa Törrönen 14.9.2015 Maisemaelementit Maiseman perustekijät Maiseman eri osat - Kartoituksessa tuotettua materiaalia kutsutaan usein perusselvityksiksi - Myös maisemainventointi

Lisätiedot

Parkano Pentinrannan asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2011

Parkano Pentinrannan asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2011 1 Parkano Pentinrannan asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2011 Timo Jussila Tapani Rostedt Kustantaja: Suunnittelutalo Oy / Parkanon kaupunki 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Yleiskartta...

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA Murron ja Ojakylän osayleiskaava Liite 7 MURTO-OJAKYLÄN MAISEMASELVITYS YHTEENVETO

TYRNÄVÄN KUNTA Murron ja Ojakylän osayleiskaava Liite 7 MURTO-OJAKYLÄN MAISEMASELVITYS YHTEENVETO TYRNÄVÄN KUNTA Murron ja Ojakylän osayleiskaava Liite 7 MURTO-OJAKYLÄN MAISEMASELVITYS YHTEENVETO LuA 96 / Maisemasuunnittelun koulutusohjelma Maisemasuunnittelun metodit Oulun ammattikorkeakoulu Luonnonvara-alan

Lisätiedot

Hämeenkyrö Kyröskosken pohjoisen teollisuusalueen asemakaava alueen. muinaisjäännösinventointi 2007

Hämeenkyrö Kyröskosken pohjoisen teollisuusalueen asemakaava alueen. muinaisjäännösinventointi 2007 1 Hämeenkyrö Kyröskosken pohjoisen teollisuusalueen asemakaava alueen muinaisjäännösinventointi 2007 Timo Jussila ja Hannu Poutiainen Kustantaja: Pöyry Oyj 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Paikannuskartta...

Lisätiedot

Kiuruveden kulttuuriympäristö ja sen hoito ( ) Tihilä

Kiuruveden kulttuuriympäristö ja sen hoito ( ) Tihilä Kiuruveden kulttuuriympäristö ja sen hoito (8.8.2002) 170 Tihilä Pohjoisin Kiuruveden kylä, Tihilä, sijaitsee Pyhännälle johtavan tien varrella noin 30 km etäisyydellä taajamasta. Asutusmaisema rajautuu

Lisätiedot

Honkajoki Paholammin tuulivoimapuisto Osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi 2014

Honkajoki Paholammin tuulivoimapuisto Osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi 2014 Honkajoki Paholammin tuulivoimapuisto Osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi 2014 Tiina Vasko 2014 Satakunnan Museo 2 SISÄLLYSLUETTELO Yleiskartat 2 kpl Arkisto ja rekisteritiedot Tiivistelmä 1.

Lisätiedot

Laukaa Kirkonkylän Kylmäniemen asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2009

Laukaa Kirkonkylän Kylmäniemen asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2009 1 Laukaa Kirkonkylän Kylmäniemen asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2009 Timo Jussila Kustantaja: Laukaan kunta 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Yleiskartta... 3 Inventointi... 3

Lisätiedot

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta 304 Maakirjakartat 1800-luvun pitäjänkartat Karttaa ei ole saatavilla 0 0,5 1 km 1950-luvun peruskartta Vuoden 2014 peruskartta 0 0,5 1 km 0 0,5 1 km 305 Virrat Kihniö Mänttä-Vilppula Parkano Ruovesi Ikaalinen

Lisätiedot

Suunnittelualueen rakentumisen vaiheet on esitetty kartassa sivulla 15.

Suunnittelualueen rakentumisen vaiheet on esitetty kartassa sivulla 15. Huvila-aatetta tuki 1900-luvun alussa Keski-Euroopasta Suomeen levinnyt puutarha- ja esikaupunki-ideologia. Vuosisadan alussa suunnittelualueen maisema muuttui voimakkaasti venäläisten toimesta aloitetun

Lisätiedot

Liite X. Humppilan ja Urjalan tuulivoima-alueiden yleiskaavat

Liite X. Humppilan ja Urjalan tuulivoima-alueiden yleiskaavat Liite X Kuvat 1-8, 11-14 ja 29-35 on tehty kaavasuunnitelmien mukaisilla tuulivoimaloiden sijoittelusuunnitelmilla. Kuvat 9-10 ja 15-28 ovat yva-selostuksen kuva-aineistoa ja näissä kuvissa esiintyy Urjalan

Lisätiedot

Salon seudun maisemat

Salon seudun maisemat Salon seudun maisemat Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinnit Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus, Marie Nyman, Alueiden käyttö 29.1.2014 TAUSTAA: ELY-keskuksen

Lisätiedot

Kyyjärvi Hallakangas tuulivoimapuiston muinaisjäännösinventointi 2014

Kyyjärvi Hallakangas tuulivoimapuiston muinaisjäännösinventointi 2014 1 Kyyjärvi Hallakangas tuulivoimapuiston muinaisjäännösinventointi 2014 Timo Jussila Timo Sepänmaa Tilaaja: Tuulipuisto Oy Kyyjärvi 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartat... 3 Inventointi... 5 Kuvia...

Lisätiedot

Asumisen mansikkapaikat Uudellamaalla. Elina Kuusisto

Asumisen mansikkapaikat Uudellamaalla. Elina Kuusisto Asumisen mansikkapaikat Uudellamaalla Elina Kuusisto 25.5.2010 Uudenmaan maakuntakaavan uudistaminen 2 Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava eli maakuntakaavan uudistaminen on tekeillä Kaavatyö on selvitysvaiheessa:

Lisätiedot

REITTITARKASTELU - KESKUSTASTA ITÄÄN 1

REITTITARKASTELU - KESKUSTASTA ITÄÄN 1 REITTITARKASTELU - KESKUSTASTA ITÄÄN 1 KEVYEN LIIKENTEEN REITTITARKASTELUT KESKUSTASTA ITÄÄN - ESISELVITYS 1. Työn sisältö ja tarkoitus Keskustasta itään suuntautuva reitti kulkee Lapinniemestä Rauhaniementien

Lisätiedot

https://www.kulttuuriymparisto.fi/netsovellus/kk/kk_alue_raportti.aspx?alue_id=10...

https://www.kulttuuriymparisto.fi/netsovellus/kk/kk_alue_raportti.aspx?alue_id=10... Page 1 of 2 alueraportti Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Purmojärven rantayleiskaavaan liittyvä inventointi KAUHAVA PURMOJÄRVI (KORTESJÄRVI) PURMOJÄRVEN KYLÄNRAITTI pohjakartta Maanmittauslaitos lupanro 001/HTA/08

Lisätiedot

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA RAJAKIIRI OY Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet VE1: 22 x V126 x HH137 VE2: 39 x V126 x HH137 VE3: 36 x V126 x HH137 Yhteismallinnukset

Lisätiedot

Laitila; Kakonkallio ja Kokonkalliot.

Laitila; Kakonkallio ja Kokonkalliot. Laitila; Kakonkallio ja Kokonkalliot. Tuulipuistoinventointi 1.7.2013 Kari Uotila ja Ulla Moilanen Muuritutkimus ky Tiivistelmä Laitilan kunnan alueella tarkastettiin yhteensä neljä KukkoTuuli Oy:n suunnittelemaa

Lisätiedot

ALUEKOHTAINEN TARKASTELU Alueiden edessä oleva numerointi vastaa GTK:n kallioalueselvityksessään käyttämää numerointia.

ALUEKOHTAINEN TARKASTELU Alueiden edessä oleva numerointi vastaa GTK:n kallioalueselvityksessään käyttämää numerointia. KUOPION SEUDUN MAAKUNTAKAAVA Kallionmurskaus - ja rakennuskivikohteet Muistio / jk/9.10.2003 SYKSYN 2003 MAASTOKÄ YNNIT Syksyn 2003 aikana tehtyjen maastokäynnin tarkoituksena oli paikan päällä käyden

Lisätiedot

VIRRAT Herraskosken kanavan itä- ja eteläpuolisen alueen muinaisjäännösinventointi

VIRRAT Herraskosken kanavan itä- ja eteläpuolisen alueen muinaisjäännösinventointi 1 VIRRAT Herraskosken kanavan itä- ja eteläpuolisen alueen muinaisjäännösinventointi 2006 Timo Jussila Kustantaja: Pirkanmaan liitto 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Muinaisjäännöksen kuvaus...

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

5.2 Ylikerava 5.2.1 Historia. 5.2.3 Kasvillisuus. 5.2.5 Tiestö. 5.2.7 Maisemahäiriöt. 5.3 Keravan vankila 5.3.1 Historia. 5.3.

5.2 Ylikerava 5.2.1 Historia. 5.2.3 Kasvillisuus. 5.2.5 Tiestö. 5.2.7 Maisemahäiriöt. 5.3 Keravan vankila 5.3.1 Historia. 5.3. Tuulikki Peltomäki Maankäyttöpalvelut Keravan kaupunki 20.12.2013 Sisällys 1 Johdanto 2 Työn lähtökohdat 2.1 Selvitysalue 2.2 Aineisto ja menetelmät 3.1 Maakuntakaava 3.2 Keravan Yleiskaava 2020 3.4

Lisätiedot

AIRISMAA-AASLAN OSAYLEISKAAVAN LAAJENNUS

AIRISMAA-AASLAN OSAYLEISKAAVAN LAAJENNUS FCG Finnish Consulting Group Oy Naantalin kaupunki AIRISMAA-AASLAN OSAYLEISKAAVAN LAAJENNUS Maisemaselvitys 2.11.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Airismaa-Aasla maisemaselvitys I SISÄLLYSLUETTELO 1

Lisätiedot

Kattiharjun tuulivoimapuisto

Kattiharjun tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PROKON WIND ENERGY FINLAND OY Kattiharjun tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21463 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

VEDET, METSÄT JA MÄET HUIKONMÄKI - HANKASALMI

VEDET, METSÄT JA MÄET HUIKONMÄKI - HANKASALMI VEDET, METSÄT JA MÄET HUIKONMÄKI - HANKASALMI KIVIJÄRVI - KEURUU PIENET YKSINÄISTALOT - REKOLA - LUHANKA RINTAMAMIESTALOT - SEPÄNKATU HANKASALMEN ASEMANKYLÄ ASEMARAKENNUKSET - HAAPAMÄKI KIRKKORAKENNUKSET

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Portinniskan rantakaava luontoselvitys

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Portinniskan rantakaava luontoselvitys KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Portinniskan rantakaava luontoselvitys 1. Tausta ja tavoitteet Suunnittelualue sijaitsee Kemijärven kaupungin Räisälän kylässä. Suunnitelma koskee Kotikangas nimistä tilaa (75:0). Luontoselvityksen

Lisätiedot

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RAJAKIIRI OY Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet 29 x RD160 x HH170 Yhteismallinnukset Seipimäki, Tikkala ja Leipiö

Lisätiedot

Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma. Maija Stenvall, Uudenmaan liitto

Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma. Maija Stenvall, Uudenmaan liitto Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma Maija Stenvall, Uudenmaan liitto MAL verkosto Oulu 13.11.2012 Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava 2 Suunnittelualueena

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET. Harjut ja kalliot

LEMPÄÄLÄN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET. Harjut ja kalliot Harjut ja kalliot 52. Sotavallan harju Pinta-ala: Kylä: Omistaja: Status Metso soveltuvuus: 10,7 ha Sotavalta Yksityinen Arvokas harjualue, Pohjavesialue, Opetuskohde, Arvokas luontokohde Kyllä Merkittävä

Lisätiedot

LIITE 5. Arkeologinen inventointi Hikiä Forssa 400 + 110 kv:n. voimajohtohankkeen alueella. Vesa Laulumaa 2008

LIITE 5. Arkeologinen inventointi Hikiä Forssa 400 + 110 kv:n. voimajohtohankkeen alueella. Vesa Laulumaa 2008 1 Arkeologinen inventointi Hikiä Forssa 400 + 110 kv:n voimajohtohankkeen alueella Vesa Laulumaa 2008 Sisällys Johdanto 2 Inventointialue 2 Työnkulku ja tulokset 3 Kommenteja voimalinjan alueella sijaitsevista

Lisätiedot

Tuulipuistot kulttuurimaiseman reunalla

Tuulipuistot kulttuurimaiseman reunalla Tuulivoimala ja kulttuuriympäristö seminaari 7.5.2013, Helsinki Tuulipuistot kulttuurimaiseman reunalla Antti Saartenoja Etelä-Pohjanmaan liitto Eteläpohjalaista maisemaa Etelä-Pohjanmaa jakautuu maisemamaantieteellisesti

Lisätiedot

Asemanseudun arvoalue=punainen rasteri. Punaiset renkaat viittaavat alueen kiinteistöinventoihin.

Asemanseudun arvoalue=punainen rasteri. Punaiset renkaat viittaavat alueen kiinteistöinventoihin. ARVOALUE: ASEMAN SEUTU Asemanseudun arvoalue=punainen rasteri. Punaiset renkaat viittaavat alueen kiinteistöinventoihin. Kuvaus Arvoalueeksi on rajattu aseman seudulta alue, johon kuuluu Vammalan rautatieaseman

Lisätiedot

Ruovesi Mustajärvi-Ruovesi viemärilinjauksen muinaisjäännösinventointi 2010

Ruovesi Mustajärvi-Ruovesi viemärilinjauksen muinaisjäännösinventointi 2010 1 Ruovesi Mustajärvi-Ruovesi viemärilinjauksen muinaisjäännösinventointi 2010 Timo Jussila Hannu Poutiainen Kustantaja: Suunnittelutalo S. Anttila Oy Kansikuva: Viemärilinjaus Myllykylässä kulkee taustalla

Lisätiedot

LIITE 1 RAKENNUSINVENTOINTIKOHTEET

LIITE 1 RAKENNUSINVENTOINTIKOHTEET LIITE 1 RAKENNUSINVENTOINTIKOHTEET Page 1 of 2 kohderaportti Pohjois-Pohjanmaan liitto Hailuodon rakennusinventointi HAILUOTO KIRKONKYLÄ RUONALA Ruonalan porakivinavetta on komealla paikalla Rantatien

Lisätiedot

Hirvinevan tuulivoimahanke

Hirvinevan tuulivoimahanke S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TM VOIMA OY FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 6305 (8) PaulinaKaivo-oja@fcgfi 6305 Maisema ja havainnekuvat Havainnekuvat on laadittu alueesta laadittua maastomallinnusta

Lisätiedot

1. PERUSTIEDOT KOHTEESTA

1. PERUSTIEDOT KOHTEESTA 1. PERUSTIEDOT KOHTEESTA 1.1. Maisema-alueen nimi Kodisjoen kirkonkylän kulttuurimaisema 1.2. Maisema-alueen uusi nimi Kodisjoen kulttuurimaisema 1.3. Kunta Rauma 1.4. Pinta-ala 1020 ha 1.5. Aikaisemmat

Lisätiedot

YM maisema-aluetyöryhmä ja seutukaavaliitto 1992, valtakunnallisesti arvokas maisema-alue

YM maisema-aluetyöryhmä ja seutukaavaliitto 1992, valtakunnallisesti arvokas maisema-alue 1. PERUSTIEDOT KOHTEESTA 1.1. Maisema-alueen nimi Jaalan kirkonkylä 1.2. Maisema-alueen uusi nimi Jaalan kirkonseudun kulttuurimaisema 1.3. Kunta Kouvola 1.4. Pinta-ala noin 1000 ha 1.5. Aikaisemmat inventoinnit

Lisätiedot

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta 188 Maakirjakartat 1800-luvun pitäjänkartat 0 0,5 1 km 0 0,5 1 km 1950-luvun peruskartta Vuoden 2014 peruskartta 0 0,5 1 km 0 0,5 1 km 189 Kihniö Virrat PÄLKÄNE Varalan-Kirvun-Iharin kulttuurimaisema Parkano

Lisätiedot

Kattiharjun tuulivoimapuisto

Kattiharjun tuulivoimapuisto LIITE S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PROKON WIND ENERGY FINLAND OY Kattiharjun tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P214 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

ALAVUS Edesjärvien ja Patasalmen rantaosayleiskaava-alueiden

ALAVUS Edesjärvien ja Patasalmen rantaosayleiskaava-alueiden 1 ALAVUS Edesjärvien ja Patasalmen rantaosayleiskaava-alueiden uusien rakennuspaikkojen tarkastus 2005 Timo Jussila Kustantaja: Alavuden kaupunki 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Muinaisjäännökset...

Lisätiedot

Kuusiselän tuulivoimahanke, Rovaniemi

Kuusiselän tuulivoimahanke, Rovaniemi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUULIALFA OY Kuusiselän tuulivoimahanke, Rovaniemi Näkymäanalyysi ja valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26900 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kuusiselän

Lisätiedot

Ilosjoen ja Ulppaamäen tuulivoimahankkeet, Pihtipudas & Viitasaari

Ilosjoen ja Ulppaamäen tuulivoimahankkeet, Pihtipudas & Viitasaari S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Ilosjoen ja Ulppaamäen tuulivoimahankkeet, Pihtipudas & Viitasaari Maisemalliset yhteisvaikutukset Ilosjoki V1 x 8 x HH17 ja Ulppaanmäki N11 x x HH144 FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

Sikamäen ja Oinaskylän tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutus

Sikamäen ja Oinaskylän tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutus S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MEGATUULI OY Sikamäen ja Oinaskylän tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutus Havainnekuvat ja näkymäaluenanalyysi N x (8+) x HH FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

Kattiharjun tuulivoimapuisto

Kattiharjun tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PROKON WIND ENERGY FINLAND OY Kattiharjun tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 10102013 P21463 FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

Korvennevan tuulivoimapuisto

Korvennevan tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A OTSOTUULI OY Korvennevan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 27.3.2015 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Korvennevan

Lisätiedot

KEMPELE TAAJAMAN OSAYLEISKAA- VAN MUUTOS JA LAAJEN- NUS MAISEMA- JA VIHERVERKKO KEMPELEEN KUNTA

KEMPELE TAAJAMAN OSAYLEISKAA- VAN MUUTOS JA LAAJEN- NUS MAISEMA- JA VIHERVERKKO KEMPELEEN KUNTA KEMPELE TAAJAMAN OSAYLEISKAA- VAN MUUTOS JA LAAJEN- NUS MAISEMA- JA VIHERVERKKO Sepänkatu 9 A 7, 90100 Oulu Puh.010 2414 600 Fax 010 2414 601 etunimi.sukunimi@airix.fi KEMPELEEN KUNTA tyhjä sivu Sisällysluettelo

Lisätiedot

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta 216 Maakirjakartat 1800-luvun pitäjänkartat Karttaa ei ole saatavilla 0 0,5 1 km 1950-luvun peruskartta Vuoden 2014 peruskartta 0 0,5 1 km 0 0,5 1 km 217 Virrat Kihniö Mänttä-Vilppula Parkano Ruovesi Ikaalinen

Lisätiedot

Portin tuulivoimapuisto

Portin tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PUHURI OY Portin tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 24112015 2 9) PaulinaKaivo-oja@fcgfi 24112015 Portin tuulivoimapuisto 1 Maisema ja havainnekuvat

Lisätiedot

Tuppuranevan suunnittelutarveratkaisu

Tuppuranevan suunnittelutarveratkaisu SIEVIN KUNTA Tuppuranevan suunnittelutarveratkaisu Tuppurannevan tuulipuiston suunnittelutarveratkaisun MRL 137 mukainen vaikutustarkastelu Liite 22 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24972 1 (10) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Sisällys: Negatiiviluettelo 9 Dialuettelo 9

Sisällys: Negatiiviluettelo 9 Dialuettelo 9 1 Sisällys: Sisällysluettelo 1 Arkistotiedot 2 1. Johdanto 3 Kartta inventoitavasta alueesta 4 2. Kaava-alueen topografia ja tutkimukset 5 Kartta alueelle tehdyistä koekuopista 6 Valokuvat 7 Negatiiviluettelo

Lisätiedot

Arkeologinen inventointi Muonion Mielmukkavaaran tuulipuiston ja. voimajohtohankkeen alueella

Arkeologinen inventointi Muonion Mielmukkavaaran tuulipuiston ja. voimajohtohankkeen alueella Arkeologinen inventointi Muonion Mielmukkavaaran tuulipuiston ja voimajohtohankkeen alueella Vesa Laulumaa 2009 Sisällys Johdanto 2 Inventointialue 2 Työnkulku ja tulokset 3 Liitteet Kartta 1. Esitys tuulipuiston

Lisätiedot

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö Lausunto 1 (3) 29.12.2016 Dnro 511/05.01/2016 Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen Kirkkonummen kunta PL 20 02401 KIRKKONUMMI Lausuntopyyntö 11.11.2016 Lausunto Rastirannan ranta-asemakaavan luonnoksesta Kirkkonummen

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

Puutikankankaan tuulivoimapuisto

Puutikankankaan tuulivoimapuisto LIITE 7 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TM VOIMA OY Puutikankankaan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet V126 x 9 x HH137 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.1.2015 V126 x 9 x

Lisätiedot

Puumala Pistohiekka muinaisjäännösinventointi 2013

Puumala Pistohiekka muinaisjäännösinventointi 2013 1 Puumala Pistohiekka muinaisjäännösinventointi 2013 Timo Jussila Tilaaja: Sulkavan Palvelut Oy 2 Sisältö Kansikuva: Perustiedot... 2 Yleiskartat... 3 Inventointi... 4 Valokuvia... 5 Alueelle v. 1994 laadittu

Lisätiedot

Taipalsaari Sarviniemen ranta-asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2009

Taipalsaari Sarviniemen ranta-asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2009 1 Taipalsaari Sarviniemen ranta-asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2009 Timo Jussila Kustantaja: Saimaa Spirit Oy 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Kartat... 4 Kuvat... 5 Kansikuva:

Lisätiedot

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m Spittelhof Estate Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor Spittelhof Estate on Peter Zumthorin suunnittelema maaston mukaan porrastuva kolmen eri rakennuksen muodostama kokonaisuus Biel-Benkenissä, Sveitsissä.

Lisätiedot

Kirkkonummi Finnträsk Kurkirannan kaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2013

Kirkkonummi Finnträsk Kurkirannan kaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2013 1 Kirkkonummi Finnträsk Kurkirannan kaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2013 Timo Jussila Tilaaja: EKE- Rakennus Oy 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartta... 3 Inventointi... 3 Kuvia... 4 Vanhoja karttoja...

Lisätiedot

Maisema-alueet maankäytössä

Maisema-alueet maankäytössä Maisema-alueet maankäytössä Anna-Leena Seppälä Varsinais-Suomen ELY/ Anna-Leena Seppälä 26.11.2013 1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Kulttuuriympäristöä koskevien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden

Lisätiedot

Ylöjärvi Kyrönlahti Ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2011

Ylöjärvi Kyrönlahti Ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2011 1 Ylöjärvi Kyrönlahti Ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2011 Timo Jussila Kustantaja: INSINÖÖRITOIMISTO POUTANEN OY 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Kuvia... 4 Kartat...

Lisätiedot

POHJASLAHDEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Kyläyleiskaavoituksen koulutustilaisuus Lieksa Vuonislahti 6.-7.9. 2012 Sirkka Sortti Mänttä-Vilppulan kaupunki

POHJASLAHDEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Kyläyleiskaavoituksen koulutustilaisuus Lieksa Vuonislahti 6.-7.9. 2012 Sirkka Sortti Mänttä-Vilppulan kaupunki POHJASLAHDEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Kyläyleiskaavoituksen koulutustilaisuus Lieksa Vuonislahti 6.-7.9. 2012 Sirkka Sortti Mänttä-Vilppulan kaupunki POHJASLAHTI sijaitsee Pirkanmaalla Tarjanneveden rannalla

Lisätiedot

Naulakankaan tuulivoimapuisto

Naulakankaan tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUULIWATTI OY Naulakankaan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet V136 x 6 x HH182 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 27.6.2016 P26596 V136 x 6 x HH182

Lisätiedot

SYSIVUORI Luontoselvitys asemakaavan pohjaksi

SYSIVUORI Luontoselvitys asemakaavan pohjaksi SYSIVUORI Luontoselvitys asemakaavan pohjaksi 17.1.2013 Willitys tmi Marjo Lindberg Sisältö Selvitysalueen sijainti 3 Yleistä 3 Menetelmät 3 Sysivuoren luonto, yleistä 3 Kartta 4 Kuvaukset Sysivuoren luonnosta

Lisätiedot

Siikajoki-Liminka voimajohtolinjausten muinaisjäännösten täydennysinventointi Siikajoella ja Limingassa 2010.

Siikajoki-Liminka voimajohtolinjausten muinaisjäännösten täydennysinventointi Siikajoella ja Limingassa 2010. 1 Siikajoki-Liminka voimajohtolinjausten muinaisjäännösten täydennysinventointi Siikajoella ja Limingassa 2010. Hannu Poutiainen Tapani Rostedt Kustantaja: Fingrid Oyj 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi...

Lisätiedot

Ylitornion kunta Reväsvaaran tuulivoima-alueen osayleiskaava LIITE 2: HAVAINNEKUVAT

Ylitornion kunta Reväsvaaran tuulivoima-alueen osayleiskaava LIITE 2: HAVAINNEKUVAT Ylitornion kunta Reväsvaaran tuulivoima-alueen osayleiskaava LIITE 2: HAVAINNEKUVAT Kuva H. Näkymä Ruotsin puolelta Bäckestasta kohti Reväsvaaraa. Kuvassa esitettyjen tuulivoimaloiden napakorkeus on 150

Lisätiedot

Lappeenranta Hyväristönmäki muinaisjäännösselvitys

Lappeenranta Hyväristönmäki muinaisjäännösselvitys Lappeenranta Hyväristönmäki muinaisjäännösselvitys Keskustaajaman osayleiskaava 2030 inventoinnin v. 2014 täydennys Hyväristönmäen osa-alueelta Timo Jussila Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Sisältö Perustiedot...

Lisätiedot

Tammela Pääjärvi Haukilammi Mäkilän ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2013 Timo Jussila

Tammela Pääjärvi Haukilammi Mäkilän ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2013 Timo Jussila 1 Tammela Pääjärvi Haukilammi Mäkilän ranta-asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2013 Timo Jussila Tilaaja: Ympäristösuunnittelu Oy / UPM-Kymmene Oyj 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartta... 3

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄ HAUSJÄRVI Kapuli Hikiä 110 kv voimajohtolinjan muinaisjäännösinventointi 2015

MÄNTSÄLÄ HAUSJÄRVI Kapuli Hikiä 110 kv voimajohtolinjan muinaisjäännösinventointi 2015 1 MÄNTSÄLÄ HAUSJÄRVI Kapuli Hikiä 110 kv voimajohtolinjan muinaisjäännösinventointi 2015 Teemu Tiainen Tilaaja: Ramboll Finland Oy 2 Sisältö Kansikuva: Perustiedot... 2 Yleiskartat... 3 Vanhat kartat...

Lisätiedot

KOUVOLA VERLA Osayleiskaavan laajennusalueen inventointi

KOUVOLA VERLA Osayleiskaavan laajennusalueen inventointi KOUVOLA VERLA Osayleiskaavan laajennusalueen inventointi Kreetta Lesell 2009 DG860:1 M U S E O V I R A S T O 1 Sisällys: Sisällysluettelo 1 Arkistotiedot 2 1. Johdanto 3 Kartta kaava-alueesta 4 2. Alueen

Lisätiedot

Itäinen Järvi-Suomi, Lounais-Savon järviseutu

Itäinen Järvi-Suomi, Lounais-Savon järviseutu 1. PERUSTIEDOT KOHTEESTA 1.1. Maisema-alueen nimi Selänpään kulttuurimaisema 1.2. Maisema-alueen uusi nimi Verla Selänpään kulttuurimaisema 1.3. Kunta Kouvola 1.4. Pinta-ala noin 900 ha 1.5. Aikaisemmat

Lisätiedot

Kuva 28. Untamovaaran muistomerkit, tuulivoimalat VE1 musta- ja VE2 punainen ympyrä, sekä uudet tielinjaukset. 77 (241)

Kuva 28. Untamovaaran muistomerkit, tuulivoimalat VE1 musta- ja VE2 punainen ympyrä, sekä uudet tielinjaukset. 77 (241) Kuva 28. Untamovaaran muistomerkit, tuulivoimalat VE1 musta- ja VE2 punainen ympyrä, sekä uudet tielinjaukset. 77 (241) Kuva 29. Untamovaaran lakialueen ikimetsä. Alkuperäinen kuva Jaakko Ojaniemi. Kuvassa

Lisätiedot

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta 330 Isojakokartat 1800-luvun pitäjänkartat 0 0,5 1 km 1950-luvun peruskartta Vuoden 2014 peruskartta 0 0,5 1 km 0 0,5 1 km 331 Sastamala Kihniö Parkano Ikaalinen Hämeenkyrö Nokia Virrat Mänttä-Vilppula

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

LIITE 4 a. Asikkalan kunta ja Heinolan kaupunki RUOTSALAISEN RANTAYLEISKAAVA. Maisema-arvot yhteenveto. FCG Planeko Oy

LIITE 4 a. Asikkalan kunta ja Heinolan kaupunki RUOTSALAISEN RANTAYLEISKAAVA. Maisema-arvot yhteenveto. FCG Planeko Oy LIITE 4 a FCG Planeko Oy Asikkalan kunta ja Heinolan kaupunki RUOTSALAISEN RANTAYLEISKAAVA Maisema-arvot yhteenveto 11.1.2008 FCG Planeko Oy Maisema-arvot yhteenveto I 11.1.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1 Maiseman

Lisätiedot

Löytökohta kuvan keskellä. Asuinpaikan maastoa itään.

Löytökohta kuvan keskellä. Asuinpaikan maastoa itään. 10 HÄMEENKYRÖ 69 PITKÄSUO Mjtunnus: Rauh.lk: 2 Ajoitus: Laji: kivikautinen: myöhäisneoliittinen asuinpaikka Koordin: N: 6835 696 E: 310 434 Z: 139 ±1 m X: 6833 500 Y: 2469 682 P: 6838 564 I: 3310 528 Tutkijat:

Lisätiedot

1. PERUSTIEDOT KOHTEESTA

1. PERUSTIEDOT KOHTEESTA 1. PERUSTIEDOT KOHTEESTA 1.1. Maisema-alueen nimi Eurajoen-Irjanteen kulttuurimaisema 1.2. Maisema-alueen uusi nimi Eurajoen kulttuurimaisema 1.3. Kunta Eurajoki 1.4. Pinta-ala 4 074 ha 1.5. Aikaisemmat

Lisätiedot

KANGASALAN KIRKKOJÄRVEN NATURA-ALUE MAANKÄYTÖN MUUTOKSET NATURA-VERKOSTOON LIITTÄMISEN JÄLKEEN LAATIJA: JUSSI MÄKINEN TARKASTAJA: MARKETTA HYVÄRINEN

KANGASALAN KIRKKOJÄRVEN NATURA-ALUE MAANKÄYTÖN MUUTOKSET NATURA-VERKOSTOON LIITTÄMISEN JÄLKEEN LAATIJA: JUSSI MÄKINEN TARKASTAJA: MARKETTA HYVÄRINEN KANGASALAN KIRKKOJÄRVEN NATURA-ALUE MAANKÄYTÖN MUUTOKSET NATURA-VERKOSTOON LIITTÄMISEN JÄLKEEN LAATIJA: JUSSI MÄKINEN TARKASTAJA: MARKETTA HYVÄRINEN 30.1.2017 TARKASTELUN TAUSTA, TAVOITE JA MENETELMÄ Pirkanmaan

Lisätiedot