LIEVIÖ-PAUNI -ALUEEN MAISEMASELVITYS. Lohjan kaupunki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIEVIÖ-PAUNI -ALUEEN MAISEMASELVITYS. Lohjan kaupunki 29.8.2014"

Transkriptio

1 LIEVIÖ-PAUNI -ALUEEN MAISEMASELVITYS Lohjan kaupunki

2 SISÄLLYS TARKASTELUALUEEN SIJAINTI LIEVIÖ-PAUNI OSANA LOHJAN MAISEMAA 1. Lohjan maiseman osa-alueet 2. Lohjan maisemarakenne 3. Lohjan maiseman tilallisuus LIEVIÖ-PAUNI MAASEUTUALUEET 4. Lieviö-Pauni -alueen maisemakuva 5. Maiseman kulttuurihistoria TYÖN SISÄLTÖ JA TARKOITUS Lieviö-Pauni -alueen maisemaselvitys kuvaa Y4 Lieviö-Pauni maaseutualueiden osayleiskaava-alueen maisemallisia ominaispiirteitä ja se on tehty alueelle toteutettavan osayleiskaavan pohjaksi. Selvityksen alkuosan tarkastelut käsittävät koko Lohjan alueen (vuoden 2008 kuntarajojen mukaan) ja niissä Lieviö-Paunin aluetta tutkitaankin osana laajempaa maisemaa sen vyöhykejaon, maisemarakenteen sekä tilallisuuden osalta. Lähemmässä, Lieviö-Paunin aluetta koskevassa tarkastelussa selvitetään tarkemmin alueen maisemakuvaa sekä kulttuurihistoriaa. Maisemaselvityksen pohjana on käytetty vuonna 2008 tehtyä selvitystä Lohjan hajarakentamisen ohjaaminen (Antikainen, L; Levonmaa, A.), jota on hyödynnetty erityisesti Lohjan aluetta koskevissa laajemmissa tarkasteluissa. Lieviö-Paunin -alueen lähemmässä tarkastelussa selvityksessä tehtyjä havaintoja on tarkennettu ja tarkistettu tähän selvitykseen mm. maastokäynnein. Maastokäynnit on tehty heinäkuun 2014 aikana, ja niiden pohjalta on tutkittu erityisesti Lieviö-Pauni -alueen maisemakuvaa. Maiseman kulttuurihistoriaa esittelevä selvityksen osuus pohjautuu erityisesti vuoden 2006 Uudenmaan maakuntakaavaa varten tehtyihin kulttuuriympäristöjen inventointeihin. Lieviö-Pauni -alueen maisemaselvityksen on tehnyt maisema-arkkitehti yo. Terhikki Vaarala välisenä aikana. Työtä on ohjannut lisäksi Lohjan kaupungin kaavoituspäällikkö Leena Iso-Markku sekä yleiskaavasuunnittelija Teija Liuska. 0 2, km

3 1. LOHJAN MAISEMAN OSA-ALUEET Suomi on jaettu kymmeneen eri maisemamaakuntaan (Ympäristöministeriön asettama maisema-aluetyöryhmä, 1993). Lohjan alue on tässä jaottelussa eteläistä rantamaata, josta Lohjanharjun luoteispuoli kuuluu Kiskon-Vihdin järviseutuun ja kaakkoispuoli eteläiseen viljelyseutuun. Kiskon-Vihdin järviseudulle tyypillistä ovat lukuisat järvet, kalkkikalliot, lehdot ja maaston vaihtelevuus maastonmuotojen sekä maankäytön osalta. Eteläiselle viljelyseudulle ominaista ovat taas savikkoinen, suurelta osin viljelty maasto, jossa peltoaukeita rajaavat metsäsaarekkeet ja järvet. Tähän jakoon perustuen Lohjan maisema voidaan edelleen jakaa karkeasti oheisen kartan mukaisiin maisemavyöhykkeisiin (Antikainen, 2008). Alla on kuvattuna tarkemmin ne vyöhykkeet, jotka sijoittuvat Lieviö-Pauni maaseutualueiden osayleiskaavan alueelle tai sen läheisyyteen. Lohjan ja Sammatin maisemaselvitykset - Lohjan hajarakentamisen ohjaaminen (Antikainen, L., Levonmaa, A. 2008): Pienien järvien luonnehtima alue Lohjanharjun itäpuolella, Lohjan koilliskulmassa olevia alueita voidaan luonnehtia pienien järvien alueeksi. Osa-alueelle on tyypillisiä rehevät purolaaksot ja karut kallioselänteet. Varsinainen pienten järvien ydinalue järvineen painottuu Siuntion puolelle. Lohjan puolelle alue ulottaa mutkittelevat sormensa Lieviön viljelyalueen ympärille. Osa-alueella ei ole juurikaan peltoja. Kapeiden peltolaaksojen alue Kapeiden, savipohjaisten peltolaaksojen laaksotilat työntyvät pienien järvien alueelle mm. Lieviössä, ja ne yhtyvät laajaan viljelyalueeseen Lohjan kaakkoispuolella Siuntiossa. Peltolaaksojen väliin jäävät metsäiset selänteet. Alue on vaihtelevan mäkistä ja pieniä puroja ja jokia sijoittuu alueelle runsaasti. Asutus on perinteisesti sijoittunut peltojen ja selänteiden vaihettumisvyöhykkeelle. Y4 Lieviö-Pauni maaseutualueiden osayleiskaavan aluerajaus HUOM PIENENNÖS 1: Metsävaltainen alue Metsävaltainen alue jää tilallisesti eriluonteisten viljelyalueiden väliin. Se ei ole kovin yhtenäinen, vaan metsäiset selänteet mutkittelevat sarjamaisesti Lohjan ja Siuntion rajan tuntumassa. Harju - teollisuuden ja taajamien vyöhyke Lohjanharju kuuluu I Salpausselän reunamuodostelmaan. Se erottuu maisemasta ympäristöään korkeampana selänteenä ja laajana, yhtenäisenä mäntykankaana. Alue on virkistyskäytöltään Lohjan tärkeimpiä. Lohjanharjulle ja sen liepeille on aikoinaan rakentunut päätiestö ja asutus. Harju on nykyäänkin teollisuuden ja nauhataajaman vyöhykettä, ja sen reunassa länsipuolella on Lohjanjärveen ja harjuun liittyvä viljelyvyöhyke. Osayleiskaavan alueella vaihtelevat pääasiassa pienten järvien luonnehtima alue sekä kapeiden peltolaaksojen alue. Näiden kahden eri tyyppisen alueen lomittuminen tekee osayleiskaavan alueesta hyvin vaihtelevan. Toisaalta alueella on karuja kallioselänteitä, toisaalta viljavaa laaksoa. 12

4 2. LOHJAN MAISEMARAKENNE Lieviö-Paunin alue Lohjan maisemarakenteessa Maisemarakenteellisesti Lieviö-Paunin alue sijoittuu Lohjanharjun kaakkoispuolelle, jossa maasto on suuntautunutta koillis-lounaissuuntaisesti. Aluetta jakaa pitkä ja melko kapea selännealue, joka on oheisella kartalla määritelty selänteen ylärinnevyöhykkeeksi. Selänteiden korkeimmilla kohdilla, noin >80 mpy, on lakivyöhykettä melko pieninä alueina. Nämä maaston korkeimmat kohdat näkyvät kauas maisemassa ja muodostavat näkyvät rajat laaksojen avoimille tiloille. Lieviö-Paunin aluetta jakavan selänteen molemmin puolin maasto on alavampaa laaksovyöhykettä tai vaihettumisvyöhykettä, mikä korostaa selännealueen maisemallista merkitystä. Aluelle muodostuukin kaksi melko laajaa laaksoaluetta, jotka ovat nekin koillis-lounaissuuntaisia. Alueen lounaispäähän, Veijolaan, sijoittuu yksi Lohjan alueen kolmesta merkittävimmästä maiseman solmukohdasta, jossa pelto ja selännealue kohtaavat. Tässä kohdin laakson suuntautuneisuus onkin kaakkois-luoteissuuntainen ympäröivästä maisemasta poiketen. Lohjan ja Sammatin maisemaselvitykset - Lohjan hajarakentamisen ohjaaminen (Antikainen, L., Levonmaa, A. 2008): Selänteiden laki- ja ylärinnevyöhykkeet Selänteiden laki- (>80 m mpy) ja ylärinne-vyöhykkeet (60-80 m mpy) ovat voimakkaita topografisia elementtejä, jotka ovat taustana ihmisen toiminnalle maisemassa. -- Lakialueita sijoittuu Lohjanharjulle sekä pieninä saarekkeina erityisesti Itä- ja Pohjois-Lohjalle. Ne ovat maisemallisesti ja rakentamiselle erityisen herkkiä alueita, koska mm. kasvillisuus on niillä herkästi kuluvaa ja luonto on uusiutumiskyvyltään heikkoa. Selänteiden ja laaksojen vaihettumisvyöhykkeet Vaihettumisvyöhykkeet (40-60 m mpy) ovat alarinnettä, jotka jäävät korkeampien selännealueiden ja alavimpien ranta- ja laaksoalueiden väliin. Monin paikoin suurin osa Lohjan perinteisestä rakentamisesta sijoittuu tälle pienilmastollisesti suotuisalle vaihettumisvyöhykkeille. Y4 Lieviö-Pauni maaseutualueiden osayleiskaavan aluerajaus HUOM PIENENNÖS 1: Laakso- ja rantavyöhyke Laakso- ja rantavyöhykkeiksi on määritelty alueet, jotka ovat tasolla 40 m mpy tai sitä matalammalla. Laakso- ja ranta-alueet ovat maiseman alimpina tasoina usein kosteita alueita. Maiseman solmukohdat Maiseman solmukohdat ovat useiden maisemaelementtien tiivistymiä tai kohtaamispaikkoja. Solmukohtia voivat olla esim. paikat, joissa harju kohtaa järven. Pitkät laakso- ja kallioperän murroslinjat Kartalle on hahmoteltu maiseman pitkät laaksolinjat, joista osa on Lohjan seudulle tyypillisiä kallioperän murroslinjoja. Pitkät laaksoja kallioperän murroslinjat havainnollistavat suurmaiseman rakennetta, maiseman suuria linjoja.

5 3. LOHJAN MAISEMAN TILALLISUUS Lohjan alueella suuri osa maapinta-alasta on metsäistä tai rakennettua aluetta, joka on useimmiten sulkeutunutta tai puoliavointa maisematilaa. Tällöin avoimet tilat korostuvat. Lohjan merkittävimmät avoimet maisematilat ovat vesistöjen alueella sekä pienempinä avoimina tiloina peltoaukeilla. Lieviö-Paunin alue osana Lohjan maiseman tilallisuutta Lieviö-Paunin alue sijoittuu Lohjanharjun kaakkoispuolelle, missä vesistöt ovat pieniä verrattuna Lohjan länsiosaan. Vesistöjen ollessa pienempiä myös pienemmät avoimet peltoaukeat korostuvat. Toisin kuin Lohjan länsiosissa, Lohjanharjun kaakkoispuolella merkittävimmät avoimet tilat ovatkin peltoaukeita vesistöjen sijaan. Lieviö-Paunin alueen kaksi merkittävintä avointa tilaa ovat Lieviön peltoaukea alueen pohjoisosassa sekä Paunin kylän pohjoispuolinen peltoalue. Nämä ovat koko Lohjan alueella huomattavia vahvoja maisematiloja, joissa voimakkaat selännealueet rajaavat peltoaukeita ja alueelle muodostuu vaikuttavia näkymiä. Lohjan ja Sammatin maisemaselvitykset - Lohjan hajarakentamisen ohjaaminen (Antikainen, L., Levonmaa, A. 2008): Maisematilojen sulkeutuneisuus Avoin maisematila on pääasiassa peltoa. Laajimmat avoimet maisematilat sijoittuvat Pohjois-Lohjalle ja I Salpausselän eteläpuolelle. Pienempiä avoimia alueita on tasaisesti lähes koko Lohjan alueella. Taajama-alue on merkitty puoliavoimeksi tilaksi, koska se on tiiviimmin rakennettua aluetta. Lohjalla se painottuu nauhataajaman alueelle Lohjanharjun suuntaisesti. Lisäksi kitukasvuiset kallioalueet on merkitty puoliavoimiksi maisematiloiksi. Peitteiset eli sulkeutuneet maisematilat ovat suurelta osin metsäisiä, latvuksen peittämiä alueita. Lohjalla lähes puolet maapinta-alasta on metsien peitossa. Y4 Lieviö-Pauni maaseutualueiden osayleiskaavan aluerajaus HUOM PIENENNÖS 1: Vahvat maisematilat Vahva maisematila syntyy maisemaelementtien kontrastista. Tällaisissa paikoissa esimerkiksi maiseman perustasoa rajaavat voimakkaat reunat kuten metsäselänteiden rajaamat peltoaukeat. Maisemassa korustuvat reunat Maisemassa korostuva reuna on tilaa muodostava raja ja näkymän tausta. Tällaisia rajoja ovat esimerkiksi yhtenäiset metsävyöhykkeet pellon reunassa. 20

6 4. LIEVIÖ-PAUNI -ALUEEN MAISEMAKUVA Lieviö-Pauni maaseutualueiden osayleiskaavan alueen maisemakuvassa merkittävimpinä elementteinä erottuvat peltoaukeat, niitä rajaavat selänteet sekä näiden lomaan sijoittunut kylämäinen asutus. Oheisella kartalla on esitetty tärkeimpiä huomioita alueen maisemakuvaan vaikuttavista tekijöistä. viiva viiva viiva viiva _viiva Selite LOHJANHARJU MERKINTÖJEN Selite SELITYKSET tilallisuus_tie tilallisuus_tie Y4 Lieviö-Pauni maaseutualueiden osayleiskaavan Aluerajaus maiseman solmukohta Aluerajaus aluerajaus maiseman solmukohta Hiiden_kuntarajat maisemassa korostuva reuna Hiiden_kuntarajat maiseman Kuntarajat solmukohta maisemassa korostuva reuna maiseman_tilallisuus_viiva näkymä maisemassa Maisemassa korostuva reuna: reuna Avointa tilaa rajaava maiseman_tilallisuus_viiva näkymä maiseman metsäinen solmukohta reuna, joka on erityisen näkyvällä paikalla. näkymä maiseman solmukohta näköalapaikka Reunan käsittely vaikuttaa avoimen maisematilan näköalapaikka maisemassa luonteeseen. korostuva reuna näköalapaikka maisemassa korostuva reuna vahva maisematila vahva maisematila näkymä Näkymälinja. Näkymälinjojen nuolet on vahva näkymä piirretty metsäisten maisematila selänteiden laelle asti havainnollistamaan sitä, näköalapaikka maiseman solmukohta näköalapaikka maiseman minkä maisematilan solmukohta rajan selänteet muodostavat. selänteen lakialue selänteen lakialue vahva maisemassa maiseman solmukohta korostuva reuna selänteen vahva maisemassa Vahva maisematila: maisematila korostuva Avoin maisematila, reuna joka on Lohjanharju lakialue maisemassa vaikuttava mittasuhteidensa korostuva reuna ja/tai rajautuvuutensa Lohjanharju näkymä näkymä vuoksi. Topografian vaihtelut lisäävät maisematilan Lohjanharju Selite selänteen näköalapaikka näkymä vaikuttavuutta. lakialue selänteen näköalapaikka lakialue Lohjanharju tilallisuus_tie vahva näköalapaikka Tilallisesti maisematila huomionarvoinen tiealue, joka kiinnittää Lohjanharju vahva maisematila taajama, puoliavoin huomion esim. näkymien, sitä rajaavan puuston taajama, ja/tai puoliavoin Aluerajaus vahva topografian maisematila vaihteluiden vuoksi. Tiealue liittyy olennaisena osana puoliavoin pelto- ja/tai kylämaisemaan. peitteinen maisematila maiseman solmukohta peitteinen maisematila taajama, Hiiden_kuntarajat selänteen lakialue maisemassa korostuva reuna selänteen lakialue peitteinen Maisemallisesti selänteen maisematila herkkä selänteen lakialue: maaston lakialue maiseman_tilallisuus_viiva taajama, Lohjanharju puoliavoin näkymä taajama, Lohjanharju paikallisesti korkein kohta, joka muodostaa maisemassa avoimen tilan rajan. Alueen käsittelyllä, esim. peitteinen maisematila näköalapaikka puoliavoin Lohjanharju peitteinen puuston poistaminen, maisematila on näkyvä vaikutus ympäröivään laajaan maisematilaan. vahva maisematila taajama, Taajama-alue taajama, puoliavoin puoliavoin peitteinen taajama, Peitteinen puoliavoin maisematila: metsä tai metsäinen suo. selänteen Selänteiden laella lakialue peitteinen maisematila avokallioalueilla peitteisyys vaihtelee peitteinen harvasta puustosta maisematila pieniin avoimiin tiloihin. Peitteisyydessä on myös paikoin aukkoja metsänhoidon Lohjanharju seurauksena. Avoin maisematila: pelto tai niitty Uusikylä Pauni Kivimäki Frigårdinmäki Tammela Lieviö taajama, puoliavoin peitteinen maisematila Pohjakartta: Maanmittauslaitos km

7 MAISEMASSA KOROSTUVAT REUNAT, NÄKYMÄT JA LAKIALUEET Maisemassa korostuvia reunoja ovat usein metsäisen selänteen ja avoimen peltoaukean välinen reuna varsinkin niissä kohtaa, joihin on näkymä esimerkiksi tieltä. Näillä reuna-alueilla tehdyillä muutoksilla voi olla merkittävä vaikutus avoimeen maisematilaan. Maisematilan uloin näkyvä raja on kuitenkin usein sitä ympäröivien selänteiden laella. Näkymänuolet onkin piirretty selänteen lakialueille asti havainnollistamaan sitä, minkä avoimen tilan rajan kukin lakialue muodostaa. Selänteiden lakialueet ovat alueella yleisesti ottaen noin 80 m korkeustasolla, mutta maisemallinen vaikutus niiden mahdollisella käsittelyllä on kuitenkin paikkakohtaista. Esimerkiksi 80 m korkeustasolla olevan lakialueen käsittelyllä ei välttämättä ole suuria vaikutuksia maisemaan, jos sen ja katsantopaikan (esim. peltoaukea) välillä on sitä korkeampi lakialue. Karttaan on merkitty selänteen lakialueiksi ne alueet, joiden käsittelyllä (esim. puuston poistaminen) on vaikutuksia laajaan maisematilaan. Alueet eivät ole tarkkarajaisia. Lieviö-Paunin alueen kahdella suurella peltoaukealla on havaittavissa tilarajat maaston korkeimmilla kohdilla. Peltoaukean metsäinen reuna ei siis välttämättä ole laajan visuaalisen maisematilan raja, jos sen takana oleva maasto kohoaa sitä korkeammalle. Toisaalta jos rinne kohoaa ensin jyrkästi ja sen jälkeen loivasti korkeammalle, korkein kohta saattaa etenkin läheltä katsottuna jäädä jyrkästi nousevan rinteen taakse, jolloin jyrkän rinteen ylin kohta onkin maisematilan raja. Tällainen tilanne on useassa kohtaa Paunin kylästä Tammelaan ulottuvan selännealueen länsireunalla. Avointa peltoaukeaa rajaavat metsäiset reunat, lakialueet ja näiden väliset pitkät näkymät muodostavat vahvoja maisematiloja. Lieviö-Paunin alueen kaksi vahvaa maisematilaa, Lieviön peltoaukea sekä Paunin ja n kylän välinen peltoaukea, ovat Lohjan alueella paikallisesti merkittäviä maisematiloja. MAANKÄYTÖN SIJOITTUMINEN MAISEMASSA Maiseman rakennetta tarkastelemalla voidaan huomata säännönmukaisuuksia maankäytön sijoittumisessa. Maaston paikallisesti alimmalle tasolle laaksoihin ovat sijoittuneet pellot, eikä alavimmilla kohdilla ole juurikaan rakentamista. Tämä on perusteltua paitsi viljelyn kannalta, myös pienilmastollisesti, sillä alaviin laaksoihin syntyy usein kylmäilmajärviä. Myöskään maaston korkeimmille kohdille, selänteille ja niiden lakialueille, ei ole muodostunut juurikaan rakentamista. Niillä pääosin harjoitetaan metsänhoitoa tai maasto on luonnontilaista. Suurin osa rakentamisesta, varsinkin vanha rakennuskanta, sijoittuu selänteen ja laakson väliselle vaihettumisvyöhykkeelle noin 60 metrin korkeustasolle. Vaihettumisvyöhyke on usein suotuisampi ilmastoltaan kuin maaston ylimmät ja alimmat kohdat. Metsäisten selänteiden ja avoimien laaksojen väliin vaihettumisvyöhykkeelle onkin muodostunut useassa kohtaa kylämäinen vyöhyke, jossa topografian mukaan mutkittelevan tien varteen on sijoittunut rakennuksia. Tällä vyöhykkeellä on paljon puutarhakasvillisuutta ja tietä reunustavat monesti jalot lehtipuut. Kapeat puiden rajaamat tieympäristöt ovat usein miellyttäviä tilallisesti. Paunin raitinvarsikylä on tästä hyvä esimerkki. Vanhat kyläympäristöt sijaitsevatkin juuri vaihettumisvyöhykkeellä. Uudempaa rakentamista on alkanut muodostua myös maisemallisesti vähemmän suotuisille alueille esimerkiksi selänteiden laelle tai peltolaaksoon. Maisemakuvan ominaispiirteiden säilymisen kannalta olisi kuitenkin perustellumpaa noudattaa perinteistä maankäytön maisemallista vyöhykejakoa, jossa rakentaminen sijoittuu vaihettumisvyöhykkeelle. Selänteen lakialueilla on usein kalliopaljastumia ja kasvillisuus on karumpaa kuin muulla selännealueella. Kuva Tammelan selännealueelta. Vanhojen, mutkaisten teiden varsille on muodostunut kylämäistä asutusta. Jalopuiden reunustaman kapean tien yllätykselliset näkymät tekevät siitä tilallisesti miellyttävän. Kuvassa Paunin raitti. Näkymä ntieltä Paunin peltoaukeiden suuntaan on jopa yli kolmen kilometrin mittainen. Kuvassa vasemmalla näkyy Tammelan selännealue. Näkymä ntieltä Kivimäen suuntaan. Voimalinjoja varten tehty puuston poistaminen selänteen laelta näkyy maisemassa kauas. Laajat peltoaukeat ovat vaikuttavia ja niiltä on pitkiä näkymiä mm. selänteiden lakialueille. Kuva Paunin raittikylästä pohjoiseen.

8 ruukki Kuninkaan kartasto: Lehmijärvi pelto artano " saha stki evar i rouvi ylä # silta sopiva merkkitulen paikka 5. MAISEMAN KULTTUURIHISTORIA " talo Lehmijärvi ituri arttamerkinnät arttamerkinnät tilitehdas arkkinapaikka MERKINTÖJEN " torppa SELITYKSET Aluerajaus rakennuskeskitymä uut Karttamerkinnät Aluerajaus # virkatalo rakennuskeskitymä Karttamerkinnät " rustholli ylly Y4 Aluerajaus Lieviö-Pauni maaseutualueiden rakennuskeskitymä osayleiskaavan $+ virstanpylväs " aluerajaus rustholli ruukki appila Aluerajaus " rakennuskeskitymä rustholli Kuninkaan ruukki kartasto: pääte kartano Kuntarajat " saha " rustholli kartano Kuninkaan " saha kartasto: sivute ruukki kestki evar i # kartano silta kestki evar i UML Uudenmaan # krouvi silta inventoinnin maakuntakaava mukaisen " ruukki sahakultuur 2006: inventoidut i ymp är i stöt " kulttuuriympäristöt kartano kestki sopiva evar i merkkitulen "(numerointi # saha paikka seuraavan sivun krouvi Kuninkaan silta teksteihin) kartasto: niity kylä " sopiva merkkitulen paikka "# kestki krouvi talo evar i # kylä Kuninkaan " kartasto: pelto silta sopiva merkkitulen paikka laituri talo # krouvi kylä tilitehdas " sopiva talo merkkitulen paikka laituri markkinapaikka tilitehdas Historialliset " " kylä laituri torppa paikkatietoainestot: " talouudenmaan liitto 2011 tilitehdas markkinapaikka muut " torppa "# # laituri markkinapaikka virkatalo Lehmijärvi " tilitehdas torppa muut 1560 mylly # $+ virkatalo kylien nimet on merkitty karttaan valkoisin laatikoin, # virstanpylväs muut markkinapaikka tiedot ovat kuninkaan "# torppa virkatalo kartastosta 1700-luvun lopulta. mylly $+ pappila virstanpylväs Kuninkaan kartasto: pääte " muut mylly # $+ virkatalo virstanpylväs pappila Kuninkaan Pä ä ti e kartasto: pääte "# Karttamerkinnät mylly Kuninkaan kartasto: sivute pappila $+ virstanpylväs Kuninkaan kartasto: pääte Kuninkaan UML Sivutie inventoinnin kartasto: mukaisen sivute # pappila Kuninkaan kultuur i ymp är i stöt Aluerajaus rakennuskeskitymä kartasto: pääte sivute UML inventoinnin mukaisen kultuur i ymp är i stöt Kuninkaan Niitty kartasto: Kuninkaan niity UML " rustholli inventoinnin kartasto: mukaisen sivute kultuur i ymp är i stöt Kuninkaan kartasto: niity Kuninkaan Pelto kartasto: UML pelto Kuninkaan ruukki inventoinnin kartasto: mukaisen niity kultuur i ymp är i stöt Kuninkaan kartasto: pelto Kartano kartano Kuninkaan " saha kartasto: niity pelto " Kestikievari kestki evar i Kuninkaan # silta kartasto: pelto Lehmijärvi # Krouvi krouvi Lehmijärvi sopiva merkkitulen paikka Kylä kylä " talo Lehmijärvi " Laituri laituri Lehmijärvi tilitehdas # Markkinapaikka markkinapaikka " torppa Muut muut # virkatalo " Mylly mylly $+ virstanpylväs Veijola Pauni 44. Pauni 43. Kopu Bläsaby Kopula Övitsb Kanala1 Näsby4 Bläsaby # Pappila pappila Rakennuskeskittymä " Rustholli Ruukki " Saha # Silta Kuninkaan kartasto: pääte Veijola Kuninkaan kartasto: sivute UML inventoinnin mukaisen kultuur i ymp är i stöt Kuninkaan kartasto: niity Kuninkaan kartasto: pelto Kanala1 Näsby4 " Sopiva merkkitulen paikka Talo Lehmijärvi Tiilitehdas " # +$+$ Torppa Virkatalo Virstanpylväs Pauni Kopula Bläsaby Övitsby Järvans Kvarnby2 Kvarnby2 Andb Harv la Pohjakartta: Maanmittauslaitos, Kanala1 4 km Näsby4 Järvans

9 Uudenmaan liiton inventoinnin mukaiset kulttuuriympäristöt ( vahvistetun maakuntakaavan liitekartta nro 25) 42. n kylämaisema Siuntion tien varrella sijaitsevan n kylän maisemakuva on vaihteleva. Kylään on noussut uusia taloja, mutta vanhoilla kantatiloilla on silti paljon perinteistä rakennuskantaa. Hakulin pitkänurkkainen päärakennus on vuodelta Kokonaisuuteen kuuluvat lisäksi luhtiaitta, muonamiehen tupa sekä hirsinen navetta 1800-luvun lopulta sekä luuvariihi vuodelta Sauvon jugendhenkinen suuri päärakennus on vuodelta Vanhoja rakennuksia ovat myös Haittula, Pukali ja n Villa. n koulu on 1920-luvulta. Vaihtelevassa maisemassa sijaitseva kylä, jossa runsaasti eri-ikäisiä rakennuksia, vanhimmat 1700-luvulta. 43. Lieviön kulttuurimaisema Lieviön (in) kylän maisemakuvalle antavat leimansa vanhat maantiet, joiden varsilla vanha asutus sijaitsee peltojen ympäröimänä. Vanhan kyläkeskuksen tuntumassa sijaitsevat Inkaisen ja Näppisen kantatilojen rakennusryhmät. Inkaisen (Ingas) komea kaksikerroksinen hirsinen päärakennus on 1800-luvun keskivaiheilta. Suuri kaksikerroksinen kuisti on nuorempi. Tiilirunkoinen navetta on vuodelta Myös Näppisen entinen päärakennus on 1800-luvun puolivälistä. Uusi päärakennus on vuodelta Lieviön suurehko seurantalo on vuodelta HUOM PIENENNÖS 1: Vanhojen maanteiden varsille asettunut kylä perinteisine rakennuksineen. 44. n kylämaisema Hanko-Hyvinkää -radan kaakkoispuolella sijaitseva n kylä on säilyttänyt vanhan rakennuskantansa kyläraitin varrella. Tarran tyylipuhdas päärakennus on 1800-luvun jälkipuolelta. Pihassa on kaksi aittaa 1700-luvulta sekä muita vanhoja talousrakennuksia. Salin päärakennus on 1800-luvun keskivaiheilta. Soltin jugendhenkinen päärakennus on vuodelta Vanhan rakennuskantansa säilyttänyt kylä raitin varrella. 45. Paunin raittikylä n naapurina oleva Pauni mainitaan ensi kerran 1500-luvulla. Kylän kantatilojen rakennukset sijaitsevat raitin varrella. Uusi-Momman päärakennus on 1800-luvun keskivaiheilta samoin kuin Pässin päärakennus. Molempiin tiloihin kuuluu vanhoja 2 talousrakennuksia. Vanhan rakennuskantansa säilyttänyt raitinvarsikylä. Ylimpänä: Näkymä Nummenkyläntieltä koilliseen Lieviön peltoaukeille. Nummenkyläntien linjaus ja avoin viljelymaisema on merkitty jo luvun lopun kuninkaan kartastoon. Yllä: Monista vanhoista rakennuksista näkyy tielle vain pilkahdus. Kuvassa Pässin päärakennus Paunin kylässä luvun lopulta ntien varresta nähtynä. MAISEMAN MUINAISHISTORIA KULTTUURIHISTORIAN POHJANA karttaote työstä Lohjan ja Sammatin maisemaselvitykset - Lohjan hajarakentamisen ohjaaminen (Antikainen, L., Levonmaa, A. 2008) Lieviö-Paunin alueen asutuksesta on merkintöjä jo luvun verokirjoissa. Alueella tiedetään olleen useita kyliä ainakin jo 1560-luvulla (historialliset paikkatietoaineistot, Uudenmaan liitto 2011), mm.,, ja Pauni. Vanha historiallinen asutus on sijoittunut noin 60 metrin tasolle merenpinnasta pääosin muinaisrantojen alueelle. Maiseman muinaishistoria (ylläoleva karttakuva) on ollut pohjana historiallisen asutuksen muodostumiselle alueella, sillä vanhat merenpohjat ovat olleet otollista viljelymaata. Maan viljeltävyys onkin ollut tärkeimpiä asutuksen sijoittumiseen vaikuttaneita tekijöitä luvulle asti (Lieviön osayleiskaava 1992).

10 LÄHTEET Antikainen, L.; Levonmaa, A Lohjan & Sammatin maisemaselvitykset. Lohjan hajarakentamisen ohjaaminen. Lohjan kaupunkisuunnittelukeskus. Lohja. Hiiden kartasto Lohjan kaupunki/syke. Historialliset paikkatietoaineistot: Näkymiä maakunnan maisemahistoriaan - Uudenmaan paikkatietoaineistot Uudenmaan liiton julkaisuja E Uudenmaan liitto. Lieviön osayleiskaava Lohjan kunnan kaavoitustoimisto. Lohja. Lohjan rakennetun ympäristön inventointiluettelo Lohjan kaupunkisuunnittelukeskus ja Lohjan museo. Lohja. Rautamäki, M Maisema rakentamisen perustana. Ympäristöministeriön mietintö 66/1992. Helsinki. Rautamäki-Paunila, Maija Maisemamaakunnat maakunnallinen viheraluejärjestelmä, Teknillinen korkeakoulu, Arkkitehtiosasto julkaisu 3/82, Espoo Uudenmaan liiton inventoinnin mukaiset kulttuuriympäristöt Uudenmaan maakuntakaavan liitekartta nro 25. Uudenmaan liitto. Uudenmaan maakuntakaava Uudenmaan liitto. KUVALÄHTEET: Kaikki työssä käytetyt valokuvat ovat tekijän itse ottamia.

INKOO. Inkoonportin maisemaselvitys

INKOO. Inkoonportin maisemaselvitys INKOO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26600 2 (10) Mari Antere Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Maisema... 3 2.1 Käytetyt menetelmät... 3 2.2 Alueen yleiskuvaus... 3 3 Maisemarakenne... 3 4 Maisemakuva...

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA JOKIKYLÄN YLEISKAAVA MAISEMASELVITYS

HAUKIPUTAAN KUNTA JOKIKYLÄN YLEISKAAVA MAISEMASELVITYS HAUKIPUTAAN KUNTA JOKIKYLÄN YLEISKAAVA MAISEMASELVITYS 18.11.011 YLEISTÄ Kuva 1. Kaava-alue ilmakuvassa. Ilmakuvaan on yhdistetty maastomalli maaston korostamiseksi. Jokikylän yleiskaavan kaava-alue on

Lisätiedot

IMMERSBYN OSAYLEISKAAVAN MAISEMASELVITYS

IMMERSBYN OSAYLEISKAAVAN MAISEMASELVITYS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SIPOON KUNTA IMMERSBYN OSAYLEISKAAVAN MAISEMASELVITYS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16134 Maisemaselvitys 1 (15) Ger Riikka FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie

Lisätiedot

RÖÖLÄN TAAJAMAOSAYLEISKAAVA LIITE 4

RÖÖLÄN TAAJAMAOSAYLEISKAAVA LIITE 4 RÖÖLÄN TAAJAMAOSAYLEISKAAVA LIITE 4 OHJEITA RAKENTAMISEEN JA MAISEMANHOITOON KYLÄALUEELLA Röölän taajamaosayleiskaavan alueella tulee noudattaa Rymättylän kunnan rakennusjärjestystä ellei osayleiskaavassa

Lisätiedot

Tykköön kylän ympäristökatselmus. Jämijärvi

Tykköön kylän ympäristökatselmus. Jämijärvi Tykköön kylän ympäristökatselmus Jämijärvi 6.2.2014 Kankaanpään kaupunki Ympäristökeskus Tykköön kylän ympäristökatselmus Katselmus suoritettiin 6.2.2014. Kartasta yksi nähdään tuulivoimapuiston sijoittuminen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN YLIPÄÄ-KUMISEVAN MAISEMASELVITYS

HAAPAJÄRVEN YLIPÄÄ-KUMISEVAN MAISEMASELVITYS HAAPAJÄRVEN YLIPÄÄ-KUISEVAN AISEASELVITYS KUISEVANTIE YLIPÄÄ AISEARAKENNE 1:20 000 LAAKSO VAIHETTUISVYÖHYKE SELÄNNE AISEALLISESTI ARVOKAS ALUE: - KALLIOT: PUUSTOINEN KALLIOALUE - KYLÄILJÖÖ: PUUSTOSAAREKKEISSA

Lisätiedot

Häiriöitä aiheuttavat muutokset maisemassa Selvitys maisemahäiriöistä. Uudenmaan liitto 2014 Jaakonaho Mari Muhonen Matleena

Häiriöitä aiheuttavat muutokset maisemassa Selvitys maisemahäiriöistä. Uudenmaan liitto 2014 Jaakonaho Mari Muhonen Matleena Häiriöitä aiheuttavat muutokset maisemassa Selvitys maisemahäiriöistä Uudenmaan liitto 2014 Jaakonaho Mari Muhonen Matleena ESITYKSEN SISÄLTÖ JOHDANTO MAISEMAHÄIRIÖ? MAA-AINESTEN OTTO METSIEN HAKKUU RAKENTAMINEN

Lisätiedot

5. Kurittula-Parikka-Jäppilänlahti

5. Kurittula-Parikka-Jäppilänlahti 5. Kurittula-Parikka-Jäppilänlahti Korkeakoskenhaaran ja Koivukoskenhaaran haarautumiskohdassa on laaja kulttuurikeskittymä vanhoilla kylätonteilla sijaitsevine kylineen ja vanhoine peltoineen. Joen niemekkeet

Lisätiedot

ESPOONJOKILAAKSON ESISELVITYS

ESPOONJOKILAAKSON ESISELVITYS ESPOONJOKILAAKSON ESISELVITYS ANALYYSI JA KEHITTÄMISSUUNNITELMA 20.10.2011 Suunnittelualueen sijainti / maiseman historia Jokilaakso oli pitkään metsäselänteiden reunustamaa avointa maisemaa, peltoja ja

Lisätiedot

KANGASLAHTI MAISEMANHOITOSUUNNITELMA

KANGASLAHTI MAISEMANHOITOSUUNNITELMA KANGASLAHTI MAISEMANHOITOSUUNNITELMA Kehittämisyhdistys Kalakukko ry Varpu Mikola 2009 Sisältö Maisemanhoidon tavoitteet 3 Maisemanhoidon painopisteet 5 Maisemanhoitotoimenpiteet 6 Viljelymaisema 6 Avoimena

Lisätiedot

LOIMIJOEN MAISEMA JA TEOLLISUUS HISTORIASTA TULEVAAN

LOIMIJOEN MAISEMA JA TEOLLISUUS HISTORIASTA TULEVAAN MAISEMALLINEN SELVITYS LINIKKALAN OSAYLEISKAAVA FORSSAN KAUPUNKI MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU LOIMIJOEN MAISEMA JA TEOLLISUUS HISTORIASTA TULEVAAN MAAKIRJAKARTAT 1660-70-LUKU Linikkalan osayleiskaava-alueen

Lisätiedot

MAISEMASELVITYKSEN TÄYDENNYS. Sastamalan kaupunki. Yhdyskunta ja ympäristö. Yhdyskuntasuunnittelu

MAISEMASELVITYKSEN TÄYDENNYS. Sastamalan kaupunki. Yhdyskunta ja ympäristö. Yhdyskuntasuunnittelu MOUHIJÄRVI - HÄIJÄÄ SALMI OIKEUSVAIKUTTEINEN OSAYLEISKAAVA 2030 MAISEMASELVITYKSEN TÄYDENNYS 3.10.2013 Sastamalan kaupunki Yhdyskunta ja ympäristö Yhdyskuntasuunnittelu Sisällys 1 JOHDANTO... 1 2 TARKASTELUALUE...

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI PELLINGIN RANTAOSAYLEISKAAVA

PORVOON KAUPUNKI PELLINGIN RANTAOSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Porvoon kaupunki Asiakirjatyyppi Maisemaselvitys Päivämäärä Joulukuu 2013 Työnumero 82119884 PORVOON KAUPUNKI PELLINGIN RANTAOSAYLEISKAAVA pellingin SISÄSAARISTON MAISEMAselvitys Tarkastus

Lisätiedot

Punkalaitumen Tuulivoima Oy PUNKALAITUMEN PALOJOEN ASUTUS- JA JOKILAAKSOMAI- SEMAN ARVOJEN SELVITYS

Punkalaitumen Tuulivoima Oy PUNKALAITUMEN PALOJOEN ASUTUS- JA JOKILAAKSOMAI- SEMAN ARVOJEN SELVITYS Punkalaitumen Tuulivoima Oy PUNKALAITUMEN PALOJOEN ASUTUS- JA JOKILAAKSOMAI- SEMAN ARVOJEN SELVITYS 1. JOHDANTO Tarkasteltava Palojoen asutus- ja jokilaaksomaisema sijoittuu Pirkanmaalle Punkalaitumen

Lisätiedot

Lavilan makasiini Kirkkotien varrella

Lavilan makasiini Kirkkotien varrella EURAJOEN KUNTA KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA Keskustan - Lapijoen alue MAISEMASELVITYS Lavilan makasiini Kirkkotien varrella Tiivistelmä Tämä maisemaselvitys on laadittu Eurajoen kunnan Keskustan osayleiskaavatyötä

Lisätiedot

Turrin asemakaavan laajennus ja muutos nro 241 Maisema-analyysi

Turrin asemakaavan laajennus ja muutos nro 241 Maisema-analyysi 23.12.2015 Pirkkalan Maankäyttö Kuvien tekijänoikeudet Ilmakuvat: Google maps, Paitsi dia 10 Pirkkalan kunta Dia 3, viistoilmakuva: Lentokuva Vallas Oy Katunäkymät: Google streetview Dia 2, Turrin asuinalue

Lisätiedot

Eteläinen rantamaa, Suomenlahden rannikkoseutu

Eteläinen rantamaa, Suomenlahden rannikkoseutu 1. PERUSTIEDOT KOHTEESTA 1.1. Maisema-alueen nimi Tammio 1.2. Maisema-alueen uusi nimi Tammion saaristokylämaisema 1.3. Kunta Hamina 1.4. Pinta-ala noin 300 ha 1.5. Aikaisemmat inventoinnit [tekijä, vuosi,

Lisätiedot

0 0,5 1 2 Kilometriä. Tarra ja Soltti. Tarra ja Soltti.

0 0,5 1 2 Kilometriä. Tarra ja Soltti. Tarra ja Soltti. Näppisen ja Lieviön peltoaukeat ovat vuosisataista viljelymaisemaa. pelto alue Lieviön peltomaisemat Näppisen kantatilojen vanhat rakennusryhmät. Tarra ja Soltti. Tarra ja Soltti. Alue tulee säilyttää

Lisätiedot

TERVEISIÄ TARVAALASTA

TERVEISIÄ TARVAALASTA TERVEISIÄ TARVAALASTA TIESITKÖ, ETTÄ TARVAALA ON MAAKUNNALLISESTI ARVOKASTA MAISEMA- ALUETTA. TARVAALASSA ON MYÖS VALTAKUNNALLISESTI ARVOKASTA RAKENNUSPERINNETTÄ. NO NIIN, ASIAAN! eli hieman taustaa Sotilasvirkata-losta

Lisätiedot

Eteläinen rantamaa, Kaakkoinen viljelyseutu

Eteläinen rantamaa, Kaakkoinen viljelyseutu 1. PERUSTIEDOT KOHTEESTA 1.1. Maisema-alueen nimi Vaalimaan jokilaakso 1.2. Maisema-alueen uusi nimi Vaalimaan jokilaakson kulttuurimaisema 1.3. Kunta Virolahti ja Miehikkälä 1.4. Pinta-ala 1 700 ha 1.5.

Lisätiedot

Tammisaari 110 kv voimajohtolinjauksen Österby-Skarpkulla muinaisjäännösinventointi 2010.

Tammisaari 110 kv voimajohtolinjauksen Österby-Skarpkulla muinaisjäännösinventointi 2010. 1 Tammisaari 110 kv voimajohtolinjauksen Österby-Skarpkulla muinaisjäännösinventointi 2010. Timo Jussila Kustantaja: Tammisaaren Energia 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Historiallinen aika...

Lisätiedot

Teppo Häyhä Nina Hagner-Wahlsten Sirkka-Liisa Helminen Rauno Yrjölä Tmi Teppo Häyhä

Teppo Häyhä Nina Hagner-Wahlsten Sirkka-Liisa Helminen Rauno Yrjölä Tmi Teppo Häyhä HONGISTON ASEMAKAAVA- ALUEEN MAISEMA- JA LUONTOSELVITYS 2007 Teppo Häyhä Nina Hagner-Wahlsten Sirkka-Liisa Helminen Rauno Yrjölä Tmi Teppo Häyhä SISÄLLYSLUETTELO 1. MAISEMASELVITYS...3 1.1. Tutkimusmenetelmä...3

Lisätiedot

1 Suunnittelun lähtökohdat

1 Suunnittelun lähtökohdat Kuva: Lohjan kaupunki 1 Suunnittelun lähtökohdat Y4 LIEVIÖ-PAUNI MAASEUTUALUEIDEN OSAYLEISKAAVA 19.5.2015 YHTEYSTIEDOT: Lohjan kaupunki Ympäristötoimi/ Kaavoitus PL 71, 08101 Lohja p. 019 3690 (vaihde)

Lisätiedot

Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi/lausuntopyyntö

Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi/lausuntopyyntö Kunnanhallitus 74 07.03.2016 Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi/lausuntopyyntö 622/11.05.00/2016 Khall 74 Ympäristöministeriö pyytää Euran kunnan lausuntoa 15.1.2016 valtakunnallisesti

Lisätiedot

Rautalammin kunta Kirkonkylän osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2014. Aura OK

Rautalammin kunta Kirkonkylän osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2014. Aura OK Rautalammin kunta Kirkonkylän osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2014 Samuel Vaneeckhout Aura OK Työn suorittaja: FT Samuel Vaneeckhout (Osuuskunta Aura) Työn tilaaja: Rautalammin kunta Kenttätyöajankohta:

Lisätiedot

Kirkkonummi Överkurk Kurkgårdin ranta-asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2011

Kirkkonummi Överkurk Kurkgårdin ranta-asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2011 1 Kirkkonummi Överkurk Kurkgårdin ranta-asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2011 Timo Jussila Kustantaja: Seppo Lamppu tmi 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Yleiskartta... 3 Inventointi...

Lisätiedot

JALASJÄRVI Jokipiin alueen muinaisjäännösinventointi 2006

JALASJÄRVI Jokipiin alueen muinaisjäännösinventointi 2006 1 JALASJÄRVI Jokipiin alueen muinaisjäännösinventointi 2006 Timo Jussila Kustantaja: Jalasjärven kunta 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 2 Paikannuskartat... 3 Maastokarttaote... 4 Maakirjakarttaote...

Lisätiedot

Maiseman perustekijät Maisemarakenne. Sirpa Törrönen

Maiseman perustekijät Maisemarakenne. Sirpa Törrönen Maiseman perustekijät Maisemarakenne Sirpa Törrönen 19.9.2016 Maisemaelementit Maiseman perustekijät Maiseman eri osat - Kartoituksessa tuotettua materiaalia kutsutaan usein perusselvityksiksi - Myös maisemainventointi

Lisätiedot

LAPPEENRANTA Ruoholampi 3 (Muntero) asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2006

LAPPEENRANTA Ruoholampi 3 (Muntero) asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2006 1 LAPPEENRANTA Ruoholampi 3 (Muntero) asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2006 Timo Jussila Kustantaja: Lappeenrannan kaupunki 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Maastokartta, tutkimusalue,

Lisätiedot

MAISEMATARKASTELU PORLAN ALUE, LOHJA

MAISEMATARKASTELU PORLAN ALUE, LOHJA MAISEMATARKASTELU PORLAN ALUE, LOHJA 27.1.2014 MAISEMARAKENNE kalliokummut (maaperä kartoittamatta) savilaaksot vedenjakaja moreenikumpareet (mm. Liessaari) Lohjanjärvi hiekkavaltainen harju (Lohjanselkä)

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA Murron ja Ojakylän osayleiskaava Liite 7 MURTO-OJAKYLÄN MAISEMASELVITYS YHTEENVETO

TYRNÄVÄN KUNTA Murron ja Ojakylän osayleiskaava Liite 7 MURTO-OJAKYLÄN MAISEMASELVITYS YHTEENVETO TYRNÄVÄN KUNTA Murron ja Ojakylän osayleiskaava Liite 7 MURTO-OJAKYLÄN MAISEMASELVITYS YHTEENVETO LuA 96 / Maisemasuunnittelun koulutusohjelma Maisemasuunnittelun metodit Oulun ammattikorkeakoulu Luonnonvara-alan

Lisätiedot

LAMMELAN KYLÄ. Merikarvian kunta

LAMMELAN KYLÄ. Merikarvian kunta Merikarvian kunta Köörtilän tuulivoimapuiston osayleiskaava - Maisemaselvityksen täydennys Lammelan kylästä sekä maisemavaikutusten arviointi 20.8.2014 LAMMELAN KYLÄ Päivämäärä 20.8.2014 Laatija Kuvaus

Lisätiedot

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta 356 Isojakokartat 1800-luvun pitäjänkartat 1950-luvun peruskartta Vuoden 2014 peruskartta 357 Kihniö Virrat YLÖJÄRVI Mutalan kulttuurimaisema Parkano Mänttä-Vilppula Ruovesi Ikaalinen Ylöjärvi Juupajoki

Lisätiedot

Eteläinen rantamaa, Suomenlahden rannikkoseutu

Eteläinen rantamaa, Suomenlahden rannikkoseutu 1. PERUSTIEDOT KOHTEESTA 1.1. Maisema-alueen nimi Kattilainen - Klamila 1.2. Maisema-alueen uusi nimi Klamilan kulttuurimaisema 1.3. Kunta Virolahti 1.4. Pinta-ala noin 1 800 ha 1.5. Aikaisemmat inventoinnit

Lisätiedot

Y4 LIEVIÖ-PAUNI MAASEUTUALUEIDEN ASUKASKYSELYN ( ) VASTAUKSET, MONIVALINTAKYSYMYKSET

Y4 LIEVIÖ-PAUNI MAASEUTUALUEIDEN ASUKASKYSELYN ( ) VASTAUKSET, MONIVALINTAKYSYMYKSET Y LIEVIÖ-PAUNI MAASEUTUALUEIDEN ASUKASKYSELYN (9..-8..1) VASTAUKSET, MONIVALINTAKYSYMYKSET 1 MAANKÄYTTÖ 3 Kuinka paljon alueen maankäytön ohjaamisessa tulisi mielestäsi panostaa 3 Vastauksia (37-39kpl)

Lisätiedot

AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAOSAYLEISKAAVA, PORI MAISEMAN YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN TÄYDENNYS

AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAOSAYLEISKAAVA, PORI MAISEMAN YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN TÄYDENNYS Vastaanottaja Satawind Oy A. Ahlström Kiinteistöt Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 21.3.2016 Viite 1510006584 AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAOSAYLEISKAAVA, PORI MAISEMAN YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN

Lisätiedot

KUORTANE Mäyryn kaavamuutosalueen muinaisjäännösinventointi. Timo Jussila. * ~~I!Qf!!T!!.fll. Kustantaja: Kuortaneen kunta

KUORTANE Mäyryn kaavamuutosalueen muinaisjäännösinventointi. Timo Jussila. * ~~I!Qf!!T!!.fll. Kustantaja: Kuortaneen kunta KUORTANE Mäyryn kaavamuutosalueen muinaisjäännösinventointi 2006 Timo Jussila * ~~I!Qf!!T!!.fll _L--..._ ARKEOLOGISET TUTKIMUKSET ~ TAIDOLLA VUODESTA 1988 Kustantaja: Kuortaneen kunta 2 Sisältö: Perustiedot....

Lisätiedot

N Ä K Y M Ä L I N J A T. Puutarha- ja puistoinventointi - Harvialan kartano - Näkymälinjat - Kesä 2007 - Sanni Aalto, 53755E

N Ä K Y M Ä L I N J A T. Puutarha- ja puistoinventointi - Harvialan kartano - Näkymälinjat - Kesä 2007 - Sanni Aalto, 53755E N Ä K Y M Ä L I N J A T Puutarha- ja puistoinventointi - Harvialan kartano - Näkymälinjat - Kesä 2007 - Sanni Aalto, 53755E Nykyiset näkymälinjat Nykyinen näkymälinja Näkymälinja tietä pitkin 21 3 16 2

Lisätiedot

Sipoo Hangelby-Box mt. 170:n parantamisalueen muinaisjäännösinventointi 2012

Sipoo Hangelby-Box mt. 170:n parantamisalueen muinaisjäännösinventointi 2012 1 Sipoo Hangelby-Box mt. 170:n parantamisalueen muinaisjäännösinventointi 2012 Timo Jussila Kustantaja: FINNMAP Infra Oy 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi... 2 Yleiskartta... 4 Vanhat

Lisätiedot

KASNÄSIN ASEMAKAAVAN MAISEMASELVITYS

KASNÄSIN ASEMAKAAVAN MAISEMASELVITYS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KEMIÖNSAAREN KUNTA KASNÄSIN ASEMAKAAVAN MAISEMASELVITYS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20134 1 (9) Ger Riikka Sisällysluettelo 1 Yleistä... 2 2 Maisema... 2 2.1

Lisätiedot

LIITE 7 KORPELA RANTA-ASEMAKAAVA RAKENNUS-, KULTTUURIHISTORIA- JA MAISEMATAR- KASTELU VALOKUVAT 1-22

LIITE 7 KORPELA RANTA-ASEMAKAAVA RAKENNUS-, KULTTUURIHISTORIA- JA MAISEMATAR- KASTELU VALOKUVAT 1-22 LIITE 7 KORPELA RANTA-ASEMAKAAVA RAKENNUS-, KULTTUURIHISTORIA- JA MAISEMATAR- KASTELU VALOKUVAT 1-22 Rakennukset, kulttuurihistoria Korpelan tilan entisessä talouskeskuksessa sijaitsevat asuinrakennus,

Lisätiedot

Janakkala Kyöstilänharju ja Puurokorvenmäki muinaisjäännösinventointi 2011

Janakkala Kyöstilänharju ja Puurokorvenmäki muinaisjäännösinventointi 2011 1 Janakkala Kyöstilänharju ja Puurokorvenmäki muinaisjäännösinventointi 2011 Timo Jussila Kustantaja: Insinööritoimisto Matti Jokinen 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi... 2 Kartat... 4

Lisätiedot

Eriksnäsin osayleiskaava alueen maisemaselvityksen täydennys

Eriksnäsin osayleiskaava alueen maisemaselvityksen täydennys ERIKSNÄSIN OSAYLEISKAAVA ALUEEN MAISEMASELVITYS Liite 1 Sipoon kunta Eriksnäsin osayleiskaava alueen maisemaselvityksen täydennys 1 Sisällys Johdanto... 3 Selvitysalue... 3 Maisemarakenne... 3 Vedet ja

Lisätiedot

Kiuruvesi Rantakylän osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2008

Kiuruvesi Rantakylän osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2008 1 Kiuruvesi Rantakylän osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2008 Timo Jussila Kustantaja: Kiuruveden kaupunki 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Muinaisjäännökset... 4 KIURUVESI 60

Lisätiedot

Löytöretkiä Päijät-Hämeen kyliin. Kalhonkylä, Hartola. Kyläajelu 13.6.2013. Auli hirvonen

Löytöretkiä Päijät-Hämeen kyliin. Kalhonkylä, Hartola. Kyläajelu 13.6.2013. Auli hirvonen KYLÄKÄVELYRAPORTTI 2013 Löytöretkiä Päijät-Hämeen kyliin Kalhonkylä, Hartola Kyläajelu 13.6.2013 Auli hirvonen Kalhon kyläajelu toteutettiin 13.6.2013. Ajelulle oli ennakkoilmoittautuminen. Mukaan mahtui

Lisätiedot

Miljöö, rakennettu ympäristö sekä vanha rakennuskanta ja rakennetun ympäristön suojelukohteet

Miljöö, rakennettu ympäristö sekä vanha rakennuskanta ja rakennetun ympäristön suojelukohteet 1 Virttaan asemakaava Liite 2 Kyläalueen kuvaus Miljöö, rakennettu ympäristö sekä vanha rakennuskanta ja rakennetun ympäristön suojelukohteet Sr- ja/tai /s-merkityt kohteet ovat luokitukseltaan paikallisesti

Lisätiedot

Maiseman perustekijät Maisemarakenne

Maiseman perustekijät Maisemarakenne Maiseman perustekijät Maisemarakenne Sirpa Törrönen 14.9.2015 Maisemaelementit Maiseman perustekijät Maiseman eri osat - Kartoituksessa tuotettua materiaalia kutsutaan usein perusselvityksiksi - Myös maisemainventointi

Lisätiedot

Kuusiselän osayleiskaavan vaikutukset matkailuun

Kuusiselän osayleiskaavan vaikutukset matkailuun Kuusiselän osayleiskaavan vaikutukset Timo Huhtinen 22.12.2016 2 (10) 22.12.2016 Kuusiselän osayleiskaavan vaikutukset SISÄLTÖ 1 SELVITYKSEN TARKOITUS... 3 2 LAPIN MATKAILUN MAANKÄYTTÖSTRATEGIA 2040...

Lisätiedot

JOKIVARSIEN SELVITYKSET

JOKIVARSIEN SELVITYKSET PROJEKTIN NIMI Pyhännän kunta Jokivarsien selvitykset rakennusjärjestyksen uusimista ja jokivarsien vapautuksia varten LAATIJA Elina Marjakangas Arkkitehti YKS 519 PÄIVÄYS 26.3.2015 1. Yleistä selvityksistä

Lisätiedot

LIITE 6 SUODENNIEMEN KORTTELIEN 100 JA 101 OSAN ASEMAKAAVANMUUTOS. Karttaliite, kulttuuriympäristö Sastamalan kaupunki 24.3.2015

LIITE 6 SUODENNIEMEN KORTTELIEN 100 JA 101 OSAN ASEMAKAAVANMUUTOS. Karttaliite, kulttuuriympäristö Sastamalan kaupunki 24.3.2015 SUODENNIEMEN KORTTELIEN 100 JA 101 OSAN ASEMAKAAVANMUUTOS LIITE 6 Karttaliite, kulttuuriympäristö Sastamalan kaupunki 24.3.2015 1. Maakunnallisesti arvokas kulttuurimaisema Suunnittelualue ja sitä Laviantien

Lisätiedot

Porvoo Tolkkinen - Nyby Maakaasuputkilinjausten ja terminaalialueen muinaisjäännösinventointi 2012

Porvoo Tolkkinen - Nyby Maakaasuputkilinjausten ja terminaalialueen muinaisjäännösinventointi 2012 1 Porvoo Tolkkinen - Nyby Maakaasuputkilinjausten ja terminaalialueen muinaisjäännösinventointi 2012 Timo Jussila Kustantaja: Pöyry Finland Oy 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Yleiskartat...

Lisätiedot

Ilmajoki. Vihtakallio. 3 Lähtökohdat. Ahonkylä. Asemakaavan muutos ja laajennus 2013. 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

Ilmajoki. Vihtakallio. 3 Lähtökohdat. Ahonkylä. Asemakaavan muutos ja laajennus 2013. 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Ilmajoki Ahonkylä Vihtakallio Asemakaavan muutos ja laajennus 2013 3 Lähtökohdat 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Suunnittelualue on rakentamatonta, luonnontilaista metsä- ja hakkuualuetta, joka

Lisätiedot

Kiuruveden kulttuuriympäristö ja sen hoito ( ) Tihilä

Kiuruveden kulttuuriympäristö ja sen hoito ( ) Tihilä Kiuruveden kulttuuriympäristö ja sen hoito (8.8.2002) 170 Tihilä Pohjoisin Kiuruveden kylä, Tihilä, sijaitsee Pyhännälle johtavan tien varrella noin 30 km etäisyydellä taajamasta. Asutusmaisema rajautuu

Lisätiedot

Honkajoki Paholammin tuulivoimapuisto Osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi 2014

Honkajoki Paholammin tuulivoimapuisto Osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi 2014 Honkajoki Paholammin tuulivoimapuisto Osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi 2014 Tiina Vasko 2014 Satakunnan Museo 2 SISÄLLYSLUETTELO Yleiskartat 2 kpl Arkisto ja rekisteritiedot Tiivistelmä 1.

Lisätiedot

Parkano Pentinrannan asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2011

Parkano Pentinrannan asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2011 1 Parkano Pentinrannan asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2011 Timo Jussila Tapani Rostedt Kustantaja: Suunnittelutalo Oy / Parkanon kaupunki 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Yleiskartta...

Lisätiedot

Palovaaran ja Ahkiovaaran tuulivoimapuisto, Pello

Palovaaran ja Ahkiovaaran tuulivoimapuisto, Pello Palovaaran ja Ahkiovaaran tuulivoimapuisto, Pello Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet VE1: 21 voimalaa, napakorkeus 167 metriä, kokonaiskorkeus 230 metriä VE2: 26 voimalaa, napakorkeus 167 metriä,

Lisätiedot

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta 304 Maakirjakartat 1800-luvun pitäjänkartat Karttaa ei ole saatavilla 0 0,5 1 km 1950-luvun peruskartta Vuoden 2014 peruskartta 0 0,5 1 km 0 0,5 1 km 305 Virrat Kihniö Mänttä-Vilppula Parkano Ruovesi Ikaalinen

Lisätiedot

Kirkkonummi Hauklammen asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2016

Kirkkonummi Hauklammen asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2016 1 Kirkkonummi Hauklammen asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2016 Timo Jussila Tilaaja: Jari Kajas ja Håkan Fagerström 2 Sisältö Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Kartat... 4 Vanhoja

Lisätiedot

Lapinlahti Alapitkän osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2009

Lapinlahti Alapitkän osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2009 1 Lapinlahti Alapitkän osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2009 Timo Jussila Kustantaja: Lapinlahden kunta 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Yleiskartta... 3 Inventointi... 3 Kirveen löytöpaikka...

Lisätiedot

KIVISILLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVISILLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Kemiönsaaren kunta KIVISILLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16107 1 (10) Perttula Sampo Sisällysluettelo 1 Yleistä... 2 2 Kaavaratkaisu... 2

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009 SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009 NAKKILAN TAAJAMAOSAYLEISKAAVAN Tarkistaminen ja laajentaminen 2010 SATAKUNNAN ALUESUUNNITTELUN YHTEISTYÖRYHMÄ 20.1.2011 * KAAVOITUSARKKITEHTI SUSANNA ROSLÖF Satakunnan

Lisätiedot

Jämijärvi Lauttakankaan tuulivoimapuisto Osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi 2014

Jämijärvi Lauttakankaan tuulivoimapuisto Osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi 2014 Jämijärvi Lauttakankaan tuulivoimapuisto Osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi 2014 Tiina Vasko 2014 Satakunnan Museo SISÄLLYSLUETTELO Yleiskartat 2 kpl Arkisto ja rekisteritiedot Tiivistelmä 1.

Lisätiedot

Hämeenkyrö Kyröskosken pohjoisen teollisuusalueen asemakaava alueen. muinaisjäännösinventointi 2007

Hämeenkyrö Kyröskosken pohjoisen teollisuusalueen asemakaava alueen. muinaisjäännösinventointi 2007 1 Hämeenkyrö Kyröskosken pohjoisen teollisuusalueen asemakaava alueen muinaisjäännösinventointi 2007 Timo Jussila ja Hannu Poutiainen Kustantaja: Pöyry Oyj 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Paikannuskartta...

Lisätiedot

Riihimäki Herajoki 110 kv voimajohtoreitin välillä Karoliinan sähköasema - Herajoki muinaisjäännösinventointi 2014 Timo Jussila Timo Sepänmaa

Riihimäki Herajoki 110 kv voimajohtoreitin välillä Karoliinan sähköasema - Herajoki muinaisjäännösinventointi 2014 Timo Jussila Timo Sepänmaa 1 Riihimäki Herajoki 110 kv voimajohtoreitin välillä Karoliinan sähköasema - Herajoki muinaisjäännösinventointi 2014 Timo Jussila Timo Sepänmaa Tilaaja: Ramboll 2 Sisältö Kansikuva: Perustiedot... 2 Yleiskartta...

Lisätiedot

Kirkkonummi Öfvergård kiinteistöjen 2:94, 2:8 ja 3:34 muinaisjäännösinventointi 2016

Kirkkonummi Öfvergård kiinteistöjen 2:94, 2:8 ja 3:34 muinaisjäännösinventointi 2016 1 Kirkkonummi Öfvergård kiinteistöjen 2:94, 2:8 ja 3:34 muinaisjäännösinventointi 2016 Timo Jussila Tilaaja: TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY 2 Sisältö Kansikuva: Perustiedot... 2 Yleiskartat... 3 Vanhat

Lisätiedot

LEMI kunnan pohjoisosan tuulivoimayleiskaava-alueiden muinaisjäännösinventointi 2015

LEMI kunnan pohjoisosan tuulivoimayleiskaava-alueiden muinaisjäännösinventointi 2015 1 LEMI kunnan pohjoisosan tuulivoimayleiskaava-alueiden muinaisjäännösinventointi 2015 Timo Sepänmaa Ville Laakso Tilaaja: Lemin kunta 2 Sisältö Perustiedot... 2 Kartat... 3 Inventointi... 5 Tulos... 6

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki. Kesärannan ranta-asemakaava. Liito-orava -inventointi. Jouko Sipari

Kouvolan kaupunki. Kesärannan ranta-asemakaava. Liito-orava -inventointi. Jouko Sipari Kouvolan kaupunki Kesärannan ranta-asemakaava Liito-orava -inventointi Jouko Sipari 2 SISÄLLYSLUETTELO TYÖN TARKOITUS... 3 MENETELMÄT... 3 SUUNNITELUALUEEN LUONNONOLOT... 3 INVENTOINNIN TULOKSET... 5 LIITTEET

Lisätiedot

Maiseman arvot ja suositukset maankäytölle

Maiseman arvot ja suositukset maankäytölle FCG Finnish Consulting Group Oy LAUKON KARTANOALUEEN RANTA-ASEMAKAAVA Maiseman arvot ja suositukset maankäytölle -P15872 LUONNOS 21.11.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Maiseman arvot ja suositukset

Lisätiedot

Nikkarinkaarto tuulivoimapuisto

Nikkarinkaarto tuulivoimapuisto SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA KAAVALUONNOS Nikkarinkaarto tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P12831 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY G128 x 10 x HH140m 1

Lisätiedot

Salon seudun maisemat

Salon seudun maisemat Salon seudun maisemat Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinnit Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus, Marie Nyman, Alueiden käyttö 29.1.2014 TAUSTAA: ELY-keskuksen

Lisätiedot

Muurame Keskustaajaman osayleiskaavaalueen muinaisjäännösinventointi 2006

Muurame Keskustaajaman osayleiskaavaalueen muinaisjäännösinventointi 2006 1 Muurame Keskustaajaman osayleiskaavaalueen muinaisjäännösinventointi 2006 Timo Jussila ja Timo Sepänmaa 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 2 Yleiskartta... 4 Muinaisjäännökset... 5 MUURAME 1

Lisätiedot

TUUSJÄRVI-HIIDENLAHTI MAISEMANHOITOSUUNNITELMA

TUUSJÄRVI-HIIDENLAHTI MAISEMANHOITOSUUNNITELMA TUUSJÄRVI-HIIDENLAHTI MAISEMANHOITOSUUNNITELMA Kehittämisyhdistys Kalakukko ry Varpu Mikola 2009 Sisältö Maisemanhoidon tavoitteet 3 Maisemanhoidon painopisteet 4 Maisemanhoitotoimenpiteet 8 Viljelymaisema

Lisätiedot

UUSI LOHJA MAANKÄYTÖN KEHITYSKUVA JA RAKENNEMALLI. Aluetoimikunnat toukokuu 2013 LIM 1

UUSI LOHJA MAANKÄYTÖN KEHITYSKUVA JA RAKENNEMALLI. Aluetoimikunnat toukokuu 2013 LIM 1 UUSI LOHJA MAANKÄYTÖN KEHITYSKUVA JA RAKENNEMALLI Aluetoimikunnat toukokuu 2013 LIM 1 Laadintaperiaatteet uusi kunta = uusi näkökulma mahdollisuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen vuorovaikutteisuus

Lisätiedot

Ristiniityn ja Välikankaan tuulivoimahanke, Haapajärvi

Ristiniityn ja Välikankaan tuulivoimahanke, Haapajärvi SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA INFINERGIES FINLAND OY Ristiniityn ja Välikankaan tuulivoimahanke, Haapajärvi Vestas V126 hh147m FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 7.9.2015 P23690 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

Lisätiedot

NILSIÄ Petäjälammen alueen muinaisjäännösinventointi 2005

NILSIÄ Petäjälammen alueen muinaisjäännösinventointi 2005 1 NILSIÄ Petäjälammen alueen muinaisjäännösinventointi 2005 Timo Jussila Kustantaja: Nilsiän kaupunki 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 2 Maastokartta... 3 Tutkimusalueen rajaus... 4 Valokuvia...

Lisätiedot

Liite X. Humppilan ja Urjalan tuulivoima-alueiden yleiskaavat

Liite X. Humppilan ja Urjalan tuulivoima-alueiden yleiskaavat Liite X Kuvat 1-8, 11-14 ja 29-35 on tehty kaavasuunnitelmien mukaisilla tuulivoimaloiden sijoittelusuunnitelmilla. Kuvat 9-10 ja 15-28 ovat yva-selostuksen kuva-aineistoa ja näissä kuvissa esiintyy Urjalan

Lisätiedot

Eteläinen rantamaa, Eteläinen viljelyseutu. Viljelylakeus (Kymenlaakson liitto, 2008)

Eteläinen rantamaa, Eteläinen viljelyseutu. Viljelylakeus (Kymenlaakson liitto, 2008) 1. PERUSTIEDOT KOHTEESTA 1.1. Maisema-alueen nimi Elimäen kulttuurimaisemat 1.2. Maisema-alueen uusi nimi Elimäen kirkonseudun viljelymaisema ja Mustilan Arboretum 1.3. Kunta Kouvola 1.4. Pinta-ala noin

Lisätiedot

Kyyjärvi Hallakangas tuulivoimapuiston muinaisjäännösinventointi 2014

Kyyjärvi Hallakangas tuulivoimapuiston muinaisjäännösinventointi 2014 1 Kyyjärvi Hallakangas tuulivoimapuiston muinaisjäännösinventointi 2014 Timo Jussila Timo Sepänmaa Tilaaja: Tuulipuisto Oy Kyyjärvi 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartat... 3 Inventointi... 5 Kuvia...

Lisätiedot

TUULIPUISTON LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS SAUVO STENINGEN VARSINAIS-SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRISTÖPALVELUT

TUULIPUISTON LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS SAUVO STENINGEN VARSINAIS-SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRISTÖPALVELUT TUULIPUISTON LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS SAUVO STENINGEN VARSINAIS-SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRISTÖPALVELUT 2013 SISÄLLYS 1. Johdanto 2. Uusi rakennuspaikka 3. Rakennuspaikan kuvaus 4. Lepakot 5. Johtopäätökset

Lisätiedot

Eteläinen rantamaa, Kaakkoinen viljelyseutu

Eteläinen rantamaa, Kaakkoinen viljelyseutu 1. PERUSTIEDOT KOHTEESTA 1.1. Maisema-alueen nimi Konnunsuo-Joutsenon kirkonkylä 1.2. Maisema-alueen uusi nimi Konnunsuo-Joutsenon kirkonkylän kulttuurimaisema 1.3. Kunta Lappeenranta 1.4. Pinta-ala noin

Lisätiedot

Loimaan kaupunki KESKUSTA-ALUEEN OSAYLEISKAAVAN TARKISTAMINEN MAISEMASELVITYS 137-C6985

Loimaan kaupunki KESKUSTA-ALUEEN OSAYLEISKAAVAN TARKISTAMINEN MAISEMASELVITYS 137-C6985 KESKUSTA-ALUEEN OSAYLEISKAAVAN TARKISTAMINEN MAISEMASELVITYS 137-C6985 16.10.2006 SUUNNITTELUKESKUS OY MAISEMASELVITYS 1 SISÄLLYSLUETTELO ALUKSI... 1 1 MAISEMA... 1 1.1 Käytetyt menetelmät... 1 1.2 Alueen

Lisätiedot

Loimaan kaupunki KESKUSTA-ALUEEN OSAYLEISKAAVAN TARKISTAMINEN MAISEMASELVITYS 137-C6985

Loimaan kaupunki KESKUSTA-ALUEEN OSAYLEISKAAVAN TARKISTAMINEN MAISEMASELVITYS 137-C6985 KESKUSTA-ALUEEN OSAYLEISKAAVAN TARKISTAMINEN MAISEMASELVITYS 137-C6985 16.10.2006 SUUNNITTELUKESKUS OY MAISEMASELVITYS 1 SISÄLLYSLUETTELO ALUKSI... 1 1 MAISEMA... 1 1.1 Käytetyt menetelmät... 1 1.2 Alueen

Lisätiedot

Asumisen mansikkapaikat Uudellamaalla. Elina Kuusisto

Asumisen mansikkapaikat Uudellamaalla. Elina Kuusisto Asumisen mansikkapaikat Uudellamaalla Elina Kuusisto 25.5.2010 Uudenmaan maakuntakaavan uudistaminen 2 Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava eli maakuntakaavan uudistaminen on tekeillä Kaavatyö on selvitysvaiheessa:

Lisätiedot

SIILINJÄRVI KEVÄTÖN-PYYLAMPI MAISEMASELVITYS

SIILINJÄRVI KEVÄTÖN-PYYLAMPI MAISEMASELVITYS SIILINJÄRVI KEVÄTÖN-PYYLAMPI MAISEMASELVITYS VÄLIAIKAINEN RAPORTTI 4.1.2010 KOHDE Kevättömän järvi ja Pyylampi sijaitsevat Siilinjärven kirkonkylän luoteispuolella. Alueelle ollaan laatimassa osayleiskaavaa

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

YM maisema-aluetyöryhmä ja seutukaavaliitto 1992, valtakunnallisesti arvokas maisema-alue

YM maisema-aluetyöryhmä ja seutukaavaliitto 1992, valtakunnallisesti arvokas maisema-alue 1. PERUSTIEDOT KOHTEESTA 1.1. Maisema-alueen nimi Jaalan kirkonkylä 1.2. Maisema-alueen uusi nimi Jaalan kirkonseudun kulttuurimaisema 1.3. Kunta Kouvola 1.4. Pinta-ala noin 1000 ha 1.5. Aikaisemmat inventoinnit

Lisätiedot

KUORTANE Kirkonseudun ranta-alueen muinaisjäännöskartoitus korttelissa 54 2005

KUORTANE Kirkonseudun ranta-alueen muinaisjäännöskartoitus korttelissa 54 2005 1 KUORTANE Kirkonseudun ranta-alueen muinaisjäännöskartoitus korttelissa 54 2005 Hannu Poutiainen, Hans-Peter Schulz, Timo Jussila Kustantaja: Kuortaneen kunta 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Kartoitustyö...

Lisätiedot

Kylämaiseman ja kulttuuriympäristön hoito. Auli Hirvonen Maisemasuunnittelija ProAgria Häme/ Maa- ja kotitalousnaiset

Kylämaiseman ja kulttuuriympäristön hoito. Auli Hirvonen Maisemasuunnittelija ProAgria Häme/ Maa- ja kotitalousnaiset Kylämaiseman ja kulttuuriympäristön hoito Auli Hirvonen Maisemasuunnittelija ProAgria Häme/ Maa- ja kotitalousnaiset Kulttuuriympäristö on ihmisen muokkaamaa luonnonympäristöä ja ihmisten jokapäiväinen

Lisätiedot

Laukaa Kirkonkylän Kylmäniemen asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2009

Laukaa Kirkonkylän Kylmäniemen asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2009 1 Laukaa Kirkonkylän Kylmäniemen asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2009 Timo Jussila Kustantaja: Laukaan kunta 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Yleiskartta... 3 Inventointi... 3

Lisätiedot

AIRISMAA-AASLAN OSAYLEISKAAVAN LAAJENNUS

AIRISMAA-AASLAN OSAYLEISKAAVAN LAAJENNUS FCG Finnish Consulting Group Oy Naantalin kaupunki AIRISMAA-AASLAN OSAYLEISKAAVAN LAAJENNUS Maisemaselvitys 2.11.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Airismaa-Aasla maisemaselvitys I SISÄLLYSLUETTELO 1

Lisätiedot

Suunnittelualueen rakentumisen vaiheet on esitetty kartassa sivulla 15.

Suunnittelualueen rakentumisen vaiheet on esitetty kartassa sivulla 15. Huvila-aatetta tuki 1900-luvun alussa Keski-Euroopasta Suomeen levinnyt puutarha- ja esikaupunki-ideologia. Vuosisadan alussa suunnittelualueen maisema muuttui voimakkaasti venäläisten toimesta aloitetun

Lisätiedot

Parkano Vt. 3 parannusalue välillä Alaskylä vt. 23 liittymä muinaisjäännösinventointi 2011

Parkano Vt. 3 parannusalue välillä Alaskylä vt. 23 liittymä muinaisjäännösinventointi 2011 1 Parkano Vt. 3 parannusalue välillä Alaskylä vt. 23 liittymä muinaisjäännösinventointi 2011 Timo Jussila Kustantaja: Destia Oy 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Yleiskartta... 3 Inventointi... 3

Lisätiedot

Suolakankaan tuulivoimahanke

Suolakankaan tuulivoimahanke S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MEGATUULI OY Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet P27134 1 (15) 1 Maisema ja havainnekuvat on laadittu alueesta laadittua maastomallinnusta hyödyntäen WindPROohjelmalla.

Lisätiedot

VEDET, METSÄT JA MÄET HUIKONMÄKI - HANKASALMI

VEDET, METSÄT JA MÄET HUIKONMÄKI - HANKASALMI VEDET, METSÄT JA MÄET HUIKONMÄKI - HANKASALMI KIVIJÄRVI - KEURUU PIENET YKSINÄISTALOT - REKOLA - LUHANKA RINTAMAMIESTALOT - SEPÄNKATU HANKASALMEN ASEMANKYLÄ ASEMARAKENNUKSET - HAAPAMÄKI KIRKKORAKENNUKSET

Lisätiedot

5.2 Ylikerava 5.2.1 Historia. 5.2.3 Kasvillisuus. 5.2.5 Tiestö. 5.2.7 Maisemahäiriöt. 5.3 Keravan vankila 5.3.1 Historia. 5.3.

5.2 Ylikerava 5.2.1 Historia. 5.2.3 Kasvillisuus. 5.2.5 Tiestö. 5.2.7 Maisemahäiriöt. 5.3 Keravan vankila 5.3.1 Historia. 5.3. Tuulikki Peltomäki Maankäyttöpalvelut Keravan kaupunki 20.12.2013 Sisällys 1 Johdanto 2 Työn lähtökohdat 2.1 Selvitysalue 2.2 Aineisto ja menetelmät 3.1 Maakuntakaava 3.2 Keravan Yleiskaava 2020 3.4

Lisätiedot

Laukaa Laajalahti asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2013

Laukaa Laajalahti asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2013 1 Laukaa Laajalahti asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2013 Timo Jussila Timo Sepänmaa Kustantaja: Laukaan kunta 2 Sisältö Kansikuva: Perustiedot:... 2 Inventointi... 3 Valokuvia... 3 Yleiskartta...

Lisätiedot

REITTITARKASTELU - KESKUSTASTA ITÄÄN 1

REITTITARKASTELU - KESKUSTASTA ITÄÄN 1 REITTITARKASTELU - KESKUSTASTA ITÄÄN 1 KEVYEN LIIKENTEEN REITTITARKASTELUT KESKUSTASTA ITÄÄN - ESISELVITYS 1. Työn sisältö ja tarkoitus Keskustasta itään suuntautuva reitti kulkee Lapinniemestä Rauhaniementien

Lisätiedot

Hakija vastaa asemakaavoituksen esittämiin perusteluihin ja selvittää punaisen tukkitien sijaintia sekä leveyttä korttelissa 1088.

Hakija vastaa asemakaavoituksen esittämiin perusteluihin ja selvittää punaisen tukkitien sijaintia sekä leveyttä korttelissa 1088. YHDEN ASUNNON TALON JA TALOUSRAKENNUKSEN RAKENTAMINEN PULKKASAARENKATU 14, ALA-PISPALA 837-218-1088-0014 POIKKEAMISPÄÄTÖSHAKEMUKSEN PERUSTELUT ASUINRAKENNUKSEN JA TALOUSRAKENNUKSEN SIJOITTELUUN TONTILLA

Lisätiedot

16X WP2. Copyright Pöyry Finland Oy

16X WP2. Copyright Pöyry Finland Oy 16X124912.WP2 362 a. Viistoilmakuvatyyppinen näkymä kaakosta kohti hankealuetta (ylempi kuva VE 2+ ja alempi VE1). Kuvassa etualalla Portimojärvi ja sen oikealla puolella Ranua Rovaniemi -tie. 16X124912.WP2

Lisätiedot

Maisematilat Harvialan Yläkartanon lähiympäristössä

Maisematilat Harvialan Yläkartanon lähiympäristössä MA-94.2348 Puutarha- ja puistoinventointi, 2007 Harvialan kartano, Janakkala Veera Hakala, 57910V Maisematilat Harvialan Yläkartanon lähiympäristössä Tässä harjoitustyössä on inventoitu Harvialan kartanon

Lisätiedot